Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně dohadných položek na bonusy Nejvyšší správní soud opět k otázce tzv. manažerských služeb Dodanění mank Ztratné v maloobchodě Nové judikáty ESD Daňové změny od 1. ledna 2013 Foreign Account Tax Compliance Act Nedávné změny a novinky z oblasti zahraničního zaměstnávání Aktuality v rámci České republiky Aktuality v rámci Slovenska Daňové povinnosti na listopad a prosinec2012

2 Přímé daně Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Tento daňově výhodný nástroj financování (o úspoře na srážkové daně u dluhopisů s tzv. nízkou nominální hodnotou již bylo mnoho napsáno) je od 1. srpna 2012 ještě dostupnější a atraktivnější. K tomuto datu totiž nabyla účinnosti novela zákona č. 190/2004, o dluhopisech, která zjednodušila pravidla pro vydávání dluhopisů. Díky novele již emisní podmínky nemusí být schváleny Českou národní bankou. Proto začala po tomto datu celá řada podnikatelských subjektů emitovat dluhopisy s nízkou nominální hodnotou. Pokud je vlastníkem dluhopisu fyzická osoba (český daňový rezident), přijaté úroky nejsou de fakto zdaňovány i přesto, že na straně emitenta jsou běžným finančním nákladem. Avšak pozor, tento výhodný způsob zaokrouhlování základu daně na celé koruny dolů se použije na úrokové příjmy z dluhopisů emitovaných před 1. lednem Vedou se však diskuse, jestli je možné tento příznivý způsob zaokrouhlení základu daně využít také u dluhopisů vyemitovaných tzv. na sklad, tj. u dluhopisů, které budou vydány a registrovány, ale nebudou k 31. prosinci 2012 fyzicky splaceny a převedeny na věřitele. Budete-li chtít probrat daňové a právní dopady emise dluhopisů ve Vašem konkrétním případě, neváhejte kontaktovat naše odborníky! Další rozsudek ohledně dohadných položek na bonusy Nejvyšší správní soud se v další kauze vyjádřil k již několikrát judikovanému tématu daňové uznatelnosti nákladů na odměny zaměstnancům a/nebo managementu zaúčtovaných prostřednictvím dohadných položek. Situace v dané záležitosti byla poměrně běžná. Členové managementu měli ve svých pracovních smlouvách zakotven nárok na odměnu stanovenou určitým konkrétním výpočtem ze zisku a dalších finančních ukazatelů společnosti. Účetní závěrka byla sestavena a ověřena auditorem na začátku března následujícího roku a odměny formálně přiznány a vyplaceny záhy poté. Poplatník tvořil na odměny dohadné položky, které mohou být v zásadě považovány za daňově uznatelný náklad. Správce daně však daňovou uznatelnost v daném období rozporoval s tím, že dohadné položky byly tvořeny neoprávněně. Argumentoval, že v případě, kdy odměny byly vyčísleny a přikázány k výplatě pomocí interních sdělení až v následujícím období, vznikl závazek na straně poplatníka až tehdy a tudíž není k účtování dohadných položek důvod. Odvolací orgán i krajský soud tento výklad potvrdily. Nejvyšší správní soud však rozhodl ve prospěch poplatníka s odůvodněním, že rozhodující pro oprávněnost tvorby dohadných položek je okamžik vzniku nároku na odměnu, nikoli okamžik vzniku nároku na její vyplacení. To, zda je odměna nároková (a nárok na ni vzniká tedy v původním zdaňovacím období) nebo nenároková (je přiřknuta až na základě pozdějšího rozhodnutí) je důležité posoudit na základě povahy rozhodnutí, kterým nadřízený odměnu ex post potvrzuje. Rozhodnutí může mít povahu deklaratorní, které odměnu již vzniklou pouze potvrzuje, nebo konstitutivní, kdy nárok na odměnu teprve rozhodnutím vzniká. V této souvislosti doporučujeme, před koncem zdaňovacího období věnovat zvýšenou pozornost posouzení znění každé jednotlivé pracovní smlouvy a související dokumentace, tj. zda nárok na odměnu vznikl již nejpozději k závěrkovému dni (a tedy zaúčtovat související dohadnou položku) nebo podmínky vzniku nároku na odměnu splněny nebyly (společnost o dohadné položce neúčtuje). 02

3 Přímé daně Nejvyšší správní soud opět k otázce tzv. manažerských služeb Neprokázání uznatelnosti části paušálního výdaje neznamená automatickou neuznatelnost celé fakturované částky Nejvyšší správní soud ( NSS ) se problematikou prokázání daňové uznatelnosti přijatých manažerských služeb zabýval již v celé řadě svých rozsudků. Podle ustálené rozhodovací praxe NSS pro uznání nákladů na služby nepostačí prokázat, že služby byly skutečně poskytnuty a že byly uhrazeny, nýbrž poplatník musí prokázat i skutečný rozsah a obsah poskytnutých služeb a účel výdaje za tyto služby; dle NSS i uskutečňování poradenských a manažerských činností může být prokázáno nějakým hmatatelným výstupem či konkrétním výsledkem činnosti. Nedávný judikát týkající se přijatých manažerských služeb nicméně přesto zasluhuje pozornost. Nejvyšší správní soud se konkrétně zabýval situací, kdy česká společnost přijímala od mateřské společnosti služby za paušální měsíční částku. V této částce byla zahrnuta jednak přefakturace mzdy jednatele české společnosti (kterému byla odměna vyplácena přímo mateřskou společností) a jednak i další poradenské služby. Společnost nebyla v daňovém řízení schopna prokázat, že část paušálních výdajů skutečně sloužila k úhradě mzdových nákladů jednatele za činnost vykonávanou pro českou společnost. Naopak, ve vztahu k poradenským službám (pokrytým rovněž paušálním poplatkem) své důkazní břemeno unesla, tj. prokázala, že k poskytování služeb docházelo. Správce daně nicméně z důvodu neprokázání výdajů na přefakturaci posoudil celou paušální částku jako daňově neuznatelnou. NSS k tomu uvedl, že ve skutečnosti tak nastala situace, kdy stěžovateli nebyl uznán celý vykazovaný výdaj, byť jednu jeho část byl zřejmě schopen prokázat a to jen z toho důvodu, že neprokázal daňovou uznatelnost jeho části jiné. Závěry správce daně tak NSS označil za protizákonné a neproporcionální, když z neprokázání výdajů na jednu část tzv. vedlejších koncernových nákladů dovodily neuznatelnost všech těchto výdajů. NSS tak jednoznačně odmítl častý postup finančních úřadů, kdy přestože je prokázáno alespoň částečné přijetí služeb, finanční úřad z toho důvodu, že poplatník nerozčlení fakturovanou částku na jednotlivé složky, posoudí celou částku jako daňově neznatelnou. Současně však toto rozhodnutí opět potvrzuje dosavadní praxi, tedy požadavek na prokazování podstaty poskytovaných služeb i jejich užitečnost pro společnost. Společnosti by tedy měly pečlivě zvažovat, jaké důkazní prostředky mají pro tyto účely k dispozici. 03

4 Nepřímé daně Dodanění mank Z hodnoty mank, které Vaše společnost eviduje v účetnictví, je velmi pravděpodobně nutné odvést DPH. K tomuto závěru lze dojít na základě řady rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, z nichž poslední bylo vydáno v polovině roku Rozhodnutí soudu však neobsahují pouze argumenty hovořících pro odvod DPH z hodnoty mank, ale při pozorném čtení ukazují plátcům rovněž cestu, jak zdanění mank co nejvíce omezit. Společnost Deloitte Vás může s těmito možnostmi seznámit a snížit tak výši DPH na výstupu. Protože dodanění mank správcem daně je v České republice velmi rozšířené, považujeme za nutné zmínit i nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v případu C-550/11 PIGI - Pavleta Dimova. Daný judikát SDEU potvrzuje, že v případě mank způsobených krádežemi majetku je nezbytné provést opravu původně uplatněného odpočtu daně, pokud takový nástroj členské státy implementují. Přitom členské státy mohou určit kategorie mank, kdy tato povinnost nevzniká. Vyskytují se názory, že proti postupu českých správců daně je možná obrana, neboť český zákon o DPH údajně nepožaduje opravu původně uplatněného odpočtu daně a neumožňuje ani aplikovat DPH na výstupu na základě fikce bezúplatného dodání zboží. Uvedené rozhodnutí C-550/11 nutí k zamyšlení, zda je tomu skutečně tak a zda by v případě sporu se správcem daně, který identifikuje manka, nebyla taková argumentace pro české plátce spíše kontraproduktivní. Pokud chcete získat o případu C-550/11 PIGI - Pavleta Dimova více informací, kontaktujte nás prosím. Ztratné v maloobchodě Specifickou oblastí mank je ztratné v maloobchodě. Obchodníci mají možnost stanovit vlastní interní normu ztratného a zatížit daní z přidané hodnoty pouze ztráty na zboží, které přesahují tento limit. V praxi však plátci čelí značné nejistotě, v jaké výši by měla být norma ztratného stanovena. Společnost Deloitte vypracovala unikátní metodiku, která se opírá o policejní statistiky, evropské studie v této oblasti i konkrétní data společností, a využívá rovněž potřebných statistických metod. V případě Vašeho zájmu můžeme pomoci s vypracováním normy ztratného ve Vaší společnosti, včetně vyhotovení písemné analýzy obsahující argumenty pro výpočet normy ztratného. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte. Nové judikáty ESD C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP SDEU komentoval nájemní smlouvu, na základě níž byl hrazen osvobozený nájem za prostory umístěné ve velké administrativní budově, a dále poplatky za energie a služby (dodávka vody, vytápění celé budovy, opravy její infrastruktury a výtahů, úklid společných prostor, ostraha budovy). SDEU se zřetelně přiklonil k tomu, že fakturace za energie a služby by měly být vedlejším plněním k nájmu, tj. rovněž osvobozené od DPH. Uvedené rozhodnutí může mít vliv především na nájemce, kterým pronajímatel dodávky energií/služeb účtují s DPH, neboť dle českého zákona o DPH by jim neměl vzniknout nárok na její odpočet. Nájemci by měli zrevidovat nájemní smlouvy a strukturovat je tak, aby tato rizika byla eliminována. C-587/10 VSTR Podle SDEU aplikaci osvobození intrakomunitární dodávky v principu nebrání, pokud odběratel nikdy nebyl registrován k DPH (ačkoli správně měl být). Soud označil neposkytnutí DPH čísla odběratelem, který k DPH registrován nebyl, za pouhou formalitu, která by v principu osvobození bránit neměla. Je pravděpodobné, že toto rozhodnutí bude mít na praxi v České republice zásadní vliv (zákon o DPH požaduje, aby zákazník byl k DPH registrován). C-234/11 TETS Haskovo SDEU v tomto případu uvádí, že likvidace dlouhodobého majetku plátcem za účelem výstavby nového majetku, který bude používán k poskytování zdanitelných plnění, nemůže vést k úpravě odpočtu daně uplatněného při pořízení likvidovaného majetku. Z úvah SDEU bohužel přímo nevyplývá, jak by mělo být nakládáno s odpočty daně u jiného majetku (např. zásob určených na prodej), které jsou plátcem zlikvidovány. 04

5 Ostatní Daňové změny od 1. ledna 2013 Sněmovní tisk č. 801 (vládní úsporný balíček, se kterým spojila vláda premiéra Nečase hlasování o důvěře) je v současné době ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. S ohledem na politické diskuze ohledně této novely zákona o daních z příjmů, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákona o DPH a dalších zákonů není jisté, zda Vláda potřebnou podporu pro schválení změn nakonec skutečně získá. O dalším vývoji v této záležitosti Vás budeme informovat. Foreign Account Tax Compliance Act Ministerstvo financí ve spojitosti s novým americkým zákonem o dodržování daňových předpisů v případě zahraničních účtů, tzv. Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen FATCA ), ustanovilo pracovní skupinu složenou ze zástupců ministerstva, představitelů asociací finančního trhu, zástupců Deloitte a dalších odborníků. Hlavním úkolem pracovní skupiny je připravit pro vládu České republiky zprávu s návrhem na uzavření mezivládní dohody s USA a adaptaci našeho právního řádu v souvislosti s implementací FATCA. FATCA byla přijata a schválena v průběhu března 2010 americkým kongresem a jejím hlavním cílem je boj proti daňovým únikům v souvislosti se zahraničními příjmy tzv. amerických osob. Z ustanovení zákona FATCA vyplývá, že zahraniční finanční instituce (včetně českých), budou mít povinnost poskytovat americké daňové správě přehledy o zůstatcích a pohybech na účtech amerických osob. V případě, že finanční instituce takové informace neposkytne, přistoupí americká daňová správa k uplatnění 30% srážkové daně na příjmy plynoucí finanční instituci nebo jejím spřízněným osobám ze zdrojů v USA. Původním záměrem, jak zajistit poskytování informací, bylo podepsání smlouvy mezi americkým správcem daně ( IRS ) a samotnou finanční institucí. Na základě konzultací s Evropskou komisí a některými členskými státy EU přistoupilo USA na alternativní způsob, jak dosáhnout cílů zákona FATCA, a to uzavřít s USA mezivládní dohodu. V tomto případě by tedy neuzavírala smlouvu s IRS samostatně každá finanční instituce. Na základě mezivládní dohody by byly informace poskytovány určené instituci České republiky a ty by byly následně na základě článku o výměně informací ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění sdíleny s USA. Všechny finanční instituce poskytující informace se v případě tohoto modelu budou považovat za spolupracující v souladu s FATCA, a tudíž nebudou podléhat srážkové dani. Mezivládní dohoda by také měla eliminovat nesoulad FATCA s českým právním řádem, zejména v oblasti ochrany osobních údajů a bankovního tajemství. Dále by se měla snížit administrativní zátěž finančních institucí tím, že budou zbaveny povinnosti uzavírat samostatnou dohodu s IRS, oznamovat informace přímo IRS, rušit účet či srážet daň klientovi neplnícímu oznamovací povinnosti za účelem správné identifikace jeho účtu. Nedávné změny a novinky z oblasti zahraničního zaměstnávání Hlavní změny, které tento rok v České republice otřásly zahraniční zaměstnaností, se odehrály na poli udělování nových povolení k zaměstnání, jejich prodlužování a vyžadování nostrifikovaných dokladů o odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání. Zejména problematika nostrifikace dokladů o vzdělání prošla v posledních měsících turbulentním vývojem. Po několikaměsíčním vyjednávání ze strany významných společností i státních orgánů, kterých jsme se účastnili, nabyla dne účinnost zatím poslední směrnice, která upravuje nejen dobu, na kterou bude povolení k zaměstnání vydáno, ale i požadavek nostrifikace dosaženého vzdělání. Aktuální úpravě je následující: 1. na pracovní místo vyžadující nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, je vydáno povolení na dobu maximálně 6 měsíců., 2. na pracovní místo vyžadující ukončené středoškolské vzdělání s maturitou je vydáno povolení k zaměstnání na dobu maximálně 12 měsíců, 3. na pracovní místo vyžadující vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky, je vydáno povolení na dobu maximálně 24 měsíců. Podle této nové směrnice dále platí, že nostrifikace nebude vyžadována v následujících případech: 1. V případě, že se jedná o cizince zařazeného do projektu Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů, 2. U nových povolení k zaměstnání na pracovní pozice vedoucích a řídících pracovníků zařazených podle Národní klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v I. třídě. 3. Při podání žádosti o prodloužení pracovního povolení. 05

6 Granty a pobídky Aktuality v rámci České republiky Dotace na omezení průmyslového znečistění Státní fond životního prostředí přijímá do konce listopadu žádosti o dotaci v oblasti omezení průmyslového znečištění. Podporovanými aktivitami může být zejména nákup technologie úprav odpadů, tvorba informačních systémů a nástrojů týkající se znečišťování životního prostředí, a jiné aktivity vedoucí ke snížení průmyslového znečištění. Výše dotace může dosahovat až 90 % ze způsobilých nákladů projektu. Změny v pravidlech pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace Dne byla aktualizována Pravidla pro výběr dodavatelů pro příjemce dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Pravidla stanovují postup při výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem o veřejných zakázkách. Nejzásadnější změnou je úprava povinnosti předkládání výběrového řízení ke kontrole řídícímu orgánu u zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 50 mil. Kč bez DPH. Nový průvodce k předložení žádostí o platbu v Operačním programu Podnikání a inovace Pro příjemce dotace v Operačním programu Podnikání a inovace, kteří plánují proplacení investic, byl aktualizován Průvodce podání Žádosti o platbu a dále byla vydána nová brožura s názvem 12 kroků k úspěšnému podání žádosti o platbu. V Průvodci došlo k upřesnění procesů souvisejících s předkládáním žádosti o platbu. Do dokumentu byly doplněny postupy zadávání účetních a úhradových dokladů a údajů o přílohách. Nová verze závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Od vstoupily v platnost nové závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Změny se týkají zejména jak požadovaných dokumentů, které je potřeba předkládat k žádosti o dotaci, tak i náležitostí týkajících se žádostí o platbu v tomto operačním programu. Investiční pobídky- novela a průzkum Naše společnost spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružením pro zahraniční investice AFI, provedla průzkum mezi firmami v oblasti investičních pobídek. Průzkum mimo jiné ukázal, že poskytnutí investiční pobídky je pro investory jedním z rozhodujících faktorů pro jejich podnikání v České republice avšak současně také upozornil, že nadále některé podmínky při realizaci záměru jsou pro některé investory natolik omezující, že mohou zabránit investici v České republice. Jako nejvýznamnější překážky byly dle účastníků průzkumu identifikovány ustanovení zákona o dani z příjmů, konkrétně ustanovení o převodních cenách a operacích s podnikem v průběhu čerpání investičních pobídek, jejichž porušení by mohlo vést až k zániku nároku na investiční pobídku. Aktuality v rámci Slovenska Podpora výskumných a vývojových projektu Do konca novembra 2012 bude možné predkladať žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja zabezpečovaná Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Výsledkom projektu musí byť dlhodobý nehmotný a/alebo dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol vyvinutý počas realizácie projektu. 06

7 Příloha Daňové povinnosti Listopad 2012 pátek 9. spotřební daň splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z lihu) středa 14. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za říjen 2012 úterý 20. pondělí 26. pátek 30. daň z příjmů spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daň z nemovitostí měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků daňové přiznání za říjen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2012 (pokud vznikl nárok) splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za říjen 2012 souhrnné hlášení za říjen 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2012 splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) Prosinec 2012 pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 14. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za listopad 2012 pondělí 17. čtvrtek 20. čtvrtek 27. daň z příjmů daň silniční daň z příjmů spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za listopad 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad 2012 souhrnné hlášení za listopad 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012 pondělí 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012 Zdroj: 07

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Granty a pobídky Luděk Hanáček: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více