G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y"

Transkript

1 G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/ PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007

2 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638, Svitavy Telefony : , Fax : WWW : Právní forma : škola s právní subjektivitou Zizovatel školy : Pardubický kraj editel školy : PaedDr. Milan Báa Forma hospodaení : píspvková organizace IO : Studijní obor (KKOV) : K/401 Gymnázium - všeobecné (4leté) K/801 Gymnázium - všeobecné (8leté) K/81 Gymnázium (8leté pro primu) REDIZO školy : IZO školy : IZO školní jídelny : IZO jazykové školy : Poet tíd : 12 Pehled tíd : Tída Tídní profesor Poet žák Poet chlapc Poet dívek 1V. A PaedDr. Radomila Oblouková V. A Mgr. Martin Komo V. A Mgr. Michal Steštík V. A Mgr. Libuše Vévodová V. A PhDr. Ivana Pavlišová B Mgr. Ditta Kukaová V. A Mgr. Zdislava Šmídová B PhDr. Jarmila Janoušková V. A Mgr. Jií Žilka B Mgr. Kamil Kuera V. A Mgr. Vladimír Velešík B Mgr. Jií Mach Celkem

3 Pehled používaných uebních plán : Název uebního plánu Roník, tída.j. ze dne Uební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem ŠVP V. A (GJŠS/542/2007) 2V. A 3V. A 4V. A 5V. A 6V. A 7V. A 8V. A Uební plán gymnázia se tyletým studijním cyklem 1. B 20595/ B 20595/ B 20595/ A 20595/ Studium jazyk žák gymnázia: anglický jazyk žák nmecký jazyk žák francouzský jazyk - 29 žák latinský jazyk - 23 žáci Jazyková škola Roník Jazyk Poet poslucha Vyuující 1. Anglitina 16 PhDr. Jitka Tesaová 2. Anglitina 15 Veronika Báová 3. Anglitina 8 Mgr. Michaela Kováová 4. Anglitina 13 Mgr. Naa Tomíková Celkem poslucha 52

4 Plán organizace školního roku 2007/2008 Zpracováno podle pokyn vyhlašovatel a podle Souboru pedagogicko-organizaních informací pro mateské školy, základní školy, stední školy, konzervatoe, vyšší odborné školy, základní umlecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zaízení na školní rok 2007/2008 vydaného MŠMT R (http://www.msmt.cz/ministerstvo/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-na-skolni-rok ) 1. Zahajovací pedagogická rada dne 29. srpna Termín opravných zkoušek: Soustední žák primy a 1. roníku: Období školního vyuování ve školním roce 2007/08 zane v pondlí 3. záí 2007 a skoní v pátek 27. ervna Pravidelné vyuování podle rozvrhu v I. pololetí bude zahájeno v úterý 4. záí 2007 a ukoneno ve tvrtek 31. ledna V tento den se pedá žákm vysvdení za I. pololetí. Datum vydání vysvdení za I. pololetí ledna Maturitní zkoušky v mimoádném termínu: Pravidelné vyuování ve II. pololetí bude zahájeno v pátek 1. února 2008 a ukoneno v pátek 27. ervna Datum vydání vysvdení za II. pololetí ervna 2008 (krom maturujících roník). 6. Maturitní zkouška - oktáva A a 4. B: a) písemná zkouška: 8. dubna 2008 b) ústní maturitní zkouška: kvtna 2008 (datum vykonání zkoušky bude uvedeno na maturitním vysvdení) 7. Klasifikaní porada pro maturující tídy: 7. kvtna 2008 Datum vydání vysvdení maturujícím roníkm za II. pololetí kvtna 2008 Po dohod se žáky mohou tídní profesoi pedat vysvdení s maturitním vysvdením. 8. Prázdniny: podzimní: tvrtek 25. íjna a pátek 26. íjna 2007 vánoní: sobota 22. prosince 2007 až steda 2. ledna 2008 (vyuování zane ve tvrtek 3. ledna 2008) pololetní: pátek 1. února 2008 jarní: února 2008 velikononí: tvrtek 20. bezna a pátek 21. bezna 2008 hlavní: od pondlí 30. ervna 2008 do pátku 29. srpna Pijímací ízení ke studiu: 1. termín pondlí 21. dubna termín bude upesnno v pípad konání zkoušek 10. LVVZ: enkovice: B, kvinta A (vedoucí Mgr. Brýdlová, Mgr. Steštík) sekunda A (vedoucí Mgr. Komo) 11. Sportovn biologický kurz: sexta A, 2.B Budislav vedoucí Mgr. Mach 12. Plavecký výcvik: prima - 1. pololetí Mgr. Brna 13. Ve školním roce 2007/08 budou na škole pracovat tyi katedry a 13 kabinet (pedmtových komisí). Vedoucí píslušných kabinet pedloží vedení školy: naplánované akce kabinet (rámcov) - do 10. záí 2007 tematické plány odevzdat do po projednání v kabinetech, do aktualizace elektronické podoby tematických plán maturitní zkušební okruhy - do 25. záí 2007 (+ zajistit pedání studentm) maturitní otázky - do zprávu o výsledcích práce kabinetu - do 20. ervna 2008

5 14. Spolupráce s rodii - termíny konzultací: tídní schzky rodi všech roník, pak konzultace ( ) konzultace s rodii žák všech roník ( ) konzultace s rodii žák všech roník ( ) schzka s rodii budoucích 1. roník (od 15.30) 15. Dny otevených dveí: tvrtek ( ) tvrtek ( ) tvrtek ( ) 16. Beánie: 11. záí 2007 (Ottendorferv dm v hodin) 17. Pedpokládaná editelská volna (nutná z provozních dvod): editelské volno pro studenty i uitele 17. až editelské volno pro studenty i uitele editelské volno pro studenty i uitele 18. Výuka v jazykové škole: každé úterý a tvrtek od 16 do (vetn pestávky 5 minut) zahájení výuky (15 h.), ukonení výuky Státní základní jazyková zkouška (písemná ást) : pátek 16. kvtna 2008 odpoledne anglický jazyk sobota 12. kvtna 2008 dopoledne nmecký jazyk 20. Volno na samostudium uitel: , , , , , (náhradní termíny samostudia , ) 21. Porady uitel (PP) a zasedání pedagogické rady (PR): (PR), (PP - beánie), (PP), (PR), (PP vánoní), (PR), (PP), (PP), (PR), (PP + PR maturit. tíd), (PR + hodnotící porada) 21. Soutže a olympiády: budou organizovány podle pokyn vyhlašovatel a podle Souboru pedagogicko-organizaních informací pro mateské školy, základní školy, stední školy, konzervatoe, vyšší odborné školy, základní umlecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zaízení na školní rok 2007/2008 vydaného MŠMT R (http://www.msmt.cz/ministerstvo/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-na-skolni-rok ) 3. Plán jednání pedagogické rady úvodní pedagogická rada 1) Organizace školního roku 2007/08 2) Plán práce školy 3) Ostatní informace, pipomínky a pokyny 4) Rzné ) Prbžné hodnocení úkol výchovn vzdlávací práce školy a hodnocení prospchu 2) Pedagogicko - organizaní zajištní LVVZ 3) Rzné

6 ) Hodnocení prospchu, chování, absence, stav žák ve tídách, klasifikace za 1. pololetí školního roku 2007/08 2) Stav výuky v jednotlivých pedmtech 3) Organizaní smrnice pijímacího ízení 4) Rzné ) tvrtletní hodnocení výchovn vzdlávací práce 2) Stav pípravy ústních a písemných maturitních zkouše 3) Pedagogicko - organizaní zajištní sportovn biologického kurzu 4) Rzné Klasifikaní porada maturujících tíd ) Klasifikaní pedagogická rada za 2. pololetí školního roku 2007/08 2) Hodnocení uplynulého školního roku vetn zpráv vedoucích kabinet 3) Námty a pipomínky pro píští školní rok 4) Rzné 4. Rozšíené vedení školy ( vedení školy ) editel školy Zástupce editele Výchovný poradce Vedoucí jazykové školy a katedry CJ Vedoucí katedry SVP Vedoucí katedry PVP Vedoucí katedry výchov Vedoucí ekonom.správního oddlení PaedDr. Milan Báa Mgr. Jaroslav Najbert Mgr. Alena Klusáková PhDr. Jitka Tesaová Vladimír Velešík Mgr. Jií Mach Mgr. Václav Brna Miluše Buchtová

7 5. Metodické orgány školy Metodický orgán Kabinet JL Kabinet historie Kabinet OV a ZSV Kabinet NJ Kabinet AJ Kabinet biologie Kabinet chemie Kabinet zempisu Kabinet matematiky Kabinet fyziky Kabinet informatiky Kabinet tlesné výchovy Kabinet estetické výchovy Vedoucí PaedDr. Radmila Oblouková PhDr. Ivana Pavlišová Mgr. Vladimír Velešík PhDr. Ta ána Tonová PhDr. Jitka Tesaová Mgr. Jií Mach Mgr. Jaroslav Najbert Mgr. Hana Brýdlová Mgr. Libuše Vévodová Mgr. Kamil Kuera Mgr. Ditta Kukaová Mgr. Václav Brna PaedDr. Vra Burešová (kabinet románských jazyk nebude ve školním roce 2007/08 ustaven - vyuující francouzštiny, latiny a ruštiny budou zaazeni pod kabinet nmeckého jazyka; deskriptivní geometrie zaazena pod kabinet matematiky) 6. Poradní orgány editele školy 1. Pedagogická rada všichni pedagogití pracovníci školy 2. Rozšíené vedení školy (dále jen vedení) editel školy zástupce editele školy výchovný poradce vedoucí uitelka Jazykové školy a katedry cizích jazyk vedoucí katedry spoleenskovdních pedmt vedoucí katedry pírodovdných pedmt vedoucí katedry výchov vedoucí ekonomicko- správního oddlení 3. Školská rada Mgr. Jaroslav Najbert pedseda Mgr. Jií Petr len MUDr. Jaromír Báa - len 4. Kolegium editele PaedDr. M. Báa - editel školy Mgr. J. Najbert - zástupce editele školy Mgr. A. Klusáková - výchovný poradce Mgr. J. Mach, Mgr. V. Brna - zástupci pedagogického sboru školy PaedDr. M. Dvoák, Ing. V. Zezula, MUDr. R. Vrbová, Ing. J. Charvát, J. Kazovická, MUDr. P. Koleká, Ing. Z. Ambrož - zástupci rodi žák (bude aktualizováno po schzkách ) Mgr. David Šimek editel 5. ZŠ Svitavy

8 Mgr. Jií Petr - vedoucí odboru školství a kultury pi MÚ ve Svitavách Erich Stündl - koordinátor prevence kriminality pi MÚ ve Svitavách Mgr. L. Troneek - psycholog PhDr. Jaroslav Petr, Josef Otava, Mgr. Boivoj Pikryl, Mgr. Jií Brýdl, Mgr. Josef Jindra, Mgr. Leo Flodr estní lenové kolegia 5. Studentská rada Tadeáš Franz, Denisa Antošová, Ondej hapala, Petra Kaizarová, Michaela Hlaváková, Jan Petržálek, Luboš Skála, Jan Malý, Václav Cibulka, Michal Gut, Hana Simonová, Jakub Vrána 6. Komise tídních uitel tídní profesoi jednotlivých tíd 7. Metodická komise vedoucí jednotlivých kabinet 8. Poradní sbor editele Mgr. J. Brýdl - starosta msta V. Koukal - senátor PR Ing. M. Chládek - P a.s., prmyslová pojiš ovna Svitavy - editel Ing. P. Kopená - P a.s., obanská pojiš ovna Svitavy - editelka Ing. J. Háva - SOB a.s. Svitavy J. Vlková - KB a.s Svitavy editelka poboky Ing. V. Olbert - Úad pro zast. státu ve vcech majetkových Svitavy - editel Ing. P. Palko - TOS, a. s. Svitavy - generální editel Ing. J. Charvát - Finanní úad - editel JUDr. M. Šváb - advokát Svitavy JUDr. Š. Navrátilová - notáka Svitavy Ing. Zdenk Petras - eská spoitelna a. s. Svitavy - editel MUDr. P. Haví - Nemocnice Svitavy - editel Ing. J. Jelínek - SyComp Svitavy - majitel firmy Ing. J. Gross - TONER s.r.o. Moravská Tebová - obchodní editel Dr. P. Ddi - eský statistický úad Svitavy - editel MUDr. P. Mík - VZP Svitavy - editel Ing. J. Frhde - ISIS Leasing s.r.o. Svitavy - editel F. Plíva - Nadace J.Plívy Svitavy - editel Mgr. J. Jindra - Kentaura a. s. Svitavy editel 7. Plán exkurzí a výlet * dvoudenní tídní výlety probhnou ve dnech (pondlí) až (úterý) * plán nezahrnuje odborné exkurze, které jsou uvedené v tematických plánech jednotlivých pedmt a jsou kratší než jeden celý vyuovací den * plán neobsahuje výmnné pobyty žák v zahranií a akce organizované mimo vyuování (návštvy divadla, exkurze mimo vyuování apod.) * pi organizaci exkurzí, výlet a zahraniních cest se postupuje podle píslušného Pokynu editele školy

9 Pedmt Zamení Tídy Termín Poet Organizátor dní eský jazyk a lit. Regionální literární exkurze Prima - kvarta Oblouková, Zdražilová, Žilka Expedice Comenius 1.r. jaro 2008 Báa Literárn-historický zájezd do 1. r. a kvinta 10.07, Báa, Pavlišová Prahy Nmecký jazyk Výmnný zájezd do Egeln zájemci Janoušková, Šmídová Pedvánoní Víde zájemci Klusáková, Tonová Francouzský Zájezd do Francie (Paíž) zájemci Velešík jazyk Anglický jazyk Jižní Anglie 1.-4.ro, jaro Tesaová 4V.A-8V.A Djepis Historicko-biologická exkurze 4. r. a Pavlišová Praha oktávy Osvtim, Krakov 3. r. a Velešík septima A ernovice 1.B, kvinta Velešík Terezín 2.r., sexta Velešík 2008, Zempis Planetárium Hradec Králové prima Brýdlová Praha (Náprstkovo muzeum, kvarta Brýdlová Senát) Biologie Geologická a kvarta Steštík geomorfologická exkurze Svitavsko, Chrudimsko Arboretum Ktiny a Moravský 1. r Steštík kras Dny otevených dveí AV R Zájemci 4.B, Steštík (Mach) Praha okt.asemináe Mendelianum Brno a 3.B a Mach Moravské zemské muzeum septima Historicko-biologická exkurze 4.B a oktáva Mach Praha A Fyzika Planetárium Brno kvarta Kuera Exkurze VE Dalešice a JE Temelín 3.r. a septima Kuera 8. Hlavní úkoly školy ve školním roce 2006/ Dokonit a zprovoznit rekonstruovaný atletický ovál 2. Pipravit projekt na zateplení budovy (OPŽP EU) 3. Uvést do života ŠVP pro nižší stupe gymnázia a provést po roce jeho vyhodnocení 4. Zahájit práce na ŠVP pro vyšší stupe gymnázia a tyleté gymnázium a pro jazykovou školu 5. Zorganizovat celostátní kolo biologické olympiády 6. Dokonit vytvoení studijních program projektu UNIV 7. Zkvalitnit kontrolní práci ve škole

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více