ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH"

Transkript

1 SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I Pracovnprávní podmínky pracovník Zvyšování kvalifikace Dovolená na zotavenou Platové nároky a ostatní penžitá plnní...3 ást II....9 Cestovní náhrady...9 ást III Obecná a závrená ustanovení...10

2 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice ÁST I. 1 PRACOVNPRÁVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍK Týdenní pracovní doba pedagogických pracovník je 40 hodin týdn. Rozvržení týdenní pracovní doby je stanoveno takto: pondlí až tvrtek : 7:45 12:15 12:45 16:45 pátek : 7:45 12:15 12:45 14:15 V dob od 12:15 do 12:45 je pestávka na obd. Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti nejpozdji 10 minut ped zahájením výuky dle rozvrhu pracovníka. V pracovní dny, kdy neprobíhá vyuování a pracovníci neerpají ádnou dovolenou, nebo studijní volno, mohou pedagogití pracovníci vykonávat práce spojené s pípravou na vyuování mimo školní budovu. Pracovní doba nepedagogických pracovník je 40 hodin týdn a je stanovena editelem školy individuáln podle provozních poteb školy. 2 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Zamstnavatel umožní pracovníkm zvyšování nebo rozšiování své kvalifikace. Podmínkou pro zahájení studia je, že zamstnavatel vyslovil se studiem edem souhlas. Zamstnavatel poskytne tmto studujícím pi zamstnání pracovní volno bez náhrady mzdy nejvýše v rozsahu 5 pracovních dn za školní rok, pokud o to pracovník požádá. V tomto pípad si bude pracovník sám hradit za tyto dny zdravotní pojištní. 3 DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU Pro sestavení rozvrhu erpání dovolených platí tyto zásady: Pedagogití pracovníci erpají dovolenou zejména v dob prázdnin. V individuálních a odvodnných pípadech však mže být dovolená pedagogických pracovník rozdlena a vybírána ve více než jednom období na základ vzájemné dohody mezi píslušným zamstnancem a editelem školy, pokud tomu nebrání vážné provozní dvody. Nepedagogití pracovníci si vybírají hlavní ást své dovolené v dob hlavních prázdnin. Zbývající ást dovolené mohou erpat zejména v období dalších prázdnin. Nemohl-li zamstnanec vyerpat dovolenou do konce kalendáního roku z dvodu pekážek v práci na stran zamstnance nebo z naléhavých provozních dvod, je teba ji doerpat do 30. dubna následujícího roku. Na žádost pracovníka mže editel školy poskytnout neplacené volno, pokud tomu nebrání vážné provozní dvody. Zdravotní pojištní za tyto dny si hradí zamstnanec v plné výši. Dobu erpání volna k dalšímu vzdlávání v rozsahu 12 pracovních dn ve školním roce urí editel školy pednostn na dny, kdy ve škole neprobíhá výuka nebo vyuujícímu v daný den výuka odpadla (neuskutenila se). Strana 2

3 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 01/ PLATOVÉ NÁROKY A OSTATNÍ PENŽITÁ PLNNÍ 4.1 Urení platu Plat zamstnanci školy uruje editel školy podle platných pedpis, zejména dle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a naízení vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, v platném znní. editel školy stanoví plat zamstnanci tak, aby plat nebo odmna z dohod nebyla nižší než minimální mzda. Do platu se pro tento úel nezahrnuje plat za práci esas, píplatek za práci ve svátek, za noní práci, za práci ve ztíženém prostedí a za práci v sobotu a v nedli. Plat editeli školy uruje zizovatel. 4.2 Kvalifikaní pedpoklady Kvalifikaní pedpoklady vzdlání pro výkon prací v jednotlivých tídách je dán zejména: zákonem. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znní, hlava II vyhláškou. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akreditaní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, v platném znní naízením vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, v platném znní 4.3 Zaazení zamstnance do platové tídy a do platového stupn ZAZENÍ ZAMSTNANCE DO PLATOVÉ TÍDY Zaazení zamstnance do platové tídy se provádí podle platných pedpis, s využitím Naízení vlády. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veejných službách a správ, v platném znní. Zamstnavatel uveejní dležité platné pedpisy pro zaazování zamstnanc do platových tíd a platových stup v poítaové síti školy. Zamstnavatel zaadí zamstnance do platové tídy podle druhového vymezení prací v pracovní smlouv a v jeho mezích na nm požadovaných nejnárojších pracích. Zamstnavatel zaadí vedoucí zamstnance do platové ídy podle nejnárojších prací, jejichž výkon ídí nebo které vykonává. Pokud není požadovaná práce v katalogu prací uvedena, zaadí zamstnavatel zamstnance do platové tídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty píklady porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovdnosti a namáhavosti. Zamstnavatel zaadí zamstnance do píslušné platové tídy, pokud pro výkon práce zaazené v této tíd spluje potebné vzdlání. ZAZOVÁNÍ ZAMSTNANCE DO PLATOVÉHO STUPN Zaazování zamstnance do platového stupn se provádí podle platných edpis. Zamstnavatel mže zaadit zamstnance do platového stupn podle délky zapoitatelné praxe, pokud má k tomu dostatek finanních prostedk. Do této Strana 3

4 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice doby se zahrnuje doba dosažené praxe, doba pée o dít, doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby a doba výkonu civilní služby. Platový tarif ve vyšším platovém stupni mže zamstnanci náležet nejdíve od prvého dne kalendáního msíce, ve kterém dosáhl zapoitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupn pro postup do nejbližšího vyššího platového stupn. POSTUP PI ZAAZOVÁNÍ ZAMSTNANC DO PLATOVÝCH TÍD A PLATOVÝCH STUP i uzavírání pracovní smlouvy s nov pijímaným zamstnancem pedloží tento zamstnavateli doklady potvrzující dosažený stupe, zamení a obor vzdlání. Dále estné prohlášení dokumentující prh pedchozích zamstnání vetn pracovního zaazení. Uvedení nepravdivých údaj v estném prohlášení bude ze strany zamstnavatele považováno za zvláš hrubé porušení povinností vyplývajících z právních pedpis vztahujících se k práci vykonávané zamstnancem se všemi z toho plynoucími dsledky. Na základ získaných údaj urí zamstnavatel tídu a platový stupe vetn jim odpovídajícího platového tarifu. Zamstnanec obdrží od zamstnavatele potvrzení o dosažené platové tíd, o dosaženém platovém stupni a platovém tarifu ve form platového výmru. 4.4 Nárokové složky platu PÍPLATEK ZA VEDENÍ Vedoucímu zamstnanci školy písluší píplatek za vedení, a to podle stupn ízení a náronosti ídící práce, v souladu s obecn platnými pedpisy. íplatek za vedení editeli školy uruje zizovatel. PÍPLATEK ZA NONÍ PRÁCI Zamstnanci písluší za hodinu noní práce píplatek ve výši 20 % prrného hodinového výdlku. Noní práce trvá od hod. do 6.00 hod. Noní práci musí vždy zamstnanci naídit editel školy. PÍPLATEK ZA PRÁCI V SOBOTU A V NEDLI Zamstnanci písluší za hodinu práce v sobotu nebo v nedli píplatek ve výši 25 % prrného hodinového výdlku. Práci v sobotu a v nedli musí zamstnanci naídit editel školy. PLAT NEBO NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI PESAS Za hodinu práce pesas písluší zamstnanci ást platového tarifu, osobního a zvláštního píplatku pipadající na 1 hodinu práce bez práce pesas v kalendáním msíci, ve kterém práci pesas koná, a píplatek ve výši 25 % prrného hodinového výdlku, a jde-li o dny nepetržitého odpoinku v týdnu, íplatek ve výši 50 % prrného hodinového výdlku, pokud se zamstnavatel se zamstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci esas. Za dobu erpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li zamstnavatel zamstnanci náhradní volno v dob 3 po sob jdoucích kalendáních msíc po výkonu práce pesas nebo v jinak dohodnuté dob, písluší zamstnanci ást platového tarifu, osobního a zvláštního píplatku a píplatek podle pedchozího odstavce. Strana 4

5 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 01/2014 Práci pesas musí zamstnanci naídit editel školy. ZVLÁŠTNÍ PÍPLATEK Zamstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimoádnou neuropsychickou zátží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, písluší zvláštní píplatek. Zvláštní píplatek se ídí platnými pedpisy. Za výkon pímé pedagogické innosti spojené s výkonem práce tídního uitele ve tíd denního studia písluší zamstnanci íplatek ve výši 1.000,- K/msíc s výkonem práce tídního uitele u dálkového studia písluší zamstnanci íplatek ve výši 400,- K/msíc PÍPLATEK ZA ROZDLENOU SMNU Zamstnanci, který pracuje ve smnách rozdlených na 2 nebo více ástí, ísluší píplatek ve výši 30 % prrného hodinového výdlku za každou takto rozdlenou smnu. Rozdlenou smnou se rozumí smna, ve které souvislé perušení práce nebo jejich souhrn iní alespo 2 hodiny. PÍPLATEK ZA PÍMOU PEDAGOGICKOU INNOST NAD STANOVENÝ ROZSAH Pedagogickému pracovníkovi písluší za hodinu pímé vyuovací, pímé výchovné, pímé speciáln pedagogické innosti nebo pímé pedagogickopsychologické innosti vykonávané pímým psobením na vzdlávaného, kterým uskuteuje výchovu a vzdlávání na základ zvláštního školského zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený editelem školy, podle zvláštního právního edpisu, píplatek ve výši dvojnásobku prrného hodinového výdlku. Týdenní rozsah hodin pímé pedagogické innosti stanoví editel školy pedagogickému pracovníkovi na období školního vyuování nebo na pololetí školního vyuování. editel školy mže naídit pedagogickému pracovníkovi konání pímé pedagogické innosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdn, další hodiny s ním mže dohodnout. ímou pedagogickou inností nad stanovený rozsah je i pímá pedagogická innost pi zastupování nepítomného pedagogického pracovníka. Výše píplatku se vypote z prru posledního rozhodného období tj. z prru na dovolenou za pedchozí tvrtletí daného roku. Píplatek se vztahuje i na ídící pracovníky editele a zástupce editele školy. PLAT NEBO NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI VE SVÁTEK Zamstnanci, který nepracoval proto, že svátek pipadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. Za práci ve svátek poskytne editel školy zamstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozdji do konce tetího kalendáního síce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté dob. Za dobu erpání náhradního volna se plat nekrátí. Strana 5

6 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice editel školy se mže se zamstnancem dohodnout na poskytnutí píplatku ve výši prrného hodinového výdlku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna. 4.5 Nenárokové složky platu Celková ástka, která je v rozpotu urena na nenárokové složky platu, je rozdlena na dv (pibližn stejné) ásti na ást urenou pro osobní píplatky a ást urenou na odmny. OSOBNÍ PÍPLATEK Zamstnanci, který dlouhodob dosahuje velmi dobrých pracovních výsledk nebo plní vtší rozsah pracovních úkol než ostatní zamstnanci 1, mže editel školy poskytovat osobní píplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupn v platové tíd, do které je zamstnanec zaazen. Osobní píplatek mže zamstnanec získat nejdíve po tech msících od vzniku pracovního pomru. Osobní píplatek mže být poskytnut na základ hodnocení zamstnance, které je provádno zpravidla 2x ro, a to obvykle k 1. záí a k 1. beznu. Hodnocení zamstnanc provádí pímí nadízení zamstnanc 2 a vypracované hodnocení pedávají editeli školy jako podklad pro stanovení výše osobního píplatku. Výše osobních píplatk pro zamstnance školy je stanovena editelem školy na základ posouzení kvality dosahovaných pracovních výsledk. Hodnocení zamstnanc je provádno na základ zejména tchto hlavních dlouhodobých kritérií: kontrolní a hospitaní innost, rozbory provrek a standardizovaných test, sledování dlouhodobého plnní úkol vyplývajících z pracovních náplní, pracovního ádu a dalších vnitních pedpis. aktivní pístup k výuce, využívání moderních didaktických technik a prostedk, organizace výuky ve skupinách pedm a jednotlivých roník, ovování a využívání nových metod a forem práce, které pozitivn ovlivují efektivitu vyuovacího procesu, íprava studijních materiál výsledky pijímacích ízení na školy, výsledky prezentace žák v odborných soutžích, dlouhodobá stabilizace žákovského kolektivu, nadstandardní hodnocení na základ výsledk kontrolní innosti ŠI, nadstandardní práce s vtším potem problémových žák ve tíd, íprava žák na pijímací zkoušky, píprava žák na odborné soutže (zejména nadregionální a republikové), 1 tj. zejména lenové vedení školy a pedsedové pedmtových komisí 2 Pímí nadízení pedagogických pracovník jsou pedsedové pedmtových komisí, pro edsedy pedmtových komisí jsou to lenové vedení školy; pro nepedagogické pracovníky jsou to lenové vedení školy. Strana 6

7 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 01/2014 zapojení do rzných celostátních a regionálních projekt, které pinášejí škole prospch, nadstandardní formy dalšího vzdlávání pracovník, ízení pedagogické praxe. Pro posouzení kvality práce nepedagogických pracovník jsou využívána zejména tato kritéria: kvalita odvádné práce na sveném úseku hodnotí se zejména dlouhodobé výsledky práce, která se promítá do prezentace školy na veejnosti a vytváení kvalitního image školy, kvalitní plnní úkol, podíl na zajišování akcí školy, kvalitní plnní vtšího rozsahu pracovních úkol, které nelze zhodnotit jinou formou. ODMNA Za úspšné splnní mimoádného nebo zvláš významného pracovního úkolu že editel školy poskytnout zamstnanci odmnu. Odmny se vyplácejí zpravidla 4x ro, obvykle v záí, v listopadu, v únoru a v ervnu. ODMNA ZA VÝZNAMNÁ VÝROÍ A POSKYTNUTÍ POMOCI editel školy mže poskytnout zamstnanci odmnu i prvním skonení pracovního pomru po piznání invalidního dchodu 3. stupn nebo po nabytí nároku na starobní dchod ve výši 3.000,- K (musí být ukonen pracovní pomr) za poskytnutí pomoci pi pedcházení požárm nebo pi živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraování jejich následk nebo pi jiných mimoádných událostech, pi nichž mže být ohrožen život, zdraví nebo majetek. Výše této odmny stanoví editel individuáln. 4.6 Platový výmr Zamstnavatel je povinen vydat zamstnanci v den nástupu do práce a vždy, když dojde ke zm kterékoliv složky platu, platový výmr, který musí být písemný. V platovém výmru je zamstnavatel povinen uvést údaje o platové tíd a platovém stupni, do nichž je zamstnanec zaazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravideln msí poskytovaných složek platu. Dojde-li ke zm výše které složky platu uvedené v platovém výmru, je editel školy povinen tuto skutenost zamstnanci písemn oznámit vetn uvedení dvod, a to nejpozdji v den, kdy zmna nabývá úinnosti. editeli školy vydává platový výmr zizovatel. 4.7 Odmna z dohod Výše odmny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohod o provedení práce nebo v dohod o pracovní innosti. Strana 7

8 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice 4.8 Pravidelný termín a místo výplaty, splatnost platu Platy a odmny jsou splatné po vykonání práce, a to v pravidelný termín výplaty platu, který je nejpozdji 9. den v kalendáním msíci následujícím po msíci, ve kterém vzniklo zamstnanci právo na plat nebo nkterou jejich složku. Plat se vyplácí v pracovní dob a na pracovišti. Nemže-li se zamstnanec dostavit k výplat z vážných dvod, zašle mu zamstnavatel plat v pravidelném termínu výplaty na svj náklad a nebezpeí. Na žádost zamstnance je zamstnavatel povinen pi výplat platu poukázat ástku urenou zamstnancem na svj náklad a nebezpeí na jeden úet zamstnance u banky nebo spoitelního i úvrního družstva, a to tak, aby ástka byla odepsána z útu školy nejpozdji 7. dne msíce. i msíním vyútování platu je zamstnavatel povinen vydat zamstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu nebo mzdy a o provedených srážkách. Na žádost zamstnance pedloží zamstnavatel doklady, na jejichž základ plat vypoetl. Tato splatnost o výplat platí také pro splatnost a výplatu odmny z dohody, odmny za pracovní pohotovost a náhrady platu. Je-li sjednána jednorázová splatnost odmny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zamstnavatel odmnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokonení a odevzdání práce. Škola vyplatí zamstnanci ped nastoupením dovolené plat splatný bhem dovolené, pipadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zamstnancem nedohodne jinak. i skonení pracovního pomru vyplatí zamstnavatel zamstnanci na jeho žádost plat za msíní období, na které mu vzniklo právo, a to v den skonení pracovního pomru nebo v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dni skonení pracovního pomru. 4.9 Srážky z platu Zamstnavatel je oprávnn srazit zamstnanci da z píjm fyzických osob ze závislé innosti, pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní politiku zamstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištní, zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zamstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splnny podmínky pro piznání této mzdy nebo platu, nevyútovanou zálohu na cestovní náhrady, popípad jiné nevyútované zálohy poskytnuté zamstnanci k plnní jeho pracovních úkol, náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zamstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle 192, na niž zamstnanci právo nevzniklo, výkon rozhodnutí (exekuce) naízených soudem, soudním exekutorem, správcem dan, orgánem správního úadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku Pracovní smlouva Pracovní smlouva musí obsahovat Strana 8

9 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 01/2014 druh práce, který má zamstnanec pro zamstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, den nástupu do práce. Zamstnavatel je povinen uzavít pracovní smlouvu písemn. Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zamstnavatel povinen vydat zamstnanci. ÁST II. CESTOVNÍ NÁHRADY Náhradu jízdních výdaj, výdaj na ubytování a nutné vedlejší výdaje poskytne zamstnavatel zamstnanci v prokázané výši. Pokud zamstnanec použije se souhlasem zamstnavatele jiný hromadný dopravní prostedek, než mu byl prvotn uren, písluší zamstnanci podle 157 odst. 2 zákoníku práce náhrada jízdních výdaj ve výši ceny jízdného ureným prostedkem hromadné dopravy, a to i v pípad, že zamstnanec pedložil doklad o cen jízdného dopravním prostedkem, který skute použil. STRAVNÉ Tuzemské pracovní cesty Doba trvání pracovní cesty Stravné (nárok) Krácení za každé poskytnuté jídlo 5-12 hod. 70,- K 70% tj. 49,- K nad 12 hod. do 18 hod. 110,- K 35% tj. 39,- K nad 18 hod. 160,- K 25% tj. 40,- K Zahraniní pracovní cesty 1 12 hod. 1/3 zákl. sazby 70% hod. 2/3 zákl. sazby 35% nad 18 hod. 100 % základ. sazby 25% KAPESNÉ Kapesné nebude poskytováno. POUŽITÍ SOUKROMÉHO VOZIDLA Souhlas s použitím soukromého vozidla vydává pouze editel školy. Použité vozidlo musí být havarijn pojištné a musí mít platnou technickou prohlídku. Zamstnanec musí ped jízdou podepsat prohlášení o seznámení se s bezpenostními a provozními pedpisy a s obsluhou vozidla. Spoteba PHM bude vypoítána na základ údaj o spoteb uvedené v technickém prkazu, který je zamstnanec povinen pedložit a cena PHM bude prokázána dokladem o nákupu. Pokud nebude tento doložen, použije Strana 9

10 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice zamstnavatel pro urení výše náhrady prrnou cenu stanovenou provádcím právním pedpisem. Zamstnavatel neodpovídá zamstnanci za škodu na dopravním prostedku, kterého použil bez souhlasu zamstnavatele ( 265 odst. 3 zákoníku práce). Zamstnavatel je povinen poskytnout zamstnanci zútovatelnou zálohu, pokud se se zamstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta. Tato dohoda mže být i ústní. Zamstnanec je povinen do 10 pracovních dn doložit potebné doklady, provést vyútování pracovní cesty a podat zprávu o výsledcích pracovní cesty. ÁST III. OBECNÁ A ZÁVRENÁ USTANOVENÍ 1. Tato smrnice se vydává na dobu neuritou a mže být mna íslovanými dodatky ke smrnici nebo novým vydáním této smrnice. V eských Budjovicích 1. ledna 2014 RNDr. Vladimír Kostka editel školy Strana 10

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více