ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH"

Transkript

1 SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I Pracovnprávní podmínky pracovník Zvyšování kvalifikace Dovolená na zotavenou Platové nároky a ostatní penžitá plnní...3 ást II....9 Cestovní náhrady...9 ást III Obecná a závrená ustanovení...10

2 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice ÁST I. 1 PRACOVNPRÁVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍK Týdenní pracovní doba pedagogických pracovník je 40 hodin týdn. Rozvržení týdenní pracovní doby je stanoveno takto: pondlí až tvrtek : 7:45 12:15 12:45 16:45 pátek : 7:45 12:15 12:45 14:15 V dob od 12:15 do 12:45 je pestávka na obd. Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti nejpozdji 10 minut ped zahájením výuky dle rozvrhu pracovníka. V pracovní dny, kdy neprobíhá vyuování a pracovníci neerpají ádnou dovolenou, nebo studijní volno, mohou pedagogití pracovníci vykonávat práce spojené s pípravou na vyuování mimo školní budovu. Pracovní doba nepedagogických pracovník je 40 hodin týdn a je stanovena editelem školy individuáln podle provozních poteb školy. 2 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Zamstnavatel umožní pracovníkm zvyšování nebo rozšiování své kvalifikace. Podmínkou pro zahájení studia je, že zamstnavatel vyslovil se studiem edem souhlas. Zamstnavatel poskytne tmto studujícím pi zamstnání pracovní volno bez náhrady mzdy nejvýše v rozsahu 5 pracovních dn za školní rok, pokud o to pracovník požádá. V tomto pípad si bude pracovník sám hradit za tyto dny zdravotní pojištní. 3 DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU Pro sestavení rozvrhu erpání dovolených platí tyto zásady: Pedagogití pracovníci erpají dovolenou zejména v dob prázdnin. V individuálních a odvodnných pípadech však mže být dovolená pedagogických pracovník rozdlena a vybírána ve více než jednom období na základ vzájemné dohody mezi píslušným zamstnancem a editelem školy, pokud tomu nebrání vážné provozní dvody. Nepedagogití pracovníci si vybírají hlavní ást své dovolené v dob hlavních prázdnin. Zbývající ást dovolené mohou erpat zejména v období dalších prázdnin. Nemohl-li zamstnanec vyerpat dovolenou do konce kalendáního roku z dvodu pekážek v práci na stran zamstnance nebo z naléhavých provozních dvod, je teba ji doerpat do 30. dubna následujícího roku. Na žádost pracovníka mže editel školy poskytnout neplacené volno, pokud tomu nebrání vážné provozní dvody. Zdravotní pojištní za tyto dny si hradí zamstnanec v plné výši. Dobu erpání volna k dalšímu vzdlávání v rozsahu 12 pracovních dn ve školním roce urí editel školy pednostn na dny, kdy ve škole neprobíhá výuka nebo vyuujícímu v daný den výuka odpadla (neuskutenila se). Strana 2

3 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 01/ PLATOVÉ NÁROKY A OSTATNÍ PENŽITÁ PLNNÍ 4.1 Urení platu Plat zamstnanci školy uruje editel školy podle platných pedpis, zejména dle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a naízení vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, v platném znní. editel školy stanoví plat zamstnanci tak, aby plat nebo odmna z dohod nebyla nižší než minimální mzda. Do platu se pro tento úel nezahrnuje plat za práci esas, píplatek za práci ve svátek, za noní práci, za práci ve ztíženém prostedí a za práci v sobotu a v nedli. Plat editeli školy uruje zizovatel. 4.2 Kvalifikaní pedpoklady Kvalifikaní pedpoklady vzdlání pro výkon prací v jednotlivých tídách je dán zejména: zákonem. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znní, hlava II vyhláškou. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akreditaní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, v platném znní naízením vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, v platném znní 4.3 Zaazení zamstnance do platové tídy a do platového stupn ZAZENÍ ZAMSTNANCE DO PLATOVÉ TÍDY Zaazení zamstnance do platové tídy se provádí podle platných pedpis, s využitím Naízení vlády. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veejných službách a správ, v platném znní. Zamstnavatel uveejní dležité platné pedpisy pro zaazování zamstnanc do platových tíd a platových stup v poítaové síti školy. Zamstnavatel zaadí zamstnance do platové tídy podle druhového vymezení prací v pracovní smlouv a v jeho mezích na nm požadovaných nejnárojších pracích. Zamstnavatel zaadí vedoucí zamstnance do platové ídy podle nejnárojších prací, jejichž výkon ídí nebo které vykonává. Pokud není požadovaná práce v katalogu prací uvedena, zaadí zamstnavatel zamstnance do platové tídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty píklady porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovdnosti a namáhavosti. Zamstnavatel zaadí zamstnance do píslušné platové tídy, pokud pro výkon práce zaazené v této tíd spluje potebné vzdlání. ZAZOVÁNÍ ZAMSTNANCE DO PLATOVÉHO STUPN Zaazování zamstnance do platového stupn se provádí podle platných edpis. Zamstnavatel mže zaadit zamstnance do platového stupn podle délky zapoitatelné praxe, pokud má k tomu dostatek finanních prostedk. Do této Strana 3

4 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice doby se zahrnuje doba dosažené praxe, doba pée o dít, doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby a doba výkonu civilní služby. Platový tarif ve vyšším platovém stupni mže zamstnanci náležet nejdíve od prvého dne kalendáního msíce, ve kterém dosáhl zapoitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupn pro postup do nejbližšího vyššího platového stupn. POSTUP PI ZAAZOVÁNÍ ZAMSTNANC DO PLATOVÝCH TÍD A PLATOVÝCH STUP i uzavírání pracovní smlouvy s nov pijímaným zamstnancem pedloží tento zamstnavateli doklady potvrzující dosažený stupe, zamení a obor vzdlání. Dále estné prohlášení dokumentující prh pedchozích zamstnání vetn pracovního zaazení. Uvedení nepravdivých údaj v estném prohlášení bude ze strany zamstnavatele považováno za zvláš hrubé porušení povinností vyplývajících z právních pedpis vztahujících se k práci vykonávané zamstnancem se všemi z toho plynoucími dsledky. Na základ získaných údaj urí zamstnavatel tídu a platový stupe vetn jim odpovídajícího platového tarifu. Zamstnanec obdrží od zamstnavatele potvrzení o dosažené platové tíd, o dosaženém platovém stupni a platovém tarifu ve form platového výmru. 4.4 Nárokové složky platu PÍPLATEK ZA VEDENÍ Vedoucímu zamstnanci školy písluší píplatek za vedení, a to podle stupn ízení a náronosti ídící práce, v souladu s obecn platnými pedpisy. íplatek za vedení editeli školy uruje zizovatel. PÍPLATEK ZA NONÍ PRÁCI Zamstnanci písluší za hodinu noní práce píplatek ve výši 20 % prrného hodinového výdlku. Noní práce trvá od hod. do 6.00 hod. Noní práci musí vždy zamstnanci naídit editel školy. PÍPLATEK ZA PRÁCI V SOBOTU A V NEDLI Zamstnanci písluší za hodinu práce v sobotu nebo v nedli píplatek ve výši 25 % prrného hodinového výdlku. Práci v sobotu a v nedli musí zamstnanci naídit editel školy. PLAT NEBO NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI PESAS Za hodinu práce pesas písluší zamstnanci ást platového tarifu, osobního a zvláštního píplatku pipadající na 1 hodinu práce bez práce pesas v kalendáním msíci, ve kterém práci pesas koná, a píplatek ve výši 25 % prrného hodinového výdlku, a jde-li o dny nepetržitého odpoinku v týdnu, íplatek ve výši 50 % prrného hodinového výdlku, pokud se zamstnavatel se zamstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci esas. Za dobu erpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li zamstnavatel zamstnanci náhradní volno v dob 3 po sob jdoucích kalendáních msíc po výkonu práce pesas nebo v jinak dohodnuté dob, písluší zamstnanci ást platového tarifu, osobního a zvláštního píplatku a píplatek podle pedchozího odstavce. Strana 4

5 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 01/2014 Práci pesas musí zamstnanci naídit editel školy. ZVLÁŠTNÍ PÍPLATEK Zamstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimoádnou neuropsychickou zátží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, písluší zvláštní píplatek. Zvláštní píplatek se ídí platnými pedpisy. Za výkon pímé pedagogické innosti spojené s výkonem práce tídního uitele ve tíd denního studia písluší zamstnanci íplatek ve výši 1.000,- K/msíc s výkonem práce tídního uitele u dálkového studia písluší zamstnanci íplatek ve výši 400,- K/msíc PÍPLATEK ZA ROZDLENOU SMNU Zamstnanci, který pracuje ve smnách rozdlených na 2 nebo více ástí, ísluší píplatek ve výši 30 % prrného hodinového výdlku za každou takto rozdlenou smnu. Rozdlenou smnou se rozumí smna, ve které souvislé perušení práce nebo jejich souhrn iní alespo 2 hodiny. PÍPLATEK ZA PÍMOU PEDAGOGICKOU INNOST NAD STANOVENÝ ROZSAH Pedagogickému pracovníkovi písluší za hodinu pímé vyuovací, pímé výchovné, pímé speciáln pedagogické innosti nebo pímé pedagogickopsychologické innosti vykonávané pímým psobením na vzdlávaného, kterým uskuteuje výchovu a vzdlávání na základ zvláštního školského zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený editelem školy, podle zvláštního právního edpisu, píplatek ve výši dvojnásobku prrného hodinového výdlku. Týdenní rozsah hodin pímé pedagogické innosti stanoví editel školy pedagogickému pracovníkovi na období školního vyuování nebo na pololetí školního vyuování. editel školy mže naídit pedagogickému pracovníkovi konání pímé pedagogické innosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdn, další hodiny s ním mže dohodnout. ímou pedagogickou inností nad stanovený rozsah je i pímá pedagogická innost pi zastupování nepítomného pedagogického pracovníka. Výše píplatku se vypote z prru posledního rozhodného období tj. z prru na dovolenou za pedchozí tvrtletí daného roku. Píplatek se vztahuje i na ídící pracovníky editele a zástupce editele školy. PLAT NEBO NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI VE SVÁTEK Zamstnanci, který nepracoval proto, že svátek pipadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. Za práci ve svátek poskytne editel školy zamstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozdji do konce tetího kalendáního síce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté dob. Za dobu erpání náhradního volna se plat nekrátí. Strana 5

6 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice editel školy se mže se zamstnancem dohodnout na poskytnutí píplatku ve výši prrného hodinového výdlku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna. 4.5 Nenárokové složky platu Celková ástka, která je v rozpotu urena na nenárokové složky platu, je rozdlena na dv (pibližn stejné) ásti na ást urenou pro osobní píplatky a ást urenou na odmny. OSOBNÍ PÍPLATEK Zamstnanci, který dlouhodob dosahuje velmi dobrých pracovních výsledk nebo plní vtší rozsah pracovních úkol než ostatní zamstnanci 1, mže editel školy poskytovat osobní píplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupn v platové tíd, do které je zamstnanec zaazen. Osobní píplatek mže zamstnanec získat nejdíve po tech msících od vzniku pracovního pomru. Osobní píplatek mže být poskytnut na základ hodnocení zamstnance, které je provádno zpravidla 2x ro, a to obvykle k 1. záí a k 1. beznu. Hodnocení zamstnanc provádí pímí nadízení zamstnanc 2 a vypracované hodnocení pedávají editeli školy jako podklad pro stanovení výše osobního píplatku. Výše osobních píplatk pro zamstnance školy je stanovena editelem školy na základ posouzení kvality dosahovaných pracovních výsledk. Hodnocení zamstnanc je provádno na základ zejména tchto hlavních dlouhodobých kritérií: kontrolní a hospitaní innost, rozbory provrek a standardizovaných test, sledování dlouhodobého plnní úkol vyplývajících z pracovních náplní, pracovního ádu a dalších vnitních pedpis. aktivní pístup k výuce, využívání moderních didaktických technik a prostedk, organizace výuky ve skupinách pedm a jednotlivých roník, ovování a využívání nových metod a forem práce, které pozitivn ovlivují efektivitu vyuovacího procesu, íprava studijních materiál výsledky pijímacích ízení na školy, výsledky prezentace žák v odborných soutžích, dlouhodobá stabilizace žákovského kolektivu, nadstandardní hodnocení na základ výsledk kontrolní innosti ŠI, nadstandardní práce s vtším potem problémových žák ve tíd, íprava žák na pijímací zkoušky, píprava žák na odborné soutže (zejména nadregionální a republikové), 1 tj. zejména lenové vedení školy a pedsedové pedmtových komisí 2 Pímí nadízení pedagogických pracovník jsou pedsedové pedmtových komisí, pro edsedy pedmtových komisí jsou to lenové vedení školy; pro nepedagogické pracovníky jsou to lenové vedení školy. Strana 6

7 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 01/2014 zapojení do rzných celostátních a regionálních projekt, které pinášejí škole prospch, nadstandardní formy dalšího vzdlávání pracovník, ízení pedagogické praxe. Pro posouzení kvality práce nepedagogických pracovník jsou využívána zejména tato kritéria: kvalita odvádné práce na sveném úseku hodnotí se zejména dlouhodobé výsledky práce, která se promítá do prezentace školy na veejnosti a vytváení kvalitního image školy, kvalitní plnní úkol, podíl na zajišování akcí školy, kvalitní plnní vtšího rozsahu pracovních úkol, které nelze zhodnotit jinou formou. ODMNA Za úspšné splnní mimoádného nebo zvláš významného pracovního úkolu že editel školy poskytnout zamstnanci odmnu. Odmny se vyplácejí zpravidla 4x ro, obvykle v záí, v listopadu, v únoru a v ervnu. ODMNA ZA VÝZNAMNÁ VÝROÍ A POSKYTNUTÍ POMOCI editel školy mže poskytnout zamstnanci odmnu i prvním skonení pracovního pomru po piznání invalidního dchodu 3. stupn nebo po nabytí nároku na starobní dchod ve výši 3.000,- K (musí být ukonen pracovní pomr) za poskytnutí pomoci pi pedcházení požárm nebo pi živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraování jejich následk nebo pi jiných mimoádných událostech, pi nichž mže být ohrožen život, zdraví nebo majetek. Výše této odmny stanoví editel individuáln. 4.6 Platový výmr Zamstnavatel je povinen vydat zamstnanci v den nástupu do práce a vždy, když dojde ke zm kterékoliv složky platu, platový výmr, který musí být písemný. V platovém výmru je zamstnavatel povinen uvést údaje o platové tíd a platovém stupni, do nichž je zamstnanec zaazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravideln msí poskytovaných složek platu. Dojde-li ke zm výše které složky platu uvedené v platovém výmru, je editel školy povinen tuto skutenost zamstnanci písemn oznámit vetn uvedení dvod, a to nejpozdji v den, kdy zmna nabývá úinnosti. editeli školy vydává platový výmr zizovatel. 4.7 Odmna z dohod Výše odmny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohod o provedení práce nebo v dohod o pracovní innosti. Strana 7

8 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice 4.8 Pravidelný termín a místo výplaty, splatnost platu Platy a odmny jsou splatné po vykonání práce, a to v pravidelný termín výplaty platu, který je nejpozdji 9. den v kalendáním msíci následujícím po msíci, ve kterém vzniklo zamstnanci právo na plat nebo nkterou jejich složku. Plat se vyplácí v pracovní dob a na pracovišti. Nemže-li se zamstnanec dostavit k výplat z vážných dvod, zašle mu zamstnavatel plat v pravidelném termínu výplaty na svj náklad a nebezpeí. Na žádost zamstnance je zamstnavatel povinen pi výplat platu poukázat ástku urenou zamstnancem na svj náklad a nebezpeí na jeden úet zamstnance u banky nebo spoitelního i úvrního družstva, a to tak, aby ástka byla odepsána z útu školy nejpozdji 7. dne msíce. i msíním vyútování platu je zamstnavatel povinen vydat zamstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu nebo mzdy a o provedených srážkách. Na žádost zamstnance pedloží zamstnavatel doklady, na jejichž základ plat vypoetl. Tato splatnost o výplat platí také pro splatnost a výplatu odmny z dohody, odmny za pracovní pohotovost a náhrady platu. Je-li sjednána jednorázová splatnost odmny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zamstnavatel odmnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokonení a odevzdání práce. Škola vyplatí zamstnanci ped nastoupením dovolené plat splatný bhem dovolené, pipadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zamstnancem nedohodne jinak. i skonení pracovního pomru vyplatí zamstnavatel zamstnanci na jeho žádost plat za msíní období, na které mu vzniklo právo, a to v den skonení pracovního pomru nebo v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dni skonení pracovního pomru. 4.9 Srážky z platu Zamstnavatel je oprávnn srazit zamstnanci da z píjm fyzických osob ze závislé innosti, pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní politiku zamstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištní, zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zamstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splnny podmínky pro piznání této mzdy nebo platu, nevyútovanou zálohu na cestovní náhrady, popípad jiné nevyútované zálohy poskytnuté zamstnanci k plnní jeho pracovních úkol, náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zamstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle 192, na niž zamstnanci právo nevzniklo, výkon rozhodnutí (exekuce) naízených soudem, soudním exekutorem, správcem dan, orgánem správního úadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku Pracovní smlouva Pracovní smlouva musí obsahovat Strana 8

9 SPŠ stavební, eské Budjovice Smrnice. 01/2014 druh práce, který má zamstnanec pro zamstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, den nástupu do práce. Zamstnavatel je povinen uzavít pracovní smlouvu písemn. Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zamstnavatel povinen vydat zamstnanci. ÁST II. CESTOVNÍ NÁHRADY Náhradu jízdních výdaj, výdaj na ubytování a nutné vedlejší výdaje poskytne zamstnavatel zamstnanci v prokázané výši. Pokud zamstnanec použije se souhlasem zamstnavatele jiný hromadný dopravní prostedek, než mu byl prvotn uren, písluší zamstnanci podle 157 odst. 2 zákoníku práce náhrada jízdních výdaj ve výši ceny jízdného ureným prostedkem hromadné dopravy, a to i v pípad, že zamstnanec pedložil doklad o cen jízdného dopravním prostedkem, který skute použil. STRAVNÉ Tuzemské pracovní cesty Doba trvání pracovní cesty Stravné (nárok) Krácení za každé poskytnuté jídlo 5-12 hod. 70,- K 70% tj. 49,- K nad 12 hod. do 18 hod. 110,- K 35% tj. 39,- K nad 18 hod. 160,- K 25% tj. 40,- K Zahraniní pracovní cesty 1 12 hod. 1/3 zákl. sazby 70% hod. 2/3 zákl. sazby 35% nad 18 hod. 100 % základ. sazby 25% KAPESNÉ Kapesné nebude poskytováno. POUŽITÍ SOUKROMÉHO VOZIDLA Souhlas s použitím soukromého vozidla vydává pouze editel školy. Použité vozidlo musí být havarijn pojištné a musí mít platnou technickou prohlídku. Zamstnanec musí ped jízdou podepsat prohlášení o seznámení se s bezpenostními a provozními pedpisy a s obsluhou vozidla. Spoteba PHM bude vypoítána na základ údaj o spoteb uvedené v technickém prkazu, který je zamstnanec povinen pedložit a cena PHM bude prokázána dokladem o nákupu. Pokud nebude tento doložen, použije Strana 9

10 Smrnice. 01/2014 SPŠ stavební, eské Budjovice zamstnavatel pro urení výše náhrady prrnou cenu stanovenou provádcím právním pedpisem. Zamstnavatel neodpovídá zamstnanci za škodu na dopravním prostedku, kterého použil bez souhlasu zamstnavatele ( 265 odst. 3 zákoníku práce). Zamstnavatel je povinen poskytnout zamstnanci zútovatelnou zálohu, pokud se se zamstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta. Tato dohoda mže být i ústní. Zamstnanec je povinen do 10 pracovních dn doložit potebné doklady, provést vyútování pracovní cesty a podat zprávu o výsledcích pracovní cesty. ÁST III. OBECNÁ A ZÁVRENÁ USTANOVENÍ 1. Tato smrnice se vydává na dobu neuritou a mže být mna íslovanými dodatky ke smrnici nebo novým vydáním této smrnice. V eských Budjovicích 1. ledna 2014 RNDr. Vladimír Kostka editel školy Strana 10

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Studie. 6 : Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel:

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

uzavírají níže uvedeného dne, msíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU lánek 1 Pedmt smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, msíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU lánek 1 Pedmt smlouvy UNIQA pojišovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 I: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žákem, pedsedou

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ÚPLNÉ ZNNÍ. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna o stetu zájm. ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne )

ÚPLNÉ ZNNÍ. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna o stetu zájm. ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne ) ÚPLNÉ ZNNÍ 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna 2006 o stetu zájm ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne 20. 6. 2008) Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ STET ZÁJM A NESLUITELNOST

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více