ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014"

Transkript

1 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/ Značka: _68580 ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č Objednavatel posudku: Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, Prostějov Účel posudku: Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro exekuční řízení na základě usnesení Č.j. 018 EX 00377/14-020, Značka: _68580 ze dne Určeno pro: Mgr. Lenku Černoškovou, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, Prostějov Oceněno ke dni: Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax: Znalecký posudek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 byla předána objednavateli, 1 vyhotovení zůstává v archivu zpracovatele. Celkem znalecký posudek obsahuje 23 stran, z toho 5 stran příloh. V Prostějově, dne

2 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č ÚČEL STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ Účelem tohoto znaleckého posudku je zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č Takto stanovená obvyklá cena by měla být na místním trhu zpětně dosažitelná za podmínek udržení situace na stávajícím segmentu trhu s nemovitostmi. Tento trh však může procházet výkyvy, jejichž predikce je v podstatě nemožná, a které jsou ovlivňovány spoustou různých faktorů, jež mnohdy zdánlivě ani nesouvisejí s vývojem na trhu nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučuji, pokud by znalecký posudek měl být použit v období delším než je 6 měsíců ode dne jeho zpracování, provést jeho aktualizaci či nové zpracování. Obvyklá cena nemovitých věcí (stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č. 3288), byla tedy stanovena metodami použitými v tomto znaleckém posudku na: ,- Kč Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Výše stanovená obvyklá cena je stanovena bez odpočtu omezení zapsaných v oddíle C výpisu z katastru nemovitostí. V Prostějově, dne Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax: Ing. František Kocourek

3 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Zpracování znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitosti předpokládá několik základních předpokladů a omezujících podmínek. Tyto podmínky především charakterizují ekonomické prostředí, v němž je posouzení prováděno a právní podklady všech použitých dokumentů. Proto tedy: 1/ Znalecký posudek respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní platné v době zpracování. 2/ Znalecký posudek nemovitosti je zpracováno podle podmínek trhu v době jeho provádění a případné změny v podmínkách trhu, ke kterým dojde po předání tohoto posudku, nemohou být zahrnuty a zpracovatel za ně tedy nezodpovídá. 3/ Předmětem tohoto znaleckého posudku není ověření pravosti, správnosti či úplnosti dokladů předložených jako podklady pro vyjádření. Zpracovatel vyjádření k tržní hodnotě proto vychází pouze z prohlášení o pravosti a platnosti těchto dokladů. Nemůže tedy nést zodpovědnost za případné nesrovnalosti v případě vlastnických práv k oceňovaným nemovitostem nebo platnosti či správnosti práv k cizím věcem a nájemním vztahům. 4/ Pokud byly použity informace i z jiných zdrojů, má zpracovatel za to, že jsou věrohodné, a nebyly tedy z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.

4 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č POUŽITÉ PODKLADY PRO ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ 3.1. POUŽITÉ PODKLADY: Údaje sdělené vlastníkem nemovitých věcí: - Vlastník nezastižen. Byla provedena pouze obhlídka nebytových prostor pohostinství v I.NP, venkovní obhlídka a částečné zaměření objektu. Ocenění provedeno na základě částečné prohlídky, venkovní obhlídky a informací, které poskytl personál pohostinství. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 20 % Podklady předané objednavatelem: - Usnesení Soudního exekutora o ustanovení soudního znalce, Č.j.: 018 EX 00377/14-020, Značka: _68580 ze dne Podklady zajištěné zpracovatelem. - Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Úpice, LV č vyhotovený dálkovým přístupem dne Neoficiální kopie katastrální mapy pro k.ú. Úpice, vyhotovená dne Fotodokumentace ze dne Situační plánek ze dne Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne za účasti zpracovatele a zástupce exekutora. - Údaje sdělené objednavatelem znaleckého posudku. - Údaje sdělené vlastníkem oceňovaných nemovitých věcí PŘEDMĚT ZNALECKÉHO POSUDKU Účelem tohoto znaleckého posudku je zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č VLASTNICTVÍ Dle výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Úpice, LV č jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví: Jiří Zachař, Národní 320, Úpice

5 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OMEZENÍ A RIZIKA Ve výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Úpice, LV č jsou v části C uvedena následující omezení vlastnického práva: Vlastník nezastižen. Byla provedena pouze obhlídka nebytových prostor pohostinství v I.NP, venkovní obhlídka a částečné zaměření objektu. Ocenění provedeno na základě částečné prohlídky, venkovní obhlídky a informací, které poskytl personál pohostinství. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 20 %. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %. Nemovitá věc se dle registru povodní a záplav UIR-ADR (Aquarius) nachází v lokalitě se středním rizikem povodní a záplav (stupeň č. 3). Oceňovaná nemovitá věc je situována na břehu vodního toku. Nejsou známa žádná jiná rizika nebo omezení vztahující se k oceňovaným nemovitostem.

6 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č POPIS NEMOVITÝCH VĚCÍ 4. NÁLEZ Předmětem ocenění jsou: - stavba č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří. - pozemek p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří. - pozemek p.č zahrada 4.2. POPIS, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A ÚDAJE O STÁŘÍ A TECHNICKÉM STAVU Místopis Město Úpice má přibližně obyvatel a leží v údolí řeky Úpy v Krkonošském podhůří cca 12 Km jihovýchodně od města Trutnov a 15 km severně od města Dvůr Králové. V obci je rozšířená infrastruktura a občanská vybavenost, kompletní infrastruktura a občanská vybavenost je dostupná v Trutnově, Dvoře Králové nebo Hradci Králové. Obec je dostupná autobusovou dopravou. V obci je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Oceňovaná stavba je situována v rovinném terénu, v jižní zastavěné části obce a tvoří břeh říčky Rtyňka, která se cca 100 m od oceňované stavby vlévá do řeky Úpy. Okolní zástavba je tvořena převážně rodinnými domy. Přístup je zajištěn po zpevněné veřejné komunikaci (ulice Národní). Parkování je možné na veřejné komunikaci před stavbou nebo na pozemku vedle stavby Rodinný dům č.p. 218 na pozemku p.č.st. 257 Vlastník nezastižen. Byla provedena pouze obhlídka nebytových prostor pohostinství v I.NP, venkovní obhlídka a částečné zaměření objektu. Ocenění provedeno na základě částečné prohlídky, venkovní obhlídky a informací, které poskytl personál pohostinství. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 20 %. Oceňovaná stavba je samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepený, polyfunkční, zděný objekt se třemi nadzemními podlažími zastřešený valbovou střechou. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Oceňovaná stavba je na tyto sítě napojena. V domě je situováno v přízemí pohostinství a v nadzemních podlažích jsou, dle sdělení personálu pohostinství, situovány bytové jednotky. Ve III.NP pravděpodobně bez kompletního sociálního zařízení. Byty jsou dle sdělení cca 6 měsíců neobydleny. Původní stáří stavby je dle odborného odhadu znalce přibližně z počátku minulého století. Oceňovaný dům prošel rekonstrukcí přízemí (pohostinství). Byty v nadzemních podlažích

7 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 7 dle sdělení v havarijním stavu, prvky krátkodobé životnosti pravděpodobně na hranici životnosti. Byty v minulosti obývány nepřizpůsobivými občany. Předpoklad zanedbané údržby a nutné rekonstrukce. Základy s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy s rovnými podhledy střecha valbová (půdorysný tvar L), střešní krytina pozinkované plechy, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítka vápenná hladká (lokálně poškozená), vnitřní obklady standardní, schody pravděpodobně betonové, dveře dřevěné plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá, povrchy podlah standardní, vytápění v přízemí ÚT, elektroinstalace světelný rozvod, rozvod teplé a studené vody se standardní přípravou teplé vody, odkanalizování ze všech zařizovacích předmětů do hloubkové kanalizace, vybavení kuchyní pravděpodobně standardní až podstandardní, vnitřní vybavení pravděpodobně vany, umyvadla (ve III.NP pravděpodobně chybí) a splachovací WC a ostatní prvky se pravděpodobně nevyskytují. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %. S ohledem na celkový předpokládaný technický stav, stáří, provedení, vybavení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 75 %. Směrem do zahrady na oceňovanou stavbu navazuje vedlejší stavba, která slouží nebo sloužila jako sklady či dílna a je s hlavní stavbou pravděpodobně provozně propojena. Jedná se o samostatně stojící, zděnou, pravděpodobně nepodsklepenou, přízemní stavbu s plochou střechou bez vnějších povrchových úprav. Dle částečné venkovní obhlídky se stavba jeví ve zhoršeném technickém stavu se zanedbanou údržbou. S ohledem na celkový předpokládaný technický stav, stáří, provedení, vybavení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 70 %. Dále je předmětem ocenění pozemek p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je z části zastavěn oceňovanou stavbou č.p. 320 a vedlejší stavbou skladů a z části tvoří malý dvorek kolem oceňovaných staveb. A dále pozemek p.č zahrada. Jedná se o pozemek zahrady navazující na dvorní část. Na pozemku se nachází trvalé porosty a venkovní úpravy (pravděpodobně oplocení), jejichž cena bude zahrnuta ve výsledné obvyklé ceně SOUČASNÉ A PŘÍHODNĚ MOŽNÉ VYUŽITÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Objekt je ke dni ocenění užíván k bydlení a provozu pohostinství v přízemí. Toto využití lze spatřovat jako nejvhodnější i do budoucna po nutné rekonstrukci nadzemních podlaží.

8 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY NEMOVITÝCH VĚCÍ 5.1. STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY STAVEB Za stavby se považují: budovy, haly, atypické budovy a haly, inženýrské sítě a venkovní úpravy. Jako nejvhodnější, na české poměry nejlépe aplikovatelná pro zjištění skutečné nákladové ceny staveb, je v daném případě použita v přiměřeném rozsahu metodika reprodukční ceny snížené o přiměřené opotřebení. Základem pro ocenění budov je zjištění obestavěného prostoru a to podle vlastního předpisu pro měření staveb (základní měrná jednotka je tedy 1 m 3 ). Podle účelu skutečného užití stavby a dále dle jejího stavebnětechnického provedení se zjistí odpovídající cena za tuto měrnou jednotku. Jako podklad pro zjištění ceny měrné jednotky pro daný typ nemovitosti je publikace Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku vydaná společností ÚRS PRAHA, a.s., v roce Takto zjištěná cena za měrnou jednotku je dále upravena koeficientem zohledňujícím skutečné provedení a vybavení stavby, lišící se od běžného standardu a současně nepromítnutelné do opotřebení. Tuto korekci nelze stanovit matematickým výpočtem, je tedy stanovena odborným odhadem znalce. Podle tohoto oceňovacího systému se u stavebně propojených objektů počítá samostatně každá účelově a konstrukčně odlišná část, takže některé budovy je třeba ocenit po částech. K ceně stavby je třeba dále připočíst některé další stavební prvky, které jsou součástí stavby (nikoliv tedy movitý majetek), a které nepatří do standardní výbavy daného objektu a současně jejich náklady na pořízení jsou v nezanedbatelné výši. Náklady na projekt, technický dozor, rizika, pojištění apod., jsou zahrnuty ve výchozí ceně staveb, stejně tak i cena standardních venkovních úprav (zpevněné plochy, žumpy, oplocení, drobné vedlejší stavby, atd.). Od výchozí ceny staveb se odečte přiměřené opotřebení, které se nejčastěji stanovuje lineární metodou a dále též odborným odhadem znalce. Méně častá je metoda analytického výpočtu opotřebení dle jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Stanovení plánované životnosti jednotlivých staveb je součástí vlastního oceňovacího systému. Výsledkem jsou skutečné průměrné (střední) náklady nutné na provedení stavby srovnatelné svými technickými parametry, vybavením, způsobem provedení a v neposlední řadě též opotřebením.

9 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č Stavba č.p. 320 postavená na pozemku p.č.st. 288 Výpočet informativního obestavěného prostoru Vrchní stavba: 21,53*9,58*6,90+11,72*6,07*6,90 Vrchní stavba celkem: 1.914,05 m 3 Zastřešení: (21,53*9,58*3,10+11,72*6,07*3,10)*0,5 Zastřešení celkem: 429,97 m 3 Informativní obestavěný prostor celkem: 2.344,02 m 3 Informativní podlahová plocha celkem: 600 m 2 Stanovení přiměřeného opotřebení S ohledem na celkový předpokládaný technický stav, předpokládané stáří, provedení, vybavení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 75 % Obestavěný prostor celkem m ,02,-- Jednotková cena dle ÚRS 2014 Kč/m ,-- Korekce jednotkové ceny 0,7 Upravená jednotková cena Kč/m ,-- Cena za celý obestavěný prostor Kč ,-- Snížení ceny za opotřebení 75 % Kč ,-- Cena stavby po započtení opotřebení Kč , Vedlejší stavba postavená na pozemku p.č.st. 288 Výpočet informativního obestavěného prostoru Vrchní stavba: 23,00*7,90*4,70 Vrchní stavba celkem: 853,99 m 3 Informativní obestavěný prostor celkem: 853,99 m 3 Stanovení přiměřeného opotřebení S ohledem na celkový předpokládaný technický stav, předpokládané stáří, provedení, vybavení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 70 % Obestavěný prostor celkem m 3 853,99,-- Jednotková cena dle ÚRS 2014 Kč/m ,-- Korekce jednotkové ceny 0,8 Upravená jednotková cena Kč/m ,-- Cena za celý obestavěný prostor Kč ,-- Snížení ceny za opotřebení 70 % Kč ,-- Cena stavby po započtení opotřebení Kč ,--

10 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY POZEMKŮ U pozemků se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhu pozemku (zastavěná plocha, orná půda, atd.). Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje z územně plánovací dokumentace. Porovnáním s prodeji pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná tržní hodnota za 1 m 2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na základě kterých se tato hodnota odvodila. U všech pozemků je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů Pozemky p.č.st. 288 a p.č V nejbližších lokalitách se stavební pozemky nabízejí k prodeji v rozmezí nabídkových jednotkových cen od 300,- Kč/m 2 do 500,- Kč/m 2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti volím směrnou cenu pozemků při středu uvedeného rozpětí: 400,- Kč/m 2. p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří m 2 810,00 p.č zahrada m 2 299,00 Výměra pozemku celkem m ,00 Výpočet ceny Výměra pozemků m ,00 Směrná cena pozemků Kč/m 2 400,00 Výchozí cena pozemků celkem Kč , Rekapitulace LV č. 3288, k.ú. Úpice Reprodukční hodnota staveb Kč ,- Věcná hodnota staveb Kč ,- Věcná hodnota pozemků Kč ,- Věcná hodnota celkem Kč ,-

11 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ SROVNÁVACÍ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající trh s nemovitými věcmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitých věcí, že uskutečněné a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok, to proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovité věci STANOVENÍ SROVNÁVACÍ CENY OBJEKTU Po nemovitých věcech uvedeného typu, t.j. stavba s byty a provozovnou v přízemí uvedené velikosti, vybavení, v daném technickém stavu, v dané lokalitě a u srovnatelných nemovitých věcí je poptávka mírně nižší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovité věci, jejímu technickému stavu, vybavení, provedení a možnému způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná stavba je obtížněji obchodovatelná. Objekty k porovnání: Činžovní dům, Malé Svatoňovice, 350 m 2 Prodej bytového domu v rekonstrukci v centru obce Malé Svatoňovice u náměstí, rodišti Karla Čapka. Nemovitost je třípodlažní s možností využití buď k bydlení nebo k podnikání jako, penzion, hotel. Zastavěná plocha 180m2, užitná plocha cca. 350 m2. Dům je z části rekonstruován (hydroizolace základů, nové rozvody vody, kanalizace, elektro a plynu, omítky, koupelny). Vytápění domu řešeno plynovým ústředním topením každý byt zvlášť. Dům je napojen na el. 380V, vodovodní řad, kanalizační řad a plynový řad. Cena: ,- Kč 5.114,- Kč/m 2 Zdroj: realitní inzerce Restaurace, Suchovršice, 500 m 2 Zavedená a kompletně zařízená restaurace s kuchyní (dle EU) se zavedenou ubytovací částí po celkové rekonstrukci a obchodem se smíšeným zbožím na hlavním tahu Náchod - Trutnov. 2NP byt 3+1 a hotelová část s apartmánem a dalšími třemi pokoji. Objekt je jediné zásobovací zařízení v obci. Vše rekonstruováno průběžně během posledních patnácti let. Objekt nevyžaduje žádnou nutnou úpravu, ihned připraveno k provozu. Cena: ,- Kč 6.980,- Kč/m 2 Zdroj: realitní inzerce Restaurace a byty, P. Velikého, Úpice, m 2 Prodej komerční budovy poblíž centra Úpice. Přízemí je zcela zrekonstruované a bylo využíváno jako restaurace a fitness. V 1. NP podlaží je 6 částečně zrekonstruovaných bytů, z toho 5x 3+1 a 1x 2+1. Všechny byty jsou obsazené nájemníky se smlouvou na 1 rok. Vytápění a teplá voda je řešeno dálkově. Každý subjekt má vlastní měření. Cena: ,- Kč 2.935,- Kč/m 2 Zdroj: realitní inzerce

12 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 12 Tabulka zohlednění hodnototvorných faktorů: Činžovní dům, Malé Svatoňovice Restaurace, Suchovršice Restaurace a byty, P. Velikého, Úpice Cena (Kč/m 2 ) Zohlednění hodnototvorných faktorů koeficienty Přepočtená Tech. cena Poloha Pozemek Velikost Zdroj Ostatní stav (Kč/m 2 ) ,05 1,10 0,90 1,00 0,85 1, ,05 1,00 0,94 0,85 0,85 1, ,00 1,05 1,30 0,92 0,85 1, Průměrná cena: Při srovnání realizovaných prodejů srovnatelných staveb z vlastní databáze a z nabídek z inzerce realitních kanceláří se stavbou oceňovanou, byly srovnány zejména velikost, provedení, vybavení, lukrativita lokality, technický stav, dispoziční a technické řešení. V neposlední řadě byla také posouzena vybavenost lokality, životní prostředí, napojení na inženýrské sítě, napojení na dopravně komunikační systém, demografické podmínky a další cenotvorné vlivy. Nabídky k prodeji v realitních časopisech na objekty se srovnatelnými parametry jsou srovnatelné s obvyklými hodnotami. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %. V současné době se tedy srovnatelné stavby v nejbližších lokalitách nabízejí k prodeji v rozmezí nabídkových cen od 2.935,- Kč/m2 do 6.980,- Kč/m2, po zohlednění hodnototvornými faktory v rozmezí přepočtených cen od 3.133,- Kč/m2 do 4.977,- Kč/m2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti volím srovnávací cenu při středu uvedeného rozpětí přepočtených cen ve výši: 4.210,- Kč/m2. Výpočet srovnávací ceny: 600 m2 * 4.210,- Kč/m2 = ,- Kč. Dále uplatňuji srážku 20 % vyjadřující skutečnost, že nebyl umožněn přístup do většiny oceňované stavby a srážku 10 % za nedoložení nájemní smlouvy na pohostinství v I. NP. Celková srážka je 30 %. Výsledná srovnávací cena tak činí: ,- Kč * 0,70 (srážka 30 %) = ,- Kč. Po zaokrouhlení ,- Kč. Výsledná srovnávací cena nemovitých věcí evidovaných na LV č. 3288, k.ú. Úpice tedy činí: ,- Kč

13 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č REKAPITULACE JEDNOTLIVÝCH METOD PRO STANOVENÍ VÝSLEDNÉ OBVYKLÉ CENY Věcná hodnota nemovitých věcí evidovaných na LV č. 3288, k.ú. Úpice: ,- Kč Srovnávací cena nemovitých věcí evidovaných na LV č. 3288, k.ú. Úpice: ,- Kč Výsledná obvyklá cena oceňovaných nemovitých věcí je stanovena ve výši srovnávací ceny.

14 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ CENY JEDNOTLIVÝCH PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITÝMI VĚCMI SPOJENÝCH Ve výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Úpice, LV č jsou v části C uvedena následující omezení vlastnického práva: (viz. oddíl 3.4.) Omezení vztahující se k nařízení exekuce a k exekučnímu příkazu k prodeji nemovitých věcí jsou zohledněna ve výsledné obvyklé ceně. Nelze však odečíst výši dlužné částky vážící se k exekuci, neboť není známa přesná částka. Zástavní práva smluvní nejsou ve výsledné obvyklé ceně zohledněna, jelikož nelze zjistit aktuální dlužnou částku. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %. 9. STANOVENÍ ZÁVAD, KTERÉ PRODEJEM V DRAŽBĚ NEZANIKNOU Dle znění 336a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů jsou za závady, které prodejem v dražbě nezaniknou považovány věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %.

15 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Tržní hodnota (obvyklá cena) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí, atd. Dále je potřeba postihnout veškeré dluhy a závazky, která jsou na nemovitost vázány. Výsledná obvyklá cena stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č ,- Kč Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Výše stanovená obvyklá cena je stanovena bez odpočtu omezení zapsaných v oddíle C výpisů z katastru nemovitostí. V Prostějově, dne Ing. František Kocourek Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax:

16 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. 3315/89, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem /2014. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax:

17 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č PŘÍLOHY Situační plánek Fotodokumentace Výpisy z katastru nemovitostí Neoficiální kopie katastrální mapy

18 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OBSAH č / Účel stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí Obecné předpoklady pro stanovení obvyklé ceny Použité podklady pro znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitých věcí Použité podklady: Předmět znaleckého posudku Vlastnictví Omezení a rizika Nález Popis nemovitých věcí Popis, dispoziční řešení, stavebnětechnická charakteristika jednotlivých objektů a údaje o stáří a technickém stavu Současné a příhodně možné využití nemovitých věcí Stanovení věcné hodnoty nemovitých věcí Stanovení věcné hodnoty staveb Stanovení věcné hodnoty pozemků Stanovení srovnávací ceny nemovitých věcí Stanovení srovnávací ceny objektu Rekapitulace jednotlivých metod pro stanovení výsledné obvyklé ceny Stanovení ceny jednotlivých práv a závad s nemovitými věcmi spojených Stanovení závad, které prodejem v dražbě nezaniknou Stanovení obvyklé ceny Znalecká doložka Přílohy Obsah... 18

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více