ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014"

Transkript

1 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/ Značka: _68580 ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č Objednavatel posudku: Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, Prostějov Účel posudku: Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro exekuční řízení na základě usnesení Č.j. 018 EX 00377/14-020, Značka: _68580 ze dne Určeno pro: Mgr. Lenku Černoškovou, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, Prostějov Oceněno ke dni: Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax: Znalecký posudek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 byla předána objednavateli, 1 vyhotovení zůstává v archivu zpracovatele. Celkem znalecký posudek obsahuje 23 stran, z toho 5 stran příloh. V Prostějově, dne

2 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č ÚČEL STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ Účelem tohoto znaleckého posudku je zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č Takto stanovená obvyklá cena by měla být na místním trhu zpětně dosažitelná za podmínek udržení situace na stávajícím segmentu trhu s nemovitostmi. Tento trh však může procházet výkyvy, jejichž predikce je v podstatě nemožná, a které jsou ovlivňovány spoustou různých faktorů, jež mnohdy zdánlivě ani nesouvisejí s vývojem na trhu nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučuji, pokud by znalecký posudek měl být použit v období delším než je 6 měsíců ode dne jeho zpracování, provést jeho aktualizaci či nové zpracování. Obvyklá cena nemovitých věcí (stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č. 3288), byla tedy stanovena metodami použitými v tomto znaleckém posudku na: ,- Kč Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Výše stanovená obvyklá cena je stanovena bez odpočtu omezení zapsaných v oddíle C výpisu z katastru nemovitostí. V Prostějově, dne Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax: Ing. František Kocourek

3 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Zpracování znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitosti předpokládá několik základních předpokladů a omezujících podmínek. Tyto podmínky především charakterizují ekonomické prostředí, v němž je posouzení prováděno a právní podklady všech použitých dokumentů. Proto tedy: 1/ Znalecký posudek respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní platné v době zpracování. 2/ Znalecký posudek nemovitosti je zpracováno podle podmínek trhu v době jeho provádění a případné změny v podmínkách trhu, ke kterým dojde po předání tohoto posudku, nemohou být zahrnuty a zpracovatel za ně tedy nezodpovídá. 3/ Předmětem tohoto znaleckého posudku není ověření pravosti, správnosti či úplnosti dokladů předložených jako podklady pro vyjádření. Zpracovatel vyjádření k tržní hodnotě proto vychází pouze z prohlášení o pravosti a platnosti těchto dokladů. Nemůže tedy nést zodpovědnost za případné nesrovnalosti v případě vlastnických práv k oceňovaným nemovitostem nebo platnosti či správnosti práv k cizím věcem a nájemním vztahům. 4/ Pokud byly použity informace i z jiných zdrojů, má zpracovatel za to, že jsou věrohodné, a nebyly tedy z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.

4 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č POUŽITÉ PODKLADY PRO ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ 3.1. POUŽITÉ PODKLADY: Údaje sdělené vlastníkem nemovitých věcí: - Vlastník nezastižen. Byla provedena pouze obhlídka nebytových prostor pohostinství v I.NP, venkovní obhlídka a částečné zaměření objektu. Ocenění provedeno na základě částečné prohlídky, venkovní obhlídky a informací, které poskytl personál pohostinství. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 20 % Podklady předané objednavatelem: - Usnesení Soudního exekutora o ustanovení soudního znalce, Č.j.: 018 EX 00377/14-020, Značka: _68580 ze dne Podklady zajištěné zpracovatelem. - Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Úpice, LV č vyhotovený dálkovým přístupem dne Neoficiální kopie katastrální mapy pro k.ú. Úpice, vyhotovená dne Fotodokumentace ze dne Situační plánek ze dne Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne za účasti zpracovatele a zástupce exekutora. - Údaje sdělené objednavatelem znaleckého posudku. - Údaje sdělené vlastníkem oceňovaných nemovitých věcí PŘEDMĚT ZNALECKÉHO POSUDKU Účelem tohoto znaleckého posudku je zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č VLASTNICTVÍ Dle výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Úpice, LV č jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví: Jiří Zachař, Národní 320, Úpice

5 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OMEZENÍ A RIZIKA Ve výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Úpice, LV č jsou v části C uvedena následující omezení vlastnického práva: Vlastník nezastižen. Byla provedena pouze obhlídka nebytových prostor pohostinství v I.NP, venkovní obhlídka a částečné zaměření objektu. Ocenění provedeno na základě částečné prohlídky, venkovní obhlídky a informací, které poskytl personál pohostinství. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 20 %. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %. Nemovitá věc se dle registru povodní a záplav UIR-ADR (Aquarius) nachází v lokalitě se středním rizikem povodní a záplav (stupeň č. 3). Oceňovaná nemovitá věc je situována na břehu vodního toku. Nejsou známa žádná jiná rizika nebo omezení vztahující se k oceňovaným nemovitostem.

6 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č POPIS NEMOVITÝCH VĚCÍ 4. NÁLEZ Předmětem ocenění jsou: - stavba č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří. - pozemek p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří. - pozemek p.č zahrada 4.2. POPIS, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A ÚDAJE O STÁŘÍ A TECHNICKÉM STAVU Místopis Město Úpice má přibližně obyvatel a leží v údolí řeky Úpy v Krkonošském podhůří cca 12 Km jihovýchodně od města Trutnov a 15 km severně od města Dvůr Králové. V obci je rozšířená infrastruktura a občanská vybavenost, kompletní infrastruktura a občanská vybavenost je dostupná v Trutnově, Dvoře Králové nebo Hradci Králové. Obec je dostupná autobusovou dopravou. V obci je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Oceňovaná stavba je situována v rovinném terénu, v jižní zastavěné části obce a tvoří břeh říčky Rtyňka, která se cca 100 m od oceňované stavby vlévá do řeky Úpy. Okolní zástavba je tvořena převážně rodinnými domy. Přístup je zajištěn po zpevněné veřejné komunikaci (ulice Národní). Parkování je možné na veřejné komunikaci před stavbou nebo na pozemku vedle stavby Rodinný dům č.p. 218 na pozemku p.č.st. 257 Vlastník nezastižen. Byla provedena pouze obhlídka nebytových prostor pohostinství v I.NP, venkovní obhlídka a částečné zaměření objektu. Ocenění provedeno na základě částečné prohlídky, venkovní obhlídky a informací, které poskytl personál pohostinství. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 20 %. Oceňovaná stavba je samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepený, polyfunkční, zděný objekt se třemi nadzemními podlažími zastřešený valbovou střechou. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Oceňovaná stavba je na tyto sítě napojena. V domě je situováno v přízemí pohostinství a v nadzemních podlažích jsou, dle sdělení personálu pohostinství, situovány bytové jednotky. Ve III.NP pravděpodobně bez kompletního sociálního zařízení. Byty jsou dle sdělení cca 6 měsíců neobydleny. Původní stáří stavby je dle odborného odhadu znalce přibližně z počátku minulého století. Oceňovaný dům prošel rekonstrukcí přízemí (pohostinství). Byty v nadzemních podlažích

7 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 7 dle sdělení v havarijním stavu, prvky krátkodobé životnosti pravděpodobně na hranici životnosti. Byty v minulosti obývány nepřizpůsobivými občany. Předpoklad zanedbané údržby a nutné rekonstrukce. Základy s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy s rovnými podhledy střecha valbová (půdorysný tvar L), střešní krytina pozinkované plechy, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítka vápenná hladká (lokálně poškozená), vnitřní obklady standardní, schody pravděpodobně betonové, dveře dřevěné plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá, povrchy podlah standardní, vytápění v přízemí ÚT, elektroinstalace světelný rozvod, rozvod teplé a studené vody se standardní přípravou teplé vody, odkanalizování ze všech zařizovacích předmětů do hloubkové kanalizace, vybavení kuchyní pravděpodobně standardní až podstandardní, vnitřní vybavení pravděpodobně vany, umyvadla (ve III.NP pravděpodobně chybí) a splachovací WC a ostatní prvky se pravděpodobně nevyskytují. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %. S ohledem na celkový předpokládaný technický stav, stáří, provedení, vybavení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 75 %. Směrem do zahrady na oceňovanou stavbu navazuje vedlejší stavba, která slouží nebo sloužila jako sklady či dílna a je s hlavní stavbou pravděpodobně provozně propojena. Jedná se o samostatně stojící, zděnou, pravděpodobně nepodsklepenou, přízemní stavbu s plochou střechou bez vnějších povrchových úprav. Dle částečné venkovní obhlídky se stavba jeví ve zhoršeném technickém stavu se zanedbanou údržbou. S ohledem na celkový předpokládaný technický stav, stáří, provedení, vybavení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 70 %. Dále je předmětem ocenění pozemek p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je z části zastavěn oceňovanou stavbou č.p. 320 a vedlejší stavbou skladů a z části tvoří malý dvorek kolem oceňovaných staveb. A dále pozemek p.č zahrada. Jedná se o pozemek zahrady navazující na dvorní část. Na pozemku se nachází trvalé porosty a venkovní úpravy (pravděpodobně oplocení), jejichž cena bude zahrnuta ve výsledné obvyklé ceně SOUČASNÉ A PŘÍHODNĚ MOŽNÉ VYUŽITÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Objekt je ke dni ocenění užíván k bydlení a provozu pohostinství v přízemí. Toto využití lze spatřovat jako nejvhodnější i do budoucna po nutné rekonstrukci nadzemních podlaží.

8 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY NEMOVITÝCH VĚCÍ 5.1. STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY STAVEB Za stavby se považují: budovy, haly, atypické budovy a haly, inženýrské sítě a venkovní úpravy. Jako nejvhodnější, na české poměry nejlépe aplikovatelná pro zjištění skutečné nákladové ceny staveb, je v daném případě použita v přiměřeném rozsahu metodika reprodukční ceny snížené o přiměřené opotřebení. Základem pro ocenění budov je zjištění obestavěného prostoru a to podle vlastního předpisu pro měření staveb (základní měrná jednotka je tedy 1 m 3 ). Podle účelu skutečného užití stavby a dále dle jejího stavebnětechnického provedení se zjistí odpovídající cena za tuto měrnou jednotku. Jako podklad pro zjištění ceny měrné jednotky pro daný typ nemovitosti je publikace Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku vydaná společností ÚRS PRAHA, a.s., v roce Takto zjištěná cena za měrnou jednotku je dále upravena koeficientem zohledňujícím skutečné provedení a vybavení stavby, lišící se od běžného standardu a současně nepromítnutelné do opotřebení. Tuto korekci nelze stanovit matematickým výpočtem, je tedy stanovena odborným odhadem znalce. Podle tohoto oceňovacího systému se u stavebně propojených objektů počítá samostatně každá účelově a konstrukčně odlišná část, takže některé budovy je třeba ocenit po částech. K ceně stavby je třeba dále připočíst některé další stavební prvky, které jsou součástí stavby (nikoliv tedy movitý majetek), a které nepatří do standardní výbavy daného objektu a současně jejich náklady na pořízení jsou v nezanedbatelné výši. Náklady na projekt, technický dozor, rizika, pojištění apod., jsou zahrnuty ve výchozí ceně staveb, stejně tak i cena standardních venkovních úprav (zpevněné plochy, žumpy, oplocení, drobné vedlejší stavby, atd.). Od výchozí ceny staveb se odečte přiměřené opotřebení, které se nejčastěji stanovuje lineární metodou a dále též odborným odhadem znalce. Méně častá je metoda analytického výpočtu opotřebení dle jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Stanovení plánované životnosti jednotlivých staveb je součástí vlastního oceňovacího systému. Výsledkem jsou skutečné průměrné (střední) náklady nutné na provedení stavby srovnatelné svými technickými parametry, vybavením, způsobem provedení a v neposlední řadě též opotřebením.

9 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č Stavba č.p. 320 postavená na pozemku p.č.st. 288 Výpočet informativního obestavěného prostoru Vrchní stavba: 21,53*9,58*6,90+11,72*6,07*6,90 Vrchní stavba celkem: 1.914,05 m 3 Zastřešení: (21,53*9,58*3,10+11,72*6,07*3,10)*0,5 Zastřešení celkem: 429,97 m 3 Informativní obestavěný prostor celkem: 2.344,02 m 3 Informativní podlahová plocha celkem: 600 m 2 Stanovení přiměřeného opotřebení S ohledem na celkový předpokládaný technický stav, předpokládané stáří, provedení, vybavení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 75 % Obestavěný prostor celkem m ,02,-- Jednotková cena dle ÚRS 2014 Kč/m ,-- Korekce jednotkové ceny 0,7 Upravená jednotková cena Kč/m ,-- Cena za celý obestavěný prostor Kč ,-- Snížení ceny za opotřebení 75 % Kč ,-- Cena stavby po započtení opotřebení Kč , Vedlejší stavba postavená na pozemku p.č.st. 288 Výpočet informativního obestavěného prostoru Vrchní stavba: 23,00*7,90*4,70 Vrchní stavba celkem: 853,99 m 3 Informativní obestavěný prostor celkem: 853,99 m 3 Stanovení přiměřeného opotřebení S ohledem na celkový předpokládaný technický stav, předpokládané stáří, provedení, vybavení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 70 % Obestavěný prostor celkem m 3 853,99,-- Jednotková cena dle ÚRS 2014 Kč/m ,-- Korekce jednotkové ceny 0,8 Upravená jednotková cena Kč/m ,-- Cena za celý obestavěný prostor Kč ,-- Snížení ceny za opotřebení 70 % Kč ,-- Cena stavby po započtení opotřebení Kč ,--

10 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY POZEMKŮ U pozemků se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhu pozemku (zastavěná plocha, orná půda, atd.). Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje z územně plánovací dokumentace. Porovnáním s prodeji pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná tržní hodnota za 1 m 2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na základě kterých se tato hodnota odvodila. U všech pozemků je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů Pozemky p.č.st. 288 a p.č V nejbližších lokalitách se stavební pozemky nabízejí k prodeji v rozmezí nabídkových jednotkových cen od 300,- Kč/m 2 do 500,- Kč/m 2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti volím směrnou cenu pozemků při středu uvedeného rozpětí: 400,- Kč/m 2. p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří m 2 810,00 p.č zahrada m 2 299,00 Výměra pozemku celkem m ,00 Výpočet ceny Výměra pozemků m ,00 Směrná cena pozemků Kč/m 2 400,00 Výchozí cena pozemků celkem Kč , Rekapitulace LV č. 3288, k.ú. Úpice Reprodukční hodnota staveb Kč ,- Věcná hodnota staveb Kč ,- Věcná hodnota pozemků Kč ,- Věcná hodnota celkem Kč ,-

11 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ SROVNÁVACÍ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající trh s nemovitými věcmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitých věcí, že uskutečněné a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok, to proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovité věci STANOVENÍ SROVNÁVACÍ CENY OBJEKTU Po nemovitých věcech uvedeného typu, t.j. stavba s byty a provozovnou v přízemí uvedené velikosti, vybavení, v daném technickém stavu, v dané lokalitě a u srovnatelných nemovitých věcí je poptávka mírně nižší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovité věci, jejímu technickému stavu, vybavení, provedení a možnému způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná stavba je obtížněji obchodovatelná. Objekty k porovnání: Činžovní dům, Malé Svatoňovice, 350 m 2 Prodej bytového domu v rekonstrukci v centru obce Malé Svatoňovice u náměstí, rodišti Karla Čapka. Nemovitost je třípodlažní s možností využití buď k bydlení nebo k podnikání jako, penzion, hotel. Zastavěná plocha 180m2, užitná plocha cca. 350 m2. Dům je z části rekonstruován (hydroizolace základů, nové rozvody vody, kanalizace, elektro a plynu, omítky, koupelny). Vytápění domu řešeno plynovým ústředním topením každý byt zvlášť. Dům je napojen na el. 380V, vodovodní řad, kanalizační řad a plynový řad. Cena: ,- Kč 5.114,- Kč/m 2 Zdroj: realitní inzerce Restaurace, Suchovršice, 500 m 2 Zavedená a kompletně zařízená restaurace s kuchyní (dle EU) se zavedenou ubytovací částí po celkové rekonstrukci a obchodem se smíšeným zbožím na hlavním tahu Náchod - Trutnov. 2NP byt 3+1 a hotelová část s apartmánem a dalšími třemi pokoji. Objekt je jediné zásobovací zařízení v obci. Vše rekonstruováno průběžně během posledních patnácti let. Objekt nevyžaduje žádnou nutnou úpravu, ihned připraveno k provozu. Cena: ,- Kč 6.980,- Kč/m 2 Zdroj: realitní inzerce Restaurace a byty, P. Velikého, Úpice, m 2 Prodej komerční budovy poblíž centra Úpice. Přízemí je zcela zrekonstruované a bylo využíváno jako restaurace a fitness. V 1. NP podlaží je 6 částečně zrekonstruovaných bytů, z toho 5x 3+1 a 1x 2+1. Všechny byty jsou obsazené nájemníky se smlouvou na 1 rok. Vytápění a teplá voda je řešeno dálkově. Každý subjekt má vlastní měření. Cena: ,- Kč 2.935,- Kč/m 2 Zdroj: realitní inzerce

12 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 12 Tabulka zohlednění hodnototvorných faktorů: Činžovní dům, Malé Svatoňovice Restaurace, Suchovršice Restaurace a byty, P. Velikého, Úpice Cena (Kč/m 2 ) Zohlednění hodnototvorných faktorů koeficienty Přepočtená Tech. cena Poloha Pozemek Velikost Zdroj Ostatní stav (Kč/m 2 ) ,05 1,10 0,90 1,00 0,85 1, ,05 1,00 0,94 0,85 0,85 1, ,00 1,05 1,30 0,92 0,85 1, Průměrná cena: Při srovnání realizovaných prodejů srovnatelných staveb z vlastní databáze a z nabídek z inzerce realitních kanceláří se stavbou oceňovanou, byly srovnány zejména velikost, provedení, vybavení, lukrativita lokality, technický stav, dispoziční a technické řešení. V neposlední řadě byla také posouzena vybavenost lokality, životní prostředí, napojení na inženýrské sítě, napojení na dopravně komunikační systém, demografické podmínky a další cenotvorné vlivy. Nabídky k prodeji v realitních časopisech na objekty se srovnatelnými parametry jsou srovnatelné s obvyklými hodnotami. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %. V současné době se tedy srovnatelné stavby v nejbližších lokalitách nabízejí k prodeji v rozmezí nabídkových cen od 2.935,- Kč/m2 do 6.980,- Kč/m2, po zohlednění hodnototvornými faktory v rozmezí přepočtených cen od 3.133,- Kč/m2 do 4.977,- Kč/m2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti volím srovnávací cenu při středu uvedeného rozpětí přepočtených cen ve výši: 4.210,- Kč/m2. Výpočet srovnávací ceny: 600 m2 * 4.210,- Kč/m2 = ,- Kč. Dále uplatňuji srážku 20 % vyjadřující skutečnost, že nebyl umožněn přístup do většiny oceňované stavby a srážku 10 % za nedoložení nájemní smlouvy na pohostinství v I. NP. Celková srážka je 30 %. Výsledná srovnávací cena tak činí: ,- Kč * 0,70 (srážka 30 %) = ,- Kč. Po zaokrouhlení ,- Kč. Výsledná srovnávací cena nemovitých věcí evidovaných na LV č. 3288, k.ú. Úpice tedy činí: ,- Kč

13 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č REKAPITULACE JEDNOTLIVÝCH METOD PRO STANOVENÍ VÝSLEDNÉ OBVYKLÉ CENY Věcná hodnota nemovitých věcí evidovaných na LV č. 3288, k.ú. Úpice: ,- Kč Srovnávací cena nemovitých věcí evidovaných na LV č. 3288, k.ú. Úpice: ,- Kč Výsledná obvyklá cena oceňovaných nemovitých věcí je stanovena ve výši srovnávací ceny.

14 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ CENY JEDNOTLIVÝCH PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITÝMI VĚCMI SPOJENÝCH Ve výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Úpice, LV č jsou v části C uvedena následující omezení vlastnického práva: (viz. oddíl 3.4.) Omezení vztahující se k nařízení exekuce a k exekučnímu příkazu k prodeji nemovitých věcí jsou zohledněna ve výsledné obvyklé ceně. Nelze však odečíst výši dlužné částky vážící se k exekuci, neboť není známa přesná částka. Zástavní práva smluvní nejsou ve výsledné obvyklé ceně zohledněna, jelikož nelze zjistit aktuální dlužnou částku. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %. 9. STANOVENÍ ZÁVAD, KTERÉ PRODEJEM V DRAŽBĚ NEZANIKNOU Dle znění 336a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů jsou za závady, které prodejem v dražbě nezaniknou považovány věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále. Při místním šetření bylo zjištěno, že pohostinství v I. NP je pronajato, nájemní smlouva však nebyla zpracovateli doložena. Tato skutečnost je v ocenění zohledněna bezpečnostní srážkou 10 %.

15 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Tržní hodnota (obvyklá cena) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí, atd. Dále je potřeba postihnout veškeré dluhy a závazky, která jsou na nemovitost vázány. Výsledná obvyklá cena stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st. 288, včetně pozemku p.č.st. 288 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č zahrada, k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, LV č ,- Kč Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Výše stanovená obvyklá cena je stanovena bez odpočtu omezení zapsaných v oddíle C výpisů z katastru nemovitostí. V Prostějově, dne Ing. František Kocourek Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax:

16 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. 3315/89, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem /2014. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax:

17 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č PŘÍLOHY Situační plánek Fotodokumentace Výpisy z katastru nemovitostí Neoficiální kopie katastrální mapy

18 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OBSAH č / Účel stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí Obecné předpoklady pro stanovení obvyklé ceny Použité podklady pro znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitých věcí Použité podklady: Předmět znaleckého posudku Vlastnictví Omezení a rizika Nález Popis nemovitých věcí Popis, dispoziční řešení, stavebnětechnická charakteristika jednotlivých objektů a údaje o stáří a technickém stavu Současné a příhodně možné využití nemovitých věcí Stanovení věcné hodnoty nemovitých věcí Stanovení věcné hodnoty staveb Stanovení věcné hodnoty pozemků Stanovení srovnávací ceny nemovitých věcí Stanovení srovnávací ceny objektu Rekapitulace jednotlivých metod pro stanovení výsledné obvyklé ceny Stanovení ceny jednotlivých práv a závad s nemovitými věcmi spojených Stanovení závad, které prodejem v dražbě nezaniknou Stanovení obvyklé ceny Znalecká doložka Přílohy Obsah... 18

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03841/15-048 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11192-73/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 196/15 orná půda, k.ú. Drahany, obec Drahany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2017

ZNALECKÝ POSUDEK č /2017 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 12773/16-011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11424-43/2017 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemků ve zjednodušené evidenci PK p.č. 209/1, 214/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02387/13-064 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11257-138/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 2387/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10956-44/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10956-44/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01260/07-059 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10956-44/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: podílu o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 347 PK, zapsaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 08952/15-039 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11242-123/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální ½ pozemků p.č. 422/33 a 434/11 orná půda a p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01450/15-055 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11256-137/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 3750 orná půda, p.č. 3784 orná půda, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04023/12-069 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11244-125/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/10 pozemku p.č. 777/62 orná půda, k.ú. Pavlovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10609-186/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10609-186/2013 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04147/09-043 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10609-186/2013 o stanovení obvyklé ceny nemovitosti: ideální 1/4 pozemků p.č. 1349/1 orná půda, p.č. 1349/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 Č.j.: 018 EX 01993/09-050 Značka: 137/09DP, 138/09PE ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016 aktualizace ZP č. 9754-95/2010 ze dne 12.5.2010 o stanovení obvyklé ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03321/07-080 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/4 rodinného domu č.p. 97 postaveného na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2017

ZNALECKÝ POSUDEK č /2017 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03781/16-017 Značka: 4673338195_83474 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11508-127/2017 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: jiný nebytový prostor č. 1389/17

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11001-90/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11001-90/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02072/14 030 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11001-90/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č.st. 61 zastavěná plocha a nádvoří, jehoţ součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 07414/10-079 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11265-146/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/4 pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05996/15-021 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11201-82/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální ¼ chaty č.e. 6 na pozemku jiného vlastníka p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10944-32/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10944-32/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05104/14 037 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10944-32/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: rodinného domu č.p. 285 postaveného na pozemku p.č. 592/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11020-109/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11020-109/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00144/14-041 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11020-109/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 416/10 v bytovém domě č.p. 416, 419

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10897-162/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10897-162/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03600/14-023 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10897-162/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 2237/8 v bytovém domě č.p. 2237, postaveném

Více

Ing. František Kocourek J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11007-96/2015

Ing. František Kocourek J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11007-96/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 08022/10-029 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11007-96/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na bytové jednotce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10820-85/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10820-85/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02292/13-025 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10820-85/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 63/2 v bytovém domě č.p. 63, postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00484/13-056 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 14288/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10923-11/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10923-11/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04128/13 035 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10923-11/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: rodinného domu č.p. 178 postaveného na pozemku p.č. 220 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10945-33/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10945-33/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02577/14 026 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10945-33/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: rodinného domu č.p. 8 postaveného na pozemku p.č.st. 23/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11041-130/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11041-130/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01012/10 064 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11041-130/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální ½ pozemku p.č. 457 zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10982-70/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10982-70/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03401/09-095 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10982-70/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/2 bytové jednotky č. 482/22 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/14-051 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02174/13 092 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10968-56/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: rodinného domu č.p. 1060 postaveného na pozemku p.č. 1386/20,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10974-62/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10974-62/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 08837/11-056 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10974-62/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/6 bytové jednotky č. 537/5 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11008-97/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11008-97/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 08474/11 123 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11008-97/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/3 pozemku p.č.st. 261 zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05548/14-027 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/2 pozemků p.č. 3517/16, 3517/22 a 3517/25 trvalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05133/14 046 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11174-55/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideálních 2/3 pozemku p.č.st. 248 zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05558/11-051 Značka: GB-02358/5911 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10772-37/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitosti: rodinného domu č.p. 159 na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 07574/14-030 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11147-28/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální ½ pozemků p.č. 307/4, 1173 orná půda, k.ú. Bílany,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-2012 o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u a vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 97EX 8303/12-77 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10764-29/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: bytové jednotky č. 353/43 v bytovém domě č.p. 353, postaveném

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 568-95/2012 o ceně pozemků (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 327, 328, 943 a 944/1 v k.ú. a obci Střítež, okresu Frýdek-Místek a o odhadu ceny obvyklé (LV 18) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-2930/10 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. St. 80 a 141/112, vše v katastrálním území Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10633-210/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10633-210/2013 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 102 EX 00296/12-039 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10633-210/2013 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: bytové jednotky č. 4100/1 v rodinném domě č.p. 4100, postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 Č.j.: 018 EX 07034/11-065 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11196-77/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovité věci: pozemku p.č. 1235 trvalý travní porost, k.ú. Guty, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1008-92/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 - rodinného domu č.p. 526 na pozemku parc.č. st. 564, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Kozlovice, obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13308-168/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hlavní 125 793 99 Osoblaha

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13308-168/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hlavní 125 793 99 Osoblaha ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13308-168/12 o ceně pozemku parc.č.3254/13 zapsaného na LV č.472 pro katastrální území a obec Bílov, okres Nový Jičín. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Pavel Ender Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11269-149/08 o ceně rodinného domu čp.170 na parc.č.st.361, katastrální území Lhotka u Frýdku - Místku, obec Lhotka, okres Frýdek - Místek, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.361

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3172-50/2011 o ceně nemovitosti - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. 3723/27, v k.ú. a obci Zlín. Nemovitost - pozemek je zapsán v Katastru nemovitostí na LV č. 20470 pro k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Karla Čapka 1331/ Teplice.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Karla Čapka 1331/ Teplice. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13273-133/12 o ceně pozemku parc.č.92/3, katastrální území a obec Rtyně nad Bílinou, okres Teplice. (LV č.378) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13000-280/11 - o ceně zemědělské stavby bez čp/če na parc.č.st.34/1 a St.34/2 pro katastrální území Loučky u Jihlavy, obec Vilanec (LV č.99) - o ceně stavby bez čp/če na parc.č.st.36

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14148-178/14 o ceně pozemku parc.č.2248, katastrální území Otěvěk, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice. (LV č.675) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova1515/2. Víta Nejedlého 392/ Vyškov - Dědice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova1515/2. Víta Nejedlého 392/ Vyškov - Dědice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14397-147/15 o ceně pozemku parc.č.812/22 zapsaného na LV č.180 pro katastrální území Vlčovice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. Objednavatel posudku: Soudní

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 809-336/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 809-336/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 809-336/2012 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 73 na pozemku parc.č. st. 71, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Rejvíz, obci Zlaté Hory, okresu Jeseník (LV č. 33)

Více

Znalecký posudek č. 4629/01/15/13

Znalecký posudek č. 4629/01/15/13 Znalecký posudek č. 4629/01/15/13 Předmětem ocenění je stanovení ceny obvyklé : 1. P.č.st.1154, jejíž součástí je stavba garáže č.e.300, která je zapsána na LV č.1790, vše u KÚ pro Vysočinu, KP Pelhřimov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. o ceně pozemku parc.č.3896, katastrální území a obec Kamberk, okres Benešov. (LV č.423)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. o ceně pozemku parc.č.3896, katastrální území a obec Kamberk, okres Benešov. (LV č.423) ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13904-344/13 o ceně pozemku parc.č.3896, katastrální území a obec Kamberk, okres Benešov. (LV č.423) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6508/29-2012 nemovitosti bytové jednotky č. 268/9 v bytovém domě čp. 268 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7108/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7108/ -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7108/37-2016 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 576/8 v bytovém domě čp. 576 v k.ú. Prachatice, obec Prachatice, okres Prachatice, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3064-14. s odhadem obvyklé ceny podílu ve výši 776/5189 k pozemkové parcele - zahradě p. č. 345/2 v obci Strakonice, k. ú. Nové Strakonice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14166-196/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14166-196/14 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14166-196/14 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na komunikaci parc.č.426/2, katastrální území Radvanice, obec Ostrava, okres Ostrava - město. (LV č.2293) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Karla Voltnerová V Hlinkách 3 Olomouc. Zjištění ceny v místě a čase obvyklé pro potřeby objednavatele. Filipova 22 635 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Karla Voltnerová V Hlinkách 3 Olomouc. Zjištění ceny v místě a čase obvyklé pro potřeby objednavatele. Filipova 22 635 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1026 7 / 2010 O ceně rodinného domu č.p. 131 včetně součástí a příslušenství, staveb bez č.p./č.e. a pozemků parcelní čísla 1334, 1335, 1336, 1337 a 1338, vše v katastrálním území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1091-175/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1091-175/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1091-175/2013 o odhadu ceny obvyklé pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 237/2 v k.ú. Karpentná, obci Třinec, okresu Frýdek-Místek (LV č. 863) Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1

ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1 ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1 k číslu: 13071-351/11 o ceně bytových jednotek v domě na parc.č.3288/57, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.3288/57 (LV č.11028,11029), rozestavěných

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více