Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční deriváty v podmínkách České republiky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management Ing. Martin Kohel Praha červen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Finanční deriváty v podmínkách České republiky, vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Kohela. Domažlice, Jana Pražáková, DiS.

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala Ing. Martinovi Korhelovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace: Předmětem bakalářské práce Finanční deriváty v podmínkách České republiky bylo analyzovat význam finančních derivátů v podmínkách České republiky. Práce je zaměřena na finanční deriváty obecně, na finanční deriváty v Českých účetních standardech, na obchodování s finančními deriváty a zhodnocení významu z hlediska podnikových financí. Annotation: Subject of this thesis financial derivatives in the Czech Republic was to analyze the importance of financial derivatives in the Czech Republic. Work is focused on financial derivatives in general, the financial derivatives in the Czech accounting standards, the trading of financial derivatives and evaluation of significance in terms of corporate finance

5 OBSAH ÚVOD... 6 CÍL PRÁCE CHARAKTERISTIKA FINANČNÍCH DERIVÁTŮ Členění derivátů Forwardy Futures Hlavní rozdíly mezi futures a forvawdy Swapy Zvláštní druhy swapy Oceňování slapů Opce Americká opce Evropská opce Long pozice Short pozice Faktory ovlivňující cenu opce Vývoj zisku či ztráty kupujícího opce Vývoj zisku či ztráty prodávající opce Vývoj zisku či ztráty kupujícího prodejní opce Vývoj zisku či ztráty prodávajícího prodejní opce Rozlišení opcí na základě podkladového aktiva Realizace zisku z opce Význam derivátů FINANČNÍ DERIVÁTY V PODMÍNKÁCH ČSÚ Vývoj právní úpravy Vykazování derivátů Základní účetní aspekty derivátů OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI DERIVÁTY Odborné výrazy při obchodování s deriváty Kde se obchoduje s finančními deriváty Rozdělení derivátů....41

6 4. ZHODNOCENÍ VÝZNAMU Z HLEDISKA FIREMNÍCH FINANCÍ Zajištění proti měnovému riziku Využití speciálních finančních instrumentů Příklad zajištění se proti měnovému riziku Příklad zajištění se proti kurzovému riziku Způsoby použití derivátů ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 52

7 ÚVOD Ačkoli počátky derivátů sahají až do 19. století, pravý rozmach, doprovázený vznikem derivátového trhu byl zaznamenám v letech 20. století. Jedná se tedy o poměrně mladý, avšak dynamicky se rozvíjející trh. Trh s deriváty proto, aby se zajistil proti tržnímu riziku kolísání cen komodit, akcií, měnových kurzů nebo úrokových měr. Brzy se na trhu objevily kromě zajišťovatelů i spekulanti, kteří naopak, ve snaze profitovat, riziko na sebe přebírají. Derivátový trh každým rokem roste. Problematika derivátů je velmi rozsáhlá. Bylo napsáno mnoho knih na téma funkce derivátů při zajišťování, obecný vývoj a charakteristiky jednotlivých derivátů, legislativa derivátů, účtování o derivátech, spekulace s deriváty apod.

8 CÍL PRÁCE Analyzovat význam finančních derivátů v podmínkách České Republiky

9 1. CHARAKTERISTIKA FINANČNÍCH DERIVÁTŮ Finanční deriváty se staly celosvětově velmi oblíbenými a vyhledávanými investičními nástroji. V průběhu 70. a 80. let minulého století se vlivem nestability finančních trhů spočívajících v nárůstu úrokových sazeb, kurzů cenných papírů i měnových kurzů, se podstatně zvýšila rizika pro všechny subjekty finančního trhu. Podstatou finančních derivátů je určitá forma termínovaného obchodu, jehož základním rysem je časový nesoulad uzavřením obchodu a jeho plněním. To znamená, že v době uzavření obchodu jsou pevně sjednány veškeré podmínky obchodu a době splatnosti ke které je obchod sjednán. Velkou různorodost finančních derivátů lze považovat za hlavní příčinu toho, že nelze nalézt jedinou všeobecně platnou definici derivátů, která by tyto instrumenty jednoznačně vymezovala pro různé druhy oblastí využití. Jedna z definicí označuje deriváty nebo derivátní kontrakt obecně jako takový finanční produkt, jehož cena se odvíjí, kromě jiného, od cen podkladových aktiv na promptním trhu. Výraz finanční derivát popisuje finanční produkt nebo operaci, které umožňují nyní, v tomto okamžiku, zafixovat, resp. dohodnout kurs nebo cenu, za kterou může být aktivum, které se k tomuto kontraktu vztahuje, koupeno nebo prodáno k určitému budoucímu datu 1 1 Blaha Z. S, Jindřichovská I. (1997): Opce, swapy, futures-deriváty finančního trhu. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, s.11

10 Deriváty jsou instrumenty, jejichž cena je odvozena od ceny tzv. podkladového aktiva. Podkladovým aktivem může být prakticky jakékoliv aktivum od akcie, akciového indexu, komodity až po měnu. Podstatou derivátů je jistá forma termínového obchodu. To znamená, že smluvní strany derivátního obchodu se předem dohodnou na podmínkách plnění dané smlouvy, tedy zejména na ceně transakce, která však proběhne až někdy v budoucnu. Deriváty se dělí na podmíněné a nepodmíněné. Základní dělení nepodmíněných derivátů je na futures, forwardy a swapy. Nepodmíněné se jim říká proto, že strany kontraktu se dohodnou na tom, že jedna strana má zároveň právo a povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum, zatímco druhá má právo a povinnost jej prodat nebo koupit. Převedení podkladového aktiva je tedy předem jasné, není podmíněné rozhodnutím nějakého subjektu. Podmíněné deriváty jsou opce a jiné opční instrumenty, jako jsou třeba warranty. Podmíněné se nazývají, protože strana, která drží opci, má právo, nikoliv však povinnost, koupit či prodat dohodnuté podkladové aktivum za předem sjednanou cenu. Strana, která opci emitovala, má naopak povinnost, nikoliv však právo, prodat či koupit dohodnuté podkladové aktivum za předem sjednanou cenu, pakliže strana držící opci jí uplatní. Mezi deriváty jsou řazeny např. i tzv. CFD (Contracts for Difference). Finanční deriváty zahrnují celou řadu různých instrumentů, které se na jedné straně určitým způsobem odlišují, na druhé straně se vzájemně prolínají a kombinují, navíc stále vznikají různé nové varianty, což činí jejich přesnou systematizaci obtížnou. Mnoho derivátů je v různých státech zakázáno, protože se s nimi dají obcházet různé finanční předpisy a jsou někdy velice obtížně ohodnotitelné, což znepřehledňuje situaci. Je pravděpodobné, že do budoucna budou v USA

11 zakázány nebo alespoň omezeny tzv. CDS (Credit Default Swaps), protože sehrály svou negativní úlohu během finanční krize. Deriváty se dají využít pro zajištění proti riziku (tzv. hedging), ke spekulaci nebo i k arbitráži, tedy k dosahování bezrizikových zisků díky různosti cen stejných derivátů na odlišných trzích či různosti cen podkladového aktiva a na něm postaveného derivátu.

12 1.1. Členění derivátů a) Podle podkladového instrumentu (komoditní budoucí nákup či prodej komodit, úrokové budoucí nákup či prodej úrokových instrumentů jako jsou depozita či úvěry, měnové budoucí nákup či prodej měny, akciové budoucí nákup či prodej akcií, indexové kontrakt na budoucí vývoj akciového indexu) b) Podle způsobu obchodování (mimoburzovní individuálně sjednávané v podobě futures, swaps a opcí OTC, burzovní striktně standardizované v podobě futures a burzovních opcí termínové burzy) c) Dle závaznosti (nepodmíněné s jednorázovým vypořádáním forwardy jako fyzické dodání a futures jako prodej kontraktu s možností se vyvázat zaujetím protipozice, nepodmíněné s postupným vypořádáním liability swaps a asset swaps představují vlastně sérii forwardů, podmíněné jako kupní a prodejní opce s volbou uskutečnění či propadnutí obchodu kupující opce je majitel dlouhé pozice a vypisovatel opce je v krátké pozici) Deriváty se dělí na burzovní a mimoburzovní OTC (over-the-counter) deriváty. První jmenované se obchodují na přesně vymezeném místě (burze), v přesně vymezené době (obchodní hodiny burzy) a podmínky obchodovaných kontraktů jsou standardizovány (doba splatnosti, velikost kontraktů, atd.). Naopak druhá skupina OTC derivátů se neobchoduje na konkrétním místě. Podmínky obchodování, stejně jako vlastnosti nejsou standardizovány. Mohou být tak ušity přímo na míru obchodním partnerům. Mezi nejznámější burzovní derivátů patří: futures, burzovní opce a opce na futures. Mezi nejznámější mimoburzovní deriváty patří: swapy, forwardy, FRA (forward rate agreement), mimoburzovní opce a CFD (contract for difference).

13 Ekonomové i finanční trhy rozlišují čtyři základní druhy derivátů a člení je následovně: Pevné (nepodmíněné) termínové operace, kam se řadí 1) forvardy 2) futures 3) swapy opční termínové operace sem patří opce

14 1.2 Forwardy Forwardy jsou mimoburzovní kontrakty uzavírané smluvně. Jsou to deriváty s vypořádáním dvou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti. Forward je sjednán v jednom časovém okamžiku s tím, že vypořádání se uskuteční v určitém následujícím okamžiku. Ve forwardovém kontraktu vystupují kupující a prodávající, přičemž kupující zaujímá v kupovaném nástroji dlouhou pozici (long position) a prodávající zaujímá krátkou pozici (short position). Forwardová cena označuje za kolik se kupuje nebo prodává daný podkladový nástroj k určitému datu v budoucnosti. 2 Dle různých podkladových aktiv můžeme forvardy rozdělit na: 3 Úrokový forward Měnový forward Akciový forward Komoditní forward Úvěrový forvard Úrokový forward Je forward na výměnu pevné částky hotovosti jedné měny za dosud neznámou částku v hotovosti, případně za dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku. Měnový forward Je forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti. Akciový forward Jílek, J. (2002): Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, s. Jílek, J. (2002): Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, s.

15 Je forward na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutá cena tohoto kontraktu se označuje jako forwardová cena. Komoditní forward Je forward na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti. I zde se dohodnutá cena označuje jako forwardová. Úvěrový forward Je podobný úrokovému forwardu. Liší se od něj tím, že proměnlivá platba závisí na rizikové úrokové míře určitého subjetku. Platba je odvozena od úvěrového rozpětí v určitém časovém okamžiku. Druh kontraktu Úrokový forvard Měnový forvard Komoditní forward Akciový forward Podkladová proměná Úroková míra Měnový kurz Cena komodity Cena akcie

16 Příklad 1. - pěstitel: Pěstitel pšenice se bojí, že při sklizni její cena klesne, a tak s panem B uzavře forward (nejjednodušší typ derivátu) na prodej určitého množství pšenice (kterou vypěstuje) za určitou cenu (která je nyní) v určitý čas (při sklizni). Až ten čas nastane, pěstitel panu B prodá sjednané množství za předem sjednanou cenu, ať už cena pšenice aktuálně na trhu je jakákoli. Pokud cena skutečně klesla, udělal pěstitel dobře. Pokud stoupla, připravil se o zisk. Pěstitel pšenice však dal přednost jistotě před spekulací (je totiž pěstitel, nikoli ekonom) a zajistil si tak předem prodejní cenu. Příklad 2. exporter: Drobný podnikatel jednorázově vyvezl do Německa zakázku za EUR, faktura je splatná za 3 měsíce. Současný kurz je 30 Kč/EUR, tedy současná hodnota pohledávky je Kč. Bojí se však, že za 3 měsíce kurz klesne např. na 28 Kč/EUR a on dostane jen Kč - tj Kč účetní ztráta. Řešením této situace je zajít do banky a uzavřít měnový forward, kterým si exportér zajistí, že za 3 měsíce odnese do banky obdržených EUR a banka mu vyplatí Kč, ať už kurz v tu dobu bude jakýkoliv. Pokud kurz mezi tím skutečně klesl, udělal dobře, pokud vzrostl, připravil se o zisk - nicméně obchodník chtěl dostat zaplaceno za to, co vyrobil, a ne spekulovat, jestli kurz klesne nebo vzroste.

17 1.3. Futures Futures je standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burze. Jedná se o kontrakt na vypořádání podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti, přičemž vypořádání je delší než zvyklost na spotovém trhu. Hlavní rozdíl mezi forwardy a futures je v tom, že k vypořádání futures dochází postupně a ne jednorázově jako u forwardů. Dalším rozdílem je to, že se s nimi obchoduje pouze na specializovaných burzách. Cena futures pokladového nástoje může být vyšší nebo nižší než je spotová cena podkladového nástroje a to v závislosti na nákladech a očekávání jaký bude vývoj na spotovém trhu. Futures můžeme dělit na: 4 Úrokový futures Měnový futures Akciový futures Komoditní futures Úvěrový futures Úrokový futures Je futures na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či dluhový cenný papír v téže měně. Měnový futures Je futures na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně. Akciový futures 4 Jílek J. (2002): Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, s

18 Je futures na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti.. Komoditní futures Je futures na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti. Druh kontraktu Futures na státní dluhopisy Měnový futures Komoditní futures Podkladová proměnná Cena komodit Měnový kurz Cena komodity

19 Hlavní rozdíly mezi futures a forwardy Futures se obchodují výhradně na burze Futures jsou standardizovány pro potřeby burzy Mají odlišné oceňování a vypořádání K tomu, aby se s futures dalo obchodovat na burze, musejí být standartizovýny. Např. na Burze LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) se obchoduje futures na obilí s těmito podmínkami: jednotkou kontraktu je 50 tun obilí, dále jsou tam specifikovány podmínky kvality, které musí zrno splňovat, měsíce splatnosti, hodnota kroku apod. 5 Na rozdíl od forwardů, kdy se partneři navzájem znají a důvěřují si, je derivátová burza veřejná a kontrakty jsou zabezpečeny jiným způsobem zálohami u Clearingového centra. Cena futures kontraktu je stanovena na základě nabídky a poptávky po daném podkladovém aktivu. Jsou utvářeny zejména očekáváním o budoucí spotové ceně v době dodávky daného aktiva. Hodnota futures kontraktu a spotové ceny může být odlišná, rozdíl mezi nimi se nazývá báze. S blížícím se dnem splatnosti kontraktu se snižuje báze a v den splatnosti je báze rovna nule, neboť vypořádací cena futures se rovná spotové ceně. Futures kontrakty, které jsou nepříliš často v češtině označována také jako futurita, patří mezi tzv. termínové obchody. Jsou zároveň druhem finančního derivátu. Futures jsou přesněji řečeno smlouvy, na základě ,00.html?euronextCode=EMA-PAR-FUT

20 kterých se smluvní strany zavazují koupit (resp. prodat) určitý objem aktiva k určitému budoucímu okamžiku za cenu stanovenou předem při uzavření kontraktu. Oproti opcím z futures kontraktů tedy vyplývají pro obě strany jak práva, tak povinnosti. Tato definice však sedí také na obdobné finanční deriváty se jménem forwardy. Rozdíly ale mezi futures a forwardy jsou. První odlišnost spočívá v tom, že zatímco futures kontrakty jsou vysoce standardizovány a obchodují se na přímo k tomu určených burzách, tak forwardy nejsou standardizovány a obchodují se na OTC (over the counter) trzích, tedy trzích neburzovních. Druhým rozdílem je to, že futures se vypořádávají každý den pomocí tzv. maržových účtů, avšak deriváty jmenované později se vypořádávají až v době splatnosti smlouvy. Každý futures kontrakt má tzv. podkladové aktivum neboli bazický instrument. To je aktivum, na jehož koupi (prodeji) se smluvní strany dohodly. Cena futures kontraktu je odvozena od tzv. spotové ceny podkladového aktiva. To je cena, za kterou se dané aktivum obchoduje na klasickém spotovém trhu, kde okamžiky uzavření smlouvy a jejího vypořádání spadají v jeden. Podkladovým aktivem může být celá řada věcí, od komodit jako jsou ropa nebo zlato, až po např. cizí měny, akcie či akciové indexy. V ČR se obchodují futures na akcie společnosti ČEZ a Erste Bank, ale i na akciový index PX, tedy hlavní index Burzy cenných papírů Praha, kde se právě s těmito futures obchoduje.

21 1.4. Swapy Swap je derivát s vypořádáním podkladových nástrojů ve více okamžicích. Je to termínovaná smlouva, kterou se dva ekonomické subjekty vzájemně zavazují vyměnit si mezi sebou buď dohodnutá předmětná aktiva nebo finanční toky za předem stanovených podmínek. Prakticky představuje několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů. Vypořádání může být čisté (po započtení úrokových plateb a jistin), poločisté (bez započtení úrokových plateb, ale se započtením jistin) a hrubé (bez započtení úrokových plateb i jistin) Zvláštní druhy swaps Cocktail SWAP (kombinace úrokového a měnového SWAP) Revolving SWAP facilities (právo uzavřít SWAP během sjednané doby) Swaption (kombinace SWAP a OPTION) Forward SWAP (začátek SWAPu posunut do budoucnosti) Zero bond SWAP (kombinace SWAP a zero bond) Amortising SWAP (v průběhu doby splatnosti dochází ke směňování nominální výše kapitálu) Swapy lze dělit 6 : Úrokový swap 6 Jílek J. (2002): Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, s

22 Měnový swap Akciový swap Komoditní swap Úvěrový swap Úrokový swap Je swap na výměnu pevných částek hotovosti, případně neznámých částek hotovosti, v jedné měně za dosud neznámé částky hotovosti v téže měně. Měnový swap Je swap na výměnu pevných částek hotovosti v jedné měně za pevné částky v hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti. V případě výměny pevných částek hotovosti za pevné částky hotovosti se jedná o klasický měnový swap. Když jde o výměnu pevných částek hotovosti za neznámé částky hotovosti, tak se jedná o křížový měnový swap. V případě výměny neznámých částek hotovosti za neznámé částky hotovosti se jedná o bazický měnový swap. Akciový swap Je swap na výměnu pevných částek hotovosti za akciové nástroje, včetně dividend k určitým datům v budoucnosti. Akciový plátce platí akciovému příjemci dividendy a zvýšení cen akcií nad pevnou částku. Akciový příjemce platí akciovému plátci snížení cen akcií pod pevnou částku. Komoditní swap

23 Je swap na výměnu pevných částek v hotovosti za komoditní nástroje k určitým datům v budoucnosti. Komoditní plátce platí komoditnímu příjemci zvýšení cen komodit nad pevnou částku a ten platí komoditnímu plátci snížení cen komodit pod pevnou částku. Úvěrový swap Ten se liší od úrokového swapu tím, že proměnlivá platba závisí na rizikové úrokové míře určitého subjetku. Druh kontraktu Úrokový swap Měnový swap Komoditní swap Akciový swap Úvěrový swap Podkladová proměnná Úroková míra Měnový kurz Cena komodity Cena akcií Úvěrové hodnoceí, úvěrový index či cena úvěru Oceňování swapů Vyjdeme-li z předpokladu, že swap je vlastně souhrn několika forwardů, pak i ocenění swapu můžeme vyjádřit jakou součet reálných hodnot jednotlivých forwardů. Reálná hodnota swapu = n * S 0 Σ (F -ti / 1 + r i * (t i / 360)) N = udává počet jednotlivých forwardovýchů kontraktů S 0 = momentální spotová cena F -ti = původní forwardová cena

24 t i = splatnost forvardu ve dnech r i = bezriziková spotová úroková míra na období splatnosti forvardu Stejně jako u forwardového kontraktu i zde platí zásada, že reálná hodnota slapového kontraktu je při vzniku téměř nulová. S postupem času se její hodnota mění a může nabývat jak kladných tak i záporných hodnot Opce Opce jsou burzovní nebo OTC derivát s právem jednoho partnera, kupujícího opce, na vypořádání obou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnu, tzv. evropská opce, nebo během určitého období, tzv. americká opce. 7 Druhý partner je prodávajícím opce a obdrží od kupujícího opční prémii. Opční prémie je obvykle splatná v okamžiku sjednání opce, ale existují opce, které jsou splatné později, nejčastěji v okamžiku splatnosti opce. Taková opční prémie je vyšší než hodnota opce v okamžiku jejího sjednání a to o naběhlý úrok odvozený od rizikové úrokové míry v období mezi sjednáním opce a úhradou opční prémie. Každý opční kontrakt obsahuje cenu, za kterou má vlastník právo daný podkladový nástroj koupit a ta se nazývá realizační cena. Na rozdíl od forwardů, futures a swapů, opce poskytují vlastníkovi nikoli povinnost, ale právo ke koupi (kupní opce) nebo prodeji (prodejní 7 Rejnuš O. (2006): Peněžní ekonomie (Finanční trhy). 2. vydání. Vysoké účení technické v Brně, Brno, s. 210

25 opce) podkladového nástroje k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti. 8 Kupní opce jsou tzv. opcemi na svolání neboli na koupi podkladového aktiva, kdy držitel opce je v dlouhé pozici a má právo ve stanoveném termínu nebo ve stanovené lhůtě si vyžádat za předem dohodnutou cenu podkladový nástroj od prodejce. Prodejní opce jsou opcemi s právem na prodej předmětných podkladových nástrojů. Držitel opce je opět v dlouhé pozici a má právo ve stanoveném termínu nebo ve stanovené lhůtě prodat, ta předem stanovenou cenu, podkladový nástroj prodejci, který je v krátké pozici Americká opce: Opce, která může být uplatněna kdykoli během stanovené časové lhůty až do dne splatnosti opce Evropská opce: Opce, která může být uplatněna pouze v den její splatnosti. Tabulka č. 1: Práva a povinnosti vyplývající z opcí T a Typ opce Druh pozice b Kupní opce - call Prodejní opce - put u Právo koupit bazický Právo prodat bazický lmajitel opce instrument za instrument za realizační k realizační cenu. cenu. Povinnost zaplatit along pozice Povinnost zaplatit opční prémii. opční prémii. čvypisovatel Povinnost prodat Povinnost koupit opce bazický instrument za bazický instrument za 8 realizační cenu. Právo realizační cenu. Právo Jílek J. (2002): Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, s. 51 Short pozice na inkaso opční prémie. na inkaso opční prémie 9 Rejnuš O. (2006): Peněžní ekonomie (Finanční trhy). 2. vydání. Vysoké učení technické v brně, Brno, s. 210

26 . 1: Pramen: Dvořák P., Finanční deriváty Long pozice: Stav, kdy investor vlastní určitý investiční nástroj, např. dluhový, akciový, komoditní nebo cizí měnu, nebo spotově nakoupil nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo nakoupil tento nástroj prostřednictvím pevného termínového nebo opčního kontraktu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti Short pozice: Stav kdy subjekt má závazek dodat určitý nástroj, např. dluhový, akciový, 10

27 komoditní nástroj nebo cizí měnu, nebo spotově prodal určitý nástroj a nedošlo dosud k vypořádání, nebo prodal tento nástroj prostřednictvím pevného termínového nebo opčnímu kontraktu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti 11 Opce lze dělit na: 12 Úrokové opce Měnové opce Akciové opce Komoditní opce Úvěrové opce Úvěrové opce Je opce na výměnu pevné částky hotovosti v jedné méně za dosud neznámou částku hotovosti, dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčka v téže měně. Měnové opce Jílej J. (2002): Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, s

28 Je opce na výměnu pevné částky v hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutý měnový kuzr se ozačuje jako realizační měnový kurz. Akciová opce Je opce na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutá cena se zde označuje jako realizační cena. Komoditní cena Je opce na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutá cena se označuje jako realizační cena. Úvěrová opce Se od úrokové opce liší tím, že proměnlivá platba závisí na rizikové míře určitého subjektu. Součástí úvěrových opcí je opce úvěrového rozpětí, což je úvěrová opce u níž platba závisí na velikosti úvěrového rozpětí dvou finančních aktiv. Druh kontraktu Opce na státní dluhopisy Měnová opce Komoditní opce Akciová opce Podkladová proměnná Úroková míra Měnový kurz Cena komodity Cena akcie

29 Faktory ovlivňující cenu opce Faktorů ovlivňujících tržní cenu opce je několik, ty nejdůležitější jsou: Cena podléhajícího aktiva s rostoucí cenou podkladového aktiva roste tržní cena kupní opce (neboť se zvětšuje rozdíl mezi spotovou a realizační cenou) Realizační cena s rostoucí realizační cenou klesá tržní cena opce (neboť se snižuje rozdíl mezi spotovou a realizační cenou) Zbývající čas splatnosti čím delší je splatnost ( doba do splatnosti), tím vyšší je tržní cena opce (vyšší šance, že spotová cena vzroste vůči realizační) Volatilita ceny podléhajícího aktiva čím vyšší bude volatilita daného aktiva, tím vyšší je hodnota kupní opce (kdyby byla volatilita daného aktiva nulová, nemohla by nikdy tržní cena

30 přesáhnout realizační a proto by byla nulová hodnota i kupní opce. Naopak to platí, je-li volatilita vysoká) Bezriziková úroková míra čím je vyšší, tím je kupní opce hodnotnější Výplata dividend či úroku z podkladového aktiva čím vyšší jsou výplaty dividend tím nižší je hodnota kupní opce. (Celkový výnos z aktiva = kapitálový výnos + dividendový výnos, vzroste-li dividendový výnos, sníží se kapitálový výnos, tzn. tržní cena podkladového aktiva a tím cena kupní cena) Další likvidita trhu (nízká likvidita snižuje cenu), či tržní očekávání Vývoj zisku či ztráty kupujícího kupní opce (long call) můžeme pozorovat na následujícím grafu Vývoj zisku či ztráty prodávajícího kupní opce (short call) můžeme pozorovat na následujícím grafu javascript:openmmedia( repository/cz/media/ _derivatives_images/09.jpg )

31 Potenciální zisk kupujícího kupní opce je neomezený, jeho ztráta je omezena výší opční prémie. Zisk prodávajícího kupní opce je omezen výší opční prémie, jeho potenciální ztráta není omezena. Druhým typem opce je prodejní opce (put option). Kupující prodejní opce má právo nikoliv však povinnost v termínu splatnosti opce prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. Za zakoupení opčního práva platí kupující prodávajícímu (vypisovateli) opce opční prémii. Prodávající opce má závazek opční obchod v době splatnosti zrealizovat, pokud si to bude majitel (kupující) opce přát. Kupující prodejní opce je v dlouhé pozici (long put) a spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva. Prodávající prodejní opce je v krátké pozici (short put) a spekuluje na růst ceny podkladového aktiva. 14 javascript:openmmedia( repository/cz/media/ _derivatives_images/10.jpg )

32 Potenciální zisk kupujícího prodejní opce je omezen tím, že cena podkladového aktiva může klesnout až na nulu. Nicméně toto je málo pravděpodobné, proto můžeme tvrdit, že pro kupujícího prodejní opce existuje velký prostor pro potenciální zisk. Potenciální zisk prodávajícího prodejní opce je omezen výší opční prémie. Jeho potenciální ztráta je omezena tím, že cena podkladového aktiva může klesnout až na nulu. Nicméně tato situace je málo pravděpodobná a proto můžeme tvrdit, že pro prodávajícího prodejní opce existuje velký prostor pro potenciální ztrátu Vývoj zisku či ztráty kupujícího prodejní opce (long put) můžeme pozorovat na následujícím grafu javascript:openmmedia( repository/cz/media/ _derivatives_images/11.jpg )

33 Vývoj zisku či ztráty prodávajícího prodejní opce (short put) můžeme pozorovat na následujícím grafu Rozlišení opcí na základě podkladového aktiva ATM at-the-money...v překladu znamená opce na penězích, kdy je realizační cena opce stejná jako aktuální cena podkladového aktiva na spotovém trhu. ITM in-the-money...v překladu znamená opce v penězích, kdy je realizační nižší než aktuální cena podkladového aktiva v případě kupní opce, a kdy je realizační cena vyšší než aktuální cena podkladového aktiva v případě prodejní opce. OTM out-of-the-money...v překladu znamená opce mimo peníze, kdy je realizační cena opce 16 javascript:openmmedia( repository/cz/media/ _derivatives_images/11.jpg )

34 vyšší než aktuální cena podkladového aktiva v případě kupní opce, a kdy je realizační cena opce nižší než aktuální cena podkladového aktiva na spotovém trhu v případě prodejní opce Realizace zisku z opce Máme-li posoudit, zda je daná opce zisková, vycházíme ze 4 možností a k tomu přiřazených, poměrně jednoduchých vzorečků. 1) Zisk prodejní opce v dlouhé pozici: Z= (-P + RC) OP 2) Zisk kupní opce v dlouhé pozici: Z = (-RC + P) OP 3) Zisk prodejní opce v krátké pozici: Z = (P RC) + OP 4) Zisk kupní opce v krátké pozici: Z = (RC P) + OP Z = zisk opce P = tržní cena podkladového aktiva RC = realizační cena OP = opční prémie

35 Příklad 1: Určete zisk nakoupené prodejní opce, je-li spotová cena daného aktiva na trhu 98Kč, realizační cena je 130Kč a opční prémie 10kč. Dosazením do vzorce č. 1, rychle a snadno zjistíme, že zisk na jednotku podkladového aktiva činí ( ) 10 = 22 kč Význam derivátů Deriváty nalézají využití ve třech oblastech: při zajištění rizika, při spekulaci a při cenové arbitráži. Zajištění rizika (tzv. hedging ) se provádí sjednáním opačně se vyvíjejícího obchodu, například termínovaným nákupem domácí meny, do níž bychom v budoucnu směňovali platbu za námi vyvezené zboží. Je zde riziko, že pokud by v budoucnu došlo ke znehodnocení zahraniční měny vůči měně domácí (nebo-li zhodnocení domácí měny), pak by budoucí platba v zahraniční měně při přepočtu na domácí měnu obnášela méně. Další oblastí využití derivátů je spekulace. Při ní se neuzavírá opačně se nevyvíjející obchod, ale naopak se otevírá jediná pozice na termínovaném trhu. Subjekt, který tento obchod uzavře, předpokládá určitý vývoj ceny

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Systematizace derivátních finančních nástrojů

Systematizace derivátních finančních nástrojů Systematizace derivátních finančních nástrojů Peter Mokrička 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá vymezením a systematizací derivátních finančních nástrojů, rozlišuje pojmy deriváty a derivátní finanční nástroje,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod Oceňování finančních derivátů Marcela Škodová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH FINANČNÍ SLUŽBY dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Charakteristické rysy účetnictví bank a finančních institucí (vymezení finančních institucí a jejich činnosti, účetní legislativa,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více