EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model"

Transkript

1 EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model Požadavky (některé) pro odhad LRM klasickou MNČ nejsou zpravidla splněny. Použití metody nejmenších čtverců nemusí poskytovat kvalitní odhady parametrů. Může pomoci metoda zobecněných nejmenších čtverců. Zaměříme se zejména na problémy heteroskedasticity, autokorelace a multikolinearity. Modifikace postupu za účelem zachování kvality odhadů. První krok: VERIFIKACE ODHADNUTÉHO EKONOMICKÉHO MODELU cíl: zjistit vhodnými testovacími technikami, který z klasických požadavků a jak moc není splněn. zjistíme-li, že některé požadavky nejsou dodrženy, musíme provést korekci (často je jí změna specifikace modelu, úprava či transformace dat, modifikace zvolené metody ) V této kapitole: testování a způsob korekce pro případ nesplnění předpokladů týkajících se náhodných složek a matice pozorování vysvětlujících proměnných. Vždy budeme předpokládat pro názornost nedodržení jen jednoho předpokladu. Nedodržení předpokladů o náhodných složkách MNČ: Y = Xβ + u Jestliže jsou porušeny některé podmínky klasického modelu. E(u) = 0 střední hodnoty náhodných složek v každém výběru jsou nulové. E(uu T ) = In rozptyl náhodných složek je ve všech pozorování konstantní a konečný i náhodné složky jsou sériově nezávislé. 3. E(X T u) = 0, 4. h(x ) = k+ n, mluvíme o zobecněném modelu. Zobecněný lineární regresní model Podmínka nulovost střední hodnoty náhodných složek a) Konstantní střední hodnota Předpokládejme, že je porušena podmínka () o nulové střední hodnotě náhodné složky. Jestliže platí pro všechna pozorování E(ui) =, potom můžeme zahrnout nenulovou střední hodnotu náhodné složky do úrovňové konstanty modelu E(Yi) = + Xi k Xki + regresní funkce základního modelu neboli E(Yi) = * + Xi k Xki +, * = + Nemá vliv na vlastnosti odhadu bj, j =,..., k. MNČ dostaneme tedy správné odhady b,, bk (nestanné a vydatné), ale odhad b * bude vychýleným odhadem parametru (přičemž vychýlení neznáme).

2 b) Nekonstantní střední hodnota Dochází-li ke změně střední hodnoty náhodných složek v různých pozorování, tj. E(u i ), ale E(u i ) = i na u i působí faktory nezahrnuté v modelu (nezahrnutí podstatných vysvětlujících proměnných do modelu) náhodná chyba specifikace modelu postup jako při chybné specifikaci modelu (POZOR: vynechané a dodatečně do modelu zahrnuté proměnné nesmí být závislé na vysvětlujících proměnných zahrnutých v původním modelu). Podmínka homoskedasticita a sériová nezávislost a) Homoskedasticita b) Sériová nezávislost Nedodržení podmínky () je vážnější negativní dopad na vlastnosti odhadovaných funkcí. Požadujeme, aby náhodné složky měly konstantní konečný rozptyl a byly sériově nezávislé. Pokud neplatí jedno z toho, mluvíme o heteroskedasticitě či autokorelaci. Tento problém řeší zobecněná metoda nejmenších čtverců (MZNČ), (GLS) Y = Xβ + u, E(u) = 0, E(uu T ) = V =, kde je neznámý skalár V je známá (předpoklad!) symetrická pozitivně definitní matice řádu n. V případě V = In klasický LRM MNČ. Odhad parametrů pro zobecněný LRM (ZLRM) metoda zobecněných nejmenších čtverců (MZNČ) (podle autora nazývaná také Aitkenovým odhadovým postupem). Jde o transformaci ZLRM, která zajistí splnění podmínky () E(uu T ) = In odhad klasickou MNČ. Metoda zobecněných nejmenších čtverců Transformace: Libovolnou symetrickou pozitivně definitní matici lze vyjádřit jako součin dvou vzájemně transponovaných regulárních matic (LU rozklad, Choleského rozkla, Choleského dekompozice, Cholesky decomposition). V je symetrická pozitivně definitní V - je symetrická pozitivně definitní. Nechť V - = P T P (V = (P T P) - = P - (P T ) - ) Po transformaci původního modelu Y = X + u. Dostáváme transformovaný model PY = PX + Pu, neboli Y * = X * + u *. Pro náhodné složky u * platí: P známá E(u u T ) = E((Pu)( Pu) T ) = E(Puu T P T ) = PE(uu T ) P T = P VP T

3 = PVP T = PP (P T ) P T I n I n = I n klasická podmínka MNČ b = (X T X ) X T Y = [(PX) T (PX)] (PX) T PY = [X T P T PX] X T P T PY = [X T V X] X T V Y. Toto je tzv. odhadová funkce MZNČ pro parametry β. Nejlepší lineární nestranná odhadová funkce za předpokladu známé (stále jen předpoklad) matice V Kovarianční matice V(b ) = [X T V X] důkaz analogicky jako pro b Nestranný odhad neznámého rozptylu : s = e T e, kde n k e je vektor reziduí spočtený na základě odhadu MNČ. u~n(0, V) u ~N(0, I) standardní testy statistické významnosti, včetně postupů pro stanovení intervalů spolehlivosti pro parametry β. Při řešení praktických úloh však většinou matici V neznáme (neplatí tedy zmíněný předpoklad) a nemůžeme stanovit transformační matici P. Matici V i matici P konstruujeme EX POST (tj. po odhadu). Tzn. nejprve odhad modelu Y = Xβ + u klasicky MNČ. Pak výpočet reziduí a konstrukce odhadu matice V, kde místo u použijeme e. Pak transformace tohoto modelu na Y = X β + u Způsob transformace je různý v případě heteroskedasticity a v případě autokorelace. a) Heteroskedasticita Podmínka klasického LRM () E(uu T ) = In Požadavek konečného a konstantního rozptylu náhodných složek (a tudíž i reziduí) modelu Y = Xβ + u = homoskedasticita. V opačném případě (nekonstantní rozptyly) = heteroskedasticita. Problém u průřezových dat velké změny v hodnotách vysvětlujících proměnných. Méně se vyskytuje u časových řad. Př. poptávkové funkce, úsporové funkce (s rostoucími příjmy roste variabilita jejich výdajů či úspor). Produkční funkce (měnící se rozptyl objemu produkce přímo úměrně s počtem firem či jejich velikostí). Příčiny: ) Chybná specifikace modelu vynechání podstatné vysvětlující proměnné X. ) Značně rozdílné hodnoty v jednom náhodném výběru u mikroekonomických dat průřezových rozptyl X je funkcí nějaké proměnné X rozptyl u je také funkcí X. 3) Kumulace chyb měření s rostoucí hodnotou vysvětlující proměnné X větší rozptyl X větší rozptyl u.

4 4) Při použití např. skupinových průměrů z tříděných údajů místo původních dat. Důsledky: Odhady MNČ ztrácejí optimální vlastnosti. heteroskedasticita E(uu T ) = V MNČ : odhady jsou nestranné a konzistentní, ztrácejí však vydatnost a asymptotickou vydatnost. Odhady rozptylů a standardních chyb regresních parametrů nelze získat z vzorců pro homoskedasticitu. běžné testy statistické významnosti, ani intervalový odhad nejsou použitelné. Při použití běžných odhadových funkcí pro standardní chyby odhadů bez ohledu na měnící se rozptyl náhodných složek vychýlené odhady standardních chyb intervalový odhad je podhodnocen či nadhodnocen a výsledky testů nereálné. Testy heteroskedasticity Mnoho postupů, žádný nemá univerzální charakter. Heteroskedasticita = vlastnost náhodných složek, které neznáme testy ze známých hodnot reziduí z klasické MNČ. Jelikož lim e = u rezidua e jsou pro velké výběry konzistentními odhady n neznámých náhodných složek u. Spearmanův test korelace pořadí Spearmenův test korelace pořadí asi nejjednodušší a nejčastěji používaný. Testuje lineární závislost směrodatné odchylky náhodných složek σ i na některé z vysvětlujících proměnných Xi. Aplikace na rezidua z MNČ. Uspořádají se vzestupně nebo sestupně absolutní hodnoty reziduí. Stejně (vzestupně či sestupně) se uspořádají pozorování vysvětlující proměnné. Pro každé pozorování i spočteme d i = pořadí (e i ) pořadí (X i ). Spearmenův koeficient korelace pořadí se vypočte podle koeficientu korelace pořadí: r ex = 6 d i n(n ) kde di je diference v pořadí dvojic absolutní hodnoty reziduí a pozorování vysvětlující proměnné (viz výše). Jestliže Spearmenův koeficient korelace pořadí vykazuje hodnoty blízké, potom nastává heteroskedasticita (perfektní závislost znamená nulové diference i jejich druhé mocniny, zlomek nulový a koeficient rex tedy roven jedné). Pro vícenásobnou regresi r ex mezi rezidui a pozorováními všech proměnných v matici X t-test. Testujeme, je-li v základním souboru r ex = 0 t-test : t = r ex n k r ex, n-k stupňů volnosti

5 H 0 : heteroskedasticita H A : homoskedasticita t > t r ex heteroskedasticita H 0 : nelze zamítnout (akceptujeme) t < t r ex 0 homoskedasticita H 0 : zamítáme Postup při heteroskedasticitě: Zjistíme-li heteroskedasticitu, nejprve je vhodné přezkoumat specifikaci (často je vynechána významná proměnná). Není-li chyba ve specifikaci transformace modelu transformované náhodné složky mají konečný konstantní rozptyl MNČ. Je-li i známá a cov(xi,xj ) = 0 (sériově nezkorelované) V = [ σ σ 0 0 σ n ] σ 0 0 σ V 0 = 0 [ 0 σ n ] σ P = σ 0 0 [ σ n ] P = [ σ σ 0 0 σ n ] Známe-li všechna i transformace původního modelu maticí P obnáší vydělení všech pozorování jednotlivými směrodatnými odchylkami i. Pak odhad parametrů MNČ je shodný s odhadem MNČ aplikovanou na transformovaná data. Řešení pro zmírnění heteroskedasticity: Nahrazení všech měřitelných proměnných jejich logaritmy. LOGARITMICKÁ TRANSFORMACE Snižuje heteroskedasticitu rozptylu, neboť stlačuje stupnici. Diference mezi hodnotami se několikanásobně zmenší. Nesmí však být v rozporu s principy (např. záporné proměnné nelze logaritmovat). Nesmí být v rozporu s výchozí ekonomickou hypotézou.

6 b) Autokorelace Předpoklad LRM heteroskedasticita a nulové kovariance (tj. 0 mimo diagonálu kovarianční matice ). Pro normálně rozdělené náhodné složky s nulovou střední hodnotou plyne, že jsou-li po dvojicích nezávislé E(ut,us) = cov(ut,us) = 0, t s Často není splněno u časových řad. Porušení předpokladu o vzájemné nezávislosti náhodných složek z různých pozorování: E(ut,us) 0, t s (stačí, aby byl jeden prvek nenulový) Při korelaci náhodné složky v libovolném období s náhodnou složkou či složkami v předchozím autokorelace či sériová korelace E(ut,us) 0, t s Autokorelace = závislost mezi posloupností hodnot jedné proměnné uspořádaných v čase, někdy i v prostoru (prostorová autokorelace). Čím delší časové intervaly, tím méně autokorelace. Příčiny: ) Většina časových řad vykazuje setrvačnost pozorování v po sobě jdoucích obdobích nejsou nezávislá, jsou sériově zkorelovaná (HNP, důchod, cenové indexy, investice, nezaměstnanost). Autokorelace náhodných složek je typickým znakem vývoje veličin v čase. Zpravidla jde o pozitivní korelaci, která např. odráží cyklické změny trendu. Vynechání těchto (ne příliš podstatných) vysvětlujících proměnných specifikační chyba způsobí pozitivní autokorelaci náhodných složek kvaziautokorelace. ) Špatná či nepřesná specifikace (např. nahrazení nelineární funkce lineární) specifikační chyba se promítne do náhodné složky. 3) Zahrnutí chyb měření do náhodné složky. 4) Použití různým způsobem zpožděných vysvětlujících proměnných (X t, X t, a Y t ) náhodné složky jsou sériově zkorelované (závislé). 5) Data zprůměrovaná, vyrovnaná, extra či interpolovaná systematické ovlivnění náhodných složek vzájemná závislost v pozorováních. Důsledky (obdobné heteroskedasticitě): ) Odhady parametrů MNČ zůstávají nestranné a konzistentní, ale nemají minimální rozptyl (nejsou vydatné) ani asymptoticky vydatné. ) Odhadnuté rozptyly náhodných složek a standardní chyby (zpravidla podhodnocené při pozitivní autokorelaci) jsou vychýlené, špatně určené intervaly spolehlivosti, nelze použít běžné testy (výsledky klasických testů jsou nereálné). Autokorelace. řádu - Nejčastější předpoklad: ut jsou generovány stacionárním autoregresním stochastickým procesem prvního řádu. Náhodné složky jsou závislé podle následujícího vztahu:

7 ut = ut- + t, t =,,..., T AR() proces,kde < koeficient autokorelace. řádu t N(.,.) chyba, normálně rozdělená náhodná složka, vyhovuje podmínkám MNČ. Autokorelované složky = autoregresní náhodné složky Pro ut AR() E(ut,ut- ) = (předpokládáme konstantní a E(ut,us) = t-s konečný rozptyl) pokud E(u t, u s ) 0, t s kovariance Platí: <, protože jinak by náhodné složky měly explozivní charakter (nebyla by homoskedasticita a bylo by to nereálné) Jestliže: > 0 pozitivní autokorelace. řádu posloupnost několika kladných složek se střídá s posloupností několika záporných náhodných složek < 0 negativní autokorelace. řádu po sobě jdoucí složky pravidelně střídají znaménka = 0 sériová nezávislost = silná kladná (pozitivní) autokorelace = - silná záporná (negativní) autokorelace Testování autokorelace. řádu Test reziduí pomocí Durbinovy-Watsonovy statistiky d (DWd) po aplikaci MNČ d = n t= (e t e t ) n t=(e t ), d = ( ρ) Podíl součtu čtverců rozdílů sousedních reziduí a reziduálního (nevysvětleného) součtu čtverců, platí E(d) =. Rezidua mohou být kladná i záporná. Mohou nastat následující situace: Úplná pozitivní autokorelace sousední hodnoty reziduí mají stejná znaménka, jejich rozdíl je nulový, taktéž jejich čtverce, a tudíž d = 0 a =, Pozitivní autokorelace sousední hodnoty reziduí mají stejná znaménka, jejich rozdíl je malý, taktéž jejich čtverce ve srovnání se čtverci reziduí, a tudíž d 0 a ρ, obecně ρ 0. Platí, že 0 d d L Perfektní nezávislost sousední hodnoty reziduí střídají náhodně znaménka, při grafickém zobrazení nevidíme žádný vzor ani pravidla. Platí d = a ρ = 0. Nezávislost sousední hodnoty reziduí střídají náhodně znaménka, při grafickém zobrazení nevidíme žádný vzor ani pravidla. Platí d a ρ 0, a tudíž d U d 4 d U. Negativní autokorelace sousední hodnoty reziduí mají opačná znaménka, jejich rozdíl je velký (téměř dvojnásobný ve srovnání s hodnotami reziduí), taktéž

8 jejich čtverce (čtyřnásobné) ve srovnání se čtverci reziduí, a tudíž d 4 a ρ, obecně ρ 0. Platí, že 4 d L d 4. Úplná negativní autokorelace sousední hodnoty reziduí mají opačná znaménka, jejich rozdíl je dvojnásobný ve srovnání s hodnotami reziduí, jejich čtverce jsou pak čtyřnásobné ve srovnání se čtverci reziduí, a tudíž d = 4 a ρ =. Pro n-k stupňů volnosti lze určit horní (du) a dolní (dl) mez pro statistiku d. Obě hodnoty (dl i du) pro Durbinovu-Watsonovu statistiku najdeme v tabulkách. H0: sériová nezávislost ( = 0) HA: autokorelace. řádu (kladná) 0 d d L H0 zamítáme ve prospěch HA (KLADNÁ autokorelace) 4 d L d 4 H0: akceptujeme (ZÁPORNÁ autokorelace) d U d 4 d U H0: akceptujeme (NEZÁVISLOST, = 0) d L d d U } 4 d U d 4 d L výsledky jsou neprůkazné Vzhledem k symetrii lze analogicky testovat i zápornou autokorelaci. Pro oboustrannou alternativu : H0: = 0 HA: 0 Vyhodnocujeme na zdvojené hladině významnosti, H0: akceptujeme, pokud d U d 4 d U Postup při významné autokorelaci.řádu ) Nejprve otestujeme správnost specifikace modelu (vynechané proměnné), případně zkusíme změnit tvar (semilogaritmická či dvojlogaritmická transformace) a nová MNČ a test reziduí. ) Nejsou-li příčinou specifikační chyby test sériové závislosti. 3) Transformace pomocí matice P. PY = PXβ + Pu Y = X β + u u sériově nezávislé MNČ (ekvivalentní MZNČ) u AR() vzhledem k homoskedasticitě: ρ ρ n E(uu T ) = σ ρ ρ n [ ρ n ρ n ] Známe-li známe V MZNČ β nejlepší lineární nestranná odhadová funkce

9 Je-li V pozitivně definitní a symetrická P = ρ [ ρ 0 0 ρ 0 0 ρ ] Jestliže neznáme, můžeme odhadnout z D-W statistiky: r = d Vlastnosti odhadové funkce MZNČ platí pouze asymptoticky. Transformované hodnoty vypočteme podle následujících vztahů (konstantu lze vynechat): Y ρ Y = Y ρy [ Y n ρx n ] X j ρ X j = X j ρx j [ X jn ρx j,n ] j =,, k Na tyto hodnoty je potom možno použít metodu nejmenších čtverců. Uvedený postup se nazývá Praisova-Winstenova transformace. Jednotlivé prvky Y, X s výjimkou prvního řádku mají podobu tzv. ZOBECNĚNÝCH DIFERENCÍ. Pokud máme k dispozici dostatek pozorování, lze použít tzv. Cochranovu- Orcuttovu transformaci, kdy z matice P vynecháme první sloupec a zahodíme první pozorování celá transformace je pak identická s popsanou Praisovou-Winstenovou. Podmínka 3 matice X je nestochastická V jednorovnicových modelech nemá smysl porušení tohoto předpokladu řešit, zabývat se jím tedy budeme až u modelů simultánních rovnic. Podmínka 4 plná hodnost matice X Multikolinearita Požadavek MNČ na lineární nezávislost sloupců X. Žádný sloupec nelze vyjádřit jako lineární kombinaci ostatních. X T X má plnou hodnost (tj. h(x) = k), stejně jako X, a to k. Mohou nastat dva problémy:. Perfektní multikolinearita Porušením této podmínky (tj. h(x) < k) nastává perfektní kolinearita perfektní multikolinearita. X T X je singulární, determinant matice det(x T X) = 0 neexistuje inverzní matice a nelze tedy stanovit (X T X).

10 Nelze proto stanovit bodovou odhadovou funkci MNČ.. Silná multikolinearita: Často silná (ne však perfektní) kolinearita. - sloupce X značně závislé det(x T X) 0, ale (X T X), což signalizuje silnou závislost mezi pozorováními vysvětlujících proměnných. Multikolinearita: více než vztah lineární závislosti. Kolinearita:! lineární vztah mezi sloupci X. V praxi se ale v obou případech mluví o multikolinearitě. Opak = ortogonální vysvětlující proměnné (sloupce s nulovou kovariancí). Důvodem jsou data, která nejsou výsledkem řízeného experimentu. Podstatou je zjistit intenzitu mezi a více proměnnými, ne jen zjistit, jestli existuje. Příčiny: ) Tendence časových řad vyvíjet se stejným směrem (důchody, spotřeba, investice). ) Neexperimentální data u průřezové analýzy (počet pracovníků a fixní kapitál). 3) Vysvětlující proměnnou jsou zpožděné endo i exogenní proměnné. 4) Chybná specifikace: např. chybně určené 0 proměnné. 5) Větší počet vysvětlujících proměnných než je rozsah výběru (k > n). Důsledky: ) Snižuje se přesnost odhadů, jsou však nestranné i vydatné. ) Pro různé výběry dostáváme různé odhady. 3) Při opakovaných výběrech se parametry značně liší. 4) Citlivost odhadované funkce MNČ na velmi malé změny v matici X. 5) Velké standardní chyby způsobují pochybnosti o správnosti specifikace modelu Takovou proměnnou s velkou chybou (statisticky nevýznamná) vynecháme. 6) Je-li multikolinearita mezi vysvětlujícími proměnnými nejsme schopni odhadnout jejich parametry (pouze parametr jejích kombinace) a nejsme schopni odhadnout, co je důležitější. Zjišťování a měření významnosti multikolinearity (ne testování) Multikolinearita je jev (vlastnost) výběru, nikoliv souboru. zda existuje jaký je její stupeň jakou má formu Pro model s jednou vysvětlující proměnnou: Multikolinearita se ve výběru nemůže vyskytovat (proměnná nemá být s čím kolineární) Pro dvě vysvětlující proměnné: Metoda párových korelačních koficientů Vypočtou se párové korelační koeficienty.

11 Pokud některý koeficient korelace dosáhne absolutní hodnoty větší než 0,8 (resp. 0,9), potom považujeme multikolinearitu za neúnosnou. Selhává pro modely s více než vysvětlujícími proměnnými. Pro větší počet vysvětlujících proměnných: Metoda pomocných regresí Každou vysvětlující proměnnou Xj modelujeme za pomoci lineární regrese se zbývajícími proměnnými (jako vysvětlujícími) tj. X j = α + α X + + α j X j + α j+ X j+ + α k X k + u a určíme dílčí koeficienty vícenásobné determinance R j. Příznakem správného modelu bývá velké R pro model a nízké R j pro pomocné regrese. Provedeme F-test významnosti: F j = R j n (k ) R j (k ) = R j n k + R j k j: F j > F j H0: nezávislost ZAMÍTÁME a multikolinearitu považujeme za neúnosnou V praxi lze použít jednoduché empirické pravidlo: multikolinearita se stává neúnosnou, jestliže platí j: R J > R, kde R je koeficient determinace odhadovaného modelu tj. Y = β X + + β k X k + u Nevýhoda: nelze zjistit závislost, pokud jich je více než jedna. Postup při významné multikolinearitě Neexistuje postup pro úplné řešení problému. ) Zvětšit rozsah výběru (přidat odlišná pozorování, extrémní hodnoty) roční data na čtvrtletní problém sériové korelace zahrnutí experimentálních hodnot ) Využít omezení parametrů (apriorní omezení) vyplývající z ekonomické teorie. 3) Kombinace průřezových dat a časových řad = smíšený odhad kolinearita příjmů a cen zboží šetření domácností pružnost poptávky 4) Změna specifikace modelu vynechání kolineárních vysvětlujících proměnných se statisticky nevýznamnými parametry může však dojít k specifikační chybě (větší problém než multikolinearita). 5) Transformace pozorování první diference (zpravidla autokorelace) nebo podíl proměnných (zpravidla heteroskedasticita) 6) Formální statistické metody vícerozměrné analýzy (neposkytují nestranné odhady) - metoda hlavních komponent - hřebenová regrese - kvadratická ztrátová regrese

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK11 Základy ekonometrie Autokorelace Cvičení 5 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady 1. E(u) = náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 7: Autokorelace LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Autokorelace - teorie Zopakujte si G-M

Více

ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ

ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ V následujícím textu se podíváme na to, co dělat, když jsou porušeny některé GM předpoklady. Nejprve si připomeňme, o jaké předpoklady

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 3 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Predikce Multikolinearita Cvičení 4 Zuzana Dlouhá Aplikace EM predikce obecně ekonomické prognózování, předpověď, předvídání hlavním cílem je odhad hodnot vysvětlované proměnné

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Predikce Multikolinearita Cvičení 4 Zuzana Dlouhá Aplikace EM predikce obecně ekonomické prognózování, předpověď, předvídání hlavním cílem je odhad hodnot vysvětlované proměnné

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2015/16 Cvičení 7: Časově řady, autokorelace LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Časové řady Data: HDP.wf1

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 10: Heteroskedasticita LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Heteroskedasticita - teorie Druhý

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model kde Y = Xβ + e, y 1 e 1 β y 2 Y =., e = e 2 x 11 x 1 1k., X =....... β 2,

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1 18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1 Obecné pravidlo pro všechny testy Je stanovena nulová hypotéza: H 0 Je stanovena alternativní hypotéza: H A Je

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 4: Statistické vlastnosti MNČ LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Upřesnění k pojmům a značení

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu II Cvičení 3 Zuzana Dlouhá Klasický lineární regresní model - zadání příkladu Soubor: CV3_PR.xls Data: y = maloobchodní obrat potřeb

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 5 Zuzana Dlouhá Předmět a struktura kurzu 1. Úvod: struktura empirických výzkumů 2. Tvorba ekonomických modelů: teorie 3. Data: zdroje a typy dat, význam

Více

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných 8. Regresní a korelační analýza Problém: hledání, zkoumání a hodnocení souvislostí, závislostí mezi dvěma a více statistickými znaky (veličinami). Typy závislostí: pevné a volné Pevná závislost každé hodnotě

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základ ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu I Cvičení 2 Zuzana Dlouhá Metodologický postup tvor EM 1. Specifikace modelu určení proměnných určení vzájemných vaze mezi proměnnými

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Statistika II. Jiří Neubauer

Statistika II. Jiří Neubauer Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Časová řada konečná posloupnost reálných hodnot určitého sledovaného ukazatele měřeného v určitých

Více

Ekonometrie. Jiří Neubauer

Ekonometrie. Jiří Neubauer Úvod do analýzy časových řad Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Úvod do analýzy

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel Regresní analýza Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Regresní analýza 1 / 23

Více

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE)

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) zhanel@fsps.muni.cz MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) 2.5 MÍRY ZÁVISLOSTI 2.5.1 ZÁVISLOST PEVNÁ, VOLNÁ, STATISTICKÁ A KORELAČNÍ Jednorozměrné soubory - charakterizovány jednotlivými statistickými znaky

Více

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd Matematické modelování Náhled do ekonometrie Lukáš Frýd Výnos akcie vs. Výnos celého trhu - CAPM model r it = r ft + β 1. (r mt r ft ) r it r ft = α 0 + β 1. (r mt r ft ) + ε it Ekonomický (finanční model)

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model y i = β 0 + β 1 x i1 + + β k x ik + ε i (1) kde y i

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Leptání plasmou Ing. Pavel Bouchalík 1. ÚVOD Tato semestrální práce obsahuje písemné vypracování řešení příkladu Leptání plasmou. Jde o praktickou zkoušku znalostí získaných při přednáškách

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních

Více

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Úloha M608 Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Zadání : Při kvantitativní analýze lidského krevního séra ovlivňují hodnotu obsahu vysokohustotního

Více

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz Stochastický proces Posloupnost náhodných veličin {Y t, t = 0, ±1, ±2 } se nazývá stochastický proces

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testy hypotéz na základě více než 2 výběrů 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testy hypotéz na základě více než 2 výběrů Na analýzu rozptylu lze pohlížet v podstatě

Více

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Časové

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model klasický lineární regresní model odhad parametrů MNČ y = Xβ + ε, ε

Více

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými.

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými. POLYNOMICKÁ REGRESE Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými. y = b 0 + b 1 x + b 2 x 2 + + b n x n kde b i jsou neznámé parametry,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y β ε Matice n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h() k - tj. matice je plné hodnosti

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y Xβ ε Předpoklady: Matice X X n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h(x) k - tj. matice

Více

Regresní analýza. Eva Jarošová

Regresní analýza. Eva Jarošová Regresní analýza Eva Jarošová 1 Obsah 1. Regresní přímka 2. Možnosti zlepšení modelu 3. Testy v regresním modelu 4. Regresní diagnostika 5. Speciální využití Lineární model 2 1. Regresní přímka 3 nosnost

Více

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model Mějme lineární regresní model (LRM) Y = Xβ + e, kde y 1 e 1 β y 2 Y =., e

Více

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Problematika analýzy rozptylu Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému Již umíte testovat shodu dvou středních hodnot prostřednictvím t-testů. Otázka: Jaké předpoklady musí být splněny, abyste mohli použít

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

12. cvičení z PSI prosince (Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem)

12. cvičení z PSI prosince (Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem) cvičení z PSI 0-4 prosince 06 Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem) Z realizací náhodných veličin X a Y s normálním rozdělením) jsme z výběrů daného rozsahu obdrželi

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Regresní analýza - motivace Základní úlohou regresní analýzy je nalezení vhodného modelu studované závislosti. Je nutné věnovat velkou pozornost tomu aby byla modelována REÁLNÁ

Více

Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných)

Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných) Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných) 1. SPECIFIKACE (12 bodů): (1) Graf průběhu proměnných (1) Obě řady se chovají stejně, lze předpokládat jejich lineární vztah

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0 Heteroskedasticita Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém KLM Klasický lineární model 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 Blue odhad - GM Nezkreslený odhad 1) Lineární v parametrech ) E ε = 0 3) E( ȁ ε X)=

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Příklad č. 1 Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Zadání : Stanovení manganu ve vodách se provádí oxidací jodistanem v kyselém prostředí až na manganistan. (1) Sestrojte

Více

INDUKTIVNÍ STATISTIKA

INDUKTIVNÍ STATISTIKA 10. SEMINÁŘ INDUKTIVNÍ STATISTIKA 3. HODNOCENÍ ZÁVISLOSTÍ HODNOCENÍ ZÁVISLOSTÍ KVALITATIVNÍ VELIČINY - Vychází se z kombinační (kontingenční) tabulky, která je výsledkem třídění druhého stupně KVANTITATIVNÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz Budeme předpokládat, že X a Y jsou kvalitativní náhodné veličiny, obor hodnot X obsahuje r hodnot (kategorií,

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

7. Analýza rozptylu.

7. Analýza rozptylu. 7. Analýza rozptylu. Uvedeme obecnou ideu, která je založena na minimalizaci chyby metodou nejmenších čtverců. Nejdříve uvedeme několik základních tvrzení. Uvažujeme náhodný vektor Y = (Y, Y,..., Y n a

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Úvod do analýzy rozptylu

Úvod do analýzy rozptylu Úvod do analýzy rozptylu Párovým t-testem se podařilo prokázat, že úprava režimu stravování a fyzické aktivity ve vybrané škole měla vliv na zlepšené hodnoty HDLcholesterolu u školáků. Pro otestování jsme

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 9. Korelační analýza Mgr. David Fiedor 20. dubna 2015 Analýza závislostí v řadě geografických disciplín studujeme jevy, u kterých vyšetřujeme nikoliv pouze jednu vlastnost

Více

MATEMATICKÉ PRINCIPY VÍCEROZMĚRNÉ ANALÝZY DAT

MATEMATICKÉ PRINCIPY VÍCEROZMĚRNÉ ANALÝZY DAT 8. licenční studium Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie MATEMATICKÉ PRINCIPY VÍCEROZMĚRNÉ ANALÝZY DAT Příklady: ) Najděte vlastní (charakteristická) čísla a vlastní

Více

Parametry hledáme tak, aby součet čtverců odchylek byl minimální. Řešením podle teorie je =

Parametry hledáme tak, aby součet čtverců odchylek byl minimální. Řešením podle teorie je = Příklad 1 Metodou nejmenších čtverců nalezněte odhad lineární regresní funkce popisující závislost mezi výnosy pšenice a množstvím použitého hnojiva na základě hodnot výběrového souboru uvedeného v tabulce.

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Náhodné veličiny jsou nekorelované, neexistuje mezi nimi korelační vztah. Když jsou X; Y nekorelované, nemusí být nezávislé.

Náhodné veličiny jsou nekorelované, neexistuje mezi nimi korelační vztah. Když jsou X; Y nekorelované, nemusí být nezávislé. 1. Korelační analýza V životě většinou nesledujeme pouze jeden statistický znak. Sledujeme více statistických znaků zároveň. Kromě vlastností statistických znaků nás zajímá také jejich těsnost (velikost,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu)

Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu) Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu) Frank Wilcoxon (1892 1965): Americký statistik a chemik Nechť X 1,..., X n je náhodný výběr ze

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

STATISTICA Téma 6. Testy na základě jednoho a dvou výběrů

STATISTICA Téma 6. Testy na základě jednoho a dvou výběrů STATISTICA Téma 6. Testy na základě jednoho a dvou výběrů 1) Test na velikost rozptylu Test na velikost rozptylu STATISTICA nemá. 2) Test na velikost střední hodnoty V menu Statistika zvolíme nabídku Základní

Více

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Analýza dat pro Neurovědy RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Jaro 2014 Institut biostatistiky Janoušová, a analýz Dušek: Analýza dat pro neurovědy Blok 7 Jak hodnotit vztah spojitých proměnných

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Testování hypotéz Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba lineárních regresních modelů 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Porovnání regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu Porovnání

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do teorie odhadu Ing. Michael Rost, Ph.D. Náhodný výběr Náhodným výběrem ze základního souboru populace, která je popsána prostřednictvím hustoty pravděpodobnosti f(x, θ), budeme nazývat posloupnost

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2014/15 Cvičení 5: Vícenásobná regrese, multikolinearita LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Jednoduchá

Více

12. cvičení z PST. 20. prosince 2017

12. cvičení z PST. 20. prosince 2017 1 cvičení z PST 0 prosince 017 11 test rozptylu normálního rozdělení Do laboratoře bylo odesláno n = 5 stejných vzorků krve ke stanovení obsahu alkoholu X v promilích alkoholu Výsledkem byla realizace

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Příklad 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu. Počet

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz.

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2015/2016 Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Výběrová rozdělení

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Heteroskedasticita. Vysoká škola ekonomická Praha. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Heteroskedasticita. Vysoká škola ekonomická Praha. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra statistiky a pravděpodobnosti Vysoká škola ekonomická Praha Fakulta informatiky a statistiky Katedra statistiky a pravděpodobnosti Hlavní specializace : Statisticko-pojistné inženýrství Název diplomové práce: Heteroskedasticita školní

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Aplikovaná numerická matematika - ANM

Aplikovaná numerická matematika - ANM Aplikovaná numerická matematika - ANM 3 Řešení soustav lineárních rovnic iterační metody doc Ing Róbert Lórencz, CSc České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu 1 Příklad 3. Stanovení Si metodou OES Byly porovnávány naměřené hodnoty Si na automatickém analyzátoru OES s atestovanými hodnotami. Na základě testování statistické významnosti regresních parametrů (úseku

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015

Více

Statgraphics v. 5.0 STATISTICKÁ INDUKCE PRO JEDNOROZMĚRNÁ DATA. Martina Litschmannová 1. Typ proměnné. Požadovaný typ analýzy

Statgraphics v. 5.0 STATISTICKÁ INDUKCE PRO JEDNOROZMĚRNÁ DATA. Martina Litschmannová 1. Typ proměnné. Požadovaný typ analýzy Dichotomická proměnná (0-1) Spojitá proměnná STATISTICKÁ INDUKCE PRO JEDNOROZMĚRNÁ DATA Typ proměnné Požadovaný typ analýzy Ověření variability Předpoklady Testy, resp. intervalové odhad Test o rozptylu

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Odhad parametrů N(µ, σ 2 )

Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Mějme statistický soubor x 1, x 2,, x n modelovaný jako realizaci náhodného výběru z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) s neznámými parametry µ a σ. Jaký je maximální věrohodný

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

AVDAT Nelineární regresní model

AVDAT Nelineární regresní model AVDAT Nelineární regresní model Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Nelineární regresní model Ey i = f (x i, β) kde x i je k-členný vektor vysvětlujících proměnných

Více

KORELACE. Komentované řešení pomocí programu Statistica

KORELACE. Komentované řešení pomocí programu Statistica KORELACE Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data I Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu Popisná

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

Základy ekonometrie. XI. Vektorové autoregresní modely. Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim / 28

Základy ekonometrie. XI. Vektorové autoregresní modely. Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim / 28 Základy ekonometrie XI. Vektorové autoregresní modely Základy ekonometrie (ZAEK) XI. VAR modely Podzim 2015 1 / 28 Obsah tématu 1 Prognózování s VAR modely 2 Vektorové modely korekce chyb (VECM) 3 Impulzní

Více

VEKTOROVÉ AUTOREGRESE. APLIKACE V PROGNÓZOVÁNÍ.

VEKTOROVÉ AUTOREGRESE. APLIKACE V PROGNÓZOVÁNÍ. VEKTOROVÉ AUTOREGRESE. APLIKACE V PROGNÓZOVÁNÍ. Vektorové autoregrese (VAR se používají tehdy, když chceme zkoumat časové řady dvou či více proměnných. Je sice možné za tím účelem použít dynamické modely

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více