O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN"

Transkript

1

2 MONOGRAFIE

3

4 ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

5

6 ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ A PROFESNÍ DRÁZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN Petr Hlaďo Mendelova univerzita v Brne Brno 2013

7 Monogra ie vznikla v ra mci r es enı projektu Inovace pregradua lnı ho vzde la va nı uc itelu str ednıćh s kol v kombinovane forme studia (c. projektu: CZ.1.07/2.2.00/ ), realizovane ho v ra mci Operac nı ho programu Vzde la va nı pro konkurenceschopnost za inanc nı podpory Ministerstva s kolstvı, mla dez e a te lovy chovy C eske republiky a Evropske unie. Citace: H, P. Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze: analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových skupin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brne, s. ISBN KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hlaďo, Petr Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze : analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových skupin / Petr Hlaďo. Brno : Mendelova univerzita v Brně,. s. (Monografie) Anglické resumé ISBN (váz.).. -. *. *. /. *. *. dospívající mládež volba povolání další vzdělávání profesní poradenství základní školy monografie Práce [ ] Recenzovali: doc. PhDr. Zdene k Friedmann, CSc. doc. PhDr. S tefan Vendel, CSc. Publikaci schva lila ve decka rada nakladatelstvı. Petr Hlaďo, Brno 2013 Cover Jakub Benes, emocio s. r. o., Praha 2013 Mendelova univerzita v Brne, Brno 2013 ISBN (va z.) ISBN (on-line)

8 Obsah 7 Obsah Úvod Kariérové teorie s akcentem na rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze Pr ıśtupy v karie rovy ch teoriıćh Karie rovy vy voj adolescentu Teorie E. Ginzberga a jeho spolupracovnıḱu Teorie D. Supera Karie rova zralost Te z kosti pr i karie rove m rozhodova nı Taxonomie I. Gatiho, M. Krausz a S. Osipowa Taxonomie S. Vendela a jeho spolupracovnıḱu Te z kosti pr i karie rove m rozhodova nı identi ikovane na za klade metaanaly zy vy zkumu Te z kosti c esky ch z a ku Empirické poznatky o volbě další vzdělávací a profesní dráhy C asove urc enı poc a tku rozhodova nı o dals ı vzde la vacı a profesnı dra ze Faktory stimulujıćı rozhodovacı proces Zdroje vlivu a informacı pr i volbe dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy S etr enı zkoumajıćı socia lnı vlivy Vy zkumy zame r ene na faktory a krite ria volby dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy Zdroje informacı, rad a pomoci Rodic e a rodina Rodinne prostr edı Rodinne procesy Mıŕa autonomie z a ku v rozhodovacıḿ procesu Role vrstevnıḱu Forma lnı zdroje vlivu, informacı a pomoci Vzde lanostnı aspirace z a ku a rodic u Metodologie výzkumu volby další vzdělávací a profesní dráhy Metodologicky pr ıśtup Vy zkumny proble m Vy zkumne cıĺe Vy zkumne ota zky Pr ıṕravna fa ze vy zkumu Prvnı fa ze vy zkumu: kvantitativnı c a st

9 8 Obsah Prome nne vy zkumu Hypote zy Metody sbe ru dat Vy zkumny soubor Za kladnı demogra icke charakteristiky vy be rove ho souboru Strategie analy zy dat Druha fa ze vy zkumu: kvalitativnı c a st Metody sbe ru dat Vzorkova nı Strategie vedenı ohniskovy ch skupin Analyticke postupy Časové určení počátku rozhodování žáků o další vzdělávací a profesní dráze a formování životních plánů Poznatky z dotaznıḱu urc ene ho z a ku m Poznatky z dotaznıḱu urc ene ho rodic u m Poznatky z ohniskovy ch skupin Diskuze a implikace pro pedagogickou a poradenskou praxi Názory žáků a rodičů na roli aktérů při volbě další vzdělávací a profesní dráhy Poznatky z dotaznıḱu urc ene ho z a ku m Poznatky z dotaznıḱu urc ene ho rodic u m Porovna nı na zoru z a ku a rodic u Poznatky z ohniskovy ch skupin Diskuze a implikace pro pedagogickou a poradenskou praxi Sociální vlivy působící na rozhodování žáků o další vzdělávací a profesní dráze Rozhodnutı z a ka Rodic e Kamara di Jinı pr ı buznı Sourozenci Uc itele a karie rovı poradci Kamara di ze socia lnıćh sı tı Jine socia lnı zdroje Identi ikace z a ku s profesı rodic u a jiny ch c lenu rodiny Poznatky z ohniskovy ch skupin Diskuze a implikace pro pedagogickou a poradenskou praxi Vliv z a ka

10 Obsah Vliv rodic u Srovna nı vlivu rodic u a ostatnıćh socia lnıćh vlivu Vliv kamara du Vliv jiny ch pr ı buzny ch Vliv sourozencu Vliv uc itelu a karie rovy ch poradcu Vliv kamara du ze socia lnıćh sı tı Zdroje informací využívané žáky a rodiči při volbě další vzdělávací a profesní dráhy a hodnocení jejich efektivity Informac nı zdroje z a ku Informace poskytnute str ednı s kolou, na kterou se z a k hla sı Informace zıśkane z internetu Rodic e a c lenove rodiny Za kladnı s kola Spoluz a ci a kamara di Instituce karie rove ho poradenstvı Ostatnı masove komunikac nı prostr edky Informac nı zdroje rodic u Informace poskytnute str ednı s kolou, na kterou se z a k hla sı Informace zıśkane z internetu Zkus enosti rodic u Za kladnı s kola Informace zıśkane od jiny ch c lenu rodiny Instituce karie rove ho poradenstvı Ostatnı masove komunikac nı prostr edky Dals ı poznatky o informac nıḿ pu sobenı v rodine Poznatky z ohniskovy ch skupin a otevr eny ch ota zek v dotaznıḱove m s etr enı Diskuze a implikace pro pedagogickou a poradenskou praxi Informace poskytnute str ednı s kolou, na kterou se z a k po za kladnı s kole hla sı Informace zıśkane z internetu Rodic e a c lenove rodiny Vlastnı zkus enosti rodic u Za kladnı s kola Spoluz a ci a kamara di Instituce karie rove ho poradenstvı Masove komunikac nı prostr edky

11 10 Obsah 8 Internetové informační zdroje využívané při volbě další vzdělávací a profesní dráhy a hodnocení jejich efektivity Struc na charakteristika internetovy ch zdroju Atlas s kolstvı Str ednıś koly.cz Informac nı syste m o uplatne nı absolventu s kol na trhu pra ce (ISA) Volba povola nı Seznam s kol Str ednıś koly.eu Pru vodce sve tem povola nı a PSP Integrovany porta l MPSV Integrovany syste m typovy ch pozic Budoucnost profesı Ne la ka m se.cz Databa ze akcı dals ı ho vzde la va nı Informac nı syste m ISPV Internetove informac nı zdroje vyuz ı vane z a ky Atlas s kolstvı Str ednıś koly.cz Informac nı syste m o uplatne nı absolventu s kol na trhu pra ce (ISA) Dals ı poznatky o vyuz ı va nı internetovy ch zdroju z a ky Internetove informac nı zdroje vyuz ı vane rodic i Str ednıś koly.cz Atlas s kolstvı Dals ı poznatky o vyuz ı va nı internetovy ch zdroju rodic i Diskuze a implikace pro pedagogickou praxi Informace významné pro rozhodování žáků a rodičů o další vzdělávací a profesní dráze Informace vy znamne pro rozhodova nı z a ku Informace vy znamne pro rozhodova nı rodic u Srovna nı odpove dı z a ku a rodic u Poznatky z ohniskovy ch skupin Diskuze a implikace pro pedagogickou a poradenskou praxi Vy sledky testova nı hypote z Informace o moz nosti uplatne nı absolventu jednotlivy ch oboru v zame stna nıćh Informace o obsahu studia Informace o s ancıćh uspe t na zvolene str ednı s kole v pr ijıḿacıḿ r ıźenı

12 9.5.5 Informace o na roc nosti studia Informace o obsahu profesı (povola nı ) Dals ı poznatky o informacıćh vy znamny ch pro rozhodova nı z a ku a rodic u Závěr Souhrn Summary Použitá literatura Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh

13 12

14 U vod 13 Úvod Společenská východiska volby další vzdělávací a profesní dráhy V c eske spolec nosti po roce 1989 se podle I. S mı dove (2010) lze nezr ı dka setkat s du razem na volbu dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy da vanou do kontrastu s omezeny mi moz nostmi, ktere se nabıźely v totalitnıḿ rez imu. Modernı z ivot pr ina s ı lidem ve ts ı s ance a moz nosti vy be ru, ale take ve ts ı rizika a nejistoty. Lide mohou svobodne pr ijıḿat ru zne z ivotnı styly, za roven vs ak majı odpove dnost za utva r enı vlastnı ho z ivota. Kaz dy m dnem se sve t kolem na s me nı, kaz dy den jsme vystaveni novy m na roku m jak v osobnıḿ, tak profesnıḿ z ivote (S auerova, 2009, s. 119). Jednıḿ z hlavnıćh proudu souc asny ch modernizac nıćh teoriı je spolec nost ve de nı, ve ktere se dominantnı produktivnı silou sta va vzde la nı (Vesely, 2004, s ). V socia lne ve dnıḿ diskurzu je vzde la nı nahlıź eno z hlediska nejenom jeho ekonomicke role, ale i du sledku pro individua lnı z ivotnı c i profesnı trajektorie. Vzde la nı je jednıḿ z vy znamny ch faktoru, ktery prostr ednictvıḿ absolvovane ho studijnı ho programu (Teichler, 2007), studijnı ho oboru (Reimer, Noelke, & Kucel, 2008) a tomu odpovı dajıćı ho spektra dostupny ch profesı (Velden & Wolbers, 2007) spoluurc uje profesnı u spe s nost, tj. inanc nı ohodnocenı a zame stnanecky status, zame stnatelnost, mıŕu autonomie a jistotu pracovnı ho mıśta, moz nost da le se profesne rozvı jet a ru st, profesnı perspektivu, celkovou spokojenost v pra ci atd. (Rys ka & Zelenka, 2011, s ). Vzde la nı skrze vykona vane zame stna nı zajis ťuje urc itou mıŕu prestiz e, vy de lku, z ivotnı u rovne i celkove kvality z ivota, a tıḿ vede k vzestupne c i sestupne socia lnı mobilite (srov. Trhlıḱova, Vojte ch, & U lovcova, 2008b; Mate ju & Strakova et al., 2006; Burda et al., 2003; Garg et al., 2002 aj.). Se zme nou spolec ensko-politicke situace po sametove revoluci, kdy C eska republika nastoupila politicky a ekonomicky transformac nı proces, se zme nila take hlavnı vy chodiska vzde la vacı politiky a byla zaha jena transformace c eske ho vzde la vacı ho syste mu. Reforma vys la z potr eby posilovat roli vzde la va nı jako jednoho ze za sadnıćh na stroju zvys ova nı konkurenceschopnosti zeme a za ruky ekonomicky, socia lne, environmenta lne i kulturne udrz itelne ho rozvoje (Bartos kova et al., 2008, s. 3). Vstupem C eske republiky do Evropske unie v roce 2004 byly pr evzaty i cıĺe evropske ho rozvoje vzde la va nı, ktere umocn ujı napln ova nı trendu rozvoje c eske vzde la vacı politiky. Nejve ts ı c a st populace c esky ch z a ku ukonc uje povinnou s kolnı docha zku na za kladnıćh s kola ch (ISCED 2A), v 9. tr ı de, tedy pr ibliz ne ve ve ku let¹. V tomto vy vojove m obdobı si musı zodpove de t du lez itou ota zku, zdali budou pokrac ovat 1 Podrobny popis struktury c eske ho vzde la vacı ho syste mu s aktua lnıḿi daty za s kolnı rok 2011/2012 je dostupny v publikaci The Education System in the Czech Republic (2012). Jednotlive c a sti publikace se

15 14 U vod v poc a tec nıḿ vzde la va nı, nebo opustı vzde la vacı syste m, budou si hledat prvnı zame stna nı a vstoupı na trh pra ce. Vzhledem ke skutec nosti, z e za kladnı s kola poskytuje vs eobecne vzde la nı, a nikoliv profesnı pr ıṕravu, ktera by umoz nila kvali ikovany vy kon povola nı, v C eske republice obdobne jako v ostatnıćh zemıćh Organizace pro hospoda r skou spolupra ci a rozvoj (OECD) ve ts ina absolventu za kladnıćh s kol pokrac uje v poc a tec nıḿ vzde la va nı na ru zny ch druzıćh str ednıćh s kol (srov. Education Today..., 2013, s. 48; Education at a Glance..., 2012, s. 23). Konkre tnı data podle V. Hulıḱa a K. Tesa rkove (2009) nejsou k dispozici, ale rea lny odhad je, z e na str ednı s kolu nenastoupı maxima lne 5 % absolventu za kladnıćh s kol (z tohoto poc tu 2 % nenastoupı vu bec a 3 % na stup odloz ı na pozde js ı dobu). Lze r ıći, z e podıĺ obyvatel s dokonc eny m pouze za kladnıḿ vzde la nıḿ je v C eske republice jednıḿ z nejniz s ıćh mezi zeme mi Evropske unie (Bartos kova et al., 2008, s. 4). V C eske republice ma 91,7 % lidı mlads ıćh 25 let ukonc ene alespon str edos kolske vzde la nı (ISCED 3 nebo vys s ı ), zıśkali tedy urc itou odbornou kvali ikaci, pr ıṕadne majı vs eobecne vzde la nı a k zıśka nı odbornosti mohou pokrac ovat ve studiu na tercia rnı u rovni. S tıḿto podıĺem se C eska republika podle dat Eurostatu s u daji za rok 2011 umıśtila na 2. mıśte za Slovenskem (93,3 %), pr ic emz ve vs ech c lensky ch zemıćh Evropske unie (EU-27) je mezi mlady mi lidmi v pru me ru pouze 79,5 % te ch, kter ı dosa hli pr inejmens ıḿ str edos kolske ho vzde la nı. Pru me r v nejrozvinute js ıćh sta tech Evropske unie (EU-15) je dokonce jen 77,4 % (Eurostat, 2013). Zmin ovany podıĺ alespon str edos kolsky vzde lany ch ve ve kove kategorii do 25 let je v C eske republice pome rne stabilnı a nesniz uje se (srov. Eurostat, 2013; Europe, 2011). Vyspe le sta ty jako napr. Ne mecko (75,8 %), Ita lie (76,9 %), Portugalsko (64,4 %) a S pane lsko (61,7 %), ktere se pohybujı pod pru me rem EU-27, vysve tlujı tuto situaci vysoky m podıĺem imigrantu ze sta tu mimo Evropskou unii, pr ıṕadne vysoky m podıĺem potomku pu vodnıćh imigrantu z ijıćıćh v uzavr eny ch komunita ch, jejichz dosaz ena u roven vzde la nı je zpravidla nıźka. Vy znamne js ıḿ faktorem, ktery podle J. Vojte cha a D. Chamoutove (2012, s. 34) ovlivn uje tyto hodnoty, jsou pr edc asne odchody z a ku z poc a tec nı ho vzde la va nı, ktere jsou ve vyspe ly ch sta tech pome rne vysoke Ne mecko 11,5 %; Ita lie 18,2 %; Portugalsko 23,2 % a S pane lsko 26,5 %. Co se ty ka pr edc asny ch odchodu z a ku ze vzde la va nı, ve srovna nı s te mito zeme mi je na tom C eska republika velmi dobr e. V poslednıćh dvou letech se pr edc asne odchody drz ı pod hladinou 5 % (Eurostat, 2013). Faktem zu sta va, z e po absolvova nı za kladnı s koly si ve ts ina c esky ch z a ku volı oborove zame r ene str ednı vzde la va nı ukonc ene maturitnı zkous kou nebo vy uc nıḿ listem. Ve s kolnıḿ roce 2012/2013 nastoupilo do str ednı ho odborne ho vzde la va nı v dennı forme studia 77,9 % z a ku. Vs eobecne vzde la va nı na gymna ziu zvolilo 22,1 % z a ku za kladnıćh s kol (Vojte ch & Chamoutova, 2013). Tento trend je patrny i z dlouhodobe ho vy voje podıĺu z a ku vstupujıćıćh do oboru str ednı ho vzde la nı po ukonc enı povinne s kolnı docha zky (srov. Vojte ch & Chamoutova, 2011). Z uvedeny ch poznatku vyply va, z e pr i volbe dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy na konci povinne s kolnı docha zky jde u velke c a sti c esky ch z a ku za roven o volbu profese, ktera je prova de na prostr ednictvıḿ vy be ru urc ite ho oboru vzde la nı. Tento trend je odlis ny od ostatnıćh ve nujı take klıć ovy m faktu m z oblasti vzde la va nı, vzde la vacı politiky a syste mu inancova nı vzde la va nı v C eske republice.

16 U vod 15 zemı OECD, v nichz na u rovni vys s ı sekunda rnı s koly procha zı vs eobecny m vzde la va nıḿ ve ts ı c a st populace nez v C eske republice (srov. Education at a Glance..., 2013, s. 50). Z dostupny ch statisticky ch dat U stavu pro informace ve vzde la va nı vs ak jednoznac ne vyply va vysoky pr evis popta vky po vs eobecne m proudu vzde la va nı na gymna ziıćh, ktera jsou prima rne urc ena k pr ıṕrave na vstup do tercia rnı u rovne. V. Hulıḱ a K. Tesa rkova (2009) upozorn ujı na postupny na ru st podıĺu absolventu za kladnıćh s kol pr ijıḿany ch do vs eobecne ho proudu str ednı ho vzde la va nı na u kor vzde la va nı odborne ho v du sledku demogra icke ho vy voje. Druhy m trendem, ktery souvisı se zvys ujıćıḿi se vzde lanostnıḿi aspiracemi c esky ch z a ku (Mate ju, Smith, & Basl, 2008), je pr esun za jmu absolventu za kladnıćh s kol od oboru str ednı ho vzde la nı s vy uc nıḿ listem k oboru m str ednı ho vzde la nı ukonc eny m maturitnı zkous kou. Obory vzde la nı ukonc ene maturitnı zkous kou zac ıńajı studovat vıće nez dve tr etiny z a ku vstupujıćıćh do 1. roc nıḱu str ednı ho vzde la va nı (srov. Statisticka roc enka s kolstvı..., 2013b). Z a ci, kter ı ukonc ili sve studium sloz enıḿ maturitnı zkous ky, mohou totiz pokrac ovat v tercia rnıḿ stupni vzde la va nı. Absolventi nematuritnıćh oboru jsou ve sve m rozhodova nı limitova ni speci iky c eske ho vzde la vacı ho syste mu, pr edevs ıḿ skutec nostı, z e s dosaz eny m str ednıḿ vzde la nıḿ s vy uc nıḿ listem nemohou podat pr ihla s ku ke studiu na vys s ı odborne nebo vysoke s kole. Tercia rnı stupen vzde la va nı je pro ne dostupny az po zıśka nı maturitnı zkous ky. Ac koliv mohou vyuc enı zıśkat maturitu dodatec ne, v prakticke rovine jich to c inı jen velmi male procento (Mu nich & Myslivec ek, 2006, s. 221). Ukazuje se, z e v C eske republice nelez ı de licı c a ra vzde la vacı a profesnı karie ry ani tak mezi vs eobecny m a odborny m vzde la nıḿ, jako mezi vzde la nıḿ maturitnıḿ a nematuritnıḿ (Vesely, 2006, s. 272; Procha zkova, 2006, s. 104). Významnost tématu volby další vzdělávací a profesní dráhy Volba dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy je povaz ova na za jeden z nejdu lez ite js ıćh vy vojovy ch u kolu adolescence (Super, 1990), resp. je hlavnı oblastı za jmu jedincu pr ed ukonc enıḿ povinne s kolnı docha zky (Alberts, Mbalo, & Ackermann, 2003). Zdali odpovı da moz nostem a za jmu m c love ka, je pr itom podstatne jak z hlediska zdrave ho rozvoje osobnosti, individua lnı spokojenosti a u spe s nosti, tak z hlediska vyuz itı jeho spolec enske ho potencia lu. Psychologove se shodujı, z e z a ci, vzhledem k vy vojovy m speci iku m, jes te nejsou pro zodpove dnou volbu dostatec ne zralı (srov. Va gnerova, 2012; Hirschi & La ge, 2007; Nilsson & A kerblom, 2001 aj.). C esky vzde la vacı syste m navıć vykazuje vysoky stupen strati ikace a odborne ho zame r enı, coz znesnadn uje rozhodova nı z a ku v te to oblasti (srov. Greger, Gro schlova & Jez kova, 2006). Mlady m lidem chybe jı informace o moz nostech vzde la va nı a sve te pra ce a vzhledem k nıźke mu stupni sebepozna nı neve dı, jaky m individua lnıḿ potencia lem disponujı (srov. Gati, Krausz, & Osipow, 1996). Nezr ı dka se dosta vajı do situacı, v nichz se sami neume jı orientovat a v ru zne mıŕ e pociťujı bezradnost. Jak dokla dajı ne ktere vy zkumy, z a ci z uvedeny ch pr ıć in c asto c inı rozhodnutı, ktere s odstupem c asu nepovaz ujı za adekva tnı (srov. Trhlıḱova & Elia s ova, 2009). Pr estoz e volba dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy, kterou musı na konci povinne s kolnı docha zky uc init,

17 16 U vod nenı aktem ireverzibilnıḿ, jaka koliv revize c i zme na pu vodnı ho rozhodnutı vyz aduje vynaloz enı znac ne ho u silı. Chybne rozhodnutı je vz dy spojeno s riziky a moz ny mi ztra tami v ru zny ch rovina ch. Volba dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy proto pra vem pouta pozornost mnoha pedagogu, karie rovy ch poradcu, vy chovny ch poradcu, psychologu, sociologu, vy zkumnıḱu, ale i rodic u, odborne ver ejnosti a dals ıćh zainteresovany ch osob v r ade zemı sve ta (srov. Phillips & Jome, 2005) a je rovne z ohniskem nas eho teoreticke ho a empiricke ho za jmu. Vymezení základních pojmů Nejprve jsme se museli vypor a dat s odbornou terminologiı, ktera v c eske m prostr edı nenı jednotna. Pro rozhodovacı proces spojeny s pr echodem z a ku z niz s ı ho do vys s ı ho sekunda rnı ho vzde la va nı a s pr ıṕravou na ne j jsou pouz ı va ny ru zne pojmy karie rove rozhodova nı, volba povola nı, prvotnı volba povola nı, prvnı sme rova volba, volba str ednı s koly, volba dals ı vzde la vacı cesty, volba dals ı vzde la vacı dra hy, pro i-volba, pa rova nı, alokace z a ku ; profesnı (profesiona lnı ) orientace, karie rove poradenstvı, karie rnı poradenstvı, profesnı poradenstvı, poradenstvı pro volbu povola nı ; karie rova vy chova, vy chova k volbe povola nı, vy chova k profesi aj. Uvedene pojmy jsou pouz ı va ny ru zne a ani jednotlivı autor i se vz dy neshodujı v jejich vymezenı (srov. Hlaďo, 2012b). Pone vadz se v citacıćh budeme pr idrz ovat terminologie pouz ı vane jiny mi autory, povaz ujeme za nezbytne de inovat a objasnit nejdu lez ite js ı pojmy. Sami se odkla nıḿe od pouz ı va nı pojmu volba povolání, ktery J. Pru cha, E. Walterova a J. Mares (2003, s. 274) de inujı jako proces zahrnujıćı rozhodova nı o volbe studia nebo pr ıṕravy na povola nı, konkre tnı ho povola nı a celou profesnı dra hu c love ka. Jak upozorn ujı J. Stra dal, V. Mertin a H. U lovcova (2002), v poslednıćh letech se termıń volba povola nı pouz ı va v ru znorody ch vy znamech a zahrnuje rozhodova nı o konkre tnıḿ povola nı, ktere by dotyc ny jednotlivec chte l v budoucnu vykona vat, vy chovu k volbe povola nı, vy be r str ednı s koly v poslednıḿ roc nıḱu za kladnı s koly, hleda nı konkre tnı ho zame stna nı u konkre tnı ho zame stnavatele a rekvali ikace na jine povola nı. Vezmeme-li v u vahu malou mıŕu participace absolventu za kladnıćh s kol na trhu pra ce a skutec nost, z e c a st z nich odcha zı na gymna zia nebo na str ednı odborne s koly (Vojte ch & Chamoutova, 2013), ktere nemajı pr ıḿou vazbu na konkre tnı povola nı, je logickou ota zkou, co z a ci v 9. roc nıḱu skutec ne volı dals ı dra hu vzde la va nı, nebo profesi? Domnı va me se, z e se z a ci na konci za kladnı s koly rozhodujı pr eva z ne o sve dals ı vzde la vacı dra ze, respektive volı typ str ednı s koly, obor vzde la nı a hledajı konkre tnı vzde la vacı instituci, kterou by chte li studovat. Nepopıŕa me, z e u ne ktery ch jedincu jde v te to etape za roven i o volbu profese. Ta je ale vesme s prova de na prostr ednictvıḿ vy be ru urc ite ho oboru vzde la nı, ktery ke konkre tnı profesi postupne orientuje. Koncept volby povola nı tak ma podle na s sve za zemı pr edevs ıḿ v odborne m s kolstvı, do ktere ho odcha zı pouze c a st absolventu za kladnıćh s kol. Abychom re lektovali oba aspekty tohoto rozhodovacı ho procesu, budeme v pra ci pouz ı vat pojem volba další vzdělávací a profesní dráhy. Tento termıń de inujeme pro

18 U vod 17 u c ely nas ı pra ce jako dlouhodoby rozhodovacı proces, pr ed ktery m stojı z a ci druhe ho stupne za kladnı s koly na konci povinne s kolnı docha zky, charakterizovany obecny m zvaz ova nıḿ vzde la vacı ho a profesnı ho zame r enı a vy be rem z nabı dky forma lnı ho vzde la va nı, tj. volbou typu str ednı s koly, oboru vzde la nı a konkre tnı vzde la vacı instituce. Ve sve m vy znamu se blıź ı dr ı ve pouz ı vane mu pojmu prvnı sme rova volba (srov. Kos c o, 1971). Kariéra je cha pa na jako biodroma lnı koncept, ktery zahrnuje nejen profesnı karie ru, ale i celou z ivotnı dra hu c love ka. Vycha zıḿe z de inice D. Supera (1980, s. 282), podle ktere ho je karie ra kombinacı a sekvencı rolı zasta vany ch jedincem v pru - be hu cele ho z ivota. Pojem karie ra nezahrnuje pouze objektivnı pru be h konkre tne vykona vane profesnı c innosti be hem z ivota c love ka, respektive sled povola nı, postup z pozice na pozici, ale i pr edprofesnı a postprofesnı aktivity, tedy celou z ivotnı dra hu c love ka. Je utva r ena jak zkus enostmi vztaz eny mi k pra ci, tak vzde la va nıḿ a dals ıḿi oblastmi z ivota jedince. V karie rovy ch teoriıćh je velka pozornost ve nova na kariérovému rozhodování (srov. Phillips & Jome, 2005). Tıḿto pojmem je oznac ova n proces, ktery m lide procha zejı, kdyz hledajı uskutec nitelne karie rove alternativy, vza jemne je porovna vajı a na sledne jednu z nich vyberou (Gati & Asher, 2001). Termıń karie rove rozhodova nı tedy zahrnuje nejenom volbu dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy, ale i ostatnı rozhodovacı procesy spojene se vzde la va nıḿ a profesnı karie rou v pru be hu cele ho z ivota jedince. Hlavnıḿ obsahem profesní orientace je utva r enı a rozvı jenı rea lne ho vzde la vacı ho a profesnı ho cıĺe a perspektivy mlade ho c love ka a vlastnostı a schopnostı vy znamny ch pro proces volby povola nı, jeho vykona va nı a event. rekvali ikace (Pru cha, Walterova, Mares, 2003, s. 181). V souladu se Z. Friedmannem (2011b) cha peme profesnı orientaci jako dlouhodoby pedagogicky proces, jehoz cıĺem je zac len ova nı mlady ch lidı do sve ta pra ce. Samotny na zev profesnı orientace u zce souvisı s pojmem profese, je z ne j odvozova n a podle L. Hr ebıć ka (1984) ma za klad ve sve te pra ce. Navıć nediferencuje mezi sloz kou poradenskou a vy chovne -vzde la vacı. Tento nedostatek r es ı nove js ı pojmy karie rove poradenstvı a karie rova vy chova. OECD de inuje kariérové poradenství jako sluz by zame r ene na pomoc jedincu m v kaz de m ve ku a fa zi jejich z ivota pr i rozhodova nı v oblasti s kolnı ho vzde la va nı, celoz ivotnı ho vzde la va nı i zame stna nı a pr i rozvoji karie ry (Career Guidance..., 2004, s. 19). Karie rove poradenstvı podle tohoto dokumentu poma ha jedincu m pr emy s let o vlastnıćh pr a nıćh a za jmech, pozna vat osobnostnı pr edpoklady a hledat jejich vza jemny soulad s moz nostmi vzde la vacı ho syste mu a trhu pra ce. Komplexnı karie rove poradenstvı se da le snaz ı uc it jedince pla novat a c init rozhodnutı ve vztahu ke vzde la va nı a pra ci a zpr ıśtupn uje potr ebne informace o vzde la vacıćh pr ıĺez itostech a trhu pra ce. Pro odbornou pomoc jedinci pr i r es enı ota zek souvisejıćıćh s volbou dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy je podle S. Vendela a N. Sedla k Vendelove (2008, s. 52) pouz ı va n uz s ı pojem profesnı poradenstvı. Kariérovou výchovu lze de inovat jako systematicke u silı ovlivnit karie rovy vy voj z a ku skrze ru zne typy vy chovne -vzde la vacıćh strategiı (Isaacson & Brown, 2000). Jedna se o dlouhodoby proces usme rn ova nı karie rove ho vy voje cely ch populac nıćh roc nıḱu, ktery probı ha v ra mci vs eobecne vy chovy a vzde la va nı (Vendel, 2008, s. 50).

19 18 U vod Karie rova vy chova rozvı jı a prohlubuje cha pa nı sve ta pra ce a vzde la va nı v ra mci kurikula, zahrnuje i rozvoj schopnostı a osvojova nı dovednostı, ktere usnadn ujı z ivotnı zme ny, pr echod mezi vzde la vacıḿi stupni a na sledne ze s koly do zame stna nı (srov. Hansen, 2007). V literatur e a kurikula rnıćh dokumentech se mu z eme setkat take s oznac enıḿ vy chova k volbe povola nı, vy chova k povola nı a vy chova k profesi. Informacemi pro volbu další vzdělávací a profesní dráhy jsou informace potr ebne k pla nova nı a volbe vhodne vzde la vacı a profesnı dra hy. Podle S. Vendela a M. Sedla k Vendelove (2008, s. 53) jsou pro toto rozhodova nı nutne tr i druhy informacı : 1) o oborech vzde la nı a povola nıćh; 2) o sobe (o schopnostech a dals ıćh osobnostnıćh vlastnostech souvisejıćıćh s volbou dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy); 3) o krocıćh vedoucıćh k raciona lnı volbe. Subjekty budou v monogra ii diferencova ny z hlediska zasta vany ch socia lnıćh rolı, pracovnıćh pozic nebo vykona vany ch funkcı. V odborne literatur e jsou cha pa ny v ru zny ch vy znamech pr edevs ıḿ pojmy z a k a dı te. Žákem ve shode s J. Pru chou, E. Walterovou a J. Mares em (2003, s. 316) cha peme jedince v roli vychova vane ho a vzde la vane ho, ktery navs te vuje za kladnı s kolu. Pojmem dítě je oznac ova n celoz ivotnı pr ı buzensky pome r vu c i rodic u m. Odkla nıḿe se tedy od vy znamu, ktery ma ve vy vojove psychologii, v nıź je dı te tem cha pa n lidsky jedinec v z ivotnı fa zi od narozenı do obdobı adolescence. Cíle monogra ie Cıĺem pr edkla dane monogra ie je syntetizovat teoreticke a empiricke poznatky o volbe dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy a na za klade vlastnı ho vy zkumne ho s etr enı pr ispe t do odborne diskuze o tomto rozhodovacıḿ procesu novy mi informacemi. V prvnı c a sti monogra ie chceme popsat pr ıśtupy aplikovane v karie rovy ch teoriıćh, nastıńit karie rovy vy voj adolescentu s ohledem na volbu dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy, objasnit konstrukt karie rove zralosti, kategorizovat a popsat te z kosti, ktere se mohou vyskytnout u z a ku pr i rozhodova nı o dals ı vzde la vacı a profesnı dra ze; syntetizovat c eske a zahranic nı empiricke poznatky o c asove m urc enı poc a tku rozhodova nı z a ku o dals ı vzde la vacı a profesnı dra ze, o zdrojıćh vlivu, rad, pomoci a o vyuz ı va nı informac nıćh pramenu ; na za klade dostupny ch vy zkumu a teoriı zhodnotit vliv rodinne ho prostr edı a rodinny ch procesu na volbu dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy z a ku, mıŕu jejich autonomie v rozhodovacıḿ procesu, roli vrstevnıḱu, uc itelu a karie rovy ch poradcu ; vysve tlit vliv vzde lanostnıćh aspiracı na karie rove rozhodova nı, urc it rozsah aspiracı u c esky ch z a ku a analyzovat jejich determinanty. Pone vadz o te matu volby dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy publikuje v c eske m teritoriu pouze maly okruh autoru, budeme se ve ve ts ı mıŕ e opıŕat o zahranic nı zdroje. Ve druhe c a sti monogra ie chceme prezentovat vy sledky vlastnı ho vy zkumne ho s etr enı. Zde si za cıĺ klademe urc it poc a tek rozhodova nı z a ku o dals ı vzde la vacı a profesnı dra ze; identi ikovat podne ty, jez u nich rozhodovacı proces iniciujı ; zjistit na zory z a ku a rodic u na ota zku, kdo by me l o dals ı vzde la vacı a profesnı dra ze v rodine rozhodovat, ktere osoby ze socia lnı ho okolı na rozhodova nı z a ku pu sobı a jaky je jejich vliv; do jake mıŕy se z a ci identi ikujı s profesı svy ch rodic u nebo

20 U vod 19 jiny ch c lenu rodiny. Da le je nas ıḿ cıĺem vymezit, ktere forma lnı a neforma lnı zdroje informacı z a ci a rodic e vyuz ı vajı, jak hodnotı jejich pomoc a jake informace by pr i volbe dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy vyuz ili. Návaznost na předchozí vědecké a odborné práce Monogra ie navazuje na nas e pr edchozı ve decke a odborne pra ce z oblasti volby dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy publikovane v monogra iıćh a c asopisech: Profesnı orientace adolescentu : poznatky z teoriı a vy zkumu (Hlaďo, 2012b); Karie rovy vy voj a karie rova pr ipravenost adolescentu (Hlaďo, 2011b); Dynamika rozhodova nı z a ku za kladnıćh s kol o dals ı vzde la vacı dra ze (Hlaďo, 2010a); Vliv socia lnı ho okolı na karie rove rozhodova nı z a ku pr i pr echodu do vys s ı ho sekunda rnı ho vzde la va nı (Hlaďo, 2010c); Socia lne -psychologicke aspekty volby technicke ho a humanitnı ho studijnı ho zame r enı pr i tranzici z a ku do maturitnıćh oboru na str ednıćh s kola ch (Hlaďo & Balcar, 2012); Vy zkum volby povola nı dospı vajıćıćh v kontextu rodiny (Hlaďo, 2009b); Strategie uplatn ovane rodic i pr i volbe dals ı vzde la vacı dra hy z a ku (Hlaďo, 2010b); Informac nı a projektova podpora profesnı orientace (Hlaďo, 2011b). Struktura monogra ie Struktura monogra ie je da na u vodem, devı ti kapitolami, za ve rem, souhrnem v c eske m a anglicke m jazyce, seznamy pouz ite literatury, tabulkami a obra zky, jmenny m rejstr ıḱem a pr ıĺohami. Prvnı dve kapitoly tvor ı teoreticky ra mec² k vy zkumne mu s etr enı. V na sledujıćıćh sedmi kapitola ch je popsa na metodologie vy zkumu a prezentova ny zjis te ne poznatky. Vzhledem k jejich znac ne mu rozsahu pr ipojujeme diskuzi vz dy za pr ıślus nou kapitolu, a nikoliv az na konec pra ce, jak je to u obdobny ch publikacı be z ne. Monogra ie se od jiny ch pracı odlis uje rovne z tıḿ, z e empiricka c a st je psa na tak, aby byla pro c tena r e pochopitelna i bez znalosti teoreticky ch vy chodisek. Z tohoto du vodu se v nı mohou opakovat ne ktere informace prezentovane v teoreticke m ra mci. Prvnı kapitola s na zvem Kariérové teorie s akcentem na rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze je za kladem pro teoreticke uchopenı problematiky volby dals ı vzde la vacı a profesnı dra hy. Jsou v nı kategorizova ny a struc ne popsa ny vybrane pr ıśtupy v karie rovy ch teoriıćh, a to struktura lnı a procesua lnı pr ıśtupy, obsahove a procesua lnı teorie a syste move teoreticky ra mec karie rove ho 2 Teorie, ktere netvor ı nezbytnou souc a st vy chodisek vy zkumu a byly publikova ny v nas ich dr ı ve js ıćh pracech, jsou prezentova ny v komprimovane podobe. Jde pr edevs ıḿ o vybrane koncepce karie rovy ch teoriı, jez jsou zevrubne popsa ny v monogra ii Profesní orientace adolsecentů: poznatky z teorií a výzkumů (Hlaďo, 2012b, s ). Kapitoly obsaz ene v pr edkla dane monogra ii jsou tedy pu vodnı nebo byly pr epracova ny, aby odra z ely aktua lnı stav ve decke ho pozna nı.

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Metaxa Partyhaus Design Contest

Metaxa Partyhaus Design Contest Pravidla studentské soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest Společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. vyhlašuje tuto Studentskou designovou soutěž 1. VYHLAS OVATEL SOUTE Z E A VYHLA S ENI SOUTE Z

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

infotainment ve voze Škoda Octavia

infotainment ve voze Škoda Octavia české vysoké učení technické fakulta elektrotechnická Testování systému infotainment ve voze Škoda Octavia Semestrální práce v předmětu A7B39TUR Jan Businský 15.10.2013 Obsah 1 Popis systému 3 2 Cílová

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více