Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:"

Transkript

1 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: Hluková studie aktualizovaná studie pro 4 VTE Enercon E82 E2 Objednatel: VTE Větrný vrch s.r.o. VTE Bratrská s.r.o. Žižkova Litvínov Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Listopad Ing. Aleš Jiráska

2 Větrné elektrárny str. 2/14 1. Úvod 1.1. Zadání Spřátelené firmy VTE Kamenec s.r.o., VTE Větrný vrch s.r.o. a VTE Bratrská s.r.o. zamýšlely uvést v lokalitě Mníšek do provozu celkem 6 větrných elektráren (dále VTE) Enercon E82 E2 2.3 MW na stožáru o výšce 98 m, jednotlivě 1 VTE Kamenec (VE1), 2 VTE Větrný vrch (VE2 a 3) a 3 VTE Bratrská (VE4-6). V průběhu projednávání došlo k upuštění od stavby dvou VTE (VE1 a VE2). Aktualizovaná studie vychází z hlukové studie ze srpna 2012 a je zpřesněna podle současných výpočtových postupů. Hluková studie zachovává číslování původní studie. Vzhledem k blízkosti VTE a obytné zástavby je vhodné prověřit vliv hluku na zdraví obyvatel v lokalitě. Objednatelé zadali vypracování hlukové studie, která posoudí vliv hluku VTE na zdraví obyvatel podle nařízení vlády č.272/2011 Sb. [1], o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluková studie bude též podkladem k oznámení dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V lokalitě již stojí větrné elektrárny VTE Enercon E MW na stožáru o výšce 85 m firmy Altenerg s.r.o., Litvínov a to 2 VTE Klíny a 1 VTE Mníšek. Hluková studie obsahuje i další plánovaný projekt v těsné blízkosti VTE - 3 VTE Větrného parku (dále VP) Mníšek firmy E.E., a.s. (ULK320). U tohoto projektu je uvažována VTE Vestas V MW na stožáru o výšce 105 m Cíl hlukové studie Cílem hlukové studie bylo: 1. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu stávajících VTE v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 0 2. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu 1 VTE Větrný vrch (VE3) v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 2 3. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu 3 VTE Bratrská (VE4-6) v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 3 4. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu 4 VTE (Větrný vrch + Bratrská) v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 4 5. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu 3 VTE VP Mníšek v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 5 6. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu všech VTE lokality: stávajících VTE + 1 VTE Větrný vrch + 3 VTE Bratrská + 3 VTE VP Mníšek v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 6

3 Větrné elektrárny str. 3/ Podklady Objednatel poskytl následující podklady: 1. Souřadnice polohy stávajících VTE, 2. Souřadnice polohy projektovaných VTE. Zhotovitel zajistil následující podklady: 1. Závislost hladiny akustického výkonu L WA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VTE Enercon E82 E2, provedené Kötter Consulting Engineers KG Rheine z , 2. Závislost hladiny akustického výkonu L WA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VTE Enercon E70, provedené Müller-BBM GmbH Gelsenkirchen z , 3. Závislost hladiny redukovaného akustického výkonu L WA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VTE Enercon E70, provedené Kötter Consulting Engineers KG Rheine z , 4. Závislost hladiny akustického výkonu L WA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VTE Vestas V MW v modech 0, 1 a 2 z 7.3. a Popis lokality se nachází severozápadně od Litvínova, severně od obce Nová Ves v Horách, pod kterou administrativně spadá. Lokalita VTE se nachází mezi obcemi Klíny a Mníšek. VTE budou umístěny na lukách a mýtinách v lesích mezi obcemi, nejbližší objekt části obce Mníšek leží ve vzdálenosti 286 m od VTE Mníšek (ve studii označení 9) a 821 m od VTE2 (ozn. 3) VTE Větrný vrch, nejbližší objekt obce Klíny leží ve vzdálenosti 300 m od VTE Klíny (ozn. 7) a 3617 m od VTE2 (ozn. 3) VTE Větrný vrch. Nejbližší objekt v SRN v části obce Brüderwiese leží ve vzdálenosti 227 m od VTE1 (ozn. 10) VP Mníšek. Mezi VTE a obcemi leží jehličnaté lesy, které mohou zvýšit pohltivost terénu.

4 Větrné elektrárny str. 4/14 2. Hygienické limity hluku Hygienické limity hluku jsou dány nařízením vlády č.272/2011 Sb. [1], o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: Pro hluk ze silniční dopravy jsou stanoveny následovně: Použije-li se korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací, v chráněném venkovním prostoru staveb: L Aeq,16h = 70 db pro denní dobu ( hod.) L Aeq,8h = 60 db pro noční dobu ( hod.) Nepoužije-li se korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací, v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující: L Aeq,16h = 60 db pro denní dobu ( hod.) L Aeq,8h = 50 db pro noční dobu ( hod.) V chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací: L Aeq,16h = 55 db pro denní dobu ( hod.), L Aeq,8h = 45 db pro noční dobu ( hod.). Pro hluk ze stacionárních zdrojů (VE) v chráněném venkovním prostoru staveb: L Aeq,8h = 50 db pro denní dobu ( hod.) L Aeq,1h = 40 db pro noční dobu ( hod.) Stanovení hygienického limitu hluku je v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity hluku v SRN jsou dány TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) [2], pro území vesnic (Dorfgebiet): L r (L Aeq,16h ) = 60 db pro denní dobu ( hod.) L r (L Aeq,1h ) = 45 db pro noční dobu ( hod.) Hodnotící hladina (Beurteilungspegel) L r se stanoví z ekvivalentní hladiny akustického tlaku (Mittelungspegel) L Aeq pomocí korekcí na tónovost, informativnost, impulsnost a čas posouzení. Protože jsou tyto korekce v daném případě nulové, jsou veličiny shodné pro hodnocení v ČR i SRN. Dále je uváděna pouze ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,T platná v ČR. Stanovení hygienického limitu hluku je v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Nejistota výpočtu: Očekávaná hodnota nejistoty měření hladiny akustického výkonu VTE U = 0.9 db. Očekávaná hodnota nejistoty výpočtu hladin akustického tlaku ε = 2.0 db. Při výpočtu je uvažován odrazivý terén a kulová charakteristika vyzařování VTE. Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných.

5 Větrné elektrárny str. 5/14 3. Metodika výpočtu očekávaných hladin akustického tlaku 3.1. Hladiny akustického výkonu VTE Emisní hladiny akustického výkonu L WA VTE Enercon E82 E2 jsou převzaty z protokolu z měření akustického výkonu 3 VTE vč. spektra, provedeného Kötter Consulting Engineers KG Rheine, datovaného , pro výšku stožáru 98 m: L WA = db při rychlosti větru v = 9 ms -1, měřené ve výšce 10 m. Emisní hladiny akustického výkonu L WA VTE Enercon E70 jsou převzaty z protokolu z měření akustického výkonu 3 VTE vč. spektra, provedeného Müller-BBM GmbH Gelsenkirchen, datovaného , pro výšku stožáru 98 m: L WA = db při rychlosti větru v = 9 ms -1, měřené ve výšce 10 m. Pro výpočet je uvažována firmou Enercon garantovaná hodnota ak. výkonu L WA = db, která více odpovídá měřením stávajících VTE, viz protokoly ZÚ se sídlem v Pardubicích, laboratoře Ústí nad Orlicí, č / H-200 / AJ / 07 [5] a č / H-201 / AJ / 07 [6] ze dne Pro případ překročení hyg. limitu pro noční dobu je možné omezit výkon VTE a tím snížit L WA. Emisní hladiny redukovaného akustického výkonu L WA VTE Enercon E70 jsou převzaty z protokolu z měření akustického výkonu VTE vč. spektra, provedeného Kötter Consulting Engineers KG Rheine, datovaného , pro výšku stožáru 114 m: L WA = 96.5 db při rychlosti větru v = 7.2 ms -1, měřené ve výšce 10 m, při el. výkonu P N,red = 950 kw. Pro výpočet je uvažována firmou Enercon garantovaná hodnota ak. výkonu L WA = 97.5 db. Tabulky závislosti hladin ak. výkonu VTE na rychlosti větru vč. spektra hluku je uvedena v příloze1. Hluk VTE nemá tónové složky ve smyslu nařízení vlády č.272/2011 Sb. [1]. Řídící jednotku VTE je možné naprogramovat na směr a na dobu provozu. Redukce akustického výkonu VTE může být nastavena pouze pro noční dobu a pro natočení VTE v rozmezí určitého úhlu směrem k zástavbě. Vlastní nastavení systému je možné provést individuálně pro každou VTE podle měření hluku ve zkušebním provozu. Emisní hladiny akustického výkonu L WA VTE Vestas V MW jsou převzaty z protokolů z měření akustického výkonu VTE vč. spektra, provedených firmou WINDTEST Kaiser-Wilhelm- Koog, Německo, datovaných dne 7.3. a , pro výšku stožáru 105 m: v modu 0 L WA = db při rychlosti větru v = 7 ms -1, měřené ve výšce 10 m v modu 1 L WA = db při rychlosti větru v = 7 ms -1, měřené ve výšce 10 m v modu 2 L WA = db při referenční rychlosti větru v = 9 ms -1, měřené ve výšce 10 m Tabulky závislosti hladin ak. výkonu VTE na rychlosti větru vč. spektra hluku je uvedena v příloze1. Hluk VTE nemá tónové složky ve smyslu nařízení vlády č.272/2011 Sb. [1]. VTE V MW jsou vybaveny zařízením OptiTip, což je systém vyvinutý firmou Vestas pro optimalizaci náběhového úhlu. OptiTip nastaví listy rotoru vždy do úhlu, který je pro konkrétní větrné podmínky optimální. To přispívá ke zvýšení výroby energie a k minimalizaci hlukových emisí. Systémy OptiSpeed a OptiTip optimalizují výkon a redukují hlukové emise i zátěže působící na převodovku a ostatní důležité součásti. Aby byly splněny hygienické limity hluku v nejbližší obytné zástavbě, lze před instalací naprogramovat mezní hodnoty hlukových emisí. Snížením hlukových emisí dojde ke snížení hodinového výkonu v kwh oproti standardním hodnotám. Systém je možné naprogramovat na směr a na dobu provozu. Ve výpočtech je tedy uvažováno s provozem VTE v modu 0 na plný výkon (nejhlučnější nastavení), v modu 1 na střední výkon a v modu 2 na snížený výkon (nejtišší nastavení) v případě, že hygienické limity hluku u nejbližší obytné zástavby není možné dodržet. Vlastní nastavení systému je možné provést individuálně pro každou VTE podle měření hluku ve zkušebním provozu.

6 Větrné elektrárny str. 6/14 Tabulka souřadnic VTE: VTE Ozn. Model S-JTSK X Y VTE Kamenec 1 1 Enercon E MW zrušena VTE Větrný vrch 1 2 Enercon E MW zrušena 2 3 Enercon E MW VTE Bratrská 1 4 Enercon E MW Enercon E MW Enercon E MW VTE Klíny 1 7 Enercon E MW Enercon E MW VTE Mníšek 1 9 Enercon E MW ULK320 VP Mníšek 1 10 Vestas V MW Vestas V MW Vestas V MW Data o dopravě Ve výpočtu je uvažován vliv komunikací II/271 Mníšek - Litvínov ve sčítacích profilech , a , III/2543 Mníšek - Janov ve sčítacím profilu a III/2546 Mníšek - Nová Ves v Horách ve sčítacím profilu Počty vozidel za 24 hodin jsou převzaty z výsledků sčítání dopravy, provedeného ŘSD na dálniční a silniční síti v roce Počty vozidel na nesčítaných komunikacích III. třídy jsou odhadnuty z komunikací III. třídy v okolí. Počty vozidel v denní a noční době jsou vypočteny dle novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004 [4] výpočtovým softwarem. Počty vozidel zadávané do modelu jsou přehledně uvedeny v tabulce: 24h ŘSD h ŘSD 2010 komunikace sčítací profil Os T II/ II/ II/ III/ III/ Výpočty jsou provedeny pro intenzitu dopravy v roce 2014 výpočtovým softwarem.

7 Větrné elektrárny str. 7/ Provedení výpočtu Výpočet je proveden výpočtovým programem Hluk profi10. V této studii jsou uvedeny pouze číselné a grafické výstupy, zadávané objekty a zdrojová data jsou uloženy u zpracovatele studie. Data jsou zadávána do výkresu v měřítku 1: Model pracuje s výškovou geometrií terénu. Výpočtový program zohledňuje pohlcování zvuku v atmosféře, ke kterému dochází zejména při větších vzdálenostech, výpočtem dle ČSN ISO pro teplotu 10 C a relativní vlhkost 70% v třetinooktávových pásmech pro spektrum dané VTE. Povrch terénu je modelován alternativně jako pohltivý (letní období), resp. odrazivý (zimní období). Histogram směrů a rychlostí větru není ve výpočtu uvažován, je tedy počítán nejhorší možný stav, kdy VTE má kulovou charakteristiku vyzařování, tzn. že všechny VTE jsou současně natočeny směrem k výpočtovému bodu. Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných Výpočtové body Ve výpočtu jsou zohledněny nejbližší stavby pro bydlení dle výkresu a obhlídky lokality. Seznam výpočtových bodů (VB) a objektů je uveden v následující tabulce: Výpočtový bod Obec čp./č.ev. Objekt Exponovaná fasáda 1 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci JV 2 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci SV 3 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci JZ 4 Mníšek 78 stavba pro rod. rekreaci JV 5 Mníšek 78 stavba pro rod. rekreaci SV 6 Mníšek 78 stavba pro rod. rekreaci JZ 7 Mníšek 77 stavba pro rod. rekreaci JV 8 Mníšek 77 stavba pro rod. rekreaci SV 9 Mníšek 77 stavba pro rod. rekreaci JZ 10 Mníšek 132 stavba pro rod. rekreaci JV 11 Mníšek 132 stavba pro rod. rekreaci SV 12 Mníšek 132 stavba pro rod. rekreaci JZ 13 Mníšek 139 stavba pro rod. rekreaci JV 14 Mníšek 139 stavba pro rod. rekreaci SV 15 Mníšek 139 stavba pro rod. rekreaci JZ 16 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci JV 17 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci SV 18 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci JZ 19 Mníšek 114 rodinný dům JZ 20 Mníšek 114 rodinný dům JV 21 Mníšek 231 rodinný dům JZ 22 Mníšek 231 rodinný dům JV 23 Mníšek 11 rodinný dům JZ 24 Mníšek 11 rodinný dům JV 25 Mníšek 117 stavba pro rod. rekreaci JV 26 Mníšek 117 stavba pro rod. rekreaci SV 27 Mníšek 79 stavba pro rod. rekreaci J 28 Mníšek 81 stavba pro rod. rekreaci J 29 Mníšek 73 stavba pro rod. rekreaci JZ 30 Mníšek 73 stavba pro rod. rekreaci JV 31 Mníšek 73 stavba pro rod. rekreaci SV

8 Větrné elektrárny str. 8/14 Výpočtový bod Obec čp./č.ev. Objekt Exponovaná fasáda 32 Klíny 62 rodinný dům JZ 33 Klíny 62 rodinný dům JV 34 Klíny 40 rodinný dům JZ 35 Klíny 40 rodinný dům JV 36 Klíny 37 objekt k bydlení JZ 37 Klíny 197 stavba pro rod. rekreaci JZ 38 Klíny 177 stavba pro rod. rekreaci Z 39 Klíny 177 stavba pro rod. rekreaci J 40 Klíny 176 stavba pro rod. rekreaci Z 41 Klíny 176 stavba pro rod. rekreaci J 42 Klíny 175 stavba pro rod. rekreaci J 43 Klíny 32 objekt k bydlení Z 44 Klíny 32 objekt k bydlení J 45 Klíny 31 rodinný dům JZ 46 Klíny 30 rodinný dům Z 47 Klíny 30 rodinný dům J 48 Klíny 29 objekt k bydlení JZ 49 Klíny 60 objekt k bydlení JZ 50 Klíny 200 stavba pro rod. rekreaci JZ 51 Klíny 45 rodinný dům JZ 52 Klíny 95 rodinný dům JZ 53 Klíny 222 stavba pro rod. rekreaci JZ 54 Klíny 94 rodinný dům JZ 55 Klíny 93 rodinný dům JZ 56 Klíny 92 rodinný dům JZ 57 Klíny 89 rodinný dům JZ 58 Deutscheinsiedel JZ 59 Brüderwiese SV JV 60 Brüderwiese SV JV 61 Brüderwiese SV JV 62 Brüderwiese JZ JV JV - jihovýchod, SV - severovýchod, JZ - jihozápad, J - jih, Z - západ Pozn.: Výpočtové body 1-18, 25-31, 37-42, 50 a 53 jsou stavbami pro rodinnou rekreaci, které jsou chráněny v noční době hyg. limitem 50 db a nejsou v hodnocení noční doby uvažovány. Čísla popisná staveb v SRN se nepodařilo zjistit, jsou uvažovány objekty nejblíže VTE, více objektů v obci je rozlišeno světovou stranou vůči obci.

9 Větrné elektrárny str. 9/14 4. Číselné hodnoty výpočtů očekávané hladiny akustického tlaku 4.1. Předběžné výpočty Předběžné výpočty hluku VTE pro pohltivý (letní období), resp. odrazivý (zimní období) terén ukázaly, že rozdíl při výpočtu je významný až 2.9 db. V kritickém (nejvyšší hladina akustického tlaku) výpočtovém bodě 1 (Mníšek čp. 72) v ČR je očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,8h = 42.4 db (pohltivý), resp db (odrazivý) pro denní dobu. V kritickém výpočtovém bodě 43 (Klíny čp. 32) v ČR je očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,1h = 34.4 db (pohltivý), resp db (odrazivý) při snížení výkonu VTE pro noční dobu. V kritickém (nejvyšší hladina akustického tlaku) výpočtovém bodě 60 (Brüderwiese) v SRN je očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,8h = 44.8 db (pohltivý), resp db (odrazivý) pro denní dobu, resp. L Aeq,1h = 42.0 db (pohltivý), resp db (odrazivý) při snížení výkonu VTE pro noční dobu. V dalších odstavcích jsou uváděny výsledky pro odrazivý terén. Výpočty jsou provedeny pro 10 stavů (D = denní doba, N = noční doba): stav 0D - stávající stav, 2 Klíny + 1 VTE Mníšek bez omezení výkonu (L WA = db) stav 0N - stávající stav, 2 VTE Klíny s omezením výkonu (L WA = 97.5 db) + 1 VTE Mníšek bez omezení výkonu (L WA = db) stav 1 - neobsazen, zrušená VTE Kamenec stav 2-1 VTE Větrný vrch (VE3) bez omezení výkonu stav 3-3 VTE Bratrská (VE4-6) bez omezení výkonu stav 4-4 VTE (Větrný vrch + Bratrská) bez omezení výkonu stav 5D - 3 VTE VP Mníšek bez omezení výkonu (L WA = db) stav 5N - 3 VTE VP Mníšek s omezením výkonu (L WA = db) stav 6D - všechny VTE bez omezení výkonu stav 6N - všechny VTE, 2 VTE Klíny a 3 VTE VP Mníšek s omezením výkonu 4.2. Výsledky pro stav 0, 3 VTE Enercon E MW Klíny a Mníšek Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 40 (Klíny č.ev. 176, Z) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 44.9 db, v SRN výpočtový bod 58 (Deutscheinsiedel) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 28.9 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 0D v příloze 2 (kritické výpočtové body jsou vyznačeny žlutě), resp. v příloze 3. Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu v ČR při měření hluku VTE v noční době by bylo nutné omezit výkon VTE 1 a 2 - viz odst. 3.1 na L WA = 97.5 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 43 (Klíny čp. 32, Z) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 37.3 db, v SRN výpočtový bod 58 (Deutscheinsiedel) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 28.9 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 0N v příloze 2, resp. v příloze 3.

10 Větrné elektrárny str. 10/ Výsledky pro stav 2, 2 VTE Enercon E MW Větrný vrch (VE3) Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 1 (Mníšek čp. 72, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 35.5 db, v SRN výpočtový bod 58 (Deutscheinsiedel) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 27.8 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 20 (Mníšek čp. 114, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 28.8 db, v SRN výpočtový bod 58 (Deutscheinsiedel) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 27.8 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 2 v příloze 2, resp. v příloze Výsledky pro stav 3, 3 VTE Enercon E MW Bratrská (VE4-6) Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 1 (Mníšek čp. 72, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 34.3 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 29.1 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR jsou kritické výpočtové body (Mníšek čp. 114 a 231) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 26.4 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 29.1 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 3 v příloze 2, resp. v příloze Výsledky pro stav 4, VTE Enercon E MW Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 1 (Mníšek čp. 72, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 37.9 db, v SRN výpočtový bod 61 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 31.0 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 20 (Mníšek čp. 114, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 30.8 db, v SRN výpočtový bod 61 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 31.0 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 4 v příloze 2, resp. v příloze Výsledky pro stav 5, 3 VTE VP Mníšek Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 23 (Mníšek čp. 11, JZ) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 37.1 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 47.6 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 5D v příloze 2, resp. v příloze 3. Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu v SRN při měření hluku VTE v noční době by bylo nutné omezit výkon všech VTE - viz odst. 3.1 na mod 2. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 23 (Mníšek čp. 11, JZ) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 34.2 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 44.6 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 5N v příloze 2, resp. v příloze 3.

11 Větrné elektrárny str. 11/ Výsledky pro stav 6, všechny VTE Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 1 (Mníšek čp. 72, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 45.2 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 47.7 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 6D v příloze 2, resp. v příloze 3. Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu v ČR při měření hluku VTE v noční době by bylo nutné omezit výkon VTE Klíny 1 a 2 - viz odst. 3.1 na L WA = 97.5 db. Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu v SRN při měření hluku VTE v noční době by bylo nutné omezit výkon všech VTE VP Mníšek - viz odst. 3.1 na mod 2. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 43 (Klíny čp. 32, Z) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 37.3 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 44.8 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 6N v příloze 2, resp. v příloze Výsledky pro hluk z dopravy Výsledky se liší v závislosti na blízkosti komunikace. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,16h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db, kritický je výpočtový bod 44 (Klíny čp. 32, J) L Aeq,16h = 51.9 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db, kritický je výpočtový bod 44 L Aeq,8h = 41.7 db. Hodnoty jsou uvedeny v příloze 2, izofony v příloze Souhrnné výsledky Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,16h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db, kritický je výpočtový bod 44 (Klíny čp. 32, J) L Aeq,16h = 52.3 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db, kritický je výpočtový bod 44 L Aeq,8h = 43.0 db. Hodnoty jsou uvedeny v příloze 2, izofony v příloze 3.

12 Větrné elektrárny str. 12/ Závěr Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu za těchto minimálních předpokladů: 4 VTE Enercon E MW Větrný vrch + Bratrská: pro denní i noční dobu bez omezení výkonu VTE (103.9 db) - stav 4, 3 VTE Vestas V MW VP Mníšek (ULK320): pro denní dobu bez omezení výkonu VTE (103.4 db), pro noční dobu s omezením výkonu všech VTE (100.2 db) - stav 5. Nutnost omezení výkonu VTE Klíny v noční době lze posoudit na základě výsledků zkušebního měření hluku po instalaci VTE: Výsledné hodnoty L Aeq,8h = 43.4 ± 1.3 db ve výpočtovém bodě 40, resp. L Aeq,1h = 40.9 ± 1.3 db ve výpočtovém bodě 43 při uvažování referenčního indexu povrchu země G = 0.2, v případě lesních porostů pohltivého terénu s indexem povrchu země G = 1.0 a rychlosti větru 10 ms -1 v 10 m výšky nad terénem (viz protokol ZÚ se sídlem v Pardubicích, laboratoře Ústí nad Orlicí, č / H-200 / AJ / 07 [5]) prokazatelně nepřekračují hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu. Hluk ostatních VTE v lokalitě Klíny je zanedbatelný. VTE tedy lze provozovat v souladu s [1] bez omezení výkonu.

13 Větrné elektrárny str. 13/14 5. Hlukové pozadí v dané lokalitě Hluk VTE stoupá se zvyšující se rychlostí větru. Protože při vyšších rychlostech větru již hladina hluku VTE zaniká v hluku pozadí (tzv. sekundární emise - šum stromů, bouchání nebo hvízdání částí staveb), je vhodné změřit hluk pozadí v dané lokalitě před instalací VTE a hodnotu porovnat s očekávanými hladinami akustického tlaku A L Aeq,T. Podmínkou pro tento postup je předpoklad, že hluk VTE neobsahuje tónovou složku, která by mohla být slyšitelná i v případě, kdy L Aeq,T pozadí je vyšší než L Aeq,T VTE. Měření hlukového pozadí byla provedena na loukách u výpočtového bodu 1 (Mníšek čp. 72, JV = MM6 v protokolu [6]) a 40 (Klíny č.ev. 176, Z = MM3 v protokolu [5]), pokud možno mimo vliv lesního porostu při západním větru. Měření byla prováděna dle metodiky měření hluku VTE ČSN EN [3]. V minutových intervalech byly současně měřeny hladiny akustického tlaku A L Aeq,T a rychlost větru. Z datových dvojic byla lineární regresí získána závislost hluku pozadí na rychlosti větru, ze které byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T hluku pozadí pro referenční rychlost větru v = 10 ms -1, resp. 8 ms -1. Hodnoty hluku pozadí pro referenční rychlost větru v = 10, resp. 8 ms -1 : výpočtový bod 1: L Aeq,T = 58.5 db, místo u RD, není možné vyloučit šum stromů, viz stanovisko [6], výpočtový bod 40: L Aeq,T = 24.9 db, viz protokol [5], Při vyšší rychlosti může dojít ke zvýšení hluku pozadí vlivem šumu jehličnatých stromů u některých objektů v obcích. Upozornění: Uvedené hodnoty je třeba interpretovat s jistou opatrností, neboť hluk pozadí se může u jednotlivých chráněných objektů lišit.

14 Větrné elektrárny str. 14/14 6. Závěr 1. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu za předpokladů uvedených v odst Výpočtové hodnoty platí pro vstupní hodnoty akustického výkonu VTE, uvedené v odst. 3.1, stejně jako předpoklady, uvedené v odst VTE Enercon E MW Větrný vrch + Bratrská neovlivňují hlukovou situaci v SRN, není tedy třeba provádět posouzení EIA pro SRN. Hlukovou situaci v SRN ovlivňují pouze 3 VTE VP Mníšek, při realizaci VP je vhodné posoudit hluk VTE v noční době. 4. K přesnému zjištění ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T je možné provést zkušební měření hluku po instalaci VTE v Mníšku u čp. 72, resp. vypočítat z měření v referenčním místě u VTE. Vzhledem k velké vzdálenosti od VTE a většímu příspěvku VTE Mníšek firmy Altenerg s.r.o., Litvínov by bylo nutné výsledné hodnoty vypočítat z měření v referenčních místech u VTE, příp. v dalších místech měření směrem k zástavbě. Vzhledem k nízkým výpočtovým hodnotám, rozptýlenému rozmístění VTE, lesnímu porostu a převaze staveb pro rodinnou rekreaci v Mníšku by byl přínos tohoto měření minimální. 7. Literatura [1] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [2] TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) [3] ČSN EN [4] Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta č.2 / 2005 [5] Protokol měření hluku č / H-200 / AJ / 07, Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, ze dne [6] Protokol měření hluku č / H-201 / AJ / 07, Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, ze dne

15 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Enercon E82 E2 2.3 MW

16 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Enercon E70 E4-2.0 MW

17 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny redukovaného akustického výkonu VTE Enercon E70 E4-2.0 MW

18 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Vestas V MW v modu 0

19 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Vestas V MW v modu 1

20 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Vestas V MW v modu 2

21 Větrné elektrárny Příloha 2 Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu VB obec čp./č.ev. stav 0D stav 2 stav 3 stav 4 stav 5D stav 6D pozadí 1 Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 78, JV Mníšek 78, SV Mníšek 78, JZ Mníšek 77, JV Mníšek 77, SV Mníšek 77, JZ Mníšek 132, JV Mníšek 132, SV Mníšek 132, JZ Mníšek 139, JV Mníšek 139, SV Mníšek 139, JZ Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 114, JZ Mníšek 114, JV Mníšek 231, JZ Mníšek 231, JV Mníšek 11, JZ Mníšek 11, JV Mníšek 117, JV Mníšek 117, SV Mníšek 79, J Mníšek 81, J Mníšek 73, JZ Mníšek 73, JV Mníšek 73, SV Klíny 62, JZ Klíny 62, JV Klíny 40, JZ Klíny 40, JV Klíny 37, JZ Klíny 197, JZ Klíny 177, Z Klíny 177, J Klíny 176, Z Klíny 176, J Klíny 175, J Klíny 32, Z Klíny 32, J Klíny 31, JZ Klíny 30, Z Klíny 30, J Klíny 29, JZ Klíny 60, JZ Klíny 200, JZ Klíny 45, JZ Klíny 95, JZ Klíny 222, JZ Klíny 94, JZ Klíny 93, JZ Klíny 92, JZ Klíny 89, JZ Deut siedel Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese JZ MAX vše MAX Česko MAX Německo MAX RD žlutě vyznačené hodnoty jsou kritická místa v obcích

22 Větrné elektrárny Příloha 2 Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu VB obec čp./č.ev. stav 0N stav 2 stav 3 stav 4 stav 5N stav 6N pozadí 1 Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 78, JV Mníšek 78, SV Mníšek 78, JZ Mníšek 77, JV Mníšek 77, SV Mníšek 77, JZ Mníšek 132, JV Mníšek 132, SV Mníšek 132, JZ Mníšek 139, JV Mníšek 139, SV Mníšek 139, JZ Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 114, JZ Mníšek 114, JV Mníšek 231, JZ Mníšek 231, JV Mníšek 11, JZ Mníšek 11, JV Mníšek 117, JV Mníšek 117, SV Mníšek 79, J Mníšek 81, J Mníšek 73, JZ Mníšek 73, JV Mníšek 73, SV Klíny 62, JZ Klíny 62, JV Klíny 40, JZ Klíny 40, JV Klíny 37, JZ Klíny 197, JZ Klíny 177, Z Klíny 177, J Klíny 176, Z Klíny 176, J Klíny 175, J Klíny 32, Z Klíny 32, J Klíny 31, JZ Klíny 30, Z Klíny 30, J Klíny 29, JZ Klíny 60, JZ Klíny 200, JZ Klíny 45, JZ Klíny 95, JZ Klíny 222, JZ Klíny 94, JZ Klíny 93, JZ Klíny 92, JZ Klíny 89, JZ Deut siedel Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese JZ MAX vše MAX Česko MAX Německo MAX RD žlutě vyznačené hodnoty jsou kritická místa v obcích

23 Větrné elektrárny Příloha 2 Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,T, stav 6 výpočtový bod den (stav 6D) noc (stav 6N) č. obec čp. doprava VTE souhrn doprava VTE souhrn pozadí 1 Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 78, JV Mníšek 78, SV Mníšek 78, JZ Mníšek 77, JV Mníšek 77, SV Mníšek 77, JZ Mníšek 132, JV Mníšek 132, SV Mníšek 132, JZ Mníšek 139, JV Mníšek 139, SV Mníšek 139, JZ Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 114, JZ Mníšek 114, JV Mníšek 231, JZ Mníšek 231, JV Mníšek 11, JZ Mníšek 11, JV Mníšek 117, JV Mníšek 117, SV Mníšek 79, J Mníšek 81, J Mníšek 73, JZ Mníšek 73, JV Mníšek 73, SV Klíny 62, JZ Klíny 62, JV Klíny 40, JZ Klíny 40, JV Klíny 37, JZ Klíny 197, JZ Klíny 177, Z Klíny 177, J Klíny 176, Z Klíny 176, J Klíny 175, J Klíny 32, Z Klíny 32, J Klíny 31, JZ Klíny 30, Z Klíny 30, J Klíny 29, JZ Klíny 60, JZ Klíny 200, JZ Klíny 45, JZ Klíny 95, JZ Klíny 222, JZ Klíny 94, JZ Klíny 93, JZ Klíny 92, JZ Klíny 89, JZ Deut siedel Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese JZ MAX vše MAX Česko MAX Německo MAX RD žlutě vyznačené hodnoty jsou kritická místa v obcích Hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro odrazivý terén (zimní období), pro pohltivý terén (letní období) jsou o 1.3 až 2.9 db nižší.

24 Větrné elektrárny Příloha 3 Přehled VTE a výpočtových bodů

25 Větrné elektrárny Příloha 3 Přehled VTE a výpočtových bodů, detail Klíny

26 Větrné elektrárny Příloha 3 Přehled VTE a výpočtových bodů, detail Mníšek

27 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 0D, stávající stav, 3 VTE Enercon E MW Klíny a Mníšek

28 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 0N, stávající stav, 3 VTE Enercon E MW Klíny a Mníšek

29 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 0D, stávající stav, detail Klíny

30 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 0N, stávající stav, detail Klíny

31 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 2, 1 VTE Enercon E MW Větrný vrch

32 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 3, 3 VTE Enercon E MW Bratrská

33 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 4, VTE Enercon E MW

34 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 5D, 3 VTE VP Mníšek

35 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 5N, 3 VTE VP Mníšek

36 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 6D, všechny VTE

37 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 6N, všechny VTE

38 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, hluk z dopravy v denní době

39 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, hluk z dopravy v noční době

40 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, souhrnné výsledky v denní době

41 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, souhrnné výsledky v noční době

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4 greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz číslo dokumentu: revize: AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: spolupracoval: ověřil: schválil: Ing. Ondřej Smrž Václav Šulc

Více

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012.

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012. Zakázka číslo: 2012-011524-VacL Akustická studie Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy Zpracováno v období: Září 2012 BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY HLUKOVÁ STUDIE pro Územní studii OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY MODŘICE Vypracoval Ing. Rostislav Košťál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby červen 2017 1 Předmětem hlukové studie je posouzení hlukových

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

Příloha č. 5: Hluková studie

Příloha č. 5: Hluková studie Příloha č. 5: Hluková studie HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracované dle metodického návodu č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

Více

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Akustická studie Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Investor, objednatel: František Dvořák Rácov 588 Batelov Datum zpracování: březen duben 2011 Počet výtisků: 3 Výtisk č. 1 Počet příloh: 0 Zpracoval:

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace FF Příbram Ing. Vladimír Muff Čechovská 111 261 01 Příbram VIII Zakázka: ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZNICE LOKALITA Z 45 Hluková studie pozemní

Více

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace Akustické

Více

Příloha č. 6: P06_Hluková studie

Příloha č. 6: P06_Hluková studie Příloha č. : P0_Hluková studie HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracovaná dle metodického návodu č. j. 2545/2010-OVZ-32.3-1.

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání:

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání: Subjekt autorizovaný Státním zdravotním ústavem č. A0050100615 ze dne 28.5.2015 k výkonu autorizovaného měření hluku dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

Větrné elektrárny Dívčí Hrad okr. Bruntál. Vliv hluku z výstavby a provozu

Větrné elektrárny Dívčí Hrad okr. Bruntál. Vliv hluku z výstavby a provozu Větrné elektrárny Dívčí Hrad okr. Bruntál Vliv hluku z výstavby a provozu Hluková studie Ostrava, březen 2014 Ing. Pavla Kucielová, Ph.D. RNDr. Vladimír Suk VE-divci-hrad-2014.doc e-mail: vladimir.suk@tiscali.cz

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Příloha č. 10: Hluková studie

Příloha č. 10: Hluková studie Příloha č. 0: HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 7/0 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracovaná dle metodického návodu č. j. 45/00-OVZ-3.3-.. 00 pro hodnocení hluku

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří J. a J. Kovářů 1412, 562 6 Ústí nad Orlicí tel: 465 352 1, fax 465 524 328 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz Laboratoř

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Září 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická v roce 2000 a v roce 2008 EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní

Více

D35, 3507 Litomyšl Janov

D35, 3507 Litomyšl Janov EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D35, 3507 Litomyšl Janov Akustické posouzení Zakázkové číslo: 16.0221-01 EKOLA group, spol.

Více

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00 1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00 1.1 Obecné údaje 1.1.1 Intenzity dopravy Pozaďové intenzity automobilové dopravy a MHD na hlavních komunikacích v řešeném území byly čerpány

Více

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 EKOME spol. s r.o. Zlín Útvar emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Počet listů: 27 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 383 Protokol o zkoušce

Více

AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ

AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ Prosinec 2015 Areál Interlovu Praha 11 Varianta B návrhu Akustické posouzení ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017 Stránka 1 z 15 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P41-17 AKUSTICKÝ POSUDEK v letech 2000 a 2017 Objednatel: Zpracovatel: Městská část Praha-Ďáblice Květnová 553/52 182 02 Praha 8 IČ: 002 31 266 DIČ: CZ00231266 Ing.

Více

Sdružení sportovních aktivit Šumava. Hluková studie

Sdružení sportovních aktivit Šumava. Hluková studie Akson, s.r.o., Třebařov 3, 569 33 IČO: 27548082, DIČ: CZ27548082 +420 774 734 474, skerik@akson.cz Střelnice Prachatice, ul. Pivovarská 897, Sdružení sportovních aktivit Šumava Hluková studie Objednatel:

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Zdroje hluku: Místa měření: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění stávající akustické situace s ohledem na dopravu v obci Pavlov. Měření slouží jako podklad

Více

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Květen 2015 Akustické posouzení Areál Interlovu Praha 11 ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha Michle ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických

Více

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Zakázka číslo: 2017-012527-JP/01 Protokol o zkoušce Měření hluku Palackého třída, náměstí Jana Pernera Pardubice Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod

Více

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I Akustická studie dodatek č. 1 Zakázkové

Více

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00 1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00 1.1 Obecné údaje 1.1.1 Doprava Intenzity dopravy na komunikační síti v řešeném území byly čerpány z výhledového modelového kartogramu intenzit

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO. Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing.

ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO. Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. Jana Bajerová ECO-ENVI-CONSULT, Jičín (držitel osvědčení odborné způsobilosti

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

I/65 Křižovatka Dobrá Voda

I/65 Křižovatka Dobrá Voda 20.1.c I/65 Křižovatka Dobrá Voda Hluková studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Alžběta Smetanová Datum: 10. 10. 2016 Zakázka č.: 16/0905 Počet stran: 16

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda 1. Legislativa 2. Co je hladina akustického tlaku a výkonu 3. Hodnoty uváděné výrobci a jak s nimi pracovat

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE k projektu Zateplení a VZT s rekuperací tepla DPS, Družby 1471/9 v Duchcově z hlediska

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více

ZMĚNA ČÍSLO 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY Hluk z provozu větrných elektráren

ZMĚNA ČÍSLO 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY Hluk z provozu větrných elektráren Akustická studie ZMĚNA ČÍSLO 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY Hluk z provozu větrných elektráren Objednatel: Obecní úřad Kryštofovy Hamry Kryštofovy Hamry 64 431 91 Vejprty Datum zpracování: září

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018 Stránka 1 z 11 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P29-18 AKUSTICKÝ POSUDEK Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018 Objednatel: Zpracovatel: Ing. Josef Drahota J.D.S. Životní prostředí

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

Akustická studie KOTELNA LANGROVA. Modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV. AKUSTING, spol. s r. o., Cejl 76, BRNO tel.+ fax

Akustická studie KOTELNA LANGROVA. Modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV. AKUSTING, spol. s r. o., Cejl 76, BRNO tel.+ fax Akustická studie KOTELNA LANGROVA Modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV Objednatel: Resva, s.r.o., Lažánky 210, 678 01 Blansko Číslo zakázky: 16 119 Počet stran: 16 Zhotovitel: AKUSTING, spol. s r. o.,

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK Zakázka číslo: 2015-008341-HK Hluková studie Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: Květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností

HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností Ing. Libor

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Hluková studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. Úvod... 3 Účel studie... 3 Vstupní údaje...

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3290 Sbírka zákonů č. 217 / 2016 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť)

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017 pro záměr Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) Zadavatel: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan b 2 s3 H68 Bayan Kuvajtský stát Zakázka č. 358/2017 Datum zpracování: 24.

Více

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

H L U K O V Á S T U D I E

H L U K O V Á S T U D I E inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015 Název zakázky: Tělocvična ZŠ Dolní Na Vršku 290 252 41 Dolní Posouzení hluku z provozu tělocvičny Zakázka č.: 1-0215-1948/1 Zadavatel: Obsah dokumentace: VPÚ DECO Praha a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha

Více

REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ AKUSTICKÉ POSOUZENÍ. akustika HLUK Z DOPRAVY

REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ AKUSTICKÉ POSOUZENÍ. akustika HLUK Z DOPRAVY Objednatel: MS plan s.r.o. U Nikolajky 1085/ 15 150 03; Praha 5 08/2015 20150169 akustika REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ AKUSTICKÉ POSOUZENÍ HLUK Z DOPRAVY Vypracovala: Ing. Monika Michálková

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Více

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil :

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil : 1 PROJEKČNÍ ATELIER Ing. Jaroslav Kaplan, Ph.D. 5. KVĚTNA 752 Tel./fax: 481 672 662 LOMNICE NAD POPELKOU 512 51 Mobil : 602 458 516 http://www.jak-cz.cz E-mail:jakcz@tiscali.cz H L U K O V Á S T U D I

Více

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL

Více

NRL pro komunální hluk 1

NRL pro komunální hluk 1 21.4.2011 NRL pro komunální hluk 1 EKOMONITOR AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.4.2011 21.4.2011 NRL pro komunální hluk 2 AKUSTICKÉ STUDIE pro účely ochrany veřejného zdraví dle NV č.148/2006 Sb. 21.4.2011

Více

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Akustická studie HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Objednatel: Tereos TTD, a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobrovice Datum zpracování: leden 2015 -

Více

PROTOKOL O MĚŘENÍ. Název projektu: Výstavba separační linky. Měření hluku v mimopracovním prostředí. Měření chráněného venkovního prostoru staveb

PROTOKOL O MĚŘENÍ. Název projektu: Výstavba separační linky. Měření hluku v mimopracovním prostředí. Měření chráněného venkovního prostoru staveb PROTOKOL O MĚŘENÍ Objednavatel: Název projektu: Místo měření: Použité metody: Typ měření: Bucek s.r.o. Výstavba separační linky Tovární 621, 356 01 Sokolov Měření hluku v mimopracovním prostředí Měření

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

STARÁ HLUKOVÁ ZÁTĚŽ (SHZ) dle novely NV 272/2011 Sb. NRL pro komunální hluk

STARÁ HLUKOVÁ ZÁTĚŽ (SHZ) dle novely NV 272/2011 Sb. NRL pro komunální hluk STARÁ HLUKOVÁ ZÁTĚŽ () dle novely NV 272/2011 Sb. NRL pro komunální hluk 1 Stará hluková zátěž, 2 písm. n) NV n) starou hlukovou zátěží (se rozumí) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních

Více

Protokol o měření č. 1805Z62

Protokol o měření č. 1805Z62 Zkušební laboratoř č. 475 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Tel.: 4 356, E-mail: bp.akustika@seznam.cz www.bpakustika.cz, IČO: 74 6 46 Protokol o měření č. 5Z6 Identifikace použité

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a

Více

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Červen 2011 Zpráva č. 141-SHV-11 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Žižkova 1667 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 28786360 Tel./Fax: +420 569 431 983 GSM: +420 602 558 756 GSM: +420 605 261 729 E-mail: info@akustikabrod.cz

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Posouzení

Více

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: ŽIDLOCHOVICE, LOKALITA 25/IV NÁBŘEŽÍ - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY

Více