ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen Zákn ) Druh zadávacíh řízení Zjedndušené pdlimitní řízení Druh zakázky Stavební práce Předpkládaná hdnta zakázky Kč bez DPH Adresa prfilu zadavatele Datum zahájení řízení Zakázka je zadávána v certifikvaném elektrnickém nástrji E-ZAK, který je dstupný na Zadavatel: Kancelář veřejnéh chránce práv se sídlem Údlní 658/39, Brn Zastupení pdle 43 Zákna: QCM, s.r.. se sídlem Bellva 370/40, Brn zapsaná v bchdním rejstříku Krajskéh sudu v Brně, ddíl C, vlžka IČO: IČO:

2 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Tat zadávací dkumentace je subr dkumentů, údajů, pžadavků a technických pdmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídek účastníků řízení (dále jen Zadávací dkumentace ) ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle Zákna. Tat Zadávací dkumentace je zárveň výzva k pdání nabídek ve smyslu 53 dst. 1 Zákna. Práva, pvinnsti či pdmínky v tét Zadávací dkumentaci neuvedené se řídí Záknem a jeh prváděcími předpisy: Vyhláška č. 260/2016 Sb. Vyhláška č. 248/2016 Sb. Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. Vyhláška č. 169/2016 Sb. Vyhláška č. 170/2016 Sb. Vyhláška č. 168/2016 Sb. Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. Tat veřejná zakázka je zadávána elektrnicky pmcí certifikvanéh elektrnickéh nástrje E-ZAK dstupnéh na: Veškeré úkny včetně předlžení dkladů kvalifikaci, které jsu sučástí nabídky, se prvádějí elektrnicky prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK. Veškerá kmunikace, která se týká zadávacíh řízení, prbíhá rvněž elektrnicky prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK. Veškeré pdmínky a infrmace týkající se elektrnickéh nástrje jsu dstupné na: Ddavatel či účastník řízení je pvinen prvést registraci v elektrnickém nástrji E-ZAK za účelem kmunikace se zadavatelem! V případě jakýchkli tázek týkajících se uživatelskéh vládání elektrnickéh nástrje dstupnéh na výše uvedené webvé stránce kntaktujte, prsím, Mgr. Tmáše Mtala, V případě jakýchkli tázek týkajících se technickéh nastavení kntaktujte, prsím, prvzvatele elektrnickéh nástrje E-ZAK na u: 2 PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je prvedení stavby přístavby administrativníh bjektu KVOP včetně napjení bjektu na vnitr-areálvé rzvdy, úpravy vnitrareálvých rzvdů, napjení na dpravní infrastrukturu, úpravy zpevněných plch a přelžky vdvdní přípjky měnírny DPMB. Dále je sučástí prjektvé

3 dkumentace změna stávajícíh bjektu vyvlaná výstavbu výše uvedené přístavby a realizace nvéh archivu a knihvny jak sučást změny stávající stavby. Bližší ppis předmětu díla je sučástí přílhy č. 1 zadávací dkumentace Druh veřejné zakázky: Stavební práce ( 14 dst. 3 Zákna) Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem Stavební práce TECHNICKÉ PODMÍNKY Zadávací dkumentace bsahuje v suladu se Záknem technické pdmínky prjektvu dkumentaci. Tyt technické pdmínky tvří přílhu č. 1 zadávací dkumentace. Pkud zadávací dkumentace, resp. prjektvá dkumentace a výkazy výměr bsahují pžadavky na určité bchdní názvy neb dkazy na bchdní firmy, názvy neb jména a příjmení neb jsu pr jeh rganizační slžku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzry, průmyslvé vzry, chranné známky neb značení půvdu, uchazeč t při zpracvání nabídky bude chápat jak vymezení kvalitativníh standardu. Zadavatel umžňuje pužití i jiných, kvalitativně a technicky bdbných řešení, pkud bude vymezený kvalitativní standard ddržen neb bude mít lepší parametry. 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadávací dkumentace bsahuje v suladu se Záknem bchdní pdmínky. Obchdní pdmínky jsu stanveny frmu návrhu smluvy díl a frmu závaznéh návrhu všebecných stavebních bchdních pdmínek. Obchdní pdmínky stanvené Zadavatelem pr tt zadávací řízení jsu pr účastníky řízení závazné a nemhu být žádným způsbem měněny (vyjma pasáží, které jsu určeny k dplnění). Obchdní pdmínky jsu přílhu č. 3.1 (smluva díl) a 3.2 (všebecné stavební bchdní pdmínky) tét zadávací dkumentace. 5 LHŮTY PLNĚNÍ Předpkládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: Skutečný termín zahájení plnění veřejné zakázky: Dle uzavřené smluvy s vybraným ddavatelem. Předpkládaný termín uknčení plnění veřejné zakázky: d Skutečný termín uknčení plnění veřejné zakázky: Dle uzavřené smluvy s vybraným ddavatelem. Skutečné termíny budu určeny smluvu uzavřenu s vybraným ddavatelem, a tudíž mhu být dlišné v závislsti na průběhu zadávacíh řízení.

4 6 MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Sídl zadavatele Prhlídka místa plnění se uskuteční dne 14. března Sraz účastníků prhlídky bude v 10:00 na recepci sídla ddavatele. 7 KVALIFIKACE 7.1 Úvd V suladu s 39 dst. 4 Zákna je psuzení nabídky předpkladem vítězství účastníka řízení v zadávacím řízení. Zadavatel bude u vybranéh ddavatele psuzvat, zda splňuje pžadvanu kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rzumí: a) splnění základní způsbilsti stanvené 74 Zákna b) splnění prfesní způsbilsti stanvené 77 dst. 1 a 2 Zákna c) prkázání eknmické kvalifikace dle 78 Zákna d) prkázání technické kvalifikace dle 79 Zákna Prkázání kvalifikace frmu čestnéh prhlášení V suladu s ustanvením 53 dst. 4 vyžaduje zadavatel prkázání splnění kvalifikace za pmci čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikaci pžadvanu zadavatelem splňuje, pkud dále v textu zadávací dkumentace není uveden dlišně. Zadavatel si může v průběhu zadávacíh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů kvalifikaci Prkázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů Ddavatel může prkázat kvalifikaci v suladu s 228 Zákna výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů. Tent výpis nahrazuje prkázání splnění: a) základní způsbilsti dle 74 Zákna, b) prfesní způsbilsti pdle 77 Zákna v tm rzsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů prkazují splnění kritérií prfesní způsbilsti. Tent výpis nenahrazuje prkázání eknmické ani technické kvalifikace. Výpis ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k pslednímu dni k prkázání splnění kvalifikace (ttžná se lhůtu pr pdání nabídek) dst. 2 Zákna.

5 7.1.3 Prkázání kvalifikace prstřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikvaných ddavatelů Ddavatel může prkázat v suladu s 234 Zákna kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikvaných ddavatelů. Předlží-li ddavatel veřejnému zadavateli certifikát, který bsahuje náležitsti dle 239 Zákna a údaje v certifikátu jsu platné nejméně k pslednímu dni lhůty pr prkázání splnění kvalifikace (ttžná se lhůtu pr pdání nabídek), nahrazuje tent certifikát v rzsahu v něm uvedených údajů prkázání splnění kvalifikace ddavatelem. 7.2 Základní způsbilst Pžadavky na základní způsbilst ddavatele jsu uvedeny v 74 dst. 1 Zákna. Zadavatel si může v průběhu zadávacíh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřených kpií následujících dkladů, které prkazují základní způsbilst: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 74 dst. 1 písm. a) Zákna, b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) Zákna, c) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu ke sptřební dani ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) Zákna, d) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. c) Zákna, e) ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. d) Zákna, f) výpisu z bchdníh rejstříku, neb předlžením písemnéh čestnéh prhlášení v případě, že není v bchdním rejstříku zapsán, ve vztahu k 74 dst. 1 písm. e) Zákna. 7.3 Prfesní způsbilst Prfesní způsbilst je uvedena v 77 dst. 1 a 2 písm. a) Zákna. Zadavatel si může v průběhu zadávacíh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřených kpií následujících dkladů, které prkazují prfesní způsbilst: a) výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, b) dklad, že je právněn pdnikat v rzsahu dpvídajícímu předmětu veřejné zakázky, pkud jiné právní předpisy takvé právnění vyžadují, tj. živnstenské právnění: Prvádění staveb, jejich změn a dstraňvání.

6 7.4 Technická kvalifikace V suladu s ustanvením 79 dst. 2 písm. a) Zákna pžaduje zadavatel uvést a předlžit v rámci čestnéh prhlášení splnění kvalifikace seznam stavebních prací, pskytnutých ddavatelem za psledních 5 let před zahájením zadávacíh řízení včetně uvedení ceny a dby jejich pskytnutí a identifikace bjednatele. V suladu s 73 dst. 6 Zákna stanvuje tt: Zadavatel pžaduje, aby sučástí seznamu stavebních prací byly alespň 2 stavební práce, každá v minimální hdntě Kč bez DPH a alespň 1 stavební práce v minimální hdntě Kč bez DPH. Stavební práce musela spčívat v přestavbě či nvstavbě budvy, která služí k administrativním účelům, plyfunkčním účelům neb se jedná bjekt bytvé výstavby neb bjekt bčanské výstavby. Vybraný ddavatel předlží před pdpisem smluvy riginály neb úředně věřené kpie svědčení bjednatele řádném pskytnutí a dknčení výše uvedených stavebních prací. Z svědčení musí vyplývat minimálně dba pskytvaných stavebních prací, jejich finanční výše a infrmace, zda tyt stavební práce byly řádně pskytnuty Předlžení seznamu techniků, kteří se budu pdílet na plnění veřejné zakázky Zadavatel pžaduje, aby mezi těmit sbami (členy realizačníh týmu) byli alespň: a) 1 stavbyveducí: úplné vyskšklské vzdělání stavebníh směru, autrizaci v bru pzemní stavby jak autrizvaný technik neb inženýr pdle zákna č. 360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pzdějších předpisů, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací jak stavbyveducí technik musel figurvat jak stavbyveducí u alespň dvu staveb, kde každá stavba byla v minimální hdntě Kč bez DPH a u alespň jedné stavby v minimální hdntě Kč bez DPH. Stavby musely spčívat v přestavbě či v nvstavbě budvy, která služí k administrativním účelům, plyfunkčním účelům neb se jednal bjekt bytvé výstavby neb bjekt bčanské výstavby.

7 b) 1 zástupce stavbyveducíh: úplné středšklské vzdělání stavebníh směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací jak stavbyveducí neb zástupce stavbyveducíh. Jedna sba může vyknávat puze jednu pzici v rámci realizačníh týmu - seznamu techniků. V rámci čestnéh prhlášení splnění kvalifikace ddavatel uvede následující infrmace: seznam členů realizačníh týmu a jeh rganizační strukturu, a t ve frmě čestnéh prhlášení v přehledné tabulce, z níž bude zřejmé pstavení jedntlivých členů v rámci týmu, rzsah jejich půsbnsti a zdpvědnsti (věcné vymezení pdílu na realizaci tét veřejné zakázky); strukturvané prfesní živtpisy těcht sb, z nichž musí jednznačně vyplývat níže specifikvané infrmace a údaje pžadvané zadavatelem Prfesní živtpis musí bsahvat u každé uváděné sby: jmén a příjmení, akademický titul, funkce v rámci realizačníh týmu, dsažené vzdělání, dsavadní praxe v bru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, uvedená s hledem na výše specifikvané pžadavky zadavatele, infrmaci tm, zda jde zaměstnance ddavatele neb sbu v jiném vztahu k ddavateli, datum a vlastnruční pdpis uváděné sby; Před pdpisem smluvy předlží vybraný ddavatel: riginály či úředně věřené kpie dkladů (svědčení) autrizaci riginály či úředně věřené kpie dkladů dsaženém vzdělání členů realizačníh týmu (diplm neb maturitní vysvědčení). 7.5 Obsah, frma a členění dkladů kvalifikaci Ddavatel předlží dklady kvalifikaci v elektrnické pdbě (jak sučást elektrnické nabídky) prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK. Čestné prhlášení splnění kvalifikace je třeba pdepsat právněnu sbu. Ddavatel může využít vzru krycíh listu a vzru čestnéh prhlášení, které jsu sučástí přílhy č. 4 Zadávací dkumentace. Pkud zákn neb zadavatel vyžaduje předlžení dkladu pdle právníh řádu České republiky, může ddavatel předlžit bdbný dklad pdle právníh řádu státu, ve kterém se tent dklad vydává; tent dklad se předkládá s překladem d českéh jazyka. Má-li zadavatel pchybnsti správnsti překladu, může si vyžádat předlžení úředně věřenéh překladu dkladu d českéh jazyka tlumčníkem zapsaným d seznamu znalců a tlumčníků. Dklad ve slvenském jazyce a dklad vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

8 7.6 Zvláštní způsby prkazvání kvalifikace Kvalifikace v případě splečné účasti ddavatelů V případě splečné účasti ddavatelů prkazuje základní způsbilst a prfesní způsbilst pdle 77 dst. 1 Zákna každý ddavatel samstatně viz 82 Zákna Prkázání kvalifikace prstřednictvím jiných sb Ddavatel může prkázat určitu část eknmické kvalifikace, technické kvalifikace neb prfesní způsbilsti s výjimku kritéria pdle 77 dst. 1 Zákna pžadvané zadavatelem prstřednictvím jiných sb. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit: a) dklady prkazující splnění prfesní způsbilsti pdle 77 dst. 1 Zákna jinu sbu, b) dklady prkazující splnění chybějící části kvalifikace prstřednictvím jiné sby, c) dklady splnění základní způsbilsti pdle 74 Zákna jinu sbu a d) písemný závazek jiné sby k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí neb práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za ddavatele. Má se za t, že pžadavek pdle písm. d) je splněn, pkud bsahem písemnéh závazku jiné sby je splečná a nerzdílná dpvědnst tét sby za plnění veřejné zakázky splečně s ddavatelem. Prkazuje-li však ddavatel prstřednictvím jiné sby kvalifikaci a předkládá dklady pdle 79 dst. 2 písm. a), b) neb d) Zákna vztahující se k takvé sbě, musí dkument pdle dstavce d) bsahvat závazek, že jiná sba bude vyknávat stavební práce či služby, ke kterým se prkazvané kritérium kvalifikace vztahuje. 8 NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ 8.1 Pjem nabídka Pd pjmem nabídka se rzumí údaje neb dklady, které ddavatel pdal písemně zadavateli na základě zadávací dkumentace, zejména návrh smluvy (včetně přílh) pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za účastníka řízení a další zadavatelem pžadvané dkumenty a dklady, zejména dklady, kterými účastník řízení prkazuje kvalifikaci. 8.2 Frma a pdba nabídky

9 Nabídky Zadavatel pžaduje pdat v písemné frmě, v elektrnické pdbě (nikliv listinné) pmcí elektrnickéh nástrje E-ZAK dstupnéh na Nabídka musí být zpracvána v českém neb slvenském jazyce. Zadavatel důrazně dpručuje, aby nabídka sestávala ze dvu subrů: Kvalifikace.* - bsahuje kvalifikační dklady dle bdu 7 Zadávací dkumentace. Nabídka.* - bsahuje vlastní nabídku a další dklady dle bdu 8 Zadávací dkumentace, mim kvalifikační dklady dle bdu 7 Zadávací dkumentace. 8.3 Obsah vlastní nabídky Účastník řízení vyplní návrh smluvy díl, která je přílhu tét zadávací dkumentace. Účastník řízení d návrhu smluvy dplní své identifikační údaje a nabídkvu cenu a další značené údaje. Nabídkvu cenu uvede v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH. Zadavatel pžaduje, aby sučástí návrhu smluvy byly následující přílhy smluvy: přílha č. 1 Oceněný výkaz výměr (Účastník vyplní (cení) všechny plžky přílhy č. 2 zadávací dkumentace. V rámci nabídky je nutn přílhu ddat rvněž ve frmátu excel.) přílha č. 3 Všebecné stavební bchdní pdmínky (účastník řízení přilží přílhu č. 3.2 zadávací dkumentace) Přílha č. 5 - Seznam vybraných výrbků s dlžením jejich knkrétní specifikace dle prjektvé dkumentace (Účastník vyplní všechny plžky přílhy č. 5 zadávací dkumentace. Výrbky musí dpvídat pžadavkům prjektvé dkumentace) ppřípadě i přílha č. 6 Smluva mezi ddavateli v případě splečné účasti ddavatelů Zadavatel pžaduje, aby v případě splečné nabídky dvu a více ddavatelů bsahvala nabídka smluvu, která upravuje vzájemná práva a pvinnsti ddavatelů pr případ, že budu vybráni k plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby dpvědnst nesli všichni ddavatelé pdávající splečnu nabídku splečně a nerzdílně. Přílhy č. 2 a 4 budu dplněny před uzavřením smluvy s vybraným ddavatelem. 8.4 Způsb pdání nabídky a lhůta pr pdání nabídky Nabídky (včetně dkladů, které prkazují kvalifikaci) se pdávají puze elektrnicky dle 103 dst. 1, písm. c) Zákna pmcí elektrnickéh nástrje E-ZAK (

10 Lhůta pr pdání nabídek, která je zárveň lhůtu pr prkázání splnění kvalifikace, v suladu s výzvu k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace sknčí 8.5 Omezení nabídkvé ceny dne 6. dubna 2017 v 10:00 hdin. Vzhledem k rzpčtvým mžnstem zadavatele tent stanvuje mezení celkvé nabídkvé ceny. Celkvá nabídkvá cena uchazeče nesmí překrčit předpkládanu hdntu veřejné zakázky, tj Kč bez DPH. Nabídky s vyšší celkvu nabídkvu cenu budu vyřazeny a účastníci vylučeni ze zadávacíh řízení veřejné zakázky. 9 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY Psuzení a hdncení nabídek prvede zadavatel za pmci elektrnickéh nástrje E-ZAK. Zadavatel stanvuje základní hdntící kritérium - eknmická výhdnst nabídky / 114 Zákna/. Dílčí hdntící kritéria a stanvení váhy v %: 1. Celkvá nabídkvá cena bez DPH váha 70% 2. Celkvá dba zhtvení I. a II. etapy stavby v celých váha 15% kalendářních dnech 3. Délka záruky v celých kalendářních měsících váha 15% Způsb výpčtu celkvéh hdncení nabídky: Nžší Há 0,70 + Nžší hí Há hí 0,15 + Há é ár Nžší ár 0,15 = vé hí í Zadavatel v bdu 8.5 zadávací dkumentace stanvuje mezení celkvé nabídkvé ceny. Zadavatel stanvuje, že nabídnutá dba zhtvení I. a II. etapy stavby nesmí být vyšší než 540 dní. Nabídky uchazečů, které budu bsahvat dbu zhtvení I. a II. etapy stavby delší než maximální limit 540 dní, budu vyřazeny v rámci psuzení nabídky! Nabídky uchazečů, které budu bsahvat délku zhtvení I. a II. etapy stavby kratší než 450 dní budu hdnceny jak 450 dní! Zadavatel stanvuje, že nabídnutá délka záruky nesmí být nižší než 60 měsíců. Pkud bude vyšší než 120 měsíců, bude na ní z hlediska hdncení phlížen jak na 120 měsíců. Nabídky uchazečů, které budu

11 bsahvat délku záruky nižší než minimální limit 60 měsíců, budu vyřazeny v rámci psuzení nabídky! Hdncení nabídek, které prjdu prcesem tevírání bálek, psuzení kvalifikace a psuzení nabídek, prběhne za pmcí elektrnickéh nástrje EZAK. Zadavatel seřadí nabídky pdle výše celkvéh hdncení nabídky, a t d nejvyšší p nejnižší bdvé hdncení. Nabídka s nejvyšším celkvým hdncením nabídky je eknmicky nejvýhdnější nabídku. 10 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Ddavatel je právněn (pmcí elektrnickéh nástrje E-ZAK pr zadávání veřejných zakázek na pžadvat p zadavateli vysvětlení zadávacích pdmínek. Žádst je nutn dručit ve lhůtě tří pracvních dnů před uplynutím lhůty, které je stanvena v následujícím dstavci. V pačném případě si zadavatel vyhrazuje práv žádst vysvětlení zadávacích pdmínek nevyřizvat Vysvětlení zadávací dkumentace zadavatel uveřejní u pdlimitní veřejné zakázky nejméně 4 pracvní dny před sknčením lhůty pr pdání nabídek na prfilu zadavatele. Zadavatel může v suladu se Záknem pskytnut ddavatelům vysvětlení zadávacích pdmínek i bez jejich předchzí žádsti, a t pmcí prfilu zadavatele. 11 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 11.1 Vylučení variantních řešení Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky Otevírání nabídek V suladu s 109 dst. 1 Zákna prběhne tevírání nabídek p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Vzhledem k tmu, že budu pdávány puze elektrnické nabídky, nebude se knat veřejné tevírání nabídek Zrušení zadávacíh řízení Zadavatel je právněn zrušit zadávací řízení z důvdů stanvených Záknem. Za důvd hdný zvláštníh zřetele ve smyslu 127 dst. 2 písm. d) Zákna, pr který nelze na Zadavateli pžadvat, aby v zadávacím řízení pkračval, bude

12 přitm pvažvána mj. absence nabídek s nabídkvu cenu umžňující Zadavateli nepřekrčit finanční limit pr danu veřejnu zakázku a absence eknmicky přijatelných nabídek Jistta Uchazeč je pvinen pskytnut zadavateli nejpzději s pdáním nabídky jisttu ve výši ,- Kč (slvy: pětsettisíc krun českých) k zajištění plnění svých pvinnstí vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a dlžit její pskytnutí v nabídce. Uchazeč pskytne jisttu frmu a) slžení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistta") vedený u České nárdní banky, č.ú.: /0710 b) bankvní záruky ve prspěch zadavatele, neb c) pjištění záruky ve prspěch zadavatele. V případě, že Uchazeč zvlí způsb pskytnutí jistty ve frmě slžení peněžní částky pdle bdu a), uvede v nabídce identifikační údaje pr bankvní účet, na který pžaduje prvést uvlnění jistty. V případě, že uchazeč pskytne jisttu frmu bankvní záruky neb pjištění záruky, dručí ve lhůtě pr pdání nabídek riginál bankvní záruky neb písemnéh prhlášení pjistitele bsahující závazek vyplatit zadavateli jisttu, jde-li pjištění záruky, v listinné pdbě v uzavřené bálce s nápisem Přístavba administrativníh bjektu KVOP, Údlní 39, Brn listinné dklady NEOTEVÍRAT! na adresu sídla zadavatele ve lhůtě pr pdání nabídek. Kpie bude sučástí elektrnické nabídky Zadávací lhůta (lhůta, p kteru jsu účastníci řízení nabídkami vázáni) V suladu s 40 Zákna zadavatel stanvuje zadávací lhůtu (lhůtu, p kteru jsu účastníci řízení svými nabídkami vázáni). Zadávací lhůta začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek a činí 3 měsíce Předlžení dkladů vybranéh ddavatele, který je právnicku sbu Zadavatel stanvuje, že v případě, že vybraným ddavatelem bude právnická sba, musí takvý ddavatel před pdpisem smluvy předlžit: a) identifikační údaje všech sb, které jsu jeh skutečným majitelem pdle zákna č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu, ve znění pzdějších předpisů, b) dklady, z nichž vyplývá vztah všech sb pdle písmene a) k ddavateli; těmit dklady jsu zejména:

13 výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, seznam akcinářů, rzhdnutí statutárníh rgánu vyplacení pdílu na zisku, splečenská smluva, zakladatelská listina neb stanvy. Zadavatel: Pdpis: Kancelář veřejnéh chránce práv se sídlem Údlní 658/39, Brn JUDr. Pavel Přízek, Ph. D. veducí Kanceláře veřejnéh chránce práv pdepsán elektrnicky dne Zadávací dkumentaci vypracval na základě pdkladů pskytnutých zadavatelem administrátr veřejné zakázky splečnst QCM, s.r.., se sídlem Bellva 370/40, Brn, zapsaná v bchdním rejstříku Krajskéh sudu v Brně, ddíl C, vlžka 40722, IČO , s výjimku přílhy č. 1 a č. 2 zadávací dkumentace, která byla vypracvána splečnstí LD prjekt s.r.., se sídlem Leskauerva 2856/6, Líšeň, Brn, IČO Seznam přílh Přílha č. 1 Technické pdmínky prjektvá dkumentace Přílha č. 2 Výkaz výměr Přílha č. 3.1 Obchdní pdmínky smluva díl Přílha č. 3.2 Obchdní pdmínky všebecné stavební bchdní pdmínky Přílha č. 4 Frmuláře k vypracvání dkladů kvalifikaci a nabídky Přílha č. 5 - Seznam vybraných výrbků s dlžením jejich knkrétní specifikace dle prjektvé dkumentace

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

V ý z v a. 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Veřejná zakázka na stavební práce

V ý z v a. 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Veřejná zakázka na stavební práce V ý z v a k pdání nabídky dle zákna veřejných zakázkách č 137/2006 Sb. V platném znění dle 38 ve zjedndušeném pdlimitním řízení na veřejnu zakázku na stavební práce Zakázka: Druh zakázky: Zadavatel: Administrátr

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REALIZACE AKCE BUDE FINANCOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Zajištěni prvzu a rzvj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ PRAIS tevřené řízení dle 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Pskytvání energetických služeb metdu EPC ve vybraných bjektech města Jilemnice Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby vyhlášenu v jednacím řízení s uveřejněním pdle 3 písm. c) zákna

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor 2. opakované řízení Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zakonzervování objektu ÚSTR

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zakonzervování objektu ÚSTR Praha, 15. 11. 2018 Č. j.: USTR 1061/2018 Výzva k pdání nabídky včetně zadávací dkumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zaknzervvání bjektu ÚSTR Identifikace veřejnéh zadavatele: Úřední název: Česká

Více

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice Kvalifikační dkumentace pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadanu v užším řízení dle Metdickéh pkynu pr blast zadávání zakázek pr prgramvé bdbí 2014-2020 a dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více