2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh rzsahu s názvem: Splečná zařízení v k.ú. Dalv 1. ZADAVATEL Zadavatel: Sídl: Zastupený: Kntaktní sba Česká republika Státní pzemkvý úřad Krajský pzemkvý úřad pr Olmucký kraj Blanická 383/1, Olmuc JUDr. Rmanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajskéh pzemkvéh úřadu pr Olmucky kraj Ing. Hana Minářvá tel.: IČO / DIČ / CZ Internetvá adresa prfilu zadavatele: ID Datvé schránky: Č.j. / Spis. zn.: Druh veřejné zakázky: z49per3 SPU /2018 / 4VZ6660/ stavební práce Úvdní ustanvení 1. Vyhlašvaná zakázka je veřejnu zakázku maléh rzsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejny ch zakázek, ve znění pzdějších předpisů, dále jen zákn, na kteru se vztahuje vy jimka dle 31 zákna. 2. Právnické a fyzické sby slvené k pdání nabídky jsu pr účely tét zakázky značvány jak účastník výběrvéh řízení neb ddavatel, Česká republika- Státní pzemkvy úřad, vyhlašující zadání zakázky je značen jak zadavatel neb bjednatel. 2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ Specifikace a rzsah pžadvanéh plnění: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace splečny ch zařízení p uknčeny ch kmplexních pzemkvy ch úpravách v k.ú. Dalv, a t prvků: Státní pzemkvy úřad Husinecká 1024/11a Praha 3 - Žižkv IČ: DIČ: CZ

2 Plní cesta C17 Plní cesta C18 + dvdnění pzemku Interakční prvek IP21 Specifikace a rzsah pžadvanéh plnění: Pdrbnu definici předmětu veřejné zakázky a technické pdmínky stanvuje prjektvá dkumentace vypracvaná prjekční splečnstí Vdhspdářský atelier s.r.., Růženec 54, Brn, IČ: pd arch.+ číslem 24/2012, dále supis ddávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (pdmínky). Sučástí realizace stavebních prací dále je: gedetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací gedetické zaměření skutečnéh prvedení díla vypracvání prjektvé dkumentace skutečnéh prvedení díla ve třech vyhtveních v grafické (tištěné) a v jednm digitálním vyhtvení zajištění a prvedení záchrannéh archelgickéh dhledu Pdrbny ppis předmětu veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky je prjektvu dkumentací členěn na následující stavební bjekty: SO 03 Plní cesta C17 SO 04 Plní cesta C18 SO 04A - Plní cesta C18 - Odvdnění kmunikace (dvdnění přilehléh pzemku) SO 05 Interakční prvek IP21 Ostatní prvky plánu splečných zařízení (stavební bjekty), které jsu sučástí prjektvé dkumentace, nejsu předmětem plnění tét veřejné zakázky a nebudu v rámci tét veřejné zakázky realizvány. Vedlejší plní cesta C17 záhumenní cesta na p.č. 1220, navržena s vegetačním krytem. Prpjuje hlavní plní cestu C1 s lesním kmplexem, délka 459 m, VPC P4,0/30. Vedlejší plní cesta C18 včetně dvdnění přilehléh pzemku záhumenní cesta na p.č. 1216, prpjující hlavní plní cesty C1 a C2. Plní cesta je navržena s živičny m zpevněním. V rámci plní cesty je řešen dvdnění pzemku (vtkvy bjekt) p.č (LV 45, Kulatá Marie), délka cesty 530 m, PC P4,0/30. Interakční prvek IP21 na p.č. 1057/1, 1225 a 1073 v lkalitě Olšina a v prstru před hřbitvem. Cílem úpravy je zachvat mkřadní charakter danéh území, zvy šit mžnst zadržení vd z pvrchvéh dtku a akumulace vdy v krajině. V místě IP21 je prameniště, které služí jak zdrj užitkvé vdy pr místní hřbitv. Míst bude včetně prstru před hřbitvem služit jak dpčinkvé míst. 2.2 DOBA PLNĚNÍ Předpkládany termín zahájení realizace stavebních prací:

3 Pžadvany termín dknčení realizace stavebních prací (prtklární předání a převzetí řádně dknčeny ch stavebních prací): Zadavatelem stanveny pžadvany termín dknčení realizace stavebních prací je dnem, kdy djde mezi bjednatelem a ddavatelem k prtklárnímu předání a převzetí dknčené pslední práce. 2.3 MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění je katastrální území Dalv, kres Olmuc, kraj Olmucky. Místem předání dkladů pr prtklární předání díla je sídl Pbčky Olmuc: ČR Státní pzemkvy úřad Pbčka Olmuc Blanická 383/ Olmuc 2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY Předpkládaná hdnta zakázky: Kč bez DPH V rámci vy běrvéh řízení bude zadavatel také psuzvat nabídkvé ceny ddavatelů z hlediska th, zda nebsahují mimřádně nízku nabídkvu cenu. 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI Zadavatel pžaduje v rámci nabídky prkázání základní způsbilsti. Ddavatel prkazuje splnění základní způsbilsti předlžením čestnéh prhlášení, závazně bude využit vzr v Přílze č. 2 tét vy zvy k pdání nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu (dále jen výzva ). Z bsahu čestnéh prhlášení musí by t zřejmé, že ddavatel příslušnu základní způsbilst splňuje. 3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Ddavatel prkazuje splnění prfesní způsbilsti předlžením čestnéh prhlášení, závazně bude využit vzr v Přílze č. 3 tét vy zvy. Z bsahu čestnéh prhlášení musí by t zřejmé, že ddavatel splňuje tut prfesní způsbilst: a. vy pis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, pkud jiny právní předpis zápis d takvé evidence vyžaduje (dklad musí prkazvat splnění pžadvané způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení vy běrvéh řízení). b. dklad, že je právněn pdnikat v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky živnstenské právnění pr br Prvádění staveb, jejich změn a dstraňvání 3

4 živnstenské právnění pr předmět pdnikání Výkn zeměměřičských činnstí c. dklad svědčující dbrnu způsbilst ddavatele neb sby, jejímž prstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje, je-li pr plnění veřejné zakázky nezbytná pdle zvláštních právních předpisů svědčení autrizaci pdle zákna č. 360/1992 Sb., vy knu pvlání autrizvany ch architektů a vy knu pvlání autrizvany ch inženy rů a techniků činny ch ve vy stavbě, ve znění pzdějších předpisů pr br Dpravní stavby. Zadavatel si může v průběhu vy běrvéh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřeny ch kpií dkladů, které prkazují vy še uvedenu prfesní způsbilst. Ddavatel je sučasně pvinen předlžit v nabídce prhlášení, pdepsané sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele, ve kterém uvede, zda sba, jejímž prstřednictvím některu ze shra uvedeny ch dbrny ch způsbilstí zabezpečuje, je zaměstnancem ddavatele, příp. členem jeh statutárníh rgánu neb v jiném vztahu k ddavateli. 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE 4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE Technické kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, ktery : - předlží seznam bdbných stavebních prací prvedeny ch ddavatelem za psledních 5 let před zahájením vy běrvéh řízení (vzr v Přílze č. 3 tét vy zvy) včetně svědčení bjednatelů řádném pskytnutí a dknčení nejvy znamnějších z těcht stavebních prací. Splnění tht technickéh kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže předlžením kpie pžadvanéh dkladu. Tat svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce řádně prvedeny a dknčeny. Z svědčení i seznamu stavebních prací musí jednznačně vyply vat, že ddavatel v uvedeném bdbí realizval alespň 2 (dvě) bdbné stavební práce (stavební zakázky) charakteru dpravních staveb (pzemních kmunikací, plních cest) v hdntě nejméně 1,5 mil. Kč bez DPH za každu takvu zakázku. Zadavatel si může v průběhu vy běrvéh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřeny ch kpií dkladů, které prkazují vy še uvedenu technicku kvalifikaci. - předlží infrmace, ze ktery ch bude zřejmy přehled průměrnéh rčníh pčtu zaměstnanců ddavatele neb pčtu veducích zaměstnanců ddavatele neb sb v bdbném pstavení za pslední 3 rky. Splnění tht technickéh kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže předlžením čestnéh prhlášení (vzr v Přílze č. 3 tét vy zvy), z jehž bsahu musí vyply vat, že průměrny rční pčet zaměstnanců ddavatele za pslední 3 rky činil alespň 10 zaměstnanců ddavatele či jiny ch sb pdílejících se na plnění zakázek pdbnéh charakteru. 4

5 5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. Cena musí by t v nabídce uvedena jak celkvá hdnta předmětu zakázky v Kč bez DPH. Vy še DPH musí by t vyčíslena zvlášť a naknec celkvá cena i s DPH. 2. Cena uvedená v nabídce bude pvažvána za celkvu a nepřekrčitelnu. V případě uzavření smluvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanvena jak nejvy še přípustná. 3. V rámci platebních pdmínek zadavatel nepskytuje zálhy. 4. Změna nabídkvé ceny je mžná puze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky djde ke změnám sazeb DPH. V tmt případě bude celkvá nabídkvá cena upravena pdle vy še sazeb DPH platny ch v dbě vzniku zdanitelnéh plnění. 5. Dba plnění zakázky je rvněž závislá na vyčerpání finančních prstředků dpvídajících předpkládané hdntě tét veřejné zakázky. 6. Celkvá nabídkvá cena zahrnuje veškeré práce spjené s kvalitním a včasny m prvedením díla. 7. Nabídkvá cena na vlastní realizaci zakázky bude vypracvána frmu ceněnéh supisu stavebních prací, ddávek a služeb, ktery je sučástí zadávací dkumentace. 8. Údaj nabídkvé ceně ddavatel uvede d bdu III. Krycíh listu nabídky (Přílha č. 1 tét vy zvy) a d Čl. III návrhu smluvy díl (Přílha č. 5 tét vy zvy). 9. Pkud se vy še nabídkvé ceny uvedená v návrhu smluvy díl a v krycím listu nabídky nebude shdvat, bude hdncena vy še nabídkvé ceny uvedená v návrhu smluvy díl. 10. Pkud bude cena uvedená v nabídce ddavatele detekvána jak mimřádně nízká nabídkvá cena, bude tent ddavatel pžádán písemné zdůvdnění způsbu stanvení mimřádně nízké nabídkvé ceny. 5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 1. Zadavatel v rámci tét vy zvy předkládá závazny návrh smluvy, ddavatelé jsu pvinni předlžit pdepsany návrh smluvy jak nedílnu sučást nabídky. 2. Splatnst daňvy ch dkladů je 30 kalendářních dnů d jejich dručení zadavateli. Pslední daňvy dklad v kalendářním rce musí by t zadavateli dručen nejpzději 3. prsince příslušnéh rku. 3. Ddavatel je ve své nabídce pvinen specifikvat případné pdddavatele, které hdlá využít pr samtnu realizaci veřejné zakázky. Ddavatel tut pdmínku zadavatele splní vyplněním Krycíh listu nabídky (ktery je Přílhu č. 1 tét vy zvy), v němž ppíše pdddavatelsky systém splu s uvedením, jaku část veřejné zakázky budu knkrétní pdddavatelé realizvat (s uvedením druhu činnstí a prcentuálníh finančníh pdílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je právněn pžadvat p ddavateli, aby nahradil svéh pdddavatele jiny m pdddavatelem, pkud zadavatel prkáže, že se pdddavatel dpustil: a) v psledních třech letech d zahájení vy běrvéh řízení závažny ch neb dluhdby ch pchybení při plnění dřívějšíh smluvníh vztahu se zadavatelem neb s jiny m veřejny m zadavatelem, která vedla k vzniku škdy, předčasnému uknčení smluvníh vztahu neb jiny m srvnatelny m sankcím; 5

6 b) v psledních 3 letech před zahájením vy běrvéh řízení neb p zahájení vy běrvéh řízení závažnéh prfesníh pchybení, které zpchybňuje jeh důvěryhdnst, včetně pchybení, za která byl disciplinárně ptrestán, neb mu byl ulžen kárné patření pdle jiny ch právních předpisů. 4. Pkud ddavatel prkazuje část kvalifikace prstřednictvím jiny ch sb, musí zadavateli předlžit jednstranny písemny závazek jiné sby k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí neb práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v tm rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za ddavatele. Prkazuje-li ddavatel jinu sbu pžadavek zadavatele na předlžení svědčení prvedení vy znamny ch stavebních prací, musí tent písemny závazek jiné sby zavazvat tut jinu sbu, že bude stavební práce skutečně vyknávat. 5. Ddavatel není právněn využít při samtné realizaci veřejné zakázky jiné pdddavatele, než které uvedl v rámci vy běrvéh řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jak pdddavatel i jiná sba, kteru ddavatel prkazuje kvalifikaci. Případná změna pdddavatele musí by t předem prjednána a písemně schválena bjednatelem. 6. Vybraný ddavatel je pvinen vstupit d kntaktu se zadavatelem nejpzději d pěti kalendářních dnů de dne, kdy mu byl dručen známení zadavatele, že jeh nabídka byla vyhdncena jak eknmicky nejvýhdnější. 7. Varianty nabídek se nepřipuštějí. 8. Závazny ty denní harmngram pstupu realizace stavebních prací dle jedntlivy ch prfesí a druhů prací, ktery je sučástí přílhy č. 1 smluvy díl, předlží na základě vy zvy zadavatele vybrany ddavatel před uzavřením Smluvy díl. Ddavatel není pvinen tent harmngram přikládat jak sučást nabídky. 9. Sučástí nabídky bude pvinně čestné prhlášení tm, že ddavatel suhlasí se zadáním a pdmínkami tht vy běrvéh řízení (viz Přílha č. 4 vy zvy). 10. Na závěr nabídky musí by t uveden prhlášení ddavatele pravdivsti a úplnsti nabídky v následujícím znění: Prhlašuji, že veškeré vy še uvedené infrmace v tét nabídce jsu úplné a pravdivé (viz Přílha č. 4 vy zvy). 6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Eknmická vy hdnst bude hdncena pdle nejnižší nabídkvé ceny. V hdntícím kritériu nejnižší nabídkvé ceny se hdntí puze abslutní vy še celkvé nabídkvé ceny v Kč bez DPH, a t v přadí d nejnižší nabídkvé ceny p nejvyšší nabídkvu cenu. Stejná výše nabídkvé ceny V případě, že zadavatel bdrží stejnu nabídkvu cenu d více ddavatelů, bude tat situace řešena v suladu se zásadami stanveny mi v 6 zákna. Vítězny ddavatel bude vybrán pmcí náhdnéh vy běru. Vy běr bude prveden transparentním způsbem, tzn. ddavatelé, ktery ch se takvy vy běr ty ká, budu mít mžnst se tht vy běru zúčastnit a zadavatel jim zárveň umžní zkntrlvat před zahájením náhdnéh vy běru zařízení a prstředky k němu služící. O náhdném vy běru bude vyhtven zápis, ktery bude sučástí dkumentace k vy běrvému řízení. 6

7 7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídky pdávané v elektrnické pdbě ddavatel dručí d knce níže uvedené lhůty pr pdání nabídek, a t prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK na níže uvedenu elektrnicku adresu. Lhůta pr pdání nabídek: Datum: Hdina: 9:00 Adresa pr pdání nabídek: Lhůta pr pdání nabídek může by t z důvdu změny neb úpravy zadávacích pdmínek prdlužena. V takvém případě stanvení nvé lhůty bude zadavatel infrmvat prstřednictvím vysvětlením zadávacích pdmínek, které bude uveřejněn na prfilu zadavatele. Zadavatel dpručuje ddavatelům průběžně sledvat prfil zadavatele. 8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Nabídka se pdává elektrnicky mi prstředky prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK, ktery je prfilem zadavatele, a t v českém jazyce neb slvenském jazyce. Zadavatel nepřipuští pdání nabídky v listinné pdbě ani v jiné elektrnické frmě mim elektrnický nástrj E-ZAK. Způsb správnéh pdání nabídky v elektrnické pdbě na veřejnu zakázku je uveden v uživatelské příručce elektrnickéh nástrje E-ZAK pr ddavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispzici zde: Ddavatel předlží úplnu elektrnicku verzi nabídky ve frmátu.pdf, a t ve lhůtě pdání nabídky. Velikst jedntlivéh subru vkládanéh d elektrnickéh nástrje nesmí přesáhnut velkst cca 50 MB (je ale mžné vlžit více subrů). Účastník vy běrvéh řízení musí by t připjen k síti Internet. Pr tyt účely a v suladu se záknem systém vyžaduje registraci ddavatelů a elektrnicky pdpis zalženy na kvalifikvaném certifikátu. Pdáním nabídky ddavatel se stanvenu frmu kmunikace a dručvání suhlasí a zavazuje se pskytnut veškeru nezbytnu sučinnst, zejména prvést registraci v elektrnickém nástrji E-ZAK a pravidelně kntrlvat dručené zprávy. Nabídka (návrh smluvy, krycí list, čestná prhlášení) musí by t pdepsána ddavatelem či statutárním rgánem ddavatele v suladu se způsbem pdepisvání za splečnst uvedeném v bchdním rejstříku či sbu zmcněnu k takvému úknu (příslušná plná mc musí by t v takvém případě sučástí nabídky). Zadavatel dpručuje, aby nabídka ddavatele byla řazena v suladu s následujícím členěním: 7

8 Vyplněny a pdepsany krycí list nabídky (název a sídl ddavatele, jmén pvěřenéh zástupce kntaktní sby, telefn, , vy še celkvé nabídkvé ceny v česky ch krunách) - ddavatel závazně využije vzr v Přílze č. 1; Dklady prkazující splnění způsbilsti dle čl. 3. Pžadavky na prkázání způsbilsti; Dklady prkazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Pžadavky na prkázání technické kvalifikace; Návrh smluvy pdepsany statutárním rgánem ddavatele neb sbu právněnu za ddavatele jednat; Jednstranny písemny závazek jiné sby (v případě, kdy ddavatel prkazuje splnění části kvalifikace prstřednictvím jiné sby); Čestné prhlášení - suhlas se zadáním a pdmínkami tht vy běrvéh řízení; Čestné prhlášení - Prhlašuji, že veškeré vy še uvedené infrmace v tét nabídce jsu úplné a pravdivé. 8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK Ddavatel může v rámci tét veřejné zakázky pdat puze jednu nabídku. Ddavatel, ktery pdal nabídku ve vy běrvém řízení, nesmí by t sučasně sbu, jejímž prstřednictvím jiny ddavatel v tmtéž vy běrvém řízení prkazuje kvalifikaci. Zadavatel vylučí účastníka vy běrvéh řízení, ktery pdal více nabídek samstatně neb splečně s jiny mi ddavateli, neb pdal nabídku a sučasně je sbu, jejímž prstřednictvím jiny účastník vy běrvéh řízení v tmtéž vy běrvém řízení prkazuje kvalifikaci. Pkud pdává nabídku více ddavatelů splečně (splečná nabídka), uvedu v Krycím listu též sbu, která bude zmcněna zastupvat tyt ddavatele při styku se zadavatelem v průběhu vy běrvéh řízení. Ddavatel je pvinen pdat nabídku prstřednictvím tét uvedené kntaktní sby. Pr vylučení všech pchybnstí zadavatel uvádí, že za dručení prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK je pvažván kamžik deslání datvé zprávy na elektrnicku adresu adresáta či adresátů datvé zprávy v elektrnickém nástrji E-ZAK. Zadavatel dpručuje nevkládat d nabídky jiné dkumenty, tiskviny neb reklamní materiály, vyjma těch dkumentů, které stanví zákn, které suvisí s veřejnu zakázku a které přím pžaduje zadavatel. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zadavatel upzrňuje, že se jedná veřejnu zakázku maléh rzsahu ve smyslu ust. 27 zákna, na kteru se vztahuje vy jimka uvedená v 31 zákna, nikliv zadávací řízení dle citvanéh zákna. 9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Ddavatel je právněn pžadvat vysvětlení zadávací dkumentace (tj. k jakékliv části vy zvy včetně jejich přílh). 8

9 2. Dtazy i dpvědi na plžené dtazy budu zaslány všem ddavatelům, kteří vysvětlení zadávací dkumentace pžádali neb ktery m byla zadávací dkumentace pskytnuta a zárveň budu uveřejněny na prfilu zadavatele. 3. Zadavatel dpručuje, aby ddavatelé předlžili žádst vysvětlení zadávací dkumentace ve lhůtě nejméně 3 pracvních dní před kncem lhůty pr pdání nabídek. 4. Zadavatel si vyhrazuje práv na změnu neb úpravu pdmínek stanveny ch vy zvu, a t buď na základě žádstí ddavatelů vysvětlení zadávací dkumentace, neb z vlastníh pdnětu. 5. Zadavatel dále stanví, že pr právní čisttu zadávacíh prcesu musí by t veškerá kmunikace se zadavatelem vedena puze písemnu frmu. Dručvání písemnstí a kmunikace mezi zadavatelem a ddavateli bude ve vy běrvém řízení prbíhat prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK (na adrese: ktery splňuje pdmínky zákna a vyhlášky č. 260/2016 Sb., stanvení pdrbnějších pdmínek ty kajících se elektrnicky ch nástrjů, elektrnicky ch úknů při zadávání veřejny ch zakázek a certifikátu shdy. 6. Adresa pr vyžádání vysvětlení zadávací dkumentace: Zadavatel upzrňuje ddavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledvali prfil zadavatele, na kterém bude uveřejňván případné vysvětlení zadávací dkumentace. Pkud ddavatel nezapracuje případné zde uvedené změny d své nabídky, nebude jeh nabídka hdncena pr neddržení pdmínek. Zadavatel dpručuje, aby případné žádsti ddatečné infrmace účastníci výběrvéh řízení zasílali prstřednictvím E-ZAKu na adresu: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY 1. Veškeré náklady na zpracvání nabídky nese ddavatel. 2. Zadavatel si vyhrazuje práv kdykli vy běrvé řízení zrušit, a t z jakéhkli důvdu neb i bez uvedení důvdu. Zadavatel si vyhrazuje práv dmítnut všechny předlžené nabídky bez udání důvdů. V tmt případě nemají ddavatelé nárk na jakékliv náhrady. 3. Nabídky musí by t dručeny zadavateli v pžadvané lhůtě. 4. Zadavatel si vyhrazuje práv dále jednat smluvě a upřesnit její knečné znění. 5. Před uzavřením smluvy si zadavatel d vybranéh ddavatele vyžádá předlžení riginálů neb věřeny ch kpii těcht dkladů, prkazujících kvalifikaci, pkud nebyly již předlženy v rámci kvalifikace: Vy pis z bchdníh rejstříku Živnstenské právnění či licenci pr br Prvádění staveb, jejich změn a dstraňvání Živnstenské právnění či licenci pr br Vy kn zeměměřicky ch činnstí Osvědčení autrizaci pr br Dpravní stavby Osvědčení bjednatelů řádném pskytnutí a dknčení stavebních prací Úředně věřenu kpii pjistné smluvy (viz Čl. VIII smluvy díl) 9

10 6. Ddavatel nemá nárk na náhradu škdy, včetně ušléh zisku, jestliže zadavatel využije svy ch práv shra uvedeny ch. 7. Odpvědnu sbu, která je právněná rzhdnut vy běru ddavatele a uzavřít smluvu je: JUDr. Rman Brnčal, LL.M., tel: , 8. Kntaktní sbu pr záležitsti ty kající se tht vy běrvéh řízení je: Ing. Hana Minářvá, tel: , Přílhy : Přílha č. 1 Krycí list nabídky Přílha č. 2 Čestné prhlášení - Základní způsbilst Přílha č. 3 Čestné prhlášení - Prfesní způsbilsti a technická kvalifikace Přílha č. 4 Čestná prhlášení - Suhlas se zadáním a pdmínkami vy běrvéh řízení, prhlášení úplnsti a pravdivsti nabídky Přílha č. 5 Obchdní pdmínky ve frmě závaznéh návrhu Smluvy díl, včetně pdrbné specifikace předmětu díla (přílha č. 1 SOD) Přílha č. 6 Supis stavebních prací, ddávek a služeb s vy kazem vy měr, rekapitulace ceny Přílha č. 7 Prjektvá dkumentace vč. stavebníh pvlení V Olmuci dne JUDr. Rman Brnčal, LL.M. ředitel Krajskéh pzemkvéh úřadu pr Olmucky kraj 10

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídl Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkv, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Spis č. 4VZ8866/2016-504101 Č.j. SPU 330990/2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice Měst Milvice Zadávací dkumentace veřejné zakázky dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákn) Prjekt: - stavba 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Pžadvaný předmět plnění...

Více

Preambule. Předmět výběrového řízení

Preambule. Předmět výběrového řízení Vyhlášení výběrvéh řízení na stavbu studentské ubytvny pr studenty bru Prdní asistentka na Lewanika Nursing Schl v Mngu, v Západní prvincii Zambijské republiky Preambule Česká republika Česká rzvjvá agentura

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky na služby zadávané mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, s pstupem dle OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Zajištěni prvzu a rzvj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ PRAIS tevřené řízení dle 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky realizvané druhem tevřenéh řízení dle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Svz a likvidace dpadu pr

Více