Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace"

Transkript

1 Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn, případně,,zzvz ) s ddržením zásad uvedených v 6 ZZVZ Veřejná zakázka maléh rzsahu s názvem,,ddávka prpagačních předmětů pr PR PEF Zadavatel veřejné zakázky: IČO: DIČ: CZ Se sídlem: Zastupen: Mendelva univerzita v Brně, Prvzně eknmická fakulta Zemědělská 1665/1, Brn dc. Ing. Pavlem Žufanem, Ph.D., děkanem Prvzně eknmické fakulty 1

2 Základní údaje veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Ddávka prpagačních předmětů pr PR PEF Název zadavatele: Mendelva univerzita v Brně, Prvzně eknmická fakulta Sídl: Zemědělská 1665/1, Brn IČO / DIČ / ID datvé schránky: Osba právněná zastupvat zadavatele: Správce rzpčtu: Kntaktní sba ve věcech technických: Míst plnění: Kntaktní sba: Telefn kntaktní sby ve věcech veřejné zakázky: / CZ / 85ij9bs dc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., děkan Prvzně eknmické fakulty Mendelvy univerzity v Brně (dále jen PEF MENDELU ) Ing. Jarslav Paksta, LL.M., tajemník PEF MENDELU Mgr. Hana Urbánkvá, DiS.; veducí Public Relatins PEF MENDELU tel.: Mendelva univerzita v Brně, Děkanát Prvzně eknmické fakulty, Public Relatins Zemědělská 1, Brn Vernika Pijáčkvá, administrátr veřejné zakázky Odd. veřejných zakázek Předpkládaná hdnta veřejné zakázky je celkem ,- Kč (CZK) bez DPH (slvy: čtyři sta čtyřicet tisíc krun českých). Předpkládaná hdnta: Předmět zakázky: Rzdělení na části: Lhůta pr pdání nabídek: Druh zadávacíh řízení Vyhrazená práva zadavatele: Financvání: Adresa prfilu zadavatele, kde je zpřístupněna zadávací dkumentace: Předpkládaná hdnta veřejné zakázky je pr pžadvaný subr kmdit uvedený v přílze č. 1 (technická specifikace) zárveň hdntu limitní. Zadavatel upzrňuje ddavatele, že nabídky, jejichž nabídkvé ceny přesáhnu výše uvedenu limitní hdntu veřejné zakázky budu vyřazeny z další účasti ve výběrvém řízení a nebudu zadavatelem hdnceny. Ddávky NE v 10:00 hd. V tent den a hdinu již musí být nabídka dručena zadavateli. Veřejná zakázka maléh rzsahu Zadavatel si vyhrazuje práv uveřejnit známení vylučení ddavatele z veřejné zakázky neb známení výběru ddavatele na prfilu zadavatele. V tmt případě se známení pvažují za dručená všem účastníkům veřejné zakázky kamžikem jejich uveřejnění na prfilu zadavatele. Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěn z vlastních prstředků zadavatele. 2

3 1.1 Vyhlašvaná zakázka je veřejnu zakázku maléh rzsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, dále jen zákn, na kteru se vztahuje výjimka dle 31 zákna. 1.2 Právnické a fyzické sby slvené k pdání nabídky jsu pr účely tét zakázky značvány jak účastník výběrvéh řízení neb ddavatel, Mendelva univerzita v Brně, Prvzně eknmická fakulta, vyhlašující zadání zakázky je značen jak zadavatel neb bjednatel. 1.3 Pdáním nabídky ve výběrvém řízení přijímá ddavatel plně a bez výhrad zadávací pdmínky bsažené v tét zadávací dkumentaci včetně všech přílh a případných ddatků k tét zadávací dkumentaci. Ddavatel je pvinen si před pdáním nabídky pečlivě prstudvat všechny pkyny, pdmínky, termíny a specifikace bsažené v zadávací dkumentaci a řídit se jimi. Údaje uvedené v zadávacích pdmínkách vymezují závazné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmit pžadavky je ddavatel pvinen se řídit při zpracvání nabídky a předkládání dkladů k prkázání kvalifikace. 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky, pdmínky plnění 2.1 Předmětem veřejné zakázky je ddávka prpagačních předmětů pr ptřeby Public Relatins PEF MENDELU, jejichž pdrbná technická specifikace je bsahem přílhy č. 1a_technická specifikace tét Výzvy k pdání nabídek. Předmětem plnění jsu prpagační předměty s ptiskem lga zadavatele, jejichž závazná pravidla pužívání jsu bsahem přílhy č. 1b technická přílha. Ddavatelé jsu pvinni z těcht závazných pravidel při jejich pužití na ptisk prpagačních předmětů bezpdmínečně vycházet. 2.2 Pžadavky na předmět veřejné zakázky jsu vymezeny technickými, bchdními a jinými smluvními pdmínkami ve frmě a struktuře kupní smluvy. Tyt pdmínky vymezují rámec buducíh smluvníh vztahu, jsu pr ddavatele závazné a nemhu být měněny neb dplňvány. 3. Dba a míst plnění veřejné zakázky 3.1 Pžadvaný termín ddání předmětnéh plnění je d 6 týdnů d ptvrzení přijetí bjednávky zaslané bjednatelem prstřednictvím systému SAP. 3.2 Místem plnění je Česká republika, sídl zadavatele: Mendelva univerzita v Brně, děkanát PEF MENDELU, Public Relatins, Zemědělská 1, Brn. Knkrétní míst plnění a kntaktní sba právněná k převzetí bjednávky budu uvedeny ve vystavené bjednávce. 4. Pdmínky účasti ve výběrvém řízení 4.1 Ddavatel je pvinen vyplnit všechna žlutě pdbarvená ple přílhy č. 1a Technická specifikace. Ddavatel předlží kmpletně vyplněná kritéria (tj. uvede cenu každé jedntlivé plžky pdle záhlaví tabulky). Ddavatel, který se na základě prvedenéh hdncení umístí na prvním místě, musí na vyzvání zadavatele předlžit vzrky všech pžadvaných kmdit, viz bd 5.7 tét Výzvy k pdání nabídek. 5. Pžadavky na prkázání kvalifikace Zadavatel pžaduje v rámci nabídky prkázání základní a prfesní způsbilsti a technické kvalifikace. 5.1 Splnění základní a prfesní způsbilsti 3

4 Zadavatel stanvuje jak pdmínku účasti ve výběrvém řízení splnění pžadavků na základní a prfesní způsbilst. Účastník může pr splnění základní a prfesní způsbilsti pužít čestné prhlášení, které je přílhu č. 3 Výzvy k pdání nabídek. Zadavatel může d vybranéh ddavatele před uzavřením smluvy pžadvat předlžení riginálů / úředně věřených kpií dkladů, prkazujících splnění pžadavků na základní a prfesní kvalifikaci. Je-li účastníkem předkládán čestné prhlášení, musí být pdepsán statutárním rgánem ddavatele, v případě pdpisu jinu sbu musí být sučasně dlžen řádné zmcnění tét sby k příslušnému právnímu jednání, kterým ddavatel prkazuje řádné splnění kvalifikace. 5.2 Způsbilým dle 74 zákna není ddavatel, který: a. Byl v zemi svéh sídla v psledních 5 letech před zahájením výběrvéh řízení pravmcně dsuzen pr trestný čin uvedený v přílze č. 3 k tmut záknu neb bdbný trestný čin pdle právníh řádu země sídla ddavatele; k zahlazeným dsuzením se nepřihlíží; b. Má v České republice neb v zemi svéh sídla v evidenci daní zachycen splatný daňvý nedplatek; c. Má v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění; d. Má v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti; e. Je v likvidaci, prti němuž byl vydán rzhdnutí úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa pdle jinéh právníh předpisu neb v bdbné situaci pdle právníh řádu země sídla ddavatele. 5.3 Je-li ddavatelem právnická sba, musí pdmínku pdle bdu 5.2, písm. a) splňvat tat právnická sba a zárveň každý člen statutárníh rgánu. Je-li členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí pdmínku bdu 5.2, písm. a) splňvat: a. tat právnická sba, b. každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby a c. sba zastupující tut právnicku sbu v statutárním rgánu ddavatele. 5.4 V rámci splnění technické kvalifikace pžaduje zadavatel předlžení: I. seznamu min. tří řádně prvedených ddávek pskytnutých v bdbí psledních 3 (tří) let před zahájením tht výběrvéh řízení, z nichž každá je v minimální hdntě ,- Kč bez DPH. Deklarvané referenční ddávky musí být z blasti ddávky prpagačních předmětů. Pžadavek na prkázání kritéria referenčních ddávek lze pr účely pdání nabídky splnit uvedením referenčních ddávek d krycíh listu nabídky. II. vzrků zbží určenéh k ddání, a t na výzvu zadavatele zaslanu účastníkvi řízení v průběhu psuzvání splnění pdmínek účasti ve výběrvém řízení. Pr účely pdání nabídky lze splnit technicku kvalifikaci čestným prhlášením (lze využít vzr přílhy č. 3 zadavatele). Na předlžených vzrcích ddavatel prkáže: celkvu kvalitu ddávanéh zbží detailní sulad předlžených vzrků s pžadavky technické specifikace uvedené v přílze č. 1a; detailním suladem pdle předchzí drážky se rzumí: vzhled funkčnst kvalita a exaktnst prvedení 4

5 rzměry a tvary pužité materiály knstrukční detaily Vybraný ddavatel předlží v případě výzvy zadavatele riginály neb úředně věřené kpie dkladů kvalifikaci. Zadavatel vylučí ddavatele, který tyt dklady nepředlží. Dklady prkazující základní a prfesní způsbilst musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem pdání nabídky. Dklady kvalifikaci předkládají ddavatelé v nabídkách v kpiích a mhu je nahradit čestným prhlášením neb jedntným evrpským svědčením pr veřejné zakázky. 5.5 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn něklika ddavateli splečně a ddavatelé za tím účelem pdávají splečnu nabídku, musí prkázat splnění základní a prfesní způsbilsti shra uvedeným způsbem každý ddavatel samstatně. 5.6 Pkud p předlžení dkladů neb prhlášení kvalifikaci djde v průběhu výběrvéh řízení ke změně kvalifikace ddavatele, je ddavatel pvinen tut změnu zadavateli d 5 pracvních dnů známit a d 10 pracvních dnů d známení tét změny předlžit nvé dklady neb prhlášení ke kvalifikaci. 5.7 Zadavatel uvádí, že v rámci psuzvání technické kvalifikace u ddavatele, který předlžil nejvýhdnější nabídku z hlediska hdnticíh kritéria eknmické výhdnsti nabídky, bude zadavatel vyžadvat předlžení vzrků předmětu plnění a t všech plžek uvedených v přílze č. 1a_technická specifikace. Zadavatel upzrňuje, že u některých vzrků bude vyžadvat jejich předlžení včetně ptisku, v suladu s údaji uvedenými v technické specifikaci, nebť klade značný důraz na kvalitu ddaných předmětů včetně technickéh prvedení publicity. Seznam vybraných plžek, které bude zadavatel vyžadvat s ptiskem, bude vyzvanému ddavateli zaslán. Jestliže předlžené vzrky nebudu dpvídat pžadavkům stanveným v technické specifikaci uvedené v přílze č. 1a, zadavatel může pžádat ddání nvých vzrků. Jestliže ani pakvaná ddávka vzrků nebude dpvídat technické specifikaci, zadavatel takvéh ddavatele vylučí z další účasti ve výběrvém řízení pr nesplnění technické kvalifikace. Zadavatel může pžádat ddavatele, který se umístil jak další v přadí, předlžení vzrků v rámci splnění technické kvalifikace, tzn. uplatnit bdbný pstup, jak je uveden výše. Zadavatel je pvinen vzrky, které si pnechá, zaplatit. Výše úhrady za vzrky bude dpvídat nabídkvé ceně za jedntlivé kmdity v nabídce. Ddavateli, který nebude vybrán, budu vzrky vráceny. 6 Vysvětlení zadávací dkumentace 6.4 Ddavatelé jsu právněni písemně pžadvat p zadavateli vysvětlení zadávacích pdmínek. 6.5 Písemná žádst musí být dručena zadavateli nejpzději 4 pracvní dny před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Zadavatel dešle vysvětlení zadávacích pdmínek nejpzději 2 pracvní dny p dručení žádsti. Zadavatel si vyhrazuje práv uveřejnit vysvětlení včetně přesnéh znění žádsti buď na základě dtazu ddavatele, neb z vlastníh pdnětu. 6.6 Případná vysvětlení zadávací dkumentace budu uveřejňvána na prfilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky: 7 Způsb hdncení nabídek, hdnticí kritéria 7.4 Hdnticím kritériem pr zadání veřejné zakázky je eknmická výhdnst nabídky, která bude hdncena na základě nejnižší nabídkvé ceny v Kč bez DPH. Jak nejvýhdnější bude hdncena nabídka ddavatele s nejnižší nabídkvu cenu v Kč bez DPH za celý subr 5

6 kmdit uvedený v přílze č. 1a_technická specifikace. Nabídky statních ddavatelů budu seřazeny analgicky dle výše nabídkvé ceny d nejnižší p nejvyšší. 7.5 Pkud hdnticí kmise psudí předlženu nabídku jak nabídku bsahující mimřádně nízku nabídkvu cenu, bude pstupvat analgicky s 113 zákna. 7.6 V případě rvnsti nabídkvých cen účastníků, kteří by se na základě hdnticíh kritéria umístili na prvním až druhém místě, zadavatel výběrvé řízení zruší. 8 Způsb zpracvání nabídkvé ceny 8.4 Ddavatel je pvinen stanvit celkvu nabídkvu cenu v Kč bez DPH abslutní částku v českých krunách v členění nabídkvá cena bez DPH, výše DPH a nabídkvá cena včetně DPH. Nabídkvu cenu uvede účastník ve shdné výši ve všech přílhách tét Výzvy (tj. v krycím listu nabídky, příslušné technické specifikaci a v kupní smluvě). 8.5 Nabídkvá cena musí bsahvat veškeré nutné náklady nezbytné k řádné realizaci ddávky, včetně všech nákladů suvisejících (zejména dprava předmětu veřejné zakázky na míst určení a veškeré výdaje s tím spjené) tzn. se zapčtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). 8.6 Zadavatel nepskytuje zálhy. 8.7 Změna nabídkvé ceny je mžná puze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky djde ke změnám sazeb DPH. V tmt případě bude celkvá nabídkvá cena upravena pdle výše sazeb DPH platných v dbě vzniku zdanitelnéh plnění. 9 Obchdní pdmínky a platební pdmínky 9.4 Zadavatel jak sučást zadávací dkumentace předkládá bchdní pdmínky ve frmě a struktuře kupní smluvy bligatrníh charakteru, která vymezuje buducí smluvní vztah (viz přílha č. 4). 9.5 Zadavatel pžaduje, aby účastníci bchdní pdmínky bligatrně v plném rzsahu akceptvali. Kupní smluva s vybraným ddavatelem bude uzavřena ve znění identickém s předlženými bchdními pdmínkami, které jsu přílhu č. 4 tét Výzvy k pdání nabídek. 9.6 Vybraný ddavatel na výzvu zadavatele puze dplní vlastní identifikační údaje a kupní cenu v textu, kde je tat mžnst zadavatelem umžněna, tj. vyznačena žlutým pdbarvením. P dplnění pžadvaných údajů ddavatel dstraní ze smluvy žluté pdbarvení textu (tj. smluvu předkládá bez těcht žlutě značených míst). V případě, že vybraný ddavatel neddrží pdmínky pr úpravu kupní smluvy, tj. změní části textu, jejichž změnu zadavatel neumžnil značením žlutu barvu, neb ddavatel uvede údaje, které jsu v rzpru s pžadavky zadavatele, nebude kupní smluva uzavřena. 10 Slžení nabídky Nabídka musí bsahvat minimálně následující části: Krycí list nabídky s vyplněnými údaji účastníka, s uvedením nabídkvé ceny (přílha č. 2); Čestné prhlášení splnění základní a prfesní způsbilsti a technické kvalifikace (přílha č. 3); Vyplněná přílha č. 1a_Technická specifikace v editvatelném frmátu (dc, dcx, xls, xlsx) Vyplněná kupní smluva (přílha č. 4) 11 Základní pkyny k pdávání nabídek 11.1 Každý ddavatel může pdat puze jednu nabídku. 6

7 11.2 Nabídky se pdávají v českém neb slvenském jazyce písemně, a t buď v elektrnické pdbě prstřednictvím zadavatelem stanvenéh elektrnickéh nástrje E-ZAK (adresa prfilu zadavatele neb v listinné pdbě. Rzhdne-li se ddavatel pdat nabídku elektrnicky, dpručuje zadavatel v takvém případě prvést akci,,test nastavení prhlížeče v hlavní nabídce elektrnickéh nástrje E- ZAK Nabídka v listinné pdbě musí být dručena v řádně zalepené bálce značené nápisem: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Ddávka prpagačních předmětů pr PR PEF NEOTEVÍRAT. Na bálce musí být uvedeny identifikační údaje a kntaktní sba ddavatele V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje ddavateli v rzsahu uvedeném níže. Nabídka musí být zpracvána v českém neb slvenském jazyce a pdepsána na krycím listu sbu v suladu s právněním zavazvat ddavatele V případě pdání nabídky v listinné pdbě ddavatel předlží nabídku vytištěnu v jednm (1) vyhtvení a rvněž 1x elektrnicky na přensném nsiči dat (CD / DVD / USB disk). Nabídka musí být zpracvána dle zadávacích pdmínek Ddavatel v nabídce uvede kntaktní adresu pr písemný styk mezi ddavatelem a zadavatelem a vu adresu pr elektrnický písemný styk mezi ddavatelem a zadavatelem. Ddavatel rvněž uvede ID funkční datvé schránky. Pkud pdává nabídku více ddavatelů splečně (splečná nabídka), uvedu v nabídce krmě kntaktní adresy dle předchzí věty též sbu, která bude zmcněna zastupvat tyt ddavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrvéh řízení Kupní smluva včetně přílh musí být s hledem na zákn č. 340/2015 Sb. a následné uveřejnění v registru smluv předlžena na CD / DVD / USB disku v tevřeném editvatelném frmátu (*.dc, *.dcx) V případě, že nabídku pdává splečně něklik ddavatelů, jsu pvinni předlžit zadavateli sučasně s dklady prkazujícími splnění kvalifikačních předpkladů smluvu, ve které je bsažen závazek, že všichni tit ddavatelé budu vůči veřejnému zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Ddavatel je v případě pdání nabídky v listinné pdbě pvinen dručit nabídku v tištěné verzi d sídla zadavatele sbně neb pštu, a t d termínu uknčení příjmu nabídek. 12 Lhůta pr pdání nabídky, míst a způsb pdání nabídky, tevírání nabídek 12.1 Lhůta pr pdání nabídek knčí dne v 10:00 hd. Nabídky je nutn dručit d sídla zadavatele (v případě pdání nabídky v listinné pdbě): Mendelva univerzita v Brně, Rektrát pdatelna, Odd. veřejných zakázek, k rukám Verniky Pijáčkvé, Zemědělská 1665/1, Brn. Úřední hdiny pdatelny: Pracvní dny 8:00 11:00 hd. a 13:00-15:00 hd. 7

8 Mim úřední hdiny pdatelny je mžné využít pr pdání nabídky vrátnici na témže místě v přízemí, vlev. Nabídky přijaté p tmt termínu zadavatel netevře a nebudu zařazeny d hdncení V případě pdání nabídky v elektrnické pdbě pdá ddavatel nabídku prstřednictvím zadavatelem stanvenéh elektrnickéh nástrje E-ZAK (adresa prfilu zadavatele ve lhůtě pdle bdu 12.1 tét zadávací dkumentace O včasnsti dručení rzhduje datum a čas dručení nabídky vyznačené na bálce pdatelnu / vrátnicí zadavatele. Nabídky dručené p lhůtě pr pdání nabídek dle bdu 12.1 tét Výzvy zadavatel netevře a nebudu zařazeny d hdncení. Využívá-li ddavatel k dručení nabídky třetíh subjektu, nese plné rizik včasnéh a řádnéh dručení nabídky, včetně neprušensti bálky. V případě pdání nabídky v elektrnické pdbě pdá ddavatel nabídku prstřednictvím zadavatelem stanvenéh elektrnickéh nástrje E-ZAK (adresa prfilu zadavatele ) ve lhůtě uvedené v bdu 12.1 tét zadávací dkumentace Otevírání nabídek se uskuteční dne v 10:00 hd. na adrese: Mendelva univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brn, ddělení veřejných zakázek, 2. NP budvy A. 13 Rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky 13.1 Zadavatel si vyhrazuje práv známit rzhdnutí vylučení účastníka z výběrvéh řízení a známení výběru ddavatele jeh uveřejněním na prfilu zadavatele. V tmt případě se známení výběru ddavatele a rzhdnutí vylučení účastníka pvažuje za dručené kamžikem uveřejnění na prfilu zadavatele Další vyhrazená práva zadavatele: - uveřejnit vysvětlení zadávací dkumentace na prfilu zadavatele, - pžadvat d ddavatelů dplňující infrmace a věřit si skutečnsti uvedené v nabídkách. 14 Další infrmace k výběrvému řízení 14.1 Zadavatel si vyhrazuje mžnst zrušit výběrvé řízení kdykli d kamžiku uzavření smluvy Ddavatel nemá práv na náhradu nákladů spjených s účastí ve veřejné zakázce Nabídky se ddavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jak sučást dkumentace zadání veřejné zakázky V případě, že djde ke změně údajů uvedených v nabídce d dby uzavření smluvy s vybraným ddavatelem, je příslušný ddavatel pvinen tét změně zadavatele bezdkladně písemně infrmvat. V případě, že djde ke změně v kvalifikaci ddavatele, je třeba pstupvat analgicky pdle 88 zákna Zadavatel si vyhrazuje práv věřit infrmace bsažené v nabídce ddavatele u třetích sb, ddavatel mu je v tmt případě pvinen pskytnut přiměřenu sučinnst Ddavatel je dle zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinnu splupůsbit při finanční kntrle. 8

9 14.7 Ddavatel má pvinnst p dbu 10 let d sknčení plnění zakázky uchvávat dklady suvisející s plněním zakázky a umžnit sbám právněným k výknu kntrly (zejména se jedná pskytvatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evrpský účetní dvůr), prvést kntrlu těcht dkladů. Lhůta začíná běžet d 1. ledna následujícíh kalendářníh rku, ve kterém byla uhrazena ddavateli závěrečná platba Vybraný ddavatel bere na vědmí pvinnst uveřejnění kmpletní smluvy včetně přílhy / přílh na prfilu zadavatele a v suladu se záknem č. 340/2015 Sb., zákn zvláštních pdmínkách účinnsti některých smluv, uveřejňvání těcht smluv a registru smluv (zákn registru smluv) v registru smluv Zadavatel upzrňuje ddavatele, že lze prvést hdncení nabídek před psuzením splnění pdmínek účasti ve výběrvém řízení. 15 Přílhy zadávací dkumentace Nedílnu sučástí tét zadávací dkumentace jsu přílhy: Přílha č. 1a Technická specifikace Přílha č. 1b Technická přílha Přílha č. 2 - Krycí list nabídky Přílha č. 3 - Vzr čestnéh prhlášení splnění základní a prfesní způsbilsti Přílha č. 4 - Návrh kupní smluvy V Brně dne pdpis dc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. děkan Prvzně eknmické fakulty Mendelvy univerzity v Brně 9

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídl Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkv, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Spis č. 4VZ8866/2016-504101 Č.j. SPU 330990/2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele Psychologické poradenství e-learningového systému BOZP a PO

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele Psychologické poradenství e-learningového systému BOZP a PO Strana 1 z 10 Zadávací dkumentace Výběrvé řízení na ddavatele Psychlgické pradenství e-learningvéh systému BOZP a PO 1) Identifikace zadavatele Obchdní jmén: TRAIVA, s.r.. Sídl žadatele: Phraniční 678/104,

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky na služby zadávané mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, s pstupem dle OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více