ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba"

Transkript

1 Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn), vedené pd názvem PS Knice - nvá výstavba Zadávací řízení byl zahájen dnem deslání známení zahájení zadávacíh řízení k uveřejnění v IS VZ pd ev. č. VZ Dkumentace k veřejné zakázce je zveřejněna na prfilu zadavatele 1

2 1. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE Název zadavatele: Česká republika Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Sídl: Schweitzerva 91, Olmuc Právní frma: rganizační slžka státu Zastupený: plk.ing. Karlem Kláříkem, ředitelem IČ: DIČ: CZ identifikvaná sba (dále jen zadavatel) 2. PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1 Předmětem tét veřejné zakázky je výstavba nvé pžární stanice v bci Knice dle prjektvé dkumentace PS Knice nvá výstavba, zpracvané v srpnu 2015, v suladu s pravmcnými rzhdnutími příslušných rgánů státní správy. Tat rzhdnutí předá zadavatel ddavateli při pdpisu smluvy díl. 2.2 Prjektvá dkumentace je zpracvána Ing. Jiřím Tmečkem Atelier A, ul. 8. května 16, Olmuc. Stavba je rzčleněna d těcht bjektů : 1. Stavební neb inženýrské bjekty 1.1. Architektnick stavební řešení 1.2. Stavebně knstrukční řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení 1.4. Technika prstředí staveb a) vytápění b,c) chlazení a vzduchtechnika d) měření a regulace e) zdravtně technické instalace g) silnprudá elektrtechnika včetně chrany před bleskem h) slabprudá elektrtechnika j) rzvd stlačenéh vzduchu 1.5. Vnitrareálvé plchy Oplcení areálu HZS 2. Technické a technlgické zařízení a) Odlučvač lehkých kapalin b) Vdhspdářské bjekty 3. PODROBNÝ POPIS A KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pdrbné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických pdmínek v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, je uveden v přílhách tét zadávací dkumentace. CPV kód a název : výstavba pžárních stanic výstavba administrativních budv výstavba vedlejších kmunikací 2

3 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 4.1 Předpkládané zahájení stavebních prací : Zadavatel předpkládá předání staveniště nejdříve a nejpzději Dba plnění : nejdéle d 360 dnů d předání staveniště zhtviteli, maximálně však d Pdrbná úprava dby plnění je uvedena v přílhách tét zadávací dkumentace Zadavatel pžaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl předpkládaný časvý harmngram pstupu prací při realizaci veřejné zakázky a navazující plán fakturace s předpkladem zahájení prací (dále jen harmngram stavby). 4.2 Místem plnění je staveniště dle prjektvé dkumentace uvedené v přílhách tét zadávací dkumentace. Zadavatel nebude rganizvat prhlídku místa plnění, prtže míst výstavby je pr případné zájemce vlně přístupné. 5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Uchazeč je pvinen pdat návrh smluvy pkrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče pdepsán statutárním rgánem neb sbu prkazatelně právněnu zastupvat uchazeče; v takvém případě dlží uchazeč tt právnění (např. plnu mc) v nabídce. 5.2 Uchazeč dplní příslušné údaje d přílhy č.1 tét zadávací dkumentace Smluva díl závazné bchdní a platební pdmínky, přičemž není právněn činit další změny či dplnění návrhu smluvy, s výjimku údajů, které jsu výslvně vyhrazeny pr dplnění ze strany uchazeče. Uchazeč je pvinen upravit návrh smluvy v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a t v suladu se skutečným stavem, aby byl vymezení uchazeče dstatečně určité. V případě nabídky pdávané splečně s něklika ddavateli (jak jedním uchazečem) jsu ddavatelé právněni upravit právní zkratky značující smluvní stranu zhtvitele (tj. nahrazení zkratky zhtvitel zkratku zhtvitelé ), a tmu dpvídající pčet stejnpisů smluvy. 5.3 Uchazeč je právněn zajišťvat plnění předmětu veřejné zakázky prstřednictvím subddavatele(ů). V případě, že uchazeč v suladu s tut zadávací dkumentací prkázal splnění části kvalifikace prstřednictvím subddavatele, musí tent subddavatel i tmu dpvídající část plnění pskytvat. Uchazeč je právněn změnit subddavatele, pmcí kteréh prkázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvdů a s předchzím písemným suhlasem zadavatele, přičemž nvý subddavatel musí dispnvat minimálně stejnu kvalifikací, kteru půvdní subddavatel prkázal za uchazeče; zadavatel nesmí suhlas se změnu subddavatele bez bjektivních důvdů dmítnut, pkud mu budu příslušné dklady předlženy. 5.4 Návrh smluvy nesmí vylučit či žádným způsbem mezvat právnění zadavatele, uvedené v tét zadávací dkumentaci; v pačném případě nabídka nesplňuje zadávací pdmínky a bude vyřazena dle 76 dst.1 zákna. 6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 6.1 Ddavatel je pvinen nejpzději d lhůty stanvené pr pdání nabídek prkázat svji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rzumí: a) splnění základních kvalifikačních předpkladů, b) splnění prfesních kvalifikačních předpkladů, c) předlžení čestnéh prhlášení své eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku a d) splnění technických kvalifikačních předpkladů. 3

4 6.2 Základní kvalifikační předpklady Zadavatel pžaduje p ddavateli prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů dle ustanvení 53 dst. 1 písm. a) až l) zákna. Ddavatel prkáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpkladů předlžením dkladů dle 53 dst. 3 zákna, čestné prhlášení bude pdepsané právněnu sbu ddavatele. 6.3 Prfesní kvalifikační předpklady Zadavatel pžaduje splnění prfesních kvalifikačních předpkladů pdle 54 písm. a), b) a d) zákna. Splnění prfesních kvalifikačních předpkladů prkáže ddavatel, který předlží : a) výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán, b) dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky ( výpis ze živnstenskéh rejstříku), c) dklad (svědčení) dbrné způsbilsti ddavatele neb sby, jejímž prstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje v rzsahu : - svědčení pdle zákna č.360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pzdějších předpisů, pr br Pzemní stavby, a t ve vztahu nejméně k jedné sbě, - svědčení pdle zákna č.360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pzdějších předpisů, pr br Technika prstředí staveb, a t ve vztahu nejméně k jedné sbě, - dklad (svědčení) dbrné způsbilsti ddavatele neb sb, jejichž prstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje, pdle 13 dst. 1 písm.a) a písm. c) zákna č. 200/1994 Sb., zeměměřictví a změně a dplnění některých záknů suvisejících s jeh zavedením, ve znění pzdějších předpisů, tj. právnění pr věřvání výsledků zeměměřičských činnstí ve vztahu k nejméně jedné sbě Čestné prhlášení Ddavatel v suladu s ust. 50 dst. 1 písm. c) zákna předlží čestné prhlášení pdepsané právněnu sbu ddavatele, z něhž bude vyplývat, že je eknmicky a finančně způsbilý splnit veřejnu zakázku Technické kvalifikační předpklady Zadavatel pžaduje splnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst.3 písm. a) a c) zákna. Splnění technických kvalifikačních předpkladů prkáže ddavatel, který předlží : a) seznam stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let a svědčení bjednatelů řádném plnění nejvýznamnějších z těcht stavebních prací; tat svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt práce prvedeny řádně a dbrně; z předlženéh seznamu musí vyplývat alespň tyt údaje : - bchdní firma/název bjednatele, - předmět stavební práce, - dba a míst realizace stavební práce, - finanční bjem stavební práce, - kntaktní sba bjednatele, u které bude mžné realizaci stavební práce věřit, 4

5 přičemž přílhu seznamu musí být svědčení bjednatelů řádném a dbrném prvedení těcht stavebních prací, případně smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. Ze seznamu a svědčení musí jednznačně vyplývat, že ddavatel v uvedeném bdbí (ke dni pdání nabídky) realizval alespň : - 1 stavbu, která spčívala ve výstavbě či přestavbě (kmplexní reknstrukci) budvy integrvanéh výjezdvéh centra neb pžární stanice neb budvy (střediska) slžky integrvanéh záchrannéh systému, finančním bjemu minimálně ,00 Kč bez DPH, a - 1 stavbu, která spčívala ve výstavbě či přestavbě (kmplexní reknstrukci) tzv. inteligentní budvy (budva s integrvaným managementem, tj. se sjedncenými systémy řízení (technika prstředí, kmunikace, energetika) a zabezpečení (kntrla přístupu, pžární chrana, bezpečnstní systém) a - 1 stavbu, která spčívala ve výstavbě či přestavbě (kmplexní reknstrukci) areálu, přičemž sučástí každé z nich byl i zajištění výstavby inženýrských sítí a výstavba kmunikací a/neb zpevněných plch finančním bjemu minimálně ,00 Kč bez DPH. Tent kvalifikační předpklad splní ddavatel i v případě, že se jedná stavební práce dsud prbíhající za předpkladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání a předlžení příslušnéh svědčení bjednatele. Tent kvalifikační předpklad splní ddavatel i v případě, že se jedná stavební práce zahájené dříve než v psledních 5 letech, pkud byly stavební práce v psledních 5 letech dknčeny neb dsud prbíhají, za předpkladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání a předlžení příslušnéh svědčení bjednatele. b) svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci ddavatele neb veducích zaměstnanců ddavatele neb sb v bdbném pstavení a sb dpvědných za vedení realizace příslušných stavebních prací v tmt rzsahu : - stavbyveducí 1 sba tat sba musí mít : VŠ vzdělání, dbrnu způsbilst ve smyslu zákna č.360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pzdějších předpisů, pr br Pzemní stavby, praxi v blasti výknu funkce stavbyveducíh na staveništi v suvislsti s přípravu a realizací budvy integrvanéh výjezdvéh centra neb pžární stanice neb budvy (střediska) slžky integrvanéh záchrannéh systému neb jiné tzv. inteligentní budvy se sjednceným řízením vnitřních funkcí (nemusí se přitm jednat identické referenční zakázky, prstřednictvím kterých uchazeč prkazuje splnění kvalifikace bdu 7.4., písm. a) tét zadávací dkumentace), min. 7 let praxe v blasti výknu funkce stavbyveducíh na staveništi v psledních 10 letech. - zástupce stavbyveducíh 1 sba tat sba musí mít : VŠ vzdělání v bru, min. 5 let praxe v blasti výknu funkce stavbyveducíh na staveništi v psledních 10 letech. 5

6 Ddavatel je pvinen u těcht sb předlžit prfesní živtpis, z něhž bude vyplývat splnění pžadavků zadavatele ( u referenční zakázky uvede ddavatel údaje, z nichž bude věřitelné splnění pžadavků zadavatele, a t včetně kntaktních údajů na bjednatele takvé zakázky), uvést údaj tm, zda je sba v pracvněprávním či jiném vztahu (ddavatel uvede v jakém) k ddavateli, kpii VŠ diplmu a příslušnéh svědčení Prkázání kvalifikace výpisem ze Seznamu kvalifikvaných ddavatelů Ddavatel může k prkázání kvalifikace předlžit výpis ze Seznamu kvalifikvaných ddavatelů vydaný prvzvatelem seznamu ( 127 zákna). Předlží-li ddavatel zadavateli výpis ze seznamu, který nebude starší než 3 měsíce k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, nahrazuje tent výpis prkázání splnění: a) základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 zákna a b) prfesních kvalifikačních předpkladů pdle 54 písm. a) až d) zákna v tm rzsahu, v jakém dklady prkazující splnění těcht prfesních kvalifikačních předpkladů pkrývají pžadavky veřejnéh zadavatele na prkázání splnění prfesních kvalifikačních předpkladů pr plnění veřejné zakázky Prkázání kvalifikace certifikátem a) Ddavatel může prkázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikvaných ddavatelů. Certifikát, který bsahuje náležitsti stanvené v 139 zákna, a údaje v něm uvedené jsu platné nejméně k pslednímu dni lhůty pr prkázání splnění kvalifikace, nahrazuje splnění kvalifikace v rzsahu v něm uvedených údajů. b) Certifikát ddavatel předlží ve lhůtě pr prkázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 dst. 1 zákna Subddavatelé a splečná nabídka více ddavatelů a) Ddavatel je pvinen v nabídce uvést, které části zakázky má v úmyslu zadat jednmu či více subddavatelům včetně identifikačních údajů těcht subddavatelů, kteří se budu pdílet na zpracvání zakázky z více než 10% nabídkvé ceny. b) Bude-li předmět zakázky plněn něklika ddavateli splečně a za tímt účelem pdávají či hdlají pdat splečnu nabídku, je každý z ddavatelů pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 50 dst. 1 písm. a) zákna (tj. základní kvalifikační předpklady pdle 53 zákna) a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna (tj. výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm ddavatel zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán) v plném rzsahu. Splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) a d) zákna musí prkázat všichni ddavatelé splečně. c) V případě, že bude předmět zakázky plněn pdle 51 dst. 5 zákna splečně něklika ddavateli, jsu pvinni předlžit zadavateli sučasně s dklady prkazujícími splnění kvalifikačních předpkladů smluvu, ve které je bsažen závazek, že všichni tit ddavatelé budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti se zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. d) Pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané zadavatelem pdle 50 dst. 1 písm. b) a d) zákna v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit: - dklady prkazující splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. j) zákna a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna subddavatelem a 6

7 - smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí knkrétníh plnění určenéh k plnění veřejné zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) a d) zákna. Ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění kvalifikace pdle 54 písm. a) zákna. 6.9 Prkázání kvalifikace v případě zahraniční sby a) Nevyplývá-li z jinéh právníh předpisu jinak, prkáže zahraniční ddavatel splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh v zemi jeh sídla, místa pdnikání neb bydliště, a t v rzsahu pžadvaném záknem a zadavatelem. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán, v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení. b) Dklady prkazující splnění kvalifikace předlží zahraniční ddavatel v půvdním jazyce s připjením jejich úředně věřenéh překladu d českéh jazyka; t platí i v případě, prkazuje-li splnění kvalifikace dklady v jiném než českém jazyce ddavatel se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu na území České republiky. Pvinnst připjit k dkladům úředně věřený překlad d českéh jazyka se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce Pravst a stáří dkladů prkazujících splnění kvalifikace a) Ddavatel je pvinen předlžit dklady prkazující splnění kvalifikace v prsté kpii, není-li výslvně uveden jinak. Zadavatel může před uzavřením smluvy pžadvat předlžení riginálních dkladů neb věřených kpií těcht dkladů Skutečnsti rzhdné pr splnění kvalifikace musí vždy existvat ve lhůtě pr pdání nabídek. b) Dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů a výpis z bchdníh rejstříku nesmějí být ke dni pdání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 7. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7.1 Celkvá nabídkvá cena musí zahrnvat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky a bude značena jak nejvýše přípustná a platná p celu dbu plnění zakázky. V tét ceně budu bsaženy veškeré práce a činnsti ptřebné pr řádné a úplné prvedení díla. Odpvědnst za správnst stanvení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni pdání nabídky. 7.2 Nabídkvá cena musí být v nabídce dlžena plžkvým rzpčtem (ceněným výkazem výměr, který je sučástí přílhy č.2 tét zadávací dkumentace). Veškeré plžky plžkvéh rzpčtu budu uvedeny včetně specifikace a cenění. Výpčet nabídkvé ceny musí být dlžen včetně rekapitulací. Údaje v takt zpracvaném výpčtu nabídkvé ceny pvažuje zadavatel za limitní a závazné pr účely plnění předmětné veřejné zakázky. Případ, kdy nabídka nebude bsahvat plžkvý rzpčet vypracvaný pdle tét zadávací dkumentace, je nesplněním pžadavku zadavatele uvedenéh v zadávacích pdmínkách. Nabídkvá cena může být měněna (ppř. překrčena) puze za pdmínek vyplývajících z přílhy č. 1 tét zadávací dkumentace. 7.3 Zadavatel pžaduje, aby v nabídce (zejm. návrhu smluvy) byla uvedena nabídkvá cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč v tmt členění: 7

8 Cena bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) Cena včetně DPH (v Kč) Část ceny v sazbě DPH 15% Část ceny v sazbě DPH 21% Celkem 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 8.1 Zadavatel stanvil jak základní hdntící kritérium nejnižší nabídkvu cenu. Hdntící kmise stanví výsledné přadí nabídek pdle celkvé výše nabídkvých cen navržených uchazeči bez DPH. Před stanvením úspěšnsti nabídek prvede hdntící kmise psuzení nabídkvé ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (psuzení příp. mimřádně nízké nabídkvé ceny). 8.2 Jak nejvhdnější bude vyhdncena nabídka s nejnižší nabídkvu cenu. V případě rvnsti nabídkvých cen bude rzhdnut nejvhdnější nabídce lsem za účasti dtčených uchazečů. 9. JISTOTA 9.1 Zadavatel pžaduje pskytnutí jistty ve výši ,- Kč (sm set tisíc krun českých) dle 67 zákna. Uchazeč pskytne jisttu frmu slžení peněžní částky na účet zadavatele vedený Česku nárdní banku pd číslem /0710, variabilní symbl IČ uchazeče, neb frmu nedvlatelné a nepdmíněné bankvní záruky písemné záruční listiny ve smyslu 2029 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku, neb frmu pjištění záruky dle ust zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku. 9.2 Jistta pskytnutá frmu slžení peněžní částky musí být připsána na účet zadavatele nejpzději d knce lhůty pr pdání nabídek. Dkladem je výpis z účtu uchazeče u peněžníh ústavu, z něhž je patrné, že uchazeč převedl částku ve výši dpvídající pžadvané jisttě na účet zadavatele, neb ptvrzení peněžníh ústavu slžení částky ve výši dpvídající pžadvané jisttě na účet zadavatele. 9.3 Peněžní jisttu je zadavatel pvinen uvlnit v suladu s ustanvením 67 zákna včetně úrků zúčtvaných peněžním ústavem. Za tímt účelem je uchazeč pvinen uvést v nabídce čísl účtu, na který bude jistta uvlněna. Bude-li jistta pskytnuta jinu frmu (viz výše), je uchazeč pvinen zajistit platnst listiny p celu dbu zadávací lhůty pdle 43 zákna. Pkud bude uchazeč pžadvat vrácení dkladu (záruční listiny), bude riginál záruční listiny v nabídce vlně vlžen a nabídka bude bsahvat kpii tét záruční listiny z důvdu nutnsti uchvání dkumentace pdle ustanvení 155 zákna. 9.4 Pkud nabídku pdává více uchazečů splečně, pstačí, slží-li peněžní jisttu na účet zadavatele jeden z nich, resp. bankvní záruka je vystavena na jmén jednh z těcht uchazečů. 10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 10.1 Pdání nabídek se řídí ustanvením 69 zákna. Nabídky se pdávají písemně v českém jazyce v zalepené bálce, která bude zřetelně značena nápisem : Netevírat veřejná zakázka a názvem veřejné zakázky PS Knice nvá výstavba, č.j. HSOL- 3405/2016. Na bálce musí být uvedena kntaktní adresa uchazeče, na kteru lze 8

9 zaslat známení dle 71 dst. 5 zákna. Zadavatel dpručuje bálku vhdným způsbem zajistit prti samvlnému tevření či tevření v důsledku manipulace při pštvní přepravě Nabídka samtná - musí být předlžena v jednm vyhtvení, značeném jak ORIGINÁL, - by měla být zabezpečena prti manipulaci s jedntlivými listy např. tak, že bude pevně sešita či svázána a všechny listy nabídky budu číslvány přadvými čísly vzestupnu, nepřerušenu číselnu řadu. Pkud pdává nabídku více uchazečů splečně (splečná nabídka), uvedu v nabídce též sbu, která bude zmcněna zastupvat tyt uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacíh řízení. Zadavatel žádá uchazeče zachvat následující pdbu nabídky : - krycí list bsahující identifikaci uchazeče a nabídkvu cenu v rzsahu dle přílhy č.3 tét zadávací dkumentace, - bsah nabídky s uvedením čísel stran kapitl nabídky, včetně seznamu přílh, - dklad pskytnutí jistty, - dklady prkazující splnění kvalifikačních předpkladů, - dklady uvedené v 68 dst. 3 zákna, - seznam subddavatelů, kteří se budu pdílet na zpracvání zakázky z více než 10% nabídkvé ceny, - návrh smluvy pdepsaný právněnu sbu, který bude respektvat závazné bchdní a platební pdmínky, které jsu přílhu tét zadávací dkumentace, - nabídkvá cena v pžadvaném členění, - statní dkumenty, které mají dle uchazeče tvřit bsah nabídky Uchazeč předlží nabídku rvněž na technickém nsiči dat (CD, DVD) - elektrnická frma nabídky ve frmátu pdf, vyplněný návrh smluvy ve frmátu dc a ceněný plžkvý rzpčet. Infrmace na technickém nsiči by měly být shdné s písemnu verzí nabídky. 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 11.1 Lhůta pr pdání nabídek knčí dne v 10:00 hd Nabídku lze pslat dpručenu pštu neb kurýrní službu na adresu zadavatele: HZS Olmuckéh kraje, Schweitzerva 91, Olmuc. Za kamžik pdání nabídky se pvažuje její fyzické převzetí pracvníkem pdatelny zadavatele na adrese zadavatele. Nabídku lze sbně pdat na pdatelně zadavatele na adrese Schweitzerva 91, Olmuc, každý pracvní den lhůty v dbě d 08:00 d 14:00 hd. v pslední den lhůty d 10:00 hdin Nabídka, která bude dručena p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, nebude tevřena ani hdncena a bude archivvána u zadavatele. 12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání bálek s nabídkami bude zahájen v suladu s ust. 71 dst. 4 zákna ihned p sknčení lhůty pr pdávání nabídek dle bdu 11.1 tét zadávací dkumentace v sídle zadavatele, míst tevírání bálek bude upřesněn infrmační tabulku na recepci hlavní budvy krajskéh ředitelství. Při tevírání bálek s nabídkami mají práv být přítmni členvé kmise pr tevírání bálek, zástupci zadavatele a zmcnění zástupci uchazečů 9

10 (max.2 sby za jednh uchazeče), jejichž nabídky byly zadavateli dručeny ve lhůtě pr pdání nabídek. 13. ZVEŘEJNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE 13.1 Tat zadávací dkumentace včetně přílh je též k dispzici ke stažení na prfilu zadavatele, ppř. k vyžádání u kntaktní sby zadavatele: Bc.Alena Rusvá, tel , fax , Ddavatel je právněn pžadvat p zadavateli ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Písemná ( vá) žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 6 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Žádsti pskytnutí ddatečných infrmací lze zasílat na kntaktní vu adresu zadavatele uvedenu výše (Bc. Rusvá). V žádsti musí být uvedeny identifikační a kntaktní údaje ddavatele a infrmace tm, ke které veřejné zakázce se žádst vztahuje. Zadavatel v záknné lhůtě dešle ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám a případné suvisející dkumenty, vč. přesnéh znění žádsti, všem ddavatelům, kteří pžádali pskytnutí zadávací dkumentace neb kterým byla zadávací dkumentace pskytnuta, a t prstřednictvím u. Zadavatel sučasně zveřejnění ddatečné infrmace včetně přesnéh znění žádsti na prfilu zadavatele Zadavatel má práv pskytnut ddavatelům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez předchzí žádsti. Takvét ddatečné infrmace dručí zadavatel všem ddavatelům, kteří si vyžádali zadávací dkumentaci neb kterým byla zadávací dkumentace pskytnuta. Zadavatel sučasně zveřejnění ddatečné infrmace na prfilu zadavatele. 14. ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE 14.1 Infrmace a údaje uvedené v jedntlivých částech a přílhách tét zadávací dkumentace vymezují závazné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyt pžadavky je ddavatel pvinen plně a bezvýhradně respektvat při zpracvání své nabídky. Neakceptvání pžadavků zadavatele uvedených v tét zadávací dkumentaci bude pvažván za nesplnění zadávacích pdmínek s následkem vylučení ddavatele ze zadávacíh řízení V případě, že zadávací pdmínky bsahují dkazy na bchdní firmy, názvy neb jména a příjmení, specifická značení zbží a služeb, které platí pr určitu sbu, ppřípadě její rganizační slžku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzry, průmyslvé vzry, chranné známky neb značení půvdu, umžňuje zadavatel výslvně pužití i jiných, kvalitativně a technicky bdbných řešení, které naplní zadavatelem pžadvanu či dbrníkvi zřejmu funkcinalitu. 15. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝHRADY ZADAVATELE 15.1 Zadavatel si vyhrazuje práv na změnu neb úpravu pdmínek stanvených zadávací dkumentací nediskriminačním způsbem, a t buď na základě žádstí uchazečů vyjasnění zadávací dkumentace, neb z vlastníh pdnětu v suladu se záknem Zrušení zadávacíh řízení je mžné za pdmínek stanvených v 84 zákna. Pkud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká ddavatelům vůči zadavateli jakýkliv nárk Zadavatel nepřipuští varianty nabídek Pdáním nabídky ddavatel bere na vědmí, že zadavatel pté, c bude uzavřena smluva s ddavatelem, který pdal nabídku s nejnižší nabídkvu cenu neb pté, c bude výběrvé řízení zrušen, zveřejní na prfilu zadavatele prtkly tevírání bálek, psuzení kvalifikace a jednání hdntící kmise a dále zprávu psuzení a hdncení nabídek, jejíž sučástí budu mim jiné i identifikační údaje všech ddavatelů, kteří pdali nabídku, a infrmace nabídkvých cenách těcht uchazečů a vyslvuje s výše uvedeným suhlas. 10

11 16. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI Zadávací lhůta začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek a knčí dnem dručení známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. 17. SEZNAM PŘÍLOH Přílha č.1 Návrh smluvy díl závazné bchdní a platební pdmínky Přílha č.2 Technické pdmínky a pdklady v rzsahu dle 44 dst.4 zákna příslušná dkumentace, technické pdmínky staveb a supis stavebních prací, ddávek a služeb s výkazem výměr (v elektrnické pdbě) Přílha č.3 krycí list nabídky.. plk.ing. Karel Klářík ředitel HZS Olmuckéh kraje 11

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

V ý z v a. 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Veřejná zakázka na stavební práce

V ý z v a. 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Veřejná zakázka na stavební práce V ý z v a k pdání nabídky dle zákna veřejných zakázkách č 137/2006 Sb. V platném znění dle 38 ve zjedndušeném pdlimitním řízení na veřejnu zakázku na stavební práce Zakázka: Druh zakázky: Zadavatel: Administrátr

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídl Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkv, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Spis č. 4VZ8866/2016-504101 Č.j. SPU 330990/2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice Kvalifikační dkumentace pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadanu v užším řízení dle Metdickéh pkynu pr blast zadávání zakázek pr prgramvé bdbí 2014-2020 a dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Preambule. Předmět výběrového řízení

Preambule. Předmět výběrového řízení Vyhlášení výběrvéh řízení na stavbu studentské ubytvny pr studenty bru Prdní asistentka na Lewanika Nursing Schl v Mngu, v Západní prvincii Zambijské republiky Preambule Česká republika Česká rzvjvá agentura

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více