2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh rzsahu s názvem: 1. ZADAVATEL Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pzemků p KPÚ v krese Český Krumlv rk 2019 Zadavatel: Sídl: Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv 5. května 287, Plešivec, Český Krumlv Zastupený: Kntaktní sba: Ing. Jsefem Jakešem veducím pbčky Bc. Vlasta Laiskvá, , Ing. Pavel Šetka, , IČO / DIČ / CZ Internetvá adresa prfilu zadavatele: ID Datvé schránky: z49per3 Č.j. / Spis. zn. VZMR: Druh veřejné zakázky: SPU /2019 / Spis: SP1579/ Služby Vyhlašvaná zakázka je veřejnu zakázku maléh rzsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, dále jen zákn, na kteru se vztahuje výjimka dle 31 zákna. Právnické a fyzické sby slvené k pdání nabídky jsu pr účely tét zakázky značvány jak účastník výběrvéh řízení neb ddavatel, Česká republika-státní pzemkvý úřad, vyhlašující zadání zakázky je značen jak zadavatel neb bjednatel. 2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ Specifikace a rzsah pžadvanéh plnění: Předmětem plnění zakázky je vytyčení vlastnických hranic pzemků p prvedených kmplexních pzemkvých úpravách v k. ú. Černá v Pšumaví, Chabičvice, Chlum u Křemže, Chvalšiny, Nvsedly u Kájva, Rjšín, Třísv, Sběnv a Stradv u Kaplice, přesná identifikace vlastnických hranic pzemků a stabilizace lmvých bdů na základě písemné žádsti vlastníků a vyhtvení pdkladů pr zanesení tét skutečnsti d katastru nemvitstí, ve smyslu ust. 12 dst. 2 zákna č. 139/2002 Sb., v platném znění. Předpkládaný rzsah: Vytyčení hranic pzemků MJ (1 MJ = 100 m). 1

2 Gedetické práce a výsledky celé zakázky pak musí dpvídat Záknu katastru nemvitstí č. 256/2013 Sb., (katastrální zákn), v platném znění a Vyhlášce katastru nemvitstí č. 357/2013 Sb., (katastrální vyhláška), v platném znění. Seznam parcel k vytyčení je uveden v Přílze č. 5, zákres parcel a částí parcel určených k vytyčení je v Přílze č. 6 (frmát.dgn). 2.2 DOBA PLNĚNÍ Předpkládaný termín zahájení realizace služeb: ihned p pdpisu SOD (05/ týden) Pžadvaný termín dknčení realizace služeb (prtklární předání a převzetí řádně dknčených služeb): Zadavatelem stanvený pžadvaný termín dknčení realizace služeb je dnem, kdy djde mezi bjednatelem a ddavatelem k prtklárnímu předání a převzetí dknčené pslední služby. 2.3 MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění je: Katastrální území: 2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY Předpkládaná hdnta zakázky: Kč bez DPH Jihčeský kraj, kres Český Krumlv, kód NUTS CZ Černá v Pšumaví, Chabičvice, Chlum u Křemže, Chvalšiny, Nvsedly u Kájva, Rjšín, Třísv, Sběnv, Stradv u Kaplice Zadavatel stanvuje limit pr nabídkvu cenu (bez DPH) a určuje tak předpkládanu hdntu veřejné zakázky ve výši Kč bez DPH jak maximální částku, kteru je ddavatel právněn nabídnut. Překrčení stanvenéh limitu znamená neddržení zadávacích pdmínek, příslušná nabídka nebude hdncena. V rámci výběrvéh řízení bude zadavatel také psuzvat nabídkvé ceny ddavatelů z hlediska th, zda nebsahují mimřádně nízku nabídkvu cenu. 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI Zadavatel pžaduje v rámci nabídky prkázání základní způsbilsti. Ddavatel prkazuje splnění základní způsbilsti předlžením čestnéh prhlášení, závazně bude využit vzr v Přílze č. 2 tét výzvy k pdání nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu (dále jen výzva ). Z bsahu čestnéh prhlášení musí být zřejmé, že ddavatel příslušnu základní způsbilst splňuje. 3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Zadavatel pžaduje v rámci nabídky prkázání prfesní způsbilsti. Splnění prfesní způsbilsti prkáže ddavatel, který předlží: a. výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, pkud jiný právní předpis zápis d takvé evidence vyžaduje (dklad musí prkazvat splnění pžadvané způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení výběrvéh řízení) 2

3 b. dklad, že je právněn pdnikat v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky - Výkn zeměměřičských činnstí c. dklad svědčující dbrnu způsbilst ddavatele neb sby, jejímž prstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje - Úřední právnění pr věřvání výsledků zeměměřičských činnstí dle 13 dst. 1 písm. a) a b) zákna č. 200/1994 Sb. Prfesní kvalifikační způsbilst prkáže ddavatel předlžením prstých kpií pžadvaných dkladů. Zadavatel si může v průběhu výběrvéh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů, které prkazují výše uvedenu prfesní způsbilst. 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE 4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE Technicku kvalifikaci splňuje ddavatel, který frmu čestnéh prhlášení předlží seznam významných služeb pskytnutých ddavatelem za psledních 5 let před zahájením zadávacíh řízení s uvedením jejich ceny, dby pskytnutí a identifikace bjednatele. Ddavatel splňuje technicku kvalifikaci, pkud v seznamu významných služeb pskytvaných v psledních 5 letech před zahájením výběrvéh řízení prkáže, že realizval min. 3 bdbné služby charakteru vytyčení pzemků v rzsahu každé z nich ve výši min Kč včetně DPH. 5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. Cena musí být v nabídce uvedena jak celkvá hdnta předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a naknec celkvá cena i s DPH. 2. Cena uvedená v nabídce bude pvažvána za celkvu a nepřekrčitelnu. V případě uzavření smluvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanvena jak nejvýše přípustná. 3. V rámci platebních pdmínek zadavatel nepskytuje zálhy. 4. Změna nabídkvé ceny je mžná puze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky djde ke změnám sazeb DPH. V tmt případě bude celkvá nabídkvá cena upravena pdle výše sazeb DPH platných v dbě vzniku zdanitelnéh plnění. 5. Dba plnění zakázky je rvněž závislá na vyčerpání finančních prstředků dpvídajících předpkládané hdntě tét veřejné zakázky. 6. Celkvá nabídkvá cena zahrnuje veškeré práce spjené s kvalitním a včasným prvedením služeb. 7. Nabídkvá cena na vlastní realizaci zakázky bude vypracvána frmu ceněnéh supisu služeb, který je sučástí zadávací dkumentace. 5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 1. Zadavatel v rámci tét výzvy předkládá závazný návrh smluvy, ddavatelé jsu pvinni předlžit pdepsaný návrh smluvy jak nedílnu sučást nabídky. 2. Splatnst daňvých dkladů je 30 kalendářních dnů d jejich dručení zadavateli. Pslední daňvý dklad v kalendářním rce musí být zadavateli dručen nejpzději 1. prsince příslušnéh rku. 3. Ddavatel je ve své nabídce pvinen specifikvat případné pdddavatele, které hdlá využít pr samtnu realizaci veřejné zakázky. Ddavatel tut pdmínku zadavatele splní 3

4 vyplněním Krycíh listu nabídky (který je Přílhu č. 1 tét výzvy), v němž ppíše pdddavatelský systém splu s uvedením, jaku část veřejné zakázky budu knkrétní pdddavatelé realizvat (s uvedením druhu činnstí a prcentuálníh finančníh pdílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je právněn pžadvat p ddavateli, aby nahradil svéh pdddavatele jiným pdddavatelem, pkud zadavatel prkáže, že se pdddavatel dpustil: a) v psledních třech letech d zahájení výběrvéh řízení závažných neb dluhdbých pchybení při plnění dřívějšíh smluvníh vztahu se zadavatelem neb s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škdy, předčasnému uknčení smluvníh vztahu neb jiným srvnatelným sankcím; b) v psledních 3 letech před zahájením výběrvéh řízení neb p zahájení výběrvéh řízení závažnéh prfesníh pchybení, které zpchybňuje jeh důvěryhdnst, včetně pchybení, za která byl disciplinárně ptrestán, neb mu byl ulžen kárné patření pdle jiných právních předpisů. 4. Pkud ddavatel prkazuje část kvalifikace prstřednictvím jiných sb, musí zadavateli předlžit jednstranný písemný závazek jiné sby k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí neb práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v tm rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za ddavatele. Prkazuje-li ddavatel jinu sbu pžadavek zadavatele na předlžení svědčení prvedení významných služeb, musí tent písemný závazek jiné sby zavazvat tut jinu sbu, že bude služby skutečně vyknávat. 5. Ddavatel není právněn využít při samtné realizaci veřejné zakázky jiné pdddavatele, než které uvedl v rámci výběrvéh řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jak pdddavatel i jiná sba, kteru ddavatel prkazuje kvalifikaci. Případná změna pdddavatele musí být předem prjednána a písemně schválena bjednatelem. 6. Vybraný ddavatel je pvinen vstupit d kntaktu se zadavatelem nejpzději d deseti kalendářních dnů de dne, kdy mu byl dručen známení zadavatele, že jeh nabídka byla vyhdncena jak eknmicky nejvýhdnější. 7. Varianty nabídek se nepřipuštějí. 8. Sučástí nabídky bude pvinně čestné prhlášení tm, že ddavatel suhlasí se zadáním a pdmínkami tht výběrvéh řízení (viz Přílha č. 3 výzvy). 9. Na závěr nabídky musí být uveden prhlášení ddavatele pravdivsti a úplnsti nabídky v následujícím znění: Prhlašuji, že veškeré výše uvedené infrmace v tét nabídce jsu úplné a pravdivé (viz Přílha č. 3 výzvy). 6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Eknmická výhdnst bude hdncena pdle nejnižší nabídkvé ceny V hdntícím kritériu nejnižší nabídkvé ceny se hdntí puze abslutní výše celkvé nabídkvé ceny v Kč bez DPH, a t v přadí d nejnižší nabídkvé ceny p nejvyšší nabídkvu cenu. Stejná výše nabídkvé ceny V případě, že zadavatel bdrží stejnu nabídkvu cenu d více ddavatelů, bude tat situace řešena v suladu se zásadami stanvenými v 6 zákna. Vítězný ddavatel bude vybrán pmcí náhdnéh výběru. Výběr bude prveden transparentním způsbem, tzn. ddavatelé, kterých se takvý výběr týká, budu mít mžnst se tht výběru zúčastnit a zadavatel jim zárveň umžní zkntrlvat před zahájením náhdnéh výběru zařízení a prstředky k němu 4

5 služící. O náhdném výběru bude vyhtven zápis, který bude sučástí dkumentace k výběrvému řízení. 7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídky pdávané v elektrnické pdbě ddavatel dručí d knce níže uvedené lhůty pr pdání nabídek, a t prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK na níže uvedenu elektrnicku adresu. Lhůta pr pdání nabídek: Datum: Hdina: 09:00 Adresa pr pdání nabídek: Lhůta pr pdání nabídek může být z důvdu změny neb úpravy zadávacích pdmínek prdlužena. V takvém případě stanvení nvé lhůty bude zadavatel infrmvat prstřednictvím vysvětlením zadávacích pdmínek, které bude uveřejněn na prfilu zadavatele. Zadavatel dpručuje ddavatelům průběžně sledvat prfil zadavatele. 8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Nabídka se pdává elektrnickými prstředky prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK, který je prfilem zadavatele, a t v českém jazyce neb slvenském jazyce. Zadavatel nepřipuští pdání nabídky v listinné pdbě ani v jiné elektrnické frmě mim elektrnický nástrj E-ZAK. Způsb správnéh pdání nabídky v elektrnické pdbě na veřejnu zakázku je uveden v uživatelské příručce elektrnickéh nástrje E-ZAK pr ddavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispzici zde: Ddavatel předlží úplnu elektrnicku verzi nabídky ve frmátu.pdf, a t ve lhůtě pdání nabídky. Velikst jedntlivéh subru vkládanéh d elektrnickéh nástrje nesmí přesáhnut velkst cca 50 MB (je ale mžné vlžit více subrů). Účastník výběrvéh řízení musí být připjen k síti Internet. Pr tyt účely a v suladu se záknem systém vyžaduje registraci ddavatelů a elektrnický pdpis zalžený na kvalifikvaném certifikátu. Pdáním nabídky ddavatel se stanvenu frmu kmunikace a dručvání suhlasí a zavazuje se pskytnut veškeru nezbytnu sučinnst, zejména prvést registraci v elektrnickém nástrji E-ZAK a pravidelně kntrlvat dručené zprávy. Nabídka (návrh smluvy, krycí list, čestná prhlášení) musí být pdepsána ddavatelem či statutárním rgánem ddavatele v suladu se způsbem pdepisvání za splečnst uvedeném v bchdním rejstříku či sbu zmcněnu k takvému úknu (příslušná plná mc musí být v takvém případě sučástí nabídky). Zadavatel dpručuje, aby nabídka ddavatele byla řazena v suladu s následujícím členěním: Vyplněný a pdepsaný krycí list nabídky (název a sídl ddavatele, jmén pvěřenéh zástupce kntaktní sby, telefn, , výše celkvé nabídkvé ceny v českých krunách) - ddavatel závazně využije vzr v Přílze č. 1; 5

6 Dklady prkazující splnění způsbilsti dle čl. 3. Pžadavky na prkázání způsbilsti (základní zp. - Přílha č. 2, prfesní zp. prsté kpie); Dklady prkazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Pžadavky na prkázání technické kvalifikace (čestné prhlášení); Návrh smluvy pdepsaný statutárním rgánem ddavatele neb sbu právněnu za ddavatele jednat (Přílha č. 4); Jednstranný písemný závazek jiné sby (v případě, kdy ddavatel prkazuje splnění části kvalifikace prstřednictvím jiné sby); Čestné prhlášení - suhlas se zadáním a pdmínkami tht výběrvéh řízení (Přílha č. 3); Čestné prhlášení - Prhlašuji, že veškeré výše uvedené infrmace v tét nabídce jsu úplné a pravdivé (Přílha č. 3). 8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK: Ddavatel může v rámci tét veřejné zakázky pdat puze jednu nabídku. Ddavatel, který pdal nabídku ve výběrvém řízení, nesmí být sučasně sbu, jejímž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž výběrvém řízení prkazuje kvalifikaci. Zadavatel vylučí účastníka výběrvéh řízení, který pdal více nabídek samstatně neb splečně s jinými ddavateli, neb pdal nabídku a sučasně je sbu, jejímž prstřednictvím jiný účastník výběrvéh řízení v tmtéž výběrvém řízení prkazuje kvalifikaci. Pkud pdává nabídku více ddavatelů splečně (splečná nabídka), uvedu v Krycím listu též sbu, která bude zmcněna zastupvat tyt ddavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrvéh řízení. Ddavatel je pvinen pdat nabídku prstřednictvím tét uvedené kntaktní sby. Pr vylučení všech pchybnstí zadavatel uvádí, že za dručení prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK je pvažván kamžik deslání datvé zprávy na elektrnicku adresu adresáta či adresátů datvé zprávy v elektrnickém nástrji E-ZAK. Zadavatel dpručuje nevkládat d nabídky jiné dkumenty, tiskviny neb reklamní materiály, vyjma těch dkumentů, které stanví zákn, které suvisí s veřejnu zakázku a které přím pžaduje zadavatel. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zadavatel upzrňuje, že se jedná veřejnu zakázku maléh rzsahu ve smyslu ust. 27 zákna, na kteru se vztahuje výjimka uvedená v 31 zákna, nikliv zadávací řízení dle citvanéh zákna. 9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Ddavatel je právněn pžadvat vysvětlení zadávací dkumentace (tj. k jakékliv části výzvy včetně jejich přílh). 2. Dtazy i dpvědi na plžené dtazy budu zaslány všem ddavatelům, kteří vysvětlení zadávací dkumentace pžádali neb kterým byla zadávací dkumentace pskytnuta a zárveň budu uveřejněny na prfilu zadavatele. 3. Zadavatel dpručuje, aby ddavatelé předlžili žádst vysvětlení zadávací dkumentace ve lhůtě nejméně 3 pracvních dní před kncem lhůty pr pdání nabídek. 6

7 4. Zadavatel si vyhrazuje práv na změnu neb úpravu pdmínek stanvených výzvu, a t buď na základě žádstí ddavatelů vysvětlení zadávací dkumentace, neb z vlastníh pdnětu. 5. Zadavatel dále stanví, že pr právní čisttu zadávacíh prcesu musí být veškerá kmunikace se zadavatelem vedena puze písemnu frmu. Dručvání písemnstí a kmunikace mezi zadavatelem a ddavateli bude v zadávacím řízení prbíhat prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK (na adrese: který splňuje pdmínky zákna a vyhlášky č. 260/2016 Sb., stanvení pdrbnějších pdmínek týkajících se elektrnických nástrjů, elektrnických úknů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shdy. 6. Adresa pr vyžádání vysvětlení zadávací dkumentace: Státní pzemkvý úřad - KPÚ pr Jihčeský kraj Pbčka Český Krumlv 5. května 287, Plešivec Český Krumlv pdatelny/sekretariátu: kntaktní sba: Bc. Vlasta Laiskvá, Zadavatel upzrňuje ddavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledvali prfil zadavatele, na kterém bude uveřejňván případné vysvětlení zadávací dkumentace. Pkud ddavatel nezapracuje případné zde uvedené změny d své nabídky, nebude jeh nabídka hdncena pr neddržení pdmínek. Zadavatel dpručuje, aby případné žádsti ddatečné infrmace účastníci zasílali prstřednictvím E-ZAKu na adresu: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY 1. Veškeré náklady na zpracvání nabídky nese ddavatel. 2. Zadavatel si vyhrazuje práv kdykli výběrvé řízení zrušit, a t z jakéhkli důvdu neb i bez uvedení důvdu. Zadavatel si vyhrazuje práv dmítnut všechny předlžené nabídky bez udání důvdů. V tmt případě nemají ddavatele nárk na jakékliv náhrady. 3. Nabídky musí být dručeny zadavateli v pžadvané lhůtě. 4. Zadavatel si vyhrazuje práv dále jednat smluvě a upřesnit její knečné znění. 5. Ddavatel nemá nárk na náhradu škdy, včetně ušléh zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shra uvedených. 6. V případě, že nabídka ddavatele bude bsahvat sbní údaje fyzických sb, bude u zpracvání těcht sbních údajů pstupván následvně: SPÚ jak správce sbních údajů dle zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů a platnéh nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímt infrmuje uvedený subjekt sbních údajů, že jeh sbní údaje zpracvává pr účely realizace, výknu práv a záknných pvinnstí. Uvedený subjekt sbních údajů si je vědm svéh práva přístupu ke svým sbním údajům, práva na pravu sbních údajů, jakž i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracvání sbních údajů budu dále pstupvat v suladu s aktuální platnu a účinnu legislativu. Pstupy a patření 7

8 se SPÚ zavazuje ddržvat p celu dbu trvání skartační lhůty ve smyslu 2 písm. s) zákna č. 499/2004 Sb. archivnictví a spisvé službě a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. 7. Odpvědnu sbu, která je právněná rzhdnut výběru ddavatele a uzavřít smluvu je: Ing. Jsef Jakeš, tel: , 8. Kntaktní sbu pr záležitsti týkající se tht zadávacíh řízení je: Bc. Vlasta Laiskvá, tel.: , Přílha č. 1 Přílha č. 2 Přílha č. 3 Přílha č. 4 Přílha č. 5 Přílha č. 6 Krycí list nabídky Čestné prhlášení - základní způsbilst Čestná prhlášení - suhlas se zadáním a pdmínkami výběrvéh řízení, prhlášení úplnsti a pravdivsti nabídky Návrh smluvy díl Seznam parcel k vytyčení Zákres parcel a částí parcel určených k vytyčení V Českém Krumlvě, dne Ing. Jsef Jakeš veducí Pbčky Český Krumlv 8

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídl Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkv, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Spis č. 4VZ8866/2016-504101 Č.j. SPU 330990/2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky na služby zadávané mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, s pstupem dle OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Zajištěni prvzu a rzvj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ PRAIS tevřené řízení dle 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více