Vás vyzývá k podání nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vás vyzývá k podání nabídky"

Transkript

1 Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: Orlice, Týniště n.o., revitalizace ramene Jrdán Vás vyzývá k pdání nabídky 0. Financvání předmětu zakázky Prjekt je splufinancván v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí , priritní sy 4 Ochrana a péče přírdu a krajinu, specifickéh cíle 4.3 Psílit přirzené funkce krajiny. 1. Identifikační údaje zadavatele: Pvdí Labe, státní pdnik Sídl: Víta Nejedléh 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králvé Právní frma: Státní pdnik IČ: DIČ: CZ Údaje přístupu k zadávací dkumentaci Zadávací dkumentace je k dispzici na prfilu zadavatele frmu nemezenéh dálkvéh přístupu na adrese: Práva, pvinnsti či pdmínky v tét zadávací dkumentaci neuvedené se řídí záknem č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dalšími becně závaznými právními předpisy. Pdáním nabídky d tht zadávacíh řízení účastník zadávacíh řízení přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací pdmínky včetně případnéh následnéh vysvětlení zadávací dkumentace či změn a dplnění zadávací dkumentace učiněných v suladu se ZZVZ. Zadavatel předpkládá, že účastník zadávacíh řízení před pdáním nabídky pečlivě prstuduje všechny pkyny, specifikace a termíny bsažené v zadávacích pdmínkách a bude se jimi řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnu výhradu účastníka zadávacíh řízení k zadávacím pdmínkám bsaženu v jeh nabídce. Jakákliv výhrada neb pdmínka účastníka zadávacíh řízení může být pvažvána za nesplnění zadávacích pdmínek a může představvat důvd pr vylučení účastníka ze zadávacíh řízení. 3. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky Orlice, Týniště n. O., revitalizace ramene Jrdán je revitalizace ramene Jrdán vdníh tku Orlice v k.ú. Týniště nad Orlicí a k.ú. Štěpánvsk. V rámci akce djde k vyčištění půvdníh ramene d nánsů v celé bnvvané délce (cca 365 m). Vytěžený materiál z půvdníh kryta tku bude splu s nánsy z pravbřežní laguny ulžen v rámci sanace kryta průpichu. Ve spdní části úpravy djde k vybudvání stabilizačníh spádvéh bjektu balvanitéh skluzu, který bude rzdělen na dva nižší spádvé bjekty. Sučástí akce jsu vegetační úpravy kácení, v celkvém mnžství cca 225 ks strmů. Bližší specifikace viz prjektvá dkumentace a smluva díl. 4. Předpkládaná hdnta veřejné zakázky Předpkládaná hdnta veřejné zakázky: Kč bez DPH 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Klasifikace služeb, které jsu předmětem plnění tét veřejné zakázky (viz. Splečný slvník pr veřejné zakázky CPV): Práce na chraně říčních břehů

2 Orlice, Týniště n. O., revitalizace ramene Jrdán strana Výstavba jezů Bagrvací a čerpací práce Kácení strmů 6. Obchdní pdmínky viz návrh smluvy díl Pdkladem pr předmět plnění je prjektvá dkumentace pr prvedení stavby, vypracvaná v r splečnstí ŠINDLAR s.r.., se sídlem Na Brně 372/2a, Hradec Králvé. Veškeré bchdní a platební pdmínky plnění veřejné zakázky jsu vymezeny v závazném textu návrhu smluvy bsaženém v Přílze č. 2 těcht zadávacích pdmínek. Ddavatel ve své nabídce předlží návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu jej zastupvat. Pkud za ddavatele jedná jiná sba dlišná d sby k tmu právněné dle údajů uvedených v bchdním rejstříku či jiném veřejném rejstříku, musí být sučástí nabídky plná mc pravňující tut sbu k jednání za ddavatele. Návrh smluvy předlžený ddavatelem v nabídce musí dpvídat závaznému textu návrhu smluvy bsaženému v zadávací dkumentaci a statní části nabídky musí být s tímt návrhem smluvy v suladu. Ddavatel není právněn měnit a dplňvat závazný text návrhu smluvy na jiných, než k tmu určených místech (zejména identifikační údaje ddavatele, údaje nabídkvé ceně, případně další výslvně pžadvané údaje). Zadavatel nepřipuští upravvat znění jedntlivých ustanvení smluvy. Nabídkvá cena bude stanvena pr danu dbu plnění jak cena nejvýše přípustná se zapčtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů p celu dbu realizace zakázky v suladu s pdmínkami uvedenými v zadávacích pdmínkách. Nabídkvá cena bude zahrnvat veškeré práce, ddávky a činnsti vyplývající ze zadávacích pdkladů. Pdkladem pr zpracvání cenvé nabídky jsu tyt zadávací pdmínky, a dále jejich veškeré přílhy. Zadavatel nepřipuští upravvat či měnit plžkvý rzpčet. Pkud zadávací dkumentace (prjektvá dkumentace, výkaz výměr) bsahuje dkazy na bchdní firmy, názvy neb jména, specifická značení zbží a služeb, může uchazeč nabídnut výrbek, materiál, zařízení či prstředek bdbných technických a funkčních vlastnstí. 7. Dba a míst plnění veřejné zakázky Předpklad zahájení prací: září 2019 Uknčení prací a předání předmětu plnění díla bjednateli: max. d Stavební práce mhu být prváděny v bdbí mezi a kalendářníh rku Kácení dřevin může prbíhat puze v bdbí vegetačníh klidu, tj. d d kalendářníh rku Míst plnění zakázky: Týniště nad Orlicí, kraj Králvéhradecký 8. Pravidla pr hdncení nabídek 8.1. Hdncení nabídek bude v suladu s 114 dst. 1 zákna prveden pdle jejich eknmické výhdnsti Eknmická výhdnst nabídek bude v suladu s 114 dst. 2 věta druhá zákna hdncena pdle nejnižší nabídkvé ceny Pr hdncení nabídek jsu rzhdné ceny v Kč bez DPH. 9. Pdmínky pr výběr ddavatele a pr uzavření smluvy 9.1. Zadavatel psudí nabídky z hlediska splnění pdmínek uvedených v těcht zadávacích pdmínkách (dále jen ZP) a pdmínek zákna až p hdncení nabídek Zadavatel psudí puze nabídku vybranéh ddavatele Pkud nedjde k uzavření smluvy s vybraným ddavatelem, zadavatel psudí nabídku z hlediska splnění pdmínek uvedených v těcht ZP a pdmínek zákna dalšíh účastníka zadávacíh řízení, a t v přadí, které vyplývá z výsledků hdncení nabídek. Zadavatel může tent pstup d uzavření smluvy pužít pakvaně.

3 Orlice, Týniště n. O., revitalizace ramene Jrdán strana Zadavatel u vybranéh ddavatele v suladu s 48 dst. 9 věří, zda má zaknihvané akcie, pkud je akcivu splečnstí. Tat skutečnst bude věřena nahlédnutím d veřejnéh přístupu d Obchdníh rejstříku na Vybraný uchazeč, který nemá ve veřejném přístupu zjistitelnu infrmaci, že jeh akcie jsu zaknihvány, je pvažván za uchazeče, u kteréh byly naplněny důvdy pr vylučení dle 48 dst. 7) zákna Zadavatel v suladu s 122 dst. 3 vyzve vybranéh ddavatele k předlžení a. riginálů neb věřených kpií dkladů jeh kvalifikaci, pkud je již nemá k dispzici, a b. dkladů neb vzrků, jejichž předlžení je pdmínku uzavření smluvy, pkud si je zadavatel vyhradil pdle U vybranéh ddavatele, je-li právnicku sbu, zadavatel zjistí údaje jeh skutečném majiteli pdle zákna některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů skutečných majitelích pdle zákna upravujícíh veřejné rejstříky právnických a fyzických sb Nelze-li zjistit údaje skutečném majiteli pstupem pdle čl ( 122 dst. 4 ZZVZ), zadavatel ve výzvě pdle čl ( 122 dst. 3 ZZVZ) vyzve vybranéh ddavatele rvněž k předlžení výpisu z evidence bdbné evidenci údajů skutečných majitelích neb a. ke sdělení identifikačních údajů všech sb, které jsu jeh skutečným majitelem, a b. k předlžení dkladů, z nichž vyplývá vztah všech sb pdle písmene a) k ddavateli; těmit dklady jsu zejména 1. výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, 2. seznam akcinářů, 3. rzhdnutí statutárníh rgánu vyplacení pdílu na zisku, 4. splečenská smluva, zakladatelská listina neb stanvy. 10. Kvalifikace ddavatelů Splněním kvalifikace se rzumí: Splnění základní způsbilsti dle 74 ZZVZ Základní způsbilst, stanvenu v 74 dst. 1 zákna nesplňuje ddavatel, který: a) byl v zemi svéh sídla v psledních 5 letech před zahájením zadávacíh řízení pravmcně dsuzen pr trestný čin uvedený v Přílze č. 3 k záknu neb bdbný trestný čin pdle právníh řádu země sídla ddavatele; k zahlazeným dsuzením se nepřihlíží, b) má v České republice neb v zemi svéh sídla v evidenci daní zachycen splatný daňvý nedplatek, c) má v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění, d) má v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, e) je v likvidaci, prti němuž byl vydán rzhdnutí úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa pdle jinéh právníh předpisu neb v bdbné situaci pdle právníh řádu země sídla ddavatele Způsb prkázání základní způsbilsti Ddavatel předlží čestné prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacíh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřených kpií následujících dkladů, které prkazují základní způsbilst: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 74 dst. 1 písm. a) zákna, b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) zákna, c) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu ke sptřební dani ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) zákna, d) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. c) zákna, e) ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. d) zákna, f) výpisu z bchdníh rejstříku, neb předlžením písemnéh čestnéh prhlášení v případě, že není v bchdním rejstříku zapsán, ve vztahu k 74 dst. 1 písm. e) zákna Dklady kvalifikaci V suladu s 86 ZZVZ může ddavatel v nabídce nahradit předlžení dkladů čestným prhlášením. Ddavatel může vždy nahradit pžadvané dklady jedntným evrpským svědčením pr veřejné zakázky. Před uzavřením smluvy si zadavatel d vybranéh ddavatele vždy vyžádá předlžení riginálů neb věřených kpií dkladů kvalifikaci, pkud již nebyly v zadávacím řízení předlženy Splnění prfesní způsbilsti dle 77 dst. 1) a 2) ZZVZ Ddavatel předlží čestné prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacíh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřených kpií následujících dkladů, které prkazují prfesní způsbilst: a) výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence,

4 Orlice, Týniště n. O., revitalizace ramene Jrdán strana 4 b) dklad, že je právněn pdnikat v rzsahu dpvídajícímu předmětu veřejné zakázky, pkud jiné právní předpisy takvé právnění vyžadují, živnstenské právnění pr br Prvádění staveb, jejich změn a dstraňvání; Dklady kvalifikaci V suladu s 86 ZZVZ může ddavatel v nabídce nahradit předlžení dkladů čestným prhlášením. Ddavatel může vždy nahradit pžadvané dklady jedntným evrpským svědčením pr veřejné zakázky. Před uzavřením smluvy si zadavatel d vybranéh ddavatele vždy vyžádá předlžení riginálů neb věřených kpií dkladů kvalifikaci, pkud již nebyly v zadávacím řízení předlženy Splnění technické kvalifikace dle 79 dst. 2 ZZVZ V suladu s ustanvením 79 dst. 2 písm. a) zákna pžaduje zadavatel uvést a předlžit v rámci čestnéh prhlášení splnění kvalifikace seznam stavebních prací pskytnutých za psledních 5 let před zahájením zadávacíh řízení včetně svědčení bjednatele řádném pskytnutí a dknčení nejvýznamnějších z těcht prací. V suladu s 73 dst. 6 zákna stanvuje zadavatel tt: Ddavatel splňuje technicku kvalifikaci, pkud v seznamu stavebních prací prvedených za psledních 5 let dlžených svědčením bjednatelů řádném plnění těcht prací prkáže, že realizval min. 1 bdbnu stavební práci (stavební zakázku), jejímž předmětem byl zřízení, prava neb reknstrukce balvanitéh skluzu, a t v minimálním bjemu 6 mil. Kč bez DPH za jednu stavbu. V případě, že ddavatel předlží pr splnění kvalifikačníh předpkladu svědčení řádném plnění zakázky na rzsáhlejší stavbu, která zahrnuje více stavebních bjektů, z nichž ne všechny dpvídají pžadavkům zadavatele na prkázání kvalifikace, je nutné uvést ceny jedntlivých stavebních bjektů tak, aby byl jednznačně průkazné, zda ddavatel kvalifikační předpklad splňuje. Dklady kvalifikaci V suladu s 86 ZZVZ může ddavatel v nabídce nahradit předlžení dkladů čestným prhlášením. Ddavatel může vždy nahradit pžadvané dklady jedntným evrpským svědčením pr veřejné zakázky. Před uzavřením smluvy si zadavatel d vybranéh ddavatele vždy vyžádá předlžení riginálů neb věřených kpií dkladů kvalifikaci, pkud již nebyly v zadávacím řízení předlženy Prkázání kvalifikace pravst a stáří dkladů V suladu s ustanvením 53 dst. 4 zákna vyžaduje zadavatel prkázání splnění kvalifikace za pmci čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikaci pžadvanu zadavatelem splňuje. V rámci prkázání kvalifikace mhu ddavatelé rvněž předkládat kpie dkladů Vzr čestnéh prhlášení splnění kvalifikace je k těmt zadávacím pdmínkám přilžen jak jejich Přílha č Zadavatel si může v průběhu zadávacíh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů kvalifikaci Dklady prkazující základní způsbilst pdle 74 zákna a prfesní způsbilst pdle 77 dst. 1 zákna musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem pdání nabídky Čestné prhlášení ddavatele a) V případech, kdy zadavatel v rámci prkázání kvalifikace pžaduje předlžení čestnéh prhlášení ddavatele, musí takvé čestné prhlášení bsahvat zadavatelem pžadvané údaje a musí být sučasně pdepsán sbu právněnu jednat za ddavatele. b) Pkud za ddavatele jedná zmcněnec na základě plné mci, bude nabídka bsahvat kpii plné mci Je-li ddavatelem právnická sba, musí pdmínku pdle dstavce 1 písm. a) 74 zákna splňvat tat právnická sba a zárveň každý člen statutárníh rgánu. Je-li členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí pdmínku pdle dstavce 1 písm. a) splňvat a) tat právnická sba, b) každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby a c) sba zastupující tut právnicku sbu v statutárním rgánu ddavatele Účastní-li se zadávacíh řízení pbčka závdu

5 Orlice, Týniště n. O., revitalizace ramene Jrdán strana 5 a) zahraniční právnické sby, musí pdmínku pdle dstavce 1 písm. a) 74 zákna splňvat tat právnická sba a veducí pbčky závdu, b) české právnické sby, musí pdmínku pdle dstavce 1 písm. a) 74 zákna splňvat sby uvedené v dstavci a veducí pbčky závdu Ddavatel může k prkázání splnění kritéria kvalifikace pdle dstavce 2 písm. a) 79 zákna pužít stavební práce, které pskytl a) splečně s jinými ddavateli, a t v rzsahu v jakém se na plnění zakázky pdílel, neb b) jak pdddavatel, a t v rzsahu, v jakém se na plnění ddávky, služby neb stavební práce pdílel Rvncenným dkladem k prkázání kritéria pdle 79, dstavce 2 písm. a) zákna je smluva s bjednatelem a dklad uskutečnění plnění ddavatele Prkázání kvalifikace prstřednictvím jiných sb Ddavatel může prkázat určitu část technické kvalifikace neb prfesní způsbilsti s výjimku kritéria pdle 77 dst. 1 pžadvané zadavatelem prstřednictvím jiných sb. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit dklady prkazující splnění prfesní způsbilsti pdle 77 dst. 1 jinu sbu, dklady prkazující splnění chybějící části kvalifikace prstřednictvím jiné sby, 11. Jistta dklady splnění základní způsbilsti pdle 74 jinu sbu a písemný závazek jiné sby k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí neb práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za ddavatele Zadavatel v suladu s 41 zákna pžaduje, aby účastník zadávacíh řízení pskytnul ve lhůtě pr pdání nabídek jisttu ve výši Kč Jisttu pskytne účastník zadávacíh řízení frmu: a) slžení peněžní částky na účet zadavatele /0100, vedenéh u bankvníh ústavu Kmerční banka, a. s., jak variabilní symbl účastník uvede své IČ a jak specifický symbl uvede účastník čísl akce zadavatele: Částka musí být na účet zadavatele připsána nejpzději ve lhůtě pr pdání nabídek, neb b) bankvní záruky ve prspěch zadavatele, která musí mít platnst p celu dbu zadávací lhůty, neb c) pjištění záruky ve prspěch zadavatele, které musí mít platnst p celu dbu zadávací lhůty Účastník zadávacíh řízení musí prkázat v nabídce pskytnutí jistty a) sdělením údajů prvedené platbě zadavateli, jde-li peněžní jisttu, neb b) předlžením riginálu záruční listiny (riginální subr pskytnutý banku včetně elektrnických pdpisů) bsahující závazek vyplatit zadavateli za pdmínek stanvených v 41 dst. 8 jisttu, jde-li bankvní záruku na adresu neb na prfil zadavatele jak sučást nabídky neb c) předlžením písemnéh prhlášení pjistitele (riginální subr pskytnutý pjistitelem včetně elektrnických pdpisů) bsahující závazek vyplatit zadavateli za pdmínek stanvených v 41 dst. 8 zákna jisttu, jde-li pjištění záruky, na adresu neb na prfil zadavatele jak sučást nabídky Zmeškání lhůty pr slžení jistty nelze prminut neb lhůtu prdlužit. Pkud nebude jistta slžena včas, účastník bude vylučen pdle 48 dst. 3 zákna S hledem na pžadvanu jisttu a v suladu s 40 stanvuje zadavatel zadávací lhůtu v délce 120 dnů. 12. Pdmínky a lhůta pr pdání nabídek Lhůta pr pdání nabídek: Datum: Hdina: 10:00 hdin Adresa pr pdání nabídek: Pdmínky pr pdání nabídek

6 Orlice, Týniště n. O., revitalizace ramene Jrdán strana 6 Ddavatel může v rámci tét veřejné zakázky pdat puze jednu nabídku, a t výhradně elektrnickými prstředky prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel nepřipuští pdání nabídky v listinné pdbě ani v jiné elektrnické frmě. Velikst jedntlivéh subru vkládanéh d elektrnickéh nástrje E-ZAK nesmí přesáhnut velikst cca 25 MB. V jedné nabídce je ale mžné deslat více subrů. Pdrbné infrmace nezbytné pr pdání elektrnické nabídky jsu uvedeny v uživatelské příručce na adrese: Ddavatele.pdf Nabídka bude zpracvána v českém jazyce. Zadavatel nepřipuští varianty nabídky Otevírání elektrnických nabídek Nabídky v elektrnické pdbě zadavatel tevře p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Otevírání nabídek bude prbíhat bez účasti veřejnsti. Seznam přijatých nabídek bude následně účastníkům zadávacíh řízení zaslán prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK. 13. Zadávací lhůta Délka zadávací lhůty je stanvena zadavatelem na 120 dnů Zadávací lhůta začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek. 14. Vysvětlení zadávací dkumentace a prhlídka místa plnění veřejné zakázky Ddavatel je právněn p zadavateli pžadvat vysvětlení zadávací dkumentace, a t pstupem uvedeným v 98, dst. 3 zákna. Písemná žádst musí být dručena prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK Zadavatel vysvětlení zadávací dkumentace uveřejní na prfilu zadavatele: a t způsbem a v termínech uvedených v 98 zákna Zadavatel upzrňuje ddavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledvali prfil zadavatele, na kterém budu uveřejňvány případná vysvětlení, změny či dplnění zadávacích pdmínek. Pkud ddavatel nezapracuje případné změny d své nabídky, může být vylučen ze zadávacíh řízení pr neddržení zadávacích pdmínek Prhlídka místa buducíh plnění se kná dne d 10:00 hdin. Sraz zájemců je v 10:00 hdin u sjezdu na luku ze silnice I/11, přibližně 500 m d benzinvé stanice v Týništi n/o, směrem na Hradec Králvé. 50 9'37.815"N 16 3'29.351"E, Pžadavek na frmální úpravu, strukturu a bsah nabídky Zadavatel dpručuje akceptvat stanvené pžadavky na frmální úpravu, strukturu a bsah nabídky, které mají zajistit přehlednst nabídek a tím usnadnit jejich psuzení Úplná elektrnická verze nabídky bude zpracvána ve standardním elektrnickém frmátu (pdf, MS Office), bsahujícím veškeré pdpisy dkumentů sbami právněnými zastupvat účastníka zadávacíh řízení Zadavatel dpručuje nevkládat d nabídky jiné dkumenty, tiskviny neb reklamní materiály, vyjma těch dkumentů, které stanví ZZVZ, které suvisí s veřejnu zakázku a které přím pžaduje zadavatel Nabídka bude zpracvána v následující struktuře (včetně ddržení číslvání kapitl). a. Krycí listy nabídky dle vzru uvedenéh v Přílze č. 1 b. Obsah nabídky Obsah nabídky bude zpracván dle vzru uvedenéh v Přílze č. 1. Ddavatel přizpůsbí uvedený vzr skutečnému bsahu jím pdávané nabídky. Přílha bsah nabídky vymezuje zadavatelem pžadvané části nabídky. c. Identifikační údaje ddavatele

7 Orlice, Týniště n. O., revitalizace ramene Jrdán strana 7 Identifikační údaje ddavatele budu zpracvány dle vzru uvedenéh v Přílze č. 1. Zadavatel dpručuje, aby ddavatel v suvislsti se svjí účastí v zadávacím řízení uvedl kntaktní vu adresu, prstřednictvím které bude dpvídat za veškeru kmunikaci se zadavatelem a prstřednictvím které může zadavatel adresvat zejména jakékliv známení či žádsti, a t přes elektrnický nástrj E-ZAK. d. Prhlášení ddavatele Prhlášení ddavatele bude zpracván dle vzru uvedenéh v Přílze č. 1 e. Dkumenty ke kvalifikaci f. Návrh smluvy g. Nabídkvý rzpčet Bude bsahvat ceněný výkaz výměr h. Časvý a finanční harmngram stavby v členění p jedntlivých stavebních bjektech v měsících i. Seznam pdddavatelů Seznam pdddavatelů bude zpracván dle vzru uvedenéh v Přílze č. 1 j. Dklad pskytnutí jistty Dle pdmínek čl. 11. těcht ZP k. Další dklady a dkumenty pžadvané zadavatelem Smluva v případě splečné účasti ddavatelů; Plná mc, pkud za ddavatele jedná sba dlišná d sby právněné dle bchdníh rejstříku; Dklady a dkumenty pžadvané zadavatelem či ZZVZ, které nelze zahrnut pd žádnu z kategrií uvedených v bsahu nabídky. 16. Další práva a pdmínky vyhrazené zadavatelem Zadavatel si vyhrazuje: Zrušit zadávací řízení dle 127 zákna Pskytnut vysvětlení zadávací dkumentace, změnit neb dplnit zadávací pdmínky dle 98 a 99 zákna Nepskytvat náhradu nákladů, které uchazeč vynalží na účast v zadávacím řízení na veřejnu zakázku Uveřejnit smluvu a skutečně uhrazenu cenu, a t v suladu s 219 zákna a zák. č. 340/2015 Sb Zadavatel nepřipuští předlžení variant nabídek Zadavatel nepřipuští pdání nabídky v listinné pdbě ani v jiné elektrnické frmě, než jak je uveden v čl tét zadávací dkumentace Zadavatel nepřipuští pskytnutí jistty frmu bankvní záruky neb pjištění záruky v listinné pdbě. 17. Kmunikace mezi zadavatelem a ddavatelem Dručvání písemnstí a veškerá kmunikace mezi zadavatelem a ddavateli v zadávacím řízení bude prbíhat písemně v elektrnické frmě prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK na adrese: Pr vylučení všech pchybnstí zadavatel uvádí, že písemnst se pvažuje za dručenu kamžikem jejíh deslání prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK Ddavatel musí být pr registraci v elektrnickém nástrji E-ZAK držitelem platnéh zaručenéh elektrnickéh pdpisu zalženéh na kvalifikvaném certifikátu. Další infrmace nezbytné pr registraci ddavatele v elektrnickém nástrji E-ZAK jsu uvedeny v uživatelské příručce na adrese: Prvním aktivním jednáním ddavatele vůči zadavateli v zadávacím řízení ddavatel se stanvenu frmu kmunikace a dručvání suhlasí a zavazuje se pskytnut veškeru nezbytnu sučinnst, zejména prvést registraci v elektrnickém nástrji E-ZAK a pravidelně kntrlvat dručené zprávy Zadavatel upzrňuje, že v případě pžadavku na předlžení kvalifikačních dkladů a dkumentů v riginále neb úředně věřené kpii musí být tyt předlženy výhradně v elektrnické pdbě. V elektrnické pdbě se pžadvané dklady předkládají jak: - riginální elektrnický dkument patřený příslušnými elektrnickými pdpisy právněných sb, neb

8 Orlice, Týniště n. O., revitalizace ramene Jrdán strana 8 - listinný riginál úředně knvertvaný d elektrnické pdby prstřednictvím služby CzechPint. Zadavatel pr úplnst uvádí, že prsté skeny kvalifikačních dkumentů s fyzickými pdpisy (tedy např. naskenvané čestné prhlášení) není mžné akceptvat, prtže se nejedná riginál ani úředně věřenu kpii. 18. Přílhy Přílha č. 1 vzrvá prhlášení a frmuláře Přílha č. 2 závazný návrh smluvy Prjektvá dkumentace, včetně supisu prací Dklady Ing. Marián Šebesta generální ředitel Pvdí Labe, státní pdnik

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zadávací pdmínky pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení pdle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek s názvem: Zpracvání pdkladů pr stanvení záplavvých území a map

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

M Ě S T O P E L H Ř I M O V

M Ě S T O P E L H Ř I M O V M Ě S T O P E L H Ř I M O V Čj.: OI/264/2018-1 V Pelhřimvě dne 3.9.2018 Výzva k pdání nabídky Pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen zákn ), měst Pelhřimv (jak veřejný zadavatel)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REALIZACE AKCE BUDE FINANCOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídl Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkv, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Spis č. 4VZ8866/2016-504101 Č.j. SPU 330990/2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Zajištěni prvzu a rzvj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ PRAIS tevřené řízení dle 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

M Ě S T O P E L H Ř I M O V

M Ě S T O P E L H Ř I M O V M Ě S T O P E L H Ř I M O V Čj.: OI/82/2019-1 V Pelhřimvě dne 5.4.2019 Výzva k pdání nabídky Pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen zákn ), měst Pelhřimv (jak veřejný zadavatel)

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Pskytvání energetických služeb metdu EPC ve vybraných bjektech města Jilemnice Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby vyhlášenu v jednacím řízení s uveřejněním pdle 3 písm. c) zákna

Více