Znalecký posudek. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1389-24-2013"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: JUDr. Monika Ejfmarková Exekutorský úřad, Praha 4 K Beránku Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz 115 EX 564/ Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 34 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 2

3 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Michle, Praha 4. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Michle, Praha 4 je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 450/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 450/2013Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 3

4 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p. 254 U Plynárny Praha 4, Michle Region: Hlavní město Praha Okres: Praha 4 Katastrální území: Michle 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č ze dne Kopie katastrální mapy Usnesení č. 115 Ex 564/12-035, ze dne Exekuční příkaz č. 115 Ex 564/12-018, ze dne

5 Kompletní výkresová dokumentace Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené majitelem nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 8723, ze dne Vlastník: LATINA a,s., Türkova 828, Chodov, Praha 4 6. Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č a 2518, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha. Dům je postavený na příkře svažitém pozemku směrem k jihu, v zástavbě obdobných rodinných domů z třicátých let minulého století. Oceňovaný dům je součásti areálu několika rodinných domů, které ve své době patřili do areálu Michelské plynárny. Jedná se o řadový dům koncový, neboť je součástí dvou domů k sobě postavených stejné konstrukce i velikosti, pouze obrazně otočené. Dům je dispozičně řešen jako objekt o dvou nadzemních podlažích, v celém půdorysu podsklepený, se zastřešením. Majitel před dvěma lety zahájil plánovanou rekonstrukci celého již značně opotřebeného domu, ale byly vyměněny pouze okna, vchodové dveře za plastové, několik drobných konstrukcí je rozpracováno, ostatní jsou původní a z větší části velmi opotřebené. Rozsah oprav je patrný z Analytické metody opotřebení. U venkovních úprav je provedeno kompletní osazení chodníků do zámkové dlažby a opěrné zídky. Celý objekt je krytý valbovou střechou, s pálenou krytinou, klempířské konstrukce kompletní, okna 5

6 plastová, břizolitová původní fasáda, podlahy betonové dřevěné v obytných místnostech v části původní parkety, dlažby, vytápění také pouze rozpracované, Jednotlivá podlaží jsou řešena tak, že v každém nadzemním podlaží je samostatná bytová jednotka. Vstup do domu je zajištěn z ulice Plynární. Dům má provedenou přípojku vody, kanalizace, el. je zemním kabelem a plyn. Součástí ocenění jsou i drobné venkovní úpravy, trvalé porosty, pozemky dle L.V. č. 8723, kde jsou vedeny parcely 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, vše vedeno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 7. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 254 b) Venkovní úpravy b 1 ) Schodiště - žulové stupně, lože z písku b 2 ) Přípojka vody DN 50 mm b 3 ) Přípojka kanalizace DN 200 mm b 4 ) Přípojky elektro zemní kabel b 5 ) Plynová přípojka do DN 40 b 6 ) Betonová dlažba zámková - barevná b 7 ) Obrubník betonový do betonového lože b 8 ) Podezdívka - šedá b 9 ) Plot z desek, sloupky rovněž c) Porosty c 1 ) Trvalé porosty d) Pozemky d 1 ) Stavební pozemky B. Posudek 6

7 Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.) Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 254 Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 5, typ D Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] I. Podzemní podlaží 16,83*11,0-5,23*2,27-3,79*3,75 = 159,05 I. Nadzemní podlaží 14,70*11,0-3,87*5,20 = 141,58 II. Nadzemní podlaží 9,50*11,0 = 104,50 Podkroví 9,50*11,0 = 104,50 7

8 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha I. Podzemní podlažíb 159,05 m 2 3,05 m I. Nadzemní podlažíb 141,58 m 2 3,52 m II. Nadzemní podlažíb 104,50 m 2 3,42 m Podkrovíb 104,50 m 2 3,00 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Podzemní podlaží (16,83*11,0-5,23*2,27-3,79*3,75)*(3,05) = 485,09 m 3 I. Nadzemní podlaží (14,70*11,0-3,87*5,20)*(3,52) = 498,35 m 3 II. Nadzemní podlaží (9,50*11,0)*(3,42) = 357,39 m 3 Podkroví (9,50*11,0)*(3,00) = 313,50 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Podzemní podlaží PP 485,09 m 3 I. Nadzemní podlaží NP 498,35 m 3 II. Nadzemní podlaží NP 357,39 m 3 Podkroví Z 313,50 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 654,33 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část 8

9 standardu [%] 1. Základy: izolace proti zemní vlhkosti nejsou P 100 funkční 2. Zdivo: S Stropy: S Střecha: S Krytina: bobrovka jednovrstvá P Klempířské konstrukce: S Vnitřní omítky: S Fasádní omítky: S Vnější obklady: S Vnitřní obklady: S Schody: P Dveře: P Okna: N Podlahy obytných místností: S Podlahy ostatních místností: S Vytápění: P Elektroinstalace: S Bleskosvod: S Rozvod vody: S Zdroj teplé vody: C Instalace plynu: S Kanalizace: S Vybavení kuchyně: S Vnitřní vybavení: S Vnitřní vybavení: C Záchod: S Ostatní: C 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy: P 4, ,46 1,98 2. Zdivo: S 24, ,00 24,30 3. Stropy: S 9, ,00 9,30 4. Střecha: S 4, ,00 4,20 5. Krytina: P 3, ,46 1,38 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,70 7. Vnitřní omítky: S 6, ,00 6,40 8. Fasádní omítky: S 3, ,00 3,30 9

10 9. Vnější obklady: S 0, ,00 0, Vnitřní obklady: S 2, ,00 2, Schody: P 3, ,46 1, Dveře: P 3, ,46 1, Okna: N 5, ,54 8, Podlahy obytných místností: S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1, ,00 1, Vytápění: P 4, ,46 1, Elektroinstalace: S 4, ,00 4, Bleskosvod: S 0, ,00 0, Rozvod vody: S 2, ,00 2, Zdroj teplé vody: C 1, ,00 0, Instalace plynu: S 0, ,00 0, Kanalizace: S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně: S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 5, ,00 2, Vnitřní vybavení: C 5, ,00 0, Záchod: S 0, ,00 0, Ostatní: C 3, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 85,60 Koeficient vybavení K 4 : 0,8560 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] St. Živ. Opot. části Opot. z celku 1. Základy: P 4,30 100,00 0,46 1,98 2, ,67 1, Zdivo: S 24,30 100,00 1,00 24,30 28, ,84 21, Stropy: S 9,30 100,00 1,00 9,30 10, ,25 9, Střecha: S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,25 4, Krytina: P 3,00 100,00 0,46 1,38 1, ,00 1, Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 0, ,00 0, Vnitřní omítky: S 6,40 100,00 1,00 6,40 7, ,00 7, Fasádní omítky: S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,00 3, Vnější obklady: S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,00 0, Vnitřní obklady: S 2,40 100,00 1,00 2,40 2, ,00 2, Schody: P 3,90 100,00 0,46 1,79 2, ,88 1, Dveře: P 3,40 100,00 0,46 1,56 1, ,00 1, Okna: N 5,30 100,00 1,54 8,16 9, ,33 0,

11 14. Podlahy obytných místností: S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,40 100,00 1,00 1,40 1, ,00 1, Vytápění: P 4,20 100,00 0,46 1,93 2, ,00 2, Elektroinstalace: S 4,00 100,00 1,00 4,00 4, ,00 4, Bleskosvod: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Rozvod vody: S 2,80 100,00 1,00 2,80 3, ,00 3, Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Kanalizace: S 2,90 100,00 1,00 2,90 3, ,00 3, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,00 50,00 1,00 2,50 2, ,00 2, Záchod: S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,00 0,4465 Opotřebení: 80,0251 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 6) [/m 3 ]: = 1 900,- Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,1000 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8560 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Základní cena upravená [/m 3 ] = ,91 Plná cena: 1 654,33 m 3 * ,91 /m3 = ,38 Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 80,0251 % Úprava ceny za opotřebení ,24 = ,14 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,14 11

12 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Schodiště - žulové stupně, lože z písku Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: Schodiště s žulovými stupni, lože z písku Délka: 5*2,10+4*2,10 = 18,90 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 18,90 m * 1 000,- / m = ,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3180 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,21 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 73 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 17 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 73 / 90 = 81,111 % ,23 = ,98 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Schodiště - žulové stupně, lože z písku - zjištěná cena = ,98 12

13 a.22) Přípojka vody DN 50 mm Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: Přípojka vody DN 50 mm Délka: 14,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 14,00 m * 420,- / m = 5 880,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,65 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 50 = 80,000 % ,72 = 7 735,93 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Přípojka vody DN 50 mm - zjištěná cena = 7 735,93 13

14 a.23) Přípojka kanalizace DN 200 mm Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: Přípojka kanalizace DN 200 mm Délka: 14,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 14,00 m * 1 450,- / m = ,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3140 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,62 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 50 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 70 = 71,429 % ,30 = ,32 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Přípojka kanalizace DN 200 mm - zjištěná cena = 38 14

15 169,32 a.24) Přípojky elektro zemní kabel Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel Délka: 14,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 14,00 m * 215,- / m = 3 010,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2340 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,02 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 25 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 45 = 44,444 % ,48 = ,54 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Přípojky elektro zemní kabel - zjištěná cena = ,54 15

16 a.25) Plynová přípojka do DN 40 Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 Délka: 14,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2221 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 14,00 m * 305,- / m = 4 270,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2950 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,20 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 40 = 50,000 % ,10 = ,10 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Plynová přípojka do DN 40 - zjištěná cena = ,10 16

17 a.26) Betonová dlažba zámková - barevná Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mm Výměra: 1,5*2,0+8,4*2,2+8,3*1,1+15,0*1,10+5,2*4,2+5,9*1,1 = 75,44 m 2 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 75,44 m2 * 525,- / m2 = ,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2560 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,63 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 2 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 2 / 40 = 5,000 % ,73 = ,90 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Betonová dlažba zámková - barevná - zjištěná cena = ,90 17

18 a.2 7 ) Obrubník betonový do betonového lože Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: 9.8. Obrubník betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového lože Délka: 143*0,38 = 54,34 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 54,34 m * 80,- / m = 4 347,20 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2560 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,91 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 2 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 2 / 40 = 5,000 % ,60 = ,31 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Obrubník betonový do betonového lože - zjištěná cena = ,31 18

19 a.28) Podezdívka - šedá Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: Podezdívka z prefa dílů tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedá Délka: 22,15 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 111 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 22,15 m * 780,- / m = ,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,40 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 50 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 70 = 71,429 % ,59 = ,81 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Podezdívka - šedá - zjištěná cena = ,81 19

20 a.29) Plot z desek, sloupky rovněž Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 10: Plot z prefabrikovaných desek, sloupky prefa do betonových patek Výměra: 22,13*3,0 = 66,39 m 2 pohledové plochy Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 111 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11): 66,39 m 2 * 600,- / m2 = ,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3700 Plná cena = ,82 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 50 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 70 = 71,429 % ,20 = ,62 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Plot z desek, sloupky rovněž - zjištěná cena = ,62 20

21 b) Ocenění pozemků Ocenění b 1 ) Stavební pozemky Ostatní stavební pozemky Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [/m 2 ] Cena [] 27 cenová mapa Zastavěná plocha , ,00 100,- 27 cenová mapa Zahrada , ,00 350,- Ostatní stavební pozemky - celkem ,- = ,- Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Stavební pozemky - zjištěná cena = ,- c) Ocenění trvalých porostů c1) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku: ,00 Celková výměra pozemku m Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m Cena pokryvné plochy porostů ,00 21

22 Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = ,75 Trvalé porosty - celkem: ,75 = ,75 Výpočet vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Trvalé porosty - zjištěná cena ,75 C. Rekapitulace a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p , Příslušenství a.2 1 ) Schodiště - žulové stupně, lože z písku ,- a.2 2 ) Přípojka vody DN 50 mm 7 735,90 a.2 3 ) Přípojka kanalizace DN 200 mm ,30 a.2 4 ) Přípojky elektro zemní kabel ,50 a.2 5 ) Plynová přípojka do DN ,10 a.2 6 ) Betonová dlažba zámková - barevná ,90 a.2 7 ) Obrubník betonový do betonového lože ,30 a.2 8 ) Podezdívka - šedá ,80 a.2 9 ) Plot z desek, sloupky rovněž ,60 a) Ocenění staveb celkem ,50 22

23 b) Ocenění pozemků b 1 ) Stavební pozemky ,- b) Ocenění pozemků celkem ,- c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty ,80 c) Ocenění trvalých porostů celkem ,80 Celkem ,30 Rekapitulace výsledných cen, celkem ,30 Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 254 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 16,83*11,0-5,23*2,27-3,79*3,75 = 159,05 m 2 23

24 I. Nadzemní podlaží: 14,70*11,0-3,87*5,20 = 141,58 m 2 II. Nadzemní podlaží: 9,50*11,0 = 104,50 m 2 Podkroví: 9,50*11,0 = 104,50 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 159,05 m 2 3,05 m I. Nadzemní podlaží: 141,58 m 2 3,52 m II. Nadzemní podlaží: 104,50 m 2 3,42 m Podkroví: 104,50 m 2 3,00 m Jednotkové množství: Jednotka: m3 I. Podzemní(16,83*11,0-5,23*2,27-3,79*3,75)*(3,05) = 485,09 m3 podlaží: I. Nadzemní(14,70*11,0-3,87*5,20)*(3,52) = 498,35 m3 podlaží: II. Nadzemní (9,50*11,0)*(3,42) = 357,39 m3 podlaží: Podkroví: (9,50*11,0)*(3,00) = 313,50 m3 Jednotkové množství celkem: = 1 654,33 m3 Ocenění: Základní cena: 7 000,- /m ,33 m3 * 7 000,- /m3 = ,- Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 80,030 % ,09 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,91 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 254 = ,- 24

25 Cena objektů činí celkem ,- Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 254 Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, dům rodinný, 300 m² Celková cena: za nemovitost Poznámka k ceně: cena včetně provize právních a hypotéčních služeb Adresa: U plynárny, Michle Datum aktualizace: ID zakázky: 114-N01432 Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý 25

26 Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 Plocha zastavěná: 150 m 2 Plocha užitná: 300 m 2 Plocha podlahová: 300 m 2 Plocha pozemku: 752 m 2 Plocha zahrady: 600 m 2 Balkón: Ano Terasa: Ano Sklep: Ano Garáž: Ano Popis: Prodej pěkného rodinného domu se třemi bytovými jednotkami na Praze 4 - Michle. Nemovitost je vhodná pro bydlení, dobudování obytného podkroví, či propojení domu na klasický rodinný dům, ale také pro komerční či firemní účely. Celková užitná plocha činí 300 m², zahrada 475 m². Dům je dvoupodlažní s obytným podkrovím, kde je mezonetový byt o velikosti 5+1. Každý byt má svou vlastní terasu. Kompletní IS. Na pozemku je garáž. Velmi pěkný pozemek v mírném svahu a možností přebudování na velmi luxusní bydlení. Prodej, dům rodinný, 710 m² Celková cena: za nemovitost 26

27 včetně provize Adresa: Pobočná, Michle Datum aktualizace: ID zakázky: N03501 Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Řadový Vlastnictví: Osobní Typ domu: Patrový Podlaží počet: 4 Plocha zastavěná: 291 m 2 Plocha užitná: 710 m 2 Plocha podlahová: 710 m 2 Plocha pozemku: 291 m 2 Balkón: Ano Garáž: Ano Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon Elektřina: 230V Zařízeno: Částečně Zajímavě řešený RD z roku 1996, postavený v lokalitě Prahy 4 - Michle. Možnost prodeje nebo pronájmu (nastěhování možné ihned). Dům je svým dispozičním řešením vhodný pro prostorné bydlení a nebo kombinaci bydlení / podnikání. Dispozičně řešen (plánky jsou u fotografií), PŘÍZEMÍ : 2x samostatná garáž, hlavní vstup z ulice, hala vč. vestavěných skříní a schodištěm do patra, předsíň, komora, kotelna, tělocvična vč. poloprofesionálních strojů, sauna, WC, sprcha a prostorná místnost s vnitřním bazénem (6x3), barem, billiardem a prostor pro posezení. 1NP : chodba, 3x pokoj (samostatný + jeden má mini-kuchyň), obývací pokoj se vstupem na terasu (mini zahrádku), kuchyň vč. vybavení, koupelna a WC. 2NP : pokoj s vlastní koupelnou, 2x pokoj (samostatný), 2x pokoj (průchozí), 2xkomora, koupelna a WC. PODKROVÍ : otevřený prostor využívaný jako ateliér, kuchyňka, terasa a balkon. Podlaha na chodbách, v hale, na všech schodištích, v kuchyni a společenské místnosti s bazénem je z mramoru, dále v 2NP je koberec. Topení je ústřední plynové. V koupelnách a u bazénu navíc podlahové elektrické. Společenské prostory v přízemí mají kromě klasického vytápění i vzduchotechnické zařízení s rekuperací pro snížení nákladů. Obývací pokoj je klimatizován. Zabezpečovací zařízení. Celková čistá podlahová plocha domu je cca 600m m2 teras a balkónů. Umístění v klidné ulici mezi dvěma stanicemi metra - Budějovická a Kačerov, cca 400m od kancelářského centra BBC, pod Budějovickým náměstím. 27

28 Prodej, dům rodinný, 378 m² Celková cena: za nemovitost Poznámka k ceně: cena zahrnuje servis a služby RK Adresa: Michle Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Po rekonstrukci Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Rušná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 4 Plocha zastavěná: 169 m 2 Plocha užitná: 378 m 2 Plocha podlahová: 378 m 2 Plocha pozemku: 430 m 2 Terasa: Ano Sklep: Ano Parkovací stání: Ano Popis: Prodej čtyřpodlažního rodinného domu, celková plocha 430m2, pozemek 1072m2. Tento rodinný dům na vlastním pozemku, prošel v roce 2012 kompletní rekonstrukcí, která byla zaměřena na původní třicátá léta, ze kterých dům pochází. Má čtyři podlaží a v každém je možná jedna bytová jednotka. Dům je možné využít i pro komerční účely. Je v samostatném oploceném komplexu rodinných domů. Veškerá občanská vybavenost v místě a velmi dobrá dostupnost na MHD. Doporučuji. Pro více informací volejte makléře. Číslo nabídky je

29 Prodej, dům rodinný, 194 m² Celková cena: za nemovitost včetně provize, včetně poplatků, včetně DPH, včetně právního servisu Adresa: Brtnická, Michle Datum aktualizace: ID: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 Počet bytů: 2 Plocha užitná: 194 m 2 Plocha pozemku: 343 m 2 Popis: Prodej 1/2 rodinného domu s výlučným užíváním dvou bytů 4+1+hala+3+1+garáž+2x stání (možnost sloučit v jeden byt) OV, zděný dům, Praha 10 Bohdalec, ul. Brtnická. Plocha bytů cca 194m2 (121m2 + 73m2) + sklep cca 16m2, zděné jádro, poplatky za užívání 7.400,-/měsíčně, klidný a tichý byt, prostorné a dobře řešené místnosti, možnost variabilních uprav, výborné spojení do centra Prahy, velice nízké poplatky spojené s bydlením, veškerá občanská vybavenost v místě. V současné době je byt o velikosti 3+1 pronajat za ,-/měsíčně. Dalších cca 30 doplňujících informací o bytě Vám rádi zašleme em. Seznam porovnávaných objektů: 29

30 Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [/jedn.] ,- 1,00 0,80 0,75 0,55 1,00 1,00 1, , ,- 1,00 0,65 0,70 0,60 1,00 1,00 1, , ,- 1,00 0,70 0,65 0,50 1,00 1,00 1, ,50 Součet: ,50 /jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,17 /jedn. Minimální jednotková cena: ,50 /jedn. Maximální jednotková cena: ,- /jedn. Základní cena: ,17 1,00 á ,17 / = ,17 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,17 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 254 = ,- Cena objektů činí celkem ,- Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 254 Jednotka: m3 30

31 Jednotkové množství: I. Podzemní podlaží: (16,83*11,0-5,23*2,27-3,79*3,75)*(3,05) = 485,09 jedn. I. Nadzemní podlaží: (14,70*11,0-3,87*5,20)*(3,52) = 498,35 jedn. II. Nadzemní podlaží: (9,50*11,0)*(3,42) = 357,39 jedn. Podkroví: (9,50*11,0)*(3,00) = 313,50 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 1 654,33 jedn. Podlaží: I. Podzemní podlaží zp = 159,05 m 2 výška = 3,05 m I. Nadzemní podlaží zp = 141,58 m 2 výška = 3,52 m II. Nadzemní podlaží zp = 104,50 m 2 výška = 3,42 m Podkroví zp = 104,50 m 2 výška = 3,00 m Ocenění: Základní cena: 7 000,- /jedn ,33 m 3 á 7 000,- /m 3 = ,- Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Cenové koeficienty: C A = 0,350 C B = 0,357 C C = 0,365 31

32 C D = 0,372 C E = 0,380 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 1,750 Orientace ke světovým stranám: C 5 1,825 Konfigurace terénu: B 3 1,071 Poloha vzhledem k centru obce: D 5 1,860 Převládající zástavba: E 5 1,900 Inženýrské sítě: C 5 1,825 Doprava: D 5 1,860 Obchod a služby: D 5 1,860 Školství: D 5 1,860 Zdravotnictví: D 5 1,860 Kultura, sport, ubytování: D 5 1,860 Úřady: D 2 0,744 Pracovní možnosti: D 5 1,860 Životní prostředí: D 5 1,860 Přírodní lokalita: C 5 1,825 Změna v zástavbě: C 5 1,825 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,365 Typ stavby: C 5 1,825 Možnost dalšího rozšíření: B 1 0,357 Obyvatelstvo: D 5 1,860 Názor znalce: B 5 1, ,837 Koeficient k = 33,837 / 92 = 0,3678 Korekce ceny * 0,3678 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,02 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 254 = ,- 32

33 Cena objektů činí celkem ,- Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky Pozemky oceněné dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [/m 2 ] Cena [] Zastavěná plocha , , ,- Zahrada , , ,- Pozemky oceněné dle cenové mapy celkem , ,- Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Stavební pozemky - zjištěná cena = ,- Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky = ,- Cena pozemků činí celkem ,- 33

34 Metoda tříd polohy a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky Pozemky oceněné metodou tříd polohy. Název: zastavěná plocha parcelní číslo: 2469 výměra: 174 m 2 Název: zahrada parcelní číslo: 2518 výměra: 899 m 2 Výměra pozemků celkem = 1073 m 2 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: ,- Zastavěná plocha hlavním objektem: 174 m 2 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy Všeobecná situace: Třída 7 Intenzita využití pozemku: Třída 7 Dopravní relace k velkoměstu: Třída 7 Obytný sektor: Třída 7 Řemesla, průmysl, administrativa, obchod: Třída 7 Průměrná třída polohy: 7,00 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,00 Výsledná třída polohy: 7,00 Podíl ceny stavebního pozemku: 30,00 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( ,- * 30,00 %) / (100,0-30,00 %) = ,- Jednotková cena stavebního pozemku: ,- / (3 * 174 m 2 ) = 9 507,64 /m 2 34

35 Cena stavební části pozemku: 9 507,64 /m 2 * 522 m 2 = ,- Jednotková cena ostatních pozemků: 9 507,64 /m 2 * 0,15 = 1 426,15 /m 2 Cena ostatních pozemků: 1 426,15 /m 2 * 551,00 m 2 = ,65 Průměrná jednotková cena pozemku: 5 357,69 /m 2 Výsledná cena pozemku: ,65 Stavební pozemky - výsledná cena = ,65 Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky = ,- Cena pozemků činí celkem ,- Indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky Výchozí cena: = 2 250,- /m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,20 B - typ stavebního pozemku: * 1,40 C - typ polohy: * 1,30 D - územní připravenost, infrastruktura: * 1,15 E - speciální charakteristiky: * 1,10 Výchozí cena upravená = 6 216,21 /m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 6 216,21 /m 2 35

36 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha p.č m 2 zahrada p.č m 2 Výměra stavebních pozemků: 1073 m ,00 m 2 á 6 216,21 /m 2 = ,33 Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,33 Stavební pozemky - výsledná cena = ,33 Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky = ,- Cena pozemků činí celkem ,- Metoda cenových map a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky Pozemky oceněné dle cenových map zastavěná plocha p.č m 2 á 6 650,- /m 2 = ,- zahrada p.č m 2 á 6 650,- /m 2 = ,- Pozemky oceněné dle cenových map - celkem = ,- Stavební pozemky - výsledná cena = ,- 36

37 Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky = ,- Cena pozemků činí celkem ,- Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [/m 2 ] real 6 650, ,00 1,00 1, , ,- / 1,000 Průměrná jednotková cena: 6 650,00 /m 2 Minimální jednotková cena: 6 650,00 /m 2 Maximální jednotková cena: 6 650,00 /m 2 Oceňované pozemky: zastavěná plocha p.č m 2 zahrada p.č m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 1073 m ,00 m 2 á 6 650,- /m 2 = ,- Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Stavební pozemky - výsledná cena = ,- 37

38 Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky = ,- Cena pozemků činí celkem ,- C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: , , ,- Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Administrativní cena objektů: Věcná hodnota podle THU: Porovnávací cena objektů: Srovnávací hodnota: Stanovená věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Administrativní cena pozemků: Cena metodou tříd polohy: Cena indexovou metodou: Cena určená z cenových map: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: , , , , , , , , , , ,- Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: , , ,-

39 Obvyklá cena: ,- slovy: jedenáctmilionů Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem Praha 2 - Spálená č. 2 ze dne pod pořadovým číslem 1465 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví CENY a ODHADY se zvláštní specializací odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Praze dne Jiří K o p e c k ý Mobil: Meinlinova P r a h a 9 Koloděje Tel./ Fax:

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012 Znalecký posudek č. 1338-16-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011 Znalecký posudek č. 1305-29-2011 Předmětem ocenění je: pozemek č. 709/52 zahrada dle LV č. 2186, v katastrálním území Hradové Střimelice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1261-23-2010 Předmětem ocenění jsou: zemědělské pozemky parc.č. 776, 783, 931, 1291, 1437, které jsou ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 NEMOVITÁ VĚC: Budova občanské vybavenosti - hotel Spessart č.p. 4968 na pozemku parc.č. 5214/3 a na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 5213/4 a č. 5214/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5337/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 333/4 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 40-19.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 40-19.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 40-19.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednatka č.496/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Košíře Adresa nemovitosti: Cetyňská 496,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 136/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 136/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 136/13 o obvyklé ceně nemovitostí - budovy č.p. 299 na pozemku p. č. st. 45 a pozemků p. č. st. 45, st. 49, 94, 95, 107 s příslušenstvím, LV číslo 818, katastrální území Vižňov, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014 NEMOVITOST: Pozemky dle L.V. č. 223 Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Velký Rybník, k.ú. Velký Rybník u Humpolce Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-14011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-14011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-14011 O ceně obvyklé: Rodinný dům č.p. 214 s pozemky parc. č. st. 359, zahrada 1684/2 a přísl. Do ocenění není zahrnuta movitá dřevěná stavba altánu na zahradě. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C 101 00 Praha 10. 76 EX 177/08-15 exekuční řízení

Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C 101 00 Praha 10. 76 EX 177/08-15 exekuční řízení Znalecký posudek č. 3635/185/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného rodinného domu na p.č. st. 329 v k.ú. Písty u Nymburka, obec Písty, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé bytové jednotky č. 498/20 s příslušenstvím v budově č.p. 498 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 9544/162280 v kat. území Sokolnice, obec Sokolnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12 ZNALECKÝ POUDEK č. 1738/56/12 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 10 na st.parc.č. 613/1, 613/2, 613/3, venkovních úprav,, trvalého porostu, pozemku č.parcely st.613/1, poz. parc.č. 375/3 (zahrada), poz.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI č. 1554/79/2014 Ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci pozemkové parcely č.parc. 624/1 jejíž součástí je stavba rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více