ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních ploch č. 1848/20, č. 1848/21 v obci a katastrálním území Náchod Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Jan Bohutínský Soudní exekutor Ječná Trutnov Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k Spis: Č.j. 158 EX 580/11-81 Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni Znalecký posudek vypracoval: Petr Krejcar K. Světlé Dvůr Králové n. L. Posudek obsahuje 25 stran textu včetně titulního listu a 7 stran příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. Čtvrtý výtisk je uložen v archivu znalce. Ve Dvoře Králové n. L.,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti - budovy č.p včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních ploch č. 1848/20, č. 1848/21 v obci a katastrálním území Náchod. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Budova Adresa nemovitosti: Wiesnerova Náchod Kraj: Královéhradecký Okres: Náchod Obec: Náchod Katastrální území: Náchod Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. i) : 400,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka se zaměřením nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti zástupce objednatele posudku. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku Usnesení o nařízení exekuce Č.j. 158 EX 580/11-81 ze dne na majetek povinného INEX CS, a.s., se sídlem Holečkova 219/121, Praha 5 výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV 4972 snímek katastrální mapy z katastru nemovitostí skutečnosti a výměry zjištěné na místě 5. Vlastnické a evidenční údaje LV 4972 INEX CS, a.s., Wiesnerova 1835, Náchod 6. Dokumentace a skutečnost Oceňovaná nemovitost - budova č.p se nachází v okrajové zastavěné části obce a katastrálního území Náchod v ulici Wiesnerova. Tato byla užívána jako sídlo firmy INEX CS, a.s., kde jsou kancelářské, skladovací a dílenské prostory. Nemovitost postavena okolo roku 1985 na stp. č. 2976, přesné stáří nezjištěno. Projektová dokumentace nepředložena, ani žádné rozhodnutí nebylo předloženo, ani dohledáno. V současné době není nemovitost užívána. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňovaná nemovitost se nachází v okrajové zastavěné části obce a katastrálního území Náchod. Přístup je po zpevněné komunikaci, nemovitost je možno napojit na rozvod el. energie, veřejný 2

3 vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod. 8. Obsah znaleckého posudku a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Budova 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Přístřešek a.2 2 ) Přístřešek a.2 3 ) Opěrná zeď a.2 4 ) Opěrná zeď a.2 5 ) Schodiště a.2 6 ) Schodiště a.2 7 ) Zpevněné plochy a.2 8 ) Vrata a.2 9 ) Vrátka a.2 10 ) Oplocení a.2 11 ) Opěrná zeď a.2 12 ) Rampa a.2 13 ) Rampa b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Porosty d) Věcná břemena váznoucí na nemovitosti: d 1 ) Věcné břemeno 3

4 B. Znalecký posudek Znalci se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitostí a jejich příslušenství. Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů je v 66 odst.5 uvedeno: Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu dále odkaz na 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. V 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Pro odhad obvyklé ceny jsou použity tyto oceňovací metody: Cena zjištěná - (tzv. administrativní cena ) - jedná se o cenu zjištěnou dle platného oceňovacího předpisu ke dni , zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek jako druhu a účelu nemovitosti, koncepce a technických parametrů, kvality provedení, lokalizace, apod. Pokud je metoda porovnávání použita, musí být uvedeny v časovém horizontu optimálně 6 měsíců minimálně tři realizované ceny obdobných nemovitostí, kdy porovnání je provedeno jak z pohledu technických parametrů, tak i z pohledu ekonomické efektivnosti. Pro zjištění srovnatelných cen jsem provedl cenové porovnání s obdobnými, k datu ocenění prodanými nemovitostmi v databázi realitních kanceláří a na internetu. Kladné stránky oceňovaných nemovitostí: poměrně dobrý stav nemovitosti dobrá dopravní obslužnost blízkost hraničního přechodu s Polskem možnost napojení na inženýrské sítě (elektro, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod) Záporné stránky oceňovaných nemovitostí nízká poptávka po takovém to typu nemovitostí, nabídka převyšuje poptávku nařízení exekuce exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (LV 4972) věcné břemeno váznoucí na pozemku č. 1848/21 4

5 Popisy objektů, výměra, hodnocení a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Budova Výnosové ocenění bylo provedeno na základě zjištěných obvyklých cen nájemného u kancelářských, skladovacích a výrobních prostor v dané lokalitě. Kanceláře 1.200,- Kč/m 2 /rok, skladovací, výrobní a ostatní prostory 480,- Kč/m 2 /rok. Nákladové ocenění staveb pro zjištění nákladů a odpisů Budova Oceňovaná nemovitost - budova č.p byla postavena dle zjištění znalce v roce Projektová dokumentace nepředložena, žádné rozhodnutí nebylo předloženo, ani dohledáno. V průběhu užívání byly prováděny drobné úpravy, které však nemají vliv na celkovou životnost stavby. Nemovitost bez podsklepení má dvě nadzemní podlaží. Dispoziční uspořádání: I.NP skladovací, kancelářské a dílenské prostory, II.NP kancelářské prostory. Základy běžného provedení s izolací proti vlhkosti. Svislé nosné konstrukce z pálených cihel a plynosilikátových tvárnic o tl. zdiva 0,30-0,55m. Stropní konstrukce s rovným podhledem. Střecha plochá s krytinou z IPA, klempířské konstrukce z pozink. plechu jsou kompletní, bleskosvod je. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky vápenocementové hrubé, na některých místech značně opotřebené. Povrchy podlah: ker. dlažby, teraco, textilní krytiny a bet. mazanina. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře náplňové hladké a prosklené. Elektroinstalace světelná i motorová s pojistkovými automaty. Vytápění ústřední se stacionárními kotli na ZP, instalace plynu je. Rozvod teplé a studené vody standardní. Ohřev TUV přes el. bojlery a el. průtokové ohřívače vody na soc. zařízeních a ve sprchách. Domovní kanalizace svedena do veřejné. Hygienická vybavení jsou kompletní obsahují - sprchy, umyvadla a kombi splachovací záchody. Kuchyňka osazena linkou. Okna osazena mříženi a v objektu je instalován EZS. Výtah instalován - nefunkční (ve II.NP zazděný). Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 73 let. Budova 3 F. budovy budovy pro služby Svislá nosná konstrukce zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I.NP 17,54*18,94 = 332,21 I.NP 12,60*60,00 = 756,00 II.NP 17,54*18,94 = 332,21 5

6 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. plocha výška Součin I.NP 332,21 m2 3,50 m 1 162,73 I.NP 756,00 m2 4,57 m 3 454,92 II.NP 332,21 m2 4,41 m 1 465,05 Součet 1 420, ,70 Průměrná výška podlaží: PVP = 6 082,70 / 1 420,42 = 4,28 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 420,42 / 3 = 473,47 m 2 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I.NP (17,54*18,94)*(3,50) = 1 162,73 m 3 I.NP (12,60*60,00)*(4,57) = 3 454,92 m 3 II.NP (17,54*18,94)*(4,41) = 1 465,04 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I.NP NP 1 162,73 m 3 I.NP NP 3 454,92 m 3 II.NP NP 1 465,04 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 6 082,69 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy včetně zemních prací S 8, ,00 8,20 2. Svislé konstrukce S 17, ,00 17,40 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,10 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,30 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0,30 Upravený obj. podíl 6

7 18. Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vybavení S 3, ,00 3, Výtahy P 1, ,46 0, Ostatní S 5, ,00 5, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 99,24 Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ] = 2 807,- Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4) * 0,9390 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) * 0,9339 Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) * 0,7907 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu) * 0,9924 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce) * 1,0500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP) * 2,1520 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 364,54 Plná cena: 6 082,69 m 3 * 4 364,54 Kč/m 3 = ,81 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 73 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 100 = 27,000 % ,83 Kč Budova - zjištěná cena = ,98 Kč Rekapitulace nákladových cen - stavby: Budova = ,98 Kč ,98 Kč Nákladové ceny - celkem: = ,98Kč Ocenění výnosovým způsobem: Druh objektu: Nemovitosti pro obchod a administrativu Míra kapitalizace (dle příl. č. 16): 7,00 % Výnosy z pronajímaných prostor: Název Plocha [m 2 ] Nájemné [Kč/m 2 ] Výnos [Kč] kanceláře II.NP 193, , ,- sklady II.NP 9,84 480, ,20 soc. zařízení II.NP 9,84 480, ,20 7

8 chodby+schodiště II.NP 51,95 480, ,- chodba se schodištěm 12,60 480, ,- sklady 140,48 480, ,40 dílny 54,62 480, ,60 šatny 16,93 480, ,40 soc. zařízení 12,24 480, ,20 kotelna 38,08 480, ,40 sklady 327,67 480, ,60 dílny 189,68 480, ,40 soc. zařízení 11,19 480, ,20 chodby 41,32 480, ,60 kanceláře 21, , ,- Výnosy celkem ,20 Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = ,20 Kč Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: Cena stavebního pozemku: ,94 Kč Výměra stavebního pozemku: m 2 Skutečně zastavěná plocha: m 2 Cena skutečně zastavěné plochy: ,36 Kč Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: ,97 Kč Odpočet nákladů procentem ze zjištěného nájemného: ,20 * 40 % = ,08 Odpočet nákladů procentem z nájemného: ,08 Kč Roční nájemné upravené dle 23 odst. 4: = ,15 Kč Minimální nájemné dle 23 odst. 4: = ,60 Kč Míra kapitalizace 7,00 % / 7,00 % Cena stanovená výnosovým způsobem = ,90 Kč Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování: Skupina: D) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost nemá rozvojové možnosti Ocenění nákladovým způsobem CN = ,98 Ocenění výnosovým způsobem CV = ,90 Rozdíl R = ,08 Výpočet dle přílohy 17 tab. 2, skupiny D): CV R = ,11 Kč Cena stanovená kombinací výnosového a nákladového způsobu = ,11 Kč 8

9 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Přístřešek Stavba přístřešku navazuje na budovu č.p v přední části. Tento byl postaven dle zjištění znalce v roce Ocelová kostra s pultovou střechou a krytinou z pozink. trapéz. desek. Úpravy povrchů - nátěry, klempířské konstrukce chybí. Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Vedlejší stavba 7: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I.NP 4,30*6,72 = 28,90 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I.NP 28,90 m 2 3,20 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I.NP (4,30*6,72)*(3,20) = 92,47 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I.NP NP 92,47 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 92,47 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 Upravený obj. podíl 9

10 6. Klempířské práce C 4, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 95,80 Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9580 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1030 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 1 075,68 Plná cena: 92,47 m 3 * 1 075,68 Kč/m 3 = ,13 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,99 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,14 Kč a.2 2 ) Přístřešek Stavba přístřešku navazuje na budovu č.p v zadní části, kde zakrývá rampu. Tento byl postaven dle zjištění znalce v roce Ocelová kostra s pultovou střechou a krytinou z pozink. trapéz. desek. Úpravy povrchů - nátěry, klempířské konstrukce chybí. Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Vedlejší stavba 7: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I.NP 6,00*7,59 = 45,54 10

11 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I.NP 45,54 m 2 3,40 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I.NP (6,00*7,59)*(3,40) = 154,84 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I.NP NP 154,84 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 154,84 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce C 4, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 95,80 Upravený obj. podíl Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9580 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1030 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 1 075,68 Plná cena: 154,84 m 3 * 1 075,68 Kč/m 3 = ,29 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků 11

12 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,85 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,44 Kč a.2 3 ) Opěrná zeď Opěrná zeď z bet. monolitického na parcele č. 1848/20 postavená v roce 1985 Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Opěrné zdi monolitické z prostého betonu Výměra: (5,80*1,10*0,30)+(8,80*0,30)*(1,10+0,30)/2 = 3,76 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 3,76 m 3 * 2 100,- Kč / m 3 = 7 896,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,83 Kč Opěrná zeď - zjištěná cena = 4 273,07Kč a.2 4 ) Opěrná zeď Opěrná zeď z bet. monolitického na parcele č. 1848/20 postavená v roce 1985 Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Opěrné zdi monolitické z prostého betonu Výměra: (22,90*0,30)*(2,00+0,60)/2 = 8,93 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

13 Základní cena (dle příl. č. 11): 8,93 m 3 * 2 100,- Kč / m 3 = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,26 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,73 Kč Opěrná zeď - zjištěná cena = ,53Kč a.2 5 ) Schodiště Schodiště z bet. monolitického na parcele č. 1848/20 postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Schodiště betonové Délka: 4,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 4,00 m * 225,- Kč / m = 900,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = 1 498,62 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,57 Kč Schodiště - zjištěná cena = 487,05Kč 13

14 a.2 6 ) Schodiště Schodiště betonové s terasem, před vchodem do budovy na parcele č. 1848/20 postavené v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby a zanedbávané údržbě. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 8 let. Venkovní úprava 10: Schodiště betonové s teracem na terén Délka: 1,50 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,50 m * 295,- Kč / m = 442,50 Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = 736,82 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 35 = 77,143 % - 568,41 Kč Schodiště - zjištěná cena = 168,41Kč a.2 7 ) Zpevněné plochy Zpevněné plochy z bet. monolitického na parcelách č. 1848/20, č. 1848/21 postavené v roce 1985 Celkový stav odpovídá stáří stavby a zanedbávané údržbě. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 8 let. Venkovní úprava 10: Výměra: 466,00 m 2 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: Plochy s povrchem betonovým monolitickým - tl. do 15 cm Základní cena (dle příl. č. 11): 466,00 m 2 * 290,- Kč / m 2 = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,2740 Plná cena: = ,82 Kč 14

15 Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 35 = 77,143 % ,92 Kč Zpevněné plochy - zjištěná cena = ,90Kč a.2 8 ) Vrata Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva na ocel. sloupky postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 8 let. Venkovní úprava 10: Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků Výměra: 2,00 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Základní cena (dle příl. č. 11): 2,00 ks * 3 420,- Kč / ks = 6 840,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1520 Plná cena: = ,94 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 35 = 77,143 % ,77 Kč Vrata - zjištěná cena = 2 395,17Kč a.2 9 ) Vrátka Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva na ocel. sloupky postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 8 let. Venkovní úprava 10: Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků 15

16 Výměra: 1,00 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 450,- Kč / ks = 1 450,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1520 Plná cena: = 2 221,41 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 35 = 77,143 % ,66 Kč Vrátka - zjištěná cena = 507,75Kč a.2 10 ) Oplocení Oplocení z kari sítí na ocelové sloupky postavené v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 6 let. Venkovní úprava 10: Plot z ocel. plotových rámů na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek Výměra: 82,00 m 2 pohledové plochy Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Základní cena (dle příl. č. 11): 82,00 m 2 * 720,- Kč / m 2 = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1520 Plná cena: = ,80 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 33 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 33 = 81,818 % ,22 Kč Oplocení - zjištěná cena = ,58Kč 16

17 a.2 11 ) Opěrná zeď Opěrná zeď z bet. monolitického na parcele č. 1848/21 postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Opěrné zdi monolitické z prostého betonu Výměra: 10,80 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 10,80 m 3 * 2 100,- Kč / m 3 = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,24 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,54 Kč Opěrná zeď - zjištěná cena = ,70Kč a.2 12 ) Rampa Rampa z bet. monolitického na parcele č. 1848/20 postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Rampa těžká, šířka od 1.51 m do 2.5 m na dvou řadách pilířů Délka: 10,16 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 10,16 m * 5 970,- Kč / m = ,20 Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,04 Kč 17

18 Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,35 Kč Rampa - zjištěná cena = ,69Kč a.2 13 ) Rampa Rampa z bet. monolitického na parcele č. 1848/21 pod přístřeškem postavená v roce Celkový stav odpovídá stáří stavby. S ohledem na popsaný stavebně technický stav stavby, způsob jejího užívání, vnější vlivy uvažuji další životnost ještě 13 let. Venkovní úprava 10: Rampa lehká, šířka do 1.5 m na dvou zdech Délka: 11,20 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Základní cena (dle příl. č. 11): 11,20 m * 4 480,- Kč / m = ,- Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,3390 Plná cena: = ,77 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,500 % ,09 Kč Rampa - zjištěná cena = ,68Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky Oceňovaná zastavěná plocha č se nachází v zastavěné části obce a katastrálního území Náchod v ulici Wiesnerova. Tato je zastavěna stavbou budovy s č.p Dále bylo provedeno ocenění ostatních ploch č. 1848/20 a č. 1848/21. Tyto tvoří funkční celek se zastavěnou plochou, proto bylo ocenění provedeno dle 28 odst. 5. Přístup je po zpevněné komunikaci. Nemovitost je napojena na rozvod el. energie, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovod. V obci není zpracována cenová mapa stavebních pozemků. 18

19 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č položka č. 1: 1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z 100 % hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k jejich zřízení určených: Úprava cen: 100 % Úprava ceny - příloha č další položky: Možnost napojení na plynovod: 10 % Úprava cen: 10 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 100% + 10% * (100 % + 100%) 120,00 % Zdůvodnění použití přirážek a srážek: Použita přirážka 100%, okrajová část obce a katastrálního území Náchod. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,6780 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1520 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 400,- 1,00 2,1520 0, , ,97 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 400,- 0,40 2,1520 0, ,00 513,59 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a , , ,94 nádvoří 28 odstavec 5 ostatní plocha 1848/20 718,00 513, ,62 28 odstavec 5 ostatní plocha 1848/21 237,00 513, ,83 Stavební pozemky - celkem ,39 Pozemky - zjištěná cena = ,39 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Porosty Okrasné dřeviny: příloha č. 37. Název Stáří Počet / Jedn. cena Srážka Upr. cena [Kč Cena [roků] Výměra [Kč / jedn.] [%] / jedn.] [Kč] Jehličnaté keře I (zerav 27 1,00 ks 1 660, , ,- západní) Součet: 1 660,- Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 37): * 0,750 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 14) * 1,050 19

20 Koeficient prodejnosti K P * 1,000 Celkem - okrasné dřeviny = 1 307,30 Kč Porosty - zjištěná cena 1 307,30 Kč Věcná břemena váznoucí na nemovitosti: d 1 ) Věcné břemeno Na základě výpisu z KN bylo provedeno ocenění věcného břemene spočívajícího v právu vedení kanalizace pod povrchem p.p. č. 1848/21 a s právem vstupu a vjezdu na tuto pozemkovou parcelu za účelem provedení oprav této kanalizace ve prospěch každého vlastníka tohoto podzemního vedení. Hodnotu věcného břemene stanovuji částkou ,- Kč. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům dle 18 zákona č. 151/97 Sb.: Druh věcného břemene: Ocenění paušální částkou Hodnota věcného břemene se stanovuje dle 18 odstavce 5 zákona č. 151/1997 Sb. na jednotnou částku:: ,- Kč Ocenění věcného břemene činí: = ,- Kč 20

21 C. Rekapitulace Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Budova ,10 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Přístřešek ,10 Kč a.2 2 ) Přístřešek ,30 Kč a.2 3 ) Opěrná zeď ,90 Kč a.2 4 ) Opěrná zeď ,30 Kč a.2 5 ) Schodiště 1 498,60 Kč a.2 6 ) Schodiště 736,80 Kč a.2 7 ) Zpevněné plochy ,80 Kč a.2 8 ) Vrata ,90 Kč a.2 9 ) Vrátka 2 221,40 Kč a.2 10 ) Oplocení ,80 Kč a.2 11 ) Opěrná zeď ,20 Kč a.2 12 ) Rampa ,- Kč a.2 13 ) Rampa ,80 Kč a) Ocenění staveb celkem ,- Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky ,40 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,40 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Porosty 1 307,30 Kč c) Ocenění trvalých porostů celkem 1 307,30 Kč Celkem ,70 Kč Věcná břemena d) Věcná břemena váznoucí na nemovitosti: d 1 ) Věcné břemeno Hodnota věcného břemene činí: Cena po odečtení věcného břemene činí celkem: Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,- Kč ,- Kč ,70 Kč ,70 Kč 21

22 Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Budova ,10 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Přístřešek ,10 Kč a.2 2 ) Přístřešek ,40 Kč a.2 3 ) Opěrná zeď 4 273,10 Kč a.2 4 ) Opěrná zeď ,50 Kč a.2 5 ) Schodiště 487,10 Kč a.2 6 ) Schodiště 168,40 Kč a.2 7 ) Zpevněné plochy ,90 Kč a.2 8 ) Vrata 2 395,20 Kč a.2 9 ) Vrátka 507,80 Kč a.2 10 ) Oplocení ,60 Kč a.2 11 ) Opěrná zeď ,70 Kč a.2 12 ) Rampa ,70 Kč a.2 13 ) Rampa ,70 Kč a) Ocenění staveb celkem ,30 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky ,40 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,40 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Porosty 1 307,30 Kč c) Ocenění trvalých porostů celkem 1 307,30 Kč Celkem ,- Kč Věcná břemena d) Věcná břemena váznoucí na nemovitosti: d 1 ) Věcné břemeno Hodnota věcného břemene činí: Cena po odečtení věcného břemene činí celkem: Rekapitulace výsledných cen, celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč slovy: Osmmilionůpětsetšedesáttisícšestsetdvacet Kč 22

23 Srovnávací hodnota Obvyklé ceny obdobných nemovitostí mají na trhu stagnující, až klesající tendenci v závislosti na lokalitě a parametrech, s ohledem na tržní sílu obyvatelstva. V rozhodném období jsou na trhu nabízeny, nebo se prodaly dle průzkumu trhu obdobné budovy: Náchod budova s kancelářskými, skladovacími a prostory, nabídková cena ,- Kč. Vybavení statandardní, po rekonstrukci. Náchod budova s kancelářskými, skladovacími a prostory, nabídková cena ,- Kč. Vybavení statandardní, po rekonstrukci. Jaroměř budova s kancelářskými, skladovacími a prostory, nabídková cena ,- Kč. Vybavení statandardní, po rekonstrukci. Typ Prodejní cena Koef. vybavení Koef. polohy Srovnatelná cena I ,- Kč 0,80 1, ,- Kč II ,- Kč 0,80 1, ,- Kč III ,- Kč 0,80 1, ,- Kč CELKEM ,- Kč Srovnávací hodnota : ,- Kč/ 3 = ,- Kč Na základě těchto skutečností stanovuji, že obvyklá cena nemovitostí zapsaných na LV 4972 včetně součástí, příslušenství činí: ,- Kč Výsledná cena nemovitosti zapsané na LV 4972 činí ,- Kč Obvyklá cena nemovitostí zapsaných na LV 4972 podle odborného odhadu činí ,- Kč slovy: Osmmilionůosmsetosmdesáttisíc Kč 23

24 Ve Dvoře Králové n. L., Petr Krejcar K. Světlé Dvůr Králové n. L. D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne čj.spr. 2199/98 pro obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 34/821/2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 35/

25 E. Seznam příloh fotodokumentace výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV 4972 snímek katastrální mapy z katastru nemovitostí 25

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 O ceně budovy prádelny bez čp/če v Ostravě, ul.vršovců, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.1534, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 311 m 2, vše zapsáno na LV č.1527

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 o ceně obvyklé truhlárny čp. 325 se stp.č.137/2 a s p.p.č.347/1 ostatní plocha v katastrálním území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 136/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 136/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 136/13 o obvyklé ceně nemovitostí - budovy č.p. 299 na pozemku p. č. st. 45 a pozemků p. č. st. 45, st. 49, 94, 95, 107 s příslušenstvím, LV číslo 818, katastrální území Vižňov, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12 ZNALECKÝ POUDEK č. 1738/56/12 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 10 na st.parc.č. 613/1, 613/2, 613/3, venkovních úprav,, trvalého porostu, pozemku č.parcely st.613/1, poz. parc.č. 375/3 (zahrada), poz.

Více

Pozemky. Stavby - 2 -

Pozemky. Stavby - 2 - ODBORNÝ POSUDEK č. 2097/137/12 o ceně nemovitosti č.p. 123 na st.p.č. 265 a č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265, st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2898 52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2898 52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2898 52/2013 o ceně budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 87/1 a 87/2 a ceny pozemků parc.č. 87/1, 456/3, 456/6, vše v obci Suchdol, části obce Solopysky, k.ú. Solopysky u Kutné Hory,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1726/2011 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat.

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

Znalecký posudek č. 859/12

Znalecký posudek č. 859/12 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek č. 3978-718/13

Znalecký posudek č. 3978-718/13 Znalecký posudek č. 3978-718/13 o tržní hodnotě (obvyklé ceně) nemovitosti administrativní budovy čp. 1017, garáží a pozemků v k.ú. Plzeň, obec Plzeň. Zadavatel: CLANROY a.s. Václavské náměstí 802/56 110

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - soudní exekutor JUDr. Taťána Macková Máchova 58 563 01 Lanškroun EX 230/02

Znalecký posudek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - soudní exekutor JUDr. Taťána Macková Máchova 58 563 01 Lanškroun EX 230/02 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

Znalecký posudek č. 4267/2014

Znalecký posudek č. 4267/2014 Znalecký posudek č. 4267/2014 O ceně nemovitostí dle LV č. 1787 v k.ú. Lovosice stanovení obvyklé ceny (Tomaškovič Josef) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ev.č. 1-1498-15 Předmět posudku: o obvyklé ceně oploceného areálu v k.ú. Liboc u Kynšperka, obci Kynšperk nad Ohří, sestávající z par. č 7/1, 7/2, 7/3 a 123/2 a budov včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 o ceně nemovitostí - rodinného domu Úštěk č.p. 151 situovaném na pozemku parc.č. 1167 a pozemků parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2 ), parc.č. 1168 (zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13 o ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 293/2 (zahrada výměry 1177 m 2 ) v katastrálním území Zdemyslice, obci Zdemyslice - zapsaného v Katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI č. 1554/79/2014 Ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci pozemkové parcely č.parc. 624/1 jejíž součástí je stavba rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

Znalecký posudek č. 4241-76/2013

Znalecký posudek č. 4241-76/2013 Znalecký posudek č. 4241-76/2013 O ceně nemovitosti v obci Jílové k.ú. Sněžník č.p. 123, okres Děčín. Objednatel posudku: Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 DIČ: CZ 00007064 vystavil: Ing. Šedivá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

Znalecký posudek č. 5452-031/2013

Znalecký posudek č. 5452-031/2013 Znalecký posudek č. 5452-031/2013 o obvyklé ceně nemovitosti Označení nemovitosti: Rodinný dům č.p. 83 v Prušánkách včetně pozemků Adresa nemovitosti: Prušánky č.p. 83 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 NEMOVITÁ stavební p.č.2569/5 včetně čp. 1087 rodinný dům a p.č.2569/4 zahrada VĚC: a stp.č.2569/22 bez stavby, vše v katastrálním území Poděbrady, obec Poděbrady,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více