Znalecký posudek č /12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 4899-014/12"

Transkript

1 Znalecký posudek č /12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha jiná plocha, katastrální území Lašťany, obec Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc. List vlastnictví 243. Č.j.: 056 EX 1608/11-50 Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad Brno-Město Bratislavská Brno Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce Podle zákona číslo 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Jan Štěpánek Einsteinova Olomouc 9 tel.: ; Posudek obsahuje 20 stran textu včetně titulního listu a dále 10 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Olomouci,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha jiná plocha, katastrální území Lašťany, obec Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc. List vlastnictví 243. Č.j.: 056 EX 1608/ Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p. 531 Lašťany č.p Bělkovice-Lašťany Region: Olomoucký Okres: Olomouc Katastrální území: Lašťany 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti spoluvlastníků a znalce Ing. Jana Štěpánka. 4. Podklady pro vypracování posudku: - Výpis z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-scd, List vlastnictví 243 pro katastrální území Lašťany, ze dne Vyhotoveno dálkovým přístupem. - Kopie katastrální mapy pro katastrální území Lašťany, ze dne Vyhotoveno dálkovým přístupem. - Usnesení soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorského úřadu Brno-Město, o ustavení znalcem, Č.j.: 056 EX 1608/11-50, ze dne Informace z vlastní databáze uskutečněných kupních cen (obvyklých cen) nemovitostí. - Informace o cenách nabízených srovnatelných nemovitostí v okrese Olomouc i v obci Bělkovice-Lašťany, získané z internetového realitního serveru SReality. - Informace a údaje sdělené znalci spoluvlastníky nemovitosti. - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření dne Vlastnické a evidenční údaje: Dle výpisu z Katastru nemovitostí, List vlastnictví 243 pro katastrální území Lašťany, jsou vlastníky nemovitosti: SJM Látal Ivan a Látalová Zdeňka, Bělkovice-Lašťany 531, Dolany u Olomouce RČ /1162 RČ /203

3 Dokumentace a skutečnost: Původní stavební dokumentace, Stavební povolení a Kolaudační rozhodnutí nebylo znalci předloženo při místním šetření. Dle sdělení vlastníků, pochází stavba rodinného domu z roku 1982 a stáří stavby k datu ocenění je tedy 30 roků. Celková údržba nemovitosti je dobrá a dům je celkově v dobrém technickém stavu. Technické provedení a celkový stav nemovitosti odpovídá těmto údajům. Jedná se o dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, s plným podsklepením a bez podkroví, protože dům je s plochou střechou. V domě je jedna bytová jednotka o dispozici (5+1) s příslušenstvím a s vestavěnou garáží. Dům je svým uspořádáním vhodný pro rodinné bydlení a více než polovina plochy připadá na bydlení. Nebytové prostory určené k podnikání v domě nejsou. Nejnižší podlaží není zapuštěno pod úroveň terénu, slouží jako technické podlaží bez obytných místností (je zde vstup, chodba se schodištěm, kotelna, sklepy, prádelna, garáž). Dle platných předpisů oceňovaná nemovitost se nejvíce blíží definici pro rodinný dům, takto byla i povolena a zkolaudována a celou dobu je takto i užívána. Nemovitost je rodinným domem, a proto bude takto i oceněna. K rodinnému domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531 přísluší ještě vedlejší stavba, běžné venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky. Oceňovaná nemovitost je napojena na zdroj pitné vody - kopanou studnu, která je v sousední nemovitosti č.p Vlastníci nemovitosti č.p. 531 nemají písemný doklad o spoluvlastnictví studny v sousední nemovitosti a odběr pitné vody nemají zajištěný ani žádným Věcným břemenem, ani žádnou jinou písemnou smlouvou. Předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku je vlastní rodinný dům Bělkovice-Lašťany č.p. 531, vedlejší stavba, venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky parcelní číslo 292 a 293, vše v katastrálním území Lašťany. 7. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 531 b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba c) Venkovní úpravy c 1 ) Venkovní úpravy d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty e) Pozemky e 1 ) Pozemky

4 Popis objektů a pozemků: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 531 Oceňovaný rodinný dům je řadový vnitřní, dvoupodlažní, s plným podsklepením a bez podkroví, protože je s plochou střechou. Dům Bělkovice-Lašťany č.p. 531 se nachází v obci Bělkovice-Lašťany, v její místní části a v katastrálním území Lašťany. Situován je na stavební parcele číslo 292. Okolní zástavbu tvoří obdobné rodinné domy se zahradami. V rodinném domě je jedna bytová jednotka o dispozici (5+1) s příslušenstvím a s vestavěnou garáží. Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou betonové pásové s izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel pálených a z tvárnic. Stropy jsou hurdiskové s rovnými podhledy. Střecha je provedena jako plochá jednoplášťová. Krytina ploché střechy je živičná vícevrstvá svařovaná. Klempířské konstrukce jsou z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Vnější povrchové úpravy jsou provedeny jako dvouvrstvé omítky břizolitové škrabané. Vnitřní obklady jsou provedeny jako běžné keramické obklady v koupelně, v prádelně, u van, na záchodě a v kuchyni. V interiéru obytné části domu jsou provedeny i dřevěné obklady stěn a stropů. Vnější obklady jsou provedeny jako keramické obklady soklu stavby. Schody jsou s povrchem ze dřeva a jsou se zábradlím. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy v obytných místnostech jsou s povrchovou úpravou z dřevotřískových desek s volně loženými podlahovými krytinami. Dlažby ostatních místností jsou běžné keramické dlažby a také jen pouze beton. Vytápění je řešeno jako ústřední topení s kotlem na pevná paliva a s litinovými článkovými radiátory. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod není na domě nainstalován. Vnitřní rozvod studené a teplé vody je proveden, zdrojem vody je studna v sousední nemovitosti a vlastní domácí vodárna darling. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn pomocí elektrického boileru. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je provedena a je svedena do veřejné kanalizační sítě. Vnitřní plynovod není proveden, ale napojení na veřejný plynovod je možné. Kuchyně je vybavena běžným kombinovaným sporákem na elektřinu a propan butan z bomby. Vnitřní hygienické vybavení domu jsou vany, umývadla a splachovací záchody typu kombi. Ostatní vybavení domu je běžné. Dle sdělení je stáří domu k datu ocenění asi 30 roků. V minulosti byly prováděny jen minimální a jen částečné rekonstrukce a modernizace domu. Stavba je celkově v dobrém technickém stavu a údržba domu je pravidelná. Opotřebení domu odpovídá všem těmto údajům. b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba Na zahradě, při jižní hranici pozemku, se nachází vedlejší stavba, sloužící převážně jako kolna na skladování. Stavba je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví, s nízkou pultovou střechou. Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou betonové pásové. Svislé nosné konstrukce jsou zděné a dřevěné oboustranně obíjené. Stropy nejsou, zastropení tvoří konstrukce nízké pultové střechy. Krytina střechy je z vlnitých desek Onduline. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Povrchové úpravy jsou omítky a

5 - 5 - nátěry. Dveře jsou dřevěné hladké, okna jsou dřevěná jednoduchá. Podlaha je s povrchem z prostého betonu i z keramické dlažby. Elektroinstalace je světelná. Ostatní vybavení chybí. Dle sdělení je stáří stavby k datu ocenění asi 10 roků. Stavba je celkově v dobrém technickém stavu a údržba je pravidelná. Opotřebení stavby odpovídá všem těmto údajům. c) Venkovní úpravy c 1 ) Venkovní úpravy Na pozemcích u rodinného domu č.p. 531 se vyskytují běžné venkovní úpravy jako přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, ploty, plotová vrátka. Upozornění: Venkovní úpravy běžné se při zjištěné ceně hlavní stavby porovnávací metodou neoceňují samostatně zvlášť, protože jsou již obsaženy v ceně stavby hlavní (viz Index konstrukce a vybavení, bod 9). Pouze pro ocenění věcnou hodnotou se oceňují venkovní úpravy tímto zjednodušeným nákladovým způsobem! d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty Na pozemcích u domu č.p. 531 se vyskytují běžné trvalé porosty okrasné. e) Pozemky e 1 ) Pozemky Dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemky v obci Bělkovice-Lašťany, v její místní části a v katastrálním území Lašťany. Tj. v ostatní obci se obyvateli (dle Malého lexikonu obcí ČR pro rok 2012). Jedná se o pozemek zastavěnou plochu pod hlavní stavbou a nádvoří a dále pozemek vedený v druhu ostatní plocha jiná plocha, který však ve skutečnosti slouží jako zahrada u domu. Stavby na pozemcích lze napojit na všechny běžné inženýrské sítě, kromě veřejného vodovodu. Pozemky jsou rovinaté, příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem.

6 - 6 - B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Zjištěná porovnávací cena objektů a) Hlavní stavby - porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Olomoucký kraj - nad do obyvatel Stáří stavby: 30 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 3 196,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 7,6*12,1 = 91,96 m 2 1.NP: 7,6*12,1 = 91,96 m 2 2.NP: 7,6*12,1 = 91,96 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 91,96 m 2 2,70 m 1.NP: 91,96 m 2 2,90 m 2.NP: 91,96 m 2 2,90 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 7,6*12,1*2,7 = 248,29 m 3 vrchní stavba: 7,6*12,1*6,0 = 551,76 m 3 zastřešení: 7,6*12,1*0,3/2 = 13,79 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 813,84 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 91,96 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 275,88 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 3,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - podsklepený - s plochou střechou IV typ D 1. Druh stavby - dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvodových stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě - přípojka elektro, voda a odkanalizování - vodovod je III 0,00 napojen od sousední nemovitosti 6. Způsob vytápění stavby - ústřední III 0,00

7 Základní příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - o jejich celkové zastavěné II 0,00 ploše nad 25 m Pozemky ve funkčním celku se stavbou - do 300 m 2 I -0, Kriterium jinde neuvedené - mírně snižující cenu II -0, Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stáří 30 let: 0,90 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,90 = 0,850 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Úřady v obci - obecní úřad I 0,00 3. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II -0,01 4. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - základní síť obchodů II 0,00 a služeb, pohostinské a popřípadě kulturní zařízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní II 0,00 zařízení, přírodní sportoviště 7. Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti - omezená dostupnost II 0,00 zdravotnické péče 8. Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více III 0,00 jak čtyřmi pravidelnými denními spoji 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost v obci a okolí - odpovídá průměru v kraji II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu I -0,10 12 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,890 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,850 * 0,890 * 0,950 = 0,719 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 3 196,- Kč/m 3 * 0,719 = 2 297,92 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 2 297,92 Kč/m 3 * 813,84 m 3 = ,21 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,21 Kč

8 - 8 - b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ D Svislá nosná konstrukce: dřevěná oboustranně obitá, zdivo Podsklepení: podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 1,9*2,1 = 3,99 m 2 1.NP: 4,0*2,4+7,85*3,2+4,0*2,6 = 45,12 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 3,99 m 2 1,90 m 1.NP: 45,12 m 2 2,30 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 1,9*2,1*1,9 = 7,58 m 3 vrchní stavba: (4,0*2,4+7,85*3,2+4,0*2,6)*2,3 = 103,78 m 3 zastřešení: (4,0*2,4+7,85*3,2+4,0*2,6)*0,2/2 = 4,51 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 115,87 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy betonové pásy S 100,00 2. Obvodové stěny zděné a dřevěné S 100,00 3. Stropy pultová střecha S 100,00 5. Krytina vlnitá Onduline S 100,00 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100,00 7. Úprava povrchů omítky a nátěry S 100,00 9. Dveře dřevěné S 100, Okna jednoduchá P 100, Podlahy beton, dlažba S 100, Elektroinstalace světelná P 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 8,00 100,00 1,00 8,00 2. Obvodové stěny S 31,30 100,00 1,00 31,30 3. Stropy S 21,80 100,00 1,00 21,80 5. Krytina S 11,20 100,00 1,00 11,20 6. Klempířské konstrukce S 1,60 100,00 1,00 1,60 7. Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 9. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3, Okna P 1,30 100,00 0,46 0,60 Část [%]

9 Podlahy S 9,70 100,00 1,00 9, Elektroinstalace P 5,00 100,00 0,46 2,30 Součet upravených objemových podílů: 96,60 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9660 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 055,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9660 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0005 Základní cena upravená = 1 822,66 Kč/m 3 Plná cena: 115,87 m 3 * 1 822,66 Kč/m 3 = ,61 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 60 = 16,667 % ,31 Kč Vedlejší stavba - zjištěná cena = ,30 Kč c) Venkovní úpravy c 1 ) Venkovní úpravy - 10 Venkovní úpravy - obsaženo v ceně hlavní stavby - zjištěná cena = 0,00 Kč d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,08 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 181 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 50 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 4 917,15 Cena okrasných dřevin je ve výši 8,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,085 porostů: Cena okrasných dřevin: = 417,96 Trvalé porosty - zjištěná cena = 417,96 Kč

10 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 531 = ,- Kč b) Vedlejší stavba = ,- Kč c) Venkovní úpravy - obsaženo v ceně hlavní stavby = 0,- Kč d) Trvalé porosty = 420,- Kč Zjištěná porovnávací cena objektů činí celkem ,- Kč Věcná hodnota objektů a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ D Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 7,6*12,1 = 91,96 m 2 1.NP: 7,6*12,1 = 91,96 m 2 2.NP: 7,6*12,1 = 91,96 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 91,96 m 2 2,70 m 1.NP: 91,96 m 2 2,90 m 2.NP: 91,96 m 2 2,90 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 7,6*12,1*2,7 = 248,29 m 3 vrchní stavba: 7,6*12,1*6,0 = 551,76 m 3 zastřešení: 7,6*12,1*0,3/2 = 13,79 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 813,84 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: betonové pasy izolované S 100,00 2. Zdivo: zděné S 100,00 3. Stropy: s rovnými podhledy S 100,00 4. Střecha: plochá střecha S 100,00 Část [%]

11 Krytina: živičná S 100,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech S 100,00 7. Vnitřní omítky: štukové hladké S 100,00 8. Fasádní omítky: břízolitové omítky S 100,00 9. Vnější obklady: sokl s obkladem S 100, Vnitřní obklady: běžné keramické obklady S 100, Schody: standardní povrch a zábradlí S 100, Dveře: dřevěné hladké a rámové náplňové S 100, Okna: dřevěná zdvojená okna S 100, Podlahy obytných místností: dřevotříska, celoplošné koberce S 100, Podlahy ostatních místností: keramické dlažby S 100, Vytápění: ústřední S 100, Elektroinstalace: světelná i motorová S 100, Bleskosvod: chybí C 100, Rozvod vody: studená a teplá voda S 100, Zdroj teplé vody: bojler S 100, Instalace plynu: chybí C 100, Kanalizace: je provedena S 100, Vybavení kuchyně: kombinovaný sporák S 100, Vnitřní vybavení: vana, umývadlo S 100, Záchod: standardní splachovací S 100, Ostatní: běžné vybavení S 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 4,30 100,00 1,00 4,30 2. Zdivo: S 24,30 100,00 1,00 24,30 3. Stropy: S 9,30 100,00 1,00 9,30 4. Střecha: S 4,20 100,00 1,00 4,20 5. Krytina: S 3,00 100,00 1,00 3,00 6. Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 7. Vnitřní omítky: S 6,40 100,00 1,00 6,40 8. Fasádní omítky: S 3,30 100,00 1,00 3,30 9. Vnější obklady: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,40 100,00 1,00 2, Schody: S 3,90 100,00 1,00 3, Dveře: S 3,40 100,00 1,00 3, Okna: S 5,30 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,30 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,40 100,00 1,00 1, Vytápění: S 4,20 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 4,00 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,50 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 2,80 100,00 1,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,60 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,90 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,00 100,00 1,00 5, Záchod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ostatní: S 3,00 100,00 1,00 3,00 Součet upravených objemových podílů: 99,00 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9900

12 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 1 900,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9900 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Základní cena upravená = 3 445,52 Kč/m 3 Plná cena: 813,84 m 3 * 3 445,52 Kč/m 3 = ,- Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 70 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 100 = 30,000 % ,60 Kč Rodinný dům č.p věcná hodnota = ,40 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ D Svislá nosná konstrukce: dřevěná oboustranně obitá, zdivo Podsklepení: podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 1,9*2,1 = 3,99 m 2 1.NP: 4,0*2,4+7,85*3,2+4,0*2,6 = 45,12 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 3,99 m 2 1,90 m 1.NP: 45,12 m 2 2,30 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 1,9*2,1*1,9 = 7,58 m 3 vrchní stavba: (4,0*2,4+7,85*3,2+4,0*2,6)*2,3 = 103,78 m 3 zastřešení: (4,0*2,4+7,85*3,2+4,0*2,6)*0,2/2 = 4,51 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 115,87 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Součet upravených objemových podílů: 96,60 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9660

13 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 055,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9660 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Základní cena upravená = 1 821,75 Kč/m 3 Plná cena: 115,87 m 3 * 1 821,75 Kč/m 3 = ,17 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 60 = 16,667 % ,73 Kč Vedlejší stavba - věcná hodnota = ,44 Kč c) Venkovní úpravy c 1 ) Venkovní úpravy - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem procentem z ceny stavby Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 % Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav: Název stavby Cena stavby Rodinný dům č.p ,40 Kč Vedlejší stavba ,44 Kč Celkem: ,84 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,84 Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0350 Venkovní úpravy - věcná hodnota = ,15 Kč d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,08 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 181 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 50 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 4 917,15 Cena okrasných dřevin je ve výši 8,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,085 porostů: Cena okrasných dřevin: = 417,96 Trvalé porosty - věcná hodnota = 417,96 Kč

14 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 531 = ,- Kč b) Vedlejší stavba = ,- Kč c) Venkovní úpravy = ,- Kč d) Trvalé porosty = 420,- Kč Věcná hodnota objektů činí celkem ,- Kč Zjištěná cena pozemků e) Pozemky e 1 ) Pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří ,00 43, ,04 Součet 3 953,04 Úprava ceny příloha č. 21: 1.1. výhodnost polohy se zřetelem na její významnost 50 % 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 100 % Úprava ceny celkem 150 % ,56 Mezisoučet 9 882, není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod -5 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 5 % + 494,13 Mezisoučet ,73 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0005 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,03 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 43,44 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ostatní plocha jiná plocha ,00 43, ,64 Součet 7 862,64 Úprava ceny - příloha č. 21: 1.1. výhodnost polohy se zřetelem na její významnost 50 % 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 100 % Úprava ceny celkem 150 % ,96 Mezisoučet , není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod -5 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 5 % + 982,83 Mezisoučet ,43

15 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0005 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,08 Pozemky - zjištěná cena = ,11 Kč Rekapitulace ocenění pozemků e) Pozemky = ,- Kč Zjištěná cena pozemků činí celkem ,- Kč Věcná hodnota pozemků - indexová metoda e) Pozemky e 1 ) Pozemky Výchozí cena: = 400,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: mimo centrum obce * 1,30 B - typ stavebního pozemku: stavebně připravený * 1,50 C - třída velikosti obce: obec nad obyvatel * 0,60 D - typ polohy: bydlení - rodinné domy * 1,30 E - územní připravenost, infrastruktura: dobrá * 1,00 F - speciální charakteristiky: zhodnocená lokalita * 1,00 Výchozí cena upravená = 608,40 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 608,40 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha a nádvoří p.č m 2 ostatní plocha jiná plocha p.č m 2 Výměra stavebních pozemků: 272 m 2 272,00 m 2 á 608,40 Kč/m 2 = ,80 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,80 Kč Pozemky - věcná hodnota = ,80 Kč Rekapitulace ocenění pozemků e) Pozemky = ,- Kč Věcná hodnota pozemků činí celkem ,- Kč

16 Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací - obvyklá cena ve smyslu ustanovení 2 odst.1, zákona číslo 151/1997 Sb. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí nebo realitní inzerce nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok, realitní inzerce se předpokládá aktuální. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z internetových realitních serverů, z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Po nemovitostech uvedeného typu, tj. Rodinný dům řadový, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěného technického stavu, v dané lokalitě a u srovnatelných nemovitostí poptávka je nižší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, její celkové velikosti, jejímu dobrému technickému stavu, standardnímu vybavení a průměrné údržbě, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obtížně obchodovatelná. Jako podklady byly použity údaje z internetové realitní inzerce, databáze spolupracujících odhadců i z mé vlastní databáze. Podle těchto podkladů a údajů byly v uplynulé době v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, zobchodovány nebo jsou právě k prodeji nabízeny srovnatelné nemovitosti. Srovnávané nemovitosti jsou doloženy v příloze tohoto znaleckého posudku. Závěry z průzkumu obvyklých cen jsou následující: A. Přímé srovnání s cenami nemovitostí v minulosti skutečně prodaných: Ze své vlastní databáze a z databáze spolupracujících odhadců v rámci ČSCOM jsem vybral celkem dvě nemovitosti. V samotné obci Bělkovice-Lašťany nemám v databázích žádné srovnatelné již prodané nemovitosti, porovnávané nemovitosti jsou však z okolí této obce a všechny nemovitosti jsou z okresu Olomouc: 1. Rodinný dům v obci Újezd u Uničova. Rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, s částečným podsklepením a bez podkroví, s plochou střechou. Obsahuje byt (4+1) s příslušenstvím a s garáží. Napojení na všechny běžné inženýrské sítě je provedeno. Starší rodinný dům je v dobrém technickém stavu, v minulosti již byly provedeny postupně částečné rekonstrukce a modernizace. Zastavěná plocha je 112 m 2, celková užitná podlahová plocha je 159 m 2, pozemky celkem 445 m 2. Nemovitost k datu prodeje byla v dobrém technickém stavu. Realizovaná kupní cena ,- Kč 2. Rodinný dům v obci Štěpánov u Olomouce. Rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a s podkrovím v sedlové střeše. Obsahuje byt (4+1) s příslušenstvím a s garáží. Napojení na všechny běžné inženýrské sítě je možné. Zánovní rodinný dům je ve velmi dobrém

17 technickém stavu, dům pochází z roku 2009 a vybavení je na současném standardu. Zastavěná plocha je 86 m 2, celková užitná podlahová plocha je 164 m 2, pozemky celkem 272 m 2. Nemovitost k datu prodeje byla ve velmi dobrém technickém stavu. Realizovaná kupní cena ,- Kč B. Přímé srovnání s cenami nabízených nemovitostí: Z realitní inzerce jsem vybral dne tři nemovitosti, které se nacházejí jednak v samotné obci Bělkovice-Lašťany, jednak v nejbližším okolí (do 5 km) od této obce: 3. Rodinný dům v obci Bělkovice-Lašťany, ve stejné lokalitě, sousední dům od oceňovaného domu. Rodinný dům řadový koncový, který je dvoupodlažní, s podsklepením a bez podkroví, s plochou střechou. Obsahuje byt (5+1) s příslušenstvím a s garáží. Napojení na běžné inženýrské sítě je provedeno, voda je z vlastní studny. Starší rodinný dům je ve vyhovujícím technickém stavu, v minulosti nebyly provedeny žádné zásadní rekonstrukce a modernizace. Zastavěná plocha 92 m 2, celková užitná podlahová plocha cca 200 m 2, pozemky celkem 360 m 2. Jedná se prakticky o shodný dům jako je dům oceňovaný, nemovitost k datu prodeje je ve vyhovujícím technickém stavu. Nabídková cena ,- Kč 4. Rodinný dům v obci Olomouc, místní část Radíkov u Olomouce. Rodinný dům řadový koncový, který je dvoupodlažní, s částečným podsklepením a bez podkroví, s plochou střechou. Obsahuje byt (5+1) s příslušenstvím a s garáží u domu. Napojení na běžné inženýrské sítě je provedeno, navíc je i vlastní studna. Starší rodinný dům je ve velmi dobrém technickém stavu, v minulosti již byly provedeny částečné rekonstrukce a modernizace. Zastavěná plocha 110 m 2, celková užitná podlahová plocha cca 150 m 2, pozemky celkem 357 m 2. Nemovitost k datu prodeje je ve velmi dobrém technickém stavu. Nabídková cena ,- Kč 5. Rodinný dům v obci Samotíšky u Olomouce. Rodinný dům řadový koncový, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Obsahuje byt (5+1) s příslušenstvím a s garáží. Napojení na běžné inženýrské sítě je provedeno. Starší rodinný dům je ve velmi dobrém technickém stavu, v roce 2006 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace domu. Zastavěná plocha 100 m 2, celková užitná podlahová plocha cca 150 m 2, pozemky celkem 250 m 2. Nemovitost k datu prodeje je ve velmi dobrém technickém stavu. Nabídková cena ,- Kč Vyhodnocení srovnávaných nemovitostí: přímé srovnání lze provést se všemi uváděnými nemovitostmi, které se nacházejí buď ve stejné obci jako oceňovaná nemovitost, nebo v blízkém okolí této obce, vše v okrese Olomouc. Všechny srovnávané nemovitosti jsou sice starší rodinné domy, ale jsou schopné ihned k užívání na bydlení. Většina srovnávaných nemovitostí je již po rekonstrukci a modernizaci, celkové nebo jen částečné. Oceňovaná nemovitost rodinný dům Bělkovice-Lašťany č.p. 531 je starší rodinný dům s jedním bytem (5+1) s příslušenstvím, který je v dobrém technickém stavu, údržba je pravidelná. Při odhadu obvyklé ceny nemovitosti je přihlíženo ke všem výše uvedeným cenovým údajům a také k informacím z realitního trhu v okrese Olomouc a nejbližším okolí.

18 Oceňovaná nemovitost Bělkovice-Lašťany č.p. 531 s příslušnými pozemky má pro ocenění důležité cenotvorné faktory: Silné stránky: - dobrá poloha nemovitosti v obci - velikost domu, velikost celkové podlahové plochy i čisté obytné plochy Slabé stránky: - nemovitost v původním stavu, bez modernizací - malá výměra pozemků u domu - vodovod napojen ze studny sousední nemovitosti, bez jakékoliv písemné dohody nebo Věcného břemene Srovnáním oceňované nemovitosti s porovnávanými nemovitostmi, vzhledem k poloze oceňované nemovitosti, velikosti zastavěné a užitné plochy, obestavěného prostoru, velikosti pozemků, vzhledem ke standardní vybavenosti i s ohledem na celkový technický stav a údržbu oceňované nemovitosti, odhaduji srovnatelnou cenu na: ,- Kč C. Rekapitulace Zjištěná porovnávací cena: Zjištěná porovnávací cena objektů: Zjištěná cena pozemků: Zjištěná porovnávací cena celkem: Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: Odhadovaná srovnávací hodnota: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: dvamilionydvěstětisíc Kč

19 ZÁVĚR: 1. Obvyklá cena nemovitosti, pokud by byla bez závad, je minimálně: ,- Kč 2. Závady, které dražbou nezaniknou - nejsou známy. Srovnáním s jinými nemovitostmi tohoto typu v daném regionu, které již byly v uplynulém období zobchodovány, nebo jsou právě nabízeny k prodeji a je známá jejich obvyklá cena (tržní hodnota), lze odhadnout, že obvyklá cena oceňované nemovitosti Bělkovice-Lašťany č.p. 531 s příslušenstvím a s pozemky dle LV 243, pro k.ú. Lašťany je pro účel dražby minimálně: ,- Kč slovy: dvamilionydvěstětisíc Kč Tato cena je odhadována s ohledem na to, že se bude dražit celá kompletní nemovitost s hlavní stavbou rodinným domem Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s vedlejší stavbou, se všemi venkovními úpravami, trvalými porosty a s pozemky dle LV 243, vše v katastrálním území Lašťany. Obvyklá cena nemovitosti je ovlivněna především polohou nemovitosti, která se nachází v ostatní obci Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc. To znamená v průměrné poloze z hlediska jejího možného obchodování. Poloha je vhodná k využití jako rodinný dům k trvalému bydlení. Dostupnost nemovitosti je poměrně dobrá a dostupnost centra obce je také dobrá. Dostupnost regionálního centra i dalších větších měst v okolí je dobrá a je vhodná pro denní dojíždění. V místě jsou k dispozici běžné inženýrské sítě, kromě veřejného vodovodu, a dům na ně může být napojen. Dále je cena ovlivněna celkovou velikostí domu i využitelné obytné plochy v domě, celkovým stářím nemovitosti, jejím konstrukčním a materiálovým provedením, standardní vybaveností, dobrým technickým stavem a údržbou. V domě je jeden byt (5+1) s příslušenstvím a s garáží. Obvyklá cena pro účely dražby se tedy odhaduje s ohledem na polohu oceňované nemovitosti, její celkovou velikost, poměrně malé stáří, standardní vybavenost, dobrý technický stav a prováděnou údržbu. Zástavní práva neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože tato práva v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. zanikají zpeněžením věci. Nemovitost bude po dražbě po této stránce bez závad, vlastníkům zanikne vlastnictví i právo užívání. K oceňované nemovitosti se nevážou žádná Věcná břemena s omezující povinností, ani zde nejsou vložena žádná ocenitelná práva ve prospěch oceňované nemovitosti. V Olomouci, Ing. Jan Štěpánek Einsteinova Olomouc 9 tel.: ;

20 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. Spr. 1998/92 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /12 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 013/2012. V Olomouci, Ing. Jan Štěpánek

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 4571-026/10

Znalecký posudek č. 4571-026/10 Znalecký posudek č. 4571-026/10 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo 1200/2 - zahrada, katastrální území Dolany u Olomouce, obec Dolany, okres Olomouc. List vlastnictví 247. Č.j.: 56 Ex 3172/07-57

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 o ceně nemovitostí - rodinného domu Úštěk č.p. 151 situovaném na pozemku parc.č. 1167 a pozemků parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2 ), parc.č. 1168 (zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky.

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Z N A L E C K Ý č. 2311/057/2011 P O S U D E K STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2 NEMOVITOST Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Adresa nemovitosti: U Řeky čp. 185, Karviná - Staré

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12134-424/09 o ceně rodinného domu č.p.376 na parc.č.st.603, katastrální území a obec Abertamy, okres Karlovy Vary, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.11) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 1188/2013 Ocenění nemovitostí: rodinný dům čp. 33 na pozemku st.parc.č. 928 v obci Příbram I a pozemku st.parc.č. 928 o výměře 360m2 (zastavěná plocha a nádvoří)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 110 na pozemku parc.č. 1658,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- č. 1905-70/11 Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více