ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA"

Transkript

1 Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

2

3 Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy Projekt Publikace, výsledek a uplatnění výsledku v RIV Zveřejnění výsledků projektu Role uživatele spolupracovníka na projektu Bibliografické citace 21 4 Bodové evaluace Zobrazení hodnocení Nastavení evaluací Evidence členství v institucích 29 6 Evidence externích výzkumníků 31 7 Evidence periodik Přehled periodik Impakt faktory Obory periodik Grantové příležitosti Přehled grantů Vyhledávání grantů Osobní plán grantů Správa informací o grantech Nastavení Grantové příležitosti a konference nastavení Kategorie grantových příležitostí Správa složek konferencí Typy termínů konferencí Moje publikace Přehled publikací Nová publikace Odpovědnost za publikace Navrhované změny v publikacích ISBN a ISSN Moje publikace v RIV Moje publikace v RIV Publikace uplatňované do RIV v aktuálním roce

4 12 Párování publikací Párování publikací Historie párování Plánované konference Přehled konferencí Vyhledávání konferencí Osobní plán konferencí Správa a zakládání konferencí Správa ověření publikací Sjednocování publikací Oprava duplicit publikací Opravy nejčastějších chyb Vědecko-výzkumná evidence Výsledky Výzkumníci Ústavy Projekty pracoviště Bodové hodnocení pracovníků Záznamník výzkumníka Založení nového projektu (podprojektu) Základní informace o projektu Dokumentace projektu Pracovníci projektu Úkoly projektu Harmonogram projektu Kontakty Financování Výsledky projektu Životopisné údaje Přehled posledních změn a stavu překladů Překlad životopisných údajů Navigace aplikace Jak na to Osobní údaje Pedagogické aktivity Vědecko-výzkumné aktivity Odborné aktivity Životopisy Tvorba životopisů Hromadná tvorba životopisů Definice struktury životopisu

5 20 Správa VaV systému Nastavení a evidence Vědecko-výzkumného systému Rejstřík 173 5

6

7 Seznam obrázků 1: Portálové menu Záznamníku výzkumníka garanta projektu : Přehled citací formulář : Výběr citací : Příklad strukturovaného přehledu citací : Bodové evaluace stručné hodnocení : Bodové evaluace podrobné hodnocení : Proměnné pro bodové hodnocení : Algoritmy pro bodové hodnocení : Varianty bodového hodnocení : Skupiny uživatelů bodového hodnocení : Evidence členství zakládací formulář : Vyhledávání institucionálních členství : Statistika členství : Evidence externích výzkumníků : Evidence periodik : Impakt faktory : Obory periodik : Přehled grantů : Podrobnosti o grantu : Časová osa osobního plánu grantů : Správa informací o grantech : Formulář pro zadání nového grantu : Kategorie grantových příležitostí : Správa složek konferencí : Typy termínů konferencí : Přehled publikací : Připojení souboru k publikaci : Napojení publikace, resp. výsledku na projekt : Založení nové publikace : Vložení základních údajů a údajů daného druhu publikace : Vložení autorů publikace : Souhrn uložených údajů : Vložení externího autora : Audiovizuální tvorba : Článek v odborném periodiku : Článek ve sborníku se zrychleným zadáním navazujícího sborníku a konference : Kapitola v elektronické knize a vložení základních údajů o knize : Odborná kniha : Oponovaná výzkumná zpráva pro státní správu : Patent nebo jiný chráněný výsledek : Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno : Prototyp, poloprovoz, ověřená technologie apod : Překlad : Sborník

8 8 45: Skripta a učebnice : Uspořádání (zorganizování) konference : Uspořádání (zorganizování) konference : Závěrečná práce : Autoři závěrečné práce : Nabídnout odpovědnost : Přijmutí odpovědnosti za publikaci : Navržení změny v publikaci : Navržené změny v publikaci : Moje publikace v RIV : Publikace uplatňované do RIV v aktuálním roce : Párování publikací : Historie párování : Přehled konferencí : Nastavení sledování složek : Časový harmonogram konferencí : Osobní plán konferencí : Formulář pro založení nové konference : Přehled spravovaných konferencí : Termíny konference : Přílohy konference : Správa ověření publikací : Seznam duplicitních publikací : Přenos údajů sjednocovaných publikací : Výsledná podoba zachovávané publikace : Vyhledání publikace ke sjednocení dle názvu : Přehled publikací obsahujících chybu : Přehled zkontrolovaných publikací : Přehled výsledků školy : Přehled výsledků : Přehled v RIV : Přehled publikací fakult připravený k odeslání do RIV : Přehled publikací pracoviště připravený k odeslání do RIV : Přehled publikací projektů připravený k odeslání do RIV : Výzkumnící : Projekty pracoviště : Úvodní strana aplikace Záznamník výzkumníka : Nastavení sledovanosti projektů : Základní informace o projektu zobrazení garanta projektu : Vazba na projekty : Připojení elearningového projektu : Strom dokumentů projektu : Dokumentový strom projektu bez podprojektů a podsložek : Dokumenty ve složce projektu : Podsložky : Vyhledání osoby spolupracovníka : Individuální přidělování pracovníků na projekt : Skupinové přidělování spolupracovníků na projekt : Externí pracovníci projektu

9 94: Historičtí pracovníci projektu : Oficiální role spolupracovníka : Úkoly na projektu : Uživatelé a oprávnění : Editace harmonogramu projektu : Harmonogram projektu : Příklad kontaktů osob ke sdílení : Kopírovat kontakt do projektu : Skupiny kontaktů : Rozpočet projektu : Čerpání rozpočtu : Přehled čerpání rozpočtu : Přidělení výsledku na projekt dohledáním : Založení nového výsledku : Vkládání nového výsledku část formuláře : Souhrn výsledků projektu a jeho podprojektů : Brožura publikační činnosti projektu : Poslední změny a stav překladu : Navigace Životopisných údajů : Osobní údaje : Vzdělání : Zaměstnání : Dovednosti : Jazykové dovednosti : Reference : Zájmy : Pedagogická činnost na škole : Pedagogická činnost mimo školu : Kurzy na škole : Práce vedené na škole : Práce vedené mimo školu : Práce oponované na škole : Práce oponované mimo školu : Účast v komisi přijímacích zkoušek : Účast v komisi státních zkoušek : Akademické stáže : Formulář pro přidávání kontaktů ke stáži : Zvané přednášky : elearningové opory na škole : elearningové opory mimoškolu : Projekty realizované na škole : Projekty realizované na jiných institucích : Publikace : Posudky : Účast na konferencích : Připojení publikace ke konferenci : Ocenění vědeckou komunitou : Univerzitní aktivity : Odborná sdružení

10 10 143: Mimouniverzitní komise a rady : Seznam životopisů a formulář pro založení nového životopisu : Folie životopisu : Hromadná tvorba životopisů : Přidělení skupiny osob zvolenému životopisu : Struktury životopisů : Příklad nastavení procentního podílu sloupců : Definice struktury životopisu : Rozsah sekce struktury životopisu : Podrobná definice struktury sekce životopisu : Nastavení vysvětlujících textů : Evidence druhů projektů

11 Vážení vědečtí pracovníci, čtvrtý svazek příručky Akademického informačního systému je určen všem uživatelům, kteří se zabývají vědou a výzkumem a budou ke své činnosti využívat Vědecko-výzkumný informační systém (VVIS), za jehož základní části lze považovat Záznamník výzkumníka a Životopisné údaje. Dalšími aplikacemi VVIS jsou například Moje publikace, Evidence periodik, Vědecko-výzkumná evidence, jejíž součástí je aplikace Moje publikace v RIV. Záznamník výzkumníka je portálem pro evidenci a správu plánovaných a přijatých projektů. Použití jeho aplikací se výrazně podobá použití aplikací Záznamníku učitele, na jejichž ovládání si velké množství uživatelů již přivyklo. Text k některým aplikacím Záznamníku výzkumníka (např. Dokumentace, Úkoly, Kontakty) je stručný. K jejich podrobnějšímu popisu je uživatel odkázán do prvního svazku uživatelské dokumentace (například do kapitol Dokumentace, Správa úkolů, Poštovní schránka). Životopisné údaje jsou rozsáhlou aplikací, jejímž smyslem je sběr osobních, pedagogických, vědecko-výzkumných a odborných údajů. Využívány jsou v evaluacích pracovníků, tvorbě životopisů apod. Moje publikace je aplikace určená k editaci, evidenci a opravám všech publikací, u nichž je osoba autorem nebo editorem. Evidence periodik je aplikace podobná předchozí, avšak eviduje pouze publikace typu periodika. Uživateli zobrazují jen ta, u kterých je osoba editorem. Vědecko-výzkumná evidence poskytuje všem uživatelům seznam všech publikací uplatněných v RIV. Vedoucím pracovníkům ( a školy) i přehled všech evidovaných publikací a přehled výsledků RIV podle pracoviště. Součástí VVIS jsou aplikace podporující správu grantových příležitostí a plánování konferencí. VVIS je součástí AIS. Proto je vhodné, aby se zvláště začínající uživatelé seznámili se základními pojmy a prací s AIS. Toto a ještě více usnadňuje 1. a 11. díl uživatelské dokumentace svazky Všichni uživatelé a Osobní management, které jsou umístěny v Dokumentovém serveru ve složce Oficiální dokumentace (je součástí složky Dokumentace AIS). Popis aplikací je uveden z pohledu uživatele s nejvyšším oprávněním, proto se může stát, že Vaše zobrazení aplikací je poněkud skromnější, než jak je popsáno v dokumentaci. To platí i o obrazové části dokumentace. Ing. Jitka Šedá, Ing. Martin Tyllich a kolektiv autorů 11

12

13 1 Úvod Podle zákona je každý příjemce prostředků pro podporu vědy a výzkumu povinen poskytovat informace o řešených projektech financovaných z veřejných prostředků. Pro snadnou a přehlednou evidenci veškerých údajů a pro možnost zveřejnění volně přístupných informací o projektech a poskytování povinných dat do CEP, CEZ a RIV se ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. rozhodla zavést vědecko-výzkumný informační systém, který by podporoval zákon č. 130/2002 Sb. (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 267/2002 Sb. (nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje). Význam výše uvedených zkratek: VVIS je označení pro Vědecko-výzkumný informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., ve kterém se shromažďují údaje o výzkumu a vývoji na vedených projektech. Z VVIS budou data podle zákona č. 130/2002 Sb. zasílána do příslušných částí IS VaV (označení informačního systému pro výzkum a vývoj ČR), kde budou zveřejňována. CEP je Centrální evidence výzkumných projektů. CEP obsahuje údaje o všech projektech financovaných z veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů. Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do CEP jsou stanoveny zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a nařízením vlády č. 267/2002 Sb. Do požadovaných podkladů musí být zahrnuty všechny projekty pokračující i nově zahájené. Za projekt se pro účely CEP nepovažuje interní rozdělování prostředků v rámci jedné organizace. CEZ je Centrální evidence výzkumných záměrů. CEZ shromažďuje informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb. Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do CEZ jsou jako v předchozím případě stanoveny zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a nařízením vlády č. 267/2002 Sb. Součástí CEZ jsou všechny výzkumné záměry institucí financované ze státního rozpočtu ČR, a to i v případě, že takto je financována pouze dílčí část záměru. Naproti tomu se v CEZ neevidují výzkumné záměry plně financované z jiných prostředků než je státní rozpočet ČR. Do požadovaných podkladů musí být zahrnuty všechny výzkumné záměry financované ze státního rozpočtu, tj. pokračující i nově zahájené. RIV je Rejstřík informací o výsledcích. RIV obsahuje výsledky projektů evidovaných v CEP, resp. záměrů evidovaných v CEZ, které byly financované přímo z rozpočtových kapitol, a to i v případě, že je takto financována pouze dílčí část projektu. Dosažením (uplatněním) výsledku se rozumí jeho zveřejnění nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů nebo jeho realizace (publikování, patentování, zpřístupnění na internetu, uvedení do provozu). V RIV nejsou jako výsledky sledovány učebnice, skripta, odborné posudky, žádosti o grant, články v denním tisku, populárně naučná literatura, interní výzkumné zprávy, abstrakta a sborníky abstrakt, závěrečné práce (bakalářské, diplomové atd.). Obsahem dodávky RIV jsou mimo jiné tyto údaje o výsledku: druh výsledku, např. publikace (článek v odborném periodiku, odborná kniha, kapitola v knize, článek ve sborníku); název výsledku v českém, anglickém a původním jazyce; rok uplatnění výsledku; 13

14 1 ÚVOD počet tvůrců celkem a domácích; popis výsledku v českém, anglickém a původním jazyce; další údaje, které se vyplňují nejen v závislosti na druhu výsledku. Zveřejňování pravdivých a včasných informací o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích je podmínkou poskytnutí podpory vývoje a výzkumu z veřejných prostředků. Část údajů kapitoly Úvod je převzata z Prostřednictvím této stránky Rada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) poskytuje přehledné aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji v České republice. 14

15 2 Základní pojmy Kapitola je věnována některým základním pojmům spojených s VVIS a používaných v Záznamníku výzkumníka. Jsou to: projekt, vztahy mezi projekty, mimoprojektový výzkum, publikace a zveřejňování výsledků projektu, role uživatele a oficiální role spolupracovníka na projektu. 2.1 Projekt V rámci Záznamníku výzkumníka může být projektem označen řešený projekt výzkumu a vývoje financovaný z poskytnutého grantu, ale i jiná činnost pracovníka školy, kterou si chce sám evidovat. Každý projekt může mít v Záznamníku výzkumníka vedené i podprojekty. Zda se jedná o projekt nebo podprojekt se definuje při zakládání projektu viz strana 100. Projekty, jež uživatel garantuje nebo na nich spolupracuje, jsou seřazeny v tabulce na úvodní stránce Záznamníku výzkumníka, projekty ostatních výzkumníků jsou mu zde nepřístupné. Seznam projektů obsahuje základní informace o projektu, které se ukládají současně s jeho založením v Záznamníku výzkumníka. Jedná se o stav a druh projektu, jméno garanta projektu a roli uživatele (přiděluje sadu práv k aplikacím Záznamníku výzkumníka), kterou v projektu zastává. Ikona je vstupem do projektu. Výpis projektů a jejich podprojektů je zpřehledněn odsazením názvu podprojektu vůči projektu (nadprojektu). Význam některých sloupců tabulky projektů: stav projektu označuje, zda je projekt v aktivním, nebo neaktivním stavu. Tedy zda na řešení projektu práce probíhají, nebo projekt už skončil nebo byl zamítnut. Pro snadnou orientaci je stav vyjádřen barvou ikony, která navíc označuje, co se s daným projektem děje (je podaný, přijatý atp.). Ikonou jsou označeny všechny aktivní projekty a podprojekty, ikonou neaktivní projekty. Je-li nadprojekt označen jako neaktivní, tak i jeho podprojekty jsou automaticky v neaktivním stavu. Stavy projektů a jejich popis jsou následující (význam ikon stavů popisuje i legenda pod tabulkou s projekty viz obr. 81): Připravovaný (aktivní) projekt je připravován k podání. Podaný (aktivní) projekt podaný k posouzení. Přijatý (aktivní) projekt byl odsouhlasen a může být řešen. Řešený (aktivní) prrojekt je řešen pracovním kolektivem. Zamítnutý (neaktivní) projekt byl při posuzování zamítnut. Vyřazený (neaktivní) projekt byl při posuzování vyřazen. Zrušený (neaktivní) projekt byl zrušen v průběhu řešení. Ukončený (aktivní) projekt byl dořešen a čeká na obhajobu. Obhájený (neaktivní) projekt byl dokončen a obhájen. Neobhájený (neaktivní) projekt nebyl úspěšně obhájen. druh projektu označuje institut, který projekt financuje. Je vyjádřen zkratkou označující typ podaného projektu, který byl institucí poskytující granty vyhlášen. Projekty lze veřejně vyhledávat v aplikaci Projekty v Portálu veřejných 15

16 2 ZÁKLADNÍ POJMY informací, a to podle jejich názvu, období řešení, jména garanta nebo pracovníka, který na projektu spolupracuje, nebo podle pracoviště. U jednotlivých osob jsou projekty zobrazeny v aplikaci Lidé na ŠAVŠ. Mimoprojektový výzkum Mimoprojektový výzkum je zvláštním neoficiálním projektem, který je automaticky založen každému uživateli při jeho prvním vstupu do Záznamníku výzkumníka. Zde si uživatel může evidovat výsledky své vědecké činnosti, které nejsou součástí žádného oficiálního projektu, dále jsou uživateli poskytnuty aplikace pro evidenci a správu úkolů, dokumentů, kontaktů a harmonogramu prací. Výsledky mimoprojektového výzkumu nejsou nikde zveřejňovány a nejsou součástí souboru RIV. Na tomto projektu nelze evidovat spolupracovníky ani financování. Vztahy mezi projekty Vztahem mezi projekty je myšlena návaznost jednoho projektu na jiný projekt, který je již v Záznamníku výzkumníka založený. Tato návaznost se definuje po založení nového projektu v záložce Základní informace přes opravy projektu pod ikonou. Projekt: může navazovat jen na projekt, ve kterém má uživatel nějakou uživatelskou roli; může navazovat jen na nezrušený projekt; může navazovat na projekt, který byl započatý před nebo ve stejném datu jako tento (aktuální) projekt; nemůže navazovat na podprojekt, když už existuje návaznost na jeho nadprojekt. 2.2 Publikace, výsledek a uplatnění výsledku v RIV Publikace je produktem vědecko-výzkumné činnosti. Publikace evidované uživateli v AIS je možné dohledat v aplikacích Portálu veřejných informací Lidé na ŠAVŠ, kde jsou zobrazeny publikace dohledané osoby, Pracoviště, kde je možné zobrazit publikace jednotlivých pracovišť a Publikace, která umožňuje vyhledávání publikací podle názvu a autora. Výsledkem je ve VVIS ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. myšlena publikace, která je přiřazena k některému evidovanému projektu. Tisk brožury publikační činnosti Brožuru publikační činnosti je možné tisknout z následujících aplikací AIS: Brožura publikační činnosti brožura se tiskne pro jedno zvolené pracoviště. Před tiskem je možné nastavit parametry tisku brožury. Pracoviště brožura se tiskne z pohledu pracoviště. Kliknutím na odkaz pro tisk je vygenerována brožura aktuálního roku s abstrakty i klíčovými slovy, je členěna podle druhu publikace. Je možné zde tisknout i brožuru pro celou školu. 16

17 2 ZÁKLADNÍ POJMY Projekty brožura se tiskne z pohledu projektu. Po dohledání projektu se zobrazí sloupec s ikonou pro tisk brožury. Před tiskem je možné nastavit parametry tisku brožury. Ikona pro tisk brožury je zobrazena jen v případě, že stupeň zveřejnění je vyšší než Zveřejnit informace o projektu s výsledky a zároveň jsou výsledky k projektu připojeny. Záznamník výzkumníka v záložce Základní údaje je možné vytisknout brožuru publikací celého projektu i s podprojekty. Zahrnuty jsou všechny publikace přidané na projekt s abstrakty i klíčovými slovy. Členěna je podle druhu publikace. Další možnost tisku brožury poskytuje záložka Výsledky. Zde je možné před tiskem nastavit parametry brožury. Podmínky uplatnění výsledku v RIV Jako výsledek se v RIV uplatňuje právě ta publikace, která je přidělena na projekt, který má přiřazeno své identifikační číslo. Po přidělení výsledku na projekt se ještě musí ve výsledku nastavit atribut uplatnit výsledek jako: na hodnotu RIV (obr. 108 nebo 28. V opačném případě se výsledek projektu neuplatňuje. 2.3 Zveřejnění výsledků projektu Výsledky projektů se zveřejňují prostřednictvím aplikací Lidé na ŠAVŠ, kde jsou zobrazeny projekty dohledaných osob, Pracoviště, kde je možné zobrazit projekty jednotlivých pracovišť, Projekty, kde existují různé varianty vyhledávání projektů (podle názvu, období, jména garanta, pracovníka a pracoviště). Zmíněné aplikace jsou přístupné všem uživatelům AIS. Množství zveřejněných informací z projektu závisí na stupni zveřejňovaných informací projektu, který nastavuje garant (administrativa) projektu pro každý projekt zvlášť. Stupně zveřejnění a jejich význam jsou uvedeny v následujcích odrážkách ve vzestupném pořadí, stejným směrem se na jednotlivé stupně nabaluje množství zveřejňovaných informací. Nezveřejňovat žádné informace o projektu projekt nevystupuje v žádné další aplikaci, není přístupný jiným než zainteresovaným osobám. Zveřejnit informace o existenci projektu informace o projektu se zveřejňují v aplikaci Projekty, kde je možné vyhledávat projekty řešené na ŠKODA AUTO VYSO- KÉ ŠKOLE o.p.s. v zadaném období, se zadaným garantem z příslušného pracoviště ( nadpracoviště ), se zadaným vzorkem v názvu. U projektu se zobrazuje jeho název, identifikace, druh a garant. Zveřejnit informace o projektu a pracovnících informace jsou zveřejněny jako v předchozím typu zveřejnění, navíc se v aplikaci zobrazí ikona, pod kterou se zobrazuje seznam pracovníků na projektu, včetně historických, s jejich rolemi a seznam podprojektů projektu. Dále se v aplikaci Lidé na ŠAVŠ v části Řešené projekty objeví u osoby název příslušného projektu. U něj je v závorce uveden stav projektu (viz strana 15) a role osoby u projektu (viz strana 18). U historických pracovníků je role označena jako původní, např. původní řešitel, původní pozorovatel apod. Kliknutím na název projektu se zobrazí stránka se seznamem pracovníků na projektu (stejný jako pod ikonou ). V aplikaci Pracoviště se nabízí ikona Projekty na pracovišti se seznamem projektů, na kterých se pracovníci pracoviště podílejí. A to včetně role pracovníků a odkazu na stránku o projektu. 17

18 2 ZÁKLADNÍ POJMY Zveřejnit informace o projektu s výsledky na stránce s podrobnostmi o projektu je navíc, oproti předchozímu stupni zveřejnění, uveden také seznam výsledků projektu. Zveřejnit informace o projektu, výsledcích a rozpočtu navíc se k předchozímu zveřejnění zobrazí ještě souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení. Zveřejnit podrobné informace o projektu vč. stavu rozpracovanosti navíc k předchozímu zveřejnění se zobrazí počet aktuálně řešených úkolů a možnost zobrazit harmonogram projektu. Zveřejnit maximálně podrobné informace o projektu vč. podrobného rozpočtu navíc se k předchozímu zobrazí také názvy řešených úkolů a jednotlivé položky rozpočtu s plánem a skutečnými částkami. U osoby, která má stejnou roli v nadprojektu i podprojektu je zveřejňován pouze název nadprojektu. Pokud má osoba v podprojektu vyšší roli, je zobrazen nadprojekt i podprojekt s uvedením příslušné role. Podrobnosti o úkolech a stav čerpání se ve VVIS nezobrazují nikdy. 2.4 Role uživatele spolupracovníka na projektu Každý pracovník má v projektu přidělenou roli. Prostřednictvím role je pracovníkovi poskytnuta sada práv, která mu umožňuje podílet se v Záznamníku výzkumníka na řešení projektu nebo podprojektu. Podle role v projektu, kterou spolupracovníkovi v Záznamníku výzkumníka přiděluje garant (administrativa) projektu, se liší obsah portálového menu uživatele (obr. 1) a možnost využití jednotlivých aplikací Záznamníku výzkumníka. Obrázek 1 Portálové menu Záznamníku výzkumníka garanta projektu Pro přehlednost je role uživatele a jeho spolupracovníků vyjádřena graficky ikonou, jejíž význam je popsán legendou. Role se automaticky přenáší z projektu do jeho podprojektů, respektive z nadprojektu do podprojektů. Práva pracovníka v podprojektu zůstávají stejná jako u nadprojektu nebo je garant projektu může zvýšit (snížit je nelze). Záznamník výzkumníka rozlišuje následující role: pozorovatel právo uživatele opravňuje pouze k prohlížení údajů evidovaných o projektu, tedy číst dokumenty v Dokumentaci, prohlížet Úkoly a Harmonogram projektu. V odkaze Kontakty je mu umožněno sdílet své kontakty se spolupracovníky na projektu (více o sdílení kontaktů je na straně 118). 18

19 2 ZÁKLADNÍ POJMY pomocník může v Dokumentaci vkládat dokumenty, ale v záložce Úkoly a Harmonogram je mu povoleno pouze prohlížení (i v historii). V záložce Kontakty je mu umožněno sdílet své kontakty se spolupracovníky na projektu. řešitel v Dokumentaci je oprávněn vkládat a měnit dokumenty. V záložce Úkoly a Výsledky má právo k editaci (vkládání úkolů a výsledků projektu). Záznamy Harmonogramu a Financování může jen prohlížet. V záložce Kontakty je mu umožněno sdílet své kontakty se spolupracovníky na projektu. metodický řešitel v Dokumentaci může zakládat nové složky, vkládat a měnit dokumenty, v záložce Úkoly smí vkládat úkoly a v rámci projektu i měnit charakteristiky cizích úkolů. V Harmonogramu je oprávněn editovat akce a milníky. V odkaze Kontakty je mu umožněno sdílet své kontakty se spolupracovníky na projektu. garant projektu = administrativa garant projektu je osoba, která projekt v Záznamníku výzkumníka založila (analogie s garantem předmětu v Záznamníku učitele). Garantovi je implicitně přidělena role administrativy projektu, kde má nejvyšší práva. V odkaze Pracovníci definuje spolupracovníky na projektu a přiděluje jim roli. Roli administrativy může garant přidělit i více spolupracovníkům na projektu. garant nadprojektu je rolí, kterou získá garant projektu automaticky, je-li současně garantem podprojektu. Získá tak nejvyšší práva k projektu i podprojektu. Obecně se práva na roli vzestupně nabalují. Nejnižší oprávnění má uživatel s rolí pozorovatel a nejvyšší garant (administrativa) projektu. Pracovníka a jeho roli může přidělovat pouze administrativa projektu. Má-li pracovník práva jen k podprojektu, zobrazí se mu v nabídce pro zachování struktury dat i název nadprojektu. Nemůže však do něj vstoupit a prohlížet nebo editovat jeho data. Oficiální role spolupracovníka Oficiální role spolupracovníka není nikterak propojena s právním systémem. Jedná se o roli, která je oficiální vzhledem k názvosloví řešených projektů. Pro přidělení oficiální role je speciální aplikace, která je popsána na straně 113. Oficiální roli přiděluje administrativa projektu a nemusí ji mít přidělenou všichni pracovníci (nebudou však oficiálně na projektu vystupovat, například v souboru pro RIV). Řešitel fyzická osoba, která je odpovědná příjemci za odbornou úroveň projektu. Spoluřešitel fyzická osoba, která je odpovědná spolupříjemci za řešení části projektu. Další řešitel další fyzická osoba podílející se na řešení projektu u příjemce. Další spoluřešitel další fyzická osoba podílející se na řešení části projektu u spolupříjemce. Garant výsledku jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. Obvykle se jedná o řešitele odpovědného příjemci za řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru. Externí výzkumník Pojem externí výzkumník byl zaveden z toho důvodu, že spolupracovníkem na projektu řešeném na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. může být i osoba, která nemá žádný právní vztah k naší škole (není ani zaměstnancem ani studentem). Bylo nutné 19

20 2 ZÁKLADNÍ POJMY nějakým způsobem tyto osoby vést ve VVIS, a proto byla vytvořena aplikace pro jejich evidenci Externí pracovníci, která je součástí evidence pracovníků na projektu. Externímu pracovníkovi přiděluje roli administrativa stejně jako ostatním spolupracovníkům (více k založení externího výzkumníka je na straně 111). 20

21 3 Bibliografické citace Bibliografické citace je aplikace, která umožňuje vytvoření přehledu zvoleného druhu publikací publikovaných ve vybraném období. Zobrazovat lze pouze ty citace, u kterých je uživatel uveden jako autor. Po vstupu do aplikace je nabídnut formulář (obr. 2) pro specifikaci kritérií, podle kterých se mají citace zobrazit. Z menu se vybere období, jehož publikace mají být ve výpisu zahrnuty. Výběr druhu publikace se volí označením příslušných položek. Implicitně jsou označeny všechny. Dále je možné zvolit formát, v jakém se citace budou zobrazovat (základní formát ISO 690, formát pro přehledy, strukturovaný formát (obr. 4)), číslování jednotlivých citací a formát výstupu: HTML výpis na obrazovku; Text výpis do textového souboru, možnost dalšího zpracování; MS Excel výpis do tabulkového editoru, možnost dalšího zpracování; LaTeX výpis do textového souboru označkovaného sázecí program LaTeX; PDF výpis do souboru ve formátu PDF; RTF (MS Word) výpis do souboru MS Word, možnost dalšího zpracování. Kliknutím na Zobrazit citace se zobrazí všechny citace, které vyhovují zadaným kritériím, nebo se otevře příslušná aplikace (MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat atd.). Pro výběr konkrétních citací k výpisu je nutné použít tlačítko Výběr citací. Při volbě jakéhokoliv formátu citací a výstupu se nejprve na obrazovce vyberou citace (obr. 3), které mají být obsaženy ve výstupním souboru. Obsah výpisu citací (obr. 4) je také závislý na druzích publikací, které uživatel do VVIS vložili přes aplikaci Moje publikace nebo přes záložku Výsledky v Záznamníku výzkumníka. Obrázek 2 Přehled citací formulář Aby mohla být citace publikace ve výpisu zahrnuta, musí být nejprve 21

22 3 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE do Vědecko-výzkumného systému ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. vložena. Obrázek 3 Výběr citací Obrázek 4 Příklad strukturovaného přehledu citací 22

23 4 Bodové evaluace Systém bodové evaluace umožňuje podle předem daných pravidel a na základě uživatelem vložených dat automaticky přidělit body a ohodnotit vědecko-výzkumného pracovníka. Podle kritérií pro hodnocení vědecké a další tvůrčí činnosti a pedagogické způsobilosti jsou posuzováni uchazeči o jmenování docentem nebo profesorem. Obrázek 5 Bodové evaluace stručné hodnocení Ještě před spuštěním hodnocení musí být sestaven číselník proměnných vstupujících do výpočtu, číselník kritérií, dále se musí nastavit varianta hodnocení a její kritéria. Tato nastavení zajišťuje vývojový tým. Způsob hodnocení a nastavení kritérií je dáno pravidly školy. Každá varianta bodového hodnocení může být tematicky rozdělena na několik 23

24 4 BODOVÉ EVALUACE částí, každá část obsahuje sadu hodnoticích kritérií. Každému kritériu jsou přiřazeny proměnné využívané daným algoritmem k výpočtu. Obrázek 6 Bodové evaluace podrobné hodnocení 4.1 Zobrazení hodnocení Hodnocení jednotlivých vědecko-výzkumných pracovníků lze zobrazit v aplikaci Bodové evaluace, do níž mají přístup vedoucí pracovišť nebo uživatelé s oprávněním vv-eval-a, které se přiděluje na konkrétní pracoviště. Vedoucí mohou zobrazovat hodnocení pouze svých pracovníků. Každý uživatel si může zobrazit své vlastní hodnocení a při prohlížení jednotlivých hodnoticích kritérií může přestoupit k doplnění či opravě evidovaných údajů. Data lze z aplikace exportovat do souboru XLS nebo RTF a dále s nimi pracovat mimo AIS. 24

25 4 BODOVÉ EVALUACE Aplikace Bodové evaluace nabízí zobrazení bodového hodnocení osob v režimu: uživatel v aplikaci je zobrazeno vyhledávací pole, prostřednictvím kterého se dohledá požadovaný uživatel podle jména, ID nebo loginu a následně se zvolí varianta a způsob prezentace hodnocení; skupina uživatelů v aplikaci je zobrazen seznam všech skupin, v rámci kterých lze bodové hodnocení prohlížet. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat je zobrazeno bodové hodnocení všech uživatelů hodnocených v rámci zvolené skupiny. Tento režim je dostupný pouze uživatelům, kteří mají přístup k některé z definovaných skupin hodnocení (viz strana 28). Hodnocení je možné zobrazit: Stručně pro jednotlivé části jsou zobrazena kritéria, počet bodů přidělených za jednotku a počet získaných bodů. Kliknutím na ikonu (obr. 5) je možné zobrazit detailní informaci o způsobu výpočtu bodů daného kritéria a odkaz na aplikaci, kde lze doplnit záznamy. Pokud je v kritériu započítáno více jednotek, je jejich výčet umístěn pod ikonu (například seznam vedených bakalářských prací, seznam publikací v odborném časopise, členství v orgánu). Celé hodnocení lze exportovat do XLS souboru, který obsahuje seznam kritérií a přidělených bodů. Podrobně hodnocení je podrobně rozepsáno (obr. 6), obsahuje výčet započtených jednotek do jednotlivých kritérií, jejich bodová ohodnocení, na konci seznamu je uveden počet bodů za jednotlivé části a celkový počet dosažených bodů. Celý seznam lze exportovat do XLS a RTF souboru. Obrázek 7 Proměnné pro bodové hodnocení 25

26 4 BODOVÉ EVALUACE 4.2 Nastavení evaluací Nastavení může provádět omezený okruh uživatelů s přiděleným oprávněním devela. V aplikaci Správa VaV systému v sekci Nastavení a evidence Vědecko-výzkumného systému jsou připraveny následující aplikace: Proměnné pro bodové hodnocení aplikace pro definici typů proměnných používaných v algoritmech (obr. 7). Obrázek 8 Algoritmy pro bodové hodnocení Algoritmy pro bodové hodnocení aplikace je číselníkem programátorem připravených typů algoritmů (obr. 8). Pokud se má uživatelům v informacích o kritériu zobrazovat webový odkaz na aplikaci pro doplnění údajů, pak je nutné ji v za- 26

27 4 BODOVÉ EVALUACE kládacím formuláři uvést ve tvaru například /auth/vv/zaznamnik/vysledky.pl. Pro každý algoritmus se proměnné vstupující do výpočtu nastavují. Obrázek 9 Varianty bodového hodnocení 27

28 4 BODOVÉ EVALUACE Varianty bodového hodnocení varianty se vkládají přes formulář na obrázku 9. Může být založeno několik variant, jejich platnost se řídí daty platnost od a platnost do. Položka V hodinách říka, s jakými jednotkami se bude v evaluaci pracovat. Primárně se pracuje v bodech, při zvolení této volby se bude pracovat v hodinách. Po založení varianty se definují jednotlivé části, pro každou část se stanovují kritéria a pro každé kritérium se definují hodnoty proměnných. Skupina uživatelů skupiny uživatel se definují pro každou variantu bodového hodnocení samostatně, pro jednu variantu může být evidováno více skupin uživatelů. Postup založení skupiny je zobranen na obrázku 10. Prostřednictvím ikony ve sloupci Osoby se definuje okruh osob hodnocených v rámci dané skupiny. Ikona ve sloupci Nárok umožňuje evidenci osob, které mohou bodové evaluace osob zahrnutých do skupiny prohlížet (mají zpřístupněnu záložku Skupiny osob v aplikaci Bodové evaluace). Obrázek 10 Skupiny uživatelů bodového hodnocení 28

29 5 Evidence členství v institucích Individuální členství v institucích mohou uživatelé vkládat přes aplikaci Životopisné údaje Odborné aktivity Odborná sdružení. Institucionální členství mohou vkládat uživatelé s oprávněním vv-instclenstvi v aplikaci Evidence členství, která je dostupná v Osobní administrativě v části Věda a výzkum. V aplikaci je možné evidovat údaj o tom, ve kterých odborných sdruženích je škola registrovaná, je zde možné vyhledávat členství v odborných sdruženích dle zadaných omezení a zobrazit statistiku členství. Obrázek 11 Evidence členství zakládací formulář Aplikace je rozdělena do následujících záložek: Evidence v záložce se vkládají nová členství. Význam položek zakládacího formuláře (obr. 11): Uživatel dohledává se z evidence AIS. Jedná se o kontaktní osobu. Sdružení přesný název sdružení, je povinným údajem. Fakulta výběr pracoviště ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., je povinným údajem. Rozsah určuje, zda se jedná o domácí nebo mezinárodní členství, je povinným údajem. Typ určuje, o jakou instituci se jedná. Číselník obsahuje typ odborná společnost, ostatní, vědecká společnost, zájmové sdružení. Je povinným údajem. Od datum vzniku členství, je povinným údajem. Do datum, dokdy je členství plánováno. Role zadává se role uživatele ve sdružení, například člen výboru, člen předsednictva, jednatel společnosti, vedoucí týmu, apod. WWW odkaz na webovou stánku instituce. Výše poplatku členský poplatek. 29

30 5 EVIDENCE ČLENSTVÍ V INSTITUCÍCH Měna měna, ve které se poukazuje členský poplatek. Obrázek 12 Vyhledávání institucionálních členství Obrázek 13 Statistika členství Vyhledávání v záložce se vyhledávají evidovaná členství podle různých kritérií a jejich kombinace (obr. 12). Členství, která si uživatelé založili, zde mohou editovat přes ikonu ve sloupci Upravit. Statistika v záložce je zobrazen přehled individuálního a institucionálního členství v odborných sdruženích za celou školu (obr. 13). Položka poplatky vyjadřuje součet všech poplatků v jednotlivých měnách a za daný typ členství. 30

31 6 Evidence externích výzkumníků V aplikaci Evidence externích výzkumníků je uveden seznam externistů, které uživatelé vložili v aplikacích Vědecko-výzkumného systému. Aplikace je zpřístupněna všem vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří během své evidence údajů vložili alespoň jednoho externího pracovníka. Seznam externistů (obr. 14) je seřazen abecedně podle příjmení. Lze ho zobrazit po částech podle počátečního písmene příjmení kliknutím na písmeno abecedy uvedené nad seznamem nebo podle typu externisty (například externí výzkumníci, externí autoři publikací) přes menu nad seznamem. Po výběru typu externisty je nutné kliknout na Použít filtr. Obrázek 14 Evidence externích výzkumníků Obsahem seznamu je jméno, příjmení, a státní příslušnost externisty, ikona pro upravení údajů o osobě a informace o vložení údajů (kdo vložil, kdo a kdy změnil). Formulář, který je umístěn v úvodu stránky, umožňuje založení nové externí osoby. Lze ho využít při hromadném vložení externistů, které pak stačí například při evidenci projektů nebo vkládání publikací pouze dohledat. Uživatel pak není během editace publikací rušen vkládáním nových externích vědecko-výzkumných pracovníků. Povinnými položkami jsou jméno, příjmení a státní příslušnost. Dále je možné vyplnit ovou adresu a pohlaví. Zakládanou osobu lze ihned uložit tlačítkem Přidat nebo postupně nastavit tituly a adresu. Údaje vyplňované v jednotlivých krocích je nutné ukládat příslušnými tlačítky. Adresu a tituly lze doplnit později přes ikonu v příslušných sloupcích, nebo přes ikonu ve sloupci Upravit. 31

32 6 EVIDENCE EXTERNÍCH VÝZKUMNÍKŮ Nastavit tituly v otevřené stránce se v roletkovém menu vybere titul a uloží se tlačítkem Přidat. Titul je možné odebrat po jeho označení kliknutím na Odebrat. Tlačítky pod formulářem lze přistoupit k úpravě základních informací nebo k nastavení adresy. povinnou položkou formuláře je obec, pro Českou a Slovenskou republiku se dohledává podle PSČ. Vyplněné údaje je nutné uložit tlačítkem Uložit adresu. Pro smazání všech polí adresy slouží tlačítko Smazat. Tlačítky pod formulářem lze přistoupit k úpravě základních informací nebo k nastavení titulů. Nastavit adresu Vybraní pracovníci školy, včetně systémových integrátorů, mají právo k zobrazení seznamu všech externích osob evidovaných ve VVIS. 32

33 7 Evidence periodik Aplikace Evidence periodik slouží k evidenci odborných periodik, impakt faktorů a zařazení periodika do vědeckého oboru. Odkaz na aplikaci je umístěn v sekci Věda a výzkum. Přístupná je uživatelům s právem veda-b nebo veda-periodika. Periodika vkládají uživatelé přes aplikaci Moje publikace jako součást publikace druhu abstrakt článku v periodiku, článek v elektronickém periodiku nebo článek v odborném periodiku. Vkládají je pouze v případě, že požadované periodikum ještě není evidované. 7.1 Přehled periodik Aplikace Přehled periodik zobrazuje přehled všech evidovaných periodik. Přes ikonu ve sloupci Publikace (obr. 15) je možné zobrazit publikace připojené k periodiku a jejich podrobnosti. Přes ikonu ve sloupci Upravit je možné údaje o periodiku upravit. Periodika, která nejsou připojena k žádné publikaci, je možné smazat po jejich označení a kliknutí na tlačítko Odebrat. Periodika k publikaci napojují autoři. Obrázek 15 Evidence periodik 7.2 Impakt faktory Aplikace Impakt faktory (obr. 16) je přístupná osobám s právem veda-periodika a umožňuje evidovat impakt faktory u všech vložených periodik. Výpis aplikace je možné omezovat podle roku či pracoviště, na kterém se vyskytují články v daném periodiku. Zobrazit lze také pouze periodika, u kterých byl již impakt faktor vložen. 33

34 7 EVIDENCE PERIODIK 7.3 Obory periodik Obrázek 16 Impakt faktory Aplikace Obory periodik (obr. 17) umožňuje evidovanému periodiku přiřadit vědní obor. Z nabídky se pro každé periodikum zvolí jeden obor, nastavení se musí uložit. Seznam periodik lze omezit podle pracoviště a na periodika s přiřazeným oborem či bez oboru. Obrázek 17 Obory periodik 34

35 8 Grantové příležitosti Aplikace Grantové příležitosti posktuje nástroj pro sledování možností získání grantových prostředků a prostředků z fondů. Je rozdělena do několika částí, které umožňují zobrazit přehled grantů, vyhledávat granty, tvořit osobní plán, zadávat a spravovat informace o grantech a další nastavení. V aplikaci se pojmem grant rozumí příležitost k účasti ve výběrovém řízení o získání grantu. 8.1 Přehled grantů Záložka Přehled grantů zobrazuje seznam evidovaných kategorií grantů a výběrových řízení, v nichž je zařazena alespoň jedna položka. Informace o počtu zařazených položek do příslušné kategorie je zobrazena ve sloupci Počet grantů. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zařazené granty (obr. 18) se zobrazí přehled všech grantů a výběrových řízení zařazených v příslušné složce. Obrázek 18 Přehled grantů Význam některých položek seznamu grantů (obr. 18): Název programu je-li název zobrazen jako odkaz, kliknutím na něj se otevře webová stránka s dalšími informacemi o nabízeném grantu. Podrobnosti kliknutím na ikonu se zobrazí výpis s podrobnými informacemi o grantu. Součástí je soubor s dokumentem o vyhlášení výběrového řízení. Zařadit kliknutím na ikonu lze přidat příslušný grant do svého osobního plánu. Není-li ikona u některého grantu zobrazena, je daný grant již zařazen v osobním plánu (viz záložka Osobní plán grantů). 35

36 8 GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 8.2 Vyhledávání grantů Obrázek 19 Podrobnosti o grantu Aplikace Vyhledávání grantů umožňuje vyhledávání grantů a fondů podle jejich názvu. Do pole dohledávacího formuláře se vyplní alespoň tři po sobě jdoucí znaky z názvu a stiskne se tlačítko Vyhledat. U dohledaných položek lze otevřít webovou stránku, zjistit podrobnosti o grantu a zařadit grant do osobního plánu. Obrázek 20 Časová osa osobního plánu grantů 8.3 Osobní plán grantů Záložka Osobní plán grantů obsahuje přehled grantů zařazených do osobního plánu. Přes ikonu se zobrazí podrobnosti o grantu. Odebrat položky plánu lze po jejich označení kliknutím na tlačítko Vyřadit označené granty z osobního plánu. Zobrazit lze i časovou osu plánu přes záložku Časová osa grantů v plánu (obr. 20). 36

37 8.4 Správa informací o grantech 8 GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI Záložka Správa informací o grantech obsahuje přehled grantů, kde je uživatel veden jako správce. Umožňuje vložení nového grantu. Označené granty se smažou tlačítkem Odebrat označené dokumenty. Obrázek 21 Správa informací o grantech Význam ikon v záložce Přehled spravovaných grantů (obr. 21) je následující: Zařazení formulář pod ikonou umožňuje upravovat zařazení grantu do jednotlivých kategorií. Zařazení se zvolí z menu a klikne se na Přidat. Tato zařazení se zobrazují v nabídce záložky Přehled grantů. Zařazení grantu se evidují v aplikaci Kategorie grantových příležitostí, viz strana 39. Přílohy formulář pod ikonou umožňuje připojení souboru s dalšími informacemi o grantu, například o výběrovém řízení. Soubor v počítači lze dohledat přes tlačítko Procházet a stisknutím tlačítka Přidat se připojí ke grantu. Připojit lze více souborů, avšak s celkovou velikostí 10 MiB. Soubory lze smazat tlačítkem Odebrat dokumenty. Pokud je ke grantu připojen alespoň jeden soubor, pak se ikona ve sloupci Přílohy změní na. Podrobnosti ikona zobrazuje evidované údaje o grantu. Upravit formulář pod ikonou umožňuje upravit evidované údaje o grantu. Zadání nového grantu Přes aplikaci Zadání grantu se vkládají informace o novém grantu. Pokud je vložena URL adresa webové stránky grantu, mohou si uživatelé kliknutím na jeho název otevřít příslušnou webovou stránku. Zvolením zařazení se grant automaticky zařadí do příslušné kategorie. Vložením grantu se uživatel stává jeho správcem a může s ním manipulovat pouze on. V záložce Přehled spravovaných grantů lze ke grantu připojit soubor s podrobnými údaji, upravit základní informace o grantu, změnit jeho zařazení, případně jej vymazat z evidence. Grant si může jeho správce nebo jiný uživatel zařadit do svého osobního plánu. 37

38 8 GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 8.5 Nastavení Obrázek 22 Formulář pro zadání nového grantu V záložce Nastavení se povoluje zasílání informací o nově vložených grantech na školní uživatele. 38

39 9 Grantové příležitosti a konference nastavení Přes níže uvedené aplikace se provádí základní nastavení aplikace Grantové příležitosti pro evidenci grantových příležitostí a aplikace Plánované konference pro evidenci konferencí. 9.1 Kategorie grantových příležitostí Aplikace Kategorie grantových příležitostí je číselníkem kategorií, do nichž se umisťují jednotlivé grantové příležitosti. Číselník je využíván v aplikaci Grantové příležitosti. Kategorie se vkládá přes formulář na obrázku 23, v podrobnostech je uvedena stručná charakteristika fondu nebo agentury poskytující finanční zdroje. Obrázek 23 Kategorie grantových příležitostí 9.2 Správa složek konferencí Aplikace Správa složek konferencí slouží ke správě složek tvořících hierarchický strom oborů, do kterých jsou konference přiřazovány. Složky jsou využívány v aplikaci Plá- 39

40 9 GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A KONFERENCE NASTAVENÍ nované konference. Již při zakládání složek se tvoří struktura stromu, ve formuláři se volí nadřazená složka (obr. 24). Pokud se jedná o základní složku stromu, pak se jako nadřazená složka volí nová kořenová složka. Smazat lze pouze složky, do kterých ještě nebyla zařazena žádná konference. Obrázek 24 Správa složek konferencí 9.3 Typy termínů konferencí Aplikace Typy termínů konferencí slouží k evidenci typů termínů harmonogramu konferencí (obr. 25). Typy termínů jsou využívány v aplikaci Plánované konference. Typy termínů je vhodné řadit tak, jak jdou chronologicky za sebou, protože způsob jejich řazení ovlivňuje pořadí termínů v nabídce aplikace Plánované konference. 40

41 9 GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A KONFERENCE NASTAVENÍ Obrázek 25 Typy termínů konferencí 41

42

43 10 Moje publikace Moje publikace je aplikace k evidenci a správě všech publikací uživatele, u kterých je uveden jako odpovědná osoba nebo je jejich autorem. Uživatel se stane odpovědnou osobou v okamžiku založení nové publikace (ať již přes Moje publikace nebo Záznamník výzkumníka). Autorem se stane vložením publikace, v níž je uveden jako autor (nebo spoluautor). Autor má umožněnu editaci publikace stejně jako zodpovědná osoba (editor publikace) i když autor publikaci nevložil, vypíše se mezi jeho publikacemi. Aplikace je automaticky zpřístupněna všem učitelům a studentům doktorského studia. Ostatní uživatelé (například techničtí pracovníci na pracovištích), kteří mají na nějakém projektu přidělenu uživatelskou roli alespoň řešitele, mohou s aplikací pracovat až ve chvíli, kdy si na projektu založí nejméně jeden výsledek, budou evidováni jako autoři výsledku nebo jim jiný uživatel nabídne odpovědnost k publikaci. Evidované publikace jsou zveřejněny u autorů ve veřejné aplikaci Lidé na ŠAVŠ, dále jsou jako výsledky projektů součástí dodávky do RIV, mohou být využity v osobním životopise generovaným z AIS Přehled publikací Aplikaci Přehled publikací lze označit za sklad publikací, neboť zahrnuje všechny publikace, jež uživatel v AIS založil nebo je jejich autorem. V aplikaci je zavedena automatická kontrola evidovaných údajů jednotlivých druhů publikací povinných pro úplnou citaci nebo pro odeslání výsledku do RIV. Kompletnost údajů je vyjádřena značkou ve sloupci Stav. Ikona značí, že je vše v pořádku, označuje nekompletnost publikace, tzn. že v publikaci chybí některý z povinných údajů pro RIV. Kliknutím na tuto značku se vypíší všechny položky, které je nutné do publikace ještě doplnit. Dále může být zobrazena ikona, která značí kompletnost vyplněných údajů, ale upozorňuje uživatele na možné problémy v návaznosti zpravidla na nadřazenou publikaci. Ikona je zobrazena u publikací, které nepodléhají kontrole kompletnosti. Testování nedostatků v evidenci publikace je prováděno na základě položek povinných pro RIV. Stav ověření publikace je indikován značkou zobrazenou ve sloupci Ověření. Ikona značí, že se jedná o ověřenou publikaci, označuje publikace bez ověření. Ověření vkládají k publikacím oprávněné osoby prostřednictvím aplikace Správa ověření (viz strana 79). Všechny uživatelovy publikace jsou abecedně seřazeny v tabulce (obr. 26), která zahrnuje i ikony pro úpravu a zobrazení obsahu publikace, pro založení publikace kopírováním, pro uložení citací, pro připojení k projektu a pro připojení souboru. Zobrazení seznamu publikací lze omezit filtry umístěnými nad tabulkou podle roku vydání, druhu publikace nebo podle autora. Filtr pro výběr publikací dle autora osahuje možnosti: všechny publikace zobrazí všechny publikace, ve kterých je uživatel uveden jako zodpovědná osoba nebo jako autor. Jméno odpovědné osoby je uvedeno ve sloupci Odp., jména autorů pod názvem publikace. Kliknutím na jméno se zobrazí veřejné informace o osobě v aplikaci Lidé na ŠAVŠ; 43

44 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 26 Přehled publikací publikace, kde jsem autorem zobrazí publikace, ve kterých je uživatel evidován jako autor; publikace, za něž mám odpovědnost zobrazí publikace, za něž uživatel nese odpovědnost, tj. zaevidoval je nebo odpovědnost převzal od jiné osoby; publikace autora zobrazí publikace zvoleného autora, kterých je uživatel spolouautorem nebo za které má zodpovědnost. Dále lze seznam publikací omezit pomocí abecedy umístěné nad seznamem. Ta umožňuje zobrazit publikace podle zvoleného písmene. Je-li v přehledu umístěno více jak 100 publikací, pak se po vstupu do aplikace Moje publikace zobrazí jen publikace pro první písmeno abecedy. Dalším využitím aplikace může být úprava evidované publikace, připojení souboru k publikaci, přidělení publikace k projektu (tak se vytvoří výsledek na projektu) a založení nové publikace kopií, což lze provést přes následující ikony: Editace kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro úpravu údajů publikace, který je stejný jako pro založení publikace (výsledku). Podrobnosti kliknutím na ikonu se vypíší všechny údaje o publikaci, které o ní byly doposud vloženy (i jméno osoby, která jako poslední provedla změnu v evidenci publikace), a podrobnosti o návaznostech na jiné publikace (například návaznost článku ve sborníku na sborník a dále na konferenci), zde lze také dohledat osoby, které jsou za jejich vložení zodpovědné. Zde lze podat návrh na změnu v publikaci (viz strana 64). Přidání souboru přes ikonu lze k publikaci přidat soubor související s publikací. Jeho velikost je omezena na 5 MiB. Evidovaný soubor se bude zobrazovat v aplikaci Publikace. Pro připojení souboru je připraven formulář jako na obrázku 27, v němž 44

45 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 27 Připojení souboru k publikaci se vyplní název souboru a kliknutím na Procházet se dohledá na disku počítače. Tlačítkem Přidat soubor se potvrdí vložení souboru. Zobrazení souboru ikona značí, že k publikaci byl připojen soubor. Kliknutím na ni lze soubor smazat nebo přidat další. Nová publikace kopií kliknutím na ikonu se založí nová publikace kopií. Toho je vhodné využít při vkládání publikací s podobnými údaji. Kopií lze založit i výsledek na projektu více je o založení publikace nebo výsledku na straně 127. Napojení výsledku na projekty kliknutím na ikonu se otevře formulář (obr. 28) pro připojení publikace k projektu. Ve formuláři jsou vypsány všechny projekty, na které je publikace již připojena (je výsledkem těchto projektů). Projekt, ke kterému se má publikace přidělit, se vyhledá přes dohledávací pole (stačí vyplnit jen část nebo slovo z názvu projektu). Z dohledaných projektů se označí jeden a stiskne se tlačítko Přidat napojení na projekt. Obrázek 28 Napojení publikace, resp. výsledku na projekt 45

46 10 MOJE PUBLIKACE K vlastnímu mimoprojektovému výzkumu se publikace připojí kliknutím na tlačítko Přidat výsledek k mimoprojektovému výzkumu. Publikaci je možné připojit postupně i k několika projektům, ve kterých má uživatel přidělenu roli řešitele, metodického řešitele nebo administrativy projektu. Do vyhledaného i přiděleného projektu je možné vstoupit kliknutím na jeho název (obr. 28). Na tomto místě je možné napojení na projekty i odebírat. Vybrané projekty se označí a stiskne se tlačítko Odebrat napojení na projekt. Uplatnění výsledku v RIV se nastavuje ve sloupci Uplatnit jako. Z roletkového menu se zvolí vhodná položka a změna se uloží tlačítkem Uložit uplatnění výsledku. Uplatnit lze pouze výsledek napojený na projekt, který má platnou identifikaci podle CEP nebo CEZ. Tedy ne na interní projekt a mimoprojektový výzkum. Napojení výsledku na projekty ikona značí, že publikace již byla připojena k projektu. Kliknutím na ni lze zrušit napojení publikace na projekt nebo ji připojit k dalšímu projektu; Publikace, které nejsou napojeny na projekty a není pověřeným pracovníkem potvrzeno jejich ověření, nejsou zobrazovány aplikaci Lidé Lidé na ŠAVŠ v záložce Publikace. Důvod, proč nelze záznam smazat kliknutím na ikonu se zobrazí seznam důvodů, proč nelze publikaci smazat. Kromě výše uvedených operací s jednotlivými publikacemi nabízí aplikace Přehled publikací odkaz na přidání nové publikace a možnost exportovat zobrazené publikace do MS Excel. Smazání publikace Publikaci může odpovědná osoba, která publikaci vložila, smazat jedině v aplikaci Moje publikace pod odkazem Přehled publikací(obr. 26). Publikace bude smazána po jejím označení a následném stisknutí tlačítka Zrušit publikaci smazán. Aby nedošlo k omylu, je uživatel před úplným smazáním dotázán, zda tak skutečně chce učinit. Smazat lze pouze publikaci, která není výsledkem, tedy která není připojena k žádnému projektu, ani k žádné jiné publikaci (např. v rámci článku ve sborníku se přidává sborník článek navazuje na sborník, v rámci kapitoly v knize se přidává kniha, v rámci sborníku se přidává konference). Publikace, kterou nelze smazat, má ve sloupci Ozn. vloženu ikonu, přes kterou lze zjistit důvod, proč publikaci nelze smazat. Smazáním výsledku z projektu je pouze odebráno přidělení publikace k projektu. Publikace v systému zůstává evidována. Publikace jako taková je na projektu nezávislá. Přiřazením k projektu se stává jeho výsledkem, který je pak na tomto projektu závislý. Pokud na sebe publikace navazují, např. článek ve sborníku na sborník, a v článku není vložen autor, automaticky se jako autor článku uvádí autor sborníku. 46

47 10.2 Nová publikace 10 MOJE PUBLIKACE Záložka Nová publikace slouží k zakládání nových publikací, které ještě nejsou v informačním systému evidovány. K vložení publikace je připravena sada formulářů, které se liší podle druhu vkládané publikace. Při zakládání nové publikace je prováděna kontrola, která má zabránit vložení duplicitních údajů. Je-li název nově vkládané publikace shodný s názvem publikace obsažené v evidenci AIS, je pak na rozhodnutí uživatele, zda publikaci s tímto názvem založí či nikoliv. Kontrola se vztahuje i na ISBN a ISSN nelze založit novou publikace se stejným ISBN nebo ISSN. Uložení údajů aktuální stránky proběhne vždy při kliknutí na jakékoliv tlačítko. To umožňuje kdykoliv se vrátit k rozpracovanému zadávání publikace a minimalizuje ztrátu dat. Přechod na další stránku vkládacího formuláře je podmíněn kliknutím na tlačítko pro pokračování zadávání údajů, které je vždy umístěno v dolní části stránky. Před založením nové publikace je nutné si předem ujasnit, jakého druhu publikace je. Druh publikace je možné zpětně změnit pouze z omezené nabídky, nelze provést změnu na jakýkoliv druh publikace. Je to z důvodu návaznosti na povinné údaje, které se u různých druhů publikací liší. Povinné údaje publikace jsou dány požadavky RIV. Každá publikace se vkládá pouze jednou, nevkládá ji každý autor publikace. Publikace se zobrazuje všem spoluautorům. Vložení nové publikace Vkládání nové publikace je pro jednoduchost rozděleno do několika obrazovek, resp. zadávací formulář má několik stran, které se při přechodu z jedné na druhou ukládají. Tím je zajištěno, že se při přerušení práce neztratí vložená data. V úvodu první obrazovky je filtr, kterým lze zvýraznit položky, jež jsou nutné pro vložení citace nebo publikace uplatňované v RIV. Povinné položky pro RIV nebo pro citace jsou žlutě podbarveny. Publikaci, která je uplatňována jako výsledek projektu a nemá tato pole vyplněna, nelze odeslat do RIV. Některé údaje jsou povinné, ale i přesto nemusejí být vyplněny. U těchto položek je políčko Nezadáno, které se označí v případě, že tyto požadované údaje nejsou známé a nebudou tedy vyplněny. Položka Nezadáno slouží k posouzení, proč uživatel údaje nevložil (zapomněl nezatrženo nebo je nezná zatrženo). Při vkládání publikací se mnoho údajů přiděluje z menu (např. původní jazyk, obor), některé se dohledávají prostřednictvím vyhledávacího pole (např. sborník, autoři), jiné se vypisují do připravených polí. Na konci každé stránky zadávacího formuláře je umístěno tlačítko pro návrat nebo postup na další stranu formuláře. Všechna tlačítka ukládají po stisknutí aktuální stav stránky. Pro přestup z jedné stránky formuláře do druhé lze využít i portálové menu, v němž jsou umístěny záložky Publikace, Autoři, Souhrn. Publikace je v informačním systému založena po vyplnění první strany formuláře (obr. 29) a stisknutí tlačítka pro pokračování v editaci. K založení publikace tedy postačuje vyplnit její název a druh povinné údaje. Další povinné údaje je možné vložit 47

48 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 29 Založení nové publikace v následujících stranách vkládacího formuláře nebo dodatečně v záložce Přehled publikací přes ikonu ve sloupci Operace (obr. 26). První polovina druhé strany formuláře je pro všechny typy publikací stejná, druhá část strany je specifická pro daný typ publikace (obr. 30). Vybrané typy publikací a jejich typická část zadávacího formuláře je uvedena na straně 52. Údaje, které jsou pro všechny druhy publikací společné: originální název; druh publikace zpětně lze změnit na pouze omezený okruh druhů publikací; původní jazyk uvádí se vždy, text lze vkládat pouze v latince; anglický název; obor publikace volí se z menu a je možné jej vyplnit podle zkratky nebo názvu oboru; pracoviště pracoviště garantující publikaci, implicitně je přednastaveno pracoviště, kde má uživatel úvazek; popis publikace v originálním jazyce originálním jazykem se myslí jazyk, ve kterém byla práce sepsána a publikována. Do určeného pole nelze vkládat cizí znaky ani je kopírovat, vkládat je možné pouze znaky uvedené na klávesnici; popis publikace v anglickém jazyce; klíčová slova (česká i anglická) vkládat lze klíčová slova uložená v databázi nebo i nová slova. Slova se dohledávají pomocí našeptávače, který během vepisování slova do pole nabízí výběr vyhovujících slov. Kliknutím na tlačítko Přidat více klíčových slov je vždy doplněno pole pro vložení dalšího slova. Při vyplňování klíčových slov se doporučuje používat v maximální míře termíny, které se běžně vyskytují v renomovaných informačních zdrojích; Do každého pole se zadává pouze jedno klíčové slovo nebo sousloví. Není možné oddělit více pojmů čárkou nebo středníkem takto zadaná skupina klíčových slov je považována za jediné sousloví a ztěžuje dohledávání. poznámka je nepovinným údajem. Zmíněné údaje lze před vyplněním položek specifických pro danou publikaci uložit tlačítkem Průběžně uložit. Tlačítko Uložit výsledek jako neuplatněný umožňuje zaslat do databáze RIV výsledek, který je rozpracovaný a bude uplatňován později. Rok, kdy je předpokládané uplatnění, 48

49 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 30 Vložení základních údajů a údajů daného druhu publikace se vepíše do pole Přepokládaný rok uplatnění, které se zobrazí po stisknutí tlačítka pro uložení výsledku jako neuplatňovaný. Pokud je publikace napojena na jinou publikaci (například článek ve sborníku je napojen na sborník), pak je zobrazena ikona. Přes formulář pod touto ikonou lze 49

50 10 MOJE PUBLIKACE podat správci publikace návrh na změny v publikaci (název, autor, rok vydání apod.). Více o návrzích změn na straně 64. Druhá strana formuláře (obr. 31) pro vložení publikace se věnuje vložení autorů publikace (více v kapitole Autor publikace na straně 50). Poslední strana formuláře (obr. 32) je souhrnem všech vložených údajů o publikaci s bližším určení zdroje (např. u článku je bližším určením sborník a konference), dále je zde možnost navrhnout změny správci publikace (i pro každou navazující publikaci) a provést hodnocení kvality publikace podle několika kritérií. Stejný formulář jako na obrázku 32 se zobrazuje při vkládání publikace jako výsledku přes Záznamník výzkumníka, jen je doplněno menu pro výběr uplatnění či neuplatnění v RIV. Ještě před uložením stránky je možné určit, zda mohou právě založenou publikaci editovat všichni její autoři. Souhlas se vyjádří označením položky Publikaci smí upravovat všichni autoři. Stisknutím tlačítka Dokončit zadávání publikace je zadávání publikace ukončeno a je zobrazen Přehled publikací (viz strana 43). Po vyplnění všech povinných údajů je publikace označena za kompletní ikona u publikace je zelená. Publikaci lze založit i kopií původní publikace nebo výsledku (více na straně 45 nebo 127). Autor publikace Autorem publikace může být jak uživatel AIS, tak externí osoba. Externího uživatele vkládá garant (administrativa) projektu přes aplikaci Externí pracovníci (viz strana 111). Autoři publikací se přidělují přes vyhledávací pole, které je součástí druhé stránky formuláře pro vkládání publikace (obr. 31). Po zatržení pole Hledat v externích pracovnících se jméno autora hledá mezi externími pracovníky, jinak se vyhledává mezi pracovníky evidovanými v AIS. Tj. pak do vyhledávacího pole se vepíše jméno autora bez titulů a klikne se na Dohledat. Vyhledaná osoba se označí a její volba se potvrdí kliknutím na Přidat autora. Stejným způsobem se vkládá i jméno autora, který si publikaci vkládá sám. Není-li externí osoba systémem dohledána, je možné přidat nového externího autora přes formulář (obr. 33), který se zobrazí klinutím na odkaz Přidat nového externího výzkumníka umístěný nad polem pro dohledání autora (obr. 31). Po vyplnění formuláře se klikne na tlačítko Přidat nového externího autora. Následně se formulář ukryje kliknutím na odkaz Dohledat a přiřadit autora. Každá vložená publikace má jednoho nebo více autorů, jejichž pořadí lze dodatečně ovlivňovat kliknutím na šipku nebo ve sloupci Pořadí. U autora je možné evidovat: jiné příjmení autora použije se v případě, kdy se původní příjmení autora změnilo na jiné (většinou se jedná o ženy, které se vdaly); podíl vyjadřuje procentní podíl účasti daného autora na publikaci. Celkový počet podílu na tvorbě publikace je vždy 100 %. Prvnímu autorovi je automaticky přidělen podíl 100 %, dalšímu 0 %. Garant nastavuje podíl ostatním autorům, zbytek je přiřazen garantovi, minimálně 5 %; vztah autora k publikaci domácí nebo cizí autor, přičemž domácím autorem je zaměstnanec nebo student ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.; 50

51 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 31 Vložení autorů publikace garant osoba odpovědná za publikaci z pohledu RIV, údaj je součástí požadavků RIV; skrytý autor takový autor není zahrnut do základní citace publikace, zobrazuje se pouze v podrobných informacích o publikaci. Zůstává mu právo vidět publikaci v aplikaci Moje publikace, a případně tuto publikaci editovat, stejně jako ostatní autoři. Do RIV může příjemce předložit pouze výsledek, na jehož tvorbě se podílel v rámci pracovně-právního vztahu k příjemci alespoň jeden z jeho 51

52 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 32 Souhrn uložených údajů tvůrců. Z čehož plyne: Aby škola mohla odeslat výsledek do RIV, alespoň jeden autor výsledku musí být domácím autorem. Při zadávání autorů se označením políčka Přidat a kol. přidá ke jménu autora dovětek a kol. Dalším usnadněním je nabídka deseti nejčastěji se opakujících autorských kolektivů v publikacích uživatele pro jejich rychlé přidání. Volbou autorského kolektivu se do seznamu autorů automaticky vloží všechny osoby vybraného kolektivu. Druhy publikací a specifický obsah jejich evidence V následujících odrážkách je uveden přehled všech druhů publikací vedených v AIS podle zákona č. 130/2002 Sb.(viz strana 13). U každé publikace jsou ve stručnosti vypsány specifické údaje, které se u ní kromě názvu a autorů evidují. Pro některé je uveden screenshot části stránky formuláře pro jejich zadávání. Údaje povinné pro RIV 52

53 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 33 Vložení externího autora nebo u nevykazovaných publikací povinné pro úplnou citaci mají své editační pole žlutě podbarveno. Specifickým údajem, který se často vyplňuje, je ISBN. Číslo ISBN se zadává ve formátu ISBN-10 (10 = deset číslic). Skládá se ze čtyř skupin číslic oddělených znakem -. Při uložení je ověřována správnost zadaného ISBN pomocí algoritmu kontrolního součtu. Současně se kontroluje, zda není údaj vkládán duplicitně. Druhy publikací: Abstrakt článku v periodiku nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří číslo svazku, rok vydání, od strany, do strany, forma vydání, periodikum. Periodikum se nejprve zkusí dohledat přes vyhledávací formulář, je možné, že je již evidováno. Pokud periodikum není evidováno, zobrazí se formulář kliknutím na tlačítko Zobrazit/skrýt formulář pro přidání periodika a periodikum se založí. Pro založení periodika jsou důležitými údaji název periodika a ISSN. Na další stránku zadávání publikace se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Abstrakt článku ve sborníku nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří údaje od strany, do strany a sborník, který lze dohledat přes vyhledávací pole. Pokud sborník není evidován, zobrazí se formulář kliknutím na tlačítko Zobrazit/skrýt formulář pro přidání sborník a sborník se založí. Pro založení sborníku jsou důležitými údaji název, ISBN, nakladatel, místo a rok vydání, číslo vydání. Na další stránku zadávání publikace se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Audiovizuální tvorba (A) (obr. 34) zadávací formulář se liší podle zvoleného typu a druhu nosiče. Nosičem může být CD-ROM, DVD-ROM, disk, magnetická páska, online nebo ostatní. Typy audiovizuální tvorby jsou audio a video. Povinnými údaji jsou verze, rok zveřejnění, a název objednatele. Pro online publikaci je vyžadován rok zveřejnění a URL adresa umístění publikace. tisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů se přejde na další stránku zadávání publikace. Autorské dílo nevykazuje se do RIV. Kromě základních údajů k založení publikace je pro citaci povinným údajem rok uplatnění. Stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů se přejde na další stránku zadávání publikace. 53

54 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 34 Audiovizuální tvorba Článek v odborném periodiku (J) (obr. 35) součástí povinných údajů pro RIV je číslo svazku, číslo periodika v rámci svazku, rok vydání, od strany, do strany, počet stran a uvedení návaznosti článku na periodikum. Periodikum lze k článku připojit dohledáním již evidovaného periodika nebo založením nového periodika přes tlačítko Zobrazit/skrýt formulář pro přidání periodika. Jeho stisknutím se otevře formulář pro vložení periodika. Aby nedocházelo ke vzniku duplicit, je vhodné pokusit se periodikum nejprve dohledat přes vyhledávací pole. Stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů se přejde na další stránku zadávání sborníku. Obrázek 35 Článek v odborném periodiku Článek ve sborníku (D) součástí povinných údajů pro RIV je od strany, do strany, počet stran a uvedení návaznosti článku na sborník konference. Sborník lze k článku připojit několika způsoby: dohledáním již vloženého sborníku přes vyhledávací pole se sborník, který byl dříve do informačního systému vložen, dohledá a připojí. Tento způsob je nejsnadnější a měl by se pro připojení sborníku k článku použít vždy jako první také proto, aby se zamezilo duplicitám; založením nového sborníku formulář pro založení sborníku se zobrazí tlačítkem Zobrazit/skrýt formulář pro přidání sborníku. Součástí údajů o sborníku jsou také údaje o konferenci. Povinné údaje jsou podbarveny. Úvodní část formuláře je na obrázku 30. Na další stránku zadávání publikace se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)(a) nosičem elektronického dokumentu může být CD-ROM, DVD-ROM, disk, disketa, magnetická páska, jiný nebo online. Povinnými údaji jsou ISBN, verze, 54

55 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 36 Článek ve sborníku se zrychleným zadáním navazujícího sborníku a konference místo a rok zveřejnění, název objednatele a identifikační číslo nosiče. Pro online publikaci je požadován pouze rok zveřejnění a URL adresa jejího umístění. Kapitola v knize (C) součástí povinných údajů pro RIV je od strany, do strany, počet stran a uvedení návaznosti kapitoly na elektronickou odbornou knihu. Knihu lze ke kapitole připojit dohledáním již evidované knihy nebo založením nové odborné knihy přes tlačítko Zobrazit/skrýt formulář pro přidání knihy. Na další stránku zadávání kapitoly se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Norma nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří rok vydání, počet stran a rok uplatnění. Na další stránku zadávání normy se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Odborná kniha (B) (obr. 38) odbornou knihu lze založit ve třech verzích: knižní, periodické a elektronické. Na knihu navazují publikace druhu kapitola v knize, přičemž pro druh kapitola v elektronické knize je nutné evidovat knihu v elektronické verzi. Důležitým údajem pro RIV je ISBN, nakladatel, místo vydání, edice a číslo svazku, rok vydání a počet stran. Pokud u knihy existuje více ISBN, uvede se z nich to nejvýznamnější. Pokud má kniha ISSN a ISBN nemá, uvede se ISSN. Vyplněné údaje lze průběžně uložit nebo stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů přejít na další stránku zadávání knihy. Oponovaná výzkumná zpráva určená pro státní správu (V) (obr. 39) mezi důležité údaje pro RIV patří ISBN, verze zprávy, místo vydání, rok zveřejnění, název objednatele, počet stran. Pokud má výzkumná zpráva více ISBN, uvede se z nich to 55

56 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 37 Kapitola v elektronické knize a vložení základních údajů o knize Obrázek 38 Odborná kniha Obrázek 39 Oponovaná výzkumná zpráva pro státní správu nejvýznamnější. Pokud má uvedeno ISSN a ISBN nemá, uvede se ISSN. Vyplněné údaje lze průběžně uložit nebo stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů přejít na další stránku zadávání publikace. 56

57 10 MOJE PUBLIKACE Ostatní (O) tento druh publikace se používá v případě, že publikaci nelze zařadit do žádného z uvedených druhů. Pro tento druh publikace se vyplňují pouze základní informace a rok uplatnění. Patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů (P) (obr. 40) mezi důležité údaje pro RIV patří číslo patentu, název vydavatele, místo vydání, název vlastníka, způsob využití, datum registrace, datum přijetí, povinnost licence, licenční poplatek. Název vydavatele se vybírá z menu, které obsahuje seznam úřadů a institutů, které mají oprávnění patenty vydávat; předplněn je Úřad průmyslového vlastnictví. V položce názvu vlastníka je předvyplněn název ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.. Vyplněné údaje lze průběžně uložit nebo přejít na další stránku zadávání publikace stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Obrázek 40 Patent nebo jiný chráněný výsledek Obrázek 41 Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (Z) (obr. 41) mezi důležité údaje pro RIV patří: poddruh poloptovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, léčebný postup; 57

58 10 MOJE PUBLIKACE interní identifikační kód produktu kód přidělený tvůrcem, např. Škoda FA- BIA; lokalizace výsledku místo, kde je umístěn poloprovoz, technologie atd.; technické parametry; ekonomické parametry; rok zhotovení; název vlastníka implicitně je vyplněn celý název ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.; IČO vlastníka implicitně je vyplněno číslo ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKO- LY o.p.s., lze jej změnit na jiné; stát vlastníka výběr z číselníku států, implicitně je vyplněna Česká republika; kategorie volí se z číselníku a udává výši vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku; povinnost licence povinnost získání licence specifikuje, v jakých případech je k využívání nutné nabytí licence. Pokud v případě povinnosti získání licence se zvolí možnost vždy nebo někdy, objeví se volba licenčního poplatku; licenční poplatek určuje, zda je nabytí licence spojeno s povinností odvést licenční poplatek. Vyplněné údaje lze průběžně uložit tlačítkem Průběžně uložit nebo stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů přejít na zadávání autorů publikace. Obrázek 42 Prototyp, poloprovoz, ověřená technologie apod. Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor (S) (obr. 42) mezi důležité údaje pro RIV patří: interní identifikační kód produktu kód přidělený tvůrcem, např. Škoda FA- BIA; lokalizace výsledku místo, kde je umístěn poloprovoz, technologie atd.; technické parametry; ekonomické parametry; rok zhotovení; název vlastníka implicitně je vyplněn celý název ŠAVŠ; IČO vlastníka implicitně je vyplněno číslo ŠAVŠ, lze jej změnit na jiné; 58

59 10 MOJE PUBLIKACE stát vlastníka výběr z číselníku států, implicitně je vyplněna Česká republika; kategorie volí se z číselníku a udává výši vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku; povinnost licence povinnost získání licence specifikuje, v jakých případech je k využívání nutné nabytí licence. Pokud v případě povinnosti získání licence se zvolí možnost vždy nebo někdy, objeví se volba licenčního poplatku; licenční poplatek určuje, zda je nabytí licence spojeno s povinností odvést licenční poplatek. Vyplněné údaje lze průběžně uložit tlačítkem Průběžně uložit nebo stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů přejít na zadávání autorů publikace. Obrázek 43 Překlad Překlad (obr. 43) nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří ISBN, nakladatel, číslo vydání, rok překladu, počet stran a uvedení návaznosti překladu na odbornou knihu. Odbornou knihu lze připojit dohledáním již evidované knihy nebo založením nové odborné knihy přes tlačítko Zobrazit/skrýt formulář pro přidání knihy. Na další stránku zadávání publikace se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Recenze nevykazuje se do RIV. Pro tento druh publikace se vyplňují pouze základní informace a rok uplatnění. Sborník (obr. 44) nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří ISBN, nakladatel, místo vydání, rok vydání, akce. Akcí je myšlena například konference, jejímž výsledkem sborník je. Konferenci lze ke sborníku připojit dohledáním již evidované konference, založením nové konference uspořádání (zorganizování) konference přes tlačítko Zobrazit/skrýt formulář pro přidání akce. Evidovat lze sborník v knižní verzi, elektronické verzi (publikace prezentovaná na elektronickém médiu CD, DVD) nebo periodické verzi. Verze se volí přes pole Druh sborníku. Na elektronický sborník navazuje publikace (výsledek) Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty (viz strana 53 a 54). Stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání editorů se přejde na další stránku zadávání sborníku. Založení publikace druhu článek ve sborníku a současné založení publikace sborník: Kliknutím na Přidat nový sborník se otevře formulář pro zadání nové publikace sborníku připojovaného k článku. Ve formuláři se vyplní všechny známé údaje o sborníku. Tímto krokem se založí nový sborník a současně se připojí k článku. Stejný postup se použije při připojování konference (pokud ji nelze dohledat). Je to více operací vnořených do sebe. Pokud je pro uživatele tento způsob zadávání příliš složitý, je možné v aplikaci Moje pub- 59

60 10 MOJE PUBLIKACE likace založit postupně konferenci, pak sborník (k němu dohledáním připojit konferenci) a na konec článek ve sborníku (k němu připojit sborník dohledáním). Obrázek 44 Sborník Skripta a učebnice (R) (obr. 45) nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří ISBN, nakladatel, místo vydání, rok vydání, počet stran. Nepovinným, ale zajímavým údajem, který lze evidovat, jsou předměty, pro které jsou skripta nebo učebnice určeny. Předměty se dohledávají ze skladu předmětů podle názvu nebo části názvu. Z dohledaných se vybere ten správný, označí se a klikne se na tlačítko Průběžně uložit nebo lze ihned přejít k dohledání dalšího předmětu v dalším dohledávacím poli. Při výběru se volí takový předmět, jehož výuka probíhá v aktuálních nebo budoucích studijních obdobích, nejlépe podle jeho zkratky. Obrázek 45 Skripta a učebnice Uspořádání (zorganizování) konference (M) (obr. 46) součástí povinných údajů pro RIV je místo konání, stát, rozsah akce, datum zahájení a ukončení, počet účastníků. Položka Stát obsahuje číselník všech států, implicitně je vyplněna Česká republika. Konference může být celostátním, celosvětovým nebo evropským typem akce. U celosvětové nebo evropské konference se uvádí i počet účastníků ze zahraničí. Vkládané údaje o konferenci i počet účastníků ze zahraničí jsou povinným 60

61 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 46 Uspořádání (zorganizování) konference údajem. Stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů se přejde na zadávání autorů publikace. Uspořádání (zorganizování) výstavy (E) součástí povinných údajů pro RIV je místo konání, stát, rozsah akce, datum zahájení a ukončení, počet účastníků. Položka Stát obsahuje číselník všech států, implicitně je vyplněna Česká republika. Výstava může být celostátním, celosvětovým nebo evropským typem akce. U celosvětové nebo evropské výstavy se uvádí i počet účastníků ze zahraničí. Vkládané údaje o výstavě i počet účastníků ze zahraničí jsou povinným údajem. Na další stránku zadávání publikace se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Uspořádání (zorganizování) workshopu (W) součástí povinných údajů pro RIV je místo konání, stát, rozsah akce, datum zahájení a ukončení, počet účastníků. Položka Stát obsahuje číselník všech států, implicitně je vyplněna Česká republika. Workshop může být celostátním, celosvětovým nebo evropským typem akce. U celosvětového nebo evropského workshopu se uvádí i počet účastníků ze zahraničí. Na další stránku zadávání publikace se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Výzkumná zpráva (obr. 47) nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří ISBN, místo vydání a rok zveřejnění. Obrázek 47 Uspořádání (zorganizování) konference Významný projekt, dílo, studie nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří rok vydání, počet stran a rok uplatnění. Na další stránku zadávání publikace se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. 61

62 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 48 Závěrečná práce Obrázek 49 Autoři závěrečné práce Závěrečná práce (obr. 48) nevykazuje se do RIV. Mezi údaje vyžadované pro úplnou citaci patří typ práce, místo vydání, rok vydání, počet stran. Nepovinná položka Vysoká škola obsahuje číselník českých vysokých škol, implicitně je nastavena ŠKO- DA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.. Typ práce se vybírá z menu. Na další stránku zadávání publikace se přejde stisknutím tlačítka Pokračovat na zadávání autorů. Evidence autorů závěrečné práce je podobná jako u ostatních druhů publikací, jen se u nich neeviduje údaj o domácím autorovi a garantovi, ale eviduje se vztah k této práci autor, vedoucí práce a oponent (obr. 49). Nelze připojit kolektiv autorů Odpovědnost za publikace Odpovědností za publikaci je myšlena odpovědnost za správu evidovaných údajů o publikaci v AIS. Správu publikace může provádět vždy pouze jedna osoba osoba odpovědná za publikaci. Touto osobou nemusí být vždy vlastní autor publikace. Publikaci v AIS může založit kterákoliv osoba (zaměstnanec, student PGS). Proto je součástí aplikace Moje publikace i aplikace Odpovědnost, která umožňuje nabídnout odpovědnost publikace druhé osobě a této osobě odpovědnost přijmout nebo zamítnout. Stav předání, ve kterém se publikace nachází, může být následující: nabízeno k předání odpovědnost za publikaci je nabízena jiné osobě, ta nabídku ještě nepřijala nebo neodmítla; přijato druhá osoba přijala nabídku a současně převzala odpovědnost za údaje evidované o publikaci; odmítnuto druhá osoba odmítl;a přijmout nabízenou odpovědnost za publikaci. 62

63 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 50 Nabídnout odpovědnost V seznamu publikací ve sloupci Podrobnosti pod ikonou lze zpětně zobrazit podrobnosti a komentář, který byl připojen k předávané publikaci. Seznam publikací lze podle potřeby upravovat přesunutím publikací do historie kliknutím na ikonu a následně použitím tlačítka Zobrazit i historické nabídky, resp. Zobrazit jen aktuální nabídky. Kliknutím na ikonu se nabídky publikací k odpovědnosti přesunou z historie mezi aktuální. Do historie se přeřazují především přijaté nabídky. Aplikace má dvě záložky, ve kterých jsou evidovány publikace s nabízenou a přijatou odpovědností: Nabídnout odpovědnost odpovědnost za publikaci může jiné osobě (pouze jedné) nabídnout osoba, jejíž jméno je uvedeno v Přehledu publikací ve sloupci Odpovědnost, jako například na obrázku 26. Každé osobě, které je převod odpovědnosti nabídnut, je prostřednictvím školní pošty zaslán informační i s odkazem do aplikace pro přijetí nebo zamítnutí odpovědnosti. O přijetí nebo nepřijetí odpovědnosti za publikaci je nabízejícímu zaslán informační . Odpovědnost se nabízí ke konkrétní publikaci, která se dohledá přes vyhledávací pole (obr. 50). Dohledaná publikace se označí a potvrdí kliknutím na Zvolit publikaci. Následně se otevře formulář, přes který se vybere nebo dohledá osoba, které se má odpovědnost nabídnout, a napíše se důvod předání odpovědnosti. Kliknutím na Odeslat nabídku se nabídka zařadí do seznamu a postoupí se vybrané osobě. Je-li na publikaci evidováno více spoluautorů, jsou nad vyhledávacím polem formuláře přednabízena jejich jména. 63

64 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 51 Přijmutí odpovědnosti za publikaci Přijmout odpovědnost přijmout odpovědnost za publikaci může osoba, jíž byla odpovědnost nabídnuta prostřednictvím záložky Nabídnout odpovědnost. O nabídce je informována ovou zprávou, která je automaticky zaslána Vědeckovýzkumným systémem. V záložce Přijmout odpovědnost jsou zobrazeny všechny publikace (obr. 51), které kdy byly uživateli nabídnuty k odpovědnosti. Odpovědnost se přijímá nebo odmítá prostřednictvím následujících tlačítek: stisknutím uživatel převezme odpovědnost za evidenci všech označených publikací. Publikace s přijatou odpovědností je pro přehlednost možné kliknutím na přesunout do historie. stisknutím uživatel odmítne přijetí odpovědnosti za evidenci všech označených publikací. Přijmout nabídku Odmítnout nabídku Pokud byla odpovědnost přijata nebo odmítnuta, nelze již publikaci označit Navrhované změny v publikacích Přihlášení uživatelé AIS mají možnost při nahlédnutí do publikace, například v aplikaci Lidé na ŠAVŠ, navrhnout některé změny. Změny navrhují přes formulář (obr. 52), který vychází z formuláře pro evidenci publikací a obsah jeho položek se může podle změn modifikovat. Navržené změny vkládají uživatelé do formuláře a tlačítkem Odeslat návrh podávají informaci o změnách. Publikace u nichž byly změny navrženy a u kterých je uživatel veden jako odpovědná osoba, jsou k dohledání v aplikaci Navrhované změny v publikacích (obr. 53). V ní lze provést automatické úpravy položek publikací dle návrhů zaslaných uživateli. Navržené úpravy se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Návrhy ke schválení. Pro každou publikaci je uveden výčet všech navržených změn po jednotlivých položkách s datem navržení a jménem navrhovatele. Pro každou položku lze určit, která z možností se má do publikace promítnout. Návrhy se potvrdí tlačítkem Potvrzení návrhů. Pokud nemají být návrhy akceptovány, ponechá se u položek volba Původní hodnota a formulář se uloží tlačítkem Potvrzení návrhů. 64

65 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 52 Navržení změny v publikaci Jestliže nejsou žádné návrhy na změny publikací, pak odkaz na aplikaci Navrhované změny v publikacích není zobrazen ISBN a ISSN ISBN (International Standard Book Number) je mezinárodní standardní číslo pro knihy a některé další publikace. Číslo je jedinečné a lze podle něj určit v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná publikace vydána. ISBN má daný formát a jeho správnost podléhá kontrole součet všech číslic musí být dělitelný 11. Původní formát je desetimístný, nový bude třináctimístný. Desetimístné ISBN se skládá ze tří skupin číslic oddělených pomlčkou, za poslední skupinou je pomlčka a číslice nebo znak X, kde X nahrazuje číslici 10, například ISBN ISSN (International Standard Serial Number) je mezinárodní standardní číslo seriálového dokumentu. ISSN spolu s klíčovým názvem jednoznačně identifikuje určitý titul seriálového dokumentu. Má daný formát a jeho správnost podléhá kontrole součet všech číslic musí být dělitelný 11. Skládá se ze dvou skupin čtyřčíslic oddělených pomlčkou, například V AIS se číslo vyplňuje bez označení ISBN, resp. ISSN a s pomlčkami. Pokud publikace není uložena z důvodu špatně přiděleného ISBN nebo ISSN, zašle se žádost o vložení publikace školnímu integrátorovi, který může vložení zajistit u vývojového týmu. 65

66 10 MOJE PUBLIKACE Obrázek 53 Navržené změny v publikaci 66

67 11 Moje publikace v RIV Aplikace Moje publikace v RIV je přístupná všem vědecko-výzkumným pracovníkům. Zobrazuje všechny výsledky uživatele uplatňované ve zvoleném roce v RIV, výsledky odeslané, přijaté a zařazené do databáze RIV a dále výsledky, které budou v aktuálním roce odeslány do RIV. Výsledky, které uživatel chce uplatnit za daný rok, jsou zahrnuty do dodávky, tj. jsou součástí odesílaného XML souboru. Aplikace je rozdělena do dvou záložek Moje publikace v RIV Výsledky uvedené v seznamu na obrázku 54 jsou kompletní nebo kompletní s varováním. Nekompletní výsledky, které jsou přiřazeny k projektu a označeny k uplatnění v RIV, se zde nezobrazují a nebudou do RIV odeslány. Podrobnosti o odeslání výsledku do databáze RIV jsou uvedeny pod ikonou ve sloupci Detaily k odeslání. Součástí informací je název poskytovatele dotace, datum odeslání výsledku, stav odeslání výsledku (zda byl odeslaný, přijatý, zařazený) a identifikační kód výsledku, který mu byl před odesláním přidělen podle algoritmu RIV a který je v rámci dodávky jedinečný (obr. 54). Kliknutím na identifikační kód výsledku se otevře stránka Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde je možné ověřit zařazení výsledku do RIV. Význam stavů je uveden v legendě. Stav kompletní s varováním signalizuje, že pravděpodobně publikace nebude započetena do bodového hodnocení. Kliknutím na ikonu stavu kompletní s varováním nebo kompletní, se zobrazí seznam důvodů nekompletnosti s možností provést úpravu. Ve sloupci Stav imp. lze sledovat, zda již byl výsledek do RIV odeslán a zda byl ohodnocen nenulovým počtem bodů. Seznam výsledků lze omezit podle roku uplatnění, druhu výsledku, roku odeslání, stavu importu do RIV a roku hodnocení (obr. 54). Je-li zvolen rok hodnocení, lze seznam dále omezit podle výsledku hodnocení a stavu kontroly, zároveň je o tyto informace rozšířen i zobrazený seznam publikací. Kliknutím na některou z možností v nabídce Zobrazit lze zobrazení seznamu rozšířit o důvod vyřazení publikace z RIV, celkové hodnocení publikace, body náležící škole a podíl univerzity na celkovém zisku bodů. Jednotlivé stavy publikace jsou vyjádřeny ikonami v příslušných sloupcích, význam těchto ikon je blíže vysvětlen v legendě. Tlačítkem Export do Excelu nebo Export do RTF se vygeneruje soubor s publikacemi v příslušném formátu, který lze dále zpracovávat. Přes ikonu ve sloupci Zobrazit se zobrazí podrobné informace o uplatňované publikaci. Zobrazuje-li se v seznamu jeden výsledek dvakrát, je to tím, že je uplatňován na dvou projektech současně. Jednotliví předkladatelé předávají do RIV v roce sběru (např. 2008) prostřednictvím příslušného poskytovatele údaje o výsledcích uplatněných v předešlém roce (např. 2007), případně i výsledky uplatněné v roce sběru (2008). Více v popisu údajů dodávaných do IS VaV RIV na 67

68 11 MOJE PUBLIKACE V RIV Obrázek 54 Moje publikace v RIV Uplatnění výsledku v RIV V RIV lze uplatnit výsledky, které jsou přiděleny k projektu s platným Identifikačním číslem projektu dle CEP, CEZ (viz strana 100), tj. výsledky následujících projektů: GS LČR Grantová služba Lesy ČR. IGA Projekt financovaný Interní grantovou agenturou. NAZV Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum. FRVŠ Projekt Fondu rozvoje vysokých škol. GAČR Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR. RP Rozvojový projekt MŠMT. FR CESNET Fond rozvoje CESNETu. DČ Doplňková činnost (obchodní smlouvy). NPV II Národní program výzkumu II. OP Operační programy. RP EK Rámcové programy EK. Nelze uplatnit výsledky z jiného období, než je období trvání projektu. Jsou dvě možnosti nastavení uplatnění výsledku: při zakládání výsledku projektu se v poslední straně formuláře (obr. 108) nebo v seznamu výsledků (obr. 106) zvolí položka Uplatnit v RIV. Není-li uplatnění nastaveno, není publikace odeslána jako výsledek projektu. 68

69 11.2 Publikace uplatňované do RIV v aktuálním roce 11 MOJE PUBLIKACE V RIV Aplikace slouží k zobrazení seznamu publikací, u kterých je uživatel veden jako autor a které budou při sběru v aktuálním roce odeslány do RIV (obr. 55). Současně jsou v kompletním stavu nebo ve stavu kompletní s varováním. V detailech publikace lze zjistit, na jakých projektech je publikace uplatněna jako výsledek, typ financování, pokud se jedná o výsledek uplatňovaný mimo projekty, a přehled poskytovatelů, kterým bude odeslána informace o uplatnění výsledku. Ve sloupci Zobrazit je možné zobrazit podrobnosti o publikaci. Celý seznam lze exportovat do Excelu nebo do RTF souboru. Obrázek 55 Publikace uplatňované do RIV v aktuálním roce 69

70

71 12 Párování publikací Aplikace Párování publikací umožňuje uživatelům párovat publikace importované z knihovnického systému ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. do AIS a přiřadit publikace k jeho skutečnému autorovi evidovanému v AIS. Uživatel může pak s publikací dále pracovat editovat její podrobnější údaje v aplikaci Moje publikace. Aplikace poskytuje zpětnou kontrolu nad provedeným párováním Historie párování. Obrázek 56 Párování publikací 12.1 Párování publikací Přes aplikaci Párování publikací se provádí dohledávání publikací z knihovny a jejich přiřazení autorům. V databázi se vyhledávají vhodné publikace k párování podle shodného příjmení, shodného příjmení a jména nebo shodného příjmení a prvního písmene jména autora. Výběr způsobu dohledání publikací se volí v roletkovém menu a potvrzuje tlačítkem Omezit. Výsledkem hledání je seznam publikací autorů, v jejichž jméně je obsaženo hledané jméno bez diakritiky. Proto například uživatelce s příjmením Šedá jsou dohledány i publikace autorů Seďa, Šeda apod. U každé publikace je ve sloupci Párování umístěno menu, které obsahuje položky: 71

72 12 PÁROVÁNÍ PUBLIKACÍ Párovat položka se zvolí v případě autorství publikace. Po uložení bude uživatel evidován jako její autor a stane se jejím správcem. Publikace se dohledá v aplikaci Moje publikace a zde ji lze editovat. Nepárovat položka se zvolí v případě, že uživatel není autorem a publikace se již nemá nabízet k párování. Nerozhodnuto publikace s tímto označením bude stále nabízena ke spárování. Obrázek 57 Historie párování 12.2 Historie párování Aplikace se zobrazuje v případě, že byla spárována alespoň jedna publikace. Obsahuje výpis spárovaných publikací a publikací označených jako nepárovat. Hodnoty párování u publikací lze změnit opět výběrem z menu ve sloupci Oprava a tlačítkem Uložit zadané údaje. Tak lze spárované publikace uvolnit k párování jiným uživatelům (u publikace bude opět uvedeno původní jméno autora) nebo spárovat ty, které byly ve stavu nepárovat. 72

73 13 Plánované konference Aplikace Plánované konference umožňuje plánovat konference v předem definovaných oborech. Uživatel si tvoří svůj plán absolvování konferencí. Autor konference o ní může poskytovat další informace včetně souborů s materiály a odkazu na webovou stánku. V evidovaných konferencích lze vyhledávat podle vědních oborů, názvu nebo stanovit automatické upozorňování na konference vybraných oborů Přehled konferencí Aplikace Přehled konferencí zahrnuje přehled evidovaných konferencí v podobě stromu složek aplikace Strom složek. Evidované konference jsou umístěny ve složkách, které jsou zaměřeny podle různých vědních oborů. Vedle názvu složky je vždy uveden počet evidovaných konferencí. Kliknutím na název složky se zobrazí přehled konferencí s dalšími údaji. Význam některých položek seznamu je následující (obr. 58): Název je-li název zobrazen jako odkaz, kliknutím na něj se otevře webová stránka dané události. Obrázek 58 Přehled konferencí Podrobnosti kliknutím na ikonu se zobrazí výpis s podrobnými informacemi o konferenci (popis, termíny apod.). Součástí může být soubor s dalšími informacemi. Zařadit do plánu kliknutím na ikonu lze přidat akci do osobního plánu. Neníli ikona zobrazena, je konference v osobním plánu již zařazena (viz záložka Osobní plán konferencí). 73

74 13 PLÁNOVANÉ KONFERENCE Sledování složek se nastavuje v záložce Nastavení sledování složek. Zde je zobrazen přehled všech existujících složek konferencí. Zaškrtnutím políčka ve sloupci Ozn. u vybraných složek a kliknutím na tlačítko Nastavit sledování se tyto složky a všechny jejich podsložky označí jako sledované. Informace o zařazení nové konference do sledované složky nebo podložky je automaticky zaslána prostřednictvím školního u. Obrázek 59 Nastavení sledování složek Harmonogram všech plánovaných konferencí v podobě časové osy lze zobrazit v záložce Časový harmonogram konferencí (obr. 60). Kliknutím na název konference se zobrazí podrobnosti. Obrázek 60 Časový harmonogram konferencí 13.2 Vyhledávání konferencí Kromě zobrazení přehledu konferencí podle oborů nebo zobrazení konferencí v časovém harmonogramu lze požadovanou akci dohledat podle názvu nebo části jejího názvu. 74

75 13 PLÁNOVANÉ KONFERENCE Vyhledávání probíhá v aplikaci Vyhledávání konferencí, přičemž jsou prohledávány pouze konference, které ještě neproběhly. Do pole se vepíše název a stiskne se tlačítko Vyhledat. Pro vybranou konferenci je možné zobrazit podrobnosti, kliknutím na název konference lze otevřít její webovou stránku nebo ji lze zařadit do osobního plánu Osobní plán konferencí V nabídce aplikace Osobní plán konferencí jsou umístěny konference, které ještě neproběhly a jsou zařazené v osobním plánu. Opět je možné zobrazit podrobnosti o vybrané konferenci nebo kliknutím na její název webovou stránku. Označené konference se z plánu odeberou tlačítkem Vyřadit označené akce z osobního plánu (obr. 61). V záložce Časová osa konferencí v plánu je pak harmonogram naplánovaných konferencí uspořádán do časové osy. Obrázek 61 Osobní plán konferencí 13.4 Správa a zakládání konferencí Aplikace Správa a zakládání konferencí umožňuje zakládat nové a spravovat již vložené konference. Založení nové konference Nová konference se založí následujícími způsoby: Přes formulář konference se založí přes formulář v záložce Založení konference na obrázku 62. Povinnými položkami jsou název konference, zařazení, datum zahájení a ukončení konference. Datum musí být ve tvaru DD.MM.RRRR. Pokud je vložena URL adresa webové stránky, pak si ji mohou uživatelé kliknutím na název konference zobrazit. 75

76 13 PLÁNOVANÉ KONFERENCE Zařazení konference lze změnit nebo přidat v záložce Přehled spravovaných konferencí přes ikonu ve sloupci Zařazení (obr. 63). Podle zařazení se konference člení do složek stromu konferencí (viz strana 73). Složky stromu konferencí se definují v aplikaci Správa VaV systému Správa složek konferencí (viz strana 39). Obrázek 62 Formulář pro založení nové konference Kopií konferenci lze založit kopií předchozího ročníku konference v záložce Přehled spravovaných konferencí přes ikonu. Formulář je stejný jako pro založení nové konference, ale položky jsou předvyplněny údaji z minulého ročníku. Ty stačí aktualizovat a formulář uložit. Založenou konferenci lze smazat v záložce Přehled spravovaných konferencí. Přehled spravovaných konferencí Seznam v záložce Přehled spravovaných konferencí obsahuje přehled konferencí, kde je uživatel správcem. Význam některých sloupců seznamu: Ozn. označené konference je možné smazat tlačítkem Odebrat. Není možné smazat konferenci, kterou si alespoň jeden uživatel zařadil do svého plánu. Termíny přes ikonu lze evidovat další termíny týkající se konání konference, například termín zaslání abstraktu, zaslání textu plného příspěvku, termín registrace. 76 Typy termínů se evidují v aplikaci Typy termínů konferencí, viz stra-

77 13 PLÁNOVANÉ KONFERENCE Obrázek 63 Přehled spravovaných konferencí na 40. Obrázek 64 Termíny konference Zařazení přes ikonu lze změnit nebo přidat zařazení konference. Podle nastaveného zařazení se bude konference nabízet v odpovídajících složkách uvedených ve stromu konferencí (obr. 58). Přílohy přes ikonu je možné vložit přílohu v podobě souboru, který se bude zájemcům o konferenci nabízet ke stažení v podrobných informacích o konferenci. Soubor uložený v počítači se dohledá přes tlačítko Procházet (obr. 65) a zvolený dokument se přidá tlačítkem Přidat. Vložit lze několik souborů, maximálně však do kapacity 10 MiB. Po vložení přílohy se ikona změní na. 77

78 13 PLÁNOVANÉ KONFERENCE Operace ikona zobrazí základní údaje evidované o konferenci. Operace přes ikonu lze změnit základní údaje o plánované konferenci. Operace ikona umožňuje založit novou konferenci kopií. V otevřeném formuláři se aktualizují údaje, uloží se, a tím je konference založena. Využije se zejména pro založení konferencí, které se opakují. Obrázek 65 Přílohy konference 78

79 14 Správa ověření publikací Aplikace Správa ověření slouží ke správě ověření publikací napojených na projekty a evidovaných v AIS. Umožňuje toto ověření nastavit nebo zrušit. Aplikace je dostupná uživatelům s přiděleným právem veda-sprava_pub přímo z nabídky Věda a výzkum v Osobní administrativě, zároveň je uživatelům k dispozici jako další záložka v aplikaci Moje publikace. Obrázek 66 Správa ověření publikací Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled publikací a stavů jejich ověření pro aktuální kalendářní rok. Rok je možné změnit výběrem nové hodnoty ve stejnojmenném poli filtru a stisknutím tlačítka Omezit. Přehled publikací je možné dále omezit podle druhu publikace, stavu ověření nebo konkrétního autora. Při výběru publikací je v menu nutné zvolit alespoň autora nebo rok. Jméno autora se vepíše do připraveného pole a následně se vybere z nabízených možností. Pro zrušení filtrování podle autora je zapotřebí stisknout tlačítko Zrušit. Dohledány jsou pouze publikace napojené na projekt nebo mimoprojektový výzkum evidovaný v AIS. Pro každou publikaci přehledu jsou zobrazeny základní údaje jako název, autoři, druh publikace, odpovědný autor a rok vydání. Stav ověření dané publikace je indikován značkou zobrazenou ve sloupci Ověření. Ikona značí, že se jedná o ověřenou publikaci, označuje publikace bez ověření. Změna stavu ověření se provede označením příslušné publikace ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka Ověřit pro nastavení ověření, resp. tlačítka Zrušit ověření pro jeho zrušení. Prostřednictvím ikon zobrazených u jednotlivých publikací je možné provádět další operace: Napojení výsledku na projekty ikona slouží ke správě napojení výsledků na projekty. Podrobnosti o napojení publikace na projekty jsou uvedeny na straně 45; Nová publikace kopií kliknutím na ikonu se založí nová publikace kopií. Toho je vhodné využít při vkládání publikací s podobnými údaji. 79

80 14 SPRÁVA OVĚŘENÍ PUBLIKACÍ Zobrazit podrobnosti kliknutím na ikonu se zobrazí všechny údaje evidované o publikaci a podrobnosti o návaznostech na jiné publikace (například návaznost článku ve sborníku na sborník a dále na konferenci). Informace o stavu ověření publikace jsou jednotlivým autorům publikací přístupné v aplikaci Přehled publikací (viz strana 43). V aplikaci Lidé v záložce Publikace jsou zobrazovány pouze ověřené publikace. 80

81 15 Sjednocování publikací Publikace vkládají uživatelé vědecko-výzkumného systému, další byly importovány z knihovny ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., a také byly importovány výsledky projektů, které byly v předchozích letech zaslané do databáze RIV. Tímto způsobem vznikly duplicity některých publikací, či periodik. Jejich první spárování provedli datamanažeři AIS. I přesto zůstaly v systému některé publikace evidované vícekrát. Každý uživatel má možnost přes aplikaci Párování publikací provést kontrolu vlastních publikací a označit si vlastní publikace z školní knihovny. Další nástroj pro odstranění duplicit evidovaných publikací poskytuje pověřeným osobám aplikace Sjednocování publikací. Aplikace Sjednocování publikací umožňuje odstraňovat duplicity v evidenci a dále opravu nejčastěji se vyskytujících chyb v názvech publikací (např. název publikace končící tečkou). Aplikace je přístupná pouze několika uživatelům ŠKODA AUTO VY- SOKÉ ŠKOLY o.p.s., kteří se zabývají vyčištěním katalogu publikací evidovaném v AIS. Mají přiděleno právo veda-pub Oprava duplicit publikací Dohledání publikací a periodik pro opravu může probíhat v následujících aplikacích: Výpis duplicit aplikace obsahuje seznam publikací a periodik, jejichž název se v evidenci AIS vyskytuje alespoň dvakrát. Obsah seznamu lze omezit podle zdroje na publikace importované z knihovnického systému školy a publikace, které vložili uživatelé AIS, resp. seznam publikací bez importu z knihovnického systému. Součástí seznamu mohou být i zkontrolované publikace. Duplicity publikací v abecedním seznamu je uveden počet výskytů publikací a periodik v databázi a jejich druh. Kliknutím na název publikace se zobrazí stránka pro sloučení duplicitních publikací (obr. 67). Pro sjednocení se ve sloupci Zachovat označí jeden exemplář, a pak ve sloupci Sloučit označí všechny publikace, které se s ním mají sloučit. Kliknutím na tlačítko Sjednotit se označené publikace sloučí do jedné určené k zachování. Tlačítko Sjednotit s možností převzetí údajů umožňuje sjednotit údaje evidované u jednotlivých exemplářů publikace. V praxi to znamená, že v seznamu se označí údaje, které mají zůstat zachovány, a kliknutím na tlačítko Pokračovat ve sjednocování se dokončí sjednocení publikací. O výsledku sjednocení aplikace ihned informuje stránkou s výpisem údajů o publikaci, o počtu exemplářů v knihovnách, seznamem knihoven, kde je publikace umístěna, s kontaktem na knihovníka (obr. 69). Dále zde lze provést následující operace: * Upravit publikaci stránka obsahuje formulář pro editaci publikace. Úpravy probíhají stejně, jako při zadávání nové publikace (viz strana 47). * Hodnocení publikace stupnice, které umožňují ohodnotit publikaci. Hodnocení se provede kliknutím na známku stupnice. Dále lze v aplikaci označit vybrané publikace jako zkontrolované nebo nezkontrolované. 81

82 15 SJEDNOCOVÁNÍ PUBLIKACÍ Obrázek 67 Seznam duplicitních publikací Vyhledání dle názvu aplikace umožňuje podle části názvu dohledat publikace nebo periodika, jejichž název se částečně liší. Dohledat lze všechny publikace, publikace bez importu z knihovnického systému a publikace pocházející pouze z knihovnického systému. Seznam lze omezit podle druhu publikace. Vyhledávání probíhá přes formulář na obrázku 70, do kterého se vyplní část názvu publikace. Dohledány jsou všechny publikace, jejichž název obsahuje zadaný řetězec znaků. U každé publikace je uvedeno, zda je uplatněna v RIV, jakého je druhu, kdo je správcem a ikony pro: editaci publikace u importovaných publikací lze změnit pouze název, u periodik lze pouze upravit název, stát vydavatele a ISSN; zobrazení projektů informace o uplatnění publikace na projektech; zobrazení podrobností o publikaci, včetně možnosti jejího ohodnocení. Ze zobrazených publikací se zvolí ta, která má být zachována, a publikace, jež se mají s první sjednotit. Tlačítkem Sjednotit nebo Sejdnotit s možností převzetí údajů se provede sjednocení. Podrobnější popis sjednocení publikací a periodik a význam tlačítek je uveden výše. 82

83 15 SJEDNOCOVÁNÍ PUBLIKACÍ Obrázek 68 Přenos údajů sjednocovaných publikací 15.2 Opravy nejčastějších chyb Aplikace Opravy nejčastějších chyb slouží k hromadným opravám nejčastěji se vyskytujících chyb v názvech publikací. Zpětně lze dohledat publikace, jejichž název byl označen jako zkontrolovaný. Aplikace obsahuje záložky: Přehled publikací obsahujících chybu formulář pro dohledání publikací s chybami v názvu obsahuje menu s vytipovanými chybami (název publikace začínající mezerou, začínající malým písmenem atd.) a menu pro volbu zdroje publikace (všechny, importované z knihovnického systému, bez importovaných publikací). Dohledané publikace lze opravit nebo označit jako zkontrolované. Takové nebudou příště v seznamu zahrnuty. Význam tlačítek pod seznamem publikací: 83

84 15 SJEDNOCOVÁNÍ PUBLIKACÍ Obrázek 69 Výsledná podoba zachovávané publikace Obrázek 70 Vyhledání publikace ke sjednocení dle názvu Opravit označené publikace automaticky opraví podle typu chyby, například bude odstraněna mezera z počátku názvu publikace, bude nahrazeno malé počáteční písmeno za velké, bude odstraněna tečka na konci názvu publikace; Označit vše tlačítko označí všechny publikace zobrazené na stránce; Označit jako zkontrolované zvolené publikace označí jako zkontrolované, tj. nebudou se již v seznamu vypisovat. Dohledat je a označit jako nezkontrolované lze v záložce Přehled zkontrolovaných publikací. Používá se v případě, že chyba v názvu není. Přehled zkontrolovaných publikací zvolením typu chyby ve formuláři na obrázku 72 lze zobrazit přehled všech publikací, jejichž název vybranou chybu obsahuje, ale byl označen jako zkontrolovaný, a proto se nevypisuje v aplikaci Přehled publikací obsahujících chybu. 84

85 15 SJEDNOCOVÁNÍ PUBLIKACÍ Obrázek 71 Přehled publikací obsahujících chybu Obrázek 72 Přehled zkontrolovaných publikací Označené publikace lze tlačítkem Označit název jako nezkontrolovaný vrátit mezi publikace s chybným názvem. Budou k dohledání v záložce Přehled publikací obsahujících chybu. 85

86

87 16 Vědecko-výzkumná evidence Aplikace Vědecko-výzkumná evidence poskytuje pro dané pracoviště přehled výsledků projektů, přehled výsledků vykázaných do RIV, přehled a základní informace o pracovnících podílejících se na výzkumu, přehled projektů, bodové evaluace pracovníků, dále pro zvolené pracoviště lze zobrazit seznam řešených projektů, seznam publikací a seznam osob. Po výběru pracoviště se v aplikacích Vědecko-výzkumné evidence pracuje dále pouze s tímto pracovištěm. Aplikaci lze využít pro kontrolu evidovaných výsledků podle různých subjektů. Odkaz Vědecko-výzkumná evidence je přístupný vybraným osobám pracovišť s přiděleným právem veda-a na požadovaný subjekt (škola, pracoviště). Potřebné oprávnění přiděluje systémový integrátor. Aplikace je rozdělena do následujících částí Výsledky Aplikace Výsledky umožňuje kontrolu evidovaných výsledků podle různých subjektů (pracoviště, škola apod.) a zobrazit statistický přehled publikací a přehled výsledků uplatňovaných v RIV. Zahrnuje odkazy: Přehled výsledků dle zaměstnanců Aplikace zobrazuje publikace a výsledky autorů, kteří mají úvazek na pracovišti, pro které uživateli bylo přiděleno právo. Uživatel, který má právo k výsledkům celé školy, si může pro daný rok uplatnění zobrazit přehled publikací a výsledků po jednotlivých pracovištích (obr. 73). Vypsat si může celkové počty výsledků, výsledků bez uplatnění a počty výsledků uplatněných v RIV za celou školu. Hodnoty v závorkách udávají počet kompletních výsledků, které splňují podmínky odeslání do RIV. Obrázek 73 Přehled výsledků školy Uživatel, který má právo k výsledkům svého pracoviště, si může zobrazit přehled všech výsledků publikovaných za vlastní pracoviště. Příklad takového zobrazení aplikace 87

88 16 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ EVIDENCE Obrázek 74 Přehled výsledků je na obrázku 74. Tabulka obsahuje citace výsledků, jejich druh, odpovědnou osobu, způsob a počet uplatnění výsledku (např. RIV (1), výsledek (1)) a příznak pro uplatnění výsledku v RIV. Ikonou je označen výsledek, který není kompletní neobsahuje všechny povinné údaje, které požaduje databáze RIV. Kliknutím na značku se zobrazí výčet všech položek, které nejsou ve výsledku vyplněny. Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vyplnění zvoleného údaje. Doplnění může provést osoba zodpovědná za zanesení výsledku nebo její autor přes aplikaci Moje publikace nebo přes odkaz Výsledky v Záznamníku výzkumníka (více straně 43, resp. na straně 126). Autor může chybějící údaje u publikace pocházející z knihovny uvést v návrhu k doplnění publikace v aplikaci Moje publikace Podrobnosti (viz strana 64). Ikonou je označen kompletní výsledek (má zadány veškeré důležité údaje). Pod ikonou ve sloupci Detaily odeslání jsou uvedeny podrobnější informace o stavu odeslání výsledku do databáze RIV poskytovatel, datum odeslání, stav dodávky a identifikační kód výsledku. Pod ikonou ve sloupci Zobrazit je souhrn veškerých informací k výsledku. Výpis lze omezit filtrem umístěným nad tabulkou, a to podle: roku uplatnění výsledků vypsány jsou samozřejmě jen ty výsledky, které byly do Vědecko-výzkumného systému ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. vloženy; způsobu uplatnění, kdy podle volby budou zobrazeny: bez omezení všechny výsledky a publikace, tedy i neuplatňované v RIV a nepřidělené na projekty; pouze publikace jen publikace nepřidělené na projekty; 88

89 16 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ EVIDENCE výsledky celkově všechny výsledky (publikace přidělené k projektu) uplatňované i neuplatňované v RIV; výsledky bez uplatnění všechny výsledky (publikace přidělené k projektu) neuplatňované v RIV; RIV všechny výsledky uplatňované v RIV; druhu výsledku bez omezení, článek v periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize, prezentace atd. Seznam lze řadit dle názvu výsledku nebo odpovědné osoby. Obsah tabulky je stisknutím tlačítka Export do Excelu nebo tlačítka Export do RTF exportován do příslušného souboru a připraven k dalšímu zpracování. Je však nutné mít příslušný software nainstalován. Jsou-li autoři výsledku z různých fakult, je výsledek započítán pro každou fakultu zvlášť. Obrázek 75 Přehled v RIV Přehled výsledků dle vykázání pracoviště do RIV Podle oprávnění, jež se přiděluje k subjektu (škola, nebo pracoviště), umožňuje aplikace zobrazit výsledky projektů uplatňovaných v RIV na projektech vedených na fakultě (výsledky jsou v RIV uplatňovány za fakultu), pod kterou patří alespoň jeden autor 89

90 16 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ EVIDENCE uvedené publikace. Přehled nebo statistika je zobrazena v případě, že pro daný rok byly výsledky do RIV odeslány a že byly výsledky kompletní. Pokud se zvolí zobrazení aplikace pro celou ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLU o.p.s., pak je zobrazena statistika kompletních výsledků uplatňovaných v RIV za jednotlivá pracoviště. Příslušnost výsledku k pracoviště je určena na základě příslušnosti k projektu. Pokud se zvolí pracoviště typu pracoviště, pak je zobrazen seznam kompletních výsledků uplatňovaných v RIV, jejichž autorem je zaměstnanec zvoleného pracoviště a jsou uplatňovány za zvolené pracoviště. Seznam je možno omezit podle roku uplatnění, druhu výsledku, roku odeslání, stavu importu do RIV a roku hodnocení. Je-li zvolen rok hodnocení, lze seznam dále omezit podle výsledku hodnocení a stavu kontroly, zároveň je o tyto informace rozšířen i zobrazený seznam publikací. Řazení je možné dle názvu výsledku nebo podle odpovědné osoby. Výsledky do RIV jsou odesílány průběžně v období květen červen roku následujícího po roce uplatnění. Odesílány jsou pouze kompletní výsledky bez chyb. Již odeslané výsledky, u kterých dodatečně vznikla nekompletnost, mohou být při doplňkovém sběru z RIV opět odebrány, je proto nutné je udržovat kompletní i po odeslání. Pokud výsledek nesplňuje podmínky pro odeslání do RIV (nejsou uvedeny požadované údaje o publikaci není kompletní, projekt není veden v CEP) je v seznamu uveden, ale do RIV nebude odeslán. Příklad seznamu výsledků je uveden na obrázku 75. Jeho součástí je informace o stavu importu jednotlivých publikací do informačního systému VaV, je vyjádřen ikonou ve sloupci Stav imp. Je-li seznam omezen na rok hodnocení, jsou zobrazeny i informace o stavu hodnocení publikace v daném roce a výsledku kontroly hodnocení autorem/správcem publikace a kliknutím na některou z možností v nabídce Zobrazit je možné zobrazení seznamu rozšířit o důvod vyřazení publikace z RIV, celkové hodnocení publikace, body náležící škole a podíl univerzity na celkovém zisku bodů. Pro další zpracování lze seznam exportovat do souboru XLS nebo RTF prostřednictvím tlačítek umístěných pod seznamem. Připravenost publikací na odeslání do RIV Aplikace slouží k zobrazování přehledů publikací připravených na odeslání do RIV v následujícím sběru agregovaných dle fakult, pracovišť, nebo projektů. Kliknutím na název nebo zkratku fakulty či pracoviště se otevře stránka s údaji o pracovišti v aplikaci Pracoviště na ŠAVŠ. Kliknutím na číselnou hodnotu v tabulce se zobrazí seznam publikací, kde lze o jednotlivých publikacích zobrazit podrobnosti nebo je exportovat do Excelu. Aplikace Připravenost publikací na odeslání do RIV je rozdělena na následující záložky: Přehled po fakultách záložku vidí pouze uživatelé, kterým bylo právo veda-a přiděleno na celou školu. Zobrazuje přehled počtu publikací k odeslání do RIV v aktuálním roce agregovaný na fakulty školy (obr. 76). Význam sloupců tabulky: Publikace roku sloupce se vztahují jen k publikacím, které v daném roce vznikly (rok předcházející roku odesílání aktuální dávky do RIV). Celkem publ. celkový počet publikací vzniklých v daném roce bez omezení na jejich typ. RIV typy počet publikací, které vznikly v daném roce a zároveň jsou typu, který se vykazuje do RIV. Publikace k odeslání celkem sloupce zobrazují celkové počty publikací bez omezení na rok vzniku, jak budou odesílány v daném roce do RIV. Kompl. počet kompletních publikací, které budou odeslány do RIV. 90

91 16 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ EVIDENCE Obrázek 76 Přehled publikací fakult připravený k odeslání do RIV Obrázek 77 Přehled publikací pracoviště připravený k odeslání do RIV Nekompl. celkový počet nekompletních publikací, u kterých je požadováno odeslání do RIV, což ale není možné provést z důvodu chybějících údajů. 91

92 16 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ EVIDENCE V závorce je uveden počet nekompletních výsledků s jiným rokem uplatnění jiným než aktuální rok. Celkem součet počtu kompletních i nekompletních publikací. Přehled po ústavech v záložce je zobrazen přehled počtu publikací k odeslání do RIV v aktuálním roce agregovaný na pracoviště školy (obr. 77). Význam sloupců je stejný jako v předchozí záložce. Pokud mají uživatelé právo veda-a přiděleno na pracoviště, vidí údaje pouze o tomto pracovišti. Uživatelům s právem přiděleným na celou školu se zobrazuje přehled pro všechna pracoviště dané fakulty, v jeho posledním řádku pak celkový počet. Obrázek 78 Přehled publikací projektů připravený k odeslání do RIV Přehled po projektech údaje v záložce jsou dostupné uživatelům s právem veda-a přiděleným na celou školu (obr. 78). V záložce je zobrazen přehled počtu publikací k odeslání do RIV v aktuálním roce agregovaný na jednotlivé projekty, na kterých jsou publikace uplatňovány. Export výsledků vykazovaných do RIV Aplikace slouží k exportu seznamu výsledků vykazovaných do RIV. Aplikace je dostupná uživatelům s právem veda-a přiděleným na celou univerzitu. Po vstupu do aplikace 92

93 16 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ EVIDENCE je v závislosti na přidělených oprávněních zobrazován přehled pracovišť, pro které je možné přehled výsledků sestavit. Po kliknutí na požadované pracoviště je exportován přehled výsledků ve formátu MS Excel Výzkumníci Aplikace Výzkumníci umožňuje vyhledávat osoby zabývající se vědecko-výzkumnou činností. Vyhledávat a prohlížet lze informace o osobách, které patří do subjektů, k nimž má uživatel právo. Osoby je možné dohledat podle jména, identifikačního čísla AIS, rodného čísla, čísla identifikační karty. Při dohledávání podle jména je nutné zadat minimálně tři znaky libovolného podřetězce jména či příjmení. Dále lze vyhledávání omezit podle skupiny uživatelů (aktivní studenti, přerušení studenti, ukončení studenti, zaměstnanci) a pracoviště. U dohledané osoby jsou uvedeny osobní údaje, jako je adresa bydliště, rodné číslo, dále kontaktní údaje do zaměstnání, pracovní zařazení a sada ikon (obr. 79) s následujícím významem: Obrázek 79 Výzkumnící Prohlížet kliknutím na ikonu se zobrazí další údaje o osobě, například číslo občanského průkazu, občanství, osobní číslo zaměstnance, číslo kanceláře. Poslat kliknutím na ikonu se otevře stránka pro odeslání u, v adresátovi je automaticky vložena adresa osoby, se kterou se pracuje. Bankovní spojení aplikace obsahuje formulář, který umožňuje evidovat bankovní spojení. Vkládané číslo podléhá kontrole jeho správnosti. Do čísla účtu se nevpisuje lomítko a kód banky. 93

94 16 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ EVIDENCE Garantované projekty aplikace obsahuje přehled projektů, které zvolená osoba garantuje. Přehled lze omezit podle druhu projektu, podle stavu projektu a může obsahovat i podprojekty. Pro každý projekt lze zobrazit jeho podrobnosti jako základní informace, pracovníky, napojené výsledky a harmonogram. Ostatní projekty aplikace obsahuje přehled projektů, u nichž je zvolená osoba evidována jako pracovník. Přehled lze omezit podle druhu projektu, podle stavu projektu. Lze zobrazit podrobnosti o projektech Ústavy Aplikace Ústavy nabízí přehled řešených projektů, publikací a seznam zaměstnanců daného pracoviště. Pokud uživatel má právo pracovat s více pracovišti, zvolí se nejprve pracoviště, se kterým se bude v rámci aplikace pracovat. Řešené projekty seznam obsahuje projekty garantované daným pracovištěm. Výpis projektů lze omezit podle druhu a stavu projektu. Přes ikonu je možné zobrazit další podrobnosti o projektu základní informace, seznam pracovníků, přehled výsledků a harmonogram. Seznam publikací seznam obsahuje publikace daného pracoviště. Omezit jej lze podle druhu publikace a roku publikování. Kompletnost publikace s ohledem na požadavky RIV je vyjádřena ikonou ve sloupci Kompl. Další informace o publikaci lze získat přes ikony: kliknutím na ikonu se zobrazí důvody nekompletnosti publikace; kliknutím na ikonu se zobrazí porobnosti evidované o publikaci, její hodnocení a aplikace pro navržení změny v publikaci. Seznam osob seznam obsahuje zaměstnance a externí pracovníky daného pracoviště. Zobrazeno je pracovní zařazení, označení kanceláře, pracovní telefonní číslo a ová adresa. Pokud nejsou kontaktní údaje uvedeny, je možné se obrátit na OSSA pracovníka nebo systémového integrátora, kteří mohou informace doplnit. Obrázek 80 Projekty pracoviště 94

95 16.4 Projekty pracoviště 16 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ EVIDENCE Aplikace Projekty umožňuje vyhledávat projekty a podprojekty řešené na daném pracovišti. Vyhledávání je možné omezit na jedno nebo více pracovišť, podle druhu projektu a stavu publikace. Zobrazení podrobností o projektu je závislé na stupni jejich zveřejnění, které nastavuje garant projektu. Seznam projektů lze exportovat do MS Excel. Pokud má být součástí dat i rozpočet aktuálního roku, pak je nutné před samotným exportem označit pole export včetně rozpočtu aktuálního roku. Podmínkou však je uložený rozpočet a stupeň zvěřejnění projektu musí umožňovat zveřejnění rozpočtu Bodové hodnocení pracovníků Aplikace Bodové hodnocení umožňuje zobrazovat evaluace pracovníků evidovaných na daném pracovišti. Pro zvolené pracoviště (výpis pro celou fakultu je časově náročnější, ale je možný) a variantu hodnocení se zobrazí seznam pracovníků se stručným přehledem hodnocení. Význam jednotlivých sloupců je vysvětlen v legendě. Seznam je možné exportovat do souboru XLS. Pro jednotlivé pracovníky lze zobrazit detail hodnocení, přičemž pro některá kritéria je uveden odkaz na podrobné informace o samotném kritériu a nápovědu k zadávání údajů jím vyhodnocovaných. Bodovým evaluacím a jejich nastavení se podrobně věnuje samostatná kapitola na straně

96

97 17 Záznamník výzkumníka Záznamník výzkumníka je portálová aplikace vzhledově velice podobná aplikaci Záznamníku učitele, kterou ve studijním systému AIS používají učitelé ŠKODA AUTO VY- SOKÉ ŠKOLY o.p.s.. Základním úkolem aplikace Záznamník výzkumníka je evidovat veškeré dosažené úspěchy jednotlivých pracovníků v oblasti vědy a výzkumu. Aplikace umožňuje evidovat vědecko-výzkumné projekty, resp. podprojekty, řešitele projektů, jejich úkoly a postupy řešení úkolů, dokumenty související s řešenými projekty a podprojekty, výsledky projektu, rozpočet, financování atd. Obrázek 81 Úvodní strana aplikace Záznamník výzkumníka Záznamník výzkumníka je dostupný učitelům a studentům doktorského studia v hlavní nabídce Osobní administrativy AIS. Společně s tímto odkazem se zobrazuje i odkaz Moje publikace pro evidenci publikací (více na straně 43). Ostatním zaměstnancům je Záznamník výzkumníka přístupný po přidělení role (garantem projektu) k nějakému projektu. Zde je zpřístupnění aplikace Moje publikace podmíněno uživatelskou rolí v projektu (řešitel a vyšší) a založením alespoň jednoho výsledku v jednom projektu. Každý uživatel Záznamníku výzkumníka má implicitně založen projekt Mimoprojektový výzkum k evidenci úkolů, které se přímo nevztahují k žádnému projektu. Tento projekt nelze zrušit ani na něj přidávat spolupracovníky. Další projekty si uživatel zakládá sám (více na straně 99). 97

98 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA V úvodní stránce Záznamníku výzkumníka (obr. 81) je uveden seznam všech projektů, u kterých je uživatel garantem nebo spolupracovníkem. U každého projektu jsou uvedeny základní informace jako název projektu, garant, rok zahájení, druh projektu, dále identifikace a hlavní pracoviště projektu a příslušné role, které má uživatel u projektu přiděleny. Prostřednictvím ikony ve sloupci Vstup je možné vstoupit do projektu a začít s ním pracovat. Zobrazení projektů v seznamu lze omezit filtry, nastavením sledovanosti projektů a volbou způsobu řazení. Pro zobrazení je možné zvolit jakoukoliv kombinaci výběru, volbu je však nutné potvrdit tlačítkem Omezit. Nevypsané projekty nejsou smazány, jsou pouze skryty a je možné je opět kdykoliv zobrazit. Možnosti omezení: Řazení projektů projekty lze seřadit dle názvu nebo roku zahájení projektu kliknutím na název příslušného sloupce tabulky (obr. 81). Druh projektu označení druhu projektu se vkládá při založení projektu. Omezení je možné provést podle zvoleného druhu, nebo lze zobrazit projekty dle všech druhů. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem Omezit. Stav projektu stav projektu vkládá a dále ovlivňuje garant projektu přes formulář pro úpravu projektu. Více na straně 15. Rok zahájení a ukončení projektu pomocí těchto dvou filtrů se omezuje zobrazení podle evidovaného data. Datum zahájení se vkládá do formuláře pro založení projektu, lze jej později změnit. Datum ukončení projektu je také součástí tohoto formuláře. Aktivní projekty volba umožňuje zobrazení všech projektů, které nejsou v neaktivním stavu, tj. projekty podané, přijaté, připravované, řešené, ukončené. Sledované projekty volba umožňuje zobrazení všech projektů, které jsou nastavené jako sledované. Všechny projekty jsou implicitně nastaveny jako sledované. Sledovanost se hromadně zruší nebo nastaví přes ikonu. Sledovaný projekt má zatrženo pole ve sloupci Sledovaný (obr. 82). Sledovaný projekt je takový projekt, jehož informace uživatele zajímají, proto jej chce mít ve výpisu svých projektů. Nesledovaný projekt je projekt, jehož je uživatel spolupracovníkem (například s rolí pozorovatele), ale údaje o něm ho nezajímají. Je-li hlavní projekt označený jako nesledovaný, pak i jeho podprojekty se automaticky označí jako nesledované. Pouze hlavní projekty volba umožňuje zobrazení všech hlavních projektů, jejich podprojekty zůstanou skryty. Použitím uvedených možností lze docílit optimálního zobrazení evidovaných projektů. Nastavení uživatele bude zohledněno při každém vstupu do aplikace Záznamník výzkumníka. Omezení zobrazení projektů je možné libovolně kombinovat. Tlačítkem Odebrat projekt se označené projekty nenávratně zruší. Projekt lze smazat jen v případě, že pro něj neexistuje evidence úkolů, dokumentace, není založen rozpočet, není napojen výsledek, není definován harmonogram, kontakty, nejsou evidováni pracovníci s výjimkou garanta a zděděných spolupracovníků, neexistuje vztah na jiný projekt nebo pojmenování pracovníků. Tato opatření zamezují mylnému smazání projektu. 98 Pokud se projekt nedaří zrušit, je vhodné kontaktovat systémového in-

99 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA tegrátora. Seznam integrátorů je uveden v Osobní administrativě AIS v části Dokumentace AIS v aplikaci Systémoví integrátoři. Obrázek 82 Nastavení sledovanosti projektů 17.1 Založení nového projektu (podprojektu) Zakládat nové projekty mohou všichni uživatelé s právem přístupu do Záznamníku výzkumníka. Formulář pro založení nového projektu je umístěn pod ikonou Založit nový projekt (viz obr. 81). Jeho vyplněním a stisknutím tlačítka Přidat je projekt založen a zařazen do seznamu projektů. Ke každému evidovanému projektu lze zakládat podprojekty přes stejný formulář jako je pro projekty. Návaznost podprojektu na nadprojekt se přidá volbou projektu z menu Hlavní projekt. V úvodu formuláře jsou uvedeny základní informace a doporučení k evidenci projektů. Dále jsou zde umístěny odkazy na evidenci CEP (Centrální evidence projektů) a evidenci CEZ (Centrální evidence výzkumných záměrů). Náležitosti formuláře pro založení projektu jsou: Název projektu v originále název projektu nebo podprojektu v jazyce jako je originál projektu. Jazyk originální jazyk názvu projektu (čeština, angličtina, jiný). Při označení českého nebo anglického jazyka není nutné vyplňovat pole Název projektu v češtině, resp. Název projektu v angličtině. Název projektu v češtině název projektu nebo podprojektu v českém jazyce. Pokud je originálním jazykem čeština, pak se do tohoto pole automaticky zkopíruje originální název projektu. Název projektu v angličtině název projektu nebo podprojektu v anglickém jazyce. Zkratka projektu zkratka, která vystihuje název projektu. Je nepovinná, pokud je zadaná, zobrazuje se v základních informacích projektu. 99

100 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Hlavní projekt položka, která udává, zda zakládaný projekt bude samostatným projektem nebo podprojektem. Nabídka obsahuje názvy projektů, kde je uživatel garantem, a položku samostatný projekt. Volbou jiné položky než samostatný projekt se zakládaný projekt stává podprojektem. (Tato položka není součástí opravného formuláře.) Druh projektu volí se z číselníku a určuje druh poskytovatele dotace, např. FRVŠ, GAČR, IGA, Interní, Jiný, NAZV, TRP. Zaměření projektu je možné volit infrastrukturní, výzkumné nebo vzdělávací zaměření projektu. Identifikace projektu je řetězec znaků, který slouží k interní identifikaci projektu, který není vedený v evidenci CEP, resp. CEZ. Jeho správnost není nijak kontrolována. Identifikace projektu dle CEP, CEZ identifikační číslo, které se vkládá jen u projektů, jejichž výsledky jsou nebo budou vykazovány v RIV. Jsou to projekty nebo záměry, které jsou vedené v CEP, resp. CEZ. Číslo identifikace musí odpovídat číselníku CEP resp. CEZ. Je to velice důležité při vykazování výsledků do RIV. V případě zadání neexistujícího identifikačního kódu výsledku nelze uplatnit výsledky přidané k tomuto projektu do RIV. Proto je obsah pole Identifikace projektu dle CEZ, CEP při zakládání projektu automaticky kontrolován. Zjišťuje se, zda je údaj v evidenci CEP nebo CEZ. Obsah pole je uložen jen v případě, že je zadána existující identifikace projektu (záměru). Na stránce pro založení nového projektu jsou uvedeny odkazy, kde je možné identifikaci projektu ověřit. Garant jméno osoby garantující projekt. Implicitně je vyplněno jméno uživatele. Jiný garant se dohledá přes vyhledávací pole podle jména nebo části jména. Pracoviště pracoviště, které garantuje projekt. Jedná se o pracoviště ŠKODA AU- TO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., jehož pracovníky je projekt převážně řešen. Volí se z číselníku pracovišť. Implicitně je položka nastavena podle pracoviště garanta projektu. Pokud projekt garantuje více pracovišť, stiskne se tlačítko Přidat další pracoviště a z menu se vybere další pracoviště. Projekty řešené celouniverzitně mají toto pole nastaveno na ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.. Evidence pracoviště je důležitá především pro projekty evidované v CEP, CEZ při odesílání výsledků do RIV. Popis projektu stručný popis projektu v českém a anglickém jazyce. Datum podání projektu datum, kdy byl projekt podán. Datum zahájení projektu podle data zahájení a ukončení projektu je projekt zařazován do evaluací osob (jedná se o datum začátku řešení, ne přípravy projektu). Proto například u FRVŠ nebo TRP projektů doporučujeme uvést jako začátek řešení toho roku, na který je projekt podáván, a konec téhož roku. Datum ukončení projektu je součástí formuláře pro úpravu atributů projektu. Stav projektu rozlišují se aktivní a neaktivní stavy projektu (viz strana 15): Aktivní projekt, na němž práce pokračují: * podaný; * přijatý; * připravovaný; * řešený; * ukončený. Neaktivní projekt, na kterém práce nepokračují nebo skončily: * neobhájený; * obhájený; 100

101 * vyřazený; * zamítnutý; * zrušený. 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Stupeň zveřejnění (podrobněji na straně 17) ovlivňuje způsob automatického zveřejnění informací o projektu, například v aplikaci Lidé na ŠAVŠ, Projekty. U každého projektu se stupeň zveřejnění definuje zvlášť při založení projektu nebo na stránce základních informací o projektu přes ikonu Úprava projektu. Podprojekt může mít stupeň zveřejnění jen vyšší nebo stejný jako nadprojekt. Pokud se pod polem nachází ikona otazníček, kliknutím na ni se zobrazí nápověda. Nápovědné texty jsou celouniverzitní a nastavuje je provozní tým nebo školní integrátor. Výše uvedené údaje lze opravit nebo upravit po vstupu do projektu přes ikonu Úprava projektu (obr. 83). Po vyplnění se formulář uloží tlačítkem Přidat projekt. Pokud se má ihned po založení přejít na zadávání specifikací projektu (cíle, klíčová slova, partneři, finanční zdroje atd.), stiskne se tlačítko Přidat projekt a přejít na specifikaci (o specidikaci více na straně 104) Základní informace o projektu Do správy projektu se vstoupí ze seznamu projektů kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup (obr. 81). Po vstupu do projektu je zobrazena aplikace Základní informace. Přes portálové menu se lze přepínat mezi aplikacemi sloužícími ke správě projektu. Nabídka portálového menu závisí na roli uživatele v projektu. Základní informace jsou zobrazovány všem pracovníkům na projektu. Stránka obsahuje základní informace o projektu (obr. 83), o návaznosti na jiné projekty evidované ve VVIS, dále obsahuje seznam podprojektů, seznam všech pracovníků na projektu (bez závislosti na způsobu jejich přidělení k projektu), aplikaci pro tisk brožury publikační činnosti, pro definici vazby na projekty, pro úpravu projektu, pro připojení elearningového projektu a pro specifikaci. Zobrazení informací a evidenčních aplikací závisí na roli uživatele v daném projektu. Mezi základní údaje o projektu patří informace o počtu pracovníků na projektu, evidovaných dokumentů, úkolů a výsledků projektu. Kliknutím na uvedený počet se otevře konkrétní záložka z portálového menu s podrobnějšími informacemi. Brožura publikační činnosti Přes ikonu lze vytisknout brožuru se všemi výsledky napojenými na projekt a jeho podprojekty a se základními údaji o publikacích projektu. Ikona je zobrazena pouze v případě, že je na projektu evidován alespoň jeden výsledek. Seznam pracovníků projektu Seznam všech spolupracovníků na projektu je doplněn informacemi o jejich roli, která jim byla vzhledem k projektu přidělena, o oficiální roli, o jejich pracovišti na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., případně studiu, dále jsou uvedeny kontaktní údaje pracovníka jako telefon do zaměstnání a označení kanceláře. Podle role pracovníka je 101

102 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 83 Základní informace o projektu zobrazení garanta projektu celý seznam osob seřazen. Ikona ve sloupci umožňuje rychlé odeslání zprávy vybranému pracovníkovi prostřednictvím školního poštovního systému. Studenti a učitelé mají navíc u svého jména ikonu pro zobrazení rozvrhu. Pro hromadnou komunikaci se spolupracovníky na projektu je pod jejich seznamem umístěno roletkové menu s tlačítkem Zaslat . Příjemci zprávy mohou být vybráni jejich označením nebo rozlišeni menítkem po skupinách podle role, kterou v projektu zastávají (řešitelé, pomocníci, odpovědní pracovníci, všichni pracovníci apod.). Seznam navazujících podprojektů Seznam obsahuje všechny napojené podprojekty s vyjádřením jejich aktuálního stavu (podaný, přijatý, řešený apod.). Je zde umožněn okamžitý vstup do podprojektu. Vazba na projekty V aplikaci jsou zobrazeny projekty, na které daný projekt navazuje, a projekty, které na projekt navazují. Přes odkaz návaznosti projektů vykreslené v přehledné formě umístěný v nápovědném textu lze zobrazit rozkreslenou návaznost na projekty, včetně podprojektů aktuálního projektu (obr. 84). 102

103 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 84 Vazba na projekty 103

104 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Návaznost na projekty projekty, které na daný projekt nějakým způsobem navazují, například tematicky, myšlenkově. Navazující projekt se přidá dohledáním z již evidovaných projektů a podprojektů. Dohledat a přidat lze pouze ty projekty, u nichž má uživatel přidělenu jakoukoliv roli. Vybraný projekt se označí a přidá. Ještě před přidáním projektu lze kliknutím na název zobrazit podrobnosti o projektu. Projekt, na který má uživatel oprávnění, může odebrat. Pokud má uživatel v projektech definovanou jakoukoliv roli, pak může do projektu vstoupit kliknutím na ikonu ve sloupci Přejít do projektu. Navazující projekty projekty, které na daný projekt navazují. Pokud má uživatel v projektech definovanou jakoukoliv roli, pak může do projektu vstoupit kliknutím na ikonu ve sloupci Přejít do projektu. Projekty může odebrat pouze osoba evidovaná na navazujícím projektu. Projekt zde nelze odebrat. Úprava projektu V případě potřeby změn atributů projektu se po kliknutí na ikonu otevře formulář podobný tomu k založení projektu. Liší se pouze v tom, že chybí položka pro změnu Druhu projektu a Hlavního projektu. Změnit lze garanta projektu, změnit stav projektu, stupeň zveřejnění informací o projektu, datum podání, zahájení a ukončení projektu atd. Specifikace projektu Aplikace umožňuje evidovat další údaje o projektu, jako jsou cíl projektu v češtině a angličtině, klíčová slova, partneři projektu včetně možnosti určení hlavního řešitele (pokud není hlavní řešitel určen, pak je hlavním řešitelem ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.) a finanční prostředky. Specifikaci projektu může editovat garant projektu a osoba s rolí administrativy projektu. Ostatním pracovníkům projektu je aplikace přístupná pouze pro čtení. Obrázek 85 Připojení elearningového projektu 104

105 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Připojení elearningového projektu Aplikace umožňuje evidovat elearningové projekty související s projektem (obr. 85). Připojit lze elearningový projekt evidovaný v AIS podle názvu nebo jeho části přes vyhledávací pole. Prvním krokem je návrh na připojení elearningového projektu, o kterém je automaticky ovou zprávou informován správce elearningového projektu. Ten musí návrh schválit, nebo zamítnout v aplikaci elearningové projekty. O schválení nebo zamítnutí je uživatel informován školním em. Stav přidaného e-projektu je indikován barevnou značkou, jejíž význam je popsán v legendě. Projekt lze z evidence odebrat jeho označením a kliknutím na Odebrat. elearningové projekty se evidují ve zvláštní aplikaci elearningové projekty, která je umístěna na stránce Osobní administrativy v části elearning Dokumentace projektu Záložka Dokumentace odkazuje do složky Dokumentový server (DS), která byla automaticky založena po založení projektu (asi s hodinovým zpožděním). Název složky odpovídá názvu projektu, resp. podprojektu. V aplikaci je zobrazeno subportálové menu s odkazem pro zobrazení stromu dokumentů aktuální složky nebo dokumentů podsložek, odkazem pro práci se složkami, s dokumenty a odkazem pro spuštění celého DS. Záložka Strom dokumentů je implicitní. Složky všech projektů, ve kterých je uživatel pracovníkem, má přístupné i v Dokumentovém serveru ve složce Projekty. Dokumentový server a práce s ním je podrobně popsána v 11. svazku uživatelské dokumentace Osobní management. Strom dokumentů Po vstupu do aplikace je zobrazen strom dokumentů. Obsahuje složky s dokumenty založené v rámci tohoto projektu a složky podprojektů evidovaných k projektu (obr. 86). Součástí názvu složky je počet nepřečtených dokumentů z celkového počtu dokumentů uložených ve složce. Symbol vedle složky signalizuje typ práva, které uživateli bylo k této složce přiděleno. Význam práv v Dokumentovém serveru je popsán v 11. svazku dokumentace Osobní management. Kliknutím na název složky ve Stromu dokumentů se zobrazí všechny dokumenty vložené do této složky (obr. 88) a formulář pro vložení nebo změnu dokumentu. Na obrázku 87 je uvedeno zobrazení Stromu dokumentů projektu, který nemá evidovány podprojekty, a tedy ani zobrazeny žádné automatické podsložky. Uživatel s právem Zakládání nebo Super k některé složce projektu si může podle potřeby vytvořit další podsložky. Nové složky projektu se zakládají v záložce Podsložky, která je popsána na straně 107. Dokumenty Odkaz zobrazuje dokumenty evidované v hlavní složce projektu v Stromu dokumentů a umožňuje vkládat do této složky dokumenty (obr. 88). Do záložky se lze přepnout kliknutím na název libovolné složky nebo podsložky zobrazené ve Stromu dokumentů. 105

106 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 86 Strom dokumentů projektu Obrázek 87 Dokumentový strom projektu bez podprojektů a podsložek Vložené dokumenty může prohlížet každý pracovník evidovaný na projektu. Podle práva, které má uživatel ke složce přiděleno, je možné s dokumenty manipulovat vkládat nové, nahrazovat původní. Nový dokument se vloží přes formulář umístěný pod ikonou Přidání dokumentu (obr. 88). Dokument může být vložen ve formě souboru nebo URL odkazu na dokument. Vkládaný soubor může mít velikost do 5 MiB. Anglické varianty názvu a komentáře jsou evidovány pro případ zobrazení AIS v anglickém jazyce. 106

107 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 88 Dokumenty ve složce projektu Podsložky Složky Dokumentového serveru a jejich podsložky obsahují dokumenty vložené některým pracovníkem projektu nebo jiným uživatelem AIS s oprávněním vkládat do této složky dokumenty. Obsah složek je zveřejně pouze osobám, které mají ke složkám projektu přístup a které definuje garant nebo administrativa daného projektu nebo podprojektu. Kliknutím na záložku Podsložky se zobrazí podsložky aktuálně používané složky a formulář pro přidání další podsložky (obr. 89). Název složky lze upravit přes formulář, který se otevře po kliknutí na ikonu. Kliknutím na ikonu se zobrazí obsah složky vložené dokumenty. Zakládat a upravovat podsložky může uživatel s právem ke složce Super nebo Zakládání. Složka je vytvořena a přidána po vyplnění nabídnutého formuláře a po stisknutí tlačítka Přidat. Celý DS Kliknutím na odkaz se zobrazí celý Dokumentový server, na který jsou zvyklí všichni uživatelé AIS. Zde lze využívat i ostatní funkce, které Dokumentový server poskytuje, například přidělovat práva ke složkám projektů a podprojektů dalším osobám (jen v případě, že má uživatel ke složce právo Super), které nejsou spolupracovníky projektu, dále vstupovat do ostatních složek a podsložek Dokumentového serveru, ke kterým má uživatel právo. 107

108 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA 17.4 Pracovníci projektu Obrázek 89 Podsložky V záložce Pracovníci se přidávají k projektu spolupracovníci podobně jako vyučující v portálu Záznamník učitele. Přidělovat pracovníky na projekt může osoba s rolí administrativa (tedy garant projektu a osoby, kterým přidělil roli administrativy). Aplikace Pracovníci má odkazy pro individuální a skupinové přidělování pracovníků na projekt, pro evidenci externích a historických pracovníků a pro specifikaci oficiální role každého pracovníka. Pod každým odkazem je uveden seznam pracovníků s přidělenou rolí a s dalšími evidovanými údaji. Pracovníci, kterým je právo k projektu přiděleno přes roli uživatele, získávají automaticky práva i k podprojektům tohoto projektu. V podprojektu nelze spolupracovníkům práva odebrat ani snížit, pouze navýšit. Toto platí bez ohledu na způsob přidělení role. Individuální přidělování spolupracovníků Přes odkaz Individuální přidělování vkládá garant projektu jednotlivé spolupracovníky projektu a přiděluje jim práva. Nový pracovník projektu se přidá přes vyhledávací okno (obr. 90), do kterého se vepíše alespoň část jména osoby bez titulů a stiskne se tlačítko Dohledat. Je-li dohledáno více osob podobného jména, označí se jméno hledané osoby a volba se potvrdí tlačítkem Přidat spolupracovníka. Přidaná osoba se zařadí do seznamu 108

109 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 90 Vyhledání osoby spolupracovníka Obrázek 91 Individuální přidělování pracovníků na projekt individuálně přidělených spolupracovníků (obr. 91). Nyní musí garant přidělit pracovníkovi roli, kterou bude v projektu zastávat, a volbu potvrdit tlačítkem Uložit změny. Není-li role ihned přidělena, není osoba mezi spolupracovníky zařazena. Role určuje rozsah pravomocí k evidovanému projektu. Spolupracovník projektu je ze seznamu ode- 109

110 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA brán označením pole ve sloupci Žádné a stisknutím tlačítka Uložit změny. Odebráním role ztrácí spolupracovník možnost sledovat práci na projektu (číst dokumenty, úkoly atd.). Odebranému pracovníkovi automaticky zmizí projekt ze seznamu projektů na úvodní stránce Záznamníku výzkumníka. Pracovníky přenesené z nadprojektu nelze smazat v podprojektu. Má-li být mezi spolupracovníky na projektu zařazena osoba, která již na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. nepůsobí, pak se ještě před stisknutím tlačítka Dohledat zatrhne pole Hledat i v osobách, které již na ŠAVŠ nepůsobí. V seznamu spolupracovníků je ikona k odeslání u spolupracovníkovi a k zobrazení rozvrhu výuky. Obrázek 92 Skupinové přidělování spolupracovníků na projekt Skupinové přidělování Odkaz umožňuje hromadně přidělovat pracovníky na projekt a přidělovat jim role. Pro přidání přesně definované skupiny osob jsou k dispozici dvě roletková menu: Přidat skupinu (kvalifikátor) používá se pro přidání obecně definované skupiny uživatelů, například všech děkanů ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.. Přidat skupinu (parametrický kvalifikátor) tento výběr umožňuje obecnou skupinu přidělovaných uživatelů blíže specifikovat jedním parametrem, například obecnou skupinou jsou vedoucí pracovníci fakulty a parametrem je fakulta (obr. 92). Výslednou skupinu budou tvořit vedoucí pracovníci zvolené fakulty. Všechny definované skupiny pracovníků se řadí v Seznamu hromadně definovaných skupin pracovníků na projektu. Pozor! Po výběru skupiny pracovníků je nutné skupině ihned přidělit roli označením příslušného pole v tabulce a výběr potvrdit kliknutím na Uložit změny. Podle role celé skupiny jsou jejím pracovníkům přidělena práva k ostatním aplikacím Záznamníku výzkumníka v rámci daného projektu. Seznam všech skupinově přidělených pracovníků na projektu se zobrazí v záložce Základní informace společně s ostatními spolupracovníky. 110

111 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 93 Externí pracovníci projektu Externí pracovníci Externí pracovník je ten, který není oficiálně evidován v Akademickém informačním systému (není zaměstnancem ani studentem ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.). Seznam externích pracovníků na projektu je veden v tabulce. Tabulka se plní dvěmi způsoby, a to v následujícím pořadí (obr. 93): 1. Dohledáním pracovníka v evidenci externích osob prostřednictvím vyhledávacího pole. Vyhledávání funguje přes všechny externisty uložené ve VVIS (bez ohledu na projekty a garanty projektů). 2. Není-li externista hledaného jména nalezen, založí se nový externí výzkumník přes formulář Přidání nového externího výzkumníka. Založená osoba je pak k dohledání v aplikaci Evidence externích výzkumníků (viz strana 31). V zakládacím formuláři se vyplní jméno, příjmení, vybere se státní příslušnost, tituly před a za jménem 111

112 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA a případně kontaktní ovou adresu. Do polí pro jméno a příjmení se nevkládají tituly osob. Kliknutím na tlačítko Uložit zadané údaje se osoba uloží. Vkládáním externistů se v databázi plní evidence externích pracovníků celého VVIS. Výhodou tohoto systému vedení externích výzkumníků je to, že garant projektu nemusí neustále ve všech projektech zakládat nové externí osoby. Kontaktní údaje externích výzkumníků se evidují v aplikaci Poštovní schránka (viz 11. svazek uživatelské dokumentace Osobní management), a pak je přes aplikaci Kontakty sdílet (viz strana 118) s ostatními spolupracovníky. Obrázek 94 Historičtí pracovníci projektu Historičtí pracovníci Historický pracovník je pracovník, který se v minulosti podílel na řešení projektu (kde je takto zařazen) a nyní na něm již nepracuje. Role pracovníka v projektu mu byla odebrána. U projektu je evidován se svojí původně přidělenou rolí, avšak jako historický pracovník má práva k projektu omezena. Jeho práva lze přirovnat k právům pracovníka 112

113 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA s rolí pozorovatele. Historický pracovník má omezený přístup do evidence projektu může vstoupit do projektu, vidět základní informace s aktuálním seznamem pracovníků bez možnosti hromadného rozesílání u. Aplikace Historičtí pracovníci slouží k evidenci historických pracovníků, kteří se vkládají automaticky. V seznamu jsou jména historických pracovníků uvedena spolu s ikonou původní role a termínem, odkdy dokdy byli pracovníky projektu (obr. 94). Každá osoba, která se díky Skupinovému přidělování (více na straně 110) stane pracovníkem na projektu, se při odebírání (když přestane být pracovníkem ŠKODA AUTO VYSO- KÉ ŠKOLY o.p.s.) přesune do Individuálního přidělování jako historický pracovník (tam si ji může garant případně odstranit). V aplikaci Historičtí pracovníci nejsou evidované osoby, které byly přidány na projekt omylem a následně odebrány. Historické pracovníky lze ručně doplňovat u projektů, které začínají před datem implementace Vědecko-výzkumného systému. Pro tyto projekty se zobrazuje formulář pro přidání historického pracovníka, v němž se dohledá osoba evidovaná v AIS, zvolí se role a období, ve kterém na projektu spolupracovala. Stisknutím tlačítka Přidat uživatele se potvrdí přidělení osoby mezi historické pracovníky. Obrázek 95 Oficiální role spolupracovníka Oficiální role spolupracovníka Oficiální role spolupracovníků jsou role, které jsou zapsány v zadání projektu. Osoby, které jsou oficiálními pracovníky na projektu, musí mít tuto oficiální roli nastavenu. V aplikaci lze tyto role přidělit pracovníkům evidovaným na projektu. Název role se 113

114 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA vepíše do pole ve sloupci Oficiální název role a uloží se tlačítkem Uložit změny (obr. 95). Evidovat lze i anglickou variantu role. Role přiřazované v Individuálním nebo Skupinovém přidělování pracovníků nejsou oficiální, přidělují práva k aplikaci Záznamník výzkumníka. Obrázek 96 Úkoly na projektu 17.5 Úkoly projektu Evidence úkolů na projektu je zajímavým nástrojem nejen pro garanta projektu, ale i pro jeho ostatní spolupracovníky. Odkaz Úkoly slouží k zadávání a sledování prací na úkolech projektu, (obr. 96) a to i zpětně do historie. Pracovníci prostřednictvím komentářů diskutují o řešení jednotlivých úkolů. Výhodou tohoto způsobu vedení práce na projektu je jedno místo evidence spolusouvisejících úkolů na projektu a postupů jejich řešení. Tato aplikace je součástí aplikace Správa úkolů (TODO), přes kterou je také možný přístup do úkolů projektu. Informace o počtu úkolů ve všech blocích TODO je uživateli 114

115 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA poskytnuta ihned po vstupu do Osobní administrativy AIS, a to v hlavičce informačního systému. Práva k aplikaci Úkoly jsou dána rolí pracovníka v Záznamníku výzkumníka. Seznam uživatelů Úkolů (bloku VVIS TODO) a jejich oprávnění k úkolům je přístupný pod odkazem Uživatelé a oprávnění (obr. 97). Role a její práva v Úkolech: Pozorovatel může úkoly a jejich zadání pouze prohlížet, a to i v historii. Pomocník je navíc řešitelem zadaných úkolů. Řešitel úkolu se může vyjadřovat k zadání úkolu a průběžně informovat o pracích na úkolu nebo problémech, které při řešení vznikly. Řešitel projektu může úkoly v projektu zadávat všem jeho spolupracovníkům. Metodický řešitel má i oprávnění ke změně základních charakteristik cizích úkolů (například posunout termín ukončení úkolu). Administrativa projektu má nejvyšší práva, může navíc i uzavírat a rušit úkoly. Obrázek 97 Uživatelé a oprávnění Nové úkoly se vkládají přes odkaz Zadávání úkolů. Do každého úkolu je vkládán a evidován jeho název, řešitel, spolupracovníci, priorita úkolu (např. normální, spěchá, urgentní), stav úkolu, kterým řešitel úkolu vyjadřuje postup prací na úkolu (např. nepracováno, problémy, rozpracováno, testovací provoz, hotovo a ohlášeno), a termín, do kterého má být úkol vyřešen. O nedodržení termínu ukončení úkolu je denně jeho řešitel upozorňován ovou zprávou. Zadané úkoly se zobrazí kliknutím na záložku Aktuální úkoly. Jejich výpis lze omezit pomocí roletkového menu například na: jen osobní úkoly, jen mnou zadané úkoly, jen úkoly konkrétního řešitele. Všechny značky a ikony použité v seznamu úkolů jsou vysvětleny legendou. 115

116 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Ikona slouží k úpravě atributů vloženého úkolu (měnit je může jen metodický řešitel a administrativa projektu), jejichž význam je následující: Stav úkolu nastavení stavu úkolu se provede kliknutím na označení stavu a v nabídnutém menu se vybere vhodná položka. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka Změnit stav úkolu. Odebrat označený úkol může garant nebo administrativa projektu. Termín datum, do kdy má být úkol splněn. Kdo plní hlavní řešitel úkolu. V záložce Historie jsou umístěny ukončené úkoly, lze je řadit podle jména řešitele a doby uzavření úkolů. Pracovníci mohou číst komentáře a provozní informace. V záložce Nastavení lze nastavit zasílání ových informací o nových úkolech, nových komentářích nebo změnách na zadaných úkolech. Více o aplikaci Správa úkolů v 11. svazku dokumentace Osobní management. Obrázek 98 Editace harmonogramu projektu 116

117 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek Harmonogram projektu Harmonogram projektu Harmonogram je časová osa, na níž jsou vyznačeny termíny akcí souvisejících s projektem a jeho podprojekty (obr. 99). Barva časové osy aktivního projektu je zelená stejně jako data podprojektů. Neaktivním projektům je přiřazena barva červená. Do aplikace pro editaci harmonogramu má přístup osoba s rolí metodický řešitel nebo administrativa projektu. Harmonogram je zobrazen všem pracovníkům evidovaným na daném projektu. V levé části osy harmonogramu je vloženo datum zahájení a ukončení projektu. V pravé části osy jsou vyznačeny důležité termíny s jejich názvem. Významná data 117

118 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA jsou vypsána tučným písmem a nazývají se milníky. Je-li u termínu nějaká poznámka, je možné ji zobrazit kliknutím na název termínu. U projektů, které mají dobu trvání delší než jeden rok, jsou důležitými a automaticky vkládanými milníky data přelomu kalendářního roku. Jsou-li součástí projektu další podprojekty, je nad časovou osou umístěno tlačítko Zobrazit i podprojekty pro současné zobrazení termínů podprojektů. U termínů podprojektů je v závorce uveden název hlavního projektu. Editace harmonogramu Aplikace Editace harmonogramu umožňuje administrativě projektu a metodickému řešiteli vytvářet a vkládat termíny harmonogramu projektu. Stránka v první řadě nabízí formulář pro vytvoření záznamu (termínu) na časové ose, níže pak seznam všech již vložených časových údajů (obr. 98). Položky formuláře Datum a Název jsou povinné. Datum se vkládá ve formátu dd.mm.rrrr (např ). Je-li vyplněn Popis údaje, zobrazí se ostatním spolupracovníkům po kliknutí na název časového údaje. Jako milník je vhodné označovat zásadní termíny, které pak budou na časové ose zvýrazněny tučným písmem. Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka Přidat je údaj zanesen do časové osy harmonogramu. Všechny časové údaje harmonogramu projektu jsou řazeny v tabulce, ve které je lze opravit a případně i odmazat. Pozor! Časové údaje podprojektu se editují v harmonogramu podprojektu Kontakty Záložka Kontakty slouží ke sdílení a evidenci sdílených kontaktů osob a skupin kontaktů, které mají cokoliv společného s daným projektem. Sdílet kontakt znamená poskytnout jej (i se všemi evidovanými údaji) ostatním osobám spolupracujícím na projektu. Se sdílenými kontakty lze dále pracovat, například je využít k odeslání u. Například může být poskutnut kontakt na firmu, který bude využitelný i v jiném projektu. Aplikace Kontakty umožňuje odesílání ových zpráv jednotlivě nebo hromadně všem vybraným osobám. Nejprve však musí pracovník své kontakty poskytnout (nasdílet), až potom je může využít on i spolupracovníci projektu k odesílání ové zprávy. V kontaktech podprojektu jsou dostupné i všechny kontakty nadprojektu. Osoby V záložce Osoby se sdílejí kontakty jednotlivých osob. Stránka je rozdělena na dvě části: Sdílené kontakty a Vaše kontakty. V části Vaše kontakty se zobrazují všechny kontakty, které má uživatel evidované v Poštovní schránce AIS (více v 11. svazku dokumentace Osobní management). Další kontakty osob zaměstnaných nebo studujících 118

119 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. se do Záznamníku výzkumníka přidávají také přes aplikaci Poštovní schránka. K opravě již vloženého i nasdíleného kontaktu slouží formulář, který se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Operace. K prohlížení údajů evidovaných u jednotlivých kontaktů je vložena ikona ve sloupci Podrobnosti. Obě ikony jsou k dispozici v tabulce Vaše kontakty (obr. 100). Obrázek 100 Příklad kontaktů osob ke sdílení Kontakt osoby evidované v AIS se může snadno přidat i přes aplikaci Lidé na ŠAVŠ kliknutím na odkaz Import osoby do poštovních kontaktů. V kontaktu osoby nemusí být evidována pouze ová adresa, ale i další informace, jako jsou: čísla telefonů, poštovní adresa, datum narození, adresa webové stránky osoby, skype kontakt a další (všechny tyto údaje vložil poskytující spolupracovník přes aplikaci Poštovní schránka). Sdílené kontakty osob se řadí v první tabulce Nasdílené kontakty (obr. 100). S nasdílenými kontakty a jejich údaji může uživatel i jeho spolupracovníci projektu dále pracovat: jednotlivě s využitím ikon, nebo hromadně s použitím roletkového menu umístěného pod seznamem nasdílených kontaktů. Význam ikon v tabulce je následující: 119

120 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA zobrazuje obsah kontaktu, tedy vše, co poskytovatel kontaktu o osobě eviduje (telefonní čísla, adresu, číslo ICQ atd.). otevírá formulář Poštovní schránky pro sestavení a odeslání ové zprávy vybranému uživateli. je upozorněním, že kontakt obsahuje číslo na ICQ. kliknutím na ikonu se začne vytáčet číslo internetové služby Skype. Podmínkou je však nainstalovaný příslušný SW. Obrázek 101 Kopírovat kontakt do projektu Obrázek 102 Skupiny kontaktů Pro hromadné operace s nasdílenými kontakty slouží menu pod nimi. To je spojeno s tlačítkem Provést, které je nutné po výběru kontaktů osob a příslušné akce stisknout. Další činnosti, které lze prostřednictvím roletkového menu s kontakty provádět, jsou: 120

121 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Odebrat volba ruší sdílené kontakty, uživatel může odebírat i kontakty nasdílené spolupracovníkem, sám však sdílení obnovit nemůže (odebraný kontakt není smazán). Poslat volba umožňuje hromadné odeslání u označeným osobám. Stisknutím tlačítka Provést se otevře formulář pro sepsání a odeslání zprávy. Kopírovat do projektu figuruje-li uživatel ve více projektech, zobrazí se mu po výběru kopírovat do projektu ještě jedno roletkové menu s nabídkou projektů (obr. 101), ze kterého si před stisknutím tlačítka Provést vybere projekt, do kterého se vybrané nasdílené kontakty mají překopírovat. Skupiny kontaktů V záložce se evidují sdílené skupiny kontaktů (obr. 102). Kontakty skupin se sdílejí stejně jako kontakty osob. V tabulce se označí kontakty, které se mají sdílet s ostatními pracovníky projektu a kliknutím na Sdílet označené se sdílení potvrdí. Seznam všech nasdílených kontaktů je nad tabulkou Vaše kontakty. Osoby, které jsou součástí skupiny, se zobrazí kliknutím na. Přes roletkové menu umístěné pod tabulkou Sdílené skupiny kontaktů se označená skupina kontaktů může odebrat, lze jí odeslat nebo ji zkopírovat do jiného projektu, na kterém uživatel spolupracuje Financování V aplikaci Financování se eviduje rozpočet projektu, plánované a skutečné rozpočtové položky na projektu a jejich čerpání. Odkaz vidí pouze osoby s rolí řešitel, metodický řešitel a administrativa projektu. Řešitel může definovat čerpání financí položek projektu, ale nemůže zakládat ani definovat rozpočet projektu. Ostatní zde jmenovaní mohou definovat a zakládat jak rozpočet, tak i čerpání projektu. Aplikace Financování není provázána s ekonomickým systémem. Rozpočet projektu Prvním krokem v aplikaci Financování je založení nového rozpočtu v dolní části stránky Rozpočet (obr. 103). Má-li projekt trvání delší než jeden rok, musí se založit rozpočet pro každý rok zvlášť. Po jeho založení se definují položky rozpočtu a plánovaná a skutečná čerpání jednotlivých položek. Založení rozpočtu V menu pro založení rozpočtu se nabízí všechny letopočty podle časového období projektu (např. je-li projekt řešen v letech , pak se zakládají tři rozpočty pro každý rok zvlášť). Není-li konec projektu znám, pak se v menu nabízí aktuální rok +1. Před založením rozpočtu podprojektu je nutné založit rozpočet projektu. Prozatím je Záznamníkem výzkumníka podporována měna CZK a EUR. Při založení prvního rozpočtu projektu se definuje měna rozpočtu, která je tímto krokem dána pro všechny rozpočty projektu i jeho podprojektů (měnu pak nelze změnit). 121

122 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 103 Rozpočet projektu Rozpočty projektu se řadí v tabulce Založené rozpočty. Kliknutím na ikonu ve sloupci Definice se provede výběr nadefinovaných položek rozpočtu, které se zobrazí v horní části stránky. Nad seznamem je umístěn formulář pro založení nových položek rozpočtu: 122

123 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Definice rozpočtu projektu Definice rozpočtu znamená stanovení jeho základních položek a plánovaných částek za jednotlivé položky. Pro založení položek je připraven formulář (obr. 103), kde se vyplňuje: Název stručný název položky rozpočtu, který vystihuje obsah položky (povinná položka). Druh peněz kapitálové výdaje, běžné výdaje ostatní a běžné výdaje mzdové náklady (povinná položka). Plánovaná částka finanční částka, která je pro tuto položku naplánována, údaj je vkládán na dvě desetinná místa (povinná položka). Skutečná částka finanční částka, která byla pro tuto položku skutečně přiznána, údaj je vkládán na dvě desetinná místa (povinná položka). Založené položky rozpočtu se řadí v tabulce, jejíž zobrazení lze nastavit filtrem Druh peněz. Pořadí položek lze měnit ikonami ve sloupci Poř. Ikona ve sloupci Čerpání otevře stránku pro definici čerpání jen této položky (více o čerpání je na straně 123). Založenou položku rozpočtu lze odebrat, jen když na ní není evidováno čerpání financí. Smazání rozpočtu Smazat založený rozpočet lze jen tehdy, pokud je prázdný (nejsou v něm definovány položky a jejich rozpočet) a v žádném z podprojektů není založen rozpočet pro daný rok. Čerpání V záložce Čerpání se evidují jednotlivé částky čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Seznam evidovaných položek lze pro přehlednost řadit dle názvu čerpání, data, částky a čísla faktury, a to vzestupně nebo sestupně. Dále lze seznam omezit podle typu rozpočtové položky. Evidované čerpání lze upravit. Pro založení čerpání rozpočtové položky je připraven formulář (obr. 104) s následujícími poli: Rozpočtová položka název založené rozpočtové položky. Název název čerpání (např. pořízení, instalace). Částka cena, která bude účtována. Datum jedná se o datum fakturace, které se vyplňuje v případě, že pole Zaplaceno je nastaveno na ano. Číslo faktury vyplňuje se v případě, že pole Zaplaceno je nastaveno na ano. Plán nastaven na: ano akce je plánována, je zanesena do rozpočtu, ale nic není objednáno ani zaplaceno; ne akce proběhla, prostředky byly čerpány. Objednáno pouze evidenční pole. Zaplaceno současně musí být vyplněno datum a číslo faktury. Poznámka nepovinný údaj, ve kterém lze ve zkratce popsat čerpání financí. Po vložení částky čerpání zůstává formulář vyplněn pro další využití informací při sestavování podobných částek. 123

124 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 104 Čerpání rozpočtu Pravidla pro vyplnění formuláře Je-li položka Plán nastavena na ano, nesmí být ve formuláři vloženo datum a číslo faktury, pole Objednáno a Zaplaceno musí být nastaveno na ne. Je-li pole rozpočtové položky Zaplaceno nastaveno na ano, musí být vyplněno datum a číslo faktury. Současně se při uložení nastaví pole Objednáno na ano (uživatel je na to upozorněn červeným oznámením). Chybí-li uživateli v subportálu Financování záložka Čerpání, je to tím, že ve vybraném období není založen rozpočet, nebo nemá právo k zobrazování a editaci čerpání rozpočtu. Přehled čerpání rozpočtu V záložce Přehled jsou sumační údaje čerpání finančních prostředků aktuálního rozpočtu (obr. 105). V tabulce lze dohledat veškeré údaje týkající se čerpání jednotlivých položek rozpočtu, a to od plánovaných, reálných, objednaných a zaplacených, až po částky, které zbývá dočerpat. Obsah tabulky lze omezit podle druhu peněz, dále lze zobrazit nebo skrýt plánovaný rozpočet, pouze přidělené prostředky, včetně čerpaných položek. Implicitně se v tabulce zobrazují veškeré údaje. Pro další zpracování je možné tabulku exportovat do MS Excel stisknutím tlačítka Export do Excelu. Tabulka je výrazně rozdělena podle druhu peněz založených základních položek rozpočtu (kapitálové výdaje, běžné výdaje). V každé této části jsou ve sloupcích uvedeny názvy položek, jejich skutečně přiznané finance, čerpání na jednotlivé položky (suma 124

125 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 105 Přehled čerpání rozpočtu za každé čerpání položky plánovaná, reálná, za kolik je objednáno a zaplaceno) a kolik zbývá ještě dočerpat. Pro každý druh peněz je v tabulce uvedena suma každého sloupce. V posledním řádku tabulky je suma prostředků za celý rozpočet projektu. Ve sloupci Zbývá dočerpat jsou údaje, jejichž hodnota je: Plán je výpočtem Skutečnost minus Plánované (ve sloupci Čerpání). Objednáno je výpočtem Skutečnost minus Objednáno (ve sloupci Čerpání). Zaplaceno je výpočtem Skutečnost minus Zaplaceno (ve sloupci Čerpání). Pokud je celková částka čerpání rozpočtové položky červeně zvýrazněna, položka je přečerpána. Ve sloupci Zbývá dočerpat Zaplaceno je uvedena částka, o kterou byla položka přečerpána. Význam možností zobrazení tabulky Přehledu financování pro zvolený rok: plánovaný rozpočet v tabulce se zobrazí položky s plánovaným rozpočtem; pouze přidělené prostředky v tabulce se zobrazí pouze položky, na které byly poskytnuty finanční prostředky; včetně čerpaných položek v tabulce se rozepíší čerpané položky, tedy název rozpočtové položky i s jednotlivými podpoložkami; přes všechny podprojekty volba je nabídnuta jen u financování projektu s podprojekty. Při výpisu projektu pak názvy položky rozpočtu podprojektu nejsou aktivní (nelze se na položky přepnout). Uvedené možnosti zobrazení tabulky lze různě kombinovat. Výběr zobrazení se musí potvrdit kliknutím na Zobrazit. 125

126 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Je-li zobrazen přehled za jeden projekt, jsou názvy základních položek rozpočtu aktivní a kliknutím na ně se zobrazí přehled jejich čerpání. Projekt sám jako takový nemusí mít rozpočet plánován. Ten může být naplánován pouze v jeho podprojektech Výsledky projektu Aplikace Výsledky umožňuje evidenci veškerých výsledků vědecko-výzkumné činnosti na projektu, což jsou výsledky činnosti osob zaměstnaných nebo studujících na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. a externích spolupracovníků, kteří se podílejí na řešení projektů evidovaných v AIS. Za výsledek lze považovat každou publikaci připojenou k projektu (např. článek ve sborníku, elektronický dokument, uspořádání konference). Jedenkrát vložená publikace může být přiřazena jako výsledek k několika projektům. Pak se uplatní jako výsledek za každý projekt. Výsledky jsou součástí interních evaluací školy, životopisů apod., a také dat odesílaných do databáze RIV. Výsledky jsou společně s ostatními publikacemi zveřejněny prostřednictvím aplikací Pracoviště, Lidé na ŠAVŠ a Publikace ostatním uživatelům AIS. Zda bude výsledek součástí souboru odesílaného do RIV, specifikuje autor (vkladavatel) spolu s dalšími atributy při zakládání publikace nebo při přiřazování publikace k projektu (více je o vkládání publikací na straně 47). Důležité je, aby do Záznamníku výzkumníka byly vkládány výsledky, které se do RIV odesílají. (Na termíny sběru dat pro RIV bude každý uživatel předem upozorněn.) Každý uplatňovaný výsledek musí obsahovat položky stanovené RIV. Tyto položky mají ve formuláři pro vkládání publikace (výsledku) editační pole podbarvené žlutou barvou. Některé povinné položky jsou z důvodu kompletnosti navíc opatřeny polem Neuvedeno. Je-li uživateli obsah takových položek neznámý, zatrhne pole Neuvedeno. Nekompletní výsledky totiž nejsou do RIV odesílány. Výsledky lze k projektu přiřazovat z aplikace Moje publikace, či je připojovat nebo zakládat přímo na daném projektu. Aplikace Výsledky umožňuje také zobrazení výsledků všech podprojektů daného projektu. Výsledky nemusí do projektů v Záznamníku výzkumníka vkládat vždy autor, ale může to být i jiná osoba, která má do aplikace pro vkládání výsledků projektu přístup (má alespoň roli řešitele). Odpovědnost za správnost údajů vloženého výsledku (ISBN apod.) nese osoba, která jej jako první založila v aplikaci Výsledky nebo Moje publikace. Odpovědná osoba může svoji odpovědnost za publikaci předat jiné osobě přes aplikaci Moje publikace a její záložku Odpovědnost (více na straně 62). Odpovědná osoba má jako jediná možnost údaje ve výsledku upravovat. Výsledky se k projetu přidávají: Dohledáním již vložené publikace (výsledku) přes záložku Přehled výsledků (více na straně 127) je vyhledán podle části názvu publikace vepsané do pole jeden nebo více výsledků, ze kterých se jeden vybere. Založením nového výsledku nelze-li výsledek přidělit předchozím způsobem, musí se založit jako nový v záložce Nový výsledek. Pro větší množství výsledků je vhodné využít aplikaci Moje publikace, kde jsou evidovány všechny publikace uživatele (více na straně 43). 126

127 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Některé výsledky jsou vzájemně provázané. Například u článku ve sborníku se v evidenci článku uvádí odkaz na sborník (jeho dohledáním). Proto je potřeba současně s výsledkem článek vložit (pokud ho nevložil už někdo jiný) i výsledek sborník. Stejným způsobem navazuje sborník na konferenci. Přehled výsledků Implicitní záložkou aplikace Výsledky (obr. 106) je Přehled výsledků, ve které je seznam všech výsledků k danému projektu od všech jeho řešitelů. Pokud je výsledků více, je zobrazena abeceda pro omezení zobrazení podle počátečního písmene názvu výsledku. Stránka obsahuje tlačítka k připojení dalších výsledků k projektu, k uložení uplatnění výsledků v RIV a ikony k práci s jednotlivými výsledky. Význam ikon je součástí popisu aplikace Moje publikace (viz strana 44). Ikonu pro editaci výsledku a ikonu pro připojení souboru má zobrazenou zodpovědná osoba nebo autor výsledku (když mu to zodpovědná osoba neznemožní). Připojení výsledku k aktuálnímu projektu Výsledek lze k projektu připojit dvěma způsoby, pro které jsou připravena samostatná tlačítka: Přidat výsledek dohledáním přes dohledávací pole spojené s tlačítkem se vyhledá publikace, která byla vložena již dříve, a ta se připojí k projektu jako výsledek. Do vyhledávacího okna se vepíše známá část názvu výsledku a stiskne se Přidat výsledek dohledáním. Dohledání může probíhat podle názvu publikace, autora nebo klíčových slov. Z dohledaných publikací se vybere jedna či více vyhovujících a kliknutím na Přidat výsledek se přidá k projektu. Přidat výsledek založením kliknutím na tlačítko se otevře formulář v aplikaci Moje publikace, kde je možné podat návrh na novou publikaci. Založit nový výsledek lze i kopií již existujícího výsledku. Tuto možnost poskytuje ikona ve sloupci Operace (obr. 106). Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vytvoření nového výsledku, který je vyplněn údaji z vybraného výsledku. U podobných výsledků postačí například změnit název a provést několik drobných úprav a výsledek je založen. Odebrání výsledku z projektu Výsledek lze z projektu odebrat jeho označením a kliknutím na tlačítko Odebrat, které je umístěné pod seznamem výsledků. Odebrat výsledek znamená zrušit přiřazení publikace k projektu. Publikace zůstává stále evidována v aplikaci Moje publikace a uživatel ji může opět připojit jako výsledek k nějakému projektu. Uplatnění výsledku Ve sloupci Uplatnit je možné nastavit způsob uplatnění každého výsledku projektu, tj. zda se bude uplatňovat v RIV, nebo se nebude uplatňovat. Nastavení se musí uložit tlačítkem Uložit uplatnění výsledku. 127

128 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 106 Přidělení výsledku na projekt dohledáním Vložení nového výsledku Záložka Nový výsledek slouží k založení a definici výsledků aktuálního projektu. Výsledky projektu může vkládat uživatel Záznamníku výzkumníka s rolí řešitel, metodický řešitel a garant (administrativa) projektu. Vložení nového výsledku je pro jednoduchost rozděleno do několika obrazovek, resp. zadávací formulář má několik stran, které se při přechodu z jedné strany na druhou automaticky ukládají. Při přerušení práce tak uživatelé nepřijdou o všechna doposud vložená data. Údaje formuláře, jejichž pole je podbarvenu žlutou barvou, jsou povinné. Výsledek, který nemá tato pole vyplněna, nelze odeslat do databáze RIV. Některé povinné údaje je přesto možné nevyplnit. U těchto položek se označí pole Nezadáno v případě, že tyto požadované údaje nejsou známé a nebudou tedy vyplněny. Položka Nezadáno slouží k posouzení, proč uživatel údaje nevložil (zapomněl nezatrženo nebo je nezná zatrženo). Výsledek je založen po vyplnění první strany formuláře (obr. 107) a stisknutí tlačítka pro pokračování editace. K založení výsledku tedy postačuje vyplnit jeho název a druh povinné údaje. Další povinné údaje se vkládají v následujících stranách vkládacího formuláře nebo dodatečně v záložce Přehled výsledků přes ikonu. Některé povinné údaje výsledků se liší podle jejich druhu (viz strana 52) a jsou součástí druhé poloviny druhé strany zadávacího formuláře (obr. 30). Ve třetí straně formuláře (obr. 108) je také možné určit, zda bude výsledek uplatněn v RIV (implicitně je nastaven na ne 128

129 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 107 Založení nového výsledku Obrázek 108 Vkládání nového výsledku část formuláře neuplatňovat). Položka RIV se nezobrazuje u interních a implicitních projektů (Mimoprojektový výzkum). Označením volby výsledek smí upravovat všichni autoři editor publikace (výsledku) umožní editaci tohoto záznamu všem autorům publikace (publikace se jim bude zobrazovat v aplikaci Moje publikace. Pokud osoba odpovědná za vložení publikace není současně jejím autorem, je volba výsledek smí upravovat všichni autoři vždy nastavena automaticky. 129

130 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Některé druhy výsledků v RIV nelze uplatnit, například sborník, skripta, závěrečnou práci. Více o vkládání nových publikací, resp. výsledků je uvedeno na straně 47. Obrázek 109 Souhrn výsledků projektu a jeho podprojektů Souhrn výsledků projektu Záložka Souhrn je zobrazena u hlavních oficiálních projektů uživateli s rolí alespoň řešitel projektu. Tabulka na obrázku 109 uvádí souhrn všech výsledků napojených na zvolený projekt a jeho podprojekty. Seznam lze pro další práci vyexportovat do souboru pro MS Excel kliknutím na tlačítko Export do Excelu. Brožura publikační činnosti projektu Záložka Brožura umožňuje generovat brožuru publikační činnosti daného projektu. Ve formuláři na obrázku 110 se zvolí kritéria, podle kterých se brožura vytiskne. Zvolit lze vlastní název brožury. Nabídka druhu publikací odpovídá druhům publikací evidovaných na projektu. Strukturu brožury lze členit podle druhu publikace, pracovníků projektu nebo podprojektů (pouze u nadprojektu). Uživatelé tak mohou sestavit brožuru publikací projektu uplatněných v RIV, brožuru abstraktů apod. Brožuru publikační činnosti kteréhokoliv pracoviště školy lze vytisknout přes aplikaci Brožura publikační činnosti umístěnou v portále veřejných informací AIS. 130

131 17 ZÁZNAMNÍK VÝZKUMNÍKA Obrázek 110 Brožura publikační činnosti projektu Navrhované změny v publikacích Záložka Navrhované změny v publikacích se zobrazuje v případě, že nějaký uživatel AIS podal návrh na změnu údajů o publikaci připojené jako výsledek projektu. Více o této možnosti na straně 64. Uplatnění výsledku v RIV V RIV lze uplatnit výsledek, který je přidělen projektu s platným Identifikačním číslem projektu dle CEP, CEZ (viz strana 100) a výsledky projektů IGA. Nelze uplatnit výsledky z jiného období, než je období trvání projektu. Uplatnění výsledku lze nastavit při zakládání výsledku projektu v poslední straně formuláře (obr. 108) nebo v seznamu výsledků (obr. 106), kde se zvolí položka Uplatnit v RIV. Není-li uplatnění nastaveno, není publikace odeslána jako výsledek projektu. 131

132

133 18 Životopisné údaje Životopisné údaje jsou částí Vědecko-výzkumného systému vytvořenou pro sběr velkého množství dat jednotlivých akademických pracovníků školy osobní údaje a pedagogické, vědecko-výzkumné a odborné aktivity v různých jazykových variantách. Pod těmito pojmy si lze představit například dosažené vzdělání, dřívější a současné zaměstnání, dovednosti osoby, účast u přijímacích a státních zkoušek, na akademických stážích, projekty, publikace, vědecká ocenění. Údaje vkládají a spravují sami pracovníci zaměstnanci a studenti. Evidovaná data jsou využívána v aplikacích pro tvorbu životopisů, evaluačních zpráv o činnosti zaměstnanců, informačních zpráv za pracoviště, projekty, studijní programy, školu apod. Další využití bude i při reakreditaci studijních programů. Vyplnění všech údajů není povinné. Pokud pracovník nechce danou informaci škole sdělovat či jinak zpracovávat, například v životopise, nemusí ji uvádět. Důležité jsou údaje povinné pro evaluační zprávy. Ty jsou označeny zvláštním upozorněním značka s upozorňujícím textem. Vkládané údaje jsou v jednotlivých aplikacích a jejich záložkách řazeny v tabulkách. V nich jsou kromě základních údajů většinou vloženy ikony: Stav,, ikona má informační charakter, vyjadřuje aktivní, ukončený nebo neaktivní stav záznamu, například ukončené, resp. aktivní vzdělání nebo zaměstnání. Bližší význam značek je vždy uveden v legendě pod seznamem evidovaných údajů; Detail obsahuje podrobné informace o evidované položce; Upravit obsahuje formulář pro opravu evidovaného údaje; Jazyky pod ikonou je formulář pro nastavení zvolených jazykových mutací, ve kterých mají být údaje uchovány. Významem je použití například v anglické verzi životopisu. Jazykové varianty se nastavují v aplikaci Překlad (viz strana 134). Zavedena je i kontrola kompletnosti jazykové části záznamu. Je-li překlad záznamu kompletní, zobrazí se ikona ve tvaru. V aplikacích jsou využívány dva způsoby vkládání údajů automaticky z evidence AIS a ručně přes formuláře, jejichž hodnoty se vždy ukládají tlačítkem s příznačným názvem Přidat, například přidat zaměstnání, dovednost, přednášku, posudek. Položky vložené ručně lze v příslušných aplikacích odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka Odebrat, například zaměstnání, vzdělání, přednášku. V následujících podkapitolách se budeme věnovat jednotlivým aplikacím a způsobu vkládání dat Přehled posledních změn a stavu překladů Záložka Přehled má čistě informativní charakter. Poskytuje informace o posledních změnách, nevyplněných položkách a chybějících překladech v jednotlivých záložkách aplikace Životopisné údaje. Poslední změny a stav překladu informují uživatele, zda jsou položky vyplněny a kdy a kým byla provedena poslední editace záznamu. Není-li údaj vyplněn, je vložen 133

134 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE text nevyplněno. Barevné značky signalizují stav překladu: kompletní, nekompletní nebo neexistující jazykové varianty (u položek, které nepodléhají překladu). Pro jednoduchost je přehled rozdělen do čtyř částí, které odpovídají záložkám Osobní údaje, Pedagogické aktivity, Vědecko-výzkumné aktivity a Odborné aktivity. U každé položky seznamu je ikona, přes kterou lze vstoupit na stránku pro editaci chybějících údajů Překlad životopisných údajů Aplikace Překlad podporuje překlad evidovaných údajů do několika světových jazyků. Implicitně jsou údaje vkládány v českém jazyce. V záložce Volba překladů si uživatel může sám zvolit a založit další jazykové mutace z nabídnutého číselníku. Texty se vpisují v aplikacích do formulářů, které se otevřou kliknutím na ikonu. Ta se zobrazuje u údajů vložených v českém jazyce u jazykově variantních dat (obr. 115). Datum a číselné hodnoty se nepřekládají. Obrázek 111 Poslední změny a stav překladu Překlady se využijí při generování cizojazyčných životopisů aplikace se připravuje. 134

135 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Překlad se zruší odebráním jazykové varianty. Zde pozor, jedná se o nevratnou změnu, odebrány jsou všechny překlady v dané jazykové mutaci z celé aplikace Životopisné údaje. Přehled jednotlivých sekcí aplikace Životopisné údaje s jejich překlady poskytuje záložka Překlad sekcí. Zde je možné provést hromadnou kontrolu přeložených i ještě nepřeložených textů Navigace aplikace Záložka Navigace zobrazuje strom hierarchické struktury aplikace Životopisné údaje. Usnadňuje orientaci v aplikaci. Kliknutím na název složky stromu se otevře stránka pro editaci požadovaných údajů. Vzhled stromu lze upravit sbalit nebo rozbalit jednotlivé větve. Obrázek 112 Navigace Životopisných údajů 18.4 Jak na to V záložce Jak na to je umístěn stručný návod k celé aplikaci Životopisné údaje. V první záložce Základní přehled je popsán obsah a význam jednotlivých záložek portálového menu. Ve druhé záložce Příklady je uveden seznam údajů evidovaných v aplikaci s jejich stručným popisem. Kliknutím na ikonu se přejde do aplikace pro zadávání zvoleného údaje Osobní údaje Aplikace Osobní údaje obsahuje několik záložek s osobními údaji uživatele, mezi něž jsou zahrnuty dosud získaná vzdělání, současné a předchozí zaměstnání, seznam jeho dovedností a referencí. Základní údaje Základní osobní údaje jsou využívány při tvorbě životopisu. Některé základní údaje jsou načteny z evidence personálního nebo studijního oddělení. Zaměstnanci ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. mohou údaje upravovat, avšak změny nejsou automaticky promítnuty v evidenci personálního oddělení. Studenti i zaměstnaní ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. nemohou údaje upravovat, změnu musí nahlásit studijnímu 135

136 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE oddělení. Při změně adresy bydliště se obec dohledává podle PSČ. Změny musí být potvrzeny tlačítkem Uložit zadané údaje (obr. 113). Obrázek 113 Osobní údaje Vzdělání Aplikace Vzdělání slouží k evidenci dosaženého vzdělání. Vkládají se ukončená vzdělání na střední škole (maturita), na vysoké škole (bakalářské, magisterské, doktorské), udělení pedagogické hodnosti (například doc., prof.), kurzy a certifikáty, doplňující pedagogické studium atd. Výběr se provádí z číselníku. Údaje lze vložit dvojím způsobem. Prvním způsobem je využití údajů evidovaných v AIS z personálního oddělení a studijní evidence, kde jsou data i ze SIMS (Sdružené informace matrik studentů). K jejich doplnění postačuje stisknout tlačítko Vložit údaje vedené v AIS (obr. 114). Druhým způsobem je vložení údajů přes připravený formulář, který se po vyplnění uloží tlačítkem Přidat vzdělání. Druhem vzdělání je maturita, kurz, získaný titul apod. V poli Škola se vyplní přesný název školy nebo školícího střediska. Položka Vzdělání slouží pro výběr stupně vzdělání, vyplňuje se pouze u studií. Stejně tak položka Obor, do které se vkládá přesný název studovaného oboru. Do položky Dovednosti je možné uvésthlavní předměty nebo profesní dovednosti, které byly v daném studiu nebo kurzu vyučovány nebo získány. V položkách Datum zahájení a Datum ukončení studia se uvádí datum v plném tvaru dd.mm.rrrr. Není-li přesný den a měsíc nástupu do studia znám, 136

137 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 114 Vzdělání vyplňuje se první den příslušného měsíce nebo daného roku, respektive poslední den měsíce nebo Vložené vzdělání se upravuje přes ikonu a maže po jeho označení kliknutím na tlačítko Odebrat vzdělání. Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty. Zaměstnání Aplikace Zaměstnání slouží k evidenci dosavadních i současných zaměstnání univerzitních i neuniverzitních. Některá eviduje Personální oddělení ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., proto je výhodné nejprve seznam předvyplnit tlačítkem Vložit údaje vedené v AIS (obr. 115). Tlačítko lze použít v kterékoliv fázi vkládání údajů. Jako funkce na pracovišti se uvádí například administrátor, asistent, programátor, ale nezapočítává se funkce jako proděkan, děkan apod., pokud není hlavní náplní práce. K vložení jiného než školního zaměstnání je připraven formulář, který se po vyplnění uloží tlačítkem Přidat zaměstnání. Evidovat je možné jméno a adresu sídla zaměstnavatele, vykonávanou funkci, stručnou pracovní náplň, obor činnosti zaměstnavatele, druh pracovního poměru a velikost úvazku. V položkách Datum nástupu a Datum ukončení se uvádí datum v plném tvaru dd.mm.rrrr. Není-li přesný den a měsíc nástupu do zaměstnání znám, vyplňuje se první den příslušného měsíce nebo daného roku, respektive poslední den měsíce nebo Živnostníci v poli Funkce uvádějí OSVČ v oboru XY. Všechna vložená zaměstnání se řadí v seznamu, kde je značkou indikován stav zaměstnání aktivní, ukončené. Význam ikon v tabulce je popsán v úvodu kapitoly Životopisné údaje. Vložené zaměstnání se upraví přes ikonu a smaže se 137

138 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 115 Zaměstnání po jeho označení kliknutím na tlačítko Odebrat zaměstnání. Pod ikonou jazykové varianty. lze evidovat Obrázek 116 Dovednosti Dovednosti V aplikaci Dovednosti se evidují dovednosti uživatele i se stupněm jejich znalosti. Zvlášť jsou vytvořeny záložky pro evidenci obecných dovedností a jazykových znalostí. 138

139 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Formulář pro vložení obecných dovedností je uveden na obrázku 116. Vyplněné údaje se uloží tlačítkem Přidat dovednost. Druh a stupeň znalosti se volí z menu. Vloženou dovednost lze upravit přes ikonu. Dovednost se smaže po jejím označení kliknutím na tlačítko Odebrat dovednost. Přes ikonou lze evidovat jazykové varianty. Pro vložení jazykových znalostí se zvolí z menu vhodná kombinace jazyka, stupeň znalosti, schopnost v jazyku vyučovat a klikne se na tlačítko Přidat jazykovou znalost (obr. 117). U dané jazykové znalosti lze přes ikonu evidovat údaje o získaném certifikátu, resp. datum jeho získání, označení a další podrobnosti. Přes ikonu ve sloupci Doplnit údaje je možné evidovat úrovně znalosti jazyka podle stupnice sebehodnocení Rady Evropy. Jazyková dovednost se může upravit přes ikonu. Znalost se smaže po jejím označení kliknutím na tlačítko Odebrat jazykovou znalost. Obrázek 117 Jazykové dovednosti Reference Aplikace Reference slouží k evidenci osob, které mohou poskytnout reference ke znalostem nebo působnosti v zaměstnání uživatele. Kontaktní osoby lze dohledat v evidenci AIS přes vyhledávací pole. Zatržením položky Hledat v osobních kontaktech bude vyhledávání probíhat i v osobách evidovaných v kontaktech Poštovní schránky AIS (jedná se o externí osoby). Není-li osoba nalezena, pak ji lze přidat přes odkaz Přidání nového kontaktu. Kliknutím na odkaz je otevřena stránka kontaktů v Poštovní schránce. Zde je možné vložit externí osobu. O tomto úkonu je více v 11. svazku dokumentace Osobní management. Po vyhledání osoby se její jméno označí, vyplní se pole Zaměstnavatel a Podrobnosti a údaje se uloží tlačítkem Přidat reference obr V Podrobnostech se uvádí například funkce osoby (zaměstnavatel, vedoucí, školitel, tajemník apod.). Vložená reference se upraví přes ikonu a smaže se po jejím označení kliknutím na tlačítko Odebrat osobu. Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty. 139

140 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 118 Reference Obrázek 119 Zájmy Zájmy V aplikaci Zájmy se evidují zájmy uživatele. Vyplněný formulář (obr. 119) se uloží tlačítkem Přidat zájem. Údaje o zájmu lze upravit přes ikonu. Evidovaný zájem se smaže po jeho označení kliknutím na tlačítko Odebrat zájem. Přes ikonu lze evidovat jazykové varianty Pedagogické aktivity Aplikace Pedagogické aktivity slouží k evidenci veškerých pedagogických aktivit na ŠKO- DA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. nebo jiných institucích. Mezi pedagogické aktivity 140

141 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE patří výuka předmětů během jednotlivých studijních období, vedení diplomových a bakalářských prací, účast v komisi přijímacích a státních zkoušek, stáže, přednášky apod. Pedagogická činnost V aplikaci Pedagogická činnost se uvádějí pedagogické aktivity na ŠKODA AUTO VY- SOKÉ ŠKOLE o.p.s. i mimo ni. Zvlášť se eviduje aktivní účast v kurzech. Aplikace obsahuje záložky, jejichž význam a použití je následující: Obrázek 120 Pedagogická činnost na škole Na ŠAVŠ v záložce je uveden přehled předmětů, které uživatel učí nebo učil v jednotlivých studijních obdobích (kdy, kde, co). Součástí přehledu (obr. 120) je role vyučujícího, počet vyučovaných studentů (u cvičícího souhrn za cvičení, u přednášejícího a garanta pak za celý předmět, zkoušející má uvedeno nula). První hodnota udává počet vyučovaných studentů, druhá pak celkový počet studentů, kteří si předmět zapsali. Názvy předmětů aktuálního období jsou vypsány tučným písmem. Výpis předmětů lze ovlivnit filtrem podle akademického roku. V roletkovém menu se vybere a označí akademický rok a volba se potvrdí tlačítkem Zvolit. Předměty se vkládají automaticky z portálu Záznamník učitele, proto je nutné dbát na přesné vedení vyučujících jednotlivých předmětů. Nezobrazený předmět je nutné reklamovat u garanta předmětu. Nesprávného garanta předmětu pak u systémového integrátora. V seznamu nejsou zahrnuty předměty typu seminář, bakalářská či diplomová práce, státní závěrečná práce apod. 141

142 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Zkoušející nebo garant může do předmětu vložit počet studentů, které odzkoušel (nejvýše však tolik, kolik jich předmět studovalo mělo zapsáno), s rozlišením způsobu, jakým zkoušel (písemně, ústně, projekt). Do každé kolonky Počet zkoušených studentů jednoho předmětu může být vložen pouze maximální počet studentů (ten je uveden ve sloupci Studentů). Počet studentů, které si nárokovali jiní vyučující, je za jednotlivými políčky pod označením ostatní. Příklad: Předmět studuje 70 studentů. Jeden zkoušející odzkoušel studenty písemně i ústně. Pak si do pole Písemně vepíše 70 studentů a do pole Ústně také 70 studentů. Pozor však, suma odzkoušených studentů všemi zkoušejícími předmětu se musí rovnat celkovému počtu zapsaných studentů v předmětu! Při uložení většího počtu studentů odzkoušených vybraným způsobem je uživatel upozorněn, že počet byl přesažen, a jsou vypsána jména učitelů, kteří zkoušené studenty mají evidovány. Příklad: Jsou-li dva zkoušející předmětu, který má zapsáno 100 studentů, a jeden z vyučujících zde uvede, že ústně odzkoušel 100 studentů, tak druhý zkoušející nemůže uvést k ústnímu způsobu zkoušení žádného studenta. Nad seznamem předmětů se mu pak zobrazí upozornění se jménem zkoušejícího, který si počet studentů u předmětu a daného způsobu zkoušení nárokoval. Chybí-li v evidenci předmět, je nutné hledat nápravu u garanta předmětu. Garant předmětu se musí obrátit na systémového integrátora. Obrázek 121 Pedagogická činnost mimo školu Mimo ŠAVŠ v záložce se evidují předměty vyučované na jiných vysokých školách. Vkládají se přes formulář na obrázku 121, jehož součástí je mimo jiné název předmětu, školy, typ výuky, který se vybírá z menu, a datum, jehož vkládaný tvar je 142

143 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE dd.mm.rrrr. Údaje z formuláře se do seznamu vloží kliknutím na tlačítko Přidat, čímž se formulář zároveň uloží. Vložený předmět se upraví přes ikonu a smaže se po jeho označení kliknutím na tlačítko Odebrat. Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty. Kurzy zahrnují ostatní pedagogickou činnost. Jsou rozděleny na kurzy pořádané na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. a jinde. Tomu odpovídají dvě záložky Kurzy na ŠAVŠ a Kurzy mimo ŠAVŠ, které obsahují pro evidenci jednotlivých kurzů téměř shodné formuláře (obr. 122). Vložený kurz se upravuje přes ikonu a smaže se po jeho označení kliknutím na tlačítko Odebrat kurzy. Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty evidovaných údajů. Obrázek 122 Kurzy na škole Vedené práce V aplikaci Vedené práce se evidují bakalářské, diplomové, disertační a jiné závěrečné práce studentů, kde je uživatel veden jako vedoucí práce. Protože je možné vést práce studentů i na jiných školách, je aplikace rozdělena na dvě části. Práce vedené: Na ŠAVŠ do této záložky jsou práce vkládané automaticky z aplikace Závěrečné práce. Jejich seznam (obr. 123) se zobrazuje podle evidovaného roku odevzdání práce a podle typu práce. Pro zobrazení prací se v menu vybere rok, typ práce nebo u obou položka všechny a klikne se na Zvolit. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zadání se otevře náhled zadání práce. Mimo ŠAVŠ práce vedené mimo ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLU o.p.s. se vkládají přes formulář na obrázku 124. Vyplní se název práce, její autor, dále se z menu vybere typ práce (absolventská, bakalářská, habilitační atd.), název vysoké školy (uvedený výběr vychází z celostátního číselníku) a stav práce. Datum zadání a odevzdání práce musí být v plném tvaru, tedy den, měsíc a rok. Podle data odevzdání práce se celý seznam řadí a přes menu nad seznamem filtruje. Vložená práce se upraví přes ikonu a smaže se po jejím označení kliknutím na tlačítko Odebrat vedené práce. Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty práce. 143

144 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 123 Práce vedené na škole Zobrazení evidovaných prací lze omezit filtrem umístěným nad seznamem prací podle roku odevzdání a podle typu práce. Obrázek 124 Práce vedené mimo školu 144

145 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Oponované práce V aplikaci Oponované práce jsou evidovány práce, kde byl uživatel oponentem. Protože je možné oponovat práce studentů i na jiných školách, je aplikace rozdělena na dvě části. Práce oponované: Na ŠAVŠ do této záložky jsou oponované práce vkládané automaticky z aplikace Závěrečné práce. Jejich seznam (obr. 125) se zobrazuje podle evidovaného roku odevzdání práce a podle typu práce. Pro zobrazení prací se v menu vybere rok, typ práce nebo u obou položka všechny a klikne se na Zvolit. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zadání se otevře náhled zadání práce. Obrázek 125 Práce oponované na škole Obrázek 126 Práce oponované mimo školu 145

146 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Mimo ŠAVŠ práce oponované mimo ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLU o.p.s. se vkládají přes formulář na obrázku 126. Vyplní se název práce, její autor, dále se z menu vybere typ práce (absolventská, bakalářská, habilitační atd.), název vysoké školy (uvedený výběr vychází z celostátního číselníku) a stav práce. Datum zadání a odevzdání práce musí být v plném tvaru, tedy den, měsíc a rok. Podle data odevzdání práce se celý seznam řadí a přes menu nad seznamem filtruje. Vložená práce se upraví přes ikonu a smaže se po jejím označení kliknutím na tlačítko Odebrat oponované práce. Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty práce. Zobrazení evidovaných prací lze omezit filtrem umístěným nad seznamem prací podle roku odevzdání a podle typu práce. Přijímací zkoušky Aplikace Přijímací zkoušky eviduje účast u přijímacích zkoušek. Jednotlivé přijímací zkoušky se vkládají přes formulář na obrázku 127. Typ studia bakalářský, magisterský, magisterský navazující, doktorský, celoživotní vzdělávání a zahraniční studenti se vybírá z menu. Datum konání zkoušky se vyplňuje ve tvaru dd.mm.rrrr. Vyplněné údaje se uloží tlačítkem Přidat přijímací zkoušku. Vloženou přijímací zkoušku lze upravit přes ikonu, označený záznam lze smazat tlačítkem Odebrat přijímací zkoušky. Zobrazení evidovaných přijímacích zkoušek lze omezit filtrem umístěným nad seznamem zkoušek podle roku konání. Obrázek 127 Účast v komisi přijímacích zkoušek Státní zkoušky Aplikace Státní zkoušky eviduje účast u státních zkoušek na vysokých školách. Jednotlivé státní zkoušky se vkládají ručně přes formulář na obrázku 128 nebo automaticky z evidence AIS. Ve formuláři se z menu zvolí název vysoké školy (menu obsahuje aktu- 146

147 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE ální číselník vysokých škol ČR), typ státní zkoušky bakalářská, závěrečná atd. Data konání zkoušky se vyplňují ve tvaru dd.mm.rrrr, počet studentů se udává v celých číslech. Vyplněné údaje se uloží tlačítkem Přidat státní zkoušku. Tlačítkem Aktualizovat komise dle AIS se automaticky doplní účast v komisích konaných na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s., kterých se uživatel zúčastnil. Podmínkou je, že musí být evidovány v AIS v aplikaci studijního oddělení Státní zkoušky a jsou v nich přihlášeni studenti, jinak se tlačítko nezobrazuje. Pokud účast v komisi trvá více než jeden den, je vložen jeden záznam s dobou trvání Odkdy Dokdy a počet studentů je sečten. Opakovaným stisknutím tlačítka se hodnoty aktualizují podle stávajícího stavu a současně se přidají nové záznamy. Ručně vložené záznamy se touto operací nemění. Údaje o státní zkoušce lze upravit přes ikonu. Záznam o státní zkoušce se zruší po jeho označení kliknutím na tlačítko Odebrat státní zkoušky. Obrázek 128 Účast v komisi státních zkoušek Akademické stáže Aplikace Akademické stáže slouží k evidenci domácích i zahraničních akademických stáží. Jednotlivé stáže se vkládají přes formulář na obrázku 129. Vepíše se název instituce, kde stáž proběhla. Označení výměnného programu, typ stáže studentská, učitelská se vybírá z roletkového menu stejně jako název státu. Datum nástupu, resp. ukončení stáže se vkládá ve tvaru dd.mm.rrrr. Není-li znám přesný den nástupu vkládá se první den v měsíci, není-li znám ani měsíc, uvede se první den v roce (1. 1.). U data ukončení se analogicky uvádí poslední den měsíce nebo roku Stáž se uloží kliknutím na Přidat stáž. V jaké fázi průběhu stáž je, vyjadřuje Stav stáže aktivní, ukončená, plánovaná. 147

148 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Studenti mají možnost využít dat evidovaných v AIS a kliknutím na tlačítko Vložit údaje vedené v AIS si mohou vložit údaje o stáži, které do AIS zadala studijní referentka. Obrázek 129 Akademické stáže Stáže se řadí v tabulce, kde jsou uvedeny následující ikony: Kontakt přes ikonu se vkládají kontaktní osoby, které se jednotlivě přidávají přes vyhledávací pole v kontaktech evidovaných v aplikaci Poštovní schránka. U dohledané osoby se do poznámky, která musí být vždy vyplněna, může vyplnit její funkce. Kliknutím na Přidat kontakt je kontaktní osoba uložena. Není-li osoba nalezena, pak ji lze přidat přes tlačítko Přidat nový kontakt umístěné na konci stránky. Kliknutím na tlačítko je otevřena stránka kontaktů v Poštovní schránce. Zde je možné vložit externí osobu. O tomto úkonu je více v 11. svazku dokumentace Osobní management. Detail kliknutím se zobrazí podrobné informace o stáži. Upravit umožňuje provést opravu evidovaných údajů. Jazyky umožňuje evidovat poznámku o stáži i v dalších jazykových mutacích. Označenou stáž lze smazat tlačítkem Odebrat stáž. 148

149 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 130 Formulář pro přidávání kontaktů ke stáži Obrázek 131 Zvané přednášky Zvané přednášky V aplikaci Zvané přednášky lze evidovat všechny ostatní přednášky, které nesouvisejí s pravidelnou výukou na škole (například přednášky doplňující učivo předmětu jiného učitele nebo jiné vysoké školy). U každé přednášky se uvádí, v jakém jazyce se konala. Přednášky se vkládají přes formulář na obrázku 131, který se po vyplnění uloží tlačítkem Přidat přednášku. Vložená přednáška se upraví přes ikonu a smaže se po 149

150 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE jejím označení kliknutím na tlačítko Odebrat přednášky. Pod ikonou jazykové varianty. lze evidovat elearningové opory V aplikaci elearningové opory se evidují elektronické studijní opory vytvořené na ŠKO- DA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. nebo jiných institucích. Obsahuje dvě záložky, jejichž význam je následující: Na ŠAVŠ v záložce je uveden přehled studijních opor vytvořených v elearningovém systému AIS (obr. 132). Seznam je automaticky aktualizován. Opory je zde možné prohlížet. Obrázek 132 elearningové opory na škole Mimo ŠAVŠ v záložce se evidují studijní opory vytvořené pro jinou univerzitu. Vkládají se přes formulář na obrázku 133, který zahrnuje položky: název název studijní opory, je povinným údajem; autoři seznam všech autorů opory; popis stručný popis opory; škola volí se z číselníku českých a slovenských škol, je povinným údajem; vytvořeno datum, kdy byla opora vytvořena, je povinným údajem; URL adresa adresa umístění opory, pokud je uvedena, lze oporu prohlížet přes ikonu Vědecko-výzkumné aktivity Vědecko-výzkumná činnost zahrnuje projekty realizované na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. i jinde, nejrůznější publikace, posudky, účasti na konferencích a ocenění vědeckou komunitou. Některé údaje jsou vkládané automaticky z jiných aplikací AIS, například projekty vedené na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. či publikace. Ostatní údaje si musí uživatel vložit sám prostřednictvím jednoduchých formulářů umístěných v záložkách aplikace Vědecko-výzkumné aktivity. 150

151 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 133 elearningové opory mimoškolu Projekty V aplikaci Projekty se evidují všechny oficiální projekty realizované jak na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s., tak na jiné instituci. Výpis projektů lze omezit podle roku, ve kterém běží tj. začaly před nebo v daném roce a v tomto roce nebo později skončily. Obrázek 134 Projekty realizované na škole 151

152 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Projekty realizované na ŠAVŠ zobrazuje všechny oficiální projekty uživatele realizované na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. vedené v AIS v aplikaci Záznamník výzkumníka s uvedením oficiální role a data zahájení a ukončení projektu. V nápovědném textu je uveden odkaz přímo do formuláře pro založení nového projektu vložit další projekty řešené na ŠAVŠ. Zobrazení seznamu projektů je rozděleno do následujících kategorií: řešené projekty, které se právě řeší; získané projekty, které jsou přijaté, tzn. že na jejich řešení budou poskytovány finance; úspěšně obhájené projekty, které byly úspěšně ukončeny; neúspěšné projekty, které byly podané, ale skončily neúspěšně; všechny všechny úspěšné, neúspěšné, ukončené a aktivní. Kliknutím na název kategorie nad tabulkou se změní její obsah podle zvolené kategorie. Pokud se projekt nezobrazuje, není evidován v aplikaci Záznamník výzkumníka nebo uživateli nebyla v projektu přidělena žádná role (administrativa, řešitel apod). Nápravu lze hledat u garanta projektu. Obrázek 135 Projekty realizované na jiných institucích Projekty realizované na jiných institucích umožňuje evidenci projektů realizovaných a řešených jinde než na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s.. Projekty se vkládají přes formulář na obrázku 135. Garant projektu se vyhledává v osobách evidovaných v AIS. Do pole se vepíše jméno bez titulů nebo jeho část a klikne se na Dohledat. Je-li garantem osoba z jiné instituce, zatrhne se před vyhledáním pole Hledat v externích výzkumnících. Není-li externí osoba nalezena, vloží se přes odkaz přidat nového externího výzkumníka. Kliknutím na něj se otevře formulář pro založení nového externího výzkumníka. Tituly se externí osobě vkládají přes tlačítko Nastavit tituly. Pořadí titulů se volí kliknutím na šipku nebo ve sloupci Pořadí. Po vyplnění formuláře pro založení externisty, případně po přidělení titulů a po 152

153 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE návratu zpět na vkládání projektů (obr. 134) se vložená externí osoba dohledá přes pole Garant. Projekt je uložen po stisknutí tlačítka Přidat projekt. Vložený projekt se upraví přes ikonu a smaže se po jeho označení kliknutím na tlačítko Odebrat projekt. Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty. Obrázek 136 Publikace Obrázek 137 Posudky Publikace Aplikace Publikace zobrazuje publikace daného roku, kde je uživatel uveden jako autor hlavního typu (tj. není editorem, oponentem nebo vedoucím). Pod publikacemi je umístěn přehled sborníků, kde je editorem. U každé publikace lze nastavit její významnost. Nastavuje se prostřednictvím roletkového menu, ve kterém se vybere požadovaná významnost (velmi významná publikace, 153

154 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE významná publikace, publikace), a uloží se tlačítkem Uložit významnost. Je-li autorů více, nastavuje si významnost publikace každý sám podle svého uvážení. Nemělo by být více než pět velmi významných a deset významných publikací. Podrobnosti o publikaci lze získat kliknutím na ikonu. Novou publikaci lze vložit přes odkaz vložit nové publikace, který je uveden v nápovědném textu. Je nasměrován do aplikace Moje publikace, kde se provádí správa a editace nových publikací. Vložení nové publikace je popsáno na straně 47. Posudky Aplikace Posudky slouží k evidenci posudkové činnosti. Rozlišovány jsou tři typy posudku: bakalářský, diplomový a závěrečný. Posudky se vkládají přes formulář na obrázku 137. Vyplněný formulář se uloží tlačítkem Přidat posudek. Vložený posudek se upraví přes ikonu a smaže se po jeho označení kliknutím na tlačítko Odebrat posudek. Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty. Účast na konferencích V aplikaci Účast na konferencích se eviduje aktivní či pasivní účast na konferencích. Konference se do seznamu vkládají dohledáním nebo založením. Do vyhledávacího pole se vepíše část názvu konference, kliknutím na Dohledat je vypsán seznam konferencí, ve kterém se hledaná konference označí, zatrhne se jedna z možností položky Aktivní účast a celý výběr se potvrdí tlačítkem Přidat konferenci obr V případě, že konferenci nelze dohledat, je možné ji vložit přes odkaz přidat novou konferenci. Otevře se aplikace Moje publikace připravená k založení nové konference. Způsob vyplnění formulářů a vložení konference je obecně popsán na straně 47. Položka Aktivní účast nastavená na ano umožňuje přiřadit publikaci k evidované konferenci kliknutím na ikonu se otevře stránka (obr. 139), jejíž součástí je seznam evidovaných publikací na konferenci a vyhledávací pole. Do pole se vepíše řetězec znaků reprezentující název, jméno autora nebo klíčové slovo publikace. Kliknutím na Dohledat jsou vyhledány vyhovující publikace. Označí se jedna nebo více publikací a kliknutím na Přidat publikaci se výběr potvrdí. Pokud ke vkládané konferenci s aktivní účastí existuje sborník a v něm články, kde je daná osoba autorem, přiřadí se články ihned (pod ikonu ). Je-li osoba editorem sborníku z této konference, přidá se automaticky i sborník. Není-li aktivní účast na konferenci podložena publikací, je takový záznam označen ikonou, jinak je označen ikonou stejně jako konference bez účasti. Vložená konference se upraví přes ikonu a smaže se po jejím označení kliknutím na tlačítko Odebrat konferenci. Ocenění vědeckou komunitou Aplikace Ocenění vědeckou komunitou slouží k evidenci ocenění vědeckou komunitou. Ocenění se vkládají přes formulář na obrázku 140. Vyplněný formulář se uloží tlačítkem Přidat ocenění Odborné aktivity Aplikace Odborné aktivity umožňuje evidovat členství uživatele v orgánech ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., odborných sdruženích a mimouniverzitních komisích a radách. 154

155 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Univerzitní aktivity Obrázek 138 Účast na konferencích V univerzitních aktivitách se evidují zařazení v orgánech ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., a to i historicky (obr. 141). Členství v orgánech školy se do seznamu vkládá automaticky z aplikace, kterou má na starosti systémový integrátor vysoké školy. U něj je možné požadovat změny a případně i doplnění členství a funkce do orgánu školy. Odborná sdružení Aplikace slouží k evidenci individuálního členství v odborných sdruženích. Jednotlivá členství ve sdružení se vkládají přes formulář na obrázku 142, který se po vyplnění uloží tlačítkem Přidat sdružení. Členství se může smazat jeho označením a kliknutím na Odebrat sdružení. 155

156 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 139 Připojení publikace ke konferenci Obrázek 140 Mimouniverzitní komise a rady Ocenění vědeckou komunitou Aplikace slouží k evidenci členství v mimouniverzitních komisích a radách. Jednotlivá členství v komisích a radách se vkládají přes formulář na obrázku 143, který se po vyplnění uloží tlačítkem Přidat členství. Členství lze smazat tlačítkem Odebrat členství. 156

157 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 141 Univerzitní aktivity Obrázek 142 Odborná sdružení 157

158 18 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE Obrázek 143 Mimouniverzitní komise a rady 158

159 19 Životopisy Kapitola se věnuje tvorbě životopisů. Popsán je individuální a hromadný způsob tvorby životopisů, zveřejnění životopisů a definice struktury životopisů. Aplikace Tvorba životopisů je přístupná všem uživatelům. Další aplikace spojené s tvorbou životopisů Definice struktury životopisu a Hromadná tvorba životopisů jsou určeny spíše pro systémové integrátory a provozní pracovníky. Životopisy se v AIS tvoří na základě informací vyplněných uživateli v aplikaci Životopisné údaje, některé jsou přebírány z evidence AIS. Obsahuje-li struktura životopisu položky, které nejsou vyplněny v aplikaci Životopisné údaje, nebudou se v životopise zobrazovat Tvorba životopisů Životopisy lze sestavovat individuálně nebo je hromadně škola (více na straně 161). Životopisy jsou zveřejňovány v osobní stránce uživatelů AIS. Je možné je vytisknout nebo stáhnout ve formátu RTF pro další zpracování. V aplikaci pro tvorbu životopisů lze ovlivnit stupeň zveřejnění individuálně vytvořeného životopisu. Stupeň zveřejnění životopisu sestaveného hromadně může ovlivnit pouze pracovník, který životopisy hromadně sestavil. Obrázek 144 Seznam životopisů a formulář pro založení nového životopisu 159

160 19 ŽIVOTOPISY V aplikaci Tvorba životopisů jsou zobrazeny životopisy uživatele a životopisy vytvořené hromadně. Hromadně vytvořené životopisy nelze smazat. Vlastní životopis si uživatelé sestavují vyplněním formuláře na obrázku 144. Význam jednotlivých položek formuláře: Název název životopisu; Poznámka text, kterým lze životopis stručně popsat, poznámka je nepovinným údajem; Struktura volí se ze seznamu předem připravených struktur. Seznam obsahuje veřejné struktury a struktury, jichž je uživatel autorem. Definice struktur je složitá a časově náročná, provádí se v aplikaci Definice struktur životopisů viz strana 162; Obrázek 145 Folie životopisu Zveřejnit položka ovlivňuje zveřejnění životopisu v osobní stránce uživatele aplikace Lidé na ŠAVŠ. Pokud se nejedná o hromadně vytvořený a zveřejněný životopis, lze zveřejnění ovlivnit kdykoliv zpětně. Stupně zveřejnění jsou: zobrazovat vždy životopis bude zveřejněn všem i nepřihlášeným uživatelům AIS; 160

161 19 ŽIVOTOPISY zobrazovat jen v AIS životopis bude zveřejněn jen uživatelům přihlášeným do Osobní administrativy AIS; nezobrazovat nikde životopis nebude zveřejněn. Přístupný bude jen autorovi v aplikaci Tvorba životopisů. Zde si jej může zobrazit a vytisknout. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko Přidat se vytvoří nový životopis. Založené životopisy se řadí v tabulce na obrázku 144. Obsah životopisu lze později upravovat. Další operace s životopisem nabízejí následující ikony: Ozn. ikona se zobrazuje u hromadně sestavených životopisů. Kliknutím na ikonu se zobrazí informace o způsobu vygenerování životopisu. U životopisů definovaných uživatelem se zobrazuje zatrhávací pole pro označení zvolených životopisů. Označené životopisy se smažou tlačítkem Odebrat životopis. Folie folie umožňuje z dané struktury životopisu vypustit uživatelem označené části (obr. 145). Náhled přes ikonu lze zobrazit životopis tak, jak se bude zobrazovat ostatním uživatelům. RTF přes ikonu lze získat životopis v podobě textového souboru RTF a dále ho upravovat například v MS Word. Tisk ikona umožňuje vytisknout životopis do souboru PDF. Upravit ikona umožňuje změnit stav zveřejnění životopisu. Kliknutím na název životopisu lze přejít k definici vlastního životopisu, kde je možné upravit jeho strukturu Hromadná tvorba životopisů Aplikace Hromadná tvorba životopisů umožňuje škole hromadně sestavit a zveřejnit životopisy svých zaměstnanců, učitelů, doktorandů a dalších blíže určených skupin osob. Životopisy hromadně sestavují určení pracovníci, kteří mají přiděleno právo ziv-a. Hromadný životopis se sestaví vyplněním formuláře na obrázku 146. Význam jednotlivých položek formuláře: Název název životopisu. Poznámka text, kterým lze životopis stručně popsat. Poznámka je nepovinným údajem. Je evaluační zpráva daný životopis je podkladem pro evaluační zprávu. Životopisy zaměstnanců se promítají do aplikace Portál vedoucího. Pokud se jedná o podklad pro evaluační zprávu, je vhodné zvolit strukturu pro evaluaci. Struktura volí se ze seznamu předem připravených struktur, který obsahuje veřejné struktury a struktury definované autorem. Protože je definice struktur složitá a časově náročná, není právo pro definici struktur přidělováno plošně všem uživatelům. Stupeň zveřejnění položka ovlivňuje zveřejnění životopisu v aplikaci Lidé na ŠA- VŠ. Zvolený stupeň zveřejnění životopisů lze ovlivnit kdykoliv zpětně. Uživatelé si nemohou sami upravit, respektive snížit stupeň zveřejnění hromadně sestaveného životopisu. Význam jednotlivých stupňů zveřejnění je uveden na straně 160. Hromadně sestavené životopisy se řadí v tabulce na obrázku 146. Zde lze založený životopis upravit přes ikonu ve sloupci Upravit a přiřadit jej určité skupině osob přes ikonu ve sloupci Skupina. Životopis může být přidělen jedné nebo více obecným skupinám (např. všichni aktivní zaměstnanci školy) nebo skupinám blíže specifikovaným 161

162 19 ŽIVOTOPISY jedním parametrem (např. aktivní zaměstnanci daného pracoviště). Formulář pro přidělení skupiny je na obrázku 147. Přidělení životopisu skupině osob znamená, že životopis bude hromadně vygenerován jen osobám vyhovujícím dané skupině. Obrázek 146 Hromadná tvorba životopisů Obrázek 147 Přidělení skupiny osob zvolenému životopisu 19.3 Definice struktury životopisu Struktura životopisu představuje obecné určení, z čeho se životopis skládá a jaký je vzhled životopisu. Aplikace Definice struktury životopisu je přístupná osobám s přiděle- 162

163 19 ŽIVOTOPISY ným oprávněním devel-a nebo veda-ziv-s a umožňuje navrhovat a zveřejňovat různé varianty struktury životopisu, které mohou uživatelé použít a dále upravovat tzv. folií. Folie je korekční prvek dat ve struktuře životopisu umožňuje zvolené položky životopisu vypustit. Struktury životopisů se dělí na společné a soukromé. Oba typy jsou stejné, rozdíl je ve sdílení společných struktur životopisů. Prohlášení soukromé struktury za společnou provádějí vybrané osoby na škole. Obrázek 148 Struktury životopisů Nová struktura životopisu se zakládá kopií založené struktury nebo přes formulář uvedený na obrázku 148. Povinnou položkou zakládacího formuláře je název struktury, v poznámce lze stručně popsat, k čemu struktura životopisu slouží. To je vhodné zejména u veřejných struktur. Seznam na obrázku 148 obsahuje soukromé i veřejné struktury. Veřejné struktury nelze mazat ani upravovat. Strukturu může zveřejnit provozní tým. Význam ikon v seznamu struktur: Upravit zobrazena jen u soukromých struktur. Slouží k úpravě základních údajů struktury (název, poznámka); Detail informace o struktuře a jejím autorovi; 163

164 19 ŽIVOTOPISY Náhled ikona zobrazí výsledný vzhled životopisu podle zvolené struktury. Použity jsou údaje evidované v AIS, lze je ovlivnit v aplikaci Životopisné údaje (více na straně 133); Definice místo pro definování struktury životopisu (více v následující podkapitole Jak definovat strukturu životopisu); Podíl umožňuje nastavení procentního podílu sloupců struktury životopisu. Není jej nutné nastavovat u všech sloupců, doporučuje se nastavit u sloupců, které mohou obsahovat delší text. Vhodným nastavením se životopis více zpřehlední; Obrázek 149 Příklad nastavení procentního podílu sloupců Kopie kliknutím na ikonu se založí nová struktura životopisu kopií soukromé nebo veřejné struktury. Založená struktura se uloží s původním názvem a dodatkem kopie. Novou strukturu lze přejmenovat, upravit její obsah (osobní údaje, vzdělání, publikace apod.) a podíl šířky jejích sloupců. Označením stavu ve sloupci Stav (obr. 148) lze založenou strukturu zveřejnit nebo ponechat soukromou. Kroky, které je nutné pro definici struktury podniknout: 1. Založit novou strukturu životopisu přes formulář (obr. 148) nebo kopií jiné struktury. 2. Definovat sekce životopisu (obr. 150). 3. Určit rozsah sekcí (obr. 151). 4. Provést podrobné nastavení vzhledu sekce a jejích podsekcí (obr. 152). Jak definovat strukturu životopisu Struktura životopisu se skládá ze sekcí, lze ji definovat po jejím založení přes ikonu (obr. 148). Jednotlivé sekce se volí z menu na obrázku 150. Sekce a jejich názvy odpovídají názvům záložek aplikace Životopisné údaje (viz strana 133). Pro správné zobrazení životopisu podle vybrané struktury je nutné mít dané sekce naplněny daty. Zvolená sekce se odebere jejím označením a kliknutím na Odebrat. Implicitně je vložena sekce Životopis, která obsahuje: název životopisu název je možné změnit přes ikonu ve sloupci Přejmen. (obr. 150); vlastní strukturu životopis může obsahovat datum výstupu životopisu, prostor pro podpis, číslování stránek a volbu sazby životopisu na šířku. Další sekci lze přidat po výběru z menu kliknutím na tlačítko Přidat. Každou sekci struktury životopisu je možné přidat pouze jednou. Význam ikon v seznamu sekcí struktury životopisu: Poř. klikáním na ikony lze měnit pořadí sekcí. 164

165 19 ŽIVOTOPISY Obrázek 150 Definice struktury životopisu Obrázek 151 Rozsah sekce struktury životopisu Přejmen. ikona umožňuje přejmenovat sekci. Název sekce se zobrazuje ve výsledném životopisu. 165

166 19 ŽIVOTOPISY Rozsah ikona umožňuje (obr. 150) nastavit výslednou podobu zvolené části životopisu: nastavit řazení jednotlivých položek výpisu volí se z menu, například v sekci Zaměstnání je možné nejprve nastavit řazení podle zaměstnavatele a dále podle data zahájení pracovního poměru. Další způsob řazení se nastaví tlačítkem Přidat další a následně se z menu zvolí další způsob řazení položek sekce. Poslední způsob řazení lze zrušit tlačítkem Odebrat poslední ; omezit výpis zvolených položek sekce každá sekce struktury životopisu obsahuje jiná data, proto se položky pro omezení liší. Některé položky mohou obsahovat více variant, ty se přidají tlačítkem Přidat další. V životopise se budou zobrazovat pouze označené položky. Pod formulářem je náhled na aktuální zobrazení upravovaných údajů. Náhled ikona umožňuje průběžně sledovat obsah a vzhled jednotlivých sekcí. Stejná ikona je umístěna pod seznamem sekcí umožňuje sledovat celý tvořený životopis. Obrázek 152 Podrobná definice struktury sekce životopisu Podrobně ikona umožňuje podrobnou definici struktury sekce životopisu. Přes záložku Definice struktury lze (obr. 152): 166

167 19 ŽIVOTOPISY odebrat jednotlivé položky položky jsou odebrány po jejich označení stisknutím tlačítka Odebrat. Odebrané položky jsou k dohledání pod tabulkou v menu Podsekce a je možné je opět do struktury sekce přidat; určit pořadí položek sekce; skrýt nebo zobrazit název podsekce kliknutím na ikonu vedle názvu podsekce se její název skryje, kliknutím na ikonu se název bude v životopise zobrazovat; přejmenovat podsekce (součástí je i pojmenování podsekce v jiném jazyce) a určit jejich vzhled (například u data zvolit způsob zobrazení pouze rok, celé datum, měsíc číslovkou a rok atd.); zvolit oddělovače položek (pomlčka, mezera, tabulátor, závorka apod.) a jejich vazbu s předchozím nebo následující polem. Svázáním oddělovače se v případě neexistence dat v příslušném poli nezobrazí ani tento oddělovač. Typicky lze tuto vlastnost použít při zobrazování textu v závorkách, aby se v případě nezadaného textu nezobrazily prázdné závorky; zvolit vizuální styl volba řezu písma umožňuje textové zvýraznění položek. Výše uvedená nastavení je nutné uložit tlačítkem Uložit nastavení. V průběhu definice struktury sekce je možné sledovat její skutečné zobrazení přes záložku Náhled struktury. 167

168

169 20 Správa VaV systému Kapitola se věnuje aplikacím pro podporu a správu aplikací vědecko-výzkumného systému AIS týkající se projektů, publikací grantových příležitostí, konferencí a životopisů. Ke správě VVIS existuje několik práv, které zpřístupňují aplikace ke správě určité části VVIS. Tato práva jsou přidělována velice úzkému okruhu uživatelů, kteří se zabývají danou problematikou, často jsou jimi pouze provozní pracovníci AIS. Seznam práv a aplikace, které práva zpřístupňují: veda-b Evidence externích pracovníků, Evidence periodik, Nastavení vysvětlujících textů, Druhy projektů, Role pracovníků, Obecné druhy publikací, Správa sekcí, Kategorie grantových příležitostí, Správa složek konferencí, Typy termínů konferencí; veda-periodika Evidence periodik; veda-konf Správa a zakládání konferencí; veda-pub Sjednocování publikací; devel-a Stavy projektů, Položky publikací, Definice struktury životopisu, Rozpočtové položky Nastavení a evidence Vědecko-výzkumného systému Nastavení této části se týkají zejména evidence projektů v Záznamníku výzkumníka. Nastavují se vysvětlující texty formuláře pro založení projektu, zakládají se druhy projektů, role pracovníků, položky publikací, obecné druhy publikací. Dále jsou zde aplikace pro hromadnou správu externích pracovníků a periodik. Některé aplikace plní pouze vývojáři, proto nejsou popsány. Evidence periodik Aplikace je popsána na straně 33. Nastavení vysvětlujících textů Aplikace Nastavení vysvětlujících textů umožňuje nastavit nápovědu v různých částech Záznamníku výzkumníka, například ve formuláři pro založení vědecko-výzkumného projektu. Nápověda se nabízí formou ikony (obr. 153), na kterou uživatelé kliknou v případě, že chtějí znát podrobnosti ke zvolené položce. Nápovědný text se vkládá jako prostý text, pro snadnější práci s aplikací je vhodné volit postupně jednotlivé položky, jejichž nápověda se bude editovat. Vepsaný text se uloží. Správnost jeho zobrazení lze ihned zkontrolovat najetím kurzoru na ikonu v příslušném formuláři. Druhy projektů Aplikace Druhy projektů slouží k evidenci druhů projektů, jež se evidují u každého projektu. Aplikace je přístupná uživatelům s právem veda-b. 169

170 20 SPRÁVA VAV SYSTÉMU Obrázek 153 Nastavení vysvětlujících textů Druhy projektů mohou být evidovány v hierarchické struktuře, pak jde o nadřízený a podřízený druh projektu. Nový druh se přidá přes formulář (obr. 154), v němž se vyplní následující položky: Název druhu projektu označení projektu, například DČ, FRVŠ, VZ. Může být uveden i v anglickém jazyce. Popis krátký a výstižný popis druhu projektu, zobrazuje se jako součást názvu, například Doplňková činnost (obchodní smlouvy), Projekt Fondu rozvoje vysokých škol, Výzkumný záměr. V nabídce se zobrazuje společně s názvem druhu projektu. Může být uveden i v anglickém jazyce. Nadřízený druh projektu pokud se jedná o podřízený druh, pak se v seznamu zvolí nadřízený druh projektu. Rozsah vyjadřuje, zda se jedná o domácí nebo mezinárodní projekt. Rozsah musí být stejný jako u nadřízeného druhu, odlišný rozsah aplikace neumožní uložit. Financování v RIV vyjadřuje kód financování, pod kterým je daný druh projektu vykazován do RIV. Není možné smazat druh projektu, který je přiřazen alespoň jednomu projektu, a nadřízený druh projektu, který má evidované podřízené druhy. 170

171 20 SPRÁVA VAV SYSTÉMU Obrázek 154 Evidence druhů projektů Proměnné pro bodové hodnocení Aplikace k zadávání a editaci typů proměnných používaných v rámci algoritmů pro bodové evaluace. Více na straně 26. Algoritmy pro bodové hodnocení Aplikace slouží k zadávání a editaci typů algoritmů používaných pro bodové evaluace. Více na straně 26. Varianty bodového hodnocení Aplikace slouží ke správě variant bodových evaluací. Více na straně

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Věda a výzkum Svazek 4

Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Věda a výzkum Svazek 4 Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 5. dubna 2017 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy 15

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Mendelova univerzita v Brně

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Mendelova univerzita v Brně Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Věda a výzkum. Akademický informační systém. Svazek 4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Věda a výzkum. Akademický informační systém. Svazek 4. Slovenská technická univerzita v Bratislavě Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Ubytování Svazek 7 Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod do kolejní administrativy

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

elearning tvorba studijních opor

elearning tvorba studijních opor Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning tvorba studijních opor Svazek 15 Verze: 0.60 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Dokument je zveřejněn od 13. listopadu 2008 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1 2. Pravidla

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Všichni uživatelé. Univerzitní informační systém. Svazek 1. Panevropská vysoká škola

Všichni uživatelé. Univerzitní informační systém. Svazek 1. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Všichni uživatelé Svazek 1 Verze: 5.55 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod 11 2 První přihlášení

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka

Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Tento manuál popisuje typické postupy uživatele s rolí vedoucí práce/školitel v modulu Vypisování témat prací, úkony se mohou lehce odlišovat v závislosti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vytvoření a editace IoP/ZoR... 4 3. Vyplnění zprávy o realizaci

Více

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv...

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět).

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Publikace V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Informace na stránce: Název publikace Typ publikace Rok uplatnění (od aktuálního

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015. 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II.

Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015. 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015 Dokument je zveřejněn od 10. 2. 2016 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře...1

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29. řízený dokument sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VERZE: 4 ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29.1 Počet stran: 41 Správa dokumentu

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Portál vedoucího pracoviště

Portál vedoucího pracoviště Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Portál vedoucího pracoviště Svazek 8 Verze: 2.14 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM

Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM Obsah 1. Účel dokumentu... 2 2. Přihlášení lokálního administrátora do SOVM... 2 3. Správa uživatelů... 3 3.1. Přidělování rolí uživateli... 4 3.1.1.

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na MENDELU 11 1.1 Student.....................................

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS Vážení předsedové oborových rad, omlouváme se za odklad začátku ročního hodnocení, ale od minulého akademického roku došlo v aplikaci SIS Individuální studijní plán PhD. studentů k některým závažným změnám,

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů Rámcový návod pro školitele doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP)-----------------------------------------------------

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky

Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky 2010 Jan Tonner Anotace V této bakalářské práci

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací, jejich evidence a správa v. Jiří Stöhr

Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací, jejich evidence a správa v. Jiří Stöhr Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací, jejich evidence a správa v systému OBD Jiří Stöhr Úvod systém OBD Systém OBD používají především výzkumné instituce v čele s vysokými školami a má dvě základní

Více

elearning testování a zkoušení

elearning testování a zkoušení Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning testování a zkoušení Svazek 14 Verze: 1.27 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní Uživatelská příručka Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více