Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika"

Transkript

1 vec!our i Investor: Město Rokytnice v Orlických horách Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách Česká Republika Dokumentace pro stavební povolení B.PBS - Požární bezpečnost stavby Květen 203

2 SEZ A PŘílOH O'lU B.PBS Č VÝKRESU VÝKRES M~ŘfTKO FORMÁT B.PBS.D SEZNAM PŘILOH A TECHNICKA ZPRÁVA 3 xa4 B.PBS.D2 SITUACE.500 2xA4 B.PBS.D3 PŮDORYS NP 00 2xA4 B.PBS.03 PŮDORYS 2NP 00 2xA4 PROFESE POŽÁRNf BEZPEeNOST STAVBY lb HLAVNfpR~EKTANT ZOOP.PR~EKT ANT VYPRACOVAL TELlER ARCHITEKTURY Š U D A - HOR S K ý o.s. ING.ARCH. PETR SUDA ING SIMONA BORUC!;IOvA ING. SIMQN~BORUC~vA.-M~' -rtfobj: Rokycanova Hradec Králové TEL TELlFAX: PR~EKTANT: ATElIER ARťHrrEKTURY SUDA HORSKÝ a.s. It: Dit: CZ ZáPISvOR: Kralský soud v HK. oddil B. vložka 029 hltd:l INVESTOR: Město Rokvtnlcev O.h. nam.jlndlicha $imka Rokvtnice v O.h. tlslo ZAKAztt::f 8503 STAVBA' HASltSKÁ ZBROJNICE ROKYTNICE V ORLICKÝCH HoRAcH teská REPUBLIKA DRUH DOKUMENTACE SP OBJEKT: B.PBS POŽÁRNí BEZPEČNOST STAVBY DATUM FORMAT 3xA4 TECHNiCKÁ ZPRÁVA M~rlITKO C.vYKRESU. B.PBS.0

3 ... OBSAH Úvod Stavební konstrukce objektu Požární hodnocení Požární úseky Požární riziko Ekonomické riziko Hodnocení stavebních konstrukcí Únikové cesty Odstupové vzdálenosti Zařízení pro protipožární zásah Příjezdové komunikace nástupní plochy Zásobování požární vodou Požárně bezpečnostní zařízení Elektrická požární signalizace Samočinné stabilní hasicí zařízení Samočinné odvětrávací zařízení Přenosné hasicí přístroje Požárně bezpečnostní tabulky Větrání Větrání vytápění Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení Provoz vzduchotechnických zařízení Vytápění Elektroinstalace Chyba! Záložka není definována Chyba! Záložka není definována II Přílohy Příloha A výpočtová část Výkres Výkres Výkres Požární bezpečnost staveb - SITUACE Požární bezpečnost staveb - I.NP Požární bezpečnost staveb - 2.NP STRANA 2 Z 2

4 --. POPIS A UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJÍCH OBJEKTŮ.. ÚVOD Předmětem PBŘ pro stavební řízení je zhodnocení pozamí bezpečnosti nově navrženého objektu požární zbrojnice v Rokytnici v Orlických horách. Požární hodnocení je provedeno dle: ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN a norem souvisejících stavebních výkresů objektu a celkové situace areálu..2. STAVEBNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU r- Objekt požární zbrojnice má jedno nadzemní podlaží v části administrativně-sociální má dvě nadzemní podlaží. V garáži.0 zbrojnice je navrženo stání pro 4 požární vozidla. V garáži.02 bude umístěna historická požární technika která se nepoužívá k požárnímu zásahu (mobilní stříkačka v přívěsu a historická požární vozidla - technika určená např. na přehlídky). Objekt hasičské zbrojnice je o půdorysných rozměrech 36 x 8 m a výšce 795 m. Stavební konstrukce objektu jsou následující : nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové konstrukce s kruhovými sloupy 094x55 a příhradovými vazníky - sloupy a vazníky vykazují podle Eurokódů a PD statiky požární odolnost R 5-30 DP obvodový plášť tvoří plechové C kazety t.50 mm vyplněné minerální tepelnou izolací kazety vykazují požární odolnost EI 30 DP ; na kazetách je při kotven ocelový rošt s fasádními obkladovými deskami s třídou reakce na oheň A strop nad.np tvoří trapézový plech vytvářející ztracené bednění pro železobetonovou desku. tloušťky 00 mm - požární odolnost konstrukce je REI 30 DPl střešní plášť tvoří skladba : trapézový plech minerální tep. izolace t.80 mm polystyrén v tloušťce min.20 mm minerální tep. izolace t.60 mm a hydroizolační fóliová krytina - požární odolnost konstrukce EI 5 DP2 požární stěny jsou lehké tvořené ocelovými profily opláštěné sádrokartonovými nebo Cetris deskami vyplněné minerální tep. izolací - požární odolnost konstrukce je min.ei 30 DP podlahy jsou betonové popř. anhydritové v některých místnostech s keramickým obkladem nebo povlakovou podlahovinou vnější okna a dveře jsou hliníková vnitřní dveře dřevěné v ocelových zárubních sekční a křídlová vrata kovová povrchové úpravy stěn budou provedeny nehořlavými materiály Stavební konstrukce objektu vykazují nehořlavý konstrukční systém. STRANA 3 Z 2

5 2. DĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY Stavba je dělena na tyto požární úseky: N. garáž hasičské techniky temperovaná (m.č..0) N.2 garáž hasičské techniky netemperovaná (m.č..02) N.3 technická místnost (m.č.i.i9) N.4 sklad pohonných hmot (m.č.i.i7) N.5N2 šatny kancelář sociální zázemí (m.č.l.03-i ) sklad (m.č.i.8) N 2. klubovna (m.č.2.0i). 2.. POŽÁRNÍ RIZIKO Požární hodnocení objektu zbrojnice je provedeno dle ČSN :200 a výpočty podle ČSN Požární zatížení je určeno na základě tabulkových hodnot ČSN Objekt zbrojnice je 2-podlažní požární výška objektu je h = 32 m. Požární úseky N. N.2 Garáže požární techniky představují podle přílohy I ČSN řadové vestavěné garáže skupiny 2 popř.3. Dle či ČSN Jednotlivé řadové a hromadné garáže - se jedná o řadovou nadzemní samoobslužnou garáž s pohybem vozidel vlastní silou. V požárním úseku N. na galerii je umístěn náhradní zdroj (motorgenerátor s max.50 I benzínu) pro otevření vrat v případě výpadku el.proudu. V souladu s č..3.i3 ČSN může být zařízení součástí úseku garáže. Požární úseky garáží hasičské techniky j sou dle pol.l l b) tab. G.I ČSN řazeny do II.SPB hodnota '"C e = 45 min. Požární úsek N.3 V požárním úseku technické místnosti budou uloženy součásti a díly požární techniky zde bude předávací stanice pro vytápění objektu. Požární úsek je řazen do II.SPB hodnota Pv = 523 min. dále Požární úsek N.4 V požárním úseku skladu pohonných hmot bude podle zadání nejvýše 50 I benzínu a 00 I nafty. Vzhledem k tomu že v požárním úseku je méně než 250 I hořlavých kapalin z toho není více než 50 I hořlavých kapalin Ltřídy nebezpečnosti (benzín) není hodnocen podle ČSN jako sklad hořlavých kapalin. V souladu s ČSN však bude zajištěno aby nedošlo k nekontrolovatelnému rozlití hořlavých kapalin mimo požární úsek. Požární úsek je řazen do II.SPB hodnota Pv = 402 min. Požární úsek N I.5N2 Požární úsek administrativní části budovy je řazen do I.SPB hodnota p = 26 min. Požární úsek N 2. Požární úsek klubovny je řazen do II.SPB hodnota p = 33 min. STRANA 4 Z 2

6 Podrobné výpočty požárních rizik jednotlivých požárních úseků jsou uvedeny v příloze PBŘ - výpočtová část EKONOMICKÉ RIZIKO Požární úseky N. N.2 Pro požárni úseky garáží jsou dle ČSN dány hodnoty pravděpodobnosti vzniku požáru P = 0 a P2 = 02. Mezni půdorysná plocha požárniho úseku garáží je Smax= m 2 skutečná plocha je 270 m 2. Nejvyšší počet stáni v garážích daný př.l ČSN neni překročen (8 stání). Zhodnocení Mezni velikosti všech požárních úseků nejsou s velkou rezervou překročeny. Podrobné výpočty jednotlivých požámich úseků jsou uvedeny ve výpočtové části. 3. HODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z hlediska požární bezpečnosti jsou na objekt kladeny tyto požadavky požární odolnosti: Stavebni Požámi odolnost Požámi odolnost Požární odolnost skutečná - v konstrukce daná požadovaná min pro I.SPB- pro Il.SPBnadzemni a poslední NP posledni NP ostatni PÚ adm.č. N.5N2 Nosné konstrukce R 5 - v I.NP R 5 -v I.NP R 5-30 DP- ocelové sloupy a zajišťující stabilitu vazniky objektu (doloženo objektu R 5 -v II.NP podle statického výpočtu dle Eurokódů) Obvodové stěny EI5 EI5 EI 30 DP Požární stěny REI 5 - v l.np REI5 min.rei 30 DP REI 5 - v II.NP Požární strop EI 5 EI5 EI 5 DP v administrativ.č. Nosné konstrukce R 5 R 5 R 5 DP střechy Střešni plášť - - EI 5 DP2 Požární uzávěry EW 5 DP3 EW 5 DP3 EW 5 DP3 nebo EW 5 DP otvorů Podle výkresu PBS Konstrukce - R5 DP3 R5 DP schodiště uvnitř požárniho úseku -NÚC Navržené stavebni konstrukce objektů splňují požadavky požární odolnosti pro I. a II.SPB. STRANA 5 Z 2

7 Prostorové uspořádání objektu požárni zbrojnice a jednotlivých místností odpovídá požadavkům ČSN Technické zajištění požární zbrojnice je rovněž zajištěno dle ČSN a ČSN Jednotlivé řadové a hromadné garáže. Požární úsek místnosti skladu pohonných hmot (N.4) je zatříděna do II.SPB. Stavební konstrukce místnosti musí vykazovat požární odolnost 30 minut. Požární stěny místnosti a strop budou vykazovat požární odolnost EI 30 - případné nevyhovující prvky stropu budou obloženy sádrokartonem na tuto požární odolnost. Sklad bude zajištěn proti nekontrolovatelnému rozlití hořlavých kapalin havarijní jímkou kterou bude tvořit podlaha místnosti. Hrana jímky bude o výšce 4 cm. Odvětrání skladu bude přirozené. Je doporučeno zajistit odvětrání otvory danými ČSN tj. pro přívod vzduchu bude zajištěn otvor o velikosti % podlahové plochy umístěným nejvýše 05 m nad úrovní podlahy a odváděcím otvorem o velikosti 3 % podlahové plochy umístěným co nejvýše pod stropem. Mezi požárními úseky stanice kromě skladu pohonných hmot nemusí být dle ČSN zajištěny požární pásy výška objektu h < 9 m. U skladu pohonných hmot je zajištěn požární pás o šířce 2 m. Požárni uzávěry otvorů budou provedeny v souladu s Vyhláškou č.202l999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří. Požární uzávěry otvorů budou osazeny podle výkresů PBS. Prostupy potrubí Podrobné řešení kanalizačních a vodovodních rozvodů v plastovém potrubí bude řešeno v další fázi PD. Bude-li světlý průřez kanalizačních nebo vodovodních potrubí větší než m 2 budou potrubí opatřena požárně ochrannou manžetou typu EI 30 a případné další netěsnosti budou dotěsněny podle č ČSN EN protipožárním tmelem. - Prostupy kabelů Prostupy kabelů požární stěnou budou opatřeny požárními ucpávkami s pozarru odolností konstrukce kterou rozvody procházejí nejvýše však s požární odolnosti EI 30 DPl. Vzduchotechnika Provozy objektu jsou větrány samostatnými VZT jednotkami. VZT jednotky jsou vždy součástí požárního úseku kterému slouží. a VZT zařízení nejsou kladeny dle ČSN žádné požadavky protipožárních opatření. Vzduchotechnika garáží pro požární techniku se navrhuje dle čl.l O.l ČSN Požární stanice a požární zbrojnice podle technické normy ČSN Jednotlivé řadové a hromadné garáže s odchylkami uvedenými v ČSN V garáži.0 bude automobil s pohotovostní hmotností nad 35 tuny. Dle 2.2 ČSN je pro automobil navrženo v garáži odsávání zplodin z výfuku s vyústěním nasávacích otvorů nad výfukem automobilu. Odsávací zařízení je navrženo podle č.2.3 ČSN (podrobně viz.kap.9.). V garáži.02 kde bude umístěna historická požární technika i s hmotností nad 35 tuny. Tato technika nebude určena pro požární zásahy výjezd vozidel bude pouze příležitostný zejména pro účely přehlídek a nebude k požárním zásahům. Z tohoto důvodu není v garáži odsávání zplodin z výfuku vozů řešeno. Montážní jáma pro opravu automobilů v garáži je vybavena samostatným nuceným větráním. STRANA 6Z 2

8 Dále bude zajištěno v garážích podle čl. A.l příloha A Č přirozené větrání - příčné s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách polovina otvorů se umísťuje nad podlahou polovina pod stropem - celková volná plocha na jedno stáni musí být O 045m 2 V garáži.0 a.02 jsou navržena 4 stáni tzn. celková volná plocha neuzavíratelných otvorů pro přirozené větráni (větracích mřížek v obvodových stěnách) v Každé garáži bude min. 08m ÚNlKOVÉ CESTY Garáže - požární úseky N. N.2 Z prostoru garáží je možný přímý výstup osob na volné prostranství bočnimi vraty v NI.I a menšími dveřmi o velikosti 08 m umístěnými ve vratech v N.2. Únik osob z garáží je hodnocen jako NÚC po rovině. Podle přílohy I ČSN lze z garáží použít pouze NÚC je-li počet stáni vozidel menší než je polovina počtu daného tab.i.2 tj. 9 vozidel. V garážích budou umístěna 4 vozidla z garáže může vést pouze NÚC. V prostoru větší garáže se může vyskytovat až 2 osob. Mezni délka NÚC podle výpočtu dle ČSN je 52 m skutečná délka únikové cesty v garáži je max.8 m. Nejmenší šířka únikové cesty je dle přílohy I ČS požadována u m in=5. Skutečná šířka NÚC je vždy min. 5 únikového pruhu. Technická místnost - požární úsek N.3 Z technické místnosti vede NÚC po rovině na volné prostranství. Klubovna - požární úsek N 2. Z požárního úseku klubovny NÚC po rovině která ústí do sousedniho požárního úseku N.5N2 a odtud vede na volné prostranství. V klubovně se může vyskytovat max.40 osob. Mezní délka NÚC podle výpočtu dle ČSN je z klubovny 20 m skutečná délka únikové cesty sousednim požárním úsekem je 7 m. Nejmenší šířka únikové cesty je dle přílohy I ČSN požadována u m in=i5. Skutečná šířka NÚC je vždy min.5 únikového pruhu. Zhodnocení Dimenzováni navržených únikových cest z požárních úseků vyhovuje ČSN a ČSN podrobné výpočty viz.výpočtová část. 5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI Nejmenší vzdálenost objektu zbrojnice od hranice pozemku investora je 8.7 m požárně nebezpečný prostor objektu nepřesahuje hranice pozemku areálu. Objekt hasičské zbrojnice vykazuje v místech požárně otevřených ploch tento největší požárně nebezpečný prostor: STRANA 7 Z 2

9 Fasáda jižni - ro Le = 45 min I= 5 m h = 6 m 0= 45% sevemi - ro Le = 45 min I= 0m h = 3 m Po= 40% východní - pro Le = 45 min I= 5 m h = 3 m Po= 52% - ro Le = 33 min I= 2 m h = 3 m 0= 40% západni - pro Le = 45 min =5 m h = 3 m Po= 52% - ro Le = 523min I= 6 m h = 75 m 0= 56% Požární úsek N LI N.2 N.2 N 2. N. N.2 N.3 Požárně nebezpečný rostor 63 m 24 m 22m 2Om 22m 59m Ve vzdálenosti 5 m od objektu severním směrem je stávající budova trafo stani ce která vykazuje požárně nebezpečný prostor 3 m. Požární zbrojnice vykazuje tímto směrem 24 m. Ve vzdálenosti 20 m od objektu je garáž pro osobni automobil a ve vzdálenosti 38 m rodinný dům. Požárně nebezpečné prostory objektů jsou do 3 m. Zhodnoceni Navržený objekt zbrojnice leží mimo požárně nebezpečné prostory sousedních požárních úseků okolnich staveb a naopak. Požárně nebezpečné prostory objektu nepřesahují hranice pozemku areáiu výstavby. 6. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 6.. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE NÁSTUPNÍ PLOCHY V případě požámiho zásahu je příjezd k objektu zajištěn stávající veřejnou komunikací. Nástupní plocha nemusí být pro objekt vymezena požární výška všech objektu je menší než 9m. Vnitřni zásahová cesta nemusí být v objektu zajištěna. Vnější zásahovou cestu na objekt bude tvořit požámi žebřík s výstupem na střechu. Jeden štěřín žebříku bude tvořit suchovod pro napojeni požární techniky ZÁSOBOVÁNÍ požární VODOU Požadavek požámi vody z vnějšího odběmiho místa pro požámi úseky činí 60 I.s při v = 08 m.s' nebo lze zdroj požámi vody zajistit vodním tokem nebo nádrží o objemu 22 m 3 v dosahu nejvýše 600 m od objektů. Požadavek požámi vody zajití stávající městský rozvod požární vody. Rozvod je do vzdálenosti 50 m od objektu (prostor autobusového nádraží) osazen 2 vnějšími hydranty ( ks nadzemní I ks podzemni) vzdálenost hydrantů mezi sebou je do 00 m. STRANA 8Z 2

10 Umístěni hydrantů vyhovuje Č mezi hydranty je vzdálenost méně než 300 m a vzdálenost hydrantů od objektu je menší než 50 m. Umístěni hydrantů zajistí vyhovující odběr požárni vody pro nový objekt výstavby. V prostoru temperované garáže N. bude zřízeno I vnitřní odběrní místo typu O 25 další odběrni místo bude v administrativní části objektu ve schodišti. Požární úsek netemperované garáže nebude v souladu s čl.i.7.4)b) a c) ČSN vnitřními odběrnimi místy vybaven (garážováno bude do 25% z mezního počtu stání což je 5 vozidel a prostor je netemperovaný). 7. požárně BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 7.. ELEKTRICKÁ požární SIGNALIZACE Na základě čl.i.4.3.c) ČSN nemusí být požární úseky řadových garáží vozidel 2 3 vybaveny hlásiči EPS (v garážích je navrženo stání pro nejvýše 5 vozidel podmínka vybavení EPS je daná pro větší počet stání než 5). V garážích budou pouze vozidla s pohonem na kapalná paliva nebudou zde vozidla s pohonem na plynná paliva. Dle ČSN nemusí být ostatní prostory objektu také vybaveny EPS SAMOČINNÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ Dle č.6.6.i O ČSN nemusí být objekt vybaven SHZ : Součin p. a n = = 48 < 60 kg.m". Výšková poloha požárního úseku je nižší než 45 m. Vzhledem k počtu stání vozidel v hromadných garážích nemusí být garáže podle přílohy I ČSN vybaveny SHZ SAMOČINNÉ ODVĚTRÁ VACÍ ZAŘÍZENÍ Dle č.6.6.ii ČSN nemusí být objekt vybaven SOZ : Požární úseky nejsou umístěny v podzemním podlaží. Doba skutečné evakuace osob po hlavním vnitřním schodišti tu = 22 minuty je kratší než doba ohrožení osob zplodinami hoření t Doba t = = 245 min. 8. STANOVENÍ POČTU DRUHU A ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ 8.. PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE Přenosný hasicí přístroj se umisťuje na stěnách u vchodu do místnosti tak aby rukojet přístroje byla nejvýše 500 mm nad podlahou na přístupném dobře viditelném místě. STRANA9Z 2

11 .. Požární úseky budou vybaveny dle ČSN a Vyhlášky č Sb. těmito. h.. v' prenosnymi asicimi přístroji: Požární úsek nl'u Hasící Počet PHP Typ PHP počet hasících schopnost dle jednotek PHP PHP ČSN (zaokrohleno) N A 4 ks práškový N A 4 ks práškový N A 2 ks práškový NI A ks práškový N I.5N A 2 ks sněhový N A ks sněhový 8.2. požárně BEZPEČNOSlNÍ TABULKY Objekt bude opatřen požárními tabulkami dle ČSN Provedení a rozmístění bezpečnostních značek bude odpovídat ČSN ISO 3864 a Nařízení vlády č.2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Informativni značky pro únik a evakuaci osob budou i při přerušení dodávky elektrické energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštěni objektu. Nouzové osvětlení bude tvořit zařízení k vysílání světelných signálů každé nouzové osvětlení bude vybaveno samostatným zdrojem na dodávku energie po dobu 60 minut. Svítidla budou vybavena piktogramy s vyznačením směru úniku. Nouzové osvětlení bude navrženo dle ČSN EN 838. Kontrola funkčnosti světelných bezpečnostních značek bude kontrolována podle ČSN a norem souvisejících před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu. 9. VĚTRÁNÍ VYTÁPĚNÍ 9.. VĚTRÁNÍ Dle účelu a uspořádání jsou navržená vzduchotechnická zařízení objektu rozdělena a označena takto: Zařízení č.l - montážní jáma Zařízení č.2 - garáž hasičské techniky m.č..0 Zařízení č.3 - technická místnost m.č.l.9 Zařízení č.4 - sociální zařízení Zařízení č.5 - náhradní zdroj m.č Zařízení č.6 - pomocný materiál V garáži.0 je zajištěno dle ČSN Požární stanice a požární zbrojnice podtlakové větrání pro odsávání zplodin výfuku každého požárního automobilu s pohotovostní hmotností nad 35 t. Odsávání zplodin z výfuku je navrženo tak aby vyústění nasávacích otvorů bylo nad výfukem automobilu. Odsávací zařízení odvede z každého místa alespoň 680 m 3 vzduchu STRANA 0 Z 2

12 za hodinu při 50% současno ti provozu pncemz Je zohledněn vyvin zplodin těsně po nastartování automobilu. Odsávací zařízení se samočinně uvede do provozu před nastartováním vozidel při vyhlášení poplachu. Přívod vzduchu musí odpovídat celkovému množství vzduchu odsávaného Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení Zařízení č. - montážní jáma Vzduchotechnické zařízení zajišťuje v tomto prostoru přetlakové větrání. Přívod čerstvého upraveného vzduchu zajišťuje stavebnicová větrací jednotka. Přívodní sestava je složena z regulačni klapky na servo kruhového tlumiče hluku filtru vzduchu (G4) diagonálního potrubního ventilátoru a elektrického ohřívače vzduchu. Do prostoru montážní jámy je vzduch přiváděn kruhovým spiro potrubím vedeným v podlaze haly. Přívodní potrubí upraveného vzduchu bude ukončeno ve stěně jámy krycí mřížkou. Potrubí přívodu vzduchu bude tepelně akusticky izolované ti 4 cm. Zařízení č.2 - garáž hasičské techniky m.č..0 Vzduchotechnické zařízení zajišťuje v tomto prostoru podtlakové větrání. Přívod čerstvého vzduchu zajišťuje otvor vedle vrat opatřený protidešťovou žaluzií regulační klapkou na servo a krycí mřížkou v prostoru garáže. Odvod vzduchu zajišťují dva kusy nástřešních ventilátoru. Vzduch je odsáván 23 u podlahy a 3 pod stropem pomocí odsávacích výústek osazených na čtyřhranném potrubí vedeným pod stropem do ventilátoru. Zařízení č.3 - technická místnost m.č..9 V tomto prostoru zajišťuje vzduchotechnické zařízení nucené podtlakové větrání. Přívod čerstvého vzduchu zajišťuje otvor vedle vrat opatřený protidešťovou žaluzií regulační klapkou na servo a krycí mřížkou v prostoru garáže. Hnací jednotkou pro odvod vzduchu je nástřešní ventilátor. Zařízení č.4 - sociální zařízení Vzduchotechnické zařízeni zajišťuje v tomto prostoru podtlakové větrání. Odvod vzduchu zajišťují nástěnné či pod stropní radiální ventilátory vč. zpětné klapky a doběhu. Ventilátory jsou propojeny se stoupacím spiro kruhovým potrubím ohebnou zvukově izolovanou hadicí. Potrubí je nad střechou ukončeno výfukovou hlavicí. Přívod vzduchu do těchto prostor je stěnovými mřížkami či podříznutými dveřmi. Vzduch je odsáván krycí mřížkou pod stropem místnosti. Zařízení č.5 - náhradní zdroj m.č Odvod výfukových splodin od náhradniho zdroje bude zajištěn pomocí odsávacího potrubí pr. 200 s osazeným potrubním ventilátorem. Výfukové potrubí bude na sací straně osazeno sací hubicí. Na výdechu bude odvodní potrubí ukončeno nad střechou objektu výfukovou hlavicí. Ventilátor bude napájen z náhradního zdroje Provoz vzduchotechnických zařízení Zařízení č. - zařízení spouštěno individuálně dle provozu v montážní jámě Zařízení č.2 zařízení spouštěno automaticky při požárním zásahu s možností ručního spouštění Zařízení č.3 - zařízení spouštěno automaticky dle max. vnitřní teploty ti=+35 C s možností ručního ovládání STRANA II Z 2

13 ZaNzení č. 4 - chod hnacích jednotek bude individuální zařízení bude opatřeno zpětnou klapkou a spínačem s nastavitelným doběhem chodu ventilátoru. ZaNzení č. 5 - zařízení bude spouštěno automaticky při spuštění náhradního zdroje VYTÁPĚNÍ Budova bude vytápěna otopnými tělesy. Zdrojem tepla je předávací stanice která je umístěna v technické místnosti ELEKTROINSTALACE Provedení elektroinstalace bude odpovídat protokolu o určení vnějších vlivů zpracovaném dle Protokolu o určení vnějších vlivů. Objekt a technologická zařízení budou chráněny dle zásad ČSN EN před účinky atmosférické elektřiny. STRANA 2 Z 2

14 Řešení požární bezpečnosti podle ČSN květen 2009 npn 2 npp O np 2 POŽÁRNí ÚSEK: N.3 Požární výška h 320 Výšková poloha hp 000 Konstrukční systém: Nehořlavý (OP či a) Hořlavý (OP3 či c2) Počet podlaží úseku z Nejníže umístěné podlaží Nejvýše umístěné podlaží Počet užitných podlaží nadzemní podlaží Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn [m2] [kg.m-2] an ps [kg.m-2]. 9 technická místnost POŽÁRNí RIZIKO S So ho hs Srn [m2] [m2] [m2] p [kg.m-2] 6000 an 0900 a 0900 b 0968 c 000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c 5228 Stupeň požární bezpečnosti (či. 7.2) II. Velikost požárního úseku (či. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku Největší dovolená šířka požárního úseku Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] Největší počet užitných podlaží z = Únikové cesty Součinitel a = 0900 e. č.p.typ tu [min] lmax I umin u [=0.55 m] E.s K [osob] Ev. Únik Vyhovuje NÚC Srov. Ano STRANA Z 7

15 Odstupy pv [kg.m-2) č. hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m) [m) [m2) [m2) [%) [kg.m-2) [kw.m-2) [m) a Zásobování vodou pro hašení podle ČSN červen S [m2) p [kg.m-2) = Součin p.s = Výška objektu h [m) = 32. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN ) Druh objektu: nevýrobní objekt Položka č. v tab. a Typ odběrního Vzdálenosti[m) ON v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-.s- nádrže m Hydrant o Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN ) ( p.s < 9000 kg podle čl. 4.4 b)l) lze od vnitřních odběrních míst upustit) Přenosné hasicí přístroje (čl. 2.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr POŽÁRNí ÚSEK: N Požární výška h [m) 320 Výšková poloha hp [m) 000 Konstrukční systém: Nehořlavý (DP čl a) Hořlavý (DP3 čl c2) nadzemní podlaží Počet podlaží úseku z Nejníže umístěné podlaží Počet užitných podlaží Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2) [kg.m-2) [kg.m-2) sklad pohonných hmot o O STRANA2Z 7

16 POŽÁRNÍ RIZIKO S So ho hs Srn [m2] [m2] [m2] p [kg.m-2] 602 an 00 a 00 b 0599 c 000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c 402 Stupeň požární bezpečnosti (č. 7.2) II. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku Největší dovolená šířka požárního úseku Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] Největší počet užitných podlaží z = Únikové cesty Součinitel a = 00 e. č.p.typ tu [min] lmax umin u [=0.55 m] E.s K [osob] Ev. Únik Vyhovuje NÚC S rov. Ano Odstupy pv [kg.m-2] = 402 Č. hu Sp [m2] Spo po pv k2 [m2] [I] [kg.m-2] k3 I [kw.m-2] d Pozn a Zásobování vodou pro hašení podle ČSN červen 2003 S [m2] p [kg.m-2] = Součin p.s = Výška objektu h = 32. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN ) Druh objektu: nevýrobní objekt Položka č. v tab. a 2 Typ odběrního místa Vzdálenosti[m] od objektu mezi sebou DN mm v m.s- Q Obsah.s- nádrže m3 Hydrant O o STRA A 3 Z 7

17 2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN ) ( p.s < 9000 kg podle či. 4.4 b)l) lze od vnitřních odběrních míst upustit) Přenosné hasicí přístroje (či. 2.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr 0 POŽARNí ÚSEK: N.5N2 Požární výška h [m) 320 Výšková poloha hp [m) 000 Konstrukční systém: Nehořlavý (DP či a) Hořlavý (DP3 či c2) Počet podlaží úseku z Nejníže umístěné podlaží Nejvýše umístěné podlaží Počet užitných podlaží nadzemní podlaží Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2) [kg.m-2) [kg.m-2).8 sklad šatny chodba WC kancelář kuchyňka úklid chodba Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2) [m) POŽARN RIZIKO S So ho hs Sm p [m2) [m2) [m) [m) [m2) [kg.m-2) STRANA 4 Z 7

18 an 0885 a 0885 b 05 c 000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c 258 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) I. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku Největší dovolená šířka požárního úseku Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] Největší počet užitných podlaží z = Únikové cesty Součinitel a = 0885 e. č.p.typ tu [min] lmax umin u [=0.55 m] E.s K [osob] Ev. Únik Vyhovuje NÚC Srov. Ano Odstupy pv [kg.m-2) 26 č. hu Sp [m2) Spo po pv k2 [m2] [%] [kg.m-2] k3 I [kw.m-2] d Pozn a Zásobování vodou pro hašení podle ČSN červen 2003 S [m2] p [kg.m-2] = Součin p.s = Výška objektu h = 32. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN ) Druh objektu: nevýrobní objekt Položka č. v tab. a 2 Typ odběrního místa Vzdálenosti[m] DN v od objektu mezi sebou mm m.s- Q Obsah.s- nádrže m3 Hydrant O o 2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN ) ( p.s < 9000 kg podle čl. 4.4 b)l) lze od vnitřních odběrních míst upustit) Přenosné hasicí přístroje (čl. 2.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr 4 STRANA 5 Z 7

19 POŽÁRNí ÚSEK: N Požární výška h 320 Výšková poloha hp [m) 000 Konstrukční systém: Nehořlavý (DP čl a) Hořlavý (DP3 čl c2) Počet podlaží úseku z Nejníže umístěné podlaží Nejvýše umístěné podlaží Počet užitných podlaží nadzemní 2 2 podlaží Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2) [kg.m-2] [kg.m-2) klubovna O Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m) O POŽÁRNí RIZIKO S [m2] 5420 So [m2) 20 ho 74 hs [m) 300 Srn [m2) 5420 p [kg.m-2) 4700 an a b c pv [kg.m-2) = p.a.b.c 3295 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) II. Velikost požárního úseku (či. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m) Největší dovolená šířka požárního úseku [m) Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] Největší počet užitných podlaží z = Únikové cesty Součinitel a = 00 e. č.p.typ tu lmax umin u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min) [m) [=0.55 m) [osob) NÚC I O S rov. Ano 2 2 NÚC S dolů Ano # 2 - přes PÚ N.5N2 STRANA 6Z 7

20 Odstupy pv [kg.m-2] k3 č. hu Sp [m2] Spo [m2] po pv k2 [%] [kg.m-2] I [kw.m-2] d Pozn O l a Zásobování vodou pro hašení podle ČSN červen S [m2] 542 p [kg.m-2] = 4 O O Součin p.s = 2680 Výška objektu h = 32. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN ) Druh objektu: nevýrobní objekt Položka č. v tab.l a Typ odběrního Vzdálenosti[m] ON v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-l.s- nádrže m Hydrant o Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN ) ( p.s < 9000 kg podle čl. 4.4 b)l) lze od vnitřních odběrních míst upustit) Přenosné hasicí přístroje (čl. 2.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr Export: modul NX802 (c) Radim Bochňák FIRE-NX STRANA 7 Z 7

21

22 LEGENDA: KATASTR NEMOVITOSTi HRANICE POZEMKŮ INV. _._.- HRANICE STAVBY VNĚJSi HRANICE POŽARNĚ-NEBEZPEČNÉHO PROSTORU HYDRANT (min. 65 při v=o.8ms) \~ ff ~'" "'f I 0466 ~I j J J I \ STAVBA: OBJEKT: HASIČSKÁ ZBROJNICE ROKYTNICE V O.H. B.PBS POŽÁRNí BEZPEČNOST STAVBY U ATELlER ARCHITEKTURY ŠUDA - HORSKÝ VÝKRES: MÉŘITKO: Č. VÝKRESU: SITUACE :500 B.PBS.2

23 I r>n.3- I.9 I±ooool i~: :i REI5 [> N.5N2- I.05 UGrit _ I.HP.02 Grit-.a_.03 Za<MIIi.04 Chcd>I.0SI Sacre ITlIli.06_TlIli.07 WCITllli.08 ~komora.09soinottro.0k~t"". WCttro.2 PfGi\WCITllli.3WCITllli _.4 WCITllli LEGENDA: --- HRANICE P02ÁRNIHO ÚSEKU ~ HYDRANT V P!lENOSNÝ HASICI P~ISTROJ CD P02ÁRNI UzAV~R OTVORŮ EW 5 DP3.6 WC_.' SkIICI.9 Tec:hr;c:k; rmtnoit

24 " " " _..~~.~ ". ' " "'. i (+0200 "" -. " - " " '--_._-~jol~_.- - -_.- -7~~' I " "'" ' " I I " ;t::" _._--- -~---- " ~ '-'~If:~ " l> T!' ili "!!!I~!'! ~ III!! ii il: " " 7.09 STAVBA: HASIČSKÁ ZBROJNICE ROKYTNICE V O.H. ~ ATElIER ARCHITEKTURY š U D A - HOR S K Ý. o.s. OBJEKT: B.PBS - POŽÁRNí BEZPEČNOST STAVBY VÝKRES: Mt~ITKO : C. VÝKRESU: PŮDORYS.NP :00 B.PBS.3

25 ---~ -.'.' - ---ft cr- ' v. '. ' ' i N.3- i l ' "!i ili!i!! ii ----~ REI " -. 7 Iii "..-'" ~!.- '. ~----~~---_. ' '! N ::::. - - _.- _ ' I i I I " - ". '.. >L _ il' "i i " " _._~-.L:~ _ o O il~' I I - " -----~~--_. -""'(" " "" REI'5.. IUpenda_ti.2.NP 2.0 Kk.txMo 2.02 KIrcoIi 2.03 lc..;c"áklcllyňko 2.04 SI<lId 2.05 I.JdidoWkOfT'(lra 2.06 O>oct>o 2.07 SchcxIilě 2.0 Teclrlicl;jochoz LEGENDA: ---- HRANICE P02ARN!HO ÚSEKU ~ HYDRANT V PI'lENOSNÝ HASIC! PI'l!STROJ CD P02ARNI UzAV~R OTVORŮ EW 5 DP3

26 .._---;~< I I I. _.- _._}~ I i I ~- --_.- I "'.." " I. I '. i. " I. -~~~._-- I. " -. I. I -=r»:': I I ". -. I _._-~'._--- STAVBA: OBJEKT: HASIČSKÁ ZBROJNICE ROKYTNICE V O.H. B.PBS POŽÁRNí BEZPEČNOST STAVBY U ATELlER ARCHITEK TURY. š U D A - HOR S K Ý. o.s. VÝKRES: MH~fTKO : C. VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP :00 B.PBS.4

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009 ------------------------------------------------------------------- npn = 2 npp = 0 np = 2

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009 ------------------------------------------------------------------- npn = 2 npp = 0 np = 2 Zakázka : Přístavba ZŠ Hrochův Týnec Číslo : 164 Žadatel : Obec Hrochův Týnec Zpracovatel : Jaroslav Bíža Účel stavby : učebny a družina Stavební objekt : 164-přístavba ZŠ Hrochův Týnec Požární výška h

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zodpovědný projektant: Ing. Hana Petrmichlová Kyjevská 112, 326 00 Plzeň tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com ČKAIT 0202259 Název stavby: Číslo zakázky: 2018-128

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Posouzení návrhu únikových cest Administrativní budova Městské části Praha 7 U průhonu 1338/38 P R A H A 7 Zpracoval: 2/2016 Fait Jiří Fait specialista PO 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj,

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 351, strakonice@farmtec.cz Stavba přístřešku pro telata ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k. ú. Buzice, p. p. č. 733/2

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby tel. 382 224 333 e-mail:servis@cuka.cz Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování str. 2 2. Charakteristika obytného

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze Název stavby : Místo stavby: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Břežany, Dolní Břežany, Charakter stavby : POV hlavní stavební fáze Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP

Více

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C,

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, Investor : ing. Luboš Frank Vypracoval : L. Sokolík

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

"UKÁZKA PROGRAMU" BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

UKÁZKA PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Ukázkový příklad Projektant ing. Weisbrod Petr Stavba: Zakázka: Free RW Soft v.o.s. Investor: Stupeň: Místo: Zpracoval: Vytištěno 28.3.2014 v 1:54 str. 1 z 10 Obsah Požární riziko

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY Akce: stavební úpravy objektu Richterova dvora čp. 74, 2974 Místo: Stupeň projektu: Stavebník: Česká Lípa ke stavebnímu povolení Město Česká Lípa TGM čp. 1 Česká Lípa Zhotovitel:

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY INVESTOR: Obec Brťov - Jeneč STAVEBNÍ AKCE: Hasičská zbrojnice stavební úpravy, přístavba, nástavba k.ú. Brťov u Černé Hory p.č. 182, 183 ZPRACOVATEL PBŘS: Milan Švancara,

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

Works 6 CZ 16.2.2006 Regulační stanice RS 2,70x5,78-4000 1

Works 6 CZ 16.2.2006 Regulační stanice RS 2,70x5,78-4000 1 Požárně bezpečnostní řešení Regulační stanice plynu RS 2,70x5,78-4000 =========================================== Projektant : Montgas, a.s., U Kyjovky 3953/3, Hodonín Autor PBŘ : Ing. Ivan Kučera, Scota

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Název projektu : ZŠ Bratří Jandusů, nám. Bří Jandusů 2/38, Praha 22 stavební úpravy objektu

Název projektu : ZŠ Bratří Jandusů, nám. Bří Jandusů 2/38, Praha 22 stavební úpravy objektu Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části D.1.3. PD D 1.3.1. technická zpráva Název projektu : ZŠ Bratří Jandusů, nám. Bří Jandusů 2/38, 104 00 Praha 22 stavební úpravy objektu Investor

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

NOVOSTAVBA TRIBUNY UL. NOVOMĚSTSKÁ, CHRUDIM

NOVOSTAVBA TRIBUNY UL. NOVOMĚSTSKÁ, CHRUDIM INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz MĚSTO CHRUDIM, RESSELOVO NÁM.

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby servis@cuka.cz tel.: 382 224 333 gsm: 602 433 918 Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby Stupeň: Technická zpráva pro stavební řízení Datum: únor 2018 Vypracoval:

Více

Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové

Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení (ust. 27 zákona). Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na -1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

D.1.3 - Koncepce požární ochrany

D.1.3 - Koncepce požární ochrany Fürll & Hannemann Inženýrská kancelář Majitelé: Dr.-Ing. (TU) Peter Fürll & Dr. Ing. (TU) Joachim Hannemann poradenství projektování statika výběrová řízení vedení stavby posudky Ackermannstraße 17 01217

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více