Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05"

Transkript

1 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské nám. 1, Brno zastoupené p. Romanem Vykoukalem, starostou Městské části Brno-Královo Pole na základě ustanovení čl. 13 odst. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 20/2001, ve znění pozdějších změn - Statutu města Brna Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Královo Pole, Palackého třída 1365/59, Brno IČ: DIČ: CZ Kód NUTS: CZ 064 Kód obce zadavatele (ZÚJ): Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Zastoupená: Milan Pavlun Tel: ; Tel/fax: ; Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, Vyškov CZ Vydává tímto Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Hasičská zbrojnice a garáže pečovatelské služby Košinova 37, Brno-Královo Pole označené DI/05/13 část č. 13 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky Jedná se o tyto dodatečné informace: Otázka č. 05/1: Prosím o specifikaci materiálu střešních světlík ů uvedených ve výpisu č. 15 výplně tvorů exteriér, položka č střešní světlík. Z PD není jasné, jaký materiál zadavatel požaduje. Odpověď č. 05/1: Světlík bude v materiálovém provedení hliník + polykarbonát. K uvedenému vydává zadavatel revizi popisu položky č. 23 výpisu č. 15 výplně otvoru exteriér která tvoří přílohu č.1 DI. č.05. Otázka č. 05/2: V projektové dokumentaci chybí požárně bezpečnostní řešení stavby. Prosím o doplnění. Odpověď č. 05/2: Zadavatel tímto rozšiřuje část č. 5 Zadávací dokumentace o Požárně bezpečnostní řešení stavby, které tvoří přílohu č.2 DI. č.05. Otázka č. 05/3: V položkovém rozpočtu objektu SO 02 je položka 59 - Strop tl. 22 sv. rozpětí cm, cementotřískové desky, je uvažována stejná skladba jako u následující položky č Strop tl. 17cm +S cm beton C25/30 + cementotřískové desky? Odpověď č. 05/3: Ano, skladba bude jako u položky č. 60 tj. strop v systému ztraceného bednění. Otázka č. 05/4: V položkovém rozpočtu F1.4A Zařízení pro vytápění jsou položky č specifikovány, že jsou obsaženy v jiných položkách, spíš to vypadá, že to jsou jen popisy položek č , přesto mají měrnou jednotku 1 kus, mají být oceněny? Prosím o upřesnění.

2 Odpověď č. 05/4: Zadavatel tímto ruší položky č bez náhrady. Zadavatel k dnešnímu dni ruší znění části č. 6.1 zadávací dokumentace Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nahrazuje ji novým zněním s označením č. 6.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém je tato změna zahrnuta. Otázka č. 05/5: V položkovém rozpočtu F1.4A Zařízení pro vytápění staveb je ve výkazu výměr položka č Tuto položku nelze nacenit jako kus 1. Prosím o doplnění bližší specifikace u podlahového vytápění. Odpověď č. 05/5: Zadavatel k dnešnímu dni ruší znění části č. 6.1 zadávací dokumentace Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nahrazuje ji novým zněním s označením č. 6.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí tohoto výkazu je i samostatný rozpočet k položce č Otázka č. 05/6: prosíme o zodpovězení následujících dotazů týkajících se zpracování nabídky do výběrového řízení. Jsou zde rozpory mezi výkazem výměr a výpisy prvků. 6.1) vstupní dveře O1, O2 - ve VV jsou uvedena jako EURO (dřevěná), ve výpise prvků jako plastová - co tedy platí? Odpověď č. 05/6.1 platí plastová tak jak je uvedeno ve výkazu výměr. 6.2 vrata sekční 20 - ve VV je šířka 3850 mm, ve výpise a výkresu 3950 mm - co tedy platí? Odpověď č. 05/6.2 platí dle výkresů 3950/3280 opraveno ve výkazu výměr část č ) vrata sekční 22 - ve VV šířka 3030 mm, ve výpise a výkresu 6030 mm - co tedy platí? Odpověď č. 05/6.3 platí rozměr 6030/3050 opraveno ve výkazu výměr část č. 6.2 (viz příloha č.1 DI. č ) světlík 23 - ve VV jsou rozměry 1500/5000 mm, ve výpisu 1700/ co tedy platí? Odpověď č. 05/6.4 platí rozměr 1700/5100 opraveno ve výkazu výměr část č ) vnitřní dveře D02 - ve VV 17 ks, ve výpise prvků 16 ks - co platí? Odpověď č. 05/6.5 platí 16 ks opraveno ve výkazu výměr část č ) vnitřní dveře D06 - ve VV 2 ks, ve výpise prvků 3 ks - co platí? Odpověď č. 05/6.6 jedná se o dveře s požární odolností - platí 3 kusy opraveno ve výkazu výměr část č ) ve VV je špatně označená položka číslo 170 je to D09, ne D08 Odpověď č. 05/6.7 Uchazeč má pravděpodobně na mysli pol. Č. 174 výkazu výměr uvedeného v části č ZD. Zadavatel tímto upravil text u položek č. 173 a opraveno ve výkazu výměr část č Otázka č. 05/7: prosíme o zodpovězení následujících dotazů týkajících se zpracování nabídky do výběrového řízení. oddíl P1, který je na konci stavební části výkazu výměr je pouze informativní? (stejné položky jsou i v oddílech obklady keramické, podlahy syntetické.) Odpověď č. 05/7: Uchazeč pravděpodobně pracuje se starší verzí výkazu výměr. Ve výkaze výměr uvedeném v části č.6.1. ZD se tyto položky již nevyskytují.

3 Otázka č. 05/8: ve stavební části výkazu výměr chybí položka poplatku za skládku u zemních prací. Má být tento poplatek zohledněn jinde? Odpověď č. 05/8: V dokumentaci nebylo se skládkou uvažováno. V rámci původního pozemku se jedná většinou o odstranění navážek a suti při odstranění staveb a zpevněných ploch a je tedy zahrnuto do této části. Skládka ostatní vytěžené zeminy bude pouze dočasná, zemina bude následně využita v rámci staveniště. Otázka č. 05/9: dle technické zprávy se v prostoru staveniště vyskytuje lokálně ornice. Je její skrývka zohledněná ve výkazu výměr? Odpověď č. 05/9: Ornice bude velmi málo - je možno ji použít na lokální zeleň dle výkresu situace dopravního řešení. Skládka bude pouze dočasná v rámci staveniště. Otázka č. 05/10: V zadání je uvedeno, že plastová okna mají mít 7-komorový profil. Domníváme se, že tento údaj je zavádějící, žádáme o uvedení Uw, jaké má okno splňovat. Odpověď č. 05/10: Zadavatel řešil tuto otázku již v rámci odpovědi č. 03/4b. Požadované údaje jsou uvedeny v rámci výkresu Výplně otvorů exteriér REVIZE 08/2013. Nabízená okna musí splňovat parametry uvedené v PD výkres s označením A Výplně otvorů exteriér REVIZE 08/2013. Otázka č. 05/11: V půdorysech 1. NP jsou některé okenní prvky zobrazeny jako předsazená montáž do zateplovacího systému a některé prvky ve stejném půdoryse jsou zobrazeny jako montáž mezi stěny. Bude nebo nebude předsazená montáž okenních otvorů? Odpověď č. 05/11: Konstrukčně (obvodové stěny) se nejedná o zateplovací systém ale o systém ztraceného bednění. Okno bude osazeno v rovině izolace modulu ztraceného bednění. Informace č. 05/11 Změna termínu pro podání nabídek a termínu otevírání obálek Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, rozhodl se v souladu s ustanovením 40 zákona, prodloužit lhůtu pro podání nabídek a změnit termín pro otevírání obálek. Zadavatel tímto ruší články č. Lhůta a místo pro podání nabídky a Místo a doba otevírání obálek uvedených ve Výzvě k podání nabídky a nahrazuje je tímto novým zněním: Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek v užším řízení je zadavatelem stanovena do do 10:00 hod. Nabídku lze podat na adrese zadavatele. Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Královo Pole, Palackého třída 1365/59, Brno. Nabídku lze doručit i osobně a to na stejné adrese a to na podatelně zadavatele každý pracovní den v těchto úředních hodinách: Pondělí, středa 6:30 17:00 Úterý, čtvrtek 6:30-16:00 Pátek 6:30-14:00

4 Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele. Nabídka bude předložena v originále. Nabídka bude předložena také na elektronickém nosiči, např. CD, DVD. CD bude obsahovat naskenované dokumenty, návrh smlouvy bude poskytnut i ve formátu.*doc nebo *docx. Zadavatel doporučuje uchazečům, v případě, že zvolí způsob podání nabídky pomocí poštovní přepravy, aby zvolili takový způsob poštovní přepravy, který umožňuje kontrolu odesílatele a adresáta o dodání, popřípadě uložení zásilky, tj. aby při předání zásilky k přepravě přepravci uváděli kontaktní údaje zadavatele - mobilní telefon a kontaktní osoby zadavatele a využívali instrumentů jako je el. dodejka, garantovaný čas dodání apod. popřípadě, aby kontaktní osobě sdělili, že zásilku s nabídkou předali přepravci k přepravě. Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele Statutární město Brno se sídlem Dominikánské nám. 1, Brno, Úřad městské části Brno-Královo Pole, Palackého třída 1365/59, Brno, dále je nutno uvést Neotvírat a název veřejné zakázky. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Místo a doba otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne Čas: 10:00 h. na adrese: Úřad městské části Brno-Královo Pole, Palackého tř. 1365/59, Brno - velká zasedací místnost, 1. NP, dveře č. 12. Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, majíli zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše 1 zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí. Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle 71 odst. 9 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. Informace č. 05/12 Příloha č.1 návrhu smlouvy o dílo - Položkový rozpočet předloženého uchazečem v nabídce musí tvořit oceněné všechny části výkazu výměr, který tvoří část č. 6.2 Zadávací dokumentace. Informace č. 05/13 V případě, že by došlo k rozporu mezi jednotlivými informacemi uvedenými v již vydaných dodatečných informacích č. 1, 2, 3, 4 mají platnost informace uvedené v dodatečných informacích č. 5. Přílohy: Č. 1 Revizi popisu položky č. 23 výpisu č. 15 výplně otvoru exteriér Č. 2 Požárně bezpečnostní řešení stavby Č. 3 Část č. 6.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Název souboru _Část_č.6.2_ZD_HAGA. Přílohy jsou zveřejněny pouze v elektronické podobě na profilu zadavatele V Brně Osoba pověřená zadavatelem

5 Příloha č. 1 DI. č. 05 Zadávací podmínky na zakázku s názvem "Hasičská zbrojnice a garáže pečovatelské služby Košinova 37, Brno-Královo Pole"

6 Příloha č. 2 DI. č. 05 Zadávací podmínky na zakázku s názvem "Hasičská zbrojnice a garáže pečovatelské služby Košinova 37, Brno-Královo Pole" ING. MIROSLAV FABIÁN požární bezpečnost staveb Brno, Chmelnice 51 tel.: , Stavba : Hasičská zbrojnice a garáže pro Pečovatelskou službu Místo : Brno, Košinova 37, k.ú.královo Pole, parc.č.633 a 634 Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENĺ Investor: Statutární město Brno, Úřad MČ Brno-Královo Pole, Palackého třída 59, Brno Projektant: Ing.arch.Petra Gescheidtová, Akad.arch.Lubomír Hruška Vypracoval: Ing. Miroslav Fabián Brno, únor 2013

7 str.2 1. všeobecně, popis objektu Předmětem této technické zprávy je posouzení požární bezpečnosti stavby pro novostavbu objektu hasičské zbrojnice SDH a navazujícího objektu garáží pro pečovatelskou službu (PS). Novostavba je navržena v areálu Sboru dobrovolných hasičů na nároží ulice Košinovy a Chaloupkovy v Brně, Králově Poli, kde budou stávající objekty pro svůj nevyhovující technický stav zdemolovány. Objekt požární zbrojnice je prostorově rozdělen na část provozní a prostor pro garážování a údržbu hasičských vozidel. Provozní část je umístěna při ulici Košinova a má tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu je nárožní, krytý předsazenou hmotou 2.NP. U hlavního vstupu je umístěna spojová místnost, sloužící jako ohlašovna požáru. V 1.NP jsou z podélné chodby přístupny: zasedací místnost s navazujícím skladem potřeb pro výcvik, rozvodna nn, sklad dýchacích přístrojů, WC a schodiště do 2.NP. Druhý, vedlejší vstup do 1.NP je z průjezdu z ul.košinovy. V 2.NP jsou situovány místnosti pro pohotovost s navazujícím sociálním zařízením, čistými šatnami a skluznou tyčí, učebna, denní místnost s kuchyňkou a oddělené WC. Ve 3.NP objektu jsou umístěny: místnost pohotovosti velitelů, kancelář, archiv, sklady uniforem a zdravotnického materiálu, místnost pro školení první pomoci, skluzná tyč a oddělené WC. Prostor garáží je přístupný z chodby 1.NP a skluznou tyčí. Půdorysný rozměr této části objektu je max.cca 23,9 * 12,4 m. Garáže jsou umístěny do halové části objektu a jsou navrženy pro 4 speciální hasičská vozidla, dále je součástí objektu jedno dílenské stání s montážní jámou. Jedno z parkovacích stání je oddělené a může tak sloužit jako mycí box. K dílenskému stání bude přiléhat dílna, sklad náhradních dílů, kompresorovna a zastropení těchto místností bude tvořit otevřenou galerii, určenou ke skladování objemnějších náhradních dílů a pro plnění tlakových lahví do dýchacích přístrojů stlačeným vzduchem. Z prostoru tří garážových stání je vstup do špinavé šatny, zasahující částečně do 1.NP třípodlažní části, s navazujícím sociálním zařízením a prádelnou. Dále jsou zde navrženy prostory pro skladování pohonných hmot, hadic, nářadí. Také tyto pomocné prostory budou zastropeny cca v polovině světlé výšky garáže a vložené horní podlaží bude sloužit jednak pro umístění plynové kotelny, jednak pro skladování. Z garáže bude přístupný také pohotovostní sklad, který je součástí 1.NP třípodlažní části. Ve dvorní části areálu je umístěna tartanová dráha určená pro výcvik ukončená na východní hranici areálu výcvikovou věží a přístřešek pro parkování přívěsů. Pod přístřeškem bude umístěn také venkovní kapotovaný dieselagregát. Vjezd do dvorní části je průjezdem z ulice Košinovy. Půdorysný rozměr této části objektu je 30,8 * 15 m. Samostatný objekt garáží pečovatelské služby je jednopodlažní nepodsklepený objekt, stavebně navazující na dílenskou část hasičské zbrojnice. V objektu je navržen prostor pro parkování 4 vozidel Ford Tranzit a zázemí personálu. Vjezd a výjezd vozidel je Chaloupkovou ulicí. Vstup do objektu je od ul.sportovní. Půdorysný rozměr tohoto objektu je max.cca 18,9 * 7,5 m. Stávající objekty se v okolí stavby se nachází nejblíže na jižní straně - jedná se o jednopodlažní objekt se sedlovou střechou v uliční zástavbě ulice Košinovy a navazující objekty podél severní hranice sousedního pozemku, které mají pultové střechy se spádem na vlastní pozemek. Konstrukční řešení: Obě části požární zbrojnice (tj.třípodlažní provozní část a jednopodlažní garážová hala s dvoupodlažními vestavbami) i navazující objekt garáží pečovatelské služby budou mít nosné konstrukce - sloupy, průvlaky, stropní desky, obvodové a vnitřní stěny - železobetonové monolitické, vytvořené v systému ztraceného bednění VELOX.

8 str.3 Výjimkou bude pouze střecha halové části požární zbrojnice, která bude vynášena ocelovými příhradovými vazníky a střešní plášť zde bude složen z hydroizolační folie, tepelné izolace z EPS, foliové parozábrany a trapézového plechu. Střecha třípodlažní části objektu zbrojnice a objektu garáží pečovatelské služby bude plochá jednoplášťová na nosné železobetonové desce. Nenosné dělicí příčky budou také provedeny ze systémových desek VELOX (desky mají třídu reakce na oheň A2, s1, d0), popř zděné z pórobetonových příčkovek (bude-li vyžadována požární odolnost). Výplně otvorů budou dřevěné, vjezdová vrata hliníková, nášlapné vrstvy podlah převážně nehořlavé (keram.dlažby, drátkobeton), v některých případech povlakové (PVC). 2. požární bezpečnost stavby Posouzení požární bezpečnost stavby je provedeno v rozsahu, který odpovídá zpracovávanému stupni dokumentace. Posouzení je provedeno především dle: ČSN PBS, Nevýrobní objekty ČSN PBS, Výrobní objekty - příloha I - Požární bezpečnost garáží ČSN PBS, Společná ustanovení ČSN PBS, Obsazení objektů osobami ČSN PBS, Zásobování požární vodou ČSN PBS, Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením Publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů : dále jen "Publikace" vyhl. 23/2008 a vyhl. 246/2001 a norem a předpisů souvisejících. Podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby byly stavební výkresy a popisy konstrukcí a podklady a informace od hlavního projektanta a projektantů vnitřních instalací. Požární charakteristika objektu: provozní část zbrojnice - tři nadzemní podlaží, požární výška h = 6,63 m garážová část zbrojnice - max.dvě nadzemní podlaží, požární výška h = 2,88 m garáže pečovatelské služby - jedno nadzemní podlaží, požární výška h = 0 m Nehořlavý konstrukční systém (DP1) u obou objektů 2.1 požární úseky Oba objekty budou rozděleny do následujících požárních úseků: N 1.1/N3 - Provozní budova (třípodlažní část kromě m.č.a 1.12 až A 1.15, A 2.08 a A 3.09 N Řadová garáž pro vozidla skupiny 2 (pohon na kapalná paliva) - 4 parkovací stání (m.č. A 1.12 až A 1.16, A 1.18, A 1.19, A 1.22 a A 1.23) "N Sklad PHM (m.č.a 1.20) N Sklad nářadí (m.č.a 1.21) "N Náhradní zdroj (otevřené technologické zařízení - A 1.32) "N 1.6" - Dílna s vestavbou a galerií (m.č.a 1.24 až A 1.28 a m.č.a 2.19) "N 1.7" - Garáže pečovatelské služby pro vozidla sk.1 (pohon na kapalná paliva) - 4 parkovací stání (m.č.b 1.01 až B 1.04) "N 2.1" - Plynová kotelna (m.č.a 2.16) "N 2.2" - Skladové prostory ve vestavbě v garáži zbrojnice (m.č.a 2.17)

9 str.4 Pozn.: Vzhledem ke specifice provozu garáží daného objektu není při dělení na požární úseky zohledněn čl.i.3.9 ČSN , kde je požadováno u garáží skupiny 2 a 3 pro vozidla obsahující speciální zařízení, oddělení jednotlivých stání stavební konstrukcí. Toto opatření by komplikovalo přístup k vozidlům, zvyšovalo by prostorové nároky na jednotlivá stání a není proto obecně v požárních zbrojnicích vhodné a účelné (a prakticky se nevyžaduje). 2.2 požární riziko, stupně požární bezpečnosti, velikost požárních úseků Výpočet hodnot požárního rizika byl proveden pomocí výpočtového programu firmy Free RW-Soft Ostrava viz příloha. Výsledné hodnoty a minimální stupeň PB. N 1.1/N3 - Provozní budova - třípodlažní PÚ p v = 24,9 kg/m 2, a=0,9, II.SPB N Řadová garáž pro vozidla skupiny 2 p v = 40,64 kg/m 2, a=1,0, III.SPB "N Sklad PHM p v > 120 kg/m 2, a=1,4, V.SPB N Sklad nářadí p v = 59,0 kg/m 2, a=1,0, II.SPB "N 1.5" - Dieselagregát - pož. riziko se pro otevřené technologické zařízení nestanoví "N 1.6" - Dílna s vestavbou a galerií p v = 49,7 kg/m 2, a=1,03, II.SPB "N 1.7" - Garáže pečovatelské služby pro voz.sk.1 p v = 15,04 kg/m 2, a=0,92, I.SPB "N 2.1" - Kotelna p v = 21,22 kg/m 2, a=1,05, II.SPB "N 2.2" - Skladové prostory ve vestavbě v garáži p v = 84,93 kg/m 2, a=0,99, III.SPB Posouzení velikosti pož úseků: Mezní rozměry požárního úseku provozní budovy jsou 70 * 44 m, skutečné rozměry jsou podstatně menší - 24 * 12,5 m - vyhovují. Mezní počet podlaží z 1 = 7, skutečný počet = 3 - vyhovuje. Mezní počet stání v požárních úsecích řadových garáží je u volně stojící garáže nejméně 28, skutečný počet = 4 - vyhovuje. Mezní rozměry požárního úseku dílny jsou 60 * 39 m, skutečné rozměry jsou menší - 15 * 9 m - vyhovují. Mezní počet podlaží z 1 = 4, skutečný počet = 2 - vyhovuje. Mezní rozměry ostatních požárních úseků vyhoví vzhledem k tomu, že se jedná o úseky zahrnující jednu místnost malých rozměrů bez dalšího průkazu. 2.3 požární odolnost konstrukcí Požadavky na odolnost stavebních konstrukcí objektu stanoví tab. 10 ČSN a jsou uvedeny v následujícím přehledu: Požadované požární odolnosti pro pož.úsek garáže peč.služby v I.SPB posl.np Požární stěny mezi objekty (REI, EI) 30 DP1 min Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu EW 15 1) min Nosná konstrukce střechy R 15 1) min Nosné konstr.uvnitř PÚ zajišť.stabilitu objektu R 15 1) min Pozn.: Hodnoty označené indexem 1) jsou doporučené. Požadované požární odolnosti pro pož.úseky ve II.SPB NP posl.np Požární stěna mezi objekty (REI, EI) 45 DP1 min Požární stěny ostatní a požární stropy (REI, EI) 30 min 15 min Požární uzávěry (EW) 15/DP3 15/DP3 Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (REW) 30 min 15 min Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu (EW) 15 min 15 min Nosné konstr.uvnitř PÚ zajišť.stabilitu objektu (R) 30 min 15 min Nosná konstrukce střechy R (RE) - 15 min Konstrukce schodiště R (RE) 15 DP3

10 str.5 Požadované požární odolnosti pro pož.úseky ve III.SPB NP posl.np Požární stěny ostatní a požární stropy (REI, EI) 45 min 30 min Požární uzávěry (EW) 30/DP3 15/DP3 Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (REW) 45 min 30 min Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu (EW) 30 min 30 min Nosné konstr.uvnitř PÚ zajišť.stabilitu objektu (R) 45 min 30 min Nosná konstrukce střechy (R, RE) - 30 min Střešní plášť (EI) - 15 min Požadované požární odolnosti pro sklad PHM v V.SPB Požární stěny a strop (REI, EI) Požární uzávěr (EI) NP 90 min 90/DP1 Skutečné hodnoty požární odolnosti navržených konstrukcí požárně dělicí a obvodové stěny - vnitřní nosné železobetonové stěny systému VELOX s tloušťkou betonového jádra nejméně 150 mm a tloušťkou omítky 20 mm - odolnost je min. REI 45 DP1 (podle atestu výrobce systému) - vyhoví pro všechny navržené stupně PB kromě skladu PHM, kde musí být provedena omítka v tl.30 mm. - vnější obvodové nosné železobetonové stěny systému VELOX s tloušťkou betonového jádra nejméně 150 mm a tloušťkou omítky 20 mm - odolnost je min. REW 45 DP1 (podle atestu výrobce systému) - vyhoví pro všechny navržené stupně PB kromě skladu PHM, kde musí být provedena omítka v tl.30 mm. - v případě požárních stěn, tvořených příčkami tl.100 a 150 mm (které nemá systém VELOX odzkoušené), bude použito zdivo z pórobetonových tvárnic min.tl.100 mm, s oboustrannou omítkou - odolnost je nejméně EI 120 minut (dle "Publikace") vyhoví pro všechny navržené stupně PB. - prosklené výplně otvorů v požárně dělicí konstrukci budou pevné, neotevíravé a budou mít požadovanou odolnost EI 30 DP1 doloženu atestem, dokladem o montáži a kontrole provozuschopnosti. požární stropy, schodiště - nosné železobetonové stropní desky systému VELOX s tloušťkou betonové desky nejméně 100 mm a s krytím hlavní nosné výztuže nejméně 20 mm, povrch upraven štukovou dvouvrstvou omítkou vyztuženou sítí min.tl.20 mm - odolnost je min. REI 45 DP1 (podle atestu výrobce systému) - vyhoví pro všechny navržené stupně PB kromě skladu PHM, kde musí být provedena omítka v tl.30 mm. Nosný trám, který je součástí stropní desky, musí mít min.průřez 120 * 170 mm a krytí hlavní nosné výztuže 25 mm. Uvedené zásady budou dodrženy také u schodišťových ramen a podest.

11 str.6 - nad kotelnou m.č.a 2.16 a nad skladem m.č.a 2.17 bude proveden podhled s funkcí samostatného požárního předělu s požární odolností nejméně EI 15 (nad kotelnou ) resp.ei 30 (nad skladem). Podhled bude proveden v typové skladbě vybraného systému oprávněným dodavatelem, který doloží požadovanou požární odolnost příslušnými doklady. Pozn.: Prostupy kabelů požárně dělicími konstrukcemi budou těsněny systémovým způsobem (podle čl ČSN ) požadovaná odolnost těsnění je shodná s požadavkem na odolnost příslušné konstrukce. požární uzávěry - budou rozmístěny takto: 1.NP - dveře z garáže A 1.18 do chodby prov.budovy A EW 30-C2 DP3 - dveře z šatny A 1.15 do chodby prov.budovy A EW 30-C2 DP3 - dveře z garáže A 1.18 do skladu PHM A EW 90-C2 DP1 - dveře z garáže A 1.18 do skladu nářadí A EW 15-C2 DP3 2.NP - dveře z místn.se skl.tyčemi A 2.08 do chodby prov.bud.a EW 30-C2 DP3 - dveře ze schodiště A 2.18 do kotelny A EW 15-C2 DP3 - dveře ze schodiště A 2.18 do skladu A EW 15-C2 DP3 3.NP - dveře z místn.se skl.tyčemi A 3.09 do chodby prov.bud.a EW 15-C2 DP3 Pozn.: Místo dveří konstrukce druhu DP3 je možné použít dveře s konstrukcí DP1 (ocelové), rovněž je možné použít dveře typu EI místo EW. K požárním uzávěrům budou ke kolaudaci předloženy doklady o odolnosti, montáži a kontrole provozuschopnosti, uzávěry budou označeny dle ustanovení 5 vyhl. MV 202/1999. nosné konstrukce - železobetonové sloupy min.rozměru 300 mm, s osovou vzdáleností výztuže od povrchu min.40 mm, vystavené účinkům požáru z více než jedné strany - odolnost je min. R 45 (dle "Publikace")-vyhoví pro všechny požární úseky - železobetonové stropní desky včetně průvlaků-viz požární stropy - ocelové střešní vazníky Požární odolnost ocelové konstrukce vazníků R 15 (v dílně) a R 30 (v garáži) bude zajištěna resp.doložena některým z následujících způsobů. a) výpočtem podle Eurokódů b) protipožárním zpěnitelným nátěrem c) protipožárním obkladem resp.podhledem ad a) Výpočet provede autorizovaná osoba podle ČSN EN a ČSN EN ad b) Nátěr, který se musí obnovovat, lze použít jen tam, kde bude přístupný pro obnovení jakož i kontrolu stavu této ochrany a pokud prokázaná a zaručená doba životnosti ochrany je v daných podmínkách min. 10 let do první obnovy. Životnost se prokazuje zkouškou podle ETAG. Nátěr musí být proveden oprávněným dodavatelem, který doloží účinnost a životnost příslušnými doklady.

12 str.7 ad c) Obklad resp.podhled musí být proveden v typové skladbě vybraného systému autorizovaným dodavatelem. Ke kolaudaci budou předloženy příslušné doklady. střešní plášť Konstrukce střešního pláště třípodlažní části a garáží pečovatelské služby je nad stropní deskou s funkcí požárního stropu a jeho požární odolnost není požadována. Podle vyhl.23/2008 ve znění pozdější předpisů je ale požadována u střešního pláště klasifikace nejméně B ROOF (t1). Střešní plášť nad halovou částí musí nad garáží zbrojnice splnit požární odolnost EI 15. Sendvičová konstrukce z trapézového plechu, který bude uložen na ocelových vaznících s pož.odolností, dále tepelné izolace a hydroizolace bude posuzován jako konstrukce požárně dělicí a proto bude navržen tak, aby skladba splnila požární odolnost REI 15 DP1. Tím bude splněn současně požadavek, aby v místě styku s požární stěnou byl střešní plášť v šíři min.1,2 m z každé strany požární stěny konstrukcí druhu DP1. Toto bude dosaženo atestovanou skladbou ucelené konstrukce (jako tepelná izolace na plechu bude použita minerální vlna, parozábrana bude z tenké folie). Současně musí mít celý střešní plášť klasifikaci třídy nejméně B ROOF (t 1 ). hořlavost stavebních hmot, povrchové úpravy Ve světlících ve střešním plášti nebudou použity hmoty, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají (doložit atestem). Světlíky se nenachází nad únikovými cestami a nehrozí proto ohrožení unikajících osob padajícími částmi výplní. 2.4 únikové cesty Pro evakuaci osob budou k dispozici nechráněné únikové cesty. V třípodlažní části bude k dispozici jedna úniková cesta z 3.NP a 2.NP do přízemí, kde bude dále možné unikat dvěma směry - k hlavnímu vstupu a k zadnímu východu. Počet osob pro evakuaci z 2.a 3.NP - max. 65 osob * 1,5 = 98 osob. Min.šířka schodiště u = 98/55 = 1,8 = 2 pruhy (1,1 m). Schodiště v provozní části bude mít šířku 1,2 m - vyhovuje. Šířka východů v přízemí je 2 * 1,5 pruhu = 3 pruhy a východy mají kapacitu nejméně 3 * 90 = 270 osob - vyhovují. Mezní délka únikové cesty je 30 m do místa, odkud vede cesta dvěma směry a 45 m celkem. Skutečná délka pro jednu cestu je 26 m, celková délka nanejvýš 36 m - vyhovuje. V garážové části se u řadových garáží úniková cesta neposuzuje, z vestaveb bude k dispozici nejméně jedna úniková cesta vedoucí k vratům na volné prostranství a její délka nepřesáhne 23,5 m - vyhoví jak v PÚ N 1.2 (zde je mezní délka 25 m) tak i v PÚ N 1.6 (mezní délka 23,5 m). Šířka nechráněné únikové cesty v garážích bude nejméně 1,5 pruhu (0,825 m, ve dveřích 0,8 m). Nechráněné únikové cesty vyhoví normovým požadavkům na délku a šířku. Vybavení únikových cest: Dveře na únikové cestě budou otočné v postranních závěsech, popř.vodorovně posuvné a budou vybaveny kováním v souladu s ČSN EN 179. Otočné dveře s výjimkou dveří na volné prostranství musí být otvíravé ve směru úniku. Není přípustné blokování dveří ve směru úniku (systémem EZS, kartami apod.). Případné motoricky ovládané dveře musí umožňovat i ruční otevření.

13 str.8 Pozn.: Za dveře na únikové cestě jsou považovány dveře, ke kterým ve výkresové příloze směřuje šipka označující směr úniku. Prostory garáží a požární zbrojnice a únikové cesty v provozní části budou vybaveny nouzovým osvětlením, které bude funkční nejméně po dobu 60 minut a bude navrženo podle ČSN EN Použita budou svítidla s autonomním záložním zdrojem nouzovým modulem. Únikové cesty budou označeny tabulkami dle ČSN ISO odstupové vzdálenosti Odstupové vzdálenosti byly stanoveny z hustoty tepelného toku Severní stěna (pohled z ulice Chaloupkovy) - provozní budova: stěna 10 * 5,4 m, S o = 21,54 m 2, I prum = 31,55 kw/m 2, o.v.= 3,2 m - největší otvor: 5 * 2,4 m, S o = 12 m 2, I prum = 79,1 kw/m 2, o.v.= 3,4 m - garáže zbrojnice: stěna 19,8 * 4,17 m, S o = 67,22 m 2, I prum = 83,61 kw/m 2, o.v.= 8,0 m - vrata dílny: 4,03 * 4,17 m, S o = 16,8 m 2, I prum = 113,76 kw/m 2, o.v.= 5,25 m - garáže pečov.služby: stěna 13,5*3,05 m, S o =36,08 m 2,I prum =53,48 kw/m 2, o.v.=3,85 m Západní stěna (pohled z ulice Košinovy) - provozní budova: stěna 22,7 * 5,1 m, S o =45,03 m 2, I prum =30,77 kw/m 2, o.v.= 3,35 m Východní stěna (pohled z ulice Sportovní) - garáže pečovatel.služby:stěna 4,8*1,5 m, S o =3,69 m 2, I prum =30,48 kw/m 2, o.v.=0,95 m - největší otvor: 1,8 * 1,5 m, S o = 2,7m 2, I prum = 59,47 kw/m 2, o.v.= 1,4 m Jižní stěna (pohled ze sousedního pozemku) - provozní budova: otvory v 3.NP:2,35*1,9m,S o = 4,465m 2,I prum =79,1 kw/m 2,o.v.=2,15 m - provozní budova: vstup.stěna 1,465*2,4 m,s o = 3,5 m 2,I prum =79,1 kw/m 2,o.v.=1,9 m - garáže zbrojnice: okna 2,0 * 0,55 m,s o =1,1 m 2,I prum =102,71 kw/m 2, o.v.= 1,14 m - garáže zbrojnice: dveře 1,7 * 2,2 m, S o =3,74 m 2,I prum =102,71 kw/m 2, o.v.= 2,35 m - sklad nářadí: okno 2,0 * 0,55 m,s o =1,1 m 2,I prum =123,92 kw/m 2, o.v.= 1,3 m - kotelna: okno 2,0 * 0,55 m,s o =1,1 m 2,I prum = 72,44 kw/m 2, o.v.= 0,9 m - sklad v 2.NP: okno 2,0 * 0,55 m,s o =1,1 m 2,I prum =147,65 kw/m 2, o.v.= 1,45 m - vrata dílny: 4,15 * 4,17 m, S o = 17,3 m 2, I prum = 113,76 kw/m 2, o.v.= 5,3 m - dieselagregát - vzhledem k tomu, že nádrž na naftu je v dvouplášťovém provedení, nemůže dojít k rozlití nafty a odhořívání na ploše. Odstupová vzdálenost je tedy stanovena podle ČSN na 6,5 m od obrysu soustrojí. Posouzení vzdálenosti požárně otevřených ploch ve stěně 3.NP prov.budovy a střeše garáže (kolmá dispozice sálavé a příjmové roviny): odstup od největšího okna ve stěně: S o = 2,35 * 1,5 m, I = 79,33 kw/m 2, o.v. = 0,71 m odstup od světlíku ve střeše garáže: S o = 6,4 * 1,5 m, I = 87,57 kw/m 2, o.v. = 0,93 m Pozn.: Přístřešek pro přívěsy u jižní stěny garáží pečovatelské služby má stěnovou konstrukci jen z 50 % obvodu a není tedy považován za garáž a má konstrukci DP1 - odstupy se nestanoví (čl. I.3.1 ČSN ). Závěr: V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu požární zbrojnice a objektu garáží Pečovatelské služby se nenachází hořlavé konstrukce nebo požárně otevřené plochy jiného objektu nebo požárního úseku. Posuzované objekty neleží v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů na sousedních pozemcích. Požárně nebezpečný prostor přesahuje hranici stavebního pozemku pouze do veřejných komunikací - ul.košinovy a ul.chaloupkovy a na zpevněnou plochu parc.č.3807/1, která tvoří obslužnou komunikaci stávajících řadových garáží.

14 str zařízení pro protipožární zásah Přístupová komunikace bude v případě nutnosti tvořena veřejnými komunikacemi - ulicí Košinovou a Chaloupkovou, které jsou součástí městského komunikačního systému. Tyto komunikace splňují požadavky čl.12.2 ČSN resp ČSN tj.mají trvale volnou šířku nejméně 3 m. Příjezd bude možný do těsné blízkosti od vstupů do objektu. Nástupní plochy a vnitřní zásahové cesty se nepožadují (požární výška menší než 12 m), vnější zásahové cesty také nejsou požadovány (vícepodlažní objekt o výšce menší než 9 m a jednopodlažní objekt o ploše menší než 200 m 2 ). Dle ČSN se požaduje vnější odběrní místo s těmito parametry : - přívodní potrubí DN 100, statický přetlak min.0,2 MPa - odběr vody 6 ls -1 - odběr vody 12 ls -1 za podpory požární technikou - vzdálenost odběrního místa max. 150 m, v případě výtokového stojanu max.600 m. Pro doplňování cisteren HZS bude sloužit v případě potřeby nadzemní hydrant, který splňuje uvedené požadavky a nachází se ve vzdálenosti 400 m na ulici Božetěchové (u fakulty informatiky VUT). Pro potřeby SDH je dále navrženo odběrní místo na vodovodu DN 80 v areálu zbrojnice. Vnitřní odběrní místa budou pouze v PÚ "N 1.1/N3" a "PÚ N 1.2". Ostatní požární úseky mají buď součin (S * p) menší než 9000 (čl. 4.4b)1) ČSN ) a v případě skladu PHM je navíc nepřípustné hašení a ochlazování vodou (čl. 4.4.b2) ČSN ). Vnitřní odběrní místa hadicové systémy s tvarově stálou hadicí - budou umístěné v uvedených požárních úsecích tak, aby byla všechna místa v dosahu nejméně jednoho proudu. Ve třípodlažní části bude umístěn hadicový systém s hadicí 19 mm v 2.NP, v garáži hadicový systém s hadicí 25 mm. Pro dimenzování vodovodu počítat se současností obou odběrních míst tj.cca 1,5 l/s. Vybavení hasicími přístroji: 1.nadzemní podlaží N 1.1/N3 - Chodba - 2 * přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg N Garáž - 3 * přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg N Dieselagregát - 1 * přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg N Dílna - 2 * přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg N Garáž PS - 1 * přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg 2.nadzemní podlaží N 1.1/N3 - Chodba - 3 * přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg N Garáž - 1 * přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg N Kotelna - 1 * přenosný hasicí přístroj CO 2-5 kg 2.nadzemní podlaží N 1.1/N3 - Chodba - 2 * přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg Min.hasicí schopnosti přenosných přístrojů: PHP sněhový - 55B, PHP práškový 21A,113, C

15 str vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení Čl. I.4.4 ČSN požaduje obecně v garáži pro vozidla skupiny 2 instalaci samočinného stabilního sprinklerového hasicího zařízení (SHZ) nebo doplňkového sprinklerového hasicího zařízení (DHZ). V daném specifickém případě hasičské zbrojnice je od tohoto požadavku upuštěno z následujících důvodů: Uživatelem objektu jsou proškolené osoby, jejichž znalosti a schopnosti zaručí včasný a odborný postup při likvidaci případného požáru. Vzhledem k účelu objektu se bude ve zbrojnici nacházet dostatek prostředků pro případný zásah. Objekt bude dále vybaven systémem lokální detekce požáru (navržený systém EZS bude obsahovat automatické hlásiče požáru). Tento systém bude napojen přes GSM bránu na mobilní telefony více členů SDH, takže tyto osoby budou schopny ihned přivolat HZS a samy dorazit na místo ve velmi krátké době. Doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu nejbližší jednotky HZS z Lidické ulice je max. 10 minut. Jiná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (kromě případných klapek VZT) nejsou z hlediska ČSN požadována. 2.8 technické zařízení objektů Vytápění, plynoinstalace Vytápění objektu požární zbrojnice bude ústřední teplovodní, zdrojem tepla budou dva kondenzační plynové turbo kotle umístěné v samostatné místnosti (kotelně) v 2.NP garáže. Výkony kotlů jsou 2 * 100 = 200 kw. Kotelna je podle výkonu kotlů posuzována ve smyslu členění podle ČSN a vyhlášky ČÚBP č.91/1993 jako kotelna III. kategorie. V kotelně musí být dle čl ČSN následující vybavení: - přenosný hasící přístroj CO 2 s hasící schopností minimálně 55 B - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička první pomoci - bateriová svítilna - detektor na oxid uhelnatý Vytápění objektu garáže pečovatelské služby bude také ústřední teplovodní, zdrojem tepla bude jeden kondenzační plynový turbo kotel umístěný v úklidové místnosti. Výkon kotle je do 50 kw. V tomto případě se nejedná se o kotelnu ve smyslu ČSN Všechny kotle jsou uzavřeným spotřebičem, nevznikají tedy požadavky na přívod spalovacího vzduchu. Přívod vzduchu k hořákům a odvod spalin je řešen nad střechu systémovými koaxiálními vertikálními kouřovody DN 80/DN 125, které musí být umístěny ve stavbě (vzhledem k hořlavým materiálům) v souladu s návodem výrobce. Spalinová cesta bude v provedení plast (PP) s odolností T120 C a vzhledem k tomu, že teplota spalin je velmi nízká (max.cca 60 0 C, nepředpokládá se nějaké omezení vzdálenosti hořlavých materiálů. Rozvody plynu Přívod plynu do objektu bude ukončen kulovým kohoutem ve společné nice s regulací a fakturačním měřením na fasádě objektu. Plynovodní instalace musí být řešeny dle příslušných plynařských norem a technických pravidel, zejména dle ČSN EN 1775 a TPG Rozvody plynu nesmí být vedeny vnitřním prostorem garáže. Rozvodná potrubí plynu pro kotelnu musí být dále provedena v souladu s požadavky ČSN čl a ČSN (čl ), k nimž patří zejména následující: - rozvod plynu uvnitř budovy bude v ocelovém potrubí a bude ve všech spojích svařovaný. Svary musí být zkontrolovány vhodnou nedestruktivní metodou (čl ČSN a čl ČSN )

16 str.11 - hořáky kotlů budou opatřeny zařízení pro samočinnou kontrolu těsnosti uzavíracích armatur hořáků. Blokovací funkce tohoto zařízení musí být zapojena do automatiky hořáku (čl ČSN ). - na konci plynovodu před hlavními uzávěry kotlů nebo na konci potrubí v kotelně bude instalováno odvzdušňovací zařízení (čl ČSN ) Kotelna bude dále podle požadavku čl. 7.6 ČSN vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, atd. Rozvodné potrubí plynu splňuje čl ČSN nepožadují se další opatření. Pro veškerá instalovaná tepelná zařízení v objektu (zdroje tepla, spotřebiče pro vaření, ohřívač TUV, apod.) budou dodrženy požadavky přílohy č.8 vyhl.č.23/2008 Sb a ČSN Vzduchotechnika (VZT) V objektech požární zbrojnice a garáží PS je navrženo nucené větrání a teplovzdušné vytápění garáží, myčky, dílny, soc.zařízení a šaten, větrání technických místností, skladu PHM, větrání montážní jámy a dále v garážích zbrojnice odtah výfukových plynů. Popis celého systému větrání je předmětem samostatné části projektové dokumentace, z hlediska PO je třeba zdůraznit následující zásady: V objektu není navržena centrální strojovna vzduchotechniky jednotlivá zařízení budou umístěna na střeše nebo přímo v potrubí popř.pod stropem větraných místností. Rozvody VZT budou z nehořlavých hmot. Vzduchotechnické potrubí, které bude procházet požárně dělicí konstrukcí, bude opatřeno v místě prostupu protipožární klapkou nebo, pokud bude procházet některým požárním úsekem bez vyústění, protipožární izolací. Ve všech případech postačí odolnost EI 30 )nepředpokládá se, že by se nějako rozvody procházely skladem PHM). V některých případech bude takto procházet požárně dělicí konstrukcí potrubí o průřezové ploše do mm 2 a protože mezi těmito prostupy bude vzdálenost větší než 0,5 m, nepožaduje se požární izolace ani požární klapka (pouze musí být konstrukce doplněna ve stejné skladbě až k vnějšímu povrchu potrubí). Větrací mřížky v požárně dělicích konstrukcích budou opatřeny stěnovými uzávěry (PSUM). Umístění sacích a výfukových otvorů VZT zařízení musí respektovat čl. 4.3 ČSN (popř. musí být v potrubí osazena kouřová čidla, které samočinně vypnou vzduchotechnické zařízení při výskytu zplodin hoření v potrubí). Na vzduchotechnickém potrubí musí být viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo k sání. Elektroinstalace Elektroinstalace bude vedena převážně pod omítkou popř.v lištách po povrchu, v podlaze a nad podhledy. Rozvody a spotřebiče (svítidla) budou navržena s ohledem na určené vnější vlivy a druh podkladu. Rovněž bude provedena ochrana objektu před účinky statické a atmosferické elektřiny. Elektrická zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu nejsou dále předmětem hodnocení, protože v prostorách, kde připadá na osobu podle ČSN méně než 10 m 2 půdorysné plochy (kanceláře, zasedací místnosti) nebude hmotnost izolace volně vedených vodičů (tj. i vodičů nad "nepožárními" podhledy) větší než 0,2 kg/m 3 obestavěného prostoru místnosti. Elektrická zařízení sloužící protipožárnímu zabezpečení nejsou (kromě nouzového osvětlení, které má autonomní záložní zdroj) navržena.

17 str.12 Podle požadavku čl.4.5. ČSN musí být v případě požáru umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu, jejichž funkčnost není nutná při požáru - CENTRAL STOP. Vzhledem k tomu, že obvody jsou zálohovány dieselagregátem, musí zajistit CENTRAL zároven i odpojení od dieselu!!!. Vypínací prvek musí být označen textovou tabulkou "CENTRAL STOP" je navrženo jeho umístění do chodby za hlavní vstup u ohlašovny (spojové místnosti). Správnost provedení elektroinstalace bude doložena revizní zprávou, která bude předložena při kolaudaci. Těsnění prostupů kabelů a potrubí Prostupy rozvodů a instalací, potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektro rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů se hodnotí souladu s požadavky čl ČSN EN /2008 v případech dle čl ČSN /2009. U níže uvedených průřezů musí být zajištěno, aby se požár nešířil ani vnitřním prostorem potrubí či hořlavou hmotou instalací. Průřezy s těsněním dle čl ČSN EN :2008 podle čl ČSN : a) s požární odolností EI (při průchodu přes požární stěny a stropy) aa) kanalizační potrubí,tř.reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8000mm 2 jde-li o vertikál.polohu potrubí nebo přes 12500mm 2,jde-li o horizont.polohu potrubí(ei-uu nebo EI-CU) ab) potrubí s trvalou náplní vody tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15000mm 2 (EI-UC) ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu nebo jiného nehořlavého plynu vč.vzt rozvodů tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12000mm 2 (EI-UC) ad) kabelové a jiné elektro rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1kg/m běžný (týká se jen hmotnosti izolace). Pokud požárně dělicí konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí tř. reakce na oheň B až F a jsou většího průřezu než 2000 mm 2, přičemž jejich osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být také tato potrubí utěsněna podle čl ČSN EN :2008. Těsnění se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požadovanou požární odolností konstrukce, kterou prostupují (nepožaduje se vyšší odolnost než 90 minut). Případné systémově řešené prostupy budou zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o: a) požární odolnosti, b) druhu nebo typu ucpávky, c) datu provedení, d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, e) označení výrobce systému. Prostupy, které mají menší světlé průřezové plochy než stanoví čl.6.2.2, nebo mají třídu reakce na oheň A1 a A2 (včetně izolace), se nemusí klasifikovat podle ČSN EN , avšak prostup musí být po instalaci potrubí dozděn dobetonován či jinak zaplněn výrobky tř.reakce na oheň A1 nebo A2 až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud skladba požárně dělicí konstrukce neumožňuje takovéto utěsnění prostupujících rozvodů, řeší se těsnění podle ČSN EN :2008.

18 str.13 Těsnění spar Těsnění spar se hodnotí souladu s požadavky čl ČSN EN :2008 v případech dle čl ČSN :2009. V požárně dělicích konstrukcí EI musí mít spáry požární odolnost EI, v požárně dělicích konstrukcích EW nebo E musí mít spáry odolnost E. Požární odolnost těsnění spar musí být shodná s požadovanou dobou požární odolnosti konstrukce, v níž se vyskytují. Rozvodná potrubí nehořlavých látek splňují čl a) ČSN nepožadují se další opatření. 2.9 skladování pohonných hmot a maziv V prostoru řadové garáže mohou být ukládány kapalné pohonné hmoty (nafta, benzin) v nerozbitných přenosných obalech v množství nejvýše 40 litrů na jedno stání vozidel sk.1 nebo 80 l na jedno stání vozidel sk.2 a nejvýše20 l oleje na jedno stání kterékoliv skupiny. Hořlavé kapaliny převyšující uvedená množství budou skladována v místnosti skladu PHM (sam.pož.úseku N 1.3). Množství hořlavých kapalin v tomto skladu nepřesáhne objem 7 m 3. Ve smyslu ČSN se jedná o uzavřený příruční sklad. Skladovány budou kapaliny všech tříd nebezpečnosti. Sklad bude mít podlahu tvořenu železobetonovou nepropustnou vanou, která je navržena jako havarijní jímka o obsahu 20% skladovaného množství nebo o objemu největšího přepravního obalu (podle toho co je větší). Kovové konstrukce v podlaze musí být uzemněny a musí mít svodový odpor menší než 10 6 Ω. Navržená jímka, která bude mít plochu do 50 m 2, znemožňuje nekontrolované rozlití hořlavé kapaliny mimo prostor místnosti (viz pozn.2) ČSN ). Ve skladu bude prováděna manipulace přečerpávání kapalin ručním čerpadlem a proto musí být v průběhu manipulace sklad větrán nuceným větráním s šestinásobnou výměnou vzduchu. Větrání musí být podtlakové a provozní větrání bude spínáno současně s osvětlením skladu popř.při uvedení čerpadel do chodu. Odsávání vzduchu bude zajišťovat nástěnný ventilátor a přívod vzduchu bude přes stěnové mřížky z prostoru haly. Stěnové mřížky budou zajištěny protipožárními stěnovými uzávěry viz kapitola 12. V době, kdy nebude v provozu nucené větrání, bude sklad větrán přirozeným větráním otvory v obvodové stěně. Otvory pro přívod čerstvého vzduchu o velikosti nejméně 1% podlahové plochy musí být umístěny nejvýše 0,15 m nad podlahou a odváděcí otvory o velikosti nejméně 1,3 % co nejvýše pod stropem. Do této plochy lze započítat volnou aerodynamickou plochu ventilátoru. Obecně je velikost otvorů uváděna volnou aerodynamickou plochou a bez dalšího průkazu je geometrická plocha dvojnásobná. Rozvodná potrubí s hořlavou kapalinou nebudou prováděny. Při provozování skladu hořlavých kapalin musí být dále dodrženy požadavky přílohy č. 7, kap.c vyhl.č.23/2008 Sb a přílohy F ČSN , k nimž patří zejména: - všechny obaly (plné i vyprázdněné) musí být opařeny nápisem, upozorňujícím na jejich obsah. - větrací otvory v obvodové stěně provedeny a zabezpečeny proti zásahu nepovolaných osob (drátěná síť s oky max.10 * 10 mm. - prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami. - potřísněné látky použité k odstranění rozlitých kapalin musí být odstraněny na bezpečné místo, kde nemohou způsobit požár (samostatný kovový kontejner) a nesmí být uloženy v prostorách s výskytem hořlavých kapalin.

19 str.14 - u vstupů a východů z prostor skladu PHM (včetně prostoru pro úplné otevření dveřních křídel) nesmí být umístěny žádné hořlavé kapaliny ani jiné předměty. - při provozu se musí stanovit a provést opatření, aby z prostorů s výskytem hořlavých kapalin nebo v prostoru s výskytem hořlavých kapalin nedocházelo k úniku, roztečení a prosakování hořlavých kapalin a při mimořádném úniku těchto látek nedošlo k jejich kontaktu s potencionálním iniciačním zdrojem nebo s jinými hořlavými nebo hoření podporujícími látkami. - hořlavé látky se mohou ukládat pouze v obalech pro ně určených - prostory s výskytem hořlavých kapalin je nutné zabezpečit před nepříznivými účinky statické elektřiny - při skladování hořlavých kapalin se postupuje dle platných předpisů, např.čsn přepravní obaly musí být zajištěny proti pádu a ohrožení přepravním nebo jiným zařízením - celková skladovací výška při volném uložení obalů nesmí překročit 2 m - ve skladu oleje musí být vzdálenost vrchní části přepravního obalu nebo kontejneru od svítidel na stropě nebo na stěně nejméně 0,8 m. Svítidla musí být vybavena kryty zajišťujícími ochranu proti mechanickému poškození - plné obaly a prázné nevyčištěné obaly nesmí být uloženy otvorem dolů - prostor pro skladování prázdných nevyčištěných obalů musí být označen tabulkou Prázdné obaly - ve skladu PHM se nesmí současně skladovat jiné látky a výrobky, které přímo nesouvisí se skladovanými hořlavými kapalinami a mohly by iniciovat vznik požáru nebo šířit požár nebo urychlit šíření požáru - hořlavé kapaliny I.třídy nebezpečnosti (benzin, vyjeté oleje) se smějí vytlačovat pomocí vzduchu o přetlaku nejvýše 0,01 MPa. - objem hořlavé kapaliny, který může být do obalu naplněn, je třeba mít pro daný provoz stanoven a to vždy ke konkrétní kapalině, objemu a druhu obalu 2.10 výstražné a bezpečnostní tabulky V objektu budou rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN ISO 3864 a ČSN Jedná se zejména o požární značky označené.v uvedené normě ISO: - NE 01 (hydrant) - NE 05 (hasicí přístroj) - NE 06 (hlásič požáru) - NE.24, NE.25 (otvírání dveří táhnout, tlačit) - NE.10a, 10b (únikový východ vpravo, vlevo) - NE.12b, 12d (únikové schodiště vpravo, vlevo dolů) Požární značky NE.01 až NE.06 budou označovat umístění příslušného požárního zařízení, směrové požární značky budou umístěny na společných komunikacích a budou orientovány podle směrů úniku nebo směrů k zařízení PO. Dále budou použity bezpečnostní značky, a to zejména: - B 1.1 (zákaz kouření) - B 1.2 (zákaz výskytu otevřeného ohně) - B 1.4 (zákaz použití vody pro hašení) - NB 1.53 (zákaz vstupu nepovolaných osob) - NB "Pozor - pod napětím" a budou označeny hlavní vypínače elektro a uzávěry plynu a vody

20 str.15 Dále bude oplocený prostor s dieselagregátem opatřen nápisem Nebezpečí ohně hořlavé kapaliny III. popř. IV.tř.nebezpečnosti, tabulkami se zákazem kouření a manipulace s plamenem. Vzhled a umístění bezpečnostních značek musí být v souladu s Nařízením vlády ze dne , které bylo zveřejněno ve vyhl.č.11/2002 Sb. Poznámka - dle nařízení vlády ze dne , kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti. Značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční. 3. závěr Navržený objekt byl posouzen na úrovni dokumentace ke stavebnímu řízení. Objekt vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby za předpokladu, že při zpracování realizační dokumentace a při samotné realizaci budou splněny podmínky této zprávy, k nimž patří především následující: a) Rozsah a konstrukce stavby budou provedeny dle dokumentace a podkladů, předložených k tomuto posouzení (archivováno u projektanta). b) Bude provedeno členění do požárních úseků - viz kap c) Pro železobetonové nosné konstrukce budou dodrženy požadavky pro dimenzi a krytí výztuže, popř.tloušťku omítky - viz kap d) Okna ve východní stěně spojové místnosti budou pevná (neotevíravá) a budou vykazovat požární odolnost EI 30 DP1 - viz kap e) Budou osazeny požární uzávěry (vybavené samozavírači) - viz kap f) Bude zajištěna požární odolnost ocelové konstrukce střechy a střešního pláště - viz kap g) Střešní plášť bude dále splňovat klasifikaci nejméně B ROOF (t1) - viz kap h) Dveře na únikových cestách budou vybaveny kováním, umožňujícím jejich otevření - viz kap i) Na únikových cestách bude instalováno nouzové osvětlení - viz kap j) Budou zřízena vnitřní odběrní místa požární vody - viz kap. 2.6 k) Budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje - viz kap l) Bude instalován systém EZS s kouřovými hlásiči - viz kap. 2.7 m) Vnitřní instalace budou provedeny způsobem dle popisu v kap. 2.8.

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové

Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení (ust. 27 zákona). Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 Bod pořadu jednání: 104. Název : Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce objektu budovy E na kancelářský objekt stavební

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 427/2012 Všeruby 19.3.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zodpovědný projektant: Ing. Hana Petrmichlová Kyjevská 112, 326 00 Plzeň tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com ČKAIT 0202259 Název stavby: Číslo zakázky: 2018-128

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje 14. ročník konference Červený kohout Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje Nedostatky zjištěné v rámci

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.f. Plynová zařízení Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR Identifikační údaje uchazeče: Název uchazeče: Sídlo uchazeče: IČ: Osoby oprávněné jednat za uchazeče: Jméno a příjmení, funkce:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více