POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU"

Transkript

1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová, Rantířovská 120, Jihlava DATUM: V Jihlavě, listopad

2 Charakteristika objektu Identifikační údaje stavby: Název stavby: Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy Místo stavby: č.p. 44, p.č. 51, k.ú. Čechy Investor: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, Domaželice Obec: Čechy Projektant: Ing. V. Zatloukal, Holešov Dobrotice 115, Holešov Projektant PBŘ: Jaroslava Pakostová, Rantířovská 120, Jihlava Projektový stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení Použité ČSN ČSN Požární bezpečnost staveb Zemědělské stavby ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb Ochrana staveb - VZT ČSN Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody ČSN Požární bezpečnost staveb Výhřevnost hoř. látek ČSN Požární bezpečnost staveb Navrhování EPS ČSN Požární bezpečnost staveb Hořlavé kapaliny ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení ČSN Požární bezpečnost staveb Obsazení objektů osobami ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou ČSN Zdroje požární vody ČSN Komíny a kouřovody ČSN EN1443 Komíny všeobecné požadavky ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN /2007/ed.II Požární odolnost stavebních konstrukcí - publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů Použité zákony, vyhlášky: - vyhláška MV č.246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. - vyhláška č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavbu ve znění pozdějších předpisů. - zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. - vyhláška č.23/ o technických podmínkách požární ochrany ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. - NV 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Obsah PBŘ respektuje požadavky Zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. 31a písm. c) zákona a vyhlášky č.23/ 2008, jeho rozsah je určen Vyhláškou č.246/2001 Sb. 41. Pro výpočtovou část je využito výpočtových programů FIRE-NX (ing.bochňák), WinFire Office a VPOSAN firmy FreeRW soft v.o.s. 2

3 Charakter stavby: Předmětem projektové dokumentace je novostavba školícího středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy. Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu na místě, kde bude provedena předchozí demolice, byla použita dokumentace k rozhodnutí o změně účelu užívání z rodinného domu na víceúčelový objekt. Stavba bude provedena v obvodu dosud zastavěné části stavby. Předmětná část stavby bude napojena na energie ze stávající uliční části nemovitosti. Přístup bude z přilehlé komunikace. Půdní prostor ve 3.NP je bez využití. Stavebně konstrukční řešení Svislé konstrukce Zděné konstrukce se navrhují z keramických tvárnic v modulu 250 mm a tl. 500 mm. Obvodové zdivo s ohledem na tepelný odpor tvárnic s výplní hydrofobizovanou minerální vatou, středové nosné zdivo pak bez výplně. Příčky z tvárnic z polovičního modulu, výškově rovněž 250 mm. Fasádní zdivo přízemní dvorní část bude z keramických lícových cihel. Komínové zdivo je navrženo ve standartu Schidel. Na uliční fasádě ve 2.NP bude proveden rošt dřevěný obklad stěny z jednostranně hoblovaných prken tl. 20 mm, rám bude ocelový. Vodorovné konstrukce Stropní konstrukce se navrhují jako výrobek tesařský, z trámů rozměrů min. 180 x 220 mm. Na nich se provede vrstva z prken, dále dřevěný rošt nesoucí fošnovou podlahu. Schodiště se navrhuje jako truhlářský výrobek, bez podstupnic tzv. mlynářské. Pokrývačské práce Krytina se navrhuje vláknocementová, v provedení šablony typu eternit, v odstínu antracit. Krov je navržen trámové vaznicové konstrukce. Nové trámy budou obroušeny nebo ohoblovány. Podélné ztužení střechy je zajištěno především štítovými zdmi a středovou podélnou zdí. Pro osazení střešních oken a světlíků se provede osazení rámů. Truhlářské konstrukce Dřevěná okna se navrhují ve standartu provedení Euro s izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře se navrhují dřevěné. Řešení požární ochrany objektu Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy je posouzeno a rozděleno do požárních úseků dle ČSN stavební objekt je rozdělen do požárních úseků dle ČSN a ČSN ; - zatřídí se konstrukční systém dle ČSN a ČSN ; - výpočtem je určeno požární riziko požárních úseků a zařazení do stupně požární bezpečnosti; - jsou posouzeny stávající a nové konstrukční části z hlediska požadavků na požární odolnost a hořlavost; - jsou posouzeny únikové cesty v návaznosti na obsazení objektu osobami, jsou určeny podmínky bezpečné evakuace z objektu; - jsou určeny velikosti požárně nebezpečného prostoru (odstupové vzdálenosti) mezi požárními úseky (koutové napojení) a ve vztahu na hranici pozemku investora; - je navrženo nutné vybavení PHP, požární vodou, je posouzena nutnost vybavení požárně bezpečnostním zařízením; 3

4 Určení konstrukčního systému, požární výška h. Zatřídění konstrukčního systému je řešeno dle čl ČSN v návaznosti na čl. 3.2 ČSN Požární výška objektu h = 5,945 m - Konstrukční systém objektu HOŘLAVÝ DP3 Dělení objektu do požárních úseků PÚ N1.01/N3 - Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy PÚ N Kabinet Přehled požárních úseků PÚ N1.01/N3 - Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Vstup a schody 29,4 5,0 0,80 10, Učebna 1 30,0 35,0 0,90 10, Kuchyňka 17,3 15,0 1,05 10, Chodba 15,7 5,0 0,80 10, WC muži a ženy 9,3 5,0 0,70 5, Technická místnost 13,2 15,0 1,10 5, Hala 32,3 5,0 0,80 10, Učebna 39,0 35,0 0,90 10, Čajová kuchyňka 17,3 15,0 1,05 10, Chodba 15,8 5,0 0,80 7, WC 7,5 5,0 0,70 2, Chodba - odpočívadlo 32,3 5,0 0,80 5, Půdní prostor 39,0 5,0 1,00 10, Půdní prostor 28,3 5,0 1,00 10, Půdní prostor 17,3 5,0 1,00 10, Půdní prostor 23,5 5,0 1,00 10, PÚ N Kabinet č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] Kabinet 28,4 50,0 1,10 10, Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti Výpočet požárního rizika a stanovení SPB PÚ je provedeno přesným výpočtem dle modulu NX802,Radim Bochňák,a tvoří nedílnou součást této TZPO Hořlavé stavební konstrukce jsou zahrnuty do p s - nejedná se o požárně dělící konstrukce ani nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části. PÚ N1.01/N3 - Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 367,05 So [m2] = 24,25 ho [m] = 1,32 hs [m] = 2,36 Sm [m2] = 39,00 p [kg.m-2] = 20,90 an = 0,921 a = 0,912 b = 1,188 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 22,64 Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 49,40 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 29,70 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 1467,28 Největší počet užitných podlaží z = 4 Stupeň požární bezpečnosti = III. SPB 4

5 PÚ PN Kabinet POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 28,37 So [m2] = 1,25 ho [m] = 1,25 hs [m] = 2,60 Sm [m2] = 28,37 p [kg.m-2] = 60,00 an = 1,100 a = 1,067 b = 1,150 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 73,57 Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 41,67 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 25,83 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 1076,39 Největší počet užitných podlaží z = 1 Stupeň požární bezpečnosti = V. SPB Stávající sousední bytová část je ve III. SPB a stávající sousedící stodola je rovněž ve III. SPB. Posouzení stavebních konstrukcí Stropní konstrukce se navrhují jako výrobek tesařský, z trámů rozměrů min. 180 x 220 mm. Na nich se provede vrstva z prken, dále dřevěný rošt nesoucí fošnovou podlahu. Zděné konstrukce se navrhují z keramických tvárnic v modulu 250 mm a tl. 500 mm. Obvodové zdivo s ohledem na tepelný odpor tvárnic s výplní hydrofobizovanou minerální vatou, středové nosné zdivo pak bez výplně. Příčky z tvárnic z polovičního modulu, výškově rovněž 250 mm. Krytina se navrhuje vláknocementová, v provedení šablony typu eternit, v odstínu antracit. Krov je navržen trámové vaznicové konstrukce. Druh stavebních konstrukcí a jejich odolnost se stanoví dle tabulky 12 položky 1-12 ČSN Konstrukce Podlaží Mezní I. II. III. IV. V. stav požárně - nadzemní EI 15/DP1 30/DP1 45/DP1 60/DP1 90/DP1 dělící stěny - poslední EI 15/DP1 15/DP1 30/DP1 30/DP1 45/DP1 mezi EI, REI 30/DP1 45DP1 60DP1 90/DP1 120/DP1 objekty -obvodové - nadzemní EW stěny - poslední EW nosné - - nadzemní REI stropy,sloupy - poslední REI nosná konstrukce střechy R požár. - nadzemní EW,EI 15DP3 15DP3 30DP DP2 uzávěry - poslední EW,EI 15DP3 15DP3 15DP DP3 - nosné konstrukce uvnitř R PÚ nezajišťující stabilitu objektu - střešní plášť EI šachty instalační EI 30/DP2 30/DP2 30DP1 30DP1 45DP1 - požární uzávěry instal. šachet EI 15/DP2 15/DP2 15DP1 15DP1 30DP1 Navržené stavební konstrukce jsou posouzeny dle ČSN /2009, podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů, případně dle technických listů výrobců. V rámci kolaudace objektu budou doklady o skutečné požární odolnosti (v souladu s požární odolností požadovanou) jednotlivých konstrukčních částí doloženy. 5

6 Skutečné požární odolnosti navrhovaných konstrukcí: Požární stěny mezi objekty Požární stěny mezi objekty jsou navrženy z keramických tvarovek tl 500 mm s oboustrannou omítkou. Požární odolnost vyhovuje požadavku REI 120 minut pro III. SPB pro nadzemní podlaží dle katalogových listů výrobce. Požární stěny Požární stěna oddělující kabinet od školícího střediska je navržena z keramických tvarovek tl 500 mm s oboustrannou omítkou. Požární odolnost vyhovuje požadavku REI 90 minut pro III. SPB pro nadzemní podlaží dle katalogových listů výrobce. Požární stěna se bude stýkat s požárním stropem s požadovanou požární odolností. Požární stěna musí splňovat požadavky čl. 8.2 požadavky ČSN Požární stropy Nosná konstrukce střechy nad 3.NP je chráněná podhledem ze sádrokartonové konstrukce s požární odolností EI 30 minut. Požární atest EI 30 DP1 od sádrokartonových konstrukcí bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Požární uzávěry Dveřní otvory (požárně dělících konstrukcích) budou vyplněny atestovanými požárními uzávěry s ohledem na stanovené SPB. Požární uzávěry, mezi jednotlivými požárními úseky budou v provedení EW. Požární uzávěry budou opatřeny samouzavíracími mechanizny. Požární atest od požárních uzávěrů bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Dveře z kabinetu místnost č. 207 do učebny místnost 202 jsou navrženy s požární odolností EW 45DP2-C. Požární uzávěry musí být označeny podle Vyhlášky MV č.202/1999 Sb., značení musí být na každém jednotlivém výrobku, tj. na dveřích a rámech v místě, která jsou pro kontrolu trvale přístupná i po zabudování na stavbě. Obvodové stěny Provedené z keramických tvarovek tl. 500 mm dle technických listů výrobce vyhovují požadavku REI 45 DP1 pro nadzemní podlaží. Vnější obvodový plášť bude uzavřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty systému tl. 120 mm. Zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací tl.120 mm. Požární výška h 12m! Na zateplení objektu s požární výškou objektu h 12m nejsou kladeny žádné požadavky viz ČSN Na zateplení objektu s požární výškou objektu h < 12m nejsou kladeny žádné požadavky dle ČSN Požadavky zateplení obvodových stěn zpřesňuje čl ČSN a) konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová úprava, tepelná izolace,nosné rošty,upevňovací prvky) a za vyhovující se považuje:1/třída reakce na oheň B, jde-li o konstrukci s výškovou polohou menší než 22,5m, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou, b) povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 v souladu s čl ČSN

7 Řešení: Kontaktní způsob provedení izolace je dodržen! Dle Poznámky k čl ČSN se za kontaktní způsob spojení považují i případy, kde mezi tepelnou izolací a povrchem obvodové stěny jsou i vertikální otvory (např. profilovaný povrch obvodové stěny) jejichž průřezová plocha v horizontální úrovni není větší než 0,01m2 na běžný metr. Úpravami dle čl se nemění původní zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny a tím ani původní konstrukční systém objektu. Požární pásy Požární stěny mezi objekty musí mít v obvodové stěně vytvořený svislý požární pás podle , široký nejméně 900 mm. Poloha svislého požárního pásu vzhledem k požární stěně může být libovolná, avšak požární pás se musí s požární stěnou stýkat po celé tloušťce požární stěny - vyhovuje. Požární pásy jsou tvořeny obvodovými zděnými stěnami s požární odolností 120 minut. Nosné konstrukce Strop nad 1.NP a 2.NP je tvořen dřevěnými trámy uloženými na železobetonový věnec. Na nich se provede vrstva z prken, dále dřevěný rošt nesoucí fošnovou podlahu. Nosná konstrukce dřevěné trámy (180 x 220 mm) vyhovují požární odolnosti 45 minut dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů, Pavus a.s. Požární odolnost dřevěného prvku podle ČSN EN Výsledky: Požární odolnost dřevěného prvku: 49.1 [minut] Klasifikační požadavek: R Vstupní data: Návrhová šířka průřezu - b: 180 [mm] Druhý rozměr průřezu - h: 220 [mm] Součinitel spolehlivosti materiálu při požární situaci - γ M,fi: 1.0 [-] Redukční součinitel zatížení při požární situaci - η fi: 0.6 [-] Specifikace prvku: ohýbaný prvek (nosník, trám) Tepelné namáhání prvku: vystavení požáru ze tří stran Specifikace materiálu: rostlé - jehličnaté dřevo Viditelné dřevěné sloupky: - sloupky 2.NP 120/120mm - vystavěná požáru ze čtyř stran, výsledná požární odolnost = 16.0 minut, nevyhoví požadavku na požární odolnosti R 45 minut - sloupky 3.NP 120/120mm - vystavěná požáru ze čtyř stran, výsledná požární odolnost = 17.3 minut, nevyhoví požadavku na požární odolnosti R 30 minut Sloupky nevyhoví požadované požární odolnosti dle tab. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů Roman Zoufal a kolektiv - budou opatřeny nátěrem (např. nátěr PLAMOSTOP D Transparent) na požadovanou požární odolnost R 45minut (dřevěný sloup 2.NP) a R30 minut (dřevěný sloup 3.NP). Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků jsou také zděné tl. 250 mm 50 0mm s oboustrannou omítkou. Vyhovují požadavku požární odolnosti R 45 DP1. Konstrukce schodišť Konstrukce schodiště, které není součástí chráněné únikové cesty musí vykazovat požární odolnost R 15 minut (15 DP3). 7

8 Z prvního do druhého a do třetího podlaží je navrženo dřevěné schodiště podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů Pavus a.s.,. Nosné prvky schodiště: schodnice 60/180mm vyhoví R15 ( tab ) sloupek 160/160mm výšky 6m vyhoví R 15 ( tab.5.2.1f.) stupně z fošen z lamelového lepeného dřeva 60/265mm vyhoví 15 ( tab.5.1.3) Navržená konstrukce dřevěného schodiště vykazuje požární odolnost R15 minut. Nosná konstrukce střechy Požadovaná požární odolnost pro nosnou konstrukci střechy je R 30 minut. Nosná konstrukce střechy nad 3.NP je chráněná podhledem ze sádrokartonové konstrukce s požární odolností EI 30 minut. Požární atest EI 30 DP1 od sádrokartonových konstrukcí bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Střešní plášť Střešní plášť nad třetím nadzemním podlažím nemusí vykazovat požární odolnost, protože je nad požárním stropem v souladu s požadavky čl ČSN Dle ČSN čl nesmí být v konstrukcí střech, pohledů stopů použito hmot, které při požáru jako hořící odkapávají a odpadávají. Povrchové úpravy. Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí v ambulantním zdravotnickém zařízení nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene: mm. Min pro stěny - 75 mm. Min pro pohledy Prostupy Všechny prostupy instalací, rozvodů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny dle čl. 6.2 ČSN V posuzovaném objektu se nenachází prostupy v souladu s čl. 6.2 ČSN V požární stěně povede pouze kabel CYKY pro osvětlení a zásuvky do prostoru kabinetu. Závěr Stavební konstrukce vyhovují požadavkům tab.12 ČSN Všechny protipožární úpravy musí provádět odborná firma vlastnící Oprávnění o provádění prací, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby je třeba doložit požární odolnost a atesty od použitých materiálů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je třeba doložit certifikáty dokladující požadovanou požární odolnost konstrukce a uzávěrů. Posouzení únikových cest Únikové cesty musí zajistit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. Je-li k dispozici více únikových cest mohou být i dveře vodorovně posuvné. Uzávěry otvorů dveří, vrat, jimiž prochází úniková cesta se musí otvírat ve směru evakuace. Nechráněné únikové cesty Dle čl ČSN je NÚC trvale volná komunikace, popř. komunikační prostor v posuzovaném požárním úseku s požárním rizikem, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. 8

9 Skutečná doba evakuace všech osob z požárem ohroženého objektu musí být menší než doba ohrožení osob zplodinami a kouřem při požáru! Volné prostranství kolem objektu odpovídá podmínkám možné evakuace. Stanovení počtu únikových cest. PÚ N1.01/N2 - Školící středisko Čechy K dispozici je pouze jedna nechráněná úniková cesta ústící na volné prostranství, která splňuje podmínky ČSN PÚ N Kabinet K dispozici je pouze jedna nechráněná úniková cesta ústící na volné prostranství, která splňuje podmínky ČSN Posouzení nechráněných únikových cest dle ČSN PÚ PN1.01/N2 - Školící středisko Součinitel a = 0,912 Započitatelný počet osob podle ČSN = 46 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 8,0 Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,1 e. č.p.typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] NÚC 1,1 29,4 20,0 1,0 1, S dolů Ano Úniková cesta z odborných učeben začíná u dveří těchto místností. Jsou splněny podmínky čl ČSN , v místnosti je nejvýše 40 osob, podlahová plocha je menší jak 100 m2 a největší vzdálenost k východu z této místnosti je do 15 m. V souladu s čl ČSN se východové dveře na volné prostranství mohou otevírat proti směru úniku. Východovými dveřmi neprochází více jak 200 osob. Evakuace osob ze školícího střediska - PÚ N1.01/N3, jedna NÚC Počet evakuovaných osob E = 46 osob po schodech dolů Lmax = 29,4 m skutečná délka NÚC je do 20 m VYHOVUJE! Šířka NÚC u = 1,0 ú.pruh Skutečná šíře je 1,5 ú.pruhy VYHOVUJE! Doba evakuace tu = 1,1 min po rovině Doba ohrožení te = 1,26 min (sníženo o 40 %) Je splněna podmínka tu < te < tumax Evakuace je vyhovující Evakuace osob z kabinetu - PÚ N Kabinet, jedna NÚC Počet evakuovaných osob E = 10 osob po schodech dolů Lmax = 29,4 m skutečná délka NÚC je do 20 m VYHOVUJE! Šířka NÚC u = 1,0 ú.pruh 9

10 Skutečná šíře je 1,5 ú.pruhy VYHOVUJE! Doba evakuace tu = 0,8 min po rovině Doba ohrožení te = 1,26 min (sníženo o 40 %) Je splněna podmínka tu < te < tumax Evakuace je vyhovující Požadavky na dveřní uzávěry Únikové cesty musí být vždy trvale volné, nezastavěné např. materiálem nebo výrobky, umožňující okamžitou evakuaci všech osob v každou dobu provozu. Dveře na únikových cestách pro evakuaci osob musí umožňovat snadný a rychlý průchod a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek. Označení únikových cest musí být provedeno v souladu ČSN ISO 3864, směry úniku musí být vyznačeny v souladu s Nařízením vlády č.11/2002sb., ve kterém se stanoví velikost a vzhled bezpečnostních značek a jejich umístění! Značení únikových cest bude fotoluminiscenčními tabulkami. Stanovení požárně nebezpečného prostoru K zamezení přenosu požáru vně hořícího požárního úseku nebo objektu na jiný objekt nebo požární úsek je nutno vytvořit nezbytný odstup vymezený požárně nebezpečným prostorem. Odstupová vzdálenost je stanovena výpočtem dle ČSN na základě požárního rizika požárního úseku,délky PÚ a velikosti požárně otevřených ploch. Obvodové stěny splňují požární odolnost REI45 minut,proto jsou odstupové vzdálenosti stanoveny pouze pro požárně otevřené plochy. V souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb.je požárně nebezpečný prostor stanoven od jednotlivých otvorů, protože jako celek netvoří 40% p.o.ploch a dále je požárně nebezpečný prostor stanoven neboli ověřen dle Poznámky čl ČSN Požárně nebezpečný prostor vymezený odstupovou vzdáleností nesmí zasahovat na sousední pozemek,k němuž má vlastnické právo jiná osoba,lze tuto skutečnost řešit i v rámci stavebního řízení. PÚ N 1.01/N3 - Školící středisko Čechy 1.Nadzemní podlaží Požárně Pv otevřená plocha (kg/m2) Po (%) l (m) h (m) d (m) Zhodnocení 900 x ,9 2 1,52 Vyhovuje (dveře směr dvůr) Závěr: Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nepřesáhne hranice pozemku. Zároveň požárně nebezpečným prostorem nejsou ohroženy žádné jiné objekty a požárně otevřené plochy se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně otevřená plocha 900 x 2000 (dveře směr dvůr) Pv (kg/m2) Po (%) l (m) h (m) d (m) Zhodnocení ,9 2 1,52 Vyhovuje 10

11 Závěr: Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nepřesáhne hranice pozemku. Zároveň požárně nebezpečným prostorem nejsou ohroženy žádné jiné objekty a požárně otevřené plochy se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně Pv otevřená plocha (kg/m2) Po (%) l (m) h (m) d (m) Zhodnocení 3000 x ,5 1,72 Vyhovuje (okno směr dvůr) Závěr: Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nepřesáhne hranice pozemku. Zároveň požárně nebezpečným prostorem nejsou ohroženy žádné jiné objekty a požárně otevřené plochy se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně otevřená plocha x 2425 (dveře + okno + okno - ulice) Pv (kg/m2) Po (%) l (m) h (m) d (m) Zhodnocení ,625 2,425 5,65 Vyhovuje Vyhovuje, požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani jiný požární úsek, zasahuje na cizí pozemek p.č. 703 a p.č. 738, požárně nebezpečný prostor posuzovaného stavebního objektu přesahuje hranici stavebního pozemku na parcelu č. 703 a p.č. 738, ostatní komunikace a silnice veřejné prostranství, vyhovuje požadavkům ČSN Majitel pozemku p.č. 703 a 738: Obec Čechy, č. p. 30, Čechy 2. nadzemní podlaží Požárně otevřená plocha 1000 x 1250 (okno směr dvůr) 2.NP Pv (kg/m2) Po (%) l (m) h (m) d (m) Zhodnocení ,25 1,3 Vyhovuje Závěr: Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nepřesáhne hranice pozemku. Zároveň požárně nebezpečným prostorem nejsou ohroženy žádné jiné objekty a požárně otevřené plochy se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně otevřená plocha 3000 x 1250 (okno + okno směr dvůr - 2.NP) Pv (kg/m2) Po (%) l (m) h (m) d (m) Zhodnocení ,75 1 2,18 Vyhovuje Závěr: Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nepřesáhne hranice pozemku. Zároveň požárně nebezpečným prostorem nejsou ohroženy žádné jiné objekty a požárně otevřené plochy se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně Pv Po (%) l (m) h (m) d (m) Zhodnocení otevřená plocha (kg/m2) x ,525 1,25 3,24 Vyhovuje 11

12 Vyhovuje, požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani jiný požární úsek, zasahuje na cizí pozemek p.č. 703 a p.č. 738, požárně nebezpečný prostor posuzovaného stavebního objektu přesahuje hranici stavebního pozemku na parcelu č. 703 a p.č. 738, ostatní komunikace a silnice veřejné prostranství, vyhovuje požadavkům ČSN Majitel pozemku p.č. 703 a 738: Obec Čechy, č. p. 30, Čechy 3. nadzemní podlaží - podkroví Požárně otevřená plocha 750 x 1000 (střešní okno) Pv (kg/m2) Po (%) l (m) h (m) d (m) Zhodnocení ,75 1 1,01 Vyhovuje Závěr: Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nepřesáhne hranice pozemku. Zároveň požárně nebezpečným prostorem nejsou ohroženy žádné jiné objekty a požárně otevřené plochy se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Odstupová vzdálenost dřevěný obklad fasády (směrem do ulice) Vstupní data: Celková šířka sálavé plochy: [mm] Celková výška sálavé plochy: 2600 [mm] Emisivita okenních/dveřních otvorů: 1.0 [-] Výpočtové p v / ekvivalentní doba trvání požáru: 37.6 [kg/m 2 ]/[min] Návrhová doba požární odolnosti: 90 [min] Sálavá plocha oken/dveří - S o1: 8.75 [m 2 ] Sálavá plocha obvodové stěny - S o2: [m 2 ] Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kw/m 2 ] Hustota dřeva/obkladu: 450 [kg/m 3 ] Tloušťka obkladu: 20 [mm] Objekt: Konstrukční systém objektu: Dispozice sálavé a pohlcující plochy: objekt s dřevěným obkladem (tl. > 20 mm) hořlavý DP3(D3) rovnoběžná Výsledky: Hustota tepelného toku odpovídající ploše S o1: [kw/m 2 ] Hustota tepelného toku odpovídající ploše S o2: [kw/m 2 ] Předpokládaná teplota požáru - T g: [ C] Hustota tepelného toku v rovině sálání (max.): [kw/m 2 ] Polohový faktor: [-] Odstup od roviny sálavé plochy (max.): 3.68 [m] Vyhovuje, požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani jiný požární úsek, zasahuje na cizí pozemek p.č. 703 a p.č. 738, požárně nebezpečný prostor posuzovaného stavebního objektu přesahuje hranici stavebního pozemku na parcelu č. 703 a p.č. 738, ostatní komunikace a silnice veřejné prostranství, vyhovuje požadavkům ČSN

13 Majitel pozemku p.č. 703 a 738:Obec Čechy, č. p. 30, Čechy Odstupy od stávajících objektů Okolní stávající zástavba je v dostatečné vzdálenosti, odstupová vzdálenost vyhovuje. V odstupové vzdálenosti se nenachází žádný objekt, vzájemné odstupové vzdálenosti vyhovují.odstupové vzdálenosti vyhovují Vyhlášce č.23/2008sb. Odstupové vzdálenosti zasahují pouze na pozemky majitele. Řešený objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů. Odstupové vzdálenosti jsou považovány za vyhovující. Požární voda dle ČSN Posuzovaný objekt musí mít zajištěno zásobování vodou pro hašení požáru požárními jednotkami. Pro zásobování požární vodou je nutné zabezpečit zdroje požární vody dle ČSN (vnější a vnitřní odběrní místa). Vnější odběrná místa požární vody: největší vzdálenost vnějších odběrních míst od posuzovaného objektu dle pol.3 tab.1 ČSN hydrant 150m od objektu - potrubí DN 100 mm - odběr Q = 6,0l/sec nebo nádrž o obsahu 22m3vody ve vzdálenosti do 600m Venkovní voda bude zajištěna z hydrantů na veřejném vodovodním řádu. Vyhovuje hydrant do 150m, potrubí DN 100mm,odběr Q = 6 l/sec dle ČSN Venkovní voda bude zajištěna z hydrantů na veřejném vodovodním řádu. Vyhovuje hydrant do 150m, potrubí DN 100mm, odběr Q = 6,0 l/sec dle ČSN Vnější požární voda je zajištěna stávajícími hydranty v ulici. Dále je k dispozici stávající potok Moštěnka. Vnitřní požární voda PÚ N1.01/N3 - Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy Vnitřní požární vodu není nutné u těchto požárních úseku zřizovat. Dle ČSN platí S x p je menší než vyhovuje - nemusí se zřizovat vnitřní odběrné místo. PÚ N Kabinet Vnitřní požární vodu není nutné u těchto požárních úseku zřizovat. Dle ČSN platí S x p je menší než vyhovuje - nemusí se zřizovat vnitřní odběrné místo. Přenosné hasící přístroje Celý provoz je nutné vybavit potřebným počtem PHP dle požadavků ČSN Počet a druh přenosných hasicích přístrojů bude určen na základě provozu, jeho charakteru a velikosti, dle charakteru hořlavých látek vyskytujících se v daném požárním úseku. PÚ PN1.01/N2 - Školící středisko 2 ks práškový PG 6kg s hasící schopností 21A/ 113B 1 ks vodní 9 l s hasící schopností 13A 13

14 PÚ N Kabinet 1 ks práškový PG 6kg s hasící schopností 21A/ 113B Ruční hasicí přístroje budou umístěny poblíž vstupu do požárního úseku nebo poblíž možného zdroje požáru, na únikových cestách, na dobře viditelném místě ve výšce rukojeti 1500mm nad podlahou. Hasicí přístroje v požárním úseku se umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasicího přístroje (rukojeť 1500 mm nad podlahou). Hasicí přístroje se umísťují tak, aby jejich vzájemná vzdálenost byla nejvíc 30 m. Hasicí přístroje se umísťují hlavně v blízkosti technických zařízení, na místech se zvýšeným požárním nebezpečím a v prostorech, ve kterých se vykonávají činnosti spojené se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu. Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji jinak ztěžovat. Taktéž není vhodné umísťovat hasicí přístroje v tmavých a úzkých prostorech. Doklad o provozuschopnosti osazených PHP bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Příjezdy a přístupy Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky, na nichž jsou stavební objekty, musí být ve svém průjezdném profilu nejméně 3500 mm široké a 4100 mm vysoké v souladu s ČSN ) vyhovuje Podle ČSN k objektu povede přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu vyhovuje k objektu vede zpevněná plocha, přístupová komunikace povede minimálně do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu. Podle ČSN se za přístupovou komunikaci považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN ) se šířkou vozovky nejméně 3,00 m, na nejvíce zatíženou nápravu 100kN. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN nebo ČSN ; pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN Nástupní plochy se nemusí budovat, výška objektu je méně než 12,0m. Nejbližší hasičský záchranný sbor je v Přerově,přivolání telefonem. Elektroinstalace Elektroinstalace musí být provedena dle stanovených vnějších vlivů a v souladu s platnými technickými předpisy a normami. V objektu budou silové kabely podle ČSN čl.12.9 a vyhlášky 23/2008Sb a vyhlášky 268/2001Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Elektrická zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu: Pokud jsou vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany a hmotnost izolace vodičů a kabelů resp.jejich hořlavé části přesahuje 0,2kg/m3 obestavěného prostoru místnosti přičemž připadá na 1osobu méně než 10m2 půdorysné plochy musí splňovat následující podmínky: - kabely musí odpovídat ČSN IEC60331 a musí být uloženy tak,aby byly chráněny omítkou nebo protipožární ochranou v tl.nejméně 10mm popřípadě musí být vedeny v samostatných drážkách,šachtách apod.určených pro el.rozvody. -nebo musí být kabely a vodiče chráněny protipožárními nástřiky popř.deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1,A2 tl.nejméně 10m.tyto ochrany musí vykazovat požární odolnost nejméně EI 30DP1 - v prostorách nechráněných i chráněných únikových cest musí volně vedené el.rozvody splňovat třídu reakce na oheň B2cas1,d0 v souladu s přílohou 2 vyhl.23/2008sb. 14

15 Instalaci lze v případě potřeby odpojit označeným hlavním vypínačem objektu. Vypínač plní funkci CENTRAL STOP dle čl ČSN Dále je navrženo tlačítko CENTRAL STOP u vstupu do objektu. Před uvedením do užívání musí být provedena výchozí revize dle ČSN a ČSN Hlavní uzávěr el.instalace musí být viditelně označen. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Větrání objektu Větrání objektu je navrženo přirozeně okny a dveřmi umístěnými na fasádě objektu. Prostory jsou větrány přirozeně s posílením odtahy VZT. Veškeré rozvody VZT musí být v souladu s ČSN a 9 odst.5 Vyhl.23/2008Sb. Požárně bezpečnostní zařízení Elektrická požární signalizace (EPS) Není normativně ani jinými předpisy požadováno ani ČSN Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) Není normativně ani jinými předpisy požadováno. Samočinné odvětrací zařízení (SOZ) Není normativně ani jinými předpisy požadováno. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: - označení hlavního vypínače el.proudu - označení únikových cest - označení zařízení, které nelze hasit vodou - označení hlavních uzávěrů instalací - označení umístění PHP, únikových východů a cest dle NVč.11/2002Sb. Závěr Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy je v souladu s požadavky níže uvedených norem a předpisů. - Projektová dokumentace pro stavební povolení - TZPO pro stavební povolení , , , , PBŘ a jeho rozsah je vypracováno v souladu s požadavky Zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. 31a) písm.c) Zákona a Vyhlášky č.246 /2001 Sb 41,jsou respektovány všechny požadavky Vyhlášky č.23/2008sb. Během užívání stavby musí být dodrženy požadavky ČSN na požadované požární odolnosti konstrukcí viz Atesty,označení únikových cest,vybavení objektu PHP, hadicový systém, umístění protipožárních uzávěrů, značek, protipožárních obkladů. 15

16 Dodavatelská firma doloží ke kolaudačnímu souhlasu prohlášení o shodě vlastností provedených konstrukcí s požadavky TZPO a příslušnými certifikáty.firmy, které provádějí protipožární opatření musí doložit Osvědčení o provádění prací. Uživatel je povinen dodržovat všechna protipožární opatření objektu a objekt zabezpečit proti požáru i mimo provozní dobu. Dojde li během realizace stavby objektu ke změnám využití nebo změnám dispozice,případně změnám konstrukcí,je nutné požádat o posouzení z hlediska požární ochrany objektu a evakuace osob. v Jihlavě, listopad 2015 Vypracovala: Pakostová Jaroslava 16

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby tel. 382 224 333 e-mail:servis@cuka.cz Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování str. 2 2. Charakteristika obytného

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

Optimalizace požárně bezpečnostního řešení polyfunkčního objektu MIDOS. Přemysl Bíla

Optimalizace požárně bezpečnostního řešení polyfunkčního objektu MIDOS. Přemysl Bíla Optimalizace požárně bezpečnostního řešení polyfunkčního objektu MIDOS Přemysl Bíla Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na požární bezpečnost z hlediska stavební prevence. Cílem

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika

Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika vec!our i Investor: Město Rokytnice v Orlických horách Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách Česká Republika Dokumentace pro stavební povolení B.PBS - Požární bezpečnost stavby Květen 203 SEZ

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zodpovědný projektant: Ing. Hana Petrmichlová Kyjevská 112, 326 00 Plzeň tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com ČKAIT 0202259 Název stavby: Číslo zakázky: 2018-128

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj,

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.01; 91.040.30 Květen 2009 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Fire protection of buildings Non-industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

"UKÁZKA PROGRAMU" BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

UKÁZKA PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Ukázkový příklad Projektant ing. Weisbrod Petr Stavba: Zakázka: Free RW Soft v.o.s. Investor: Stupeň: Místo: Zpracoval: Vytištěno 28.3.2014 v 1:54 str. 1 z 10 Obsah Požární riziko

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Zateplení půdních skladových prostor Choceňského zámku - Orlické muzeum Místo stavby: parc.č. 386, k.ú.choceň Investor: Město Choceň, Jungmannova č.p. 301 565

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Datum zpracování: září 2016 Číslo dokumentu PBŘ: 385 Název stavby: Ulice: U kapličky 247 Obec: 282 01 Český Brod-Liblice Katastrální území: Liblice u Českého Brodu

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s. Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více