H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY"

Transkript

1 H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr Šturma autorizovaný inženýr ČKAIT požárně bezpečnostní řešení staveb projekty zdravotně technických instalací projekty tepelné techniky IČO Atelier KK Privat Staroměstské nám. 9 Táborská Mladá Boleslav , fax psturma volny.cz

2 Obsah : Přehled použitých podkladů a norem 1 Popis objektu 2 Rozdělení objektu na požární úseky 3 Požární riziko 4 Stavební konstrukce 5 Únikové cesty 6 Odstupy 7 Zařízení pro protipožární zásah 8 Větrání 9 Vytápění 10 Elektroinstalace 11 Spojovací prostředky 12 Závěr Přílohy : Výpočtová část celkem listů : 22 Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno podle následujících norem a předpisů : ČSN PBS Nevýrobní objekty (vydání 05/ změna Z1-02/2013) ČSN PBS Výrobní objekty ČSN PBS Obsazení objektů osobami ČSN PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN PBS Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí (vydání 04/ změna Z1-3) ČSN PBS Změny staveb (vydání 03/ změna Z1 07/2011 ) ČSN PBS Zásobování požární vodou (vydání 06/2003) ČSN PBS Kabelové rozvody (včetně změny Z1 02/2013) ČSN PBS Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (vydání 04/2011) ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN Komíny a kouřovody ČSN Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení 3 Vyhláška č.268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na Sb. Vyhláška č.246/2001 Vyhláška o požární prevenci Sb. Vyhláška č.23/2008 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Sb. - změna 268/2011 Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů R.Zoufal a kolektiv Požárně bezpečnostní řešení Strana 2

3 Výpočet požárního zatížení, únikových cest, odstupových vzdáleností, počtu PHP a potřeby požární vody je zpracován programem Winfire Office 2012 verze viz příloha. 1. POPIS OBJEKTU : Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a půdní vestavbu stávajícího objektu Městského úřadu v Dolním Bousově změnu před dokončením. Před dokončením došlo k následujícím změnám oproti původní projektové dokumentaci : - byla zrušena plynová kotelna v podkroví objektu - v typovém kontejneru v oplocené části dvora bude umístěno plynové tepelné čerpadlo vzduch voda o výkonu 40kW - byl zrušen dojezd výtahu do suterénu výtahová šachta bude pouze z přízemí do 1.patra a podkroví. Upravovaný objekt stojí na stavební parcele č.69 budova č.p.1 (objekt MěÚ v Dolním Bousově). Nachází se v centrální části města. Dům je zasazen mezi sousední do jihozápadní uliční fronty náměstí T. G. Masaryka. K hlavní budově přiléhá dvůr s objektem garáží. Ve dvoře je umístěna studna, vodovodní šachta a hlavní uzávěr plynu. Zde se nalézá přípojka vody, kanalizace a plynu. Přípojka elektro je vedena z náměstí T. G. Masaryka. Pozemek je rovinný s mírným spádem k jihu. Přístup do budovy úřadu je možný z jihu z místní obslužné komunikace přes přilehlý dvůr. Objekt je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a nevyužívaným podkrovím. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení vychází z požadavků investora a z daných možností a pozemku. Stavební úpravy objektu MěÚ vycházejí ze současného stavu a svým rozsahem a provedením povedou k provoznímu a technickému zlepšení fungování MěÚ v Dolním Bousově Z provozního hlediska jde zejména o zrušení místní knihovny v přízemí objektu a využití uvolněných prostor pro správní potřeby MěÚ. Dojde k reorganizaci a novému rozmístění jednotlivých odborů. Bude zajištěno zvýšení kapacity zasedacího sálu pro významná zasedání se zapojením veřejnosti. Zvýší se kapacita spisoven MěÚ a provede se modernizace technického vybavení budovy dle současných potřeb. Významnou stavební úpravou bude zajištění bezbariérového přístupu imobilních osob do prostor MěÚ včetně zřízení potřebného sociálního zázemí. Suterén - je využit pro technickou místnost, strojovnu výtahu a sklady. Přízemí - z provozního hlediska se jedná o vymístění městské knihovny z budovy do nového objektu. Do uvolněných prostor po knihovně bude přemístěn stavební úřad. Do přízemí se přestěhuje odbor místního hospodářství a na původním místě zůstává matrika. Upravuje se nové sociální vybavení. Požárně bezpečnostní řešení Strana 3

4 V prvním patře jsou situovány kanceláře starosty, místostarosty, tajemníka. finanční odbor, jednací místnost s čajovou kuchyní, obřadní síň s obslužnou místností a nové sociální vybavení. Podkroví obsahuje spisovny, sklad, zasedací místnost a nové sociální vybavení. Na podkroví komunikačně navazuje věž s technickým vybavením. Komunikační propojení dozná zásadní změny - v prostoru hlavního schodiště bude zřízen osobonákladní výtah, který zajistí propojení všech podlaží budovy navzájem. Stavební úpravy se dotknou i technického vybavení budovy - kompletně budou přeřešeny technické rozvody objektu MěÚ dle současných požadavků na dané - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění, slp a počítačová síť. Stávající objekt je zděný z cihelného a smíšeného zdiva, stropní konstrukce jsou tvořeny klenbami, nad částí 2.NP jsou stropy zřejmě trámové. Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov. Navrhované stavební úpravy: Suterén: Dojde k prověření podkladních vrstev podlah - hydroizolací, totéž se týká suterénního obvodového zdiva - odizolování, prověření základové spáry v místě poruchy svislé konstrukce u světlíku na jihovýchodním nároží budovy. Provedou se nové podlahy včetně zateplení s povrchovou úpravou z keramické dlažby. Na základě provedených průzkumných prací - zhotovení sond bude stanoven podrobný rozsah a způsob řešení stavebních úprav v suterénu. Přízemí: Dojde k odstranění podkladních vrstev podlah až na nosné konstrukce. Provedou se nové skladby včetně tepelné izolace. Podlahy budou ukončeny novou keramickou dlažbou. Přeřeší se a zrekonstruuje nové sociální zázemí zaměstnanců i veřejnosti. Stavební úpravy řeší rovněž zabezpečení bezbariérového pohybu imobilních osob v budově MěÚ - zřízení výtahu, vyrovnávacích ramp, nových dveří - šířka min. 90cm a zrušení prahů v prostorách přístupných veřejnosti. Vybuduje se nové vnější schodiště do dvorní části budovy. 1. patro: Opět budou provedeny nové podlahy - keramické dlažby a plovoucí dřevěné podlahy. Řeší se nový vstup do obřadní síně, nové sociální zázemí, nové uspořádání kanceláří, jednací místnosti, čajové kuchyně a úklidové komory. To si vyžádá bourání části nosných stěn, příček a zhotovení nových konstrukcí. Strop nad prvním patrem bude rozebrán a nahrazen novou konstrukcí v rámci řešení nového krovu - zastřešení budovy. Požárně bezpečnostní řešení Strana 4

5 Podkroví: Bude rozebrán stávající krov a střecha včetně světlíku. Zhotoví se nová nosná ocelová rámová konstrukce krovu, bude vytvořena nová střešní konstrukce s krytinou z měděného plechu. Součástí této konstrukce bude i řešení stropu nad prvním patrem - ocelový svařovaný rám + příčné I profily + trapézový plech s nabetonávkou + skladby podlah včetně zvukové izolace. Na ocelovou rámovou konstrukci se osadí krov střechy v původním tvaru. Provede se nový nadsvětlík. Zhotoví se nové příčky a stěny. Ukončí se zde i šachta osobonákladního výtahu. Provede se lehké schodiště k vyrovnání výškového rozdílu podlah mezi podkrovím a věží. Zajistí se nový přístup na střechu z prostoru věže novými dveřmi s tepelnou izolací. V podkroví bude umístěna nová plynová kotelna. V celém objektu budou vyměněna stávající okna za nová s lepšími fyzikálnětechnickými parametry. Rovněž dveře budou nové. Jižní fasáda budovy bude zateplena. Veškeré technické rozvody budou nové - týká se to zdravotní techniky, rozvodů elektro, slp ÚT a počítačové sítě. Základní parametry objektu : počet užitných podlaží : 4 (1 podzemní, 3 nadzemní) výška objektu h = 8,05m konstrukce : nehořlavé DP1 (dle čl ČSN ) Protože se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, posuzuje se podle ČSN změny staveb. Protože se objekt zvyšuje vestavbou o jedno užitné podlaží, posuzují se stavební úpravy jako změna skupiny II podle čl.3.4 ČSN ROZDĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY : Samostatné požární úseky tvoří : PÚ 1 P1.01 PÚ 2 neobsazeno PÚ 3 N1-N3.03 PÚ 4 N PÚ 5 neobsazeno PÚ 6 N prostory v suterénu - sklady, technická místnost, chodba výtahová šachta prostory MÚ v 1.-3.NP + věž komunikační prostory chodby, schodiště, zádveří Poznámka : Plynové tepelné čerpadlo o výkonu 40kW, umístěné v typovém kontejneru umístěném v oplocené části dvora není stavebním objektem ve smyslu norem požární bezpečnosti - posuzuje se jako otevřené technologické zařízení podle ČSN Na konstrukce opláštění tepelného čerpadla nejsou z hlediska požární Požárně bezpečnostní řešení Strana 5

6 odolnosti kladeny žádné požadavky. Únikové cesty se neposuzují. Posoudí se požárně nebezpečný prostor od kontejneru s TČ viz čl.6 tohoto PBŘ. 3. POŽÁRNÍ RIZIKO : 3.1. PÚ 1 prostory v suterénu, sklady, technická místnost, chodba : pv = 80,24 kg/m2 a = 0,99 Stupeň požární bezpečnosti PÚ 1 je IV, v souladu s čl.5.3.1a ČSN lze snížit na III. Mezní rozměry PÚ 63,13x40,34m nejsou překročeny PÚ 3 výtahová šachta : Stupeň požární bezpečnosti PÚ 3 je II PÚ 4 prostory MÚ v 1.-3.NP + věž : pv = 31,43 kg/m2 a = 0,96 Stupeň požární bezpečnosti PÚ 4 je III. Mezní rozměry PÚ 65,34x41,51m ani max.dovolený počet podlaží v PÚ (5,71) nejsou překročeny PÚ 6 komunikační prostory : PÚ bez požárního rizika, stupeň požární bezpečnosti PÚ 6 je II. 4. STAVEBNÍ KONSTRUKCE : a/ PÚ 1 - SPB III, podzemní podlaží : typ konstrukce ČSN ČSN požadavek skutečnost popis (číslo) konstrukce požární stěny (v objektu) REI 60 DP1 90 DP1 180 DP1 1 2 požární stěny (mezi objekty) nevyskytují se požární stropy REI 60 DP1 90 DP1 3 požární uzávěry otvorů nevyskytují se nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu R 60 DP1 180 DP1 2 obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu REW 60 DP1 180 DP1 2 Požárně bezpečnostní řešení Strana 6

7 b/ PÚ 4 - SPB III, nadzemní podlaží : typ konstrukce ČSN ČSN požadavek skutečnost popis (číslo) konstrukce požární stěny (v objektu) REI DP1 180 DP1 7 2 požární stěny (mezi objekty) nevyskytují se požární stropy REI DP1 3 8 požární uzávěry otvorů EI 30 DP3 EI30 DP3-c EI30DP1 nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu R DP1 2 obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu REW DP1 2 obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nosná konstrukce střechy střešní plášť EW R d/ PÚ 4 - SPB III, poslední nadzemní podlaží : 9 10 typ konstrukce ČSN ČSN požadavek skutečnost popis (číslo) konstrukce požární stěny (v objektu) REI DP1 1 požární stěny (mezi objekty) nevyskytují se požární stropy REI DP1 11 požární uzávěry otvorů EI 15 DP3 EI15 DP3-c EI15DP nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu R DP1 2 obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu REW DP1 2 nosná konstrukce střechy R DP1 14 střešní plášť bez požadavků Poznámka : Nosná konstrukce střechy nad podhledem a střešní plášť jsou bez požadavků na požární odolnost konstrukce jsou od vnitřních prostor objektu odděleny požárním stropem, střešní prostor je bez požárního rizika. R únosnost a stabilita E celistvost I teploty na neohřívané straně Požárně bezpečnostní řešení Strana 7

8 W hustota tepelného toku Popis konstrukcí : 1 Příčky zděné z porobetonových tvárnic tl.100mm. 2 Stávající stěny zděné z cihelného a smíšeného zdiva tl mm. 3 Stávající klenbové stropy s tl.klenáků min.150mm. 4 neobsazeno 5 Požární dveře typu EI 30 DP3-c se samozavíračem dveře na schodiště do suterénu. 6 neobsazeno 7 Stávající příčky zděné z cihel tl.100 a 150mm. 8 Nová stropní konstrukce ocelobetonová (trapézový plech spřažený s železobetonovou deskou) na stávajícmi klenbovými a trámovými stropy ve 2.NP. 9 Požární dveře typu EI 30 DP3-c se samozavíračem všechny dveře z prostor MÚ, ústící do chodeb a schodiště. 10 Požární dveře typu EI 30 DP1 výtahové dveře v 1. a 2.NP. 11 Podhled z protipožárního sádrokartonu Knauf GKF tl.2x12,5mm požární odolnost bude doložena atestem na celou konstrukci podhledu. Poznámka : Pokud budou v podhledu zapuštěna svítidla, je nutno nad svítidly vytvořit kapsy s požární odolností stejnou, jaká je požadována pro podhled. 12 Požární dveře typu EI 15 DP3-c se samozavíračem dveře oddělující prostor schodiště v podkroví. 13 Požární dveře typu EI 15 DP1 výtahové dveře v podkroví. 14 Nosné ocelové sloupky krovu. Od požárních pásů v obvodových stěnách lze upustit v souladu s čl c ČSN jedná se o objekt s výškou h < 12m. Stavební konstrukce splňují požadavky požární ochrany. Zateplení obvodového pláště objektu : Zateplení obvodového pláště objektu kontaktním fasádním systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu je v souladu s čl ČSN : 2009 a čl ČSN : 2009 jsou splněny tyto požadavky : - požární výška objektu h<12,0m - tepelná izolace tvoří ucelný výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky) třídy reakce na oheň B, pěnový polystyren je třídy reakce na oheň E a bude kontaktně spojen se zateplovanou stěnou - povrchová vrstva zateplovacího systému bude vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min. Požárně bezpečnostní řešení Strana 8

9 Prostupy technických zařízení požárně dělícími stavebními konstrukcemi : Prostupy kanalizačních potrubí : Kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8000mm2, jde li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12500mm2, jde li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15 mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi bez dalších požadavků. Rozvody větších průřezů budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi utěsněny ucpávkami s požární odolností EI minut (dle požárně dělící konstrukce). Prostupy vodovodních potrubí : Potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu do 15000mm2 mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi bez dalších požadavků. Rozvody větších průřezů budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi utěsněny ucpávkami s požární odolností EI minut (dle požárně dělící konstrukce). Prostupy potrubí sloužících k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu : Potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu do 12000mm2 mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi bez dalších požadavků. Rozvody větších průřezů budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi utěsněny ucpávkami s požární odolností EI minut (dle požárně dělící konstrukce), na VZT potrubí budou osazeny požární klapky. Prostupy kabelových rozvodů : Svazky kabelových a jiných elektrických rozvodů, tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je vyšší než 1,0kg/m mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi bez dalších požadavků. Rozvody větší hmotnosti svazků vodičů budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi utěsněny ucpávkami s požární odolností EI minut (dle požárně dělící konstrukce), stupeň hořlavosti ucpávek C1. Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2000mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle ČSN EN :2008. Všechny prostupy vedoucí do prostoru částečně chráněné únikové cesty musí být utěsněny manžetami (bez ohledu na průřezové plochy potrubí). Všechny ucpávky a manžety budou dodávkou odborné firmy s označením místa prostupu a vyznačením požární odolnosti ucpávky. Požárně bezpečnostní řešení Strana 9

10 5. ÚNIKOVÉ CESTY : Z objektu vede částečně chráněná úniková cesta dle čl b3 ČSN Částečně chráněná úniková cesta tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika bez zvláštních požadavků na jeho větrání. Prostor ČCHÚC tvoří schodiště v podkroví, chodby a schodiště ve 2.NP a vstupní zádveří a chodba v 1.NP. Do ČCHÚC ústí nechráněné únikové cesty z jednotlivých požárních úseků a prostor. ČCHÚC ústí v 1.NP na volné prostranství východ je možný na obou stranách hlavní chodby Délka únikových cest : a/ částečně chráněná úniková cesta : tuvyp = 3,59 min. tu max = 4,00 min. vyhovuje Mezní počet osob (150) na částečně chráněné únikové cestě není překročen. b/ nechráněné únikové cesty : PÚ 1 : mezní délka 25,5m není překročena PÚ 4 : mezní délka 27,0m není překročena 5.2. Šířka únikových cest : Počet osob v objektu dle ČSN (výpočet viz příloha) : 1.NP : 26 osob 2.NP : 33 osob 3.NP : 87 osob Poznámka : Ve výpočtu únikových cest je uvažováno s max.obsazeností při max.počtu osob v zasedacích místnostech, nepředpokládá se, že by při zasedání při plné obsazenosti zasedací místnosti byly současně další osoby v kancelářích a obřadní síni. Minimální šířka únikových cest : a/ částečně chráněná úniková cesta : u min = 0,825m je dodrženo (min.šířka je 1,4m) b/ nechráněné únikové cesty : 1. a 2.NP : umin = 0,55m - je dodržena zasedací místnost ve 3.NP : umin = 0,80m je dodržena 5.3. Provedení únikových cest : Únikové východy budou označeny tabulkami dle ČSN ISO V části objektu, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný, musí se směr úniku zřetelně označit podle ČSN ( od dle NV č. 172/2001 Sb. ). Dveře jimiž prochází úniková cesta musí umožňovat snadný a rychlý průchod, nesmí svým zajištěním bránit evakuaci osob, ani zásahu požárních jednotek. Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stěně výškové úrovni, vyjímkou mohou být pouze dveře na volné prostranství, kde je možné snížení o 200 mm. Požárně bezpečnostní řešení Strana 10

11 Dveře jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s vyjímkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná. Trvale udržovat volné únikové a zásahové cesty pro možnost bezpečné evakuace a možnost provedení bezvadného požárního zásahu, viz. zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů 6 a) písm.b. Prostor schodiště, tvořící částečně chráněnou únikovou cestu musí být vybaven nouzovým osvětlením, funkčním nejméně po dobu 15 minut. Nouzové osvětlení musí být navrženo podle ČSN EN Nouzové osvětlení bude mít zajištěnu dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu 15 minut ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj je samočinné. Bude zajištěno svítidly s vestavěnými akumulátory. 6. ODSTUPY : Je nutno posoudit odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch v obvodových stěnách ve v podkroví. Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch v 1. a 2.NP není nutno posuzovat, protože se : a/ nezvětšuje obestavěný prostor objektu b/ nezvětšují oproti původnímu stavu výšky a šířky požárně otevřených ploch o více než 10% c/ nezvyšuje součin (p.c) o více než 30kg/m2 odstupové vzdálenosti se v souladu s čl.5.9 ČSN neposuzují. Poznámka : Protože podíl požárně otevřených ploch u obvodových stěn objektu je menší než 40%, jsou odstupové vzdálenosti souladu s čl.11.2 vyhl.23/2008sb stanoveny od jednotlivých požárně otevřených ploch. Odstupové vzdálenosti od jednotlivých požárně otevřených ploch : PÚ 4 : okno 980/1700mm : o = 1,39m je dodrženo Tepelné čerpadlo : pn = 15 kg/m2 rozměry kontejneru 1500/1200/1200mm - strana délky 1500mm : o = 1,25m je dodrženo - strana délky 1200mm : o = 1,00m je dodrženo Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřené plochy střešního pláště nevzniká střešní plášť je od prostor objektu s požárním zatížením oddělen požárně dělící konstrukcí požárním stropem. Požárně bezpečnostní řešení Strana 11

12 Požárně nebezpečný prostor od padající hořlavé střešní konstrukce nevzniká střešní konstrukce je nehořlavá. Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu neohrožuje jiné objekty ani nezasahuje za hranice pozemku, objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. 7. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH : 7.1. Potřeba požární vody : a/ vnější odběrní místa : Požadavky na vnější odběrná místa jsou stanoveny podle kap.5 ČSN : - maximální vzdálenost hydrantu od objektu 150m - minimální dimenze vodovodního potrubí DN 100mm - odběr vody Q = 6l/s (pro rychlost v = 0,8m/s) Požární vodu k vnějšímu zásahu lze čerpat z hydrantu na vodovodním řadu v prostoru náměstí - požadavky ČSN jsou dodrženy. b/ vnitřní odběrní místa : V objektu musí být osazeny hadicové systémy, napojené na vnitřní vodovod, hadicové systémy musí být trvale pod tlakem s okamžitou dodávkou vody. Minimální průtok vody v nejnepříznivěji umístěném hadicovém systému : Q = 0,3 l/s Minimální přetlak : 0,2 MPa V objektu bude zřízen vnitřní požární vodovod, v prostoru chodby v každém podlaží bude umístěn hydrantový systém typu D s tvarově stálou hadicí 25mm s uzavíratelnou proudnicí na navíjecím bubnu o délce 30m je v souladu s čl.6.5 ČSN Rozvod požární vody musí být proveden v souladu s ČSN , požární potrubí se po dokončení musí prověřit na těsnost tlakovou zkouškou se zkušebním přetlakem 1,2Mpa. O průběhu tlakové zkoušky se vypracuje zápis. Vnitřní rozvod vody bude proveden z ocelových trubek a bude dimenzován tak, aby byl u nejnepříznivěji položeného odběrného místa zajištěn tlak p = 0,2 MPa a současně průtok Q = 0,3 l.s -1. Přičemž se předpokládá součinnost dvou odběrných míst na stoupačce a max. tří odběrných míst na hlavním přívodním řádu. Před kolaudací se provede měření těchto hodnot, o průběhu měření bude vypracován zápis Přenosné hasící přístroje : V objektu budou umístěny tyto hasící přístroje : stanovení hasící schopnosti PHP dle přílohy 4 vyhl.23/2008sb : n HJ = 6. Nr Požárně bezpečnostní řešení Strana 12

13 PÚ 1 : nr = 2 nhj = 12 V suterénu je nutno umístit 2 ks PHP s hasící schopností 21A (práškový PG6) ve skladech. PÚ 4 : nr = 4 nhj = 24 V 1.-3.NP je nutno umístit 4 ks PHP s hasící schopností 21A (práškový PG6) : 1 ks v chodbě v 1.NP 2 ks na chodbách ve 2.NP 1 ks na chodbě ve 3.NP V prostoru tepelného čerpadla je nutno umístit 1 ks PHP s hasící schopností 21A (práškový PG6). Přenosný hasící přístroj má být umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to tak, aby výška rukojeti PHP nebyla výše než 1,5m od podlahy Příjezdy a přístupy : K objektu vede příjezdová komunikace, splňující požadavky čl a ČSN k objektu vede příjezdová komunikace, před objektem je zpevněná plocha s dostatečnou šířkou Nástupní plochy se v souladu s čl ČSN nezřizují výška objektu h 12m. Vnitřní zásahové cesty se v souladu s čl ČSN nezřizují zásah lze provést min. ze dvou vnějších stran objektu Bezpečnostní značení : Objekt bude vybaven bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864, vyznačujícími : - hlavní vypínače elektřiny - směry únikových cest - hlavní uzávěr vody Dveře výtahu v každém podlaží budou označeny tabulkou : Výtah neslouží k evakuaci osob Požárně bezpečnostní zařízení : V objektu není požadována instalace EPS, SHZ ani SOZ v souladu s čl ČSN Požárně bezpečnostní řešení Strana 13

14 8. VĚTRÁNÍ : Prostory objektu jsou větrány přirozeně okny. Hygienické prostory uvnitř objektu jsou odvětrány ventilátory VZT potrubí neprochází požárně dělícími konstrukcemi. 9. VYTÁPĚNÍ : Objekt bude vytápěn ústředním teplovodním vytápěním, zdrojem tepla je tepelné plynové čerpadlo umístěné ve dvorní části objektu. Max. výkon čerpadla 40kW. Čerrpadlo je v provedení jako uzavřený spotřebič s odtahem spalin i nasáváním spalovacího vzduchu z venkovního prostoru Prostor pro umístění kotle ÚV není definovaný jako plynová kotelna ve smyslu ČSN a vyhl.91/1993. Plynoinstalace v objektu bude provedena v souladu s ČSN EN 1775 a předpisu TPG G Návrh instalace kotle dle TPG G Plynoinstalace bude provedena z potrubí ocelového (event.měděného) svařováním, šroubové spoje budou pouze u armatur. Viditelná část potrubí bude natřena žlutou barvou. Hlavní uzávěr plynu pro objekt bude umístěn vně objektu na hlavním přívodu tak, aby k němu byl zajištěn trvalý a bezpečný přístup a byly splněny podmínky čl TPG G Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva plynoinstalace. 10. ELEKTROINSTALACE : Druhy prostředí pro elektrická zařízení odpovídají požadavkům ČSN Vnitřní elektroinstalace bude provedena kabely a vodiči, vedenými pod omítkou a v lištách. Ochrana proti nebezpečnému dotyku je provedena odpojením od zdroje, ev.vzájemným pospojováním. Nové rozvaděčové skříně v prostoru částečně chráněné únikové cesty budou provedeny jako samostatné požární úseky, dvířka na rozvaděčích budou provedena jako požární uzávěry typu EI 30 DP1. Prostor schodiště, tvořící částečně chráněnou únikovou cestu musí být vybaven nouzovým osvětlením, funkčním nejméně po dobu 15 minut. Nouzové osvětlení musí být navrženo podle ČSN EN Nouzové osvětlení bude mít zajištěnu dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu 15 minut ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj je samočinné. Bude zajištěno svítidly s vestavěnými akumulátory. Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva dle ČSN SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY : Požárně bezpečnostní řešení Strana 14

15 V objektu je k dispozici telefon. 12. ZÁVĚR : Projekt splňuje požadavky požární ochrany. Při kolaudaci objektu musí být splněny požadavky tohoto požárně bezpečnostního řešení, tzn.: - doloženy atesty na použité materiály - osazeny požární uzávěry otvorů dle výpisu v čl.4 tohoto PBŘ - vybavení objektu vnitřním požárním vodovodem s hydrantovými systémy typu D s tvarově stálou hadicí délky 30m (čl.7.1) - vybavení objektu PHP (čl.7.2) - vybavení objektu bezpečnostními tabulkami (čl.7.4) - doložení revizní zprávy elektroinstalace a plynoinstalace Požární bezpečnost staveb Požárně bezpečnostní řešení Strana 15

16 Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy MÚ Dolní Bousov Projektant:... Ing. Petr Šturma Stavba:... rekonstrukce Investor:... Město Dolní Bousov Stupeň:... sp Místo:... Dolní Bousov Požární úsek dle ČSN : PÚ 1 - prostory v suterénu Počet užitných podlaží v objektu... 4 [-] Výška objektu h... 8,05 Počet užit. nadzem. podlaží v objektu... 3 [-] Materiál konstrukce... nehořlavý DP1 Zařazení dle ČSN nevýrobní objekt Počet podlaží úseku z... 1 [-] Výšková poloha hp... 0,00 Koeficient c... 1,00 SM... automaticky Místnosti požárního úseku: Název místnosti Plocha S [m2] Výš. hs Nahod. pn [kg.m-2] Stálé ps [kg.m-2] Dodat. ps [kg.m-2] Nahod. an [-] Stálé. as [-] Otvory So/ho [m2/m] Čís. pod. [-] Otvor v pod. [m2] P1.01 chodba, schodiště 10,5 2,60 5 2,00 0,00 0,8 0,90 /- 1 0,00 P1.02 sklad 34,10 0,00 75,00 2,00 0,00 1,00 0,90 /- 1 0, a P1.03 sklad 17,5 2,60 75,00 2,00 0,00 1,00 0,90 /- 1 0, a P1.04 technická místnost 8,2 2,60 15,00 0,00 0,00 0,90 0,90 /- 1 0, Pol. tab. [-] Výsledky výpočtu: Změna staveb skupiny... II Požární zatížení výpočtové p vyp... 83,23 [kg.m-2] Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)... III (IV) Plocha požárního úseku S... 70,30 [m2] Koeficient n... 0,005 Koeficient k... 0,011 Plocha otvorů pož.úseku S o... 0,00 [m2] Průměrná výška otvorů pož.úseku h o... 0,00 Parametr odvětrání F o... 0,00 Průměrná světlá výška pož.úseku h s... 2,60 Požární zatížení p... 59,31 [kg.m-2] Nahodilé požární zatížení p n... 57,55 [kg.m-2] Součinitel a pro nahodilé požární zatížení a n... 0,99 Koeficient a... 0,99 Koeficient b... 1,42 Koeficient c... 1,00 Normová teplota TN ,29 [ C] Čas zakouření t e... 2,03 [min] Maximální délka pož.úseku... 63,13 Maximální šířka pož.úseku... 40,34 Maximální plocha pož.úseku ,67 [m2] Maximální počet užitných podlaží z... 2,16 Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP Počet PHP... 2 (přesně 1,25) Požárně bezpečnostní řešení Strana 16

17 Počet hasicích jednotek Zadáno hasicích jednotek Třída požáru... A Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.: Počet Typ Počet hasících jednotek Hasící schopnost 2 PG6 6 21A,113B a) Vnější odběrná místa Vzdálenosti... od objektu/mezi sebou hydrant /400(300/500) výtokový stojan /1200 plnící místo /6000 vodní tok nebo nádrž Potrubí DN [mm] Odběr Q pro 0,8 m.s [l.s-1] Odběr Q pro 1,5 m.s ,5 [l.s-1] Obsah nádrže požární vody [m3] Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN příloha B) b) Vnitřní odběrná místa Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN (p*s=4 169,70). Únikové cesty: Varianta nechráněná Cesta 1. úniková cesta Počet osob Úsek Typ úniku Skut. délka Skut. šířka Max délka Min šířka tu [min] te [min] Vyh. [A/N] 2/0/0 1. úsek rovina ,55 0,24 2,03 ano 2. úsek nah ,55 0,28 2,03 ano Celkem: 18,00 1,00 25,50 0,55 ano Požární úsek dle ČSN : PÚ 4 - prostory MÚ v 1.-3.NP Počet užitných podlaží v objektu... 4 [-] Výška objektu h... 8,05 Počet užit. nadzem. podlaží v objektu... 3 [-] Materiál konstrukce... nehořlavý DP1 Zařazení dle ČSN nevýrobní objekt Počet podlaží úseku z... 1 [-] Výšková poloha hp... 0,00 Koeficient c... 1,00 SM... automaticky Místnosti požárního úseku: Název místnosti Plocha S [m2] Výš. Nahod. Stálé Dodat. Nahod. Stálé. Otvory Čís. pod. [-] Otvor v pod. [m2] 8,7 3,5 10,00 5,00 0,00 0,80 0,90 2,50/2,50 1 0, hs pn [kg.m-2] ps [kg.m-2] ps [kg.m-2] an [-] as [-] So/ho [m2/m] 1.01 server 4 3,5 30,00 2,00 0,00 1,00 0,90 /- 1 0, matrika 21,4 3,5 40 5,00 0,00 1 0,90 5,00/2,50 1 0, čekárnamatrika 1.04 wc 3,10 3,50 5,00 5,00 0,00 0,70 0,90 0,36/0,60 1 0, sklad matriky 1,1 3,5 75,00 5,00 0,00 1,00 0,90 0,36/0,60 1 0, a 1.06 stavební úřad 79,8 3,5 40 5,00 0,00 1 0,90 15,00/2,50 1 0,00 Pol. tab. [-] Požárně bezpečnostní řešení Strana 17

18 1.07 předsíň 3 3,5 5 2,00 0,00 0,8 0,90 /- 1 0, wc, šatna pers. 4 3,5 15 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 1 0, místní hospodářství 31,2 3,5 40 5,00 0,00 1 0,90 10,00/2,50 1 0, úklidová komora 1,1 3,5 5 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 1 0, wc 2,3 3,5 5 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 1 0, wc 5,8 3,5 5 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 1 0, wc 6,1 3,22 5 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 2 0, wc 8,5 3,22 5 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 2 0, finanční odbor 19,10 3,22 40,00 10,00 0,00 1,00 0,90 7,50/2,50 2 0, kancelář tajemníka 13,2 3, ,00 0,00 1 0,90 2,50/2,50 2 0, kancelář místostarosty 14,3 3, ,00 0,00 1 0,90 2,50/2,50 2 0, kancelář starosty 22,7 3, ,00 0,00 1 0,90 5,00/2,50 2 0, čajová kuchyně 4,3 3,22 15,00 2,00 0,00 1,05 0,90 /- 1 0, jednací místnost 48,8 3,22 20,00 10,00 0,00 0,90 0,90 7,50/2,50 1 0, hala 31,1 3,22 5 7,00 0,00 0,8 0,90 /- 1 0, obřadní síň 36,8 3,22 15,00 10,00 0,00 1,10 0,90 7,50/2,50 1 0, obslužná místnost 10,6 3, ,00 0,00 0,8 0,90 5,00/2,50 2 0, šatna 5,2 3,22 75,00 0,00 0,00 1,10 0,90 /- 2 0, úklidová komora 2,7 3,22 5 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 1 0, chodba 6,60 3,38 5,00 2,00 0,00 0,80 0,90 /- 3 0, spisovna 39,30 3,38 80,00 5,00 0,00 1,00 0,90 6,66/1,70 1 0, spisovna 19,5 3,38 80,00 5,00 0,00 1,00 0,90 3,33/1,70 1 0, sklad 4,4 3,38 75,00 2,00 0,00 1,00 0,90 /- 1 0, a 3.05 úklidová komora 3,20 3,38 5,00 2,00 0,00 0,70 0,90 /- 3 0, a 3.06 wc 8 3,38 5 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 3 0, wc 11,2 3,38 5 5,00 0,00 0,7 0,90 1,67/1,70 3 0, zasedací místnost 131 3,38 20,00 10,00 0,00 0,90 0,90 13,33/1,70 1 0, světlík 4,40 3,38 5,00 0,00 0,00 0,80 0,90 /- 3 0,00 Tabulka osob v místnostech: Název místnosti Pohyblivé osoby Omez. poh. osoby Nepohyblivé osoby Celkem osob Položka z tabulky 1.01 server matrika čekárna-matrika wc sklad matriky stavební úřad předsíň wc, šatna pers místní hospodářství úklidová komora wc wc wc wc finanční odbor kancelář tajemníka kancelář místostarosty kancelář starosty čajová kuchyně Požárně bezpečnostní řešení Strana 18

19 2.08 jednací místnost hala obřadní síň a 2.11 obslužná místnost šatna úklidová komora chodba spisovna spisovna sklad úklidová komora wc wc zasedací místnost světlík Výsledky výpočtu: Změna staveb skupiny... II Požární zatížení výpočtové p vyp... 31,43 [kg.m-2] Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)... III (III) Plocha požárního úseku S ,50 [m2] Koeficient n... 0,128 Koeficient k... 0,205 Plocha otvorů pož.úseku S o... 95,71 [m2] Průměrná výška otvorů pož.úseku h o... 2,28 Parametr odvětrání F o... 0,09 Průměrná světlá výška pož.úseku h s... 3,35 Požární zatížení p... 37,27 [kg.m-2] Nahodilé požární zatížení p n... 30,16 [kg.m-2] Součinitel a pro nahodilé požární zatížení a n... 0,98 Koeficient a... 0,96 Koeficient b... 0,88 Koeficient c... 1,00 Normová teplota TN ,75 [ C] Čas zakouření t e... 2,38 [min] Maximální délka pož.úseku... 65,34 Maximální šířka pož.úseku... 41,51 Maximální plocha pož.úseku ,53 [m2] Maximální počet užitných podlaží z... 5,73 Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP Počet PHP... 4 (přesně 3,65) Počet hasicích jednotek Zadáno hasicích jednotek Třída požáru... A Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.: Počet Typ Počet hasících jednotek Hasící schopnost 4 PG6 6 21A,113B a) Vnější odběrná místa Vzdálenosti... od objektu/mezi sebou hydrant /300(300/500) výtokový stojan /1200 plnící místo /5000 vodní tok nebo nádrž Požárně bezpečnostní řešení Strana 19

20 Potrubí DN [mm] Odběr Q pro 0,8 m.s [l.s-1] Odběr Q pro 1,5 m.s [l.s-1] Obsah nádrže požární vody [m3] Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN příloha B) b) Vnitřní odběrná místa Nutné vnitřní odběrní místo (p*s=22 979,70)! Únikové cesty: Varianta nechráněná - kanceláře v 1.NP nechráněná - kanceláře ve 2.NP nechráněná - zasedací místnost v podkroví Odstupy: Cesta 1. úniková cesta 1. úniková cesta 1. úniková cesta Počet osob Úsek Typ úniku Skut. délka Skut. šířka Max délka Min šířka tu [min] te [min] Vyh. [A/N] 4/0/0 1. úsek rovina 9 0,8 27,00 0,55 0,25 2,38 ano 4/0/0 1. úsek rovina 9,00 0,80 27,00 0,55 0,25 2,38 ano 87/0/0 1. úsek rovina 16,50 0,90 27,00 0,80 1,51 2,38 ano Varianta stavební objekt hustotou tep. toku Odstup Výška Délka Otevř. plocha [m2] % otev. ploch [%] Zatíž. pvyp [kg.m-2] Pr.in. t.toku [kw/m2] Odst. d 1. odstup - okno 0,98/1,7m 1,70 0,98 1,67 100,00 31,43 89,78 1,39 Odst. ds Požární úsek dle ČSN : PÚ 6 - komunikační prostory Únikové cesty: Varianta částečně chráněna Cesta 1. úniková cesta Počet osob Úsek Typ úniku Skut. délka Skut. šířka tu vyp. [min] tu max. [min] te [min] Min šířka 87/0/0 1. úsek rovina 2,00 1,40 0,90 0,00 0,00 ne Vyh. [A/N] 2. úsek dolů 35 8,00 1,40 1,38 0,00 0,00 ne 3. úsek dolů ,4 1,38 0,00 0,00 ne 4. úsek rovina 6,00 2,40 0,65 0,00 0,00 ne Celkem: 0,00 0,00 4,41 4,00 0,00 ne! Tabulka 12 z ČSN Pol. Stavební konstrukce I. II. III. IV. V. VI. VII. 1. Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, a) v podzemních podlažích 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 120DP1 180DP1 180DP1 b) v nadzemních podlažích DP1 180DP1 c) v posledním nadzemním podlaží DP1 90DP1 d) mezi objekty 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 120DP1 180DP1 180DP1 2. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, a) v podzemních podlažích 15DP1 30DP1 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 90DP1 Požárně bezpečnostní řešení Strana 20

21 b) v nadzemních podlažích 15DP3 15DP3 30DP3 30DP3 45DP2 60DP1 90DP1 c) v posledním nadzemním podlaží 15DP3 15DP3 15DP3 30DP3 30DP3 45DP2 60DP1 3. Obvodové stěny, viz a , a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 1) v podzemních podlažích 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 120DP1 180DP1 180DP1 2) v nadzemních podlažích DP1 180DP1 3) v posledním nadzemním podlaží 15+1) DP1 90DP1 b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) 15+2) DP1 90DP1 4. Nosné konstrukce střech, viz ) DP1 90DP1 5. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz a a) v podzemních podlažích 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 120DP1 180DP1 180DP1 b) v nadzemních podlažích DP1 180DP1 c) v posledním nadzemním podlaží 151) DP1 90DP1 6. Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz ) DP1 45DP1 60DP1 7. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz ) DP1 60DP1 8. Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz DP3 DP3 DP2 DP1 9. Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz DP3 15DP3 15DP1 30DP1 45DP1 45DP1 10. Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m podle 1) požárně dělící konstrukce položky 1 podle 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích položky 2 b) šachty ostatní (výtahové,instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší 1) požárně dělící konstrukce 30DP2 30DP2 30DP1 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích 15DP2 15DP2 15DP1 15DP1 30DP1 30DP1 45DP1 11. Střešní pláště, viz DP1 45DP1 12. Jednopodlažní objekty, viz statický nezávisl é a) požární stěny 30DP1 45DP1 60DP1 90DP b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách 15DP1 30DP1 30DP1 45DP c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch 15DP1 30DP1 30DP1 45DP Hodnoty s označením: 1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). 2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy. 3) Konstrukce označené křížkem (+) viz Použité normy: ČSN vydání březen 2011 ČSN vydání červenec 1997, změna Z1 07/2002 ČSN vydání prosinec 1992 ČSN vydání červen 2003 ČSN vydání duben 2011 Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. vydání červenec 2008 Protokol vytištěn programem WinFire Office 2011 (verze ) firmy FreeRW Soft. v.o.s. dne v 16:25. Požárně bezpečnostní řešení Strana 21

22 Požárně bezpečnostní řešení Strana 22

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

"UKÁZKA PROGRAMU" BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

UKÁZKA PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Ukázkový příklad Projektant ing. Weisbrod Petr Stavba: Zakázka: Free RW Soft v.o.s. Investor: Stupeň: Místo: Zpracoval: Vytištěno 28.3.2014 v 1:54 str. 1 z 10 Obsah Požární riziko

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 Radlice vybudování dvou tříd MŠ Místo : Na Pláni 59/3186, Praha 5 Radlice Investor : Městská část Praha 5, náměstí

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zodpovědný projektant: Ing. Hana Petrmichlová Kyjevská 112, 326 00 Plzeň tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com ČKAIT 0202259 Název stavby: Číslo zakázky: 2018-128

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY INVESTOR: Obec Brťov - Jeneč STAVEBNÍ AKCE: Hasičská zbrojnice stavební úpravy, přístavba, nástavba k.ú. Brťov u Černé Hory p.č. 182, 183 ZPRACOVATEL PBŘS: Milan Švancara,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY Akce: stavební úpravy objektu Richterova dvora čp. 74, 2974 Místo: Stupeň projektu: Stavebník: Česká Lípa ke stavebnímu povolení Město Česká Lípa TGM čp. 1 Česká Lípa Zhotovitel:

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Zřízení záložního napájení a úprava stávajících výtahů v objektu školy Místo : Praha 2, ulice U Jedličkova ústavu Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2016

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ. "DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ." OZN. ZMĚNA DATUM PROVEDL KONTROLA VYPRACOVAL PROJEKTANT SCHVÁLIL ING. ZDEŇKA ZHOŘOVÁ ING.

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze Název stavby : Místo stavby: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Břežany, Dolní Břežany, Charakter stavby : POV hlavní stavební fáze Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více