POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení"

Transkript

1 Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/ Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Praha 06/2013 Alena Bílková IČO Mobil : Vypracoval: Alena Bílková Požární bezpečnost staveb Autorizovaný technik pro PBS ČKAIT OZO osv. MV č.:z-526/97

2 Obsah : 1. Úvod Charakter objektu Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) Elektroinstalace EPS Zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu a evakuační rozhlas VZT Prostupy Topení SHZ + ZOTK Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek Závěr: Úvod Předmětem požárně bezpečnostního řešení objektu Poliklinika Hvězdova, Praha 4 Krč. Akce je posouzena dle : ČSN Změny staveb ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty ČSN Zásobování požární vodou ČSN Požární bezpečnost staveb společná ustanovení ČSN Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče Vyhláška č.23/2008sb. a dalších navazujících norem. 2. Charakter objektu Jedná se o stávající objekt zdravotnického zařízení o dvou nadzemních podlažích. Na tento stávající stav bude provedena nástavba 3.NP a následně bude provedena přístavba o 3 užitných nadzemních podlažích a částečné čtvrté NP, které tvoří technické podlaží. Stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí, nástavbou a přístavbou budou prováděny za provozu, proto je navrženo provizorní řešení. V rámci provizorního řešení bude vybudována ve stávající části dvoupodlažního objektu výtahová šachta provizorního výtahu, potom bude uzavřen stávající hlavní vstup v jihovýchodní fasádě. K této fasádě bude provedena přístavba o 3 užitných NP a 4 technickým podlažím. 2

3 Výtahová šachta bude tvořit samostatný požární úsek. Nejprve dojde k umístění tohoto výtahu do stávajícího objektu (prostor átria) a teprve následně bude možné zrušit hlavní vstup do polikliniky a postavit přístavbu. Následovat bude rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu. Stávající objekt má 2 vnitřní schodiště s výstupy do volného prostoru v 1.NP v severozápadní fasádě. Schodiště zůstávají funkční po dobu výstavby. Třetí stávající výstup z úrovně 1.NP v severovýchodní fasádě bude zachován jako provizorní. Nosné stavební konstrukce: Stávající objekt byl navržen jako stavba z Boletický panelů z děrovaných cihel CDm tl. 375 mm. Stropní konstrukce ŽB. v kombinaci se zdivem Nástavba 3.NP - ocelová nosná konstrukce s vloženou tepelnou minerální izolací a s předsazenou konstrukcí SDK z interiéru. Z exteriéru je navržen lehký obvodový plášť s povrchem s indexem šíření palmene Is = 0,0 mm.min-1. Součástí obvodového pláště je zateplení minerální tepelnou izolací výrobek třídy reakce na oheň A1 či A2. Přístavba ŽB obvodové stěny + ŽB stropy. Do obvodových stěn jsou kotveny Lehké obvodové panely s povrchovou úpravou nehořlavou. SKLADBY : OBJEKT SO 01 stávající objekt a nástavba Skladba fasády v úrovní 1.NP (ze strany interiéru) Stávající zdivo (dle závěru STP z roku 2002) z cihel děrovaných CDm tl.375mm (stávající obklad ze štípané břidlice bude odstraněn) Tepelná izolace z minerálních vláken tl.120mm Kontaktní zateplovací systém + tenkovrstvá venkovní omítka (v úrovní soklu hydrofobizovaná) Skladba fasády v úrovní 2.NP (ze strany interiéru) V místě zděných štítů obvodového pláště: Stávající zdivo (dle předpokladů STP z roku 2002) z cihel děrovaných CDKL tl.300mm Tepelná izolace z minerálních vláken (hydrofobizovaná) tl.140mm Provětrávaná mezera tl.50mm + nosný rošt LOP kotvený do zdiva Lehký obvodový plášť (LOP) obkladové panely V místě stávajících Boletických panelů (BP): SDK předsazená konstrukce tl.75mm (SDK desky 2x 12,5mm+ SDK nosná konstrukce tl.50mm) nebo v některých místnostech stávající SDK desky+ SDK nosná konstrukce BP dřevotřísková deska BP- nosná ocelová konstrukce + tep. izolace z minerálních vláken (smaltované sko z exteriéru bude demontováno) 3

4 Tepelná izolace z minerálních vláken (hydrofobizovaná) tl.180mm Provětrávaná mezera tl.50mm + nosný rošt LOP kotvený do nosné konstrukce BP Lehký obvodový plášť (LOP) obkladové panely Skladba fasády v úrovní 3.NP (ze strany interiéru) V místě nástavby objektu: SDK předsazená konstrukce tl.100mm (SDK desky 2x 12,5mm+ SDK nosná konstrukce tl.50mm) Vzduchová mezera (vedení EI kabelů, instalace) 25mm SDK obklad plnící požární funkci REI 30, 2x SDK tl.12,5mm, celkem 50mm Ocelová nosná konstrukce nástavby tl.120mm + vložená tepelná izolace z minerálních vláken tl.60mm Tepelná izolace z minerálních vláken (hydrofobizovaná) tl.140mm Provětrávaná mezera tl.50mm + nosný rošt LOP kotvený do ocelové nosné konstrukce Lehký obvodový plášť (LOP) obkladové panely OBJEKT SO 02 přístavba objektu Skladba fasády v úrovní 1.NP (ze strany interiéru) ŽB obvodové stěny tl.200mm Tepelná izolace z minerálních vláken tl.140mm Kontaktní zateplovací systém + tenkovrstvá venkovní omítka (v úrovní soklu hydrofobizovaná) Skladba fasády v úrovní 2.NP a 3.NP (ze strany interiéru) ŽB obvodové stěny tl.200mm Tepelná izolace z minerálních vláken (hydrofobizovaná) tl.140mm Provětrávaná mezera tl.50mm + nosný rošt LOP kotvený do žb konstrukce Lehký obvodový plášť (LOP) obkladové panely Skladba fasády v úrovní 4.NP (ze strany interiéru) ŽB obvodová stěna tl.200mm Tepelná izolace z minerálních vláken (hydrofobizovaná) tl.140mm Provětrávaná mezera tl.50mm + nosný rošt LOP kotvený do ocelové nosné konstrukce Lehký obvodový plášť (LOP) obkladové panely nebo protidešťové pevné žaluzie hliníkové lamely STŘECHY OBJEKT SO 01 stávající objekt a nástavba Skladba střechy: Střešní hydroizolační fólie mechanicky kotvená, pochozí, odolná proti UV záření, zesílená v místě údržby a přístupových tras do strojoven a u úžlabí š. 1,0 m. Folie bude vytažená na atiku. Separační vrstva - geotextilie min. 300g/m2, Tepelná izolace expandovaný stabilizovaný polystyren ve dvou vrstvách, z toho vrchní bude v 2% spádu, celková tloušťka tepelné izolace je min. 200mm Parotěsná zábrana s funkcí dočasné hydroizolace - 1 x asfaltový pás Betonová mazanina na trapézovém plechu, min. tloušťka bet. mazaniny je 60mm Nosná ocelová konstrukce nástavby SDK podhled plnící požární funkci REI 30, 2x SDK tl.12,5mm, celkem 50mm Vzduchová mezera SDK podhled SDK deska tl.15mm 4

5 OBJEKT SO 02 přístavba objektu Skladba střechy nad úrovní 3.NP (zelená střecha): Vegeteční vrstva extenzivní ozelenění tl mm Filtrační vrstva geotextílie Hydroizolační a drenážní vrstva plastové tvarovky Střešní hydroizolační fólie zatížená, s atestem pro zelenou střechu, zesílená v úžlabí š. 1,0 m. Folie bude vytažená na atiku. Separační vrstva - geotextilie min. 300g/m2, Tepelná izolace extrudovaný polystyrén ve dvou vrstvách, z toho vrchní bude v 2% spádu, celková tloušťka tepelné izolace je min. 200mm Parotěsná zábrana s funkcí dočasné hydroizolace - 1 x asfaltový pás ŽB stropní deska Skladba střechy nad úrovní 4.NP: Střešní hydroizolační fólie mechanicky kotvená, pochozí, odolná proti UV záření, zesílená v místě údržby a přístupových tras do strojoven a u úžlabí š. 1,0 m. Folie bude vytažená na atiku. Separační vrstva - geotextilie min. 300g/m2, Tepelná izolace expandovaný stabilizovaný polystyren ve dvou vrstvách, z toho vrchní bude v 2% spádu, celková tloušťka tepelné izolace je min. 200mm Parotěsná zábrana s funkcí dočasné hydroizolace - 1 x asfaltový pás ŽB stropní deska Další skladby: Skladba podlahy u schodiště: PVC + kontaktní lepidlo Samonivelační vyrovnávací stěrka Železobetonová nosná konstrukce schodiště Skladba podlahy u podesty schodiště: PVC + kontaktní lepidlo Samonivelační vyrovnávací stěrka Betonová mazanina C20/25 vyztužená sítí tl.50mm Separační vrstva PE folie s přelepenými spoji Kročejová izolace z minerálních vláken tl.40mm Železobetonová nosná konstrukce schodiště Konstrukční systém stávajícího objektu je nehořlavý - konstrukce DP1 Požární výška objektu h = + 7,70 m < 12,00 m (3 užitná nadzemní podlaží, 4.NP - technické) Stavební svislé konstrukce posuzovaných prostor jsou zařazeny dle ČSN EN do třídy reakce na oheň A1 a A2 nehořlavé (zděné, ŽB). Stropní konstrukce - dle ČSN EN rovněž konstrukce a výrobky třídy reakce na oheň A1, A2 (ŽB stropy) Počet osob dle ČSN NP - technické podlaží v přístavbě 3. NP - N3.01 LZ 1-10 osob x souč. 1,3 = 13 osob N lékařské oddělení x souč. 10 = 40 osob N vyšetřoven lékařů x souč. 10 = 60 osob 2.NP - N2.01 AZ2 13 oddělení x 10 = 130 osob Optika, lékárna, prodejna zdravotnických potřeb mají samostatné vstupy 5

6 přímo dovolného prostoru 1.NP - cca 10 oddělení 10 x 10 = 100 osob Celkem osob 343 osob tyto osoby se vyskytují v prostorách dotčených stavebními úpravami a v nástavbě a přístavbě. V 1. NP lze použít více únikových cest do volného prostoru min. 3 únikové východy. Ve 2. NP lze připočítat únik osob ze stávajících prostor, které nejsou dotčené stavebními úpravami 8 vyšetřoven (8x 10 = 80 osob) Objekt bude vybaven PBZ : - EPS s vlastním záložním zdrojem a zařízením s EPS souvisejícím (zařízení pro akustický signál vyhl. poplachu) v celém objektu, kromě prostor bez požárního rizika WC a předsíně WC - 30 minut, ovládání samočinné hlásiče požáru+ tlačítka na ÚC - Nouzovým osvětlením s vlastním záložním zdrojem 60 minut CHÚC i NÚC - Vnitřní odběrní místa - DN19 v AZ2 i LZ1 - Přenosnými hasícími přístroji práškovými - Větrání CHÚC přirozené - přívodem vzduchu v 1.NP, odtah oknem v posl. NP nad schodištěm - oba otvory min. 1,5 m2 ve stávající budově, v přístavbě nová budova pak 2m2, budou ovládané EPS a tlačítky, umístěné na únikové cestě. - Evakuační výtah nebude zřízen ambulantní zařízení AZ2 není výše než ve 4.NP a LZ1 není ve výše než ve 3.NP - Klíčovým trezorem - Zařízením dálkového přenosu Schodiště tvoří CHÚC A přirozeně větrané dle ČSN čl.9.4.2a2) přívodem vzduchu v 1.NP, odtah oknem nad schodištěm v posl. NP viz čl. 5. únikové cesty Chodby, které jsou součástí CHÚC (např. v 1.NP) nejsou delší než 20 m (nemusí se větrat nuceně). 3. Rozdělení stavby do požárních úseků, požární riziko a stanovení stupně požární bezpečnosti Podlaží jsou členěny na samostatné požární úseky podle charakteru jednotlivých prostor. Jednotlivé požární úseky jsou od sebe odděleny požárně dělicími konstrukcemi viz výkr.část Plocha požárního úseku AZ2 s lékařskými pracovišti nesmí být větší než 1000 m 2. Shromažďovací prostor V posuzovaném objektu podle předložené dokumentace se, ve smyslu ČSN shromažďovací prostory, nenachází žádný prostor či požární úsek, který by bylo nutno posoudit dle této normy. Sklady požární úseky skladů dle ČSN se v objektu nevyskytují. Instalační šachty tvoří samostatné požární úseky ve II. SPB. V případě přebetonování konstrukce v úrovni stropu bude část instalační šachty součástí požárního úseku, ke kterému přiléhá. 6

7 Výtahové šachty tvoří samostatný požární úsek ve II. SPB. Hromadné garáže jsou otevřené částečně bez obvodových stěn. Počet parkovacích stání pro invalidy < 135 stání dle ČSN příloha I. Garáže jsou v 1. nadzemním podlaží, nebudou zde parkovat vozidla na plynná paliva. Podle ČSN čl.4.2 písm.b) se jedná o objekt s provozy skupiny AZ2 ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než 3 lékařská pracoviště tvořící provozní celky a s komerční plochou oční optika, lékárna, prodejna zdravotnických potřeb. Dle ČSN jedná se o objekt s konstrukčním systémem nehořlavým s provozy zdravotnických zařízení AZ2, které nebudou ani po zvýšení, umístěny v prostorách s výškovou polohou nad 22,5 m, ani v podlaží vyšším než ve 4.NP. Jednotlivá podlaží tvoří samostatné požární úseky PODLAŽÍ POŽÁRNÍ Název ÚSEK 1.NP N1.1 Ambulantní lékařské pracoviště AZ2 N1.2 Ambulantní lékařské pracoviště AZ2 stupeň Požární Souč.a Plocha PHP PB zatížení p v m2 ks III. 35 kg.m -2 0,9 40,67 2PG6 III. 35 kg.m -2 0,9 92,16 3PG6 N1.3 Ostraha I. 15 kg.m -2-7,70 1PG6 N1.4 Údržba I. 15 kg.m -2-10,45 1PG6 N1.5 Strojovna VZT I. 15 kg.m -2 1,1 22,41 1PG6 N1.6 Šatny III. 30,77 kg.m -2 0,95 179,97 2PG6 N1.7 Rozvaděč I. 15 kg.m -2 1,1 1,42 N1.8 Sklad III. 60 kg.m -2 1,1 4,84 N1.9 Ambulantní lékařské pracoviště AZ2 III. 35 kg.m -2 0,9 235,29 3PG6 N1.10 Sklad III. 60 kg.m -2 1,1 4,84 N1.11 Tech. místnost, sklad III. 60 kg.m -2 1,1 25,49 N1.12 Odpad III. 60 kg.m -2-20,08 1PG6 N1.13 Rozvodna I. 15 kg.m -2 1,1 9,43 N1.14 Sklad III. 60 kg.m -2 1,1 7,76 N1.15 Garáž I. 15 kg.m -2 1,05 334,14 4PG6 N1.16 Sklad špin. prádla IV. 71,21 kg.m -2 1,05 22,10 1PG6 N1.17 Technický kanál I. 15 kg.m -2 1,1 2.NP N2.1 Ambulantní lékařské pracoviště AZ2 III. 35 kg.m -2 0,9 829,00 3PG6 N2.2 Lékárna IV. 49,13 kg.m -2 1,07 140,13 2PG6 N2.3 Optika III. 30,46 kg.m -2 0,89 93,48 2PG6 N2.4 Zdravotní pomůcky IV. 60,46 1,01 90,11 2PG6 7

8 kg.m -2 3.NP N3.1 Lůžkové zdravotnické oddělení LZ1 III. 35 kg.m -2 0, PG6 N3.2 Ambulantní lékařské pracoviště AZ2 III. 35 kg.m -2 0, PG6 N3.3 Ambulantní lékařské pracoviště AZ2 III. 35 kg.m -2 0, PG6 N3.4 Strojovna VZT I. 15 kg.m -2 1,1 51,36 1PG6 N3.5 Administrativa III. 40 kg.m -2 1,0 24,15 1PG6 4.NP N4.1 Strojovna chlazení I. 15 kg.m -2 1,1 77,42 1PG6 Evakuační výtah Požaduje se pro ambulantního zařízení AZ 2, jsou-li umístěny ve vyšším než 4.nadzemním podlaží. Požaduje se pro lůžkové zařízení LZ 1, jsou-li umístěny ve vyšším než 3.nadzemním podlaží. V daném případě není třeba evakuační výtah zřizovat. Osobní výtah osobní výtah může být součástí CHÚC A. Výtah mimo CHÚC bude tvořit samostatný požární úsek. Výtah v případě požáru sjede do 1.NP a bude vyřazen z provozu. Schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku nebo jeho části jako celku odolávat účinkům požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukce stavby je posouzena a stanovena podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2 Vyhl. 23/2008Sb. Podle druhu stavby v závislosti na: a) požárním riziku, b) konstrukčním systému stavby a c) výšce stavby nebo počtu podlaží při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním podlaží. Mezní velikost požárních úseků Mezní velikost PÚ AZ2 dle ČSN max m 2 velikost požárních úseků vyhovuje jednotlivá podlaží jsou menší než 1000 m2. 4. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí Požadavek dle tabulky 12 z ČSN Skutečnost : dle hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokodů, a dle přílohy ČSN pro stávající části objektu 8

9 Vzhledem k výšce objektu h < než 12 m nemusí být v obvodových stěnách vytvořeny svislé i vodorovné požární pásy. Všechny konstrukce budou vykazovat požární odolnost, která odpovídá stanovenému riziku a stupňům požární bezpečnosti. Pol. 1b)+3.1) - požární stěny, stropy a obvodové stěny Požadavek : pro III.SPB : NP REI (EI) 45 minut posl. NP REI (EI) 30 minut pro IV.SPB : NP REI (EI) 60 minut posl. NP REI (EI) 30 minut Skutečnost: požární stěny stávající i nové dozdívky - dutinové cihly..tl. min. 150 mm vyhoví min. REI 60 minut > REI 45 DP1 Nové SDK příčky budou s požární odolností pro IV. SPB REI 60 minut v NP, v posl. NP REI 30 minut DP1 dle katalogu např. Knauf Obvodové stěny tvoří stávající zdivo z děrovaných cihel tl. min 300, 375 mm. vyhoví > min. REI 45 min (min. REI 180 minut) Nové ŽB stěny tl. min. 200 mmm s osovou vzdáleností výztuže od povrchu min.25 mm vyhoví min REI 90 minut > REI 60 minut. Prosklené a SDK stěny okolo světlíku budou ve 3.NP s odpovídající požární odolností pro stěny ve III.SPB EI 30 minut pro posl. NP stěny s požární odolností lemující světlík jsou vytaženy nad střešní plášť min. 500 mm viz odstupy. Ocelová konstrukce nástavby (sloupy, vodorovná konstrukce) nad stávající částí bude obložena SDK konstrukcí na požární odolnost R 30 minut. Požární stropy Požadavek : pro III.SPB : NP REI (EI) 45 minut posl. NP REI (EI) 30 minut pro IV.SPB : NP REI (EI) 60 minut posl. NP REI (EI) 30 minut Skutečnost: požární stropy mezi jednotlivými podlažími stávající ŽB desky tl mm vyhoví min. REI 60 minut DP1. Nová ŽB deska tl. min. 200 mm s osovou vzdáleností výztuže od povrchu min. 20 mm vyhoví min. REI 60 minut Konstrukce lemující chráněné únikové cesty musí být nehořlavé s požární odolností REI 45 minut DP1. Strop nad schodištěm CHÚC A je nehořlavý DP1. 9

10 Vnější ocelové schodiště se nesmí nacházet v požárně nebezpečném prostoru přiléhajících otvorů schodiště bude od garáží odděleno požární stěnou EI 45 minut DP1. V čele schodiště bude rovněž stěna na celou výšku schodiště schodiště pak nebude V požárně nebezpečném prostoru přiléhajících otvorů viz odstupy. Pol. 2b) - požární uzávěry Požadavek: Pro III.SPB : NP - EW 30 DP3,C, do CHÚC EI 30 DP3, C Posl. NP - EW 15 DP3,C, do CHÚC EI 15 DP3, C Pro IV.SPB : NP - EW 30 DP3,C, do CHÚC EI 30 DP3, C Posl. NP - EW 30 DP3,C, do CHÚC EI 30 DP3, C Skutečnost: požární uzávěry se vyskytují jednotlivé požární úseky jsou mezi sebou komunikačně propojeny požárními uzávěry viz výkresová část. Dveře v případě požáru musí být uzavřeny. Do CHÚC musí být dveře EI a se samozavíračem. Za součást požárního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky (pevná boční část vedle dveří), pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5 násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6m2. Zbývající část je posuzována jako stěna tedy s vyšší požární odolností. Výtahové šachty tvoří samostatné požární úseky s dveřmi s požární odolností - EW 15 DP1. Dveře na únikových cestách (jedná se zejména o dveře na volné prostranství), které budou při běžném provozu uzavřeny, bude možné při provozu objektu otevřít buď pohybem panik- kliky nebo pomocí EPS. V případech, kdyby dveřní křídla mohla zužovat průchozí šířku únikové cesty budou osazena tak, aby se mohla otočit o 180. Kolem dveří nejsou niky obrácené proti směru úniku. Nejmenší světlá šířka dveřního křídla bude 800 mm. Dveře na únikových cestách musí být v případě požáru průchodné a otevíratelné. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky např. kódovými kartami, budou v případě evakuace osob ve směru úniku otevíratelné bez dalších opatření např. panik klikou dle provozu objektu. Pol. 4) nosné konstrukce střech Požadavek: Pro III. i IV. SPB : REI 30 minut Skutečnost : Ocelová konstrukce střechy nástavby nad stávající částí - bude chráněna SDK podhledem s požární odolností REI 30 minut. Nová ŽB deska nad 3. a 4.NP tl. min. 200 mm s osovou vzdáleností výztuže od povrchu min. 20 mm vyhoví min. REI 60 minut > REI 30 minut. Pol. 5a) nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stab. obj. Požadavek 10

11 pro III.SPB : NP REI (EI) 45 minut posl. NP REI (EI) 30 minut pro IV.SPB : NP REI (EI) 60 minut posl. NP REI (EI) 30 minut Skutečnost: zděné konstrukce tl. min. 200 mm vyhoví min. R 60 minut ŽB sloupy 400/400 mm s osovou vzdáleností výztuže min. 40 mm vyhoví min. R 60 minut. Ocelová nosná konstrukce nástavby stáv. objektu (sloupy i vodorovné prvky) - bude chráněna SDK podhledem s požární odolností REI 30 minut. Pol. 9 konstrukce schodišť uvnitř PÚ Požadavek: Pro III.SPB : R 15 DP3 Skutečnost : v objektu na celou výšku se vyskytují schodiště, které jsou součástí CHÚC ŽB - nehořlavé Pol. 11 střešní plášť Požadavek: Pro III.SPB : EI 15 minut Skutečnost : Střešní plášť netvoří požárně otevřenou plochu, nachází se nad požárním stropem s nosnou konstrukcí střechy. Střešní plášť se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, či sousedního požárního úseku. Střešní plášť není třeba hodnotit dle vyhl. 23/2008 Sb. Požadavky na povrchové úpravy stavebních konstrukcí : Dle ČSN čl na povrchové úpravy stavebních konstrukcí v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny AZ2 nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene i s větším než mm x minuta -1 u stěn - 75 mm x minuta -1 u podhledů Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene i s nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů použity plastické hmoty. Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN do třídy A1 fl až C fl. Při posuzování hmot, které v konstrukcích střech, stropů a podhledů jako hořící odkapávají, se nemusí přihlížet k materiálům osvětlovacích těles, pokud jejich celková plocha není větší než 20% podlahové plochy příslušného požárního úseku. V konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných střešních plášťů a světlíků z materiálů třídy reakce na oheň F až B. Dle ČSN čl na povrchové úpravy stavebních konstrukcí v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny LZ1 nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene i s větším než - 75 mm x minuta -1 u stěn - 50 mm x minuta -1 u podhledů Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene i s nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů použity plastické hmoty. Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN do třídy A1 fl až C fl. 11

12 Při posuzování hmot, které v konstrukcích střech, stropů a podhledů jako hořící odkapávají, se nemusí přihlížet k materiálům osvětlovacích těles, pokud jejich celková plocha není větší než 20% podlahové plochy příslušného požárního úseku. V konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných střešních plášťů a světlíků z materiálů třídy reakce na oheň F až B. Ostatní konstrukce V konstrukcích střech, stropů a podhledů (včetně výplní jejich otvorů) nebude použito hmot, které při požáru odkapávají nebo odpadávají jedná se i o přístřešky nad vstupy do objektu. S podhledy se v objektu neuvažuje. Na další konstrukce dle tab. 12 nejsou kladeny žádné další požadavky. Prokázání požární odolnosti konstrukcí a ostatních výrobků Pro jednotlivé konstrukce a stavební díly bude doložena požární odolnost, hořlavost případně i další vlastnosti tak, aby byl prokázán soulad mezi požadavky předpisů o požární ochraně, požadavky uvedené v projektové dokumentaci a realizací na stavbě. Požární odolnost i ostatní požárně technické parametry konstrukcí a dílů budou prokázány ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. 5. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest Podle ČSN čl šířka únikových cest v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny AZ2 určených k evakuaci pacientů nesmí být menší než 1,1 m. Průchod dveřmi na těchto cestách může být zúžen na 0,9 m. Podle čl únikové cesty, které slouží evakuaci pacientů,musí být vybaveny nouzovým osvětlením. Podle čl v komunikačních prostorech,jimiž vedou únikové cesty pacientů, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Součástí jednotlivých podlaží jsou nechráněné únikové cesty ústící do CHÚC, které tvoří stávající vnitřní schodiště - jako CHÚC A a nově navržené vnější ocelové schodiště, které bude tvořit CHÚC B. Délka jedné nechráněné únikové cesty (NÚC) v AZ2 nesmí být větší než 20 m, délky dvou a více nechráněných únikových cest (NÚC) nesmí být větší než 40 m - vyhovuje Délka jedné nechráněné únikové cesty (NÚC) v LZ1 nesmí být větší než 15 m, délky dvou a více nechráněných únikových cest (NÚC) nesmí být větší než 30 m - vyhovuje Mezní délky NÚC z LZ1 i AZ 2 vyhovují. Schodiště ve stávající části objektu tvoří CHÚC A přirozeně větrané otvorem v nejvyšším místě CHÚC o ploše min. 1,5 m2 a stejně velkým otvorem ve vstupním podlaží. Otvírací mechanismy horního i dolního otvoru pro přívod vzduchu budou otevírány EPS a dále vybaveny dálkovým ovládáním z několika míst v prostoru CHÚC, určitě z úrovně vstupního podlaží 12

13 CHÚC A v přístavbě větrané přirozeně otvorem v nejvyšším místě CHÚC o ploše min. 2 m2 a stejně velkým otvorem ve vstupním podlaží ve 2.NP u recepce. V 1.NP začíná CHÚC hned pod schodištěm větrání tohoto prostoru je okem na mezipodestě mezi 1.NP a 2.NP. Vnější ocelové schodiště bude tvořit CHÚC typu B vzhledem k možnému příjezdu požárních vozidel až k objektu před vjezd do garáže - bude úniková cesta jako zásahová, která je od přilehlých požárních úseků oddělena požárně dělicími konstrukcemi DP1 s požárními uzávěry otvorů EI se samozavíračem. V čele bude schodiště odděleno stěnou s konstrukce DP1 s požární odolností min. EI 45 minut. Od garáže bud schodiště rovněž odděleno stěnou s požární odolností Šířka únikových cest v AZ2, LZ1 a CHÚC nesmí být menší než 1,1 m s dveřmi 0,9 m. Šířka schodišťových ramen je min. 1,1 m = 2 úp. Dle tab. 20 je mezní počet osob v CHÚC A ve III. SPB max. 120 na 1 úp 2 úp = 240 osob > 189 osob v CHÚC A V objektu jsou 3 únikové schodiště vzájemně propojené - celkem pro cca 343 osoby. Na jedno schodiště - cca 115 osob < max. 240 osob v CHÚC A vyhovuje. Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením s vlastním záložním zdrojem. Vnitřní zásahové cesty vzhledem k výšce objektu se nepožadují h < 22,5 m Příjezd požárních jednotek jeaž k objektu je možný před vjezd do garáže v blízkosti vnějšího ocelového schodiště, odkud bude možné provést zásah. Schodiště prochází až do 3.NP. Nové vnější ocelové schodiště bude tvořit vnitřní zásahovou cestu schodiště jako CHÚC B muže tvořit zásahovou cestu. U objektu nebude zřízena nástupní plocha h < 12 m. Podle ČSN čl v chráněné únikové cestě nesmí být žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří a kromě požárního zatížení v prostorech, sloužících dozoru nad provozem v objektu. V chráněné únikové cestě rovněž nesmí být umístěny: Zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující požadovanou průchozí šířku. Volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z výrobků třídy reakce na oheň B až F. Volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů chráněných únikových cest Volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod. Volně vedené elektrické rozvody (kabely). Rozvody viz výše, mohou být v CHÚC tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci DP- 1 a od CHÚC jsou požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30. Křídla oken v CHÚC musejí být zasklená, nelze použít polykarbonátových výrobků a jiných výrobků třídy reakce na oheň B až F. Rampu lze považovat za únikovou cestu vyhovuje sklon do 1:8. Dveře na únikových cestách 13

14 Dveře na únikových cestách, které budou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře do volného prostoru pokud jimi neprochází více než 200 osob mohou být otevírány proti směru úniku. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná v daném případě jsou plochy jednotlivých ordinací a dalších prostorů menší než 100 m 2 úniková cesta v podstatě začíná u vstupních dveří dveře mohou být proti směru úniku. Dveře na schodiště budou otevírány ve směru úniku pohybu osob na únikové cestě. Dle ČSN čl v případech, kdyby dveřní křídla mohla zužovat průchozí šířku únikové cesty budou osazena tak, aby se mohla otočit o 180. Kolem dveří nejsou niky obrácené proti směru úniku. Nejmenší světlá šířka dveřního křídla bude 800 mm. Dveře na únikových cestách musí být v případě požáru průchodné a otevíratelné. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky např. kódovými kartami, budou v případě evakuace osob otevíratelné ze strany úniku bez dalších opatření manuálně. Osvětlení na únikových cestách Osvětlení na únikových cestách bude provedeno podle 9.15 ČSN Nouzové osvětlení bude navrženo podle ČSN EN Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu. Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení a nouzové osvětlení po dobu alespoň 60 minut dle ČSN EN 1834 Značení únikových cest Značení únikových cest bude provedeno podle 9.16 ČSN a podle vládního nařízení č.11/2002 Sb. Dveře do CHÚC budou typu EI se samozavíračem. Provedení povrchů a podlah CHÚC Požární úseky CHÚC musí mít povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot, podlahy budou provedeny z materiálů s indexem šíření plamene i s = 0, t. j. zcela nehořlavé. V CHÚC nesmí být dále žádné požární zatížení, kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří výrobky třídy reakce na oheň B až D a kromě požárního zatížení v prostorách sloužících dozoru nad provozem (vrátnice, recepce). Dále nebudou v CHÚC volně vedeny rozvody hořlavých látek ani žádné volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot. V CHÚC nesmí být volně vedené rozvody VZT, kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek. Pokud bude nutné výše uvedené rozvody umístit v CHÚC, musí být zabudovány v konstrukci DP1 a od CHÚC musí být odděleny krycí vrstvou (deskou) tl. min. 10 mm s požární odolností alespoň EI 30 DP1. Případné otvory v těchto konstrukcích budou opatřeny uzávěry s požární odolností EI

15 6. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Požárně nebezpečný prostor od otvorů je omezen plochou hranicí, vedenou v odstup. vzdálenosti rovnoběžně s otevřenou plochou otvorů posuzovaného požárního úseku. Po stranách je hranice omezena válcovými plochami o poloměru rovném odstup. vzdálenosti a rovinou vycházející z hrany otevřené plochy pod úhlem 20 od obvodové stěny. Hranicí požárně nebezpečného prostoru končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukce hořícího objektu. Odstupy od světlíků na střeše rozm.2,75 x 6,2 m, pv = 35kg.m-2 d = 4,54 m požární stěny lemující světlík jsou vytaženy nad střechu min. 500 mm odstupová vzdálenost se měří od okraje (nejnižší úrovně světlíku) světlíku vodorovně a nahoru 4,54m v tomto PNP se nevyskytuje žádný jiný objekt ani sousední požární úsek. PNP nezasahuje na povrch střechy. Vnější schodiště Okno u vnějšího schodiště u přístavby rozm.2,47 x 1,8 m, pv = 35kg.m-2 u AZ2 ve 3.NP d = 2,39 m rozm.2,47 x 1,8 m, pv = 14,29kg.m-2 u optiky ve 2.NP d = 1,70 m rozm.4,9 x 1,07 m, pv = 15 kg.m-2 u garáží v 1.NP d = 1,50 m od garáží i od přiléhajících prostor ve vyšších podlažích bude vnější schodiště odděleno stěnou konstrukcí s požární odolností min. EI 45 minut DP1, ve 2.NP EI 60 minut. V čele schodiště bude stěna s požární odolností EI 45 minut na celou výšku schodiště. Okno ve stávající části přiléhající ke vstupu u recepce rozm okna. v první ordinaci od rohu m.č a max. 3 x 1,8 m, pv = 35 kg.m-2 d = 2,61 m < cca 2,8 m od vstupu do recepce nebo okno do administrativy ve 3.NP odstup vyhovuje. Opačné posouzení od okna administrativy rozm. 2,5 x 1,8m, pv = 42 kg.m-2 d = 2,55 m < 2,8 m..vyhovuje. Severozápadní fasáda stávající části: Okno v modulu rozm. 4,5 x 1,8m, pv = 35 kg.m-2 d = 3,09 m Jihozápadní fasáda stávající části: Okno v modulu rozm. 7,5 x 1,8m, pv = 35 kg.m-2 d = 3,68 m Severovýchodní fasáda přístavby: Okno v modulu rozm.2,47 x 1,8 m, pv = 50kg.m-2 u lékárny ve 2.NP d = 2,55 m Jihozápadní fasáda přístavby - od lékárny: Okno v modulu rozm. 11,25 x 3,15 m, pv = 50 kg.m-2 d = 7,0 m.před fasádou je volné prostranství, přiléhající fasáda je vzdálena po fasádě 6,8 m po stranách je hranice omezena válcovými plochami o poloměru rovném odstup. vzdálenosti a rovinou vycházející z hrany otevřené plochy pod úhlem 20 od obvodové stěny.pnp nezasahuje na přiléhající fasádu. 15

16 Před jihozápadní fasádou, kde je ve 2.NP hlavní vstup s recepcí - je volný prostor, osoby nebudou při úniku ohroženy. Objekt nemá jediný východ na volné prostranství. Vjezd do garáže rozm. 6,75 x 3 m, pv = 15 kg.m-2 d = 3,52 m..pnp zasahuje na volné prostranství komunikaci Hvězdova V požárně nebezpečných prostorech od otvorů posuzovaného objektu se nevyskytuje žádný jiný objekt ani sousední požární úsek. Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor u stávajících prostor se dle čl ČSN neposuzují, jelikož jsou splněny podmínky: - V posuzovaném místě se nezvětšuje obestavěný prostor objektu (např. přístavbou), přiléhající okna i východy z objektu jsou stávající. - Přiléhající okna ani východy (dveře) se nezvětšují oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10 %; nebo nezvyšuje se součin (p x c) o více než 30 kg/m 2 charakter objektů či provozů je zachován jde i nadále o zdravotnické zařízení. Odstupové vzdálenosti od stávajících částí není třeba v souladu s čl ČSN v tomto případě posuzovat. Stávající objekty : Stávající objekty od přístavby - je nejblíže objekt před severovýchodní fasádou ve vzdálenosti cca 14 m. Vzdálenost vyhovuje i při p o = max. 60%, při p v = max. 40 kg.m-2 a délce stěny do 10 m, h = do 6,0 m d = 6,5 m < 14 m..i opačné odstupové vzdálenosti od stávajících objektů vyhovují. Od rohu jižní fasády novostavby je stávající objekt vzdálen cca 17 m > 4 m..vyhovuje, sousední objekt je v dostatečné vzdálenosti. Jiné stávající objekty ve vzdálenosti blíže než 20 m se okolo posuzovaného objektu nevyskytují. Odstupové vzdálenosti vyhovují dle vyhl. 23/2008 Sb. 7. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst Požární voda Vnější odběrní místa Dle ČSN musí být vnější odběrní místa na vodovodním řadu DN 100 mm pro posuzované požární úseky objektu je požadavek dle ČSN tab.2 vnější odběrní místa s odběrem vody 6,0 l.s-1 pro doporučenou rychlost v = 0,8 m.s-1. Před objektem je stávající vodovodní řad DN 300 vnější odběrní místo je ve vzdálenosti do 150 m od objektu..vyhovuje dle ČSN U nejnepříznivěji položeného podzemního hydrantu musí být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa. 16

17 Vnitřní odběrní místa S x p > 9000 dle ČSN musí být vnitřní odběrní místa zřízena pro AZ2 i AZ1 viz výkresová část, bude navrženo v souladu se ZTI. Přenosné hasicí přístroje V jednotlivých požárních úsecích budou umístěny přenosné hasící přístroje zejména u vstupů do požárních úseků a dále rovnoměrně po ploše tak, aby jejich vzájemná vzdálenost byla 20 až 50 m. Budou použity přístroje práškové o obsahu hasiva 6 kg viz tabulka s požárními úseky tohoto PBŘS. Počty PHP byly stanoveny dle čl.13.9 ČSN (návrh rozmístění je v výkresové části PBŘ). PHP budou s hasící schopností 34 A. 8. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) a/ Příjezdové komunikace jsou stávající. K objektu je zajištěn příjezd do vzdálenosti min. 20 m od vstupu do objektu příjezd požárních vozidel bude možný až k objektu k vjezdu do garáží, kde bude klíčový trezor a OPPO. b/ Vnitřní zásahová cesta se nepožaduje, objekt má výšku nižší než 22,5 m. zásahovou cestu může tvořit vnější ocelové schodiště jako CHÚC B c/ Vnější zásahové cesty - na střechu objektu bude možný přístup po schodišti CHÚC A v přístavbě. d/ nástupní plochu není třeba zřizovat objekt má výšku h = do 12m 9. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 9.1. Elektroinstalace bude provedena dle příslušných norem. Provedení do prostředí dle ČSN Proti blesku bude objekt chráněn hromosvodnou soustavou dle ČSN Ke kolaudačnímu řízení bude doložena revizní zpráva dle ČSN Elektrické rozvody v objektu budou odpovídat 12.9 ČSN Elektroinstalace musí být navržena v souladu s platnými ČSN pro příslušné druhy prostředí, včetně ochrany před statickou a atmosferickou elektřinou. Rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k zajištění požární bezpečnosti budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou nezávislých zdrojů. Každý zdroj bude mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky zajištěny ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý zdroj je samočinné. Elektrická zařízení, která mají zajištěnu trvalou dodávku elektrické energie a neslouží pro protipožární zásah zabezpečení objektu budou v případě požáru vypnuta alespoň v požárním úseku, kde je požár a probíhá hašení. 17

18 Elektrická zařízení sloužící k požárně bezpečnostnímu zajištění objektu jsou připojena samostatným vedením tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení objektu. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu nouzové osvětlení, EPS, ovládání otvorů zajišťující větrání CHÚC: a/ mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2 ca s1, d0 nebo b/ mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti P30-R s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň B2 ca s1, d0, nebo c/ musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEN mohou být vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedení v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tl. nejméně 10 mm apod. Tyto ochrany musí v daném případě vykazovat požární odolnost EI 30D1. Ostatní vodiče se posuzují pouze v případech, kdy jsou vedeny volně v prostoru (tzn. neodpovídají ČSN čl c) a současně je překročena hmotnost izolace kabelů 0,2 kg/m 3 obestavěného prostoru v posuzované místnosti, přičemž připadá na osobu v posuzované místnosti méně než 10 m2 půdorysné plochy dle ČSN Za vyhovující se považuje : že, mohou být kabely volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1, d0 nebo se nacházejí v místnostech požárně odvětraných zařízením (dle ČSN čl samočinné odvětrávací zařízení), nebo jsou umístěny v místnostech tak, že samočinné stabilní hasící zařízení působí přímo na vodiče a kabely a brání jejich hoření. Elektrická zařízení, která mají zajištěnu trvalou dodávku elektrické energie a neslouží pro protipožární zásah zabezpečení objektu budou v případě požáru vypnuta alespoň v požárním úseku, kde je požár a probíhá hašení. Vypínání elektrického proudu Elektrický proud lze samostatně odpojit tlačítky pro tato zařízení: 1. vypnutí běžných el. zařízení, jejichž funkčnost není nutná při požáru - na siť jsou stále připojena všechna zařízení, která musí být v činnosti při požáru, musí být napájena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů Centrál stop EPS, nouzové osvětlení 2. vypnutí všech zařízení v objektu včetně požárně bezpečnostních zařízení Totál stop - vypnutí elektrického proudu v celém objektu. Tlačítka budou označena textovou tabulkou., budou umístěna v recepci, která je součástí CHÚC (uvnitř objektu) a zajištěna proti zneužití. 18

19 Kabelové trasy těchto ovládacích prvků musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou P30-R dle ČSN dle zajištění funkčnosti jednotlivých PBZ. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu v daném případě nouzové osvětlení, EPS, otevírání otvorů zajišťující funkci větrání CHÚC budou splňovat požadavky na kabely s funkční integritou: EPS P-30-R B2 ca Ovládání otvorů pro větrání CHÚC P-30-R B2 ca Nouzové osvětlení v CHÚC a NÚC bude mít vlastní náhradní zdroj baterie, pak není třeba u nouzového osvětlení použít kabely s funkční integritiu. Rozvaděč PBZ musí odpovídat ČSN tvoří samostatný požární úsek s požárně dělicími konstrukcemi EI 30 DP1 a s požárními uzávěry s požární odolností EI 15 DP1, vyskytují li se v CHÚC musí být EI 15 S m DP1. Posouzení rozvaděčů běžných el. zařízení - dle ČSN : 2009 umístěných v CHÚC. Každý rozvaděč el. Energie, umístěný v instalační šachtě či v lokálních skříňových prostorách apod. se posuzuje dle ČSN čl jako samostatný požární úsek, je-li umístěný v chráněné únikové cestě s požárním uzávěrem EI 15 S m DP1. Požárně dělicí konstrukce požárního úseku rozvaděče musí vykazovat požární odolnost EI 30DP1. Požární odolnost požárně dělicí konstrukce nesmí být snížena nebo porušena výklenky, nikami nebo jakýmkoliv zmenšením tloušťky konstrukce, kterým by se snížila požadovaná požární odolnost viz požární stěny. Mimo CHÚC není na rozvaděče běžných el. zařízení požadavek, kromě rozvaděče PBZ. NÁHRADNÍ ZDROJ Požárně bezpečnostní zařízení musí být napojena na náhradní zdroj, pokud nemají vlastní záložní např. vlastní baterie EPS Objekt bude dle ČSN vybaven zařízení Elektrické požární signalizace (EPS) s vlastním záložním zdrojem a zařízením s EPS souvisejícím (zařízení pro akustický signál vyhl. poplachu) v celém objektu, kromě prostor bez požárního rizika WC a předsíně WC - po dobu min. 30 minut Elektrickou požární signalizaci lze požadovat za plnohodnotné požárně bezpečnostní zařízení za těchto předpokladů: a) požární úsek je vybaven samočinnými hlásiči požáru (s kouřovými, tepelnými nebo jinými čidly), a to ve všech prostorech (místnostech) oddělených stavebními konstrukcemi; stavebně oddělené prostory (místnosti) požárního úseku bez požárního rizika nemusí být takto vybaveny; a) hlásiče jsou zapojeny nepřetržitě a mají buď samostatný zdroj elektrického proudu, nebo jsou zapojeny tak, aby ani v případě vypnutí elektrického proudu v síti nebyly vyřazeny z činnosti (např. napájení z akumulátoru); 19

20 b) hlásiče jsou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, která je umístěna v ohlašovně požáru se stálou službou, vybavenou telefonickým spojením pro přivolání jednotky požární ochrany k provedení zásahu; pokud není stálá služba zajištěna, musí být jednotka požární ochrany informována prostřednictvím dálkového přenosu; c) objekt je vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu v návaznosti na zjištění vzniku požáru elektrickou požární signalizací, popř. jsou zajištěny následné samočinné operace požárního zajištění objektu či požárního úseku (např. otevření otvorů pro větrání CHÚC ) Elektrická požární signalizace, která neodpovídá těmto požadavkům, se nezahrnuje do požárně bezpečnostních opatření ve smyslu a hodnota c1 = 1. Předpokládá se, že k signalizaci požáru zpravidla dojde do 120 sekund od jeho vzniku. Za okamžik vzniku požáru může být považováno samovolné hoření uvolňující více než 0,2 MW tepla. Ústředna EPS bude umístěna v recepci ve 2.NP, která je součástí CHÚC. Systém EPS provozován v režimu DEN/NOC, s možností dvoustupňového vyhlášení poplachu. Dva stupně jsou zajištěny prostřednictvím časových intervalů T1 a T2. V objektu nebude nepřetržitá 24 hodinová služba, proto bude provedena instalace zařízení pro dálkový přenos událostí (ZDP) na pult příslušné stanice HZS. U vjezdu do garáže (u vnějšího schodiště) bude vně objektu umístěn klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a nad ním zábleskový maják. OPPO (obslužné pole požární ochrany) a tablo ústředny EPS bude umístěno na fasádě u vnějšího schodiště, které tvoří vnější chráněnou únikovou cestu typu B jako zásahovou. Zařízení budou umístěna v klimatizovaném krytu. Ústředna bude umístěna na místě přístupném z CHÚC A v recepci, která je součástí CHÚC A. Zařízení dálkového přenosu (ZDP) bude instalováno pro přenos poplachových událostí na PCO HZS. ZDP bude zajišťovat přenos základních informací tj. zařízení v provozu, souhrnná informace "POŽÁR", porucha, přepnutí na náhradní zdroj a systém musí umožňovat přenášet informace vztahující se k jednotlivým místnostem tzn., že budou přenášeny informace o požáru vznikajících v jednotlivých skupinách resp. požárních úsecích /adresný způsob/ a to dle podmínek pro připojení EPS pomocí ZDP na PCO HZS. EPS bude jistit všechny posuzované prostory s požárním rizikem. Za prostory s požárním rizikem jsou považovány všechny prostory s požárním zatížením nad 7,5 kg/m2 (vyjádřeno ve výhřevnosti dřeva). Prostory v dutinách zdvojených podlah, které by mohly být hlídané EPS, se nevyskytují. Hlásiče budou umístěny na stropech místností, v místnostech s podhledy i nad podhledy tam, kde je výskyt požárního zatížení zvýšený počet volně vedených hořlavých rozvodů - převážně ve společných chodbách v jednotlivých podlažích, kde jsou navrženy podhledy. Rozmístění hlásičů je uvedeno ve výkresové části projektové dokumentace EPS. Hl. ústředna EPS bude umístěna v recepci. EPS musí odpovídat ČSN čl V prostorách budovy (ve všech řešených PÚ, kromě prostorů a požárních úseků 20

21 bez požárního rizika) budou instalovány automatické opticko kouřové, případně hlásiče multisenzorové. Dále musí být prostory v souvislosti s EPS vybaveny zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu sirénami. Tlačítkové hlásiče požáru budou instalovány na únikových cestách. Napájení ústředny je zálohováno akumulátorovými bateriemi po dobu alespoň 24 hodin. Podmínky pro návrh EPS dle ČSN /11 čl : a) Samočinné hlásiče požáru jsou instalovány ve všech prostorách s požárním zatížením, kromě prostor bez požárního rizika (WC, umývárny případné šatny musí být vybaveny hlásiči) po místnostech v jednotlivých požárních úsecích. Zdvojené podlahy se nevyskytují, ve společných chodbách v jednotlivých podlažích budou čidla nad podhledy. Je navržen systém s opticko-kouřovými (automatické hlásiče) hlásiči požáru. U vstupu do jednotlivých požárních úseků budou osazeny tlačítkové hlásiče. b) Tlačítkové hlásiče jsou umístěny zejména : - U východů na volné prostranství - U východů z prostorů z požárních úseků, které jsou vybaveny EPS, do navazujících únikových cest c) Umístění ústředny recepce ve 2.NP přístupné z volného prostoru, je součástí CHÚC A nejedná se o službu 24 hod/den, pouze během provozu, z tohoto důvodu je třeba zřídit - Zařízení dálkového přenosu Ústředna je vybavena minimálně pro obsluhu jedné kruhové linky s možností připojení dalších hlásičů na jeden kruh. Dále musí umožňovat ovládání z obslužného pole požární ochrany (OPPO), připojení zařízení dálkového přenosu (ZDP), ke kterému bude připojen klíčový trezor požární ochrany (KTPO) s motýlkovým zámkem č.40. Ze strany HZS je požadován plně adresný systém EPS, který bude umožňovat přenášení informace vztahující se k jednotlivým místnostem. Objekt je vybaven generálním klíčem, který je umístěn v klíčovém trezoru. Zařízení dálkového přenosu není předmětem tohoto projektu, k ústředně EPS jej připojuje pověřená firma na základě uzavřené smlouvy o zajištění služby připojení na PCO HZS. d) Časy t 1 a t 2 - čas t 1 = 1 minuta = čas, ve kterém se potvrzuje přijetí úsekového poplachu čas t 2 = 3 minuty = čas, dochází k vyhlášení poplachu Systém EPS bude provozován v režimu DEN/NOC, s možností dvoustupňového vyhlášení poplachu. Dva stupně jsou zajištěny prostřednictvím časových intervalů T1 a T2. V režimu NOC kdy v objektu nebude stálá služba, doporučuji vyhlášení poplachu okamžitě. 21

22 f) Při potvrzeném požárním poplachu (po uplynutí času t 2 ) je uvedena do chodu impulsem EPS : - akustická signalizace sirény - otevření otvorů pro přirozené větrání v CHÚC - otevření prvních dvířek klíčového trezoru - případné odblokování dveří dle provozu - osobní výtah v případě požáru sjede do 1.NP a bude vyřazen z provozu. Jiná požárně bezpečnostní zařízení se nevyskytují, kromě sirén EPS a nouzového osvětlení. Nouzové osvětlení přepne automaticky na náhradní zdroj v případě poklesu proudu. VZT klapky mají čidla nezavírá je EPS. g) seznam monitorovaných zařízení otevření dveří pro větrání CHÚC jiná požárně bezpečnostní zařízení se nevyskytují, která by bylo zapotřebí monitorovat, h) signalizace poplachu sirénou pro všechny posuzované prostory najednou i) pro spojení obsluhy ústředny s HZS je zřízen dálkový přenos (ZDP) - ZDP musí být kompatibilní se zařízením PCO, j) požadavek na adresaci o požáru na ústředně EPS po místnostech a po podlažích k) vzhledem k rozsahu objektu bude zařízení EPS vybaveno grafickou nadstavbou a tiskárnou. l) požadavky na kabely dle ČSN viz čl elektroinstalace Kabely a kabelové trasy zařízení EPS - viz ČSN čl Kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče EPS - není požadovaná funkční integrita podle ČSN Čl kabely a kabelové trasy k ovládaným nebo monitorovaným zařízením, napájení ústředny nebo případné propojení ústředen - musí být navrženy jako kabely se zajištěnou funkcí při požáru a kabelové trasy s požadovanou funkční integritou. m) ústředna je obsluhována pouze v pracovní době recepční nebo jinou pověřenou a proškolenou osobou n) v objektu je instalováno Zařízení dálkového přenosu na příslušné HZS v recepci ve 2.NP přístupné z volného prostoru, bude instalováno OPPO, signalizace bude akustická. Vně objektu u vstupu na vnější schodiště bude KTPO s generálním klíčem. o) před uvedením do provozu budou provedeny funkční zkoušky zařízení EPS a ZDP p) bude zřízeno OPPO vypínání některých zařízení samostatnými tlačítky panelu OPPO dle nutnosti stanovené ČSN z panelu OPPO bude možné vypnutí sirén, jiná zařízení se nevyskytují OPPO je umístěné do 5 m od vstupu do objektu v prostoru recepce, vedle ústředny EPS, ze kterého bude možné vyčíst místo, odkud došlo k zahlášení nebezpečného stavu q) blokové schéma - blokové schéma je součástí projektu EPS 22

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Posouzení návrhu únikových cest Administrativní budova Městské části Praha 7 U průhonu 1338/38 P R A H A 7 Zpracoval: 2/2016 Fait Jiří Fait specialista PO 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Přehled podlah. P09N cementová dlažba na trámovém stropě (2. NP, 3.NP) tl. 205mm

Přehled podlah. P09N cementová dlažba na trámovém stropě (2. NP, 3.NP) tl. 205mm Přehled podlah P01 dusaná hlína 1PP P02 cihelná dlažba do štěrku ( 1PP, 1.NP) P03 stávající kamenná dlažba (1PP) P04 beton + ochranný nátěr na terénu (1NP provětrávaná skladba) P05 nátěr proti otěru, podlaha

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby servis@cuka.cz tel.: 382 224 333 gsm: 602 433 918 Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby Stupeň: Technická zpráva pro stavební řízení Datum: únor 2018 Vypracoval:

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

Vyjádření k reklamovaným vadám

Vyjádření k reklamovaným vadám M&K DEVELOPMENT, a.s. Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9 www.mkdevelopment.cz Vyjádření k reklamovaným vadám Dobrý den, Na základě mailem zaslané reklamace předkládáme naše stanovisko k reklamovaným vadám

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. I. ETAPA. Název stavby: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. I.

MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. I. ETAPA. Název stavby: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. I. OBSAH DOKUMENTACE: 1 Identifikační údaje... 2 2 Účel objektu... 2 3 Zásady architektonického a dispozičního řešení... 2 3.1 Architektonické a výtvarné řešení... 2 3.2 Zásady provozně-dispozičního řešení...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více