Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice Studijní obor: Statistické metody v ekonomii Autor bakalářské práce: Jakub Zajíček Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Bašta, Ph.D. NEPARAMETRICKÉ A PARAMETRICKÉ TESTY školní rok 2012/2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne. podpis 2

3 Poděkování Úvodem bych rád poděkoval panu Mgr. Milanu Baštovi, Ph.D. za odborné vedení této bakalářské práce, za trpělivost, ochotu, cenné rady a připomínky k jejímu zpracování. 3

4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá testováním statistických hypotéz, konkrétně parametrickými a neparametrickými statistickými testy. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje stručný úvod do problematiky testování hypotéz a popis nejpoužívanějších parametrických a neparametrických testů. Praktická část obsahuje příklady, které ilustrují možné použití uvedených testů v praxi a analýzu vlastností vybraných testů prostřednictvím Monte Carlo simulací. Cílem této analýzy je porovnání vlastností vybraného parametrického a neparametrického testu v závislosti na splnění, či nesplnění předpokladu o normálním rozdělení populace. Klíčová slova: parametrické testy, neparametrické testy, validita, síla testu, Monte Carlo simulace Abstract The bachelor thesis deals with the statistical hypothesis testing, specifically with the parametric and non-parametric statistical tests. This thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains a brief introduction to the hypothesis testing and a description of the most used parametric and non-parametric tests. The practical part contains examples illustrating a possible use of these tests and the analysis of characteristics of the selected statistical tests. This analysis is performed through the Monte Carlo simulations. The aim of this analysis is to compare the characteristics of the selected parametric and non-parametric test in dependence on fulfilment or non-fulfilment of the normality assumption. Keywords: parametric tests, non-parametric tests, validity, power of a test, Monte Carlo simulation 4

5 Obsah Úvod Proces testování hypotéz Formulace hypotéz Volba testového kritéria Stanovení hladiny významnosti a sestrojení kritického oboru Hladina významnosti testu Síla testu Faktory ovlivňující sílu testu Výpočet testového kritéria Rozhodnutí P-hodnota Intervaly spolehlivosti Parametrické a neparametrické testy Parametrické testy Neparametrické testy Jednovýběrový t-test Jednovýběrový Wilcoxonův test Párový t-test Párový Wilcoxonův test Dvouvýběrový t-test Mann-Whitneyův test (U-test) Jednofaktová analýza rozptylu (F-test) Kruskal-Wallisův test (H-test) Další parametrické a neparametrické testy

6 3. Analýza vlastností vybraných statistických testů Monte carlo simulace Zkoumané vlastnosti testů Validita Síla testu Odhad směrodatné chyby odhadu Výsledky simulací a jejich popis Normální rozdělení Laplaceovo rozdělení Studentovo rozdělení Rovnoměrné rozdělení Shrnutí Závěr Seznam literatury Seznam internetových zdrojů Přílohy

7 Úvod Statistika bývá obecně dělena na statistiku deskriptivní a induktivní. Deskriptivní statistika, která slouží k úplnému popisu vlastností statistických populací, může být použita v situacích, kdy jsou k dispozici všechny prvky dané populace. V praktických aplikacích se však většinou pracuje s populacemi, které čítají řádově stovky a tisíce jednotek a vyčerpávající šetření by bylo velmi nákladné, někdy úplně nereálné. Pokud mají být vyvozovány závěry o vlastnostech takovýchto populací, je nutné využít induktivní statistiku, která pracuje pouze s výběrovými soubory. Jednou z nejpoužívanějších metod této induktivní (neboli matematické) statistiky je testování statistických hypotéz, které slouží k ověření předpokladů o vlastnostech populace na základě výběrového souboru. Toto testování je prováděno prostřednictvím statistických testů, které mohou být rozděleny na parametrické a neparametrické [2]. Právě těmito statistickými testy se bude tato práce zabývat. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá obecným popisem procesu testování hypotéz a vysvětlením základních pojmů s testováním hypotéz souvisejících. První kapitolu tak lze chápat jako čistě teoretickou. Ve druhé kapitole budou vybrané parametrické a neparametrické testy představeny, popsány a aplikovány na jednoduchých příkladech. Tato kapitola bude mít charakter jak teoretický, tak i praktický. Náplní třetí kapitoly, která představuje hlavní praktický přínos této práce, je analýza vlastností vybraného parametrického testu a jeho neparametrického protějšku v závislosti na tvaru pravděpodobnostního rozdělení výchozí populace. Tato analýza bude provedena prostřednictvím Monte Carlo simulací. Cílem této bakalářské práce je popis nejpoužívanějších parametrických a neparametrických testů a analýza vlastností vybraných testů. Při zpracování této bakalářské práce byl použit MS Excel a zejména pak statistický program R. Tento software byl použit ke tvorbě grafů prezentovaných v práci, k veškerým výpočtům a také k realizaci Monte Carlo simulací. 7

8 1. Proces testování hypotéz V této kapitole budou vysvětleny základní pojmy týkající se testování statistických hypotéz a bude zde popsán doporučovaný postup [3] tohoto testování. 1.1 Formulace hypotéz Prvním krokem v procesu testování hypotéz je formulace určitého předpokladu na základě praktického problému. Takový předpoklad se nazývá nulová hypotéza. Tato nulová hypotéza se týká určité populační vlastnosti a obecně je zapisována ve tvaru, kde je neznáma skutečná hodnota určitého populačního parametru a je jeho předpokládaná hodnota. Vedle nulové hypotézy musí být formulována alternativní hypotéza, která platnost nulové hypotézy popírá. Existují dva typy alternativních hypotéz - oboustranné alternativní hypotézy, které udávají, že hodnota parametru je jednoduše jiná než uvádí nulová hypotéza, a jednostranné alternativní hypotézy, které jsou tvrzením, že hodnota parametru je buďto menší (levostranné), nebo větší (pravostranné), než uvádí nulová hypotéza, resp.. Nulová hypotéza reprezentuje většinou nějaký standard nebo status quo. Jejím vyvrácením jsou tak prokázány určité změny. Nulovou hypotézu není možno testem prokázat. Může být pouze zamítnuta ve prospěch alternativy, nebo nezamítnuta. Nulová hypotéza není zamítána, pokud není testem prokázáno, že její platnost je výrazně v rozporu s údaji z výběrového souboru. 8

9 1.2 Volba testového kritéria Dalším krokem je volba testového kritéria. Existují stovky různých statistických testů a zvolit ten vhodný není vždy jednoduché. Statistické testy lze rozdělit na dvě hlavní skupiny testy parametrické a neparametrické. Častým předpokladem pro použití parametrických testů je normální rozdělení základního souboru. Pokud normalitu populace předpokládat nelze, může být žádoucí použití neparametrického testu. Popisem vybraných parametrických a neparametrických testů a jejich vzájemným srovnáním se bude tato práce zabývat v dalších kapitolách. Konkrétní test je volen na základě testované charakteristiky (test o střední hodnotě, o rozptylu atd.), předpokladů a vlastností daného testu. 1.3 Stanovení hladiny významnosti a sestrojení kritického oboru Množina hodnot, kterých může testové kritérium nabývat, je rozdělena na dvě disjunktní podmnožiny obor přijetí a kritický obor. Pokud bude hodnota testového kritéria spadat do oboru přijetí, nebude nulová hypotéza zamítnuta. Pokud bude hodnota testového kritéria spadat do kritického oboru, bude nulová hypotéza zamítnuta ve prospěch alternativy. Hranice mezi oborem přijetí a kritickým oborem je tvořena kritickými hodnotami. Při testování hypotéz se lze dopustit dvou druhů chyb. K chybě I. druhu dochází, pokud je na základě testu rozhodnuto zamítnout nulovou hypotézu, která ale ve skutečnosti platí. Pravděpodobnost chyby I. druhu je určena vzorcem ( ) (1.1) K chybě II. druhu dochází, pokud je na základě testu rozhodnuto nezamítnout nulovou hypotézu, která ale ve skutečnosti neplatí. Pravděpodobnost chyby II. druhu je určena vzorcem ( ) (1.2) 9

10 Tabulka 1.1: Chyby I. a II. druhu a jejich pravděpodobnosti závěr skutečnost je platná je platná nezamítáme správné rozhodnutí chyba II. druhu zamítáme chyba I. druhu správné rozhodnutí Pravděpodobnost chyby I. druhu Zdroj: [3], vlastní zpracování je označována jako hladina významnosti testu, pravděpodobnost jako koeficient spolehlivosti testu a pravděpodobnost jako síla testu. Je obtížné minimalizovat pravděpodobnosti obou chyb, protože zde existuje silný reciproční vztah mezi pravděpodobností a, kdy snížení jedné vyvolá zvýšení druhé. V praxi bývá předem pevně stanovena pravděpodobnost, tedy hladina významnosti testu. Pokud by byla stanovena pravděpodobnost chyby II. druhu, mohlo by dojít k situaci, že pravděpodobnost nesprávného zamítnutí nulové hypotézy bude neúměrně vysoká. Zamítnutí nulové hypotézy přitom mívá větší praktický dopad, protože tím dochází k popření určitého statu quo. 1.4 Hladina významnosti testu Stanovením hladiny významnosti je stanovena velikost kritického oboru. Ten bude tak velký, aby k chybě I. druhu docházelo jen s předem stanovenou pravděpodobností. Kritické hodnoty, které oddělují kritický obor a obor přijetí, jsou tvořeny kvantily pravděpodobnostního rozdělení zvoleného testového kritéria za platnosti. Za předpokladu, že testové kritérium má za platnosti nulové hypotézy normované normální rozdělení, tedy N(0,1), budou jednostranné kritické obory na hladině významnosti vypadat následovně. Pro levostranné alternativní hypotézy { } (1.3) kde je vypočítaná hodnota testového kritéria a je kvantil normovaného normálního rozdělení. 10

11 Pro pravostranné alternativní hypotézy bude mít kritický obor tvar { } (1.4) V případě oboustranné alternativní hypotézy je kritický obor určen podle vzorce { }. (1.5) 1.5 Síla testu Pravděpodobnost chyby II. druhu udává riziko, s jakým nedojde k zamítnutí nulové hypotézy, která ovšem ve skutečnosti neplatí. Pravděpodobnost neboli síla testu pak udává, s jakou pravděpodobností bude provedeno správné rozhodnutí. Obrázek 1.1: Grafická ilustrace síly testu Zdroj: [10], vlastní zpracování 11

12 Obrázek 1.1 znázorňuje situaci, kdy je testována nulová hypotéza o střední hodnotě populace s normálním rozdělením. Test hypotézy vypadá následovně,. Horní graf zobrazuje pravděpodobnostní rozdělení výběrového průměru za platnosti nulové hypotézy. Pokud bude v tomto případě hodnota výběrového průměru spadat do šedé výseče grafu, bude nulová hypotéza zamítnuta. Spodní graf zobrazuje pravděpodobnostní rozdělení výběrového průměru za předpokladu, že skutečná střední hodnota populace je, nikoliv jak říká nulová hypotéza. Pokud bude v tomto případě hodnota výběrového průměru spadat do žluté výseče grafu, bude nulová hypotéza správně zamítnuta. Pravděpodobnost správného zamítnutí nulové hypotézy je zobrazena žlutě a jedná se o sílu testu. Pravděpodobnost, že nulová hypotéza nebude zamítnuta, je zobrazena červeně. Červená část tak reprezentuje pravděpodobnost chyby II. druhu. 1.6 Faktory ovlivňující sílu testu - Skutečná velikost efektu Rozdíl mezi předpokládanou hodnotou parametru (tedy tou, která je uvedena v nulové hypotéze) a skutečnou hodnotou se nazývá skutečná velikost efektu. Čím je tato velikost větší, tím větší je ceteris paribus pravděpodobnost, že nulová hypotéza bude správně zamítnuta. S rostoucí skutečnou velikostí efektu tedy roste síla testu. - Hladina významnosti Čím menší hladina významnosti bude zvolena, tím menší bude ceteris paribus kritický obor a zamítnutí nulové hypotézy bude méně pravděpodobné. Existuje tak i menší pravděpodobnost, že neplatná nulová hypotéza bude správně zamítnuta. S klesající hladinou významnosti klesá síla testu. 12

13 - Rozsah výběru Se zvyšujícím se rozsahem výběrového souboru klesá směrodatná chyba odhadu daného parametru. Čím menší chybou bude pozorování zatíženo, tím větší bude ceteris paribus síla testu [10]. Obecně je za nejdůležitější faktor ovlivňující sílu testu považován rozsah výběru. Přestože zde mohou existovat ekonomické bariéry (vyšší náklady), může být optimální rozsah výběru jednoduše stanoven. Dále je nutno rozlišovat mezi statistickou a praktickou významností. Pokud bude proveden výběr o neúměrně velkém rozsahu, bude síla testu sice vysoká, ale každý byť prakticky nevýznamný efekt povede k zamítnutí nulové hypotézy. Naopak při neúměrně malém výběru může být i prakticky významný efekt považován za statisticky nevýznamný. Na obrázku 1.1 byla síla testu vypočítána a posteriori, při známém rozsahu výběru a skutečné velikosti efektu. Síla testu může být stanovena také a priori, a při určení prakticky významného efektu, hladiny významnosti a odhadu směrodatné odchylky, může být použita k určení minimálního rozsahu výběru. Za dostatečnou sílu testu se obecně považuje síla testu větší než 0,8 [10]. Například pokud je testována hypotéza o střední hodnotě populace, která je normálně rozdělena a její rozptyl je známý, bude minimální rozsah výběru vypočítán podle vzorce [( ) ] (1.6) kde je směrodatná odchylka a rozdíl udává hodnotu prakticky významného efektu. 1.7 Výpočet testového kritéria Nyní je proveden náhodný výběr, který obsahuje pozorování o hodnotách. Z těchto výběrových hodnot jsou vypočítány statistiky nezbytné pro výpočet testového kritéria. Tyto statistiky jsou v případě parametrických testů většinou bodovými odhady sledovaných populačních parametrů. V případě neparametrických testů se jedná většinou o pořadové charakteristiky. Výpočet konkrétního testového kritéria je proveden na základě vzorce pro daný test, do kterého jsou dosazeny požadované charakteristiky výběrového souboru. 13

14 1.8 Rozhodnutí Výsledná hodnota testového kritéria je porovnána s oborem přijetí a kritickým oborem. Pokud bude spadat do oboru přijetí, nebude nulová hypotéza zamítnuta. Pokud bude náležet do kritického oboru, bude nulová hypotéza zamítnuta. 1.9 P-hodnota Rozhodnutí může být také provedeno na základě p-hodnoty. P-hodnota je pravděpodobnost, že testové kritérium nabude vypočítané hodnoty (nebo hodnoty ještě extrémnější) za platnosti nulové hypotézy. Například p-hodnota testu o střední hodnotě, kdy výběr pochází z normálního rozdělení a alternativní hypotéza je oboustranná, bude vypočítána podle vzorce ( ( )), (1.7) kde ( ) je hodnota distribuční funkce daného rozdělení testového kritéria za platnosti v bodě, což je hodnota testového kritéria. Přístup, kdy dochází k rozhodnutí na základě p-hodnoty, je velmi podobný jako výše popsaný klasický přístup k testování hypotéz. V případě použití tohoto konceptu není konstruován kritický obor. Po vypočítání testového kritéria je určena jeho p-hodnota a porovnáním se zvolenou hladinou významnosti je provedeno rozhodnutí o nulové hypotéze. Pokud je p-hodnota menší než zvolená hladina významnosti, je nulová hypotéza zamítnuta. Naopak, pokud je p-hodnota větší než, nebude nulová hypotéza zamítnuta Intervaly spolehlivosti Intervaly spolehlivosti jsou s testováním hypotéz velmi úzce spjaty. Pokud bude pro hodnotu populačního parametru sestaven ( ) interval spolehlivosti, bude tento interval představovat množinu všech hodnot parametru stanoveného v nulové hypotéze, pro které nebude nulová hypotéza zamítnuta. 14

15 Například v případě testu o střední hodnotě, kdy výběr pochází z normálního rozdělení se známým rozptylem, by vypadal interval spolehlivosti s koeficientem spolehlivosti následovně ( ) (1.8) Bude-li hodnota parametru stanovená v nulové hypotéza spadat do intervalu spolehlivosti, nebude tato hypotéza zamítnuta. Naopak, pokud bude spadat mimo tento interval, bude nulová hypotéza zamítnuta. Statistický test je prováděn s cílem zamítnout či nezamítnout stanovenou nulovou hypotézu. Výstupem testu je hodnota testového kritéria nebo p-hodnota. Tyto hodnoty se však vztahují pouze ke stanovené nulové hypotéze. Naproti tomu interval spolehlivosti podává informaci o možných hodnotách parametru na základě pořízeného výběru. Je z něj ihned patrné, jakých hodnot může na určité hladině významnosti sledovaný parametr nabývat, bez nutnosti předem stanovovat různé hypotézy. Statistický test by tak měl být, pokud je to možné, doplněn intervalem spolehlivosti. V případě některých neparametrických testů je konstrukce intervalu spolehlivosti poměrně náročná, někdy zcela nemožná. 15

16 2. Parametrické a neparametrické testy V této kapitole budou představeny nejpoužívanější parametrické testy a jejich neparametrické alternativy. Pro potřeby této bakalářské práce budou detailněji popsány pouze testy o střední hodnotě, které jsou nejpoužívanější. U každého z těchto testů budou uvedeny základní předpoklady, jejichž naplnění podmiňuje korektnost testu. Dále budou popsány výpočetní principy, na základě kterých jsou jednotlivé testy realizovány. Jednotlivé testy budou aplikovány na jednoduchých příkladech, které budou ilustrovat jejich možné použití v praxi. Zadání těchto příkladů bylo vytvořeno autorem této bakalářské práce. 2.1 Parametrické testy Parametrické testy jsou skupinou statistických testů, které předpokládají určité pravděpodobnostní rozdělení základního souboru. Ve většině případů se jedná o předpoklad o normálním rozdělení populace. Pokud je předpoklad o tvaru rozdělení splněn, slouží parametrické testy k ověření hypotéz o parametrech populačních rozdělení, ze kterých byl pořízen výběrový soubor. Nejčastěji se testované hypotézy týkají dvou parametrů, a to střední hodnoty a rozptylu. Tyto parametry jsou zpravidla neznámé, protože většinou je nemožné získat všechna data ze sledované populace. Parametry dané populace jsou proto odhadovány na základě bodových odhadů, které jsou konstruovány pro různá rozdělení různě. Pokud je předpoklad o tvaru rozdělení výrazně porušen, nemusí být použití parametrického testu úplně korektní a může být žádoucí využití testu neparametrického [7]. 2.2 Neparametrické testy Hlavní odlišností neparametrických testů ve srovnání s testy parametrickými je, že nepředpokládají specifické populační rozdělení. Neodhadují totiž populační parametry, které jsou závislé na tvaru rozdělení, ale slouží k ověření nulových hypotéz týkajících se např. mediánu populace nebo tvaru pravděpodobnostního rozdělení. Jsou tedy používány např. v případech, kdy nemůže být rozdělení populace považováno za normální, například kvůli silné šikmosti indikující existenci odlehlých hodnot, a zejména v situacích, kdy jsou k dispozici pouze nenormální výběry malého rozsahu [1]. Pokud však normalita populace není výrazně porušena, je preferován parametrický test, neboť se vyznačuje vyšší silou [7]. 16

17 Použití neparametrických testů je dále nezbytné v případech, kdy mají výběrová data ordinální charakter, což vyplývá z výpočetního principu těchto testů, který bude ilustrován níže. 2.3 Jednovýběrový t-test Tento test slouží k testování hypotéz o střední hodnotě populace s použitím jednoho náhodného výběru v případě, že směrodatná odchylka populace není předem známa. Skupina t-testů (ve všech svých modifikacích) tak představuje jedny z nejpoužívanějších statistických testů. Svůj název získal test podle pravděpodobnostního rozdělení testového kritéria, kterým je za platnosti nulové hypotézy Studentovo neboli rozdělení. Jediným parametrem tohoto rozdělení jsou stupně volnosti. Stupně volnosti jsou určovány rozsahem výběru. Graf 2.1: Hustoty pravděpodobnosti normovaného normálního rozdělení a Studentova rozdělení s různými stupni volnosti f(x) t (1) t (3) t (8) t (30) N (0,1) x Platí, že čím vyšší je, tím je Studentovo rozdělení bližší normovanému normálnímu rozdělení. Studentovo rozdělení se používá pro náhodné výběry o rozsahu menším než 30. Pro rozsáhlejší výběry ( ) je rozdělení téměř identické jako normované normální rozdělení. Lze tedy rovnou použít kvantily normovaného normálního rozdělení. 17

18 Předpoklady - jednotlivá pozorování mají charakter alespoň intervalových proměnných - výběr je proveden náhodně a jednotlivá pozorování jsou vzájemně nezávislá - populace je normálně rozdělena (tento předpoklad je nutný zejména pro rozsah výběru ) Princip testu Testuje se nulová hypotéza říkající, že se střední hodnota základního souboru rovná určité zvolené hodnotě.,. Střední hodnota populace je odhadnuta výběrovým průměrem (2.1) kde jsou hodnoty jednotlivých pozorování a je rozsah výběru. Směrodatná odchylka populace je odhadnuta výběrovou směrodatnou odchylkou ( ) (2.2) Výpočet testového kritéria T je proveden podle vzorce (2.3) Pokud je absolutní hodnota testového kritéria větší než kritická hodnota testu, která je rovna ( ) kvantilu Studentova rozdělení o stupních volnosti, je nulová hypotéza na hladině významnosti zamítnuta. Kritický obor tedy vypadá následovně { ( )} (2.4) 18

19 Příklad č. 1 Hmotnost výrobku vyráběného strojem by měla být 200g. Z dokončené šarže bylo náhodně vybráno 12 výrobků, které byly pečlivě zváženy. Na 5% hladině významnosti je potřeba ověřit, zda stroj skutečně vyrábí výrobky požadované hmotnosti. V tabulce 2.1 jsou uvedeny hmotnosti jednotlivých výrobků v gramech. Tabulka 2.1: Data k příkladu č. 1 výrobek (i) hmotnost (x i ) 196,9 201, ,3 199,8 203,4 207,1 202,2 199,7 201,9 204,2 198,6 Řešení Před samotným testováním je vhodné ověřit předpoklad normality. Ten bude ověřován pomocí Q-Q grafu, který porovnává výběrové kvantily s teoretickými kvantily normálního rozdělení. Graf 2.2: Q-Q graf zkonstruovaný na základě dat k příkladu Normal Q-Q Plot Sample Quantiles Theoretical Quantiles Z grafu 2.2 vyplývá, že výběr byl pořízen z populace s normálním rozdělením. Předpoklad normality tak lze považovat za splněný a k ověření hypotéz může být využit t-test. 19

20 Cílem je otestovat nulovou hypotézu,. Nejprve jsou vypočítány nezbytné statistiky výběrový průměr a výběrová směrodatná odchylka. Jejich hodnoty jsou následující Poté je vypočítáno testové kritérium 2,313. Hodnota testového kritéria je větší než kvantil rozdělení s stupni volnosti, jehož hodnota se rovná. Nulová hypotéza je v tomto případě zamítnuta. Stejné rozhodnutí vyplývá z p-hodnoty testu, která je a také z intervalu spolehlivosti pro střední hodnotu hmotnosti v populaci, který je Test odhalil statisticky významný rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou hmotností výrobků. 2.4 Jednovýběrový Wilcoxonův test Pokud nemůže být předpoklad o normalitě základního souboru považován za splněný, může být žádoucí využití neparametrické obdoby t-testu, kterou je jednovýběrový Wilcoxonův test. Ten slouží k ověření hypotézy, že pravděpodobnostní rozdělení populace je symetrické kolem určitého bodu. Bod je tak za platnosti nulové hypotézy mediánem tohoto rozdělení. Předpoklady - jednotlivá pozorování mají charakter alespoň ordinálních proměnných - výběr je proveden náhodně a jednotlivá pozorování jsou vzájemně nezávislá - výběr musí obsahovat minimálně 6 pozorování (pro menší výběry nemohou být na hladině významnosti definovány kritické hodnoty) - rozdělení sledované proměnné v populaci je symetrické 20

21 Princip testu Testuje se hypotéza, že mediánem populace je zvolená hodnota.,. Prvním krokem je zavedení nové proměnné, jejíž hodnoty jsou definovány vztahem (2.5) Pokud se rovná nule, je pozorování z výpočtu vyřazeno. Jednotlivé hodnoty jsou poté seřazeny podle absolutní velikosti ( ) ( ) ( ). (2.6) Každé hodnotě je přiřazeno číslo, které označuje jeho pořadí. Pořadím čísla se nazývá počet těch čísel,,, která jsou menší nebo rovna číslu. Pokud jsou jednotlivé hodnoty shodné, je celkové pořadí těchto hodnot určeno průměrem jejich jednotlivých pořadí. Dále jsou vypočítány veličiny a (2.7) Testové kritérium ve tvaru ( ) je porovnáno s tabelovanou kritickou hodnotou pro jednotlivé rozsahy výběru [1]. Pokud je hodnota testového kritéria menší nebo rovna tabelované kritické hodnotě, je nulová hypotéza zamítnuta. Pro velká lze využít testovou statistiku ( ) ( )( ) (2.8) která má za platnosti nulové hypotézy asymptoticky rozdělení ( ). Kritický obor v tomto případě využívá kvantilů normovaného normálního rozdělení { }. (2.9) 21

22 Wilcoxonův test není prováděn přímo na základě zjištěných hodnot, jako je tomu u parametrických testů, ale na základě jejich pořadových charakteristik. Proto je vhodný také pro ordinální data, u kterých sice nelze určit o kolik je jedna hodnota větší než druhá, ale lze určit jejich pořadí. Je evidentní, že pokud bude například kladných odchylek výrazně více (nebo budou výrazně větší) než záporných, nebude taková populace symetricky rozdělena okolo určeného bodu a tento bod tak nebude mediánem rozdělení. Výsledkem testu v takovém případě bude nízká hodnota veličiny, což povede k zamítnutí nulové hypotézy. Obrázek 2.1: Grafická ilustrace použití jednovýběrového Wilcoxonova testu Červená čísla označují pořadí absolutních hodnot. Veličina v tomto případě nabývá hodnoty, přičemž kritická hodnota pro na hladině významnosti je [1]. Nulová hypotéza, která by tvrdila, že mediánem rozdělení je bod, by byla na hladině významnosti zamítnuta. Test by prokázal, že prvky sledované proměnné nejsou v populaci symetricky rozděleny kolem bodu. Tento bod by tak nebyl mediánem rozdělení. Příklad č. 2 Zákazníci měli ohodnotit zakoupený výrobek body 1 až 10. Náhodně bylo vybráno 15 hodnocení. Jsou-li zákazníci s výrobkem spokojeni, měl by medián hodnocení být alespoň 5. Test bude proveden na hladině významnosti 5%. V tabulce 2.2 jsou zobrazena jednotlivá hodnocení. Tabulka 2.2: Data k příkladu č. 2 zákazník (i) body (x i )

23 Řešení Sledovaná proměnná má ordinální charakter, proto bude použit Wilcoxonův jednovýběrový test. Cílem je otestovat hypotézu o populačním mediánu ve tvaru,. Tabulka 2.3: Rozšíření tabulky 2.2 o hodnoty veličiny a pořadí zákazník (i) body (x i ) y i R i , ,5 6 Byly vypočítány následující hodnoty veličin a Alternativní hypotéza je jednostranná a říká, že medián populace je větší než udává nulová hypotéza. V takovém případě bude s kritickou hodnotou porovnána statistika. Kritická hodnota pro je [1]. Protože hodnota není menší než, nebude nulová hypotéza zamítnuta. Přibližná p-hodnota tohoto testu je. Testem se tedy nepodařilo prokázat, že by medián hodnocení výrobku byl větší než. Nelze tak tvrdit, že by zákazníci byli s výrobkem nadprůměrně spokojeni. 2.5 Párový t-test Párový test je zvláštním případem dvouvýběrového testu, kdy je proveden jeden nezávislý výběr, na kterém je zkoumána stejná veličina (nebo dvě velmi podobné), za dvou různých okolností. Může se tak jednat například o porovnání reakční doby stejných řidičů v ranních a večerních hodinách. Nejčastěji se párový test používá pro analýzu sledované veličiny před určitým jevem a po něm, například reakce pacientů na léčbu. Jednotlivé objekty výběru jsou nezávislé, ale dvojice veličin měřených na těchto objektech jsou vzájemně závislé. Z důvodu této závislosti mohou být měření v rámci jednotlivých objektů spárována. Cílem testu je podat informaci o tom, zda mezi těmito dvojicemi hodnot existuje statisticky významný rozdíl. V praxi se opět nejčastěji využívá parametrický t-test. 23

24 Předpoklady - jednotlivá pozorování mají charakter alespoň intervalových proměnných - výběr je proveden náhodně a jednotlivé objekty jsou vzájemně nezávislé - párové diference jsou normálně rozdělené (tento předpoklad je nutný zejména pro rozsah výběru ) Princip testu Testuje se nulová hypotéza o rozdílu středních hodnot obou pozorování, který je roven. Ve většině případů je voleno. Testuje se tak hypotéza, že mezi středními hodnotami dvojic pozorování neexistuje statisticky významný rozdíl.,. Principem párového t-testu je zavedení nové proměnné, která popisuje rozdíl mezi jednotlivými páry. Touto úpravou se z dvourozměrného problému stává problém jednorozměrný. Párový t-test je tak výpočetně proveden stejně jako jednovýběrový t-test pouze s využitím jiné proměnné. Nejprve jsou vypočítány jednotlivé hodnoty párových diferencí podle vzorce (2.10) kde je první hodnota i-tého objektu a je druhá hodnota i-tého objektu. Výběrový průměr párových diferencí je vypočítán podle vzorce (2.11) Dále je vypočítána výběrová směrodatná odchylka těchto diferencí ( ) (2.12) Tyto výběrové statistiky jsou dosazeny do vzorce pro výpočet testového kritéria (2.13) 24

25 Absolutní hodnota testového kritéria je porovnána s ( ) kvantilem Studentova rozdělení o stupních volnosti. Pokud je hodnota testového kritéria větší než tento kvantil, je nulová hypotéza na hladině významnosti zamítnuta. Kritický obor tedy vypadá následovně { ( )} (2.14) Příklad č. 3 Závodníci testovali dva typy lyží tak, že sjeli stejný kopec jednou na lyžích A a jednou na lyžích B. Cílem testu je odpovědět na otázku, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi těmito dvěma typy lyží na hladině významnosti 5%. V tabulce 2.4 jsou uvedeny časy (v sekundách) jednotlivých závodníků, kterých dosáhli s různými lyžemi. Tabulka 2.4: Data k příkladu č. 3 závodník (i) lyže A (x 1,i ) 53,2 55,7 59,6 52,8 58,9 54,4 50,1 76,3 56,1 52,5 53,5 lyže B (x 2,i ) 50,2 54,8 63,4 49,5 55,6 56,2 47,9 54,5 53,2 52,9 55,2 Řešení Nejprve byly vypočítány jednotlivé párové diference. Tabulka 2.5: Tabulka 2.4 rozšířena o hodnoty párových diferencí závodník (i) lyže A (x 1,i ) 53,2 55,7 59,6 52,8 58,9 54,4 50,1 76,3 56,1 52,5 53,5 lyže B (x 2,i ) 50,3 54,8 63,4 49,5 55,6 56,2 47,9 54,5 53,3 52,9 55,2 rozdíl d i 2,9 0,9-3,8 3,3 3,3-1,8 2,2 21,8 2,8-0,4-1,7 25

26 Graf 2.3: Q-Q graf párových diferencí Normal Q-Q Plot Sample Quantiles Theoretical Quantiles Zdroj: Vlastní zpracování Z grafu 2.3 je patrné, že předpoklad normality je splněn. Pouze jedna hodnota se vyznačuje svou odlehlostí a normalitu porušuje. Protože odlehlé hodnoty mohou výrazně ovlivnit výsledek testu, mělo by být toto odlehlé pozorování, ke kterému došlo u 8. závodníka, vyřazeno. Velmi vysoký rozdíl mezi jednotlivými časy (více než šestinásobný oproti druhému největšímu rozdílu) byl pravděpodobně způsoben chybou závodníka v první jízdě a ne rozdílností lyží. Po vyřazení této odlehlé hodnoty z výběru může být proveden t-test. Cílem je otestovat nulovou hypotézu o rovnosti středních hodnot obou časů.,. Nejprve byl vypočítán výběrový průměr párových diferencí a jejich výběrová směrodatná odchylka. Hodnoty těchto statistik jsou následující. Poté bylo vypočítáno testové kritérium, které má hodnotu. 26

27 Po porovnání hodnoty testového kritéria s kvantilem rozdělení s stupni volnosti, jehož hodnota je, je rozhodnuto nulovou hypotézu nezamítat. Ke stejnému rozhodnutí dochází na základě p-hodnoty testu, která je, nebo podle intervalu spolehlivosti pro párovou diferenci, který je. Na základě získaných dat nelze zamítnout nulovou hypotézu o nulovém rozdílu mezi středními hodnotami obou naměřených časů. Přestože s lyžemi B dosahovali závodníci o něco lepších časů, nejedná se v tomto případě o statisticky významný rozdíl. 2.6 Párový Wilcoxonův test Neparametrickým protějškem k párovému t-testu je párový Wilcoxonův test. Předpoklady - výběr je proveden náhodně a jednotlivé objekty jsou vzájemně nezávislé - párové diference jsou symetricky rozdělené - jednotlivá pozorování mají charakter alespoň intervalových proměnných. Na rozdíl od jiných neparametrických testů, které umí pracovat i s ordinálními proměnnými, je v tomto případě použití alespoň intervalových proměnných nezbytné. Mezi jednotlivými páry musí být totiž vypočítán rozdíl a ten u ordinálních proměnných určit nelze. Princip testu Cílem testu je ověření nulové hypotézy o mediánu populace párových diferencí,. Stejně jako u párového t-testu jsou i v tomto případě nejdříve určeny párové diference (2.15) 27

28 Protože v nulové hypotéze ve většině případů figuruje jako u jednovýběrového testu, neboť ta by byla ve tvaru, není nutné zavádět veličinu (2.16) Jednotlivé hodnoty seřazeny podle své absolutní velikosti (podle vzorce 2.6). Každé hodnotě je přiřazeno pořadí. Poté jsou vypočítány veličiny (2.17) Testové kritérium ve tvaru ( ) je porovnáno s tabelovanou kritickou hodnotou pro jednotlivé rozsahy výběru [1]. Pokud je hodnota testového kritéria menší nebo rovna tabelované kritické hodnotě, je nulová hypotéza zamítnuta. Pro velký rozsah výběru lze testové kritérium aproximovat s využitím normovaného normálního rozdělení, podle vzorce (2.8). Příklad č. 4 Účastníkům vzdělávacího kurzu byly předloženy dva testy. Jeden řešili na začátku kurzu a druhý poté, co kurz absolvovali. Firma chce tímto způsobem získat informace o praktické přínosnosti svých kurzů. Cílem testu bude na 5% hladině významnosti zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi bodovým ziskem z obou testů. Náhodně bylo vybráno 16 účastníku, jejichž výsledky byly porovnány. V tabulce 2.6 jsou uvedeny výsledky (v %), kterých jednotliví účastníci dosáhli Tabulka 2.6: Data k příkladu č. 4 účastník (i) test (x 1,i ) test (x 2,i )

29 Řešení Nejprve bude ověřen předpoklad normality populace párových diferencí. Graf 2.4: Q-Q graf párových diferencí Normal Q-Q Plot Sample Quantiles Theoretical Quantiles Z grafu 2.4 vyplývá, že populace nemá normální rozdělení. Rozdělení populace je evidentně leptokurtické. Předpoklad normality je v tomto případě porušen, proto bude použit neparametrický Wilcoxonův párový test. Cílem je otestovat hypotézu o nulovém mediánu populace párových diferencí.,. Tabulka 2.7: Tabulka 2.6 rozšířena o hodnoty párových diferencí a jejich pořadí účastník (i) test (x 1,i ) test (x 2,i ) rozdíl d i R i 9, , , , Poté byly vypočítány veličiny a. Jejich hodnoty jsou následující 29

30 Testové kritérium má v tomto případě hodnotu. Protože kritická hodnota pro výběr o rozsahu je [1], je nulová hypotéza na hladině významnosti zamítnuta. Stejné rozhodnutí je provedeno i na základě přibližné p-hodnoty testu, která je. Testem se podařila prokázat statisticky významná přínosnost kurzu. Až na jedinou výjimku došlo u všech absolventů kurzu ve výběru ke zlepšení. Lze tedy odhadovat, že se zlepšila také naprostá většina všech absolventů kurzu. 2.7 Dvouvýběrový t-test Dvouvýběrový t-test je používán v případech, kdy jsou provedeny dva nezávislé výběry ze dvou různých populací. Cílem tohoto testu je odhalit existenci statisticky významného rozdílu mezi středními hodnotami obou populací. Předpoklady - jednotlivá pozorování mají charakter alespoň intervalových proměnných - jednotlivá pozorování jsou vzájemně nezávislá - jednotlivé výběry jsou provedeny náhodně a jsou vzájemně nezávislé - obě populace jsou normálně rozdělené (tento předpoklad je nutný zejména pro výběry o rozsahu ) - obě populace mají stejný, nebo velmi podobný rozptyl Princip testu Testují se stejné hypotézy jako v případě párového t-testu, tedy,. Jsou provedeny dva nezávislé výběry. První výběr představuje veličina z ( ) o rozsahu. Druhý výběr je představován veličinou z ( ) o rozsahu. Je tedy patrné, že není nutné, aby byl rozsah obou výběrů stejný. 30

31 Testové kritérium je vypočítáno podle vzorce ( ) ( ) ( ) (2.18) kde a jsou výběrové průměry jednotlivých výběrů vypočítané podle vzorce (2.1) a jsou rozptyly jednotlivých výběrů. Ty jsou vypočítány podle vzorce a ( ) (2.19) Absolutní hodnota testového kritéria je porovnána s ( ) kvantilem Studentova rozdělení o stupních volnosti. Kritický obor tedy vypadá následovně { ( )} (2.20) Pokud není splněn předpoklad o shodnosti rozptylů obou populací, je používána modifikace dvouvýběrového t-testu, kterou je Welchův t-test. Příklad č pacientů s nadváhou bylo náhodně rozděleno na dvě části, přičemž prvních 13 pacientů dodržovalo po dobu dvou měsíců dietu A a dalších 12 pacientů dietu B. Cílem testu je na 5% hladině významnosti určit, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi oběma dietami. Tabulka 2.8 obsahuje váhové úbytky (v kg) jednotlivých pacientů. Tabulka 2.8: data k příkladu č. 5 pacient (i) dieta A (x i ) 4,8 8,7 6 7,3 8,1 5,9 3,9 6,4 10,1 5,5 6,8 8,5 7,2 pacient (i) dieta B (y i ) 8,4 6,9 10,9 8,3 6,5 10,4 9,8 12,1 8,1 7,8 9,7 8,8 31

32 Řešení Normalita obou populací je patrná z grafu 2.5. Graf 2.5: Q-Q grafy jednotlivých výběrů Normal Q-Q Plot Normal Q-Q Plot Sample Quantiles Sample Quantiles Theoretical Quantiles Theoretical Quantiles Výběrové směrodatné odchylky obou výběrů jsou velmi podobné Oba předpoklady pro použití dvouvýběrového t-testu jsou v tomto případě splněny. Cílem je otestovat nulovou hypotézu o rovnosti středních hodnot obou váhových úbytků.,. Výběrové průměry obou veličin jsou následující Byla vypočítána hodnota testového kritéria. 32

33 kvantil rozdělení s stupni volnosti má hodnotu. Protože je absolutní hodnota testového kritéria větší než kritická hodnota, je na hladině významnosti nulová hypotéza zamítnuta. P-hodnota testu je. Dvouvýběrový t-test potvrdil existenci statisticky významného rozdílu mezi efektem těchto dvou diet. 2.8 Mann-Whitneyův test (U-test) Pokud je předpoklad normality základního souboru výrazněji porušen, nebo mají-li data charakter ordinálních proměnných, je používána neparametrická obdoba dvouvýběrového t-testu. Tou je Mann-Whitneyův test, také známý jako Mann-Whitneyův U test. Předpoklady - jednotlivá pozorování mají charakter alespoň ordinálních proměnných - jednotlivá pozorování jsou vzájemně nezávislá - jednotlivé výběry jsou provedeny náhodně a jsou vzájemně nezávislé Princip testu Mann-Whittneyův test slouží k ověření nulové hypotézy o shodnosti rozdělení obou populací., Jsou provedeny dva nezávislé výběry. První výběr představuje veličina o rozsahu a druhý výběr veličina o rozsahu. Ani u tohoto testu tedy není nutné, aby měly oba výběry stejný rozsah. Jednotlivé absolutní hodnoty obou pozorování jsou uspořádány vzestupně (podle vzorce 2.6), bez ohledu na to, ze kterého výběru pocházejí. Každé absolutní hodnotě je přiřazeno pořadí. Pro jednotlivé výběry je nejprve vypočítán součet pořadí jednotlivých absolutních hodnot (2.21) 33

34 Poté jsou zvlášť pro každý výběr vypočítány statistiky ( ) ( ) (2.22) Testové kritérium ve tvaru ( ) je porovnáno s tabelovanou kritickou hodnotou [1]. Pokud je hodnota testového kritéria menší (nebo rovna) než kritická hodnota, je nulová hypotéza zamítnuta. Pro výběry o velkém rozsahu ( kritérium ) je možné použít testové ( ) (2.23) které má za platnosti nulové hypotézy asymptoticky normované normální rozdělení. Pokud hodnota testového kritéria spadá do kritického oboru { } (2.24) je nulová hypotéza na hladině významnosti zamítnuta. Příklad č. 6 Náhodně bylo vybráno 16 pracujících obyvatel dvou českých měst a byly srovnány jejich hrubé měsíční mzdy. Cílem testu je určit, zda existuje statisticky významný rozdíl ve struktuře mezd v těchto městech. Test bude proveden na 5% hladině významnosti. V tabulce 2.9 jsou uvedeny měsíční mzdy (v Kč) jednotlivých obyvatel. Tabulka 2.9: Data k příkladu č. 6 obyvatel (i) Praha (x i ) obyvatel (i) Ostrava (y i )

35 Řešení Graf 2.6: Q-Q grafy jednotlivých výběrů Normal Q-Q Plot Normal Q-Q Plot Sample Quantiles Sample Quantiles Theoretical Quantiles Theoretical Quantiles Z grafu 2.6 vyplývá, že populace nemají normální rozdělení. Z důvodu nesplnění předpokladu normality bude k řešení příkladu využit Mann-Whitneyův test. Tabulka 2.10: Tabulka 2.9 rozšířena o pořadí jednotlivých hodnot obyvatel (i) Praha (x i ) R i obyvatel (i) Ostrava (y i ) R i Hodnoty výběrových statistik jsou následující Hodnota testového kritéria je tedy. Protože kritická hodnota pro výběr o rozsahu je [1], je na hladině významnosti nulová hypotéza zamítnuta. P-hodnota testu je. Z výsledků vyplývá, že rozdělení obou populací jsou různá. Mezi mzdovou strukturou v Praze a Ostravě tak existuje statisticky signifikantní rozdíl. 35

36 2.9 Jednofaktová analýza rozptylu (F-test) V případech, kdy je testována hypotéza o rovnosti 3 a více středních hodnot, není možné použít t-test. Namísto něj je používána jednofaktorová analýza rozptylu, známější pod názvem jednofaktorová ANOVA (z anglického ANalysis Of VAriance). V praxi se ANOVA používá zejména v situacích, kdy je posuzován vliv určitého faktoru na sledovanou veličinu. Předpoklady - jednotlivá pozorování mají charakter alespoň intervalových proměnných - jednotlivá pozorování ve všech výběrech jsou vzájemně nezávislá - jednotlivé výběry jsou provedeny náhodně a jsou vzájemně nezávislé - jednotlivé výběry pocházejí z normálně rozdělených populací (tento předpoklad je nutný zejména pro rozsah jednotlivých výběrů ) - rozptyly jednotlivých výběrů je možno považovat za shodné Princip testu Testuje se nulová hypotéza o rovnosti středních hodnot ve všech alternativní hypotéze, že se alespoň jedna střední hodnota od ostatních liší. populacích proti,, kde jsou střední hodnoty jednotlivých populací. Jednotlivé naměřené hodnoty by měly být před samotným testováním pro přehlednost uspořádány do tabulky (viz tabulka 2.11). Tabulka 2.11: Vhodné uspořádání jednotlivých hodnot výběr (i) hodnoty (y ij ) četnost (n i ) 1 y 11 y 12 y 1n1 n 1 2 y 21 y 22 y 1n2 n 2 k y k1 y k2 y knk n k Zdroj: [1], vlastní zpracování 36

37 Jak již bylo naznačeno, ověření hypotézy o rovnosti středních hodnot je provedeno na základě porovnání rozptylů. To je prováděno pomocí F-testu, který je v případě ANOVY používán k porovnání meziskupinové a vnitroskupinové variability. Testové kritérium je vypočítáno podle vzorce (2.25) kde je meziskupinová variabilita, je vnitroskupinová variabilita, je celkový počet naměřených hodnot a je počet výběrů. Meziskupinová a vnitroskupinová variabilita (neboli součet čtverců) je získána rozkladem celkové variability podle vzorce ( ) ( ) (2.26) kde jsou jednotlivé naměřené hodnoty a je výběrovým průměrem těchto hodnot. je výběrový průměr hodnot v -tém výběru a je rozsah -tého výběru. Vnitroskupinová variabilita popisuje kolísání hodnot okolo průměru v rámci jednotlivých skupin, které je způsobeno neznámými a náhodnými vlivy. Meziskupinová variabilita popisuje rozdíly průměrů jednotlivých skupin od celkového průměru a měří tak vliv posuzovaného faktoru. Hodnota testového kritéria je porovnána s ( ) kvantilem F rozdělení se stupni volnosti a na zvolené hladině významnosti. Kritický obor tedy vypadá následovně { ( )}. (2.27) Příklad č. 7 Náhodně bylo vybráno 24 zaměstnanců těžební firmy pracujících v trojsměnném provozu. Cílem testu je určit na 5% hladině významnosti, zda existuje závislost mezi výkonností dělníků a směnou, ve které pracují. V tabulce 2.11 je zobrazena výkonnost jednotlivých dělníků měřena indexem výkonnosti, kde stanovená norma =

38 Tabulka 2.12: Data k příkladu č. 6 směna (i) výkonnost (y ij ) četnost (n i ) ranní odpolední noční Řešení Graf 2.7: Q-Q grafy jednotlivých výběrů Normal Q-Q Plot Normal Q-Q Plot Normal Q-Q Plot Sample Quantiles Theoretical Quantiles Theoretical Quantiles Theoretical Quantiles Z grafu 2.7 je patrné, že všechny tři výběry byly pořízeny z populací, které jsou normálně rozdělené. Výběrové směrodatné odchylky jednotlivých výběrů jsou následující Rozptyly jednotlivých výběrů tak lze považovat za shodné. Všechny předpoklady F-testu jsou splněny. Příklad tak bude vyřešen aplikací metody ANOVA. Nejprve byla vypočítána meziskupinová a vnitroskupinová variabilita Poté bylo vypočítáno testové kritérium 38

39 Protože kvantil F-rozdělení se stupni volnosti a má hodnotu, je nulová hypotéza na 5% hladině významnosti zamítnuta. P-hodnota testu je. Test prokázal statisticky významnou závislost výkonnosti dělníků na době směny Kruskal-Wallisův test (H-test) Pokud je testována hypotéza o rovnosti 3 a více středních hodnot, a pokud je předpoklad normality nebo shodnosti rozptylů výrazně porušen, nemusí být použití F-testu správné a může být žádoucí využití jeho neparametrické obdoby. Vhodnou neparametrickou alternativou je v tomto případě Kruskal-Wallisův test. Ten bude použit také v situacích, kdy mají sledované proměnné ordinální charakter. Předpoklady - jednotlivá pozorování mají charakter alespoň ordinálních proměnných - jednotlivá pozorování ve všech výběrech jsou vzájemně nezávislá - jednotlivé výběry jsou provedeny náhodně a jsou vzájemně nezávislé - jednotlivé výběry obsahují alespoň 5 pozorování Princip testu Stejně jako v případě ANOVY by měly být jednotlivé naměřené hodnoty pro přehlednost uspořádány do tabulky (viz tabulka 2.11). Testuje se nulová hypotéza říkající, že všechny výběry pocházejí z totožných populací proti alternativě, že alespoň jeden výběr pochází z odlišné populace.,. Jedná se tak o stejný princip jako u Mann-Whitneyova testu rozšířený na situace, kdy je porovnáváno výběrů. Stejně jako u Mann-Whitneyova testu jsou jednotlivé absolutní hodnoty všech pozorování uspořádány vzestupně (podle vzorce 2.6), bez ohledu na to, ze kterého výběru pocházejí. Každé absolutní hodnotě je přiřazeno pořadí. 39

40 Pro jednotlivé výběry je vypočítán součet pořadí (2.28) kde je rozsah -tého výběru. Testové kritérium je vypočítáno podle vzorce ( ) ( ) (2.29) kde je celkový počet pozorování a je počet výběrů. Za platnosti nulové hypotézy má testové kritérium asymptoticky rozdělení o stupních volnosti. Hodnota testového kritéria je porovnána s ( ) kvantilem rozdělení s stupni volnosti na hladině významnosti. Kritický obor tedy vypadá následovně { ( )}. (2.30) Příklad č. 8 Z řešitelů testu inteligence bylo náhodně vybráno 27 osob, které byly rozděleny do čtyř skupin podle věku. Na 5% hladině významnosti má být proveden test hypotézy o existenci statisticky významné závislosti mezi velikostí IQ a věkem. V tabulce 2.13 jsou uvedeny jednotlivé zjištěné hodnoty IQ. Tabulka 2.13: Data k příkladu č. 8 věk (i) hodnocení (x ij ) četnost (n i )

41 Řešení Graf 2.8: Q-Q grafy jednotlivých výběrů Normal Q-Q Plot Normal Q-Q Plot Sample Quantiles Sample Quantiles Sample Quantiles Sample Quantiles Theoretical Quantiles Theoretical Quantiles Z grafu 2.8 je patrné, že výběry nepocházejí z normálně rozdělených populací. K řešení příkladu tak bude z důvodu silného porušení normality využit Kruskal Wallisův test. Tabulka 2.14: Tabulka 2.13 rozšířena o pořadí naměřených hodnot skupina (i) hodnocení (x ij ) četnost (n i ) A (20-29) R A B (30-39) R B C (40-49) R C D (50-59) R D

42 Byly vypočteny následující hodnoty statistik které byly použity k výpočtu testového kritéria. Hodnota testového kritéria je větší než hodnota kvantilu rozdělení se stupni volnosti, který má hodnotu. P-hodnota testu je. Na hladině významnosti je tak nulová hypotéza zamítnuta. Výsledkem Kruskal-Wallisova testu je tvrzení, že mezi hodnotou IQ a věkem existuje statisticky významná závislost Další parametrické a neparametrické testy Vedle testů o střední hodnotě, kterými se tato kapitola detailně zabývala, existují ještě další skupiny testů. Jsou to například tyto. Testy o rozptylu Mezi parametrické testy o rozptylu patří test o rozptylu, pomocí kterého jsou testovány hypotézy, že rozptyl základního souboru je roven určité hodnotě. Pro testování hypotéz o shodě rozptylů dvou populací, je používán F-test. Bartlettovým testem jsou pak testovány hypotézy o shodně rozptylů v výběrech. Neparametrickým testem o rozptylu je například Siegel-Tukeyho test, který slouží k testování hypotéz o shodě rozptylů dvou populací [4]. Testy o rozdělení populace Tyto testy se používají zejména k testování nulových hypotéz, které předpokládají, že populace má pravděpodobnostní rozdělení určitého typu. Například, že je rozdělena normálně. Mezi nejpoužívanější testy z této skupiny patří test dobré shody, Kolmogorov-Smirnovův test pro jeden výběr nebo Shapiro-Wilkův test. Tyto uvedené testy jsou neparametrické. 42

43 3. Analýza vlastností vybraných statistických testů V předchozí kapitole bylo uvedeno několik obecných předpokladů, jejichž splnění je pro použití jednotlivých testů nezbytné. Jedná se zejména o předpoklad o normálním rozdělení populace, který je uveden u všech zmíněných parametrických testů. V předchozí kapitole bylo také uvedeno několik obecných doporučení ohledně vhodnosti použití parametrických a neparametrických testů (v oddílech 2.1 a 2.2). Jedná se zejména o tato dvě doporučení, která se v literatuře vyskytují nejčastěji: 1. Neparametrické testy jsou používány, pokud jsou k dispozici pouze výběry o malém rozsahu, které pocházejí z výrazně nenormálních rozdělení [např. 1, 7]. 2. Pokud není předpoklad normality výrazně narušen, jsou používány parametrické testy, protože jsou v těchto situacích silnější [např. 7, 11]. Náplní této kapitoly je porovnání vlastností vybraného parametrického testu a jeho neparametrické obdoby v závislosti na splnění, či nesplnění předpokladu o normálním rozdělení výchozí populace a také ověření výše uvedených obecných doporučení. Analyzovány budou vlastnosti jednovýběrového t-testu a jednovýběrového Wilcoxonova testu. Tyto testy jsou v praktických aplikacích hojně využívány zejména v podobě párových testů, které zkoumají vliv určitého jevu na sledovanou veličinu v případech, kdy byl pořízen jeden náhodný výběr z dvourozměrného rozdělení. Párové testy, podrobně popsané v kapitole 2.5 a 2.6, jsou výpočetně prováděny stejně jako testy jednovýběrové. 3.1 Monte carlo simulace Aby mohly být vyvozeny obecné závěry o vlastnostech jednotlivých statistických testů, je potřeba, aby byly provedeny řádově tisíce náhodných výběrů, které budou následně podrobeny testování. Tento rozsáhlý počet výběrů bude realizován pomocí Monte Carlo simulací. Podstatou metody Monte Carlo je v tomto případě generování náhodných čísel z určeného pravděpodobnostního rozdělení. Takto generovaná čísla vytvoří náhodný výběr o zadaném počtu pozorování. Celkem bude pro dané vstupní parametry provedeno vždy takových výběrů. 43

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Úvodní poznámky Statistickou hypotézou rozumíme hypotézu o populaci (základním souboru) např.: Střední hodnota základního souboru je rovna 100.

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testy hypotéz na základě více než 2 výběrů 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testy hypotéz na základě více než 2 výběrů Na analýzu rozptylu lze pohlížet v podstatě

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 8. KAPITOLA STATISTICKÉ TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 22.11.2016 Opakování: CLV příklad 1 Zadání: Před volbami je v populaci státu 52 % příznivců

Více

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Analýza dat pro Neurovědy RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Jaro 2014 Institut biostatistiky Janoušová, a analýz Dušek: Analýza dat pro neurovědy Blok 3 Jak a kdy použít parametrické a

Více

Mann-Whitney U-test. Znaménkový test. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek

Mann-Whitney U-test. Znaménkový test. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek 10. Neparametrické y Mann-Whitney U- Wilcoxonův Znaménkový Shrnutí statistických ů Typ srovnání Nulová hypotéza Parametrický Neparametrický 1 skupina dat vs. etalon Střední hodnota je rovna hodnotě etalonu.

Více

Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu)

Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu) Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu) Frank Wilcoxon (1892 1965): Americký statistik a chemik Nechť X 1,..., X n je náhodný výběr ze

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

DVOUVÝBĚROVÉ A PÁROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica

DVOUVÝBĚROVÉ A PÁROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica DVOUVÝBĚROVÉ A PÁROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Úloha A) koncentrace glukózy v krvi V této části posoudíme pomocí párového testu, zda nový lék prokazatelně snižuje koncentraci

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Problematika analýzy rozptylu Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému Již umíte testovat shodu dvou středních hodnot prostřednictvím t-testů. Otázka: Jaké předpoklady musí být splněny, abyste mohli použít

Více

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy letní semestr 2012 Opakování t- vs. neparametrické Wilcoxonův jednovýběrový test Opakování

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času Testování hypotéz 1 Jednovýběrové testy 90/ odhad času V podmínkách naprostého odloučení má voák prokázat schopnost orientace v čase. Úkolem voáka e provést odhad časového intervalu 1 hodiny bez hodinek

Více

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Proč neparametrické testy? Pokud provádíte formální analýzu či testování hypotéz (zejména provádíte-li

Více

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistickou hypotézou se rozumí určité tvrzení o parametrech rozdělení zkoumané náhodné veličiny (µ, σ 2, π,

Více

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY Statistická hypotéza je určitá domněnka (předpoklad) o vlastnostech ZÁKLADNÍHO SOUBORU. Test statistické hypotézy je pravidlo (kritérium), které na základě

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz 1 Testování statistických hypotéz 1 Statistická hypotéza a její test V praxi jsme nuceni rozhodnout, zda nějaké tvrzeni o parametrech náhodných veličin nebo o veličině samotné

Více

Ing. Michael Rost, Ph.D.

Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do testování hypotéz, jednovýběrový t-test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testovaná hypotéza Pokud nás zajímá zda platí, či neplatí tvrzení o určitém parametru, např. o parametru Θ, pak takovéto tvrzení

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu Jednofaktorová analýza rozptylu David Hampel Ústav statistiky a operačního výzkumu, Mendelova univerzita v Brně Kurz pokročilých statistických metod Global Change Research Centre AS CR, 5 7 8 2015 Tato

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody Neparametrické metody Dosud jsme se zabývali statistickými metodami, které zahrnovaly předpoklady o rozdělení dat. Zpravidla jsme předpokládali normální rozdělení. Např. Grubbsův test odlehlých hodnot

Více

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru.

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. 1 Statistické odhady Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. Odhad lze provést jako: Bodový odhad o Jedna číselná hodnota Intervalový

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2014/2015 Tutoriál č. 6: ANOVA Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Testování hypotéz opakování ANOVA Testování hypotéz (opakování) Testování

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 010 1.týden (0.09.-4.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 1

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 1 PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Neparametrické testy hypotéz čast 1 Neparametrické testy hypotéz - úvod Neparametrické testy statistických hypotéz se používají v případech, kdy neznáme rozdělení pozorované

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

KORELACE. Komentované řešení pomocí programu Statistica

KORELACE. Komentované řešení pomocí programu Statistica KORELACE Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data I Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu Popisná

Více

Jednostranné intervaly spolehlivosti

Jednostranné intervaly spolehlivosti Jednostranné intervaly spolehlivosti hledáme jen jednu z obou mezí Princip: dle zadání úlohy hledáme jen dolní či jen horní mez podle oboustranného vzorce s tou změnou, že výraz 1-α/2 ve vzorci nahradíme

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem základního souboru (který přesně neznáme, k němuž se ale daná statistická hypotéza váže), potřebujeme ověřit,

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

Opakování. Neparametrické testy. Pořadí. Jednovýběrový Wilcoxonův test. t-testy: hypotézy o populačním průměru (střední hodnoty) předpoklad normality

Opakování. Neparametrické testy. Pořadí. Jednovýběrový Wilcoxonův test. t-testy: hypotézy o populačním průměru (střední hodnoty) předpoklad normality Opakování Opakování: Testy o střední hodnotě normálního rozdělení 1 jednovýběrový t-test 2 párový t-test 3 dvouvýběrový t-test jednovýběrový Wilcoxonův test párový Wilcoxonův test dvouvýběrový Wilcoxonův

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY. Martina Litschmannová

VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY. Martina Litschmannová VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY Martina Litschmannová Obsah přednášky Vybrané dvouvýběrové testy par. hypotéz test o shodě rozptylů (F-test), testy o shodě středních hodnot (t-test, Aspinové-Welchův test),

Více

Úvod do analýzy rozptylu

Úvod do analýzy rozptylu Úvod do analýzy rozptylu Párovým t-testem se podařilo prokázat, že úprava režimu stravování a fyzické aktivity ve vybrané škole měla vliv na zlepšené hodnoty HDLcholesterolu u školáků. Pro otestování jsme

Více

Vzorová prezentace do předmětu Statistika

Vzorová prezentace do předmětu Statistika Vzorová prezentace do předmětu Statistika Popis situace: U 3 náhodně vybraných osob byly zjišťovány hodnoty těchto proměnných: SEX - muž, žena PUVOD Skandinávie, Středomoří, 3 západní Evropa IQ hodnota

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

Statistika. Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 21. února 2012 Statistika by Birom

Více

Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test)

Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test) Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test) Autoři: Carlos M. Jarque and Anil K. Bera Předpoklady: - Výběrová data mohou obsahovat chybějící pozorování (chybějící hodnoty) vhodné zejména

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky)

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) 1) Význam a využití statistiky v biologických vědách a veterinárním lékařství ) Rozdělení znaků (veličin) ve statistice 3) Základní a

Více

Testování hypotéz. 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test

Testování hypotéz. 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test Testování hypotéz 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test Testování hypotéz proces, kterým rozhodujeme, zda přijmeme nebo zamítneme nulovou hypotézu

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Testy statistických hypotéz Statistická hypotéza je jakýkoliv předpoklad o rozdělení pravděpodobnosti jedné nebo několika náhodných veličin. Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem

Více

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Analýza dat pro Neurovědy RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Jaro 2014 Institut biostatistiky Janoušová, a analýz Dušek: Analýza dat pro neurovědy Blok 4 Jak a kdy použít parametrické a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce ANOVA 2015

Více

ADDS cviceni. Pavlina Kuranova

ADDS cviceni. Pavlina Kuranova ADDS cviceni Pavlina Kuranova Testy pro dva nezávislé výběry Mannův Whitneyho test - Založen na Wilcoxnově statistice W - založen na pořadí jednotlivých pozorování (oba výběry spojeny do jednoho celku)

Více

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel Korelace Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A2:B84 (viz. obrázek) Prvotní představu o tvaru a síle závislosti docházky a počtu bodů nám poskytne

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

NEPARAMETRICKÉ TESTY

NEPARAMETRICKÉ TESTY NEPARAMETRICKÉ TESTY Neparametrický jednovýběrový Jeden výběr jehož medián srovnáváme s nějakou hodnotou Wilcoxonův jednovýběrový test 1) Máme data z družice Hipparcos pro deklinaci (obdoba zeměpisné šířky)

Více

Analýza rozptylu. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel

Analýza rozptylu. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel Analýza rozptylu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO Brno) Analýza rozptylu 1 / 30 Analýza

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz.

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2015/2016 Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Výběrová rozdělení

Více

Testování statistických hypotéz. Obecný postup

Testování statistických hypotéz. Obecný postup poznámky k MIII, Tomečková I., poslední aktualizace 9. listopadu 016 9 Testování statistických hypotéz Obecný postup (I) Vyslovení hypotézy O datech vyslovíme doměnku, kterou chceme ověřit statistickým

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY zhanel@fsps.muni.cz ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY METODY DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 1. URČENÍ TYPU ŠKÁLY (nominální, ordinální, metrické) a) nominální + ordinální neparametrické stat. metody b) metrické

Více

Porovnání dvou výběrů

Porovnání dvou výběrů Porovnání dvou výběrů Menu: QCExpert Porovnání dvou výběrů Tento modul je určen pro podrobnou analýzu dvou datových souborů (výběrů). Modul poskytuje dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů

Více

Návod na vypracování semestrálního projektu

Návod na vypracování semestrálního projektu Návod na vypracování semestrálního projektu Následující dokument má charakter doporučení. Není závazný, je pouze návodem pro studenty, kteří si nejsou jisti výběrem dat, volbou metod a formou zpracování

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce z předmětu Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Jméno: Lucie Krechlerová, Karel Kozma, René Dubský, David Drobík Ročník: 2015/2016

Více

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika t-test

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika t-test Párový Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy letní semestr 2012 motivační příklad Párový Příklad (Platová diskriminace) firma

Více

Statistika. Testování hypotéz statistická indukce Neparametrické testy. Roman Biskup

Statistika. Testování hypotéz statistická indukce Neparametrické testy. Roman Biskup Statistika Testování hypotéz statistická indukce Neparametrické testy Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 21. února 2012 Statistika by

Více

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin EuroMISE Centrum I. ÚVOD vv této přednášce budeme hovořit o jednovýběrových a dvouvýběrových testech týkajících se střední hodnoty

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení f x = 1 2 exp x 2 2 2 f(x) je funkce hustoty pravděpodobnosti, symetrická vůči poloze maxima x = μ μ střední hodnota σ směrodatná odchylka (tzv. pološířka křivky mezi inflexními

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 11. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 27 Obsah 1 Testování statistických hypotéz 2

Více

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D.

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testování hypotéz: dvouvýběrový t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému... Již známe jednovýběrový t-test, při kterém jsme měli k dispozici pouze jeden výběr. Můžeme se

Více

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE)

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) zhanel@fsps.muni.cz MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) 2.5 MÍRY ZÁVISLOSTI 2.5.1 ZÁVISLOST PEVNÁ, VOLNÁ, STATISTICKÁ A KORELAČNÍ Jednorozměrné soubory - charakterizovány jednotlivými statistickými znaky

Více

Statistika. Testování hypotéz - statistická indukce Parametrické testy. Roman Biskup

Statistika. Testování hypotéz - statistická indukce Parametrické testy. Roman Biskup Statistika Testování hypotéz - statistická indukce Parametrické testy Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 1. února 01 Statistika by Birom

Více

Rozhodnutí / Skutečnost platí neplatí Nezamítáme správně chyba 2. druhu Zamítáme chyba 1. druhu správně

Rozhodnutí / Skutečnost platí neplatí Nezamítáme správně chyba 2. druhu Zamítáme chyba 1. druhu správně Testování hypotéz Nechť,, je náhodný výběr z nějakého rozdělení s neznámými parametry. Máme dvě navzájem si odporující hypotézy o parametrech daného rozdělení: Nulová hypotéza parametry (případně jediný

Více

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin EuroMISE Centrum Kontakt: Literatura: Obecné informace Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínskéobory I. Vydavatelství

Více

Cvičení 9: Neparametrické úlohy o mediánech

Cvičení 9: Neparametrické úlohy o mediánech Cvičení 9: Neparametrické úlohy o mediánech Úkol 1.: Párový znaménkový test a párový Wilcoxonův test Při zjišťování kvality jedné složky půdy se používají dvě metody označené A a B. Výsledky: Vzorek 1

Více

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Zpracování dat v edukačních vědách - Testování hypotéz Kamila Fačevicová Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Obsah seminářů 5.11. Úvod do matematické

Více

Neparametrické testy

Neparametrické testy Neparametrické testy Dosud jsme se zabývali statistickými metodami, které zahrnovaly předpoklady o rozdělení dat. Zpravidla jsme předpokládali normální (Gaussovo) rozdělení. Například: Grubbsův test odlehlých

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Princip: Ověřování určitého předpokladu zjišťujeme, zda zkoumaný výběr pochází ze základního souboru, který má určité rozdělení zjišťujeme,

Více

Testování hypotéz. 4. přednáška 6. 3. 2010

Testování hypotéz. 4. přednáška 6. 3. 2010 Testování hypotéz 4. přednáška 6. 3. 2010 Základní pojmy Statistická hypotéza Je tvrzení o vlastnostech základního souboru, o jehož pravdivosti se chceme přesvědčit. Předem nevíme, zda je pravdivé nebo

Více

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik:

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik: Testování hypotéz Biolog, Statistik, Matematik a Informatik na safari. Zastaví džíp a pozorují dalekohledem. Biolog "Podívejte se! Stádo zeber! A mezi nimi bílá zebra! To je fantastické! " "Existují bílé

Více

Analýza rozptylu. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme jednofaktorovou, dvoufaktorovou a vícefaktorovou analýzu rozptylu.

Analýza rozptylu. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme jednofaktorovou, dvoufaktorovou a vícefaktorovou analýzu rozptylu. Analýza rozptylu Analýza rozptylu umožňuje ověřit významnost rozdílu mezi výběrovými průměry většího počtu náhodných výběrů, umožňuje posoudit vliv různých faktorů. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme

Více

Cvičení ze statistiky - 8. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 8. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 8 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Centrální limitní věta Laplaceho věta (+ korekce na spojitost) Konfidenční intervaly

Více

5. Závislost dvou náhodných veličin různých typů (kategoriální a metrická veličina)

5. Závislost dvou náhodných veličin různých typů (kategoriální a metrická veličina) 5. Závislost dvou náhodných veličin různých typů (kategoriální a metrická veličina) Cílem tématu je správné posouzení a výběr vhodného testu v závislosti na povaze metrické a kategoriální veličiny. V následující

Více

Základní statistické metody v rizikovém inženýrství

Základní statistické metody v rizikovém inženýrství Základní statistické metody v rizikovém inženýrství Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví Fakulta stavební, VUT v Brně misak.p@fce.vutbr.cz Základní pojmy Jev souhrn skutečností zobrazujících ucelenou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

Přednáška IX. Analýza rozptylu (ANOVA)

Přednáška IX. Analýza rozptylu (ANOVA) Přednáška IX. Analýza rozptylu (ANOVA) Princip a metodika výpočtu Předpoklady analýzy rozptylu a jejich ověření Rozbor rozdílů jednotlivých skupin násobné testování hypotéz Analýza rozptylu jako lineární

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9. Statistické testování hypotéz

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9. Statistické testování hypotéz PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii seminář 9 Statistické testování hypotéz Základní výzkumné otázky/hypotézy 1. Stanovení hodnoty parametru =stanovení intervalu spolehlivosti na μ, σ, ρ,

Více

Dvouvýběrové a párové testy. Komentované řešení pomocí MS Excel

Dvouvýběrové a párové testy. Komentované řešení pomocí MS Excel Dvouvýběrové a párové testy Komentované řešení pomocí MS Excel Úloha A) koncentrace glukózy v krvi V této části posoudíme pomocí párového testu, zda nový lék prokazatelně snižuje koncentraci glukózy v

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA)

PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA) PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA) Reprezentativní náhodný výběr: 1. Prvky výběru x i jsou vzájemně nezávislé. 2. Výběr je homogenní, tj. všechna x i jsou ze stejného

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 7. Testování statistických hypotéz Mgr. David Fiedor 30. března 2015 Osnova 1 2 3 Dělení testů parametrické - o parametrech rozdělení základního souboru (průměr, rozptyl,

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 9. Korelační analýza Mgr. David Fiedor 20. dubna 2015 Analýza závislostí v řadě geografických disciplín studujeme jevy, u kterých vyšetřujeme nikoliv pouze jednu vlastnost

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Testování hypotéz Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

5 Parametrické testy hypotéz

5 Parametrické testy hypotéz 5 Parametrické testy hypotéz 5.1 Pojem parametrického testu (Skripta str. 95-96) Na základě výběru srovnáváme dvě tvrzení o hodnotě určitého parametru θ rozdělení f(x, θ). První tvrzení (které většinou

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Náhodné veličiny, náhodné chyby

Náhodné veličiny, náhodné chyby Náhodné veličiny, náhodné chyby Máme náhodnou veličinu X, jejíž vlastnosti zkoumáme. Pokud známe její rozložení (např. z nějaké dřívější studie) nebo alespoň předpokládáme znalost rozložení, můžeme ji

Více