Náhodné veličiny, náhodné chyby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náhodné veličiny, náhodné chyby"

Transkript

1 Náhodné veličiny, náhodné chyby Máme náhodnou veličinu X, jejíž vlastnosti zkoumáme. Pokud známe její rozložení (např. z nějaké dřívější studie) nebo alespoň předpokládáme znalost rozložení, můžeme ji popsat určitými parametry - charakteristikami populace. Pokud tyto parametry neznáme, můžeme získat jejich odhad na základě výpočtu nebo zjištění z výběrového souboru. Každý odhad je zatížen jistou neurčitostí - náhodnou chybou. Je zřejmé, že při každém novém výběru bude chyba jiná, protože budou vybrány jiné prvky z populace.

2 Náhodné chyby a systematické chyby Při měření nebo stanovení charakteristik výběru jsou obvykle hodnoty zkresleny nejen náhodnými chybami, ale i dalšími chybami způsobenými nehomogenitou souboru, jednostrannými chybami měření apod. Tyto nežádoucí jevy nazýváme systematické chyby a snažíme se je eliminovat. Matematická statistika ale naopak počítá s náhodnými chybami - nejedná se vlastně o chyby, mluvíme spíše o náhodné složce, která může být ovlivněna: biologickou variabilitou nepřesností určení nebo měření veličiny nepřesností modelu

3 Náhodné chyby a rozsah souboru Kvalita odhadu je dána variabilitou náhodné veličiny rozsahem výběru Pokud konstruujeme odhady charakteristik populace, můžeme tedy náhodnou chybu zmenšit pouze zvětšením výběru. Variabilitu náhodné veličiny ovlivnit nemůžeme.

4 Parametry populace a náhodný výběr Protože výběr z populace je náhodný, jsou i hodnoty parametrů náhodné veličiny. Můžeme tedy považovat i parametry populace (například výběrový průměr nebo výběrový rozptyl) za náhodnou veličinu s určitým rozložením. Mluvíme-li ve statistice o testování veličin, považujeme za testovaný objekt populaci reprezentovanou výběrovým souborem (resp., více výběrovými soubory). TESTOVÁNÍ VELIČINY je zkoumání nějaké vlastnosti u této populace.

5 Úvod do statistického testování hypotéz HYPOTÉZA je domněnka (tvrzení) o statistickém souboru TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ je způsob ověřování domněnek o typu rozdělení statistického souboru o parametrech rozdělení - charakteristikách souboru (μ, σ 2, σ, λ) o shodě dvou a více rozdělení o shodě parametrů rozdělení vždy proti sobě stojí dvě doměnky (tvrzení): nulová hypotéza (domněnka, kterou testujeme) alternativní hypotéza (domněnka, kterou přijímáme, pokud zamítneme nulovou hypotézu)

6 Nulová a alternativní hypotéza Nulová hypotéza je obvykle tvrzení, které po matematické stránce vyjadřuje rovnost, ekvivalenci, nulový rozdíl, nezávislost. Značíme H 0 Jejím zamítnutím potvrzujeme platnost alternativní hypotézy, obvykle tvrzení, které chceme prokázat. Zamítnutí H 0 má většinou vážnější důsledky. Alternativní hypotéza je obvykle tvrzení, které se zdá na první pohled evidentní a chceme ho prokázat. Říká, že existuje rozdíl mezi výběrovými soubory, např. závislost na zkoumaných faktorech. Značíme H A nebo H 1 Její zamítnutí nemá většinou tak vážné důsledky. Která hypotéza je nulová a která alternativní je pouze věcí dohody, kterou však budeme respektovat.

7 Nulová a alternativní hypotéza - příklady: Tvrzení, které chceme obvykle prokázat mohou znít např.: Lék A má větší léčebný efekt než lék B. Chlapci dosahují kratších časů v plavání než dívky. "Výsledky dotazníkového šetření závisí na věku respondentů. Opačná tvrzení - nulové hypotézy k alternativním, zní: Léky A a B mají stejný léčebný efekt." Chlapci dosahují stejných časů v plavání jako dívky." "Výsledky dotazníkového šetření nezávisí na věku respondentů. Pokud chceme dokázat H A, potřebujeme zamítnout H 0

8 Nulová a alternativní hypotéza Věcné hypotézy představují nulovou a alternativní hypotézu podle popsaných konvencí. Vždy se jedná o dvě tvrzení, která stojí proti sobě (druhé neguje první). Za nulovou hypotézu budeme považovat domněnku (tvrzení), že mezi testovanými soubory neexistuje vztah (souvislost), že pozorované rozdíly jsou způsobeny jen náhodnými vlivy. Výsledkem je přijetí nebo zamítnutí NULOVÉ HYPOTÉZY jakožto nositele nulové změny, nulové závislosti.

9 Rozhodování ve statistických testech Základem statistických testů je rozhodnutí, zda rozdíl testovaných hodnot můžeme vysvětlit náhodným kolísáním (platí nulová hypotéza), nebo jej považujeme za systematický (platí alternativní hypotéza). Pokud lze rozdíl vysvětlit náhodným kolísáním, nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. V opačném případě - rozdíl není způsobený náhodně, nýbrž má nějakou příčinu (tu právě chceme prokázat) - nulovou hypotézu zamítáme a Alternativní hypotézu považujeme za platnou. Rozhodování ve statistických testech má vždy charakter pravděpodobnostní nikdy si nejsme svým rozhodnutím zcela jisti.

10 Očekávané (hypotetické) rozdělení hodnot Pokud zkoumáme dva nebo víc výběrových souborů, porovnáváme (testujeme) obvykle jejich charakteristiky, které vypočteme z naměřených (pozorovaných) hodnot. Nulovou hypotézou bychom nazvali tvrzení, že: - charakteristiky výběrových souborů se neliší Někdy porovnáváme pouze jeden výběrový soubor s očekávaným rozdělením četností a testujeme, zda se rozdělení hodnot výběrového souboru řídí tímto očekávaným (hypotetickým) rozdělením hodnot. Nulovou hypotézou bychom nazvali tvrzení, že: - výběrový soubor se řídí očekávaným rozdělením hodnot.

11 Testování hypotéz TEST HYPOTÉZY je postup, kterým ověřujeme, zda statistickou hypotézu lze pokládat za správnou. Pokud se rozložení hodnot testované veličiny řídí očekávaným, hypotetickým rozdělením hodnot, znamená to, že od námi předpokládaného teoretického rozdělení se zkoumané hodnoty odlišují jen díky náhodným vlivům - náhodě, kterou umíme statisticky zdůvodnit, platí H 0 pozorované hodnoty jsou velmi blízké očekávaným (hypotetickým) hodnotám. V opačném případě platí H A pozorované hodnoty se příliš liší od očekávaných - neumíme vysvětlit pouhou náhodou

12 Příklad pro schematické vysvětlení statistických testů Budeme-li házet hrací kostkou, budeme očekávat čísla od 1 do 6. Pokud se nám mezi hrací kostky připlete jiná kostka, která bude mít čísla 6, 7, 8, 9, 10, 11 a padne na ní číslo 6, nepoznáme, že patří do jiného souboru. Když ale na ní padne číslo 7, 8, 9, 10 nebo 11, uvidíme na první pohled, že tato hodnota nepatří mezi očekávané. Statistické testy vyhodnotí statisticky výsledek našeho pokusu podobně: když se bude výsledek blížit očekávané hodnotě, nemůže zamítnout nulovou hypotézu. Když se bude výrazně odlišovat, statistický test prohlásí nulovou hypotézu za neplatnou. Pokud by nesprávné přijetí nulové hypotézy v příkladu s házením hrací kostkou mělo vážné důsledky, pro jistotu bychom ji museli zamítnout ve všech případech, kdy padla šestka, protože neumíme rozlišit, zda padla na kostce s hodnotami 1 6 nebo na kostce s hodnotami 6 11.

13 Chyba I. a II. druhu při testování hypotéz Při testování mohou nastat čtyři situace: I. H 0 zamítneme, ačkoliv platí II. H 0 přijmeme, ačkoliv neplatí III. H 0 přijmeme a platí IV. H 0 zamítneme a neplatí Výsledek testu H 0 platí Skutečnost H 0 neplatí H 0 zamítnuta Chyba I. druhu α IV. H 0 přijata III. Chyba II. druhu β

14 Hladina významnosti Snahou je volit test tak, aby pravděpodobnost chyby I. i II. druhu byla minimální. Bohužel jak si dále ukážeme, snížíme-li riziko chyby I. druhu, zvětší se riziko chyby II. druhu a naopak. Rozhodujeme se na základě zvážení důsledků obou chyb - tam, kde je důsledek chyby menší, můžeme zvolit riziko větší. Příklad: Lékař vyšetřuje pacienta, který si myslí, že trpí určitou chorobou. Na základě vyšetření se rozhoduje, zda mu předepíše léky (přijímá hypotézu, že pacient je nemocný) nebo ne (přijímá hypotézu, že pacient je simulant). Musí zvážit rizika, která s sebou nese rozhodnutí, že nemocnou osobu považuje za zdravou.

15 Hladina významnosti Obvykle mívá důsledek chyby I. druhu - zamítnutí nulové hypotézy, ačkoliv platí, horší následky. Proto se snažíme chybu I. druhu minimalizovat a její pravděpodobnost volíme velmi malou 0,05 (5%) nebo dokonce jen 0,01 (1%). Tato pravděpodobnost se nazývá hladina významnosti a značí se α. Je to riziko zamítnutí ověřované hypotézy. Opačnou chybu přijetí ověřované hypotézy, přestože neplatí, označujeme jako chybu II. druhu Tuto pravděpodobnost chyby II. druhu značíme β. Doplněk k β, tj. (1-β) - přijetí alternativní hypotézy, když platí, se nazývá síla testu.

16 Příklad statistického testu Sledujeme výšku postavy skupiny basketbalistů ve věku let. Chceme vědět, zda se jejich průměrná výška statisticky významně odlišuje od průměrné výšky mužské populace. Pro testování musíme: přijmout určité předpoklady - rozložení výšky se řídí normálním rozdělením stanovit hladinu významnosti (přijatelnou chybu statistického testu) Nulová hypotéza H 0 : průměrná výška sledované skupiny basketbalistů ve věku let se neodlišuje statisticky významně od průměrné výšky běžné mužské populace Alternativní hypotéza: průměrná výška sledované skupiny basketbalistů ve věku let je větší než průměrná výška běžné mužské populace

17 Testování hypotéz H 0 rozdělení výšky normální populace (to co ověřujeme) H 1 rozdělení výšky basketbalistů (to co chceme odlišit) H 0 H 1 Výsledek testu H 0 Skutečnost H 1 H0 zamítnuta chyba α H0 nezamítnuta platí H0 H0 zamítnuta platí H1 H0 nezamítnuta chyba β α chyba I. druhu zamítáme H0, ačkoliv platí β chyba II. druhu přijímáme H0, ačkoliv neplatí β α

18 Komentář k obrázku růžová plocha pod modrou křivkou představuje kritických 5% hodnot, tj. 5%-ní pravděpodobnost chyby I. druhu neboli hladinu významnosti α tuto hladinu významnosti volíme, může být např. i přísnější 1% modrá plocha pod červenou křivkou představuje chybu II. druhu a je to pravděpodobnost, že sice platí alternativní hypotéza H 1, ale my nejsme schopni prokázat významnou odchylku od testované hodnoty a nemůžeme zamítnout H 0. - zmenšit tuto pravděpodobnost, tj. chybu II. druhu aniž bychom zvětšili chybu I. druhu, můžeme jen zvětšením rozsahu výběru (viz následující obrázek) zvětšíme tím sílu testu, jinými slovy budeme schopní prokázat i menší odchylky od nulové hypotézy (na následujícím obrázku představuje posunutí šedé čáry z místa původní do nové hladiny významnosti α chyby 1. druhu).

19 H 0 testovaná hypotéza (to co ověřujeme) H 1 alternativní hypotéza (to co chceme odlišit) Výsledek testu H 0 Skutečnost H 1 H0 zamítnuta chyba α H0 nezamítnuta platí H0 H0 zamítnuta platí H1 H0 nezamítnuta chyba β zvětšením rozsahu výběru α chyba I. druhu zůstává stejná β chyba II. druhu se zmenšila β α

20 Výška mužů basketbalistů Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů Výška mužů výška basketbal Stř. hodnota 178,9 181, Rozptyl 13,88 9, Počet pozorování Hyp. rozdíl stř. hodnot 11, t Stat abs. hodnota P(T<=t) (1) t krit (1) jednostranný t. -1, P(T<=t) (2) 0, t krit (2) oboustranný t. 1,73

21 Výška mužů basketbalistů Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů Výška mužů výška basketbal Stř. hodnota 178,9 181, Rozptyl 13,88 9, Počet pozorování Hyp. rozdíl stř. hodnot 11, t Stat abs. hodnota P(T<=t) (1) t krit (1) jednostranný t. -1, P(T<=t) (2) 0, t krit (2) oboustranný t. 1, Výška mužů výška basketbal Stř. hodnota 179,2 181, Rozptyl 12,03 10, Počet pozorování Hyp. rozdíl stř. hodnot 11, t Stat abs. hodnota P(T<=t) (1) t krit (1) -2, P(T<=t) (2) 0, t krit (2) 1,69

22 Vyhodnocení výsledků t-testu z Excelové tabulky Jednostranný t-test pro H 0 výška basketbalistů není vyšší než průměrná výška populace pro H A výška basketbalistů je vyšší než průměrná výška populace porovnáním pravděpodobnosti a hladiny významnosti α vypočtenou hodnotu pravděpodobnosti P(T<=t) porovnáváme se zvolenou hladinou významnosti pro 10 měření je P=0,07 > α=0,05 proto H 0 nemůžeme zamítnout pro 20 měření je P=0,02 < α=0,05 proto H 0 zamítáme nebo ke stejnému závěru dojdeme porovnání statistiky a kritické hodnoty absolutní hodnotu vypočtené statistiky t Stat porovnáme s kritickou hodnotou t krit (1) pro hladinu významnosti α = 0,05 pro 10 měření t Stat=1,51 < t krit(1)=1,73 proto H 0 nemůžeme zamítnout pro 20 měření t Stat=2,14 > t krit(1)=1,69 proto H 0 zamítáme

23 Závislost výsledku testu na počtu měření Při prvním testu jsme vyhodnotili výsledek z 10 měření a na zvolené hladině významnosti α = 0,05 nemohli zamítnout nulovou hypotézu, že průměrná výška sledované skupiny basketbalistů ve věku let se statisticky významně neodlišuje od průměrné výšky běžné mužské populace. H 0 nemůžeme zamítnout ani u jednostranného testu, kdy nás zajímá pouze vyšší výška basketbalistů, ani u oboustranného testu, kdy hodnotíme odchylky na obě strany Při druhém testu jsme vyhodnotili výsledek z 20 měření a na zvolené hladině významnosti α = 0,05 zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu, že průměrná výška sledované skupiny basketbalistů ve věku let je statisticky významně vyšší než je průměrná výška běžné mužské populace. Když se podíváme na střední hodnoty obou výběrů, vidíme, že průměrná výška basketbalistů vzrostla o něco méně než u mužů, přesto se test stal pro vyšší počet měření statisticky významný.

24 Síla testu a interval spolehlivosti - viz příklad Pokud budeme mít více měření, budou hustoty pravděpodobnosti nulové hypotézy H 0 i alternativní hypotézy H 1 užší - rozptyl se zmenšil z 13,88 na 12,03 pro běžnou mužskou populaci a z 12,03 na 10,04 pro basketbalisty. Střední hodnota se paradoxně zvětšila u basketbalistů méně než u běžné mužské populace. Mezní hodnota pro chybu I. druhu (šedá čára) se posune pro jednostranný test z 1,73 na 1,69 a pro oboustranný test z 2,1 na 2,02. Velikost chyby II. druhu β (plocha pod červenou křivkou) se zmenší - test se stane silnějším. Čím je rozsah výběrového souboru větší, tím je náš odhad testovaného parametru přesnější a tím je interval spolehlivosti užší. Čím užší je interval spolehlivosti, tím větší je síla testu.

25 Postup konstrukce a provedení testu 1. Formulujeme hypotézu H 0, kterou chceme ověřit a k ní alternativní hypotézu H A, 2. Zvolíme hladinu významnosti podle důsledků, které by mohla mít chyba I. druhu (obvykle 5%, přísnější test 1%) 3. Zvolíme rozsah výběru (obvykle máme rozsah výběru daný našimi možnostmi) 4. Provedeme experiment a na základě hypotézy zvolíme testovou statistiku T (znamená to, že data převedeme transformací do vhodné statistické normy, např. výběrového rozdělení, abychom mohli test vyhodnotit) 5. Porovnáme testovou statistiku T s kritickou hodnotou T K příslušného výběrového rozdělení pro zvolenou hladinu významnosti. (T K najdeme v tabulkách nebo pomocí statistického programu, např. ve funkcích Excelu).

26 Postup konstrukce a provedení testu - pokračování 6. Na základě porovnání rozhodneme o zamítnutí nebo přijetí nulové hypotézy. Přijetí H 0 : pokud odchylky naměřených hodnot od předpokládaného výběrového rozdělení lze vysvětlit pouhou náhodou (T < T K ). Zamítnutí H 0 : pokud odchylky jsou větší - jsou statisticky významné (T T K ), s námi zvoleným rizikem α (hladina významnosti) zamítáme H 0 a přijímáme H 1

27 Testování hypotéz H 0 H A α=0,05 T < T K H 0 přijímáme T > T K H 0 zamítáme T K pro α=0,05

28 Významnost statistického testu - shrnutí Test není statisticky významný hypotézu H 0 nezamítáme Pozorované odchylky od hypotézy je možno vysvětlit pouhou náhodou Důvodem může být i to, že rozdíl je tak malý, že na jeho prokázání nestačí použitý rozsah souboru. Test je statisticky významný hypotézu H 0 zamítáme Pozorované odchylky od hypotézy není možno vysvětlit pouhou náhodou Odchylka od hypotézy je tak velká, že při opakování šetření bychom s velkou pravděpodobností hypotézu opět zamítli. P - hodnota Pravděpodobnost chyby vypočtená z našich pozorovaných dat, se kterou bychom zamítli hypotézu H 0. Při praktickém provedení testu slouží k porovnání s hladinou významnosti: platí, že H 0 zamítáme, pokud p-hodnota α

29 VÝBĚROVÁ ROZDĚLENÍ jsou rozložení používaná ke konstrukci statistických testů 2 Mějme normální rozložení s parametry µ a σ N ( µ, σ ) Protože Normální rozložení je tabelováno pouze pro hodnoty µ = 0 a σ = 1, normováním transformujeme pozorované hodnoty na tzv. z-skóry x µ z = i a tyto transformované hodnoty pak mají normované normální rozdělení. V praxi neznáme skutečné hodnoty µ a σ a musíme je nahradit jejich odhady. Tím se změní rozložení takto transformované veličiny. i σ

30 VÝBĚROVÁ ROZDĚLENÍ Proto byla pro tyto případy odvozena jiná rozdělení, která popisují rozdělení výběrových charakteristik (odhadů populačních parametrů). Pro provádění statistických testů nám slouží tato VÝBĚROVÁ ROZLOŽENÍ jako vzor, se kterým srovnáváme vypočtené výsledky: 2 χ - rozdělení t - rozdělení F - rozdělení

31 2 χ ROZDĚLENÍ Je rozdělení součtu n druhých mocnin normálně rozdělených veličin U: U (0,1) 2 χ n = U i = U1 + U 2 + U U n i = 1 Tvar rozložení je závislý na počtu sčítanců n, ale toto číslo musíme v případě, že pro výpočet použijeme odhad jednoho nebo více parametrů, zmenšit o příslušný počet odhadovaných parametrů. Příklad: když pro výpočet výběrového ROZPTYLU použijeme odhad průměru, je počet stupňů volnosti (n 1) místo n - (odhadovali jsme jeden parametr). 2

32 STUDENTOVO t - ROZDĚLENÍ Studentovo t-rozdělení popisuje např. standardní normální rozdělení v případě, že neznáme směrodatnou odchylku a použijeme pouze její odhad. t U veličina U v čitateli má standardizované normální rozložení = 2 2 χ n veličina ve jmenovateli má rozdělení χ o n-stupních volnosti Nejčastěji se používá k porovnání průměrů. Pro n > 40 můžeme Studentovo t-rozdělení nahradit Normálním rozdělením.

33 FISHEROVO F-ROZLOŽENÍ Toto rozložení popisuje rozložení dvou různých veličin s rozdělením 2 χ o n a m stupních volnosti. χ 2 1 n F = 2 χ2 m Používá se především pro testování rozdílnosti rozptylů

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz 1 Testování statistických hypotéz 1 Statistická hypotéza a její test V praxi jsme nuceni rozhodnout, zda nějaké tvrzeni o parametrech náhodných veličin nebo o veličině samotné

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

STATISTICKÉ ODHADY Odhady populačních charakteristik

STATISTICKÉ ODHADY Odhady populačních charakteristik STATISTICKÉ ODHADY Odhady populačních charakteristik Jak stanovit charakteristiky rozložení sledované veličiny v základní populaci? Populaci většinou nemáme celou k dispozici, musíme se spokojit jen s

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

Testování hypotéz. 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test

Testování hypotéz. 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test Testování hypotéz 1. vymezení základních pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test Testování hypotéz proces, kterým rozhodujeme, zda přijmeme nebo zamítneme nulovou hypotézu

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Princip: Ověřování určitého předpokladu zjišťujeme, zda zkoumaný výběr pochází ze základního souboru, který má určité rozdělení zjišťujeme,

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

Cvičení ze statistiky - 8. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 8. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 8 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Centrální limitní věta Laplaceho věta (+ korekce na spojitost) Konfidenční intervaly

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 11. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 27 Obsah 1 Testování statistických hypotéz 2

Více

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistickou hypotézou se rozumí určité tvrzení o parametrech rozdělení zkoumané náhodné veličiny (µ, σ 2, π,

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem základního souboru (který přesně neznáme, k němuž se ale daná statistická hypotéza váže), potřebujeme ověřit,

Více

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ STATISTICKÁ HYPOTÉZA Statistické testy Testovací kritérium = B B > B < B B - B - B < 0 - B > 0 oboustranný test = B > B

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ STATISTICKÁ HYPOTÉZA Statistické testy Testovací kritérium = B B > B < B B - B - B < 0 - B > 0 oboustranný test = B > B TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ Od statistického šetření neočekáváme pouze elementární informace o velikosti některých statistických ukazatelů. Používáme je i k ověřování našich očekávání o výsledcích nějakého procesu,

Více

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY Statistická hypotéza je určitá domněnka (předpoklad) o vlastnostech ZÁKLADNÍHO SOUBORU. Test statistické hypotézy je pravidlo (kritérium), které na základě

Více

Stručný úvod do testování statistických hypotéz

Stručný úvod do testování statistických hypotéz Stručný úvod do testování statistických hypotéz 1. Formulujeme hypotézu (předpokládáme, že pozorovaný jev je pouze náhodný). 2. Zvolíme hladinu významnosti testu a, tj. riziko, s nímž jsme ochotni se smířit.

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení f x = 1 2 exp x 2 2 2 f(x) je funkce hustoty pravděpodobnosti, symetrická vůči poloze maxima x = μ μ střední hodnota σ směrodatná odchylka (tzv. pološířka křivky mezi inflexními

Více

Úvod do analýzy rozptylu

Úvod do analýzy rozptylu Úvod do analýzy rozptylu Párovým t-testem se podařilo prokázat, že úprava režimu stravování a fyzické aktivity ve vybrané škole měla vliv na zlepšené hodnoty HDLcholesterolu u školáků. Pro otestování jsme

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Testování hypotéz Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha. Hypotézy o populacích

Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha. Hypotézy o populacích Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha Hypotézy o populacích Příklad IQ test: Předpokládejme, že z nějakého důvodu ministerstvo školství věří, že studenti absolventi středních škol v Hradci Králové

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Testy statistických hypotéz Statistická hypotéza je jakýkoliv předpoklad o rozdělení pravděpodobnosti jedné nebo několika náhodných veličin. Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Úvodní poznámky Statistickou hypotézou rozumíme hypotézu o populaci (základním souboru) např.: Střední hodnota základního souboru je rovna 100.

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz.

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2015/2016 Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Výběrová rozdělení

Více

Testy dobré shody Máme dvě veličiny, u kterých bychom chtěli prokázat závislost, TESTY DOBRÉ SHODY (angl. goodness-of-fit tests)

Testy dobré shody Máme dvě veličiny, u kterých bychom chtěli prokázat závislost, TESTY DOBRÉ SHODY (angl. goodness-of-fit tests) Testy dobré shody Máme dvě veličiny, u kterých bychom chtěli prokázat závislost, např. hmotnost a pohlaví narozených dětí. Běžný statistický postup pro ověření závislosti dvou veličin je zamítnutí jejich

Více

12. cvičení z PST. 20. prosince 2017

12. cvičení z PST. 20. prosince 2017 1 cvičení z PST 0 prosince 017 11 test rozptylu normálního rozdělení Do laboratoře bylo odesláno n = 5 stejných vzorků krve ke stanovení obsahu alkoholu X v promilích alkoholu Výsledkem byla realizace

Více

Testování statistických hypotéz. Obecný postup

Testování statistických hypotéz. Obecný postup poznámky k MIII, Tomečková I., poslední aktualizace 9. listopadu 016 9 Testování statistických hypotéz Obecný postup (I) Vyslovení hypotézy O datech vyslovíme doměnku, kterou chceme ověřit statistickým

Více

Testy. Pavel Provinský. 19. listopadu 2013

Testy. Pavel Provinský. 19. listopadu 2013 Testy Pavel Provinský 19. listopadu 2013 Test a intervalový odhad Testy a intervalové odhady - jsou vlastně to samé. Jiný je jen úhel pohledu. Lze přecházet od jednoho k druhému. Například: Při odvozování

Více

Aproximace binomického rozdělení normálním

Aproximace binomického rozdělení normálním Aproximace binomického rozdělení normálním Aproximace binomického rozdělení normálním Příklad Sybilla a Kassandra tvrdí, že mají telepatické schopnosti, a chtějí to dokázat následujícím pokusem: V jedné

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

Základy biostatistiky II. Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II

Základy biostatistiky II. Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II Základy biostatistiky II Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II Teoretické rozložení-matematické modely rozložení Naměřená data Výběrové rozložení Teoretické rozložení 1 e 2 x 2 Teoretické rozložení-matematické

Více

Ing. Michael Rost, Ph.D.

Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do testování hypotéz, jednovýběrový t-test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testovaná hypotéza Pokud nás zajímá zda platí, či neplatí tvrzení o určitém parametru, např. o parametru Θ, pak takovéto tvrzení

Více

Rozhodnutí / Skutečnost platí neplatí Nezamítáme správně chyba 2. druhu Zamítáme chyba 1. druhu správně

Rozhodnutí / Skutečnost platí neplatí Nezamítáme správně chyba 2. druhu Zamítáme chyba 1. druhu správně Testování hypotéz Nechť,, je náhodný výběr z nějakého rozdělení s neznámými parametry. Máme dvě navzájem si odporující hypotézy o parametrech daného rozdělení: Nulová hypotéza parametry (případně jediný

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat Epidemiologické ukazatele

analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat Epidemiologické ukazatele Testování statistických hypotéz z a analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 1 Záznam epidemiologických dat Rizikový faktor Populace Přítomen Nepřítomen Celkem Nemocní a b a+b Kontroly

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

11. cvičení z PSI prosince hodnota pozorovaná četnost n i p X (i) = q i (1 q), i N 0.

11. cvičení z PSI prosince hodnota pozorovaná četnost n i p X (i) = q i (1 q), i N 0. 11 cvičení z PSI 12-16 prosince 2016 111 (Test dobré shody - geometrické rozdělení Realizací náhodné veličiny X jsme dostali následující četnosti výsledků: hodnota 0 1 2 3 4 5 6 pozorovaná četnost 29 15

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 8. KAPITOLA STATISTICKÉ TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 22.11.2016 Opakování: CLV příklad 1 Zadání: Před volbami je v populaci státu 52 % příznivců

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2014/2015 Tutoriál č. 6: ANOVA Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Testování hypotéz opakování ANOVA Testování hypotéz (opakování) Testování

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

Jednostranné intervaly spolehlivosti

Jednostranné intervaly spolehlivosti Jednostranné intervaly spolehlivosti hledáme jen jednu z obou mezí Princip: dle zadání úlohy hledáme jen dolní či jen horní mez podle oboustranného vzorce s tou změnou, že výraz 1-α/2 ve vzorci nahradíme

Více

STATISTICKÉ HYPOTÉZY

STATISTICKÉ HYPOTÉZY STATISTICKÉ HYPOTÉZY ZÁKLADNÍ POJMY Bodové/intervalové odhady Maruška řešila hodnoty parametrů (průměr, rozptyl atd.) Zde bude Maruška dělat hypotézy (předpoklady) ohledně parametrů Z.S. Výsledek nebude

Více

Epidemiologické ukazatele. lních dat. analýza kategoriáln. Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat. a I E

Epidemiologické ukazatele. lních dat. analýza kategoriáln. Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat. a I E Testování statistických hypotéz z a analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Epidemiologické ukazatele Rizikový faktor Populace Přítomen Nepřítomen Celkem Nemocní a b a+b Kontroly

Více

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Vznikají při zkoumání vztahů kvalitativních resp. diskrétních znaků Jedná se o analogii s korelační analýzou spojitých znaků Přitom předpokládáme, že každý prvek populace

Více

2 ) 4, Φ 1 (1 0,005)

2 ) 4, Φ 1 (1 0,005) Příklad 1 Ze zásilky velkého rozsahu byl náhodně vybrán soubor obsahující 1000 kusů. V tomto souboru bylo zjištěno 26 kusů nekvalitních. Rozhodněte, zda je možné s 99% jistotou tvrdit, že zásilka obsahuje

Více

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru.

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. 1 Statistické odhady Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. Odhad lze provést jako: Bodový odhad o Jedna číselná hodnota Intervalový

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

12. prosince n pro n = n = 30 = S X

12. prosince n pro n = n = 30 = S X 11 cvičení z PSI 1 prosince 018 111 test střední hodnoty normálního rozdělení při známém rozptylu Teploměrem o jehož chybě předpokládáme že má normální rozdělení se směrodatnou odchylkou σ = 3 jsme provedli

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Zpracování dat v edukačních vědách - Testování hypotéz Kamila Fačevicová Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Obsah seminářů 5.11. Úvod do matematické

Více

Statistika. Teorie odhadu statistická indukce. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) .

Statistika. Teorie odhadu statistická indukce. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) . Statistika Teorie odhadu statistická indukce Intervalový odhad µ, σ 2 a π Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 21. února 2012 Statistika

Více

Statistika. Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 21. února 2012 Statistika by Birom

Více

Testování hypotéz. testujeme (většinou) tvrzení o parametru populace. tvrzení je nutno předem zformulovat

Testování hypotéz. testujeme (většinou) tvrzení o parametru populace. tvrzení je nutno předem zformulovat Testování hypotéz testujeme (většinou) tvrzení o parametru populace tvrzení je nutno předem zformulovat najít odpovídající test, podle kterého se na základě informace z výběrového souboru rozhodneme, zda

Více

Pearsonůvχ 2 test dobré shody. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Pearsonůvχ 2 test dobré shody. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Př. : Ve vjezdové skupině kolejí byly sledovány počty přijíždějících vlaků za hodinu. Za 5 dní (tedy 360 hodin) přijelo celkem 87 vlaků. Výsledky sledování jsou uvedeny v tabulce.

Více

5 Parametrické testy hypotéz

5 Parametrické testy hypotéz 5 Parametrické testy hypotéz 5.1 Pojem parametrického testu (Skripta str. 95-96) Na základě výběru srovnáváme dvě tvrzení o hodnotě určitého parametru θ rozdělení f(x, θ). První tvrzení (které většinou

Více

6. Testování statistických hypotéz. KGG/STG Zimní semestr 6. Testování statistických hypotéz

6. Testování statistických hypotéz. KGG/STG Zimní semestr 6. Testování statistických hypotéz 6. Testování statistických Testování statistických Princip: Ověř ěřování určit itého předpokladu p zjišťujeme, zda zkoumaný výběr r pochází ze základnz kladního souboru, který mám určit ité rozdělen lení

Více

Testování hypotéz. 4. přednáška 6. 3. 2010

Testování hypotéz. 4. přednáška 6. 3. 2010 Testování hypotéz 4. přednáška 6. 3. 2010 Základní pojmy Statistická hypotéza Je tvrzení o vlastnostech základního souboru, o jehož pravdivosti se chceme přesvědčit. Předem nevíme, zda je pravdivé nebo

Více

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika t-test

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika t-test Párový Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy letní semestr 2012 motivační příklad Párový Příklad (Platová diskriminace) firma

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu Jednofaktorová analýza rozptylu David Hampel Ústav statistiky a operačního výzkumu, Mendelova univerzita v Brně Kurz pokročilých statistických metod Global Change Research Centre AS CR, 5 7 8 2015 Tato

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

5. Závislost dvou náhodných veličin různých typů (kategoriální a metrická veličina)

5. Závislost dvou náhodných veličin různých typů (kategoriální a metrická veličina) 5. Závislost dvou náhodných veličin různých typů (kategoriální a metrická veličina) Cílem tématu je správné posouzení a výběr vhodného testu v závislosti na povaze metrické a kategoriální veličiny. V následující

Více

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Obecný postup 1. Určení statistické hypotézy 2. Určení hladiny chyby 3. Výpočet

Více

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D.

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testování hypotéz: dvouvýběrový t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému... Již známe jednovýběrový t-test, při kterém jsme měli k dispozici pouze jeden výběr. Můžeme se

Více

Me neˇ nezˇ minimum ze statistiky Michaela S ˇ edova KPMS MFF UK Principy medicı ny zalozˇene na du kazech a za klady veˇdecke prˇı pravy 1 / 33

Me neˇ nezˇ minimum ze statistiky Michaela S ˇ edova KPMS MFF UK Principy medicı ny zalozˇene na du kazech a za klady veˇdecke prˇı pravy 1 / 33 1 / 33 Méně než minimum ze statistiky Michaela Šedová KPMS MFF UK Principy medicíny založené na důkazech a základy vědecké přípravy Příklad Studie syndromu náhodného úmrtí dětí. Dvě skupiny: Děti, které

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2015/16 Cvičení 1: Opakování ze statistiky LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Z čeho studovat 1) Z KNIHY Krkošková,

Více

Ranní úvahy o statistice

Ranní úvahy o statistice Ranní úvahy o statistice Neúplný návod ke čtení statistických výsledků Dušan Merta květen 2016 Co nás čeká 1 Základní pojmy 2 Testování hypotéz 3 Confidence interval 4 Odds ratio 2 / 26 Základní pojmy

Více

Matematika III. 3. prosince Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

Matematika III. 3. prosince Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 3. prosince 2018 Úvod do testování hypotéz Základní metody statistické indukce Intervalové odhady (angl. confidence intervals) umožňují odhadnout nejistotu

Více

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 9 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Inferenční statistika Konfidenční intervaly Z-test Postup při testování hypotéz

Více

Vymezení důležitých pojmů. nulová hypotéza, alternativní hypotéza testování hypotézy hladina významnosti (alfa) chyba I. druhu, chyba II.

Vymezení důležitých pojmů. nulová hypotéza, alternativní hypotéza testování hypotézy hladina významnosti (alfa) chyba I. druhu, chyba II. Testování hypotéz 1. vymezení důležitých pojmů 2. testování hypotéz o rozdílu průměrů 3. jednovýběrový t-test 4. t-test pro nezávislé výběry 5. t-test pro závislé výběry Vymezení důležitých pojmů nulová

Více

15. T e s t o v á n í h y p o t é z

15. T e s t o v á n í h y p o t é z 15. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Příklady k přijímacím zkouškám na doktorské studium 1 Popisná statistika Určete aritmetický průměr dat, zadaných tabulkou hodnot x i a četností n i x i 1 2 3 n

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Pravděpodobnost a učení Doc. RNDr. Iveta Mrázová,

Více

Příklad 1. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 11

Příklad 1. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 11 Příklad 1 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví předpokládala, že doba dojezdu k pacientovi od nahlášení požadavku nepřekročí 17 minut. Hodnoty deseti náhodně vybraných dob příjezdu sanitky k nemocnému byly:

Více

15. T e s t o v á n í h y p o t é z

15. T e s t o v á n í h y p o t é z 15. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

10. cvičení z PST. 5. prosince T = (n 1) S2 X. (n 1) s2 x σ 2 q χ 2 (n 1) (1 α 2 ). q χ 2 (n 1) 2. 2 x. (n 1) s. x = 1 6. x i = 457.

10. cvičení z PST. 5. prosince T = (n 1) S2 X. (n 1) s2 x σ 2 q χ 2 (n 1) (1 α 2 ). q χ 2 (n 1) 2. 2 x. (n 1) s. x = 1 6. x i = 457. 0 cvičení z PST 5 prosince 208 0 (intervalový odhad pro rozptyl) Soubor (70, 84, 89, 70, 74, 70) je náhodným výběrem z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) Určete oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testy hypotéz na základě více než 2 výběrů 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testy hypotéz na základě více než 2 výběrů Na analýzu rozptylu lze pohlížet v podstatě

Více

VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY. Martina Litschmannová

VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY. Martina Litschmannová VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY Martina Litschmannová Obsah přednášky Vybrané dvouvýběrové testy par. hypotéz test o shodě rozptylů (F-test), testy o shodě středních hodnot (t-test, Aspinové-Welchův test),

Více

Mann-Whitney U-test. Znaménkový test. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek

Mann-Whitney U-test. Znaménkový test. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek 10. Neparametrické y Mann-Whitney U- Wilcoxonův Znaménkový Shrnutí statistických ů Typ srovnání Nulová hypotéza Parametrický Neparametrický 1 skupina dat vs. etalon Střední hodnota je rovna hodnotě etalonu.

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Přednáška X. Testování hypotéz o kvantitativních proměnných

Přednáška X. Testování hypotéz o kvantitativních proměnných Přednáška X. Testování hypotéz o kvantitativních proměnných Testování hypotéz o podílech Kontingenční tabulka, čtyřpolní tabulka Testy nezávislosti, Fisherůvexaktní test, McNemarůvtest Testy dobré shody

Více

12. cvičení z PSI prosince (Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem)

12. cvičení z PSI prosince (Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem) cvičení z PSI 0-4 prosince 06 Test střední hodnoty dvou normálních rozdělení se stejným neznámým rozptylem) Z realizací náhodných veličin X a Y s normálním rozdělením) jsme z výběrů daného rozsahu obdrželi

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test)

Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test) Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test) Autoři: Carlos M. Jarque and Anil K. Bera Předpoklady: - Výběrová data mohou obsahovat chybějící pozorování (chybějící hodnoty) vhodné zejména

Více

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin

Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin Parametrické testy hypotéz o středních hodnotách spojitých náhodných veličin EuroMISE Centrum I. ÚVOD vv této přednášce budeme hovořit o jednovýběrových a dvouvýběrových testech týkajících se střední hodnoty

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Analýza výsledků dotazníkového šetření - fakultní dotazník Vypracovaly: Klára Habrová,

Více

Lékařská biofyzika, výpočetní technika I. Biostatistika Josef Tvrdík (doc. Ing. CSc.)

Lékařská biofyzika, výpočetní technika I. Biostatistika Josef Tvrdík (doc. Ing. CSc.) Lékařská biofyzika, výpočetní technika I Biostatistika Josef Tvrdík (doc. Ing. CSc.) Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky josef.tvrdik@osu.cz konzultace úterý 14.10 až 15.40 hod. http://www1.osu.cz/~tvrdik

Více

STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ

STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ ÚVOD Základní soubor Všechny ryby v rybníce, všechny holky/kluci na škole Cílem určit charakteristiky, pravděpodobnosti Průměr, rozptyl, pravděpodobnost, že Maruška kápne na toho

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 5. Odhady parametrů základního souboru Mgr. David Fiedor 16. března 2015 Vztahy mezi výběrovým a základním souborem Osnova 1 Úvod, pojmy Vztahy mezi výběrovým a základním

Více

prosince oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu životnosti τ. X i. X = 1 n.. Podle CLV má veličina

prosince oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu životnosti τ. X i. X = 1 n.. Podle CLV má veličina 10 cvičení z PSI 5-9 prosince 016 101 intervalový odhad Veličina X, představující životnost žárovky, má exponenciální rozdělení s parametrem τ Průměrná životnost n = 64 náhodně vybraných žárovek je x =

Více

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Problematika analýzy rozptylu Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému Již umíte testovat shodu dvou středních hodnot prostřednictvím t-testů. Otázka: Jaké předpoklady musí být splněny, abyste mohli použít

Více

5. T e s t o v á n í h y p o t é z

5. T e s t o v á n í h y p o t é z 5. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

Výběrové charakteristiky a jejich rozdělení

Výběrové charakteristiky a jejich rozdělení Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistické šetření úplné (vyčerpávající) neúplné (výběrové) U výběrového šetření se snažíme o to, aby výběrový

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Analýza výsledků z dotazníkového šetření Jména studentů: Adam Pavlíček Michal Karlas Tomáš Vávra Anna Votavová Ročník: 2015/2016 Datum odevzdání: 13/05/2016

Více

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Obecný postup 1. Určení statistické hypotézy 2. Určení hladiny chyby 3. Výpočet

Více

Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení

Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení. O životnosti 75W žárovky (v hodinách) je známo, že má normální rozdělení s = 5h. Pro náhodný výběr 0 žárovek byla stanovena průměrná životnost

Více

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika

letní semestr 2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Matematická statistika Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy letní semestr 2012 Opakování t- vs. neparametrické Wilcoxonův jednovýběrový test Opakování

Více