vzrst elektronegativity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vzrst elektronegativity"

Transkript

1 Chemické názvosloví Chemické prvky (zjednodušen jen prvky) jsou látky složené z atom o stejném protonovém ísle (poet proton v jáde atomu). Každému prvku písluší uritý mezinárodní název a od nho odvozený symbol (znaka). Sluováním dvou a více prvk vznikají sloueniny. Vzorec sloueniny obsahuje znaky prvk, z nichž je tvoena, piemž index vpravo dole u chemické znaky prvku udává poet atom tohoto prvku v molekule dané sloueniny. H S 4 je slouenina (kyselina sírová) obsahující v molekule atomy vodíku, 1 atom síry a 4 atomy kyslíku. Vazebné síly mezi atomy jsou podmínny interakcí valenních elektron (elementárních ástic hmoty nabitých zápornými náboji). Kovalentní vazba je typ chemické vazby, na níž se podílejí oba atomy za vzniku elektronového páru. V každém elektronovém páru, který tvoí kovalentní vazbu, pochází po jednom elektronu z obou zúastnných atom. Elektronový pár, tvoící vazbu mezi dvma atomy mže být jeden nebo jich mže být více. V kovalentní vazb mezi dvma stejnými atomy je schopnost tchto atom pitahovat vazebné elektrony (elektronegativita) shodná. U vazby mezi dvma nestejnými atomy tomu tak není. Prvek, který je elektronegativnjší (viz níže), pitahuje elektrony více, ímž vzniká polarizace vazby. v chlorovodíku HCl pitahuje atom chloru elektron silnji (má vtší elektronegativitu než vodík), proto vlivem této polarizace ponese atom Cl ástený záporný náboj a atom H ástený kladný náboj. Hodnota elektronegativity roste v periodické tabulce v jednotlivých periodách smrem zleva doprava a smrem vzhru v jednotlivých sloupcích: vzrst elektronegativity, vzrst elektronegativity $ #$ * 0 % 1! * + $ % &' #,( &-# -0! ' #. & " " # ( ( ). & & #-. # / -%'4 &' & "' 04 1 #7-'4 % & 5 6& # 7 * ' Jiným typem chemické vazby je vazba iontová. Vzniká mezi atomy s velkým rozdílem elektronegativit následujícím zpsobem. Jeden atom pedá jinému jeden nebo více elektron, a tím se nabíjí kladn, zatímco prvek elektrony pijímající, záporn. ba atomy nesou tolik kladných resp. záporných náboj, kolik elektron odevzdaly, resp. pijaly

2 Poet elementárních elektrických náboj, které nese atom nebo skupina atom, se uvádí následovn: Na +, Ca +, Fe +, Fe +, NH + 4, Cl, CN, S, S. ástice nesoucí kladné náboje se nazývají kationty, záporné anionty. Pi rozpouštní slouenin s iontovými vazbami ve vod dochází k rozpadu na kationty a anionty, což nazýváme elektrolytickou disociací. Ve slouenin tvoené více atomy se mohou vyskytovat rzné typy chemické vazby. v síranu sodném NaS 4 jsou atomy kyslíku vázány na atom síry kovalentními vazbami a atomy sodíku na skupinu S 4 vazbami iontovými. Názvosloví anorganických slouenin Názvosloví anorganických slouenin lze odvodit pomocí oxidaních ísel prvk ve slouenin. xidaní íslo nahradilo díve používané pojmy, nap. mocenství, valence, oxidaní stupe. xidaní íslo atomu prvku ve slouenin je rovno výslednému náboji, který by byl na atomu pítomen, kdybychom elektrony v každé vazb, na které se atom podílí, pidlili elektronegativnjšímu z obou vazebných partner. Znaí se ímskými íslicemi vpravo nahoe u znaky prvku. Souet oxidaních ísel všech atom v elektroneutrální molekule je roven nule. Stejn tak volné atomy ( He, Na ) a atomy v molekulách prvk (, H ) mají oxidaní íslo nula. Pehled pevažujících oxidaních ísel vybraných prvk ve sloueninách: záporné kladné záporné kladné H - Li, Na, K, Ag Al Mg, Ca, Sr, Ba Cr, V Cu, Hg, - Fe, Co, C -V, V Sn, Pb, V Si -V V Mn,, V, V, V N -,,, V, V P, As, Sb -, V S - V, V Cl, Br, -,, V, V F - Píklady na urování oxidaního ísla: oxid uhliitý V molekule oxidu uhliitého C jsou dva atomy kyslíku a jeden atom uhlíku. Atomy mají vtší hodnotu elektronegativity, proto jim piadíme píslušné vazebné elektrony. Na každém atomu (kyslíku) se vytvoí dva záporné náboje a na atomu C (uhlíku) tyi náboje kladné: C - C V - V C souet oxidaních ísel: 1 (V) + (-) =

3 kyselina sírová V molekule kyseliny sírové H S 4 jsou atomy vodíku, jeden atom síry a 4 atomy kyslíku. Atomy mají nejvyšší hodnotu elektronegativity, proto jim budou piazeny píslušné vazebné elektrony: H H S H - - H V S - - V - H S souet oxidaních ísel: () + 1 (V) + 4 (-) = 0 chlorovodík Dle výše uvedeného je v chlorovodíku oxidaní íslo H rovno + a oxidaní íslo Cl -, píšeme tedy H Cl (ve vzorcích chemických slouenin se však oxidaní ísla bžn nepíší). HCl - H Cl V eském názvosloví je název vtšiny anorganických slouenin složen z podstatného a pídavného jména. Podstatné jméno je zpravidla odvozeno od její elektronegativní ásti, tj. od aniontu (oxid, chlorid, síran, atd.). Pídavné jméno, které v názvu anorganické sloueniny za podstatným jménem, charakterizuje elektropozitivní ást sloueniny, tj. kation (sodný, vápenatý, hlinitý, atd.). Koncovka pídavného jména vyjaduje souasn i píslušnou hodnotu kladného oxidaního ísla. 4 Hodnota kladného oxidaního ísla dpovídající zakonení pídavného jména Píklady píslušných pídavných jmen podstatné jméno chlorid Cl - oxid - ný Na Cl Na natý Ca Cl Ca V V V V V itý iitý iný ( ený) ový istý ielý Al Cl V V Si Cl 4 Si V V P Cl 5 P 5 V V S Cl 6 S V V Mn Cl 7 7 V V s Cl 8 4 pídavné jméno sodný vápenatý Al hlinitý kemiitý fosforený sírový Mn manganistý s osmielý Pi urování oxidaního ísla prvku dle zakonení pídavného jména je nutné nalézt nejdelší možnou koncovku: Pídavné jméno Správné urení Nesprávné urení oxidaního ísla oxidaního ísla kemiitý -iitý Si V -itý Si fosforený -ený P V -ný P - -

4 Ve sloueninách obsahujících vtší poet ástic je tento poet obvykle oznaen násobícím prefixem (pedpona mono- se vtšinou neuvádí): Název pedpony dpovídající íslovka Název pedpony dpovídající íslovka hemi- 1/ hepta- 7 mono- 1 okta- 8 di- nona- 9 tri- deka- 10 tetra- 4 undeka- 11 penta- 5 dodeka- 1 hexa- 6 U minimálního potu slouenin se používají triviální názvy. H voda NH amoniak H S sulfan Názvosloví oxid xidy jsou binární sloueniny (sloueniny tvoené ze dvou chemických prvk) s kyslíkem, piemž oxidaní íslo kyslíku je v oxidech -. Tvoení vzorce oxid xidaní íslo na kyslíku je -, kladné oxidaní íslo píslušného druhého prvku uríme podle koncovky pídavného jména v názvu. ndexy u jednotlivých prvk (oznaující jejich poet) lze s výhodou stanovit pomocí tzv. kížového pravidla, podle kterého oxidaní íslo elektropozitivní ástice uruje poet ástic elektronegativních a naopak. ndexy se uvádí ve vykráceném stavu, piemž íslo 1 se jako index neuvádí. oxid dusiný oxid hlinitý oxid kemiitý V N 5 Al Al V V Si( ) (4) Si Si Tvoení názvu oxid Název je tvoen z podstatného jména oxid a pídavného jména odvozeného z názvu prvku se zakonením odpovídajícím jeho kladnému oxidanímu íslu. Píslušné kladné oxidaní íslo získáme opt pomocí kížového pravidla z index ve vzorci

5 Názvosloví hydroxid Hydroxidy jsou sloueniny mající ve své molekule skupinu -H. xidaní íslo této skupiny je -, tedy (H) -, nebo oxidaní íslo kyslíku je - a oxidaní íslo vodíku je. Pi tvoení píslušného vzorce, pop. názvu opt vycházíme z kížového pravidla. Tvoení vzorce hydroxid Spojením (H) - s prvkem nebo skupinou s kladným oxidaním íslem (nap. (NH 4 ) je amonný kation) odvodíme píslušný vzorec hydroxidu. U hydroxid prvk s oxidaním íslem > je nutné uvádt skupinu H v závorce. hydroxid sodný Na (H) - NaH hydroxid amonný ( NH 4 ) ( H ) NH 4 H hydroxid vápenatý hydroxid hlinitý Ca Al ( H Ca(H), nikoliv CaH ( H Al(H), nikoliv AlH ) ) Tvoení názvu hydroxid Název je tvoen z podstatného jména hydroxid a pídavného jména odvozeného z názvu prvku se zakonením odpovídajícím jeho kladnému oxidanímu íslu. Píslušné kladné oxidaní íslo získáme opt pomocí kížového pravidla z index ve vzorci. Názvosloví kyselin Bezkyslíkaté kyseliny Jedná se o binární sloueniny vodíku s nekovy, piemž oxidaní íslo vodíku je. Vznikají rozpouštním nkterých plynných slouenin vodíku ve vod, v níž jsou do rzného stupn disociovány. Vzorec tchto kyselin se skládá z podstatného jména kyselina a pídavného jména odvozeného z názvu pvodní plynné sloueniny se zakonením ová (pípona -ová v tchto pípadech neoznauje oxidaní íslo V). Výchozí slouenina a píslušná kyselina mají stejný vzorec. Nejbžnjší bezkyslíkaté kyseliny jsou shrnuty v následující tabulce: Vzorec Název výchozí plynné sloueniny Název bezkyslíkaté kyseliny HF fluorovodík kyselina fluorovodíková HCl chlorovodík kyselina chlorovodíková HBr bromovodík kyselina bromovodíková H jodovodík kyselina jodovodíková H S sirovodík kyselina sirovodíková - 5 -

6 Kyslíkaté kyseliny Kyslíkaté kyseliny jsou vtšinou típrvkové sloueniny formáln vzniklé z oxid kyselinotvorných prvk (vtšinou nekov) a z vody, piemž vodík H je vázán k centrálnímu atomu kyselinotvorného prvku vtšinou pes kyslík -. Kyselinotvorný prvek, od jehož oxidu je kyselina odvozena, je nazýván centrálním atomem. Tvoení vzorce kyslíkatých kyselin Vzorce kyslíkatých kyselin lze odvodit: od píslušných oxid slouením s molekulou (molekulami) vody a následným zkrácením index u jednotlivých prvk S + H H S S + H H S 4 oxid siiitý kyselina siiitá oxid sírový kyselina sírová C + H H C N 5 + H HN oxid uhliitý kyselina uhliitá oxid dusiný kyselina dusiná Cl + H HCl Cl 7 + H HCl 4 oxid chlorný kyselina chlorná oxid chloristý kyselina chloristá pomocí pravidla, že souet oxidaních ísel všech atom v molekule je roven nule kyselina chloristá kyselina dusiná V HCl H Cl x V + x (-) = 0 x = 4 HCl 4 V HN H N x V + x (-) = 0 x = HN V pípad, že souet všech kladných oxidaních ísel je liché íslo, bude index u vodíku roven. kyselina siiitá HS H S V - V ( + V = V) H S x + 1 V + x (-) = 0 x = H S kyselina sírová HS H S V - V ( + V = V) H S x + 1 V + x (-) = 0 x = 4 H S 4 Tvoení názvu kyslíkatých kyselin Název kyslíkaté kyseliny je tvoen z podstatného jména kyselina a pídavného jména odvozeného ze základu názvu centrálního atomu se zakonením vyjadujícím jeho oxidaní íslo, které je vždy kladné. Názvy kyslíkatých kyselin lze opt odvodit dvma zpsoby: Analogicky jak se odvozuje vzorec kyseliny z oxidu, lze odvodit ze vzorce kyseliny píslušný oxid odštpením molekuly vody (u kyselin s lichým potem vodíkových atom se vychází z násobku dvma) a z názvu toho oxidu pak odvodit i název kyseliny

7 H S S + H H S 4 S + H kyselina siiitá oxid siiitý kyselina sírová oxid sírový v tomto pípad musí být souet oxidaních ísel všech atom v molekule roven nule a z tohoto pravidla lze odvodit ze vzorce název kyseliny. H S H S x + 1 x + (-) = 0 x = 4 kyselina siiitá V nkterých pípadech lze odvodit z oxidu více kyselin, které pak rozlišujeme podle potu atom vodíku. Pokud má kyselina více než dva vodíky, bude k pídavnému jménu v názvu této kyseliny pipojena pedpona hydrogen-, ped kterou uvedeme násobící prefix (tri-, tetra-, atd.) odpovídající potu vodíkových atom. Uvedený násobící prefix odpovídá rovnž potu molekul vody, se kterými se slouil píslušný oxid. P 5 + H H P x + 4 (-) = 0 x = 5 kyselina trihydrogenfosforená Nkteré kyseliny mají dva i více centrálních atom stejného oxidaního ísla. Takové kyseliny vznikly spojením dvou, nebo i více molekul kyseliny s jedním centrálním atomem, piemž se odštpuje molekula (molekuly) vody. Název je pak tvoen podstatným jménem kyselina a pídavným jménem charakterizujícím druh kyseliny, ped které uvedeme násobící prefix odpovídající potu centrálních atom. H S + H S H 4 S 6 H S 5 + H kyselina siiitá kyselina disiiitá H P 4 + H P 4 H 6 P 8 H 4 P 7 + H kyselina trihydrogenfosforená kyselina tetrahydrogendifosforená Názvosloví solí Soli bezkyslíkatých kyselin Tvoení vzorce solí bezkyslíkatých kyselin Jejich vzorec odvodíme od vzorce píslušné kyseliny náhradou jednoho nebo obou vodík v kyselin prvkem nebo skupinou s kladným oxidaním íslem. Zbytek kyseliny má oxidaní íslo - pi náhrad 1 atomu H v molekule kyseliny, - pi náhrad atom H. Pokud obsahuje podstatné jméno v názvu pedponu hydrogen-, jedná se o sl, kde jeden vodíkový atom v kyselin nebyl nahrazen. ndexy u jednotlivých prvk uríme opt pomocí kížového pravidla. U hydrogensulfid prvk s oxidaním íslem > je opt nutné uvádt skupinu HS v závorce

8 chlorid sodný Na Cl - NaCl bromid železitý hydrogensulfid hoenatý Fe Br Mg (odvozen od kyseliny chlorovodíkové HCl) FeBr (odvozen od kyseliny bromovodíkové HBr) ( HS) Mg(HS), nikoli MgHS (odvozen od kyseliny sirovodíkové) Tvoení názvu solí bezkyslíkatých kyselin Název soli je tvoen podstatným jménem odvozeným od aniontu píslušné kyseliny se zakonením id a pídavným jménem odvozeným z názvu prvku se zakonením odpovídajícím jeho kladnému oxidanímu íslu. Názvy nejbžnjších solí bezkyslíkatých kyselin: Bezkyslíkatá kyselina Zbytek bezkyslíkaté kyseliny vzorec název vzorec název HF kyselina fluorovodíková F - fluorid HCl kyselina chlorovodíková Cl - chlorid HBr kyselina bromovodíková Br - bromid H kyselina jodovodíková - jodid H S kyselina S - sulfid sirovodíková (HS) - hydrogensulfid Sn 4 (NH 4 ) S Sn V 4 ) 4 S jodid cíniitý ( NH sulfid amonný Soli kyslíkatých kyselin Tvoení vzorce solí kyslíkatých kyselin Jejich vzorec odvodíme od vzorce píslušné kyseliny náhradou vodík v kyselin prvkem nebo skupinou s kladným oxidaním íslem. Záporné oxidaní íslo na zbytku kyseliny pak odpovídá potu nahrazených vodík. Kladné oxidaní íslo lze urit dle koncovky pídavného jména v názvu. Píslušné indexy uríme opt pomocí kížového pravidla. dusinan draselný odvozen od kyseliny dusiné HN (N ) - K ( N ), neboli KN síran sodný odvozen od kyseliny sírové H S 4 (S 4 ) - Na ( S ) 4, neboli Na S 4-8 -

9 Pokud je kladné oxidaní íslo prvku, který nahradil vodík (pop. vodíky), vtší než a zárove je odlišné od hodnoty záporného oxidaního ísla na zbytku kyseliny, je nutné uvádt zbytek kyseliny v závorce. chlornan vápenatý odvozen od kyseliny chlorné HCl (Cl) - Ca ( Cl, neboli Ca(Cl), nikoliv CaCl ) síran hlinitý odvozen od kyseliny sírové H S 4 (S 4 ) - Al ( S, neboli Al (S 4 ), nikoliv Al S 4 ) Tvoení názvu solí kyslíkatých kyselin Název je tvoen podstatným jménem utvoeným ze základu názvu zbytku kyseliny se zakonením dle oxidaního ísla centrálního atomu a pídavným jménem odvozeným od názvu prvku se zakonením odpovídajícím jeho kladnému oxidanímu íslu. Píslušná oxidaní ísla lze zjistit kížovým pravidlem. Na C, neboli K 4, neboli K Na ( C ) odvozen od H C (kyselina uhliitá) uhliitan sodný ) ( 4 odvozen od H 4 (kyselina jodistá) jodistan draselný Pozn: Fosforenany jsou soli odvozené od kyseliny trihydrogenfosforené H P 4. Píslušná zakonení podstatného jména v názvu jsou shrnuta v následující tabulce: Hodnota kladného oxidaního ísla centrálního atomu ve zbytku kyseliny Zakonení pídavného jména v názvu kyslíkaté kyseliny Píslušné zakonení podstatného jména v názvu soli ná nan natá natan itá itan V iitá iitan V iná ( ená) inan ( enan) V ová an V istá istan V ielá ielan Upozornní: Pi tvoení názvu nezamujte zakonení nan a an! Ca(Cl), neboli Ca ( Cl) odvozen od HCl (kyselina chlorná) chlornan vápenatý, nikoliv chloran vápenatý K Cr 4, neboli K ( Cr ) 4 odvozen od H Cr 4 (kyselina chromová) chroman draselný, nikoliv chromnan draselný - 9 -

10 Názvosloví hydrogensolí kyslíkatých kyselin U vícesytných kyselin nemusí být nahrazeny všechny vodíky, pak vznikají hydrogensoli. Poet nenahrazených vodík je vyjáden v názvu píslušným násobící prefixem, uvedeným ped pedponou hydrogen- u podstatného jména v názvu. Tvoení vzorce hydrogensolí kyslíkatých kyselin Podle podstatného jména v názvu lze zjistit, od které kyseliny je daná sl odvozena. Z násobícího prefixu u podstatného jména v názvu pak zjistíme, kolik atom vodíku zstalo nenahrazeno, tzn. uríme zbytek kyseliny. ndexy ve vzorci lze opt stanovit pomocí kížového pravidla, piemž záporné oxidaní íslo na zbytku kyseliny je rovno potu nahrazených vodík a kladné oxidaní íslo prvku, kterým byl vodík (pop. vodíky) nahrazen, lze stanovit dle zakonení pídavného jména. hydrogensíran vápenatý odvozen od kyseliny sírové H S 4 (HS 4 ) - Ca ( HS, neboli Ca(HS 4) ) 4 Pokud je kladné oxidaní íslo prvku, který nahradil vodík (pop. vodíky), vtší než a zárove je odlišné od hodnoty záporného oxidaního ísla na zbytku kyseliny, je nutné uvádt zbytek kyseliny spolen s nenahrazeným vodíkem (pop. vodíky) v závorce. V opaném pípad by totiž souet oxidaních ísel všech atom v molekule nebyl roven nule. dihydrogenfosforenan vápenatý (odvozen od H P 4 ) hydrogenuhliitan hoenatý (odvozen od H C ) Ca ( H P4 ), neboli Ca(H P 4 ), nikoliv CaH (P 4 ) Mg HC) nikoliv MgH(C ) (, neboli Mg(HC ) Tvoení názvu hydrogensolí kyslíkatých kyselin Pomocí kížového pravidla lze zptn zjistit záporné oxidaní íslo zbytku kyseliny (odpovídá potu nahrazených vodík) a kladné oxidaní íslo prvku, kterým byl vodík (vodíky) nahrazen. Název je pak tvoen z podstatného jména utvoeného ze základu názvu zbytku kyseliny s pedponou hydrogen- doplnnou násobícím prefixem vyjadujícím poet nenahrazených vodík a pídavného jména odvozeného z názvu prvku se zakonením odpovídajícím jeho kladnému oxidanímu íslu. NaHC, neboli KHP 4, neboli Na K HC ( ) odvozen od H C (kyselina uhliitá) 1 nenahrazený vodík hydrogenuhliitan sodný ( HP ) 4 odvozen od H P 4 (kyselina trihydrogenfosforená) 1 nenahrazený vodík hydrogenfosforenan draselný KH P 4, neboli K ( H P ) 4 odvozen od H P 4 (kyselina trihydrogenfosforená) nenahrazené vodíky dihydrogenfosforenan draselný

11 Hydráty Mnohé krystalické látky, zejména anorganické soli a minerály, obsahují ve svých strukturách vázané molekuly vody. Takové sloueniny se nazývají hydráty. Vzorec tchto slouenin je složen ze dvou ástí: ze vzorce soli a uritého potu molekul vody. b ásti vzorce se oddlují tekou. Pítomnost vody se vyjaduje slovem hydrát a poet molekul vody se konkretizuje píslušným násobícím prefixem. CuS 4 5H Na C 10H síran mnatý pentahydrát, neboli pentahydrát síranu mnatého uhliitan sodný dekahydrát, neboli dekahydrát uhliitanu sodného Podvojné soli Podvojné soli obsahují v molekule dva rzné kationty nebo dva rzné anionty. Názvosloví podvojných solí se dvma rznými kationty V názvu i ve vzorcích podvojných solí se kationty uvádjí v poadí podle vzrstající hodnoty oxidaního ísla. Pi stejném oxidaním ísle se adí abecedn podle symbolu prvk, víceatomová skupina NH + 4 se uvádí jako poslední ve skupin kationt s oxidaním íslem, atom vodíku pak jako poslední ped aniontem. Názvy kationt se oddlují pomlkou, piemž u každého názvu je uveden násobící prefix vyjadující index píslušného kationtu ve vzorci. Souet kladných oxidaních ísel všech kationt (vynásobený vždy píslušným indexem) musí být roven zápornému oxidanímu íslu aniontu. Na NH P 4 4 KNaC 4 4 fosforenan disodno-amonný uhliitan draselno-sodný ( NH ) Fe( S ) síran diamonno-železnatý KAl( S ) síran draselno-hlinitý 4 Názvosloví podvojných solí se dvma rznými anionty V názvu i ve vzorci se anionty uvádjí v abecedním poadí symbol prvk, u víceatomových aniont rozhoduje poadí symbol centrálních atom. Názvy aniont se opt oddlují pomlkou. Souet záporných oxidaních ísel všech aniont (vynásobený vždy píslušným indexem) musí být roven kladnému oxidanímu íslu kationtu. FeCl( S 4) chlorid-síran železitý MgCl( H ) chlorid-hydroxid hoenatý PbClF chlorid-fluorid olovnatý

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Základy chemického názvosloví

Základy chemického názvosloví Základy chemického názvosloví Oxidační číslo O. č. je počet elementárních nábojů částice Elementární náboj je nejmenší možný Hodnota 1,602. 10-19 C e - má jeden záporný elementární náboj P + má jeden kladný

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 SOLI Kuchyňská sůl Modrá skalice Potaš Kuchyňská sůl = chlorid sodný Na Cl Modrá skalice = síran měďnatý Cu SO 4 Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 Chemické názvosloví solí Soli = sloučeniny odvozené

Více

Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů

Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů Hodnota kladného oxidačního čísla Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů Zakončení příd. jména binární sl. hydroxidu soli kationtu Zakončení přídavného jména kyseliny jejího aniontu Zakončení

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno OPAKOVÁNÍ název soli tvoří podstatné a přídavné jméno podstatné jméno charakterizuje anion soli a jeho náboj: chlorid Cl - přídavné jméno charakterizuje kation soli a jeho oxidační číslo: sodný Na + podstatné

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN univerzální jazyk chemiků ( abeceda; chem. vzorce ; chem. rovnice ) české názvosloví je jedno z nejdokonalejších na světě (prof. Emil Votoček) OXIDAČNÍ ČÍSLO = náboj,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví Anorganické názvosloví Obr. č. 1: Emil Votoček Chemické názvosloví je univerzálním "jazykem chemiků", umělý jazyk s cílem vytvořit každé sloučeniny pokud možný jednoduchý a jednoznačný název. Chemické

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Didaktika chemického anorg. názvosloví

Didaktika chemického anorg. názvosloví Didaktika chemického anorg. názvosloví RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 1 Didaktické zpracování zopakovat základní pojmy týkající se tvorby a čtení chemického názvosloví a správných českých a latinských názvů

Více

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617,

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, Seminář z chemie RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, 615 email: Jana.Matejckova@lf3.cuni.cz Semináře týden datum název semináře či praktika 1. 30.9. Názvosloví v anorganické chemii 2. 11.10.

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

POKYNY TEORETICKÁ ČÁST

POKYNY TEORETICKÁ ČÁST POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Chemická nomenklatura

Chemická nomenklatura Chemická nomenklatura racionální chemické názvy anorganických sloučenin jsou většinou dvouslovné, skládající se ze substantiva a adjektiva elektronegativní části (aniontu) se uvádí v názvu jako první ve

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (oxokyselin) Obecný vzorec: K m A n K - vzorec kationtu A - vzorec aniontu m, n - indexy - počty iontů - přirozená čísla Pozn.1 - Indexy m, n rovné 1 se nepíší. Pozn.2 - Jsou -li oba indexy m, n dělitelné

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin n - založena na oxidačních číslech Oxidační číslo NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin - římskými číslicemi, pravý horní index - nesloučené prvky a molekuly jednoho prvku mají oxidační číslo 0 (např. O 3,S

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/9 Procvičování názvosloví v

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ. Chemie anorganická a analytická. Mgr. Jiří Vlček, Ph.D.

MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ. Chemie anorganická a analytická. Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ Chemie anorganická a analytická Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření

Více

11. Anorganicke na zvoslovı

11. Anorganicke na zvoslovı 11. Anorganicke na zvoslovı Základní veličinou, na níž je názvosloví anorganické chemie vybudováno, je oxidační číslo prvků. Jde o pojem formální a oxidační číslo velmi často neodpovídá skutečné elektronové

Více

1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů)

1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů) Chemické vzorce Chemické vzorce 1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů) např. oxid fosforečný {P 2 O 5 }, oxid křemičitý {SiO 2 } 2) Molekulový vzorec vyjadřuje

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ PRVKY: Název prvku tvoří 1 aža 2 písmenovp smenová zkratka, 2. písmeno p je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůle ležitější

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T30 Téma: Kyseliny Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Kyseliny Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD jsou to sloučeniny KYSELINY ve vodných roztocích

Více

Názvosloví kyselin a hydroxidů

Názvosloví kyselin a hydroxidů Názvosloví kyselin a hydroxidů Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Kyseliny Kyseliny

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina Periodická tabulka řádek = perioda = počet vrstev v elektronovém obalu sloupec = skupina (nadepsáno nahoře) = počet valenčních elektronů Valenční elektrony jsou ty, které se podílejí na vzniku chemických

Více

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Soli Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Anorganické

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Chemický seminář Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví

Chemický seminář Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví Chemický seminář 26.9.2013 Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví Periodicka tabulka prvku Názvy skupin Alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Kovy alkalických

Více

Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví Anorganické názvosloví BINÁRNÍ SLOUČENINY: OXIDY PEROXIDY BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI HYDRIDY KYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI (HYDROGEN SOLI, HYDRÁTY SOLÍ) THIOKYSELINY A JEJICH SOLI IZOPOLYKYSELINY

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin CHEMICKÁ NOMENKLATURA Milan Haminger, BiGy Brno Chemické názvosloví Název chemické sloučeniny = slovní záznam chemického vzorce. Název anorganické sloučeniny: - podstatné

Více

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

Názvy slou enin. íslovkové p edpony Názvy slou enin Název slou eniny se skládá z podstatného a p ídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické slou eniny. Název je bu obecný (kyselina, hydroxid,...), nebo je odvozen od elektronegativní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06, Cvičení 1

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06, Cvičení 1 Cvičení 1 1. Seznámení s podmínkami zápočtu 100% účast na cvičení případně omluva, úspěšné zvládnutí testu, aktivní účast na cvičení Podklady na stránce: www.ksr.tul.cz/studium-podklady.htm 2. Obecné vysvětlení

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Agrochemie - cvičení 01+02

Agrochemie - cvičení 01+02 Agrochemie - cvičení 01+02 Za kým jít? Pavel Švehla KAVR, č. dv. 359 tel.: 224 38 27 31 e-mail: svehla@af af.czu.cz Za kým jít? Marek Neuberg Suterén 014B E-mail: euronymos666@seznam.cz Věskeré materiály

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole.

Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole. MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO Pedagogická fakulta Katedra chemie Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole. Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí: Mgr. Irena

Více

Názvosloví kyslíkatých kyselin (oxokyselin) II n

Názvosloví kyslíkatých kyselin (oxokyselin) II n (oxokyselin) Molekuly obsahují vodík, kyslík, atom(y) kyselinotvorného prvku (centrální atom(y)). Vznikají reakcí kyselinotvorných oxidů s vodou. Obecný vzorec: H X O m x n H - atom vodíku, oxid. číslo

Více

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev 1 SMĚSI 1. Zakroužkuj stejnorodé směsi: destilovaná voda slaná voda polévka med krev sirup 2. a) Směs kapaliny a pevné látky se nazývá:... b) Směs dvou nemísitelných kapalin se nazývá:... c) Směs kapaliny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKLA a MATE KÁ ŠKLA TRU ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu, téma,

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_2_6 Test obecná chemie Střední

Více

DUM č. 19 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

DUM č. 19 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie projekt GML Brno Docens DUM č. 19 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého

Více

Astat - radioaktivní pevná látka - krátký poločas rozpadu (8,3 hod) - nejstabilnější je izotop At 210. Sloučeniny

Astat - radioaktivní pevná látka - krátký poločas rozpadu (8,3 hod) - nejstabilnější je izotop At 210. Sloučeniny Halogeny - název od řeckého hals = sůl (pro jejich schopnost tvořit velkou řadu solí) - prvky 17. skupiny - mají sedm valenčních elektronů - tvoří dvouatomové molekuly - jsou jedovaté s dráždivými účinky

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

DUM VY_52_INOVACE_12CH06 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH06 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Zemská kůra. kyslík křemík hliník hořčík vápník sodík železo ostaní prvky

Zemská kůra. kyslík křemík hliník hořčík vápník sodík železo ostaní prvky Cvičení 1 1. Seznámení s podmínkami zápočtu 100% účast na laboratořích, odevzdání protokolů z laboratorních prací, odevzdání semestrální práce. Podklady na stránce: www.ksk.vslib.cz/studium-podklady.htm

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-09 Téma: Oxidy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Oxidy Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD OXIDY zásadotvorné oxidy můžeme rozdělit například

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

KYSELINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý

KYSELINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KYSELINY Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními anorganickými

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH05

DUM VY_52_INOVACE_12CH05 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH05 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH11

DUM VY_52_INOVACE_12CH11 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH11 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Příklady oxidy, soli, kyseliny

Příklady oxidy, soli, kyseliny DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-13 Téma: Příklady oxidy, soli, kyseliny Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník Příklady oxidy, soli, kyseliny

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Názvy jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno určuje typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od kterého

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop ATOM základní stavební částice všech hmotných těles jádro 100 000x menší než atom působí jaderné síly p + n 0 [1] e - stejný počet protonů a elektronů

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový 1 Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenů s jinými prvky atomy halogenů mají v halogenidech oxidační číslo -I 1) Halogenidy - názvosloví Podstatné jméno názvu je zakončeno koncovkou.. Zakončení přídavného

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovnívh listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí Soli Vznik solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů ( popř. amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin. Např. KNO 3 obsahuje draselný kationt K + a aniont kyseliny dusičné NO 3, NaCl

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SULFIDY Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s dvouprvkovými

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

6. Nekovy chlor a vodí k

6. Nekovy chlor a vodí k 6. Nekovy chlor a vodí k 1) Obecná charakteristika nekovů 2) Chlor a jeho sloučeniny 3) Vodík a jeho sloučeniny Obecná charakteristika nekovů Jedna ze tří chemických skupin prvků. Nekovy mají vysokou elektronegativitu.

Více