Betonové konstrukce (S)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Betonové konstrukce (S)"

Transkript

1 Betonové konstrukce (S) Přednáška 6 Obsah Analýza kotevní oblasti: Namáhání, výpočetní model, posouzení a vyztužení. Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí, mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin. Deformace předpjatých konstrukcí.

2 Kotvení pomocí kotev - analýza napjatosti kotevní oblasti Kotvení: pomocí soudržnosti předpínací výztuže s betonem předem předpjatý beton prostřednictvím kotev dodatečně předpjatý beton

3 Kotvení pomocí kotev - analýza napjatosti kotevní oblasti Kotvení pomocí kotev Namáhání kotevní oblasti Přenos předpínací síly z kabelu do betonu se realizuje soustředěným tlakem pod deskou (roznášecí podložkou) kotvy průběh normálových napětí v kotevní oblasti: tah tlak Normálové napětí σ x vodorovný směr Normálové napětí σ x - svislý směr

4 příčný tah příčný tlak Kotvení pomocí kotev - analýza napjatosti kotevní oblasti Vznik příčných napětí pod kotvou: odštěpení líce prvku koncentrovaný tlak pod kotvou vznik podélných trhlin roznášecí délka l disp =d lineární průběh napětí 1. Posouzení namáhání betonu soustředěným tlakem pod kotvou (otlačení betonu) 2. Posouzení roztržení oblasti štěpných sil (někdy nazývané roznášecí oblast) 3. Posouzení odtržení líce prvku

5 Posouzení kotev a kotevní oblasti Výpočetní model a posouzení Pozn.: Je nutné přihlédnout i k většímu počtu kotev.

6 Posouzení kotev a kotevní oblasti Lokální oblast pod kotvou Lokální vyztužení zóna zodpovědnosti dodavatele kotevního zařízení (třída betonu, příčná výztuž šroubovice) Dywidag

7 Posouzení kotev a kotevní oblasti Lokální oblast pod kotvou Rozměr kotevní desky (nebo kvalita betonu) : Podle namáhání betonu soustředěným tlakem pod kotvou (otlačení betonu) Pevnost betonu v soustředěném tlaku A c 2 f 3, 0 cd A c 1 f cd

8 Posouzení kotev a kotevní oblasti Řešení vlastní kotevní oblasti oblast diskontinuit metoda příhradové analogie symetrická poloha P T = P/4 ((d d1) / d) dříve metody náhradních oblastí model na obr. lze využít pro náhradní oblast a pro návrh příčné výztuže

9 Kotevní oblast dodatečně předpjatých prvků Modely náhradní příhradoviny podle FIP Recommendations 1996 Practical Design of Structural Concrete : 1. základní model pro koncentrované zatížení působící v ose prvku T 1 = 0,25 1 a b F T 2 = T 3 = 0,02F

10 Kotevní oblast dodatečně předpjatých prvků Modely náhradní příhradoviny podle FIP Recommendations 1996 Practical Design of Structural Concrete : 2. model pro excentricky působící sílu ve směru podélné osy

11 Kotevní oblast dodatečně předpjatých prvků Modely náhradní příhradoviny podle FIP Recommendations 1996 Practical Design of Structural Concrete : 3. kotvení předpínací síly u podpory informativní

12 Posouzení kotev a kotevní oblasti Vyztužení kotevní oblasti pod kotvami Uspořádání kabelových drah

13

14 Posouzení při kotvení soudržností Kotvení soudržností Namáhání kotevní oblasti Přenos síly z výztuže do betonu: vytržení prutu odtržení líce prvku

15 Posouzení při kotvení soudržností Posouzení kotvení soudržností Kotevní oblast není třeba podrobněji vyšetřovat, stačí řešit zakotvení výztuže: pasívní kotvení Délka přenosu l pt aktivní kotvení Kotevní délka l bpd Roznášecí délka l disp Aktivní kotvení - Hoyerův efekt

16 Posouzení při kotvení soudržností Délka přenosu (přenášecí délka) l pt : Po vnesení předpětí do betonu je napětí v soudržnosti (vliv Hoyerova efektu) f bpt = p1. 1. f ctd (t), kde p1 je součinitel, kterým se zohledňuje druh předpínacích vložek a situace v soudržnosti při uvolňování: p1 = 2,7 pro dráty s vtisky; p1 = 3,2 pro 3drátová a 7drátová lana; 1 = 1,0 pro dobré podmínky v soudržnosti; = 0,7 pro ostatní případy, pokud nelze zaručit vyšší hodnotu s ohledem na zvláštní podmínky provádění; f ctd (t) je návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu v době uvolňování: f ctd (t) = ct 0,7 f ctm (t) / c informativní

17 Posouzení při kotvení soudržností Základní hodnota přenášecí délky l pt je dána vztahem l pt = pm0 / f bpt kde 1 = 1,0 při postupném uvolňování; = 1,25 při náhlém uvolnění; 2 = 0,25 pro předpínací vložky s kruhovým průřezem; = 0,19 pro 3drátová a 7drátová lana; je jmenovitý průměr výztuže; napětí v předpínací vložce v okamžiku po uvolnění. pm0 Návrhová hodnota přenášecí délky má být uvažována jako méně příznivá ze dvou hodnot v závislosti na návrhové situaci: l pt1 = 0,8 l pt nebo l pt2 = 1,2 l pt POZNÁMKA Zpravidla se používá nižší hodnota pro ověření místních napětí při vnesení předpětí do betonu a vyšší hodnota v mezních stavech únosnosti (smyk, kotveni atd.). informativní

18 Posouzení při kotvení soudržností Kotevní délka l bpd : Kotvení předpínacích vložek se má posoudit v průřezech, kde tahové napětí v betonu překročí hodnotu f ctk,0,05. Síla v předpínací vložce se má vypočítat pro průřez s trhlinou, včetně účinku smyku. Pokud je napětí betonu v tahu menší než f ctk,0,05, není třeba posuzovat kotvení. Pevnost v soudržnosti při kotvení v mezním stavu únosnosti je: Kde f bpd = p2. 1.f ctd (bez Hoyerova efektu) p2 je součinitel, kterým se zohledňuje druh předpínací vložky a situace v soudržnosti při kotvení: p2 = 1,4 pro dráty s vtisky nebo p2 = 1,2 pro 7drátová lana; V důsledku vzrůstající křehkosti u betonů vyšších pevností, má být hodnota f ctk,0,05 omezena hodnotou pro beton C60/75 (f ctk,0,05 =3,1MPa), pokud se neověří, že průměrná pevnost v soudržnosti je vyšší než uvedená mez. informativní

19 Posouzení při kotvení soudržností Celková kotevní délka pro kotvení předpínací vložky při napětí pd je: Kde l bpd = l pt ( pd - pm ) / f bpd l pt2 je horní návrhová hodnota přenášecí délky (aktivní kotvení) pd napětí v předpínací vložce odpovídající síle uvedené výše, může být menší než f pd pm předpětí po všech ztrátách. informativní

20 Posouzení při kotvení soudržností Roznášecí délka (délka kotevní oblasti) l disp : Lze předpokládat, že napětí v betonu za roznášecí délkou má lineární rozdělení σ c l disp l 2 pt d 2 l d = d je vyrovnávací délka oblast diskontinuit oblast s lineárně rozděleným napětím po výšce průřezu

21 MSP Použitelnost a trvanlivost: zabránit takovým stavům k-ce, při kterých by bylo omezeno užívání objektu z hlediska: nadměrných přetvoření a deformací k-ce vzniku nebo rozevření trhlin, vedoucí ke snížení životnosti kce z důvodu možného oslabení výztuže korozí Mezní stavy použitelnosti: MS omezení napětí MS omezení trhlin MS omezení průhybu

22 MSP - Předpoklady, analýza Stádia působení vyztužených prvků Stádium I počáteční fázi zatěžování - malá přetvoření a napětí v průřezu, na přenášení zatížení se podílí celý průřez, napětí v daném místě je přímo úměrné jeho vzdálenosti od neutrální osy, celý průřez působí pružně, stádium I trvá až do okamžiku, kdy je v tažených vláknech dosaženo mezní hodnoty napětí pevnosti betonu v tahu - je dosažena mez vzniku trhlin. I. II. III. f ct, eff

23 MSP - Předpoklady, analýza Stádia působení vyztužených prvků Stádium II počíná na mezi vzniku trhlin, při rostoucím zatížení se trhlina v průřezu rozšiřuje a prohlubuje směrem k neutrální ose, stadium končí, když je trhlinou prostoupena celá tažená část průřezu, při prohlubování a rozevírání trhliny od rostoucího zatížení se neutrální osa posouvá blíže k tlačenému okraji průřezu. I. II. III. f ct,eff

24 MSP - Předpoklady, analýza Napětí v betonu na mezi vzniku trhlin rozhodnutí o vzniku trhlin (kolmých) u ohýbaného průřezu: poměrné přetvoření průběh normálových napětí: skutečný předpokládaný Eurokód 2: průměrná hodnota pevnosti betonu v tahu v okamžiku prvního očekávaného vzniku trhliny f ct,eff = f ctm (nebo méně pro t<28dní) 24

25 MSP - Předpoklady, analýza Modely průřezů pro výpočet tuhosti a napětí a) průřez bez trhliny (plně působící průřez v tahu i v tlaku), b) průřez s trhlinou a tlačenou částí, c) zcela trhlinou porušený průřez (průřez bez tlačené části).

26 Průřez bez trhliny Napětí v průřezu - horní vlákna Podmínka napětí: MSP - Předpoklady, analýza - dolní vlákna c 2 c 1 f a f c 1 ct, eff c 2 ct, eff pak trhliny kolmé ke střednici prvku vyvozené účinkem N kd, M kd nevzniknou a výpočet napětí lze provést s charakteristikami ideálního průřezu, tj. za předpokladu plně působícího průřezu v tahu i v tlaku Tuhost průřezu: ohybová EI i, osová - EA i kde E = E cm, resp. N N A A kd i kd i M M E c,eff = E cm 1 φ kdi I kdi i. a. I h i gi, a gi.

27 MSP - Předpoklady, analýza Průřez s trhlinou a tlačenou částí Pokud pro napětí stanovené na průřezu bez trhliny platí: f a c 1 ct,eff c 2 resp. f a c 2 ct,eff c vzniknou trhliny kolmé ke střednici - existuje i tlačená část

28 MSP - Předpoklady, analýza Průřez s trhlinou a tlačenou částí Pro výpočet napětí a tuhosti se určí charakteristiky průřezu za předpokladu, že a) v tažené části průřezu beton v tahu nepůsobí, tj. je prostoupen trhlinou, b) poměrné přetvoření průřezu po výšce je lineární, c) napětí v tlačené části betonového průřezu a ve výztuži (tažené i tlačené) je přímo úměrné přetvoření průřezu v daném místě; konstantou úměrnosti je modul pružností daného materiálu. Tuhost průřezu: ohybová EI ir, osová - EA ir kde E = E cm, resp. E c,eff = E cm 1 φ

29 MSP - Předpoklady, analýza Průřez zcela porušený trhlinou Pokud na obou okrajích taženého průřezu platí f a c 1 ct,eff c 2 f ct,eff - průřez je po celé výšce prostoupen trhlinou - jedná se o namáhání mimostředným tahem s malou výstředností. Tuhost průřezu závisí pouze na parametrech výztuže platí pro I ir a A ir

30 d 1 h d ir e MSP - Předpoklady, analýza Průřez s trhlinou a tlačenou částí výpočet tuhosti c c d 2 A s2 a c A s2 a g ir x = x s2 s2 F F cc s2 C gc C g ir N k d + N p d A p1 A s1 d p A p1 A s1 h -a g ir p s1 p s1 F p F s1 e M / e kd kd N kd N a e N h d N N / kd c kd ( excentricita od vnitřních sil od zatížení vztažená k těžišti betonového průřezu) pd p kd pd (excentricita k hornímu okraji) Poměrná přetvoření vrstev výztuží: d x x / s 1 c x d 2 x / s 2 c Síly ve výztužích a v tlačeném betonu: F A s1 s1 s1 F A s 2 s 2 s 2 E E s s h x d x / p p c F p A p p E p F cc 0,5 b x c E cm Pozn.: Vztahy jsou pro obdélníkový průřez.

31 d 1 h d ir e MSP - Předpoklady, analýza c c d 2 A s2 a c A s2 a g ir x = x s2 s2 F F cc s2 C gc C g ir N k d + N p d A p1 A s1 d p A p1 A s1 h -a g ir p s1 p s1 F p F s1 N N F F kd pd s1 s 2 F N N e F d F d F h d F / 3 kd pd p F cc x s1 s 2 2 p p cc silová podmínka momentová podmínka k hornímu okraji Porovnáním levých stran silové a momentové podmínky a po dosazení za F a ε vznikne kubická rovnice pro určení výšky tlačené oblasti x: x 3 6 b 3 x 2 e 6 A d e A d e A h d e A d d e A d d e A h d h d e 0 es s1 b es s1 s s 2 2 ep p ep p p p p x

32 d 1 h d MSP - Předpoklady, analýza d 2 A s2 a c A s2 a g ir C gc C g ir A p1 A s1 d p A p1 A s1 h -a g ir ir e c c x = x s2 s2 F F cc s2 N k d + N p d p s1 p s1 F p F s1 Po určení x lze vypočítat geometrické veličiny průřezu: A ir, polohu těžiště a gir a moment setrvačnosti I ir a napětí v jednotlivých vrstvách výztuže či betonu (dle pružnosti): N N kd pd a d A s 1 ir 1 A I ir ir c N kd N A ir pd N N a e kd gir a e gir es N N kd pd a d A s 1 ir 2 A I ir ir gir 2 a e gir es N N kd pd a h d gir p A a e p 1 ir gir A I ir ir pd I ir gir a gir ep kde

33 MSP - omezení normálových napětí MSP - Omezení normálových napětí V Mezních stavech použitelnosti a mezních stavech únavy musí být uvažovány odchylky možných změn předpětí dvě charakteristické hodnoty předpínací síly dle vztahů: P k,sup = r sup P m,t (x) P k,inf = r inf P m,t (x) horní charakteristická hodnota dolní charakteristická hodnota r sup r inf pro předem napínané nebo nesoudržné předpínací vložky 1,05 0,95 dodatečně napínané soudržné předpínací vložky 1,10 0,90 pokud se provádějí příslušná měření 1,0 1,0 33

34 MSP - omezení normálových napětí Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Beton V době předpínání napětí v betonu omezeno 0, 6 f ck ( t ) c 0 6 f ( t ), ck Zamezení vzniku podélných trhlin charakteristická kombinace, XD,XF, XS (nejsou li provedena jiná opatření) omezení hodnotou 0,6 f ck 0,6 c f ck Lineární dotvarování lze uvažovat, 0 je-li,45 pro f ck kvazistálou kombinaci napětí v tlaku omezeno hodnotou c 0,45 f ck 34

35 MSP - omezení normálových napětí Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Betonářská výztuž charakteristická kombinace, omezení napětí v tahu na 0,8 f yk s 0,8 f yk Předpínací výztuž Střední hodnota při charakteristické kombinaci nemá překročit 0,75 f pk p 0,75 f pk zabránění vzniku nepružných poměrných přetvoření nepřijatelných trhlin a deformací 35

36 MSP - omezení trhlin Mezní stav omezení trhlin V ŽB i PB jsou nevyhnutelným a přirozeným jevem Příčiny vzniku a velikost různé vysychání povrchové vrstvy betonu přenosem tahových sil soudržností výztuže s betonem omezením přetvoření části konstrukce aplikací vnějšího zatížení Správným návrhem a provedením lze vznik některých trhlin vyloučit případně omezit jejich velikost. Posouzení šířky trhlin zjednodušeně - kontrolou požadavků stanovených normou (viz předchozí kurzy, např. BL01) přímým výpočtem šířky trhlin

37 MSP - omezení trhlin Mezní stav trhlin 37

38 MSP - omezení trhlin Mezní stav omezení trhlin Působení betonu v tahu po vzniku trhlin Centricky tažený prut: Beton porušený trhlinami přenáší v částech mezi trhlinami nadále tahové napětí tahové zpevnění (termín použitý jako doslovný překlad z angličtiny v češtině zavádějící)

39 MSP - omezení trhlin Vzdálenost trhlin závisí na délce přenosu. Ta závisí na: Pevnosti betonu v tahu Průměru výztužné vložky Povrchu výztužné vložky Krytí Stupni vyztužení Způsobu namáhaní

40 MSP - omezení trhlin Působení betonu v tahu po vzniku trhlin fáze rozevírání trhlin: Vychází se ze stavu dekomprese V místě trhliny: sílu přenáší výztuž Mimo trhlinu: část síly přenáší i beton průběh poměrných přetvoření ve výztuži a betonu Výztuž ε s2 ε p2 dosažené v trhlině (tedy s vyloučeným betonem v tahu) poklesne v závislosti na vzdálenosti sousední trhliny tj. délce přenosu. Největší dosažený pokles: ε sr Průměrná hodnota ε sm ε sm = ε s2 ε s = ε s2 β ε sr (1) Beton: ε cm průměrná hodnota poměrného mezního přetvoření betonu mezi trhlinami ε cm = βε sr1 (2) ε sr1 poměrné přetvoření výztuže a betonu ve stavu těsně před vznikem první trhliny

41 Mezní stavy použitelnosti Výpočet šířky trhlin: empirické vztahy semiempirické vztahy v důsledku vzniku trhliny se poruší kompatibilita přetvoření mezi betonem a výztuží a šířka trhliny se vypočte z rozdílu přetvoření výztuže a betonu mezi trhlinami w = (ε sx s r ε cx )dx s r vzdálenost mezi sousedními trhlinami ε sx, ε cx skutečné poměrné přetvoření výztuže, betonu po délce x Postupy dle norem a předpisů: průměrná šířka trhliny w m z průměrné vzdálenosti trhlin s r,m (CEB-FIB 1978) charakteristická šířka trhliny w k z maximální vzdálenosti trhlin s r,max (CEB-FIB 1990, EN )

42 Mezní stavy použitelnosti Šířka trhliny : w k = s r,max ε sm ε cm (3) s r,max je maximální vzdálenost trhlin; sm je průměrná hodnota poměrného přetvoření výztuže při příslušné kombinaci zatížení, zahrnující účinek vnesených deformací a přihlížející k účinkům tahového ztužení. Uvažuje se pouze přídavné tahové poměrné přetvoření od stavu nulového poměrného přetvoření betonu ve stejné úrovni (2); cm je průměrná hodnota poměrného přetvoření betonu mezi trhlinami (1). Po dosazení (1) a (2) do (3): w k = s r,max ε s2 β ε sr β ε sr1 Protože platí viz. obrázek ε sr2 = ε sr1 + ε sr (4) w k = s r,max ε s2 β ε sr2 (5)

43 kde: MSP - omezení trhlin ε sr2 poměrné přetvoření výztuže od zatížení na mezi vzniku trhlin vypočítané za předpokladu, že beton v tahu nepůsobí ε sr2 = 1 f ctm t 1 + α e ρ (6) E s ρ kde α e = E s E cm ρ je stupeň vyztužení = plocha výztuže / účinná plocha betonu obklopující taženou výztuž (???) ε s2 poměrné přetvoření výztuže pro danou vnější sílu za předpokladu vyloučeného betonu v tahu (ε s2 = σ s /E s ) (7) dosadit (6) a (7) do (5) dostaneme výsledek, obdobný výpočtu dle EN2 (8) Idealizace pro výpočet: tah působící na účinnou taženou plochu betonu (viz dále)

44 Výpočet dle EC 2 Ve vztahu (3) lze ( sm - cm ) vypočítat ze vztahu: kde MSP - omezení trhlin s je napětí v tahové výztuži stanovené v průřezu porušeném trhlinou. U předem předepnutých prvků může být s nahrazeno změnou napětí p v předpínací výztuži od stavu nulového poměrného přetvoření betonu ve stejné úrovni; e poměr E s /E cm ; ε sm ε cm k t součinitel závisící na době trvání zatížení (nahrazuje β): k t = 0,6 pro krátkodobé zatížení, k t = 0,4 pro dlouhodobé zatížení. fc t,e ff σ s k 1 α ρ t e p,e ff ρ p,e ff = 0, 6 E s σ E s s (8) Stupeň vyztužení : ρ p,eff = A s + ξ 1 2 A p A c,eff (9)

45 MSP - omezení trhlin A p je plocha předem nebo dodatečně napínané výztuže ležící v ploše A c,eff ; A c,eff účinná plocha taženého betonu obklopující betonářskou nebo předpínací výztuž o výšce h c,ef, kde h c,ef je menší z hodnot 2,5(h - d), popř. (h - x)/3 nebo h/2 1 upravený poměr pevnosti v soudržnosti, kterým se zohledňují rozdílné průměry betonářské a předpínací výztuže: s p poměr pevnosti v soudržnosti předpínací a betonářské výztuže podle tabulky 6.2 s největší průměr prutu betonářské výztuže p ekvivalentní průměr předpínací výztuže p =1,6 A P pro svazek drátů (kabel); p =1,75 wire pro jednotlivá 7drátová lana, kde wire je průměr drátu; p =1,20 wire pro jednotlivá 3drátová lana, kde wire je průměr drátu;

46 MSP - omezení trhlin a) n o s n ík Účinná tažená plocha (typické případy) h d x A 2 = 0 A - ú ro v e ň tě ž iš tě v ý z tu ž e h c,e f B - ú č in n á ta ž e n á p lo c h a, A c,e ff B 1 b) d e s k a h d x 2 = 0 h c,e f B 1 B - ú č in n á ta ž e n á p lo c h a, A c,e ff c) tažený prvek B h c,e f 2 B - ú č in n á ta ž e n á p lo c h a u h o rn ího p o v rc h u A c t,e ff h d d h c,e f C 1 C - ú č in n á ta ž e n á p lo c h a u d o ln ího p o v rc h u A c t,e ff

47 MSP - omezení trhlin

48 Mezní stavy použitelnosti Šířka trhliny w na povrchu betonu v závislosti na vzdálenosti od prutu pro určení vzdálenosti trhlin A - n e u trá ln í o s a B - p o v rc h ta ž e n é h o b e to n u C - p ře d p o k lá d a n á v z d á le n o s t trh lin (11) d a n á v z ta h e m ( 10) D - p ře d p o k lá d a n á v z d á le n o s t trh lin d a n á v z ta h e m ( 9 ) (10) E - s k u te č n á š ířk y trh lin y

49 Mezní stavy použitelnosti V případech, kde soudržná výztuž je umístěna v dostatečné blízkosti středu tažené oblasti (vzdálenost 5(c+/2)), lze maximální výslednou vzdálenost trhlin vypočítat ze vztahu (10) s r,max = k 3 c + k 1 k 2 k 4 / p,eff (10) Pokud vzdálenost soudržné výztuže překročí 5(c+/2) (viz předchozí obrázek), nebo pokud soudržná výztuž není v tažené oblasti, lze horní mez šířky trhlin stanovit za předpokladu maximální vzdálenosti trhlin s r,max = 1,3 (h - x) (11) kde průměr prutu. Pokud jsou v průřezu použity pruty různých průměrů, má se použít ekvivalentní průměr eq. V průřezu, kde je n 1 prutů o průměru 1 a n 2 prutů o průměru 2, se použije následující vztah: eq n 2 2 n n n c krycí vrstva podélné výztuže;

50 MSP - omezení trhlin k 1 součinitel, kterým se zohledňují vlastnosti soudržné výztuže: = 0,8 pro pruty s velkou soudržností; = 1,6 pro pruty s hladkým povrchem (např. předpínací vložky); k 2 součinitel, kterým se zohledňuje rozdělení poměrného přetvoření: = 0,5 pro ohyb; = 1,0 pro prostý tah. Pro případy mimostředného tahu nebo pro místní oblasti se mají použít mezilehlé hodnoty k 2, které se vypočítají podle následujícího vztahu: k 2 = ( )/2 1, kde 1 je větší a 2 menší tahové poměrné přetvoření na okrajích vyšetřovaného průřezu, stanovené v průřezu, který je celý oslaben trhlinou. POZNÁMKA Hodnoty k 3 a k 4, které se použijí v příslušném státě, lze nalézt v národní příloze. Doporučené hodnoty jsou k 3 = 3,4 a k 4 = 0,425

51 MSP - omezení průhybu MSP - Omezení průhybu (přetvoření) Všeobecně: - u předpjatých konstrukcí nejen průhyb od zatížení, ale i vzepětí a stlačení od předpětí, - celkové průhyby jsou oproti železobetonovým konstrukcím menší, - kritéria pro omezení průhybů jsou různá podle norem (od pohyblivého zatížení dle ČSN a pro kvazistálou kombinaci dle ČSN EN ), - způsoby posouzení - nepřímé splnění náhradní podmínky např. pro ohybovou štíhlost, - přímé výpočet průhybu či jiného přetvoření, - rozeznáváme deformace - pružné (vratné) - nepružné (nevratné) dotvarování, smršťování betonu, vliv vzniku trhlin, nelinearity pracovního diagramu - krátkodobé index st, - dlouhodobé index lt, - z hlediska vzdorujícího průřezu rozeznáváme konstrukce - plně předpjaté (s plně vzdorujícím průřezem bez trhlin), - částečně předpjaté (s částečně vzdorujícím průřezem po vzniku trhlin).

52 MSP - omezení průhybu Omezení přetvoření dle ČSN EN Kritéria použitelnosti pro průhyby a) kritérium obecné použitelnosti - průhyb při kvazistálém zatížení nemá překročit 1/250 vzdálenosti podpor; - pro omezení průhybu může být použito nadvýšení - velikost nadvýšení bednění by neměla překročit 1/250 rozpětí; u předpjatých konstrukcí vzniká vzepětí od předpětí vzepětí není nutné. b) kritérium průhybu po zabudování prvku - průhyb po zabudování (provedení) prvku by neměl přestoupit hodnotu 1/500 rozpětí při kvazistálé kombinaci zatížení.

53 MSP - omezení průhybu Konstrukce plně a omezeně předpjaté - u předpjatých konstrukcí nevzniká při působení běžného provozního zatížení tah (průřez je celý tlačen) nebo tah je omezen přípustnou hodnotou (σ ct f ct,eff ) - účinkům zatížení vzdoruje plný betonový nebo lépe plný ideální průřez (A i, I i ), - při výpočtu přetvoření se mohou využít zásady lineární stavební mechaniky, - s ohledem na působící normálovou sílu od předpětí je nutno uvažovat nejen ohybovou (E. I i ), ale i osovou (E. A i ) tuhost průřezu, - pro zatížení působící před zainjektováním kanálků je třeba uvažovat oslabený betonový průřez (tj. bez vlivu kanálků), - přetvoření jsou mimo zatížení ovlivněna i stárnutím betonu a reologickými vlivy (dotvarování a smršťování betonu, relaxace předpínací výztuže) probíhajícími ve vzájemné interakci a ovlivňujícími předpětí (změny předpětí): - zkrácení od smršťování ztráta předpětí zvětšení průhybu, ale i redukce zkrácení nosníku a následné prodloužení kabelu redukce ztráty předpětí a redukce zkrácení nosníku (pozor na vliv dotvarování), - vliv dotvarování betonu zvětšení průhybu prodloužení kabelu a přírůstek předpínací síly redukce průhybu od dotvarování, - vliv dotvarování betonu zkrácení nosníku pokles předpínací síly zvětšení průhybu, - přesné stanovení deformací je obtížné jen pomocí výpočetní techniky, - přibližné řešení např. pomocí integrace křivosti.

54 MSP - omezení průhybu Konstrukce částečně předpjaté - průhyb je ovlivněn sníženou tuhostí po vzniku trhlin (σ ct > f ct,eff ), - účinkům zatížení vzdoruje jen část betonového průřezu - přesný výpočet přetvoření musí zahrnovat analýzu a interakci dlouhodobých vlivů, nelineární analýzu s vlivem trhlin a umožňující následnou aplikaci proměnného zatížení, - přibližný výpočet např. metoda efektivního modulu pružnosti Ec,eff, - vliv trhlin dle ČSN EN : - stav I plně působící průřez, - stav II průřez s plně vyloučeným betonem v tažené oblasti, - plná oblast v obrázku vliv tzv. tahového zpevnění v důsledku působení betonu mezi trhlinami, - po vzniku trhlin (bod R) dochází k poklesu tuhosti průřezu (v důsledku tahového zpevnění je vyšší než pro stav II viz dále), - pro předpínací výztuž σ P, ε P. Závislost mezi napětím a průměrným přetvořením tažené výztuže

55 MSP - omezení průhybu Obecně o stanovení tuhosti Tuhost průřezu je určena zejména : velikostí tlačené části průřezu tlaková síla přenášená betonem, tahovou silou přenášenou výztuží, Zjednodušující předpoklady ve stádiu I působí celý průřez. Závislost mezi napětím a přetvořením je až do dosažení meze vzniku trhlin lineární, po překročení meze vzniku trhlin (stádium II) je tuhost průřezu závislá na hloubce trhliny (resp. na velikosti části betonového průřezu neporušeného trhlinou). ČSN EN II ČSN II uvažovaná úroveň zatížení mez vzniku trhlin α α

56 MSP - omezení průhybu Ověření ohybové štíhlosti Uplatní se především u železobetonových konstrukcí pozemních staveb u předpjatých konstrukcí se vyžaduje přímý výpočet přetvoření. l d d jsou splněna kritéria obecné použitelnosti a průhybu od výpočtu přetvoření lze upustit d c 1 c 2 c 3 d, tab, Nosná konstrukce K = 1,5% = 0,5% 3 / 2 Prostě podepřený nosník, prostě podepřená deska (nosná v jednom a ve dvou směrech) 11 o 1, o Krajní pole spojitého nosníku K nebo 1,5 desky f 3,2 f 1 pro ck nosné v jednom cksměru, krajní pole desky nosné ve o, 1, dvou směrech, spojité ve směru kratšího rozpětí d, tab Vnitřní pole spojitého nosníku nebo desky nosné v jednom nebo ve dvou o 1 směrech 1, Deska lokálně podepřená K 11 1,5 f f pro, ck ck o 1, o Konzola 0,4 6 8 A s, req b d požadovaný stupeň vyztužení pro návrhový moment

57 MSP - omezení průhybu Závislost mezi napětím a přetvořením u betonových prvků Jedná se o stanovení vlivu tahového zpevnění (pro předpínací výztuž σ P, ε P ): - průměrné poměrné tahové přetvoření ε sm = ε s2 ε s kde ε s = ε s,max σ sr σ s ( ověřeno experimenty ) - pak dle obrázku ε s,max = ε s2r ε s1r ε s2r ε s2 = σ sr σ s ε s1r ε s1 = σ sr σ s od zatížení - po úpravě a dosazení ε sm = ξ ε s2 + (1 ξ)ε s1 mez vzniku trhlin kde ξ = 1 (σ sr σ s ) 2 s

58 MSP - omezení průhybu Model dle ČSN EN II I - hledaná deformační veličina (např. poměrné přetvoření, pootočení nebo křivost), I - hodnota deformační veličiny stanovená za předpokladu plně působícího trhlinami neporušeného průřezu II - hodnota deformační veličiny stanovená za předpokladu trhlinami plně porušené konstrukce, - je součinitel vystihující tahové zpevnění / 2 1 sr s součinitel doby trvání zatížení (1,0 resp. 0,5)

59 MSP - omezení průhybu Model dle ČSN EN celkové deformace zahrnující i vliv deformací vyvolaných dotvarováním betonu - mohou být vypočteny použitím efektivního modulu pružností betonu E c, eff E 1 - křivost od smršťování cm,, t o r 1 cs cs e S I α e = E s / E c,eff, ε cs - poměrné přetvoření od smršťování S statický moment plochy výztuže k těžišti průřezu Pokud se očekává vznik trhlin, pak S/I se opět spočítá dle vztahu pro α pro trhlinou neporušený průřez S i a trhlinou porušený průřez S ir I i I ir

Předpjaté stavební konstrukce. Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin Deformace předpjatých konstrukcí

Předpjaté stavební konstrukce. Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin Deformace předpjatých konstrukcí Předpjaté stavební konstrukce Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin Deformace předpjatých konstrukcí MSP Použitelnost a trvanlivost: Cílem je zabránit takovým

Více

Předpjatý beton Přednáška 10

Předpjatý beton Přednáška 10 Předpjatý beton Přednáška 10 Obsah Analýza kotevní oblasti: Kotvení pomocí kotev namáhání kotevních oblastí, výpočetní model a posouzení oblastí pod kotvami. vyztužení kotevní oblasti. Kotvení soudržností

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Předpjatý beton Přednáška 7

Předpjatý beton Přednáška 7 Předpjatý beton Přednáška 7 Obsah Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Odolnost proti vzniku trhlin Návrh předpětí Realizovatelná plocha předpětí Přípustná zóna poloha kabelu a tlakové

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 33PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 2. část návrh předpětí Obsah: Navrhování

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B1 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Základní informace o předmětu people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/vyuka/133psbz.html

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Předpjatý beton Přednáška 12

Předpjatý beton Přednáška 12 Předjatý beton Přednáška 12 Obsah Mezní stavy oužitelnosti - omezení řetvoření Deformace ředjatých konstrukcí Předoklady, analýza, Stanovení řetvoření. Všeobecně - u ředjatých konstrukcí nejen růhyb od

Více

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1)

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1) h 3 0-5 0 h h Pomůcka 1 Pomůcka 1 P1.1) Návrh rozměrů průřezu vazníku Návrh výšky h: Návrh šířky b: 1 h 15 1 až 18 l (hrubší odhad) h M (přesnější odhad) br b 1 1 až h 3 3,5 (v rozmezí 250mm až 450 mm)

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 4

Betonové konstrukce (S) Přednáška 4 Betonové konstrukce (S) Přednáška 4 Obsah: Předpětí a jeho změny Ztráta předpětí třením Ztráta předpětí pokluzem v kotvě Okamžitým pružným přetvořením betonu Relaxací předpínací výztuže Přetvořením opěrného

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. Použitelnost Obvylé mezní stavy použitelnosti betonových onstrucí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. je potřebné definovat - omezující ritéria - návrhové hodnoty

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 5 Obsah Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem, stav dekomprese, počáteční napjatost průřezu. Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti (pružná,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

Předpjaté stavební konstrukce

Předpjaté stavební konstrukce Předpjaté stavební konstrukce Mezní stavy únosnosti Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem předpoklady řešení základní předpínací síla ohybová únosnost obecná metoda Prvky namáhané smykem

Více

Předpjatý beton Přednáška 5

Předpjatý beton Přednáška 5 Předpjatý beton Přednáška 5 Obsah Změny předpětí Ztráta předpětí třením Ztráta předpětí pokluzem v kotvě 1 Maximální napětí při předpínání σ p,max = min k 1 f pk, k 2 f p0,1k kde k 1 =0,8 a k 2 =0,9 odpovídající

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B6. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B6. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B6 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton Ztráty předpětí Obsah: Hodnoty předpínací

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B7 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Odvození základního vztahu pro smršťování ε, = Δ. + Δ. (1+0,8φ)

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Lukáš VRÁBLÍK B 725 konzultace: úterý 8 15 10 email: web: 10 00 lukas.vrablik@fsv.cvut.cz http://concrete.fsv.cvut.cz/~vrablik/ publikace:

Více

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Řešený příklad se zabývá předem předpjatým vazníkem T průřezu. Důraz je kladen na pochopení specifik předpjatého betonu. Kurzivou jsou

Více

6 Mezní stavy použitelnosti

6 Mezní stavy použitelnosti 6 Mezní stavy použitelnosti 6.1 Použitelnost a trvanlivost Konstrukce musí být únosná a použitelná po dobu své provozní životnosti, a to bez významné ztráty funkčnosti nebo nadměrné, popř. nepředpokládané

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární solehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B8 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí MSP mezní stavy oužitelnosti Obsah: Omezení naětí Kontrola

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI V předkládaném materiálu jsou užity obrázky z následujících zdrojů: - Foglar a kol.: BEK3, vyjde 2011 - Procházka a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1, ČBS, 2010. - Rukopisné materiály doc. Vaškové

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES LÁVKA PRO PĚŠÍ

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) PŘEDNÁŠKY Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) Volné dotvarování Vázané dotvarování Dotvarování a geometrická nelinearita Volné dotvarování Vývoj deformací není omezován staticky

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

Téma 12, modely podloží

Téma 12, modely podloží Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Číslo Datum PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016 Téma přednášky 1 23.2. Principy předpjatého betonu, historie, materiály Poznámky 2 1.3. Technologie předem předpjatého betonu

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4 IDEA StatiCa novinky verze 5.4 IDEA StatiCa Prestressing Spřažený spojitý nosník Postupná výstavba spojité konstrukce Hlavním vylepšením ve verzi 5 v části beton a předpjatý beton je modul pro analýzu

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 11 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Jednoduché metody Izoterma 500 C Zónová metoda Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí Zjednodušená výpočetní

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Pružnost a plasticita CD03

Pružnost a plasticita CD03 Pružnost a plasticita CD03 Luděk Brdečko VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky tel: 541147368 email: brdecko.l @ fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/stm/brdecko.l/html/distcz.htm Obsah

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na popis výpočtu předpjatých betonových nosníků. Úvodní kapitola pojednává o předpětí a rozdělení předpjatého betonu. V druhé kapitole

Více

Předpjatý beton Přednáška 13

Předpjatý beton Přednáška 13 Předpjatý beton Přednáška 13 Obsah Statická analýza postupně budovaných předpjatých konstrukcí: Nehomogenita konstrukcí Řešení reologických účinků v uzavřené formě Vlastnosti moderních postupně budovaných

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS:

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS: Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS: Pro objekt dle níže uvedených schémat nakreslit pro vybrané prvky výkres tvaru a výztuže. Po dohodě s garantem předmětu lze řešit obdobné konstrukční

Více

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz Charakteristika a oblast použití - vzniká zmonolitněním konstrukce deskového nebo trámového mostu

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

Nosné konstrukce AF01 ednáška

Nosné konstrukce AF01 ednáška Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce AF01 3. přednp ednáška Deska působící ve dvou směrech je

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 Libor Michalčík 1 Jaroslav Navrátil

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby ZE SYSTÉMU dle ČSN EN 1996-1-1 a ČSN EN 1996-3 NEICO - ucelený systém hrubé stavby K dosažení co nejlepších výsledků navrhování zdiva z betonových skořepinových tvárnic NEICO a k zachování hlavních výhod

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška Prvy betonových onstrucí BL0 0 přednáša ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY chování štíhlých tlačených prutů chování štíhlých onstrucí metody vyšetřování účinů 2. řádu ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY POJMY ztužující a ztužené prvy

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 4 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více