Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102"

Transkript

1 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: /01 11/2007

2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 3 Použití z hlediska určení strana 4 Ovládací a signalizační prvky strana 4 Elektrické připojení strana 5 Druhy provozu strana 6 Programování strana 7 Uvedení do provozu / provoz strana 8 Technické informace / funkce / parametry Nastavitelné parametry strana 9 Přehled menu 1: hlavní menu strana 12 Přehled menu 2: rozšířené funkce strana 13 Přehled menu 3: mód Teach strana 14 Výstupní funkce strana 14 Rozměrový výkres strana 17 2

3 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte jeho popis. Přesvědčete se o tom, že uvedený výrobek je bez omezení vhodný pro danou aplikaci. Nedodržení pokynů pro použití nebo technických údajů může vést k věcným škodám a/nebo poškození zdraví osob. Viditelné laserové světlo; laserová třída ochrany 2. Přiložené nálepky (varovné pokyny LASER) musí být umístěny v bezprostřední blízkosti přístroje. Respektujte předpisy a varovné pokyny uvedené na nálepce výrobku. Použijte přiložený štítek pro napájecí kabel Pozor použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo jiných způsobů zacházení než těch, zde uvedených může vést k zatížení s nebezpečným zářením. 3

4 Použití z hlediska určení Optický senzor pro měření vzdálenosti měří vzdálenosti od 0,2...3,5 m zobrazuje měřenou hodnotu na 10-segmentovém displeji vytváří 2 výstupní signály odpovídající nastavené výstupní funkci měřící rozsah musí být ze strany zákazníka omezen na <3,5 m. Jinak by byly měřené hodnoty dvojznačné. Ovládací a signalizační prvky POWER mm m inch OUT1 OUT x LED zelená 4 x LED žlutá (dvě nejsou obsazeny) 4-místný alfanumerický displej Programovací tlačítko [Set] Programovací tlačítko [Mode / Enter] Svítící LED = zapnuta síť (Power) a nastavena zobrazovací jednotka (mm, m inch). Signalizace spínacího stavu; svítí, jestliže je příslušný výstup propojen. Zobrazení naměřené vzdálenosti, parametr a hodnota parametru. Nastavení hodnoty parametrů (spojitě trvalým stlačením; krokově jednotlivými stlačeními). Zvolení parametru a potvrzení hodnoty parametrů. 4

5 Výstupní funkce Výstup1 Výstup 2 Spínací funkce: výstup 1 / 2 vždy p-spínající; funkce nastavitelná odděleně pro každý výstup. Analogová funkce: pouze výstup 2 Hysterezní funkce / spínač (Hno) Hysterezní funkce / rozpínač (Hnc) Okénková funkce / spínač (Fno) Okénková funkce / rozpínač (Fnc) I: ma U: V Elektrické připojení Přístroj může být montován pouze odborníky v elektrotechnickém oboru. Dodržujte všechny národní a mezinárodní předpisy pro zřizování elektrických zařízení. Napěťové napájení podle EN50178, SELV, PELV. Uveďte zařízení do stavu bez napětí a připojte přístroj následujícím způsobem: Barvy vodičů u ifm-kabelových konektorů: 1 = BN (hnědá); 2 = WH (bílá); 3 = BU (modrá); 4 = BK (černá) Pozor: jestliže bude výstup 2 napojen na vstupní analogovou kartu, musí být výstup napřed odpovídajícím způsobem parametrizován ([OU2] = I nebo [OU2] = U). Jinak může být vstupní karta zničena 5

6 Druhy provozu RUN-mód Normální pracovní provoz Po zapnutí napájecího napětí, se nachází přístroj v RUN-módu. Přístroj provádí své hlídací funkce a vytváří výstupní signály v souladu s nastavenými parametry. Displej zobrazuje aktuální vzdálenost, žluté LED-diody signalizují spínací stav výstupů. Displejový mód Zobrazení parametrů a hodnot nastavených parametrů Krátkým stlačením tlačítka Mode/Enter přejde přístroj do displejového módu. Vnitřně zůstává v pracovním módu. Nezávisle od toho mohou být čteny nastavené hodnoty parametrů: Krátkým stlačením tlačítka Mode/Enter je možno listovat skrze parametry. Krátkým stlačením tlačítka Set ukazuje přístroj po dobu 15 s příslušnou hodnotu parametru. Za dalších 15 s přejde přístroj zpět do Run-módu. Programovací mód Nastavení hodnot parametrů Přístroj přejde do programovacího módu, když bude zvolen parametr a pak nato bude po dobu delší než 5 s stlačeno tlačítko Set : hodnota parametru bude signalizována blikavě a nato pak bude spojitě zvyšována. Také zde zůstává přístroj interně v pracovním provozu módu. Provádí dále své hlídací funkce se stávajícími parametry, až do doby kdy bude změna ukončena. Hodnotu parametru můžete změnit pomocí tlačítka Set a tlačítkem Mode/Enter ji potvrdit. Přístroj přejde zpět do Run-módu, jestliže nato nebude po dobu 15 s stlačeno žádné tlačítko. 6

7 Programování Senzor je programován oběma tlačítky Mode/Enter a Set. Tlačítkem Mode/Enter vyvoláte nejprve parametr, požadovanou hodnotu parametru pak zvolíte tlačítkem Set, a tuto potvrdíte opěr tlačítkem Mode/Enter. 1 Stlačte tlačítko Mode/Enter tak dlouho, až se na displeji objeví požadovaný parametr. 2 3 Stlačte tlačítko Set a přidržte je stlačené. Aktuální hodnota parametru je blikavě zobrazena po dobu 5 s, pak bude zvyšována* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě trvalým stlačením tlačítka). Stlačte krátce tlačítko Mode/Enter (=potvrzení). Nově se zobrazí hodnota parametru; nová hodnota parametru bude účinná. 4 Změnit další parametry: začněte opět krokem 1. Ukončit programování: Počkejte 15 s nebo stlačte tlačítko Mode/Enter, až se opět objeví aktuální měřena hodnot. *Snížit hodnotu: nechejte signalizaci běžet až k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět od minimální nastavené hodnoty. 7

8 Nastavte zobrazovanou jednotku (Uni) dříve než nastavíte hodnoty pro parametry SPx, nspx, FSPx, ASP, AEP. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočtu na jiné jednotky a získáte přesně požadované hodnoty. Stav při dodání: mm. Jestliže při nastavovacím procesu nebude během 15 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj zpět s nezměněnými hodnotami do RUN-módu. Přístroj je možno elektronicky uzamknout, aby nedocházelo k neúmyslným chybným zadáním: stlačte v RUN-módu obě nastavovací tlačítka až se objeví Loc. Pro odemčení stlačte obě tlačítka, až se objeví uloc. Stav při dodání: neuzamčen. U uzamčeného přístroje se krátkodobě objeví signalizace Loc, jestliže bude prováděn pokus změnit hodnoty parametrů. Uvedení do provozu / provoz Po montáži, elektrickém připojení a naprogramování se přesvědčete o tom, zda přístroj bezpečně funguje. POZOR: jestliže bude výstup 2 napojen na analogovou kartu, musí být výstup napřed odpovídajícím způsobem parametrizován ([OU2] = I nebo [OU2] = U). Jinak může být vstupní karta zničena. Nasměrujte přístroj (laserový paprsek) na objekt, jehož vzdálenost má být zjištěna; při správném uvedení do provozu bude zobrazena vzdálenost objektu od přístroje. Signalizace poruchových stavů během provozu: far near SC1 SC2 SC příliš hodně světla, např. zrcadlící se plocha velmi málo světla měřený objekt je mimo měřící rozsah > 3,5 m měřený objekt je mimo měřící rozsah < 0,2 m zkrat ve spínacím výstupu 1 zkrat ve spínacím výstupu 2 zkrat v obou spínacích výstupech Životnost laserové diody: hodin. 8

9 Technické informace / funkce / parametry Nastavitelné parametry Konfigurace výstupu 1 Nastavitelné jsou 4 spínací funkce: -Hno = hysterezní funkce normally open (no); spínač -Hnc = hysterezní funkce normally close (nc); rozpínač -Fno = okénková funkce normally open (no); spínač -Fnc = okénková funkce normally close (nc); rozpínač Spínací bod pro hysterezní funkci OUT1 Mezní hodnota, při které výstup při hysterezní funkci změní svůj spínací stav (objekt blíže / dále než je nastavena vzdálenost). SP1 je aktivní pouze když OU1 = Hno nebo Hnc. Spínací body pro okénkovou funkci OUT1 Mezní hodnoty, při nichž výstupy při okénkové funkci změní svůj spínací stav (objekt mezi vzdáleností blízko a vzdáleností daleko je přítomen / není přítomen). nsp1 = spínací bod blízko ( Nah ) / FSP1 = spínací bod daleko ( Fern ). nsp1 / FSP 1 jsou aktivní pouze jestliže OU1 = Fno nebo Fnc. Konfigurace výstupu 2 Nastavitelné jsou 4 spínací funkce a 2 analogový signály: -Hno = hysterezní funkce normally open (no); spínač -Hnc = hysterezní funkce normally close (nc); rozpínač -Fno = okénková funkce normally open (no); spínač -Fnc = okénková funkce normally close (nc); rozpínač -I = proudový výstup ma -U = napěťový výstup V Spínací bod pro hysterezní funkci OUT2 Mezní hodnota, při které výstup při hysterezní funkci změní svůj spínací stav (objekt blíže / dále než je nastavena vzdálenost). SP2 je aktivní pouze když OU1 = Hno nebo Hnc. Spínací body pro okénkovou funkci OUT2 Mezní hodnoty, při nichž výstupy při okénkové funkci změní svůj spínací stav (objekt mezi vzdáleností blízko a vzdáleností daleko je přítomen / není přítomen). nsp2 = spínací bod blízko / FSP1 = spínací bod daleko. nsp2 / FSP2 jsou aktivní pouze jestliže OU2 = Fno nebo Fnc. Analogový počáteční bod Měřena hodnota, při níž je indikováno 4 ma / 0 V. ASP je aktivní pouze tehdy jestliže je OU2 = I nebo U 9

10 Analogový koncový bod Měřena hodnota, při níž je indikováno 20 ma / 10 V. Nejmenší vzdálenost mezi ASP a AEP = 100 mm. AEP je aktivní pouze tehdy jestliže je OU2 = I nebo U. Bude-li prováděn pokus snížit minimální vzdálenost, zobrazí se chybové hlášení SIZE. Teach Předvolba měřící frekvence nebo reprodukovatelnost Nastavovací rozsahy: měřící frekvence Hz přesnost mm Měřící frekvence ovlivňuje reprodukovatelnost a naopak. Vysoká měřící frekvence menší reprodukovatelnost. Vysoká reprodukovatelnost menší měřící frekvence. Rozšířené funkce Tento bod menu obsahuje pod-menu s dalšími parametry. Krátkým stlačením tlačítka Set získáte přístup k těmto parametrům. Tyto budou vysvětleny na následujících stránkách. Zpožďovací doba spínacích výstupů dsx = zpoždění při zapnutí; drx = zpoždění při vypnutí. Výstup nezmění svůj spínací stav ihned při vstupu spínacího jevu, ale teprve po uplynutí zpožďovací doby. Pokud netrvá spínací jev nadále po uplynutí spínacího doby, nezmění se spínací stav výstupu. Nastavovací rozsah: 0 / 0,1...5 s po krocích o 0,1 s. (0 = zpožďovací doba není aktivní); Zobrazení v sekundách. ds2 a dr2 nejsou účinné, jestliže OU2 = I nebo U. Tlumení měřeného signálu Touto funkcí je možno potlačit krátkodobá sycení měřícího prvku (tato krátkodobá přesycení mohou nastat přímou reflexí nebo silným kolísáním jasu). Během nastavené doby bude zobrazena poslední platné hodnota měření, výstupní signály zůstávají nezměněny. nastavovací rozsah [s]: 0,0-0,1-0,2-0,5-1,0-2,0 5,0. 10

11 Nastavení zobrazení Volitelných je 7 nastavení: d1 = aktualizace měřené hodnoty každých 50 ms d2 = aktualizace měřené hodnoty každých 200 ms d3 = aktualizace měřené hodnoty každých 600 ms Aktualizace měřených hodnot se týká pouze zobrazení. Nemá vliv na výstupy. rd1, rd2, rd3 = zobrazení jako d1, d2, d3, ale obrácené o 180. OFF = zobrazení měřené hodnoty je v Run-módu vypnuté. Stlačením jednoho tlačítka bude po dobu 15 s zobrazena aktuální měřena hodnota. Ještě jedno stlačení tlačítka Mode/Enter otevře displejový mód. LED zůstanou i při vypnutém zobrazení aktivní. Zobrazena jednotka Měřena hodnota a hodnoty SP1, SP2, ASP a AEP mohou být zobrazeny v následujících jednotkách: mm, m, inch Nastavte jednotku, která má být zobrazena dříve než nastavíte hodnoty parametrů SPx, nspx, FSPx, ASP a AEP. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočítávání na jiné jednotky a získáte přesné požadované hodnoty. Stav při dodání: mm. Zvolena jednotka je zobrazena na displeji zelenou LED. Znovu-nastavení základního nastavení (stavu při dodání) stlačte tlačítko Mode/Enter, až se objeví res. stlačte tlačítko Set a přidržte je až se zobrazí stlačte krátce tlačítko Mode/Enter (přístroj přejde do Run-módu). Přístroj byl dodán z výroby s následujícími nastavenými hodnotami: Uni = mm OU1 = Hno; OU2 = I SP1: 1000 mm; nsp1 = 800 mm; FSP1 = 1200 mm SP2: 2000 mm; nsp2 = 1800 mm; FSP2 = 2200 mm ASP: 0 mm; AEP: 3500 mm měřící frekvence = 5 Hz ds1 = 0,0 s; dr1 = 0,0 s; ds2 = 0,0 s; dr2 = 0,0 s dap = 0,0 s dis = d3 Zobrazení čísla verze softwaru 11

12 Přehled menu 1: hlavní menu Provozní mód (zobrazení vzdálenosti objektu / intenzita signálu). Konfigurace výstupu 1 hystereze-(h..) nebo okénková funkce (F..) vždy jako spínač (.no) nebo rozpínač (.nc). Spínací bod 1 (hodnota v měřené jednotce, která je nastavena v Uni). Okénková funkce, blízká spínacímu bodu. Okénková funkce, vzdálená spínacímu bodu. Konfigurace výstupu 2 hystereze-(h..) nebo okénková funkce (F..) vždy jako spínač (.no) nebo rozpínač (.nc). Analogový výstup (proudový). Analogový výstup (napěťový). Spínací bod 2 (hodnota v měřené jednotce, která je nastavena v Uni). Okénková funkce, blízká spínacímu bodu. Okénková funkce, vzdálená spínacímu bodu. Analogový počáteční bod (v jednotkách podle Uni). Analogový koncový bod (v jednotkách podle Uni). Přechod do módu Teach. Přechod do rozšířeného menu. 12

13 Přehled menu 2 : rozšířené funkce (EF) Otevření pod-menu: stlačit [Set]. Zpoždění při zapnutí OUT1. Zpoždění při vypnutí OUT1. Zpoždění při zapnutí OUT2. Zpoždění při vypnutí OUT2. Tlumení měřeného signálu. Nastavení zobrazení: aktualizace měřených hodnot každých 50 ms (d1) / každých 200 ms (d2), každých 600 ms (d3). Aktualizace měřených hodnot jako d1 / d2 / d3, ale zobrazení je otočeno o 180. Zobrazení je odpojeno. Volba měřící jednotky. Znovunastavení stavu při dodání. Zobrazení softwarové verze. = stlačit [Set] = stlačit [Mode/Enter] 13

14 Přehled menu 3: mód Teach Otevření pod-menu: stlačit [Set]. Nastavení měřící frekvence. Alternující zobrazení měřící frekvence reprodukovatelnost. Nastavení reprodukovatelnosti. = stlačit [Set] = stlačit [Mode/Enter] * Volitelné jsou reprodukovatelnosti, které jsou dosažitelné v aktuální situaci (v závislosti od objektu). Měřící frekvence a reprodukovatelnost se vzájemně ovlivňují. Při vložení určité hodnoty propočítá program výslednou druhou hodnotu. Během propočítání se na displeji objeví WAIT (čekej), pak budou měřící frekvence a reprodukovatelnost zobrazeny alternujícím způsobem. Výstupní funkce: hystereze Hystereze udržuje spínací stav výstupu stabilním, jestliže měřena hodnota kolísá kolem spínací vzdálenosti. Při přiblížení objektu sepne výstup při dosažené spínacího bodu (při výstupní funkci Hno). Jestliže se objekt opět odstraní, pak přepne výstup nazpět teprve tehdy když bude překročen zpětný spínací bod. Spínací a zpětný spínací bod jsou uspořádány symetricky kolem zvoleného spínacího bodu. Vzdálenost mezi spínacím a zpětným spínacím bodem představuje hysterezi; vypočítá se z reprodukovatelnosti s bezpečnostním faktorem 1,5 (viz příklad dole) Při výstupní funkci Hno je zpětný spínací bod větší než spínací bod. Při výstupní funkci Hnc je zpětný spínací bod menší než spínací bod; zde bude při přiblížení objektu vypnuto (rozpojeno). Příklad: měřící frekvence 5 Hz, vzdálenost k objektu 1200 mm, mezní hodnota (18 % reemise): hystereze = ± 9,5 mm [reprodukovatelnost It. Tabulka] x faktor 1,5 = 14,25 mm 14 mm zpětný spínací bod 1200 mm + 14 mm = 1214 mm spínací bod 1200 mm 14 mm = 1186 mm 14

15 Výstupní funkce: okénko Okénková funkce dovoluje hlídání definovaného správného rozsahu. Pokud se měřena hodnota pohybuje mezi spínacím bodem blízko (nspx) a spínacím bodem daleko (FSPx), je výstup uzavřen (okénková funkce / spínač,), příp. otevřen (okénková funkce / rozpínač). Výstupní funkce: spínací stav výstupů Výstupní funkce Vzdálenost objektu Spínací stav Hno Hnc Fno* Fnc* A < SPx A > SPx A < SPx A > SPx A < nspx A > FSPx nspx < A < FSPx A < nspx A > FSPx nspx < A < FSPx uzavřen otevřen otevřen uzavřen otevřen uzavřen uzavřen * Obě okénkové meze (nspx a FSPx) pracují se spínací hysterezí podle příkladu viz předchozí stranu dole. otevřen Tabulka reprodukovatelnost a přesnost (hodnoty pro měřící frekvenci 5 Hz) Vzdálenost [mm] Reprodukovatelnost bílá 90 % reemise Přesnost ± 6,5 mm ± 7,5 mm ± 32 mm ± 40 mm ± 8 mm ± 9,5 mm ± 33 mm ± 40 mm ± 17 mm ± 19 mm ± 42 mm ± 50 mm ± 23 mm ± 25 mm ± 50 mm ± 55 mm Hodnoty platí pro - konstantní podmínky okolí (23 C / 960 hpa) - max. 8 klx rušivého světla - min. doba zapnutí 10 minut. šedá 18 % reemise bílá 90 % reemise šedá 18 % reemise 15

16 Škálování měřícího rozsahu (analogový výstup) parametrem analogový počáteční bod (ASP) stanovíte při jaké měřené hodnotě bude mít výstupní signál hodnotu 4 ma / 0 V parametrem analogový koncový bod (AEP) stanovíte při jaké měřené hodnotě bude mít výstupní signál hodnotu 20 ma / 10 V Analogový koncový bod (AEP) může být zvolen také tak, že bude ležet před analogovým počátečním bodem (ASP). Tím se dá realizovat sestupná hrana. Minimální vzdálenost mezi ASP a AEP: 100 mm Proudový výstup ma Nastavení z výroby Škálovaný měřící rozsah MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu V nastavením měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi hodnotami 4 a 20 ma. Dále jsou signalizovány poruchy: Příliš hodně světla nebo objekt je příliš blízko: 3,5 ma při vzestupné hraně (ASP < AEP), 20,5 ma při sestupné hraně (ASP > AEP). Objekt je příliš daleko nebo není přítomen: 20,5 ma při vzestupné hraně (ASP < AEP), 3,5 ma při sestupné hraně (ASP > AEP). 16

17 Napěťový výstup V Nastavení z výroby Škálovaný měřící rozsah MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu V nastavením měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi hodnotami 0 a 10 V. Rozměrový výkres 1: 4-místný alfanumerický displej / funkční signalizace LED 2: programovací tlačítka 17

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007 Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN20 704027 / 00 06 / 2007 Obsah Přehled menu 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 Použití z hlediska určení 5 Druhy provozu 7 ontáž 8 Elektrické

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04 Návod k obsluze R Tlakový senzor PN0XX číslo dokumentu: 7089/00 09/04 FRANÇAI ENGLIH Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Číslo dokumentu 701729/01 01/704 Obsah Použití z hlediska určení..........................................strana 3 Montáž........................................................strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI36 701603 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016 Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor CZ PN7xxx 8000579 / 00 07 / 206 Obsah Úvodní poznámka...4. Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 3. Oblast nasazení...5

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6 3.1 Oblast

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010 Návod k obsluze Tlakový senzor PN50xx 704918 / 00 08 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010 Návod k obsluze R Hlídač proudění A300 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 4 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu strana 7 ontáž strana 8 Elektrické připojení strana 0 Programování strana

Více

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR7432 704773 / 00 04 / 20 Obsah Poznámka na úvod...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI30 701604 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI694 704889 / 00 08 / 2010 Obsah 1 1 Poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI26.. 701637/02 02/02 Obsah Bezpečnostní pokyny 5 Ovládací a signalizační prvky 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00 Návod k obsluze Kapacitní přibližovací spínač KW číslo dokumentu: 701641/00 Obsah 1. Použití z hlediska určení.............................................strana 2 2. Montáž..........................................................strana

Více

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010 Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP2001 704795 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Vysvětlení znaků 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Objem dodávky 4 4 Použití z hlediska určení 4 5 Funkce 4

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 CZ 80011616 / 00 11 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 1.1 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití

Více

Elektronický senzor pro lineární ventily

Elektronický senzor pro lineární ventily Návod k obsluze R Elektronický senzor pro lineární ventily číslo dokumentu: 701846/00 05/2004 Obsah 1 Použití z hlediska určení..........................................strana 2 2 Montáž.......................................................strana

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Použití hlavního připojení G1/8

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx Návod k obsluze R Kombinovaný tlakový senzor PF30xx Obsah Bezpečnostní instrukce..................... 16 Ovládací a signalizační prvky............. page 16 1. Použití z hlediska určení...................

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D0523 80000453 / 01 01 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 6 4.1 Zpracování

Více

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí Návod k použití Reflexní světelný snímač s vycloněním pozadí OJ 701401/03-07/02 Funkce a vlastnosti Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k obsluze. Barevný senzor ODC. číslo dokumentu: 701235 /03/08/03

Návod k obsluze. Barevný senzor ODC. číslo dokumentu: 701235 /03/08/03 Návod k obsluze R Barevný senzor ODC číslo dokumentu: 70 /0/08/0 Použití z hlediska určení Barevný senzor zjišťuje bezkontaktně barevné předměty a materiály ve snímacím nebo reflektorovém provozu. Montáž

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 3.1 Oblast použití 4 3.2 Omezení oblasti

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI5011 CZ 704332 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Princip funkce Hlídání proudění 4 3 Montáž 5

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory CZ 700 / 00 0 / 009 Obsah Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Montáž. Upozornění pro vazební a nevazební montáž Elektrické připojení. Systémy připojení. Programování

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI214x 704776 / 00 04 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 3.2 Omezení

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

Návod k obsluze. Reflexní světelný snímač OG. Dokument č. 701165/04

Návod k obsluze. Reflexní světelný snímač OG. Dokument č. 701165/04 Návod k obsluze R Reflexní světelný snímač OG Dokument č. 701165/04 Použití z hlediska určení Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím signálem.

Více

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011 Návod k obsluze Elektronický manometr PG24xx 706086/00 08/20 Obsah Úvodní poznámka...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3. Oblast nasazení...4 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI5001 704056 / 03 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Popis funkce hlídání proudění 4 3 Montáž 5 3.1 Místo

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012 Návod k obsluze Průtokový senzor Q0500 706211 / 00 05 / 2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5 4.1 Zpracování měřících

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D6000 CZ 706092 / 01 03 / 2012 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 4 4 Funkce 5 4.1 Zpracování

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ08xx 80007228 / 01 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku U7000 704852 / 00 07 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 5 4.1 ožnosti vyhodnocení

Více

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015 Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine CZ RxP5xx 706393/00 02/205 Obsah Úvodní poznámka 4. Odkazy k tomuto dokumentu 4.2 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 2. Všeobecně 4 2.2 Montáž

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM20 číslo dokumentu: 701955/00 04/05 ENGLISH DEUTSCH Obsah 1 Použití z hlediska určení............................ strana 3 2 Použití ve stavu při dodání..........................

Více

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování...

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování... Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor Číslo dokumentu: 701852/00 10/04 LK12 Obsah Všeobecná část Ovládací a signalizační prvky.................. strana 4 Použití z hlediska určení......................strana

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Návod k obsluze Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Úvodní informace Přístroj měří bezkontaktně a kontaktně (snímač typu K) povrchovou teplotu. Umožňuje uchovat naměřené hodnoty ve vnitřní paměti

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 Návod k montáži Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 číslo dokumentu: 704106 / 01 05 / 2007 Obsah Bezpečnostní pokyny..................................................strana 3 Použití z

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570 Návod k obsluze R Řídící jednotka pro kontrolu polohy P77 7 7 7 Obsah Bezpečnostní pokyny..................... strana Použití z hlediska určení................... strana ontáž................................

Více

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 2 3 2, sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV 9 2 3 4 6

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Hlídače HJ1xx, HJ3xx proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Hlídače HJ1xx, HJ3xx proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod Hlídače HJxx, HJxx proudového maxima, hlavního jističe Uživatelský návod 560 Rychnov nad Kněžnou Tel:+0 9560,9580 Obsah.... 5. 6. 7. Popis výrobku... Funkce přístroje... Typová řada HJ 0x (HJx)... Typová

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

Hlídače HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Hlídače HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod Hlídače HJ10RX, HJ06RX proudového maxima, hlavního jističe Uživatelský návod 2 Tel:+20 95602,9580 Obsah 1. 2... 5. 6. 7. 8. Popis výrobku... MTP měřící transformátory proudu... Funkce přístroje... Typová

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011 Návod k obsluze agneticko-induktivní senzor proudění 6000 CZ 704969/00 01/2011 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část

REG10. návod k instalaci a použití 2.část Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka skleníkového clonění HSC Obsah: 1.0 Obecný popis...2 1.1 Popis programu...2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...2 1.3

Více

EGMedical, s r. o. IRC čítač

EGMedical, s r. o. IRC čítač EGMedical, s r. o. IRC čítač Návod k obsluze Verze firmware 1.0, verze CPLD 1.0 Návod z 27. 7. 2006 1 EGMedical, s.r.o. www.strasil.net Obsah Instalace modulu...3 Základní popis modulu...3 Technické údaje...3

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010 Návod k obsluze tlakový senzor PN78xx 704788 / 00 05 / 200 Obsah Poznámka3. Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4 Funkce 5 4. Zpracování měřících signálů 5 4.2 pínací

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ / / 2010

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ / / 2010 Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 70467 / 02 02 / 2010 Obsah 1 Úvodní poznámky... 1.1 Použité symboly... 2 Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení... 4.1 Příklady použití... 4 4 Montáž...

Více

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/.

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/. Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm Senzory proudění www.ifm.com/cz/mid Pro průmyslové použití Průtokový senzor

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více