Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016"

Transkript

1 Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor CZ PN7xxx / / 206

2 Obsah Úvodní poznámka...4. Použité symboly Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Oblast nasazení Funkce Komunikace, parametrizace, vyhodnocení Spínací funkce IO-Link Montáž Elektrické připojení Ovládací a signalizační prvky Menu Struktura Menu Hlavní Menu Vysvětlení Menu Vysvětlení k rovině Menu Vysvětlení k rovině 2 Menu Parametrizování Parametrizační proces všeobecně Konfigurovat zobrazení (volitelné) Stanovit výstupní signály Stanovit výstupní funkce Stanovit spínací meze pro hysterézní funkci Stanovit spínací meze pro okénkovou funkci Nastavení uživatelem (volitelné) Nastavit dobu zpoždění pro spínací výstupy Stanovit spínací logiku pro spínací výstupy Stanovit tlumení spínacího signálu Přečtení min. / max. hodnotu pro systémový tlak Všechny parametry převést zpět na nastavení z výroby Stanovit barevné přiřazení displeje Grafické znázornění přepínání barev displeje...9 2

3 0 Provoz Nastavení čtení parametrů Vlastní diagnostika / ukazatele poruch...22 Technická data a rozměrové náčrtky Nastavovací rozsahy Další technická data Nastavení z výroby...24 CZ 3

4 Úvodní poznámka. Použité symboly Návod k postupu > Reakce, výsledek [ ] Označení tlačítek, spínacích ploch nebo zobrazení Vzájemný odkaz Důležitá informace Při nedbání správného postupu jsou možné chybné funkce nebo poruchy Informace Doplňující informace 2 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento dokument. Přesvědčte se, zda je výrobek bez omezení vhodný pro Vaši aplikaci. Nedodržování návodu k obsluze nebo technických údajů může vést k věcným škodám a/nebo k poškození zdraví personálu. U všech aplikací vyzkoušejte snášenlivost materiálu senzoru s měřeným médiem. Bezproblémový stav přístroje v době jeho provozu může být zaručen jen tehdy, pokud se přístroj používá jen pro měření látek, vůči kterým jsou matriály, přicházející při procesu do kontaktu, odolné 3. Oblast nasazení. Při použití přístroje v aplikacích pro plyn s tlakem> 25 bar musí být pokyny uvedené v kapitole 3., pro přístroje s označením ** ) bezpodmínečně dodrženy! Odpovědnost, zda může být měřící přístroj pro konkrétní aplikaci použit, spočívá na provozovateli. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za důsledky chybného použití ze strany provozovatele. Nesprávná montáž a provoz měřícího přístroje vede ke ztrátě záručních nároků. 4

5 3 Použití z hlediska určení Přístroj hlídá systémový tlak strojů a zařízení. 3. Oblast nasazení Druh tlaku: relativní tlak Objednací číslo Měřící rozsah Přípustný přetlak * ) Destrukční tlak bar psi bar psi bar psi Tlakový snímač s vnitřním závitem G¼ PN PN PN PN7092** PN7093** PN7094** , PN ,5 0 36, PN , PN ,5...4, Tlakový snímač s vnějším závitem G¼ PN PN PN PN7592** PN7593** PN7594** , PN ,5 0 36, PN , PN ,5...4, * ) Při statickém přetlaku nebo max. 00 Mio. tlakových cyklů. ** ) Pro aplikace u plynu > 25 bar jsou používány přístroje s měřicím rozsahem 250 bar! Pro rozsah bar mohou být pro aplikace s plynem alternativně použity senzory PN7072 nebo PN7572. MPa = (měřené hodnoty v bar) 0 kpa = (měřené hodnoty v bar) x 00 CZ 5

6 Statické a dynamické přetlaky, které přesahují stanovený přetlak, je třeba vhodnými opatřeními potlačit. Stanovený destrukční tlak nesmí být překročen. Již při krátkodobém překročení destrukčního tlaku může být přístroj zničen. POZOR: Nebezpečí zranění! Směrnice pro tlaková zařízení (DGRL): Přístroje odpovídají čl. 3 odst. (3) směrnice 97/23 / ES a jsou navrženy a vyrobeny pro "ne- přehřáté kapaliny" skupiny tekutin 2 v souladu se správnou technickou praxí. Omezení v stabilních plynů v souvislosti s DGRL. 2 Bezpečnostní pokyny. 4 Funkce Přístroj zobrazuje na displeji aktuální systémový tlak. To vytváří výstupní signály v závislosti na provozním režimu a nastavení parametrů. Navíc jsou k dispozici přes IO-Link procesní data. Přístroj je určen pro obousměrnou komunikaci. Proto jsou k dispozici následující možnosti: --Dálkové zobrazení: Čtení a zobrazení aktuálního systémového tlaku. --Dálková parametrizace Číst a měnit aktuální nastavení parametrů. -- IO-Link-parametrizace Komunikace, parametrizace, vyhodnocení OUT (Pin 4) OUT2 (Pin 2) Spínací signál pro systémový tlak - mezní hodnota Komunikace přes IO-Link Spínací signál pro systémový tlak - mezní hodnota 6

7 4.2 Spínací funkce OUTx změní svůj spínací stav při překročení nebo nedosažení nastavených spínacích mezí (SPx, rpx). Volitelné jsou přitom následující spínací funkce: Hysterezní funkce / spínač: [OUx] = [Hno] ( Obr. ). Hysterezní funkce / rozpínač: [OUx] = [Hnc] ( Obr. ). Nejprve bude stanoven spínací bod (SPx), pak zpětný spínací bod (rpx). Tato, takto definovaná hystereze, je zachována při jakékoli další změně SPX. Okénková funkce / spínač: [OUx] = [Fno] ( Obr. 2). Okénková funkce / rozpínač: [oux] = [Fnc] ( Obr. 2). Šířka okénka je nastavitelná pomocí vzdáleností FHx od FLx. FHx = horní hodnota, FLx = dolní hodnota. CZ P 2 SP rp HY FH FL 0 0 t Hno Hnc P = Systémový tlak; HY = Hystereze; FE = Okénko 7

8 4.3 IO-Link Všeobecné informace Tento přístroj disponuje přes IO-link komunikačním rozhrarním, které pro svůj provoz předpokládá IO-Link způsobilý modul (IO-Link-Master). IO-Link rozhraní umožňuje přímý přístup k procesním a diagnostickým údajům a poskytuje možnost parametrizovat přístroj během provozu. Kromě toho je možná komunikace propojením point-to-point s USB kabelovým adaptérem. Více informací k IO-Link lze nalézt na adrese Další indformace IO-Link. Specifické informace k přístroji Pro konfiguraci IO-Link-přístroje nezbytné IODDs jako podrobné informace o procesní struktuře dat, diagnostické informace a parametrizační adresy naleznete v Další informace IO-Link. Parametrizační nástroje Všechny nezbytné informace na požadovaný IO-Link-Hardware a Software naleznete v Další informace IO-Link. 5 Montáž Před montáži a demontáži přístroje: Zajistit, aby bylo zařízení bez tlaku. Přístroj napojit na procesní připojení G¼. Pevně utáhnout. Doporučený utahovací moment: 25 až 35 Nm 8

9 6 Elektrické připojení Přístroj může být instalován pouze odborníky elektrotechnického oboru. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro instalaci elektrických zařízení. Napěťové napájení podle EN 5078, SELV, PELV. Uvést zařízení do stavu bez napětí. Přístroj připojit následujícím způsobem: BK BN BU WH Barvy vodičů černá hnědá modrá bílá BN WH BK BU L+ OUT2 OUT OUT: Spínací výstup nebo IO-Link OUT2: Spínaný výstup Barevné značení podle DIN EN Příklady zapojení 2 x p-spínající 2 x n-spínající 2 BN WH L+ 4 BK 4 BK 2: OUT2 3 2: OUT2 4: OUT BU 3 BU L 4: OUT L 2 BN WH L L+ CZ 9

10 7 Ovládací a signalizační prvky až 8: LED indikátor LED Spínací stav OUT (svítí, když je výstup propojený). LED 8 Spínací stav OUT2 (svítí, když je výstup 2 propojený). LED 2-7 Systémový tlak v uvedené měrné jednotce. 9: Tlačítko Enter [ ] --Zvolení parametru a potvrzení hodnoty parametru. 0 až : Šipkové tlačítko nahoru [ ] a dolů [ ] --Nastavení hodnot parametrů --(spojitě trvalým stlačením; krokově jednotlivými stlačeními). 2: Alfanumerické zobrazení, 4-místné --Zobrazení aktuálního systémového tlaku. --Zobrazení parametrů a hodnot parametrů. 0

11 8 Menu 8. Struktura Menu Hlavní Menu RUN 2 CZ Šedě podložené body Menu např. [ FH ]jsou aktivní pouze po výběru příslušného parametru.

12 8.2 Vysvětlení Menu 8.2. Vysvětlení k rovině Menu SPx/rPx FHx/FLx EF Horní / dolní mezní hodnota systémového tlaku, při níž OUT sepne s nastavenou hysterezí. SPx / rpx se rozsvítí, když bude v rozšířeném Menu funkce EF nastaven pro OUTx parametr [Hno] nebo [Hnc]. Horní / dolní mezní hodnota systémového tlaku, při níž OUT sepne při nastaveném okénku. FHx/FLx se rozsvítí, když bude v rozšířeném Menu funkce EF nastaven pro OUTx parametr [Fno] nebo [Fnc]. Rozšířené funkce / otevření roviny 2 Menu Vysvětlení k rovině 2 Menu res ou ou2 ds / ds2 dr / dr2 uni P-n Lo Hi dap colr cfl / cfh dis Provést znovunastavení z výroby. Výstupní funkce pro OUT: Spínací signál pro hodnoty tlakových mezí: Hysterezní funkce [H..] nebo okénková funkce [F..], vždy spínač [. no] nebo rozpínač [. nc]. Výstupní funkce pro OUT2: Spínací signál pro hodnoty tlakových mezí: Hysterezní funkce [H..] nebo okénková funkce (F..], vždy jako spínač (.no) nebo rozpínač (.nc]. Zpoždění sepnutí pro OUT / OUT2. Zpětné zpoždění sepnutí pro OUT / OUT2. Standardní rozměrová jednotka pro systémový tlak (zobrazení): [bar] / [mbar] / [MPA] / [kpa] / [PSI] / [inhg]. Spínací logika výstupů: pnp / npn. Paměť minimální hodnoty systémového tlaku. Paměť maximální hodnoty systémového tlaku. Tlumení měřícího signálu. Přiřazení barev displeje "červené" a "zelené" uvnitř rozsahu měření. Dolní / horní hodnota pro změnu barvy. Parametr je aktivní pouze po výběru volně definovaného barevného okna v parametru colr: [r-cf] nebo [G-cF]. Rychlost aktualizace a orientace zobrazení. 2

13 9 Parametrizování Během parametrizačního procesu zůstává přístroj v pracovním provozu. Provádí dále své hlídací funkce se stávajícími parametry, do ukončení parametrizace. 9. Parametrizační proces všeobecně Každé parametrizační nastavení potřebuje 3 kroky: Zvolit parametr [ ] stlačit, pro vstup do Menu. CZ [ ] nebo [ ] stlačit, dokud se nezobrazí požadovaný parametr. 2 Natavit hodnoty parametru nastavit [ ] stlačit do doby editace zvoleného parametru. [ ] nebo [ ] stlačit po dobu min. s. > > Po s: Nastavovaná hodnota bude změněna: krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě trvalým stačením. Číselné hodnoty budou trvale zvyšovány pomocí [ ] nebo snižovány pomocí [ ]. 3 Potvrdit hodnotu parametru Krátce [ ] stlačit. > > Parametr bude opět zobrazen. Nově nastavená hodnota bude uložena do paměti. Nastavit další parametry [ ] nebo [ ] stlačit, dokud se nezobrazí požadovaný parametr. Ukončení parametrizace [ ] nebo [ ] stlačit tak často, až bude zobrazena aktuální měřená hodnota nebo počkat 30 s. > > Přístroj se vrátí zpět k zobrazení měřené hodnoty. 3

14 Pokud se zobrazí [C.Loc] při pokusu o změnu hodnoty parametru, je komunikace IO-Link aktivní (přechodné uzavření). Pokud se zobrazí [S.Loc], je senzor přes software trvale uzamčen. Toto uzamčení lze odemknout pouze pomocí parametrizačního software. Střídání roviny Menu na rovinu Menu 2: [ ] stlačit pro vstup do Menu. [ ] nebo [ ] stlačit, až se zobrazí [EF]. [ ] stlačit. > > Zobrazí se první parametr podmenu (zde: [res]). Střídání roviny Menu na rovinu Menu 2, při použití parametrizačního software: Aktivovat spínací plochu [EF]. 4

15 Uzamčení / odemčení Přístroj je možno elektronicky uzamknout, tím je zabráněno neúmyslným chybným zadáním. Zajistěte, aby se přístroj nacházel v normálním pracovním provozu. [ ] + [ ] současně po dobu 0 s stlačit. > > [Loc] se zobrazí. 0 s Během provozu: [Loc] bude krátkodobě zobrazeno, když bude proveden pokus o změnu hodnoty parametrů Pro odemčení: [ ] + [ ] stlačit současně po dobu 0 s. > > [uloc] bude zobrazeno. CZ Stav při dodání: neuzamčen. 0 s Časová prodleva: Jestliže během nastavení parametru nebude po dobu 30 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj s nezměněnými hodnotami zpět do pracovního provozu. 5

16 9.2 Konfigurovat zobrazení (volitelné) [Uni] zvolit a stanovit rozměrovou jednotku: --[bar], [mbar], --[MPA], [kpa], --[PSI], --[inhg] Volba rozměrových jednotek závisí na příslušném typu přístroje. [dis] zvolit a stanovit rychlost aktualizace a orientaci zobrazení: --[d]: Aktualizace měřených hodnot každých 50 ms. --[d2]: Aktualizace měřených hodnot každých 200 ms. --[d3]: Aktualizace měřených hodnot každých 600 ms. --[rd], [rd2], [rd3]: Zobrazení jako d, d2, d3; otočena o [OFF] = zobrazení měřených hodnot je v Run-módu vypnuto. LED zůstanou aktivní i při vypnutém zobrazení. Chybová hlášení budou zobrazena i při vypnutém displeji. [d] nabízí i pro neklidné průběhy tlaku optimalizovanou čitelnost, jsou zde uložené odpovídající algoritmy! 9.3 Stanovit výstupní signály 9.3. Stanovit výstupní funkce [ou] zvolit a nastavit spínací funkci: --[Hno] = Hysterezní funkce/spínač --[Hnc] = Hysterezní funkce/rozpínač, --[Fno] = Okénková funkce/spínač, --[Fnc] = Okénková funkce/rozpínač. Zvolit [ou2] a nastavit spínací funkci: --[Hno] = Hysterezní funkce/spínač --[Hnc] = Hysterezní funkce/rozpínač, --[Fno] = Okénková funkce/spínač, --[Fnc] = Okénková funkce/rozpínač Stanovit spínací meze pro hysterézní funkci [ou] / [ou2] musí být nastaveny jako [Hno] nebo [Hnc]. [SP] / [SP2] zvolit a nastavit hodnotu, při níž výstup sepne. [rp] / [rp2] zvolit a nastavit hodnotu, při které výstup přepne zpět. rpx je trvale menší než SPx. Nastaveny mohou být pouze hodnoty, které leží pod hodnotou pro SPx. 6

17 9.3.3 Stanovit spínací meze pro okénkovou funkci [ou] / [ou2] musí být nastaveny jako [Fno] nebo [Fnc]. [FH] / [FH2] zvolit a nastavit horní mezní hodnotu. [FL] / [FL2] zvolit a nastavit dolní mezní hodnotu. FLx je vždy menší než FHx. Vkládány mohou být pouze hodnoty, které leží pod hodnotou pro FHx. 9.4 Nastavení uživatelem (volitelné) 9.4. Nastavit dobu zpoždění pro spínací výstupy [ds] / [ds2] = zpoždění při zapnutí pro OUT / OUT2. [dr] / [dr2] = zpoždění při zpětném sepnutí pro OUT / OUT2. [ds], [ds2], [dr] nebo [dr2] zvolit a nastavit hodnotu mezi 0 až 50 s (při 0 není doba zpoždění aktivní). CZ U tohoto přístroje je přiřazení parametrů [dsx] a [drx] ke spínacímupopřípadě zpětnému spínacímu bodu provedeno striktně dle směrnice VDMA Stanovit spínací logiku pro spínací výstupy [P-n] zvolit a nastavit [PnP] nebo [npn] Stanovit tlumení spínacího signálu [dap] zvolit a nastavit tlumící konstantu v sekunách. (T-hodnota: 63 %); Nastavitelná oblast 0, ,000 s Přečtení min. / max. hodnotu pro systémový tlak [Hi] nebo [Lo] zvolit a krátce stlačit [ ]. [Hi] = maximální hodnota, [Lo] = minimální hodnota. Vymazání paměti: [Hi] nebo [Lo] zvolit. [ ] nebo [ ] stlačit a držet stlačené, až bude zobrazeno [----]. Krátce [ ] stlačit. 7

18 9.4.5 Všechny parametry převést zpět na nastavení z výroby Zvolit [res]. Stlačit [ ] [ ] nebo [ ] stlačit a držet stlačené, až bude zobrazeno [----]. Krátce [ ] stlačit. Má smysl. poznamenat si vlastní nastavení před provedením funkce ( 2 Nastavení z výroby) Stanovit barevné přiřazení displeje [colr] zvolit a nastavit funkci: --[red] = displej má červenou barvu (hodnota měření je nezávislá). --[GrEn] = displej má zelenou barvu (hodnota měření je nezávislá). --[rou] = displej má červenou barvu, když OUT spíná. --[Gou] = displej má zelenou barvu, když UOT spíná. --[r2ou] = displej má červenou barvu, když OUT2 spíná. --[G2ou] = displej má zelenou barvu, když UOT2 spíná. --[r-2] = Displej má červenou barvu, když měřená hodnota leží mezi mezními hodnotami OUT a OUT2. --[G-2] = Displej má zelenou barvu, když měřená hodnota leží mezi mezními hodnotami OUT a OUT2. --[r-cf] = Displej má červenou barvu, když měřená hodnota leží mezi dvěmi volně definovanými mezními hodnotami [cfl]* ) a [cfh]* ). --[G-cF] = Displej má zelenou barvu, když měřená hodnota leží mezi dvěmi volně definovanými mezními hodnotami [cfl]* ) a [cfh]* ). * ) Parametr [cfl] a [cfh] je ve stromu nabídky Menu volitelný, když je aktivováno [r-cf] nebo [G-cF]. [cfl] zvolit a nastavit dolní mezní hodnotu (to je možné, když bude aktivováno [r-cf] nebo [G-cF]). > > Rozsah nastavení odpovídá rozsahu měření a je ohraničen shora [CFH]. [cfh] zvolit a nastavit horní mezní hodnotu (to je možné, když bude aktivováno [r-cf] nebo [G-cF]). > > Rozsah nastavení odpovídá rozsahu měření a je ohraničen zdola [cfl]. 8

19 9.4.7 Grafické znázornění přepínání barev displeje Přiřazení barvy displeje u parametru [rou] / [r2ou], režim Hysterezní funkce Přiřazení barvy displeje u parametru [Gou] / [G2ou], režim Hysterezní funkce OUT/ OUT2 OUT/ OUT2 CZ 2 2 Hodnota měření > spínací bod OUT/OUT2; Displej = červený Přiřazení barvy displeje u parametru [rou] / [r2ou], režim 0Okénková funkce Hodnota měření > spínací bod OUT/OUT2; Displej = zelený Přiřazení barvy displeje u parametru [Gou] / [G2ou], režim Okénková funkce FH/ FH2 FH/ FH2 FL/ FL2 FL/ FL2 2 2 Hodnota měření mezi FL/FL2 a FH/FH2; Displej = červený Přiřazení zelené barvy displeji Přiřazení červené barvy displeji Počáteční hodnota rozsahu měření 2 Koncová hodnota rozsahu měření Hodnota měření mezi FL/FL2 a FH/FH2; Displej = zelený 9

20 Přiřazení barvy displeje u parametru [r-2], režim Hysterezní funkce Přiřazení barvy displeje u parametru [G-2], režim Hysterezní funkce OUT2 OUT2 OUT OUT 2 2 Hodnoty měření mezi OUT a OUT2; Displej = červený Přiřazení barvy displeje u parametru Parameter [r-2], režim Okénková funkce Hodnoty měření mezi OUT a OUT2; Displej = zelený Přiřazení barvy displeje u parametru [G-2], režim Okénková funkce FL2 FL2 FH FH FL FH2 FL FH2 2 2 Hodnoty měření mimo FL...FH a FL2...FH2; Displej = červený Hodnoty měření mimo FL...FH a FL2...FH2; Displej = zelený Přiřazení zelené barvy displeji Přiřazení červené barvy displeji Počáteční hodnota rozsahu měření 2 Koncová hodnota rozsahu měření FL/FL2 Dolní mezní hodnota okénkové funkce výstupu OUT / OUT2 FH/FH2 Horní mezní hodnota okénkové funkce výstupu OUT / OUT2 20

21 Přiřazení barvy displeji u parametru [r-cf] je nezávislé na OUT / OUT2. Přiřazení barvy displeji u parametru [G-cF] je nezávislé na OUT / OUT2 CZ cfl cfh cfl cfh 2 2 Hodnoty měření mezi cfl a cfh; Displej = červený Hodnoty měření mezi cfl a cfh; Displej = zelený Přiřazení zelené barvy displeji Přiřazení čerené barvy displeji Počáteční hodnota rozsahu měření 2 Koncová hodnota rozsahu měření cfl Dolní mezní hodnota (nezávislá na výstupní fuknci) cfh Horní mezní hodnota (nezávislá na výstupní fuknci) 0 Provoz Po zapnutí napájecího napětí se přístroj nachází v provozním Run-módu (= normální pracovní provoz). Provádí své měřící a vyhodnocovací funkce a vytváří výstupní signály podle nastavených parametrů. Provozní signalizace 7 Ovládací a signalizační prvky. 0. Nastavení čtení parametrů [ ] stlačit [ ] nebo [ ] stlačit, dokud se nezobrazí požadovaný parametr. Krátce [ ] stlačit. > > Přístroj zobrazí na cca. 30 s příslušnou hodnotu parametru, pak se změní v zobrazení procesní hodnoty. 2

22 0.2 Vlastní diagnostika / ukazatele poruch Přístroj používá rozsáhlé možnosti k vlastní diagnostice. Během provozu se samočinně kontroluje. Varování a chybové stavy jsou zobrazeny na displeji (i když je displej vypnutý), kromě toho jsou tyto k dispozici přes IO-Link. Zobrazení Status-LED OUT Status-LED OUT2 Druh chyby Náprava žádná Napájecí napětí je příliš nízké. Výšku napájecího napětí zkontrolovat / korigovat. SC bliká bliká Nadproud na spínacím výstupu OUT + OUT2 * ) SC bliká Nadproud na spínacím výstupu OUT * ). SC2 bliká Nadproud na spínacím výstupu OUT2 * ). Spínací výstupy zkontrolovat na zkrat nebo nadproud; Chybu odstranit. Spínací výstup OU zkontrolovat na zkrat nebo nadproud; Chybu odstranit. Spínací výstup OU2 zkontrolovat na zkrat nebo nadproud; Chybu odstranit. C.Loc S.Loc Nastavení parametrů pomocí tlačítek vypnuto, nastavení parametrů pomocí komunikace IO-Link je aktivní ( 9.) Nastavení tlačítek přes parametrizační software uzamčeno. Změna parametrů je odepřena. ( 9.). Počkejte na dokončení nastavení parametrů pomocí IO-Link. Odemknutí pouze přes IO-Link rozhraní / parametrizace je možná. OL UL 22 Procesní hodnota příliš vysoká. (rozsah měření je překročen) Procesní hodnota příliš nízká (rozsah měření je podkročen) Systémový tlak zkontrolovat / redukovat /zvolit přístroj s odpovídajícím měřícím rozsahem. Systémový tlak zkontrolovat / zvýšit /zvolit přístroj s odpovídajícím měřícím rozsahem. * ) Postižený výstup zůstává deaktivovaný po dobu trvání nadproudu / zkratu

23 Technická data a rozměrové náčrtky. Nastavovací rozsahy PN760 PN7560 PN7070 PN7570 PN707 PN757 PN7092 PN7592 PN7093 PN7593 PN7094 PN7594 PN7096 PN7596 PN7097 PN7597 ΔP = přírůstek SP / SP2 rp / rp2 min max min max ΔP bar psi MPa 0,4 60 0,2 59,8 0,2 bar psi MPa 0,4 40 0,2 39,8 0,2 bar psi MPa 0,2 25 0, 24,9 0, bar 00 0,5 99,5 0,5 psi MPa 0, 0 0,05 9,95 0,05 bar 0,2 25 0, 24,9 0, psi MPa 0,02 2,5 0,0 2,49 0,0 bar -0,9 0-0,95 9,95 0,05 psi -3, ,5 0,5 MPa -0,09 0,095 0,995 0,005 bar 0,02 2,5 0,0 2,49 0,0 psi 0,4 36,2 0,2 36 0,2 kpa mbar psi 0, 4,5 0,05 4,45 0,05 kpa 00 0,5 99,5 0,5 inhg 0,2 29,5 0, 29,4 0, CZ 23

24 PN7099 PN7599 ΔP = přírůstek SP / SP2 rp / rp2 min max min max ΔP mbar psi -4,3 4,5-4,4 4,4 0, kpa inhg ,6-29,2 29,4 0,2.2 Další technická data Další technická data a rozměrový náčrtek jsou uvedeny na Nové vyhledávání zadat číslo výrobku. 2 Nastavení z výroby Nastavení z výroby Nastavení uživatelem SP 25% MEW* rp 23% MEW* OU Hno OU2 Hno SP2 75% MEW * rp2 73% MEW * ds 0,0 dr 0,0 ds2 0,0 dr2 0,0 P-n PNP dap 60 Uni bar / mbar colr red dis d2 * = Nastavena je procentuální hodnota vzhledem ke koncové hodnotě rozsahu měření (MEW) odpovídajícího senzoru v bar / mbar (u PN7xx9 procentuání hodnota rozpětí). 24

25 CZ Další informace na 25

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010 Návod k obsluze Tlakový senzor PN50xx 704918 / 00 08 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Použití hlavního připojení G1/8

Více

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR7432 704773 / 00 04 / 20 Obsah Poznámka na úvod...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015 Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine CZ RxP5xx 706393/00 02/205 Obsah Úvodní poznámka 4. Odkazy k tomuto dokumentu 4.2 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 2. Všeobecně 4 2.2 Montáž

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: 704120/01 11/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................................strana 3 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ08xx 80007228 / 01 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Zpracování

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI694 704889 / 00 08 / 2010 Obsah 1 1 Poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007 Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN20 704027 / 00 06 / 2007 Obsah Přehled menu 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 Použití z hlediska určení 5 Druhy provozu 7 ontáž 8 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 3.1 Oblast použití 4 3.2 Omezení oblasti

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 CZ 80011616 / 00 11 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 1.1 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010 Návod k obsluze tlakový senzor PN78xx 704788 / 00 05 / 200 Obsah Poznámka3. Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4 Funkce 5 4. Zpracování měřících signálů 5 4.2 pínací

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011 Návod k obsluze Elektronický manometr PG24xx 706086/00 08/20 Obsah Úvodní poznámka...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3. Oblast nasazení...4 4 Funkce...5

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI36 701603 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010 Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP2001 704795 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Vysvětlení znaků 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Objem dodávky 4 4 Použití z hlediska určení 4 5 Funkce 4

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Číslo dokumentu 701729/01 01/704 Obsah Použití z hlediska určení..........................................strana 3 Montáž........................................................strana

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D0523 80000453 / 01 01 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 6 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04 Návod k obsluze R Tlakový senzor PN0XX číslo dokumentu: 7089/00 09/04 FRANÇAI ENGLIH Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PF2652 číslo dokumentu: 701764/00 03/03 2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 5 Ovládací a signalizační prvky strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI214x 704776 / 00 04 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 3.2 Omezení

Více

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení

Více

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012 Návod k obsluze Průtokový senzor Q0500 706211 / 00 05 / 2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5 4.1 Zpracování měřících

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI30 701604 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty Série PR Tlakový snímač, Série PE5 Spínací tlak: - bar Elektronický Výstupní signál Digitální: výstup - výstupy IO-Link Elektr. přípoj: Zástrčka, Mx, -pólový Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení Nastavitelná

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI26.. 701637/02 02/02 Obsah Bezpečnostní pokyny 5 Ovládací a signalizační prvky 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory CZ 700 / 00 0 / 009 Obsah Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Montáž. Upozornění pro vazební a nevazební montáž Elektrické připojení. Systémy připojení. Programování

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku U7000 704852 / 00 07 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 5 4.1 ožnosti vyhodnocení

Více

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6 3.1 Oblast

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx Návod k obsluze R Kombinovaný tlakový senzor PF30xx Obsah Bezpečnostní instrukce..................... 16 Ovládací a signalizační prvky............. page 16 1. Použití z hlediska určení...................

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80003301 / 00 09 / 2013

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80003301 / 00 09 / 2013 Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80000 / 00 09 / 20 Obsah Úvodní poznámka. Použité symboly 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 4. Příklady použití 4 4 Montáž 5 4. Použití jako senzor hladiny

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00 Návod k obsluze Kapacitní přibližovací spínač KW číslo dokumentu: 701641/00 Obsah 1. Použití z hlediska určení.............................................strana 2 2. Montáž..........................................................strana

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ / / 2010

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ / / 2010 Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 70467 / 02 02 / 2010 Obsah 1 Úvodní poznámky... 1.1 Použité symboly... 2 Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení... 4.1 Příklady použití... 4 4 Montáž...

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI5011 CZ 704332 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Princip funkce Hlídání proudění 4 3 Montáž 5

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D6000 CZ 706092 / 01 03 / 2012 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 4 4 Funkce 5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010 Návod k obsluze R Hlídač proudění A300 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 4 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu strana 7 ontáž strana 8 Elektrické připojení strana 0 Programování strana

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI5001 704056 / 03 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Popis funkce hlídání proudění 4 3 Montáž 5 3.1 Místo

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011 Návod k obsluze agneticko-induktivní senzor proudění 6000 CZ 704969/00 01/2011 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5

Více

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí Návod k použití Reflexní světelný snímač s vycloněním pozadí OJ 701401/03-07/02 Funkce a vlastnosti Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LMTx0x LMTx1x LMTx2x / / 2014

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LMTx0x LMTx1x LMTx2x / / 2014 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LMTx0x LMTx1x LMTx2x CZ 80223649 / 00 10 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3.1

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM20 číslo dokumentu: 701955/00 04/05 ENGLISH DEUTSCH Obsah 1 Použití z hlediska určení............................ strana 3 2 Použití ve stavu při dodání..........................

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní průtokový senzor SM9000 SM9100 SM2000 SM2100 706222B1 / 00 05 / 2014

Návod k obsluze Magneticko-induktivní průtokový senzor SM9000 SM9100 SM2000 SM2100 706222B1 / 00 05 / 2014 Návod k obsluze Magneticko-induktivní průtokový senzor CZ SM9000 SM9100 SM2000 SM2100 706222B1 / 00 05 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 5 1.1 Použité symboly 5 1.2 Použitá varovná upozornění 5 2 Bezpečnostní

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Návod k obsluze Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Úvodní informace Přístroj měří bezkontaktně a kontaktně (snímač typu K) povrchovou teplotu. Umožňuje uchovat naměřené hodnoty ve vnitřní paměti

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Elektronický senzor pro lineární ventily

Elektronický senzor pro lineární ventily Návod k obsluze R Elektronický senzor pro lineární ventily číslo dokumentu: 701846/00 05/2004 Obsah 1 Použití z hlediska určení..........................................strana 2 2 Montáž.......................................................strana

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Návod k obsluze Binární hladinový sensor. LMTx0x LMTx1x LMTx2x / / 2014

Návod k obsluze Binární hladinový sensor. LMTx0x LMTx1x LMTx2x / / 2014 Návod k obsluze Binární hladinový sensor CZ LMTx0x LMTx1x LMTx2x 80004954 / 00 05 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...4 3.1

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151 hladké čelo akustického měniče závitové pouzdro M18, zalité připojení konektorem M12x1 teplotní kompenzace mrtvá zóna: 15 cm rozsah: 100 cm rozlišení: 1 mm vyzařovací úhel: 16 Spínací výstup PNP spínací

Více

Instrukce pro uživatele. AS-i DP Controler AC1005 / AC1006

Instrukce pro uživatele. AS-i DP Controler AC1005 / AC1006 Instrukce pro uživatele AS-i DP Controler AC005 / AC006 70403 Obsah Strana Použití z hlediska určení..................... 3 Montáž..................... 3 Elektrické připojení..................... 4 Ovládací

Více

Návod k obsluze binární hladinový sensor LMT / / 2012

Návod k obsluze binární hladinový sensor LMT / / 2012 Návod k obsluze binární hladinový sensor LMT121 706158 / 00 04 / 2012 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3.1 Oblast nasazení...4

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/.

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/. Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm Senzory proudění www.ifm.com/cz/mid Pro průmyslové použití Průtokový senzor

Více

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.:

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.: Hlídač periody otáček rev.: 10.4.2006 REDIS - spol. s r. o. Hrnčířská 33, 602 00 BRNO Tel.: 541 217 172 Fax: 541 218 394 Email: info@redis.cz Internet: www.redis.cz Popis HPO je malé elektronické zařízení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 Návod k montáži Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 číslo dokumentu: 704106 / 01 05 / 2007 Obsah Bezpečnostní pokyny..................................................strana 3 Použití z

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Motorizované přepínače ATyS - přehled

Motorizované přepínače ATyS - přehled Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Přepínače SOCOMEC Motorizované přepínače ATyS - přehled Přehled Přístroje ATyS s dálkovým nebo automatickým ovládáním tvoří ucelenou

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

Návod k obsluze. Barevný senzor ODC. číslo dokumentu: 701235 /03/08/03

Návod k obsluze. Barevný senzor ODC. číslo dokumentu: 701235 /03/08/03 Návod k obsluze R Barevný senzor ODC číslo dokumentu: 70 /0/08/0 Použití z hlediska určení Barevný senzor zjišťuje bezkontaktně barevné předměty a materiály ve snímacím nebo reflektorovém provozu. Montáž

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Tlaková čidla SPAW, s displejem

Tlaková čidla SPAW, s displejem Všeobecné údaje 9 rozsahů tlaku 1 +1 bar až 0 +100 barů 4místný displej LED, dobře čitelný, robustní stupeň krytí IP67 displej otočný o 360 přesnost 1 %, opakovatelná přesnost 0,15 % teplota média 20 85

Více

KM113.02 - VERZE OUTDOOR

KM113.02 - VERZE OUTDOOR Komunikační modul pro ovládání klimatizačního zařízení LG KM113.02 - VERZE OUTDOOR TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Bezpečnostní předpisy Instalace Provoz a údržba OBSAH 1. Bezpečnost strana 3 2. Popis aplikace strana

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus PC link - Software Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Pro absolutní nebo relativní tlak Dva mezní výstupy s PNP přechody Napájení přes proudovou smyčku 4...20 ma Celokovové robustní průmyslové provedení, materiál

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více