Myèka na nádobí. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myèka na nádobí. Návod k použití"

Transkript

1 Myèka na nádobí Návod k použití

2

3 Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu a poškození zaøízení. Uložte si prosím tyto dokumenty na bezpeèné místo pro pozdìjší použití. Tato provozní pøíruèka byla sestavena pro nìkolik rùzných spotøebièù, takže nìkteré vlastnosti, které jsou zde popsány, se vašeho modelu nemusí týkat.

4 Obsah Úvod 2 3 Likvidace Strana 3 Likvidace obalù...3 Likvidace starého zaøízení...3 Bezpeènostní pokyny Strana 3 Pøed instalací...3 Pøed prvním použitím...3 Bezpeènost dìtí...4 Každodenní provoz...4 Problémy...4 Seznámení se spotøebièem Strana 5 Vzhled spotøebièe...5 Ovládací panel Jak myèku používat Strana 6 Zmìkèování vody...6 Pøidávání soli do myèek nádobí...7 Plnìní solí...8 Plnìní dávkovaèe lešticího pøípravku...8 Plnìní dávkovaèe mycího prostøedku...8 Pøípravky na mytí nádobí Co by se v myèce nemìlo mýt Strana 0 6 Plnìní myèky 7 Strana 0 Obecné informace...0 Spodní košík... Košík na pøíbory... Horní košík...2 Ošetøování a èištìní Strana 4 Èištìní filtrù...4 Èištìní ostøikovacích ramen...5 Èištìní filtrové vložky...5

5 8 9 0 Provoz myèky Strana 6 Funkèní tlaèítka...7 Používání myèky...8 Volba programu...9 Pøidávání funkcí do programu...9 Èasová prodleva...9 Dìtská pojistka...20 Ukazatel soli...2 Ukazatel lešticího pøípravku...2 Nastavení ukazatele lešticího pøípravku...2 Zrušení programu...2 Zmìna programu...22 Zobrazení postupu programu...22 Ukazatele soli a lešticího pøípravku...22 Tabulka programù...23 Øešení problémù: co dìlat, když... Strana 25 Myèka nefunguje...25 Výsledky mytí jsou neuspokojivé...26 Technické údaje Strana 32 2 Pokyny pro montáž Strana 32 Poznámky k bezpeènosti instalace...32 Instalace myèky...33 Pøipojení vody...33 Odtok vody...34 Elektrické zapojení...34 Servis Strana 35 2

6 Likvidace Likvidace obalù Obaly a nìkteré souèásti vašeho zaøízení jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálù. Tyto materiály jsou oznaèeny symbolem recyklace a pøíslušným typem materiálu (PE, PS, POM). Pøed zahájením provozu sejmìte obal a zlikvidujte ho podle platných pøedpisù. Upozornìní Obalové materiály mohou být nebezpeèné pro dìti. Sbìrový materiál odnášejte do sbìrny. Další informace o likvidaci odpadu vám podají místní úøady. Likvidace starého zaøízení Starou myèku zlikvidujte podle místních smìrnic pro likvidaci odpadu. Pro zamezení rizika nejprve spotøebiè znehodno te, než ho budete likvidovat. Vytáhnìte hlavní zástrèku a pøeøíznìte napájecí kabel. Zniète zámek dvíøek. 2 Bezpeènostní pokyny 3 Pøed instalací Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotøebièe bìhem pøepravy. Poškozený sspotøebiè se nesmí za žádných okolností instalovat. V pøípadì pochybností kontaktujte svého dodavatele. Pøed prvním použitím Viz poznámky k instalaci na stranì 32. Uzemnìní by mìl instalovat kvalifikovaný elektrikáø. Výrobce nenese odpovìdnost za jakoukoliv škodu zpùsobenou provozem zaøízení bez patøièného uzemnìní. Pøed zahájením provozu systému zkontrolujte, zda informace na typovém štítku odpovídají vaší napájecí síti. Bìhem instalace musí být myèka odpojena ze sítì.

7 Zaøízení nesmí být pøipojeno k síti prodlužovací šòùrou. Prodlužovací kabely nesplòují nezbytné požadavky na bezpeènost (napøíklad proti riziku pøehøátí). Používejte pouze originální zástrèku dodanou s výrobkem. Zástrèka musí být po instalaci volnì pøístupná. Bezpeènost dìtí Nenechejte dìti, aby si se strojem hrály. Pøípravky na mytí nádobí jsou žíravé a mohou zpùsobit poranìní oèí, úst a krku. Pøeètìte si prosím bezpeènostní pokyny výrobce pøípravkù. Pokud je myèka otevøena, nenechávejte kolem ní dìti bez dozoru, protože zaøízení mùže ještì obsahovat zbytky pøípravku. Voda v myèce není pitná. Nebezpeèí poranìní žíravými pøísadami. Dlouhé ostré pøedmìty (napøíklad servírovací vidlièky, krájecí nože na chleba) vkládejte do košíku s pøíbory ostrým koncem dolù nebo do vodorovné polohy do horního košíku, aby nedošlo k úrazu. Každodenní provoz Myèku používejte výhradnì pro tyto domácí úèely: mytí nádobí v domácnosti. Nepoužívejte chemická rozpouštìdla; nebezpeèí výbuchu. Nesedejte si a nestùjte na otevøených dvíøkách ani na nì nepokládejte jiné pøedmìty. Neotvírejte dvíøka, když je stroj v provozu, protože by mohla uniknout horká pára nebo horká voda. Nechávejte dvíøka otevøená, otevøené dveøe mohou pøedstavovat riziko. Problémy Opravy a úpravy zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný personál zákaznických služeb. V pøípadì problému nebo pøed provedením opravy odpojte zaøízení ze sítì. - Odpojte zaøízení vytažením ze sítì - Vypnìte napájení Netahejte za kabel, tahejte za zástrèku. Vypnìte dodávku vody. 4

8 3 Seznámení se spotøebièem Pohled na spotøebiè Ovládací panel Tlaèítko start/stop/zrušení programu Tlaèítko pro polovièní náplò Tlaèítko pro výbìr programu Displej Tlaèítko (+) Kryt (podle typu modelu) 2 Horní košík na nádobí s polièkou 3 Vodící kolejnice pro horní košík na nádobí 4 Horní ostøikovací rameno 5 Spodní košík 6 Zásobník na sùl 7 Košík na pøíbory 8 Spodní ostøikovací rameno 9 Dávkovaè pøípravku na nádobí 0 Filtry Dvíøka 2 Ovládací panel 3 Ventilátorový systém sušení (podle typu modelu) 9 Tlaèítko (-) Svìtelný indikátor startu/zastavení/zrušení programu Vypínaè Držadlo 6 Tlaèítko pøídavného sušení 2

9 4 Dùležité Pøípojky elektøiny a vody k myèce musí být v souladu s pokyny uvedenými v této pøíruèce. Zmìkèování vody Myèky potøebují pomìrnì mìkkou vodu. V pøípadì, že tvrdost pøekroèí 6 dh, vápno v ní obsažené bude na nádobí vytváøet usazeniny. Aby se tomu zabránilo, automatický systém pøidává speciální sùl ke zmìkèení vody tak, aby se dosáhnulo nejlepšího možného stupnì mytí a sušení. O tvrdosti vody v místì vašeho bydlištì vám poskytne informaci pøíslušný vodárenský podnik, pøípadnì použijte pøiložený testovací proužek, pomocí nìhož zmìøíte tvrdost vody: a Jak myèku používat Minuta Vyjmìte testovací proužek z balíèku. b Otoète kohoutek a nechte vodu asi minutu odtéci. c d e f Sekunda Testovací proužek ponechte pod vodou asi sekundu. Vyjmìte proužek z proudu vody a protøepejte ho. Minuta Poèkejte minutu. Proužek vám ukáže úroveò tvrdosti.. Pøed zapnutím zaøízení stisknìte tlaèítko nastavení programu a držte toto tlaèítko stisknuté. 2. Zapnìte zaøízení pomocí tlaèítka zap./vyp., poté tlaèítko uvolnìte. 3. Podržte tlaèítko nastavení programu stisknuté po dobu 3 sekund. 4. Pøednastavená regeneraèní fáze uložená ve vašem spotøebièi se zobrazí ve formátu "r..." a indikátor start / stop / zrušit zaène blikat. "r" se zobrazí na displeji, pokud je regeneraèní fáze uložená ve vašem stroji "r". 5. Uvolnìte tlaèítko pro výbìr programu. 6. Tvrdost vody je možno nastavit na požadovanou hodnotu stiskem tlaèítek (+) a (-). (Porovnejte testovací proužek a tabulku stupòù tvrdosti.) Na displeji se zobrazí pøíslušná informace. 7. Jakmile jste provedli nastavení úrovnì tvrdosti vody, stiskem tlaèítka start / stop / zrušit uložíte hodnotu. Kontrolka tlaèítka start / stop / zrušit nyní svítí trvale. Pokud je úroveò tvrdosti uložena jako "r", varování o hladinì soli se nikdy nerozsvítí za žádných okolností, bez ohledu na množství soli zbývající v nádobce. Úroveò tvrdosti Úroveò tvrdosti dh: Nìmecké stupnì Francouzská Clarkova Nìmecká stupnice stupnice stupnice de dh df Víceúèelový displej Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: dh = mg CaO/00 ml voda = 0.79 mmol V pøípadì, že je tvrdost vody ve vaší oblasti vyšší než 60 dh, mìli byste uvážit použití zaøízení ke zmìkèování vody pro vaši myèku. Pøi použití studnièní nebo deš ové vody se doporuèuje instalace pøedfiltru. Pøi zmìnì bydlištì nezapomeòte nastavit tvrdost vody podle podmínek v novém místì. 6

10 A B Plnìní myèky speciální solí Dùležité Ve vašem zaøízení používejte výhradnì speciální sùl do myèek. Výrobce neodpovídá za jakékoli škody zpùsobené používáním nevhodného typu soli. Nepoužívejte hrubozrnnou sùl. Snáze se rozpouštìjí drobná zrnka nebo prášková sùl. Nikdy nepoužívejte kuchyòskou nebo stolní sùl. Tyto typy soli se ve vodì nerozpouštìjí snadno a poškodí zmìkèovací zaøízení. Vyjmìte dolní koš na nádobí. Vyšroubujte uzavírací víèko zásobníku na sùl jeho otáèením proti smìru hodinových ruèièek (obr. A B ). C Pøi prvním uvádìní myèky do provozu: Nalijte do zásobníku speciální soli litr vody (obr. C ). Pomocí násypky dodávané s myèkou nasypte do zásobníku sùl (obr. D ). Nasypte tolik soli, aby byl zásobník plný. Do zásobníku se vejdou cca 2 kg soli. 7 D Rozpouštìní soli ve vodì urychlíte tím, že ji zamícháte lžicí. Uzavírací víèko pevnì dotáhnìte. Mycí program spus te ihned po nasypání soli do nádobky. Mycí program zabraòuje poškození zaøízení, k nìmuž by mohlo dojít vlivem vyteklé slané vody. Po prvním mycím cyklu kontrolka hladiny soli zhasne. V závislosti na granulaci soli u rùzných jejích druhù dostupných na trhu, vlastnostech prášku a tvrdosti vody mùže rozpouštìní soli ve vodì trvat nìkolik hodin. Z tohoto dùvodu mùže kontrolka naplnìní solí zùstat rozsvícená po nìjakou dobu po naplnìní soli. (U modelù s kontrolkou hladiny soli.)

11 B 3 Plnìní dávkovaèe lešticího pøípravku Lešticí pøípravky umožòují lepší oplach a zabraòují vzniku skvrn èi šmouh na nádobí. Používejte pouze leštidla urèená pro použití v myèkách. - Poznámka - Pokud používáte mycí prostøedky / tablety "2 v " nebo "3 v ", nepotøebujete používat samostatné leštidlo. Stisknutím blokovací páky otevøete dávkovaè lešticího pøípravku ( B ) Opatrnì nalijte leštidlo až po znaèku MAX. Víèko uzavøete tak, aby zacvaklo ( 3 ). Opatrnì otøete rozlité leštidlo. Nadmìrné množství leštidla zpùsobuje vytváøení pìny, která mùže narušovat proces mytí. 4 A Pøepnìte blokovací páèku doprava. Nastavení dávkování lešticího pøípravku Dávka používaného leštidla mùže být nastavena pomocí regulátoru dávkovaèe (úrovnì až 6) ( 4 ). Vaše zaøízení je z výroby nastaveno na úroveò 3. Nastavení zmìòte pouze tehdy, dochází-li po mytí ke vzniku následujícího: Na nádobí jsou patrné skvrny od vody: nastavit dávkování výše Na nádobí jsou viditelné šmouhy: nastavit dávkování níže Plnìní dávkovaèe mycího prostøedku 25cm 5cm 2 5cm - Poznámka - Používejte pouze mycí prostøedky urèené k použití v myèkách. Otevøete nádržku na mycí prostøedek stlaèením blokovací páky vpravo ( A). Èárky uvnitø dávkovaèe mycího prostøedku vám pomohou odmìøit správné množství prostøedku. Do dávkovaèe mycího prostøedku se vejde 40 cm 3 mycího prostøedku ( ). Když je myèka zcela zaplnìna nádobím, a když je nádobí velmi zneèištìné, doporuèujeme naplnit dávkovaè mycího prostøedku po znaèku 25 cm 3. Když je nádobí ménì špinavé, vìtšinou staèí naplnit mycí prostøedek po znaèku 5 cm 3. V pøípadì, že je špinavé nádobí v myèce již delší dobu, mìli byste také naplnit malou nádržku na mycí prostøedek až po rysku ( 2 ). Tabulka programù zobrazuje potøebné množství mycího prostøedku u rùzných mycích programù. Tato množství se mohou lišit podle toho, jak je nádobí zneèištìné, a podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. 8

12 9 Mycí prostøedky Existují 3 typy mycích prostøedkù:. Fosfátový s obsahem chlóru 2. Fosfátový bez obsahu chlóru 3. Neobsahující ani fosfát, ani chlór Nové kompaktní mycí prostøedky jsou pøevážnì bezfosfátové. Jelikož fosfáty zpùsobují zmìkèování vody, doporuèujeme pøidat sùl do dávkovaèe soli, i když je tvrdost vaší vody pouze 6 dh. V oblastech s vysokou tvrdostí vody, pokud je používán bezfosfátový mycí prostøedek, se mohou na nádobí a sklenicích objevovat bílé stopy. Zabránit tomu lze zvýšením množství mycího prostøedku. Mycí prostøedky bez obsahu chlóru mají nižší lešticí schopnost. Barevné skvrny nemusí být zcela odstranìny. Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Upozornìní Mycí prostøedky vždy skladujte ve chladných, suchých prostorách a mimo dosah dìtí. Pøed spuštìním spotøebièe nalijte/nasypte mycí prostøedek do dávkovaèe mycího prostøedku. Pøíliš velké množství mycího prostøedku mùže znamenat, že se mycí prostøedek správnì nerozpustí a dojde k poškrábání nádobí. POUŽITÍ MYCÍCH PROSTØEDKÙ DVA V JEDNOM A TØI V JEDNOM Nejlepších výsledkù mytí dosáhnete pøi používání samostatného mycího prostøedku, leštidla a zmìkèovací soli. Výrobci mycích prostøedkù také používají kombinované mycí prostøedky známé pod oznaèením "dva v jednom" a "tøi v jednom". Tøi v jednom: Tyto výrobky obsahují mycí prostøedek, leštidlo a zmìkèující sùl. Dva v jednom: Tyto výrobky obsahují mycí prostøedek a buï oplachovací pøípravek, nebo zmìkèující sùl. Obecnì platí, že uspokojivých výsledkù s kombinovanými mycími prostøedky dosáhnete pøi specifických podmínkách použití. Tyto mycí prostøedky obsahují pøedem daná množství lešticího pøípravku a/nebo soli ke zmìkèování vody. Znamená to, že nemùžete nastavit množství zmìkèující soli a leštidla, které používáte, podle tvrdosti vody ve vašem domì. Pøi používání takovýchto mycích prostøedkù byste mìli mít na pamìti následující: - Vždy zkontrolujte specifikaci používaného výrobku, a zda jde o kombinovaný výrobek, èi nikoli. - Pøi používání takovýchto výrobkù se držte pokynù uvedených na obalu. - Použití takovýchto výrobkù pøi správném nastavení zaøízení zajistí hospodárné využívání soli a/nebo leštidla. - V pøípadì, že je mycí prostøedek ve formì tablety, nikdy tyto tablety nevkládejte do vnitøního prostoru myèky nebo koše na pøíbory. Tablety vždy vkládejte do dávkovacího zásobníku mycího prostøedku. Použití mycího prostøedku typu tøi v jednom: mycí prostøedek, zmìkèující sùl a lešticí pøípravek - Tyto mycí prostøedky neposkytnou stejnou kvalitu sušení, jakou získáte pøi používání samostatného mycího prostøedku, soli a leštidla. Zvýšení úèinnosti sušení se dosáhne: Nastavením leštidla na úroveò "" a použitím leštidla. Dojde-li ke spotøebování leštidla, doplòte jeho dávkovaè. - V pøípadì, že používáte kombinované mycí prostøedky s nastavením leštidla výše než na úroveò, kontakt s rukama mùže zanechávat na umytém nádobí a uvnitø stroje duhovì zbarvené skvrny. - V pøípadì, že používáte kombinované mycí prostøedky bez pøidávání soli, mohou se, zejména na sklenicích, objevovat šupinky vápence. Vzniku šupinek vápence zabráníte: Nastavením zmìkèování vody na úroveò "" a použitím soli. Dojde-li ke spotøebování soli, doplòte do zmìkèovaèe vody sùl. Použití mycího prostøedku typu dva v jednom: mycí prostøedek a zmìkèující sùl - Tyto mycí prostøedky neobsahují lešticí pøípravek, z tohoto dùvodu musíte použít nastavení dávkování lešticího pøípravku tak, jak je uvedeno v této pøíruèce, a ujistit se, že v dávkovaèi lešticího pøípravku je tohoto pøípravku dostatek pøi každém mytí, a že dávkovaè lešticího pøípravku doplòujete vždy pøi jeho vyprázdnìní. Použití mycího prostøedku typu dva v jednom: mycí prostøedek a lešticí pøípravek - S tìmito mycími prostøedky nedosáhnete stejného sušicího výkonu, jakého byste dosáhli pøi použití samostatného mycího prostøedku, soli a leštidla. Zvýšení úèinnosti sušení se dosáhne:

13 Nastavením leštidla na úroveò "" a použitím leštidla. Dojde-li ke spotøebování leštidla, doplòte jeho dávkovaè. - V pøípadì, že používáte kombinované mycí prostøedky s nastavením leštidla výše než na úroveò, kontakt s rukama mùže zanechávat na umytém nádobí a uvnitø stroje duhovì zbarvené skvrny. - Tyto mycí prostøedky neobsahují zmìkèující sùl, proto je nutno použít nastavení zmìkèování v souladu s popisem v této pøíruèce. Souèasnì se musíte ujistit, že je v pøíslušné nádržce sùl ke zmìkèování vody pøi každém mytí, a že zmìkèovací sùl doplòujete vždy pøi vyprázdnìní nádržky. Dùležité upozornìní - Pokud zaènete používat tyto mycí prostøedky a objeví se problémy, s nimiž jste se doposud nesetkali, kontaktujte pøímo výrobce mycího prostøedku. Kontaktní údaje naleznete na obalu prostøedku. Pokud pøestanete používat tyto typy mycích prostøedkù: - Ujistìte se, že jsou dávkovaèe soli a leštidla plné. - Nastavte úroveò tvrdosti vody na nejvyšší úroveò a nechejte probìhnout mycí cyklus s prázdnou myèkou. - Po probìhnutí mycího cyklu, stále s prázdnou myèkou, vra te nastavení tvrdosti vody na správnou úroveò podle skuteèné tvrdosti vody ve vaší oblasti tak, jak je uvedeno v této pøíruèce. - Uveïte nastavení leštidla na správnou úroveò. 5 Co by se v myèce nemìlo mýt Kovové pøedmìty náchylné ke korozi: Pøíbory s døevenými støenkami nebo støenkami z rohoviny Pøíbory s perle ovými nebo porcelánovými støenkami Plastové díly, které nejsou odolné vùèi vysokým teplotám Žádné lepené nádobí nebo èásti pøíborù Žádné díly vyrobené z mìdi, cínu nebo hliníku Citlivé dekorativní sklo a porcelán Sklenice z olovnatého køiš álu Umìlecké a øemeslné pøedmìty Hliník a støíbro náchylné ke ztrátì barvy Sklenìné a køiš álové pøedmìty mohou èasem zacházet Mycí houby a utìrky Poznámka Neumývejte pøedmìty zneèištìné cigaretovým popelem, voskem ze svíèek, fermeží, barvami nebo chemickými látkami. Doporuèení: Pøi nákupu nového nádobí si zjistìte, zda je vhodné pro použití v myèce. (oznaèení "do myèek") 6 Plnìní myèky Obecné informace: Pøed vkládáním nádobí do myèky Odstraòte hrubé zbytky jídla Duté nádoby jako jsou šálky, sklenice a hrnce ukládat do myèky otvorem smìøujícím dolù (aby se nemohla v prohlubeninách shromažïovat voda) Nádobí a pøíbory se nesmìjí umis ovat pøes sebe Sklenice se nesmìjí dotýkat Pohyb ostøikovacích ramen nesmí být nièím omezován Všechny velké nebo silnì zneèištìné pøedmìty uložte do spodního koše Malé a lehké pøedmìty je možno uložit do horního koše Dlouhé a úzké pøedmìty se umís ují doprostøed košù. Upozornìní Nože a ostatní nástroje s ostrými špièkami a hranami musí být z dùvodu nebezpeèí poranìní umístìny horizontálnì do horního koše. Vaše myèka pojme maximálnì 2 sad nádobí. Prosíme, abyste svoji myèku nepøetìžovali a vìnovali pozornost informacím týkajícím se nádobí, které není vhodné k použití v myèce. Jedinì tak dosáhnete optimálních výsledkù mytí pøi souèasném šetrném využití energie. 0

14 A Spodní košík Doporuèení k plnìní myèky Spodní košík používejte na talíøe, misky, hrnce, atd. 4 skládací talíøové vložky (podle modelu) V spodním košíku jsou umístìny ètyøi samostatné skládací talíøové vložky, které vám poskytnou více místa na uložení kastrolù a vìtších misek do spodního košíku. Mùžete buï složit každou èást (, 2, 3, 4) samostatnì, nebo všechny najednou, èímž vznikne více volného prostoru. Jednoduše stisknìte držadla ( A ) a složte je. 2 Variabilní košík na pøíbory (podle modelu) Variabilní košík na pøíbory je možno oddìlit na 3 èásti podle množství pøíborù a míry jejich znìèištìní. Malé èásti košíku je možno umístit i do horního košíku. Rozložení provedete otoèením pojistky na držadle smìrem vpravo ( A ). Vytáhnìte menší košík na pøíbory smìrem nahoru z jeho držákù ( B ) Pøi opìtném skládání košíku postupujte v opaèném poøadí. Používejte výøezy na košíku ( C ), aby se ke všem pøedmìtùm umístìným do košíku dostal ze všech stran dostateèný proud vody. U vìtších èástí (napø. šlehaèe na sníh) je možno møížkovou vložku z košíku vyjmout ( C ). Pro snazší vkládání je možno košík na pøíbory z myèky vyjmout. Dlouhé pøedmìty, jako napø. nabìraèky, vaøeèky, atd., ukládejte na držák v horním košíku. A B 3 4 C

15 Vložka košíku s promìnlivým nastavením výšky (liší se u jednotlivých modelù). Tuto vložku mùžete použít i ve spodním košíku na sklenice a pøíbory / nástroje s dlouhými rukoje mi. Pokud tuto vložku nepotøebujete, složte ji smìrem vzhùru pod úhlem zobrazeným na obrázku ( A ). Zatlaète celou vložku smìrem vzhùru ( B ). Umístìte vložku svisle ( C ). Zatlaète ji smìrem dolù a zajistìte na místì pomocí držáku ( D ). Kdykoli budete chtít tento košík opìt použít, zopakujte popsaný postup v opaèném poøadí. K nastavení výšky zatlaète držák smìrem vzhùru a rozložte ho do polohy G. C D Po dokonèení nastavení zkontrolujte, zda se ostøikovací rameno mùže volnì pohybovat. A B D D G E F H Držák lahví (u nìkterých modelù) Slouží k èištìní lahví. K odstranìní roztáhnìte držáky od sebe ( H ). Horní košík Doporuèení k plnìní Horní košík plòte dezertními talíøky, šálky, sklenicemi, atd. 2

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU. Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU. Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu MC 4 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí "Haló! Já jsem Vaše myèka nádobí. Avšak pøed

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40W http://cs.yourpdfguides.com/dref/613859

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40W http://cs.yourpdfguides.com/dref/613859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

AEG-ELECTROLUX FAV4IN1

AEG-ELECTROLUX FAV4IN1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV4IN1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV44080IW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Návod k použití. Obsah DFG 262 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah DFG 262 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 1 SL Slovenian,37 BG Áúëãàðñêè,13 SK Slovenèina,49 HU Magyar, 25 SR Ñðïñêè, 61 Obsah Instalace, 2-3 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti

Více

FAVORIT 50770. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 50770. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 50770 Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 65080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Návod k použití. Obsah LST 216 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LST 216 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 1 LST 216 Obsah Instalace, 2-3 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

Ionic-CARE OCEAN H4 - strana 2 -

Ionic-CARE OCEAN H4 - strana 2 - NÁVOD K OBSLUZE ÚVOD Blahopøejeme vám ke koupi kombinovaného zvlhèovaèe vzduchu Ionic-CARE OCEAN H4. Tato uživatelská pøíruèka poukazuje na vlastnosti pøístroje a popisuje jeho provoz vèetnì bezpeènostních

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA PØÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTØEDKY

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Návod k obsluze GI63315X

Návod k obsluze GI63315X CZ Návod k obsluze GI63315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 44080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

FAVORIT 86080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 86080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 86080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 3cz66013.fm5 Page 10 Wednesday, March 27, 2002 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MONTÉRA JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ

Více

FAVORIT 60860. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 60860. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 60860 Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat. Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky)

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat. Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky) 1 2 ON OFF Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat UPOZORNÌNÍ! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó ann cloj=klk=tsvjmsvmr^ jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 71 74 77 80 83 86 Q R S Zaøízení na sbìr posečené trávy

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Obsah Bezpeènostní pokyny... 3 Popis spotøebièe... 4 Používání

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 OBSAH CZ INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 PØÍSLUŠENSTVÍ TROUBY STRANA 7 FUNKCE

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód:

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: Návod k použití CZ Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: 4737873 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat. Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky)

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat. Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky) Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj

Více

FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky)

Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky) Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI Návod k použití PRAÈKA Èesky,1 AQGF 129 PI Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, 4-5 Ovládací panel

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni.

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni. NÁVOD K POUŽITÍ AHS AM.E Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com Via Aristide Merloni, 47-60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy 12/98

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K /2001 CZ (CZ) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K /2001 CZ (CZ) Pro obsluhu U22 K 728 26 5/2 CZ (CZ) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB22-/9/24/24K Peèlivì pøeètìte pøed uvedením kotle do provozu Pøedmluva Dùle ité všeobecné pokyny k pou ití

Více

SKLOKERAMICKÁ DESKA VF 302 IX NÁVOD K OBSLUZE. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika

SKLOKERAMICKÁ DESKA VF 302 IX NÁVOD K OBSLUZE. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika VF 302 IX Výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné nepøesnosti nebo chyby v tomto návodu, vzniklé pøi tisku nebo kopírování. Vyhrazujeme si právo provádìt na svých výrobcích zmìny, které považujeme

Více

COMPETENCE B9871-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití

COMPETENCE B9871-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití COMPETENCE B9871-4 Elektrická vestavìná trouba Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací. Návod

Více

Instalace. Pøipojení k elektrické a k vodovodní síti. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy. Pøipojení pøítokové hadice vody.

Instalace. Pøipojení k elektrické a k vodovodní síti. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy. Pøipojení pøítokové hadice vody. AQ7F 29 U Instalace! Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v její blízkosti.! Pozornì

Více

PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo

PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo Plena Výkonový zesilovaè Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 Philips Communication & Security Systems PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí

Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

F G H E D J C B K L A M 1 2

F G H E D J C B K L A M 1 2 CG 6600 d Kaffee-Espresso-Vollautomat g Fully Automatic Espresso Maker s Kaffe-espresso helautomat q Täysin automaattinen espressokahviasema c Zcela automatický automat na espresso o Automat do kawy espresso

Více

FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

LI 42. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 42. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 42 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 42 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy.

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. Kávovar -2- ÈESKY Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pøed prvním pou itím pøístroje si peèlivì

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

RAINBOW LIFEGARD DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK. Pøíruèka pro montáž a užívání dávkovaèe pevných látek.

RAINBOW LIFEGARD DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK. Pøíruèka pro montáž a užívání dávkovaèe pevných látek. RAINBOW LIFEGARD DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK Pøíruèka pro montáž a užívání dávkovaèe pevných látek. DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK RAINBOW LIFEGARD Dávkovaè chlóru / bromu No: 320 Charakteristika: Není tøeba zvláštního

Více

Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze

Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LS 248 T CZ Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LS 248 T Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky)

Myèka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky) Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

DI 72. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DI 72. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DI 72 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DI72 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ. Automatická praèka T 845 V. 850 mm 397 mm 600 mm. Šíøka Hloubka. 230 V / 50 Hz 2300 W

NÁVOD K POUŽITÍ 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ. Automatická praèka T 845 V. 850 mm 397 mm 600 mm. Šíøka Hloubka. 230 V / 50 Hz 2300 W NÁVOD K POUŽITÍ Automatická praèka T 845 V 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZMÌRY NAPÁJECÍ NAPÌTÍ /FREKVENCE MAXIMÁLNÍ PØÍKON TLAK VODY Pøipojení vody Výška Šíøka Hloubka Minimální Maximální 850 mm 397 mm 600

Více

LV 46 LV 46 A. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LV 46 LV 46 A. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LV 46 LV 46 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LV 46 LV 46 A Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807364

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807364 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele LAVAMAT 60800 Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Skartovací stroj WALLNER C860

Skartovací stroj WALLNER C860 Skartovací stroj WALLNER C860 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C860. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tento typ skartovacího stroje je vhodný do malých

Více

AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V

AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V ZANUSSI AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V 146 4582 00-02/03 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...3 Dùležitá upozornìní...3 Použití...3 Nebezpeèí zamrznutí...3

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L84610 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811674

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L84610 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811674 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L84610. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více