Myèka na nádobí. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myèka na nádobí. Návod k použití"

Transkript

1 Myèka na nádobí Návod k použití

2

3 Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu a poškození zaøízení. Uložte si prosím tyto dokumenty na bezpeèné místo pro pozdìjší použití. Tato provozní pøíruèka byla sestavena pro nìkolik rùzných spotøebièù, takže nìkteré vlastnosti, které jsou zde popsány, se vašeho modelu nemusí týkat.

4 Obsah Úvod 2 3 Likvidace Strana 3 Likvidace obalù...3 Likvidace starého zaøízení...3 Bezpeènostní pokyny Strana 3 Pøed instalací...3 Pøed prvním použitím...3 Bezpeènost dìtí...4 Každodenní provoz...4 Problémy...4 Seznámení se spotøebièem Strana 5 Vzhled spotøebièe...5 Ovládací panel Jak myèku používat Strana 6 Zmìkèování vody...6 Pøidávání soli do myèek nádobí...7 Plnìní solí...8 Plnìní dávkovaèe lešticího pøípravku...8 Plnìní dávkovaèe mycího prostøedku...8 Pøípravky na mytí nádobí Co by se v myèce nemìlo mýt Strana 0 6 Plnìní myèky 7 Strana 0 Obecné informace...0 Spodní košík... Košík na pøíbory... Horní košík...2 Ošetøování a èištìní Strana 4 Èištìní filtrù...4 Èištìní ostøikovacích ramen...5 Èištìní filtrové vložky...5

5 8 9 0 Provoz myèky Strana 6 Funkèní tlaèítka...7 Používání myèky...8 Volba programu...9 Pøidávání funkcí do programu...9 Èasová prodleva...9 Dìtská pojistka...20 Ukazatel soli...2 Ukazatel lešticího pøípravku...2 Nastavení ukazatele lešticího pøípravku...2 Zrušení programu...2 Zmìna programu...22 Zobrazení postupu programu...22 Ukazatele soli a lešticího pøípravku...22 Tabulka programù...23 Øešení problémù: co dìlat, když... Strana 25 Myèka nefunguje...25 Výsledky mytí jsou neuspokojivé...26 Technické údaje Strana 32 2 Pokyny pro montáž Strana 32 Poznámky k bezpeènosti instalace...32 Instalace myèky...33 Pøipojení vody...33 Odtok vody...34 Elektrické zapojení...34 Servis Strana 35 2

6 Likvidace Likvidace obalù Obaly a nìkteré souèásti vašeho zaøízení jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálù. Tyto materiály jsou oznaèeny symbolem recyklace a pøíslušným typem materiálu (PE, PS, POM). Pøed zahájením provozu sejmìte obal a zlikvidujte ho podle platných pøedpisù. Upozornìní Obalové materiály mohou být nebezpeèné pro dìti. Sbìrový materiál odnášejte do sbìrny. Další informace o likvidaci odpadu vám podají místní úøady. Likvidace starého zaøízení Starou myèku zlikvidujte podle místních smìrnic pro likvidaci odpadu. Pro zamezení rizika nejprve spotøebiè znehodno te, než ho budete likvidovat. Vytáhnìte hlavní zástrèku a pøeøíznìte napájecí kabel. Zniète zámek dvíøek. 2 Bezpeènostní pokyny 3 Pøed instalací Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotøebièe bìhem pøepravy. Poškozený sspotøebiè se nesmí za žádných okolností instalovat. V pøípadì pochybností kontaktujte svého dodavatele. Pøed prvním použitím Viz poznámky k instalaci na stranì 32. Uzemnìní by mìl instalovat kvalifikovaný elektrikáø. Výrobce nenese odpovìdnost za jakoukoliv škodu zpùsobenou provozem zaøízení bez patøièného uzemnìní. Pøed zahájením provozu systému zkontrolujte, zda informace na typovém štítku odpovídají vaší napájecí síti. Bìhem instalace musí být myèka odpojena ze sítì.

7 Zaøízení nesmí být pøipojeno k síti prodlužovací šòùrou. Prodlužovací kabely nesplòují nezbytné požadavky na bezpeènost (napøíklad proti riziku pøehøátí). Používejte pouze originální zástrèku dodanou s výrobkem. Zástrèka musí být po instalaci volnì pøístupná. Bezpeènost dìtí Nenechejte dìti, aby si se strojem hrály. Pøípravky na mytí nádobí jsou žíravé a mohou zpùsobit poranìní oèí, úst a krku. Pøeètìte si prosím bezpeènostní pokyny výrobce pøípravkù. Pokud je myèka otevøena, nenechávejte kolem ní dìti bez dozoru, protože zaøízení mùže ještì obsahovat zbytky pøípravku. Voda v myèce není pitná. Nebezpeèí poranìní žíravými pøísadami. Dlouhé ostré pøedmìty (napøíklad servírovací vidlièky, krájecí nože na chleba) vkládejte do košíku s pøíbory ostrým koncem dolù nebo do vodorovné polohy do horního košíku, aby nedošlo k úrazu. Každodenní provoz Myèku používejte výhradnì pro tyto domácí úèely: mytí nádobí v domácnosti. Nepoužívejte chemická rozpouštìdla; nebezpeèí výbuchu. Nesedejte si a nestùjte na otevøených dvíøkách ani na nì nepokládejte jiné pøedmìty. Neotvírejte dvíøka, když je stroj v provozu, protože by mohla uniknout horká pára nebo horká voda. Nechávejte dvíøka otevøená, otevøené dveøe mohou pøedstavovat riziko. Problémy Opravy a úpravy zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný personál zákaznických služeb. V pøípadì problému nebo pøed provedením opravy odpojte zaøízení ze sítì. - Odpojte zaøízení vytažením ze sítì - Vypnìte napájení Netahejte za kabel, tahejte za zástrèku. Vypnìte dodávku vody. 4

8 3 Seznámení se spotøebièem Pohled na spotøebiè Ovládací panel Tlaèítko start/stop/zrušení programu Tlaèítko pro polovièní náplò Tlaèítko pro výbìr programu Displej Tlaèítko (+) Kryt (podle typu modelu) 2 Horní košík na nádobí s polièkou 3 Vodící kolejnice pro horní košík na nádobí 4 Horní ostøikovací rameno 5 Spodní košík 6 Zásobník na sùl 7 Košík na pøíbory 8 Spodní ostøikovací rameno 9 Dávkovaè pøípravku na nádobí 0 Filtry Dvíøka 2 Ovládací panel 3 Ventilátorový systém sušení (podle typu modelu) 9 Tlaèítko (-) Svìtelný indikátor startu/zastavení/zrušení programu Vypínaè Držadlo 6 Tlaèítko pøídavného sušení 2

9 4 Dùležité Pøípojky elektøiny a vody k myèce musí být v souladu s pokyny uvedenými v této pøíruèce. Zmìkèování vody Myèky potøebují pomìrnì mìkkou vodu. V pøípadì, že tvrdost pøekroèí 6 dh, vápno v ní obsažené bude na nádobí vytváøet usazeniny. Aby se tomu zabránilo, automatický systém pøidává speciální sùl ke zmìkèení vody tak, aby se dosáhnulo nejlepšího možného stupnì mytí a sušení. O tvrdosti vody v místì vašeho bydlištì vám poskytne informaci pøíslušný vodárenský podnik, pøípadnì použijte pøiložený testovací proužek, pomocí nìhož zmìøíte tvrdost vody: a Jak myèku používat Minuta Vyjmìte testovací proužek z balíèku. b Otoète kohoutek a nechte vodu asi minutu odtéci. c d e f Sekunda Testovací proužek ponechte pod vodou asi sekundu. Vyjmìte proužek z proudu vody a protøepejte ho. Minuta Poèkejte minutu. Proužek vám ukáže úroveò tvrdosti.. Pøed zapnutím zaøízení stisknìte tlaèítko nastavení programu a držte toto tlaèítko stisknuté. 2. Zapnìte zaøízení pomocí tlaèítka zap./vyp., poté tlaèítko uvolnìte. 3. Podržte tlaèítko nastavení programu stisknuté po dobu 3 sekund. 4. Pøednastavená regeneraèní fáze uložená ve vašem spotøebièi se zobrazí ve formátu "r..." a indikátor start / stop / zrušit zaène blikat. "r" se zobrazí na displeji, pokud je regeneraèní fáze uložená ve vašem stroji "r". 5. Uvolnìte tlaèítko pro výbìr programu. 6. Tvrdost vody je možno nastavit na požadovanou hodnotu stiskem tlaèítek (+) a (-). (Porovnejte testovací proužek a tabulku stupòù tvrdosti.) Na displeji se zobrazí pøíslušná informace. 7. Jakmile jste provedli nastavení úrovnì tvrdosti vody, stiskem tlaèítka start / stop / zrušit uložíte hodnotu. Kontrolka tlaèítka start / stop / zrušit nyní svítí trvale. Pokud je úroveò tvrdosti uložena jako "r", varování o hladinì soli se nikdy nerozsvítí za žádných okolností, bez ohledu na množství soli zbývající v nádobce. Úroveò tvrdosti Úroveò tvrdosti dh: Nìmecké stupnì Francouzská Clarkova Nìmecká stupnice stupnice stupnice de dh df Víceúèelový displej Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: Na displeji se zobrazí informace: dh = mg CaO/00 ml voda = 0.79 mmol V pøípadì, že je tvrdost vody ve vaší oblasti vyšší než 60 dh, mìli byste uvážit použití zaøízení ke zmìkèování vody pro vaši myèku. Pøi použití studnièní nebo deš ové vody se doporuèuje instalace pøedfiltru. Pøi zmìnì bydlištì nezapomeòte nastavit tvrdost vody podle podmínek v novém místì. 6

10 A B Plnìní myèky speciální solí Dùležité Ve vašem zaøízení používejte výhradnì speciální sùl do myèek. Výrobce neodpovídá za jakékoli škody zpùsobené používáním nevhodného typu soli. Nepoužívejte hrubozrnnou sùl. Snáze se rozpouštìjí drobná zrnka nebo prášková sùl. Nikdy nepoužívejte kuchyòskou nebo stolní sùl. Tyto typy soli se ve vodì nerozpouštìjí snadno a poškodí zmìkèovací zaøízení. Vyjmìte dolní koš na nádobí. Vyšroubujte uzavírací víèko zásobníku na sùl jeho otáèením proti smìru hodinových ruèièek (obr. A B ). C Pøi prvním uvádìní myèky do provozu: Nalijte do zásobníku speciální soli litr vody (obr. C ). Pomocí násypky dodávané s myèkou nasypte do zásobníku sùl (obr. D ). Nasypte tolik soli, aby byl zásobník plný. Do zásobníku se vejdou cca 2 kg soli. 7 D Rozpouštìní soli ve vodì urychlíte tím, že ji zamícháte lžicí. Uzavírací víèko pevnì dotáhnìte. Mycí program spus te ihned po nasypání soli do nádobky. Mycí program zabraòuje poškození zaøízení, k nìmuž by mohlo dojít vlivem vyteklé slané vody. Po prvním mycím cyklu kontrolka hladiny soli zhasne. V závislosti na granulaci soli u rùzných jejích druhù dostupných na trhu, vlastnostech prášku a tvrdosti vody mùže rozpouštìní soli ve vodì trvat nìkolik hodin. Z tohoto dùvodu mùže kontrolka naplnìní solí zùstat rozsvícená po nìjakou dobu po naplnìní soli. (U modelù s kontrolkou hladiny soli.)

11 B 3 Plnìní dávkovaèe lešticího pøípravku Lešticí pøípravky umožòují lepší oplach a zabraòují vzniku skvrn èi šmouh na nádobí. Používejte pouze leštidla urèená pro použití v myèkách. - Poznámka - Pokud používáte mycí prostøedky / tablety "2 v " nebo "3 v ", nepotøebujete používat samostatné leštidlo. Stisknutím blokovací páky otevøete dávkovaè lešticího pøípravku ( B ) Opatrnì nalijte leštidlo až po znaèku MAX. Víèko uzavøete tak, aby zacvaklo ( 3 ). Opatrnì otøete rozlité leštidlo. Nadmìrné množství leštidla zpùsobuje vytváøení pìny, která mùže narušovat proces mytí. 4 A Pøepnìte blokovací páèku doprava. Nastavení dávkování lešticího pøípravku Dávka používaného leštidla mùže být nastavena pomocí regulátoru dávkovaèe (úrovnì až 6) ( 4 ). Vaše zaøízení je z výroby nastaveno na úroveò 3. Nastavení zmìòte pouze tehdy, dochází-li po mytí ke vzniku následujícího: Na nádobí jsou patrné skvrny od vody: nastavit dávkování výše Na nádobí jsou viditelné šmouhy: nastavit dávkování níže Plnìní dávkovaèe mycího prostøedku 25cm 5cm 2 5cm - Poznámka - Používejte pouze mycí prostøedky urèené k použití v myèkách. Otevøete nádržku na mycí prostøedek stlaèením blokovací páky vpravo ( A). Èárky uvnitø dávkovaèe mycího prostøedku vám pomohou odmìøit správné množství prostøedku. Do dávkovaèe mycího prostøedku se vejde 40 cm 3 mycího prostøedku ( ). Když je myèka zcela zaplnìna nádobím, a když je nádobí velmi zneèištìné, doporuèujeme naplnit dávkovaè mycího prostøedku po znaèku 25 cm 3. Když je nádobí ménì špinavé, vìtšinou staèí naplnit mycí prostøedek po znaèku 5 cm 3. V pøípadì, že je špinavé nádobí v myèce již delší dobu, mìli byste také naplnit malou nádržku na mycí prostøedek až po rysku ( 2 ). Tabulka programù zobrazuje potøebné množství mycího prostøedku u rùzných mycích programù. Tato množství se mohou lišit podle toho, jak je nádobí zneèištìné, a podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. 8

12 9 Mycí prostøedky Existují 3 typy mycích prostøedkù:. Fosfátový s obsahem chlóru 2. Fosfátový bez obsahu chlóru 3. Neobsahující ani fosfát, ani chlór Nové kompaktní mycí prostøedky jsou pøevážnì bezfosfátové. Jelikož fosfáty zpùsobují zmìkèování vody, doporuèujeme pøidat sùl do dávkovaèe soli, i když je tvrdost vaší vody pouze 6 dh. V oblastech s vysokou tvrdostí vody, pokud je používán bezfosfátový mycí prostøedek, se mohou na nádobí a sklenicích objevovat bílé stopy. Zabránit tomu lze zvýšením množství mycího prostøedku. Mycí prostøedky bez obsahu chlóru mají nižší lešticí schopnost. Barevné skvrny nemusí být zcela odstranìny. Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Upozornìní Mycí prostøedky vždy skladujte ve chladných, suchých prostorách a mimo dosah dìtí. Pøed spuštìním spotøebièe nalijte/nasypte mycí prostøedek do dávkovaèe mycího prostøedku. Pøíliš velké množství mycího prostøedku mùže znamenat, že se mycí prostøedek správnì nerozpustí a dojde k poškrábání nádobí. POUŽITÍ MYCÍCH PROSTØEDKÙ DVA V JEDNOM A TØI V JEDNOM Nejlepších výsledkù mytí dosáhnete pøi používání samostatného mycího prostøedku, leštidla a zmìkèovací soli. Výrobci mycích prostøedkù také používají kombinované mycí prostøedky známé pod oznaèením "dva v jednom" a "tøi v jednom". Tøi v jednom: Tyto výrobky obsahují mycí prostøedek, leštidlo a zmìkèující sùl. Dva v jednom: Tyto výrobky obsahují mycí prostøedek a buï oplachovací pøípravek, nebo zmìkèující sùl. Obecnì platí, že uspokojivých výsledkù s kombinovanými mycími prostøedky dosáhnete pøi specifických podmínkách použití. Tyto mycí prostøedky obsahují pøedem daná množství lešticího pøípravku a/nebo soli ke zmìkèování vody. Znamená to, že nemùžete nastavit množství zmìkèující soli a leštidla, které používáte, podle tvrdosti vody ve vašem domì. Pøi používání takovýchto mycích prostøedkù byste mìli mít na pamìti následující: - Vždy zkontrolujte specifikaci používaného výrobku, a zda jde o kombinovaný výrobek, èi nikoli. - Pøi používání takovýchto výrobkù se držte pokynù uvedených na obalu. - Použití takovýchto výrobkù pøi správném nastavení zaøízení zajistí hospodárné využívání soli a/nebo leštidla. - V pøípadì, že je mycí prostøedek ve formì tablety, nikdy tyto tablety nevkládejte do vnitøního prostoru myèky nebo koše na pøíbory. Tablety vždy vkládejte do dávkovacího zásobníku mycího prostøedku. Použití mycího prostøedku typu tøi v jednom: mycí prostøedek, zmìkèující sùl a lešticí pøípravek - Tyto mycí prostøedky neposkytnou stejnou kvalitu sušení, jakou získáte pøi používání samostatného mycího prostøedku, soli a leštidla. Zvýšení úèinnosti sušení se dosáhne: Nastavením leštidla na úroveò "" a použitím leštidla. Dojde-li ke spotøebování leštidla, doplòte jeho dávkovaè. - V pøípadì, že používáte kombinované mycí prostøedky s nastavením leštidla výše než na úroveò, kontakt s rukama mùže zanechávat na umytém nádobí a uvnitø stroje duhovì zbarvené skvrny. - V pøípadì, že používáte kombinované mycí prostøedky bez pøidávání soli, mohou se, zejména na sklenicích, objevovat šupinky vápence. Vzniku šupinek vápence zabráníte: Nastavením zmìkèování vody na úroveò "" a použitím soli. Dojde-li ke spotøebování soli, doplòte do zmìkèovaèe vody sùl. Použití mycího prostøedku typu dva v jednom: mycí prostøedek a zmìkèující sùl - Tyto mycí prostøedky neobsahují lešticí pøípravek, z tohoto dùvodu musíte použít nastavení dávkování lešticího pøípravku tak, jak je uvedeno v této pøíruèce, a ujistit se, že v dávkovaèi lešticího pøípravku je tohoto pøípravku dostatek pøi každém mytí, a že dávkovaè lešticího pøípravku doplòujete vždy pøi jeho vyprázdnìní. Použití mycího prostøedku typu dva v jednom: mycí prostøedek a lešticí pøípravek - S tìmito mycími prostøedky nedosáhnete stejného sušicího výkonu, jakého byste dosáhli pøi použití samostatného mycího prostøedku, soli a leštidla. Zvýšení úèinnosti sušení se dosáhne:

13 Nastavením leštidla na úroveò "" a použitím leštidla. Dojde-li ke spotøebování leštidla, doplòte jeho dávkovaè. - V pøípadì, že používáte kombinované mycí prostøedky s nastavením leštidla výše než na úroveò, kontakt s rukama mùže zanechávat na umytém nádobí a uvnitø stroje duhovì zbarvené skvrny. - Tyto mycí prostøedky neobsahují zmìkèující sùl, proto je nutno použít nastavení zmìkèování v souladu s popisem v této pøíruèce. Souèasnì se musíte ujistit, že je v pøíslušné nádržce sùl ke zmìkèování vody pøi každém mytí, a že zmìkèovací sùl doplòujete vždy pøi vyprázdnìní nádržky. Dùležité upozornìní - Pokud zaènete používat tyto mycí prostøedky a objeví se problémy, s nimiž jste se doposud nesetkali, kontaktujte pøímo výrobce mycího prostøedku. Kontaktní údaje naleznete na obalu prostøedku. Pokud pøestanete používat tyto typy mycích prostøedkù: - Ujistìte se, že jsou dávkovaèe soli a leštidla plné. - Nastavte úroveò tvrdosti vody na nejvyšší úroveò a nechejte probìhnout mycí cyklus s prázdnou myèkou. - Po probìhnutí mycího cyklu, stále s prázdnou myèkou, vra te nastavení tvrdosti vody na správnou úroveò podle skuteèné tvrdosti vody ve vaší oblasti tak, jak je uvedeno v této pøíruèce. - Uveïte nastavení leštidla na správnou úroveò. 5 Co by se v myèce nemìlo mýt Kovové pøedmìty náchylné ke korozi: Pøíbory s døevenými støenkami nebo støenkami z rohoviny Pøíbory s perle ovými nebo porcelánovými støenkami Plastové díly, které nejsou odolné vùèi vysokým teplotám Žádné lepené nádobí nebo èásti pøíborù Žádné díly vyrobené z mìdi, cínu nebo hliníku Citlivé dekorativní sklo a porcelán Sklenice z olovnatého køiš álu Umìlecké a øemeslné pøedmìty Hliník a støíbro náchylné ke ztrátì barvy Sklenìné a køiš álové pøedmìty mohou èasem zacházet Mycí houby a utìrky Poznámka Neumývejte pøedmìty zneèištìné cigaretovým popelem, voskem ze svíèek, fermeží, barvami nebo chemickými látkami. Doporuèení: Pøi nákupu nového nádobí si zjistìte, zda je vhodné pro použití v myèce. (oznaèení "do myèek") 6 Plnìní myèky Obecné informace: Pøed vkládáním nádobí do myèky Odstraòte hrubé zbytky jídla Duté nádoby jako jsou šálky, sklenice a hrnce ukládat do myèky otvorem smìøujícím dolù (aby se nemohla v prohlubeninách shromažïovat voda) Nádobí a pøíbory se nesmìjí umis ovat pøes sebe Sklenice se nesmìjí dotýkat Pohyb ostøikovacích ramen nesmí být nièím omezován Všechny velké nebo silnì zneèištìné pøedmìty uložte do spodního koše Malé a lehké pøedmìty je možno uložit do horního koše Dlouhé a úzké pøedmìty se umís ují doprostøed košù. Upozornìní Nože a ostatní nástroje s ostrými špièkami a hranami musí být z dùvodu nebezpeèí poranìní umístìny horizontálnì do horního koše. Vaše myèka pojme maximálnì 2 sad nádobí. Prosíme, abyste svoji myèku nepøetìžovali a vìnovali pozornost informacím týkajícím se nádobí, které není vhodné k použití v myèce. Jedinì tak dosáhnete optimálních výsledkù mytí pøi souèasném šetrném využití energie. 0

14 A Spodní košík Doporuèení k plnìní myèky Spodní košík používejte na talíøe, misky, hrnce, atd. 4 skládací talíøové vložky (podle modelu) V spodním košíku jsou umístìny ètyøi samostatné skládací talíøové vložky, které vám poskytnou více místa na uložení kastrolù a vìtších misek do spodního košíku. Mùžete buï složit každou èást (, 2, 3, 4) samostatnì, nebo všechny najednou, èímž vznikne více volného prostoru. Jednoduše stisknìte držadla ( A ) a složte je. 2 Variabilní košík na pøíbory (podle modelu) Variabilní košík na pøíbory je možno oddìlit na 3 èásti podle množství pøíborù a míry jejich znìèištìní. Malé èásti košíku je možno umístit i do horního košíku. Rozložení provedete otoèením pojistky na držadle smìrem vpravo ( A ). Vytáhnìte menší košík na pøíbory smìrem nahoru z jeho držákù ( B ) Pøi opìtném skládání košíku postupujte v opaèném poøadí. Používejte výøezy na košíku ( C ), aby se ke všem pøedmìtùm umístìným do košíku dostal ze všech stran dostateèný proud vody. U vìtších èástí (napø. šlehaèe na sníh) je možno møížkovou vložku z košíku vyjmout ( C ). Pro snazší vkládání je možno košík na pøíbory z myèky vyjmout. Dlouhé pøedmìty, jako napø. nabìraèky, vaøeèky, atd., ukládejte na držák v horním košíku. A B 3 4 C

15 Vložka košíku s promìnlivým nastavením výšky (liší se u jednotlivých modelù). Tuto vložku mùžete použít i ve spodním košíku na sklenice a pøíbory / nástroje s dlouhými rukoje mi. Pokud tuto vložku nepotøebujete, složte ji smìrem vzhùru pod úhlem zobrazeným na obrázku ( A ). Zatlaète celou vložku smìrem vzhùru ( B ). Umístìte vložku svisle ( C ). Zatlaète ji smìrem dolù a zajistìte na místì pomocí držáku ( D ). Kdykoli budete chtít tento košík opìt použít, zopakujte popsaný postup v opaèném poøadí. K nastavení výšky zatlaète držák smìrem vzhùru a rozložte ho do polohy G. C D Po dokonèení nastavení zkontrolujte, zda se ostøikovací rameno mùže volnì pohybovat. A B D D G E F H Držák lahví (u nìkterých modelù) Slouží k èištìní lahví. K odstranìní roztáhnìte držáky od sebe ( H ). Horní košík Doporuèení k plnìní Horní košík plòte dezertními talíøky, šálky, sklenicemi, atd. 2

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERD 2343 (CT 235) CZ

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více