Výzva č. 2/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva č. 2/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory"

Transkript

1 Výzva č. 2/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále jen Fnd ) Výzvu pr předkládání žádstí pskytnutí pdpry (dále jen Výzva ) dle pdmínek Nárdníh prgramu Živtní prstředí (dále jen Prgram ). Čísl Výzvy 2/2018 Priritní blast 1. Vda Pdblast 1.6 Zdrje vdy Pdprvané aktivity Oprávnění příjemci pdpry Termíny Výzvy 1.6.A Průzkum, psílení a budvání zdrjů pitné vdy - Obce - Dbrvlné svazky bcí - Příspěvkvé rganizace územních samsprávných celků - Obchdní splečnsti vládané z více než 50 % bcemi a městy neb jinými veřejnprávními subjekty Žádsti je mžné pdat v bdbí d d , nejpzději však d vyčerpání alkace. Obdbí realizace Pdpřené prjekty musí být realizvány nejpzději d Výše pdpry Minimální výše dtace na jeden prjekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše dtace na jeden prjekt činí 3 mil. Kč. Alkace 600 mil. Kč 1/14

2 1. Cíl Výzvy Cílem Výzvy je: a) zlepšení zásbvání pitnu vdu v dpvídající kvalitě; b) vyhledání nvých zdrjů vdy pr zásbvání byvatelstva pitnu vdu v dpvídající kvalitě. 2. Ppis pdprvaných aktivit Předmětem pdpry je: a) realizace nvých neb regenerace stávajících zdrjů vdy pr zásbvání byvatelstva pitnu vdu či realizace nvých neb zkapacitnění, případně reknstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vdy (d zdrje vdy, skupinvéh vdvdu, dálkvéh přivaděče, apd.), včetně instalace nezbytné technlgie a napjení těcht zdrjů neb přivaděčů na stávající vdvd pr veřejnu ptřebu, ve smyslu zákna č. 274/2001 Sb., vdvdech a kanalizacích, v platném znění (dále jen vdvd ) či vytvření nvéh veřejně přístupnéh dběrnéh místa pitné vdy tam, kde není vdvd realizván; b) realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrjů pitné vdy pr zásbvání byvatelstva. Pdpra se nevztahuje na prjekty, které řeší puze běžnu údržbu stávající vdhspdářské infrastruktury. 3. Oprávnění příjemci pdpry O finanční pdpru z prstředků Fndu mhu žádat následující subjekty: a) bce; b) dbrvlné svazky bcí; c) příspěvkvé rganizace územních samsprávných celků; d) bchdní splečnsti vládané z více než 50 % bcemi a městy neb jinými veřejnprávními subjekty. 2/14

3 Příspěvkvé rganizace územních samsprávných celků neb bchdní splečnsti jsu právněnými příjemci pdpry puze v případě, kdy jsu zárveň vlastníky suvisejících vdvdů. 4. Frma a výše pdpry Pdpra je pskytvána frmu dtace z prstředků Fndu na základě Směrnice MŽP č. 4/2015, v suladu s Prgramem, s tut Výzvu a dále za pdmínek stanvených v Rzhdnutí ministra živtníh prstředí pskytnutí finančních prstředků (dále jen Rzhdnutí ) a ve Smluvě pskytnutí pdpry ze Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále jen Smluva ). Minimální výše pdpry na jeden prjekt činí: 100 tis. Kč. Maximální výše pdpry na jeden prjekt činí: 3 mil. Kč. Maximální míra celkvé pdpry na jeden prjekt: a) Prjekty zaměřené na realizaci nvých neb regeneraci stávajících zdrjů vdy pr zásbvání byvatelstva pitnu vdu či realizaci nvých neb zkapacitnění (zvětšení prfilu), případně reknstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vdy: 80 % z celkvých způsbilých výdajů u prjektů, které řeší akutní nedstatek v zásbvání byvatelstva pitnu vdu v dpvídající kvalitě, v bci, kde: veřejný zdrj pitné vdy neexistuje aneb kapacita stávajícíh zdrje/zdrjů je prkazatelně nedstatečná aneb vda ze stávajícíh zdrje/zdrjů i přes technlgicku úpravu nesplňuje pžadavky kladené na pitnu vdu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kteru se stanví hygienické pžadavky na pitnu a teplu vdu a četnst a rzsah kntrly pitné vdy, v platném znění. 70 % z celkvých způsbilých výdajů u prjektů, které řeší mžný nedstatek v zásbvání byvatelstva pitnu vdu v dpvídající kvalitě, v bci, kde: kapacita stávajícíh zdrje/zdrjů dstačuje sučasným ptřebám, avšak hrzí prkazatelné rizik, že během následujících 5 let nebude zdrj kapacitně vyhvvat (pstupné snižvání kapacity zdrje; rstucí pžadavek na bjem ddávané pitné vdy byvatelstvu) aneb 3/14

4 vda ze stávajícíh zdrje/zdrjů i přes technlgicku úpravu vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vdy a hrzí reálné rizik, že během následujících 5 let djde k jejich překrčení. b) Prjekty zaměřené na realizaci průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrjů pitné vdy pr zásbvání byvatelstva: 60 % z celkvých způsbilých výdajů Veřejná pdpra: Pdmínky veřejné pdpry pskytvané v rámci Prgramu upravuje Směrnice MŽP č. 4/2015, přičemž v případě naplnění definičních znaků veřejné pdpry bude v rámci tét Výzvy pskytvána pdpra maléh rzsahu v suladu s Nařízením Kmise (EU) č. 1407/2013 ze dne , pužití článků 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské unie na pdpru de minimis. 5. Alkace prstředků pr Výzvu Pr Výzvu je alkván celkem 600 mil. Kč. 6. Termíny Výzvy Termíny pr předkládání Žádstí pskytnutí pdpry (dále jen Žádst ) v rámci tét Výzvy: Zahájení příjmu Žádstí: Uknčení příjmu Žádstí: neb vyčerpáním alkace Žádsti dručené p stanvených termínech nebudu přijaty k dalšímu zpracvání. 7. Obdbí realizace Pdpřené prjekty budu realizvány nejpzději d Míst realizace pdprvaných aktivit Všechny pdpřené prjekty musí být realizvány na území České republiky. 4/14

5 9. Způsbilé výdaje Jedná se ty výdaje prjektu, které zakládají nárk na čerpání pdpry, tj. mhu být splufinancvány v rámci tét Výzvy z rzpčtu Fndu. Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, právněně a nezbytně vynalžené a musí být vzniklé 1 a uhrazené v bdbí realizace prjektu (tj. p zahájení a před dknčením realizace prjektu), nejdříve však p dni vyhlášení tét Výzvy. Daň z přidané hdnty (DPH) může být způsbilým výdajem, puze pkud příjemce plnění nemá nárk na dpčet daně na vstupu. Způsbilé výdaje suvisející s pdprvanými aktivitami: a) prjektvá příprava maximálně d výše 10 % z celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů: zajištění autrskéh a technickéh dzru; prjektvá dkumentace včetně suvisejících průzkumných prací a nezbytných pdkladvých studií a analýz; dbrný psudek dle čl. 12 písm. a); zadávací dkumentace na realizaci pdprvaných aktivit, včetně výdajů na rganizaci zadávacíh řízení. Způsbilým výdajem nejsu výdaje na zpracvání zadávací dkumentace na přípravu prjektu a zajištění autrskéh a dbrnéh dzru. b) zpracvání dat a vyhdncení výsledků; c) stavební práce a služby suvisející s realizací pdprvané aktivity a t včetně: realizace neinvestičních a investičních patření spjených s průzkumem a analýzu lkalit s mžným výskytem kvalitní pitné vdy pr zásbvání byvatelstva; uvedení místa realizace d půvdníh stavu v případě realizace průzkumných vrtů; d) publicita prjektu dle čl. 15 tét Výzvy, maximálně však Kč. Způsbilým výdajem není prava stávajících rzvdů pitné vdy ani budvání nvých rzvdů pitné vdy. 1 Za vznik výdaje se pvažuje kamžik reálnéh uskutečnění pžadvanéh plnění, tedy v případě, že je ddavatel plátcem DPH, se jedná datum uskutečnění zdanitelnéh plnění a v případě, že je ddavatel neplátcem DPH,se jedná datum vystavení faktury neb dpvídajícíh účetníh dkladu. 5/14

6 10. Pdmínky Výzvy a) Pdpra bude pskytnuta puze na pr živtní prstředí nejvhdnější variantu řešení zdrje pitné vdy dle zpracvanéh dbrnéh psudku. Z důvdu chrany zdrjů pdzemních vd je preferván, tam kde je mžné, napjení na kapacitní vdárensku sustavu či využití zdrje pvrchvé vdy. V případě prjektů na využití zdrje pdzemních vd, je třeba prstřednictvím dbrnéh psudku prkázat, že z technickéh, eknmickéh (rzhdujícím faktrem nemůže být rzdílná výše pplatků za dběr vdy z jedntlivých zdrjů) neb jinéh závažnéh důvdu není mžné realizvat napjení na kapacitní vdárensku sustavu neb využít zdrje pvrchvé vdy. b) V případě, že je v řešeném území vybudván vdvd, je žadatel pvinen zajistit napjení nvéh zdrje vdy d tht rzvdu, a t nejpzději d dknčení prjektu. Tat pdmínka se nevztahuje na prjekty zaměřené na realizaci průzkumných vrtů. c) V případě realizace průzkumnéh vrtu, který nebude přeměněn na vdní díl k dběru pdzemních vd je žadatel pvinen tent vrt zlikvidvat a míst realizace zabezpečit resp. uvést d půvdníh stavu. d) Žadatel nesmí uplatňvat stejné způsbilé výdaje na realizaci prjektu v rámci Prgramu také v případném prjektu předkládaném d Operačníh prgramu Živtní prstředí Priritní sy 1. e) Žadatel je pvinen při zadávacích řízeních pr výběr ddavatele služeb, stavebních prací či ddávek pstupvat pdle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prstředků jsu Fndem stanveny zvláštní pžadavky na pstup žadatele při výběru ddavatele, a t i nad rámec stanvený záknem veřejných zakázkách dle aktuálních pkynů pr zadávání veřejných zakázek, které jsu zveřejněny na stránkách sekce Nárdní prgram Živtníh prstředí zálžka O prgramu Zadávání veřejných zakázek. Specifické pvinnsti relevantní puze pr OPŽP se na žadatele pdpru v rámci NPŽP nevztahují, např.: pžadavky na značení výzvy k pdání nabídky neb známení výběrvéh řízení (ppřípadě samstatné zadávací dkumentace) symblem EU (vlajku) splu s dkazem na EU, dkazem na fnd EU a dkazem na OPŽP, aj. f) Veškeré výdaje prjektu musí být pdle zákna vedeny v účetnictví či daňvé evidenci příjemce pdpry (zákn č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce pdpry je pvinen 6/14

7 všechny transakce suvisející s prjektem dděleně identifikvat d statních účetních transakcí s prjektem nesuvisejících a je pvinen vést analyticku evidenci s vazbu ke knkrétnímu prjektu. Oprávněný žadatel musí být registrván v České republice. g) Žadatel je pvinen ddržet předepsaný způsb a termín pdání Žádsti pskytnutí pdpry. h) Pdpra je pskytvána na základě Rzhdnutí a na základě řádně uzavřené Smluvy. i) Pdklady ke Smluvě dle čl. 12 písm. b) musí být dlženy nejpzději d termínu uvedenéh v Rzhdnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců d vydání Rzhdnutí). j) Žadatel je pvinen ddržet limit finančních prstředků pr pžadvanu pdpru na jeden předkládaný prjekt. k) Pkud příjemce pdpry neplní smluvní pdmínky, má Fnd práv pžadvat, aby ve lhůtě, kteru stanví Fnd, vrátil pskytnutu pdpru či její část. l) V případě, že djde v průběhu realizace patření z prstředků Fndu d dby ZVA a definitivníh přiznání pdpry ke změně platnsti becně platných právních předpisů neb ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fnd práv přehdntit přístup v jedntlivých případech, případně dstupit d Smluvy. m) Žadatel, resp. příjemce pdpry je pvinen zajistit udržitelnst prjektu p dbu 5 let d dknčení realizace prjektu. V případě, že žadatel, resp. příjemce pdpry, není vlastníkem pzemku, na kterém je prjekt realizván, musí dispnvat prhlášením vlastníka pzemku, ve kterém vlastník vyjádří suhlas s realizací prjektu na jeh pzemku a zaváže se umžnit příjemci pdpry zajištění udržitelnsti prjektu, následnu péči a údržbu realizvanéh patření vč. prvádění kntrl dle čl. 10 bdu n). n) Žadatel, resp. příjemce pdpry, je pvinen umžnit prvedení kntrly prvedení patření na místě realizace, včetně kntrly suvisejících dkumentů sbám pvěřeným Fndem případně jiným příslušným kntrlním rgánům, a t d uplynutí lhůty udržitelnsti prjektu. ) Pkud pskytnutí pdpry žadateli vylučuje neb neumžňuje becně závazný právní předpis, nelze pdpru pskytnut. p) Na pdpru není právní nárk. 11. Sledvané indikátry Přehled všech sledvaných indikátrů je uveden v následující tabulce: 7/14

8 Název indikátru Měrná jedntka Plnění indikátru Pčet realizvaných nvých zdrjů pdzemních vd ks ZÁVAZNÉ Pčet realizvaných nvých zdrjů pvrchvých vd ks ZÁVAZNÉ Pčet regenervaných neb zkapacitněních zdrjů pdzemních vd ks ZÁVAZNÉ Pčet regenervaných neb zkapacitněních zdrjů pvrchvých vd ks ZÁVAZNÉ Pčet instalvaných bjektů k úpravě vdy ks ZÁVAZNÉ Pčet instalvaných bjektů k akumulaci vdy ks ZÁVAZNÉ Délka reknstruvaných či bnvených přivaděčů m ZÁVAZNÉ Délka realizvanéh napjení zdrje vdy m ZÁVAZNÉ Pčet trvale žijících byvatel se zlepšeným přístupem k pitné vdě pčet ORIENTAČNÍ Výběr knkrétních indikátrů u prjektu závisí na typu pdprvané aktivity. 12. Dkumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem pdpry Žadatel, resp. příjemce pdpry je pvinen v jedntlivých fázích administrativníh prcesu předkládat níže uvedené dkumenty a pdklady pžadvané Fndem, a t v riginále (případně úředně věřené kpii) není-li stanven jinak. a) K Žádsti: - frmulář Žádsti pskytnutí pdpry (Přílha č. 1); - dbrný psudek ve smyslu 4 dst. 3 zákna ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 dst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, vypracvaný dbrně způsbilu sbu či sbami, které jsu držiteli příslušných svědčení či právnění dle platných právních předpisů. Sučástí dbrnéh psudku je zjedndušená prjektvá dkumentace včetně plžkvéh rzpčtu jednznačně definující navržená patření a aktivity, a t v takvém stupni přípravy, který umžní ptřebné psuzení navrhvanéh patření a psuzení mžnsti pskytnutí pdpry na jeh realizaci, průběžnu a závěrečnu kntrlu z věcnéh, eknmickéh a eklgickéh hlediska. Sučástí prjektvé dkumentace musí být ceněný plžkvý výkaz výměr a mapvé pdklady vhdnéh měřítka a druhu umžňující identifikaci rzsahu patření (Přílha č. 4); - kpie dkumentů prkazujících nedstatek či nevyhvující kvalitu pitné vdy (např. dklady zajištění náhradníh zásbvání pitnu vdu, vyhláška mezení využívání pitné vdy, 8/14

9 rzbry kvality vdy apd.), jsu-li relevantní; - stanvisk příslušnéh dbru krajskéh úřadu, puze v případě, kdy prjekt není v suladu s platným Plánem rzvje vdvdů a kanalizací území krajů; - suhlas vlastníka neb prvzvatele vdárenské sustavy s připjením, v případě připjení na vdárensku sustavu. b) Ke Smluvě: - kpie dkumentace k zadávacímu řízení vč. smluvy díl; - kpie dkladů prkazující realizaci nepřímých realizačních výdajů, jak např.: výdaje na prjektvu přípravu, publicitu (faktury, bjednávky, aj.); - kpie právnění pr vyknávání činnsti technickéh a autrskéh dzru (puze v případě stavby); - kpie stanviska a rzhdnutí dtčených rgánů státní správy a dalších dtčených rgánů (např.: stavební pvlení, stanvisk příslušnéh vdprávníh úřadu, rgánu chrany přírdy, ČIŽP, aj.), je-li relevantní. V případě prjektů, jejichž cílem je vyhledání a realizace nvých zdrjů pitné vdy (kmplexní prjekty, jejichž sučástí je vyhledání, průzkum, hydrgelgické zkušky, vystrjení a napjení na rzvdnu síť neb veřejné dběrné míst) je tat přílha vyžadvána až k Žádsti uvlnění finančních prstředků; - čestné prhlášení žadatele pdpru v režimu de minimis (Přílha č. 5), je-li relevantní; - aktuální prhlášení plátcvství DPH. c) K Žádsti uvlnění finančních prstředků: - frmulář Žádsti uvlnění finančních prstředků včetně přehledu čerpání (Přílha č. 2); - kpie faktur a statních účetních dkladů; - kpie bankvních výpisů prkazující uhrazení faktur a účetních dkladů; - kpie stanviska a rzhdnutí dtčených rgánů státní správy a dalších dtčených rgánů (např.: stavební pvlení, stanvisk příslušnéh vdprávníh úřadu, rgánu chrany přírdy, ČIŽP, aj.), puze u prjektů, jejichž cílem je vyhledání a realizace nvých zdrjů pitné vdy (kmplexní prjekty, jejichž sučástí je vyhledání, průzkum, hydrgelgické zkušky, vystrjení a napjení na rzvdnu síť neb veřejné dběrné míst). 9/14

10 d) K ZVA: - frmulář ZVA (Přílha č. 3); - prtkl předání místa realizace prjektu - klaudační rzhdnutí, je-li relevantní. Fnd je právněn si vyžádat další relevantní pdklady a dkumenty, které se v průběhu prjektvéh cyklu stanu nezbytnými pr jeh řádné vyhdncení a dknčení. 13. Způsb pdání Žádsti Žádsti je ptřeba devzdat níže uvedeným způsbem. Jiným způsbem dručené Žádsti nebudu přijaty d dalšíh administrativníh prcesu. Žádsti budu přijímány průběžně pčínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádstí d uknčení příjmu Žádstí (viz čl. 6 tét Výzvy). Žádst musí být zpracvána v českém jazyce v předepsaném frmátu a předpkládaný rzpčet musí být uveden v Kč. Žádsti je nutné dručit prstřednictvím dručvatelských služeb neb sbně d pdatelny Fndu v uzavřených bálkách s značením: Název žadatele Adresa žadatele IČ žadatele Žádst pskytnutí pdpry z NPŽP pdblast pdpry 1.6.A Průzkum, psílení a budvání zdrjů pitné vdy. Státní fnd živtníh prstředí ČR Odbr realizace Nárdních prgramů Olbrachtva 2006/ Praha 4 Žádsti mhu být předkládány také prstřednictvím datvých zpráv (ID datvé schránky: favab6q), přičemž datvá zpráva musí být značena jak Žádst z NPŽP 1.6.A Výzva č. 2/2018 a musí být patřena platným elektrnickým pdpisem statutárníh zástupce. V případě územně samsprávných celků musí být Žádst patřena platným elektrnickým pdpisem statutárníh zástupce. V důvdněných případech může být Žádst pdepsána sbu zmcněnu na základě 10/14

11 speciální plné mci, která je v případě územně samsprávných celků rvněž schválena kmpetentním rgánem. Termíny pr předkládání Žádstí jsu uvedeny v čl. 6. Termíny Výzvy. Datem přijetí Žádsti se rzumí datum dručení na Fnd, nikliv datum předání pštvní přepravě. Při pdávání Žádsti je nutné řídit se prvzními hdinami pdatelny Fndu, které jsu zveřejněny na webvých stránkách Fndu. Žádsti se předkládají v jednm vyhtvení ve frmě riginálu, včetně přílh a zárveň elektrnicky na datvém médiu. Elektrnická verze Žádsti musí být zpracvána v bvyklých frmátech (Micrsft Wrd, Excel, PDF případně Open Office). 14. Administrace Žádsti Výzva je vyhlášena jak jednklvá nesutěžní. Žádsti předlžené Fndu pdléhají kntrle úplnsti, frmální správnsti a přijatelnsti. Je-li Žádst frmálně úplná a je psuzena jak přijatelná z hlediska splnění pdmínek Výzvy, je akceptvána, čemž je žadatel Fndem písemně infrmván. Nesplňuje-li Žádst pdmínky dané Výzvy, může být administrace takvét Žádsti ze strany Fndu uknčena prstřednictvím usnesení zastavení administrace žádsti, a t kdykli v průběhu její administrace, tj. d pdání Žádsti až d vydání Rzhdnutí. Žádsti, které splňují pdmínky Výzvy a jsu kryty dispnibilní alkací Výzvy, budu následně předlženy k prjednání Radě Fndu a k vydání Rzhdnutí Čerpání pdpry a) Pdpra je Fndem pskytvána bezhtvstním převdem finančních prstředků v Kč na bankvní účet příjemce pdpry uvedený ve Smluvě, a t na základě řádně dlžených a Fndem dsuhlasených dkumentů dle čl. 12 písm. b). b) Fnd pskytne pdpru puze na úhradu způsbilých výdajů prjektu. Výdaje musí být v suladu s pravidly tét Výzvy a platné legislativy. Způsbilé výdaje jsu uvedeny v čl. 9 tét Výzvy. 11/14

12 c) Finanční pdpra na realizaci patření může dsáhnut maximální limit celkvé pdpry v prcentuálním vyjádření ze základu pr výpčet pdpry, tj. z celkvých způsbilých výdajů, případně maximální pevné částky pdpry uvedené v čl. 4 tét Výzvy s tím, že stanvené limity pdpry může Fnd snížit v návaznsti na vyhdncení eknmiky pdprvanéh patření a ppřípadě eknmické způsbilsti žadatele. O ptenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrjů. V tmt prcentuálním vyjádření je pdpra uvlňvána Fndem na bankvní účet příjemce pdpry dle náležitstí stanvených Smluvu. d) Finanční prstředky uvlňuje Fnd na základě předlžených Žádstí uvlnění finančních prstředků (Přílha č. 2), včetně přílh uvedených v čl. 12 písm. c). e) Žadatel je pvinen předlžit kmpletní dklady pr závěrečnu žádst platbu nejpzději d termínu uknčení realizace prjektu stanvenu v čl. 7. Tent termín není mžné prdlužit. V případě nedčerpání finančních prstředků stanvených Rzhdnutím ministra a Smluvu pskytnutí pdpry bude prjekt uknčen a zbývající částka pdpry nebude vyplacena Změny prjektu a) Příjemce pdpry je pvinen známit Fndu jakékliv změny (identifikačních a kntaktních údajů, parametrů prjektu, pdmínek realizace prjektu, skutečnstí a pdmínek bsažených ve Smluvě aj.) a t d předlžení Žádsti d ZVA. Budu-li změny realizvány bez suhlasnéh stanviska Fndu a djde-li v důsledku změny k nesplnění pdmínek Výzvy, nebude pdpra pskytnuta, resp. příjemce může ztratit nárk na pskytnutu pdpru, resp. její část. b) Fnd je pvinen psudit avizvané změny a jejich sulad s pdmínkami Prgramu a změnu dle psuzení buď dsuhlasí, neb zamítne. 15. Publicita a) Příjemce pdpry dpvídá za infrmvání veřejnsti tm, že prjekt byl realizván za finanční spluúčasti Fndu. b) Příjemce pdpry umžní přízení ftdkumentace Fndem pvěřenu sbu za účelem prezentace prjektů pdpřených z Prgramu. c) Vlba relevantních prstředků pr zajištění publicity prjektu pdléhá rzhdnutí příjemce pdpry, přičemž každý nástrj k naplnění pvinné publicity musí být v suladu s Grafickým 12/14

13 manuálem Nárdníh prgramu Živtní prstředí 2, zejména musí být značen pvinným sdělením: Tent prjekt je splufinancván Státním fndem živtníh prstředí České republiky na základě rzhdnutí ministra živtníh prstředí. a lgem Fndu a MŽP, která budu viditelná a dplněná dkaz na webvé stránky a d) U prjektů, kde výše celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů překračuje 500 tis. Kč, jsu žadatelé, resp. příjemci pdpry pvinni umístit v místě realizace prjektu infrmační panel / plakát s plchu vyhrazenu pr infrmaci spluúčasti Fndu. Infrmační panel / plakát musí bsahvat název prjektu, pvinné sdělení dle čl. 15 písm. c) tét Výzvy, lga MŽP, Fndu a dkaz na webvé stránky MŽP a Fndu, a t v přiměřené veliksti. Infrmační panel / plakát bude umístěn na dbře viditelném a veřejnsti přístupném místě bezprstředně p zahájení fyzické realizace prjektu a musí být zachván p celu dbu realizace prjektu. e) U prjektů, kde výše celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů překračuje 1 mil. Kč, jsu žadatelé, resp. příjemci pdpry pvinni umístit v místě realizace prjektu pamětní desku bsahující pvinné sdělení (viz výše), lga MŽP a Fndu, úplný název prjektu, celkvé způsbilé výdaje prjektu, výši příspěvku Fndu, výši příspěvku žadatele a termín zahájení a uknčení realizace prjektu. Pamětní deska bude umístěna na dbře viditelném a veřejnsti přístupném místě. Příjemce pdpry je pvinen umístit pamětní desku bezprstředně p uknčení fyzické realizace prjektu. Minimální velikst infrmační tabule je 400 x 300 mm. Pdklady pr výrbu pamětní desky můžu být žadateli na jeh žádst zpracvány Samstatným ddělením kmunikace SFŽP ČR, f) V rámci tét Výzvy je příjemcům pdpry dpručen pužít následující nástrje publicity: - Internet příjemce pdpry vytvří webvé stránky prjektu neb rzšíří stávající webvé stránky zprávy týkající se realizvanéh prjektu včetně pvinnéh sdělení dle čl. 15 písm. c) tét Výzvy; - Média příjemce pdpry může zvlit tisk, rzhlas či televizi pr zveřejnění tiskvé zprávy neb článku v celstátních či v reginálních médiích s pvinným sdělením dle čl. 15 písm. c) tét Výzvy. 2 Grafický manuál Nárdníh prgramu Živtní prstředí je k dispzici na sekce Nárdní prgram Živtníh prstředí zálžka O prgramu Pvinná publicita ke stažení Grafický manuál Nárdníh prgramu Živtní prstředí. 13/14

14 16. Kntakty Se svými dtazy mhu žadatelé kntaktvat pracvníky call centra Fndu, a t na bezplatném telefnním čísle (pracvní dny d 7:30 d 16:00), případně prstřednictvím vé adresy: Kntaktní sby pr tut Výzvu jsu: Ing. Rmana Rajnyšvá, Veducí Oddělení I tel.: , Ing. Michal Slezák, Ředitel Odbru realizace Nárdních prgramů tel.: , Přílhy: 1. Frmulář Žádsti pskytnutí pdpry 2. Frmulář Žádsti uvlnění finančních prstředků a přehled čerpání 3. Frmulář ZVA 4. Osnva dbrnéh psudku 5. Čestné prhlášení pdpru v režimu de minimis V Praze dne: Mgr. Richard Brabec ministr pdepsán elektrnicky 14/14

Výzva č. 8/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 8/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 8/2016 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva č. 2/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2017 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva č. 9/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí (aktualizvané znění platné a účinné d 21. únra 2019) Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje

Více

Výzva č. 2/2019. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2019. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2019 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Výzva č. 10/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Výzva č. 16/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 16/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 16/217 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany KU(1SP00RMSRB m H. w/f &C Smluva.3 závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený: IČ: bankvní spjení: čísl účtu: (dálejen Kraj") 28.

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více