R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015"

Transkript

1 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání u vybraných nelékařských brů) PRO ROK 2015 tel.: ,

2 OBSAH 1. Úvd Cíle dtačníh prgramu Rezidenční místa Zaměření prjektu Vysvětlení termínů Cíle dtačníh prgramu Žadatelé dtaci Finanční pdmínky Žádst pskytnutí dtace Pdrbný ppis frmálních náležitsti a přílh k Žádsti Pdmínky pr pdání Žádstí Administrátr Hdncení a vyhdncení Žádsti Zveřejnění výsledků hdncení frmálních náležitstí Pdání a vypřádání námitek Odbrné hdncení Žádstí Způsb pskytvání a pdmínky čerpání dtace a pvinnsti pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem Pdmínky čerpání dtace Přerušení pskytvání dtace Zastavení pskytvání dtace Žádst změnu Další pdmínky pskytvání dtace Pdrbné pdmínky dtačníh prgramu p výběru rezidenta Výběrvé řízení na rezidenční míst Vzdělávací plán rezidenta (předkládá se až p výběru rezidenta) Finanční plány specializačníh vzdělávání Hdncení a realizace prjektu Průběžná zpráva za rzpčtvý rk u víceletých prjektů Závěrečná zpráva p uknčení celéh víceletéh prjektu Vypřádání vztahů se státním rzpčtem Kntrlní zpráva Důležité termíny Kntaktní údaje Přílha č. 1 Žádst pskytnutí dtace tel.: , 2/16

3 1. Úvd Ministerstv zdravtnictví (dále jen MZ ), v suladu se záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen Rzpčtvá pravidla ) a dále v návaznsti na ustanvení 60a dst. 5 zákna č. 96/2004 Sb., pdmínkách získávání a uznávání způsbilsti k výknu nelékařských zdravtnických pvlání a k výknu činnstí suvisejících s pskytváním zdravtní péče a změně některých suvisejících záknů (zákn nelékařských zdravtnických pvláních) ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn č. 96/2004 Sb. ) vydává Metdiku dtačníh řízení na rezidenční místa pr rk 2015 (dále jen Metdika ), kteru upřesňuje pdmínky pr získání dtace na rezidenční míst a dále určuje pstup při pskytvání dtací a vypřádání finančních prstředků se státním rzpčtem prstřednictvím ústředníh rgánu státní správy - MZ. Na pskytvání dtací ze státníh rzpčtu se nevztahuje usnesení vlády České republiky ze dne č. 479/2013 Návrh zásad pr pskytvání dtací ze státníh rzpčtu České republiky nestátním neziskvým rganizacím ústředními rgány státní správy. MZ si vyhrazuje práv změnit pdmínky stanvené v tét Metdice v případě, že djde ke změně suvisejících právních předpisů. Případné změny v pdmínkách tht dtačníh prgramu budu uveřejněny ve Věstníku MZ a způsbem umžňujícím dálkvý přístup. Dle ustanvení 14 Rzpčtvých pravidel upravujících pskytvání dtací a návratných finančních výpmcí ze státníh rzpčtu a řízení jejich dnětí není na pskytnutí dtace z dtačníh prgramu Rezidenční místa právní nárk. 2. Cíle dtačníh prgramu Rezidenční místa 2015" 2.1 Zaměření prjektu Prjekt je zaměřen na pdpru specializačníh vzdělávání nelékařských zdravtnických pracvníků ve vybraných brech specializačníh vzdělávání uvedených v nařízení vlády. č.31/2010 Sb., brech specializačníh vzdělávání a značení dbrnsti zdravtnických pracvníků se specializvanu způsbilstí. 2.2 Vysvětlení termínů Prjekt definuje pžadvanu finanční pdpru vzdělávacíh prcesu směřujícíh k získání atestace frmu víceleté dtace pskytnuté ze státníh rzpčtu na úhradu nákladů spjených se specializačním vzděláváním rezidenta, neb více rezidentů v jednm bru schválené v příslušném kalendářním rce. Ke každému prjektu se vydává samstatné rzhdnutí. Uknčení prjektu nastává splněním všech pžadavků specializačníh vzdělávání úspěšným abslvváním atestační zkušky. V případě většíh pčtu šklenců (rezidentů) v jednm prjektu je uknčen prjekt úspěšným abslvváním atestační zkušky psledníh rezidenta. Dalším důvdem může být předčasné uknčení prjektu např. uknčením pracvníh pměru, dstupením rezidenta ze specializačníh vzdělávání, úmrtím rezidenta apd. tel.: , 3/16

4 2.3 Cíle dtačníh prgramu Glbální cíle dtačníh prgramu jsu: a) finanční pdpra abslventů kvalifikačníh studia pr následné celživtní vzdělávání (specializační vzdělávání). b) finanční pdpra zdravtnických pracvníků a jiných dbrných pracvníků (dále jen nelékařských zdravtnických pracvníků ). c) finanční pdpra nelékařských zdravtnických pracvníků, kteří již část specializační přípravy v bru abslvvali. Dílčí cíle dtačníh prgramu jsu: pdpra specializačníh vzdělávání v těch brech, ve kterých je nedstatek specialistů, a t celrepublikvě neb jen v některých reginech. 3. Žadatelé dtaci Žadatelem dtaci se může stát pskytvatel zdravtních služeb neb krajská hygienická stanice, které mají sídl/míst pdnikání na území České republiky. Údaje bydlišti/trvalém pbytu fyzické sby musí dpvídat údajům uvedeným v Rzhdnutí registraci. Dtace se pskytuje na subjekt, který dtaci pžádal. Změna právnické sby v průběhu čerpání dtace není mžná. V případě změny právnické sby, MZ zastaví čerpání dtace subjektu, který dtaci zažádal. Žadatelem pskytnutí dtace může být: a) akreditvaný pskytvatel zdravtních služeb pr knkrétní br specializačníh vzdělávání, který je schpen zajistit persnální a technické vybavení alespň ucelené části vzdělávacíh prgramu, kteru nelékařský zdravtnický pracvník nabývá teretických a praktických dvednstí v příslušném bru. Zbývající část vzdělávacíh prgramu zajistí na základě smluvníh vztahu s akreditvaným pskytvatelem zdravtních služeb neb vzdělávacím zařízením. b) neakreditvaný pskytvatel zdravtních služeb, který je schpen zajistit abslvvání celéh vzdělávacíh prgramu neb jeh ucelené části u akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb v příslušném bru na základě smluvníh vztahu. 4. Finanční pdmínky Dtace ze státníh rzpčtu přidělená MZ na realizaci prjektů je výhradně účelvě vázána a lze ji pužít jen na úhradu nákladů, které jsu v suladu s dtačním prgramem Rezidenční místa a dále se schválenu Žádstí. DOTACE SE POSKYTUJE NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ZÍSKÁNÍM DOTACE SE tel.: , 4/16

5 ŽADATEL ZAVAZUJE ČÁST NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM REZIDENTA UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJŮ. Specializační vzdělávání frmu rezidenčníh místa a s tím suvisející čerpání dtace je nutné zahájit ještě v rce, kdy byl dtaci pžádán. Účelvé finanční prstředky se mhu pužít puze na splufinancvání: mzdvých nákladů na rezidenta (hrubá mzda, resp. plat - dále jen hrubá mzda a dvdy na zdravtní a sciální pjištění za zaměstnavatele) úhrad pvinných kurzů a stáží stanvených platnými vzdělávacími prgramy pr jedntlivé bry úhrad cestvnéh a stravnéh u nelékařských zdravtnických pracvníků (dle ustanvení 5 21a zákna č. 96/2004 Sb.) materiálvých nákladů. MZ pskytuje dtaci na celu dbu specializačníh vzdělávání či na zbývající část specializačníh vzdělávání rezidenta. Pdmínky pskytnutí dtace jedntlivým žadatelům stanvuje MZ v písemném Rzhdnutí. 5. Žádst pskytnutí dtace Žádá li pskytvatel zdravtních služeb dtaci na rezidenční míst ve více brech, je nutné pdat Žádst pr každý br zvlášť. P uplynutí termínu pr pdání žádsti, tj., není mžné měnit br, pr který byl rezidenční míst pžadván či dkládat jakékliv další dklady. V případě, že pskytvatel zdravtních služeb žádá rezidenční místa v jednm bru pr více rganizačních slžek (např. dštěpných závdů, středisek, apd.), pdává vždy jednu Žádst, v níž budu bsaženy všechny pžadavky na pskytnutí dtace na rezidenční místa pr jeden pžadvaný br specializačníh vzdělávání. Pkud má tent br více zaměření, pdává se Žádst pr br, ne pr jedntlivá zaměření. Tedy pskytvatel zdravtních služeb pdává jednu suhrnnu Žádst pr jeden br specializačníh vzdělávání. Každý pskytvatel zdravtních služeb však může pdat Žádsti pr více brů specializačníh vzdělávání. Termínem Žádst pskytnutí dtace ze státníh rzpčtu na rezidenční míst pr rk 2015 se rzumí subr následujících dkumentů (viz Přílha č. 1 tét Metdiky): průvdní list infrmace žadateli infrmace vlastnické struktuře předběžný finanční plán prhlášení sb dpvědných za vyplnění žádsti včetně prhlášení statutárníh zástupce čestné prhlášení bezdlužnsti čestné prhlášení splupráci s akreditvaným pskytvatelem zdravtních služeb tel.: , 5/16

6 Pvinné přílhy k žádsti: kpie Rzhdnutí akreditaci (předkládá akreditvaný pskytvatel zdravtních služeb) kpie smluvy s akreditvaným pskytvatelem zdravtních služeb, případně čestné prhlášení kpie dkladu vzniku pskytvatele zdravtních služeb kpie dkladu registraci neb právnění k pskytvání zdravtnických služeb CD Hdncení Žádsti je rzdělené na dvě části, a t psuzení frmálních náležitstí a dále dbrné hdncení prjektů. Hdntící kritéria k jedntlivým prjektům jsu uvedena v kapitle 7 tét Metdiky. Frmální hdncení žádstí prvádí Kmise pr přijímání Žádstí jmenvaná MZ. Odbrné hdncení prvádí příslušná akreditační kmise MZ. Žádst Pdrbný ppis frmálních náležitsti a přílh k Žádsti Žádst včetně všech pžadvaných dkladů je nutné předlžit v písemné pdbě (1 riginál a jedna úplná nevěřená kpie) a zárveň v elektrnické pdbě (na CD). CD musí být značen přesným názvem zdravtnickéh zařízení, brem, značením DOTAČNÍ PROGRAM PRO NELÉKAŘSKÉ OBORY číslem prjektu a dále značením: RM 2015 V Žádsti je nutné vyplnit všechny plžky, a t v českém jazyce. Písemná frma Žádsti a CD musí být shdné. Žádst bude na CD naskenvána jak jeden subr včetně pžadvaných pdpisů a přílh. V případě, že Žádst nebude splňvat některu z náležitstí zde uvedených, bude vylučena z dalšíh prcesu hdncení pr frmální nedstatky. Další infrmace k přílhám a k dkladům, které je nutné dlžit k Žádsti, jsu uvedeny následně v tét kapitle. Další dkumenty nutné k dlžení: Dklad vzniku pskytvatele zdravtních služeb Dklad vzniku pskytvatele zdravtních služeb musí předlžit všichni žadatelé uvedení v kapitle 3 tét Metdiky, a t alespň jedním z následujících dkladů: výpis z bchdníh rejstříku* výpis z registru ústředníh rgánu státní správy ČR (církve a nábženské splečnsti) * výpis z rejstříku becně prspěšných splečnstí, ústavů neb splků nestátní pskytvatelé zdravtních služeb dlží rzhdnutí registraci, resp. právnění statní pskytvatelé zdravtních služeb dkládají zřizvací listinu *Datum vydání pžadvanéh dkladu nesmí být starší tří měsíců. Rzhdnutí udělení akreditace Pskytvatelé zdravtních služeb, kteří jsu žadateli pskytnutí dtace ze státníh rzpčtu pr nelékařská pvlání a nemají akreditaci pr knkrétní br specializačníh vzdělávání, dlží čestné prhlášení zajištění specializačníh vzdělávání u knkrétníh akreditvanéh zařízení. tel.: , 6/16

7 Označení bálky Obálka musí být patřena zpáteční adresu adresa žadatele dtaci na rezidenční míst. Dále je nutné bálku značit slvy Dtační řízení: Rezidenční místa 2015 nelékařské bry. Bez náležitéh značení bude zásilka (Žádst) vylučena pr frmální nedstatky a vrácena na uvedenu zpáteční adresu. 6. Pdmínky pr pdání Žádstí MZ upzrňuje žadatele rezidenční míst na nutnst a pvinnst ddržení stanvených termínů v celé délce realizace dtačníh prgramu, zejména termín pdání Žádsti, vyhlášení výběrvéh řízení na rezidenční míst, známení vybranéh rezidenta a zaslání ptřebné dkumentace. Žádst může být pdána de dne následujícíh p dni, kdy MZ na svých webvých stránkách uveřejní Metdiku včetně všech přílh, a musí být pdána nejpzději d Písemnsti pdané p tmt datu nebudu přijaty d hdntícíh prcesu a budu žadateli vráceny zpět na uvedenu zpáteční adresu. Adresa pr písemné pdání žádsti (administrátr): Institut pstgraduálníh vzdělávání ve zdravtnictví Ruská Praha 10 Adresa pr sbní pdání žádsti: Institut pstgraduálníh vzdělávání ve zdravtnictví Ruská Praha Administrátr Institut pstgraduálníh vzdělávání ve zdravtnictví, který zajišťuje služby spjené s realizací specializačníh vzdělávání zdravtnických pracvníků. tel.: , 7/16

8 7. Hdncení a vyhdncení Žádsti MZ jmenuje Kmisi pr přijímání žádstí, která prvede kntrlu frmálních náležitstí Žádstí a vypracuje prtkl bsahující identifikační údaje každém žadateli, časvé údaje dručení, údaje úplnsti náležitstí stanvených v tét Metdice a v případě nevyhvujících Žádstí také důvd vylučení z dalšíh psuzvání Zveřejnění výsledků hdncení frmálních náležitstí MZ zveřejní nejpzději d na svých webvých stránkách seznam Žádstí, které byly vylučeny pr frmální náležitsti s uvedením důvdu, který vedl k vylučení Žádsti z dalšíh prcesu hdncení Pdání a vypřádání námitek Uchazeč má práv d 5 pracvních dnů p zveřejnění seznamu vylučených Žádstí na webvých stránkách dručit námitky prti vylučení Žádsti, a t písemně na adresu administrátra. Namítat lze puze v případě, že údajně chybějící skutečnsti byly v Žádsti dlženy. Nelze dplňvat či uvádět nvá tvrzení či skutečnsti neuvedené v půvdní Žádsti. MZ přezkumá námitky uchazečů a na základě th vydá knečné rzhdnutí. Uchazeč, který pdal námitku, bude vyrzuměn a v případě změny půvdníh rzhdnutí bude Žádst pstupena dbrnému hdncení. Změna stanviska bude prvedena i na webvých stránkách MZ Odbrné hdncení Žádstí Odbrné hdncení žádstí prvádí příslušná akreditační kmise MZ. Hdntící kritéria žádstí jsu následující: Reginální kritéria ptřeba dbrníků danéh bru specializačníh vzdělávání v příslušném reginu České republiky a ptřebnsti pdpry udržení a rzvje bru v tmt reginu (max. 40 bdů) Kvalita zajištění průběhu celéh vzdělávacíh prgramu (max. 40 bdů) Vlitelné kritérium Akreditační kmise (max.20 bdů) Kritérium psuzení, které si zvlí sama akreditační kmise pr lepší a efektivnější stanvení pčtu rezidenčních míst a přadí jedntlivých Žádstí. V případě, že akreditační kmise tt vlitelné kritérium nevyužije, bdvá hdnta reginálníh kritéria se zvyšuje na max. 60 bdů. Akreditační kmise předlží MZ návrh hdncení včetně návrhu přadí Žádstí, které na jejich základě rzhdne přidělení dtace, a t nejpzději d tel.: , 8/16

9 Seznam pskytvatelů zdravtních služeb, kterým byla přidělena dtace, bude uveřejněn k datu na stránkách v sekci: Ošetřvatelství a nelékařská pvlání Rezidenční místa 8. Způsb pskytvání a pdmínky čerpání dtace a pvinnsti pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem 8.1. Pdmínky čerpání dtace Finanční prstředky budu MZ uvlňvány minimálně 2x rčně pr daný kalendářní rk. První uvlněné finanční prstředky budu určené puze na rk Prvnímu uvlnění prstředků předchází vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace. Finanční prstředky budu převedeny na čísl účtu pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem, které bude uveden v Žádsti. V případě, že zřizvatelem pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem je kraj neb bec, uvede žadatel (pskytvatel zdravtních služeb s rezidenčním místem) v Žádsti čísl účtu zřizvatele Přerušení pskytvání dtace MZ přeruší uvlňvání dtace p dbu přerušení specializačníh vzdělávání rezidenta. Celkvá dba přerušení nesmí přesáhnut 5 let. V případě zahájení a uknčení přerušení specializačníh vzdělávání rezidenta u pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem, příjemce dtace tét skutečnsti uvědmí MZ, a t prstřednictvím administrátra, nejpzději d 10 dnů de dne, kdy tyt skutečnsti nastaly, pmcí frmuláře Žádsti změnu, který bude uveřejněn na webvých stránkách MZ v sekci rezidenční místa Zastavení pskytvání dtace MZ zastaví pskytvání dtace na rezidenční míst pkud: a) je uknčen specializační vzdělávání rezidenta v bru, pr který je dtace na rezidenční míst pskytvána, b) je sknčen pracvní pměr rezidenta u akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb, kterému je pskytvána dtace, neb c) akreditvaný pskytvatel zdravtních služeb pruší pvinnsti pdle 60d zákna č. 96/2004 Sb. V případě předčasnéh uknčení specializačníh vzdělávání rezidenta před vyknáním atestační zkušky neb v případě uknčení pracvníh pměru rezidenta u pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem, příjemce dtace tét skutečnsti uvědmí MZ, a t prstřednictvím administrátra, nejpzději d 15 dnů de dne, kdy uvedené skutečnsti nastaly, pmcí frmuláře Žádsti změnu, který bude uveřejněn na webvých stránkách MZ v sekci Rezidenční místa. Na základě th MZ zastaví uvlňvání dtace. Pskytvatel zdravtních služeb je dále pvinen ddržvat pdmínky stanvené v ustanvení 60d zákna č. 96/2004 Sb. tel.: , 9/16

10 8.4. Žádst změnu Příjemce dtace může v průběhu specializačníh vzdělávání pžádat schválení změn v dsuhlasených vzdělávacích a finančních plánech rezidentů, ale i všech statních případných změn (např. změna jména rezidenta, změna čísla bankvníh spjení, změna statutárníh zástupce, změna jména/názvu příjemce dtace apd.) nejpzději d 10 dnů, kdy tat změna nastala. Žádst změnu se pdává na frmuláři, který bude zveřejněn na webvých stránkách MZ, prstřednictvím administrátra. Přílhu Žádsti musí být i pravené finanční a vzdělávací plány v případě jejich změny a další dklady prkazující právněnst pžadvané změny. Pslední Žádst tut změnu příjemce dtace zašle nejpzději d 13. listpadu. Žádst změnu bude MZ psuzena a v případě, že změna bude schválena, vydá se změnvé Rzhdnutí. Jestliže změna nebude vyžadvat vydání změnvéh Rzhdnutí, bude příjemci dtace zaslán známení, zda změna byla akceptvána. O případnu změnu v čerpání finančních prstředků (stanvených v Rzhdnutí) v průběhu kalendářníh rku, je příjemce dtace pvinen písemně pžádat prstřednictvím administrátra, a t nejpzději d 10 dnů de dne, kdy změna nastala. V psledním čtvrtletí rzpčtvéh, tj. kalendářníh rku je nutné žádst změnu zaslat nejpzději d 13. listpadu rzpčtvéh rku. Žádst změnu bude MZ psuzena a v případě, že změna bude schválena, bude vydán změnvé Rzhdnutí Další pdmínky pskytvání dtace Pskytnutá dtace bude MZ uvlňvána na základě vydanéh písemnéh Rzhdnutí a v suladu s regulací výdajů státníh rzpčtu na rk 2015 stanvenu Ministerstvem financí ČR. V případě, že vláda ČR rzhdne vázání rzpčtvých prstředků v suladu s Rzpčtvými pravidly, může MZ prstřednictvím Rzhdnutí stanvenu částku dtace snížit. Příjemce dtace je pvinen neprdleně známit pskytvateli veškeré změny údajů, které jsu v rzpru s údaji uvedenými v Žádsti a Rzhdnutí. Příjemce dtace je pvinen vypřádat přednstně, před případným zánikem rganizace, vztahy se státním rzpčtem. Příjemce dtace je pvinen vrátit nevyčerpané prstředky splu s vypřádáním dtace nejpzději d 30 dnů d známení dstupení d prjektu neb jeh uknčení, pkud se prjekt neuskuteční neb je předčasně uknčen. V takvém případě je příjemce dtace pvinen finanční prstředky vrátit na výdajvý účet MZ, ze kteréh mu byla dtace pskytnuta. Jestliže příjemce dtace není schpen prjekt vůbec zrealizvat, a z tht důvdu čerpat finanční dtaci, je pvinen známit tut skutečnst písemnu frmu na kntaktní sbu MZ nejpzději d 15 kalendářních dnů d dručení Rzhdnutí. Vyplacené mzdvé prstředky musí být pdlženy prvtními dklady umžňujícími kntrlu skutečně prvedené práce. Příjemce dtace je pvinen prkazatelně a dlžitelným způsbem vést evidenci pracvní dby rezidenta. V případě, že u pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem nevznikne pracvní pměr s rezidentem, nelze tyt prstředky čerpat. Příjemce dtace je pvinen umžnit pskytvateli (správci rzpčtu) kntrlu ve vztahu k přiděleným finančním prstředkům. Kntrlní systém je zaveden a nastaven v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů a záknem tel.: , /16

11 č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád). Neddržení (prušení) daných pdmínek pr pskytnutí dtace a neddržení pdmínek pr pužití těcht finančních prstředků je klasifikván jak neprávněné pužití prstředků státníh rzpčtu, resp. prstředků pskytnutých ze státníh rzpčtu (ustanvení 3 písm. e) Rzpčtvých pravidel). Příjemce dtace je pvinen pstupvat v suladu se záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkud pužije prstředky státníh rzpčtu k úhradě zakázky, která je veřejnu zakázku. 9. Pdrbné pdmínky dtačníh prgramu p výběru rezidenta 9.1. Výběrvé řízení na rezidenční míst Pskytvatel zdravtních služeb neb krajská hygienická stanice má pvinnst d 14 dnů de dne uveřejnění rzhdnutí pskytnutí dtace na rezidenční míst vyhlásit výběrvé řízení na schválená rezidenční místa a nejpzději d 3 dnů d vyhlášení výběrvéh řízení známit vyhlášení výběrvéh řízení Ministerstvu zdravtnictví. Tat pvinnst vyplývá z ustanvení 60b dst. 1 zákna č. 96/2004 Sb. a z ustanvení 3 dst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb. Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení prvede žadatel písemně na předepsaném frmuláři Vyhlášení výběrvéh řízení, který bude zveřejněn na stránkách MZ d Vyhlašvatel vyhlásí výběrvé řízení na základě vyhlášky č. 186/2009 Sb., rezidenčních místech, ve znění pzdějších předpisů. P výběru rezidenta pr něj zpracuje vzdělávací plán pdle platnéh vzdělávacíh prgramu a finanční plány specializačníh vzdělávání (viz Přílha č. 1 tét Metdiky). Tyt plány musí žadatel předlžit nejpzději d 30 dnů d výběru rezidenta. V případě vypsání 2. kla výběrvéh řízení je psledním dnem předlžení těcht plánů 21. listpad Vzdělávací plán rezidenta (předkládá se až p výběru rezidenta) V případě výběru rezidenta musí žadatel zpracvat a předlžit vzdělávací plán rezidenta dpvídající platnému vzdělávacímu prgramu pr příslušný br. Při zpracvání tabulky je nutné dplnit, v jakém rce a u jakéh pskytvatele zdravtních služeb neb krajské hygienické stanice rezident splní jedntlivé pvinné stáže a kurzy. Nezbytné je též uvést termín zahájení specializačníh vzdělávání, termín zařazení d bru a termín nástupu na rezidenční míst. Jestliže žadatel nezajišťuje celé specializační vzdělávání na vlastním pracvišti, je nutné p výběru rezidenta předlžit kpii smluvy splupráci s jiným akreditvaným pskytvatelem zdravtních služeb, a t d 30 dnů p výběru rezidenta. V případě výběru rezidenta v druhém kle výběrvéh řízení je psledním dnem pr předlžení smluv 30. listpad rzpčtvéh rku Finanční plány specializačníh vzdělávání Dtace se pskytuje na částečnu úhradu nákladů spjených se specializačním vzděláváním rezidenta, včetně mzdvých nákladů (hrubé mzdy rezidentů a dvdy na zdravtní a sciální pjištění za zaměstnavatele ve stanvené výši pr příslušný rk), a t p celu dbu trvání příslušnéh specializačníh vzdělávání, která dpvídá minimální délce tel.: , /16

12 specializačníh vzdělávání stanvé vzdělávacím prgramem vytvřeným v suladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb. Výše dvdů je stanvena v celkvé výši 34 %, pkud nebude právně upraven jinak. Dtaci na rezidenční míst nelze pskytnut zpětně za kalendářní měsíce, které předcházely pdání Žádsti. Nelékařskému zdravtnickému pracvníku, který již část vzdělávacíh prgramu abslvval, bude dtace pskytnuta puze na zbývající pčet měsíců vzdělávacíh prgramu (viz níže uvedený způsb výpčtu). D finančních plánů uvádějte puze prstředky pskytvané z dtace. Finanční prstředky mhu být pužity puze na: Mzdvé náklady na rezidenta v minimální výši 75 % z celkvé výše dtace (hrubá mzda rezidenta a dvdy na zdravtní a sciální pjištění za zaměstnavatele ve stanvené výši pr příslušný rk). Náklady na realizaci pvinných částí vzdělávacíh prgramu, které žadatel sám nezajišťuje, a které zajistí frmu nákupu služeb d smluvních zařízení. Nejvýše přípustné materiálvé náklady, viz Tab. č. 1: Tab. č. 1 Délka specializačníh vzdělávání Název plžky 1-2 rky Pčet kusů 3 5 let pčet kusů Max. cena za kus / pár Zdravtnická kšile 4 ks 5 ks 500Kč Zdravtnické kalhty 4 ks 5 ks 500Kč Zdravtnické šaty 4 ks 5 ks 500Kč Zdravtnická buv 2 páry 3 páry Kč Sterilní rukavice ( 5 28 zákna č. 100 ks 96/2004 Sb.) 200 ks Jízdní výdaje a stravné zaměstnanců s max. hspdárnstí viz ustanvení Zákníku práce spjené s pbytem rezidenta mim pracviště zaměstnavatele v suvislsti s plněním pžadavků pdle vzdělávacíh prgramu. Týká se ustanvení 5 21a zákna č. 96/2004 Sb. Finanční plán specializačníh vzdělávání I.+II (předkládá se až p výběru rezidenta) Mzdvé náklady na rezidenta - Žadatel dtaci vyplní předpkládanu dměnu (hrubu mzdu) rezidentvi. Tat částka musí dpvídat údaji ve finančním plánu III. Mzdvé náklady na rezidenta ve slupci Hdnta ukazatele CELKEM (hrubá mzda/příjem). Materiálvé náklady - Žadatel dtaci určí čerpání materiálvých nákladů - viz tabulka č. 1, částka CELKEM se musí rvnat údaji ve finančním plánu III. ve slupci Hdnta ukazatele CELKEM Materiálvé náklady. Náklady na služby Žadatel uvede předpkládané částky za nákupy dnů neb měsíců pvinných stáží a kurzů pdle vzdělávacíh prgramu příslušnéh bru. Údaje musí dpvídat pžadavkům a rzsahu dle vzdělávacíh prgramu pr příslušný br specializačníh vzdělávání. Finanční hdnta CELKEM se musí tel.: , /16

13 rvnat údaji ve finančním plánu III. ve slupci Hdnta ukazatele CELKEM Náklady na služby. Ostatní náklady - Zde se uvedu náhrady cestvních výdajů zaměstnanců. Finanční hdnta CELKEM se musí rvnat údajům ve finančním plánu III ve slupci Hdnta ukazatele CELKEM Jiné náklady. Finanční plán specializačníh vzdělávání III. (předkládá se 1x předběžný plán při pdání žádsti a 1x knkrétní p výběru rezidenta) Žadatel uvede plán čerpání jedntlivých nákladů v letech dpvídajících vzdělávacímu plánu rezidenta. V části mzdvé náklady na rezidenta budu uvedeny předpkládané mzdvé náklady pr rezidenta. Celkvá částka včetně dvdů musí dpvídat minimálně 75 % prcentům celkvé výše dtace na rezidenční míst. Při pdávání tht finančníh plánu p výběru rezidenta musí části finančníh plánu dpvídat stanveným hdntám ve finančních plánech I. a II. Celkvá částka uvedená ve finančním plánu III. musí dpvídat výši dtace na rezidenční míst příslušnéh bru specializačníh vzdělávání, která je vyhlášena MZ dle ustanvení 60a, dst. 1 zák. č. 96/2004 Sb., viz Přílha č. 1 tét Metdiky). V případě, že dtace bude pskytvána puze na část vzdělávacíh prgramu (rezident již část vzdělávacíh prgramu abslvval neb ji má zapčtenu), bude alikvtní výše dtace stanvena pdle následujícíh vzrce: á ýš č hěííh h č h ěáíh Pr bry specializačníh vzdělávání, u kterých je vzdělávací prgram stanven v měsících platí následující vzrec: á ýš č hěííh ěíů č ěíů ěáíh 10. Hdncení a realizace prjektu Průběžná zpráva za rzpčtvý rk u víceletých prjektů Příjemce dtace je pvinen MZ (prstřednictvím administrátra) předkládat v řádných termínech na stanveném frmuláři Průběžné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2015, zahrnující přehled abslvvaných částí v daném rce, přehled zbývajících částí stanvených vzdělávacím prgramem a finanční vyúčtvání (výkaz čerpání finančních prstředků s kmentářem k čerpání pskytnutých dtačních finančních prstředků v členění pdle Rzhdnutí pr příslušný rzpčtvý, tj. kalendářní rk). Průběžná zpráva se předkládá za každé jedntlivé Rzhdnutí p uknčení každéh rku, ve kterém se pskytuje dtace. V psledním rce, ve kterém všichni rezidenti v daném rzhdnutí uknčili specializační vzdělávání atestační zkušku, se průběžná zpráva již nepředkládá, ale předkládá se puze závěrečná zpráva. Průběžná zpráva nesluží k tel.: , /16

14 znamvání změn. K tmut účelu je příjemce dtace pvinen pdat již v průběhu rku Žádst změnu v suladu s pdmínkami stanvenými Metdiku dtačníh prgramu. Pkud djde v průběhu rku ke změnám v termínech či místě knání jedntlivých částí vzdělávacíh prgramu neb ke změnám ve finanční části prti schválenému vzdělávacímu a finančnímu plánu, je příjemce dtace vždy pvinen pdat v daném rce Žádst změnu. V případě, že je změna pskytvatelem schválena, uvádí se v průběžné zprávě pslední verze schválenéh vzdělávacíh a finančníh plánu. S tímt plánem se prvná jeh skutečné plnění. Průběžná zpráva tedy musí dpvídat pslednímu rzhdnutí přidělení dtace. Ke kntrle průběžné zprávy služí pvinné přílhy - kpie indexů a lgbků. Finanční část průběžné zprávy musí krespndvat s finančním vypřádáním dtace se státním rzpčtem. Frmulář Průběžné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2015 splu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webvých stránkách MZ. Knečný termín pr deslání Průběžné zprávy za rk 2015 na MZ je Závěrečná zpráva p uknčení celéh víceletéh prjektu Na knci prjektu je příjemce dtace pvinen MZ (prstřednictvím administrátra) předlžit Závěrečnu zprávu plnění prgramu Rezidenční místa 2015 zahrnující ppis a zhdncení realizace dbrné části prjektu a finanční vyúčtvání (výkaz čerpání finančních prstředků s kmentářem k čerpání pskytnutých dtačních finančních prstředků v členění pdle danéh Rzhdnutí) nejpzději d následujícíh rku p rce, ve kterém byl celý prjekt uknčen. Frmulář Závěrečné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2015 splu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webvých stránkách MZ. Příjemce dtace je pvinen přikládat k závěrečné zprávě též věřenu kpii atestačníh diplmu. Závěrečnu zprávu musí předlžit i příjemci dtace, u kterých dšl k předčasnému uknčení specializačníh vzdělávání (např. z důvdu uknčení pracvníh pměru rezidenta, apd.) Vypřádání vztahů se státním rzpčtem Pr všechny typy rganizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kteru se stanví zásady a termíny finančníh vypřádání vztahů se státním rzpčtem, státními finančními aktivy neb Nárdním fndem, v platném znění. Každrční finanční vypřádání dtace musí být prveden ve smyslu Rzpčtvých pravidel a v suladu s tut vyhlášku d následujícíh kalendářníh rku (k tmut dni musí být finanční prstředky připsány na účet MZ), včetně finančníh vypřádání, tj. pukázání nesptřebvané částky dtace na účet cizích prstředků MZ ČR č /0710 u České nárdní banky. Pzději připsané částky budu pukázány zpět na účet desílatele, kterému vznikne pvinnst vypřádání se státním rzpčtem prstřednictvím příslušnéh finančníh úřadu. Pkud djde k prušení rzpčtvé kázně ve smyslu zákna č. 218/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů, (tzn., že prstředky státní dtace budu využity neprávněně neb zadrženy a jejich nesptřebvaná část nebude vypřádána pdle 14 dst. 9 uvedenéh tel.: , /16

15 zákna a vrácena na účet MZ d 15. únra následující rku), pdléhají subjekty, kterým byla státní dtace pskytnuta, sankcím ve smyslu 44 a 44a tht zákna. Příjemce dtace je prt rvněž pvinen předlžit finanční vypřádání dtace na frmuláři Závěrečné finanční vypřádání dtace ze státníh rzpčtu prstřednictvím administrátra a sučasně zaslat avíz dbru ONP MZ. Frmuláře k Závěrečnému finančnímu vypřádání dtace ze státníh rzpčtu splu se stanvením termínu pr jeh zaslání a bližšími instrukcemi budu uveřejněny na webvých stránkách MZ. Pkud budu skutečné náklady za kalendářní rk nižší než je uvlněná částka pr daný rk, musí příjemce dtace zbývající finanční prstředky vrátit d státníh rzpčtu převdem na účet cizích prstředků MZ č.ú /0710 u České nárdní banky, a t nejpzději d 15. únra následujícíh rku (k tmut dni musí být finanční prstředky připsány na účet MZ). Při převdu nesptřebvané části dtace, příjemci dtace uvedu jak variabilní symbl kód 5222 (bčanská sdružení), 5223 (církevní subjekty), 5221 (becně prspěšné splečnsti), 5229 (statní neziskvé rganizace), 5212 (fyzické sby), 5213 (statní právnické sby a.s., s.r.. atp.), 5321 (rganizace zřízené bcemi), 5323 (rganizace zřízené krajem), 5332 (VŠ), 5331 (příspěvkvé rganizace MZ) a článek 4331 (např ). 12. Kntrlní zpráva Pkud celkvá částka sučtu všech dtací realizvaná prstřednictvím MZ přesáhne u jednh příjemce na knci prjektu částku ,- Kč, je příjemce dtace pvinen zajistit kntrlu hspdaření se státní dtací externím kntrlním rgánem (jedná se fyzicku neb právnicku sbu zapsanu d seznamu auditrů; externí auditr musí být nezávislý jak na státních rgánech, tak na vedení auditvané splečnsti neb fyzické sby i na statních zájmvých skupinách), výsledek prjednat s nejvyšším rgánem příjemce a předat dbru šetřvatelství a nelékařskéh pvlání MZ nejpzději k 30. červnu následujícíh rku p uknčení prjektu. Pkud celkvá částka sučtu všech dtací realizvaná prstřednictvím MZ nepřesáhne částku ,- Kč, je příjemce dtace pvinen zajistit prvedení kntrly hspdaření s dtací vlastním kntrlním rgánem (tzn. prstřednictvím vlastních pracvníků splečnsti, případně externím ddavatelem služeb, např. účetní) a výsledek kntrly předat dbru ONP nejpzději k 30. červnu následujícíh rku p uknčení prjektu. V kntrlní zprávě je nezbytné výslvně uvést: zda čerpání dtace za příslušný prjekt prbíhal v suladu s Rzhdnutím č.j. /2015/ONP/RM/ROZ, pskytnutí dtace na rezidenční míst vydaným MZ dne a dále, zda čerpání prbíhal v suladu se zásadami stanvenými ústředním rgánem státní správy - MZ. Kntrlní zprávu pdepíše zpracvatel. tel.: , /16

16 13. Důležité termíny Knečný termín pr pdání žádstí (dle zákna d psun 1 den z důvdu mžnsti pdání v prac. den, když je neděle) Zveřejnění seznamu vylučených žádstí a uveřejnění na webu MZ Lhůta pr pdání námitek (d 5 dní de dne uveřejnění) Rzhdnutí MZ námitkách Návrh hdncení AK Zpracvání návrhu hdncení d PV Zveřejnění rzhdnutí vybraným uchazečům na webu MZ d 14 dnů p zveřejnění Vyhlášení VŘ Výběr rezidenta 1. kl VŘ Oznámení výsledků 1. kla VŘ, příp. vyhlášení 2. kla VŘ Uknčení 2. kla VŘ Knečný termín pr zaslání finančních plánů úprava vzdělávacích plánů 14. Kntaktní údaje Kntaktní sba pr nelékařské zdravtnické bry: Martina Venhauervá: tel.: Ministerstv zdravtnictví ČR Sekce zdravtní péče Odbr šetřvatelství a nelékařských pvlání Palackéh náměstí Praha 2 Kntaktní adresa administrátra prjektu: Institut pstgraduálníh vzdělávání ve zdravtnictví Ruská Praha 10 Kntaktní sby administrátra: Lucie Vtrubvá IPVZ, Ruská 85, Praha 10, Tel.: Ing. Marie Karlvá Tel.: Ing. Iva Urbancvá IPVZ, Ruská 85, Praha 10, Tel.: V Praze dne Prf. MUDr. Jsef Vymazal, DSc. náměstek pr zdravtní péči tel.: , /16

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY prgram č. 1 (dtace na specializační vzdělávání

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY prgram č. 2 (dtace na celé specializační

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - REZ I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO OBORY ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ prgram č. 3 (dtace na celé specializační

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - REZ I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY prgram č. 2 (dtace

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9004/2015 Př. čísl Odbr: Oddělení: Vyřizuje: Odbr rganizační ddělení právní a kntrlní Gdálvá Jana Mgr. (Veducí ddělení) Materiál pr 8. zasedání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení Infrmace k žádstem ve věcech rejstříku škl a šklských zařízení Kntaktní infrmace: Rejstřík škl a šklských zařízení becní, sukrmé a církevní škly a šklská zařízení (vyjma středních škl, škl a šklských zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více