ON-LINE ZMNA PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ON-LINE ZMNA PROGRAMU"

Transkript

1 ON-LINE ZMNA PROGRAMU

2 ON-LINE ZMNA PROGRAMU 2. vydání - bezen 2008 OBSAH 1. ÚVOD Základní princip innosti Možnosti on-line zmn Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic Signalizace podpory on-line zmn v prostedí Mosaic ON-LINE ZMNY V ST PROGRAMU Zahájení programování PLC se zapnutými on-line zmnami Zmny v kódu programu Zmny v promnných programu Zmny lokálních promnných na promnné globální Rizika pi on-line zmnách v jazyce ST Pejmenování promnné ON-LINE ZMNY V *.MOS PROGRAMU On-line zmny programu v assembleru Zmny v kódu programu Zmny v promnných programu Rizika pi on-line zmnách v assembleru Direktiva #def Pístup na absolutní adresy promnných asovae, ítae, posuvné registry SEZNAM CHYB PI ON-LINE ZMN TXV

3 1. Úvod On-line zmna programu je vlastnost centrální jednotky PLC Tecomat, která umožuje provádt úpravy uživatelského programu bez zastavení ízení technologie, tj. bez nutnosti odstavit ízenou technologii pi úpravách PLC programu. Tato vlastnost dává programátorovi systému Tecomat možnost provádt úpravy zmny PLC programu takzvan za chodu. Odpovdnost za správnost provádných úprav je samozejm na programátorovi systému. Centrální jednotka PLC ve spolupráci s programovacím prostedím Mosaic zajišuje bezpené provedení zmn v jednom okamžiku tak, aby plynulost ízení nebyla ohrožena. On-line zmnu programu je možno provádt v sytému TC700 s centrálními jednotkami CP-7001 a CP-7002 od verze SW v4.1. Podpora on-line zmny programu je integrována v programovacím prostedí Mosaic od verze v Chování pi on-line zmn si lze také vyzkoušet se simulátorem PLC v prostedí Mosaic. 1.1 Základní princip innosti Pro vysvtlení základní principu použijeme následující píklad. Pedpokládejme, že PLC Tecomat ídí technologii, jejíž odstavení znamená znanou ekonomickou ztrátu nap. vypalovací pec a programátor má za úkol upravit PLC program. V této chvíli je vcelku lhostejné, zda se bude jednat o opravu chybného algoritmu ízení nebo pidání nové funkce nap. pro vypalování dalšího sortimentu výrobk. Program pro PLC je prost teba upravit a ízení pece se nesmí ani na okamžik zastavit. On-line zmna programu nabízí ešení této situace. Programátor provede píslušné úpravy PLC programu a centrální jednotka PLC zajistí pepnutí ze starého na nový program tak, že n-tý cyklus výpotu je kompletn proveden podle pvodního programu a následující cyklus se provede podle nového programu. Centrální jednotka zárove zajistí potebné innosti spojené se zmnami promnných tak, aby plynulost ízení nebyla narušena. 1.2 Možnosti on-line zmn V rámci on-line zmny mže programátor PLC systému Tecomat upravovat následující ásti programu: kód programu, tzn. libovolné úpravy všech ástí programu (funkcí, funkních blok, program) vetn vkládání nových POU resp. jejich vypouštní úpravy rozhraní POU, tj. zmny vstupních a výstupních promnných POU vetn jejich pidávání a vypouštní úpravy promnných, tj. vkládání a vypouštní všech typ promnných (lokálních i globálních) resp. zmna promnných jako nap. zmna rozmru pole úpravy datových typ, nap. zmny ve strukturách, pidávání nových datových typ a vypouštní nepoužitých datových typ úpravy velikosti remanentní zóny Následující úpravy nelze v rámci on-line zmn programu provádt: 3 TXV

4 zmny hw konfigurace systému, nap. pidávání IO modul nebo zmna typu IO modulu zmny nastavení IO modul zmny v nastavení komunikaních parametr pro sériové kanály zmny v síti PLC 1.3 Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic On-line zmny programu lze zapnout následujícím postupem: zvolit v menu Projekt Manažer projektu (CTRL+ALT+F11) ve stromu projektu vybrat uzel Prostedí Ovládání PLC vybrat položku Povolit on-line zmny Postup zapnutí podpory on-line zmn ukazují následující obrázky. 4 TXV

5 Pokud centrální jednotka PLC nepodporuje on-line zmny, položka povolující on-line zmny bude šedivá a zaškrtávací box nepjde vybrat. Pokud jsou on-line zmny zapnuty, je také automaticky zapnutá volba Potvrzovat požadavek pi volb HALT, což znamená že pechod PLC do režimu HALT je nutno potvrdit ve zvláštním dialogu a nelze tedy zastavit ízení pouze stiknutím ikony HALT nebo klávesovou zkratkou CTRL+F2. Dále nelze potlait dotaz na typ restartu poté, co se poprvé nahraje nový program do PLC. Dialog s dotazem na typ restartu je zobrazen vždy když se poprvé nahrává nový program do PLC (tj. v PLC ješt není žádný program, proti kterému by bylo možno vyhodnotit zmny). 1.4 Signalizace podpory on-line zmn v prostedí Mosaic Zapnutá podpora on-line zmn je v prostedí Mosaic signalizovaná v lišt Menu ikonou se symbolem kvtiny. Pokud je ikona barevná, podpora on-line zmn je zapnutá. Je-li ikona kvtiny šedivá, on-line zmny jsou vypnuté a každá zmna v programu povede na zastavení ízení pi nahrávání nového programu do PLC. 5 TXV

6 On-line zmny lze také zapnout resp. vypnout z menu, které se objeví po stisknutí levého tlaítka myši nad ikonou on-line zmn nebo nad ikonou se symbolem pipojeného PLC jak ukazuje následující obrázek. Stejn jako v pedchozím postupu, lze on-line zmnu zapnout pouze v pípad, že centrální jednotka PLC tyto zmny podporuje. V opaném pípad je volba neaktivní (šedivá) a nelze ji vybrat. 2. On-line zmny programu v jazyce ST V této kapitole se budeme vnovat on-line zmnám v programu, který je napsán v jazyce ST. 2.1 Zahájení programování PLC se zapnutými on-line zmnami Poté co zapneme podporu on-line zmn programu, je samozejm poteba napsat první verzi programu, úspšn tento program peložit (nap. F9) a nahrát jej do centrální jednotky PLC (nap. CTRL+F9). Ped nahráváním programu do PLC zkontroluje prostedí Mosaic zda v PLC existuje njaká pedchozí verze nahrávaného programu. Pokud neexistuje (nap. jedná se o úpln nový program a novou centrální jednotku), pak se program nahraje do PLC standardním postupem. To znamená, že se centrální jednotka nastaví do režimu HALT, výstupy PLC se zablokují, nahraje se program do PLC a centrální jednotka pejde do režimu RUN se zadaným typem restartu. Poté je centrální jednotka PLC ve spolupráci s programovacím prostedím Mosaic pipravena akceptovat zmny v programu bez zastavení ízení. Pro další výklad zvolíme následující píklad. Pedpokládejme, že program v PLC zapíná a vypíná chlazení podle údaje o teplot centrální jednotky. Promnná temp_cp7002 udává teplotu ve stupních Celsia (systémový registr S36). Výstup cool je zapnutý pokud teplota pekroí 50 stup. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling 6 TXV

7 PROGRAM Prog1 CASE temp_cp7002 OF : cool := false; : cool := true; END_CASE; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Peložíme program (F9) a vyšleme jej do centrální jednotky (CTRL+F9). Pedtím, než se kód programu zane vysílat, objeví se dialog s informacemi o on-line zmnách. Pokud zvolíme Vyslat kód programu bude vyslán standardním zpsobem, protože se jedná o nový program. To znamená, že centrální jednotka pejde do režimu HALT (kde jsou typicky zablokované výstupy), nahraje se nový program, provede se restart a poté centrální jednotka pejde do režimu RUN. Pokud zvolíme Zrušit kód programu se nevyšle a centrální jednotka zstane beze zmny s pvodním programem a v pvodním režimu. Volba Podrobnosti umožuje zobrazit doplkové informace. 7 TXV

8 Volby Vyslat a Zrušit mají stejný význam, jako v pedchozím dialogu. Volba Souhrn provede návrat k pedchozímu dialogu. Volba Uložit uloží veškeré informace o on-line zmn do textového souboru. Záložka Zprávy obsahuje souhrnnou informaci o on-line zmn. Záložky Smazané, Nové a Zmnné nesou informace o zmnách promnných a našem pípad jsou prázdné, protože zahajujeme on-line zmnu (nahráváme nový program). Vyšleme tedy nový kód do PLC volbou Vyslat. Poté se zobrazí dialog s volbou restartu. Po volb restartu pejde centrální jednotka do režimu RUN. Od této chvíle je možné upravovat program bez zastavení ízení (tedy on-line). 2.2 Zmny v kódu programu Pedpokládejme, že pedcházející program je poteba doplnit o ovládání topení. Pokud bude teplota mená centrální jednotkou meší než 0 stup Celsia, zapneme výstup pro ovládání topení. První vc, kterou si musíme uvdomit, je stav oken editoru v prostedí Mosaic. Po nahrání nového programu a pechodu do režimu RUN jsou všechna okna editoru ve stavu 8 TXV

9 DEBUG, což znamená, že není možno editovat text. Tento stav signalizuje ikona v levém dolním rohu editorového okna. Pepnutí do stavu EDIT lze provést klinutím levého tlaítka myši na této ikon nebo horkou klávesou ALT+F6. Stav EDIT je signalizován ikonou. Nyní mžeme upravit program. Pidáme definici pro výstup topení heat a do programu doplníme jeho ovládání. Doplnné ásti mají svtle tyrkysový podklad. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; END_PROGRAM Dále je postup standardní: peložit upravený program a vyslat kód do PLC. A protože máme zapnuté on-line zmny a v centrální jednotce existuje pedchozí verze našeho programu, tak nový program bude akceptován centrální jednotkou bez zastavení ízení. Ped vysláním programu do PLC se opt zobrazí dialog s informacemi o provedených on-line zmnách. Tentokrát bude vypadat následovn. Dialog nás informuje o tom, že zmny byly provedeny pouze v kódu programu. Tuto skutenost lze ovit v podrobnostech. 9 TXV

10 2.3 Zmny v promnných programu Pro ukázku této vlastnosti doplníme program z pedchozího odstavce o promnnou, která bude evidovat poet pípad, kdy byla teplota centrální jednotky mimo meze <0,50>. Do lokálních promnných programu tedy pibyde promnná pro poet chybových stav errcounter typu USINT. Další pidaná promnná se jmenuje tmp, je instancí funkního bloku R_TRIG a slouží pro vyhodnocení zmny signál heat a cool. Doplnné ásti mají opt svtle tyrkysový podklad. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 VAR errcounter : USINT; tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM Ped vysláním peloženého kódu se zobrazí dialog se souhrnem provedených zmn. 10 TXV

11 Z tohoto dialogu je vidt, že tato zmna pidala do programu celkem 4 nové promnné a jedna promnná z pvodního programu byla vypuštna. To mže na první pohled vypadat nelogicky, nebo jsme žádnou promnnou z programu nevypouštli a pidávali jsme pouze dv nové promnné errcounter a tmp. Vysvtlení najdeme v podrobnostech. Pokud POU Program nemá deklarovanou žádnou lokální promnnou, zakládá peklada v prostedí Mosaic automaticky alespo jednu prázdnou promnnou s názvem DUMMY. V okamžiku, kdy do programu pidáme alespo jednu vlastní promnnou, promnná DUMMY ztrácí smysl a peklada ji vypustí. To vysvtluje záhadu vypuštné promnné. Nesoulad v potu nových promnných nám také objasní okno podrobnosti. 11 TXV

12 Z tohoto okna je vidt, že promnné errcounter opravdu odpovídá jedna nová promnná zatímco pod promnnou tmp se ve skutenosti skrývají promnné ti, nebo jde o instanci funkního bloku typu R_TRIG. Každá instance tohoto funkního bloku pak bude obsahovat promnné CLK, Q a M typu BOOL. Dále je v tomto okn uvedeno, jakou inicializaní hodnotou byly nové promnné po svém založení naplnny. Obecn platí, že nové promnné jsou naplnny inicializaní hodnotou, kterou uvede programátor v deklaraci promnné. Pokud není inicializace v deklaraci promnné uvedena, pak se promnná naplní implicitní inicializaní hodnotou pro píslušný datový typ. Nyní si pedstavme následující situaci. Promnná errcounter je typu USINT a maximální hodnota této promnné mže být 255. Dejme tomu, že je to píliš málo pro tento pípad. Zmníme tedy datový typ promnné errcounter z typu USINT na typ UDINT. Pro lepší orientaci je v tomto textu zmnný ádek vyznaen fialov. Zbytek programu se nezmnil. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 VAR errcounter : UDINT; tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM 12 TXV

13 Dále pedpokládejme, že ped provedením zmny má promnná errcounter nenulovou hodnotu. Úkolem on-line zmny je samozejm zachovat všechny aktuální hodnoty promnných v programu a to jak v pípadech zmny datového typu promnné, tak v pípad zmny umístní promnné v pamti PLC. Oba pípady pi této zmn nastaly. Promnná errcounter zmnila datový typ a promnná tmp zmnila umístní v pamti. Celkovou informaci podává opt dialog souhrn zmn. Žádné promnné nepibyly ani neubyly, le u všech tyech došlo ke zmnám. V podrobnostech jsou popsány zmny datového typu, zmny umístní promnných v pamti se nevypisují. Popsané zmny zaídí centrální jednotka PLC ve spolupráci s prostedím Mosaic automaticky po vyslání kódu programu z Mosaicu do PLC. Promnné si prost ponechají hodnoty nezávisle na tom, jestli se mnil jejich datový typ nebo umístní v pamti. Stejným zpsobem, jako jsme postupovali u zmn lokálních promnných (VAR... ), mžeme postupovat i promnných globálních (VAR_GLOBAL... resp. VAR_GLOBAL RETAIN... ). Lze tedy pidávat promnné, ubírat promnné a mnit datový typ promnných 13 TXV

14 2.4 Zmny lokálních promnných na promnné globální Píkladem tohoto typu zmny mže být požadavek na zmnu lokální promnné err- Counter z našeho píkladu na promnnou globální nap. z dvodu zálohování hodnoty této promnné pi výpadku napájení. Zdá se, že bude stait pouze zmna pvodní deklarace lokální promnné PROGRAM Prog1 VAR errcounter : UDINT; ; // local variable tmp : R_TRIG; na novou deklaraci promnné globální VAR_GLOBAL RETAIN errcounter : UDINT; // global variable PROGRAM Prog1 VAR tmp : R_TRIG; V tomto pípad zdání bohužel klame. Varováním budiž souhrnný dialog o provedených zmnách. Zde vidíme, že akoliv jsme nemnili poet promnných ani jejich pojmenování bude jedna promnná z programu smazaná (vypuštná) a jedna nová promnná pibude. Dvod pro toto chování bude opt zejmý z podrobných informací o on-line zmnách. 14 TXV

15 Lokální promnná errcounter a globální promnná errcounter se ve skutenosti nejmenují stejn. Plné jméno jakékoliv lokální promnné se totiž skládá ze jména instance a jména promnné. V našem pípad se tedy lokální promnná errcounter ve skutenosti jmenuje main.errcounter, kde main je jméno instance programu. A protože se jména neshodují, zachází se s nimi pi on-line zmn jako se dvmi rznými promnnými. Takže lokální promnná errcounter bude vynechaná a zavede se nová globální promnná. Dsledkem toho bude ztráta hodnoty errcounter, protože nov zavedená globální promnná bude nainicializovaná hodnotou 0. Jak tedy postupovat pi zmn lokální promnné na promnnou globální.tuto situaci je nutné ešit ve dvou krocích. V prvním kroku pouze pidáme novou globální promnnou retainerrcounter. Z lokální promnné errcounter udláme promnnou výstupní a její hodnotu piadíme do nov založené globální promnné. Upravený program bude vypadat následovn. 15 TXV

16 VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating VAR_GLOBAL RETAIN retainerrcounter : UDINT; PROGRAM Prog1 VAR tmp : R_TRIG; VAR_OUTPUT errcounter : UDINT; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (errcounter => retainerrcounter); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Provedeme-li on-line zmnu, výstupní promnná errcounter si podrží hodnotu pvodní lokální promnné errcounter, protože jak už víme, jejich skutená jména jsou stejná a sice main.errcounter. Hodnota výstupní promnné promnné errcounter se v každém cyklu kopíruje do nové globální promnné retainerrcounter. Druhým krokem je vynechání výstupní promnné errcounter a zmna programu, kde musíme zpracování výstupní promnné errcounter nahradit zpracováním globální promnné retainerrcounter. Vynechat musíme také piazení výstupní promnné errcounter, protože ta už neexistuje. Program bude vypadat následovn. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating VAR_GLOBAL RETAIN retainerrcounter : UDINT; PROGRAM Prog1 VAR 16 TXV

17 tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN retainerrcounter := retainerrcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Odmnou za tento složitjší postup je korektn provedená on-line zmna programu. 2.5 Rizika pi on-line zmnách v jazyce ST Pejmenování promnné Pi práci s promnnými je teba mít na pamti, že peklada rozeznává on-line zmny promnných podle jmen promnných a jejich datových typ. To platí i pro opravu jména promnné. Peklada neposuzuje gramatickou správnost jména promnné, pouze porovnává shodnost jmen promnných mezi starým a novým programem. VAR_GLOBAL temp_cp7002 : SINT; // CPU temperature 17 TXV

18 3. On-line zmny *.mos programu On-line zmny je možné používat i pro programy, které jsou napsány v tradiních instrukcích pro PLC Tecomat. Tmto zmnám je vnovaná následující kapitola. 3.1 On-line zmny programu v assembleru Pro další výklad zvolíme stejný píklad jako pro popis zmn v jazyce ST. Pedpokládejme, že program v PLC zapíná a vypíná chlazení podle údaje o teplot centrální jednotky. Promnná temp_cp7002 udává teplotu ve stupních Celsia (systémový registr S36). Výstup cool je zapnutý pokud teplota pekroí 50 stup. Program bude vypadat následovn. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool E 0 Zapneme on-line zmny, peložíme program (F9) a vyšleme jej do centrální jednotky (CTRL+F9). Pedtím, než se kód programu zane vysílat, objeví se dialog s informacemi o on-line zmnách. 18 TXV

19 Pokud zvolíme Vyslat kód programu bude vyslán standardním zpsobem, protože se jedná o nový program. To znamená, že centrální jednotka pejde do režimu HALT (kde jsou typicky zablokované výstupy), nahraje se nový program, provede se restart a poté centrální jednotka pejde do režimu RUN. Pokud zvolíme Zrušit kód programu se nevyšle a centrální jednotka zstane beze zmny s pvodním programem a v pvodním režimu. Volba Podrobnosti umožuje zobrazit doplkové informace. Volby Vyslat a Zrušit mají stejný význam, jako v pedchozím dialogu. Volba Souhrn provede návrat k pedchozímu dialogu. Volba Uložit uloží veškeré informace o on-line zmn do textového souboru. Záložka Zprávy obsahuje souhrnnou informaci o on-line zmn. Záložky Smazané, Nové a Zmnné nesou informace o zmnách promnných a našem pípad jsou prázdné, protože zahajujeme on-line zmnu (nahráváme nový program). Vyšleme tedy nový kód do PLC volbou Vyslat. Poté se zobrazí dialog s volbou restartu. Po volb restartu pejde centrální jednotka do režimu RUN. Od této chvíle je možné upravovat program bez zastavení ízení (tedy on-line). 19 TXV

20 3.2 Zmny v kódu programu Pedpokládejme, že pedcházející program je poteba doplnit o ovládání topení. Pokud bude teplota mená centrální jednotkou meší než 0 stup Celsia, zapneme výstup pro ovládání topení. První vc, kterou si musíme uvdomit, je stav oken editoru v prostedí Mosaic. Po nahrání nového programu a pechodu do režimu RUN jsou všechna okna editoru ve stavu DEBUG, což znamená, že není možno editovat text. Tento stav signalizuje ikona v levém dolním rohu editorového okna. Pepnutí do stavu EDIT lze provést klinutím levého tlaítka myši na této ikon nebo horkou klávesou ALT+F6. Stav EDIT je signalizován ikonou. Nyní mžeme upravit program. Pidáme definici pro výstup topení heat a do programu doplníme jeho ovládání. Doplnné ásti mají svtle tyrkysový podklad. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB LTS 0 RES cool SET heat E 0 Dále je postup standardní: peložit upravený program a vyslat kód do PLC. A protože máme zapnuté on-line zmny a v centrální jednotce existuje pedchozí verze našeho programu, tak nový program bude akceptován centrální jednotkou bez zastavení ízení. Ped vysláním programu do PLC se opt zobrazí dialog s informacemi o provedených on-line zmnách. Tentokrát bude vypadat následovn. 20 TXV

21 Dialog nás informuje o tom, že zmny byly provedeny pouze v kódu programu. Tuto skutenost lze ovit v podrobnostech. 21 TXV

22 3.3 Zmny v promnných programu Pro ukázku této vlastnosti doplníme program z pedchozího odstavce o promnnou, která bude evidovat poet pípad, kdy byla teplota centrální jednotky mimo meze <0,50>. V programu tedy pibyde nová promnná pro poet chybových stav errcounter typu USINT. Další pidaná promnná se jmenuje tmp a je to pomocná promnná pro instrukci LET, která slouží pro vyhodnocení zmny signál heat a cool. Doplnné ásti mají opt svtle tyrkysový podklad. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; #reg USINT errcounter #reg BOOL tmp ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB LTS 0 RES cool SET heat ; LD heat OR cool LET tmp AND 1 LD errcounter ADD WR errcounter E 0 Ped vysláním peloženého kódu se zobrazí dialog se souhrnem provedených zmn. 22 TXV

23 Z tohoto dialogu je vidt, že tato zmna pidala do programu celkem 2 nové promnné. To jsou naše promnné errcounter a tmp. Pesvdit se mžeme v podrobnostech. V tomto okn je uvedeno, jaké promnné byly nov založeny a jakou inicializaní hodnotou byly nové promnné po svém založení naplnny. Promnné založené pomocí direktivy #reg mají inicializaní hodnotu 0. Nyní si pedstavme následující situaci. Promnná errcounter je typu USINT a maximální hodnota této promnné mže být 255. Dejme tomu, že je to píliš málo pro tento pípad. Zmníme tedy datový typ promnné errcounter z typu USINT (promnná velikosti jeden byte, bez znaménka) na typ UDINT (promnná velikosti tyi byty, bez znaménka). Pro lepší orientaci je v tomto textu zmnný ádek vyznaen fialov. Zbytek programu se nezmnil. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; #reg UDINT errcounter #reg BOOL tmp ; P 0 23 TXV

24 LD... temp_cp7002 Dále pedpokládejme, že ped provedením zmny má promnná errcounter nenulovou hodnotu. Úkolem on-line zmny je samozejm zachovat všechny aktuální hodnoty promnných v programu a to jak v pípadech zmny datového typu promnné, tak v pípad zmny umístní promnné v pamti PLC. Oba pípady pi této zmn nastaly. Promnná errcounter zmnila datový typ a promnná tmp zmnila umístní v pamti. Celkovou informaci podává opt dialog souhrn zmn. Žádné promnné nepibyly ani neubyly, le u všech došlo ke zmnám. V podrobnostech jsou popsány zmny datového typu, zmny umístní promnných v pamti se nevypisují, pouze je evidován jejich poet. Popsané zmny zaídí centrální jednotka PLC ve spolupráci s prostedím Mosaic automaticky po vyslání kódu programu z Mosaicu do PLC. Promnné si prost ponechají hodnoty nezávisle na tom, jestli se mnil jejich datový typ nebo umístní v pamti. 24 TXV

25 3.4 Rizika pi on-line zmnách v assembleru Direktiva #def Peklada neví nic o direktivách #def v programu. Tuto direktivu chápe peklada jako makro pro textovou náhradu. Co to znamená pro on-line zmny v praxi ukáže následující píklad. #def SQ7 %X0.0 ; switch P 0 E 0 LD SQ7 Ve výše uvedeném píkladu peklada nahradí pi pekladu programu všechny výskyty slova SQ7 etzcem %X0.0. Nic dalšího se nestane. To v praxi znamená, že zmna direktivy #def není nijak evidovaná pi on-line zmn. Za kontinuitu obsahu promnných, které jsou definovány pomocí direktivity #def tedy odpovídá programátor Pístup na absolutní adresy promnných Pístup na absolutní adresy promnných v uživatelském programu rovnž není evidován v on-line zmnách. ; old program P 0 LD E 0 %R100 ; error_counter Zmníme-li výše uvedený program pi on-line zmn, zmní se pouze kód programu. ; new program P 0 LD E 0 %R200 ; error_counter Promnné %R100 a %R200 nejsou pi on-line zmn nijak ovlivnny, což znamená, že nový program mže (a pravdpodobn také bude) pokraovat ve výpotu s jinou hodnotou error_counter než program ped provedením zmny. Pokud potebujeme z njakého dvodu pistoupit k promnné na konkrétní adrese v pamti (nap. z dvody vazby na vizualizaní program) a chceme si zachovat výhody online zmn, mžeme použít následující postup. ; old program #reg byte 100,error_counter ; == %R100 P 0 25 TXV

26 E 0 LD error_counter On-line zmna programu Zmníme-li výše uvedený program pi on-line zmn, promnná error_counter si zachová pvodní hodnotu i po on-line zmn programu. ; new program #reg byte 200,error_counter ; == %R200 P 0 LD error_counter E 0 Promnná tedy musí být deklarovaná pomocí direktivy #reg asovae, ítae, posuvné registry V instrukním souboru systém Tecomat jsou instrukce pro asovae, ítae a posuvné registry, které pro svoji funkci používají vnitní pomocnou promnnou. Ta je použita jako pam nábžných hran ítaných vstup apod. a není viditelná z uživatelského programu. Pro správnou funkci je však nezbytná. Vnitní pomocnou promnnou používají následující instrukce: asovae TON, TOF, RTO, IMP ítae CTU, CTD, CNT posuvné registry SFL, SFR Pokud mají tyto instrukce fungovat správn pi on-line zmn, musí být jejich operand vyjáden v programu symbolickým jménem promnné. V tomto pípad prostedí Mosaic ve spolupráci s centrální jednotkou PLC zajistí zachování hodnoty promnné vetn vnitní pomocné promnné. 4. Seznam chyb pi on-line zmn 70 xx xxxx chyby hlášené centrální jednotkou pi on-line zmn (ízení technologie pokrauje s pvodním programem) chybná délka mapy nového uživatelského programu chybný zabezpeovací znak (CRC) mapy nového uživatelského programu chybný zabezpeovací znak (CRC) celého nového programu nový program je peložen pro jinou adu centrálních jednotek chybí seznam on-line zmn seznam on-line zmn má chybné CRC 26 TXV

27 70 31 rr pp v definici I/Omodulu chybí inicializaní tabulka rr pp v definici I/Omodulu pekroeno max. íslo rámu kde rr... íslo rámu a pp... pozice I/O modulu v rámu 27 TXV

Knihovna GalaxyLib TXV 003 74.01 druhé vydání srpen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna GalaxyLib TXV 003 74.01 druhé vydání srpen 2012 změny vyhrazeny Knihovna GalaxyLib TXV 003 74.01 druhé vydání srpen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 74.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn červenec 2012 1 První vydání, popis odpovídá GalaxyLib_v11 Srpen 2012 2 Doplněna

Více

Knihovna SolarMonitorLib

Knihovna SolarMonitorLib Knihovna SolarMonitorLib TXV 003 84.01 první vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 84.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Listopad 2013 1 První vydání, popis odpovídá SolarMonitorLib_v10

Více

Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 56.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá DataBoxLib_v14 OBSAH 1 Úvod...3

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Aplikační profily v PLC Tecomat

Aplikační profily v PLC Tecomat Aplikační profily v PLC Tecomat TXV 003 39.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 39.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2012 1 První vydání OBSAH 1 Úvod...3 2 Kontrola aplikačních

Více

Knihovna DMX512lib Komunikace protokolem DMX512. TXV 003 61.01 prvé vydání srpen 2010 změny vyhrazeny

Knihovna DMX512lib Komunikace protokolem DMX512. TXV 003 61.01 prvé vydání srpen 2010 změny vyhrazeny Knihovna DMX512lib Komunikace protokolem DMX512 TXV 003 61.01 prvé vydání srpen 2010 změny vyhrazeny Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2010 1 První vydání knihovny DMX512lib_V10 OBSAH 1Úvod...3

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny

Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 73.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2012 1 První vydání, popis odpovídá EpsnetLib_v11 OBSAH 1 Úvod...3 2 Datové

Více

Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny

Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny 1 TXV 003 86.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2014 1 První vydání, popis odpovídá JablotronLib_v10 Květen 2014

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Knihovna ParadoxLib TXV 003 75.01 druhé vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Knihovna ParadoxLib TXV 003 75.01 druhé vydání březen 2013 změny vyhrazeny Knihovna ParadoxLib TXV 003 75.01 druhé vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 75.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2012 1 První vydání, popis odpovídá ParadoxLib_v12 Březen 2013

Více

Knihovna XBMCLib TXV druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny

Knihovna XBMCLib TXV druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny Knihovna XBMCLib TXV 003 81.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny 1 TXV 003 81.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Květen 2013 1 První vydání, popis odpovídá XBMCLib_v10. Květen 2014 2 Upraveny

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU 2. vydání řijen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU...4

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Knihovna LightsLib TXV 003 67.01 první vydání prosinec 2011 změny vyhrazeny

Knihovna LightsLib TXV 003 67.01 první vydání prosinec 2011 změny vyhrazeny Knihovna LightsLib TXV 003 67.01 první vydání prosinec 2011 změny vyhrazeny 1 TXV 003 67.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2011 1 První vydání, popis odpovídá LightsLib_v12 OBSAH 1 Úvod...3

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Knihovna XmlLibEx TXV 003 78.01 druhé vydání prosinec 2013 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLibEx TXV 003 78.01 druhé vydání prosinec 2013 změny vyhrazeny Knihovna XmlLibEx TXV 003 78.01 druhé vydání prosinec 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 78.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2012 1 První vydání, popis odpovídá XmlLibEx_v11 Prosinec 2013 2 Doplněn

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Průvodní zpráva k projektu

Průvodní zpráva k projektu SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 42, 397 Písek Průvodní zpráva k projektu 369P25 Implementace informačních technologií do výuky automatizační techniky část II Popis aplikačních programů autoři: Ing. Miroslav

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix ControlLogix Automat ControlLogix je výrobkem firmy Rockwell Automation. Více informací ohledně tohoto produktu můžete najít na stránkách výrobce www.rockwellautomation.com.

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Ladící pípravek DisplayKit

Ladící pípravek DisplayKit IMFsoft, s.r.o. 26.7.2005 Úvod Ladící pípravek V praxi ped samotným projektováním vlastního výrobku je vhodné ovit samostatnou innost jednotlivých komponent. Pro rychlé ovení správnosti programového vybavení

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC Obsah ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC 7. vydání - únor 2008 Copyright 2001-2008 Teco a.s. OBSAH 1. ÚVOD...8 1.1 Dodávka programu...8 1.2 Programování PLC TECOMAT, TECOREG, IEC 61131-3...8 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO

Více

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC 8. vydání - duben 2010 Copyright 1992-2010 Teco a.s. OBSAH 1. ÚVOD...8 1.1 Dodávka programu...8 1.2 Programování PLC TECOMAT, FOXTROT, TECOREG...8 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROJEKTU...10

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Knihovna LG_HVAC_Lib

Knihovna LG_HVAC_Lib Knihovna LG_HVAC_Lib TXV 003 70.01 první vydání srpen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 70.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn srpen 2012 1 První vydání, popis odpovídá LG_HVAC_Lib_v11 Obsah 1 Úvod...3

Více

Knihovna TecoRouteLib

Knihovna TecoRouteLib Knihovna TecoRouteLib TXV 003 83.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 83.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2013 1 První vydání, popis odpovídá TecoRouteLib_v11 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad pro práci v prostředí MPLAB Zadání: Vytvořte program, který v intervalu 200ms točí doleva obsah registru reg, a který při stisku tlačítka RB0 nastaví bit 0 v registru reg na hodnotu 1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

1. Signatura datového typu

1. Signatura datového typu 1. Signatura datového typu a) popisuje vlastnosti operací datového typu b) popisuje sémantiku datového typu c) popisuje jména druh a operací a druhy argument a výsledku d) je grafickým vyjádením implementace

Více

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní Nový InfoFIT Manuál k systému Alfresco DMS Obsah Obsah Úvod Pihlášení do systému pes webové rozhraní Procházení struktury Možnosti práce se soubory Možnosti práce se složkami Verzování Zaputí/vypnutí verzování

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Knihovna CoolMasterLib

Knihovna CoolMasterLib Knihovna CoolMasterLib TXV 003 87.01 první vydání červen 2014 změny vyhrazeny 1 TXV 003 87.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Červen 2014 1 První vydání, popis odpovídá CoolMasterLib_v11 Obsah 1

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny

Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 82.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2013 1 První vydání, popis odpovídá ConvertLib_v16 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Ing. Michal Martin. Spojení PLC CLICK s NA-9289

Ing. Michal Martin. Spojení PLC CLICK s NA-9289 Propojení PLC CLICK s NA-9289 Autor: Ing. Michal Martin Copyright TECON spol. s r. o., Vrchlabí, Česká republika Tato publikace prošla jen částečnou jazykovou korekturou. Tato publikace vznikla na základě

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

1 Seznámení s prostředím MOSAIC

1 Seznámení s prostředím MOSAIC Zadání 1 Seznámení s prostředím MOSAIC 1. Seznamte se s PLC Foxtrot CP-1015, příslušenstvím použitým v úloze a s programovacím prostředím MOSAIC tak, abyste byli schopni vytvořit vlastní projekt (domácí

Více

Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby. TXV 003 50.01 první vydání březen 2009 změny vyhrazeny

Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby. TXV 003 50.01 první vydání březen 2009 změny vyhrazeny Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby TXV 3 5.1 první vydání březen 29 změny vyhrazeny Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 29 1 První vydání OBSAH 1 Úvod...3 1.1 Servopohony s

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0

IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0 6ES7151-8AB00-0AB0 Nové SIMATIC ET 200S CPU s integrovaným rozhraním PROFINET Výkonov odpovídá CPU 314 PROFINET IO i IRT I/O controller pro 128 zaízení I/O device (bude doplnno) PROFINET CBA TCP/IP, UDP/IP,

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

LabView jako programovací jazyk II

LabView jako programovací jazyk II LabView jako programovací jazyk II - Popis jednotlivých funkcí palety Function I.část - Expresní funkce, struktury, Ing. Martin Bušek, Ph.D. Paleta Functions Základní prvky pro tvorbu programu blokového

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

UNIMA-KS vf wobbler. Návod na obsluhu vysokofrekven ního wobbleru k PC. UNIMA-KS vf wobbler. 1MHz-1GHz

UNIMA-KS vf wobbler. Návod na obsluhu vysokofrekven ního wobbleru k PC. UNIMA-KS vf wobbler. 1MHz-1GHz Návod na obsluhu vysokofrekvenního wobbleru k PC UNIMA-KS vf wobbler 1MHz-1GHz 1 Vítejte! kujeme Vám, že jste si koupili ící pístroj UNIMA-KS vf wobbler. Tento ístroj lze použít pro mení frekvenních charakteristik

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Digitální pekreslení leteckého snímku

Digitální pekreslení leteckého snímku Digitální pekreslení leteckého snímku 1) Založení vlastního adresáe Návod program Topol Ped otevením programu Topol (na ploše v adresái výuka FD11) je zapotebí založit si vlastní adresá, kam se budou ukládat

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU TEPLOTY ADY TEMPREG 200 TEMPREG 201, 202 firmy SMART BRNO jsou programovatelné regulátory teploty urené pro pímé programové ízení malých elektrických

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Knihovna pro GSM TXV 003 40.01 šesté vydání Prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna pro GSM TXV 003 40.01 šesté vydání Prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna pro GSM TXV 003 40.01 šesté vydání Prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 40.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2008 1 První verze Červen 2008 2 Doplnění změn pro verzi knihovny 1.1

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail:

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail: WWW.ROBEX-DK.CZ 1 WWW.ROBEX-DK.CZ 2 Elektronický íta LUCA-2 Elektronický íta LUCA-2 slouží pro ítání impuls od bezkontaktních a kontaktních idel. Umožuje ítání s rozlišením smru (piítání - odítání). Natené

Více

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5 Excel - databáze Opakování Soubor, který jsme upravovali Podklady pro výpočty Upravený soubor B6=B4*B5 H4=SUMA(B4:G4) I4 =PRŮMĚR(B4:G4) B7= B6*$M$4 B10 =B6-B7-B8-B9 B13=KDYŽ(C4>=450;"přes";KDYŽ(C4>=380;

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více