ON-LINE ZMNA PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ON-LINE ZMNA PROGRAMU"

Transkript

1 ON-LINE ZMNA PROGRAMU

2 ON-LINE ZMNA PROGRAMU 2. vydání - bezen 2008 OBSAH 1. ÚVOD Základní princip innosti Možnosti on-line zmn Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic Signalizace podpory on-line zmn v prostedí Mosaic ON-LINE ZMNY V ST PROGRAMU Zahájení programování PLC se zapnutými on-line zmnami Zmny v kódu programu Zmny v promnných programu Zmny lokálních promnných na promnné globální Rizika pi on-line zmnách v jazyce ST Pejmenování promnné ON-LINE ZMNY V *.MOS PROGRAMU On-line zmny programu v assembleru Zmny v kódu programu Zmny v promnných programu Rizika pi on-line zmnách v assembleru Direktiva #def Pístup na absolutní adresy promnných asovae, ítae, posuvné registry SEZNAM CHYB PI ON-LINE ZMN TXV

3 1. Úvod On-line zmna programu je vlastnost centrální jednotky PLC Tecomat, která umožuje provádt úpravy uživatelského programu bez zastavení ízení technologie, tj. bez nutnosti odstavit ízenou technologii pi úpravách PLC programu. Tato vlastnost dává programátorovi systému Tecomat možnost provádt úpravy zmny PLC programu takzvan za chodu. Odpovdnost za správnost provádných úprav je samozejm na programátorovi systému. Centrální jednotka PLC ve spolupráci s programovacím prostedím Mosaic zajišuje bezpené provedení zmn v jednom okamžiku tak, aby plynulost ízení nebyla ohrožena. On-line zmnu programu je možno provádt v sytému TC700 s centrálními jednotkami CP-7001 a CP-7002 od verze SW v4.1. Podpora on-line zmny programu je integrována v programovacím prostedí Mosaic od verze v Chování pi on-line zmn si lze také vyzkoušet se simulátorem PLC v prostedí Mosaic. 1.1 Základní princip innosti Pro vysvtlení základní principu použijeme následující píklad. Pedpokládejme, že PLC Tecomat ídí technologii, jejíž odstavení znamená znanou ekonomickou ztrátu nap. vypalovací pec a programátor má za úkol upravit PLC program. V této chvíli je vcelku lhostejné, zda se bude jednat o opravu chybného algoritmu ízení nebo pidání nové funkce nap. pro vypalování dalšího sortimentu výrobk. Program pro PLC je prost teba upravit a ízení pece se nesmí ani na okamžik zastavit. On-line zmna programu nabízí ešení této situace. Programátor provede píslušné úpravy PLC programu a centrální jednotka PLC zajistí pepnutí ze starého na nový program tak, že n-tý cyklus výpotu je kompletn proveden podle pvodního programu a následující cyklus se provede podle nového programu. Centrální jednotka zárove zajistí potebné innosti spojené se zmnami promnných tak, aby plynulost ízení nebyla narušena. 1.2 Možnosti on-line zmn V rámci on-line zmny mže programátor PLC systému Tecomat upravovat následující ásti programu: kód programu, tzn. libovolné úpravy všech ástí programu (funkcí, funkních blok, program) vetn vkládání nových POU resp. jejich vypouštní úpravy rozhraní POU, tj. zmny vstupních a výstupních promnných POU vetn jejich pidávání a vypouštní úpravy promnných, tj. vkládání a vypouštní všech typ promnných (lokálních i globálních) resp. zmna promnných jako nap. zmna rozmru pole úpravy datových typ, nap. zmny ve strukturách, pidávání nových datových typ a vypouštní nepoužitých datových typ úpravy velikosti remanentní zóny Následující úpravy nelze v rámci on-line zmn programu provádt: 3 TXV

4 zmny hw konfigurace systému, nap. pidávání IO modul nebo zmna typu IO modulu zmny nastavení IO modul zmny v nastavení komunikaních parametr pro sériové kanály zmny v síti PLC 1.3 Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic On-line zmny programu lze zapnout následujícím postupem: zvolit v menu Projekt Manažer projektu (CTRL+ALT+F11) ve stromu projektu vybrat uzel Prostedí Ovládání PLC vybrat položku Povolit on-line zmny Postup zapnutí podpory on-line zmn ukazují následující obrázky. 4 TXV

5 Pokud centrální jednotka PLC nepodporuje on-line zmny, položka povolující on-line zmny bude šedivá a zaškrtávací box nepjde vybrat. Pokud jsou on-line zmny zapnuty, je také automaticky zapnutá volba Potvrzovat požadavek pi volb HALT, což znamená že pechod PLC do režimu HALT je nutno potvrdit ve zvláštním dialogu a nelze tedy zastavit ízení pouze stiknutím ikony HALT nebo klávesovou zkratkou CTRL+F2. Dále nelze potlait dotaz na typ restartu poté, co se poprvé nahraje nový program do PLC. Dialog s dotazem na typ restartu je zobrazen vždy když se poprvé nahrává nový program do PLC (tj. v PLC ješt není žádný program, proti kterému by bylo možno vyhodnotit zmny). 1.4 Signalizace podpory on-line zmn v prostedí Mosaic Zapnutá podpora on-line zmn je v prostedí Mosaic signalizovaná v lišt Menu ikonou se symbolem kvtiny. Pokud je ikona barevná, podpora on-line zmn je zapnutá. Je-li ikona kvtiny šedivá, on-line zmny jsou vypnuté a každá zmna v programu povede na zastavení ízení pi nahrávání nového programu do PLC. 5 TXV

6 On-line zmny lze také zapnout resp. vypnout z menu, které se objeví po stisknutí levého tlaítka myši nad ikonou on-line zmn nebo nad ikonou se symbolem pipojeného PLC jak ukazuje následující obrázek. Stejn jako v pedchozím postupu, lze on-line zmnu zapnout pouze v pípad, že centrální jednotka PLC tyto zmny podporuje. V opaném pípad je volba neaktivní (šedivá) a nelze ji vybrat. 2. On-line zmny programu v jazyce ST V této kapitole se budeme vnovat on-line zmnám v programu, který je napsán v jazyce ST. 2.1 Zahájení programování PLC se zapnutými on-line zmnami Poté co zapneme podporu on-line zmn programu, je samozejm poteba napsat první verzi programu, úspšn tento program peložit (nap. F9) a nahrát jej do centrální jednotky PLC (nap. CTRL+F9). Ped nahráváním programu do PLC zkontroluje prostedí Mosaic zda v PLC existuje njaká pedchozí verze nahrávaného programu. Pokud neexistuje (nap. jedná se o úpln nový program a novou centrální jednotku), pak se program nahraje do PLC standardním postupem. To znamená, že se centrální jednotka nastaví do režimu HALT, výstupy PLC se zablokují, nahraje se program do PLC a centrální jednotka pejde do režimu RUN se zadaným typem restartu. Poté je centrální jednotka PLC ve spolupráci s programovacím prostedím Mosaic pipravena akceptovat zmny v programu bez zastavení ízení. Pro další výklad zvolíme následující píklad. Pedpokládejme, že program v PLC zapíná a vypíná chlazení podle údaje o teplot centrální jednotky. Promnná temp_cp7002 udává teplotu ve stupních Celsia (systémový registr S36). Výstup cool je zapnutý pokud teplota pekroí 50 stup. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling 6 TXV

7 PROGRAM Prog1 CASE temp_cp7002 OF : cool := false; : cool := true; END_CASE; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Peložíme program (F9) a vyšleme jej do centrální jednotky (CTRL+F9). Pedtím, než se kód programu zane vysílat, objeví se dialog s informacemi o on-line zmnách. Pokud zvolíme Vyslat kód programu bude vyslán standardním zpsobem, protože se jedná o nový program. To znamená, že centrální jednotka pejde do režimu HALT (kde jsou typicky zablokované výstupy), nahraje se nový program, provede se restart a poté centrální jednotka pejde do režimu RUN. Pokud zvolíme Zrušit kód programu se nevyšle a centrální jednotka zstane beze zmny s pvodním programem a v pvodním režimu. Volba Podrobnosti umožuje zobrazit doplkové informace. 7 TXV

8 Volby Vyslat a Zrušit mají stejný význam, jako v pedchozím dialogu. Volba Souhrn provede návrat k pedchozímu dialogu. Volba Uložit uloží veškeré informace o on-line zmn do textového souboru. Záložka Zprávy obsahuje souhrnnou informaci o on-line zmn. Záložky Smazané, Nové a Zmnné nesou informace o zmnách promnných a našem pípad jsou prázdné, protože zahajujeme on-line zmnu (nahráváme nový program). Vyšleme tedy nový kód do PLC volbou Vyslat. Poté se zobrazí dialog s volbou restartu. Po volb restartu pejde centrální jednotka do režimu RUN. Od této chvíle je možné upravovat program bez zastavení ízení (tedy on-line). 2.2 Zmny v kódu programu Pedpokládejme, že pedcházející program je poteba doplnit o ovládání topení. Pokud bude teplota mená centrální jednotkou meší než 0 stup Celsia, zapneme výstup pro ovládání topení. První vc, kterou si musíme uvdomit, je stav oken editoru v prostedí Mosaic. Po nahrání nového programu a pechodu do režimu RUN jsou všechna okna editoru ve stavu 8 TXV

9 DEBUG, což znamená, že není možno editovat text. Tento stav signalizuje ikona v levém dolním rohu editorového okna. Pepnutí do stavu EDIT lze provést klinutím levého tlaítka myši na této ikon nebo horkou klávesou ALT+F6. Stav EDIT je signalizován ikonou. Nyní mžeme upravit program. Pidáme definici pro výstup topení heat a do programu doplníme jeho ovládání. Doplnné ásti mají svtle tyrkysový podklad. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; END_PROGRAM Dále je postup standardní: peložit upravený program a vyslat kód do PLC. A protože máme zapnuté on-line zmny a v centrální jednotce existuje pedchozí verze našeho programu, tak nový program bude akceptován centrální jednotkou bez zastavení ízení. Ped vysláním programu do PLC se opt zobrazí dialog s informacemi o provedených on-line zmnách. Tentokrát bude vypadat následovn. Dialog nás informuje o tom, že zmny byly provedeny pouze v kódu programu. Tuto skutenost lze ovit v podrobnostech. 9 TXV

10 2.3 Zmny v promnných programu Pro ukázku této vlastnosti doplníme program z pedchozího odstavce o promnnou, která bude evidovat poet pípad, kdy byla teplota centrální jednotky mimo meze <0,50>. Do lokálních promnných programu tedy pibyde promnná pro poet chybových stav errcounter typu USINT. Další pidaná promnná se jmenuje tmp, je instancí funkního bloku R_TRIG a slouží pro vyhodnocení zmny signál heat a cool. Doplnné ásti mají opt svtle tyrkysový podklad. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 VAR errcounter : USINT; tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM Ped vysláním peloženého kódu se zobrazí dialog se souhrnem provedených zmn. 10 TXV

11 Z tohoto dialogu je vidt, že tato zmna pidala do programu celkem 4 nové promnné a jedna promnná z pvodního programu byla vypuštna. To mže na první pohled vypadat nelogicky, nebo jsme žádnou promnnou z programu nevypouštli a pidávali jsme pouze dv nové promnné errcounter a tmp. Vysvtlení najdeme v podrobnostech. Pokud POU Program nemá deklarovanou žádnou lokální promnnou, zakládá peklada v prostedí Mosaic automaticky alespo jednu prázdnou promnnou s názvem DUMMY. V okamžiku, kdy do programu pidáme alespo jednu vlastní promnnou, promnná DUMMY ztrácí smysl a peklada ji vypustí. To vysvtluje záhadu vypuštné promnné. Nesoulad v potu nových promnných nám také objasní okno podrobnosti. 11 TXV

12 Z tohoto okna je vidt, že promnné errcounter opravdu odpovídá jedna nová promnná zatímco pod promnnou tmp se ve skutenosti skrývají promnné ti, nebo jde o instanci funkního bloku typu R_TRIG. Každá instance tohoto funkního bloku pak bude obsahovat promnné CLK, Q a M typu BOOL. Dále je v tomto okn uvedeno, jakou inicializaní hodnotou byly nové promnné po svém založení naplnny. Obecn platí, že nové promnné jsou naplnny inicializaní hodnotou, kterou uvede programátor v deklaraci promnné. Pokud není inicializace v deklaraci promnné uvedena, pak se promnná naplní implicitní inicializaní hodnotou pro píslušný datový typ. Nyní si pedstavme následující situaci. Promnná errcounter je typu USINT a maximální hodnota této promnné mže být 255. Dejme tomu, že je to píliš málo pro tento pípad. Zmníme tedy datový typ promnné errcounter z typu USINT na typ UDINT. Pro lepší orientaci je v tomto textu zmnný ádek vyznaen fialov. Zbytek programu se nezmnil. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 VAR errcounter : UDINT; tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM 12 TXV

13 Dále pedpokládejme, že ped provedením zmny má promnná errcounter nenulovou hodnotu. Úkolem on-line zmny je samozejm zachovat všechny aktuální hodnoty promnných v programu a to jak v pípadech zmny datového typu promnné, tak v pípad zmny umístní promnné v pamti PLC. Oba pípady pi této zmn nastaly. Promnná errcounter zmnila datový typ a promnná tmp zmnila umístní v pamti. Celkovou informaci podává opt dialog souhrn zmn. Žádné promnné nepibyly ani neubyly, le u všech tyech došlo ke zmnám. V podrobnostech jsou popsány zmny datového typu, zmny umístní promnných v pamti se nevypisují. Popsané zmny zaídí centrální jednotka PLC ve spolupráci s prostedím Mosaic automaticky po vyslání kódu programu z Mosaicu do PLC. Promnné si prost ponechají hodnoty nezávisle na tom, jestli se mnil jejich datový typ nebo umístní v pamti. Stejným zpsobem, jako jsme postupovali u zmn lokálních promnných (VAR... ), mžeme postupovat i promnných globálních (VAR_GLOBAL... resp. VAR_GLOBAL RETAIN... ). Lze tedy pidávat promnné, ubírat promnné a mnit datový typ promnných 13 TXV

14 2.4 Zmny lokálních promnných na promnné globální Píkladem tohoto typu zmny mže být požadavek na zmnu lokální promnné err- Counter z našeho píkladu na promnnou globální nap. z dvodu zálohování hodnoty této promnné pi výpadku napájení. Zdá se, že bude stait pouze zmna pvodní deklarace lokální promnné PROGRAM Prog1 VAR errcounter : UDINT; ; // local variable tmp : R_TRIG; na novou deklaraci promnné globální VAR_GLOBAL RETAIN errcounter : UDINT; // global variable PROGRAM Prog1 VAR tmp : R_TRIG; V tomto pípad zdání bohužel klame. Varováním budiž souhrnný dialog o provedených zmnách. Zde vidíme, že akoliv jsme nemnili poet promnných ani jejich pojmenování bude jedna promnná z programu smazaná (vypuštná) a jedna nová promnná pibude. Dvod pro toto chování bude opt zejmý z podrobných informací o on-line zmnách. 14 TXV

15 Lokální promnná errcounter a globální promnná errcounter se ve skutenosti nejmenují stejn. Plné jméno jakékoliv lokální promnné se totiž skládá ze jména instance a jména promnné. V našem pípad se tedy lokální promnná errcounter ve skutenosti jmenuje main.errcounter, kde main je jméno instance programu. A protože se jména neshodují, zachází se s nimi pi on-line zmn jako se dvmi rznými promnnými. Takže lokální promnná errcounter bude vynechaná a zavede se nová globální promnná. Dsledkem toho bude ztráta hodnoty errcounter, protože nov zavedená globální promnná bude nainicializovaná hodnotou 0. Jak tedy postupovat pi zmn lokální promnné na promnnou globální.tuto situaci je nutné ešit ve dvou krocích. V prvním kroku pouze pidáme novou globální promnnou retainerrcounter. Z lokální promnné errcounter udláme promnnou výstupní a její hodnotu piadíme do nov založené globální promnné. Upravený program bude vypadat následovn. 15 TXV

16 VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating VAR_GLOBAL RETAIN retainerrcounter : UDINT; PROGRAM Prog1 VAR tmp : R_TRIG; VAR_OUTPUT errcounter : UDINT; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (errcounter => retainerrcounter); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Provedeme-li on-line zmnu, výstupní promnná errcounter si podrží hodnotu pvodní lokální promnné errcounter, protože jak už víme, jejich skutená jména jsou stejná a sice main.errcounter. Hodnota výstupní promnné promnné errcounter se v každém cyklu kopíruje do nové globální promnné retainerrcounter. Druhým krokem je vynechání výstupní promnné errcounter a zmna programu, kde musíme zpracování výstupní promnné errcounter nahradit zpracováním globální promnné retainerrcounter. Vynechat musíme také piazení výstupní promnné errcounter, protože ta už neexistuje. Program bude vypadat následovn. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating VAR_GLOBAL RETAIN retainerrcounter : UDINT; PROGRAM Prog1 VAR 16 TXV

17 tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN retainerrcounter := retainerrcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Odmnou za tento složitjší postup je korektn provedená on-line zmna programu. 2.5 Rizika pi on-line zmnách v jazyce ST Pejmenování promnné Pi práci s promnnými je teba mít na pamti, že peklada rozeznává on-line zmny promnných podle jmen promnných a jejich datových typ. To platí i pro opravu jména promnné. Peklada neposuzuje gramatickou správnost jména promnné, pouze porovnává shodnost jmen promnných mezi starým a novým programem. VAR_GLOBAL temp_cp7002 : SINT; // CPU temperature 17 TXV

18 3. On-line zmny *.mos programu On-line zmny je možné používat i pro programy, které jsou napsány v tradiních instrukcích pro PLC Tecomat. Tmto zmnám je vnovaná následující kapitola. 3.1 On-line zmny programu v assembleru Pro další výklad zvolíme stejný píklad jako pro popis zmn v jazyce ST. Pedpokládejme, že program v PLC zapíná a vypíná chlazení podle údaje o teplot centrální jednotky. Promnná temp_cp7002 udává teplotu ve stupních Celsia (systémový registr S36). Výstup cool je zapnutý pokud teplota pekroí 50 stup. Program bude vypadat následovn. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool E 0 Zapneme on-line zmny, peložíme program (F9) a vyšleme jej do centrální jednotky (CTRL+F9). Pedtím, než se kód programu zane vysílat, objeví se dialog s informacemi o on-line zmnách. 18 TXV

19 Pokud zvolíme Vyslat kód programu bude vyslán standardním zpsobem, protože se jedná o nový program. To znamená, že centrální jednotka pejde do režimu HALT (kde jsou typicky zablokované výstupy), nahraje se nový program, provede se restart a poté centrální jednotka pejde do režimu RUN. Pokud zvolíme Zrušit kód programu se nevyšle a centrální jednotka zstane beze zmny s pvodním programem a v pvodním režimu. Volba Podrobnosti umožuje zobrazit doplkové informace. Volby Vyslat a Zrušit mají stejný význam, jako v pedchozím dialogu. Volba Souhrn provede návrat k pedchozímu dialogu. Volba Uložit uloží veškeré informace o on-line zmn do textového souboru. Záložka Zprávy obsahuje souhrnnou informaci o on-line zmn. Záložky Smazané, Nové a Zmnné nesou informace o zmnách promnných a našem pípad jsou prázdné, protože zahajujeme on-line zmnu (nahráváme nový program). Vyšleme tedy nový kód do PLC volbou Vyslat. Poté se zobrazí dialog s volbou restartu. Po volb restartu pejde centrální jednotka do režimu RUN. Od této chvíle je možné upravovat program bez zastavení ízení (tedy on-line). 19 TXV

20 3.2 Zmny v kódu programu Pedpokládejme, že pedcházející program je poteba doplnit o ovládání topení. Pokud bude teplota mená centrální jednotkou meší než 0 stup Celsia, zapneme výstup pro ovládání topení. První vc, kterou si musíme uvdomit, je stav oken editoru v prostedí Mosaic. Po nahrání nového programu a pechodu do režimu RUN jsou všechna okna editoru ve stavu DEBUG, což znamená, že není možno editovat text. Tento stav signalizuje ikona v levém dolním rohu editorového okna. Pepnutí do stavu EDIT lze provést klinutím levého tlaítka myši na této ikon nebo horkou klávesou ALT+F6. Stav EDIT je signalizován ikonou. Nyní mžeme upravit program. Pidáme definici pro výstup topení heat a do programu doplníme jeho ovládání. Doplnné ásti mají svtle tyrkysový podklad. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB LTS 0 RES cool SET heat E 0 Dále je postup standardní: peložit upravený program a vyslat kód do PLC. A protože máme zapnuté on-line zmny a v centrální jednotce existuje pedchozí verze našeho programu, tak nový program bude akceptován centrální jednotkou bez zastavení ízení. Ped vysláním programu do PLC se opt zobrazí dialog s informacemi o provedených on-line zmnách. Tentokrát bude vypadat následovn. 20 TXV

21 Dialog nás informuje o tom, že zmny byly provedeny pouze v kódu programu. Tuto skutenost lze ovit v podrobnostech. 21 TXV

22 3.3 Zmny v promnných programu Pro ukázku této vlastnosti doplníme program z pedchozího odstavce o promnnou, která bude evidovat poet pípad, kdy byla teplota centrální jednotky mimo meze <0,50>. V programu tedy pibyde nová promnná pro poet chybových stav errcounter typu USINT. Další pidaná promnná se jmenuje tmp a je to pomocná promnná pro instrukci LET, která slouží pro vyhodnocení zmny signál heat a cool. Doplnné ásti mají opt svtle tyrkysový podklad. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; #reg USINT errcounter #reg BOOL tmp ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB LTS 0 RES cool SET heat ; LD heat OR cool LET tmp AND 1 LD errcounter ADD WR errcounter E 0 Ped vysláním peloženého kódu se zobrazí dialog se souhrnem provedených zmn. 22 TXV

23 Z tohoto dialogu je vidt, že tato zmna pidala do programu celkem 2 nové promnné. To jsou naše promnné errcounter a tmp. Pesvdit se mžeme v podrobnostech. V tomto okn je uvedeno, jaké promnné byly nov založeny a jakou inicializaní hodnotou byly nové promnné po svém založení naplnny. Promnné založené pomocí direktivy #reg mají inicializaní hodnotu 0. Nyní si pedstavme následující situaci. Promnná errcounter je typu USINT a maximální hodnota této promnné mže být 255. Dejme tomu, že je to píliš málo pro tento pípad. Zmníme tedy datový typ promnné errcounter z typu USINT (promnná velikosti jeden byte, bez znaménka) na typ UDINT (promnná velikosti tyi byty, bez znaménka). Pro lepší orientaci je v tomto textu zmnný ádek vyznaen fialov. Zbytek programu se nezmnil. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; #reg UDINT errcounter #reg BOOL tmp ; P 0 23 TXV

24 LD... temp_cp7002 Dále pedpokládejme, že ped provedením zmny má promnná errcounter nenulovou hodnotu. Úkolem on-line zmny je samozejm zachovat všechny aktuální hodnoty promnných v programu a to jak v pípadech zmny datového typu promnné, tak v pípad zmny umístní promnné v pamti PLC. Oba pípady pi této zmn nastaly. Promnná errcounter zmnila datový typ a promnná tmp zmnila umístní v pamti. Celkovou informaci podává opt dialog souhrn zmn. Žádné promnné nepibyly ani neubyly, le u všech došlo ke zmnám. V podrobnostech jsou popsány zmny datového typu, zmny umístní promnných v pamti se nevypisují, pouze je evidován jejich poet. Popsané zmny zaídí centrální jednotka PLC ve spolupráci s prostedím Mosaic automaticky po vyslání kódu programu z Mosaicu do PLC. Promnné si prost ponechají hodnoty nezávisle na tom, jestli se mnil jejich datový typ nebo umístní v pamti. 24 TXV

25 3.4 Rizika pi on-line zmnách v assembleru Direktiva #def Peklada neví nic o direktivách #def v programu. Tuto direktivu chápe peklada jako makro pro textovou náhradu. Co to znamená pro on-line zmny v praxi ukáže následující píklad. #def SQ7 %X0.0 ; switch P 0 E 0 LD SQ7 Ve výše uvedeném píkladu peklada nahradí pi pekladu programu všechny výskyty slova SQ7 etzcem %X0.0. Nic dalšího se nestane. To v praxi znamená, že zmna direktivy #def není nijak evidovaná pi on-line zmn. Za kontinuitu obsahu promnných, které jsou definovány pomocí direktivity #def tedy odpovídá programátor Pístup na absolutní adresy promnných Pístup na absolutní adresy promnných v uživatelském programu rovnž není evidován v on-line zmnách. ; old program P 0 LD E 0 %R100 ; error_counter Zmníme-li výše uvedený program pi on-line zmn, zmní se pouze kód programu. ; new program P 0 LD E 0 %R200 ; error_counter Promnné %R100 a %R200 nejsou pi on-line zmn nijak ovlivnny, což znamená, že nový program mže (a pravdpodobn také bude) pokraovat ve výpotu s jinou hodnotou error_counter než program ped provedením zmny. Pokud potebujeme z njakého dvodu pistoupit k promnné na konkrétní adrese v pamti (nap. z dvody vazby na vizualizaní program) a chceme si zachovat výhody online zmn, mžeme použít následující postup. ; old program #reg byte 100,error_counter ; == %R100 P 0 25 TXV

26 E 0 LD error_counter On-line zmna programu Zmníme-li výše uvedený program pi on-line zmn, promnná error_counter si zachová pvodní hodnotu i po on-line zmn programu. ; new program #reg byte 200,error_counter ; == %R200 P 0 LD error_counter E 0 Promnná tedy musí být deklarovaná pomocí direktivy #reg asovae, ítae, posuvné registry V instrukním souboru systém Tecomat jsou instrukce pro asovae, ítae a posuvné registry, které pro svoji funkci používají vnitní pomocnou promnnou. Ta je použita jako pam nábžných hran ítaných vstup apod. a není viditelná z uživatelského programu. Pro správnou funkci je však nezbytná. Vnitní pomocnou promnnou používají následující instrukce: asovae TON, TOF, RTO, IMP ítae CTU, CTD, CNT posuvné registry SFL, SFR Pokud mají tyto instrukce fungovat správn pi on-line zmn, musí být jejich operand vyjáden v programu symbolickým jménem promnné. V tomto pípad prostedí Mosaic ve spolupráci s centrální jednotkou PLC zajistí zachování hodnoty promnné vetn vnitní pomocné promnné. 4. Seznam chyb pi on-line zmn 70 xx xxxx chyby hlášené centrální jednotkou pi on-line zmn (ízení technologie pokrauje s pvodním programem) chybná délka mapy nového uživatelského programu chybný zabezpeovací znak (CRC) mapy nového uživatelského programu chybný zabezpeovací znak (CRC) celého nového programu nový program je peložen pro jinou adu centrálních jednotek chybí seznam on-line zmn seznam on-line zmn má chybné CRC 26 TXV

27 70 31 rr pp v definici I/Omodulu chybí inicializaní tabulka rr pp v definici I/Omodulu pekroeno max. íslo rámu kde rr... íslo rámu a pp... pozice I/O modulu v rámu 27 TXV

Knihovna SolarMonitorLib

Knihovna SolarMonitorLib Knihovna SolarMonitorLib TXV 003 84.01 první vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 84.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Listopad 2013 1 První vydání, popis odpovídá SolarMonitorLib_v10

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny

Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny Knihovna JablotronLib TXV 003 86.01 druhé vydání květen 2014 změny vyhrazeny 1 TXV 003 86.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2014 1 První vydání, popis odpovídá JablotronLib_v10 Květen 2014

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC Obsah ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC 7. vydání - únor 2008 Copyright 2001-2008 Teco a.s. OBSAH 1. ÚVOD...8 1.1 Dodávka programu...8 1.2 Programování PLC TECOMAT, TECOREG, IEC 61131-3...8 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Knihovna CFoxLib TXV 003 71.01 první vydání červen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna CFoxLib TXV 003 71.01 první vydání červen 2012 změny vyhrazeny Knihovna CFoxLib TXV 003 71.01 první vydání červen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 71.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Červen 2012 1 První vydání, popis odpovídá CFoxLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3 2 Datové

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 38 Téma: Programování systému v prostředí MOSAIC, 1. přednáška Lektor: Ing. Luboš Urban

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 -

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Aplikace b-sms v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci b-sms... 3 2. Základní předpoklady pro používání b-sms... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Knihovna BuildingLib TXV 003 47.01

Knihovna BuildingLib TXV 003 47.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna BuildingLib TXV 003 47.01 BuildingLib Knihovna BuildingLib 2. vydání srpen 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. JEDNOTLAČÍTKOVÝ STMÍVAČ DMA1... 4 3. SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT SE SIGNALIZACÍ

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů Uživatelská příručka k webové aplikaci Autoři projektu: Vedoucí projektu: Členové řešitelského týmu: Spoluřešitel projektu: Ing. Petr

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel 3. verze dokumentu 05/2013 MICROPEL s.r.o.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více