ON-LINE ZMNA PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ON-LINE ZMNA PROGRAMU"

Transkript

1 ON-LINE ZMNA PROGRAMU

2 ON-LINE ZMNA PROGRAMU 2. vydání - bezen 2008 OBSAH 1. ÚVOD Základní princip innosti Možnosti on-line zmn Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic Signalizace podpory on-line zmn v prostedí Mosaic ON-LINE ZMNY V ST PROGRAMU Zahájení programování PLC se zapnutými on-line zmnami Zmny v kódu programu Zmny v promnných programu Zmny lokálních promnných na promnné globální Rizika pi on-line zmnách v jazyce ST Pejmenování promnné ON-LINE ZMNY V *.MOS PROGRAMU On-line zmny programu v assembleru Zmny v kódu programu Zmny v promnných programu Rizika pi on-line zmnách v assembleru Direktiva #def Pístup na absolutní adresy promnných asovae, ítae, posuvné registry SEZNAM CHYB PI ON-LINE ZMN TXV

3 1. Úvod On-line zmna programu je vlastnost centrální jednotky PLC Tecomat, která umožuje provádt úpravy uživatelského programu bez zastavení ízení technologie, tj. bez nutnosti odstavit ízenou technologii pi úpravách PLC programu. Tato vlastnost dává programátorovi systému Tecomat možnost provádt úpravy zmny PLC programu takzvan za chodu. Odpovdnost za správnost provádných úprav je samozejm na programátorovi systému. Centrální jednotka PLC ve spolupráci s programovacím prostedím Mosaic zajišuje bezpené provedení zmn v jednom okamžiku tak, aby plynulost ízení nebyla ohrožena. On-line zmnu programu je možno provádt v sytému TC700 s centrálními jednotkami CP-7001 a CP-7002 od verze SW v4.1. Podpora on-line zmny programu je integrována v programovacím prostedí Mosaic od verze v Chování pi on-line zmn si lze také vyzkoušet se simulátorem PLC v prostedí Mosaic. 1.1 Základní princip innosti Pro vysvtlení základní principu použijeme následující píklad. Pedpokládejme, že PLC Tecomat ídí technologii, jejíž odstavení znamená znanou ekonomickou ztrátu nap. vypalovací pec a programátor má za úkol upravit PLC program. V této chvíli je vcelku lhostejné, zda se bude jednat o opravu chybného algoritmu ízení nebo pidání nové funkce nap. pro vypalování dalšího sortimentu výrobk. Program pro PLC je prost teba upravit a ízení pece se nesmí ani na okamžik zastavit. On-line zmna programu nabízí ešení této situace. Programátor provede píslušné úpravy PLC programu a centrální jednotka PLC zajistí pepnutí ze starého na nový program tak, že n-tý cyklus výpotu je kompletn proveden podle pvodního programu a následující cyklus se provede podle nového programu. Centrální jednotka zárove zajistí potebné innosti spojené se zmnami promnných tak, aby plynulost ízení nebyla narušena. 1.2 Možnosti on-line zmn V rámci on-line zmny mže programátor PLC systému Tecomat upravovat následující ásti programu: kód programu, tzn. libovolné úpravy všech ástí programu (funkcí, funkních blok, program) vetn vkládání nových POU resp. jejich vypouštní úpravy rozhraní POU, tj. zmny vstupních a výstupních promnných POU vetn jejich pidávání a vypouštní úpravy promnných, tj. vkládání a vypouštní všech typ promnných (lokálních i globálních) resp. zmna promnných jako nap. zmna rozmru pole úpravy datových typ, nap. zmny ve strukturách, pidávání nových datových typ a vypouštní nepoužitých datových typ úpravy velikosti remanentní zóny Následující úpravy nelze v rámci on-line zmn programu provádt: 3 TXV

4 zmny hw konfigurace systému, nap. pidávání IO modul nebo zmna typu IO modulu zmny nastavení IO modul zmny v nastavení komunikaních parametr pro sériové kanály zmny v síti PLC 1.3 Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic On-line zmny programu lze zapnout následujícím postupem: zvolit v menu Projekt Manažer projektu (CTRL+ALT+F11) ve stromu projektu vybrat uzel Prostedí Ovládání PLC vybrat položku Povolit on-line zmny Postup zapnutí podpory on-line zmn ukazují následující obrázky. 4 TXV

5 Pokud centrální jednotka PLC nepodporuje on-line zmny, položka povolující on-line zmny bude šedivá a zaškrtávací box nepjde vybrat. Pokud jsou on-line zmny zapnuty, je také automaticky zapnutá volba Potvrzovat požadavek pi volb HALT, což znamená že pechod PLC do režimu HALT je nutno potvrdit ve zvláštním dialogu a nelze tedy zastavit ízení pouze stiknutím ikony HALT nebo klávesovou zkratkou CTRL+F2. Dále nelze potlait dotaz na typ restartu poté, co se poprvé nahraje nový program do PLC. Dialog s dotazem na typ restartu je zobrazen vždy když se poprvé nahrává nový program do PLC (tj. v PLC ješt není žádný program, proti kterému by bylo možno vyhodnotit zmny). 1.4 Signalizace podpory on-line zmn v prostedí Mosaic Zapnutá podpora on-line zmn je v prostedí Mosaic signalizovaná v lišt Menu ikonou se symbolem kvtiny. Pokud je ikona barevná, podpora on-line zmn je zapnutá. Je-li ikona kvtiny šedivá, on-line zmny jsou vypnuté a každá zmna v programu povede na zastavení ízení pi nahrávání nového programu do PLC. 5 TXV

6 On-line zmny lze také zapnout resp. vypnout z menu, které se objeví po stisknutí levého tlaítka myši nad ikonou on-line zmn nebo nad ikonou se symbolem pipojeného PLC jak ukazuje následující obrázek. Stejn jako v pedchozím postupu, lze on-line zmnu zapnout pouze v pípad, že centrální jednotka PLC tyto zmny podporuje. V opaném pípad je volba neaktivní (šedivá) a nelze ji vybrat. 2. On-line zmny programu v jazyce ST V této kapitole se budeme vnovat on-line zmnám v programu, který je napsán v jazyce ST. 2.1 Zahájení programování PLC se zapnutými on-line zmnami Poté co zapneme podporu on-line zmn programu, je samozejm poteba napsat první verzi programu, úspšn tento program peložit (nap. F9) a nahrát jej do centrální jednotky PLC (nap. CTRL+F9). Ped nahráváním programu do PLC zkontroluje prostedí Mosaic zda v PLC existuje njaká pedchozí verze nahrávaného programu. Pokud neexistuje (nap. jedná se o úpln nový program a novou centrální jednotku), pak se program nahraje do PLC standardním postupem. To znamená, že se centrální jednotka nastaví do režimu HALT, výstupy PLC se zablokují, nahraje se program do PLC a centrální jednotka pejde do režimu RUN se zadaným typem restartu. Poté je centrální jednotka PLC ve spolupráci s programovacím prostedím Mosaic pipravena akceptovat zmny v programu bez zastavení ízení. Pro další výklad zvolíme následující píklad. Pedpokládejme, že program v PLC zapíná a vypíná chlazení podle údaje o teplot centrální jednotky. Promnná temp_cp7002 udává teplotu ve stupních Celsia (systémový registr S36). Výstup cool je zapnutý pokud teplota pekroí 50 stup. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling 6 TXV

7 PROGRAM Prog1 CASE temp_cp7002 OF : cool := false; : cool := true; END_CASE; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Peložíme program (F9) a vyšleme jej do centrální jednotky (CTRL+F9). Pedtím, než se kód programu zane vysílat, objeví se dialog s informacemi o on-line zmnách. Pokud zvolíme Vyslat kód programu bude vyslán standardním zpsobem, protože se jedná o nový program. To znamená, že centrální jednotka pejde do režimu HALT (kde jsou typicky zablokované výstupy), nahraje se nový program, provede se restart a poté centrální jednotka pejde do režimu RUN. Pokud zvolíme Zrušit kód programu se nevyšle a centrální jednotka zstane beze zmny s pvodním programem a v pvodním režimu. Volba Podrobnosti umožuje zobrazit doplkové informace. 7 TXV

8 Volby Vyslat a Zrušit mají stejný význam, jako v pedchozím dialogu. Volba Souhrn provede návrat k pedchozímu dialogu. Volba Uložit uloží veškeré informace o on-line zmn do textového souboru. Záložka Zprávy obsahuje souhrnnou informaci o on-line zmn. Záložky Smazané, Nové a Zmnné nesou informace o zmnách promnných a našem pípad jsou prázdné, protože zahajujeme on-line zmnu (nahráváme nový program). Vyšleme tedy nový kód do PLC volbou Vyslat. Poté se zobrazí dialog s volbou restartu. Po volb restartu pejde centrální jednotka do režimu RUN. Od této chvíle je možné upravovat program bez zastavení ízení (tedy on-line). 2.2 Zmny v kódu programu Pedpokládejme, že pedcházející program je poteba doplnit o ovládání topení. Pokud bude teplota mená centrální jednotkou meší než 0 stup Celsia, zapneme výstup pro ovládání topení. První vc, kterou si musíme uvdomit, je stav oken editoru v prostedí Mosaic. Po nahrání nového programu a pechodu do režimu RUN jsou všechna okna editoru ve stavu 8 TXV

9 DEBUG, což znamená, že není možno editovat text. Tento stav signalizuje ikona v levém dolním rohu editorového okna. Pepnutí do stavu EDIT lze provést klinutím levého tlaítka myši na této ikon nebo horkou klávesou ALT+F6. Stav EDIT je signalizován ikonou. Nyní mžeme upravit program. Pidáme definici pro výstup topení heat a do programu doplníme jeho ovládání. Doplnné ásti mají svtle tyrkysový podklad. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; END_PROGRAM Dále je postup standardní: peložit upravený program a vyslat kód do PLC. A protože máme zapnuté on-line zmny a v centrální jednotce existuje pedchozí verze našeho programu, tak nový program bude akceptován centrální jednotkou bez zastavení ízení. Ped vysláním programu do PLC se opt zobrazí dialog s informacemi o provedených on-line zmnách. Tentokrát bude vypadat následovn. Dialog nás informuje o tom, že zmny byly provedeny pouze v kódu programu. Tuto skutenost lze ovit v podrobnostech. 9 TXV

10 2.3 Zmny v promnných programu Pro ukázku této vlastnosti doplníme program z pedchozího odstavce o promnnou, která bude evidovat poet pípad, kdy byla teplota centrální jednotky mimo meze <0,50>. Do lokálních promnných programu tedy pibyde promnná pro poet chybových stav errcounter typu USINT. Další pidaná promnná se jmenuje tmp, je instancí funkního bloku R_TRIG a slouží pro vyhodnocení zmny signál heat a cool. Doplnné ásti mají opt svtle tyrkysový podklad. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 VAR errcounter : USINT; tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM Ped vysláním peloženého kódu se zobrazí dialog se souhrnem provedených zmn. 10 TXV

11 Z tohoto dialogu je vidt, že tato zmna pidala do programu celkem 4 nové promnné a jedna promnná z pvodního programu byla vypuštna. To mže na první pohled vypadat nelogicky, nebo jsme žádnou promnnou z programu nevypouštli a pidávali jsme pouze dv nové promnné errcounter a tmp. Vysvtlení najdeme v podrobnostech. Pokud POU Program nemá deklarovanou žádnou lokální promnnou, zakládá peklada v prostedí Mosaic automaticky alespo jednu prázdnou promnnou s názvem DUMMY. V okamžiku, kdy do programu pidáme alespo jednu vlastní promnnou, promnná DUMMY ztrácí smysl a peklada ji vypustí. To vysvtluje záhadu vypuštné promnné. Nesoulad v potu nových promnných nám také objasní okno podrobnosti. 11 TXV

12 Z tohoto okna je vidt, že promnné errcounter opravdu odpovídá jedna nová promnná zatímco pod promnnou tmp se ve skutenosti skrývají promnné ti, nebo jde o instanci funkního bloku typu R_TRIG. Každá instance tohoto funkního bloku pak bude obsahovat promnné CLK, Q a M typu BOOL. Dále je v tomto okn uvedeno, jakou inicializaní hodnotou byly nové promnné po svém založení naplnny. Obecn platí, že nové promnné jsou naplnny inicializaní hodnotou, kterou uvede programátor v deklaraci promnné. Pokud není inicializace v deklaraci promnné uvedena, pak se promnná naplní implicitní inicializaní hodnotou pro píslušný datový typ. Nyní si pedstavme následující situaci. Promnná errcounter je typu USINT a maximální hodnota této promnné mže být 255. Dejme tomu, že je to píliš málo pro tento pípad. Zmníme tedy datový typ promnné errcounter z typu USINT na typ UDINT. Pro lepší orientaci je v tomto textu zmnný ádek vyznaen fialov. Zbytek programu se nezmnil. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating PROGRAM Prog1 VAR errcounter : UDINT; tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM 12 TXV

13 Dále pedpokládejme, že ped provedením zmny má promnná errcounter nenulovou hodnotu. Úkolem on-line zmny je samozejm zachovat všechny aktuální hodnoty promnných v programu a to jak v pípadech zmny datového typu promnné, tak v pípad zmny umístní promnné v pamti PLC. Oba pípady pi této zmn nastaly. Promnná errcounter zmnila datový typ a promnná tmp zmnila umístní v pamti. Celkovou informaci podává opt dialog souhrn zmn. Žádné promnné nepibyly ani neubyly, le u všech tyech došlo ke zmnám. V podrobnostech jsou popsány zmny datového typu, zmny umístní promnných v pamti se nevypisují. Popsané zmny zaídí centrální jednotka PLC ve spolupráci s prostedím Mosaic automaticky po vyslání kódu programu z Mosaicu do PLC. Promnné si prost ponechají hodnoty nezávisle na tom, jestli se mnil jejich datový typ nebo umístní v pamti. Stejným zpsobem, jako jsme postupovali u zmn lokálních promnných (VAR... ), mžeme postupovat i promnných globálních (VAR_GLOBAL... resp. VAR_GLOBAL RETAIN... ). Lze tedy pidávat promnné, ubírat promnné a mnit datový typ promnných 13 TXV

14 2.4 Zmny lokálních promnných na promnné globální Píkladem tohoto typu zmny mže být požadavek na zmnu lokální promnné err- Counter z našeho píkladu na promnnou globální nap. z dvodu zálohování hodnoty této promnné pi výpadku napájení. Zdá se, že bude stait pouze zmna pvodní deklarace lokální promnné PROGRAM Prog1 VAR errcounter : UDINT; ; // local variable tmp : R_TRIG; na novou deklaraci promnné globální VAR_GLOBAL RETAIN errcounter : UDINT; // global variable PROGRAM Prog1 VAR tmp : R_TRIG; V tomto pípad zdání bohužel klame. Varováním budiž souhrnný dialog o provedených zmnách. Zde vidíme, že akoliv jsme nemnili poet promnných ani jejich pojmenování bude jedna promnná z programu smazaná (vypuštná) a jedna nová promnná pibude. Dvod pro toto chování bude opt zejmý z podrobných informací o on-line zmnách. 14 TXV

15 Lokální promnná errcounter a globální promnná errcounter se ve skutenosti nejmenují stejn. Plné jméno jakékoliv lokální promnné se totiž skládá ze jména instance a jména promnné. V našem pípad se tedy lokální promnná errcounter ve skutenosti jmenuje main.errcounter, kde main je jméno instance programu. A protože se jména neshodují, zachází se s nimi pi on-line zmn jako se dvmi rznými promnnými. Takže lokální promnná errcounter bude vynechaná a zavede se nová globální promnná. Dsledkem toho bude ztráta hodnoty errcounter, protože nov zavedená globální promnná bude nainicializovaná hodnotou 0. Jak tedy postupovat pi zmn lokální promnné na promnnou globální.tuto situaci je nutné ešit ve dvou krocích. V prvním kroku pouze pidáme novou globální promnnou retainerrcounter. Z lokální promnné errcounter udláme promnnou výstupní a její hodnotu piadíme do nov založené globální promnné. Upravený program bude vypadat následovn. 15 TXV

16 VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating VAR_GLOBAL RETAIN retainerrcounter : UDINT; PROGRAM Prog1 VAR tmp : R_TRIG; VAR_OUTPUT errcounter : UDINT; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN errcounter := errcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (errcounter => retainerrcounter); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Provedeme-li on-line zmnu, výstupní promnná errcounter si podrží hodnotu pvodní lokální promnné errcounter, protože jak už víme, jejich skutená jména jsou stejná a sice main.errcounter. Hodnota výstupní promnné promnné errcounter se v každém cyklu kopíruje do nové globální promnné retainerrcounter. Druhým krokem je vynechání výstupní promnné errcounter a zmna programu, kde musíme zpracování výstupní promnné errcounter nahradit zpracováním globální promnné retainerrcounter. Vynechat musíme také piazení výstupní promnné errcounter, protože ta už neexistuje. Program bude vypadat následovn. VAR_GLOBAL temp_cp7002 AT %S36 : SINT; // CPU temperature cool AT %Y0.0 : BOOL; // cooling heat AT %Y0.1 : BOOL; // heating VAR_GLOBAL RETAIN retainerrcounter : UDINT; PROGRAM Prog1 VAR 16 TXV

17 tmp : R_TRIG; CASE temp_cp7002 OF : heat := false; cool := false; : heat := false; cool := true; ELSE heat := true; cool := false; END_CASE; tmp( CLK := heat OR cool); IF tmp.q THEN retainerrcounter := retainerrcounter + 1; END_IF; END_PROGRAM CONFIGURATION ExampleOnLineChange RESOURCE CPM TASK FreeWheeling(Number := 0); PROGRAM main WITH FreeWheeling : Prog1 (); END_RESOURCE END_CONFIGURATION Odmnou za tento složitjší postup je korektn provedená on-line zmna programu. 2.5 Rizika pi on-line zmnách v jazyce ST Pejmenování promnné Pi práci s promnnými je teba mít na pamti, že peklada rozeznává on-line zmny promnných podle jmen promnných a jejich datových typ. To platí i pro opravu jména promnné. Peklada neposuzuje gramatickou správnost jména promnné, pouze porovnává shodnost jmen promnných mezi starým a novým programem. VAR_GLOBAL temp_cp7002 : SINT; // CPU temperature 17 TXV

18 3. On-line zmny *.mos programu On-line zmny je možné používat i pro programy, které jsou napsány v tradiních instrukcích pro PLC Tecomat. Tmto zmnám je vnovaná následující kapitola. 3.1 On-line zmny programu v assembleru Pro další výklad zvolíme stejný píklad jako pro popis zmn v jazyce ST. Pedpokládejme, že program v PLC zapíná a vypíná chlazení podle údaje o teplot centrální jednotky. Promnná temp_cp7002 udává teplotu ve stupních Celsia (systémový registr S36). Výstup cool je zapnutý pokud teplota pekroí 50 stup. Program bude vypadat následovn. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool E 0 Zapneme on-line zmny, peložíme program (F9) a vyšleme jej do centrální jednotky (CTRL+F9). Pedtím, než se kód programu zane vysílat, objeví se dialog s informacemi o on-line zmnách. 18 TXV

19 Pokud zvolíme Vyslat kód programu bude vyslán standardním zpsobem, protože se jedná o nový program. To znamená, že centrální jednotka pejde do režimu HALT (kde jsou typicky zablokované výstupy), nahraje se nový program, provede se restart a poté centrální jednotka pejde do režimu RUN. Pokud zvolíme Zrušit kód programu se nevyšle a centrální jednotka zstane beze zmny s pvodním programem a v pvodním režimu. Volba Podrobnosti umožuje zobrazit doplkové informace. Volby Vyslat a Zrušit mají stejný význam, jako v pedchozím dialogu. Volba Souhrn provede návrat k pedchozímu dialogu. Volba Uložit uloží veškeré informace o on-line zmn do textového souboru. Záložka Zprávy obsahuje souhrnnou informaci o on-line zmn. Záložky Smazané, Nové a Zmnné nesou informace o zmnách promnných a našem pípad jsou prázdné, protože zahajujeme on-line zmnu (nahráváme nový program). Vyšleme tedy nový kód do PLC volbou Vyslat. Poté se zobrazí dialog s volbou restartu. Po volb restartu pejde centrální jednotka do režimu RUN. Od této chvíle je možné upravovat program bez zastavení ízení (tedy on-line). 19 TXV

20 3.2 Zmny v kódu programu Pedpokládejme, že pedcházející program je poteba doplnit o ovládání topení. Pokud bude teplota mená centrální jednotkou meší než 0 stup Celsia, zapneme výstup pro ovládání topení. První vc, kterou si musíme uvdomit, je stav oken editoru v prostedí Mosaic. Po nahrání nového programu a pechodu do režimu RUN jsou všechna okna editoru ve stavu DEBUG, což znamená, že není možno editovat text. Tento stav signalizuje ikona v levém dolním rohu editorového okna. Pepnutí do stavu EDIT lze provést klinutím levého tlaítka myši na této ikon nebo horkou klávesou ALT+F6. Stav EDIT je signalizován ikonou. Nyní mžeme upravit program. Pidáme definici pro výstup topení heat a do programu doplníme jeho ovládání. Doplnné ásti mají svtle tyrkysový podklad. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB LTS 0 RES cool SET heat E 0 Dále je postup standardní: peložit upravený program a vyslat kód do PLC. A protože máme zapnuté on-line zmny a v centrální jednotce existuje pedchozí verze našeho programu, tak nový program bude akceptován centrální jednotkou bez zastavení ízení. Ped vysláním programu do PLC se opt zobrazí dialog s informacemi o provedených on-line zmnách. Tentokrát bude vypadat následovn. 20 TXV

21 Dialog nás informuje o tom, že zmny byly provedeny pouze v kódu programu. Tuto skutenost lze ovit v podrobnostech. 21 TXV

22 3.3 Zmny v promnných programu Pro ukázku této vlastnosti doplníme program z pedchozího odstavce o promnnou, která bude evidovat poet pípad, kdy byla teplota centrální jednotky mimo meze <0,50>. V programu tedy pibyde nová promnná pro poet chybových stav errcounter typu USINT. Další pidaná promnná se jmenuje tmp a je to pomocná promnná pro instrukci LET, která slouží pro vyhodnocení zmny signál heat a cool. Doplnné ásti mají opt svtle tyrkysový podklad. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; #reg USINT errcounter #reg BOOL tmp ; P 0 LD temp_cp7002 EXTB GTS -1 LD temp_cp7002 EXTB LTS 51 OR NEG RES cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB GTS 50 SET cool RES heat ; LD temp_cp7002 EXTB LTS 0 RES cool SET heat ; LD heat OR cool LET tmp AND 1 LD errcounter ADD WR errcounter E 0 Ped vysláním peloženého kódu se zobrazí dialog se souhrnem provedených zmn. 22 TXV

23 Z tohoto dialogu je vidt, že tato zmna pidala do programu celkem 2 nové promnné. To jsou naše promnné errcounter a tmp. Pesvdit se mžeme v podrobnostech. V tomto okn je uvedeno, jaké promnné byly nov založeny a jakou inicializaní hodnotou byly nové promnné po svém založení naplnny. Promnné založené pomocí direktivy #reg mají inicializaní hodnotu 0. Nyní si pedstavme následující situaci. Promnná errcounter je typu USINT a maximální hodnota této promnné mže být 255. Dejme tomu, že je to píliš málo pro tento pípad. Zmníme tedy datový typ promnné errcounter z typu USINT (promnná velikosti jeden byte, bez znaménka) na typ UDINT (promnná velikosti tyi byty, bez znaménka). Pro lepší orientaci je v tomto textu zmnný ádek vyznaen fialov. Zbytek programu se nezmnil. #def temp_cp7002 %S36 ; CPU temperature #def cool %Y0.0 ; cooling #def heat %Y0.1 ; heating ; #reg UDINT errcounter #reg BOOL tmp ; P 0 23 TXV

24 LD... temp_cp7002 Dále pedpokládejme, že ped provedením zmny má promnná errcounter nenulovou hodnotu. Úkolem on-line zmny je samozejm zachovat všechny aktuální hodnoty promnných v programu a to jak v pípadech zmny datového typu promnné, tak v pípad zmny umístní promnné v pamti PLC. Oba pípady pi této zmn nastaly. Promnná errcounter zmnila datový typ a promnná tmp zmnila umístní v pamti. Celkovou informaci podává opt dialog souhrn zmn. Žádné promnné nepibyly ani neubyly, le u všech došlo ke zmnám. V podrobnostech jsou popsány zmny datového typu, zmny umístní promnných v pamti se nevypisují, pouze je evidován jejich poet. Popsané zmny zaídí centrální jednotka PLC ve spolupráci s prostedím Mosaic automaticky po vyslání kódu programu z Mosaicu do PLC. Promnné si prost ponechají hodnoty nezávisle na tom, jestli se mnil jejich datový typ nebo umístní v pamti. 24 TXV

25 3.4 Rizika pi on-line zmnách v assembleru Direktiva #def Peklada neví nic o direktivách #def v programu. Tuto direktivu chápe peklada jako makro pro textovou náhradu. Co to znamená pro on-line zmny v praxi ukáže následující píklad. #def SQ7 %X0.0 ; switch P 0 E 0 LD SQ7 Ve výše uvedeném píkladu peklada nahradí pi pekladu programu všechny výskyty slova SQ7 etzcem %X0.0. Nic dalšího se nestane. To v praxi znamená, že zmna direktivy #def není nijak evidovaná pi on-line zmn. Za kontinuitu obsahu promnných, které jsou definovány pomocí direktivity #def tedy odpovídá programátor Pístup na absolutní adresy promnných Pístup na absolutní adresy promnných v uživatelském programu rovnž není evidován v on-line zmnách. ; old program P 0 LD E 0 %R100 ; error_counter Zmníme-li výše uvedený program pi on-line zmn, zmní se pouze kód programu. ; new program P 0 LD E 0 %R200 ; error_counter Promnné %R100 a %R200 nejsou pi on-line zmn nijak ovlivnny, což znamená, že nový program mže (a pravdpodobn také bude) pokraovat ve výpotu s jinou hodnotou error_counter než program ped provedením zmny. Pokud potebujeme z njakého dvodu pistoupit k promnné na konkrétní adrese v pamti (nap. z dvody vazby na vizualizaní program) a chceme si zachovat výhody online zmn, mžeme použít následující postup. ; old program #reg byte 100,error_counter ; == %R100 P 0 25 TXV

26 E 0 LD error_counter On-line zmna programu Zmníme-li výše uvedený program pi on-line zmn, promnná error_counter si zachová pvodní hodnotu i po on-line zmn programu. ; new program #reg byte 200,error_counter ; == %R200 P 0 LD error_counter E 0 Promnná tedy musí být deklarovaná pomocí direktivy #reg asovae, ítae, posuvné registry V instrukním souboru systém Tecomat jsou instrukce pro asovae, ítae a posuvné registry, které pro svoji funkci používají vnitní pomocnou promnnou. Ta je použita jako pam nábžných hran ítaných vstup apod. a není viditelná z uživatelského programu. Pro správnou funkci je však nezbytná. Vnitní pomocnou promnnou používají následující instrukce: asovae TON, TOF, RTO, IMP ítae CTU, CTD, CNT posuvné registry SFL, SFR Pokud mají tyto instrukce fungovat správn pi on-line zmn, musí být jejich operand vyjáden v programu symbolickým jménem promnné. V tomto pípad prostedí Mosaic ve spolupráci s centrální jednotkou PLC zajistí zachování hodnoty promnné vetn vnitní pomocné promnné. 4. Seznam chyb pi on-line zmn 70 xx xxxx chyby hlášené centrální jednotkou pi on-line zmn (ízení technologie pokrauje s pvodním programem) chybná délka mapy nového uživatelského programu chybný zabezpeovací znak (CRC) mapy nového uživatelského programu chybný zabezpeovací znak (CRC) celého nového programu nový program je peložen pro jinou adu centrálních jednotek chybí seznam on-line zmn seznam on-line zmn má chybné CRC 26 TXV

27 70 31 rr pp v definici I/Omodulu chybí inicializaní tabulka rr pp v definici I/Omodulu pekroeno max. íslo rámu kde rr... íslo rámu a pp... pozice I/O modulu v rámu 27 TXV

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více