Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2007 město bez obvodů"

Transkript

1 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Příjmy běžné - daňové Daně z příjmů z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních poţitků z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. poţ. (1,5% zam.) z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti (30% dle trv. bydl.) z příjmů FO z kapitálových výnosů doplatky z předchozích let z příjmů právnických osob z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky a daně z vybraných činností Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí lesní půdy Místní poplatky z vybraných činností a služeb ostatní (doplatky zrušených) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb odvod části výtěţku z provozování technických zařízení odvod části výtěţku z prov. tech. zař. - převod MO II -Polabiny odvod části výtěţku z prov. tech. zař. - převod MO III - Dubina odvod části výtěţku z prov. tech. zař. - převod MO V - Dukla příjmy za zkoušky odborné způsobilosti autoškol Správní poplatky za provozování ţivností ostatní Majetkové daně z nemovitosti Příjmy běžné - nedaňové Příjmy z vlastní činnosti a odvody org Příjmy z vlastní činnosti zdravotnictví - městské jesle Teplého odbor správy obecního majetku - pronájem budov škol odbor správy obecního majetku - zvýšený pron. budov škol odbor správy obecního majetku - provozování hřbitovů kancelář tajemníka - ostatní příjmy odbor správy obecního majetku-ubytovna "300" v Ohrazenicích odbor správy obecního majetku - ubytovna Češkova kultura - příjmy z knihoven a Britského centra a ostatní odbor správy ob- majetku - příjmy z reklam.ploch,věcná břem odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů ţivotní prostředí - příjmy od firmy EKO-KOM a. s Příjmy z úroků a realizace fin. majetku z úroků z podílu na zisku a dividend realizované kurzové zisky Odvody příspěvkových organizací

2 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k odvod příspěvkové organizace MŠ Gebauerova odvod příspěvkové organizace ZŠ Štefánikova odvod příspěvkové organizace ZŠ Závodu míru odvod přípěvkové organizace DRC odvod příspěvkové organizace Škola v přírodě Příchovice Přijaté sankční platby, pokuty Přijaté vratky transferů z minulých období Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. ned. př přijaté pojistné náhrady přijaté pojistné náhrady (převod do rozpočtu MO V) příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostek) ostatní přijaté neinvestiční dary přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti náhrady za energie v areálu Školy v přírodě Příchovice náhrady za energie v areálu letiště za r majetkoprávní narovnání s manţeli Šobrovými příjmy od firmy EKO-KOM, a. s příspěvek Britské rady na činnost Britského centra bonus od České pojišťovny za uzav. smlouvy na kap.ţiv.poj ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) ostatní ned. příjmy (před. výše dotace souhr.dot. vztahu) ostatní ned. příjmy (před. výše dotace na sociální dávky) ostatní ned. příjmy (před. výše dot. na soc.-práv. ochranu dětí) ostatní ned. příjmy (před. výše dotace od Pardubického kraje) ostatní ned. příjmy (před. výše dot. od Pk pro SSmP na inv.) ostatní ned. příjmy (před. výše dot. od Pk pro SSmP na pr.) ostatní ned. příjmy (před. výše dot. od Pk pro SSmP na pr.) ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na kom.s.pr.) ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na ţiv. prostř.) Přijaté splátky půjček splátka půjčky MRFP, a. s. (Kč tis.) splátka půjčka EBA, a. s. (Kč tis.) splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč tis.) splátka půjčky AMK Zlatá přilba Pardubice (Kč tis.) splátka půjčky Sdruţení PAMAKO (Kč tis.) splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč tis.) splátka půjčky SKP-Centrum Pardubice (Kč tis.) splátka půjčky ZŠ Benešovo nám. (Kč tis.) splátky půjček Klubu hurá kamarád (Kč tis.) Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní pozemků pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice bytů nebytových prostor a pozemků ve správě BO ostatních nemovitostí ve správě OSOM z prodeje objektu Školy v přírodě Příchovice

3 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k ostatního investičního majetku Ostatní investiční příjmy přijaté příspěvky a dary na investice ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (Svítání) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (kompostárna) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (prům. zóna) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg. sídl. Karla IV.) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg.sídl. Dubina) ostatní investiční příjmy - předpokl.dotace (obnova maj. I) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (obnova maj. II) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (obnova maj. III) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (basket.hala) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (denní centrum) ostatní investiční příjmy - př.dot.(oprava parku na nám.čs.leg.) ostatní investiční příjmy - př.dot.(připojení Univer.s Polabinami) ostatní investiční příjmy - př.dot.(rekonstrukce dět. hř. Dubina) ostatní investiční příjmy - př.dot.(oprava chodníků L. Matury) ostatní investiční příjmy - př.dot.(reg.panel.sídl. Černá z. Bory) ostatní investiční příjmy - př.dot.(reg. panel. sídl. Polabiny) ostatní investiční příjmy - př.dot.(cyklistická stezka Záv.míru) ostatní investiční příjmy - př.dot.(cyklistická stezka Černá z.b.) ostatní investiční příjmy - př.dot.(pardubice - město bez bariér) ostatní investiční příjmy - př.dot.(jednotka SDH Hostovice) ostatní investiční příjmy - př.dot.(obnovení průtočnosti M.J.) ostatní investiční příjmy - př.dot.(revitalizace areálu Hůrka) ostatní investiční příjmy - předpokládaný úvěr obecně Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů příjmy z prodeje akcií BWM, a. s Přijaté dotace Přijaté dotace běžné Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně souhrnný dotační vztah dotace na sociální dávky dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb dotace na uměleckou činnost Východočeského divadla

4 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k dotace na uměleckou činnost Komorní filharmonie dotace na kulturní aktivity KD Dubina dotace na Festival smíchu dotace z MK ČR na regeneraci MPR dotace z MF ČR na opravu parku na nám. Legií dotace z MF ČR na sociálně-právní ochranu dětí dotace z MF ČR na dodatečné komunální volby dotace z MF ČR na zabezpečení tech. podmínek Czech Point dotace z MF ČR na zab. tech. pod. Czech Point (převod MO) dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po pohromě I dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po pohromě II dotace z MMR ČR na projekt vzdělávání pracovníků dotace z Úřadu vlády na terénní sociální pracovníky dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Beneš. nám dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Waldorfská dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Studánka dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Ohrazenice dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Waldorfská dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro DRC dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro Ratolest dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro VČD dotace z Úřadu práce pro Sociální sluţby města Pardubic dotace MPSV na posílení kompetencí sociálního pracovníka dotace z Min. zem.čr na odborného lesního hospodáře dotace z Min. zem.čr na výsadbu melior. a zpevň. dřevin Neinvest. dotace od veř. rozpočtů - obcí a regionů převody mezi rozpočty obcí převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz VČD dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz KF dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na Festival smíchu dotace z rozpočtu Pardubického kraje - pro KD Dubina dotace z rozpočtu Pard. kraje - na provoz Pard. Reg. Tourism dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz monit.stan dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo V) dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo VII) dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na kulturní aktivity dotace z rozpočtu Pard. kraje - na volnočasové aktivity dotace z rozpočtu Pard. kraje - na vzdělávací programy dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro městské informační střed dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro školská zařízení dotace z rozpočtu Pard. kraje - na grant v oblasti soc. politiky dotace z rozpočtu Pard. kraje - na grant v oblasti ekol. vých dotace z rozpočtu Pard. kraje - na pěstební činnost dotace z rozpočtu Pard. kraje - na komunitní plánování dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro SSmP na provoz dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro SSmP na fin. proj. SROP

5 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Převody z vlastních fondů z fondu hospodářské činnosti z ostatních fondů a účtů města Neinvestiční dotace ze zahraničí Neinvestiční dotace ze státních finančních aktiv Přijaté dotace kapitálové Investiční dotace od veř.rozpočtů centr. úrovně dotace z MMR ČR na regeneraci panel. sídl. Černá za Bory dotace z MMR ČR na regeneraci panel. sídl. Dubina dotace z MMR ČR na regeneraci panel. sídl. pravý břeh Labe dotace z MMR ČR na rekonstrukci objektu Svítání dotace z MMR ČR na výstavbu příst. kom. prům. zóna dotace z MF ČR na rekonstrukci dětského hřiště na sídl.dubina dotace z MF ČR na opravu chodníků v ul. L. Matury dotace z MF ČR na opravu nám. Legií dotace z MF ČR na propojení Univerzity se sídl. Polabiny dotace MPSV ČR na půdní vestavbu Domova důchodců dotace ze SFDI na cyklistickou stezku Závodu míru dotace ze SFDI na cyklistickou stezku Černá za Bory dotace ze SFDI na Pardubice - město bez bariér Investiční dotace od veř.rozpočtů - obcí a regionů dotace z rozpočtu Pardub. kraje pro SSmP na investice CELKEM PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování změna stavu na bankovních účtech v tom zapoj. prostř. - NEVYČERP.PROSTŘEDKY (z r. 2006) FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2006) VRATKA PŮJČEK DO FPB FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2007) PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU FV s městskými obvody změna stavu na bankovních účtech Dlouhodobé financování - půjčky dlouhodobé přijaté úvěry bankovní Dlouhodobé financování - splátky dlouhodobé přijaté půjčky bankovní dlouhodobé přijaté půjčky z SFŢP Dlouhodobé financování - splátky dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA ZDROJE CELKEM

6 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Městská policie Provoz MP vč. DDH Provoz MP - kapitálové ţivotní pojištění Strojní investice Rekonstrukce sociálního zařízení Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH) Kancelář tajemníka Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON (dotace ze SR) Soc. a zdrav. pojištění všech zaměstnanců a zast Soc. a zdrav. pojištění všech zaměstnanců a zast.(dotace ze SR) Mzdy zaměstnanců včetně OON - komunitní plánování Sociální a zdravotní pojištění - komunitní plánování Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - posílení kom. soc. prac Sociální a zdravotní pojištění - posílení kom. soc. pr Členové zastupitelstva - odměny Odměny a dary za práci v komisích a výborech Provoz a údrţba zařízení staveb CO Úprava objektu Na Okrouhlíku pro potřeby protipovod. ochr Provoz a údrţba JSVV Poţární ochrana Dotace HZS Pardubického kraje na provoz Dotace HZS Pardubického kraje na investice Činnost orgánů krizového řízení Jednotka SDH Hostovice (dotace) Jednotka SDH Hostovice (obec) Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na cizích budovách Rekonstrukce elektroinstalace Štrossova Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 3, Strojní investice Úhrady sankcí jiným rozpočtům Audit, poradenství Provoz MmP Provoz MmP (dotace ze SR) Náklady na dodatečné komunální volby (dotace ze SR) Nákup cenin - kolků a platba daní a poplatků Provozní náklady budovy na nám. Republiky Kancelář primátora Pohoštění (všechny organizace) Dary Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace) Komunitní plánování (dotace EU - podíl obce) Prevence kriminality - obecně Sluţby spojené s prezentací města (překl., ubyt.)

7 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Městské slavnosti Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem Výroba prezentačního CD/DVD o městě Pardubice Zahraniční sluţební cesty Záleţitosti sdělovacích prostředků Záleţitosti sdělovacích prostředků - zhotovení kroniky Prezentace v partnerském městě Merano Partnerská města v Evropě Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdruţení Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek Sdruţení měst a obcí pro cest. ruch Příspěvek Sdruţení správců městských komun Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci European Cities Tourism Příspěvek asociaci European Cities Tourism - kurzovní rozdíly Příspěvek asociaci EURO EQUUS Odbor právní Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soudních popl Nákup cenin Smír s firmou BDUM CORPORATION, a. s Mimosoudní vyrovnání s paní Daškovou Odbor informačních technologií Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) Výpočetní technika (dotace ze SR) Odbor sociálních věcí Kluby důchodců - provoz Kluby důchodců - příspěvky na výroční schůzi Obecní pohřby Prevence kriminality - obecně (dle schváleného programu) Sociální dávky Seniorcentrum - provoz Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (převod z roku 2006) Fond na nájemné při FSV Odměna SKP za provozování ADM Odměna SKP za provozování ADŢ Rómské středisko - provoz Společenský klub - provoz Fond zdravotní Náklady spojené s lékařským vyšetřením Návštěvy dětí v ústavních zařízeních Náklady na terénní pracovníky (dotace ze SR) 0 0 0

8 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Náklady na terénní pracovníky (obec) Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace) Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (obec) Komunitní plánování (dotace EU - podíl obce) Komunitní plánování (dotace Pk) Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na provoz Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na provoz (dot.pk) Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na inv. (dot.pk) Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na inv. (dot. SR) Příspěvek Soc. sluţbám města Pardubic na provoz (dot.sr+esf) Dar do FKSP Sociálních sluţeb města Pardubic na pr. (dot. Pk) Příspěvek Soc.sluţbám města Pardubic na provoz (dot.srop) Spolupodíl zřizovatele SSmP na projektech EU Odbor školství MŠ - příspěvkové - provozní příspěvky vč. ŠJ MŠ - Závodu míru MŠ - Ohrazenice MŠ - K Polabinám MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) MŠ - Pospíšilovo náměstí MŠ - Winterova MŠ - E.Košťála MŠ - Višňovka (E. Beneše) vč. MŠ Češkova MŠ - Na Třísle MŠ - Srdíčko (L.Matury) MŠ - Odborářů MŠ - Korálek (Rumunská) MŠ - Klubíčko (Grusova) MŠ - Motýlek (J. Ressla) MŠ - Motýlek (J. Ressla) na investice MŠ - Pastelka (Družstevní) MŠ - Koníček (Bulharská) MŠ - Rosice nad Labem MŠ - Kamarád (Teplého) MŠ - Mladých MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice MŠ - Gebauerova MŠ - Brožíkova MŠ - Sluníčko (Gorkého) MŠ - Raisova MŠ - Dražkovice MŠ - Zvoneček (Sluneční) MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.) MŠ - Hostovice ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvky

9 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k ZŠ - J.Ressla ZŠ - Štefánikova ZŠ - Spořilov ZŠ - Studánka ZŠ - Svítkov ZŠ - Družstevní ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova ZŠ - Závodu míru ZŠ - E.Košťála ZŠ - Staňkova ZŠ - Staňkova na investice ZŠ - Br. Veverkových ZŠ - E.Beneše ZŠ - Prodloužená ZŠ - Waldorfská ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory ZŠ - Ohrazenice Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz Příspěvek DDM Alfa na provoz Příspěvek Škole v přírodě Příchovice na provoz Náklady spojené s ukončením činnosti Školy v přírodě Příchovice Příspěvek ZŠ npor. Eliáše na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek ZŠ E. Košťála na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek ZŠ Staňkova na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. na provoz (dotace z rozp. Pk) Příspěvek ZŠ Benešovo nám. na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek ZŠ Waldorfská na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek DRC na provoz (dotace z ÚP) Fond volného času Fond na nájemné při FVČ Záleţitosti předškolní výchovy a vzdělávání Strojní investice (všechny školní zařízení) Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz Ratolest - příspěvek na provoz Městské jesle Teplého - provoz Dotace Darjav, o.s.na vybudování dětského hřiště v Husově ul Příspěvek Nemocnici Pardubice na investice Odbor správy obecního majetku Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci Pojištění veškerého majetku města Odkoupení 1/2 objektu čp. 257 ŚJ u ZŠ Śtefánikova Odkoupení garáţí na území MO VI (převod z MO VI)

10 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Údrţba neudrţovaných neveřejných pozemků Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Platba za objed. sluţby - údrţba hřbitovů Platba za objed. sluţby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) Správa objektů OSOM Oprava střechy objektu dopravního hřiště Dukla Památník Zámeček - zpracování pasportu k opravě Areál letiště - spotřeba energií za r Areál letiště - sráţková voda za r Koupaliště Cihelna - technické zhodnocení hmotného majetku Technické zhodnocení majetku nájemcem - ZŠ Dubina Technické zhodnocení majetku nájemcem - J. Ressla čp Dostihové závodiště - vybudování parkoviště Dostihové závodiště - projekt vyuţití areálu Energetické audity Dotace MRFP, a. s. na krytí provoz. nákladů multifunční ar Velká údrţba a investice školních zařízení Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Úhrada energií v areálu Školy v přírodě Příchovice Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor Velká údrţba a investice soc. a zdrav. zařízení Velká údrţba objektů Sociálních sluţeb města Pardubic Opravy památek (nemovitosti) Investiční akce bytových domů Zabezpečení poţární ochrany bytových objektů Náklady na veřejné draţby BP a NP Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci Zvýšení hospodárnosti uţití energie Vratky kupních cen za prodeje bytů Provoz a údrţba ubytovny Češkova čp Provoz a údrţba ubytovny Školská čp Rekonstrukce odvětrání a nouzového osv. ubyt.školská čp Ubytovna Školská čp úprava ubytovací jednotky Velká údrţba azylových domů Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám Odbor životního prostředí Údrţba veřejné zeleně Ekologická výchova a osvěta Dotace na provoz Ekocentra Paleta Fond ekologické osvěty a výchovy Deratizace veřejného prostranství Omezení populace holubů Platba za objed. sluţby - svoz komunálního odpadu Platba za objed. sluţby - separovaný sběr Platba za objed. sluţby - úklid stanovišť kontejnerů TKO Platba za objed. sluţby - svoz nebezpečných odpadů

11 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Údrţba skládky KO u Draţkovic Veterinární činnost Správa městských lesů Pěstební činnost v městských lesích (dotace z rozpočtu Pk) Provoz dokončených vodohospodářských děl Odkup vodohospodářských děl od soukromých investorů Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu Monitoring a sanace a likvidace ekolog. škod Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku Náklady na výsadbu melior.a zpevň. dřevin (dotacez MZe ČR) Úhrada nákladů na činnost odb. lesního hospodáře (dotace) Opravy a udrţování majetku ve správě OŢP Sběr biologicky rozloţ.kom. odpadu od občanů (př. z roku 2006) Sběr biologicky rozloţ.kom. odpadu od občanů Zhotovení pasportu veř. zeleně na území MO VIII a areálu Hůrka Paport veřejné zeleně Pardubice - Staré Čívice Odklizení černé skládky u garáţí v Pardubičkách Vybudování protipovod. ochrany přečerp. stanice kan. v Mnět Provozní náklady mobilního hrazení Cvičení Labe - Vltava Projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství Odstranění odpadků v městských lesích Náklady na provoz separačního dvora v Nemošicích Náklady na provoz separačního dvora v Nemoš. (převod MO IV) Náklady na provoz separačních dvorů na území MO VII Náklady na provoz sep. dvorů na území MO VII (převod MO VII) Aktualizace povodňového plánu města Pardubic Pasport starých kanalizací na území MO VII Zpracování pasportu starých kanalizací na území MO VI Investiční odbor Předrealizační příprava Technická pomoc Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic na výkupy pozemků Akce rozestavěné nebo schválené z r Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) Mateřská školka a místní knihovna Staré Čívice Škola v přírodě Příchovice - rekonst. objektu č Projekt Aktivní bydlení U Trojice - PD Instalace kamer. systému byt. domu ul. Husova čp VČD Pardubice - divadelní dvůr - rekonstrukce VČD Pardubice - divadelní dvůr - rekonstrukce (vybavení náb.) VČD Pardubice - úpravy vzduchotechniky a ÚT Zainvestování prům. zóny - obslužná kom.(dotace) Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Závodu míru Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Záv. Míru(přek.) Metropolitní optická síť

12 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Regenerace panelového sídliště Pce - pravý břeh Labe Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (dofin.z r. 2006) Regenerace panelového sídliště Karlovina - II. etapa Rekonstrukce místní komunikace 28. října Dubina, zokruhování komunikace vč. infrastruktury Příprava městské optické sítě (převod z r.2006) Ul. Pernštýnská, ul. Anežky České - real. (monitoring-př.2006) Ul. Pernštýnská, ul. Anežky České - realizace Komunikace Nerudova - výkupy pozemků (př.z r. 2006) Infrastruktura pro bydlení v Trnové (FPB- převod z r.2006) Jihovýchodní obchvat - vynětí ze ZPF a přípr.práce (př.2006) Dok. oprav krovů budovy Pernštýnské nám. čp. 1 (př. 2006) Obnovení průtoč. slep. ram. Chrudimky -MJ-PD (př.2006) Analýza činností Služeb města Pardubice (př. 2006) Rekonstrukce ul. Do Polí (př.z r. 2006) Výstavba JSVV (převod z r. 2006) MŠ K Polabinám - odstr. havar. st. roz. vody (př. 2006) Rekonst. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám.(př.2006) Rekonst. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám Vnitrobloky Dukla - PD Vnitrobloky Dukla - fáze č. 3 - realizace Obnova obecního maj. postiž.pohromou I dotace) Obnova obecního maj. postiž.pohromou I (obec) Obnova ob. maj. postiž. pohr. III - oprava zatrub.přk.st.čv.(dot.) Oprava komunikace ul. Rybitevská - Rosice n. Labem (dotace) Oprava komunikace ul. Rybitevská - Rosice n. Labem (obec) Obnova obecního maj. postiž.pohromou II dotace) Obnova obecního maj. postiž.pohromou II (obec) Oprava komunikace ul. Sadová (dotace) Oprava komunikace ul. Nad Metelkou (dotace) Oprava komunikace ul. Mnětická (dotace) Oprava komunikace ul. Nábřežní (dotace) Oprava mostků (dotace) Oprava zatrubnění vodoteče v Dražkovicích (dotace) Oprava zatrubnění vodoteče z rám. propustí v Draž.(dotace) Oprava komunikace ul. Sadová (obec) Oprava komunikace ul. Nad Metelkou (obec) Oprava komunikace ul. Mnětická (obec) Oprava komunikace ul. Nábřežní (obec) Oprava mostků (obec) Oprava zatrubnění vodoteče v Dražkovicích (obec) Oprava zatrubnění vodoteče z rám. propustí v Draž.(obec) ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Zelená brána - PD a sanace zdiva Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu Rekonstrukce ul. Češkovy - pokračování realizace

13 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Úprava povrchu ul. Kašparova (vazba na VaK, a. s.) Osvětlení přechodů pro chodce Cyklistické stezky Akce připravené k realizaci v r Rekonstrukce půdního prostoru Komenského čp MAS Dukla - basketbalová hala (dotace) MAS Dukla - basketbalová hala (obec) Kompostárna - strojní vybavení (dotace) Kompostárna - strojní vybavení (obec) Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (dotace) Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (obec) Regenerace panelového síldiště Karla IV. - III. etapa (dotace) Regenerace panelového sídliště Karla IV.- III. etapa (obec) Rgenerace panelového sídliště Dubina (dotace) Regenerace panelového sídliště Dubina (obec) Oprava parku na nám. Čs. Legií (dotace) Oprava parku na nám. Čs. Legií (obec) Propojení Univerzity Pce se sídlištěm Polabiny (dotace) Propojení Univerzity Pce se sídlištěm Polabiny (obec) Rekonstrukce dětského hřiště Pce - Dubina (dotace) Rekonstrukce dětského hřiště Pce - Dubina (obec) Oprava přístup. chodníků za čp v ul. L. Matury (dot.) Oprava přístup. chodníků za čp v ul. L. Matury (obec) Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (dotace) Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (obec) Regenerace panelového sídliště Polabiny (dotace) Cyklistická stezka Závodu míru (dotace) Cyklistická stezka Závodu míru (obec) Cyklistická stezka Černá za Bory (dotace) Cyklistická stezka Černá za Bory (obec) Pardubice - město bez bariér (trasa 2) (dotace) Pardubice - město bez bariér (trasa 2) (obec) Obnovení průtočnosti Matičního jezera (dotace) Obnovení průtočnosti Matičního jezera (obec) Revitalizace areálu Hůrka (dotace) Revitalizace areálu Hůrka (obec) Revitalizace areálu Hůrka - první etapa demolice Studie využitelnosti areálu v Ohrazenicích MŠ Brožíkova - zakrytí lodžií ZŠ E. Košťála - rekonstrukce strojoven MŠ Lány na Důlku - PD ZŠ Prodloužená - stavebně technický průzkum MŠ Sluneční - stavebně technický průzkum Oprava podlah tělovičny Obchodní akademie (havarijní stav) SPŠPT - opravy dle požadavků KHS Demolice školky ve Starých Čívicích

14 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Velká údržba a investice školních zařízení - PD PD zateplení objektů škol Příprava a administrace projektů - dot. titul Úspory energií-ii.et Osvětlení hokejbalového hřiště Polabiny II Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 3, Demolice v areálu Hůrka - PD Dostihové závodiště - vybudování parkoviště Dostihové závodiště - projekt využití areálu Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD Rekonstrukce mostu M 405 v ulici Sadová, Nemošice Rekonstrukce mostu M 404 v ulici 5. května, Nemošice Rekonstrukce mostu M 602 přes Bylanku-Svítkov, ul.poplerova Rekonstrukce čerpací stanice v podchodu M Svítkov Rekonstrukce a opravy zálivů MHD Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Sladkovského v Pardubicích Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa Místní komunikace Kokešova - Chotkova Chodníky ul. Nemošická Oprava cyklostezky Pce-Dubina po křižovatku Spojil, část F Kanalizace Staročernsko - PD - aktualizace Studie nástavby Domova pro seniory U Kostelíčka Skup. projekt "Labe-Loučná"-kan.Svítkov - přísp.na vyb.kan.příp Skup. projekt "Labe-Loučná"-kan.Svítkov - přísp.(převod MO VI) Stavební úřad Potřeby podle stavebního zákona Průzkumné a projektové práce Průzkumné a projektové práce (převod z r. 2006) Náklady související s DTMMP Odbor dopravy Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby 0 0 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob Výdaje na program BESIP Odtah vozidel Informační systém - opravy, údržba Služby, projekty, znalecké posudky Rekonstrukce mostu M Nemošice - K Hřebčinci Rekonstrukce mostu M Nemošice - Mnětická Rekonstrukce mostu M 103 Na Ležánkách Rekonstrukce mostu M 704 v Ohrazenicích Úprava vjezdů k nemovitostem v ul. Hlaváčova v Pardubicích Problematika dopravy v klidu v lokalitě Ohrazenice Instalace SSZ - přemostění přes Labe v Rosicích nad Labem Instalace SSZ na ul. Kyjevská u ZŠ Výstavba SSZ K 21, most přes Labe v Rosicích nad Labem

15 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Výstavba SSZ K 20, přechod pro chodce v ul. Kyjevská Oprava opěrných zdí Anenského pojezdu M II. část Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s Platba za objed. služby - čištění kom. vč. zimní údržby Platba za objed. služby - správa a údržba kom Platba za objed. služby - svět.sign. zař Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby Platba za objed. služby - provoz VO Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání Opravy parkovacích automatů Pronájem parkovacího automatu Platba parkovného v parkovacím domě Fond dopravy Nákup parkovacích automatů Aktualizace pasportů dopravního značení Integrovaný dopravní systém Nadchod M 111 Tesco Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD Úpravy zastávek MHD ul. Poděbradská - Globus Oprava zastávkových ostrůvků MHD - Zborovské nám Rekonstrukce komunikace v ul. Sladkovského - PD Investiční dotace LIDL v.o.s. na křižovatku na Dubině Kruhová křižovatka S.K. Neumanna v Pardubicích - PD Makety kamer a radarů na ul. S.K. Neumanna Zastávky a točna MHD u silnice I/36 Dubina - Počáply - PD Úprava vnitroblokové komunikace mezi ul. Dašická a Spojilská Odstraňování bariér na komunikacích Osvětlení přechodů pro chodce Odbor rozvoje a strategie Investoři (v souvislosti s prům. zónou) Veletrhy, výstavy, konference Účast města na mezinárodním veletrhu Exporeal v Mnichově Strategický plán Náklady na zpracování projektů EU Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Východočeské divadlo - příspěvek na provoz Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Východočeské divadlo - dotace na Festival smíchu (dot.z Pk) Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace ze SR) Východočeské divadlo - dotace na Festival smíchu (dot. ze SR) Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace z ÚP) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace ze SR) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z SR)

16 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Hronovická scéna) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Divadlo 29) Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz Pardubice Region Tourism - přísp. na provoz (dotace z Pk) Fond kultury Fond na nájemné při FK Festival Jaro Perníkové srdce Čech (podíl obce na projektu EU) Městské slavnosti Ostatní kultura Slavnostní výzdoba města Provoz Evropského spolkového domu Provoz Britského centra Provoz městských knihoven Opravy památek (movitosti) Příspěvek na obnovu MPR a kulturních památek (dotace ze SR) Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek (obec) Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie Podpora cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Náklady na činnost grantové komise Fond sportu (vč. dotace na mzdy správců městských sport.) Fond na nájemné při FS Dotace DS, a. s. na dostihy v roce Vyhlášení nejlepších sportovců Reklamní bannery podporující sport Dotace OS HC Pardubice na mládeţ Dotace BK Pardubice na provoz Dotace ŠK 2222 Polabiny na přestavbu hrací místnosti Ostatní dotace sportovním klubům: 0 0 Dotace na pronájem ledové plochy: 0 0 Dotace HC Moeller Pardubice, a. s. - mládeţ (led+nebyty) Dotace Krasobruslařskému klubu Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ţeny Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení Dotace Bonfire Střída Pardubice na in line brus Dotace na pronájem bazénů: 0 0 Dotace SC Plavecký areál Pardubice Dotace Plaveckému klubu Pardubice Dotace Klubu potápěčů Pardubice Ostatní dotace na významné akce ve městě: Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic-parkur.záv Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic

17 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open Dotace AMK ZP Pce na Zlatou přilbu města Pardubice Dotace LTC Pardubice na Pardubickou juniorku Dotace České abilymp.asociaci na abilympiádu Dotace Sdruţení aviatické pouti na Aviatickou pouť Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST Dotace VČD na Festival smíchu Dotace VČD na pořádání městského plesu Dotace MS v rybářských závodech v Pardubicích Dotace na Městský půlmaratón Dotace na Vinofórum Ekonomický odbor Platba daně z převodu nemovitosti Platba daně z nemovitosti mimo katastrální území Pardubice Platba daně z příjmů právnických osob za obce Platba úroků stávajících úvěrů a půjček Finanční operace - úhrada poplatků a provizí Náklady na soudní exekutory Dar novým občanům města Pardubic Poplatky SCP Vratka vymoţených sociálních dávek a výţivného do SR Vratka nevyčerpaných účelových dotací do SR Vratka přeplatků a omylových plateb Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s Zvýšení základního kapitálu Přístav Pardubice, a. s Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz Dotace občanům na nákup Seniorpasu Dotace SKP-Centrum Pardubice na nákup movitého majetku Bezúročná půjčka BK Pardubice Bezúročná půjčka ZŠ Benešovo nám. na pok. části záv.z r Bezúročná půjčka ZŠ Benešovo nám. na vedení obč.práv. sporu Odvod DPH v souvislosti s prodejem pozemků Odvod vč. penále za porušení rozpočtové kázně Převod omylové platby z r MO I - Střed Ostatní platby (účetní operace) Rezerva Rady města Pardubic Dar Josefu Vaničkovi na pořádání Ankety Dar Oblastní charitě Pardubice na Tříkrálové dny Úhrada nákladů na poháry při soutěţi Městské policie Dar TJ Sokol Rosice n. L. na mater. zabez. sport. mládeţe Dar Sdruţení rodičů a přátel ZUŠ Havlíčkova ul. na tan. soutěţ Úhrada nákladů na tenisové míče pro magistrátní turnaj Dar KD Dubina pro Div. Katastrofa na "Zasněţená romance" Dar Svazu diabetiků ČR - úz.org.v Pcích na činnost Dar Sportovně střeleckému klubu brokové střelby na poháry

18 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Dotace obč. sdruţ. Pro Photo na výstavu fotografií J.H. a M.Z Úhrada nákladů na org. zab. účasti na hokej. turnaji v Nizozemí Dotace Sokolské ţupě vých. na přebor ČOS v sokolské všestr Dotace SPORT-KONTAKT, s.r.o., na turnaj v led. hokeji Dotace Českému svazu bojovníků za svobodu na činnost Dotace Společnosti pro plán. rodiny a sex. vých. na kongres Dotace Svazu českých filatelistů na pořádání celost. vým.schůzek Dotace 79 PROMOTION na koncert v ČEZ Aréně Dar Dostihovému spolku, a. s. na vydání ročenky Dar Sportovně rybářskému klubu - MS v lovu na udici na plavanou Dar Zdravotnímu ústavu na Pardubický den zdraví Úhrada nákladů na poháry pro vítěze poháru F. Bajera Úhrada nákladů na poháry pro vítěze poháru v brokové střelbě Dotace Univerzitě Pardubice na pořádání II.celostátní konference Dotace Klubu přátel Pardubicka na činnost klubu v roce Dotace AMK Veteran klub Pardubice na pořádání rallye Úhrada nákladů na poháry při Pardubické devítce Dar paní Barboře Němcové na úhradu triček na moder. tanec Dar Pardubickému spolku hist. ţel. dop. na Rosický parní víkend Dotace Hvězdě SKP Pardubice na turnaj ve stolním tenisu Úhrada nákladů na občerstvení při turnaji MP v nohejbale Úhrada nákladů na tenisové míče pro magistrátní turnaj Dotace VUS na koncerty ve Švédsku a Skeleftee Dotace fy Bujnoch, s.r.o. na doprovodný program Press tripu Dotace Pard. spolku historrie ţel. dopravy na Drezínový den Dotace Amnesty International na "Úmluva o právech dítěte" Dotace TRIKAM s.r.o. na mezinárodní pohár na koleč. bruslích Dotace Unii výtvarných umělců na zaháj. festivalu ARTFEST Úhrada nákladů na organizační zaiištění fotbal. turnaje Dar panu Zachariášovi na motosraz Yamaha Úhrada nákladů na trofeje vítězům 59. ročníku Zlaté přilby Dotace Univerzitě Pce na konferenci "Aktuální otázky soc.pol." Dotace Univerzitě Pce na konferenci o religionistice Dar Dětskému centru Veská Úhrada nákladů za dar pro princeznu Annu a pí Klausovou Úhrada nákladů bowlingového turnaje MmP a PK Dotace VUS Pce na poř. festivalu vysokoškol. souborů v ČR Dotace ZŠ Benešova na školní soutěţ Mladý Demosthenes Dotace 79 PROMOTION na koncert "Divokej Bill" Dotace Labské hotelské škole - projekt "Leonardo da Vinci" Úhrada nákladů na soutěţ MP "Právo pro kaţdý den" Dotace Univerzitě Pce na pořádání konference o religionistice Dotace Oblastní charitě Pardubice na pořádání Tříkrálových dnů Dar padagogům ZŠ na cestu do partnerského města Skelleftea Dar ZvŠ A. Krause na nákup holí pro florbalové druţstvo Dar Sduţení házenkářský klub Dubina - Polabiny Pardubice

19 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Dar basketbalovému klubu Studánka na Mikulášský turnaj Dar Domovu pod Kuňkou - pomůcky pro ergoterapii Dar paní Barboře Němcové na taneční soustředění Zůstatek fondu podpory bydlení Rezerva na investiční akce s dotačním podílem Rezerva rozpočtu obecně Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města VÝDAJE CELKEM

20 Vyhodnocení podnikatelské činnosti MmP k údaje jsou v tis. Kč Schválený plán První změna Finanční vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální plán Výkaz zisku a ztrát Tržby celkem Odbor správy obecního majetku Nájemné z nebytových prostor Zvýšené nájemné z nebytových prostor - usnesení RmP Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka Nájemné z nebytových prostor - areál letiště Nájemné z pozemků Nájemné z bytů ve správě OSOM Trţby z věcných břemen a antén Ostatní výnosy OSOM Smluvní pokuty, úroky z prodlení Dohoda o narovnání s BD Poseidon - výnosy z pron. NP "kom.b" Trţby ze sportovního areálu ve správě OSOM (DZ) Trţby ze sportovního areálu ve správě OSOM (ZP) Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Trţby ze smluv o reklamě Ostatní trţby z pronájmů Odbor životního prostředí Trţby z prodeje dřeva Trţby z pronájmu kompostárny Draţkovice Ostatní výnosy OŢP Výnosy ostatních správců Náklady celkem Odbor správy obecního majetku Opravy bytových domů celých v majetku města Opravy výtahů v byt. domech dle poţadavku ITI Platby za zálohované sluţby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště) Opravy a udrţování objektů Opravy a udrţování areálu Hůrka Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin Ostatní platby Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) Údrţba pozemků Náklady na správu a údrţbu sport. areálu ve správě OSOM (DZ) Náklady na správu a údrţbu sport. areálu ve správě OSOM (ZP) Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení Rezerva k odstranění havarijních případů Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti Investiční odbor Opravy bytových domů celých v majetku města Dostihové závodiště - oprava oplocení Oprava komunikací z dlaţdic v areálu NP Štrossova čp Odbor životního prostředí Pěstební činnost v městských lesích Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Náklady na propagaci při Městských slavnostech Náklady ostatních správců Hospodářský výsledek 5 407

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny 1 PŘÍJMY Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2012 na rok 2012 2 1.Daňové příjmy 888 100,2 13 863,8 3 11.Daně z příjmů, zisku

Více

Schválený rozpočet města na rok 2008

Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007 Požadavky Požadavky Požadavky Požadavky Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu 1 214 - Městská policie 46 386 42 730 46 146 46 053 2

Více

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO údaje jsou v tis. Kč REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO Celkové zdroje rozpočtu 1 972 625,1 Celkové rozpočtu 1 972 625,1 Celkové saldo rozpočtu 0,0 Běžný rozpočet

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011 (bez městských obvodů) ZmP 14. 12. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K 31.12.2010 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3 362 152,89 3 daň z příjmu FO sam.

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů)

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013 (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu Pernštýnské nám. 1, 530

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 Schváleno: 3/2007 - ZAST Dne: 6. 3. 2007 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu 2 007 2 007 Tř. 1 - Daňové příjmy 50 870 DPFO - závislá činnost

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů)

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013 (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu Pernštýnské nám. 1, 530

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp.

Více

Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2006

Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2006 Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2006 Obec Kunţak hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 23.02.2006. Do doby schválení rozpočtu se řídila rozpočtovým provizoriem schváleným dne

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více