Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2007 město bez obvodů"

Transkript

1 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Příjmy běžné - daňové Daně z příjmů z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních poţitků z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. poţ. (1,5% zam.) z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti (30% dle trv. bydl.) z příjmů FO z kapitálových výnosů doplatky z předchozích let z příjmů právnických osob z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky a daně z vybraných činností Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí lesní půdy Místní poplatky z vybraných činností a služeb ostatní (doplatky zrušených) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb odvod části výtěţku z provozování technických zařízení odvod části výtěţku z prov. tech. zař. - převod MO II -Polabiny odvod části výtěţku z prov. tech. zař. - převod MO III - Dubina odvod části výtěţku z prov. tech. zař. - převod MO V - Dukla příjmy za zkoušky odborné způsobilosti autoškol Správní poplatky za provozování ţivností ostatní Majetkové daně z nemovitosti Příjmy běžné - nedaňové Příjmy z vlastní činnosti a odvody org Příjmy z vlastní činnosti zdravotnictví - městské jesle Teplého odbor správy obecního majetku - pronájem budov škol odbor správy obecního majetku - zvýšený pron. budov škol odbor správy obecního majetku - provozování hřbitovů kancelář tajemníka - ostatní příjmy odbor správy obecního majetku-ubytovna "300" v Ohrazenicích odbor správy obecního majetku - ubytovna Češkova kultura - příjmy z knihoven a Britského centra a ostatní odbor správy ob- majetku - příjmy z reklam.ploch,věcná břem odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů ţivotní prostředí - příjmy od firmy EKO-KOM a. s Příjmy z úroků a realizace fin. majetku z úroků z podílu na zisku a dividend realizované kurzové zisky Odvody příspěvkových organizací

2 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k odvod příspěvkové organizace MŠ Gebauerova odvod příspěvkové organizace ZŠ Štefánikova odvod příspěvkové organizace ZŠ Závodu míru odvod přípěvkové organizace DRC odvod příspěvkové organizace Škola v přírodě Příchovice Přijaté sankční platby, pokuty Přijaté vratky transferů z minulých období Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. ned. př přijaté pojistné náhrady přijaté pojistné náhrady (převod do rozpočtu MO V) příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostek) ostatní přijaté neinvestiční dary přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti náhrady za energie v areálu Školy v přírodě Příchovice náhrady za energie v areálu letiště za r majetkoprávní narovnání s manţeli Šobrovými příjmy od firmy EKO-KOM, a. s příspěvek Britské rady na činnost Britského centra bonus od České pojišťovny za uzav. smlouvy na kap.ţiv.poj ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) ostatní ned. příjmy (před. výše dotace souhr.dot. vztahu) ostatní ned. příjmy (před. výše dotace na sociální dávky) ostatní ned. příjmy (před. výše dot. na soc.-práv. ochranu dětí) ostatní ned. příjmy (před. výše dotace od Pardubického kraje) ostatní ned. příjmy (před. výše dot. od Pk pro SSmP na inv.) ostatní ned. příjmy (před. výše dot. od Pk pro SSmP na pr.) ostatní ned. příjmy (před. výše dot. od Pk pro SSmP na pr.) ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na kom.s.pr.) ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na ţiv. prostř.) Přijaté splátky půjček splátka půjčky MRFP, a. s. (Kč tis.) splátka půjčka EBA, a. s. (Kč tis.) splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč tis.) splátka půjčky AMK Zlatá přilba Pardubice (Kč tis.) splátka půjčky Sdruţení PAMAKO (Kč tis.) splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč tis.) splátka půjčky SKP-Centrum Pardubice (Kč tis.) splátka půjčky ZŠ Benešovo nám. (Kč tis.) splátky půjček Klubu hurá kamarád (Kč tis.) Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní pozemků pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice bytů nebytových prostor a pozemků ve správě BO ostatních nemovitostí ve správě OSOM z prodeje objektu Školy v přírodě Příchovice

3 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k ostatního investičního majetku Ostatní investiční příjmy přijaté příspěvky a dary na investice ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (Svítání) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (kompostárna) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (prům. zóna) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg. sídl. Karla IV.) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg.sídl. Dubina) ostatní investiční příjmy - předpokl.dotace (obnova maj. I) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (obnova maj. II) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (obnova maj. III) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (basket.hala) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (denní centrum) ostatní investiční příjmy - př.dot.(oprava parku na nám.čs.leg.) ostatní investiční příjmy - př.dot.(připojení Univer.s Polabinami) ostatní investiční příjmy - př.dot.(rekonstrukce dět. hř. Dubina) ostatní investiční příjmy - př.dot.(oprava chodníků L. Matury) ostatní investiční příjmy - př.dot.(reg.panel.sídl. Černá z. Bory) ostatní investiční příjmy - př.dot.(reg. panel. sídl. Polabiny) ostatní investiční příjmy - př.dot.(cyklistická stezka Záv.míru) ostatní investiční příjmy - př.dot.(cyklistická stezka Černá z.b.) ostatní investiční příjmy - př.dot.(pardubice - město bez bariér) ostatní investiční příjmy - př.dot.(jednotka SDH Hostovice) ostatní investiční příjmy - př.dot.(obnovení průtočnosti M.J.) ostatní investiční příjmy - př.dot.(revitalizace areálu Hůrka) ostatní investiční příjmy - předpokládaný úvěr obecně Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů příjmy z prodeje akcií BWM, a. s Přijaté dotace Přijaté dotace běžné Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně souhrnný dotační vztah dotace na sociální dávky dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb dotace na uměleckou činnost Východočeského divadla

4 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k dotace na uměleckou činnost Komorní filharmonie dotace na kulturní aktivity KD Dubina dotace na Festival smíchu dotace z MK ČR na regeneraci MPR dotace z MF ČR na opravu parku na nám. Legií dotace z MF ČR na sociálně-právní ochranu dětí dotace z MF ČR na dodatečné komunální volby dotace z MF ČR na zabezpečení tech. podmínek Czech Point dotace z MF ČR na zab. tech. pod. Czech Point (převod MO) dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po pohromě I dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po pohromě II dotace z MMR ČR na projekt vzdělávání pracovníků dotace z Úřadu vlády na terénní sociální pracovníky dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Beneš. nám dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Waldorfská dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Studánka dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Ohrazenice dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro ZŠ Waldorfská dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro DRC dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro Ratolest dotace z Úřadu práce na akt. pol. zam. pro VČD dotace z Úřadu práce pro Sociální sluţby města Pardubic dotace MPSV na posílení kompetencí sociálního pracovníka dotace z Min. zem.čr na odborného lesního hospodáře dotace z Min. zem.čr na výsadbu melior. a zpevň. dřevin Neinvest. dotace od veř. rozpočtů - obcí a regionů převody mezi rozpočty obcí převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz VČD dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz KF dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na Festival smíchu dotace z rozpočtu Pardubického kraje - pro KD Dubina dotace z rozpočtu Pard. kraje - na provoz Pard. Reg. Tourism dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz monit.stan dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo V) dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo VII) dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na kulturní aktivity dotace z rozpočtu Pard. kraje - na volnočasové aktivity dotace z rozpočtu Pard. kraje - na vzdělávací programy dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro městské informační střed dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro školská zařízení dotace z rozpočtu Pard. kraje - na grant v oblasti soc. politiky dotace z rozpočtu Pard. kraje - na grant v oblasti ekol. vých dotace z rozpočtu Pard. kraje - na pěstební činnost dotace z rozpočtu Pard. kraje - na komunitní plánování dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro SSmP na provoz dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro SSmP na fin. proj. SROP

5 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ost. úprav vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Převody z vlastních fondů z fondu hospodářské činnosti z ostatních fondů a účtů města Neinvestiční dotace ze zahraničí Neinvestiční dotace ze státních finančních aktiv Přijaté dotace kapitálové Investiční dotace od veř.rozpočtů centr. úrovně dotace z MMR ČR na regeneraci panel. sídl. Černá za Bory dotace z MMR ČR na regeneraci panel. sídl. Dubina dotace z MMR ČR na regeneraci panel. sídl. pravý břeh Labe dotace z MMR ČR na rekonstrukci objektu Svítání dotace z MMR ČR na výstavbu příst. kom. prům. zóna dotace z MF ČR na rekonstrukci dětského hřiště na sídl.dubina dotace z MF ČR na opravu chodníků v ul. L. Matury dotace z MF ČR na opravu nám. Legií dotace z MF ČR na propojení Univerzity se sídl. Polabiny dotace MPSV ČR na půdní vestavbu Domova důchodců dotace ze SFDI na cyklistickou stezku Závodu míru dotace ze SFDI na cyklistickou stezku Černá za Bory dotace ze SFDI na Pardubice - město bez bariér Investiční dotace od veř.rozpočtů - obcí a regionů dotace z rozpočtu Pardub. kraje pro SSmP na investice CELKEM PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování změna stavu na bankovních účtech v tom zapoj. prostř. - NEVYČERP.PROSTŘEDKY (z r. 2006) FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2006) VRATKA PŮJČEK DO FPB FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2007) PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU FV s městskými obvody změna stavu na bankovních účtech Dlouhodobé financování - půjčky dlouhodobé přijaté úvěry bankovní Dlouhodobé financování - splátky dlouhodobé přijaté půjčky bankovní dlouhodobé přijaté půjčky z SFŢP Dlouhodobé financování - splátky dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA ZDROJE CELKEM

6 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Městská policie Provoz MP vč. DDH Provoz MP - kapitálové ţivotní pojištění Strojní investice Rekonstrukce sociálního zařízení Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH) Kancelář tajemníka Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON (dotace ze SR) Soc. a zdrav. pojištění všech zaměstnanců a zast Soc. a zdrav. pojištění všech zaměstnanců a zast.(dotace ze SR) Mzdy zaměstnanců včetně OON - komunitní plánování Sociální a zdravotní pojištění - komunitní plánování Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - posílení kom. soc. prac Sociální a zdravotní pojištění - posílení kom. soc. pr Členové zastupitelstva - odměny Odměny a dary za práci v komisích a výborech Provoz a údrţba zařízení staveb CO Úprava objektu Na Okrouhlíku pro potřeby protipovod. ochr Provoz a údrţba JSVV Poţární ochrana Dotace HZS Pardubického kraje na provoz Dotace HZS Pardubického kraje na investice Činnost orgánů krizového řízení Jednotka SDH Hostovice (dotace) Jednotka SDH Hostovice (obec) Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na cizích budovách Rekonstrukce elektroinstalace Štrossova Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 3, Strojní investice Úhrady sankcí jiným rozpočtům Audit, poradenství Provoz MmP Provoz MmP (dotace ze SR) Náklady na dodatečné komunální volby (dotace ze SR) Nákup cenin - kolků a platba daní a poplatků Provozní náklady budovy na nám. Republiky Kancelář primátora Pohoštění (všechny organizace) Dary Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace) Komunitní plánování (dotace EU - podíl obce) Prevence kriminality - obecně Sluţby spojené s prezentací města (překl., ubyt.)

7 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Městské slavnosti Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem Výroba prezentačního CD/DVD o městě Pardubice Zahraniční sluţební cesty Záleţitosti sdělovacích prostředků Záleţitosti sdělovacích prostředků - zhotovení kroniky Prezentace v partnerském městě Merano Partnerská města v Evropě Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdruţení Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek Sdruţení měst a obcí pro cest. ruch Příspěvek Sdruţení správců městských komun Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci European Cities Tourism Příspěvek asociaci European Cities Tourism - kurzovní rozdíly Příspěvek asociaci EURO EQUUS Odbor právní Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soudních popl Nákup cenin Smír s firmou BDUM CORPORATION, a. s Mimosoudní vyrovnání s paní Daškovou Odbor informačních technologií Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) Výpočetní technika (dotace ze SR) Odbor sociálních věcí Kluby důchodců - provoz Kluby důchodců - příspěvky na výroční schůzi Obecní pohřby Prevence kriminality - obecně (dle schváleného programu) Sociální dávky Seniorcentrum - provoz Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (převod z roku 2006) Fond na nájemné při FSV Odměna SKP za provozování ADM Odměna SKP za provozování ADŢ Rómské středisko - provoz Společenský klub - provoz Fond zdravotní Náklady spojené s lékařským vyšetřením Návštěvy dětí v ústavních zařízeních Náklady na terénní pracovníky (dotace ze SR) 0 0 0

8 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Náklady na terénní pracovníky (obec) Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace) Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (obec) Komunitní plánování (dotace EU - podíl obce) Komunitní plánování (dotace Pk) Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na provoz Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na provoz (dot.pk) Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na inv. (dot.pk) Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na inv. (dot. SR) Příspěvek Soc. sluţbám města Pardubic na provoz (dot.sr+esf) Dar do FKSP Sociálních sluţeb města Pardubic na pr. (dot. Pk) Příspěvek Soc.sluţbám města Pardubic na provoz (dot.srop) Spolupodíl zřizovatele SSmP na projektech EU Odbor školství MŠ - příspěvkové - provozní příspěvky vč. ŠJ MŠ - Závodu míru MŠ - Ohrazenice MŠ - K Polabinám MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) MŠ - Pospíšilovo náměstí MŠ - Winterova MŠ - E.Košťála MŠ - Višňovka (E. Beneše) vč. MŠ Češkova MŠ - Na Třísle MŠ - Srdíčko (L.Matury) MŠ - Odborářů MŠ - Korálek (Rumunská) MŠ - Klubíčko (Grusova) MŠ - Motýlek (J. Ressla) MŠ - Motýlek (J. Ressla) na investice MŠ - Pastelka (Družstevní) MŠ - Koníček (Bulharská) MŠ - Rosice nad Labem MŠ - Kamarád (Teplého) MŠ - Mladých MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice MŠ - Gebauerova MŠ - Brožíkova MŠ - Sluníčko (Gorkého) MŠ - Raisova MŠ - Dražkovice MŠ - Zvoneček (Sluneční) MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.) MŠ - Hostovice ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvky

9 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k ZŠ - J.Ressla ZŠ - Štefánikova ZŠ - Spořilov ZŠ - Studánka ZŠ - Svítkov ZŠ - Družstevní ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova ZŠ - Závodu míru ZŠ - E.Košťála ZŠ - Staňkova ZŠ - Staňkova na investice ZŠ - Br. Veverkových ZŠ - E.Beneše ZŠ - Prodloužená ZŠ - Waldorfská ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory ZŠ - Ohrazenice Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz Příspěvek DDM Alfa na provoz Příspěvek Škole v přírodě Příchovice na provoz Náklady spojené s ukončením činnosti Školy v přírodě Příchovice Příspěvek ZŠ npor. Eliáše na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek ZŠ E. Košťála na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek ZŠ Staňkova na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. na provoz (dotace z rozp. Pk) Příspěvek ZŠ Benešovo nám. na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek ZŠ Waldorfská na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek DRC na provoz (dotace z ÚP) Fond volného času Fond na nájemné při FVČ Záleţitosti předškolní výchovy a vzdělávání Strojní investice (všechny školní zařízení) Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz Ratolest - příspěvek na provoz Městské jesle Teplého - provoz Dotace Darjav, o.s.na vybudování dětského hřiště v Husově ul Příspěvek Nemocnici Pardubice na investice Odbor správy obecního majetku Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci Pojištění veškerého majetku města Odkoupení 1/2 objektu čp. 257 ŚJ u ZŠ Śtefánikova Odkoupení garáţí na území MO VI (převod z MO VI)

10 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Údrţba neudrţovaných neveřejných pozemků Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Platba za objed. sluţby - údrţba hřbitovů Platba za objed. sluţby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) Správa objektů OSOM Oprava střechy objektu dopravního hřiště Dukla Památník Zámeček - zpracování pasportu k opravě Areál letiště - spotřeba energií za r Areál letiště - sráţková voda za r Koupaliště Cihelna - technické zhodnocení hmotného majetku Technické zhodnocení majetku nájemcem - ZŠ Dubina Technické zhodnocení majetku nájemcem - J. Ressla čp Dostihové závodiště - vybudování parkoviště Dostihové závodiště - projekt vyuţití areálu Energetické audity Dotace MRFP, a. s. na krytí provoz. nákladů multifunční ar Velká údrţba a investice školních zařízení Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Úhrada energií v areálu Školy v přírodě Příchovice Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor Velká údrţba a investice soc. a zdrav. zařízení Velká údrţba objektů Sociálních sluţeb města Pardubic Opravy památek (nemovitosti) Investiční akce bytových domů Zabezpečení poţární ochrany bytových objektů Náklady na veřejné draţby BP a NP Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci Zvýšení hospodárnosti uţití energie Vratky kupních cen za prodeje bytů Provoz a údrţba ubytovny Češkova čp Provoz a údrţba ubytovny Školská čp Rekonstrukce odvětrání a nouzového osv. ubyt.školská čp Ubytovna Školská čp úprava ubytovací jednotky Velká údrţba azylových domů Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám Odbor životního prostředí Údrţba veřejné zeleně Ekologická výchova a osvěta Dotace na provoz Ekocentra Paleta Fond ekologické osvěty a výchovy Deratizace veřejného prostranství Omezení populace holubů Platba za objed. sluţby - svoz komunálního odpadu Platba za objed. sluţby - separovaný sběr Platba za objed. sluţby - úklid stanovišť kontejnerů TKO Platba za objed. sluţby - svoz nebezpečných odpadů

11 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k VÝDAJE Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2007 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2007 k Údrţba skládky KO u Draţkovic Veterinární činnost Správa městských lesů Pěstební činnost v městských lesích (dotace z rozpočtu Pk) Provoz dokončených vodohospodářských děl Odkup vodohospodářských děl od soukromých investorů Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu Monitoring a sanace a likvidace ekolog. škod Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku Náklady na výsadbu melior.a zpevň. dřevin (dotacez MZe ČR) Úhrada nákladů na činnost odb. lesního hospodáře (dotace) Opravy a udrţování majetku ve správě OŢP Sběr biologicky rozloţ.kom. odpadu od občanů (př. z roku 2006) Sběr biologicky rozloţ.kom. odpadu od občanů Zhotovení pasportu veř. zeleně na území MO VIII a areálu Hůrka Paport veřejné zeleně Pardubice - Staré Čívice Odklizení černé skládky u garáţí v Pardubičkách Vybudování protipovod. ochrany přečerp. stanice kan. v Mnět Provozní náklady mobilního hrazení Cvičení Labe - Vltava Projekt integrovaného řešení odpadového hospodářství Odstranění odpadků v městských lesích Náklady na provoz separačního dvora v Nemošicích Náklady na provoz separačního dvora v Nemoš. (převod MO IV) Náklady na provoz separačních dvorů na území MO VII Náklady na provoz sep. dvorů na území MO VII (převod MO VII) Aktualizace povodňového plánu města Pardubic Pasport starých kanalizací na území MO VII Zpracování pasportu starých kanalizací na území MO VI Investiční odbor Předrealizační příprava Technická pomoc Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic na výkupy pozemků Akce rozestavěné nebo schválené z r Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) Mateřská školka a místní knihovna Staré Čívice Škola v přírodě Příchovice - rekonst. objektu č Projekt Aktivní bydlení U Trojice - PD Instalace kamer. systému byt. domu ul. Husova čp VČD Pardubice - divadelní dvůr - rekonstrukce VČD Pardubice - divadelní dvůr - rekonstrukce (vybavení náb.) VČD Pardubice - úpravy vzduchotechniky a ÚT Zainvestování prům. zóny - obslužná kom.(dotace) Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Závodu míru Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Záv. Míru(přek.) Metropolitní optická síť

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více