LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod"

Transkript

1 STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo 6 / 2006 Roèník XI. ZDARMA O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí Starosta mìsta Stod podle 29 odst. 1 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù.. OZNAMUJE 1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní: dne od 14,00 hod. do 22,00 hodin a dne od 8,00 hod. do 14,00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku è.1 - budova MìÚ Stod zasedací místnost- nám. ÈSA 294 je volební místnost v 1. patøe - zasedací místnost pro volièe bydlící : Baarova Èapkova Jiráskova Komenského nám. Krandova Krátká Mládežnická Nábøežní Nádražní Nám. ÈSA Plzeòská Pøíèní Strojnická Šafaøíkova U Elektrárny V Lukách K Hájeèku Hasièi se doèkali Hodnì vody proteklo v Radbuze kolem hasièské zbrojnice, než se splnilo pøání našich hasièù. V garáži stojí novotou vonící zásahové vozidlo MAN, které se rázem stalo jejich chloubou a miláèkem. Musíme však pøiznat, že bylo tìžké louèení se starou LIAZKOU, která jim mnoho let spolehlivì sloužila. Vìøme, že pomùže i dobrovolným hasièùm v obci Troubky, tolik postižené povodnìmi v roce Po tìchto nièivých povodních si stát uvìdomil, že bez dobrovolných hasièù to prostì nepùjde, a zaèal uvolòovat finanèní prostøedky zamìøené hlavnì na novou techniku. Mìstu se podaøilo získat dotaci 2 miliony korun z ministerstva vnitra a jedním milionem na nákup vozidla pøispìl Plzeòský kraj. Cena nového auta ve volebním okrsku è. 2 - kulturní dùm Stod - Nádražní 722, je volební místnost ve malém sále KD pro volièe bydlící : B. Nìmcové Dìlnická Hradecká Kotovická Luèní Sokolská Støíbrská Tyršova U Cihelny Rolnická ve volebním okrsku è. 3 - Základní škola a mateøská škola Stod - Domažlická 237 je volební místnost v uèebnì v pøízemí pro volièe bydlící : 28. øíjna Alšova Bezruèova Domažlická Družstevní Jungmannova Kostelní Kpt. Kudlièe Musejní Na Jízdárnì Na Vršíèku Nová Ostrovní Palackého Polní Revoluèní Riegrova Støelická Šeøíková U Radbuzy Úzká Vrabinská Zahradní Žižkova Klostermannova ve volebním okrsku è.4 - Lelov je volební místnost v sále Mysliveckého sdružení Stod, Lelov, èp. 2 pro volièe bydlící: v Lelovì 3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky) popøípadì státní obèanství státu, jehož obèané jsou oprávnìni volit na území Èeské republiky. Neprokáže-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožnìno. 4. Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Ve Stodì dne Lubomír Jungbauer starosta mìsta však vyšplhala na 5,7 milionu korun. Radnice tak musela sáhnout hloubìji do mìstské pokladny, než poèítala v rozpoètu. Popøejme dobrovolným hasièùm mnoho zdaru pøi jejich záslužné práci. Povodeò se stále projevuje Je všeobecnì známo, že øeka Radbuza bìhem vìkù nìkolikrát mìnila koryto. To že na bývalém øeèišti stojí èást mateøské školky a nové DPS ví však málokdo. Montovaná budova MŠ je postavena na solidnì provedené základové desce. Vlivem rychlého vzestupu a poklesu spodních vod pøi povodni v roce 2002 ale dochází postupnì k propadávání terénu na nìkterých pozemcích kolem školky. Došlo tak k obnažení základù v severní èásti budovy. Pracovníci údržby mìsta postupnì opravují propadlé terasy. Problém se nevyhnul ani nìkterým soukromým nemovitostem, kde dochází k praskání zdí. Stejný problém se spodní vodou se projevuje i na místním høbitovì, kde došlo k poškození øady náhrobkù.

2 Výstava loutek O tom, že loutky mohou být stejnì velké nebo dokonce vìtší než dìti se pøesvìdèili malí návštìvníci výstavy loutek v zasedací síni radnice. Celá výstava se setkala s mimoøádným ohlasem zejména u tìch nejmenších návštìvníkù. A co se jim líbilo nejvíc? No pøece èerti!! Nová podlaha ve sportovní hale O havarijním stavu podlahy v hale na stadionu jsme vás již informovali. Mìstu se podaøilo zajistit dotaci z ministerstva školství ve výši korun, a proto se mohla rozbìhnout oprava podlahy již v èervenci na plné obrátky. Sportovní hala bude rovnìž vybavena nìkterými novými zaøízeními - napø. jiným typem košù na basketbal. Podle prohlášení odborníkù by nová podlaha mìla vydržet provoz haly mnohem déle než pøedcházející, která byla ne zrovna kvalitnì položena. Sprejeøi øádili Øada z nás si myslela, že srejerství v našem mìstì je již vyøešená záležitost.že tomu tak není nás pøesvìdèili vandalové, kteøí si na nových fasádách vyjadøují svùj životní postoj - jak sami øíkají. S tím ale žádný rozumný èlovìk nemùže souhlasit. Oprava fasády nemovitosti dnes pøijde na nìkolik desítek tisíc korun a jistì každého postiženého poøádnì naštve. V minulých dnech tak byly postiženy nìkteré soukromé nemovitosti na námìstí, autobusová zastávka a novì opravená zeï u Špitální kaple. Znovu vyzýváme obèany, pokud jsou svìdky tohoto vandalství, aby neprodlenì informovali místní oddìlení policie ÈR, která øádìní sprejerù vyšetøuje. Sekaèky a hluk V minulých dnech se na pøedstavitele mìsta obrátil tisk s dotazem, zda ve Stodì existuje vyhláška mìsta upravující používání sekaèek, pil a køovinoøezù. Je pravda, že v nìkterých mìstech je tento problém tak velký, že se musí øešit vyhláškou. Ve Stodì je prozatím tento druh stížností z øad obèanù minimální. Pøesto upozoròujeme obèany, že je naprosto nevhodné používat tyto stroje v dobì, kdy ostatní sousedé využívají klidu k odpoèinku. Jsou to zvláštì ranní hodiny v sobotu a nedìli. Buïme k sobì ohleduplní! Výstavba kanalizace Pøi sestavování harmonogramu výstavby kanalizace bylo v letošním roce poèítáno i s ulicemi Kostelní, Revoluèní a na nì navazující ulice. Kostelní i Revoluèní ulice je v majetku Plzeòského kraje, který v letošním rozpoètu nenašel dostatek prostøedkù na kompletní rekonstrukci povrchù. Bylo proto nutné pøesunout výstavbu kanalizace v tìchto ulicích do roku Namísto toho probìhne stavba kanalizace v ulicích Šeøíkova, Polní, Nová a Zahradní. V srpnu probìhlo pøedbìžné pøedání staveništì pro Domažlickou ulici. Technici mìsta budou postupnì seznamovat obèany ulic, kde se bude stavìt, s postupem výstavby pøípojek k jednotlivým nemovitostem. "Stopovaèka" pro MŠ V úterý dne 13. èervna pøipravili pod vedením paní uèitelky Nové a Zajíèkové žáci osmých tøíd, kteøí se nezúèastnili poznávacího zájezdu do Chorvatska, zábavné dopoledne pro dìti stodské mateøské školy. První úkoly zaèaly dìti plnit už na zahradì MŠ a poté se vydaly na vyznaèenou trasu, která vedla kolem øeky, za stadion a konèila na zahradì ZŠ. Cestou dìti plnily další úkoly, za nìž byly odmìnìny bonbónem, u požární zbrojnice dokonce prohlídkou hasièských aut (touto cestou bychom chtìli ještì jednou podìkovat panu Sejpkovi za ochotu a obìtavost pøi realizaci této akce). Na školním pozemku si dìti u táborového ohnì upekly párky, obèerstvily se, zhlédly ukázky práce se psy, vítìzové soutìže obdrželi medaile a nakonec se všichni rozbìhli po školním pozemku najít ukrytý poklad. Z nìj mìly dìti asi nejvìtší radost, vždy v nìm našly hraèky vìnované dìtmi ZŠ, balónky, obrázky a další dárky. A protože se vyvedlo i poèasí, strávily dìti MŠ a ZŠ spoleènì pøíjemné dopoledne. Mgr. Jiøina Zajíèková Oprava ve školce Nìkteré problémy stavebního rázu v budovì mateøské školky dìlají radnici velké starosti. Každým rokem se do provozních oprav školky investuje mnoho set tisíc korun. Probìhla napøíklad oprava kotelny s výmìnou kotle, kompletnì byla vymìnìna všechna okna na západní stranì budovy za plastová, bylo postaveno dìtské høištì podle norem EU. V letošním roce se poèítalo se zahájením opravy rozvodù vody a topení. Díky špatné konstrukci topných kanálù bude však tato oprava tak èasovì nároèná, že bylo rozhodnuto pøesunout její provedení na období prázdnin roku Náklady na rekonstrukci pøesáhnou 1,5 mil. korun a radnice vìøí, že se jí podaøí získat dotaci. Na fotografii jsou pracovníci údržby mìsta pøi opravì teras školky Dodávka vody Naše mìsto spolu s obcí Chotìšov vzneslo požadavek vùèi dozorci stavby, který pøi stavbì kanalizace zastupuje Evropskou unii na možnost uložení rozvodù vody do jednoho výkopu spolu s kanalizací na tak zvanou "lavièku". Po rezolutním zamítnutí tohoto øešení byl navržen systém soubìžného výkopu. To je však pro nás nevýhodné, protože se tak ztrácí úspora finanèních prostøedkù jednoho výkopu s následnou úpravou povrchu. Pokud se podaøí získat dotaci z ministerstva zemìdìlství na rok 2007/2008 bude se voda postupnì rozvádìt s prioritou ulic, kde je stálý nedostatek pitné vody. Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU Stod - Z trestného èinu krádeže je podezøelý jednadvacetiletý mladík z Dobøan. Policisté zjistili, že mladý muž natankoval na benzínové èerpací stanici ve Stodì témìø osmnáct litrù benzínu do automobilu Honda Prelude a z místa ujel bez zaplacení. Zpùsobená škoda èiní pìt set korun. Chotìšov - S osobním automobilem Opel jel po silnici z Dobøan na Chotìšov osmadvacetiletý øidiè z Nìmecka. Do jízdní dráhy mu náhle z levého pøíkopu skoèila srna. Øidiè nedokázal srážce se zvìøí zabránit. Pøi dopravní nehodì nedošlo ke zranìní øidièe, ovšem srna byla následkem støetu usmrcena. Hmotná škoda èiní jednatøicet tisíc korun. Chotìšov - Do rodinného domku v Havlíèkovì ulici se vloupal zatím neznámý chmaták. Na verandì rozbil okno a následnì vlezl do objektu. V obývacím pokoji prohledal skøíò, v kuchyni dámskou kabelku, ale žádné vìci neodcizil. Rozbitím sklenìné výplnì okna zpùsobil pìtašedesátiletému majiteli škodu tøista korun. Pátrání po pachateli pokraèuje. Jižní Plzeòsko - Policisté okresního øeditelství Plzeò-jih zaznamenali poslední dobou nárùst pøípadù vloupání do rodinných domù, bytù a sklepù. V souvislosti s nárùstem této trestné èinnosti policisté doporuèují obèanùm, aby si svoje objekty øádnì uzamykali celodennì. Do domu nepouštìjte cizí osoby, sledujte pohyb neznámých lidí. V pøípadì, že již dojde k vloupání do vašeho objektu, nevstupujte dovnitø, a nedojde k poškození pøípadných stop, které po sobì pachatel zanechal. Pokud svùj byt èi rodinný dùm opouštíte na delší dobu za úèelem dovolené, nezatahujte žaluzie, neponechávejte pootevøená okna. Je vhodné domluvit se sousedy èi pøíbuznými, aby Vám vybírali poštovní schránku. Pøi jakémkoliv podezøení okamžitì kontaktujte policii na bezplatné lince 158. Hradec - Na koupališti v obci Hradec zmizela ètyøiaètyøicetiletému muži a jeho pøítelkyni horská jízdní kola. Ti odstavili kola do stojanu proti prodejnímu stánku a vydali se na procházku kolem lomu. Jízdní kola ovšem ponechali bez dozoru a neuzamèená. Po návratu z procházky zjistili, že obì kola odcizil neznámý pachatel. Policisté apelují na obèany, kteøí se jdou vykoupat k rybníkùm a na koupalištì, aby si svoje cennosti- penìženky, platební karty, doklady, mobilní telefony, šperky a další vìci, radìji ponechali doma. Zlodìji èekají na okamžik, kdy vìci ponecháte bez dozoru, aby se jich zmocnili. Stod - Do rodinného domku v Hradecké ulici se vloupal neznámý pachatel. Bez použití násilí si otevøel okno na toaletu a vnikl dovnitø. Z místa si odnesl osm tisíc korun na hotovosti, zlaté šperky v hodnotì pìt tisíc korun a pánské hodinky. Dvaašedesátiletý majitel odhadl hmotnou škodu na ètrnáct tisíc korun. Po zlodìji policisté stále pátrají. Stod - Kolem pùl šesté veèer zastavila policejní hlídka u benzínové èerpací stanice osobní motorové vozidlo VW Golf. Pøi kontrole policisté zjistili, že padesátiletý øidiè z Domažlicka nevlastní øidièský prùkaz. Muži bylo ve zkráceném pøípravném øízení sdìleno podezøení z trestného èinu øízení motorového vozidla bez øidièského oprávnìní.

3 Poznávací zájezd do Chorvatska Ve dnech se 48 žákù osmých tøíd se svými pedagogy panem Radou, paní uèitelkou Mlezivovou a Rážovou zúèastnili poznávacího zájezdu do oklolí Puly- mìsteèka Štinjan. Doprovázela je paní MUDr. Rumanová, paní Šatrová a Fišerová.Celému pobytu pøálo sluneèné poèasí, které úèastníci využili nejen ke slunìní a koupání v moøi, ale také k výletùm do starobylé Puly a nedalekého mìsta Rovinj. Nechybìl ani výlet lodí, kde si odvážnìjší mohli vyzkoušet práci s kormidlem.nezapomenutelným zážitkem byla návštìva jeskynì Postojske Jamy. Zajímavý prožitek si odnesli z noèního výletu do blízského pøístavu, žijícího pøímoøským a obchodním životem.na tento zájezd budeme všichni pøi prohlížení pohlednic a suvenýrù rádi vzpomínat. Mgr. Alena Mlezivová Z HISTORIE STODA: MLÝN-KOSTEL-CHUDOBINEC V roce 1556 získal mlynáø Jakub Suchý od obce stavební pozemek a také pole u Merklínky, aby zde vybudoval mlýn. Suchý svùj plán v krátké dobì uskuteènil a položil tak základní kámen k panskému mlýnu. Pøi pøidìlování stavebního pozemku si obec vyhradila právo na pøednostní koupi mlýna. Pokud by tedy majitel chtìl mlýn prodat, musel by ho nejdøíve nabídnout obci. V roce 1563 mlýn skuteènì pøechází do majetku obce, což vysvìtluje, proè byl døíve oznaèován jako Obecní mlýn. Velkou dùležitost mìlo také zøízení vlastního kostela. Své køesanské povinnosti museli Stodští vykonávat v Chotìšovì, nebo Stod spadal pod tamìjší faru. Spolu s nárùstem poètu obyvatel obce se však zvyšovala jejich touha moci se k Bohu obracet ve vlastním svatostánku. Klášter toto pøání vyslyšel a tak byl v roce 1567 pøi 26. proboštu Haslerovi postaven kostel svaté Máøí Magdalény. Na vyvýšeninì vpravo od Radbuzy stávala odnepamìti kaplièka zasvìcená Máøí Magdalénì. Na tomto místì mìl tedy vzniknout i kostel, tak aby odtud jako symbol katolické víry shlížel na údolí Radbuzy. Nový kostel byl 25 metrù dlouhý a 9,5 metru široký. Presbytáø mìl gotické klenutí, loï byla nízká a obložená pouze prkenným stropem. Hlavní oltáø byl zasvìcen Sv. Máøí Magdalénì. Postranní oltáøe vznikly na poèest utrpení Panny Marie a na poèest svatého archandìla Michaela. Ètvrtý oltáø v pøistavìné kapli byl vìnován Svatému Václavu. 20. srpna 1567 byl kostel vysvìcen pražským arcibiskupem Antonínem, i nadále však jako filiální kostel spadal pod farní kostel v Chotìšovì, odkud byla každou tøetí nedìli a o významných svátcích sloužena mše. V roce 1570 probošt Hasler pokøtil za podpory obce zvon, který se dochoval dodnes. Krátce nato se mlynáø Paul, tehdejší majitel panského mlýna, rozhodl stodskému svatostánku poskytnout dar. V roce 1573 tedy ve své závìti uvedl, že po své smrti vìnuje pùlku mlýna filiálnímu kostelu Máøí Magda- Na konci èervna probìhlo slavnostní vyøazení žákù devátých tøíd, kteøí se letos louèili se stodskou základní školou. Pøi vyøazení nechybìli rodièe, byl pøítomen starosta mìsta a uèitelský sbor v èele s øeditelkou Mgr. Vìrou Fichtlovou. I my pøejeme bývalým deváákùm od nového školního roku mnoho štìstí v jejich budoucích školách. lény. Tento svùj dar svìøil pod ochranu probošta Haslera. Faráø Köpl, místní historik, vyslovil na základì svých podrobných výzkumù oprávnìnou domnìnku, že tento dar byl pøeveden na peníze a výtìžek byl pak vložen do kostelní pokladny a tvoøil tak základ stodského církevního jmìní. Ve stejném roce 1573 postavil mlynáø Václav Lhota nový mlýn, který byl èasto oznaèován jako "Senecký". Proè získal právì toto oznaèení není možné pøesnì zjistit. Jisté je však to, že tehdy ve Stodì žil statkáø tohoto jména. Jako pøíklad poplatkù, jež majitelé pozemkù museli odvádìt vrchnosti, je možné uvést, že majitel nového mlýna každoroènì klášteru odevzdával dìdický úrok z jedné a pùl kopy a obci odvádìl kromì jedné a pùl kopy míšeòských grošù také dvì libry vosku. Jen krátkou dobu byl nový mlýn majetkem rodu Lhotských. Již v roce 1611 zemøel poslední majitel Heinrich Lhota a nezanechal po sobì žádné dìdice a také žádnou závì. Mlýn poté pøešel do majetku kláštera, v nìmž zùstal až do jeho zrušení v roce Jelikož klášter tímto zpùsobem rozšíøil svùj majetek ve Stodì, chtìl aby z toho nìjaký prospìch vytìžili i sami Stodští. Tøicátý probošt Ruderisch byl mužem, jež ve svém dobrém srdci choval velkou pøízeò ke svým chudým poddaným. Pohánìn touto láskou, nechal v roce 1610 ve Stodì vybudovat chudobinec, který sestával z obytné budovy a kaplièky. Vìnováním 2000 tolarù se postaral o financování chudobince a také mu zajistil každoroèní dodávkou døeva. Správu ponechal sobì a svým nástupcùm. Kromì toho si vyprosil pro toto zøízení ochranu Svaté stolice v Øímì, v jejímž èele byl papež Pavel V. Založením chudobince, jež posloužil mnoha generacím, tímto ryzím katolickým, sociálním skutkem, jež byl dùkazem køesanské lásky k bližnímu, si chotìšovský klášter vydobyl v historii našeho mìsta èestné místo. z nìmeckého originálu pøeložila Milada Vlachová ZÁJEZD pro milovníky dechovky V sobotu 7. øíjna se v Sazka Arénì v Praze koná velký koncert dechových kapel. Celkem vystoupí 16 v souèasné dobì nejžádanìjších kapel Èech a Moravy, zástupcù jednotlivých krajù. Vystoupení takového poètu nejznámìjších kapel z celé ÈR na jediném pódiu v jednom dni se ještì nikdy neuskuteènilo! Pùjde o obrovský kulturnì-hudební zážitek a pøíjemnì strávený èas v nejvìtší a nejmodernìjší hale u nás. MKS ve Stodì bude na tuto akci rádo poøádat zájezd a zjišuje touto cestou zájem. Prosíme proto zájemce, aby se hlásili v kanceláøi MKS Stod na stodské radnici, kde získají bližší informace. Výše poplatku, která zahrnuje cenu vstupenky a dopravu do Prahy a zpìt, by se mìla pohybovat v rozmezí od 500,- do 700,- Kè (není to zrovna málo, ale jen ceny vstupenek v pøedprodeji se pohybují v hodnotách od 350,- do 550,- Kè). Pro úplnost doplòujeme seznam kapel, které vystoupí: ÚSTØEDNÍ HUDBA AÈR A POSÁDKOVÁ HUDBA PRA- HA, BABOUCI, PLZEÒSKÁ 12 (Jaroslav Tachovský), STRAHOVANKA, VALDAUFINKA, VEJVODOVA KAPELA, ŽATEÈANKA, BORŠIÈANKA, MORAVANKA, MISTØÍÒAN- KA, ŠOHAJKA, VALAŠKA, STØÍBRÒANKA, TÚFARANKA a ŽADOVJÁCI. A k tomu ještì 300 mažoretek! Do Prahy Vás zve MKS Stod. Jak se zrodilo pøátelství Byl zaèátek jara a tøeáci ZŠ Stod se zaèali chystat na plavecký výcvik. Také ve škole v Hradci se nezahálelo a žáci pøipravovaly své výbavièky na plavání. Plavání - to byl vlastnì poèátek toho, co stodské a hradecké dìti napoprvé spojilo.dìti si navzájem padly do oka a vzniklo nejedno pøátelství. My, tøeáci ze Stoda jsme byli velmi pøekvapeni, když nám od hradeckých kamarádù pøišla prima pozvánka na spoleèné sportovní dovádìní. Zahøálo nás to u srdce a zaèali jsme vymýšlet, jakými výrobky bychom naše hostitele mohli potìšit. S krabicemi výrobkù a chutí si poøádnì zasportovat jsme pak rázným krokem vykroèili do Hradce. Zde nás mile pøivítala paní øeditelka a zahájila sportovní dopoledne. Následovala prohlídka místní školy s odborným výkladem výøeèného žáèka a dìti mìly pøipraveno mnoho zajímavých soutìží. Stodští plnili nejrùznìjší úkoly a úsmìvy jim zdobily jejich opálené tváøe od ucha k uchu. Na závìr probìhl turnaj ve vybíjené. Není dùležité, kdo vyhrál, ale že všichni stateènì bojovali. Skvìlé dopoledne všem uteklo jako voda a nám nezbývalo, než za milé pozvání srdeènì podìkovat, pøedat malé dáreèky a naposledy se rozlouèit. Tak se zrodilo pøátelství mezi dvìma školami a stodským tøeákùm nezbývá nic jiného, než se nenechat zahanbit a v pøíštím školním roce nìco zajímavého pøipravit pro hradecké dìti. žáci a žákynì 3.A a 3.B s p. uèitelkami

4 KAM PRO PASY A OBÈANSKÉ PRÙKAZY? Mìstský úøad Stod se jako jeden z povìøených úøadù pøipravuje na vydávání cestovních pasù se strojovì èitelnými údaji a s nosièem dat s biometrickými údaji, tzv. E - pasy. Tyto pasy se obèanùm starším 5 let zaènou vydávat od 1. záøí Z dùvodu realizace tohoto projektu EU bylo na MìÚ Stod vybudováno speciální pracovištì, kde se tyto pasy budou vydávat a proto došlo k pøestìhování pracovištì správních agend - cestovních dokladù, obèanských prùkazù a evidence obyvatel do ulice Sokolské 566 ve Stodì. O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji bude možné nyní v ÈR požádat jen u obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle místa trvalého pobytu obèana a u tohoto úøadu ho rovnìž pøevzít. Nový E - pas bude vydáván z dùvodu zvýšení bezpeènosti. Je ještì lépe chránìn pøed pokusy o padìlání a zneužití než dosavadní pas a svými strojovì èitelnými údaji umožní snadnìjší kontrolu na hranicích. Prvním èlenem EU, který E - pasy skuteènì zavedl, bylo Nìmecko. Zahájení realizace vydávání tìchto pasù u nás je stanoveno Naøízením Rady (ES) è. 2252/2004 na 28. srpen Klášterní dvùr GIGANT ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza a Mìstem Stod Vás zvou na EURODVÙR, který se koná 16. záøí 2006 v areálu klášterního dvora GIGANT v Záluží u Stoda Máte možnost navštívit prezentace jednotlivých mìst a obcí Mikroregionu Radbuza V kulturním programu uvidíte: 12:00 Folklorní soubor z Mrákova 13:20 Moravská cimbálová muzika 14:40 Taneèní orchestr New Style se svìtovými melodiemi 15:45 Chodská Vlna 16:45 Okénko talentù (prostor pro pìvecké talenty regionu) 18:00 Koncert kapely ÈECHOMOR 19:15 Lidová zábava, doprovází tan. orchestr New Style Dále uvidíte auto a moto salon, pøehlídku veteránù, využijete atrakce pro dìti. Bohaté obèerstvení je samozøejmostí. Celodenní vstupenka 200,- Kè. Pøedprodej vstupenek od na MKS ve Stodì (stodská radnice). Pøátelské utkání mezi Amforou a Starou gardou Stoda se konalo Amfora pøijela se sestavou plnou známých tváøí a možná i díky tomu vyhrála zaslouženì 7 : 3. Tøi góly vsítil atletický mistr svìta Roman Šebrle. No uznejte sami - koho z hráèù byste si "dovolili" pøipravit o míè a dát gól?! Na kafíèku s... Tentokrát jsem si pro popovídání vybral Ivana KORCE, který žije a pracuje v klášterním dvoøe Gigant v Záluží. Sedíme tedy venku pøed nádhernì opravenou budovou, od nás se nechají hladit dva labradoøi a dvì koèky, popíjíme kávu a pøipravujeme spoleènì scénáø jedné velké akce, která nás èeká v záøí - EURODVÙR. Slovo dalo slovo a tady je náš rozhovor. Ty nepocházíš tady odtud, že ne? Ne já jsem Severoèech, narodil jsem se a jako dítì jsem žil v Novém Boru. Na vojnu jsem pak narukoval do Jihlavy, tam jsem potom zùstal, založil rodinu a pracoval. Jak se to tak stane, že osud takového severoèecha "prskne" do Záluží? Tenhle dùm patøil pùvodnì prarodièùm manželky. V roce 1992 nám byl vrácen v restituci a od té doby tady pracujeme na jeho obnovì. Než nám byl dvùr Gigant vrácen, patøil Státnímu statku Stod, a já si pøesnì pamatuji na první okamžik, když jsme sem pøijeli a vidìli ty ruiny. Hrùza. Pøesto jsem si øekl, že pøesnì tady chci žít a pracovat. Dvùr Gigant, tento název sis vymyslel Ty? Ale vùbec ne. Ten jsem pøevzal od památkáøù a vlastnì nikdo neví, kdo jej poprvé použil. Já jsem tì ale pøerušil, pokraèuj dál. Když jsme sem tedy pøijeli, zaèali jsme opravovat nejprve všechny støechy. Vrcholem je, že se nám podaøilo dostat dvùr do programu záchrany architektonického dìdictví. V roce 2001 jsme potom natrvalo opustili Jihlavu a pøestìhovali se sem. Tìch uplynulých ètrnáct let je hlavnì investování a práce rodiny a samozøejmì jejích pøátel. Co vlastnì teï dìláš? No, hlavní zdroj obživy je teï zemìdìlství, takže se vìnujeme nejvíce tomu. To ale u nás øídí mùj syn, který se musel pøekvalifikovat z ekonoma na zemìdìlce. Já tak mám èas vìnovat se dalšímu podnikání, zejména v cestovním ruchu a kultuøe. Veøejnost Tì zná jako poøadatele velkého festivalu Gigantfest. Jaký je ale Tvùj nejvìtší sen? Nejvìtším snem je dát dvùr dohromady. To, co máme za sebou je tak 50% toho, jaké by to tu mìlo být. A chtìl bych to stihnout ještì v rozumném èasovém horizontu, ne až mi bude 80. Možná to bude vypadat jako fráze, ale tahle práce je opravdu moje láska. Pøed tím, v Jihlavì, jsem byl øeditelem skláøského závodu, to byla také krásná práce, ale tahle je mnohem svobodnìjší. Tady vymýšlím, sním, možná fantazíruji, ale jen tím fantazírováním možná vznikne dobrá vìc. Mým pøáním je, aby do dvora našli cestu obèané, veøejnost. Proto kulturní akce, proto podnikání v cestovním ruchu. Já Ti pøeji, abys dál snil, aby Tì neopustili síly a abys mìl dál hodnì nápadù. Dìkuji za rozhovor. Ptal se Pavel Cích

5 KALENDÁØ KULTURNÍCH AKCÍ záøí - øíjen 2006 Kontakt: MKS Stod - tel.: Záøí Výstava obrazù Vìry Šalomové v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS Rozluèka s prázdninami hry, soutìže pro dìti a tradièní mopediáda na stadionu, zakonèené diskotékou, poøádá MKS a DDM od 14 hodin Kurz tance a spoleèenské výchovy pro zaèateèníky, zahájení v hodin v kulturním domì, poøádá MKS Eurodvùr - klášterní dvùr Gigant v Záluží u Stoda, setkání obèanù Mikroregionu Radbuza s odpoledním koncertem skupiny Èechomor a veèerní lidovou veselicí, poøádají: p. Korec, Mìsto Stod a Mikroregion Radbuza První prodloužená taneèního kursu od hodin v kult. domì, poøádá MKS. Øíjen Výstava obrazù Jaroslava Hankeho v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS Týden knihoven, zápisné na rok 2006 zdarma, amnestie na pozdì vrácené knihy, poøádá mìstská knihovna Vojta Kiïák Tomáško a Ríša Melichar, písnièkový poøad s kytarou v kulturním domì, poøádá MKS od 19 hodin Víkendové setkání s partnerskou obcí Èeská Ves, poøádá MKS a ZŠ Stod Závody do vrchu horských kol na Køížový vrch, poøádají MKS a Mikroregion Radbuza Vinný týden, besedy o vínì s ochutnávkou a hudbou na malém sále kulturního domu, poøádá MKS Taneèní zábava v kulturním domì, poøádá p. Teršl Druhá prodloužená taneèního kursu od hodin v kulturním domì, poøádá MKS. Dùm dìtí a mládeže Stod Vás zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ od do hod. podáváme informace o zájmových útvarech pro tento školní rok vydáváme pøihlášky, prohlídka DDM pøijïte si vyrobit malièkost pro radost informace na tel: Jako každý rok je i letos pro Vás pøipravena Nabídka zájmových útvarù, kterou najdete ve svých schránkách. Dìti nabídku obdrží také v základní škole. Dùm dìtí a mládeže poøádá i nepravidelné akce o víkendech. Pravidelnì Vás o tìchto akcích informujeme na našich internetových stránkách nebo na našich reklamních plochách. Nástìnky jsou ve všech základních školách ve Stodì, na námìstí èi v prostorách DDM Stod. Každý mìsíc vydáváme aktuální nabídku všech pøipravovaných akcí. OTVÍRACÍ DOBA V DDM Pondìlí - pátek hod. Kluby Oceán a Sluníèko, Déèko otevøeny pro dìti od pondìlí (v pondìlí 4.9. otevøeno již od hod.) Bìžný provoz klubù hodin Z PØIPRAVOVANÝCH AKCÍ DDM: Keramika pro každého hod. dílna otevøena zdarma Konec záøí - Záøijový aerobik - sobotní ètyøhodinové cvièení v hale s nìkolika lektory, rùzné formy cvièení - sledujte plakáty pøihlášky pøedem Drakiáda hod., ráno výroba drakù hod Plavání Plzeò Slovany Malování na hedvábí Mateøské centrum MáJa zahajuje svoji èinnost v pondìlí od 9 hodin Mateøské centrum je otevøeno pro všechny zájemce - maminky na mateøské dovolené, babièky, chùvy, tatínky U nás jsou dìti vítány. Pøijïte si vypít kávu, zapojit se do èinnosti, nabídnout své zkušenosti jiným maminkám. Pøedbìžnì jsme pro Vás pøipravili tento program: PONDÌLÍ: otevøeno od 9-12 hod. - potlach v klubech POZOR v pondìlí je Cvièení rodièù a dìtí v hale od 17 hod. Všichni èlenové MC budou mít na toto cvièení slevu. STØEDA: otevøeno od hod. - od hod. do hod. tancování a cvièení s pohádkou - dìtièky od jednoho roku ÈTVRTEK: otevøeno od hod. - od do hod. Èáry máry - výtvarná èinnosti pro dìti od dvou let Pokud se nechcete zúèastnit nabízených èinností mùžete s dìtmi zùstávat v klubech. Vaše nápady a námìty na èinnosti, provoz MC jsou vítány. Neváhejte a navrhnìte je. Mateøské centrum je pøedevším pro maminky. Jaké si centrum vytvoøíte, takové ho budete mít. Maminky, které by se chtìly aktivnì zapojit do této èinnosti, prosím ozvìte se kdykoli na tel. do DDM nebo na mob: /Lenka/ Z DOMU DÌTÍ Vážení pøíznivci, úèastníci zájmových útvarù Domu dìtí a mládeže ve Stodì,vítám Vás v novém školním roce a dìkuji za pozornost, kterou vìnujete našemu zaøízení. Dennì se snažíme nabídnout všem zájemcùm široké spektrum využití a trávení volného èasu. Chceme, aby Dùm dìtí a mládeže byl místem pøíjemných zážitkù, místem formování opravdových pøátelství a pedagogové a vedoucí byli tìmi, na které budou dìti rády vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici. Naše zaøízení je otevøeno nejen dìtem a mládeži. Své zájmy u nás mohou rozvíjet dospìlí i celé rodiny. V letošním školním roce otvíráme jako novinku Mateøské centrum MáJa, které nabídne alternativu trávení volného èasu maminkám na mateøské dovolené a jejich malým dìtem. Jsme hrdí na to, že jsme se v posledních letech stali jedním z center dìní v našem mìstì. Dìkuji za velkou podporu, které se nám dostává ze strany mìsta Stod. Cením si a chci také podìkovat vedení základní a mateøské školy za výbornou spolupráci s naším zaøízením. Pøeji vám úspìšný školní rok 2006/2007, vstøícné uèitele, vedoucí. Roman Kubìna øeditel DDM Stod O tom, jaké je to být hercem a co všechno pøi své herecké profesi zažili vyprávìli posluchaèùm poutavì manželé Kikinèukovi v kulturním domì. KOUPÍM zahradu nebo stavební parcelu cca m 2 pro stavbu pøízemního montovaného RD. Pøedpokládaná maximální zastavìná plocha 100 m 2 Nejradìji Stod nebo Chotìšov.!!! SPÌCHÁ!!! TEL NOVÌ NABÍZÍME ROZŠÍØENÍ SLUŽEB V SOLÁRIUM CAFÉ: SOLÁRIUM PEDIKÙRA + MASÁŽE NOHOU MANIKÙRA + MASÁŽE RUKOU P-SHINE NEHTOVÁ MODELÁŽ KDE: Domažlická 220 (za mostem) STOD KONTAKT A INFO: Webeková Daniela Dne pátek se koná II. roèník NOÈNÍHO ZÁVODU BABYLON NIGHT BIKE na horských kolech (MTB) v okolí Babylonu u Domažlic START V 21 HODIN PREZENTACE OD 18 HOHIN Obèerstvení zajištìno POU... O dobrou zábavu se ve veèerních pøedpouových hodinách v areálu letního kina starala hudba NEW STYL z Blovic.

6 Veèer pro klášter Chotìšov IV. Dlouhodobé a vytrvalé snahy dobrovolníkù a neziskových organizací v chotìšovském klášteøe pøinášejí zasloužené výsledky. O tom jsme se mohli pøesvìdèit bìhem benefièní akce s názvem Veèer pro klášter Chotìšov IV., která probìhla v sobotu 5. srpna Stále vzrùstající zájem o tuto velkolepou barokní památku dosvìdèuje poèet návštìvníkù i pøízeò èestných hostù, kteøí toto sobotní odpoledne vìnovali klášteru. Již po druhé tuto akci zaštítil a osobnì navštívil senátor Parlamentu Èeské republiky Ing. Jiøí Šneberger. Záštitu letos pøevzala také námìstkynì hejtmana Plzeòského kraje Mgr. Olga Kalèíková. Na zahájení této kulturní události rovnìž vystoupil generální øeditel Národního památkového ústavu Mgr. Tomáš Hájek, Dr. a starosta Chotìšova Mgr. Èenìk Smetana. Z dalších významných hostù byli pøítomni senátor MUDr. Richard Sequens, Ph.D., øeditelka Národního památkového ústavu v Plzni Bc. Alena Svobodová a další èestní hosté. Pøi úvodní bitvì, kdy jiskøení meèù, létající šípy a ohlušující výstøely z dìl nám pøipomnìli obléhání a dobití kláštera vojsky husitù, se nám pøedstavily skupiny historického šermu EQUITES Coronae Carolinae, Plzeòští støelci, Sirotci ze Strakonic a skupina Panteleon. Tradiènì zaplnìný klášterní kostel Nejsvìtìjšího srdce Pánì pøivítal Ing. arch. Jana Soukupa a jeho poutavou pøednášku o historickém vývoji kláštera, doplnìnou o nejnovìjší fotografie z právì nedávno vyklizených prostor kanalizaèních štol a velké prevétové komory. Právì vyklízení zasypaných a nepropustných èástí odvodòovacího systému kláštera si vzala za úkol skupina dobrovolníkù z obèanského sdružení Chotìšovská vlna, která benefièní akci Veèer pro klášter Chotìšov IV. pøipravila. Mladí lidé z Plznì a okolí ve vìku let již od 28. èervence 2006 v klášteøe bezplatnì pracovali na rùzných pracích pøi údržbì kláštera a jeho okolí. Za pomocí køovinoøezu zakoupeného z výtìžku ze vstupného loòské akce jsme vysekali rajský dvùr konventu a èásti okolních zahrad. Pøi vyklízecích pracích, na kterých se podílelo celkem deset brigádníkù po dobu 5 dnù, jsme vyvezli 461 koleèek stavebního rumu a sedimentu. Tyto práce umožní pøístup k narušeným èástem odvodòovacích štol v podzemí a po jejich opravì budou tyto prostory napojeny na kdysi funkèní a dùmyslný systém kanálù a odvodòovacích štol. V jižní zahradì kláštera se divákùm pøedstavilo nìkolik plzeòských hudebních skupin a všechny kapely se vzdaly svého honoráøe ve prospìch této benefièní akce. I když déš se v odpoledních hodinách nevyhnul ani chotìšovskému klášteru, poèet návštìvníkù stále narùstal a celkem se prodalo rekordních 1324 vstupenek. Na pódiu se pøedstavily skupiny Poitín, Neboysa, Slepá kolej a Žerzej. Ve veèerních hodinách vystoupila v kostele skupina Light Soul Peace z Kutné Hory a za svitu louèí a svící jsme mohli shlédnout a vyslechnout úchvatnou hudbu i tanec v podání Lucie Nosové, Dušana Lapáèka a Míry Balána. Letošní novinku - oživené prohlídky kláštera mám nastudovali èlenové Dramatického kroužku nízkoprahového klubu Vzduch-loï Salesiánského støediska mládeže Plzeò pod vedením Ilony Hartmannové. Toto amatérské pøedstavení se shledalo se znaèným zájmem návštìvníkù a provádìt stoèlennou výpravu hodinovým prohlídkovým okruhem byl jistì nároèný úkol. Èást oživených prohlídek a dobovou hudbu nacvièili a pøedvedli sami dobrovolníci z obèanského sdružení Chotìšovská vlna. Naše podìkování si zaslouží nìkolik organizací a dobrovolníkù, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskuteènit: Salesiánské støedisko mládeže Plzeò, Krizová služba DIE- CÉZNÍ CHARITA PLZEÒ, obèanské sdružení Klášter Chotìšov, Osvìtová beseda Chotìšov a mnoho dalších. Akce Veèer pro klášter Chotìšov IV. se uskuteènila za finanèní podpory Plzeòského kraje. Mediálnì tuto akci podpoøili Èeský rozhlas Plzeò a Rádio Šumava. Ze vstupného (80 160,- Kè) bude poskytnut pøíspìvek ve výši 12% (9 620,- Kè) ve prospìch výstavy "Amatérský Chotìšov" poøadatel Osvìtová beseda Chotìšov. Další èást ze vstupného bude po odeètení nákladù na akci rozdìlena na tøetiny. Èást pøipadne na nákup náøadí pro údržbu klášterních zahrad, druhou èást penìz využijeme na pokrytí provozních nákladù našeho sdružení a poslední tøetina poslouží na zaplacení stravy pro brigádníky, kteøí tu pracovali a kteøí také celou akci pøipravili. A tak nezbývá než se tìšit, co zajímavého a pøekvapivého pøipraví pro návštìvníky obèanské sdružení Chotìšovská vlna v pøíštím roce, kdy probìhne již páté pokraèování benefièní akce ve prospìch chotìšovského kláštera VEÈER PRO KLÁŠTER CHOTÌŠOV V. dne 4. srpna Stanislav Tomanec (pøedseda obèanského sdružení Chotìšovská vlna). Na obrázku je studie nového bytového domu, který bude stát na místì bývalé "Obnovy". Køížový vrch Pokud jste v nedìli 6. srpna sledovali v televizi Toulavou kameru, mohli jste vidìt reportáž o Køížovém vrchu. Tìm, kteøí to nevidìli, ale rádi by se podívali, doporuèujeme stránky kde si je možno zpìtnì tento i jiné programy prohlédnout. Odvysílání poøadu se pøíznivì projevilo na zvýšené návštìvnosti tohoto zajímavého turistického cíle. A co je na "Køižáku" nového? Bìhem èervence se podaøilo opravit obvodový vìnec nad kostelem, takže se dále nebude narušovat zdivo. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že nìkteré z lip, které byly letos vysazeny jako náhrada za pokácené stromy, nepøežily èervencová vedra. KOMUNÁLNÍ ODPAD STODSKÉ LISTY vydává mìsto Stod. Redakèní rada: D. Myslíková, L. Jungbauer, H. Krausová. Kontaktní adresa: MìÚ Stod, ÈSA 294, Stod, tel Odpovìdný redaktor D. Myslíková. Registrováno OÚ Plzeò-jih /95. Pøíspìvky jsou bezplatné, honoráøe nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí. Tisk a graf. úprava Dail spol. s r.o. Domažlice tel

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou 2009 27. 6. 2009 / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou bude zahájena již tradièním výstøelem z dìla pøed pódiem na parkovišti pøed pivovarem, za asistence èlenù skupiny

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, keramický kroužek, dùležité informace pro obèany MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, keramický kroužek, dùležité informace pro obèany MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017 za krásou ledopádù - str. 8 nový pomocík - str. 2 první letošní koordinaèní schùzka pøeshranièního projektu - str. 3 vyproštìní

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice. Vítejte ve školním roce 2015/2016!

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice. Vítejte ve školním roce 2015/2016! R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: záøí 2015 roèník 10, èíslo 1 VÍTÁME VÁS PO PRÁZDNINÁCH Vítejte ve školním roce 2015/2016! Léto je za námi a s ním

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena

zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena Libuše NEŽERNÁ Významnou formu tøetího odboje pøedstavovala spolupráce s kurýry západních zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena Majerová, jíž je vìnována jedna

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Hotel Krystal Praha. si Vás dovolují pozvat. na konferenci. facility management vyhrazených technických zaøízení

Hotel Krystal Praha. si Vás dovolují pozvat. na konferenci. facility management vyhrazených technických zaøízení i asociace poskytovatelù technických informací si Vás dovolují pozvat na konferenci facility management vyhrazených technických zaøízení 17. - 18. øíjna 2017 Hotel Krystal Praha VTZ 2017 s podtitulem Facility

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční:

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více