LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod"

Transkript

1 STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo 6 / 2006 Roèník XI. ZDARMA O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí Starosta mìsta Stod podle 29 odst. 1 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù.. OZNAMUJE 1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní: dne od 14,00 hod. do 22,00 hodin a dne od 8,00 hod. do 14,00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku è.1 - budova MìÚ Stod zasedací místnost- nám. ÈSA 294 je volební místnost v 1. patøe - zasedací místnost pro volièe bydlící : Baarova Èapkova Jiráskova Komenského nám. Krandova Krátká Mládežnická Nábøežní Nádražní Nám. ÈSA Plzeòská Pøíèní Strojnická Šafaøíkova U Elektrárny V Lukách K Hájeèku Hasièi se doèkali Hodnì vody proteklo v Radbuze kolem hasièské zbrojnice, než se splnilo pøání našich hasièù. V garáži stojí novotou vonící zásahové vozidlo MAN, které se rázem stalo jejich chloubou a miláèkem. Musíme však pøiznat, že bylo tìžké louèení se starou LIAZKOU, která jim mnoho let spolehlivì sloužila. Vìøme, že pomùže i dobrovolným hasièùm v obci Troubky, tolik postižené povodnìmi v roce Po tìchto nièivých povodních si stát uvìdomil, že bez dobrovolných hasièù to prostì nepùjde, a zaèal uvolòovat finanèní prostøedky zamìøené hlavnì na novou techniku. Mìstu se podaøilo získat dotaci 2 miliony korun z ministerstva vnitra a jedním milionem na nákup vozidla pøispìl Plzeòský kraj. Cena nového auta ve volebním okrsku è. 2 - kulturní dùm Stod - Nádražní 722, je volební místnost ve malém sále KD pro volièe bydlící : B. Nìmcové Dìlnická Hradecká Kotovická Luèní Sokolská Støíbrská Tyršova U Cihelny Rolnická ve volebním okrsku è. 3 - Základní škola a mateøská škola Stod - Domažlická 237 je volební místnost v uèebnì v pøízemí pro volièe bydlící : 28. øíjna Alšova Bezruèova Domažlická Družstevní Jungmannova Kostelní Kpt. Kudlièe Musejní Na Jízdárnì Na Vršíèku Nová Ostrovní Palackého Polní Revoluèní Riegrova Støelická Šeøíková U Radbuzy Úzká Vrabinská Zahradní Žižkova Klostermannova ve volebním okrsku è.4 - Lelov je volební místnost v sále Mysliveckého sdružení Stod, Lelov, èp. 2 pro volièe bydlící: v Lelovì 3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky) popøípadì státní obèanství státu, jehož obèané jsou oprávnìni volit na území Èeské republiky. Neprokáže-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožnìno. 4. Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Ve Stodì dne Lubomír Jungbauer starosta mìsta však vyšplhala na 5,7 milionu korun. Radnice tak musela sáhnout hloubìji do mìstské pokladny, než poèítala v rozpoètu. Popøejme dobrovolným hasièùm mnoho zdaru pøi jejich záslužné práci. Povodeò se stále projevuje Je všeobecnì známo, že øeka Radbuza bìhem vìkù nìkolikrát mìnila koryto. To že na bývalém øeèišti stojí èást mateøské školky a nové DPS ví však málokdo. Montovaná budova MŠ je postavena na solidnì provedené základové desce. Vlivem rychlého vzestupu a poklesu spodních vod pøi povodni v roce 2002 ale dochází postupnì k propadávání terénu na nìkterých pozemcích kolem školky. Došlo tak k obnažení základù v severní èásti budovy. Pracovníci údržby mìsta postupnì opravují propadlé terasy. Problém se nevyhnul ani nìkterým soukromým nemovitostem, kde dochází k praskání zdí. Stejný problém se spodní vodou se projevuje i na místním høbitovì, kde došlo k poškození øady náhrobkù.

2 Výstava loutek O tom, že loutky mohou být stejnì velké nebo dokonce vìtší než dìti se pøesvìdèili malí návštìvníci výstavy loutek v zasedací síni radnice. Celá výstava se setkala s mimoøádným ohlasem zejména u tìch nejmenších návštìvníkù. A co se jim líbilo nejvíc? No pøece èerti!! Nová podlaha ve sportovní hale O havarijním stavu podlahy v hale na stadionu jsme vás již informovali. Mìstu se podaøilo zajistit dotaci z ministerstva školství ve výši korun, a proto se mohla rozbìhnout oprava podlahy již v èervenci na plné obrátky. Sportovní hala bude rovnìž vybavena nìkterými novými zaøízeními - napø. jiným typem košù na basketbal. Podle prohlášení odborníkù by nová podlaha mìla vydržet provoz haly mnohem déle než pøedcházející, která byla ne zrovna kvalitnì položena. Sprejeøi øádili Øada z nás si myslela, že srejerství v našem mìstì je již vyøešená záležitost.že tomu tak není nás pøesvìdèili vandalové, kteøí si na nových fasádách vyjadøují svùj životní postoj - jak sami øíkají. S tím ale žádný rozumný èlovìk nemùže souhlasit. Oprava fasády nemovitosti dnes pøijde na nìkolik desítek tisíc korun a jistì každého postiženého poøádnì naštve. V minulých dnech tak byly postiženy nìkteré soukromé nemovitosti na námìstí, autobusová zastávka a novì opravená zeï u Špitální kaple. Znovu vyzýváme obèany, pokud jsou svìdky tohoto vandalství, aby neprodlenì informovali místní oddìlení policie ÈR, která øádìní sprejerù vyšetøuje. Sekaèky a hluk V minulých dnech se na pøedstavitele mìsta obrátil tisk s dotazem, zda ve Stodì existuje vyhláška mìsta upravující používání sekaèek, pil a køovinoøezù. Je pravda, že v nìkterých mìstech je tento problém tak velký, že se musí øešit vyhláškou. Ve Stodì je prozatím tento druh stížností z øad obèanù minimální. Pøesto upozoròujeme obèany, že je naprosto nevhodné používat tyto stroje v dobì, kdy ostatní sousedé využívají klidu k odpoèinku. Jsou to zvláštì ranní hodiny v sobotu a nedìli. Buïme k sobì ohleduplní! Výstavba kanalizace Pøi sestavování harmonogramu výstavby kanalizace bylo v letošním roce poèítáno i s ulicemi Kostelní, Revoluèní a na nì navazující ulice. Kostelní i Revoluèní ulice je v majetku Plzeòského kraje, který v letošním rozpoètu nenašel dostatek prostøedkù na kompletní rekonstrukci povrchù. Bylo proto nutné pøesunout výstavbu kanalizace v tìchto ulicích do roku Namísto toho probìhne stavba kanalizace v ulicích Šeøíkova, Polní, Nová a Zahradní. V srpnu probìhlo pøedbìžné pøedání staveništì pro Domažlickou ulici. Technici mìsta budou postupnì seznamovat obèany ulic, kde se bude stavìt, s postupem výstavby pøípojek k jednotlivým nemovitostem. "Stopovaèka" pro MŠ V úterý dne 13. èervna pøipravili pod vedením paní uèitelky Nové a Zajíèkové žáci osmých tøíd, kteøí se nezúèastnili poznávacího zájezdu do Chorvatska, zábavné dopoledne pro dìti stodské mateøské školy. První úkoly zaèaly dìti plnit už na zahradì MŠ a poté se vydaly na vyznaèenou trasu, která vedla kolem øeky, za stadion a konèila na zahradì ZŠ. Cestou dìti plnily další úkoly, za nìž byly odmìnìny bonbónem, u požární zbrojnice dokonce prohlídkou hasièských aut (touto cestou bychom chtìli ještì jednou podìkovat panu Sejpkovi za ochotu a obìtavost pøi realizaci této akce). Na školním pozemku si dìti u táborového ohnì upekly párky, obèerstvily se, zhlédly ukázky práce se psy, vítìzové soutìže obdrželi medaile a nakonec se všichni rozbìhli po školním pozemku najít ukrytý poklad. Z nìj mìly dìti asi nejvìtší radost, vždy v nìm našly hraèky vìnované dìtmi ZŠ, balónky, obrázky a další dárky. A protože se vyvedlo i poèasí, strávily dìti MŠ a ZŠ spoleènì pøíjemné dopoledne. Mgr. Jiøina Zajíèková Oprava ve školce Nìkteré problémy stavebního rázu v budovì mateøské školky dìlají radnici velké starosti. Každým rokem se do provozních oprav školky investuje mnoho set tisíc korun. Probìhla napøíklad oprava kotelny s výmìnou kotle, kompletnì byla vymìnìna všechna okna na západní stranì budovy za plastová, bylo postaveno dìtské høištì podle norem EU. V letošním roce se poèítalo se zahájením opravy rozvodù vody a topení. Díky špatné konstrukci topných kanálù bude však tato oprava tak èasovì nároèná, že bylo rozhodnuto pøesunout její provedení na období prázdnin roku Náklady na rekonstrukci pøesáhnou 1,5 mil. korun a radnice vìøí, že se jí podaøí získat dotaci. Na fotografii jsou pracovníci údržby mìsta pøi opravì teras školky Dodávka vody Naše mìsto spolu s obcí Chotìšov vzneslo požadavek vùèi dozorci stavby, který pøi stavbì kanalizace zastupuje Evropskou unii na možnost uložení rozvodù vody do jednoho výkopu spolu s kanalizací na tak zvanou "lavièku". Po rezolutním zamítnutí tohoto øešení byl navržen systém soubìžného výkopu. To je však pro nás nevýhodné, protože se tak ztrácí úspora finanèních prostøedkù jednoho výkopu s následnou úpravou povrchu. Pokud se podaøí získat dotaci z ministerstva zemìdìlství na rok 2007/2008 bude se voda postupnì rozvádìt s prioritou ulic, kde je stálý nedostatek pitné vody. Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU Stod - Z trestného èinu krádeže je podezøelý jednadvacetiletý mladík z Dobøan. Policisté zjistili, že mladý muž natankoval na benzínové èerpací stanici ve Stodì témìø osmnáct litrù benzínu do automobilu Honda Prelude a z místa ujel bez zaplacení. Zpùsobená škoda èiní pìt set korun. Chotìšov - S osobním automobilem Opel jel po silnici z Dobøan na Chotìšov osmadvacetiletý øidiè z Nìmecka. Do jízdní dráhy mu náhle z levého pøíkopu skoèila srna. Øidiè nedokázal srážce se zvìøí zabránit. Pøi dopravní nehodì nedošlo ke zranìní øidièe, ovšem srna byla následkem støetu usmrcena. Hmotná škoda èiní jednatøicet tisíc korun. Chotìšov - Do rodinného domku v Havlíèkovì ulici se vloupal zatím neznámý chmaták. Na verandì rozbil okno a následnì vlezl do objektu. V obývacím pokoji prohledal skøíò, v kuchyni dámskou kabelku, ale žádné vìci neodcizil. Rozbitím sklenìné výplnì okna zpùsobil pìtašedesátiletému majiteli škodu tøista korun. Pátrání po pachateli pokraèuje. Jižní Plzeòsko - Policisté okresního øeditelství Plzeò-jih zaznamenali poslední dobou nárùst pøípadù vloupání do rodinných domù, bytù a sklepù. V souvislosti s nárùstem této trestné èinnosti policisté doporuèují obèanùm, aby si svoje objekty øádnì uzamykali celodennì. Do domu nepouštìjte cizí osoby, sledujte pohyb neznámých lidí. V pøípadì, že již dojde k vloupání do vašeho objektu, nevstupujte dovnitø, a nedojde k poškození pøípadných stop, které po sobì pachatel zanechal. Pokud svùj byt èi rodinný dùm opouštíte na delší dobu za úèelem dovolené, nezatahujte žaluzie, neponechávejte pootevøená okna. Je vhodné domluvit se sousedy èi pøíbuznými, aby Vám vybírali poštovní schránku. Pøi jakémkoliv podezøení okamžitì kontaktujte policii na bezplatné lince 158. Hradec - Na koupališti v obci Hradec zmizela ètyøiaètyøicetiletému muži a jeho pøítelkyni horská jízdní kola. Ti odstavili kola do stojanu proti prodejnímu stánku a vydali se na procházku kolem lomu. Jízdní kola ovšem ponechali bez dozoru a neuzamèená. Po návratu z procházky zjistili, že obì kola odcizil neznámý pachatel. Policisté apelují na obèany, kteøí se jdou vykoupat k rybníkùm a na koupalištì, aby si svoje cennosti- penìženky, platební karty, doklady, mobilní telefony, šperky a další vìci, radìji ponechali doma. Zlodìji èekají na okamžik, kdy vìci ponecháte bez dozoru, aby se jich zmocnili. Stod - Do rodinného domku v Hradecké ulici se vloupal neznámý pachatel. Bez použití násilí si otevøel okno na toaletu a vnikl dovnitø. Z místa si odnesl osm tisíc korun na hotovosti, zlaté šperky v hodnotì pìt tisíc korun a pánské hodinky. Dvaašedesátiletý majitel odhadl hmotnou škodu na ètrnáct tisíc korun. Po zlodìji policisté stále pátrají. Stod - Kolem pùl šesté veèer zastavila policejní hlídka u benzínové èerpací stanice osobní motorové vozidlo VW Golf. Pøi kontrole policisté zjistili, že padesátiletý øidiè z Domažlicka nevlastní øidièský prùkaz. Muži bylo ve zkráceném pøípravném øízení sdìleno podezøení z trestného èinu øízení motorového vozidla bez øidièského oprávnìní.

3 Poznávací zájezd do Chorvatska Ve dnech se 48 žákù osmých tøíd se svými pedagogy panem Radou, paní uèitelkou Mlezivovou a Rážovou zúèastnili poznávacího zájezdu do oklolí Puly- mìsteèka Štinjan. Doprovázela je paní MUDr. Rumanová, paní Šatrová a Fišerová.Celému pobytu pøálo sluneèné poèasí, které úèastníci využili nejen ke slunìní a koupání v moøi, ale také k výletùm do starobylé Puly a nedalekého mìsta Rovinj. Nechybìl ani výlet lodí, kde si odvážnìjší mohli vyzkoušet práci s kormidlem.nezapomenutelným zážitkem byla návštìva jeskynì Postojske Jamy. Zajímavý prožitek si odnesli z noèního výletu do blízského pøístavu, žijícího pøímoøským a obchodním životem.na tento zájezd budeme všichni pøi prohlížení pohlednic a suvenýrù rádi vzpomínat. Mgr. Alena Mlezivová Z HISTORIE STODA: MLÝN-KOSTEL-CHUDOBINEC V roce 1556 získal mlynáø Jakub Suchý od obce stavební pozemek a také pole u Merklínky, aby zde vybudoval mlýn. Suchý svùj plán v krátké dobì uskuteènil a položil tak základní kámen k panskému mlýnu. Pøi pøidìlování stavebního pozemku si obec vyhradila právo na pøednostní koupi mlýna. Pokud by tedy majitel chtìl mlýn prodat, musel by ho nejdøíve nabídnout obci. V roce 1563 mlýn skuteènì pøechází do majetku obce, což vysvìtluje, proè byl døíve oznaèován jako Obecní mlýn. Velkou dùležitost mìlo také zøízení vlastního kostela. Své køesanské povinnosti museli Stodští vykonávat v Chotìšovì, nebo Stod spadal pod tamìjší faru. Spolu s nárùstem poètu obyvatel obce se však zvyšovala jejich touha moci se k Bohu obracet ve vlastním svatostánku. Klášter toto pøání vyslyšel a tak byl v roce 1567 pøi 26. proboštu Haslerovi postaven kostel svaté Máøí Magdalény. Na vyvýšeninì vpravo od Radbuzy stávala odnepamìti kaplièka zasvìcená Máøí Magdalénì. Na tomto místì mìl tedy vzniknout i kostel, tak aby odtud jako symbol katolické víry shlížel na údolí Radbuzy. Nový kostel byl 25 metrù dlouhý a 9,5 metru široký. Presbytáø mìl gotické klenutí, loï byla nízká a obložená pouze prkenným stropem. Hlavní oltáø byl zasvìcen Sv. Máøí Magdalénì. Postranní oltáøe vznikly na poèest utrpení Panny Marie a na poèest svatého archandìla Michaela. Ètvrtý oltáø v pøistavìné kapli byl vìnován Svatému Václavu. 20. srpna 1567 byl kostel vysvìcen pražským arcibiskupem Antonínem, i nadále však jako filiální kostel spadal pod farní kostel v Chotìšovì, odkud byla každou tøetí nedìli a o významných svátcích sloužena mše. V roce 1570 probošt Hasler pokøtil za podpory obce zvon, který se dochoval dodnes. Krátce nato se mlynáø Paul, tehdejší majitel panského mlýna, rozhodl stodskému svatostánku poskytnout dar. V roce 1573 tedy ve své závìti uvedl, že po své smrti vìnuje pùlku mlýna filiálnímu kostelu Máøí Magda- Na konci èervna probìhlo slavnostní vyøazení žákù devátých tøíd, kteøí se letos louèili se stodskou základní školou. Pøi vyøazení nechybìli rodièe, byl pøítomen starosta mìsta a uèitelský sbor v èele s øeditelkou Mgr. Vìrou Fichtlovou. I my pøejeme bývalým deváákùm od nového školního roku mnoho štìstí v jejich budoucích školách. lény. Tento svùj dar svìøil pod ochranu probošta Haslera. Faráø Köpl, místní historik, vyslovil na základì svých podrobných výzkumù oprávnìnou domnìnku, že tento dar byl pøeveden na peníze a výtìžek byl pak vložen do kostelní pokladny a tvoøil tak základ stodského církevního jmìní. Ve stejném roce 1573 postavil mlynáø Václav Lhota nový mlýn, který byl èasto oznaèován jako "Senecký". Proè získal právì toto oznaèení není možné pøesnì zjistit. Jisté je však to, že tehdy ve Stodì žil statkáø tohoto jména. Jako pøíklad poplatkù, jež majitelé pozemkù museli odvádìt vrchnosti, je možné uvést, že majitel nového mlýna každoroènì klášteru odevzdával dìdický úrok z jedné a pùl kopy a obci odvádìl kromì jedné a pùl kopy míšeòských grošù také dvì libry vosku. Jen krátkou dobu byl nový mlýn majetkem rodu Lhotských. Již v roce 1611 zemøel poslední majitel Heinrich Lhota a nezanechal po sobì žádné dìdice a také žádnou závì. Mlýn poté pøešel do majetku kláštera, v nìmž zùstal až do jeho zrušení v roce Jelikož klášter tímto zpùsobem rozšíøil svùj majetek ve Stodì, chtìl aby z toho nìjaký prospìch vytìžili i sami Stodští. Tøicátý probošt Ruderisch byl mužem, jež ve svém dobrém srdci choval velkou pøízeò ke svým chudým poddaným. Pohánìn touto láskou, nechal v roce 1610 ve Stodì vybudovat chudobinec, který sestával z obytné budovy a kaplièky. Vìnováním 2000 tolarù se postaral o financování chudobince a také mu zajistil každoroèní dodávkou døeva. Správu ponechal sobì a svým nástupcùm. Kromì toho si vyprosil pro toto zøízení ochranu Svaté stolice v Øímì, v jejímž èele byl papež Pavel V. Založením chudobince, jež posloužil mnoha generacím, tímto ryzím katolickým, sociálním skutkem, jež byl dùkazem køesanské lásky k bližnímu, si chotìšovský klášter vydobyl v historii našeho mìsta èestné místo. z nìmeckého originálu pøeložila Milada Vlachová ZÁJEZD pro milovníky dechovky V sobotu 7. øíjna se v Sazka Arénì v Praze koná velký koncert dechových kapel. Celkem vystoupí 16 v souèasné dobì nejžádanìjších kapel Èech a Moravy, zástupcù jednotlivých krajù. Vystoupení takového poètu nejznámìjších kapel z celé ÈR na jediném pódiu v jednom dni se ještì nikdy neuskuteènilo! Pùjde o obrovský kulturnì-hudební zážitek a pøíjemnì strávený èas v nejvìtší a nejmodernìjší hale u nás. MKS ve Stodì bude na tuto akci rádo poøádat zájezd a zjišuje touto cestou zájem. Prosíme proto zájemce, aby se hlásili v kanceláøi MKS Stod na stodské radnici, kde získají bližší informace. Výše poplatku, která zahrnuje cenu vstupenky a dopravu do Prahy a zpìt, by se mìla pohybovat v rozmezí od 500,- do 700,- Kè (není to zrovna málo, ale jen ceny vstupenek v pøedprodeji se pohybují v hodnotách od 350,- do 550,- Kè). Pro úplnost doplòujeme seznam kapel, které vystoupí: ÚSTØEDNÍ HUDBA AÈR A POSÁDKOVÁ HUDBA PRA- HA, BABOUCI, PLZEÒSKÁ 12 (Jaroslav Tachovský), STRAHOVANKA, VALDAUFINKA, VEJVODOVA KAPELA, ŽATEÈANKA, BORŠIÈANKA, MORAVANKA, MISTØÍÒAN- KA, ŠOHAJKA, VALAŠKA, STØÍBRÒANKA, TÚFARANKA a ŽADOVJÁCI. A k tomu ještì 300 mažoretek! Do Prahy Vás zve MKS Stod. Jak se zrodilo pøátelství Byl zaèátek jara a tøeáci ZŠ Stod se zaèali chystat na plavecký výcvik. Také ve škole v Hradci se nezahálelo a žáci pøipravovaly své výbavièky na plavání. Plavání - to byl vlastnì poèátek toho, co stodské a hradecké dìti napoprvé spojilo.dìti si navzájem padly do oka a vzniklo nejedno pøátelství. My, tøeáci ze Stoda jsme byli velmi pøekvapeni, když nám od hradeckých kamarádù pøišla prima pozvánka na spoleèné sportovní dovádìní. Zahøálo nás to u srdce a zaèali jsme vymýšlet, jakými výrobky bychom naše hostitele mohli potìšit. S krabicemi výrobkù a chutí si poøádnì zasportovat jsme pak rázným krokem vykroèili do Hradce. Zde nás mile pøivítala paní øeditelka a zahájila sportovní dopoledne. Následovala prohlídka místní školy s odborným výkladem výøeèného žáèka a dìti mìly pøipraveno mnoho zajímavých soutìží. Stodští plnili nejrùznìjší úkoly a úsmìvy jim zdobily jejich opálené tváøe od ucha k uchu. Na závìr probìhl turnaj ve vybíjené. Není dùležité, kdo vyhrál, ale že všichni stateènì bojovali. Skvìlé dopoledne všem uteklo jako voda a nám nezbývalo, než za milé pozvání srdeènì podìkovat, pøedat malé dáreèky a naposledy se rozlouèit. Tak se zrodilo pøátelství mezi dvìma školami a stodským tøeákùm nezbývá nic jiného, než se nenechat zahanbit a v pøíštím školním roce nìco zajímavého pøipravit pro hradecké dìti. žáci a žákynì 3.A a 3.B s p. uèitelkami

4 KAM PRO PASY A OBÈANSKÉ PRÙKAZY? Mìstský úøad Stod se jako jeden z povìøených úøadù pøipravuje na vydávání cestovních pasù se strojovì èitelnými údaji a s nosièem dat s biometrickými údaji, tzv. E - pasy. Tyto pasy se obèanùm starším 5 let zaènou vydávat od 1. záøí Z dùvodu realizace tohoto projektu EU bylo na MìÚ Stod vybudováno speciální pracovištì, kde se tyto pasy budou vydávat a proto došlo k pøestìhování pracovištì správních agend - cestovních dokladù, obèanských prùkazù a evidence obyvatel do ulice Sokolské 566 ve Stodì. O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji bude možné nyní v ÈR požádat jen u obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle místa trvalého pobytu obèana a u tohoto úøadu ho rovnìž pøevzít. Nový E - pas bude vydáván z dùvodu zvýšení bezpeènosti. Je ještì lépe chránìn pøed pokusy o padìlání a zneužití než dosavadní pas a svými strojovì èitelnými údaji umožní snadnìjší kontrolu na hranicích. Prvním èlenem EU, který E - pasy skuteènì zavedl, bylo Nìmecko. Zahájení realizace vydávání tìchto pasù u nás je stanoveno Naøízením Rady (ES) è. 2252/2004 na 28. srpen Klášterní dvùr GIGANT ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza a Mìstem Stod Vás zvou na EURODVÙR, který se koná 16. záøí 2006 v areálu klášterního dvora GIGANT v Záluží u Stoda Máte možnost navštívit prezentace jednotlivých mìst a obcí Mikroregionu Radbuza V kulturním programu uvidíte: 12:00 Folklorní soubor z Mrákova 13:20 Moravská cimbálová muzika 14:40 Taneèní orchestr New Style se svìtovými melodiemi 15:45 Chodská Vlna 16:45 Okénko talentù (prostor pro pìvecké talenty regionu) 18:00 Koncert kapely ÈECHOMOR 19:15 Lidová zábava, doprovází tan. orchestr New Style Dále uvidíte auto a moto salon, pøehlídku veteránù, využijete atrakce pro dìti. Bohaté obèerstvení je samozøejmostí. Celodenní vstupenka 200,- Kè. Pøedprodej vstupenek od na MKS ve Stodì (stodská radnice). Pøátelské utkání mezi Amforou a Starou gardou Stoda se konalo Amfora pøijela se sestavou plnou známých tváøí a možná i díky tomu vyhrála zaslouženì 7 : 3. Tøi góly vsítil atletický mistr svìta Roman Šebrle. No uznejte sami - koho z hráèù byste si "dovolili" pøipravit o míè a dát gól?! Na kafíèku s... Tentokrát jsem si pro popovídání vybral Ivana KORCE, který žije a pracuje v klášterním dvoøe Gigant v Záluží. Sedíme tedy venku pøed nádhernì opravenou budovou, od nás se nechají hladit dva labradoøi a dvì koèky, popíjíme kávu a pøipravujeme spoleènì scénáø jedné velké akce, která nás èeká v záøí - EURODVÙR. Slovo dalo slovo a tady je náš rozhovor. Ty nepocházíš tady odtud, že ne? Ne já jsem Severoèech, narodil jsem se a jako dítì jsem žil v Novém Boru. Na vojnu jsem pak narukoval do Jihlavy, tam jsem potom zùstal, založil rodinu a pracoval. Jak se to tak stane, že osud takového severoèecha "prskne" do Záluží? Tenhle dùm patøil pùvodnì prarodièùm manželky. V roce 1992 nám byl vrácen v restituci a od té doby tady pracujeme na jeho obnovì. Než nám byl dvùr Gigant vrácen, patøil Státnímu statku Stod, a já si pøesnì pamatuji na první okamžik, když jsme sem pøijeli a vidìli ty ruiny. Hrùza. Pøesto jsem si øekl, že pøesnì tady chci žít a pracovat. Dvùr Gigant, tento název sis vymyslel Ty? Ale vùbec ne. Ten jsem pøevzal od památkáøù a vlastnì nikdo neví, kdo jej poprvé použil. Já jsem tì ale pøerušil, pokraèuj dál. Když jsme sem tedy pøijeli, zaèali jsme opravovat nejprve všechny støechy. Vrcholem je, že se nám podaøilo dostat dvùr do programu záchrany architektonického dìdictví. V roce 2001 jsme potom natrvalo opustili Jihlavu a pøestìhovali se sem. Tìch uplynulých ètrnáct let je hlavnì investování a práce rodiny a samozøejmì jejích pøátel. Co vlastnì teï dìláš? No, hlavní zdroj obživy je teï zemìdìlství, takže se vìnujeme nejvíce tomu. To ale u nás øídí mùj syn, který se musel pøekvalifikovat z ekonoma na zemìdìlce. Já tak mám èas vìnovat se dalšímu podnikání, zejména v cestovním ruchu a kultuøe. Veøejnost Tì zná jako poøadatele velkého festivalu Gigantfest. Jaký je ale Tvùj nejvìtší sen? Nejvìtším snem je dát dvùr dohromady. To, co máme za sebou je tak 50% toho, jaké by to tu mìlo být. A chtìl bych to stihnout ještì v rozumném èasovém horizontu, ne až mi bude 80. Možná to bude vypadat jako fráze, ale tahle práce je opravdu moje láska. Pøed tím, v Jihlavì, jsem byl øeditelem skláøského závodu, to byla také krásná práce, ale tahle je mnohem svobodnìjší. Tady vymýšlím, sním, možná fantazíruji, ale jen tím fantazírováním možná vznikne dobrá vìc. Mým pøáním je, aby do dvora našli cestu obèané, veøejnost. Proto kulturní akce, proto podnikání v cestovním ruchu. Já Ti pøeji, abys dál snil, aby Tì neopustili síly a abys mìl dál hodnì nápadù. Dìkuji za rozhovor. Ptal se Pavel Cích

5 KALENDÁØ KULTURNÍCH AKCÍ záøí - øíjen 2006 Kontakt: MKS Stod - tel.: Záøí Výstava obrazù Vìry Šalomové v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS Rozluèka s prázdninami hry, soutìže pro dìti a tradièní mopediáda na stadionu, zakonèené diskotékou, poøádá MKS a DDM od 14 hodin Kurz tance a spoleèenské výchovy pro zaèateèníky, zahájení v hodin v kulturním domì, poøádá MKS Eurodvùr - klášterní dvùr Gigant v Záluží u Stoda, setkání obèanù Mikroregionu Radbuza s odpoledním koncertem skupiny Èechomor a veèerní lidovou veselicí, poøádají: p. Korec, Mìsto Stod a Mikroregion Radbuza První prodloužená taneèního kursu od hodin v kult. domì, poøádá MKS. Øíjen Výstava obrazù Jaroslava Hankeho v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS Týden knihoven, zápisné na rok 2006 zdarma, amnestie na pozdì vrácené knihy, poøádá mìstská knihovna Vojta Kiïák Tomáško a Ríša Melichar, písnièkový poøad s kytarou v kulturním domì, poøádá MKS od 19 hodin Víkendové setkání s partnerskou obcí Èeská Ves, poøádá MKS a ZŠ Stod Závody do vrchu horských kol na Køížový vrch, poøádají MKS a Mikroregion Radbuza Vinný týden, besedy o vínì s ochutnávkou a hudbou na malém sále kulturního domu, poøádá MKS Taneèní zábava v kulturním domì, poøádá p. Teršl Druhá prodloužená taneèního kursu od hodin v kulturním domì, poøádá MKS. Dùm dìtí a mládeže Stod Vás zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ od do hod. podáváme informace o zájmových útvarech pro tento školní rok vydáváme pøihlášky, prohlídka DDM pøijïte si vyrobit malièkost pro radost informace na tel: Jako každý rok je i letos pro Vás pøipravena Nabídka zájmových útvarù, kterou najdete ve svých schránkách. Dìti nabídku obdrží také v základní škole. Dùm dìtí a mládeže poøádá i nepravidelné akce o víkendech. Pravidelnì Vás o tìchto akcích informujeme na našich internetových stránkách nebo na našich reklamních plochách. Nástìnky jsou ve všech základních školách ve Stodì, na námìstí èi v prostorách DDM Stod. Každý mìsíc vydáváme aktuální nabídku všech pøipravovaných akcí. OTVÍRACÍ DOBA V DDM Pondìlí - pátek hod. Kluby Oceán a Sluníèko, Déèko otevøeny pro dìti od pondìlí (v pondìlí 4.9. otevøeno již od hod.) Bìžný provoz klubù hodin Z PØIPRAVOVANÝCH AKCÍ DDM: Keramika pro každého hod. dílna otevøena zdarma Konec záøí - Záøijový aerobik - sobotní ètyøhodinové cvièení v hale s nìkolika lektory, rùzné formy cvièení - sledujte plakáty pøihlášky pøedem Drakiáda hod., ráno výroba drakù hod Plavání Plzeò Slovany Malování na hedvábí Mateøské centrum MáJa zahajuje svoji èinnost v pondìlí od 9 hodin Mateøské centrum je otevøeno pro všechny zájemce - maminky na mateøské dovolené, babièky, chùvy, tatínky U nás jsou dìti vítány. Pøijïte si vypít kávu, zapojit se do èinnosti, nabídnout své zkušenosti jiným maminkám. Pøedbìžnì jsme pro Vás pøipravili tento program: PONDÌLÍ: otevøeno od 9-12 hod. - potlach v klubech POZOR v pondìlí je Cvièení rodièù a dìtí v hale od 17 hod. Všichni èlenové MC budou mít na toto cvièení slevu. STØEDA: otevøeno od hod. - od hod. do hod. tancování a cvièení s pohádkou - dìtièky od jednoho roku ÈTVRTEK: otevøeno od hod. - od do hod. Èáry máry - výtvarná èinnosti pro dìti od dvou let Pokud se nechcete zúèastnit nabízených èinností mùžete s dìtmi zùstávat v klubech. Vaše nápady a námìty na èinnosti, provoz MC jsou vítány. Neváhejte a navrhnìte je. Mateøské centrum je pøedevším pro maminky. Jaké si centrum vytvoøíte, takové ho budete mít. Maminky, které by se chtìly aktivnì zapojit do této èinnosti, prosím ozvìte se kdykoli na tel. do DDM nebo na mob: /Lenka/ Z DOMU DÌTÍ Vážení pøíznivci, úèastníci zájmových útvarù Domu dìtí a mládeže ve Stodì,vítám Vás v novém školním roce a dìkuji za pozornost, kterou vìnujete našemu zaøízení. Dennì se snažíme nabídnout všem zájemcùm široké spektrum využití a trávení volného èasu. Chceme, aby Dùm dìtí a mládeže byl místem pøíjemných zážitkù, místem formování opravdových pøátelství a pedagogové a vedoucí byli tìmi, na které budou dìti rády vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici. Naše zaøízení je otevøeno nejen dìtem a mládeži. Své zájmy u nás mohou rozvíjet dospìlí i celé rodiny. V letošním školním roce otvíráme jako novinku Mateøské centrum MáJa, které nabídne alternativu trávení volného èasu maminkám na mateøské dovolené a jejich malým dìtem. Jsme hrdí na to, že jsme se v posledních letech stali jedním z center dìní v našem mìstì. Dìkuji za velkou podporu, které se nám dostává ze strany mìsta Stod. Cením si a chci také podìkovat vedení základní a mateøské školy za výbornou spolupráci s naším zaøízením. Pøeji vám úspìšný školní rok 2006/2007, vstøícné uèitele, vedoucí. Roman Kubìna øeditel DDM Stod O tom, jaké je to být hercem a co všechno pøi své herecké profesi zažili vyprávìli posluchaèùm poutavì manželé Kikinèukovi v kulturním domì. KOUPÍM zahradu nebo stavební parcelu cca m 2 pro stavbu pøízemního montovaného RD. Pøedpokládaná maximální zastavìná plocha 100 m 2 Nejradìji Stod nebo Chotìšov.!!! SPÌCHÁ!!! TEL NOVÌ NABÍZÍME ROZŠÍØENÍ SLUŽEB V SOLÁRIUM CAFÉ: SOLÁRIUM PEDIKÙRA + MASÁŽE NOHOU MANIKÙRA + MASÁŽE RUKOU P-SHINE NEHTOVÁ MODELÁŽ KDE: Domažlická 220 (za mostem) STOD KONTAKT A INFO: Webeková Daniela Dne pátek se koná II. roèník NOÈNÍHO ZÁVODU BABYLON NIGHT BIKE na horských kolech (MTB) v okolí Babylonu u Domažlic START V 21 HODIN PREZENTACE OD 18 HOHIN Obèerstvení zajištìno POU... O dobrou zábavu se ve veèerních pøedpouových hodinách v areálu letního kina starala hudba NEW STYL z Blovic.

6 Veèer pro klášter Chotìšov IV. Dlouhodobé a vytrvalé snahy dobrovolníkù a neziskových organizací v chotìšovském klášteøe pøinášejí zasloužené výsledky. O tom jsme se mohli pøesvìdèit bìhem benefièní akce s názvem Veèer pro klášter Chotìšov IV., která probìhla v sobotu 5. srpna Stále vzrùstající zájem o tuto velkolepou barokní památku dosvìdèuje poèet návštìvníkù i pøízeò èestných hostù, kteøí toto sobotní odpoledne vìnovali klášteru. Již po druhé tuto akci zaštítil a osobnì navštívil senátor Parlamentu Èeské republiky Ing. Jiøí Šneberger. Záštitu letos pøevzala také námìstkynì hejtmana Plzeòského kraje Mgr. Olga Kalèíková. Na zahájení této kulturní události rovnìž vystoupil generální øeditel Národního památkového ústavu Mgr. Tomáš Hájek, Dr. a starosta Chotìšova Mgr. Èenìk Smetana. Z dalších významných hostù byli pøítomni senátor MUDr. Richard Sequens, Ph.D., øeditelka Národního památkového ústavu v Plzni Bc. Alena Svobodová a další èestní hosté. Pøi úvodní bitvì, kdy jiskøení meèù, létající šípy a ohlušující výstøely z dìl nám pøipomnìli obléhání a dobití kláštera vojsky husitù, se nám pøedstavily skupiny historického šermu EQUITES Coronae Carolinae, Plzeòští støelci, Sirotci ze Strakonic a skupina Panteleon. Tradiènì zaplnìný klášterní kostel Nejsvìtìjšího srdce Pánì pøivítal Ing. arch. Jana Soukupa a jeho poutavou pøednášku o historickém vývoji kláštera, doplnìnou o nejnovìjší fotografie z právì nedávno vyklizených prostor kanalizaèních štol a velké prevétové komory. Právì vyklízení zasypaných a nepropustných èástí odvodòovacího systému kláštera si vzala za úkol skupina dobrovolníkù z obèanského sdružení Chotìšovská vlna, která benefièní akci Veèer pro klášter Chotìšov IV. pøipravila. Mladí lidé z Plznì a okolí ve vìku let již od 28. èervence 2006 v klášteøe bezplatnì pracovali na rùzných pracích pøi údržbì kláštera a jeho okolí. Za pomocí køovinoøezu zakoupeného z výtìžku ze vstupného loòské akce jsme vysekali rajský dvùr konventu a èásti okolních zahrad. Pøi vyklízecích pracích, na kterých se podílelo celkem deset brigádníkù po dobu 5 dnù, jsme vyvezli 461 koleèek stavebního rumu a sedimentu. Tyto práce umožní pøístup k narušeným èástem odvodòovacích štol v podzemí a po jejich opravì budou tyto prostory napojeny na kdysi funkèní a dùmyslný systém kanálù a odvodòovacích štol. V jižní zahradì kláštera se divákùm pøedstavilo nìkolik plzeòských hudebních skupin a všechny kapely se vzdaly svého honoráøe ve prospìch této benefièní akce. I když déš se v odpoledních hodinách nevyhnul ani chotìšovskému klášteru, poèet návštìvníkù stále narùstal a celkem se prodalo rekordních 1324 vstupenek. Na pódiu se pøedstavily skupiny Poitín, Neboysa, Slepá kolej a Žerzej. Ve veèerních hodinách vystoupila v kostele skupina Light Soul Peace z Kutné Hory a za svitu louèí a svící jsme mohli shlédnout a vyslechnout úchvatnou hudbu i tanec v podání Lucie Nosové, Dušana Lapáèka a Míry Balána. Letošní novinku - oživené prohlídky kláštera mám nastudovali èlenové Dramatického kroužku nízkoprahového klubu Vzduch-loï Salesiánského støediska mládeže Plzeò pod vedením Ilony Hartmannové. Toto amatérské pøedstavení se shledalo se znaèným zájmem návštìvníkù a provádìt stoèlennou výpravu hodinovým prohlídkovým okruhem byl jistì nároèný úkol. Èást oživených prohlídek a dobovou hudbu nacvièili a pøedvedli sami dobrovolníci z obèanského sdružení Chotìšovská vlna. Naše podìkování si zaslouží nìkolik organizací a dobrovolníkù, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskuteènit: Salesiánské støedisko mládeže Plzeò, Krizová služba DIE- CÉZNÍ CHARITA PLZEÒ, obèanské sdružení Klášter Chotìšov, Osvìtová beseda Chotìšov a mnoho dalších. Akce Veèer pro klášter Chotìšov IV. se uskuteènila za finanèní podpory Plzeòského kraje. Mediálnì tuto akci podpoøili Èeský rozhlas Plzeò a Rádio Šumava. Ze vstupného (80 160,- Kè) bude poskytnut pøíspìvek ve výši 12% (9 620,- Kè) ve prospìch výstavy "Amatérský Chotìšov" poøadatel Osvìtová beseda Chotìšov. Další èást ze vstupného bude po odeètení nákladù na akci rozdìlena na tøetiny. Èást pøipadne na nákup náøadí pro údržbu klášterních zahrad, druhou èást penìz využijeme na pokrytí provozních nákladù našeho sdružení a poslední tøetina poslouží na zaplacení stravy pro brigádníky, kteøí tu pracovali a kteøí také celou akci pøipravili. A tak nezbývá než se tìšit, co zajímavého a pøekvapivého pøipraví pro návštìvníky obèanské sdružení Chotìšovská vlna v pøíštím roce, kdy probìhne již páté pokraèování benefièní akce ve prospìch chotìšovského kláštera VEÈER PRO KLÁŠTER CHOTÌŠOV V. dne 4. srpna Stanislav Tomanec (pøedseda obèanského sdružení Chotìšovská vlna). Na obrázku je studie nového bytového domu, který bude stát na místì bývalé "Obnovy". Køížový vrch Pokud jste v nedìli 6. srpna sledovali v televizi Toulavou kameru, mohli jste vidìt reportáž o Køížovém vrchu. Tìm, kteøí to nevidìli, ale rádi by se podívali, doporuèujeme stránky kde si je možno zpìtnì tento i jiné programy prohlédnout. Odvysílání poøadu se pøíznivì projevilo na zvýšené návštìvnosti tohoto zajímavého turistického cíle. A co je na "Køižáku" nového? Bìhem èervence se podaøilo opravit obvodový vìnec nad kostelem, takže se dále nebude narušovat zdivo. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že nìkteré z lip, které byly letos vysazeny jako náhrada za pokácené stromy, nepøežily èervencová vedra. KOMUNÁLNÍ ODPAD STODSKÉ LISTY vydává mìsto Stod. Redakèní rada: D. Myslíková, L. Jungbauer, H. Krausová. Kontaktní adresa: MìÚ Stod, ÈSA 294, Stod, tel Odpovìdný redaktor D. Myslíková. Registrováno OÚ Plzeò-jih /95. Pøíspìvky jsou bezplatné, honoráøe nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí. Tisk a graf. úprava Dail spol. s r.o. Domažlice tel

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

LISTY. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Noc s Andersenem. Vydává město Stod OZNAMUJE

LISTY. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Noc s Andersenem. Vydává město Stod OZNAMUJE STODSKÉ LISTY Volby do Parlamentu ÈR Stod pomohl pøi povodních Noc s Andersenem Co se dìlo v ISŠaU Na kafíèku s... Mìstys Stod až farnost Stod 1315-1690 Vydává město Stod Vítìz Stodské školní florbalové

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str.,. duben 04 Mohlo by Vás zajímat - Moravské enklávy ve Slezsku Vite o tom, že patøily do roku 98 mezi tzv. Moravské enklávy ve Slezsku? (bez osady Pøerovce, ale s malou èástí

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ OCENÌNÍ STAROSTY POSLEDNÍ VÝJEZD HASIÈÙ TATRA V NÌMECKU UKONÈENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2013 NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Pøivadìè k R35 z Moravské Tøebové zatím nepovede

Pøivadìè k R35 z Moravské Tøebové zatím nepovede Z Á Ø Í 2 0 0 8 Trasa R35 je jasná. Pardubický kraj schválil na svém únorovém zasedání letošního roku jižní variantu. Cílem tohoto investièního zámìru je výstavba ètyøpruhové rychlostní silnice, urèené

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz ČERVEN 2005 Ohlédnutí za kvìtnovými oslavami Když Zastupitelstvo mìsta dne 23. 6. 2003 schválilo vìcný zámìr

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více