LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod"

Transkript

1 STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo 6 / 2006 Roèník XI. ZDARMA O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí Starosta mìsta Stod podle 29 odst. 1 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù.. OZNAMUJE 1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní: dne od 14,00 hod. do 22,00 hodin a dne od 8,00 hod. do 14,00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku è.1 - budova MìÚ Stod zasedací místnost- nám. ÈSA 294 je volební místnost v 1. patøe - zasedací místnost pro volièe bydlící : Baarova Èapkova Jiráskova Komenského nám. Krandova Krátká Mládežnická Nábøežní Nádražní Nám. ÈSA Plzeòská Pøíèní Strojnická Šafaøíkova U Elektrárny V Lukách K Hájeèku Hasièi se doèkali Hodnì vody proteklo v Radbuze kolem hasièské zbrojnice, než se splnilo pøání našich hasièù. V garáži stojí novotou vonící zásahové vozidlo MAN, které se rázem stalo jejich chloubou a miláèkem. Musíme však pøiznat, že bylo tìžké louèení se starou LIAZKOU, která jim mnoho let spolehlivì sloužila. Vìøme, že pomùže i dobrovolným hasièùm v obci Troubky, tolik postižené povodnìmi v roce Po tìchto nièivých povodních si stát uvìdomil, že bez dobrovolných hasièù to prostì nepùjde, a zaèal uvolòovat finanèní prostøedky zamìøené hlavnì na novou techniku. Mìstu se podaøilo získat dotaci 2 miliony korun z ministerstva vnitra a jedním milionem na nákup vozidla pøispìl Plzeòský kraj. Cena nového auta ve volebním okrsku è. 2 - kulturní dùm Stod - Nádražní 722, je volební místnost ve malém sále KD pro volièe bydlící : B. Nìmcové Dìlnická Hradecká Kotovická Luèní Sokolská Støíbrská Tyršova U Cihelny Rolnická ve volebním okrsku è. 3 - Základní škola a mateøská škola Stod - Domažlická 237 je volební místnost v uèebnì v pøízemí pro volièe bydlící : 28. øíjna Alšova Bezruèova Domažlická Družstevní Jungmannova Kostelní Kpt. Kudlièe Musejní Na Jízdárnì Na Vršíèku Nová Ostrovní Palackého Polní Revoluèní Riegrova Støelická Šeøíková U Radbuzy Úzká Vrabinská Zahradní Žižkova Klostermannova ve volebním okrsku è.4 - Lelov je volební místnost v sále Mysliveckého sdružení Stod, Lelov, èp. 2 pro volièe bydlící: v Lelovì 3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky) popøípadì státní obèanství státu, jehož obèané jsou oprávnìni volit na území Èeské republiky. Neprokáže-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožnìno. 4. Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Ve Stodì dne Lubomír Jungbauer starosta mìsta však vyšplhala na 5,7 milionu korun. Radnice tak musela sáhnout hloubìji do mìstské pokladny, než poèítala v rozpoètu. Popøejme dobrovolným hasièùm mnoho zdaru pøi jejich záslužné práci. Povodeò se stále projevuje Je všeobecnì známo, že øeka Radbuza bìhem vìkù nìkolikrát mìnila koryto. To že na bývalém øeèišti stojí èást mateøské školky a nové DPS ví však málokdo. Montovaná budova MŠ je postavena na solidnì provedené základové desce. Vlivem rychlého vzestupu a poklesu spodních vod pøi povodni v roce 2002 ale dochází postupnì k propadávání terénu na nìkterých pozemcích kolem školky. Došlo tak k obnažení základù v severní èásti budovy. Pracovníci údržby mìsta postupnì opravují propadlé terasy. Problém se nevyhnul ani nìkterým soukromým nemovitostem, kde dochází k praskání zdí. Stejný problém se spodní vodou se projevuje i na místním høbitovì, kde došlo k poškození øady náhrobkù.

2 Výstava loutek O tom, že loutky mohou být stejnì velké nebo dokonce vìtší než dìti se pøesvìdèili malí návštìvníci výstavy loutek v zasedací síni radnice. Celá výstava se setkala s mimoøádným ohlasem zejména u tìch nejmenších návštìvníkù. A co se jim líbilo nejvíc? No pøece èerti!! Nová podlaha ve sportovní hale O havarijním stavu podlahy v hale na stadionu jsme vás již informovali. Mìstu se podaøilo zajistit dotaci z ministerstva školství ve výši korun, a proto se mohla rozbìhnout oprava podlahy již v èervenci na plné obrátky. Sportovní hala bude rovnìž vybavena nìkterými novými zaøízeními - napø. jiným typem košù na basketbal. Podle prohlášení odborníkù by nová podlaha mìla vydržet provoz haly mnohem déle než pøedcházející, která byla ne zrovna kvalitnì položena. Sprejeøi øádili Øada z nás si myslela, že srejerství v našem mìstì je již vyøešená záležitost.že tomu tak není nás pøesvìdèili vandalové, kteøí si na nových fasádách vyjadøují svùj životní postoj - jak sami øíkají. S tím ale žádný rozumný èlovìk nemùže souhlasit. Oprava fasády nemovitosti dnes pøijde na nìkolik desítek tisíc korun a jistì každého postiženého poøádnì naštve. V minulých dnech tak byly postiženy nìkteré soukromé nemovitosti na námìstí, autobusová zastávka a novì opravená zeï u Špitální kaple. Znovu vyzýváme obèany, pokud jsou svìdky tohoto vandalství, aby neprodlenì informovali místní oddìlení policie ÈR, která øádìní sprejerù vyšetøuje. Sekaèky a hluk V minulých dnech se na pøedstavitele mìsta obrátil tisk s dotazem, zda ve Stodì existuje vyhláška mìsta upravující používání sekaèek, pil a køovinoøezù. Je pravda, že v nìkterých mìstech je tento problém tak velký, že se musí øešit vyhláškou. Ve Stodì je prozatím tento druh stížností z øad obèanù minimální. Pøesto upozoròujeme obèany, že je naprosto nevhodné používat tyto stroje v dobì, kdy ostatní sousedé využívají klidu k odpoèinku. Jsou to zvláštì ranní hodiny v sobotu a nedìli. Buïme k sobì ohleduplní! Výstavba kanalizace Pøi sestavování harmonogramu výstavby kanalizace bylo v letošním roce poèítáno i s ulicemi Kostelní, Revoluèní a na nì navazující ulice. Kostelní i Revoluèní ulice je v majetku Plzeòského kraje, který v letošním rozpoètu nenašel dostatek prostøedkù na kompletní rekonstrukci povrchù. Bylo proto nutné pøesunout výstavbu kanalizace v tìchto ulicích do roku Namísto toho probìhne stavba kanalizace v ulicích Šeøíkova, Polní, Nová a Zahradní. V srpnu probìhlo pøedbìžné pøedání staveništì pro Domažlickou ulici. Technici mìsta budou postupnì seznamovat obèany ulic, kde se bude stavìt, s postupem výstavby pøípojek k jednotlivým nemovitostem. "Stopovaèka" pro MŠ V úterý dne 13. èervna pøipravili pod vedením paní uèitelky Nové a Zajíèkové žáci osmých tøíd, kteøí se nezúèastnili poznávacího zájezdu do Chorvatska, zábavné dopoledne pro dìti stodské mateøské školy. První úkoly zaèaly dìti plnit už na zahradì MŠ a poté se vydaly na vyznaèenou trasu, která vedla kolem øeky, za stadion a konèila na zahradì ZŠ. Cestou dìti plnily další úkoly, za nìž byly odmìnìny bonbónem, u požární zbrojnice dokonce prohlídkou hasièských aut (touto cestou bychom chtìli ještì jednou podìkovat panu Sejpkovi za ochotu a obìtavost pøi realizaci této akce). Na školním pozemku si dìti u táborového ohnì upekly párky, obèerstvily se, zhlédly ukázky práce se psy, vítìzové soutìže obdrželi medaile a nakonec se všichni rozbìhli po školním pozemku najít ukrytý poklad. Z nìj mìly dìti asi nejvìtší radost, vždy v nìm našly hraèky vìnované dìtmi ZŠ, balónky, obrázky a další dárky. A protože se vyvedlo i poèasí, strávily dìti MŠ a ZŠ spoleènì pøíjemné dopoledne. Mgr. Jiøina Zajíèková Oprava ve školce Nìkteré problémy stavebního rázu v budovì mateøské školky dìlají radnici velké starosti. Každým rokem se do provozních oprav školky investuje mnoho set tisíc korun. Probìhla napøíklad oprava kotelny s výmìnou kotle, kompletnì byla vymìnìna všechna okna na západní stranì budovy za plastová, bylo postaveno dìtské høištì podle norem EU. V letošním roce se poèítalo se zahájením opravy rozvodù vody a topení. Díky špatné konstrukci topných kanálù bude však tato oprava tak èasovì nároèná, že bylo rozhodnuto pøesunout její provedení na období prázdnin roku Náklady na rekonstrukci pøesáhnou 1,5 mil. korun a radnice vìøí, že se jí podaøí získat dotaci. Na fotografii jsou pracovníci údržby mìsta pøi opravì teras školky Dodávka vody Naše mìsto spolu s obcí Chotìšov vzneslo požadavek vùèi dozorci stavby, který pøi stavbì kanalizace zastupuje Evropskou unii na možnost uložení rozvodù vody do jednoho výkopu spolu s kanalizací na tak zvanou "lavièku". Po rezolutním zamítnutí tohoto øešení byl navržen systém soubìžného výkopu. To je však pro nás nevýhodné, protože se tak ztrácí úspora finanèních prostøedkù jednoho výkopu s následnou úpravou povrchu. Pokud se podaøí získat dotaci z ministerstva zemìdìlství na rok 2007/2008 bude se voda postupnì rozvádìt s prioritou ulic, kde je stálý nedostatek pitné vody. Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU Stod - Z trestného èinu krádeže je podezøelý jednadvacetiletý mladík z Dobøan. Policisté zjistili, že mladý muž natankoval na benzínové èerpací stanici ve Stodì témìø osmnáct litrù benzínu do automobilu Honda Prelude a z místa ujel bez zaplacení. Zpùsobená škoda èiní pìt set korun. Chotìšov - S osobním automobilem Opel jel po silnici z Dobøan na Chotìšov osmadvacetiletý øidiè z Nìmecka. Do jízdní dráhy mu náhle z levého pøíkopu skoèila srna. Øidiè nedokázal srážce se zvìøí zabránit. Pøi dopravní nehodì nedošlo ke zranìní øidièe, ovšem srna byla následkem støetu usmrcena. Hmotná škoda èiní jednatøicet tisíc korun. Chotìšov - Do rodinného domku v Havlíèkovì ulici se vloupal zatím neznámý chmaták. Na verandì rozbil okno a následnì vlezl do objektu. V obývacím pokoji prohledal skøíò, v kuchyni dámskou kabelku, ale žádné vìci neodcizil. Rozbitím sklenìné výplnì okna zpùsobil pìtašedesátiletému majiteli škodu tøista korun. Pátrání po pachateli pokraèuje. Jižní Plzeòsko - Policisté okresního øeditelství Plzeò-jih zaznamenali poslední dobou nárùst pøípadù vloupání do rodinných domù, bytù a sklepù. V souvislosti s nárùstem této trestné èinnosti policisté doporuèují obèanùm, aby si svoje objekty øádnì uzamykali celodennì. Do domu nepouštìjte cizí osoby, sledujte pohyb neznámých lidí. V pøípadì, že již dojde k vloupání do vašeho objektu, nevstupujte dovnitø, a nedojde k poškození pøípadných stop, které po sobì pachatel zanechal. Pokud svùj byt èi rodinný dùm opouštíte na delší dobu za úèelem dovolené, nezatahujte žaluzie, neponechávejte pootevøená okna. Je vhodné domluvit se sousedy èi pøíbuznými, aby Vám vybírali poštovní schránku. Pøi jakémkoliv podezøení okamžitì kontaktujte policii na bezplatné lince 158. Hradec - Na koupališti v obci Hradec zmizela ètyøiaètyøicetiletému muži a jeho pøítelkyni horská jízdní kola. Ti odstavili kola do stojanu proti prodejnímu stánku a vydali se na procházku kolem lomu. Jízdní kola ovšem ponechali bez dozoru a neuzamèená. Po návratu z procházky zjistili, že obì kola odcizil neznámý pachatel. Policisté apelují na obèany, kteøí se jdou vykoupat k rybníkùm a na koupalištì, aby si svoje cennosti- penìženky, platební karty, doklady, mobilní telefony, šperky a další vìci, radìji ponechali doma. Zlodìji èekají na okamžik, kdy vìci ponecháte bez dozoru, aby se jich zmocnili. Stod - Do rodinného domku v Hradecké ulici se vloupal neznámý pachatel. Bez použití násilí si otevøel okno na toaletu a vnikl dovnitø. Z místa si odnesl osm tisíc korun na hotovosti, zlaté šperky v hodnotì pìt tisíc korun a pánské hodinky. Dvaašedesátiletý majitel odhadl hmotnou škodu na ètrnáct tisíc korun. Po zlodìji policisté stále pátrají. Stod - Kolem pùl šesté veèer zastavila policejní hlídka u benzínové èerpací stanice osobní motorové vozidlo VW Golf. Pøi kontrole policisté zjistili, že padesátiletý øidiè z Domažlicka nevlastní øidièský prùkaz. Muži bylo ve zkráceném pøípravném øízení sdìleno podezøení z trestného èinu øízení motorového vozidla bez øidièského oprávnìní.

3 Poznávací zájezd do Chorvatska Ve dnech se 48 žákù osmých tøíd se svými pedagogy panem Radou, paní uèitelkou Mlezivovou a Rážovou zúèastnili poznávacího zájezdu do oklolí Puly- mìsteèka Štinjan. Doprovázela je paní MUDr. Rumanová, paní Šatrová a Fišerová.Celému pobytu pøálo sluneèné poèasí, které úèastníci využili nejen ke slunìní a koupání v moøi, ale také k výletùm do starobylé Puly a nedalekého mìsta Rovinj. Nechybìl ani výlet lodí, kde si odvážnìjší mohli vyzkoušet práci s kormidlem.nezapomenutelným zážitkem byla návštìva jeskynì Postojske Jamy. Zajímavý prožitek si odnesli z noèního výletu do blízského pøístavu, žijícího pøímoøským a obchodním životem.na tento zájezd budeme všichni pøi prohlížení pohlednic a suvenýrù rádi vzpomínat. Mgr. Alena Mlezivová Z HISTORIE STODA: MLÝN-KOSTEL-CHUDOBINEC V roce 1556 získal mlynáø Jakub Suchý od obce stavební pozemek a také pole u Merklínky, aby zde vybudoval mlýn. Suchý svùj plán v krátké dobì uskuteènil a položil tak základní kámen k panskému mlýnu. Pøi pøidìlování stavebního pozemku si obec vyhradila právo na pøednostní koupi mlýna. Pokud by tedy majitel chtìl mlýn prodat, musel by ho nejdøíve nabídnout obci. V roce 1563 mlýn skuteènì pøechází do majetku obce, což vysvìtluje, proè byl døíve oznaèován jako Obecní mlýn. Velkou dùležitost mìlo také zøízení vlastního kostela. Své køesanské povinnosti museli Stodští vykonávat v Chotìšovì, nebo Stod spadal pod tamìjší faru. Spolu s nárùstem poètu obyvatel obce se však zvyšovala jejich touha moci se k Bohu obracet ve vlastním svatostánku. Klášter toto pøání vyslyšel a tak byl v roce 1567 pøi 26. proboštu Haslerovi postaven kostel svaté Máøí Magdalény. Na vyvýšeninì vpravo od Radbuzy stávala odnepamìti kaplièka zasvìcená Máøí Magdalénì. Na tomto místì mìl tedy vzniknout i kostel, tak aby odtud jako symbol katolické víry shlížel na údolí Radbuzy. Nový kostel byl 25 metrù dlouhý a 9,5 metru široký. Presbytáø mìl gotické klenutí, loï byla nízká a obložená pouze prkenným stropem. Hlavní oltáø byl zasvìcen Sv. Máøí Magdalénì. Postranní oltáøe vznikly na poèest utrpení Panny Marie a na poèest svatého archandìla Michaela. Ètvrtý oltáø v pøistavìné kapli byl vìnován Svatému Václavu. 20. srpna 1567 byl kostel vysvìcen pražským arcibiskupem Antonínem, i nadále však jako filiální kostel spadal pod farní kostel v Chotìšovì, odkud byla každou tøetí nedìli a o významných svátcích sloužena mše. V roce 1570 probošt Hasler pokøtil za podpory obce zvon, který se dochoval dodnes. Krátce nato se mlynáø Paul, tehdejší majitel panského mlýna, rozhodl stodskému svatostánku poskytnout dar. V roce 1573 tedy ve své závìti uvedl, že po své smrti vìnuje pùlku mlýna filiálnímu kostelu Máøí Magda- Na konci èervna probìhlo slavnostní vyøazení žákù devátých tøíd, kteøí se letos louèili se stodskou základní školou. Pøi vyøazení nechybìli rodièe, byl pøítomen starosta mìsta a uèitelský sbor v èele s øeditelkou Mgr. Vìrou Fichtlovou. I my pøejeme bývalým deváákùm od nového školního roku mnoho štìstí v jejich budoucích školách. lény. Tento svùj dar svìøil pod ochranu probošta Haslera. Faráø Köpl, místní historik, vyslovil na základì svých podrobných výzkumù oprávnìnou domnìnku, že tento dar byl pøeveden na peníze a výtìžek byl pak vložen do kostelní pokladny a tvoøil tak základ stodského církevního jmìní. Ve stejném roce 1573 postavil mlynáø Václav Lhota nový mlýn, který byl èasto oznaèován jako "Senecký". Proè získal právì toto oznaèení není možné pøesnì zjistit. Jisté je však to, že tehdy ve Stodì žil statkáø tohoto jména. Jako pøíklad poplatkù, jež majitelé pozemkù museli odvádìt vrchnosti, je možné uvést, že majitel nového mlýna každoroènì klášteru odevzdával dìdický úrok z jedné a pùl kopy a obci odvádìl kromì jedné a pùl kopy míšeòských grošù také dvì libry vosku. Jen krátkou dobu byl nový mlýn majetkem rodu Lhotských. Již v roce 1611 zemøel poslední majitel Heinrich Lhota a nezanechal po sobì žádné dìdice a také žádnou závì. Mlýn poté pøešel do majetku kláštera, v nìmž zùstal až do jeho zrušení v roce Jelikož klášter tímto zpùsobem rozšíøil svùj majetek ve Stodì, chtìl aby z toho nìjaký prospìch vytìžili i sami Stodští. Tøicátý probošt Ruderisch byl mužem, jež ve svém dobrém srdci choval velkou pøízeò ke svým chudým poddaným. Pohánìn touto láskou, nechal v roce 1610 ve Stodì vybudovat chudobinec, který sestával z obytné budovy a kaplièky. Vìnováním 2000 tolarù se postaral o financování chudobince a také mu zajistil každoroèní dodávkou døeva. Správu ponechal sobì a svým nástupcùm. Kromì toho si vyprosil pro toto zøízení ochranu Svaté stolice v Øímì, v jejímž èele byl papež Pavel V. Založením chudobince, jež posloužil mnoha generacím, tímto ryzím katolickým, sociálním skutkem, jež byl dùkazem køesanské lásky k bližnímu, si chotìšovský klášter vydobyl v historii našeho mìsta èestné místo. z nìmeckého originálu pøeložila Milada Vlachová ZÁJEZD pro milovníky dechovky V sobotu 7. øíjna se v Sazka Arénì v Praze koná velký koncert dechových kapel. Celkem vystoupí 16 v souèasné dobì nejžádanìjších kapel Èech a Moravy, zástupcù jednotlivých krajù. Vystoupení takového poètu nejznámìjších kapel z celé ÈR na jediném pódiu v jednom dni se ještì nikdy neuskuteènilo! Pùjde o obrovský kulturnì-hudební zážitek a pøíjemnì strávený èas v nejvìtší a nejmodernìjší hale u nás. MKS ve Stodì bude na tuto akci rádo poøádat zájezd a zjišuje touto cestou zájem. Prosíme proto zájemce, aby se hlásili v kanceláøi MKS Stod na stodské radnici, kde získají bližší informace. Výše poplatku, která zahrnuje cenu vstupenky a dopravu do Prahy a zpìt, by se mìla pohybovat v rozmezí od 500,- do 700,- Kè (není to zrovna málo, ale jen ceny vstupenek v pøedprodeji se pohybují v hodnotách od 350,- do 550,- Kè). Pro úplnost doplòujeme seznam kapel, které vystoupí: ÚSTØEDNÍ HUDBA AÈR A POSÁDKOVÁ HUDBA PRA- HA, BABOUCI, PLZEÒSKÁ 12 (Jaroslav Tachovský), STRAHOVANKA, VALDAUFINKA, VEJVODOVA KAPELA, ŽATEÈANKA, BORŠIÈANKA, MORAVANKA, MISTØÍÒAN- KA, ŠOHAJKA, VALAŠKA, STØÍBRÒANKA, TÚFARANKA a ŽADOVJÁCI. A k tomu ještì 300 mažoretek! Do Prahy Vás zve MKS Stod. Jak se zrodilo pøátelství Byl zaèátek jara a tøeáci ZŠ Stod se zaèali chystat na plavecký výcvik. Také ve škole v Hradci se nezahálelo a žáci pøipravovaly své výbavièky na plavání. Plavání - to byl vlastnì poèátek toho, co stodské a hradecké dìti napoprvé spojilo.dìti si navzájem padly do oka a vzniklo nejedno pøátelství. My, tøeáci ze Stoda jsme byli velmi pøekvapeni, když nám od hradeckých kamarádù pøišla prima pozvánka na spoleèné sportovní dovádìní. Zahøálo nás to u srdce a zaèali jsme vymýšlet, jakými výrobky bychom naše hostitele mohli potìšit. S krabicemi výrobkù a chutí si poøádnì zasportovat jsme pak rázným krokem vykroèili do Hradce. Zde nás mile pøivítala paní øeditelka a zahájila sportovní dopoledne. Následovala prohlídka místní školy s odborným výkladem výøeèného žáèka a dìti mìly pøipraveno mnoho zajímavých soutìží. Stodští plnili nejrùznìjší úkoly a úsmìvy jim zdobily jejich opálené tváøe od ucha k uchu. Na závìr probìhl turnaj ve vybíjené. Není dùležité, kdo vyhrál, ale že všichni stateènì bojovali. Skvìlé dopoledne všem uteklo jako voda a nám nezbývalo, než za milé pozvání srdeènì podìkovat, pøedat malé dáreèky a naposledy se rozlouèit. Tak se zrodilo pøátelství mezi dvìma školami a stodským tøeákùm nezbývá nic jiného, než se nenechat zahanbit a v pøíštím školním roce nìco zajímavého pøipravit pro hradecké dìti. žáci a žákynì 3.A a 3.B s p. uèitelkami

4 KAM PRO PASY A OBÈANSKÉ PRÙKAZY? Mìstský úøad Stod se jako jeden z povìøených úøadù pøipravuje na vydávání cestovních pasù se strojovì èitelnými údaji a s nosièem dat s biometrickými údaji, tzv. E - pasy. Tyto pasy se obèanùm starším 5 let zaènou vydávat od 1. záøí Z dùvodu realizace tohoto projektu EU bylo na MìÚ Stod vybudováno speciální pracovištì, kde se tyto pasy budou vydávat a proto došlo k pøestìhování pracovištì správních agend - cestovních dokladù, obèanských prùkazù a evidence obyvatel do ulice Sokolské 566 ve Stodì. O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji bude možné nyní v ÈR požádat jen u obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle místa trvalého pobytu obèana a u tohoto úøadu ho rovnìž pøevzít. Nový E - pas bude vydáván z dùvodu zvýšení bezpeènosti. Je ještì lépe chránìn pøed pokusy o padìlání a zneužití než dosavadní pas a svými strojovì èitelnými údaji umožní snadnìjší kontrolu na hranicích. Prvním èlenem EU, který E - pasy skuteènì zavedl, bylo Nìmecko. Zahájení realizace vydávání tìchto pasù u nás je stanoveno Naøízením Rady (ES) è. 2252/2004 na 28. srpen Klášterní dvùr GIGANT ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza a Mìstem Stod Vás zvou na EURODVÙR, který se koná 16. záøí 2006 v areálu klášterního dvora GIGANT v Záluží u Stoda Máte možnost navštívit prezentace jednotlivých mìst a obcí Mikroregionu Radbuza V kulturním programu uvidíte: 12:00 Folklorní soubor z Mrákova 13:20 Moravská cimbálová muzika 14:40 Taneèní orchestr New Style se svìtovými melodiemi 15:45 Chodská Vlna 16:45 Okénko talentù (prostor pro pìvecké talenty regionu) 18:00 Koncert kapely ÈECHOMOR 19:15 Lidová zábava, doprovází tan. orchestr New Style Dále uvidíte auto a moto salon, pøehlídku veteránù, využijete atrakce pro dìti. Bohaté obèerstvení je samozøejmostí. Celodenní vstupenka 200,- Kè. Pøedprodej vstupenek od na MKS ve Stodì (stodská radnice). Pøátelské utkání mezi Amforou a Starou gardou Stoda se konalo Amfora pøijela se sestavou plnou známých tváøí a možná i díky tomu vyhrála zaslouženì 7 : 3. Tøi góly vsítil atletický mistr svìta Roman Šebrle. No uznejte sami - koho z hráèù byste si "dovolili" pøipravit o míè a dát gól?! Na kafíèku s... Tentokrát jsem si pro popovídání vybral Ivana KORCE, který žije a pracuje v klášterním dvoøe Gigant v Záluží. Sedíme tedy venku pøed nádhernì opravenou budovou, od nás se nechají hladit dva labradoøi a dvì koèky, popíjíme kávu a pøipravujeme spoleènì scénáø jedné velké akce, která nás èeká v záøí - EURODVÙR. Slovo dalo slovo a tady je náš rozhovor. Ty nepocházíš tady odtud, že ne? Ne já jsem Severoèech, narodil jsem se a jako dítì jsem žil v Novém Boru. Na vojnu jsem pak narukoval do Jihlavy, tam jsem potom zùstal, založil rodinu a pracoval. Jak se to tak stane, že osud takového severoèecha "prskne" do Záluží? Tenhle dùm patøil pùvodnì prarodièùm manželky. V roce 1992 nám byl vrácen v restituci a od té doby tady pracujeme na jeho obnovì. Než nám byl dvùr Gigant vrácen, patøil Státnímu statku Stod, a já si pøesnì pamatuji na první okamžik, když jsme sem pøijeli a vidìli ty ruiny. Hrùza. Pøesto jsem si øekl, že pøesnì tady chci žít a pracovat. Dvùr Gigant, tento název sis vymyslel Ty? Ale vùbec ne. Ten jsem pøevzal od památkáøù a vlastnì nikdo neví, kdo jej poprvé použil. Já jsem tì ale pøerušil, pokraèuj dál. Když jsme sem tedy pøijeli, zaèali jsme opravovat nejprve všechny støechy. Vrcholem je, že se nám podaøilo dostat dvùr do programu záchrany architektonického dìdictví. V roce 2001 jsme potom natrvalo opustili Jihlavu a pøestìhovali se sem. Tìch uplynulých ètrnáct let je hlavnì investování a práce rodiny a samozøejmì jejích pøátel. Co vlastnì teï dìláš? No, hlavní zdroj obživy je teï zemìdìlství, takže se vìnujeme nejvíce tomu. To ale u nás øídí mùj syn, který se musel pøekvalifikovat z ekonoma na zemìdìlce. Já tak mám èas vìnovat se dalšímu podnikání, zejména v cestovním ruchu a kultuøe. Veøejnost Tì zná jako poøadatele velkého festivalu Gigantfest. Jaký je ale Tvùj nejvìtší sen? Nejvìtším snem je dát dvùr dohromady. To, co máme za sebou je tak 50% toho, jaké by to tu mìlo být. A chtìl bych to stihnout ještì v rozumném èasovém horizontu, ne až mi bude 80. Možná to bude vypadat jako fráze, ale tahle práce je opravdu moje láska. Pøed tím, v Jihlavì, jsem byl øeditelem skláøského závodu, to byla také krásná práce, ale tahle je mnohem svobodnìjší. Tady vymýšlím, sním, možná fantazíruji, ale jen tím fantazírováním možná vznikne dobrá vìc. Mým pøáním je, aby do dvora našli cestu obèané, veøejnost. Proto kulturní akce, proto podnikání v cestovním ruchu. Já Ti pøeji, abys dál snil, aby Tì neopustili síly a abys mìl dál hodnì nápadù. Dìkuji za rozhovor. Ptal se Pavel Cích

5 KALENDÁØ KULTURNÍCH AKCÍ záøí - øíjen 2006 Kontakt: MKS Stod - tel.: Záøí Výstava obrazù Vìry Šalomové v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS Rozluèka s prázdninami hry, soutìže pro dìti a tradièní mopediáda na stadionu, zakonèené diskotékou, poøádá MKS a DDM od 14 hodin Kurz tance a spoleèenské výchovy pro zaèateèníky, zahájení v hodin v kulturním domì, poøádá MKS Eurodvùr - klášterní dvùr Gigant v Záluží u Stoda, setkání obèanù Mikroregionu Radbuza s odpoledním koncertem skupiny Èechomor a veèerní lidovou veselicí, poøádají: p. Korec, Mìsto Stod a Mikroregion Radbuza První prodloužená taneèního kursu od hodin v kult. domì, poøádá MKS. Øíjen Výstava obrazù Jaroslava Hankeho v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS Týden knihoven, zápisné na rok 2006 zdarma, amnestie na pozdì vrácené knihy, poøádá mìstská knihovna Vojta Kiïák Tomáško a Ríša Melichar, písnièkový poøad s kytarou v kulturním domì, poøádá MKS od 19 hodin Víkendové setkání s partnerskou obcí Èeská Ves, poøádá MKS a ZŠ Stod Závody do vrchu horských kol na Køížový vrch, poøádají MKS a Mikroregion Radbuza Vinný týden, besedy o vínì s ochutnávkou a hudbou na malém sále kulturního domu, poøádá MKS Taneèní zábava v kulturním domì, poøádá p. Teršl Druhá prodloužená taneèního kursu od hodin v kulturním domì, poøádá MKS. Dùm dìtí a mládeže Stod Vás zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ od do hod. podáváme informace o zájmových útvarech pro tento školní rok vydáváme pøihlášky, prohlídka DDM pøijïte si vyrobit malièkost pro radost informace na tel: Jako každý rok je i letos pro Vás pøipravena Nabídka zájmových útvarù, kterou najdete ve svých schránkách. Dìti nabídku obdrží také v základní škole. Dùm dìtí a mládeže poøádá i nepravidelné akce o víkendech. Pravidelnì Vás o tìchto akcích informujeme na našich internetových stránkách nebo na našich reklamních plochách. Nástìnky jsou ve všech základních školách ve Stodì, na námìstí èi v prostorách DDM Stod. Každý mìsíc vydáváme aktuální nabídku všech pøipravovaných akcí. OTVÍRACÍ DOBA V DDM Pondìlí - pátek hod. Kluby Oceán a Sluníèko, Déèko otevøeny pro dìti od pondìlí (v pondìlí 4.9. otevøeno již od hod.) Bìžný provoz klubù hodin Z PØIPRAVOVANÝCH AKCÍ DDM: Keramika pro každého hod. dílna otevøena zdarma Konec záøí - Záøijový aerobik - sobotní ètyøhodinové cvièení v hale s nìkolika lektory, rùzné formy cvièení - sledujte plakáty pøihlášky pøedem Drakiáda hod., ráno výroba drakù hod Plavání Plzeò Slovany Malování na hedvábí Mateøské centrum MáJa zahajuje svoji èinnost v pondìlí od 9 hodin Mateøské centrum je otevøeno pro všechny zájemce - maminky na mateøské dovolené, babièky, chùvy, tatínky U nás jsou dìti vítány. Pøijïte si vypít kávu, zapojit se do èinnosti, nabídnout své zkušenosti jiným maminkám. Pøedbìžnì jsme pro Vás pøipravili tento program: PONDÌLÍ: otevøeno od 9-12 hod. - potlach v klubech POZOR v pondìlí je Cvièení rodièù a dìtí v hale od 17 hod. Všichni èlenové MC budou mít na toto cvièení slevu. STØEDA: otevøeno od hod. - od hod. do hod. tancování a cvièení s pohádkou - dìtièky od jednoho roku ÈTVRTEK: otevøeno od hod. - od do hod. Èáry máry - výtvarná èinnosti pro dìti od dvou let Pokud se nechcete zúèastnit nabízených èinností mùžete s dìtmi zùstávat v klubech. Vaše nápady a námìty na èinnosti, provoz MC jsou vítány. Neváhejte a navrhnìte je. Mateøské centrum je pøedevším pro maminky. Jaké si centrum vytvoøíte, takové ho budete mít. Maminky, které by se chtìly aktivnì zapojit do této èinnosti, prosím ozvìte se kdykoli na tel. do DDM nebo na mob: /Lenka/ Z DOMU DÌTÍ Vážení pøíznivci, úèastníci zájmových útvarù Domu dìtí a mládeže ve Stodì,vítám Vás v novém školním roce a dìkuji za pozornost, kterou vìnujete našemu zaøízení. Dennì se snažíme nabídnout všem zájemcùm široké spektrum využití a trávení volného èasu. Chceme, aby Dùm dìtí a mládeže byl místem pøíjemných zážitkù, místem formování opravdových pøátelství a pedagogové a vedoucí byli tìmi, na které budou dìti rády vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici. Naše zaøízení je otevøeno nejen dìtem a mládeži. Své zájmy u nás mohou rozvíjet dospìlí i celé rodiny. V letošním školním roce otvíráme jako novinku Mateøské centrum MáJa, které nabídne alternativu trávení volného èasu maminkám na mateøské dovolené a jejich malým dìtem. Jsme hrdí na to, že jsme se v posledních letech stali jedním z center dìní v našem mìstì. Dìkuji za velkou podporu, které se nám dostává ze strany mìsta Stod. Cením si a chci také podìkovat vedení základní a mateøské školy za výbornou spolupráci s naším zaøízením. Pøeji vám úspìšný školní rok 2006/2007, vstøícné uèitele, vedoucí. Roman Kubìna øeditel DDM Stod O tom, jaké je to být hercem a co všechno pøi své herecké profesi zažili vyprávìli posluchaèùm poutavì manželé Kikinèukovi v kulturním domì. KOUPÍM zahradu nebo stavební parcelu cca m 2 pro stavbu pøízemního montovaného RD. Pøedpokládaná maximální zastavìná plocha 100 m 2 Nejradìji Stod nebo Chotìšov.!!! SPÌCHÁ!!! TEL NOVÌ NABÍZÍME ROZŠÍØENÍ SLUŽEB V SOLÁRIUM CAFÉ: SOLÁRIUM PEDIKÙRA + MASÁŽE NOHOU MANIKÙRA + MASÁŽE RUKOU P-SHINE NEHTOVÁ MODELÁŽ KDE: Domažlická 220 (za mostem) STOD KONTAKT A INFO: Webeková Daniela Dne pátek se koná II. roèník NOÈNÍHO ZÁVODU BABYLON NIGHT BIKE na horských kolech (MTB) v okolí Babylonu u Domažlic START V 21 HODIN PREZENTACE OD 18 HOHIN Obèerstvení zajištìno POU... O dobrou zábavu se ve veèerních pøedpouových hodinách v areálu letního kina starala hudba NEW STYL z Blovic.

6 Veèer pro klášter Chotìšov IV. Dlouhodobé a vytrvalé snahy dobrovolníkù a neziskových organizací v chotìšovském klášteøe pøinášejí zasloužené výsledky. O tom jsme se mohli pøesvìdèit bìhem benefièní akce s názvem Veèer pro klášter Chotìšov IV., která probìhla v sobotu 5. srpna Stále vzrùstající zájem o tuto velkolepou barokní památku dosvìdèuje poèet návštìvníkù i pøízeò èestných hostù, kteøí toto sobotní odpoledne vìnovali klášteru. Již po druhé tuto akci zaštítil a osobnì navštívil senátor Parlamentu Èeské republiky Ing. Jiøí Šneberger. Záštitu letos pøevzala také námìstkynì hejtmana Plzeòského kraje Mgr. Olga Kalèíková. Na zahájení této kulturní události rovnìž vystoupil generální øeditel Národního památkového ústavu Mgr. Tomáš Hájek, Dr. a starosta Chotìšova Mgr. Èenìk Smetana. Z dalších významných hostù byli pøítomni senátor MUDr. Richard Sequens, Ph.D., øeditelka Národního památkového ústavu v Plzni Bc. Alena Svobodová a další èestní hosté. Pøi úvodní bitvì, kdy jiskøení meèù, létající šípy a ohlušující výstøely z dìl nám pøipomnìli obléhání a dobití kláštera vojsky husitù, se nám pøedstavily skupiny historického šermu EQUITES Coronae Carolinae, Plzeòští støelci, Sirotci ze Strakonic a skupina Panteleon. Tradiènì zaplnìný klášterní kostel Nejsvìtìjšího srdce Pánì pøivítal Ing. arch. Jana Soukupa a jeho poutavou pøednášku o historickém vývoji kláštera, doplnìnou o nejnovìjší fotografie z právì nedávno vyklizených prostor kanalizaèních štol a velké prevétové komory. Právì vyklízení zasypaných a nepropustných èástí odvodòovacího systému kláštera si vzala za úkol skupina dobrovolníkù z obèanského sdružení Chotìšovská vlna, která benefièní akci Veèer pro klášter Chotìšov IV. pøipravila. Mladí lidé z Plznì a okolí ve vìku let již od 28. èervence 2006 v klášteøe bezplatnì pracovali na rùzných pracích pøi údržbì kláštera a jeho okolí. Za pomocí køovinoøezu zakoupeného z výtìžku ze vstupného loòské akce jsme vysekali rajský dvùr konventu a èásti okolních zahrad. Pøi vyklízecích pracích, na kterých se podílelo celkem deset brigádníkù po dobu 5 dnù, jsme vyvezli 461 koleèek stavebního rumu a sedimentu. Tyto práce umožní pøístup k narušeným èástem odvodòovacích štol v podzemí a po jejich opravì budou tyto prostory napojeny na kdysi funkèní a dùmyslný systém kanálù a odvodòovacích štol. V jižní zahradì kláštera se divákùm pøedstavilo nìkolik plzeòských hudebních skupin a všechny kapely se vzdaly svého honoráøe ve prospìch této benefièní akce. I když déš se v odpoledních hodinách nevyhnul ani chotìšovskému klášteru, poèet návštìvníkù stále narùstal a celkem se prodalo rekordních 1324 vstupenek. Na pódiu se pøedstavily skupiny Poitín, Neboysa, Slepá kolej a Žerzej. Ve veèerních hodinách vystoupila v kostele skupina Light Soul Peace z Kutné Hory a za svitu louèí a svící jsme mohli shlédnout a vyslechnout úchvatnou hudbu i tanec v podání Lucie Nosové, Dušana Lapáèka a Míry Balána. Letošní novinku - oživené prohlídky kláštera mám nastudovali èlenové Dramatického kroužku nízkoprahového klubu Vzduch-loï Salesiánského støediska mládeže Plzeò pod vedením Ilony Hartmannové. Toto amatérské pøedstavení se shledalo se znaèným zájmem návštìvníkù a provádìt stoèlennou výpravu hodinovým prohlídkovým okruhem byl jistì nároèný úkol. Èást oživených prohlídek a dobovou hudbu nacvièili a pøedvedli sami dobrovolníci z obèanského sdružení Chotìšovská vlna. Naše podìkování si zaslouží nìkolik organizací a dobrovolníkù, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskuteènit: Salesiánské støedisko mládeže Plzeò, Krizová služba DIE- CÉZNÍ CHARITA PLZEÒ, obèanské sdružení Klášter Chotìšov, Osvìtová beseda Chotìšov a mnoho dalších. Akce Veèer pro klášter Chotìšov IV. se uskuteènila za finanèní podpory Plzeòského kraje. Mediálnì tuto akci podpoøili Èeský rozhlas Plzeò a Rádio Šumava. Ze vstupného (80 160,- Kè) bude poskytnut pøíspìvek ve výši 12% (9 620,- Kè) ve prospìch výstavy "Amatérský Chotìšov" poøadatel Osvìtová beseda Chotìšov. Další èást ze vstupného bude po odeètení nákladù na akci rozdìlena na tøetiny. Èást pøipadne na nákup náøadí pro údržbu klášterních zahrad, druhou èást penìz využijeme na pokrytí provozních nákladù našeho sdružení a poslední tøetina poslouží na zaplacení stravy pro brigádníky, kteøí tu pracovali a kteøí také celou akci pøipravili. A tak nezbývá než se tìšit, co zajímavého a pøekvapivého pøipraví pro návštìvníky obèanské sdružení Chotìšovská vlna v pøíštím roce, kdy probìhne již páté pokraèování benefièní akce ve prospìch chotìšovského kláštera VEÈER PRO KLÁŠTER CHOTÌŠOV V. dne 4. srpna Stanislav Tomanec (pøedseda obèanského sdružení Chotìšovská vlna). Na obrázku je studie nového bytového domu, který bude stát na místì bývalé "Obnovy". Køížový vrch Pokud jste v nedìli 6. srpna sledovali v televizi Toulavou kameru, mohli jste vidìt reportáž o Køížovém vrchu. Tìm, kteøí to nevidìli, ale rádi by se podívali, doporuèujeme stránky kde si je možno zpìtnì tento i jiné programy prohlédnout. Odvysílání poøadu se pøíznivì projevilo na zvýšené návštìvnosti tohoto zajímavého turistického cíle. A co je na "Køižáku" nového? Bìhem èervence se podaøilo opravit obvodový vìnec nad kostelem, takže se dále nebude narušovat zdivo. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že nìkteré z lip, které byly letos vysazeny jako náhrada za pokácené stromy, nepøežily èervencová vedra. KOMUNÁLNÍ ODPAD STODSKÉ LISTY vydává mìsto Stod. Redakèní rada: D. Myslíková, L. Jungbauer, H. Krausová. Kontaktní adresa: MìÚ Stod, ÈSA 294, Stod, tel Odpovìdný redaktor D. Myslíková. Registrováno OÚ Plzeò-jih /95. Pøíspìvky jsou bezplatné, honoráøe nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí. Tisk a graf. úprava Dail spol. s r.o. Domažlice tel

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2 Jevíèský zpravodaj 8/008 ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana Hasièi Jevíèko Ohlédnutí za svìcením vlajky mìsta V tomto pøíspìvku bych se chtìl vrátit ke svìcení nové vlajky mìsta Jevíèka, které

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více