Interní postupy Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní postupy Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s."

Transkript

1 Interní pstupy Místní akční skupiny Splečná CIDLINA, z.s. pr Prgramvý rámec Operačníh prgramu živtní prstředí VERZE 01 Evidence změn Revize č. Předmět revize Strana Platnst 1

2 Obsah 1. Interní pstupy MAS Identifikace MAS Administrativní kapacity Výzvy MAS Příprava výzvy MAS a její vyhlašvání Tvrba hdntících kritérií Hdncení a výběr prjektů Kntrla frmálních náležitstí a přijatelnsti Věcné hdncení Výběr prjektů Přezkum hdncení prjektů Opatření prti střetu zájmů Auditní stpa, archivace, splupráce s externími subjekty Kmunikace s žadateli a partnery

3 1. Interní pstupy MAS Interní pstupy (IP) jsu zpracvány s cílem stanvit jedntná závazná pravidla v blasti řízení výzev, hdncení, výběru prjektů MAS Splečná CIDLINA. Interní pstupy jsu zpracvané jak dkument v prgramvém bdbí pr Operační prgram Živtní prstředí IP jsu zpracvány pr realizaci strategie CLLD jsu zpracvány ve smyslu Stanv MAS Splečné CIDLINY Za vypracvání IP a jejich aktualizaci je dpvědný veducí zaměstnanec SCLLD. 2. Identifikace MAS Lg MAS: Název MAS: Právní subjektivita: Sídl MAS: Webvé stránky: Splečná CIDLINA, z.s. zapsaný splek Neplisy 75, Neplisy IČO: ID datvé schránky: 7cf6tzb Ing. Jana Bitnervá manažerka Tel.: Petra Pražákvá prjektvá manažerka: Tel.: Bc. Žaneta Musilvá prjektvá manažerka: Tel.: Lenka Jelínkvá účetní: 3

4 Území Místní akční skupiny Splečná CIDLINA zahrnuje 36 bcí a 2 města. Místní akční skupina je tvřena místními aktéry na principu partnerství sukrmé a veřejné sféry. MAS sdružuje zástupce samspráv a dalších veřejných institucí, pdnikatele a nestátní neziskvé rganizace. Účelem sdružení je všestranná pdpra trvaléh rzvje danéh území, zejména činnstmi ve prspěch bcí, neziskvých rganizací, drbných pdnikatelů, malých a středních pdniků a dalších subjektů půsbících na území. 3. Administrativní kapacity Činnst rgánů MAS navazuje na plnění Standartizace MAS (Standardy MAS) v prgramvém bdbí Kmpetence pvinných rgánů MAS jsu stanveny platnými Stanvami MAS Způsb vlastníh jednání rgánů MAS je rzepsán v jednacích řádech jedntlivých rgánů MAS Splečná CIDLINA, z.s. má: Nejvyšší rgán VALNÁ HROMADA Valná hrmada je nejvyšším rgánem místní akční skupiny. Valnu hrmadu tvří všichni členvé MAS. Jednání je upraven jednacím řádem, ve kterém je upraven vzrec přepčtu hlasvacích práv. Pravmci Valné hrmady upravují Standardy MAS. Valná hrmada má k členů. Rzhdvací rgán SPRÁVNÍ RADA Správní rada je Rzhdvacím rgánem MAS. Členvé správní rady jsu vleni z členů MAS, tak aby pčet zastupujících veřejný sektr ani žádnu ze zájmvých skupin nepřesáhl 49% hlasvacích práv. Správní rada má 9 členů. Kmpetence správní rady jsu vymezeny Standardy MAS. Výběrvý rgán VÝBĚROVÁ KOMISE Výběrvá kmise je Výběrvým rgánem MAS. Členvé výběrvé kmise jsu vleni z členů MAS, přičemž veřejný sektr ani žádná ze zájmvých skupin nepřesáhne 49% hlasvacích práv. Hlavním úklem tht rgánu je hdncení prjektů na základě bjektivních kritérií. Výběrvý rgán Výběrvá kmise navrhuje přadí prjektů pdle pčtu bdů dsažených ve věcném hdncení. Výběrvá kmise se skládá ze 7 členů. Z Výběrvéh rgánu MAS jsu vybráni minimálně 2 členvé, kteří připraví pdklady pr hdncení členů ve Výběrvé kmisi. Pdklady členvé Výběrvéh rgánu bdrží nejpzději 5 pracvních dní před jednáním Výběrvéh rgánu. Na jednání Výběrvéh rgánu jsu představeny připravené pdklady, vznikne kntrlní list ke každému prjektu. Z kntrlníh listu musí být uveden, kd prváděl hdncení prjektu. Kntrlní list se vkládá k prjektu d MS MAS nebude využívat externíh hdntitele. 4

5 Kntrlní rgán DOZORČÍ RADA Dzrčí rada je kntrlním rgánem MAS. Skládá se z 5 členů. Kntrlní rgán prvádí přezkum hdncení a řeší stížnsti na činnsti MAS. Kmpetence jedntlivých rgánů jsu dány Stanvami splku Kancelář MAS není rgánem MAS, ale administrativní jedntku MAS. Tvří ji veducí zaměstnanec SCLLD a zaměstnanci, kteří dpvídají za činnsti, které vyplývají z jejich pracvní náplně. Za chd kanceláře MAS je dpvědný veducí pracvník MAS. Pracvní náplň zaměstnance a veducíh kanceláře je sučástí pracvní smluvy. Pr realizaci strategie CLLD, prgramvéh rámce IROP jsu zajištěny 2 úvazky: Veducí zaměstnanec SCLLD (zastupuje prjektvá manažerka) Prjektvá manažerka (zastupuje finanční manažerka) Finanční manažerka/účetní (zastupuje veducí zaměstnanec SCLLD) 4. Výzvy MAS Pracvníci MAS musí mít pr práci v MS2014+ zřízeny elektrnické pdpisy a musí abslvvat příslušné šklení, aby jim byla zřízena přístupvá práva d MS Pstupy pr vyhlašvání výzev a hdncení prjektů v MS2014+ jsu uvedeny v jedntlivých kapitlách tht dkumentu. 4.1 Příprava výzvy MAS a její vyhlašvání ŘO OPŽP vyhlašuje výzvy pr předkládání prjektů z integrvanéh nástrje CLLD. Každá vyhlašvaná výzva MAS je klvá, hdncení jedntlivých žádstí prbíhá p sknčení termínu pr předkládání žádsti. Výzva MAS je v suladu s OPŽP, výzvu ŘO a schválenu strategií CLLD. Sučástí výzvy jsu přílhy, které MAS stanvuje neb přebírá d své výzvy. Výzva MAS je vyhlašvaná na území MAS, na kterém je realizvána strategie CLLD. Kancelář MAS připraví výzvu MAS pdle Šablny výzvy vytvřenu ŘO OPŽP. Výzva MAS respektuje zaměření patření prgramvéh rámce OPŽP, území MAS, finanční rámec patření, cílvé hdnty indikátrů. Kancelář MAS zasílá výzvu ke knzultaci na ŘO OPŽP. Pkud ŘO OPŽP neuplatňuje další připmínky, příslušný rgán MAS Správní rada schvaluje výzvu MAS pdle Stanv čl. 9, bd 10), d vypřádání připmínek. Kancelář MAS zadává výzvu včetně přílh d MS2014+ pdle Příručky pr zadávání výzvy MAS v MS2014+ ( - Dkumenty pr MAS ). Změny vyhlášené výzvy prvádí veducí zaměstnanec SCLLD na základě změny legislativy a nadřazené metdiky. Změna výzvy musí být řádně důvdněná, tzn., bude bsahvat ppis změny, důvd prvedení změny, případné dpady na administraci prjektů žadatele/příjemce v MS2014+, pkud ve výzvě dpsud nebyl uknčen příjem žádstí pdpru, dále Vzr výzvy MAS. 5

6 Změny, které je mžné prvést: prdlužit dbu příjmu žádstí pdpru před uzavřením výzvy, frmální úpravy přílh. Výzvy MAS a jejich aktualizace schvaluje Rzhdvací rgán Správní rada MAS. ŘO OPŽP věřuje sulad výzvy s prgramem. Pdrbnsti kmpetenci jedntlivých rgánů jsu uvedeny ve Stanvách. O každé vyhlášené výzvě MAS neb její změně infrmuje prjektvá manažerka žadatele. Prjektvá manažerka zveřejňuje výzvu/y neb infrmuje její změně d 5 pracvních dnů d jejich schválení v MS2014+ na svém webu Výzva MAS je zveřejněna na webu MAS d vyhlášení výzvy. Kancelář MAS zahajuje kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti nejpzději d 5 pracvních dní d uknčení příjmu žádstí pdpru. 4.2 Tvrba hdntících kritérií Hdnticí kritéria uvádí MAS jak přílhu ke své výzvě. Před vyhlášením výzvy MAS musí připravit kritéria pr hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti a pr věcné hdncení. MAS stanvuje primárně kritéria, která hdntí příns prjektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD. Kritéria pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti a věcné hdncení zpracvává kancelář MAS a předkládá je ke knzultaci na ŘO OPŽP nejpzději ve stejný den, kdy zasílá Kancelář MAS výzvu k připmínkám. Kritéria pr hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti jsu vylučvacíh charakteru ANO/NE/Nerelevantní/. Kritéria pr věcné hdncení jsu hdnticí, tzn., je stanven bdvé hdncení a srzumitelné důvdnění pčtu bdů. Kancelář MAS navrhne bdy k jedntlivým kritériím ve věcném hdncení, určí minimální bdvu hranici ke splnění pdmínek věcnéh hdncení MAS. Minimální bdvá hranice nebude nižší než 50 % z maximálníh pčtu bdů. Dále Kancelář MAS pstupuje v suladu s kap. 5.2 tht dkumentu. Kritéria pr hdncení schvaluje Správní rada MAS. Kmpetence ke schválení hdnticích kritérií jsu uvedeny ve Stanvách čl. 9, bd 10) 5. Hdncení a výběr prjektů Hdncení prjektů je subr činnstí, které jsu vyknávány d pdání žádsti pdpru d vydání/pdepsání právníh aktu pskytnutí dtace. Hdncení prjektů prbíhá ve třech fázích. Hdncení frmální náležitsti a přijatelnsti, které prvádí zaměstnanci MAS. Věcné hdncení které prvádí výběrvý rgán MAS Výběrvá kmise. 6

7 Hdntitelé prvádějí hdncení pdle předem stanvených kritérií pr hdncení prjektů a vyplňují kntrlní list. Ke každému kritériu uvádějí srzumitelné důvdnění výsledku hdncení. P hdncení za strany MAS prvádí ŘO OPŽP závěrečné věření způsbilsti prjektů a Výběrvu kmisí Řídicíh rgánu OPŽP vydává právní akt. 5.1 Kntrla frmálních náležitstí a přijatelnsti Při kntrle přijatelnsti a frmálních náležitstí uplatňuje MAS nezávislé hdncení jedním hdntitelem a schvalvatelem. Schvalvatel je druhý hdntitel, tzn., že schvalvatel prvádí schválení hdncení a věřuje správnst hdncení prvníh hdntitele. Za MAS prvádí kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti zaměstnanci Kanceláře MAS nejpzději d 15 pracvních dnů d uknčení příjmu žádstí ve výzvě MAS. Pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti jsu přiřazeni k prjektu hdntitel/schvalvatel pdle pracvní vytížensti a zamezení střetu zájmu. Výstupem kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti je vyplněný kntrlní list prjektu. Přiřazení hdntitele/schvalvatele k prjektu určuje veducí zaměstnanec SCLLD. Hdntitel/schvalvatel, který se pdílel na zpracvání žádstí, se neúčastní hdncení prjektů ve výzvě. Na pracvníky, kteří prvádějí kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti, se vztahuje ustanvení střetu zájmu. V případě rzdílnéh výsledku kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti rzhduje výsledku schvalvatel prjektu. V případě, kdy hdntitelé nemhu hdntit kritérium, např. z důvdu nedstatečných infrmací v žádsti pdpru, vyzve schvalvatel d 2 pracvních dnů d zjištěnéh stavu žadatele dplnění žádsti pdpru min. 1 krát a infrmuje h lhůtě, d kdy žadatel může prvést nápravu. Lhůta pr nápravu žadatelem je max. 6 pracvních dnů d dručení žádsti dplnění prjektu. V mimřádných případech může být lhůta 1 krát prdlužena. Za mimřádnu událst se pvažuje nepřítmnst žadatele (nemc, úraz, zahraniční dvlená apd.) Lhůta pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti se pzastavuje v den zaslání depeše a začíná pětvně platit p uplynutí dby k dplnění žádsti pdpru. Žadatel může pdat žádst prdlužení lhůty nejpzději v den vypršení lhůty pr zajištění nápravy. Za vyřízení žádsti prdlužení termínu je zdpvědný schvalvatel. K dplnění žádsti pdpru můžu hdntitelé vyzvat žadatele minimálně 1 krát. V případě nezajištění nápravy bude prces hdncení prjektu uknčen z důvdu nesplnění pdmínek kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti. Kancelář MAS uchvává dkumentaci k vyzvání k dplnění žádsti pdpru u prjektu. Schvalvatel prjektu zadává výsledek kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti d MS2014+, přikládá k prjektu kntrlní list a předává prjekt d fáze věcnéh hdncení, změnu stavu v MS2014+, a t bezprstředně p vypracvání výsledku kntrly frmálních náležitsti a přijatelnsti. Následující den d zaslání interní depeše žadateli s výsledkem hdncení běží žadateli lhůta pr pdání žádsti přezkum. Žadatelé se mhu přezkumu vzdát. Pdrbnsti v kap. 6 tht dkumentu. 7

8 P uplynutí lhůty pr pdání žádsti přezkum, vyřešení případných žádstí přezkum, infrmuje Kancelář MAS elektrnicky členy Výběrvéh rgánu zapčetí věcnéh hdncení. Lhůta pr věcné hdncení začíná běžet následující den d zaslání infrmace uknčeném hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti členům Výběrvéh rgánu. 5.2 Věcné hdncení D věcnéh hdncení jsu předány Kanceláří MAS žádsti pdpru, které splnily pdmínky kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti. Za věcné hdncení zdpvídá Výběrvý rgán MAS. Výběrvý rgán MAS prjednává prjekty a vytváří zápis z jednání a kntrlní listy. Výběrvý rgán MAS hdntí prjekty nejpzději d 20 pracvních dnů p uplynutí dby přezkumu ve fázi kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti pdle schválených kritérií pr věcné hdncení. Navrhne přadí pdle pčtu získaných bdů. Pdrbnsti hdncení a jednání rgánu jsu uvedeny v Jednacím řádu a další dkumentaci MAS V případě rvnsti bdů budu prjekty řazeny vzestupně dle data a času registrace prjektu v MS Z výběrvéh rgánu MAS veducí zaměstnanec SCLLD na základě šetření ke střetu zájmů vybere min. 2 členy, kteří připraví pdklady pr hdncení členů Výběrvéh rgánu Výběrvé kmise. Kancelář MAS zasílá pzvánku na jednání Výběrvéh rgánu MAS d 2 pracvních dnů d uknčení kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti členům. Prjektvá manažerka připraví dkumentaci a pdklady pr hdncení, elektrnicku verzi žádsti pdpru a studie prveditelnsti vedenu v MS Veducí zaměstnanec SCLLD Zajistí pršklení členů Výběrvéh rgánu střetu zájmů, seznámí členy s pstupem při bdvání a rzhdvání (tj. s jednacím řádem) dpručených/nedpručených prjektech k financvání. Pdklady pr hdncení členvé Výběrvéh rgánu bdrží nejpzději 5 pracvních dní před jeh jednáním. Na jednání Výběrvéh rgánu vznikne zápis s vypracvaným kntrlním listem ke každému prjektu. Členvé Výběrvéh rgánu v průběhu hdncení nekmunikují s žadateli. O výsledku hdncení hlasuje Výběrvý rgán MAS. Členvé, kteří jsu ve střetu zájmu, se hlasvání nezúčastní. P jednání je zápis Výběrvéh rgánu s kntrlním listem vlžen d 2 pracvních dnů d MS Zápis bsahuje prjekty seřazené pdle dsažených bdů, rzdělené na prjekty, které splnily a nesplnily pdmínky věcnéh hdncení. O výsledku věcnéh hdncení je infrmván žadatel prjektvu manažerku prstřednictvím interní depeše MS d 2 pracvních dnů p zadání výsledku hdncení d MS Následující den d zaslání interní depeše běží žadateli lhůta mžnsti pdání žádsti přezkum. P vyřešení žádstí přezkum jsu prjekty předány Rzhdvacímu rgánu. Členvé Výběrvéh rgánu pdepisují zápis s výsledky jednání. 8

9 5.3. Výběr prjektů Prces výběru prjektů je subr činnstí, které jsu vyknávány v bdbí d uknčení věcnéh hdncení až d vydání právníh aktu. Pdmínku pr zařazení prjektu d prcesu výběru je splnění pdmínek věcnéh hdncení MAS. Za výběr prjektů je dpvědný Rzhdvací rgán MAS Správní rada. Pravmci Rzhdvacíh rgánu jsu uvedené ve Stanvách Oznámení svlání Rzhdvacíh rgánu MAS prběhne d 2 pracvních dnů p předání Zápisu a výsledku věcnéh hdncení Výběrvým rgánem MAS. Kancelář MAS zasílá pzvánku členům Rzhdvacíh rgánu. Sučástí pzvánky je zápis Výběrvéh rgánu MAS, ppřípadě další dkumentace MAS. Pdkladvý materiál pr jednání Správní rady připraví veducí zaměstnanec SCLLD. Jednání Rzhdvacíh rgánu se kná nejpzději d 10 pracvních dnů d uknčení fáze věcnéh hdncení (p uplynutí lhůty pr pdání žádsti přezkum a vyřešení případných přezkumů v hdncení). Rzhdvací rgán vybírá prjekty na základě návrhu Výběrvéh rgánu MAS. Členvé Rzhdvacíh rgánu MAS, kteří ptvrzují výběr prjektů na základě výsledku hdncení, nesmí být ve střetu zájmu. Při výběru prjektů platí přadí prjektů a jejich bdvé hdncení z věcnéh hdncení, nelze jej měnit. Výběrvý rgán může určit náhradní prjekty, které uvádí v zápise z jednání. V případě nevyčerpání alkace ve výzvě MAS rzhdne mžnsti pětvnéh vyhlášení výzvy MAS. Z jednání Rzhdvacíh rgánu bude vytvřen zápis veducím zaměstnancem SCLLD, ve kterém jsu vypsány prjekty, které byly a nebyly vybrány, ppřípadě náhradní prjekty. Zápis bude zpracván d 3 pracvních dní d zasedání. Členvé Rzhdvacíh rgánu pdepisují zápis s výsledky jednání. P jeh pdepsání veducí zaměstnanec SCLLD vkládá zápis d MS Veducí zaměstnanec SCLLD p vlžení zápisu Rzhdvacíh rgánu d MS2014+ zasílá d 2 pracvních dnů interní depeši žadateli. Zveřejňuje seznam vybraných a nevybraných prjektů na webu d 5 pracvních dní. Prjekty jsu předány na ŘO OPŽP k závěrečnému věření způsbilsti a vydání právníh aktu. 6. Přezkum hdncení prjektů Každý žadatel může pdat žádst přezkum, nejpzději d 15 kalendářních dnů de dne dručení známení s pdklady výsledku hdncení, tedy de dne, kdy se d systému přihlásí žadatel neb jím pvěřená sba, případně p uplynutí 10 kalendářních dnů de dne, kdy byl dkument s známením s pdklady pr vydání rzhdnutí d systému vlžen. Žádst přezkum lze pdat p každé části hdncení MAS (frmální náležitsti a přijatelnsti, věcné hdncení i v případě, že nesuhlasí s přiděleným pčtem bdů). 9

10 MAS infrmuje žadatele mžnsti vzdání se přezkumu interní depeší z důvdu urychlení hdnticíh prcesu MAS. Urychlit prces hdncení lze puze v případě, kdy všichni žadatelé ve výzvě MAS se vzdají mžnsti přezkumu. Ppis řešení námitek a stížnsti je uveden v kapitle C.2.5 Pravidel pr žadatele a příjemce Přezkum prvádí Kntrlní rgán MAS Dzrčí rada na základě pdkladů d žadatele, který přezkumné řízení pžádal. V případě nedlžení všech ptřebných infrmací k přezkumu je žadatel právněnu sbu interní depeší vyzván max. 2 krát k dplnění žádsti přezkum. Lhůta pr dplnění je stanvena na 5 pracvních dní d zaslání depeše žadateli s žádstí dplnění pdkladů pr přezkum. Lhůta na přezkum je během dplnění pzastavena, začíná běžet p dplnění pdkladů 5 pracvních dní. Výsledek Kntrlníh rgánu Dzrčí rady je zaznamenán d zápisu z jednání příslušnéh rgánu Z jednání Kntrlníh rgánu Dzrčí rady musí být přízen zápis, který bude bsahvat minimálně následující infrmace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, stručný ppis bsahu žádsti přezkum, identifikace žádsti pdpru, sby vylučené z rzhdvání dané žádsti přezkum z důvdu střetu zájmů, rzhdnutí Kntrlníh rgánu MAS s pdpisy členů (infrmace tm, kd a jak hlasval), včetně důvdnění. Zápis vypracvává člen Kntrlníh rgánu MAS Dzrčí rady. Kntrlní rgán MAS pstupuje pdle Jednacíh řádu, který je dstupný Kntrlní rgán MAS rzhdne nejpzději d 22 pracvních dnů d pdání žádsti přezkum, v důvdněných případech d 44 pracvních dnů d pdání žádsti přezkum. O důvdech prdlužení lhůty bude žadatele infrmván interní depeší prstřednictvím MS Kntrlní rgán Dzrčí rada se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedl k vyřazení žádsti pdpru neb prti výsledku bdvéh hdncení. U každéh přezkumávanéh kritéria Kntrlní rgán Dzrčí rada uvede, zda shledal žádst důvdnu/částečně důvdnu/nedůvdnu a zárveň uvede ppis svéh rzhdnutí. V případě, že žadatel v Žádsti přezkum napadá kritéria, jejichž nesplnění nevedl k vyřazení žádsti pdpru (např. kritéria frmálních náležitstí, u kterých nebyl vyzván k dplnění, prtže žádst nesplňvala některé z nenapravitelných kritérií přijatelnsti), se Kntrlní rgán MAS těmit kritérii nezabývá. Výrk kntrlníh rgánu MAS Dzrčí rady je závazný. Pkud nastane situace, kdy bude žádst přezkum vyhdncena jak důvdná či částečně důvdná, prběhne nvé hdncení. Kntrlní rgán Dzrčí rada uvede, která kritéria pvažuje za nutná přehdntit. Přehdncena budu ta kritéria, kde byla žádst přezkum vyhdncena jak důvdná či částečně důvdná. Nvé hdncení prběhne nejpzději d 20 pracvních dnů pdle prcesu hdncení nastavenéh v těcht IP. Hdntitel se při praveném hdncení musí řídit závěry přezkumnéh řízení. Žádst přezkum je mžné pdat i prti výběru prjektů ze strany ŘO OPŽP, v tmt případě se pstupy pdání žádsti přezkum řídí Pravidly pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP

11 7. Opatření prti střetu zájmů Zaměstnanci MAS, kteří se pdílí na pradenství, kntrlách, administraci prjektů a prvádějí pdpůrnu činnst při jejich výběru, nesmí zpracvávat prjekty d výzev MAS. Zaměstnanci kanceláře MAS, prvádějící kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti, nesmí být v pdjatsti vůči hdnceným prjektům a před zahájením hdncení pdepíší etický kdex. Pkud zaměstnanci kanceláře MAS jsu pdjati, infrmují dpvědnu sbu a nesmí žádný prjekt v dané výzvě hdntit. Členvé rgánu Výběrvé kmise, Správní rady, Dzrčí rada před každým jednáním, ve kterém je prváděn hdncení neb výběr prjektů, pdepíší etický kdex V něm jsu uvedeny pstupy pr zamezení krupčníh jednání, zajištění transparentnsti a rvnéh přístupu k žadatelům. Členvé rgánu Výběrvé kmise a Správní rady, kteří jsu ve střetu zájmů, nebudu hdntit neb vybírat prjekty. Pkud vnitřní dkumentace MAS stanvuje, že rgán je usnášení schpný puze v nadplviční většině, členvé Výběrvé kmise a Správní rady stanví takvý pměr zájmvých skupin v suladu se Standardy, které zaručují ddržení pravidla i v případě nepřítmnsti neb střetu zájmů něklika členů rgánů. Orgány MAS, které prvádějí hdncení a výběr prjektů svá rzhdnutí a stanviska vždy zdůvdňují tak, aby byl zřejmé, na základě čeh byl příslušné rzhdnutí učiněn. 8. Auditní stpa, archivace, splupráce s externími subjekty MAS se řídí záknem č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisvé službě. Kancelář MAS zajišťuje p dbu určenu právními předpisy neb EU uchvání veškeré dkumentace suvisející se strategií CLLD a pskytuje infrmace a dkumentaci vztahující se ke strategii CLLD zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů Ministerstva pr místní rzvj ČR, Ministerstva financí ČR, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Auditníh rgánu (dále jen ( AO ), Platebníh a certifikačníh rgánu (dále jen PCO ), příslušnéh rgánu finanční správy a dalších právněných rgánů státní správy), MAS (a její rganizace) musí umžnit výkn kntrl a pskytnut sučinnst při prvádění kntrl. Kancelář MAS archivuje dkumentaci pdle Skartačníh a archivačníh řádů rganizace, není li stanven v právních předpisech EU jinak 9. Kmunikace s žadateli a partnery Kmunikaci s žadateli zajišťuje Kancelář MAS. Knzultace MAS s žadateli a příjemci pskytuje bezplatně k přípravě prjektu a k navrhvaným změnám prjektů stejně tak i realizaci seminářů a wrkshpů určených pr ně. Kmunikace s žadateli a partnery MAS prbíhá prstřednictvím elektrnické kmunikace MS2014+ ppřípadě jinu elektrnicku frmu. Kancelář MAS dpvídá na dtazy žadatelů d 2 pracvních dní d zaslání dtazu MAS. Pvěření zaměstnanci MAS prjektvé manažerky a veducí pracvník SCLLD pskytují i sbní knzultace především v prstrách pracviště MAS, p dmluvě na sjednaném místě. 11

12 MAS na svých stránkách uvádí knzultační hdiny a kntaktní sby. Na základě telefnickéh kmunikace je mžné knzultaci sjednat i na jiné termíny prti uvedeným knzultačním hdinám. Kmunikace mezi kanceláří MAS, žadateli a příjemci prbíhá elektrnicky, prstřednictvím depeše v MS2014+, v případě nefunkčnsti systému dalším elektrnickým způsbem a sbně. Z sbníh setkání vznikne zápis, pkud jde jednání s partnery či žadatelem. Kancelář MAS je dále dpvědná za funkčnst internetvých stránek MAS Splečná CIDLINA, které jsu jedním z typu kmunikace. Web MAS bsahuje minimálně: Zřizvací dkumentaci MAS, interní pstupy Aktuální seznam partnerů a zájmvých skupin Adresa sídla, kanceláře, knzultační hdiny a kntaktní sby Mapu území MAS Výrční zprávy činnsti hspdaření MAS Seznam členů pvinných rgánů MAS Výzvy MAS včetně relevantních přílh Infrmace prjektech pdpřených v rámci CLLD 12

Interní postupy Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.

Interní postupy Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. Interní pstupy Místní akční skupiny Splečná CIDLINA, z.s. pr Prgramvý rámec Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu VERZE 02 Evidence změn Revize č. Předmět revize Strana Platnst 1 Kmplexní změna dkumentu

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise Organizační řád Valná hrmada (dále také jen VH) je nejvyšším rgánem sdružení a tvří ji členvé sdružení (FO) neb statutární zástupci členů - právnických sb. Valnu hrmadu svlává nejméně jednu rčně předseda

Více

Interní postupy MAS minimální požadavky ŘO IROP

Interní postupy MAS minimální požadavky ŘO IROP Interní pstupy MAS minimální pžadavky ŘO IROP 25.10. 2016 Od 1. listpadu 2016 psílají MAS návrhy svých dkumentů kntaktním sbám na CRR. Kraj (měst) Kntaktní sba Telefn E-mailvá adresa Jihčeský kraj (České

Více

Interní postupy MAS minimální požadavky ŘO IROP

Interní postupy MAS minimální požadavky ŘO IROP Interní pstupy MAS minimální pžadavky ŘO IROP 16. 1. 2017 Od 1. listpadu 2016 psílají MAS návrhy svých dkumentů kntaktním sbám na CRR. Kraj (měst) Kntaktní sba Telefn E-mailvá adresa Jihčeský kraj (České

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Interní postupy MAS Šumperský venkov, z. s.

Interní postupy MAS Šumperský venkov, z. s. Interní pstupy MAS Šumperský venkv, z. s. - PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Způsb výběru prjektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnsti listpad 2017 Obsah 1. IdentifikaceMAS... 3 2. Administrativní

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA Preambule Filsfický studentský splek Thema je dbrvlným a zcela nezávislým bčanským splkem studentů a abslventů studijníh bru Filzfie Filzfické fakulty Univerzity

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádsti infrmace pdle zákna 106/1999 Sb. svbdném přístupu k infrmacím se pdávají ústně v kanceláři úřadu písemně sbně v kanceláři úřadu neb pštu na adresu úřadu Obecní úřad Úherce K Mexiku 94, Úherce 330

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění Oddělení metdiky sy 4 PRV V Praze dne 25. únra 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: inf@szif.cz Otázky a dpvědi Pravidel IV.1.1 - dplnění Dne 2. ledna 2013 byl

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Informace pro žadatele a příjemce Podpora projektů Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2019

Informace pro žadatele a příjemce Podpora projektů Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2019 Infrmace pr žadatele a příjemce Pdpra prjektů Malý LEADER pr Mravsktřebvsk a Jevíčsk pr rk 2019 1. Infrmace pdpře prjektů Malý LEADER pr Mravsktřebvsk a Jevíčsk je financván z Prgramu bnvy venkva Pardubickéh

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více