Výzva k předkládání žádostí o podporu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k předkládání žádostí o podporu"

Transkript

1 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst Investiční pririta Specifický cíl Čísl výzvy Název výzvy Druh výzvy Určení z hlediska knkurence mezi prjekty Určení, zda se jedná synergicku neb kmplementární výzvu Mdel hdncení 2.2 Zlepšvání přístupu k dstupným, udržitelným a vysce kvalitním službám, včetně zdravtnictví a sciálních služeb becnéh zájmu SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnst systému sciálních služeb, služeb pr rdiny a děti a dalších navazujících služeb pdprujících sciální začleňvání 03_15_041 Budvání kapacit nestátních neziskvých rganizací, zejména v blasti sciálníh začleňvání, rvnsti žen a mužů a rvných příležitstí Klvá Otevřená Není relevantní Jednklvý 2 Časvé nastavení Datum vyhlášení výzvy 19. listpadu 2015 Datum zpřístupnění žádsti pdpru v mnitrvacím systému MS prsince 2015 Datum zahájení příjmu žádstí pdpru 1. prsince 2015 Datum uknčení příjmu žádstí pdpru 31. ledna 2016 Maximální délka, na kteru je žadatel právněn prjekt naplánvat 24 měsíců Nejzazší datum pr uknčení fyzické realizace prjektu 31. prsince Infrmace frmě pdpry 3.1 Alkace výzvy Finanční alkace výzvy (rzhdná pr výběr prjektů k financvání): CZK Upřesnění zdrjů financvání rzhdné alkace výzvy: Výběr prjektů bude prbíhat s využitím částek celkvých způsbilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrjů žadatelů, prtže čerpání alkace OPZ, které je vykazván vůči Evrpské kmisi, zahrnuje všechny zdrje financvání). Finanční alkace výzvy (pdpra): CZK Strana: 1 z 10

2 Upřesnění zdrjů alkace výzvy značené jak pdpra: Jedná se puze indikativní údaj, tj. dhad th, jaká část prstředků bude na vybrané prjekty pskytnuta za příspěvek Unie, státní rzpčet ČR, příp. rzpčet státních fndů. 3.2 Typ pdprvaných perací Individuální prjekt 3.3 Vymezení právněných žadatelů Obecně může dle pravidel Operačníh prgramu Zaměstnanst právněným žadatelem být puze: sba (právnická neb fyzická), která je registrvaným subjektem v ČR, tj. sba, která má vlastní identifikační čísl (tzv. IČO někdy také IČ); sba, která má aktivní datvu schránku 1 ; sba, která nepatří mezi subjekty, které se nemhu výzvy účastnit z důvdů inslvence, pkut, dluhu aj. dle následujícíh dstavce. Ptenciální žadatelé nejsu právněni účastnit se výzvy neb získat pdpru, pkud: jsu v likvidaci, v úpadku, hrzícím úpadku či je prti nim veden inslvenční řízení ve smyslu zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn); mají v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky neb mají nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění neb na sciálním zabezpečení neb příspěvku na státní plitiku zaměstnansti 2 ; na ně byl vydán inkasní příkaz p předcházejícím rzhdnutí Evrpské kmise prhlašujícím, že pskytnutá pdpra je prtiprávní a neslučitelná se splečným trhem; jim byla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle 5 písm. e) bd 3 zákna č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, ve znění pzdějších předpisů. Pdmínky právněnsti žadatele jsu psuzvány během hdncení a výběru prjektů a musí být splněny k datu pdání žádsti pdpru. K tázce, zda splňují bdy v předchzím dstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestnéh prhlášení v žádsti pdpru. Pr tut výzvu jsu právněnými žadateli zastřešující rganizace, které: mají právní frmu členské krprace pdle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (pr účely tét výzvy splek neb zájmvé sdružení právnických sb); samy se prezentují jak zastřešující rganizace NNO; vznikly jak trvalé uskupení (nikliv jak dčasné); vyknávají činnst (br) v blasti sciálníh začleňvání (investiční pririta 2.1 Aktivní začleňvání, zejména s cílem zvýšení uplatnitelnsti sb ve splečnsti a na trhu práce), tj. zejména v blasti sciálních služeb, včetně nefrmální péče, služeb pr rdiny a děti, sciálníh pdnikání, sciální práce, kmunitní sciální práce a sciálníh bydlení. V rámci výzvy nebudu pdprvány zastřešující brvé rganizace, které se zabývají puze či převážně vlnčasvými či zájmvými aktivitami; 1 Dle zákna č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů. 2 Za splněné pdmínky bezdlužnsti se pvažuje, pkud byl pplatníkvi (plátci) daně pvlen psečkání daně neb placení daně ve splátkách dle 156 zákna č. 280/2009 Sb., daňvý řád, neb placení pjistnéh a penále ve splátkách dle 20a zákna č. 589/1992 Sb., pjistném na sciálním zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti. Strana: 2 z 10

3 mají nejméně 15 samstatných členů z řad nestátních neziskvých rganizací (dále jen NNO ) půsbících v blasti sciálníh začleňvání; nemají nad sebu další brvě zaměřené zastřešující rganizace v rámci České republiky; půsbí na území České republiky; mají stanvená a zveřejněná kritéria, které zájemce členství musí splnit, aby se mhl stát členem; pskytují služby především svým členům či hájí jejich zájmy; prkazatelně půsbí v bru p dbu minimálně 2 let před pdáním žádsti v rámci výzvy, tat pdmínka je splněna i v případě fungvání nefrmální platfrmy či skupiny, v rámci které jsu zastupeny NNO; ke dni pdání žádsti platí jejich členvé členské příspěvky, kterými je činnst a správa zastřešující rganizace alespň částečně financvána; mají zavedeny demkratické mechanismy rzhdvání a tvrby názrů uvnitř zastřešující rganizace a jsu tevřeny vůči brvé kmunitě; mají minimálně 1 zaměstnance na min. 0,2 úvazku, který činnst jejich členů rganizuje a řídí. Zastřešující rganizace splňující pdmínky výše uvedené musí dále patřit d jedné z následujících skupin: Obrvá zastřešující rganizace tvřená především právnickými sbami s 51% převahu právních typů NNO (splky, pbčné splky, becně prspěšné splečnsti, nadace, nadační fndy, ústavy a účelvá zařízení církví) a 100% pdílem činnstí v bru sciálníh začleňvání; Zastřešující rganizace tvřená 100% pdílem právních typů NNO (splky, pbčné splky, becně prspěšné splečnsti, nadace, nadační fndy, ústavy a účelvá zařízení církví) a min. 51% pdílem činnstí v bru sciálníh začleňvání; Všebrvá zastřešující rganizace tvřená především právnickými sbami s 51% převahu právních typů NNO (splky, pbčné splky, becně prspěšné splečnsti, nadace, nadační fndy, ústavy a účelvá zařízení církví) a min. 51% pdílem činnstí v bru sciálníh začleňvání. 3.4 Vymezení právněných partnerů Není relevantní. 3.5 Míra pdpry rzpad zdrjů financvání Pr NNO: EU 77,56% / státní rzpčet 22,44% / žadatel 0% 3.6 Maximální a minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu Minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: CZK Maximální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: CZK Strana: 3 z 10

4 3.7 Frma financvání Ex ante Vysvětlení kategrií je k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). 3.8 Infrmace pdmínkách veřejné pdpry Infrmace veřejné pdpře (včetně pdpry de minimis) jsu k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). Vyhlašvatel nestanvil pr tut výzvu žádná specifická pravidla týkající se veřejné pdpry (včetně pdpry de minimis), prjekty mhu být pdpřeny v těch režimech veřejné pdpry (včetně pdpry de minimis), které jsu s hledem na právní předpisy využitelné. U prjektů, u nichž bude pskytnutí pdpry z OPZ zakládat veřejnu pdpru neb pdpru de minimis, budu pkud t bude relevantní aplikvány předpisy EU stanvující hrní hranici financvání takvéh prjektu z veřejných zdrjů (tzv. intenzitu veřejné pdpry). Výše tét hranice se dvíjí d typu pdpřené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také d specifik cílvé skupiny prjektu. Pr pdpru de minimis je limitem bjem pdpry pr jeden pdnik a vymezené bdbí. Více infrmací lze nalézt v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). V důsledku th je mžné, že prjekt nebude z veřejných zdrjů pdpřen v maximálním rzsahu vyplývajícím z vymezení v části 3.5 tét výzvy (Míra pdpry rzpad zdrjů financvání).) 4 Věcné zaměření 4.1 Ppis pdprvaných aktivit Budvání kapacit nestátních neziskvých rganizací, zejména prstřednictvím vzdělávání pracvníků NNO a patření na zvyšvání prfesinality, rganizačníh řízení, plánvání, transparentnsti a vícezdrjvéh financvání NNO může být realizván prstřednictvím následujících aktivit: 1. Pdpra rzvje zastřešujících rganizací, která může mít pdbu: psílení persnální plitiky zastřešující rganizace (pdpra lidských zdrjů v zastřešujících rganizacích); psílení řízení zastřešující rganizace, strategickéh plánvaní, včetně finančníh řízení (fundraising apd.); psílení participace členů, pracvníků a mžnsti pdílení se na vedení; pdpra síťvání a psílení partnerství s statními splupracujícími rganizacemi, slvvání nvých ptenciálních členů; pdpra splupráce zastřešující rganizace s veřejnu správu, např. frmu seminářů, besed či knferencí; nastavení kmunikace uvnitř i navenek zastřešující rganizace; pdpra světy a rzvje v daném bru činnsti (např. zvyšvání pvědmí a infrmvansti sciálním pdnikání a pdpra splupráce všech relevantních aktérů); pdpra přensu a rzvíjení zkušenstí ze zahraničí. Strana: 4 z 10

5 2. Psílení metdické pdpry a pradenství vůči členským rganizacím v daném bru činnsti zastřešující rganizace v blasti sciálníh začleňvání, které může mít pdbu: psílení metdické pdpry, pradenství a pskytvání a sdílení infrmací členskými rganizacemi v daném bru činnsti zastřešující rganizace; psílení metdické pdpry a pradenství členským rganizacím v blasti přípravy a realizace evrpských prjektů ve vazbě na blast sciálníh začleňvání; zprstředkvání zkušenstí a znalstí, zprstředkvání přebírání dbré praxe v daném bru činnsti; zprstředkvání vzdělávání vůči členským rganizacím a pdpra stáží v daném bru; psilvání dbrné základny, sběr dat, příprava a věřvání nvých pstupů, analýz, výzkumů v daném bru; rzvj a realizace vzdělávacích prgramů pr šklitele a vzdělavatele z řad NNO užívání např. mderních metd sciální práce a sciálních služeb; pskytvání a rzesílání infrmací elektrnicku frmu, vedení a práce s databázemi. V rámci tét výzvy nebudu pdprvány: kurzy PC, výuka českéh jazyka a dalších předmětů, které jsu sučástí pvinné šklní dcházky, tvrba a realizace rekvalifikačních prgramů, výuka a výcvik řidičů pr všechny skupiny, včetně šklení prfesní způsbilsti řidiče, veřejná služba, činnsti suvisející s prvzem a údržbu. 4.2 Indikátry Pravidla týkající se indikátrů, včetně definic jedntlivých indikátrů, jsu k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). V žádsti pdpru žadatel uvede cílvu hdntu (tj. hdntu, která se chápe jak závazek žadatele, kteréh má dsáhnut díky realizaci prjektu uvedenéh v žádsti pdpru) k následujícím indikátrům: Kód 3 Název indikátru Měrná jedntka Typ indikátru Celkvý pčet účastníků Účastníci Výstup Pčet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dkumentů (vč. evaluačních) Dkumenty Výstup V případě, že prjekt pdpru získá, bude mít žadatel pvinnst krmě indikátrů se závazkem vykazvat dsažené hdnty také pr: 3 Jedná se kód Nárdníh číselníku indikátrů Některé indikátry jsu zárveň kódvány pdle Evrpské kmise. Strana: 5 z 10

6 a) všechny indikátry výstupu, které se týkají účastníků (rzuměn ty indikátry, které navazují na charakteristiky účastníků jak je např. věk, pstavení na trhu práce, případné znevýhdnění, atd.); b) indikátry z následující tabulky: Kód 4 Název indikátru Měrná jedntka Typ indikátru Účastníci v prcesu vzdělávání / dbrné přípravy p uknčení své účasti Účastníci Výsledek Účastníci, kteří získali kvalifikaci p uknčení své účasti Účastníci Výsledek Znevýhdnění účastníci, kteří p uknčení své účasti hledají zaměstnání, jsu v prcesu vzdělávání /dbrné přípravy, rzšiřují si kvalifikaci neb jsu zaměstnaní, a t i OSVČ Účastníci Výsledek 4.3 Cílvé skupiny Kategrie CS Nestátní neziskvé rganizace Definice CS splky dle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník becně prspěšné splečnsti zřízené pdle zákna č. 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech ústavy dle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník církevní právnické sby zřízené pdle zákna č. 3/2002 Sb., církvích a nábženských splečnstech, pkud pskytují zdravtní, kulturní, vzdělávací a sciální služby neb sciálně právní chranu dětí nadace ( ) a nadační fndy ( ) zřízené pdle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník 4.4 Infrmace pčátečních / navazujících synergických výzvách Není relevantní. 5 Územní zaměření 5.1 Prgramvá blast a území dpadu Prgramvá blast a území dpadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy 5.2 Míst realizace Míst realizace: celá ČR a EU 4 Jedná se kód Nárdníh číselníku indikátrů Některé indikátry jsu zárveň kódvány pdle Evrpské kmise. Strana: 6 z 10

7 6 Infrmace způsbilsti výdajů 6.1 Věcná způsbilst Pravidla, jaké kategrie výdajů jsu způsbilé, jsu k dispzici ve Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). 6.2 Časvá způsbilst Časvě způsbilé jsu náklady vzniklé v dbě realizace prjektu. Datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení tét výzvy (viz část 2. tét výzvy). V případě pdpry pskytvané v režimu blkvé výjimky ze zákazu veřejné pdpry může platit mezení, že zahájení realizace prjektu musí následvat p termínu předlžení žádsti pdpru. 6.3 Infrmace křížvém financvání Není relevantní. 6.4 Infrmace nepřímých nákladech Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsu k dispzici ve Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). Prjekty pdpřené v tét výzvě aplikují nepřímé náklady, přičemž základní stanvené pdíly nepřímých nákladů jsu stanveny na: Objem přímých nákladů % nepřímých nákladů D 10 mil. Kč včetně 25 % Pr prjekty, u nichž pdstatná většina nákladů vznikne frmu nákupu služeb d externích ddavatelů, jsu způsbilá prcenta nepřímých nákladů snížena. Pdíly pr nepřímé náklady jsu sníženy pr prjekty s bjemem nákupu služeb v těcht intencích: Pdíl nákupu služeb na celkvých přímých způsbilých nákladech prjektu D 60 % včetně Snížení pdílu nepřímých nákladů prti výše uvedené tabulce Platí základní pdíly nepřímých nákladů Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základníh pdílu, tj. 15 % 90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základníh pdílu, tj. 5 % Prcent nepřímých nákladů je závazné a pevně stanvené, není h tedy mžné měnit. Žadatel není právněn stanvit si vlastní prcentní sazbu. 7 Náležitsti žádsti pdpru, způsb pdání, mžnst knzultací 7.1 Pvinné přílhy žádsti pdpru Přílha č. 1 Čestné prhlášení Přílha č. 2 Stanvy (Ve stanvách rganizace musí být uveden ustanvení vypřádání majetku při zániku rganizace. V případě, že stanvy předkládané při pdávání žádsti tt ustanvení nebsahují, musí být tt ustanvení dplněny a předlženy nejpzději před vydáním rzhdnutí pskytnutí dtace, resp. před pdpisem smluvy financvání) Strana: 7 z 10

8 7.2 Infrmace způsbu pdání žádsti pdpru Žádst pdpru z OPZ se zpracvává v elektrnickém frmuláři v IS KP14+. Přístup d elektrnických frmulářů žádstí pdpru naleznete na adrese rientujte se pdle Operačníh prgramu Zaměstnanst a identifikace, která je v části 1 tét výzvy. Žádst pdpru zpracvávejte v českém jazyce. Před pdáním je nutné žádst patřit pdpisem statutárníh zástupce žadatele, případně dpvědnu sbu, kteru k takvému úknu statutární zástupce zmcnil; v tmt případě je nutné, aby k žádsti byla připjena plná mc pdepsaná v IS KP14+ neb jiný dkument dkládající tt zmcnění. Pdpis musí být k žádsti připjen přím v IS KP14+, prt musí být statutární zástupce / sba právněná k pdpisu žádsti registrvaným uživatelem tét aplikace. Dále musí tat sba dispnvat kvalifikvaným elektrnickým pdpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá knkrétní certifikát pr pdepisvání, kterým dispnuje. Úspěšné věření platnsti elektrnickéh pdpisu je pdmínku pr pdání žádsti. Pdání žádsti prbíhá buď autmaticky p pdpisu (pkud si t tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci parametrů žádsti) neb k němu djde tzv. ručně na základě aktivní vlby uživatele. K vyplňvání žádsti pdpru přistupujte s vědmím, že v průběhu prcesu hdncení a výběru prjektů se bude vycházet výhradně z infrmací, které žádst bsahuje. Všechny její části prt vyplňujte pečlivě, knkrétně a srzumitelně. Dbejte na t, aby všechny části žádsti, které může zpracvávat i něklik členů vašeh prjektvéh týmu, byly před pdáním žádsti ve vzájemném suladu. Žádst se pdává puze elektrnicky a puze prstřednictvím IS KP14+. Nezasílejte žádst v listinné pdbě ani prstřednictvím jiné frmy dručvání. Další pdrbnsti zpracvání a pdání žádsti pdpru jsu v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (dkaz na elektrnicku verzi viz část 10.2 tét výzvy). 7.3 Infrmace způsbu pskytvání knzultací k přípravě žádsti pdpru Kntakt na vyhlašvatele výzvy: Adresa vyhlašvatele: Ministerstv práce a sciálních věcí dbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání Na Příčním právu 1, Praha 2 (Pracviště: Kartuzská 4, Praha 5) Spjení na vyhlašvatele ( , telefn): věcné zaměření: Ing. Tereza Pavlíkvá, finanční tázky: Ing. Jiří Vsika, Otázky a dpvědi k tét výzvě: Dtazy k tét výzvě jsu zdpvídány hlavně prstřednictvím elektrnickéh kmunikačníh nástrje ESF Fórum. K výzvě je v rámci ESF Fóra zřízen diskusní klub, který je dstupný na dkazu: Dtazy lze pkládat pté, c se zaregistrujete (uživatelské jmén musí bsahvat alespň příjmení), registrace je dstupná na úvdní stránce ESF Fóra: Dpručejeme před plžením dtazu vyhledáváním věřit, zda už pžadvaná dpvěď není v diskusním klubu k dispzici, prtže si ji vyžádal nějaký tazatel dříve. Strana: 8 z 10

9 8 Infrmace způsbu hdncení a výběru prjektů 8.1 Ppis hdncení a výběru prjektů Fáze prcesu hdncení a výběru prjektů, které budu při výběru žádstí předlžených v rámci tét výzvy zapjeny: Hdncení přijatelnsti a frmálních náležitstí Pravidla pr tut fázi hdncení jsu k dispzici ve Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). K pravidlům dle předchzí věty vyhlašvatel výzvy upřesňuje, že náprava frmálních nedstatků žádsti je mžná puze jednu. Věcné hdncení Věcné hdncení žádstí pdpru bude zajištěn s využitím individuálních hdntitelů. Pravidla pr tut fázi hdncení jsu k dispzici ve Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy) a dále jsu k dispzici také v rámci Příručky pr hdntitele zajišťující věcné hdncení žádstí pdpru z OPZ se skutečně prkazvanými výdaji (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.5 tét výzvy). K pravidlům dle předchzí věty vyhlašvatel výzvy upřesňuje vymezení pstupu v případě, že se první dvě zpracvaná věcná hdncení žádsti pdpru významně liší. Za tét situace bude arbitrážní hdncení vypracván způsbem, kdy arbitr vychází z těcht dvu už zpracvaných věcných hdncení. Výběrvá kmise Výběrvá kmise bude d prcesu výběru zapjena, pravidla pr tut fázi výběru jsu k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). Příprava a vydání právníh aktu pskytnutí pdpry Pslední fází výběru je příprava a vydání právníh aktu pskytnutí pdpry, pravidla pr tut fázi výběru jsu k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). 9 Pstup pr výzvy s dílčími alkacemi Není relevantní. 10 Přehled navazující dkumentace 10.1 Umístění textu výzvy na webvém prtále OPZ URL adresa: Odkaz na pravidla pr žadatele a příjemce Pr žádsti pdpru a následně také pr realizaci pdpřených prjektů platí pravidla bsažená v: Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (dkaz na elektrnicku verzi: Strana: 9 z 10

10 Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (dkaz na elektrnicku verzi: Řídicí rgán Operačníh prgramu Zaměstnanst upzrňuje, že je právněn pravidla v průběhu tét výzvy i během realizace prjektů pdpřených v rámci tét výzvy aktualizvat. Aktuální verze těcht dkumentů jsu vždy k dispzici na: Aktualizace pravidel není změnu tét výzvy Odkaz na vzr právníh aktu pskytnutí pdpry S hledem na vymezení právněných žadatelů (viz část 3.3 tét výzvy) jsu relevantní níže uvedené vzry právních aktů pskytnutí pdpry: Vzr rzhdnutí pskytnutí dtace (dkaz na elektrnicku verzi: Řídicí rgán Operačníh prgramu Zaměstnanst upzrňuje, že je právněn vzry právních pskytnutí pdpry v průběhu tét výzvy i během realizace prjektů pdpřených v rámci tét výzvy aktualizvat. Aktuální verze těcht dkumentů jsu vždy k dispzici na: Aktualizace vzrů právních aktů není změnu tét výzvy Odůvdnění zacílení výzvy Výzva je v suladu s článkem 6 (3) nařízení ESF zaměřena na budvání kapacit nestátních neziskvých rganizací v blasti sciálníh začleňvání. Výzva je zacílena na budvání kapacit zastřešujících NNO a prfesinalizaci jejich zaměstnanců. Aktivity výzvy směřují jak k rzvji samtné zastřešující rganizace tak pdprují členské rganizace zejména frmu metdické pdpry a pradenství Odkaz na případné další relevantní dkumenty Kritéria věcnéh hdncení žádstí pdpru jsu v detailním ppisu k dispzici v rámci Příručky pr hdntitele zajišťující věcné hdncení žádstí pdpru z OPZ se skutečně prkazvanými výdaji (dkaz na elektrnicku verzi: 11 Přílhy výzvy k předkládání žádstí pdpru 1. Vzr Čestné prhlášení Upzrnění: Řídicí rgán Operačníh prgramu Zaměstnanst upzrňuje, že je právněn výzvu k předkládání žádstí pdpru upravvat za pdmínek, které jsu specifikvány v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). Strana: 10 z 10

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašvatel: Ministerstv průmyslu a bchdu Verze č.: 01 Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více