Výzva k předkládání žádostí o podporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k předkládání žádostí o podporu"

Transkript

1 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst Investiční pririta Specifický cíl Čísl výzvy Název výzvy Druh výzvy Určení z hlediska knkurence mezi prjekty Určení, zda se jedná synergicku neb kmplementární výzvu Mdel hdncení 2.2 Zlepšvání přístupu k dstupným, udržitelným a vysce kvalitním službám, včetně zdravtnictví a sciálních služeb becnéh zájmu SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnst systému sciálních služeb, služeb pr rdiny a děti a dalších navazujících služeb pdprujících sciální začleňvání 03_15_041 Budvání kapacit nestátních neziskvých rganizací, zejména v blasti sciálníh začleňvání, rvnsti žen a mužů a rvných příležitstí Klvá Otevřená Není relevantní Jednklvý 2 Časvé nastavení Datum vyhlášení výzvy 19. listpadu 2015 Datum zpřístupnění žádsti pdpru v mnitrvacím systému MS prsince 2015 Datum zahájení příjmu žádstí pdpru 1. prsince 2015 Datum uknčení příjmu žádstí pdpru 31. ledna 2016 Maximální délka, na kteru je žadatel právněn prjekt naplánvat 24 měsíců Nejzazší datum pr uknčení fyzické realizace prjektu 31. prsince Infrmace frmě pdpry 3.1 Alkace výzvy Finanční alkace výzvy (rzhdná pr výběr prjektů k financvání): CZK Upřesnění zdrjů financvání rzhdné alkace výzvy: Výběr prjektů bude prbíhat s využitím částek celkvých způsbilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrjů žadatelů, prtže čerpání alkace OPZ, které je vykazván vůči Evrpské kmisi, zahrnuje všechny zdrje financvání). Finanční alkace výzvy (pdpra): CZK Strana: 1 z 10

2 Upřesnění zdrjů alkace výzvy značené jak pdpra: Jedná se puze indikativní údaj, tj. dhad th, jaká část prstředků bude na vybrané prjekty pskytnuta za příspěvek Unie, státní rzpčet ČR, příp. rzpčet státních fndů. 3.2 Typ pdprvaných perací Individuální prjekt 3.3 Vymezení právněných žadatelů Obecně může dle pravidel Operačníh prgramu Zaměstnanst právněným žadatelem být puze: sba (právnická neb fyzická), která je registrvaným subjektem v ČR, tj. sba, která má vlastní identifikační čísl (tzv. IČO někdy také IČ); sba, která má aktivní datvu schránku 1 ; sba, která nepatří mezi subjekty, které se nemhu výzvy účastnit z důvdů inslvence, pkut, dluhu aj. dle následujícíh dstavce. Ptenciální žadatelé nejsu právněni účastnit se výzvy neb získat pdpru, pkud: jsu v likvidaci, v úpadku, hrzícím úpadku či je prti nim veden inslvenční řízení ve smyslu zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn); mají v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky neb mají nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění neb na sciálním zabezpečení neb příspěvku na státní plitiku zaměstnansti 2 ; na ně byl vydán inkasní příkaz p předcházejícím rzhdnutí Evrpské kmise prhlašujícím, že pskytnutá pdpra je prtiprávní a neslučitelná se splečným trhem; jim byla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle 5 písm. e) bd 3 zákna č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, ve znění pzdějších předpisů. Pdmínky právněnsti žadatele jsu psuzvány během hdncení a výběru prjektů a musí být splněny k datu pdání žádsti pdpru. K tázce, zda splňují bdy v předchzím dstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestnéh prhlášení v žádsti pdpru. Pr tut výzvu jsu právněnými žadateli zastřešující rganizace, které: mají právní frmu členské krprace pdle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (pr účely tét výzvy splek neb zájmvé sdružení právnických sb); samy se prezentují jak zastřešující rganizace NNO; vznikly jak trvalé uskupení (nikliv jak dčasné); vyknávají činnst (br) v blasti sciálníh začleňvání (investiční pririta 2.1 Aktivní začleňvání, zejména s cílem zvýšení uplatnitelnsti sb ve splečnsti a na trhu práce), tj. zejména v blasti sciálních služeb, včetně nefrmální péče, služeb pr rdiny a děti, sciálníh pdnikání, sciální práce, kmunitní sciální práce a sciálníh bydlení. V rámci výzvy nebudu pdprvány zastřešující brvé rganizace, které se zabývají puze či převážně vlnčasvými či zájmvými aktivitami; 1 Dle zákna č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů. 2 Za splněné pdmínky bezdlužnsti se pvažuje, pkud byl pplatníkvi (plátci) daně pvlen psečkání daně neb placení daně ve splátkách dle 156 zákna č. 280/2009 Sb., daňvý řád, neb placení pjistnéh a penále ve splátkách dle 20a zákna č. 589/1992 Sb., pjistném na sciálním zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti. Strana: 2 z 10

3 mají nejméně 15 samstatných členů z řad nestátních neziskvých rganizací (dále jen NNO ) půsbících v blasti sciálníh začleňvání; nemají nad sebu další brvě zaměřené zastřešující rganizace v rámci České republiky; půsbí na území České republiky; mají stanvená a zveřejněná kritéria, které zájemce členství musí splnit, aby se mhl stát členem; pskytují služby především svým členům či hájí jejich zájmy; prkazatelně půsbí v bru p dbu minimálně 2 let před pdáním žádsti v rámci výzvy, tat pdmínka je splněna i v případě fungvání nefrmální platfrmy či skupiny, v rámci které jsu zastupeny NNO; ke dni pdání žádsti platí jejich členvé členské příspěvky, kterými je činnst a správa zastřešující rganizace alespň částečně financvána; mají zavedeny demkratické mechanismy rzhdvání a tvrby názrů uvnitř zastřešující rganizace a jsu tevřeny vůči brvé kmunitě; mají minimálně 1 zaměstnance na min. 0,2 úvazku, který činnst jejich členů rganizuje a řídí. Zastřešující rganizace splňující pdmínky výše uvedené musí dále patřit d jedné z následujících skupin: Obrvá zastřešující rganizace tvřená především právnickými sbami s 51% převahu právních typů NNO (splky, pbčné splky, becně prspěšné splečnsti, nadace, nadační fndy, ústavy a účelvá zařízení církví) a 100% pdílem činnstí v bru sciálníh začleňvání; Zastřešující rganizace tvřená 100% pdílem právních typů NNO (splky, pbčné splky, becně prspěšné splečnsti, nadace, nadační fndy, ústavy a účelvá zařízení církví) a min. 51% pdílem činnstí v bru sciálníh začleňvání; Všebrvá zastřešující rganizace tvřená především právnickými sbami s 51% převahu právních typů NNO (splky, pbčné splky, becně prspěšné splečnsti, nadace, nadační fndy, ústavy a účelvá zařízení církví) a min. 51% pdílem činnstí v bru sciálníh začleňvání. 3.4 Vymezení právněných partnerů Není relevantní. 3.5 Míra pdpry rzpad zdrjů financvání Pr NNO: EU 77,56% / státní rzpčet 22,44% / žadatel 0% 3.6 Maximální a minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu Minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: CZK Maximální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: CZK Strana: 3 z 10

4 3.7 Frma financvání Ex ante Vysvětlení kategrií je k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). 3.8 Infrmace pdmínkách veřejné pdpry Infrmace veřejné pdpře (včetně pdpry de minimis) jsu k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). Vyhlašvatel nestanvil pr tut výzvu žádná specifická pravidla týkající se veřejné pdpry (včetně pdpry de minimis), prjekty mhu být pdpřeny v těch režimech veřejné pdpry (včetně pdpry de minimis), které jsu s hledem na právní předpisy využitelné. U prjektů, u nichž bude pskytnutí pdpry z OPZ zakládat veřejnu pdpru neb pdpru de minimis, budu pkud t bude relevantní aplikvány předpisy EU stanvující hrní hranici financvání takvéh prjektu z veřejných zdrjů (tzv. intenzitu veřejné pdpry). Výše tét hranice se dvíjí d typu pdpřené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také d specifik cílvé skupiny prjektu. Pr pdpru de minimis je limitem bjem pdpry pr jeden pdnik a vymezené bdbí. Více infrmací lze nalézt v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). V důsledku th je mžné, že prjekt nebude z veřejných zdrjů pdpřen v maximálním rzsahu vyplývajícím z vymezení v části 3.5 tét výzvy (Míra pdpry rzpad zdrjů financvání).) 4 Věcné zaměření 4.1 Ppis pdprvaných aktivit Budvání kapacit nestátních neziskvých rganizací, zejména prstřednictvím vzdělávání pracvníků NNO a patření na zvyšvání prfesinality, rganizačníh řízení, plánvání, transparentnsti a vícezdrjvéh financvání NNO může být realizván prstřednictvím následujících aktivit: 1. Pdpra rzvje zastřešujících rganizací, která může mít pdbu: psílení persnální plitiky zastřešující rganizace (pdpra lidských zdrjů v zastřešujících rganizacích); psílení řízení zastřešující rganizace, strategickéh plánvaní, včetně finančníh řízení (fundraising apd.); psílení participace členů, pracvníků a mžnsti pdílení se na vedení; pdpra síťvání a psílení partnerství s statními splupracujícími rganizacemi, slvvání nvých ptenciálních členů; pdpra splupráce zastřešující rganizace s veřejnu správu, např. frmu seminářů, besed či knferencí; nastavení kmunikace uvnitř i navenek zastřešující rganizace; pdpra světy a rzvje v daném bru činnsti (např. zvyšvání pvědmí a infrmvansti sciálním pdnikání a pdpra splupráce všech relevantních aktérů); pdpra přensu a rzvíjení zkušenstí ze zahraničí. Strana: 4 z 10

5 2. Psílení metdické pdpry a pradenství vůči členským rganizacím v daném bru činnsti zastřešující rganizace v blasti sciálníh začleňvání, které může mít pdbu: psílení metdické pdpry, pradenství a pskytvání a sdílení infrmací členskými rganizacemi v daném bru činnsti zastřešující rganizace; psílení metdické pdpry a pradenství členským rganizacím v blasti přípravy a realizace evrpských prjektů ve vazbě na blast sciálníh začleňvání; zprstředkvání zkušenstí a znalstí, zprstředkvání přebírání dbré praxe v daném bru činnsti; zprstředkvání vzdělávání vůči členským rganizacím a pdpra stáží v daném bru; psilvání dbrné základny, sběr dat, příprava a věřvání nvých pstupů, analýz, výzkumů v daném bru; rzvj a realizace vzdělávacích prgramů pr šklitele a vzdělavatele z řad NNO užívání např. mderních metd sciální práce a sciálních služeb; pskytvání a rzesílání infrmací elektrnicku frmu, vedení a práce s databázemi. V rámci tét výzvy nebudu pdprvány: kurzy PC, výuka českéh jazyka a dalších předmětů, které jsu sučástí pvinné šklní dcházky, tvrba a realizace rekvalifikačních prgramů, výuka a výcvik řidičů pr všechny skupiny, včetně šklení prfesní způsbilsti řidiče, veřejná služba, činnsti suvisející s prvzem a údržbu. 4.2 Indikátry Pravidla týkající se indikátrů, včetně definic jedntlivých indikátrů, jsu k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). V žádsti pdpru žadatel uvede cílvu hdntu (tj. hdntu, která se chápe jak závazek žadatele, kteréh má dsáhnut díky realizaci prjektu uvedenéh v žádsti pdpru) k následujícím indikátrům: Kód 3 Název indikátru Měrná jedntka Typ indikátru Celkvý pčet účastníků Účastníci Výstup Pčet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dkumentů (vč. evaluačních) Dkumenty Výstup V případě, že prjekt pdpru získá, bude mít žadatel pvinnst krmě indikátrů se závazkem vykazvat dsažené hdnty také pr: 3 Jedná se kód Nárdníh číselníku indikátrů Některé indikátry jsu zárveň kódvány pdle Evrpské kmise. Strana: 5 z 10

6 a) všechny indikátry výstupu, které se týkají účastníků (rzuměn ty indikátry, které navazují na charakteristiky účastníků jak je např. věk, pstavení na trhu práce, případné znevýhdnění, atd.); b) indikátry z následující tabulky: Kód 4 Název indikátru Měrná jedntka Typ indikátru Účastníci v prcesu vzdělávání / dbrné přípravy p uknčení své účasti Účastníci Výsledek Účastníci, kteří získali kvalifikaci p uknčení své účasti Účastníci Výsledek Znevýhdnění účastníci, kteří p uknčení své účasti hledají zaměstnání, jsu v prcesu vzdělávání /dbrné přípravy, rzšiřují si kvalifikaci neb jsu zaměstnaní, a t i OSVČ Účastníci Výsledek 4.3 Cílvé skupiny Kategrie CS Nestátní neziskvé rganizace Definice CS splky dle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník becně prspěšné splečnsti zřízené pdle zákna č. 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech ústavy dle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník církevní právnické sby zřízené pdle zákna č. 3/2002 Sb., církvích a nábženských splečnstech, pkud pskytují zdravtní, kulturní, vzdělávací a sciální služby neb sciálně právní chranu dětí nadace ( ) a nadační fndy ( ) zřízené pdle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník 4.4 Infrmace pčátečních / navazujících synergických výzvách Není relevantní. 5 Územní zaměření 5.1 Prgramvá blast a území dpadu Prgramvá blast a území dpadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy 5.2 Míst realizace Míst realizace: celá ČR a EU 4 Jedná se kód Nárdníh číselníku indikátrů Některé indikátry jsu zárveň kódvány pdle Evrpské kmise. Strana: 6 z 10

7 6 Infrmace způsbilsti výdajů 6.1 Věcná způsbilst Pravidla, jaké kategrie výdajů jsu způsbilé, jsu k dispzici ve Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). 6.2 Časvá způsbilst Časvě způsbilé jsu náklady vzniklé v dbě realizace prjektu. Datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení tét výzvy (viz část 2. tét výzvy). V případě pdpry pskytvané v režimu blkvé výjimky ze zákazu veřejné pdpry může platit mezení, že zahájení realizace prjektu musí následvat p termínu předlžení žádsti pdpru. 6.3 Infrmace křížvém financvání Není relevantní. 6.4 Infrmace nepřímých nákladech Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsu k dispzici ve Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). Prjekty pdpřené v tét výzvě aplikují nepřímé náklady, přičemž základní stanvené pdíly nepřímých nákladů jsu stanveny na: Objem přímých nákladů % nepřímých nákladů D 10 mil. Kč včetně 25 % Pr prjekty, u nichž pdstatná většina nákladů vznikne frmu nákupu služeb d externích ddavatelů, jsu způsbilá prcenta nepřímých nákladů snížena. Pdíly pr nepřímé náklady jsu sníženy pr prjekty s bjemem nákupu služeb v těcht intencích: Pdíl nákupu služeb na celkvých přímých způsbilých nákladech prjektu D 60 % včetně Snížení pdílu nepřímých nákladů prti výše uvedené tabulce Platí základní pdíly nepřímých nákladů Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základníh pdílu, tj. 15 % 90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základníh pdílu, tj. 5 % Prcent nepřímých nákladů je závazné a pevně stanvené, není h tedy mžné měnit. Žadatel není právněn stanvit si vlastní prcentní sazbu. 7 Náležitsti žádsti pdpru, způsb pdání, mžnst knzultací 7.1 Pvinné přílhy žádsti pdpru Přílha č. 1 Čestné prhlášení Přílha č. 2 Stanvy (Ve stanvách rganizace musí být uveden ustanvení vypřádání majetku při zániku rganizace. V případě, že stanvy předkládané při pdávání žádsti tt ustanvení nebsahují, musí být tt ustanvení dplněny a předlženy nejpzději před vydáním rzhdnutí pskytnutí dtace, resp. před pdpisem smluvy financvání) Strana: 7 z 10

8 7.2 Infrmace způsbu pdání žádsti pdpru Žádst pdpru z OPZ se zpracvává v elektrnickém frmuláři v IS KP14+. Přístup d elektrnických frmulářů žádstí pdpru naleznete na adrese rientujte se pdle Operačníh prgramu Zaměstnanst a identifikace, která je v části 1 tét výzvy. Žádst pdpru zpracvávejte v českém jazyce. Před pdáním je nutné žádst patřit pdpisem statutárníh zástupce žadatele, případně dpvědnu sbu, kteru k takvému úknu statutární zástupce zmcnil; v tmt případě je nutné, aby k žádsti byla připjena plná mc pdepsaná v IS KP14+ neb jiný dkument dkládající tt zmcnění. Pdpis musí být k žádsti připjen přím v IS KP14+, prt musí být statutární zástupce / sba právněná k pdpisu žádsti registrvaným uživatelem tét aplikace. Dále musí tat sba dispnvat kvalifikvaným elektrnickým pdpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá knkrétní certifikát pr pdepisvání, kterým dispnuje. Úspěšné věření platnsti elektrnickéh pdpisu je pdmínku pr pdání žádsti. Pdání žádsti prbíhá buď autmaticky p pdpisu (pkud si t tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci parametrů žádsti) neb k němu djde tzv. ručně na základě aktivní vlby uživatele. K vyplňvání žádsti pdpru přistupujte s vědmím, že v průběhu prcesu hdncení a výběru prjektů se bude vycházet výhradně z infrmací, které žádst bsahuje. Všechny její části prt vyplňujte pečlivě, knkrétně a srzumitelně. Dbejte na t, aby všechny části žádsti, které může zpracvávat i něklik členů vašeh prjektvéh týmu, byly před pdáním žádsti ve vzájemném suladu. Žádst se pdává puze elektrnicky a puze prstřednictvím IS KP14+. Nezasílejte žádst v listinné pdbě ani prstřednictvím jiné frmy dručvání. Další pdrbnsti zpracvání a pdání žádsti pdpru jsu v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (dkaz na elektrnicku verzi viz část 10.2 tét výzvy). 7.3 Infrmace způsbu pskytvání knzultací k přípravě žádsti pdpru Kntakt na vyhlašvatele výzvy: Adresa vyhlašvatele: Ministerstv práce a sciálních věcí dbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání Na Příčním právu 1, Praha 2 (Pracviště: Kartuzská 4, Praha 5) Spjení na vyhlašvatele ( , telefn): věcné zaměření: Ing. Tereza Pavlíkvá, finanční tázky: Ing. Jiří Vsika, Otázky a dpvědi k tét výzvě: Dtazy k tét výzvě jsu zdpvídány hlavně prstřednictvím elektrnickéh kmunikačníh nástrje ESF Fórum. K výzvě je v rámci ESF Fóra zřízen diskusní klub, který je dstupný na dkazu: Dtazy lze pkládat pté, c se zaregistrujete (uživatelské jmén musí bsahvat alespň příjmení), registrace je dstupná na úvdní stránce ESF Fóra: Dpručejeme před plžením dtazu vyhledáváním věřit, zda už pžadvaná dpvěď není v diskusním klubu k dispzici, prtže si ji vyžádal nějaký tazatel dříve. Strana: 8 z 10

9 8 Infrmace způsbu hdncení a výběru prjektů 8.1 Ppis hdncení a výběru prjektů Fáze prcesu hdncení a výběru prjektů, které budu při výběru žádstí předlžených v rámci tét výzvy zapjeny: Hdncení přijatelnsti a frmálních náležitstí Pravidla pr tut fázi hdncení jsu k dispzici ve Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). K pravidlům dle předchzí věty vyhlašvatel výzvy upřesňuje, že náprava frmálních nedstatků žádsti je mžná puze jednu. Věcné hdncení Věcné hdncení žádstí pdpru bude zajištěn s využitím individuálních hdntitelů. Pravidla pr tut fázi hdncení jsu k dispzici ve Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy) a dále jsu k dispzici také v rámci Příručky pr hdntitele zajišťující věcné hdncení žádstí pdpru z OPZ se skutečně prkazvanými výdaji (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.5 tét výzvy). K pravidlům dle předchzí věty vyhlašvatel výzvy upřesňuje vymezení pstupu v případě, že se první dvě zpracvaná věcná hdncení žádsti pdpru významně liší. Za tét situace bude arbitrážní hdncení vypracván způsbem, kdy arbitr vychází z těcht dvu už zpracvaných věcných hdncení. Výběrvá kmise Výběrvá kmise bude d prcesu výběru zapjena, pravidla pr tut fázi výběru jsu k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). Příprava a vydání právníh aktu pskytnutí pdpry Pslední fází výběru je příprava a vydání právníh aktu pskytnutí pdpry, pravidla pr tut fázi výběru jsu k dispzici v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). 9 Pstup pr výzvy s dílčími alkacemi Není relevantní. 10 Přehled navazující dkumentace 10.1 Umístění textu výzvy na webvém prtále OPZ URL adresa: Odkaz na pravidla pr žadatele a příjemce Pr žádsti pdpru a následně také pr realizaci pdpřených prjektů platí pravidla bsažená v: Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (dkaz na elektrnicku verzi: Strana: 9 z 10

10 Specifické části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (dkaz na elektrnicku verzi: Řídicí rgán Operačníh prgramu Zaměstnanst upzrňuje, že je právněn pravidla v průběhu tét výzvy i během realizace prjektů pdpřených v rámci tét výzvy aktualizvat. Aktuální verze těcht dkumentů jsu vždy k dispzici na: Aktualizace pravidel není změnu tét výzvy Odkaz na vzr právníh aktu pskytnutí pdpry S hledem na vymezení právněných žadatelů (viz část 3.3 tét výzvy) jsu relevantní níže uvedené vzry právních aktů pskytnutí pdpry: Vzr rzhdnutí pskytnutí dtace (dkaz na elektrnicku verzi: Řídicí rgán Operačníh prgramu Zaměstnanst upzrňuje, že je právněn vzry právních pskytnutí pdpry v průběhu tét výzvy i během realizace prjektů pdpřených v rámci tét výzvy aktualizvat. Aktuální verze těcht dkumentů jsu vždy k dispzici na: Aktualizace vzrů právních aktů není změnu tét výzvy Odůvdnění zacílení výzvy Výzva je v suladu s článkem 6 (3) nařízení ESF zaměřena na budvání kapacit nestátních neziskvých rganizací v blasti sciálníh začleňvání. Výzva je zacílena na budvání kapacit zastřešujících NNO a prfesinalizaci jejich zaměstnanců. Aktivity výzvy směřují jak k rzvji samtné zastřešující rganizace tak pdprují členské rganizace zejména frmu metdické pdpry a pradenství Odkaz na případné další relevantní dkumenty Kritéria věcnéh hdncení žádstí pdpru jsu v detailním ppisu k dispzici v rámci Příručky pr hdntitele zajišťující věcné hdncení žádstí pdpru z OPZ se skutečně prkazvanými výdaji (dkaz na elektrnicku verzi: 11 Přílhy výzvy k předkládání žádstí pdpru 1. Vzr Čestné prhlášení Upzrnění: Řídicí rgán Operačníh prgramu Zaměstnanst upzrňuje, že je právněn výzvu k předkládání žádstí pdpru upravvat za pdmínek, které jsu specifikvány v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (knkrétní dkaz na elektrnicku verzi tht dkumentu viz část 10.2 tét výzvy). Strana: 10 z 10

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programu ESF veřejná správa a sociální inovace, Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více