01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY"

Transkript

1 01/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY

2 OBSAH 03 ocenûní Aral patfií k nejobdivovanûj ím firmám v âr 03 anal za V sledky v zkumu GFK 04 mix Connected Stûhujeme se 05 mix Poprvé na Aralu v âechách! Libercké bistro Dárek pro ãleny Aralkonta potû il 06 oleje a maziva Nové oleje na trhu 07 oleje a maziva Vy í prodeje olejû v roce 2002 Dlouhá noc oddûlení olejû 08 téma Nov GO kredit pro zákazníky Aralkonta 10 rozhovor Petr Hnojna: Himálajské v stupy bez kyslíku jsou nároãné na aklimatizaci 12 partnefii Bupi Ford Báãa & Jelínek Croy 13 Aral karta Wärme: Jistota a tradice 14 ãerpací stanice Servis v srdci Vala ska 15 rady motoristûm Na jaro buìte pfiipraveni VáÏení pfiátelé, tradiãnû se fiíká, Ïe nûco konãí a nûco zaãíná. Aral klub je ãasopisem na ich ãtenáfiû. SnaÏí se jim vyjít vstfiíc a poznat, kdy je tfieba zmûnit smûr. Minul rok jsme uskuteãnili v zkum ãtenosti, kter nám ukázal, jak m zpûsobem je moïné kvalitu Aral klubu dále zlep ovat. Celá redakce se snaïila pfiijít s nov m konceptem a v sledek na eho snaïení drïíte v rukou. Aral klub vychází od roku 1996, a fiadí se tak k jednûm z nejstar ích firemních ãasopisû v âechách. Rok 2003 v ak bude pro Aral klub znamenat nov, pfiehlednûj í design, kter m se snaïíme sjednodit ve kerou marketingovou komunikaci znaãky. Chceme vám pfiinést více ãtenáfisky atraktivních témat, nové rubriky a vy í Ïánrovou rûznorodost. Hlavní dûraz budeme klást na srozumitelnost informací a ãtenáfisk komfort, kter by mûla podporovat nová grafika. Zda se na e úsilí setká s pozitivní odezvou, záleïí i na vás. Stále se chceme uãit nov m vûcem. Napi te nám, co si o novém Aral klubu myslíte. Pfiíjemné ãtení vám pfieje Ing. Pavel vácha, CSc., pfieseda pfiedstavenstva Aral âr, a. s.

3 ocenûní text: Jindfiich Novák anal za text: GFK ARAL PATŘÍ K NEJOBDIVOVANùJ ÍM FIRMÁM V âr Spoleãnost Aral âr v leto ním roce obhájila skvûlou pozici v anketû CZECH TOP 100, ve které hlasují manaïefii v znamn ch spoleãností, ekonomiãtí a finanãní analytici, zástupci oborov ch sdruïení, svazû a profesních asociací a letos také vefiejnost pomocí internetu. Aral obsadil v kategorii Prodej, údrïba a opravy motorov ch vozidel a prodej pohonn ch hmot první místo pfied spoleãnostmi OMV, Shell a Peugeot, a navázal tak na totoïn úspûch z let 2002 a V SLEDKY V ZKUMU GFK Znaãka Aral potvrdila svoji vysokou známost mezi ãeskou populací. Takov je v sledek v zkumu Institutu pro v zkum trhu GFK Praha, jehoï cílem bylo zjistit spontánní znalost znaãek ãerpacích stanic mezi ãeskou vefiejností. Jsem nesmírnû Èastn, Ïe na e spoleãnost rok od roku zúroãuje svoji práci a získává ocenûní v anketách, jako je tato. Je to pro nás nesmírná ãest, povaïují-li zákazníci Aral za znaãku garantující vysokou kvalitu a piãkovou image, uvedl pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti Aral âr Pavel vácha k tomuto ocenûní, v nûmï oslovení odborníci hodnotí fiadu kritérií od základních ukazatelû firmy pfies její chování k zamûstnancûm aï po vztah k obãanské spoleãnosti. Firma Aral âr byla dále v bfieznu 2003 v rámci prûzkumu Dobrá znaãka, pofiádaného spoleãností Reader s Digest V bûr, vyhlá ena jako nejlep í v kategorii âerpací stanice. Obhájila tak prvenství z loàského roku. Respondenti prûzkumu, které tvofií ãtenáfii ãasopisu Reader s Digest V bûr, hodnotili znaãky ve tfiiceti rûzn ch kategoriích z hlediska kvality, hodnoty, dûvûryhodnosti, image a pochopení potfieb zákazníka. KaÏd takov to úspûch je potû ující, zároveà v ak pro znaãku znamená nov závazek do budoucna. Závazek nezklamat zákazníka a snaïit se udrïet si na velmi kompetitivním trhu získaná ocenûní. Aral si kaïdopádnû váïí projevû dûvûry sv ch zákazníkû. Znaãku Aral si pamatovalo více neï 58 procent dotázan ch, tedy nejvíce ze v ech zahraniãních ãerpacích stanic. V absolutním pofiadí ji pfiedstihla jen domácí znaãka Benzina, která má ve znalosti znaãek v oblasti ãerpacích stanic dominantní pozici. Takto skvûlého v sledku Aral dosáhl uï poãtvrté za sebou. Na tfietím místû skonãila síè ãerpacích stanic OMV, ãtvrté místo patfiilo Shellu. V prûbûhu prûzkumu, kter byl realizován na pfielomu fiíjna a listopadu 2002, bylo dotázáno 996 osob ve vûku od 15 let. Znaãku Aral jmenovali pfiedev ím lidé z vût ích mûst a s vy ími pfiíjmy. Spontánní znalost znaãek ãerpacích stanic BENZINA ARAL OMV SHELL AGIP PETRA ESSO SLOVNAFT Aral získal ocenûní v prestiïních anketách Dobrá znaãka a Czech Top 100 JET TOTAL ARAL KLUB 01/2003 Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4, V roba: Boomerang Publishing, s. r. o., Podûbradská 110/1, Praha 9, tel: , Redakce: Hana Jahodová, Roman Gregor, Jindfiich Novák, Martin Vymûtal Design: Jakub Ka e Uzávûrka ãísla: Vychází: , MK âr E , neprodejné PARAMO 10/2002 ROBIN OIL 10/ / /1999 CHEMOPETROL % 03

4 mix CONNECTED V ichni náv tûvníci mohou zdarma surfovat po domovsk ch stránkách Aralu âerpací stanice Aral zavedly internetové terminály pro fiidiãe. Pfiipojování ãerpacích stanic Aral k internetu zaãalo pilotním projektem ãtyfi internetov ch kioskû pro motoristy. V ichni náv tûvníci mohou zdarma od února surfovat po domovsk ch stránkách Aralu, ãlenové Aralkonta tak mají moïnost pfiipisovat si své body bezprostfiednû po nákupu zcela zdarma. Ostatní fiidiãi mohou mimo jiné posílat zdarma SMS, y ãi pohlednice sv m pfiátelûm nebo kontaktovat non-stop asistenãní sluïbu. V rámci placeného pfiístupu lze internetov kiosk vyuïívat jako klasick internetov prohlíïeã v rámci celého Word Wide Webu. Kiosky jsou vybaveny kvalitní LCD obrazovkou, klávesnicí a polohovacím zafiízením namísto tradiãní my i. idiãi se s prvními kiosky mohou od února setkat na ãtyfiech ãerpacích stanicích v Praze. Stav internetu v âechách Aktivita Aralu, vyjádfiená postupn m pfiipojováním ãerpacích stanic k internetu, má logické opodstatnûní v rostoucí oblibû tohoto média. Právû v lednu 2003 oslavil tuzemsk web malé jubileum, v prûbûhu tohoto mûsíce zavítaly na ãeské stránky více neï tfii miliony unikátních uïivatelû. Zajímavá je z tohoto pohledu informace, Ïe stránky nav tívilo v lednu náv tûvníkû a i v následujících mûsících si udrïely podobnû velkou sledovanost. Stoupající obliba internetu evokuje otázku, jak je vlastnû profil tuzemského uïivatele internetu. Z aktuálních prûzkumû vypl vá, Ïe internet vyuïívají více muïi (58 %). JelikoÏ se jedná o novou technologii, je nejpopulárnûj í ve vûkové kategorii let. Polovinu uïivatelû tvofií obyvatelé mûst nad obyvatel. Témûfi dvû tfietiny lidí, ktefií se alespoà jednou mûsíãnû k internetu pfiipojí, mají stfiedo kolské ãi vysoko kolské vzdûlání. Internetové kiosky u ãerpacích stanic Aral Praha 10 PrÛmyslová ulice Praha 10 Zábûhlice, JiÏní spojka III Praha 4 Bohdalec, Chodovská ulice Praha 6 Slánská ulice Chodov Smûr centrum STùHUJEME SE Spoleãnost Aral mûní po dlouh ch letech stráven ch v budovû Na Pankráci 14 své pûsobi tû. ZÛstáváme v ak vûrni Praze 4. Vybrali jsme si moderní budovu v novû vznikající obchodní zónû na Chodovû. Telefonní ãísla zûstavají stejná. Ulice V Parku je umístûna mezi ulicemi Brnûnská a Roztylská v blízkosti stanice metra trasy C Chodov. V nov ch prostorách sídlíme od 14. dubna. V Parku Roztylská Brnûnská Hráského Smûr Brno (D1) NOVÁ ADRESA Aral âr, a. s., V Parku 2294/ Praha 4 04

5 LIBERECKÉ BISTRO V ichni motoristé, ktefií na sv ch cestách zavítají do Liberce, mohou od zaãátku roku naãerpat síly a uspokojit své mlsné jaz ãky v novû otevfieném bistru na místní ãerpací stanici spoleãnosti Aral. V Aralu vysly eli pfiání zákazníkû, ktefií jiï del í dobu bistro na této ãerpací stanici postrádali. Ti se nyní mohou tû it na irok v bûr tepl ch a studen ch nápojû a vïdy ãerstvû napeãené slané i sladké peãivo. Na své si pfiijdou i milovníci znamenit ch obloïen ch baget, fiízkû a dal ích v robkû studené i teplé kuchynû (vãetnû hotov ch jídel) za v echny jmenujme alespoà místní v teãné liberecké párky. Spo- leãnost Aral nabízí zákazníkûm gastronomické sluïby na polovinû ze souãasn ch 66 ãerpacích stanic v âr. Nabízen sortiment ve 4 restauracích, 7 snacích a 22 bistrech je vyroben z ãerstv ch surovin, pfii pfiípravû jídel je pouïita i celá fiada polotovarû. Ve spolupráci s dodavateli dbáme na naprostou nezávadnost surovin, musí vyhovovat souãasn m hygienick m poïadavkûm. Hlídáme jejich teplotu a dobu skladování stejnû jako dobu a teplotu pfii v deji sortimentu. Pro nûkteré v robky studené ãi teplé kuchynû vyuïíváme sluïeb lokálních dodavatelû, ãímï zaji Èujeme jejich kaïdodenní ãerstvost, kvalitu a variabilitu, vysvûtluje oblíbenost gastronomick ch zafiízení Aralu u zákazníkû Zdena Bubáková, Gastronomy Manager Aralu. LÍBÍ SE VÁM NOV ARAL KLUB? Podûlte se s námi o své dojmy. Co se vám líbí a co naopak postrádáte? Máme nûkterou rubriku zru it, ãi jinou pfiidat? Po lete nám dopis na adresu Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4 a obálku oznaãte nápisem Aral klub. Také mûïete pouïít ovou adresu Deset nejkonstruktivnûj ích odpovûdí ohodnotíme poukázkou na komfortní mytí vozu ZDARMA. DÁREK PRO âleny ARALKONTA POTù IL V neuvûfiitelnû krátké dobû bylo rozdáno bonusov ch bodû, které Aral vyãlenil jako speciální novoroãní dárek pro ãleny vûrnostního programu Aralkonto. Celá akce zaãala 5. ledna 2003 a v hercem se stal kaïd, kdo na své úãtence na el kód Aralkonta se tfiemi a více shodn mi znaky. Èastnému zákazníkovi byl na úãet jeho Aralkonta pfiipsán desetinásobek vûrnostních bodû, odpovídající hodnotû uskuteãnûného nákupu. Podle dotazníku, váïícího se k této akci, spoleãnost Aral zaznamenala jednoznaãnû pozitivní ohlas mezi ãleny Aralkonta, ktefií se v prûbûhu jejího konání k ãerpacím stanicím vraceli ãastûji neï jindy. Pracovníci Aralu rádi vyjdou vstfiíc zájmu více neï 80 % respondentû uvedeného prûzkumu a v prûbûhu leto ního roku pfiipraví nûkolik dal ích podobn ch akcí. Vítûzství pravidelného zákazníka Posledním v hercem soutûïe Novoroãní dárek se stal pan Ondfiej Driml. Právû na jeho konto zamífiily poslední z bodû, které znamenaly limit soutûïe. PoloÏili jsme mu proto nûkolik otázek: Jaká je va e dosavadní zku enost s vûrnostním programem Aralkonto? Aralkonto jsem si zfiídil teprve nedávno a jsem s ním spokojen. MoÏnost dobít si jednou za ãas svou pfiedplacenou kartu mobilního telefonu mi pfiijde v hodná. Co vás vedlo k tomu, abyste se stal jeho ãlenem? Vzhledem k tomu, Ïe vlastním Aral kartu pro tankování a dal í sluïby, jsem pravideln m a spokojen m zákazníkem ãerpacích stanic Aral. Z tohoto dûvodu jsem si zfiídil i Aralkonto. Stal jste se posledním v hercem soutûïe Novoroãní dárek... K v hfie jsem pfii el tak trochu jako slep k houslím, vïdyè Aralkonto mám zfiízené teprve od pûlky ledna POPRVÉ NA ARALU V âechách! Nová emise volnû prodejn ch poukázek na odbûr pohonn ch hmot v nominální hodnotû 500 a 1000 korun. Na základû trvalé poptávky ze strany firem i soukrom ch osob uvedl Aral koncem minulého roku na trh volnû prodejné poukázky na odbûr pohonn ch hmot. Poukázky jsou akceptovány v síti ãerpacích stanic Aral po celé âeské republice, jejich pouïití je omezeno v hradnû pro nákup pohonn ch hmot. Nominální hodnota poukázek s platností do ãiní 500 a 1000 korun. Poukázky byly zhotoveny ve Státní tiskárnû cenin a proti zneuïití jsou chránûny vyspûl mi ochrann m prvky. PouÏit materiál a vzhled jim zároveà dodává reprezentativní charakter, kter umoïàuje rozliãné formy vyuïití. Poukázka tak mûïe slouïit jako dárek, nástroj motivace zamûstnancû, pfii podpofie prodeje nebo v oblasti sponzoringu. Typick mi uïivateli jsou pfieváïnû malé obchodní firmy, mající zájem o poskytování nepenûïních bonusû sv m zákazníkûm. Dále agentury, které realizují pro klienty rûzné spotfiebitelské soutûïe, pfiípadnû interní soutûïe pro zamûstnance. Pfiekvapil nás i zájem soukrom ch osob, které poukázky ãasto pouïily napfi. jako dárky k VánocÛm, fiíká Josef PobeÏal, Back Office Retail Manager Aralu âr. Zájemci mohou kontaktovat centrálu Aralu prostfiednictvím u na adresy: nebo KaÏd zájemce neprodlenû obdrïí v elektronické formû nabídku s obchodními podmínkami nákupu a objednávkov formuláfi. Aãkoli je podobná aktivita v konkurenãních sítích ãerpacích stanic i na soukrom ch pumpách v rûzné mífie bûïná, není obvyklé, aby se jejím vyuïitím zab valy systematicky a dlouhodobû, vysvûtluje Josef PobeÏal. 05

6 oleje a maziva text: Václav Sochor foto: archiv NOVÉ OLEJE NA TRHU Moderním olejûm Aral je vlastní mimofiádnû dlouhá Ïivotnost a razantní ekonomick pfiínos pro motoristu, kter díky vynikajícím vlastnostem tûchto maziv u etfií za pohonné hmoty. Aral uvedl na tuzemsk trh ãtyfii supermoderní motorové oleje. Oleje znaãky Aral jsou dlouhodobû vyhledávány motoristy i renomovan mi v robci automobilû. Neustálá snaha o inovaci a v robu progresivních druhû motorov ch olejû si získala trvalou pfiízeà takov ch v robcû, jako jsou Mercedes-Benz, koncern Volkswagen (tedy i koda), Opel nebo Ford. Aral je sv mi vysoce kvalitními oleji schopen plnû podporovat snahu tûchto firem o ekologiãtûj í, ekonomiãtûj í a v konnûj í automobily. ARAL GIGA TURBORAL SAE 10W-40 Nejmodernûji koncipovan vysoce v konn motorov olej vyroben technologií Aral-Synthese jiï dnes splàuje nároky motorû na uspokojení budoucí normy Euro IV, t kající se v fukov ch exhalací. Inovovan aditivaãní komplex umoïàuje pouïití jak pro souãasné, tak i budoucí generace motorû uïitkov ch vozidel, aè uï se jedná o nákladní automobily, autobusy, ãi stavební a zemûdûlské stroje. Aral Giga Turboral 10W-40 byl vyvinut ve shodû s vût inou hlavních v robcû tûchto agregátû. Specifikace/klasifikace: ACEA E5, E4, E3 API CH-4 Volvo VDS-3* Scania LDF* DAF (ACEA) Renault (Typ RXD) Cummins 20071, 20072, Mack EO-L, EO-M IVECO T2 E3 +..T2 E5 Deutz ZF TE-ML, 04C, 07D Voith xx (Retarder) Mercedes-Benz Blatt MAN M 3277 Volvo VDS 2 * jízdní test probíhá ARAL SUPER TRONIC LONG LIFE II SAE 0W-30 Extrémnû dlouhé intervaly v mûny motorového oleje to je cesta, kterou se vydal koncern Volkswagen. Aral tento trend podpofiil vyvinutím tohoto mimofiádnû kvalitního oleje, zaloïeného na vylep ené technologii Aral-Synthese, kter si zachovává dokonalé uïitné vlastnosti aï km. Tento olej byl navíc vyvinut tak, aby v raznû sníïil spotfiebu paliva, omezil neïádoucí emise a zaji Èoval bezpeãné mazání i za extrémních provozních podmínek. Specifikace/klasifikace: VW-Norm / (vydání 5/99) VW-Norm (vydání 10/00) ARAL SUPER TRONIC M SAE 5W-30 V robek, kter plnû vyhovuje vysok m poïadavkûm firmy Mercedes-Benz na oleje nové generace. Mercedes postupuje smûrem k prodluïování v mûnn ch intervalû a flexibilním periodám údrïby. Tento olej, kter také vyuïívá novû vylep ené technologie Aral-Synthese, mu vychází vstfiíc. Navíc, jak uï je u Aralu tradicí, byl jeho v voj podfiízen i trendûm na sniïování v fukov ch plynû a redukci spotfieby paliva. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3, B4 API SJ / CF Mercedes-Benz provozní pfiedpis Blatt ARAL HIGH TRONIC F SAE 5W-30 Velmi pevn, stabilní a odoln za v ech provozních podmínek. Moderní motorov olej sniïující zatíïení Ïivotního prostfiedí i spotfiebu paliva. Produkt vytvofien technologií Aral-Synthese pro znaãky Ford, Citroën, Chrysler, Range Rover, Renault, Rover, Fiat a Jaguar zaji Èuje dlouhou Ïivotnost motoru pfii vyuïití v hod del ích v mûnn ch intervalû. Specifikace/klasifikace: ACEA A1, B1 Ford WSS-M2C 913-B (...913A, 912 A1) 06

7 oleje a maziva text: Jindfiich Novák foto: archiv VY Í PRODEJE OLEJÒ V ROCE 2002 Oleje znaãky Aral patfií dlouhodobû mezi nejoblíbenûj í. O zájmu zákazníkû svûdãí neustál rûst prodeje za rok 2002 prodalo oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral âr témûfi 3,5 milionu litrû této komodity, coï je nejlep í v sledek za posledních est let pûsobení spoleãnosti na ãeském trhu. Partnefii a zákazníci Aralu v loàském roce odebrali pfiesnû litrû olejû, coï oproti roku 2001 znamenalo nárûst o litrû. Pokud si ãtenáfi chce toto mnoïství obraznû pfiedstavit, nabízí se zajímavé srovnání: standardizované jednolitrové olejové láhve Aral, naplnûné prodan mi oleji a postavené jedna vedle druhé do fiady, by vytvofiily fietûz táhnoucí se z Prahy aï do Bratislavy. Tohoto úspûchu se podafiilo dosáhnout navzdory loàsk m povodním, sílící konkurenci a prodlouïenému intervalu v mûny olejov ch náplní, prosazovanému vût inou v robcû automobilû. Tû í nás, Ïe jsme na tuzemském cenovû extrémnû orientovaném trhu vloni uï podruhé za sebou pfiekroãili obratem v raznû hranici 200 milionû Kã ná loàsk obrat dosáhl v e 226 milionû korun, vysvûtlil Boris Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral âr. Tfietinu odbytu tvofiily prûmyslové oleje a maziva pro strojírenské technologie a oleje do prvov roby automobilov ch finalistû. Mezi nejvût í odbûratele patfiily velké prûmyslové, stavební a dopravní firmy ãi autoservisy, u nichï si zadává v mûnu olejû stále více bûïn ch motoristû. V segmentu motorov ch olejû pro osobní automobily pokraãuje pfiíklon uïivatelû ke kvalitním syntetick m olejûm, postupn pfiechod ke kvalitnûj ím olejûm viskozitní tfiídy 5W-30, které mají del í Ïivotnost a sni- Ïují spotfiebu, lze sledovat i u provozovatelû uïitkov ch vozû. Tento trend, sniïující ekologickou zátûï Ïivotního prostfiedí, je jednoznaãnû pozitivní, fiíká Boris Janda. Prodej oddûlení olejû (tis. litrû) Obrat oddûlení olejû (mil. Kã) DLOUHÁ NOC ODDùLENÍ OLEJÒ Na tfii sta padesát hostû z fiad zákazníkû a dodavatelû oddûlení olejû pfiijalo koncem února pozvání na reprezentaãní ples v praïském Obecním domû. Pozvané hosty na samém zaãátku plesu pfiivítal ve Smetanovû síni Obecního domu krátk m proslovem Boris Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral âr. V ichni zúãastnûní oce- Àovali pfiedev ím bohat spoleãensk program, kter se nesl v pfiíjemné atmosféfie. V prûbûhu veãera, jímï je provázela moderátorka Jana tefánková, se tak mohli bavit pfii pfiedtanãení, hudební produkci Orchestru Václava Hyb e se sólisty, vystoupení Jifiího Korna a jeho taneãní skupiny ãi profesionálního páru, vûnujícího se latinskoamerick m tancûm. Zajímav m zpestfiením plesu byl karikaturista, jenï kreslil pfiítomné hosty, a samozfiejmû také tombola. Spoleãensk program konãil ve Smetanovû síni v jednu hodinu ráno. Vût ina hostû v ak pokraãovala v sousední Cukrárnû, kde jim aï do tfietí hodiny ranní vyhrávala stráïnická cimbálová muzika. 07

8 téma text: Jaroslav Hol foto: Allphoto NOV GO KREDIT PRO ZÁKAZNÍKY ARALKONTA Vûrnostní program Aralkonto se neustále vyvíjí a zlep uje, aby sv m ãlenûm pfiiná el co nejkomfortnûj í uïívání a nejvy í moïnou míru v hod. Îhavou novinkou, potvrzující tuto skuteãnost, je zcela nová edice GO kreditu v hodnotû 50 Kã, která byla pfiipravena v hradnû a exkluzivnû pouze pro majitele Aralkonta, tj. zákazníky ãerpacích stanic Aral. Tento poãin zcela jistû uvítají pfiedev ím sváteãní fiidiãi, ktefií se pfiece jen k Aralu nedostávají tak ãasto. âlenové Aralkonta si totiï mohou dobít mobilní telefon jiï ve chvíli, kdy na svém kontû nastfiádají pouh ch 150 bodû. Aãkoli má vûrnostní program Aralkonto za sebou teprve první krûãky, narûstající obliba mezi zákazníky dokazuje, Ïe o jeho dobu dospívání nemusíme mít obavy. Zevrubnému pfiedstavení tohoto v âechách ojedinûlého projektu jsme se vûnovali v minulém ãísle Aral klubu. Pro ty z vás, ktefií s Aralkontem zatím nemáte zku enost, jistû pfiijde vhod krátké shrnutí. Za souãasnost mobilnûj í Aralkonto je virtuální internetové konto zákazníkû ãerpacích stanic Aral, do nûhoï si po kaïdém nákupu pohonn ch hmot, zboïí nabízeného v Aral shopech ãi pouïití myãky pfiipí ete vûrnostní body. Po dosaïení dostateãného poãtu tûchto bodû si mûïete dobít pfiedplacenou kartu mobilního telefonu podle vlastního v bûru. V Aralu jsme samozfiejmû mysleli i na pfiípad, kdy platíte úãty za mobilní telefon pau álnû. V takovém pfiípadû mûïete získan kredit pfiipsat sv m nejbliï ím, ãlenûm rodiny nebo pfiátelûm s mobilním telefonem. Vûrnostní program Aralkonto je tedy koncipován tak, aby jeho ãlenové za vûrnostní body získali co nejvy í uïitnou hodnotu. VÏdyÈ bez moïnosti mobilní komunikace si vût ina z nás kaïdodenní Ïivot uï nedokáïe pfiedstavit. V e pro va e pohodlí MoÏná Ïe nûkteré z vás od podobn ch projektû odrazuje únavné sepisování smluv, ãi se vám uï dal í vûrnostní karty ãi papírové kupony do penûïenky prostû nevejdou. I v takovém pfiípadû rozhodnû ãtûte dál. Ve keré ãinnosti, které s Aralkontem souvisejí, se omezují na pouïívání internetu ãi mobilního telefonu. To platí i o poãáteãní registraci pokud pro ni pouïijete internet a navíc vyplníte nepovinnou ãást registraãního formuláfie, získáváte jednorázovû aï 50 bodû zdarma. I pfiipsání bodû je prosté na kaïdé úãtence, kterou u ãerpacích stanic Aral obdrïíte, je vyznaãen kód va eho nákupu, jejï prostfiednictvím SMS zprávy nebo internetu vloïíte na své konto. Kontrolu svého úãtu stejnû jako smûnu vûrnostních bodû za kredit provádíte také obûma zmínûn mi komunikaãními prostfiedky. A jaká je vlastnû hodnota jednoho bodu? Za kaïd ch 25 Kã nákupu u Aralu vám bude pfiipsán právû jeden bod! Aralkonto se má ãile k svûtu Stoupající oblibu Aralkonta potvrdil úspûch akce Novoroãní dárek, která se tû ila va emu velkému zájmu. Bûhem února byly na ãtyfiech ãerpacích stanicích Aral spu tûny internetové kiosky (blíïe se o nich doãtete v rubrice Mix), které umoïní zákazníkûm pfiipojení na webové stránky Aralkonta zcela zdarma. Od ledna mûïete také vyuïít novou sluïbu Pfievod ãlenství, slouïící k pfievodu úãtu z jednoho mobilního telefonního ãísla na jiné. V pfiípadû zmûny telefonního ãísla tedy nemusíte pfiijít o nastfiádané body. Na závûr podûkování Získané body z úãtu Aralkonta mûïete vûnovat také na charitativní úãely, reprezentované projektem Emil, kter zaloïil âesk paralympijsk v bor na podporu handicapovan ch dûtí, rozvíjejících své aktivity ve sportovních svazech. Body, zaslané ãleny Aralkonta na konto Emil, jsou promûnûny ve volné minuty do mobilních telefonû, coï dûtem usnadàuje navázat vztah s okolním svûtem. Skvûlou zprávou pro nás je fakt, Ïe od zahájení projektu Emil se podafiilo nasbírat více neï bodû. Chtûli bychom vám touto cestou za va i pomoc a podporu co nejsrdeãnûji podûkovat. 08

9 Aralkonto je virtuální internetové konto zákazníkû ãerpacích stanic Aral, do nûhoï si po kaïdém nákupu pohonn ch hmot, zboïí nabízeného v Aral shopech ãi pouïití myãky pfiipí- ete vûrnostní body KOMUNIKACE MÁ PRO HANDICAPOVANÉ VELK V ZNAM Podrobnosti o smyslu projektu Emil nám sdûlil Franti ek Janouch, v konn pfiedseda âeského paralympijského v boru. Projekt Emil se snaïí získávat prostfiedky pro sportovní vyïití handicapovan ch dûtí. Jak vlastnû tato bohulibá my lenka vznikla a proã se âpv rozhodl podpofiit právû sportovní vyïití dûtí? S touto my lenkou pfii li na i partnefii, pfiátelé a osvícení lidé z agentury APC Brno. Hlavním cílem je vnést do práce s mládeïí systematickou péãi. Nikoli kampaàovitû ãi jednorázovû, n brï cílenû, dlouhodobû, velmi konkrétnû a kontrolovatelnû. Sport má pro handicapované dûti velk v znam, a to nejen terapeutick, ale hlavnû psychologick. ZrovnoprávÀuje je v oãích zdrav ch vrstevníkû, napomáhá jim hodnotnû naplàovat voln ãas, ãiní je odolnûj- ími proti svodûm drog a staví pfied nû smûlé cíle, podporuje vytrvalost a vûli, která je velmi potfiebná pro pfiekonávání jejich handicapu. Pokud budou mít dûti moïnosti kvalitnû sportovat pod odborn m vedením, mohou se z nich nakonec stát stejní ampióni, jako jsou ãlenové âeského paralympijského t mu. Jak hodnotíte spolupráci se spoleãností Aral, jejíï zákazníci mohou pfiispívat na konto Emil v rámci vûrnostního programu Aralkonto? Spoleãnost Aral jako jedna z prvních podpofiila handicapované dûti právû prostfiednictvím Aralkonta. Ulehãila handicapovan m dûtem komunikaci s okolím (rodiãi, kamarády, trenéry apod.). Komunikace má pro handicapované velk v znam, integruje je do bûïného Ïivota. Tím v ak podpora ze strany Aralu nekonãí. V souãasné dobû probíhají jednání o roz ífiení spolupráce, ale o tom aï pfií tû. Spoleãnost Aral se zafiadila do velmi rozsáhlého projektu, kter se skr vá pod názvem Emil. Od února 2003 mûïe kaïd koupí v robkû oznaãen ch Emilem v prodejnách Delvity pfiispût konkrétní finanãní ãástkou na handicapované dûti. Kdy budou známy první v sledky? V sledky pfiíspûvkû zákazníkû Aralu jsou neustále k dispozici na V dobû pfiíprav tohoto ãlánku handicapovan m dûtem pfiispûli bodû. První v sledky z prodeje produktû jsme znali v bfieznu. Budou zvefiejàovány na kde se také dozvíte více informací o celém projektu Emil. 09

10 rozhovor text: Václav Sochor foto: Petr Hnojna Vysílali jsme z v pravy pfiímé vstupy do RadioÏurnálu, posílali zprávy do novin a ãasopisû, na internet. V souãasné dobû se v âeské televizi zpracovává film, kter jsme v Himálajích natoãili. Vezmûme to po pofiádku taková expedice asi bude dobrodruïstvím uï od pfiíjezdu na místo To jistû je - tû dfiív. Víte, Shisha Pangma se zdolává z Tibetu. Na e v prava nejprve pfiijela do nepálského Kathmándú, odkud jsme se museli dopravit prûsmykem pfies sedlo ve v ce 5500 m na tibetskou stranu coï znamená do âíny. Pak uï jsme se ale ponofiili do nitra Tibetu. Cestovali jsme nákladním autem a dïípem aï do ãínského kontrolního pfiekladi tû, které je ve v ce 5000 metrû. Tam nás zkontroloval dal í nezbytn ãínsk úfiedník s razítkem a my se pak mohli pût dní aklimatizovat. Poté jsme svûj náklad naloïili na jaky a pfiesunuli se 25kilometrov m prudk m stoupáním do základního tábora pod horou, kter se nacházel ve v ce 5500 metrû. TakÏe sjízdné cesty v Tibetu konãí pod hranicí 5000 metrû? Ano, po silnicích se dostanete na Tibetskou náhorní plo inu, a tam uï jsou v ude jen takové pra né cesty, sjízdné silnice neexistují. V se dostanou uï jen jaci, kter ch jsme mûli 28. Ti pfiepravovali v echno, na e vûci, horolezecké potfieby, jídlo, knihy, vûci na vafiení, techniku, elektrické agregáty, v echno, co bylo tfieba. S nimi jsme vystoupili na takovou plo inku, která je kolem jezera zdroje pitné vody, kde jsme rozbili základní tábor a kde zaãínají v echny expedice. Loni se jich na Shisha Pangmu vypravilo celkem 11. Z tohoto základního tábora jsme budovali tábory pfiedsunuté ten první ve v ce asi 6000 metrû. Pak jsme museli pfielézt ledopád a vybudovat dal í tábor v 6500 metrech. Potom následovaly tábory v 7000, 7500 metrech a po nich uï vrcholová partie. Samozfiejmû jsme se vïdy museli aklimatizovat, takïe tábory se budovaly postupnû, vïdy jsme museli slézt zase zpátky dolû do základního tábora, abychom se dali trochu dohromady. Jak dlouho vám tahle pfiípravná fáze trvala? Vlastnû zabere témûfi cel ãas v pravy. V na em pfiípadû se k tomu je tû pfiidalo patné poãasí, jinak by celá expedice mohla probûhnout rychleji. A také je tfieba poznamenat, Ïe na rozdíl od nûkter ch jin ch expedic jsme provádûli v stup bez kyslíkov ch pfiístrojû, takïe aklimatizace byla nároãná. Zatímco ostatní v pravy si zaplatily nosiãe, ktefií jim pfiepravovali vybavení, stavûli tábory a vafiili, my jsme si v echno nosili a budovali sami. el s námi jen jeden erpa, ná kamarád-spolulezec. Jak nejvût í problém jste bûhem expedice museli fie it? Dost velk m problémem bylo, Ïe ná doktor dostal akutní horskou nemoc uï v 5000 metrech a musel b t okamïitû evakuován domû uï z onoho ãínského pfiekladi tû, takïe jsme vlastnû po celou dobu konzultovali zdravotní otázky jen pfies internet a satelitní telefon. Vlastnû i takzvané v kové lékárny jsme pfiipravovali po internetu ná doktor nám napsal, které léky si vzít s sebou do v kov ch táborû, a my jsme pak podle jeho instrukcí dûlali balíãky pro jednotlivé ãleny v pravy. To, Ïe expedice skonãila úspûchem, víme. Kolik z vás se ale dostalo aï na vrchol? Pouze dva. Nejv se dostali Petr Novák a Milan Sedláãek. Já vylezl do v ky asi 6700 metrû. Nemrzí vás, Ïe jste také nevystoupil aï na vrchol? Vnitfinû asi máte trochu pocit zklamání, ale my jsme li ve dvou vlnách. Ta první se dostala aï nahoru, já byl v té druhé, a my jsme to uï nestihli. Ale víte, parta byla velice dobrá a v ichni jsme sdíleli radost, Ïe jsme vrcholu Shisha Pangmy dosáhli. Kluci, ktefií do li aï nahoru, byli navíc velice vyãerpáni, takïe jsme se pak je tû vraceli do horních táborû, abychom tam uklidili a v e sbalili. Myslím, Ïe to byl opravdu kolektivní úspûch. Co chystáte v nejbliï í budoucnosti? Na záfií a fiíjen pfiipravujeme trojexpedici na Annapúrnu; chceme jet v osmi lidech a pokusit se velehoru zdolat ze strany, z níï je tû nebyl uãinûn Ïádn v stup. Mûlo by tedy jít o tfii prvov stupy rûzn ch obtíïností, kdy jedna parta poleze velice obtíïn tfiíkilometrov hfieben ve v ce od 6000 do 7500 metrû. Po silnicích se dostanete na Tibetskou náhorní plo inu, a tam uï jsou v ude jen takové pra né cesty, sjízdné silnice neexistují. V se dostanou jen jaci... 10

11 PETR HNOJNA HIMÁLAJSKÉ V STUPY BEZ KYSLÍKU JSOU NÁROâNÉ NA AKLIMATIZACI Shisha Pangmu tvofií vlastnû dva vrcholy ten centrální mûfií 8046 m, vzhledem k dosti problémovému hfiebeni se ale neslézá. Cílem v stupû je proto niï í z vrcholû, jehoï nadmofiská v ka ãiní 8012 m, vysvûtluje ing. Petr Hnojna, jenï patfiil do v pravy ãesk ch horolezcû, ktefií loni na podzim zdolali tuto nároãnou himálajskou osmitisícovku. Mezi sponzory úspû né expedice byl i Aral, k jehoï zákazníkûm patfií Petr Hnojna. Jeho spoleãnost Auto Tábor spolupracuje s Aralem uï deset let. Jak fiíká v rozhovoru pro Aral klub, v pravu spolu s horolezci proïívaly prostfiednictvím ãesk ch médií i tisíce lidí u nás doma. 11

12 partnefii text: Karel Kopeck foto: M. Mat sek, D. Pajer BUPI: BRATRANCI SI SPLNILI SEN Doslova rodinn m podnikem je spoleãnost BUPI, která sídlí v Brzoticích. Nenápadná obec nedaleko Lokte má svou velkou v hodu. LeÏí v bezprostfiední blízkosti dálnice D1. Majitelé firmy jsou bratranci Karel Piln a Pavel Buchta. Jejich autosalón provádí prodej a servis hned dvou znaãek automobilû Kia Motors a Suzuki. UÏ osm mûsícû pfiitom firma spolupracuje s Aralem v oblasti servisu olejû. Spolumajitel spoleãnosti BUPI Karel Piln Ke spolupráci s Aralem do lo velmi jednodu e. Skonãila nám smlouva s jinou spoleãností. Udûlali jsme v bûrové fiízení a vyhrál právû Aral, popsal Karel Piln zaãátek spolupráce. Musím uznat, Ïe na e zku enosti s Aralem jsou zatím velmi dobré. Vysoká kvalita a také naprosto bezproblémová komunikace, dodal pochvalnû. Samotná firma BUPI vznikla uï v roce Já i mûj bratranec Pavel Buchta jsme pûvodní profesí automechanici. Zafiídili jsme si autolakovnu. Na ím snem bylo otevfiení autosalónu. Tento cíl jsme si splnili pfied esti lety, vzpomíná Karel Piln na historii spoleãnosti, která má v souãasné dobû dvanáct zamûstnancû. Stejnû jako vût ina podnikatelû nemá Karel Piln pfiíli volného ãasu. V echno se snaïíme vûnovat firmû. Zákazníci si k nám musí najít cestu. O to víc nás tû- í, Ïe prodáváme zhruba 130 automobilû roãnû, pochlubil se. VETERÁNI S OLEJI OD ARALU Pfiedev ím láska k automobilûm spojuje majitele firmy FORD BÁâA & JELÍNEK Vladimíra Báãu a Karla Jelínka. V Milovicích u Hofiic nedaleko Hradce Králové uï pûsobí jedenáct let. Kromû prodeje nov ch automobilû znaãky Ford a servisu mají spoleãného velkého koníãka. Ve volném ãase se snaïí uvést do pûvodního stavu veterány. Vladimír Báãa a Karel Jelínek pfied sídlem své firmy Právû péãe o nové vozy, ale i o veterány má spojitost se spoleãností Aral. Firma FORD BÁâA & JE- LÍNEK uï deset let vyzbrojuje v echny automobily oleji právû z Aralu. Osvûdãilo se nám to. Jde hlavnû o kvalitu a spokojenost na ich zákazníkû. S oleji od Aralu nejsou Ïádné problémy. Právû naopak, tvrdí jeden z majitelû Vladimír Báãa. Sázku na osvûdãené a vyzkou ené vûci preferují majitelé firmy kromû stálé spolupráce s Aralem pfii jejím dal- ím fungování. Tû í nás, Ïe uï hodnû dlouhou dobu pûsobíme v nezmûnûné sestavû, dodává pan Báãa. Stejnû jako Báãa, tak i jeho kolega Karel Jelínek je doslova zamilován do modelû star ch automobilû. Je to trochu vá eà. Baví nás to, fiíká Karel Jelínek a ukazuje na model osmiválce V8 z roku 1937, kter je právû v jeho péãi. Také pfiímo v zákaznickém prostoru firmy, která sídlí u hlavního tahu z Hradce Králové do Hofiic, je vidût úïasn kontrast star ch a nov ch vozû. Hned vedle modelu zánovního Fordu Focus stojí model z roku 1929 Ford A. 12

13 Aral karta NA ARAL JSOU V RAKOVNÍKU PY NÍ Velmi úspû nû si poãíná ve své dvanáctileté historii rakovnická spoleãnost CROY, s. r. o. Generální zastoupení, které má pro prodej a servis unimogû Mercedes v âeské republice, je v sledkem tvrdé a perfektní práce. WÄRME: JISTOTA A TRADICE Profesionalita, vytrvalost, dûslednost. To jsou hlavní hesla, která propaguje Miroslav Metelák, jednatel brnûnské firmy WÄRME. Spoleãnost se specializuje na dovoz radiátorû, kotlû, flexibilních plynov ch hadic, armatur, mûdûn ch a plastov ch trubek nebo sanitární techniky. WÄRME patfií mezi dlouholeté zákazníky a Aral karty pouïívá uï ãtyfii roky. Maximilian Prinz von Croy a Ladislav Vybíral jsou na svou firmu a partnerství s Aralem py ní Spolumajitelé Maximilian Prinz von Croy a ing. Ladislav Vybíral jsou py ní nejen na to, Ïe se jim podafiilo vybudovat solidní a prosperující firmu, ale také na partnerství s Aralem. KdyÏ jsme zaãínali, tak jsme ani neuvaïovali o jiném partnerovi na servis olejû, neï je Aral, skládá poklonu Ladislav Vybíral. Pracoval jsem tfiicet let jako vedoucí prodeje v Bavorsku. Zku enosti s Aralem právû odtud jsou velmi dobré, doplnil Maximilian Prinz von Croy. Právû na servisních sluïbách si spoleãnost Croy hodnû zakládá. To je pravda. Do servisu jsme hodnû investovali. Pro své klienty máme k dispozici i mobilní servis. Právû v této ãásti je pro nás spolupráce s Aralem dûleïitá. Jsme k sobû solidní a obûma stranám se to vyplácí, tvrdí Ladislav Vybíral. Jako dûkaz ukazuje sklad olejû, kter patfií k nejlépe vybaven m mezi v emi klienty Aralu v âeské republice. Kromû unimogû získala spoleãnost Croy také autorizaci na servis olejû pro uïitková vozidla. Maximilian Prinz von Croy a Ladislav Vybíral zamûstnávají ve spoleãnosti tfiicet lidí. Starají se o chod firmy, která se dále rozvíjí. Zb vá jim i v maximálním ãasovém vytíïení ãas na aktivity ve volném ãase? Mám rád letadla, dfiíve jsem pilotoval. Teì uï to vzhledem k vûku bohuïel nejde. Kolega Vybíral ale chodí obãas na lov, vypráví pan von Croy. V první fiadû je ale ná koníãek práce. To je pfiece hlavní pfiedpoklad pro to, aby se dala dlouhodobû a kvalitnû dûlat, uzavfiel Ladislav Vybíral. Je to jednoduché. Do sv ch aut chceme kvalitu, proto jsme si vybrali zrovna Aral, chválí Miroslav Metelák spolupráci se sv m obchodním partnerem. Firma na Aral karty ãerpá pohonné hmoty do devíti vozû, z nichï ãtyfii jsou nákladní. Líbí se nám také, Ïe není absolutnû problém tankovat u Aralu i v zahraniãí. Máme o starost ménû a jsme spokojeni, vysvûtluje pan Metelák. Celkem éfuje pûtaãtyfiiceti zamûstnancûm. Tfietina z nich pûsobí v poboãkách, které sídlí v Praze, Teplicích, Svitavách a ve Vy kovû. Zb vajících tfiicet pracuje v centrále spoleãnosti v brnûnské Grmelovû ulici. Právû tady na la WÄRME své místo zhruba pfied rokem. Hledali jsme budovu, kde budou pro na e zboïí lep í skladové podmínky, tvrdí jednatel. V Grmelovû ulici je totiï naprosto ojedinûl objekt. Funkcionalistická stavba ze tfiicát ch let minulého století. Na budovû je nejzajímavûj í hala, která slou- Ïí jako sklad. Bez sloupû má rozpor zhruba pûtaãtyfiicet metrû. KdyÏ se na to byli podívat odborníci, tak jen obdivnû jásali. Ve své dobû to byla naprosto ojedinûlá stavba, pfiiblíïil jednatel historii objektu. Spoleãnost WÄRME funguje uï fiadu let v podstatû bezchybnû. Hfieje mû, Ïe jsme na trhu úspû ní. Je to dobr pocit vûdût, Ïe se ãlovûku podafiilo vybudovat solidní firmu, která dává jistotu nûkolika desítkám zamûstnancû, uzavfiel Miroslav Metelák. Miroslav Metelák v ojedinûle architektonicky fie ené hale, která v souãasné dobû slouïí jako sklad spoleãnosti WÄRME 13

14 ãerpací stanice text: Jan Jukl foto: Martin Pekárek Servisy se nacházejí celkem na devatenácti ãerpacích stanicích Aral po celé âeské republice a mají prodlouïenou pracovní dobu i o víkendu SERVIS V SRDCI VALA SKA Na Vala sku pálí slunce. Sníh uï dávno slezl z kopcû a útulné mûsto RoÏnov pod Radho tûm se koupe v prvních jarních paprscích. âlovûk by jen tak posedûl. PonûvadÏ je pracovní den, u ãerpací stanice Aral v Mezifiíãské ulici panuje ãil ruch. Patfií totiï k tûm, které zákazníkûm poskytují také sluïby kvalitního autoservisu... Vedoucí ãerpací stanice Roman Pelikán je statn muï. Rázn a tvrd, jak by mûl správn éf b t, ale zároveà vala sky bodr a pfiíjemn. âerpaãka je otevfiená od listopadu 1995 a servis funguje od zaãátku, fiíká. SluÏeb autoservisu vyuïívá pestrá smûsice zákazníkû. Od soukromníkû po firmy, které si tu dávají pravidelnû opravovat sluïební vozy. Pomáháme i fiidiãûm, jejichï vûz klekl právû v RoÏnovû. âasto to jsou lidé, ktefií jedou napfiíklad na dovolenou nebo pracovnû na Slovensko. KdyÏ to jde, opravíme automobil ihned. V hor ím pfiípadû jim zajistíme ubytování a opravu provedeme v nejbliï ích dnech. UÏ se nám stalo, Ïe jsme tu mûli rodinku, která jela na dovolenou a porouchal se jim vûz. Oprava trvala tfii dny. Poradili jsme jim, kde se ubytovat, kam mají jít na procházku a kde se dobfie vafií. Nakonec se jim tady moc líbilo, vypráví Roman Pelikán. Aby také ne, vïdyè RoÏnov pod Radho tûm a jeho okolí je doslova nabité zajímav mi místy. V emu vévodí skanzen pln star ch kostelû, venkovsk ch pejcharû a dfievûn ch úlû. âlovûk si tu pfiipadá, jako by se vrátil o dvû staletí zpátky. Nebo Ïe se dostal do pohádky, protoïe ve skanzenu se natáãel nejeden pohádkov film. Klientela? Slavná! Mechanik Arno t Turãa právû obhlíïí Ford Escort Combi. Jen zjistím, co tomu je, a hned se vám budu vûnovat, fiíká na uvítanou. Majitelku modrého Forda v ak neãekají pfiíznivé zprávy. Bude to chtít v mûnu homokynetick ch kloubû. Náhradní díly stojí zhruba tfiicet tisíc korun. Ale nezoufejte, nûjak ch padesát tisíc kilometrû to je tû vydrïí, odhaduje Arno t Turãa. Rukama mu mûsíãnû projde nûkolik desítek automobilû. Nûkdy je den, kdy je práce ménû, napfi. v lednu nebo v únoru. V ude je plno snûhu a lidem se nechce vyjíïdût do ulic. Ale napfiíklad teì na jafie, kdyï je sezóna pfiezouvání zimních pneumatik na letní, témûfi nestíháme. Proto si práci plánujeme dopfiedu, aby na i zákazníci nemuseli dlouho ãekat. KdyÏ je nûkdy fiidiã v tísni, pomûïeme mu bez ohledu na poãet zakázek nebo pracovní dobu. Tfieba o Vánocích se dostala do problémû jedna nûmecká rodina. Jela vozem Audi 100 a vysypala se jim loïiska. Bûhem dvou hodin jsme dokázali sehnat náhradní díly a za tfii hodiny byli Nûmci zase na cestû, fiíká Arno t Turãa. K takov m nárazovkám v ak nedochází aï tak ãasto. Opravíme sice prakticky v e, protoïe máme k dispozici moderní servisní vybavení a v pfiípadû potfieby vazby na specializované servisy, ale vût inou k nám zákazníci pfiijíïdûjí s bûïn mi starostmi. Vedou opravy brzd, ãepû, v mûny tlumiãû. âasto také mûníme mo- torov olej, a to zdarma, vysvûtluje Arno t Turãa. Stûnu za jeho zády pfiitom zdobí ãetné podpisy. Na zdi slávy se zvûãnili napfiíklad Helena Vondráãková, Ondfiej Vetch, Karel Loprais nebo Roman Skamene. Ti v ichni si uï v roïnovské benzínce dali opravit vûz. Víte, nûkdy to dá práci pfiemluvit je, aby vylezli na stûl a podepsali se nám na stûnu, smûje se Arno t Turãa. Servisy po celé zemi RoÏnovská pumpa není jedin m místem v husté síti ãerpacích stanic Aral, kde si zákazníci mohou dát vymûnit patné brzdové destiãky nebo motorov olej. Servisy se totiï nacházejí celkem na devatenácti ãerpacích stanicích Aral po celé âeské republice, od Prahy pfies Brno, Hradec Králové, Chomutov, Karlovy Vary, Ostravu aï po Znojmo. Mají prodlouïenou pracovní dobu i o sobotách a nedûlích. Za dobu své existence pomohly jiï tisícûm fiidiãû v nouzi. 14

15 rady motoristûm text: Václav Sochor foto: David Pajer Na kaïdé mytí komfortním programem je pouïito 200 litrû recyklované vody, ãemuï desetilitrov kbelík, jehoï obsah navíc zneãistí pfiírodu v okolí va í chalupy, rozhodnû konkurovat nemûïe NA JARO BUëTE PŘIPRAVENI Co jste dûlali v zimû? Pokud vám va e auto tuto obligátní otázku je tû nepoloïilo, máte tûstí ale také nejvy í ãas. Jaro znamená pro vá vûz úlevu; av ak aby tomu tak skuteãnû mohlo b t, musíte jej zimního dûdictví náleïitû zbavit. Zde je nûkolik tipû, jak na to. 1. JestliÏe si cel rok pracnû myjete auto sami, nebo v myãce etfiíte v bûrem nejlevnûj ího programu, pak jarní oãistu va eho auta takto odb t nelze. Automobil je po zimû nutné fiádnû zbavit v ech zbytkû soli a chemick ch prostfiedkû ze zimních cest, a to vãetnû podvozku. Agresivní látky, které na nûm ulpívají, mohou mít na vá vûz skuteãnû zhoubn vliv. Myãky Aral nabízejí mycí programy nejvy í kvality vãetnû mytí podvozku a voskování, které je po zimním období neménû dûleïité. Komplexní o etfiení vozu do jarních mûsícû je nezbytn m pfiedpokladem dlouhé Ïivotnosti automobilu. Na kaïdé mytí komfortním programem je pouïito 200 litrû vody (180 litrû recyklované a 20 litrû ãisté na koneãn oplach), ãemuï desetilitrov kbelík, jehoï obsah navíc zneãistí pfiírodu v okolí va í chalupy, rozhodnû konkurovat nemûïe. A pamatujte, kaïdá koruna vynaloïená navíc na dokonalej í jarní o etfiení vozu vám mûïe v budoucnu u etfiit tisíce. 2. JestliÏe v mûnu zimních pneumatik za letní neustále odkládáte, aï budete mít ãas, uvûdomte si, Ïe zimní obutí pfii teplotách nad 5 C zhor uje jízdní vlastnosti vozu, zvy uje spotfiebu, sniïuje bezpeãnost pfii fiízení a v neposlední fiadû vám také opotfiebovává pneumatiky, které budete potfiebovat pfií tí zimní sezónu. Jednodu e je duben a zimní gumy musí uï b t z auta pryã. Otázku, kam s nimi, jste uï asi vyfie ili, jde v ak o to, zda správnû. KaÏdopádnû by mûly b t pod stfiechou to v kaïdém pfiípadû. Mûly by také spí leïet, neï stát, aby se za ten pûlrok, co je nebudete potfiebovat, nezdeformovaly. Zmûny tvaru pneumatikám ov em hrozí i v pfiípadû, Ïe je poloïíte v echny na sebe. Ideální, ale prostorovû nároãné je jejich uskladnûní na zemi vleïe jednu vedle druhé. Pokud máte zimní pneumatiky i s ráfky, dá se problém kam s nimi vyfie it je tû v hodnûji povûsit je na zeì. V Ïádném pfiípadû to ale nedûlejte s pouh mi gumami, riskujete, Ïe se vám bûhem léta provûsí a v zimû pak uï na ráfky nepadnou. 3. I vpfiípadû, Ïe dé È na silnici pfii va í jízdû dosud automaticky nedoprovází ohlu ující skfiípot zpuchfiel ch stûraãû, je naãase zvá- Ïit, zda stûraãe po zimû nevymûnit. DÛvodÛ je celá fiada tím prvním je sama omezená Ïivotnost tûchto velmi namáhan ch souãástek. Se star mi stûraãi se rovnûï vystavujete riziku, Ïe si nenávratnû po krábete ãelní sklo. Je tfieba si uvûdomit, Ïe stûraãe v zimû pracují ãasto za extrémních podmínek, v mraze a pochopitelnû v mokru. Jejich pryï odstraàuje ze skla nejen vodu ãi sníh, ale ãasto i rûzné neãistoty, pevné ãásteãky a také (i kdyï se tomu jistû snaïíte vyhnout) námrazu. V echny tyto vlivy na gumû zanechávají své stopy. Stûraãe pfiestanou ke sklu dokonale pfiiléhat, jejich práci zaãnou doprovázet nepfiíjemné zvuky, které slouïí jako dobré varovné znamení k urychlené v mûnû. I tady se vyplatí nakupovat s rozvahou: porovnejte cenu samotné pryïe a cel ch stûraãû. Rozdíl b vá ãasto minimální, pfiitom koupíte-li nové celé stûraãe, u etfiíte si spoustu práce a vá vûz dostane zcela nov náhradní díl. Pro pocit jistoty zvolte rozhodnû znaãkové komponenty mají nepomûrnû vy í úãinnost a Ïivotnost. 15

16 Mladej se ve kole vytáhl, potfiebuje nabít! Aralkonto Prostû mû ten ná kluk pfievezl. Dohodli jsme se, Ïe za kaïdou jedniãku z písemky dostane kredit. No a on teì prtá jak blázen a nosí samé jedniãky! Je tûïe tak ãasto tankuju u Aralu, protoïe tam za naãerpan benzin, nákup v Aral shopu nebo pouïití myãky získám body na své Aralkonto. A ty mu pak SMSkou nebo pfies internet po lu jako kredit do mobilu. A on mûïe volat sv m kamarádûm a vytahovat se, jak na tátu vyzrál. Dejte prednost kvalite

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Restaurací OsvûÏení v parném létû

Restaurací OsvûÏení v parném létû 1 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Vysnûná cesta do Sydney Portrét Franti ka Jákla Restaurací OsvûÏení v parném létû Akce pro fiidiãe nákladních

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

SOUTùÎ O POHONNÉ HMOTY VÁCLAV FEJFAR MYCÍ LINKY

SOUTùÎ O POHONNÉ HMOTY VÁCLAV FEJFAR MYCÍ LINKY Aral_1/04 18.5.2004 11:55 Stránka 1 01/2004 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele SOUTùÎ O POHONNÉ HMOTY VÁCLAV FEJFAR MYCÍ LINKY 1 Aral_1/04 18.5.2004 11:55 Stránka 2 OBSAH

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven 4 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat Aditivace Nová aditivace, nová mediální kampaà! Chyba roku

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více