01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY"

Transkript

1 01/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY

2 OBSAH 03 ocenûní Aral patfií k nejobdivovanûj ím firmám v âr 03 anal za V sledky v zkumu GFK 04 mix Connected Stûhujeme se 05 mix Poprvé na Aralu v âechách! Libercké bistro Dárek pro ãleny Aralkonta potû il 06 oleje a maziva Nové oleje na trhu 07 oleje a maziva Vy í prodeje olejû v roce 2002 Dlouhá noc oddûlení olejû 08 téma Nov GO kredit pro zákazníky Aralkonta 10 rozhovor Petr Hnojna: Himálajské v stupy bez kyslíku jsou nároãné na aklimatizaci 12 partnefii Bupi Ford Báãa & Jelínek Croy 13 Aral karta Wärme: Jistota a tradice 14 ãerpací stanice Servis v srdci Vala ska 15 rady motoristûm Na jaro buìte pfiipraveni VáÏení pfiátelé, tradiãnû se fiíká, Ïe nûco konãí a nûco zaãíná. Aral klub je ãasopisem na ich ãtenáfiû. SnaÏí se jim vyjít vstfiíc a poznat, kdy je tfieba zmûnit smûr. Minul rok jsme uskuteãnili v zkum ãtenosti, kter nám ukázal, jak m zpûsobem je moïné kvalitu Aral klubu dále zlep ovat. Celá redakce se snaïila pfiijít s nov m konceptem a v sledek na eho snaïení drïíte v rukou. Aral klub vychází od roku 1996, a fiadí se tak k jednûm z nejstar ích firemních ãasopisû v âechách. Rok 2003 v ak bude pro Aral klub znamenat nov, pfiehlednûj í design, kter m se snaïíme sjednodit ve kerou marketingovou komunikaci znaãky. Chceme vám pfiinést více ãtenáfisky atraktivních témat, nové rubriky a vy í Ïánrovou rûznorodost. Hlavní dûraz budeme klást na srozumitelnost informací a ãtenáfisk komfort, kter by mûla podporovat nová grafika. Zda se na e úsilí setká s pozitivní odezvou, záleïí i na vás. Stále se chceme uãit nov m vûcem. Napi te nám, co si o novém Aral klubu myslíte. Pfiíjemné ãtení vám pfieje Ing. Pavel vácha, CSc., pfieseda pfiedstavenstva Aral âr, a. s.

3 ocenûní text: Jindfiich Novák anal za text: GFK ARAL PATŘÍ K NEJOBDIVOVANùJ ÍM FIRMÁM V âr Spoleãnost Aral âr v leto ním roce obhájila skvûlou pozici v anketû CZECH TOP 100, ve které hlasují manaïefii v znamn ch spoleãností, ekonomiãtí a finanãní analytici, zástupci oborov ch sdruïení, svazû a profesních asociací a letos také vefiejnost pomocí internetu. Aral obsadil v kategorii Prodej, údrïba a opravy motorov ch vozidel a prodej pohonn ch hmot první místo pfied spoleãnostmi OMV, Shell a Peugeot, a navázal tak na totoïn úspûch z let 2002 a V SLEDKY V ZKUMU GFK Znaãka Aral potvrdila svoji vysokou známost mezi ãeskou populací. Takov je v sledek v zkumu Institutu pro v zkum trhu GFK Praha, jehoï cílem bylo zjistit spontánní znalost znaãek ãerpacích stanic mezi ãeskou vefiejností. Jsem nesmírnû Èastn, Ïe na e spoleãnost rok od roku zúroãuje svoji práci a získává ocenûní v anketách, jako je tato. Je to pro nás nesmírná ãest, povaïují-li zákazníci Aral za znaãku garantující vysokou kvalitu a piãkovou image, uvedl pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti Aral âr Pavel vácha k tomuto ocenûní, v nûmï oslovení odborníci hodnotí fiadu kritérií od základních ukazatelû firmy pfies její chování k zamûstnancûm aï po vztah k obãanské spoleãnosti. Firma Aral âr byla dále v bfieznu 2003 v rámci prûzkumu Dobrá znaãka, pofiádaného spoleãností Reader s Digest V bûr, vyhlá ena jako nejlep í v kategorii âerpací stanice. Obhájila tak prvenství z loàského roku. Respondenti prûzkumu, které tvofií ãtenáfii ãasopisu Reader s Digest V bûr, hodnotili znaãky ve tfiiceti rûzn ch kategoriích z hlediska kvality, hodnoty, dûvûryhodnosti, image a pochopení potfieb zákazníka. KaÏd takov to úspûch je potû ující, zároveà v ak pro znaãku znamená nov závazek do budoucna. Závazek nezklamat zákazníka a snaïit se udrïet si na velmi kompetitivním trhu získaná ocenûní. Aral si kaïdopádnû váïí projevû dûvûry sv ch zákazníkû. Znaãku Aral si pamatovalo více neï 58 procent dotázan ch, tedy nejvíce ze v ech zahraniãních ãerpacích stanic. V absolutním pofiadí ji pfiedstihla jen domácí znaãka Benzina, která má ve znalosti znaãek v oblasti ãerpacích stanic dominantní pozici. Takto skvûlého v sledku Aral dosáhl uï poãtvrté za sebou. Na tfietím místû skonãila síè ãerpacích stanic OMV, ãtvrté místo patfiilo Shellu. V prûbûhu prûzkumu, kter byl realizován na pfielomu fiíjna a listopadu 2002, bylo dotázáno 996 osob ve vûku od 15 let. Znaãku Aral jmenovali pfiedev ím lidé z vût ích mûst a s vy ími pfiíjmy. Spontánní znalost znaãek ãerpacích stanic BENZINA ARAL OMV SHELL AGIP PETRA ESSO SLOVNAFT Aral získal ocenûní v prestiïních anketách Dobrá znaãka a Czech Top 100 JET TOTAL ARAL KLUB 01/2003 Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4, V roba: Boomerang Publishing, s. r. o., Podûbradská 110/1, Praha 9, tel: , Redakce: Hana Jahodová, Roman Gregor, Jindfiich Novák, Martin Vymûtal Design: Jakub Ka e Uzávûrka ãísla: Vychází: , MK âr E , neprodejné PARAMO 10/2002 ROBIN OIL 10/ / /1999 CHEMOPETROL % 03

4 mix CONNECTED V ichni náv tûvníci mohou zdarma surfovat po domovsk ch stránkách Aralu âerpací stanice Aral zavedly internetové terminály pro fiidiãe. Pfiipojování ãerpacích stanic Aral k internetu zaãalo pilotním projektem ãtyfi internetov ch kioskû pro motoristy. V ichni náv tûvníci mohou zdarma od února surfovat po domovsk ch stránkách Aralu, ãlenové Aralkonta tak mají moïnost pfiipisovat si své body bezprostfiednû po nákupu zcela zdarma. Ostatní fiidiãi mohou mimo jiné posílat zdarma SMS, y ãi pohlednice sv m pfiátelûm nebo kontaktovat non-stop asistenãní sluïbu. V rámci placeného pfiístupu lze internetov kiosk vyuïívat jako klasick internetov prohlíïeã v rámci celého Word Wide Webu. Kiosky jsou vybaveny kvalitní LCD obrazovkou, klávesnicí a polohovacím zafiízením namísto tradiãní my i. idiãi se s prvními kiosky mohou od února setkat na ãtyfiech ãerpacích stanicích v Praze. Stav internetu v âechách Aktivita Aralu, vyjádfiená postupn m pfiipojováním ãerpacích stanic k internetu, má logické opodstatnûní v rostoucí oblibû tohoto média. Právû v lednu 2003 oslavil tuzemsk web malé jubileum, v prûbûhu tohoto mûsíce zavítaly na ãeské stránky více neï tfii miliony unikátních uïivatelû. Zajímavá je z tohoto pohledu informace, Ïe stránky nav tívilo v lednu náv tûvníkû a i v následujících mûsících si udrïely podobnû velkou sledovanost. Stoupající obliba internetu evokuje otázku, jak je vlastnû profil tuzemského uïivatele internetu. Z aktuálních prûzkumû vypl vá, Ïe internet vyuïívají více muïi (58 %). JelikoÏ se jedná o novou technologii, je nejpopulárnûj í ve vûkové kategorii let. Polovinu uïivatelû tvofií obyvatelé mûst nad obyvatel. Témûfi dvû tfietiny lidí, ktefií se alespoà jednou mûsíãnû k internetu pfiipojí, mají stfiedo kolské ãi vysoko kolské vzdûlání. Internetové kiosky u ãerpacích stanic Aral Praha 10 PrÛmyslová ulice Praha 10 Zábûhlice, JiÏní spojka III Praha 4 Bohdalec, Chodovská ulice Praha 6 Slánská ulice Chodov Smûr centrum STùHUJEME SE Spoleãnost Aral mûní po dlouh ch letech stráven ch v budovû Na Pankráci 14 své pûsobi tû. ZÛstáváme v ak vûrni Praze 4. Vybrali jsme si moderní budovu v novû vznikající obchodní zónû na Chodovû. Telefonní ãísla zûstavají stejná. Ulice V Parku je umístûna mezi ulicemi Brnûnská a Roztylská v blízkosti stanice metra trasy C Chodov. V nov ch prostorách sídlíme od 14. dubna. V Parku Roztylská Brnûnská Hráského Smûr Brno (D1) NOVÁ ADRESA Aral âr, a. s., V Parku 2294/ Praha 4 04

5 LIBERECKÉ BISTRO V ichni motoristé, ktefií na sv ch cestách zavítají do Liberce, mohou od zaãátku roku naãerpat síly a uspokojit své mlsné jaz ãky v novû otevfieném bistru na místní ãerpací stanici spoleãnosti Aral. V Aralu vysly eli pfiání zákazníkû, ktefií jiï del í dobu bistro na této ãerpací stanici postrádali. Ti se nyní mohou tû it na irok v bûr tepl ch a studen ch nápojû a vïdy ãerstvû napeãené slané i sladké peãivo. Na své si pfiijdou i milovníci znamenit ch obloïen ch baget, fiízkû a dal ích v robkû studené i teplé kuchynû (vãetnû hotov ch jídel) za v echny jmenujme alespoà místní v teãné liberecké párky. Spo- leãnost Aral nabízí zákazníkûm gastronomické sluïby na polovinû ze souãasn ch 66 ãerpacích stanic v âr. Nabízen sortiment ve 4 restauracích, 7 snacích a 22 bistrech je vyroben z ãerstv ch surovin, pfii pfiípravû jídel je pouïita i celá fiada polotovarû. Ve spolupráci s dodavateli dbáme na naprostou nezávadnost surovin, musí vyhovovat souãasn m hygienick m poïadavkûm. Hlídáme jejich teplotu a dobu skladování stejnû jako dobu a teplotu pfii v deji sortimentu. Pro nûkteré v robky studené ãi teplé kuchynû vyuïíváme sluïeb lokálních dodavatelû, ãímï zaji Èujeme jejich kaïdodenní ãerstvost, kvalitu a variabilitu, vysvûtluje oblíbenost gastronomick ch zafiízení Aralu u zákazníkû Zdena Bubáková, Gastronomy Manager Aralu. LÍBÍ SE VÁM NOV ARAL KLUB? Podûlte se s námi o své dojmy. Co se vám líbí a co naopak postrádáte? Máme nûkterou rubriku zru it, ãi jinou pfiidat? Po lete nám dopis na adresu Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4 a obálku oznaãte nápisem Aral klub. Také mûïete pouïít ovou adresu Deset nejkonstruktivnûj ích odpovûdí ohodnotíme poukázkou na komfortní mytí vozu ZDARMA. DÁREK PRO âleny ARALKONTA POTù IL V neuvûfiitelnû krátké dobû bylo rozdáno bonusov ch bodû, které Aral vyãlenil jako speciální novoroãní dárek pro ãleny vûrnostního programu Aralkonto. Celá akce zaãala 5. ledna 2003 a v hercem se stal kaïd, kdo na své úãtence na el kód Aralkonta se tfiemi a více shodn mi znaky. Èastnému zákazníkovi byl na úãet jeho Aralkonta pfiipsán desetinásobek vûrnostních bodû, odpovídající hodnotû uskuteãnûného nákupu. Podle dotazníku, váïícího se k této akci, spoleãnost Aral zaznamenala jednoznaãnû pozitivní ohlas mezi ãleny Aralkonta, ktefií se v prûbûhu jejího konání k ãerpacím stanicím vraceli ãastûji neï jindy. Pracovníci Aralu rádi vyjdou vstfiíc zájmu více neï 80 % respondentû uvedeného prûzkumu a v prûbûhu leto ního roku pfiipraví nûkolik dal ích podobn ch akcí. Vítûzství pravidelného zákazníka Posledním v hercem soutûïe Novoroãní dárek se stal pan Ondfiej Driml. Právû na jeho konto zamífiily poslední z bodû, které znamenaly limit soutûïe. PoloÏili jsme mu proto nûkolik otázek: Jaká je va e dosavadní zku enost s vûrnostním programem Aralkonto? Aralkonto jsem si zfiídil teprve nedávno a jsem s ním spokojen. MoÏnost dobít si jednou za ãas svou pfiedplacenou kartu mobilního telefonu mi pfiijde v hodná. Co vás vedlo k tomu, abyste se stal jeho ãlenem? Vzhledem k tomu, Ïe vlastním Aral kartu pro tankování a dal í sluïby, jsem pravideln m a spokojen m zákazníkem ãerpacích stanic Aral. Z tohoto dûvodu jsem si zfiídil i Aralkonto. Stal jste se posledním v hercem soutûïe Novoroãní dárek... K v hfie jsem pfii el tak trochu jako slep k houslím, vïdyè Aralkonto mám zfiízené teprve od pûlky ledna POPRVÉ NA ARALU V âechách! Nová emise volnû prodejn ch poukázek na odbûr pohonn ch hmot v nominální hodnotû 500 a 1000 korun. Na základû trvalé poptávky ze strany firem i soukrom ch osob uvedl Aral koncem minulého roku na trh volnû prodejné poukázky na odbûr pohonn ch hmot. Poukázky jsou akceptovány v síti ãerpacích stanic Aral po celé âeské republice, jejich pouïití je omezeno v hradnû pro nákup pohonn ch hmot. Nominální hodnota poukázek s platností do ãiní 500 a 1000 korun. Poukázky byly zhotoveny ve Státní tiskárnû cenin a proti zneuïití jsou chránûny vyspûl mi ochrann m prvky. PouÏit materiál a vzhled jim zároveà dodává reprezentativní charakter, kter umoïàuje rozliãné formy vyuïití. Poukázka tak mûïe slouïit jako dárek, nástroj motivace zamûstnancû, pfii podpofie prodeje nebo v oblasti sponzoringu. Typick mi uïivateli jsou pfieváïnû malé obchodní firmy, mající zájem o poskytování nepenûïních bonusû sv m zákazníkûm. Dále agentury, které realizují pro klienty rûzné spotfiebitelské soutûïe, pfiípadnû interní soutûïe pro zamûstnance. Pfiekvapil nás i zájem soukrom ch osob, které poukázky ãasto pouïily napfi. jako dárky k VánocÛm, fiíká Josef PobeÏal, Back Office Retail Manager Aralu âr. Zájemci mohou kontaktovat centrálu Aralu prostfiednictvím u na adresy: nebo KaÏd zájemce neprodlenû obdrïí v elektronické formû nabídku s obchodními podmínkami nákupu a objednávkov formuláfi. Aãkoli je podobná aktivita v konkurenãních sítích ãerpacích stanic i na soukrom ch pumpách v rûzné mífie bûïná, není obvyklé, aby se jejím vyuïitím zab valy systematicky a dlouhodobû, vysvûtluje Josef PobeÏal. 05

6 oleje a maziva text: Václav Sochor foto: archiv NOVÉ OLEJE NA TRHU Moderním olejûm Aral je vlastní mimofiádnû dlouhá Ïivotnost a razantní ekonomick pfiínos pro motoristu, kter díky vynikajícím vlastnostem tûchto maziv u etfií za pohonné hmoty. Aral uvedl na tuzemsk trh ãtyfii supermoderní motorové oleje. Oleje znaãky Aral jsou dlouhodobû vyhledávány motoristy i renomovan mi v robci automobilû. Neustálá snaha o inovaci a v robu progresivních druhû motorov ch olejû si získala trvalou pfiízeà takov ch v robcû, jako jsou Mercedes-Benz, koncern Volkswagen (tedy i koda), Opel nebo Ford. Aral je sv mi vysoce kvalitními oleji schopen plnû podporovat snahu tûchto firem o ekologiãtûj í, ekonomiãtûj í a v konnûj í automobily. ARAL GIGA TURBORAL SAE 10W-40 Nejmodernûji koncipovan vysoce v konn motorov olej vyroben technologií Aral-Synthese jiï dnes splàuje nároky motorû na uspokojení budoucí normy Euro IV, t kající se v fukov ch exhalací. Inovovan aditivaãní komplex umoïàuje pouïití jak pro souãasné, tak i budoucí generace motorû uïitkov ch vozidel, aè uï se jedná o nákladní automobily, autobusy, ãi stavební a zemûdûlské stroje. Aral Giga Turboral 10W-40 byl vyvinut ve shodû s vût inou hlavních v robcû tûchto agregátû. Specifikace/klasifikace: ACEA E5, E4, E3 API CH-4 Volvo VDS-3* Scania LDF* DAF (ACEA) Renault (Typ RXD) Cummins 20071, 20072, Mack EO-L, EO-M IVECO T2 E3 +..T2 E5 Deutz ZF TE-ML, 04C, 07D Voith xx (Retarder) Mercedes-Benz Blatt MAN M 3277 Volvo VDS 2 * jízdní test probíhá ARAL SUPER TRONIC LONG LIFE II SAE 0W-30 Extrémnû dlouhé intervaly v mûny motorového oleje to je cesta, kterou se vydal koncern Volkswagen. Aral tento trend podpofiil vyvinutím tohoto mimofiádnû kvalitního oleje, zaloïeného na vylep ené technologii Aral-Synthese, kter si zachovává dokonalé uïitné vlastnosti aï km. Tento olej byl navíc vyvinut tak, aby v raznû sníïil spotfiebu paliva, omezil neïádoucí emise a zaji Èoval bezpeãné mazání i za extrémních provozních podmínek. Specifikace/klasifikace: VW-Norm / (vydání 5/99) VW-Norm (vydání 10/00) ARAL SUPER TRONIC M SAE 5W-30 V robek, kter plnû vyhovuje vysok m poïadavkûm firmy Mercedes-Benz na oleje nové generace. Mercedes postupuje smûrem k prodluïování v mûnn ch intervalû a flexibilním periodám údrïby. Tento olej, kter také vyuïívá novû vylep ené technologie Aral-Synthese, mu vychází vstfiíc. Navíc, jak uï je u Aralu tradicí, byl jeho v voj podfiízen i trendûm na sniïování v fukov ch plynû a redukci spotfieby paliva. Specifikace/klasifikace: ACEA A3, B3, B4 API SJ / CF Mercedes-Benz provozní pfiedpis Blatt ARAL HIGH TRONIC F SAE 5W-30 Velmi pevn, stabilní a odoln za v ech provozních podmínek. Moderní motorov olej sniïující zatíïení Ïivotního prostfiedí i spotfiebu paliva. Produkt vytvofien technologií Aral-Synthese pro znaãky Ford, Citroën, Chrysler, Range Rover, Renault, Rover, Fiat a Jaguar zaji Èuje dlouhou Ïivotnost motoru pfii vyuïití v hod del ích v mûnn ch intervalû. Specifikace/klasifikace: ACEA A1, B1 Ford WSS-M2C 913-B (...913A, 912 A1) 06

7 oleje a maziva text: Jindfiich Novák foto: archiv VY Í PRODEJE OLEJÒ V ROCE 2002 Oleje znaãky Aral patfií dlouhodobû mezi nejoblíbenûj í. O zájmu zákazníkû svûdãí neustál rûst prodeje za rok 2002 prodalo oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral âr témûfi 3,5 milionu litrû této komodity, coï je nejlep í v sledek za posledních est let pûsobení spoleãnosti na ãeském trhu. Partnefii a zákazníci Aralu v loàském roce odebrali pfiesnû litrû olejû, coï oproti roku 2001 znamenalo nárûst o litrû. Pokud si ãtenáfi chce toto mnoïství obraznû pfiedstavit, nabízí se zajímavé srovnání: standardizované jednolitrové olejové láhve Aral, naplnûné prodan mi oleji a postavené jedna vedle druhé do fiady, by vytvofiily fietûz táhnoucí se z Prahy aï do Bratislavy. Tohoto úspûchu se podafiilo dosáhnout navzdory loàsk m povodním, sílící konkurenci a prodlouïenému intervalu v mûny olejov ch náplní, prosazovanému vût inou v robcû automobilû. Tû í nás, Ïe jsme na tuzemském cenovû extrémnû orientovaném trhu vloni uï podruhé za sebou pfiekroãili obratem v raznû hranici 200 milionû Kã ná loàsk obrat dosáhl v e 226 milionû korun, vysvûtlil Boris Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral âr. Tfietinu odbytu tvofiily prûmyslové oleje a maziva pro strojírenské technologie a oleje do prvov roby automobilov ch finalistû. Mezi nejvût í odbûratele patfiily velké prûmyslové, stavební a dopravní firmy ãi autoservisy, u nichï si zadává v mûnu olejû stále více bûïn ch motoristû. V segmentu motorov ch olejû pro osobní automobily pokraãuje pfiíklon uïivatelû ke kvalitním syntetick m olejûm, postupn pfiechod ke kvalitnûj ím olejûm viskozitní tfiídy 5W-30, které mají del í Ïivotnost a sni- Ïují spotfiebu, lze sledovat i u provozovatelû uïitkov ch vozû. Tento trend, sniïující ekologickou zátûï Ïivotního prostfiedí, je jednoznaãnû pozitivní, fiíká Boris Janda. Prodej oddûlení olejû (tis. litrû) Obrat oddûlení olejû (mil. Kã) DLOUHÁ NOC ODDùLENÍ OLEJÒ Na tfii sta padesát hostû z fiad zákazníkû a dodavatelû oddûlení olejû pfiijalo koncem února pozvání na reprezentaãní ples v praïském Obecním domû. Pozvané hosty na samém zaãátku plesu pfiivítal ve Smetanovû síni Obecního domu krátk m proslovem Boris Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral âr. V ichni zúãastnûní oce- Àovali pfiedev ím bohat spoleãensk program, kter se nesl v pfiíjemné atmosféfie. V prûbûhu veãera, jímï je provázela moderátorka Jana tefánková, se tak mohli bavit pfii pfiedtanãení, hudební produkci Orchestru Václava Hyb e se sólisty, vystoupení Jifiího Korna a jeho taneãní skupiny ãi profesionálního páru, vûnujícího se latinskoamerick m tancûm. Zajímav m zpestfiením plesu byl karikaturista, jenï kreslil pfiítomné hosty, a samozfiejmû také tombola. Spoleãensk program konãil ve Smetanovû síni v jednu hodinu ráno. Vût ina hostû v ak pokraãovala v sousední Cukrárnû, kde jim aï do tfietí hodiny ranní vyhrávala stráïnická cimbálová muzika. 07

8 téma text: Jaroslav Hol foto: Allphoto NOV GO KREDIT PRO ZÁKAZNÍKY ARALKONTA Vûrnostní program Aralkonto se neustále vyvíjí a zlep uje, aby sv m ãlenûm pfiiná el co nejkomfortnûj í uïívání a nejvy í moïnou míru v hod. Îhavou novinkou, potvrzující tuto skuteãnost, je zcela nová edice GO kreditu v hodnotû 50 Kã, která byla pfiipravena v hradnû a exkluzivnû pouze pro majitele Aralkonta, tj. zákazníky ãerpacích stanic Aral. Tento poãin zcela jistû uvítají pfiedev ím sváteãní fiidiãi, ktefií se pfiece jen k Aralu nedostávají tak ãasto. âlenové Aralkonta si totiï mohou dobít mobilní telefon jiï ve chvíli, kdy na svém kontû nastfiádají pouh ch 150 bodû. Aãkoli má vûrnostní program Aralkonto za sebou teprve první krûãky, narûstající obliba mezi zákazníky dokazuje, Ïe o jeho dobu dospívání nemusíme mít obavy. Zevrubnému pfiedstavení tohoto v âechách ojedinûlého projektu jsme se vûnovali v minulém ãísle Aral klubu. Pro ty z vás, ktefií s Aralkontem zatím nemáte zku enost, jistû pfiijde vhod krátké shrnutí. Za souãasnost mobilnûj í Aralkonto je virtuální internetové konto zákazníkû ãerpacích stanic Aral, do nûhoï si po kaïdém nákupu pohonn ch hmot, zboïí nabízeného v Aral shopech ãi pouïití myãky pfiipí ete vûrnostní body. Po dosaïení dostateãného poãtu tûchto bodû si mûïete dobít pfiedplacenou kartu mobilního telefonu podle vlastního v bûru. V Aralu jsme samozfiejmû mysleli i na pfiípad, kdy platíte úãty za mobilní telefon pau álnû. V takovém pfiípadû mûïete získan kredit pfiipsat sv m nejbliï ím, ãlenûm rodiny nebo pfiátelûm s mobilním telefonem. Vûrnostní program Aralkonto je tedy koncipován tak, aby jeho ãlenové za vûrnostní body získali co nejvy í uïitnou hodnotu. VÏdyÈ bez moïnosti mobilní komunikace si vût ina z nás kaïdodenní Ïivot uï nedokáïe pfiedstavit. V e pro va e pohodlí MoÏná Ïe nûkteré z vás od podobn ch projektû odrazuje únavné sepisování smluv, ãi se vám uï dal í vûrnostní karty ãi papírové kupony do penûïenky prostû nevejdou. I v takovém pfiípadû rozhodnû ãtûte dál. Ve keré ãinnosti, které s Aralkontem souvisejí, se omezují na pouïívání internetu ãi mobilního telefonu. To platí i o poãáteãní registraci pokud pro ni pouïijete internet a navíc vyplníte nepovinnou ãást registraãního formuláfie, získáváte jednorázovû aï 50 bodû zdarma. I pfiipsání bodû je prosté na kaïdé úãtence, kterou u ãerpacích stanic Aral obdrïíte, je vyznaãen kód va eho nákupu, jejï prostfiednictvím SMS zprávy nebo internetu vloïíte na své konto. Kontrolu svého úãtu stejnû jako smûnu vûrnostních bodû za kredit provádíte také obûma zmínûn mi komunikaãními prostfiedky. A jaká je vlastnû hodnota jednoho bodu? Za kaïd ch 25 Kã nákupu u Aralu vám bude pfiipsán právû jeden bod! Aralkonto se má ãile k svûtu Stoupající oblibu Aralkonta potvrdil úspûch akce Novoroãní dárek, která se tû ila va emu velkému zájmu. Bûhem února byly na ãtyfiech ãerpacích stanicích Aral spu tûny internetové kiosky (blíïe se o nich doãtete v rubrice Mix), které umoïní zákazníkûm pfiipojení na webové stránky Aralkonta zcela zdarma. Od ledna mûïete také vyuïít novou sluïbu Pfievod ãlenství, slouïící k pfievodu úãtu z jednoho mobilního telefonního ãísla na jiné. V pfiípadû zmûny telefonního ãísla tedy nemusíte pfiijít o nastfiádané body. Na závûr podûkování Získané body z úãtu Aralkonta mûïete vûnovat také na charitativní úãely, reprezentované projektem Emil, kter zaloïil âesk paralympijsk v bor na podporu handicapovan ch dûtí, rozvíjejících své aktivity ve sportovních svazech. Body, zaslané ãleny Aralkonta na konto Emil, jsou promûnûny ve volné minuty do mobilních telefonû, coï dûtem usnadàuje navázat vztah s okolním svûtem. Skvûlou zprávou pro nás je fakt, Ïe od zahájení projektu Emil se podafiilo nasbírat více neï bodû. Chtûli bychom vám touto cestou za va i pomoc a podporu co nejsrdeãnûji podûkovat. 08

9 Aralkonto je virtuální internetové konto zákazníkû ãerpacích stanic Aral, do nûhoï si po kaïdém nákupu pohonn ch hmot, zboïí nabízeného v Aral shopech ãi pouïití myãky pfiipí- ete vûrnostní body KOMUNIKACE MÁ PRO HANDICAPOVANÉ VELK V ZNAM Podrobnosti o smyslu projektu Emil nám sdûlil Franti ek Janouch, v konn pfiedseda âeského paralympijského v boru. Projekt Emil se snaïí získávat prostfiedky pro sportovní vyïití handicapovan ch dûtí. Jak vlastnû tato bohulibá my lenka vznikla a proã se âpv rozhodl podpofiit právû sportovní vyïití dûtí? S touto my lenkou pfii li na i partnefii, pfiátelé a osvícení lidé z agentury APC Brno. Hlavním cílem je vnést do práce s mládeïí systematickou péãi. Nikoli kampaàovitû ãi jednorázovû, n brï cílenû, dlouhodobû, velmi konkrétnû a kontrolovatelnû. Sport má pro handicapované dûti velk v znam, a to nejen terapeutick, ale hlavnû psychologick. ZrovnoprávÀuje je v oãích zdrav ch vrstevníkû, napomáhá jim hodnotnû naplàovat voln ãas, ãiní je odolnûj- ími proti svodûm drog a staví pfied nû smûlé cíle, podporuje vytrvalost a vûli, která je velmi potfiebná pro pfiekonávání jejich handicapu. Pokud budou mít dûti moïnosti kvalitnû sportovat pod odborn m vedením, mohou se z nich nakonec stát stejní ampióni, jako jsou ãlenové âeského paralympijského t mu. Jak hodnotíte spolupráci se spoleãností Aral, jejíï zákazníci mohou pfiispívat na konto Emil v rámci vûrnostního programu Aralkonto? Spoleãnost Aral jako jedna z prvních podpofiila handicapované dûti právû prostfiednictvím Aralkonta. Ulehãila handicapovan m dûtem komunikaci s okolím (rodiãi, kamarády, trenéry apod.). Komunikace má pro handicapované velk v znam, integruje je do bûïného Ïivota. Tím v ak podpora ze strany Aralu nekonãí. V souãasné dobû probíhají jednání o roz ífiení spolupráce, ale o tom aï pfií tû. Spoleãnost Aral se zafiadila do velmi rozsáhlého projektu, kter se skr vá pod názvem Emil. Od února 2003 mûïe kaïd koupí v robkû oznaãen ch Emilem v prodejnách Delvity pfiispût konkrétní finanãní ãástkou na handicapované dûti. Kdy budou známy první v sledky? V sledky pfiíspûvkû zákazníkû Aralu jsou neustále k dispozici na V dobû pfiíprav tohoto ãlánku handicapovan m dûtem pfiispûli bodû. První v sledky z prodeje produktû jsme znali v bfieznu. Budou zvefiejàovány na kde se také dozvíte více informací o celém projektu Emil. 09

10 rozhovor text: Václav Sochor foto: Petr Hnojna Vysílali jsme z v pravy pfiímé vstupy do RadioÏurnálu, posílali zprávy do novin a ãasopisû, na internet. V souãasné dobû se v âeské televizi zpracovává film, kter jsme v Himálajích natoãili. Vezmûme to po pofiádku taková expedice asi bude dobrodruïstvím uï od pfiíjezdu na místo To jistû je - tû dfiív. Víte, Shisha Pangma se zdolává z Tibetu. Na e v prava nejprve pfiijela do nepálského Kathmándú, odkud jsme se museli dopravit prûsmykem pfies sedlo ve v ce 5500 m na tibetskou stranu coï znamená do âíny. Pak uï jsme se ale ponofiili do nitra Tibetu. Cestovali jsme nákladním autem a dïípem aï do ãínského kontrolního pfiekladi tû, které je ve v ce 5000 metrû. Tam nás zkontroloval dal í nezbytn ãínsk úfiedník s razítkem a my se pak mohli pût dní aklimatizovat. Poté jsme svûj náklad naloïili na jaky a pfiesunuli se 25kilometrov m prudk m stoupáním do základního tábora pod horou, kter se nacházel ve v ce 5500 metrû. TakÏe sjízdné cesty v Tibetu konãí pod hranicí 5000 metrû? Ano, po silnicích se dostanete na Tibetskou náhorní plo inu, a tam uï jsou v ude jen takové pra né cesty, sjízdné silnice neexistují. V se dostanou uï jen jaci, kter ch jsme mûli 28. Ti pfiepravovali v echno, na e vûci, horolezecké potfieby, jídlo, knihy, vûci na vafiení, techniku, elektrické agregáty, v echno, co bylo tfieba. S nimi jsme vystoupili na takovou plo inku, která je kolem jezera zdroje pitné vody, kde jsme rozbili základní tábor a kde zaãínají v echny expedice. Loni se jich na Shisha Pangmu vypravilo celkem 11. Z tohoto základního tábora jsme budovali tábory pfiedsunuté ten první ve v ce asi 6000 metrû. Pak jsme museli pfielézt ledopád a vybudovat dal í tábor v 6500 metrech. Potom následovaly tábory v 7000, 7500 metrech a po nich uï vrcholová partie. Samozfiejmû jsme se vïdy museli aklimatizovat, takïe tábory se budovaly postupnû, vïdy jsme museli slézt zase zpátky dolû do základního tábora, abychom se dali trochu dohromady. Jak dlouho vám tahle pfiípravná fáze trvala? Vlastnû zabere témûfi cel ãas v pravy. V na em pfiípadû se k tomu je tû pfiidalo patné poãasí, jinak by celá expedice mohla probûhnout rychleji. A také je tfieba poznamenat, Ïe na rozdíl od nûkter ch jin ch expedic jsme provádûli v stup bez kyslíkov ch pfiístrojû, takïe aklimatizace byla nároãná. Zatímco ostatní v pravy si zaplatily nosiãe, ktefií jim pfiepravovali vybavení, stavûli tábory a vafiili, my jsme si v echno nosili a budovali sami. el s námi jen jeden erpa, ná kamarád-spolulezec. Jak nejvût í problém jste bûhem expedice museli fie it? Dost velk m problémem bylo, Ïe ná doktor dostal akutní horskou nemoc uï v 5000 metrech a musel b t okamïitû evakuován domû uï z onoho ãínského pfiekladi tû, takïe jsme vlastnû po celou dobu konzultovali zdravotní otázky jen pfies internet a satelitní telefon. Vlastnû i takzvané v kové lékárny jsme pfiipravovali po internetu ná doktor nám napsal, které léky si vzít s sebou do v kov ch táborû, a my jsme pak podle jeho instrukcí dûlali balíãky pro jednotlivé ãleny v pravy. To, Ïe expedice skonãila úspûchem, víme. Kolik z vás se ale dostalo aï na vrchol? Pouze dva. Nejv se dostali Petr Novák a Milan Sedláãek. Já vylezl do v ky asi 6700 metrû. Nemrzí vás, Ïe jste také nevystoupil aï na vrchol? Vnitfinû asi máte trochu pocit zklamání, ale my jsme li ve dvou vlnách. Ta první se dostala aï nahoru, já byl v té druhé, a my jsme to uï nestihli. Ale víte, parta byla velice dobrá a v ichni jsme sdíleli radost, Ïe jsme vrcholu Shisha Pangmy dosáhli. Kluci, ktefií do li aï nahoru, byli navíc velice vyãerpáni, takïe jsme se pak je tû vraceli do horních táborû, abychom tam uklidili a v e sbalili. Myslím, Ïe to byl opravdu kolektivní úspûch. Co chystáte v nejbliï í budoucnosti? Na záfií a fiíjen pfiipravujeme trojexpedici na Annapúrnu; chceme jet v osmi lidech a pokusit se velehoru zdolat ze strany, z níï je tû nebyl uãinûn Ïádn v stup. Mûlo by tedy jít o tfii prvov stupy rûzn ch obtíïností, kdy jedna parta poleze velice obtíïn tfiíkilometrov hfieben ve v ce od 6000 do 7500 metrû. Po silnicích se dostanete na Tibetskou náhorní plo inu, a tam uï jsou v ude jen takové pra né cesty, sjízdné silnice neexistují. V se dostanou jen jaci... 10

11 PETR HNOJNA HIMÁLAJSKÉ V STUPY BEZ KYSLÍKU JSOU NÁROâNÉ NA AKLIMATIZACI Shisha Pangmu tvofií vlastnû dva vrcholy ten centrální mûfií 8046 m, vzhledem k dosti problémovému hfiebeni se ale neslézá. Cílem v stupû je proto niï í z vrcholû, jehoï nadmofiská v ka ãiní 8012 m, vysvûtluje ing. Petr Hnojna, jenï patfiil do v pravy ãesk ch horolezcû, ktefií loni na podzim zdolali tuto nároãnou himálajskou osmitisícovku. Mezi sponzory úspû né expedice byl i Aral, k jehoï zákazníkûm patfií Petr Hnojna. Jeho spoleãnost Auto Tábor spolupracuje s Aralem uï deset let. Jak fiíká v rozhovoru pro Aral klub, v pravu spolu s horolezci proïívaly prostfiednictvím ãesk ch médií i tisíce lidí u nás doma. 11

12 partnefii text: Karel Kopeck foto: M. Mat sek, D. Pajer BUPI: BRATRANCI SI SPLNILI SEN Doslova rodinn m podnikem je spoleãnost BUPI, která sídlí v Brzoticích. Nenápadná obec nedaleko Lokte má svou velkou v hodu. LeÏí v bezprostfiední blízkosti dálnice D1. Majitelé firmy jsou bratranci Karel Piln a Pavel Buchta. Jejich autosalón provádí prodej a servis hned dvou znaãek automobilû Kia Motors a Suzuki. UÏ osm mûsícû pfiitom firma spolupracuje s Aralem v oblasti servisu olejû. Spolumajitel spoleãnosti BUPI Karel Piln Ke spolupráci s Aralem do lo velmi jednodu e. Skonãila nám smlouva s jinou spoleãností. Udûlali jsme v bûrové fiízení a vyhrál právû Aral, popsal Karel Piln zaãátek spolupráce. Musím uznat, Ïe na e zku enosti s Aralem jsou zatím velmi dobré. Vysoká kvalita a také naprosto bezproblémová komunikace, dodal pochvalnû. Samotná firma BUPI vznikla uï v roce Já i mûj bratranec Pavel Buchta jsme pûvodní profesí automechanici. Zafiídili jsme si autolakovnu. Na ím snem bylo otevfiení autosalónu. Tento cíl jsme si splnili pfied esti lety, vzpomíná Karel Piln na historii spoleãnosti, která má v souãasné dobû dvanáct zamûstnancû. Stejnû jako vût ina podnikatelû nemá Karel Piln pfiíli volného ãasu. V echno se snaïíme vûnovat firmû. Zákazníci si k nám musí najít cestu. O to víc nás tû- í, Ïe prodáváme zhruba 130 automobilû roãnû, pochlubil se. VETERÁNI S OLEJI OD ARALU Pfiedev ím láska k automobilûm spojuje majitele firmy FORD BÁâA & JELÍNEK Vladimíra Báãu a Karla Jelínka. V Milovicích u Hofiic nedaleko Hradce Králové uï pûsobí jedenáct let. Kromû prodeje nov ch automobilû znaãky Ford a servisu mají spoleãného velkého koníãka. Ve volném ãase se snaïí uvést do pûvodního stavu veterány. Vladimír Báãa a Karel Jelínek pfied sídlem své firmy Právû péãe o nové vozy, ale i o veterány má spojitost se spoleãností Aral. Firma FORD BÁâA & JE- LÍNEK uï deset let vyzbrojuje v echny automobily oleji právû z Aralu. Osvûdãilo se nám to. Jde hlavnû o kvalitu a spokojenost na ich zákazníkû. S oleji od Aralu nejsou Ïádné problémy. Právû naopak, tvrdí jeden z majitelû Vladimír Báãa. Sázku na osvûdãené a vyzkou ené vûci preferují majitelé firmy kromû stálé spolupráce s Aralem pfii jejím dal- ím fungování. Tû í nás, Ïe uï hodnû dlouhou dobu pûsobíme v nezmûnûné sestavû, dodává pan Báãa. Stejnû jako Báãa, tak i jeho kolega Karel Jelínek je doslova zamilován do modelû star ch automobilû. Je to trochu vá eà. Baví nás to, fiíká Karel Jelínek a ukazuje na model osmiválce V8 z roku 1937, kter je právû v jeho péãi. Také pfiímo v zákaznickém prostoru firmy, která sídlí u hlavního tahu z Hradce Králové do Hofiic, je vidût úïasn kontrast star ch a nov ch vozû. Hned vedle modelu zánovního Fordu Focus stojí model z roku 1929 Ford A. 12

13 Aral karta NA ARAL JSOU V RAKOVNÍKU PY NÍ Velmi úspû nû si poãíná ve své dvanáctileté historii rakovnická spoleãnost CROY, s. r. o. Generální zastoupení, které má pro prodej a servis unimogû Mercedes v âeské republice, je v sledkem tvrdé a perfektní práce. WÄRME: JISTOTA A TRADICE Profesionalita, vytrvalost, dûslednost. To jsou hlavní hesla, která propaguje Miroslav Metelák, jednatel brnûnské firmy WÄRME. Spoleãnost se specializuje na dovoz radiátorû, kotlû, flexibilních plynov ch hadic, armatur, mûdûn ch a plastov ch trubek nebo sanitární techniky. WÄRME patfií mezi dlouholeté zákazníky a Aral karty pouïívá uï ãtyfii roky. Maximilian Prinz von Croy a Ladislav Vybíral jsou na svou firmu a partnerství s Aralem py ní Spolumajitelé Maximilian Prinz von Croy a ing. Ladislav Vybíral jsou py ní nejen na to, Ïe se jim podafiilo vybudovat solidní a prosperující firmu, ale také na partnerství s Aralem. KdyÏ jsme zaãínali, tak jsme ani neuvaïovali o jiném partnerovi na servis olejû, neï je Aral, skládá poklonu Ladislav Vybíral. Pracoval jsem tfiicet let jako vedoucí prodeje v Bavorsku. Zku enosti s Aralem právû odtud jsou velmi dobré, doplnil Maximilian Prinz von Croy. Právû na servisních sluïbách si spoleãnost Croy hodnû zakládá. To je pravda. Do servisu jsme hodnû investovali. Pro své klienty máme k dispozici i mobilní servis. Právû v této ãásti je pro nás spolupráce s Aralem dûleïitá. Jsme k sobû solidní a obûma stranám se to vyplácí, tvrdí Ladislav Vybíral. Jako dûkaz ukazuje sklad olejû, kter patfií k nejlépe vybaven m mezi v emi klienty Aralu v âeské republice. Kromû unimogû získala spoleãnost Croy také autorizaci na servis olejû pro uïitková vozidla. Maximilian Prinz von Croy a Ladislav Vybíral zamûstnávají ve spoleãnosti tfiicet lidí. Starají se o chod firmy, která se dále rozvíjí. Zb vá jim i v maximálním ãasovém vytíïení ãas na aktivity ve volném ãase? Mám rád letadla, dfiíve jsem pilotoval. Teì uï to vzhledem k vûku bohuïel nejde. Kolega Vybíral ale chodí obãas na lov, vypráví pan von Croy. V první fiadû je ale ná koníãek práce. To je pfiece hlavní pfiedpoklad pro to, aby se dala dlouhodobû a kvalitnû dûlat, uzavfiel Ladislav Vybíral. Je to jednoduché. Do sv ch aut chceme kvalitu, proto jsme si vybrali zrovna Aral, chválí Miroslav Metelák spolupráci se sv m obchodním partnerem. Firma na Aral karty ãerpá pohonné hmoty do devíti vozû, z nichï ãtyfii jsou nákladní. Líbí se nám také, Ïe není absolutnû problém tankovat u Aralu i v zahraniãí. Máme o starost ménû a jsme spokojeni, vysvûtluje pan Metelák. Celkem éfuje pûtaãtyfiiceti zamûstnancûm. Tfietina z nich pûsobí v poboãkách, které sídlí v Praze, Teplicích, Svitavách a ve Vy kovû. Zb vajících tfiicet pracuje v centrále spoleãnosti v brnûnské Grmelovû ulici. Právû tady na la WÄRME své místo zhruba pfied rokem. Hledali jsme budovu, kde budou pro na e zboïí lep í skladové podmínky, tvrdí jednatel. V Grmelovû ulici je totiï naprosto ojedinûl objekt. Funkcionalistická stavba ze tfiicát ch let minulého století. Na budovû je nejzajímavûj í hala, která slou- Ïí jako sklad. Bez sloupû má rozpor zhruba pûtaãtyfiicet metrû. KdyÏ se na to byli podívat odborníci, tak jen obdivnû jásali. Ve své dobû to byla naprosto ojedinûlá stavba, pfiiblíïil jednatel historii objektu. Spoleãnost WÄRME funguje uï fiadu let v podstatû bezchybnû. Hfieje mû, Ïe jsme na trhu úspû ní. Je to dobr pocit vûdût, Ïe se ãlovûku podafiilo vybudovat solidní firmu, která dává jistotu nûkolika desítkám zamûstnancû, uzavfiel Miroslav Metelák. Miroslav Metelák v ojedinûle architektonicky fie ené hale, která v souãasné dobû slouïí jako sklad spoleãnosti WÄRME 13

14 ãerpací stanice text: Jan Jukl foto: Martin Pekárek Servisy se nacházejí celkem na devatenácti ãerpacích stanicích Aral po celé âeské republice a mají prodlouïenou pracovní dobu i o víkendu SERVIS V SRDCI VALA SKA Na Vala sku pálí slunce. Sníh uï dávno slezl z kopcû a útulné mûsto RoÏnov pod Radho tûm se koupe v prvních jarních paprscích. âlovûk by jen tak posedûl. PonûvadÏ je pracovní den, u ãerpací stanice Aral v Mezifiíãské ulici panuje ãil ruch. Patfií totiï k tûm, které zákazníkûm poskytují také sluïby kvalitního autoservisu... Vedoucí ãerpací stanice Roman Pelikán je statn muï. Rázn a tvrd, jak by mûl správn éf b t, ale zároveà vala sky bodr a pfiíjemn. âerpaãka je otevfiená od listopadu 1995 a servis funguje od zaãátku, fiíká. SluÏeb autoservisu vyuïívá pestrá smûsice zákazníkû. Od soukromníkû po firmy, které si tu dávají pravidelnû opravovat sluïební vozy. Pomáháme i fiidiãûm, jejichï vûz klekl právû v RoÏnovû. âasto to jsou lidé, ktefií jedou napfiíklad na dovolenou nebo pracovnû na Slovensko. KdyÏ to jde, opravíme automobil ihned. V hor ím pfiípadû jim zajistíme ubytování a opravu provedeme v nejbliï ích dnech. UÏ se nám stalo, Ïe jsme tu mûli rodinku, která jela na dovolenou a porouchal se jim vûz. Oprava trvala tfii dny. Poradili jsme jim, kde se ubytovat, kam mají jít na procházku a kde se dobfie vafií. Nakonec se jim tady moc líbilo, vypráví Roman Pelikán. Aby také ne, vïdyè RoÏnov pod Radho tûm a jeho okolí je doslova nabité zajímav mi místy. V emu vévodí skanzen pln star ch kostelû, venkovsk ch pejcharû a dfievûn ch úlû. âlovûk si tu pfiipadá, jako by se vrátil o dvû staletí zpátky. Nebo Ïe se dostal do pohádky, protoïe ve skanzenu se natáãel nejeden pohádkov film. Klientela? Slavná! Mechanik Arno t Turãa právû obhlíïí Ford Escort Combi. Jen zjistím, co tomu je, a hned se vám budu vûnovat, fiíká na uvítanou. Majitelku modrého Forda v ak neãekají pfiíznivé zprávy. Bude to chtít v mûnu homokynetick ch kloubû. Náhradní díly stojí zhruba tfiicet tisíc korun. Ale nezoufejte, nûjak ch padesát tisíc kilometrû to je tû vydrïí, odhaduje Arno t Turãa. Rukama mu mûsíãnû projde nûkolik desítek automobilû. Nûkdy je den, kdy je práce ménû, napfi. v lednu nebo v únoru. V ude je plno snûhu a lidem se nechce vyjíïdût do ulic. Ale napfiíklad teì na jafie, kdyï je sezóna pfiezouvání zimních pneumatik na letní, témûfi nestíháme. Proto si práci plánujeme dopfiedu, aby na i zákazníci nemuseli dlouho ãekat. KdyÏ je nûkdy fiidiã v tísni, pomûïeme mu bez ohledu na poãet zakázek nebo pracovní dobu. Tfieba o Vánocích se dostala do problémû jedna nûmecká rodina. Jela vozem Audi 100 a vysypala se jim loïiska. Bûhem dvou hodin jsme dokázali sehnat náhradní díly a za tfii hodiny byli Nûmci zase na cestû, fiíká Arno t Turãa. K takov m nárazovkám v ak nedochází aï tak ãasto. Opravíme sice prakticky v e, protoïe máme k dispozici moderní servisní vybavení a v pfiípadû potfieby vazby na specializované servisy, ale vût inou k nám zákazníci pfiijíïdûjí s bûïn mi starostmi. Vedou opravy brzd, ãepû, v mûny tlumiãû. âasto také mûníme mo- torov olej, a to zdarma, vysvûtluje Arno t Turãa. Stûnu za jeho zády pfiitom zdobí ãetné podpisy. Na zdi slávy se zvûãnili napfiíklad Helena Vondráãková, Ondfiej Vetch, Karel Loprais nebo Roman Skamene. Ti v ichni si uï v roïnovské benzínce dali opravit vûz. Víte, nûkdy to dá práci pfiemluvit je, aby vylezli na stûl a podepsali se nám na stûnu, smûje se Arno t Turãa. Servisy po celé zemi RoÏnovská pumpa není jedin m místem v husté síti ãerpacích stanic Aral, kde si zákazníci mohou dát vymûnit patné brzdové destiãky nebo motorov olej. Servisy se totiï nacházejí celkem na devatenácti ãerpacích stanicích Aral po celé âeské republice, od Prahy pfies Brno, Hradec Králové, Chomutov, Karlovy Vary, Ostravu aï po Znojmo. Mají prodlouïenou pracovní dobu i o sobotách a nedûlích. Za dobu své existence pomohly jiï tisícûm fiidiãû v nouzi. 14

15 rady motoristûm text: Václav Sochor foto: David Pajer Na kaïdé mytí komfortním programem je pouïito 200 litrû recyklované vody, ãemuï desetilitrov kbelík, jehoï obsah navíc zneãistí pfiírodu v okolí va í chalupy, rozhodnû konkurovat nemûïe NA JARO BUëTE PŘIPRAVENI Co jste dûlali v zimû? Pokud vám va e auto tuto obligátní otázku je tû nepoloïilo, máte tûstí ale také nejvy í ãas. Jaro znamená pro vá vûz úlevu; av ak aby tomu tak skuteãnû mohlo b t, musíte jej zimního dûdictví náleïitû zbavit. Zde je nûkolik tipû, jak na to. 1. JestliÏe si cel rok pracnû myjete auto sami, nebo v myãce etfiíte v bûrem nejlevnûj ího programu, pak jarní oãistu va eho auta takto odb t nelze. Automobil je po zimû nutné fiádnû zbavit v ech zbytkû soli a chemick ch prostfiedkû ze zimních cest, a to vãetnû podvozku. Agresivní látky, které na nûm ulpívají, mohou mít na vá vûz skuteãnû zhoubn vliv. Myãky Aral nabízejí mycí programy nejvy í kvality vãetnû mytí podvozku a voskování, které je po zimním období neménû dûleïité. Komplexní o etfiení vozu do jarních mûsícû je nezbytn m pfiedpokladem dlouhé Ïivotnosti automobilu. Na kaïdé mytí komfortním programem je pouïito 200 litrû vody (180 litrû recyklované a 20 litrû ãisté na koneãn oplach), ãemuï desetilitrov kbelík, jehoï obsah navíc zneãistí pfiírodu v okolí va í chalupy, rozhodnû konkurovat nemûïe. A pamatujte, kaïdá koruna vynaloïená navíc na dokonalej í jarní o etfiení vozu vám mûïe v budoucnu u etfiit tisíce. 2. JestliÏe v mûnu zimních pneumatik za letní neustále odkládáte, aï budete mít ãas, uvûdomte si, Ïe zimní obutí pfii teplotách nad 5 C zhor uje jízdní vlastnosti vozu, zvy uje spotfiebu, sniïuje bezpeãnost pfii fiízení a v neposlední fiadû vám také opotfiebovává pneumatiky, které budete potfiebovat pfií tí zimní sezónu. Jednodu e je duben a zimní gumy musí uï b t z auta pryã. Otázku, kam s nimi, jste uï asi vyfie ili, jde v ak o to, zda správnû. KaÏdopádnû by mûly b t pod stfiechou to v kaïdém pfiípadû. Mûly by také spí leïet, neï stát, aby se za ten pûlrok, co je nebudete potfiebovat, nezdeformovaly. Zmûny tvaru pneumatikám ov em hrozí i v pfiípadû, Ïe je poloïíte v echny na sebe. Ideální, ale prostorovû nároãné je jejich uskladnûní na zemi vleïe jednu vedle druhé. Pokud máte zimní pneumatiky i s ráfky, dá se problém kam s nimi vyfie it je tû v hodnûji povûsit je na zeì. V Ïádném pfiípadû to ale nedûlejte s pouh mi gumami, riskujete, Ïe se vám bûhem léta provûsí a v zimû pak uï na ráfky nepadnou. 3. I vpfiípadû, Ïe dé È na silnici pfii va í jízdû dosud automaticky nedoprovází ohlu ující skfiípot zpuchfiel ch stûraãû, je naãase zvá- Ïit, zda stûraãe po zimû nevymûnit. DÛvodÛ je celá fiada tím prvním je sama omezená Ïivotnost tûchto velmi namáhan ch souãástek. Se star mi stûraãi se rovnûï vystavujete riziku, Ïe si nenávratnû po krábete ãelní sklo. Je tfieba si uvûdomit, Ïe stûraãe v zimû pracují ãasto za extrémních podmínek, v mraze a pochopitelnû v mokru. Jejich pryï odstraàuje ze skla nejen vodu ãi sníh, ale ãasto i rûzné neãistoty, pevné ãásteãky a také (i kdyï se tomu jistû snaïíte vyhnout) námrazu. V echny tyto vlivy na gumû zanechávají své stopy. Stûraãe pfiestanou ke sklu dokonale pfiiléhat, jejich práci zaãnou doprovázet nepfiíjemné zvuky, které slouïí jako dobré varovné znamení k urychlené v mûnû. I tady se vyplatí nakupovat s rozvahou: porovnejte cenu samotné pryïe a cel ch stûraãû. Rozdíl b vá ãasto minimální, pfiitom koupíte-li nové celé stûraãe, u etfiíte si spoustu práce a vá vûz dostane zcela nov náhradní díl. Pro pocit jistoty zvolte rozhodnû znaãkové komponenty mají nepomûrnû vy í úãinnost a Ïivotnost. 15

16 Mladej se ve kole vytáhl, potfiebuje nabít! Aralkonto Prostû mû ten ná kluk pfievezl. Dohodli jsme se, Ïe za kaïdou jedniãku z písemky dostane kredit. No a on teì prtá jak blázen a nosí samé jedniãky! Je tûïe tak ãasto tankuju u Aralu, protoïe tam za naãerpan benzin, nákup v Aral shopu nebo pouïití myãky získám body na své Aralkonto. A ty mu pak SMSkou nebo pfies internet po lu jako kredit do mobilu. A on mûïe volat sv m kamarádûm a vytahovat se, jak na tátu vyzrál. Dejte prednost kvalite

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 03/2004 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 101 OBSAH 03 aktualita Na í prioritou bude rozvoj Gastronomie 04 mix 06

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

AUTO pro státní správu

AUTO pro státní správu pfiíloha speciál PARLAMENT VLÁDA SAMOSPRÁVA AUTO pro státní správu inzertní pfiíloha Jsme zde pro vás, abychom vám ušetřili čas, finance a energii, které musíte denně investovat do správy vašeho vozového

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI Noviny pro pfiíznivce softwarov ch fie ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 2/2010 roãník 2 OCENùN SYSTÉM PRO INSOLVENâNÍ SPRÁVCE Systém ISIS od spoleãnosti CCV Informaãní systémy je prvním

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více