Elipsometrie. optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elipsometrie. optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev"

Transkript

1 Elipsometrie optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev

2 Spektroskopická reflektometrie Problém určení optických parametrů, tedy tloušťky a optickych konstant (soustav) tenkých vrstev Jednou z těchto metod je spektroskopická reflektometrie. V této optické technice je spektrální závislost odrazivosti či propustnosti nejčastěji měřena pro téměř kolmý dopad monochromatického světla v neabsorbujícím prostředí, např. ve vzduchu. Pro tuto metodu měření existuje několik způsobů zpracovaní pro určení tloušťky či optických konstant měřené tenké vrstvy. Jedním ze způsobů je tzv. obálková metoda založena na principu tvorby obálek, které se sestrojují pomocí maxim či minim ve spektrální závislosti odrazivosti. Tenká vrstva musí mít dostatečně velkou tloušťku, aby se projevila interference

3 Spektroskopická elipsometrie Tato metoda narozdíl od spektroskopické reflektometrie využívá šikmý dopad monochromatického světla a je založena na změně polarizace světla po odrazu na rozhraní dvou různých prostředí. Zpracování elipsometrických experimentálních dat je velmi složité a vyžaduje užití počítačové techniky. Uvažujme model tenké vrstvy na substrátu a předpokládejme: 1) Optické prostředí, ve kterém je tenká vrstva umístěna, je z optického hlediska neabsorbující, homogenní a isotropní materiál. 2)Materiály, ze kterých je tvořena tenká vrstva a substrát, jsou opticky homogenní. Obecně se předpokládá, že jsou tyto materiály též opticky anisotropní a absorbujicí. 3) Obě rozhraní systému jsou ideálně rovné, hladké a nekonečně tenké. Ve skutečnosti mnoho systémů tenkých vrstev projevuje nehomogenitu nejen v tloušťce, ale i v indexu lomu či absorpce, který bývá v nestejných místech vrstvy různý, a anisotropii, tedy závislost optických parametrů na směru. Tyto vlastnosti se poté musí brát v úvahu při zpracování experimentálnich dat.

4

5 Polarizované světlo Pro světlo, jakožto druh elektromagnetických vln, platí soustavy Maxwellových rovnic rot H = j+ D/ t rot E = B/ t div D = ρ div B = 0 Jedno z řešení Maxwellových rovnic pro intenzitu elektrického pole E může nabývat tvaru E= E 0 exp[ iω(t z/v) ]= Eexp [iτ] vektor E intenzity elektrického pole je vždy kolmý na směr,kterým se vlnění šíří.

6 směr vektoru E v dané rovině zcela nahodilý nepolarizované světlo směr vektoru E stále stejný v rovině kolmé na směr šíření lineární polarizace

7 koncový bod výsledného vektoru E v závislosti na čase t opisuje v průmětu elipsu, která je charakterizována úhly θ (azimut), γ (úhel elipticity) a velikostmi ε (elipticita), a (hlavní poloosa) a b (vedlejší poloosa). Zvlaštním případem elipticity polarizovaného světla je světlo kruhově polarizované, kdy se velikosti poloos elipsy sobě rovnají

8 E x = A cos ( τ +δ 1 ) E y = B cos ( τ +δ 2 ) Δ = δ 1 δ 2 tanψ = B/A kde Δ je rozdíl fází a ψ je azimut. Jestliže Δ =0 nebo Δ = ±π, pak se jedná o světlo lineárně polarizované. V případě Δ=1/2 π nebo Δ =3/2 π se jedná o světlo kruhově polarizované.

9 Vícepaprsková interference odraženého světla na tenké vrstvě Odrazivost R systému podložka + tenká vrstva R= r j r j j s,p složky elipticity polarizovaného světla r j Fresnelovy koeficienty pro odraz r j = (r 1j +r 2j exp (i x 1 ))/(1+r 1j r 2j exp (i x 1 )) fázový rozdíl x 1 = 4π/λ (n 1 d 1 cos α 1 )

10 r 1s = (n 0 cos α 0 n 1 cos α 1 )/(n 0 cos α 0 + n 1 cos α 1 ) r 2s = (n 1 cos α 1 n cos α 2 )/(n 1 cos α 1 + n cos α 2 ) r 1p = (n 1 cos α 0 n 0 cos α 1 )/(n 1 cos α 0 + n 0 cos α 1 ) r 2p = (n cos α 1 n 1 cos α 2 )/(n 2 cos α 1 + n 1 cos α 2 )

11 Elipsometr

12 Spektroskopická elipsometrie Metoda založená na šikmém dopadu světla měřeni světla měnícího polarizaci (především úhel elipticity γ ) při odrazu na vzorku (prostředí, vrstva, substrát) Experimentální data ψ a Δ ρ= r r p / s = r p / r s exp (i Δ) = tan ψ exp (i Δ) = tan ψ exp [i (δ p δ s )] cos 2 ψ = cos 2γ cos 2θ tan Δ = tan 2γ / sin 2θ

13 Zhlediska nabízených přístrojů existují kompaktní elipsometry sfixním úhlem měření a s omezeným spektrálním rozsahem měření, které neumožňují plnohodnotný výzkum nových materiálů, ale pro běžné aplikace či pro měření standardních materiálů bohatě dostačují. Nebo se pak nabízejí univerzální, modulární systémy, které mohou měnit úhel měření, lze snimi skenovat vširokém spektrálním rozsahu (od UV až do NIR či IR), mají celou škálu přídavných možností a hodí se hlavně pro oblast výzkumu nových materiálů nebo pro studium vlastností při nestandardních podmínkách (vakuum, nízké či vysoké teploty atd.). Systémy využívají buď laditelný monochromatický zdroj světla (světelný zdroj v kombinaci s monochromátorem) a na výstupu pak jednoduchý Si případně InGaAs detektor pro pokrytí oblasti od UV do NIR oblasti, nebo je na vstupu klasický širokopásmový světelný zdroj (výbojová lampa či halogenová žárovka) a na výstupu pak CCD či InGaAs lineární detektor, kam se zaznamená celé spektrum v jednom okamžiku. Tento princip je vhodný i pro insitu měření, tj. on line měření v průběhu procesu.

14

15

16 Holografie Holografie je vyspělá forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu.

17 Historie Dennis Gabor dal vroce 1948 holografii teoretické základy, avšak plného rozvinutí dosáhla až s vynalezením laseru vroce 1960, který dodal dostatečně bodové a koherentní světlo. První trojrozměrný záznam, zobrazující vláček, se podařilo vytvořit vědcům na michiganské univerzitě (Emmett Leith a Juris Upatnieks) vroce Následný vývoj se ubíral přes holografický záznam pohybu, trojrozměrné obrázky na obálkách knih a časopisů až kdatovému záznamu. Termín holografie vznikl sloučením dvou řeckých slov holos (úplný) a grafie (záznam).

18 Záznam hologramu Na rozdíl od běžné fotografie, která zachycuje bod po bodu intenzitu jednotlivých paprsků světla, holografie umožňuje trojrozměrný záznam předmětu na dvourozměrný obrazový nosič (citlivá vrstva fotografického filmu, emulze na skle, plastová fólie), kam se zapíše informace jak o intenzitě, tak i ofázi světla odraženého od předmětu.

19

20 Svazek koherentních světelných paprsků,které vyzařuje laser, a který je dostatečně široký,aby mohl zaznamenat úplně celý předmět,se obvykle pomocí optických prostředků (např. polopropustné zrcadlo) rozdělí na svazek osvětlovací a svazek referenční. Po dopadu a následném odrazu osvětlovacího svazku od snímaného předmětu vzniká předmětový svazek, jenž nese informaci nejen o intenzitě světla, ale i jeho fázi, která vypovídá o trojrozměrné struktuře. Tyto informace se zaznamenají v obrazovém nosiči (např. fotografický film) díky referenčnímu svazku, jenž v místě obrazového nosiče interferuje s obrazovým svazkem. Vznikne tak interferenční obrazec hologram, kde se nepravidelně zapíšou rozmístěná interferenční maxima a minima.

21 Rekonstrukce hologramu Pro správné zobrazení zaznamenaného předmětu je nutné hologram osvětlit koherentním svazkem paprsků (rekonstrukční svazek) vyzařovaným obvykle laserem pod stejným úhlem, pod jakým dopadal během snímání referenční svazek. Díky difrakci rekonstrukčního svazku se vytvořísvětelné pole (rekonstruovaný svazek) odpovídající trojrozměrnému obrazu předmětu, který je vhologramu zaznamenán. Jednoduše řečeno, hologramem projdou jen paprsky odpovídající paprskům odraženým od zaznamenaného předmětu. Výsledkem je zdánlivý prostorový obraz.

22

23 Záznamový materiál Na záznamový materiál pro holografické paměti jsou kladeny vysoké nároky. Způsob záznamu vyžaduje dostatečnou optickou propustnost, citlivost, homogenitu, rozměrovou a teplotní stabilitu. Důležité je také nedestruktivní čtení a malá tloušťka. Již od prvních pokusů o holografický záznam informace je ve středu zájmu niobičnan lithný (LiNbO 3 ) dopovaný železem (Fe) a prvky vzácných zemin (např. praseodymem Pr). Tento materiál se získává růstem ztaveniny podobně jako polovodičové materiály. Vyznačuje se piezoelektrickými vlastnostmi, spojenými se změnou indexu lomu vdůsledku odlišného vnitřního pnutí.

24 Jinými významnými kandidáty záznamových materiálů jsou polymery. Pro trvalý záznam lze využívat difuse barviva za tepla, vázaného na polymerované řetězce nebo změny absorpce fotochronních molekul ozářením. Jiný mechanismus je založen na vzniku optické anisotropie vdůsledku polymerizace pod vlivem ozáření, takže záznam je zobrazen změnou dvojlomných vlastností. Dvojlomný je i záznam využívající reorientace chromoforů na bázi azo barviv vdůsledku ozáření. Vlastnosti polymerů většinou převyšují vlastnosti niobičnanu lithného. Zatím se polymery jeví jako vhodnější pro trvalý holografický záznam. To ukazují i výzkumy firem, které se holografickými záznamy zabývají. Např. firma InPhase tech. vytvořila speciální fotopolymer vykazující potřebné parametry. Je tvořen směsí dvou nezávisle polymerovaných, ale ještě kompatibilních chemických materiálů. Zapisovatelné disky jsou tvořeny místní polymerizací jedné složky, která vytvořímatrici média. Druhá složka, která je fotocitlivá, zůstane bez reakce a roztroušená v této matrici. Záznam hologramů nastává skrz prostorový vzor generovaný během holografického zápisu (zjednodušeně: vnosném médiu se vytvoří díky jedné chemické sloučenině matrice, do které se, díky druhé sloučenině, zapisují data).

25 Důležitá skutečnost oproti klasickým CD či DVD diskům je ta, že holografická média jsou propustná. Tedy žádný odraz. Na jedné straně se médium osvítí a na druhé se data čtou. Tyto materiály umožňují zaznamenat až 31,2 Gb na čtvereční palec, což vpřepočtu na velikost klasické 5.25" diskety obnáší 45 GB! Ovšem nově vyvíjené materiály jsou schopny zaznamenat až 300 Gb na čtvereční palec i se zachováním velmi rychlého datového přenosu. Tato technologie také nevyžaduje vysoké otáčky média, aby byl zachován rychlý přenos dat, tak jak vidíme u dnešních CD a DVD. Na následujícím grafu je znázorněna závislost kapacity na velikosti použitého média, při použití modrého laseru ( nm) a jednoduchého způsobu zápisu u média Tapestry TM vyvinutého firmou InPhase Technologies:

26

27 Další využití holografie Reklamní účely Zabezpečovací prvky (bankovky) Zpřístupnění vzácných archivoválií veřejnosti. Datový záznam nevýhoda je nemožnost přepisu

28 Interference Interference (interferenční jev) znamená vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty

29 Světlo je elektromagnetické vlnění (vlnová délka viditelného světla nm). Interference patřímezi jevy, které potvrzují vlnový charakter světla. Jev spočívá ve skládání různých příspěvků vlnění v daném místě (v případě světla elektrického a magnetického pole).

30 Interference na tenké vrstvě Barvy, které vidíme, když sluneční světlo dopadá na mýdlovou bublinu nebo olejovou skvrnu, jsou důsledkem interference světelných vln odražených od přední a zadní plochy této průhledné vrstvy. Tloušťka mýdlové nebo olejové vrstvy je obvykle řádově rovna jednotkám vlnových délek. Tento jev je znázorněn na obrázku. Jakmile na tenkou planparalelní destičku tloušťky d s indexem lomu n dopadá rovinná monochromatická vlna pod úhlem α, světelný paprsek l dopadající na rozhraní I. Se částečně láme a částečně odráží. Podobná situace nastane i na rozhraní II. Na tenké vrstvě nastává interference vodraženém i prošlém světle.

31

32 Lom na rozhraní dvou prostředí nikdy nezpůsobí fázovou změnu. Ale odraz, v závislosti na indexu lomu na obou stranách rozhraní, může tuto změnu způsobit. Světlo po odrazu od opticky hustšího prostředí (např. ze vzduchu do skla), mění fázi. Změní svou fázi a π rad neboli o polovinu vlnové délky.

33 Tři základní situace n 2 =1..vzduchová vrstva mezi dvěma skly (n 1 a n 3 1) n 1 =n 3 =1..planparalelní destička ve vzduchu (n 2 1) n 1 =1; n 3 n 2..protiodrazová vrstva na skle

34 Dráhový rozdíl Vbodě C se setkávají paprsky a a b surčitým dráhovým rozdílem; vbodech A a E jsou paprsky a a b ve fázi, vbodě C tedy mají již určitý dráhový rozdíl paprsek b vykoná dráhu EC a za stejnou dobu paprsek a vykoná dráhu AB + BC = 2 AB Δ = 2 AB n 2 EC n 1 plus případně ještě změna fáze (λ/2)podle toho, zda jde o případ 1, 2, 3

35 Δ = 2 d n 2 cosε Vpřípadě: 1) Paprsek b se odráží v bodě C na prostředí opticky řidším; vtomto případě nedochází ke změně fáze. Paprsek a se odráží v bodě B na prostředí opticky hustším; vtomto případě se fáze mění v opačnou 2) Paprsek b se odráží v bodě C na prostředí opticky hustším; vtomto případě se fáze mění v opačnou. Paprsek a se odráží v bodě B na prostředí opticky řidším; vtomto případě nedochází ke změně fáze λ/2 3) Oba paprsky se odrážejí na opticky hustším prostředí, tedy vobou případech dochází ke změně fáze, ale celkově se nic nemění (dvakrát dochází o posun π rad)

36 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi měření tloušťky tenké vrstvy určování indexu lomu materiálu určování vlnové délky světla kontrola opracování optických ploch určování poloměru křivosti čoček. snížení odrazivosti optických ploch soustavy (antireflexní vrstvy) zvýšení odrazivosti ploch(dielektrická zrcadla) získání světelných filtrů svelmi úzkým pásem propustnosti (interferenční filtry) kzabránění koroze kovových zrcadel a ke zvýšení jejich odrazivosti

37 Antireflexní vrstvy Odraz světla na rozhraní vzduch brýlová čočka působí nepříjemné potíže jak uživateli, tak ruší estetický dojem uživatele brýlí ve styku s okolím. Proto je třeba snížení nebo odstranění reflexe na brýlích věnovat pozornost. Přední odlesky pozorovatelné pouze okolím překrývají oblast očíuživatele brýlí vzadu za čočkami. Mnohem větší význam mají odlesky, které vnímá sám uživatel brýlí. Nejrušivější jsou především odlesky, které se objevují jako vedlejší obrazy světelného zdroje před tmavým základem. Příklad můžeme uvést osvětlení silnic a reflektorů aut na noční silnici. Antireflexní vrstvy mají důležitý význam i u řady optických přístrojů.

38 odrazivost (reflexe) R = I / I [%] propustnost(transmise) T = I / I [%] absorpce (pohlcování) na vrstvě tloušťky d A d = 1 (1 α) d [%] I..intenzita světla dopadajícího na rozhraní I..množství světla prošlého rozhraním I..intenzita světla odraženého od rozhraní a..činitel absorpce = (I I 1 ) / I R + T + A d = 1

39 Dá se odvodit, že pro odrazivost platí vztah: R = 1 2 sin sin 2 2 ( ε ε ) ( ε + ε ) + tg tg 2 2 ( ε ε ) ( ) ε + ε ε.. úhel dopadu ε..úhel lomu Pro úhly dopadu 0 o ε 20 o je odrazivost přibližně konstantní a je přibližně stejná jako odrazivost pro kolmý dopad. Při kolmém dopadu pro odrazivost světla platí tento vztah: (n2 je index lomu vrstvy, n1 index lomu prostředí před vrstvou) R = n n n n 1 1

40 světlo prochází ze vzduchu na čočku o různých indexech lomu materiálu n 3 : n 3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 R [%] 4 5,3 6,7 8,2 9,6 Tedy se zvětšujícím se indexem lomu materiálu se reflexe zvyšuje. Běžná čočka z korunového skla má na obou plochách reflexi asi 8%, vysokoindexová téměř 20%. Aby došlo ke snížení odrazivosti, musí být splněny dvě základní podmínky pro jednoduchou tenkou vrstvu: podmínka fázová a podmínka amplitudová

41 Podmínka fázová dn 2 2 λ ( 2 1) 2 = k 2dn 2 λ = d 2 = λ 4n 2

42 Šikmý dopad k=1 2dn 2 cos ε = k λ ( 2 1) 2 d = λ 4n 2 cos ε

43 Podmínka amplitudová Aby došlo ke co nejvýraznějšímu snížení odrazivosti, aby se světelné vlny setkaly na prvním i druhém rozhraní se stejnou intenzitou (odrazivost na obou rozhraních by měla být stejná). R = 1,2 R2,3 Matematický zápis této podmínky:(pro jednoduchost uvažujeme téměř kolmý dopad) n n n = n 3 3 n + n Po úpravě : n 2 = n 3

44 Pro zajímavost již dříve zmiňovaná tabulka závislosti odrazivosti a indexu lomu n 3 čočky a index lomu antireflexní vrstvy n 2 : n 3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 R [%] 4 5,3 6,7 8,2 9,6 n 2 1,225 1,265 1,3 1,34 1,378 Pro běžné korunové sklo vhodný matriál s indexem lomu 1,225 pro vrstvu neexistuje. Proto má brýlová čočka z korunového skla s jednoduchou vrstvou vždy částečnou reflexi sníženou asi na polovinu. Tloušťka vrstvy se volí rovna čtvrtině vlnové délky žlutozeleného světla, antireflexní účinek pro světlo červené a modré je menší a světlo odražené od čočky má purpurové nebo nahnědlé zabarvení. Fluorid hořečnatý s indexem lomu 1,38, který se většinou používá lépe vyhovuje pro vysokoindexové čočky s indexem lomu 1,8 nebo 1,9. Antireflexní vrstva se nanáší na oba povrchy brýlové čočky.

45 Vícenásobné antireflexní vrstvy Jednoduchá antireflexní vrstva může úplně zrušit odrazy jen pro jednu vlnovou délku zviditelného spektra. Další odrazy se dají eliminovat vícenásobnými vrstvami srůznými tloušťkami a indexy lomu. Každá zvrstev odrazí sérii světelných vln, které interferují a odrazivost se může snížit až na 0,2%. Vícenásobné vrstvy mají obvykle lichý počet vrstev. Liché vrstvy tvořímateriál smalým indexem lomu (např. kryolit n=1,43, křemen n = 1,45), sudé vrstvy jsou z materiálu svelkým indexem lomu(ti O 2 n=2,5, Sb 2 O 3 n=4,5).

46 Například pro trojnásobnou vrstvu uvedeme bez odvození vztah: R = n n č č + N 3 N 3 2 N = 3 n n 1 2 n 3 n č.index lomu čočky N 3..index lomu trojnásobné antireflexní vrtsvy n 2.index lomu sudé vrstvy n 1 a n 3..indexy lomu lichých vrstev Vrstvy 1 a 3 mají tloušťku λ/4 pro vybrané vlnové délky viditelné oblasti. Tloušťka mezivrstvy je λ/2 a je zmateriálu s vyšším indexem lomu.

47

48 Odrazné vrstvy Značný význam v optické praxi mají také vrstvy, které zvyšují odrazivost, tzv, vrstvy odrazné. Užívá se jich u optických přístrojů, když je třeba rozdělit světlo na dvěčásti vrůzném poměru, tj. určitá část světla má být propuštěna a určitá se má odrážet. Nejčastější jsou vrstvy polopropustné, u nichž se dopadající světlo dělí v poměru 1:1. Ktomuto účelu se používají kovové vrstvy určité tloušťky, např. vrstvy stříbra, hliníku a jiné. Jednosměrné zrcadlo, zvané též polopropustné zrcadlo, odráží asi polovinu světla a druhou polovinu propouští. Je to tabule skla pokrytá vrstvou kovu o tloušťce jen několika atomů, která propouští část světla (na obě strany). Používá se mezi tmavou místností a jasně osvětlenou místností. Osoby na jasně osvětlené straně vidí svůj vlastní odraz vypadá jako obyčejné zrcadlo. Osoby na tmavé straně vidí skrze zrcadlo zrcadlo vypadá jako průhledné okno. Může být použito v nemocnicích na kontrolu pacientů atd. V optice se polopropustné zrcadlo také nazývá dělič svazku. Jeho účelem je rozdělit paprsek světla tak, aby část prošla přímo, zatímco druhá část je odražena to se využívá např. v interferometrii nebo v kamerách (některé barevné digitální kamery, analogový systém Technicolor). Materiál vhodný pro výrobu odrazných vrstev je např. Ti O 2. Vpraxi se stejně jako u antireflexních vrstev používají vícenásobné odrazné vrstvy, např. trojnásobná odrazná vrstva N 3 = 4,66 R 3 = 76%, N 5 = 8,65 R 5 = 92%. Odrazivost kolem 90 % materiálu představuje dokonalé zrcadlo. Zrcadla tohoto druhu se označují jako zrcadla dialektrická jejich odrazivost se blíží odrazivosti stříbra.

49 Planární optické vlnovody Optický vlnovod : vrstvový kanálkový vlákno

50 Princip vedení světla ve vlnovodu Zavedeme li do vlnovodné vrstvy vlnu pod dostatečně velkým úhlem dopadu θ, nastává na obou rozhraních totální odraz. Energie šířící se vlny tak nemůže z vlnovodné vrstvy uniknout.

51 Zmenšujeme li tloušťku vrstvy d tak, až se stává srovnatelnou s vlnovodou délkou optického záření, přestává být splnění podmínek totálního odrazu dostačující podmínkou k tomu, aby se vlna ve vlnovodné vrstvě mohla šířit. Začnou se totiž plně projevovat vlnové vlastnosti optického záření, které vyžadují, aby při odrazech od rozhraní docházelo ke konstruktivní interferenci vln. Jinak se jednotlivé příspěvky po mnohonásobných odrazech vzájemně zruší. Podmínka konstruktivní interference je splněna pouze pro některé diskrétní hodnoty úhlu dopadu θ. Vzniklá výsledná vlna tvořítzv. vlnovodný vid (mód). Každý vid je charakterizován příčným rozložením pole ve vlnovodu, které se při šíření vlnovodem nemění. Různé úhly dopadu odpovídající různým vidům pak způsobují, že se jednotlivé vidy šířís různou fázovou rychlostí, a v důsledku toho i s různou grupovou rychlostí.

52 Podrobnější rozbor ukazuje, že se ve vlnovodu mohou šířit vlny s různou polarizací optického záření, tzv. příčně elektrické (TE) a příčně magnetické (TM) vidy, které mají vzájemně velmi podobné rozložení pole, ale poněkud odlišnou fázovou i grupovou rychlost šíření. Vektor intenzity elektrického pole TE vidů má jedinou složku ve směru osy y Dominantní složka intenzity elektrického pole vidů TM leží v rovině dopadu a je rovnoběžná se souřadnicovou osou x.

53 Rozložení pole optického záření třínejnižších TE vidů v planárním vlnovodu.

54 Kanálkové vlnovody V planárním vlnovodu se optické záření může šířit všemi směry v rovině vlnovodné vrstvy; říkáme, že je lokalizováno v rovině vlnovodu. Pokud chceme optické záření vést jedním směrem, používáme k tomu některý z typů kanálkového vlnovodu. pohroužený nanesený skrytý

55 V kanálkovém vlnovodu se může šířit konečný počet vedených vidů charakterizovaných příčným rozložením pole, které se při šíření zachovává, a fázovou a grupovou rychlostí šíření. Pro praktické aplikace se nejčastěji využívají vlnovody jednovidové, v nichž se na dané vlnové délce šířípouze jeden vid. Přesněji řečeno, v těchto vlnovodech se zpravidla šíří dva vidy s podobným rozložením pole, ale s různou polarizací.

56 Útlum vlnovodu Důležitou charakteristikou vlnovodu je jeho činitel útlumu; kvalitní vlnovody mají činitel útlumu řádu desetin db/cm nebo méně. Ke ztrátám ve vlnovodu dochází různými mechanismy: a) absorpcí, která je vlastností použitého materiálu; b) absorpce závisí také na přítomnosti příměsí c) rozptylem na nehomogenitách rozložených v objemu vlnovodu (praskliny, inkluze, hranice zrna), d) rozptylem na nerovnostech na obou rozhraních vlnovodu s okolním prostředím

57 Materiál Požadavky které jsou kladeny na materiály pro přípravu vhodných vrstev a na materiály podložek : malé optické ztráty v oblasti využívaných vlnových délek (λ = 0,632 až 1,53 μm); dnes se v telekomunikacích běžně využívají tři zvolené vlnové délky, tzv. telekomunikační okna (830, 1300, 1550 nm). vhodná velikost indexu lomu v oblasti těchto vlnových délek optická kvalita (homogenita, malá tendence k vytvoření různých poruch apod.) dobré mechanické vlastnosti (dostatečná pevnost a tvrdost) technologická vhodnost (jednoduchost, možnost tvarování, slučitelnost s jinými technologiemi, odolnost vůči vlhkosti a běžným chemikáliím) speciální vlastnosti (elektrooptické, piezoelektrické, magnetooptické aj.) přijatelná cena

58 Pro pasivní vlnovody je dnes nejvíce používaným materiálem sodnovápenaté křemičité sklo. (iontová výměna : Li+ Na+, Ag+ Na+, K+ Na+) Pro aktivní planární struktury (ovládají paprsek) jsou dnes používány monokrystaly např. LiNbO3, méně LiTaO3, KTiOPO4 a některé druhy speciálních skel. Spektrální závislost materiálového útlumu křemenného skla

59 Metody přípravy Pro skleněné podložky jsou nejrozšířenější difusní procesy založené na výměně vybraných iontů tzv. iontová výměna (IE ion exchange). Iontovou výměnou se rozumí proces, ve kterém je substrát ponořen na zvolenou dobu do taveniny (iontového zdroje), která obsahuje požadované ionty. Tím, že je sklo přivedeno do kontaktu s taveninou (styk dvou prostředí s různým chemickým složením), vznikají v tomto systému koncentrační gradienty, které jsou hnací silou difuse (základní mechanismus přenosu iontů v obou prostředích). Ionty se začnou vlivem teplotního impulsu (iontová výměna se provádí za zvýšené teploty) pohybovat a vzájemně vyměňovat snaha systému o dodržení rovnováhy, tj. vyrovnání koncentračních gradientů. Tím, že ve struktuře dojde k záměně iontů o jiném poloměru, popř. s jinou polarizovatelností vznikne vrstva se změněnou hodnotou indexu lomu. Pro přípravu vlnovodu je žádoucí zvýšení indexu lomu. Přesná hodnota změny indexu lomu ve vrstvě pak již záleží na konkrétní kombinaci materiálu substrátu, vyměňovaného iontu a podmínkách iontové výměny.

60 Pro podložky z monokrystalů existuje vedle iontových výměn (Ti) více možností přípravy např. jsou to epitaxe, implantace, vakuové naprašování, vysokoteplotní difuse z kovové vrstvy.

61 Měření vlastností optických vlnovodů vidová spektroskopie Vlastnosti připraveného optického vlnovodu jsou charakterizovány především: počtem vedených vidů hloubkou vlnovodné vrstvy celkovou změnou indexu lomu útlumem optického záření ve vlnovodu První tři z uvedených charakteristik určujeme pomocí vidového spektra, které získáme některou z metod vidové spektroskopie

62 Jednohranolová vidová spektroskopie

63 Zdroj monochromatického záření je fokusován na základnu hranolu do vazební oblasti. Světlo dopadá na základnu hranolu pod určitým intervalem úhlů, z nichž některé odpovídají synchronním úhlům. Dopadající svazek se od základny odráží a vytvářína stínítku světlou širokou stopu, ve které můžeme pozorovat tmavé vidové čáry. Tento jev je způsoben tím, že část světla, která se šířív synchronním směru vidu, se naváže do vlnovodu a na stínítku můžeme pozorovat tmavou čáru Dvouvidový vlnovod dvě tmavé čáry Vazební oblast musí být co nejmenší, jinak by docházelo k okamžitému vyvázání světla z vlnovodu. (lze dosáhnout např. vyleštěním základny hranolu do tvaru kulového vrchlíku) Efektivní indexy lomu vlnovodných vidů určíme pak ze vztahů geometrické optiky. Maximální měřitelná hodnota indexu lomu je daná materiálem měřícího hranolu

64 Dvouhranolová vidová spektroskopie

65 Světlo z He Ne laseru (λ = 633 nm) je navázáno do vlnovodu vazebními hranoly z vhodného materiálu a stejným způsobem se opět vyvazuje. Optické záření je vlnovodem vedeno v podobě vidů a každý vid vystupuje pak z hranolu pod určitým charakteristickým úhlem, tzv. synchronním úhlem vidu. Tyto úhly se pro jednotlivé maximálně vybuzené vidy měřípomocí goniometru. Jako referenční hodnota je brán kolmý odraz laserového svazku od přepony hranolu. Dostáváme tedy vidové spektrum Známe li index lomu hranolu a lámavý úhel (vlastnost materiálu a velikosti vazebného hranolu), je možno ze vztahů geometrické optiky určit efektivní index lomu šířícího se vidu.

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

NÁVODY PRO LABORATOŘE OBORU ANORGANICKÁ CHEMIE. Planární optické vlnovody

NÁVODY PRO LABORATOŘE OBORU ANORGANICKÁ CHEMIE. Planární optické vlnovody NÁVODY PRO LABORATOŘE OBORU ANORGANICKÁ CHEMIE LABORATOŘ F05 Planární optické vlnovody Pavla Nekvindová a kol. 2007 Na publikaci se podílel kolektiv autorů, jmenovitě: Ing. Pavla Nekvindová Ph.D. RNDr.

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky. Jana Grézlová. Obor: Digitální a přístrojová optika.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky. Jana Grézlová. Obor: Digitální a přístrojová optika. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra optiky Jana Grézlová Obor: Digitální a přístrojová optika Optimalizace podmínek použití širokopásmových zrcadel a dichroických filtrů ve spektrometru

Více

Světlo v multimódových optických vláknech

Světlo v multimódových optických vláknech Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4.1. Interference 1. Charakterizovat význačné vlastnosti koherentních paprsků.. Umět definovat optickou dráhu v souvislosti s dráhovým rozdílem a s fázovým

Více

Optické měřicí 3D metody

Optické měřicí 3D metody Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optické měřicí 3D metod Michal Pochmon Olomouc 212 Oponent: RNDr. Tomáš Rössler Ph.D. Publikace bla připravena v rámci projektu Investice do rozvoje

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Základy fyzikálněchemických

Základy fyzikálněchemických Základy fyzikálněchemických metod Fyzikálně-chemické metody optické metody elektrochemické metody separační metody kalorimetrické metody radiochemické metody ostatní metody Optické metody Oko je citlivé

Více

Témata semestrálních prací:

Témata semestrálních prací: Témata semestrálních prací: 1. Balistická raketa v gravitačním poli Země zadal Jiří Novák Popište pohyb balistické rakety vystřelené ze zemského povrchu v gravitačním poli Země. Sestavte model této situace

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

Letní škola fyziky optika 2015 (22.6. 26.6. 2015)

Letní škola fyziky optika 2015 (22.6. 26.6. 2015) Letní škola fyziky optika 2015 (22.6. 26.6. 2015) 1) Experimentální paprsková optika (Miroslav Pech)... 1 Experimentální ověření základních zákonů paprskové optiky, jako je zákon lomu a odrazu, ukázka

Více

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Rozklad světla Když světlo prochází hranolem, v důsledku dvojnásobného lomu na rozhraních

Více

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

5.3.3 Interference na tenké vrstvě 5.3.3 Interference na tenké vrstvě Předpoklady: 530 Bublina z bublifuku, slabounká vrstva oleje na vodě, někteří brouci jasné duhové barvy, u bublin se přelévají, barvy se mění s úhlem, pod kterým povrch

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MILOSLAV ŠVEC A JIŘÍ VONDRÁK APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA MODUL 01 OPTICKÁ ZOBRAZENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Úvod Optoelektronické součástky jsou založeny na interakci optického záření s elektricky nabitými částicemi v polovodičích. Vztah mezi energií fotonů

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

Fyzika pro chemiky II. Jarní semestr 2014. Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek. Petr Mikulík. Maloúhlový rozptyl

Fyzika pro chemiky II. Jarní semestr 2014. Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek. Petr Mikulík. Maloúhlový rozptyl Fyzika pro chemiky II Jarní semestr 2014 Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek Petr Mikulík Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA V paprskové optice jsme se zabývali optickým zobrazováním (zrcadly, čočkami a jejich soustavami).

Více

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru 3 Vlny 3.1 Úvod Vlnění můžeme pozorovat například na vodní hladině, hodíme-li do vody kámen. Mechanické vlnění je děj, při kterém se kmitání šíří látkovým prostředím. To znamená, že například zvuk, který

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Optická spektroskopie

Optická spektroskopie Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optická spektroskopie Antonín Černoch, Radek Machulka, Jan Soubusta Olomouc 2012 Oponenti: Mgr. Karel Lemr, Ph.D. RNDr. Dagmar Chvostová Publikace

Více

Fyzikální praktikum ( optika)

Fyzikální praktikum ( optika) Fyzikální praktikum ( optika) OPT/FP4 a OPT/P2 Jan Ponec Určeno pro studenty všech kombinací s fyzikou Olomouc 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 1 Název: Studium rotační disperze křemene a Kerrova jevu v kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla 13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla Od časů Isaaca Newtona si lidstvo láme hlavu problémem, je-li světlo vlnění nebo proud částic. Tento spor rozdělil svět vědy na dva zdánlivě nesmiřitelné

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

Hodnocení kvality optických přístrojů III

Hodnocení kvality optických přístrojů III Hodnocení kvality optických přístrojů III Ronchiho test Potřeba testovat kvalitu optických přístrojů je stejně stará jako optické přístroje samy. Z počátečních přístupů typu pokus-omyl v polovině 18. století

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna 1. TEORETICKÝ ÚVO Rotační polarizace Světlo má zároveň povahu vlnového i korpuskulárního záření. V optických jevech se světlo chová jako příčné vlnění, přičemž světelné kmity probíhají všemi směry a směr

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího

Více

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

Glass temperature history

Glass temperature history Glass Glass temperature history Crystallization and nucleation Nucleation on temperature Crystallization on temperature New Applications of Glass Anorganické nanomateriály se skelnou matricí Martin Míka

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Mikroskopování ve zkřížených nikolech Zhášení anizotropních krystalů

Více

Holografie. Marek Škereň. Základní praktikum z optiky a optoelektroniky 12ZPOP

Holografie. Marek Škereň. Základní praktikum z optiky a optoelektroniky 12ZPOP Holografie Základní praktikum z optiky a optoelektroniky 12ZPOP Marek Škereň Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze http://optics.fjfi.cvut.cz

Více

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče Cvičení 3 Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu Aplikace kvantové mechaniky pásová struktura polovodiče Nosiče náboje v polovodiči hustota stavů obsazovací funkce, Fermiho hladina koncentrace

Více

Teoretické základy bezdotykového měření

Teoretické základy bezdotykového měření Teoretické základy bezdotykového měření Z podkladů: Ing. Jana Dvořáka Vedoucí cvičení: Ing. Daniela Veselá Speciální technika a měření v oděvní výrobě Zákony vyzařování popisují vlastnosti tepelného záření

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, 166 07, Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla: 8. Optika 8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM Jak vzniká elektromagnetické záření? 1.. 2.. Spektrum elektromagnetického záření: Infračervené záření: Viditelné světlo Rozklad bílého světla:..

Více

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy: Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 17 Název: Měření absorpce světla Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17. 4. 008 Odevzdal dne:...

Více

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy Úloha č. 9 Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy Úkoly měření: 1. Stanovte ohniskovou vzdálenost zadaných tenkých čoček na základě měření předmětové a obrazové vzdálenosti: - zvětšeného

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Optické disky Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Existují i další formáty: CD-R (CD-Recordable) a CD-RW (CD-ReWritable),

Více

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka se dvěma přechody PN a se třemi oblastmi s příměsovou vodivostí (NPN, popř. PNP, K kolekor, B báze, E emitor) u níž lze proudem procházejícím v propustném směru

Více

Konstrukce teleskopů. Miroslav Palatka

Konstrukce teleskopů. Miroslav Palatka Přednášky - Přístroje pro astronomii 1 Konstrukce teleskopů Miroslav Palatka Palatka SLO/PA1 2011 1 Reflektory Zrcadlové teleskopy Palatka SLO/PA1 2011 2 Ideální optická soustava BOD-BOD, PŘÍMKA-PŘÍMKA,

Více

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK,

Více

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Prochází-li přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje

Více

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra optiky. kvantových stavů fotonů

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra optiky. kvantových stavů fotonů PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra optiky Měření vlastností optických prvků používaných v sestavách pro kopírování kvantových stavů fotonů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracoval: Radek

Více

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE Úvod Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektrometrie. Za zakladatele této metody je považován indický fyzik Čandrašékhara

Více

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm PSK1-11 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Osvětlování a stínování

Osvětlování a stínování Osvětlování a stínování Pavel Strachota FJFI ČVUT v Praze 21. dubna 2010 Obsah 1 Vlastnosti osvětlovacích modelů 2 Světelné zdroje a stíny 3 Phongův osvětlovací model 4 Stínování 5 Mlha Obsah 1 Vlastnosti

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Praktikum školních pokusů 2

Praktikum školních pokusů 2 Praktikum školních pokusů 2 Optika 3A Interference a difrakce světla Jana Jurmanová Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno I Interference na dvojštěrbině Odvod te vztah pro polohu interferenčních

Více

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. 1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení Úloha č. 1 - Polarizace světelného záření Název a číslo úlohy Datum měření 4. 5. 2011 Měření provedli Tomáš Zikmund, Jakub Kákona Vypracoval Jakub Kákona Datum Hodnocení 1 Zjištění polarizace LASERu Pro

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Vlnově částicová dualita

Vlnově částicová dualita Vlnově částicová dualita Karel Smolek Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT Vlnění Vlněním rozumíme šíření změny nějaké veličiny prostorem. Příklady: Vlny na moři šíření změny výšky hladiny Zvukové

Více

ASFÉRICKÉ PLOCHY V OPTICE

ASFÉRICKÉ PLOCHY V OPTICE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY ASFÉRICKÉ PLOCHY V OPTICE Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Jana Darebníková. RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. obor

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2 Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM F34 Fyzikální praktikum Zpracoval: Dvořák Martin Naměřeno: 1. 11. 9 Obor: B-FIN Ročník: II. Semestr: III. Testováno:

Více

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima KULOVÁ ZRCADLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima Zakřivená zrcadla Zrcadla, která nejsou rovinná Platí pro ně zákon odrazu, deformují obraz My se budeme zabývat speciálním typem zakřivených

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, chemie Ročník:

Více

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY Petr Luzar I/IT3 2006/2007 Základní princip činnosti mechaniky Jak funguje optická mechanika se dá popsat v několika málo krocích. První krok je, že laser (laserová dioda) vyzařuje

Více

LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015

LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015 LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015 1 LBP 1 LBP Tato metoda, publikovaná roku 1996, byla vyvinuta za účelem sestrojení jednoduchého a výpočetně rychlého nástroje pro

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy Trivium z optiky 45 7 draz a lom V této kapitole se budeme zabývat průchodem (lomem) a odrazem světla od rozhraní dvou homogenních izotropních prostředí Pro jednoduchost se omezíme na rozhraní rovinná

Více

Vliv struktury materiálu na hodnotitelnost ultrazvukovou defektoskopií

Vliv struktury materiálu na hodnotitelnost ultrazvukovou defektoskopií Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2014 Vliv struktury materiálu

Více

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7 Úloha č. 7 Difrakce na mřížce Úkoly měření: 1. Prostudujte difrakci na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině. 2. Na základě měření určete: a) Vzdálenost štěrbin u zvolených mřížek. b) Změřte a vypočítejte úhlovou

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Najděte směr snadného průchodu polarizátoru užívaného v aparatuře. 2. Ověřte, že zdroj světla je polarizován kolmo k vodorovné rovině. 3. Na přiložených vzorcích proměřte závislost

Více

stavební kostičky, z těch vše sestaví TESELACE chybí měřítko na velikosti kostiček nezáleží Pyrit krychle pentagonalní dodekaedr granát trapezoedr

stavební kostičky, z těch vše sestaví TESELACE chybí měřítko na velikosti kostiček nezáleží Pyrit krychle pentagonalní dodekaedr granát trapezoedr René Hauy otec moderní krystalografie islandský živec stejné částečky (stejné úhly, plochy) 1781 prezentace pro fr. akademii věd hlubší studium i dalších krystalů: krystaly stejného složení mají stejný

Více

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Geodézie přednáška 9 Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Určování výměr určování

Více

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika 336 28 NELINEÁRNÍ OPTIKA Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika Světelná vlna (jako každá jiná vlna) vyjádřená ve tvaru y=y o sin (út - ) je charakterizována základními charakteristikami:

Více