OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA"

Transkript

1 OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu ištní stn bazénu Odstraování hrubých neistot 3 6. Prbžné ošetování vody Zjišování a úprava hodnoty ph Dezinfekce vody 3 7. Každotýdenní údržba bazénu 5 8. asy 5 9. Zákaly Ošetení vody ped dovolenou Pezimování Možné problémy a jejich odstranní Zakalená voda Zelená voda Hndá voda Mlén bílá voda Voda je nejasná, postrádá jiskru Przraná zelená voda Smaragdov zelená voda Nelze udržet aktivní chlor na doporuené úrovni erné skvrny na stnách a dn bazénu Usazování vápenatých a hoenatých solí Dráždní oí a pokožky Koroze kovových souástí Nedoporuená kombinace pípravk Automatické dávkovae Testery 8 Pípravky ady Laguna Laguna-chlor-T Laguna-chlor-Mini T Laguna-chlor-Triplex Laguna-chlor-stabil Laguna-pH-minus Laguna-pH-plus Laguna-clear Laguna-zima - dezinfekní pomalu rozpustné tablety (200 g) pro základní ošetování - dezinfekní pomalu rozpustné minitablety (20 g) pro základní ošetování - dezinfekní pípravek, zabraující vzniku as a odstraující neistoty pomocí flokulace (200 g tableta) - dezinfekní chlorový granulát, vhodný pro první zachlorování a pravidelnou šokovou dezinfekci - dezinfekní super chlorový pípravek - pípravek snižující ztráty chloru a spotebu chlorových pípravk - protiasový pípravek - pípravek stabilizující tvrdost vody a zabraující vylouení usazenin z vody - pípravek na odstranní zákalu vody - pípravek snižující hodnotu ph - pípravek zvyšující hodnotu ph - pípravek na ištní bazénu - pípravek pro zazimování bazénové vody Pípravky do automatických dávkova Laguna-pH-minus-Automat Laguna-pH-plus-Automat Laguna-chlor-Automat - pípravek snižující hodnotu ph - pípravek zvyšující hodnotu ph - dezinfekní chlorový pípravek 1

2 1. Úvod Chloubou každého majitele bazénu je kišálov istá voda, ve které je potšením se koupat. Aby se istá a hygienicky nezávadná voda udržela po celou koupací sezónu, musí se dodržovat nkolik základních pravidel. Je teba si pipomenout, že v lét, tedy v období, kdy se koupeme, jsou nejlepší podmínky pro rozvoj as, rozsivek, biíkovc a dalších mikroorganism, jichž jsou desetitisíce druh a které jsou pítomny v každé kapce vody. V této píruce jsou shrnuta základní pravidla ošetování vody. 2. Hodnota ph Hodnota ph je dle definice záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iont (ph = - log [H + ]). Je znázornna na stupnici od ph 1 až do ph 14 a ukazuje, zda ve vod pevažují kyselé nebo zásadité látky. Neutrální vodný roztok má hodnotu ph = 7 hodnota ph pod 7 - roztok kyselý hodnota ph nad 7 - roztok zásaditý (alkalický) Když napouštíme vodu do bazénu uniká ást tkavých látek do ovzduší (oxid uhliitý) a tím stoupá hodnota ph - voda se stává zásaditjší. Z tohoto dvodu je vhodné mit hodnotu ph až po nkolika hodinách po napuštní celého bazénu a zapnutém filtraním zaízení. Hodnota ph ovlivuje úinnost dalších pípravk na úpravu vody, funkci zaízení a životnost bazénu. Proto je nutné, aby se hodnota ph kontrolovala minimáln 1x týdn. Doporuená hodnota ph vody v bazénech se pohybuje v rozmezí od 6,8 do 7,6. Pi ph nad 7,6 se mohou ve vod vyskytovat zákaly (vysrážení vápníku, železa, hoíku, manganu), které mohou zpsobit ucpání filtru. Pro snížení hodnoty ph, je nutné použít pípravek Laguna-pH-minus. Pi ph pod 6,8 mže docházet ke zvýšené korozi kovových souástí a betonu a blednutí barev umlé hmoty bazénu. Pro zvýšení hodnoty ph je nutné použít pípravek Laguna-pH-plus. Tabulka. 1 pro snížení ph o cca 0,2 Laguna-pH-minus Laguna-pH-plus snížení hodnoty ph zvýšení hodnoty ph 15 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce pro zvýšení ph o cca 0,2 10 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce 3. Uvedení bazénu do provozu Ped každým novým napuštním bazénu vodou bazén dkladn vyistíme od všech mechanických neistot (vodní kámen, prach, organické neistoty apod.). Pípadné zneištní stn a dna bazénu po zazimování odstraníme pípravkem Laguna-clear (viz Tabulka. 4). Po naplnní bazénu vodou a po kontrole filtraního zaízení uvedeme bazén do provozu. Zmíme a upravíme hodnotu ph použitím pípravk Laguna-pH-minus nebo Laguna-pH-plus dle návodu. Poté pistoupíme k šokové, tzn. zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické neistoty prostednictvím dezinfekních pípravk nebo (viz Tabulka. 5). Po dezinfekním ošetení znovu zmíme a upravíme hodnotu ph. Následující den doporuujeme pidat preventivní dávku pípravku, který stabilizuje tvrdost vody a zabrání vylouení usazenin z vody (vápenaté a hoenaté soli). Tabulka ml/m 3 vody v pípad velmi tvrdé vody max. 50 ml/m 3 vody 25 ml/m 3 erstvé vody max. 50 ml/m 3 4. Úprava vody po prvním ošetení Zmíme kvalitu vody, pípadn necháme vzorek vody otestovat v odborné laboratoi. V následující tabulce je uvedeno poadí test, jak mají po sob následovat, doporuené hodnoty a pípadná opatení. 2

3 Tabulka. 3 Test Doporuená hodnota ph 6,8 7,6 Kyselina kyanurová mg/l Nápravná opatení Laguna-pH-plus zvýšení hodnoty ph Laguna-pH-minus snížení hodnoty ph Laguna-chlor-stabil - zvýšení dopuštní vody snížení Železo, mangan, m < 0,1 mg/l Chlor asy Vápníková tvrdost 0,3 0,5 mg/l nap. Laguna-chlor-T - zvýšení dopuštní vody snížení Šokové ošetení - nap. Podle vzhledu vody Prevence a likvidace as 8-15 N ( mg CaO/l) 5. Prbžné ošetování bazénu Bazénu je nutné vnovat pravidelnou péi a zabránit tak možnému poškození fólie a filtraního zaízení. 5.1.ištní stn bazénu V prbhu provozu bazénu se na stnách usazují neistoty (vodní kámen, prach, hmyz, neistoty z okolí), zvlášt siln se usazují na úrovni hladiny vody, na rozhraní voda-vzduch. Tyto usazeniny podporují tvorbu as a zákal. Prbžn je možné neistoty odstraovat samoinnými automatickými nebo poloautomatickými isticími stroji (vysavae, roboty). K ištní usazenin, zejména na rozhraní voda-vzduch, je teba používat doporuené prostedky, nikoli saponáty nebo mýdlo. Doporuujeme použít pípravek Laguna-clear. Ped ištním bazénu snížíme hladinu vody pod zašpinnou ást (5-10 cm) a provedeme aplikaci uvedeného pípravku. Tabulka. 4 Laguna-clear ištní bazénu spoteba jako bžné mycí prostedky 5.2.Odstraování hrubých neistot Neistoty, které klesly ke dnu (písek, kamínky, zetlelé listy apod.), odstraníme smetením a odsátím. Neistoty, které zstávají plavat na hladin nebo se voln vznášejí ve vod (hmyz, vlasy, polétavá semena), denn odstraujeme pomocí síky. Všechny tyto neistoty jsou živnou pdou pro rst mikroorganism. Doporuujeme zakrývat bazén plachtou (ochrannou nebo solární), zabrání se tak zneištní bazénové vody. Její pínos je také ve snížení odparu vody a zvýšení její teploty a tím snížení náklad na pípadný ohev. 6. Prbžné ošetování vody Pravideln 1x týdn zkontrolujeme hodnotu ph a koncentraci chloru testery a upravíme je na doporuené hodnoty. Tato opatení jsou nutná pro zajištní hygienické nezávadnosti vody Zjiš ování a úprava hodnoty ph Hodnotu ph zjišujeme pomocí tester minimáln 1x týdn. Pokud je hodnota ph vyšší než 7,6, použijeme pípravek Laguna-pH-minus. Druhý den znovu zmíme hodnotu ph, jestliže bude stále vysoká, celý postup opakujeme dokud nebude ph v doporuovaném rozmezí. Pokud je hodnota ph nižší než 6,8, použijeme pípravek Laguna-pH-plus. Postupujeme jako u pípravku Laguna-pH-minus (viz Tabulka.1) Dezinfekce vody Každý koupající vnáší do vody desítky tisíc mikroorganism, které se v ní dále množí. Z tohoto dvodu je nutné prbžn a pravideln vodu dezinfikovat. Nejpoužívanjšími chlorovými prostedky k dezinfekci bazénové vody jsou kyselina tri(di)chloroisokyanurová nebo chlornany. Psobí nejen na 3

4 bakterie, viry, houby a plísn, ale ásten i na asy (nap. sinice). Koncentraci aktivního chloru pro soustavnou dezinfekci je nutné udržovat mezi 0,3 0,5 mg/l (ppm). Pi ustáleném provozu míme koncentraci chloru 1x týdn, pi velkém provozu a v obdobích horka astji. Ped mením zkontrolujeme a pípadn upravíme hodnotu ph! Pi mení a následném dávkování chlorových pípravk je nutno vdt, že se ve vod nachází volný a vázaný chlor. Volný chlor je ten, který po dávkování zstal ve vod a lze ho využít pro dezinfekci. Obsah volného chloru mí vtšina tester. Vázaný chlor je ást aktivního chloru, který se navázal na dusíkaté látky (amonné ionty, aminy, moovina aj.), tzn. látky pocházející z lidské pokožky a jsou obsaženy v potu. Proto je dležité ped vstupem do bazénu se dkladn omýt a osprchovat, aby nedocházelo ke zbytenému zanášení látek z potu do bazénové vody. Vázaný chlor (ve form chloramín) se mže odštpit, je aktivní a má stále dezinfekní úinky. Hodnota vázaného chloru se nemí, vypoítá se z rozdílu obsahu celkového a volného chloru. Stanovování pouze volného chloru vede k pechlorování a voda se mže stát zdravotn závadnou. Zákazník dle namené hodnoty neustále pidává do bazénu chlorové pípravky. Nezná hodnotu vázaného chloru, který se využívá také k dezinfekci a který je ve vod pítomen. Proto nejvhodnjším mícím zaízením jsou testery s mením obsahu celkového a volného chloru. Obsah celkového chloru se má pohybovat v rozmezí 0,1-0,5 mg/l, obsah volného chloru 0,1-0,5 mg/l. Doporuený obsah vázaného chloru by ml být co nejnižší, max. 0,3 mg/l. Pi zvýšeném obsahu vázaného chloru (to znamená vysoký stupe zneištní vody organickými látkami) je nutné vodu v bazénu naedit istou vodu. Pro bžné chlorování pi ustáleném provozu doporuujeme používat chlorovací tablety Laguna-chlor- T (200 g), Laguna-chlor-Mini T (20 g) nebo Laguna-chlor-Triplex (200 g). Tablety jsou tvarov stálé a rozpouštjí se v prbhu nkolika dní (6-8). Umožují tedy doplovat dávkova chloru (skimmer) pouze 1x týdn. Postupným rozpouštním tablety se pravideln uvoluje potebný chlor. Obecn platí, že pokud klesne koncentrace chloru pod 0,3 mg/l je vhodné dodat novou dávku chlorového prostedku. Poteba chlorování se mní v závislosti na hodnot ph, teplot vody i vzduchu, potu koupajících, etnosti a intenzit deš a bouek i sluníka. Pro udržení chloru a snížení spoteby dezinfekních pípravk používáme pípravek Laguna-chlor-stabil. Všechny chlorové pípravky se musí pi skladování chránit ped vlhkostí! Tabulka. 5 rychlá šoková dezinfekce 10 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce rychlá šoková dezinfekce 5 g/m 3 /4-6 dní = 1 kávová lžika Laguna-chlor-T pi vyšší teplot, zvýšeném provozu 1,8 g zvýší obsah aktiv. chloru v 10 m 3 vody o cca 0,1 mg/l k 8-12 g/m 3 vody 1-2 tablety/30 m 3 vody každých 6-8 dní Laguna-chlor-Mini T Laguna-chlor-Triplex Laguna-chlor-stabil 1 tableta zvýší obsah aktiv. chloru ve 100 m 3 vody o cca 1,75 mg/l k k 1-2 tablety/2 m 3 vody každých 6-8 dní 1-2 tablety/30 m 3 vody každých 6-8 dní k rychlé šokové dezinfekci g/m 3 = 1-2 rovné polévkové lžíce 25 g/m 3 vody = 2 rovné polévkové lžíce 2-2,5 g/m 3 pidané erstvé vody = 0,5 kávové lžiky 4

5 7. Každotýdenní údržba bazénu V prbhu koupací sezóny bychom mli nejmén 1x týdn propláchnout filtraní vložku (písek, kemelina nebo kartuš). Pravideln také kontrolujeme hodnotu ph a koncentraci chloru. Zkontrolujeme velikost pomalu rozpustných tablet chloru v plovákovém dávkovai, pípadn minitablet v dávkovai poloautomatickém. V pípad nutnosti je doplníme. Vzhledem k tomu, že nkteré asy odolávají bžnému chlorování, je poteba používat 1x týdn patinou dávku preventivního pípravku proti nárstu as (viz Tabulka. 6). V období velkého horka a pi velké zátži bazénu je vhodné ošetit vodu tzv. šokovým ošetením (, viz Tabulka. 5), kdy se velmi rychle zvýší koncentrace chloru až na 10 mg/l. Tato koncentrace bezpen znií bakterie, houby, viry i asy, pípadn i vodní hmyz. Po tomto ošetení je poteba pokat s dalším koupáním, dokud koncentrace chloru neklesne. K tomuto poklesu by mlo dojít bhem 24 hodin. Pi velkém zatížení bazénu vznikají reakcí chloru s organickými neistotami chloraminy, látky zpsobující zvýšenou dráždivost vody na oi, sliznice a pokožku. Chloraminy také zpsobují onen nepíjemný a dráždivý pach po chloru. Doporuujeme také 1x týdn použít pípravek, který brání tvorb zákal a odstraní zákaly již vzniklé (viz Tabulka.7). 8. asy asy jsou schopny pizpsobit se chloru bhem nkolika dní, zvlášt pak pokud používáme dávky nižší než doporuené. V poslední dob se velice asto v bazénové vod vyskytují sinice, což je druh as, který se špatn filtruje a mže zpsobit mnoho nežádoucích zdravotních problém. Spory as jsou do bazénu neustále pinášeny prostednictvím prachu, vtru a dešt. Rychle se vyvíjejí psobením sluneního záení, zvýšených teplot, astým používáním bazénu i nedostatenou filtrací. V okamžiku, kdy jsou asy již viditelné, vyvinuly se jich miliony v každém litru vody. Mohou mít barvu zelenou, hndou, nažloutlou i ernou. Dno a stny bazénu jsou kluzké a mazlavé, voda páchne. Ped ošetením vody algicidním prostedkem () nebo šokovým chlorováním (Lagunachlor-šok-G, viz Tabulka. 5) zmíme a pípadn upravíme hodnotu ph. Až teprve po úprav hodnoty ph je možno vodu ošetit proti nárstu as patinou šokovou dávkou chloru nebo algicidem. Po tomto ošetení je bezpodmínen nutné ponechat filtraní zaízení v chodu. U pískové filtraci sledujeme na manometru tlak ve filtraní nádob a v pípad poteby provedeme zptné propláchnutí, aby se zachycené asy vyplavily. V teplém období a pi intenzivnjším používání bazénu doporuujeme jako preventivní opatení, šokové chlorové ošetení 1x týdn, pípadn zvýšení dávky algicidního prostedku () podle návodu. Tabulka ml/m 3 vody 5 ml/m 3 vody za 7 dní Je dležité, aby po šokovém ošetení byly okartáovány stny a dno bazénu. asy, které mohou zstat v trhlinách a záhybech, by se opt zaaly množit. 9. Zákaly Píinou zakalení vody mže být vysoká koncentrace železa nebo manganu (voda je hndá), zvýšený výskyt iont vápníku a hoíku (bílý zákal) a také vysoká koncentrace organických neistot (kosmetika z koupajících, kožní tuk, prach z okolí bazénu apod.). Zakalení vody odstraníme úpravou hodnoty ph (pro úinek flokulaního pípravku nastavíme na hodnotu ph 6,8), šokovou dezinfekcí (Laguna-chloršok-G, viz Tabulka. 5) a nakonec pidáním pípravku. Tento pípravek zpsobí tvorbu vloek, jejich zachycení na filtru (zvtší se filtraní povrch nápln a tím se zvýší úinnost filtrace) a následné dokonalé odstranní pítomných koloidních neistot. asto se také vytvoí vloky na dn bazénu, které obalí pítomné koloidní neistoty a shluknou se ve vtší celky. Ty je možno odstranit vysavaem. Je také nutno zkontrolovat funknost filtraního zaízení a istotu nápln. Po nadávkování pípravku necháme filtraci zapnutou cca 12 hodin, potom ji vypneme. 5

6 Tabulka. 7 pi zakalení vody 3-6 ml/m 3 vody Jako prevence vzniku usazenin se používá pípravek (viz Tabulka.2), který psobí jako inhibitor tvrdosti vody a zárove na sebe váže ionty vápníku, hoíku, železa a manganu. Tvrdost vody by se v bazénech mla pohybovat mezi 8-15 N. Nkdy je tvrdost vody udávána ve form oxidu vápenatého, mezi obma zpsoby existuje jednoduchý pepoet 1 N = 17,8 mg CaO/l. Tvrdost vody stanovíme pomocí testeru. voda nmecké stupn tvrdosti ( N) CaO (mg/l) mkká do 8 N do 142 stedn tvrdá 8-18 N tvrdá N velmi tvrdá nad 30 N nad Ošetení vody ped dovolenou Jestliže chceme po návratu z dovolené opt používat bazén bez toho, aby musel být ištn a nov naplnn, je nutno dodržovat následující pokyny: - upravit hodnotu ph - do dávkovae chloru dát trojnásobné množství pomalu rozpustných tablet - pidat - bazén pikrýt krycí plachtou - zajistit, aby filtrace bžela denn alespo 6 hodin - po návratu zkontrolovat a upravit hodnotu ph a koncentraci chloru. 11. Pezimování Po skonení koupací sezóny je poteba zajistit bazén na zimu. Jestliže bazén dobe zazimujeme, ušetíme si práci pi jarním uvedení do nové sezóny. Nejdíve vypustíme vodu až pod skimmer a výpus zptné trysky. Prohlédneme fólii, zda není dravá. Pípadné díry zalepíme soupravou na opravování fólie. Usazeniny, které vzniknou po odpuštní vody je vhodné oistit pípravkem Laguna-clear (viz Tabulka. 4). Odmontujeme všechny odpojitelné hadice a uložíme na suchém míst. Do vody, která zstala po ásteném vypuštní, pidáme pípravek Laguna-zima. Po zakrytí plachtou a jejím upevnní je bazén pipraven na zimu. Biodegradabilita tohoto pípravku po jarním oteplení je cca 28 dní. Pípravek nezabrání zamrznutí vody v bazénu. Tabulka. 8 Laguna-zima zazimování bazénu 50 ml/m 3 vody u tvrdé vody vyšší dávka - max. 100 ml/m Možné problémy a jejich odstranní V této kapitole jsme se snažili popsat problémy, které pi údržb vody mohou nastat a poradit, jak je odstranit Zakalená voda Píina: - pítomnost minerál - pítomnost bakterií, as a organických látek, v dsledku nadmrné frekvence užívání bazénu, vysokým teplotám, dešm, akumulaci neistot atd. - snížený výkon filtru Náprava: - kontrola filtraního zaízení - kontrola hodnoty ph a obsahu aktivního chloru a úprava, je-li to nutné 6

7 - preventivní pídavek pípravku proti asám po 24 hodinách Zelená voda Voda je zelen zamlžená, stny a dno bazénu jsou slizké. Píina: - nadmrný výskyt as, spotebovaný chlor - mechanické oištní stn bazénu a odsátí as - preventivní pídavek pípravku proti asám Hndá voda Píina: - vysoký výskyt iont železa nebo manganu (zdroj vody ze studny apod.) - preventivní pídavek pípravku snižující vápenatou tvrdost Mlén bílá voda Píina: - vysoký výskyt iont vápníku a hoíku Náprava: - kontrola hodnoty ph a úprava, je-li to nutné - preventivní pídavek pípravku snižující vápenatou tvrdost Voda je nejasná, postrádá jiskru Przraná zelená voda Píina: - tento stav je pravdpodobn zpsoben vysokou koncentrací mdi - pídavek pípravku snižující vápenatou tvrdost 7

8 12.7. Smaragdov zelená voda Píina: - mrtvé asy se vznášejí ve vod a nelze je odfiltrovat Náprava: Nelze udržet aktivní chlor na doporuené úrovni Píina: - silné organické zneištní bazénové vody Náprava: - kontrola hodnoty ph a úprava, je-li teba - po dobu tí dn ztrojnásobení dávky chloru - až koncentrace chloru klesne na 0,5 mg/l návrat k obvyklému dávkování - pídavek erstvé vody erné skvrny na stnách a dn bazénu Píina: - výskyt erných as - mechanické oištní stn bazénu a odsátí as - preventivní pídavek pípravku proti asám - vyištní stn bazénu Laguna-clear Usazování vápenatých a hoenatých solí na stnách, schdkách a dn bazénu Píina: - vysoká tvrdost vody Náprava: - stabilizovat tvrdost vody a zabránit vzniku usazenin Dráždní oí a pokožky Píina: - špatná hodnota ph Náprava: - pídavek pípravku upravující hodnotu ph Koroze kovových ástí Píina: - nízká hodnota ph Náprava: - pídavek pípravku upravující hodnotu ph Laguna-pH-plus 13. Nedoporuená kombinace pípravk Pípravek nedávkujeme ve stejný den jako pípravky, Laguna-flokulultra nebo. Nikdy nesypeme do skimmeru pípravek, jsou-li ve skimmeru zbytky chlorových tablet Laguna-chlor-T nebo Laguna-chlor-Mini T nebo Laguna-chlor-Triplex. 14. Automatické dávkovae Pro zákazníky, kteí mají v bazénu automatickou kontrolu a regulaci kvality vody nabízíme pípravky pro úpravu hodnoty ph a dezinfekci bazénové vody. 15. Testery Souprava DUKE pro kontrolu vody v rodinných bazénech stanovení obsahu volného a vázaného chloru stanovení hodnoty ph 8

9 Upozornní! Popis aplikace jednotlivých pípravk je uveden na etiketách. Bez dobré funknosti filtraního zaízení nelze ani za použití chemických pípravk docílit kvalitní a hygienicky nezávadné vody. Do doby dokonalého promíchání pípravku filtraním zaízením je nutno vylouit pítomnost osob v bazénu. Konzultaní a poradenský servis Pro naše zákazníky nabízíme konzultaní a poradenský servis, vetn laboratorních rozbor. Vybrané pípravky lze použít pro ošetení vody ve víivých vanách dle Návodu pro použití souboru pípravk Laguna pro víivé vany. Laguna-pH-minus Laguna-pH-plus (granulát) Laguna-chlor-T (200 g) Laguna-chlor-Mini T (20 g) (granulát) Laguna-chlor-Triplex (200 g) Laguna-chlor-stabil snížení hodnoty ph cca o 0,2 zvýšení hodnoty ph cca o 0,2 rychlá šoková dezinfekce pi napuštní bazénu rychlá šoková dezinfekce pi pravidelném provozu pi vyšší teplot, zvýšeném provozu k k rychlá šoková dezinfekce k 15 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce 10 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce 10 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce 5 g/m 3 /4-6 dní = 1 kávová lžika 8-12 g/m 3 vody 1-2 tablety/30m 3 vody každých 6-8 dní 1-2 tablety/2 m 3 vody každých 6-8 dní g/m 3 vody = 1-2 rovné polévkové lžíce 1-2 tablety/30m 3 vody každých 6-8 dní 25 g/m 3 vody = 2 rovné polévkové lžíce 2-2,5 g/m 3 pidané erstvé vody = 0,5 kávové lžiky 15 ml/1 m 3 vody 5 ml/1 m 3 vody za 7 dní 25 ml/1 m 3 vody v pípad velmi tvrdé vody max. 50 ml/1 m 3 vody 25 ml/1 m 3 erstvé vody max. 50 ml/1 m 3 vody pi zakalení vody 3-6 ml/1 m 3 vody Laguna-clear ištní bazénu spoteba jako bžné mycí prostedky Laguna-zima zazimování bazénu 50 ml/1 m 3 vody 9

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat Provozní řád Aqua club Ledňáček Plavání kojenců a batolat Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení 6, odst. 3, písm. c) zákon č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Název.: Umístění a adresa.:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE.

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdost pitné vody Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdostí vody se rozumí suma koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Pro hodnocení vody z technického hlediska

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

CosmoWATER ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY. S CosmoWATER JE KAŽDÁ VODA DOKONALÁ!

CosmoWATER ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY. S CosmoWATER JE KAŽDÁ VODA DOKONALÁ! CosmoWATER ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY S CosmoWATER JE KAŽDÁ VODA DOKONALÁ! S CosmoWATER je každá voda dokonalá! Vodovodní voda obvykle splňuje normy pitné vody, ne vždy nám však odpovídá její chuť, zápach

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Chemické přípravky na úpravu vody pro veřejné bazény a aquaparky

Chemické přípravky na úpravu vody pro veřejné bazény a aquaparky Chemické přípravky na úpravu vody pro veřejné bazény a aquaparky Autor : GHC Invest, s.r.o. Publikováno : server TZB Info, 9.4.2007 Pokud budeme uvažovat velice přímočaře a jednoduše, řekneme si, že pro

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

PÉČE O RYBNÍČEK PROSTŘEDKY PRO PÉČI O RYBNÍČEK RYBNÍČKOVÉ NÁŘADÍ RYBNÍČKOVÝ VYSAVAČ ROZMRAZOVACÍ PROSTŘEDKY

PÉČE O RYBNÍČEK PROSTŘEDKY PRO PÉČI O RYBNÍČEK RYBNÍČKOVÉ NÁŘADÍ RYBNÍČKOVÝ VYSAVAČ ROZMRAZOVACÍ PROSTŘEDKY PÉČE O RYBNÍČEK PROSTŘEDKY PRO PÉČI O RYBNÍČEK RYBNÍČKOVÉ NÁŘADÍ RYBNÍČKOVÝ VYSAVAČ ROZMRAZOVACÍ PROSTŘEDKY Optimální regulace a prevence Prostředky pro péči o rybníček Čirá rybníčková voda snadno a bezpečně

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH

CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Chlorování bazénové vody je jedním z nejběžnějších způsobů hygienického zabezpečení vody. Chlór

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

š š Í š Ú ž ž Í Ú ů Í š ů ú ů š ú ú ď š ú š ů š ú ď š ú ú Č ú ú ú š ž ň š Č Í š ú ú ú ú ú š š š ž ú ú ú ň ž ú ú ž Ž ú Ž Ž ú ú ú ň ú Ů š ú Í š š ž š Ž Í š ú ž ď š ď ž É Ž ó Ž š Ž ú ú Í ú ů ú Í ú ž ú ú Ú

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha Senzorika v oblasti pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc., Praha Konzultační den SZÚ, 31.3.2005 Senzorické vlastnosti pitné vody tradičně důležitý aspekt, který později (2. pol. 20. stol.) pozbyl pozornosti,

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 215 V je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A,

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta ph Jakub Jermář žák se orientuje v přípravě různých látek, v jejich využívání v praxi a v jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka; žák využívá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Ceník finských produktů. Obsah 1 Koupací sudy. Doplňky koupacích sudů 5-6 Venkovní sauny 7

Ceník finských produktů. Obsah 1 Koupací sudy. Doplňky koupacích sudů 5-6 Venkovní sauny 7 Ceník finských produktů Obsah 1 Koupací sudy Modelová řada HT 150 2-3 Modelová řada Polar 3 Modelová řada HT 180 4 Modelová řada Polar 4 Doplňky koupacích sudů 5-6 Venkovní sauny 7 Příslušenství 7 Finské

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

SAPHO Hydro & Air. SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283 090 770 25065 Líbeznice u

SAPHO Hydro & Air. SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283 090 770 25065 Líbeznice u SAPHO Hydro & Air HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNY Průvodce ošetřováním vody v bazénu Přečtěte a dodržujte všechny instrukce. Uložte si tyto instrukce Přečtěte spolu s Uživatelským manuálem bazénu před jeho používáním

Více