OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA"

Transkript

1 OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu ištní stn bazénu Odstraování hrubých neistot 3 6. Prbžné ošetování vody Zjišování a úprava hodnoty ph Dezinfekce vody 3 7. Každotýdenní údržba bazénu 5 8. asy 5 9. Zákaly Ošetení vody ped dovolenou Pezimování Možné problémy a jejich odstranní Zakalená voda Zelená voda Hndá voda Mlén bílá voda Voda je nejasná, postrádá jiskru Przraná zelená voda Smaragdov zelená voda Nelze udržet aktivní chlor na doporuené úrovni erné skvrny na stnách a dn bazénu Usazování vápenatých a hoenatých solí Dráždní oí a pokožky Koroze kovových souástí Nedoporuená kombinace pípravk Automatické dávkovae Testery 8 Pípravky ady Laguna Laguna-chlor-T Laguna-chlor-Mini T Laguna-chlor-Triplex Laguna-chlor-stabil Laguna-pH-minus Laguna-pH-plus Laguna-clear Laguna-zima - dezinfekní pomalu rozpustné tablety (200 g) pro základní ošetování - dezinfekní pomalu rozpustné minitablety (20 g) pro základní ošetování - dezinfekní pípravek, zabraující vzniku as a odstraující neistoty pomocí flokulace (200 g tableta) - dezinfekní chlorový granulát, vhodný pro první zachlorování a pravidelnou šokovou dezinfekci - dezinfekní super chlorový pípravek - pípravek snižující ztráty chloru a spotebu chlorových pípravk - protiasový pípravek - pípravek stabilizující tvrdost vody a zabraující vylouení usazenin z vody - pípravek na odstranní zákalu vody - pípravek snižující hodnotu ph - pípravek zvyšující hodnotu ph - pípravek na ištní bazénu - pípravek pro zazimování bazénové vody Pípravky do automatických dávkova Laguna-pH-minus-Automat Laguna-pH-plus-Automat Laguna-chlor-Automat - pípravek snižující hodnotu ph - pípravek zvyšující hodnotu ph - dezinfekní chlorový pípravek 1

2 1. Úvod Chloubou každého majitele bazénu je kišálov istá voda, ve které je potšením se koupat. Aby se istá a hygienicky nezávadná voda udržela po celou koupací sezónu, musí se dodržovat nkolik základních pravidel. Je teba si pipomenout, že v lét, tedy v období, kdy se koupeme, jsou nejlepší podmínky pro rozvoj as, rozsivek, biíkovc a dalších mikroorganism, jichž jsou desetitisíce druh a které jsou pítomny v každé kapce vody. V této píruce jsou shrnuta základní pravidla ošetování vody. 2. Hodnota ph Hodnota ph je dle definice záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iont (ph = - log [H + ]). Je znázornna na stupnici od ph 1 až do ph 14 a ukazuje, zda ve vod pevažují kyselé nebo zásadité látky. Neutrální vodný roztok má hodnotu ph = 7 hodnota ph pod 7 - roztok kyselý hodnota ph nad 7 - roztok zásaditý (alkalický) Když napouštíme vodu do bazénu uniká ást tkavých látek do ovzduší (oxid uhliitý) a tím stoupá hodnota ph - voda se stává zásaditjší. Z tohoto dvodu je vhodné mit hodnotu ph až po nkolika hodinách po napuštní celého bazénu a zapnutém filtraním zaízení. Hodnota ph ovlivuje úinnost dalších pípravk na úpravu vody, funkci zaízení a životnost bazénu. Proto je nutné, aby se hodnota ph kontrolovala minimáln 1x týdn. Doporuená hodnota ph vody v bazénech se pohybuje v rozmezí od 6,8 do 7,6. Pi ph nad 7,6 se mohou ve vod vyskytovat zákaly (vysrážení vápníku, železa, hoíku, manganu), které mohou zpsobit ucpání filtru. Pro snížení hodnoty ph, je nutné použít pípravek Laguna-pH-minus. Pi ph pod 6,8 mže docházet ke zvýšené korozi kovových souástí a betonu a blednutí barev umlé hmoty bazénu. Pro zvýšení hodnoty ph je nutné použít pípravek Laguna-pH-plus. Tabulka. 1 pro snížení ph o cca 0,2 Laguna-pH-minus Laguna-pH-plus snížení hodnoty ph zvýšení hodnoty ph 15 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce pro zvýšení ph o cca 0,2 10 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce 3. Uvedení bazénu do provozu Ped každým novým napuštním bazénu vodou bazén dkladn vyistíme od všech mechanických neistot (vodní kámen, prach, organické neistoty apod.). Pípadné zneištní stn a dna bazénu po zazimování odstraníme pípravkem Laguna-clear (viz Tabulka. 4). Po naplnní bazénu vodou a po kontrole filtraního zaízení uvedeme bazén do provozu. Zmíme a upravíme hodnotu ph použitím pípravk Laguna-pH-minus nebo Laguna-pH-plus dle návodu. Poté pistoupíme k šokové, tzn. zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické neistoty prostednictvím dezinfekních pípravk nebo (viz Tabulka. 5). Po dezinfekním ošetení znovu zmíme a upravíme hodnotu ph. Následující den doporuujeme pidat preventivní dávku pípravku, který stabilizuje tvrdost vody a zabrání vylouení usazenin z vody (vápenaté a hoenaté soli). Tabulka ml/m 3 vody v pípad velmi tvrdé vody max. 50 ml/m 3 vody 25 ml/m 3 erstvé vody max. 50 ml/m 3 4. Úprava vody po prvním ošetení Zmíme kvalitu vody, pípadn necháme vzorek vody otestovat v odborné laboratoi. V následující tabulce je uvedeno poadí test, jak mají po sob následovat, doporuené hodnoty a pípadná opatení. 2

3 Tabulka. 3 Test Doporuená hodnota ph 6,8 7,6 Kyselina kyanurová mg/l Nápravná opatení Laguna-pH-plus zvýšení hodnoty ph Laguna-pH-minus snížení hodnoty ph Laguna-chlor-stabil - zvýšení dopuštní vody snížení Železo, mangan, m < 0,1 mg/l Chlor asy Vápníková tvrdost 0,3 0,5 mg/l nap. Laguna-chlor-T - zvýšení dopuštní vody snížení Šokové ošetení - nap. Podle vzhledu vody Prevence a likvidace as 8-15 N ( mg CaO/l) 5. Prbžné ošetování bazénu Bazénu je nutné vnovat pravidelnou péi a zabránit tak možnému poškození fólie a filtraního zaízení. 5.1.ištní stn bazénu V prbhu provozu bazénu se na stnách usazují neistoty (vodní kámen, prach, hmyz, neistoty z okolí), zvlášt siln se usazují na úrovni hladiny vody, na rozhraní voda-vzduch. Tyto usazeniny podporují tvorbu as a zákal. Prbžn je možné neistoty odstraovat samoinnými automatickými nebo poloautomatickými isticími stroji (vysavae, roboty). K ištní usazenin, zejména na rozhraní voda-vzduch, je teba používat doporuené prostedky, nikoli saponáty nebo mýdlo. Doporuujeme použít pípravek Laguna-clear. Ped ištním bazénu snížíme hladinu vody pod zašpinnou ást (5-10 cm) a provedeme aplikaci uvedeného pípravku. Tabulka. 4 Laguna-clear ištní bazénu spoteba jako bžné mycí prostedky 5.2.Odstraování hrubých neistot Neistoty, které klesly ke dnu (písek, kamínky, zetlelé listy apod.), odstraníme smetením a odsátím. Neistoty, které zstávají plavat na hladin nebo se voln vznášejí ve vod (hmyz, vlasy, polétavá semena), denn odstraujeme pomocí síky. Všechny tyto neistoty jsou živnou pdou pro rst mikroorganism. Doporuujeme zakrývat bazén plachtou (ochrannou nebo solární), zabrání se tak zneištní bazénové vody. Její pínos je také ve snížení odparu vody a zvýšení její teploty a tím snížení náklad na pípadný ohev. 6. Prbžné ošetování vody Pravideln 1x týdn zkontrolujeme hodnotu ph a koncentraci chloru testery a upravíme je na doporuené hodnoty. Tato opatení jsou nutná pro zajištní hygienické nezávadnosti vody Zjiš ování a úprava hodnoty ph Hodnotu ph zjišujeme pomocí tester minimáln 1x týdn. Pokud je hodnota ph vyšší než 7,6, použijeme pípravek Laguna-pH-minus. Druhý den znovu zmíme hodnotu ph, jestliže bude stále vysoká, celý postup opakujeme dokud nebude ph v doporuovaném rozmezí. Pokud je hodnota ph nižší než 6,8, použijeme pípravek Laguna-pH-plus. Postupujeme jako u pípravku Laguna-pH-minus (viz Tabulka.1) Dezinfekce vody Každý koupající vnáší do vody desítky tisíc mikroorganism, které se v ní dále množí. Z tohoto dvodu je nutné prbžn a pravideln vodu dezinfikovat. Nejpoužívanjšími chlorovými prostedky k dezinfekci bazénové vody jsou kyselina tri(di)chloroisokyanurová nebo chlornany. Psobí nejen na 3

4 bakterie, viry, houby a plísn, ale ásten i na asy (nap. sinice). Koncentraci aktivního chloru pro soustavnou dezinfekci je nutné udržovat mezi 0,3 0,5 mg/l (ppm). Pi ustáleném provozu míme koncentraci chloru 1x týdn, pi velkém provozu a v obdobích horka astji. Ped mením zkontrolujeme a pípadn upravíme hodnotu ph! Pi mení a následném dávkování chlorových pípravk je nutno vdt, že se ve vod nachází volný a vázaný chlor. Volný chlor je ten, který po dávkování zstal ve vod a lze ho využít pro dezinfekci. Obsah volného chloru mí vtšina tester. Vázaný chlor je ást aktivního chloru, který se navázal na dusíkaté látky (amonné ionty, aminy, moovina aj.), tzn. látky pocházející z lidské pokožky a jsou obsaženy v potu. Proto je dležité ped vstupem do bazénu se dkladn omýt a osprchovat, aby nedocházelo ke zbytenému zanášení látek z potu do bazénové vody. Vázaný chlor (ve form chloramín) se mže odštpit, je aktivní a má stále dezinfekní úinky. Hodnota vázaného chloru se nemí, vypoítá se z rozdílu obsahu celkového a volného chloru. Stanovování pouze volného chloru vede k pechlorování a voda se mže stát zdravotn závadnou. Zákazník dle namené hodnoty neustále pidává do bazénu chlorové pípravky. Nezná hodnotu vázaného chloru, který se využívá také k dezinfekci a který je ve vod pítomen. Proto nejvhodnjším mícím zaízením jsou testery s mením obsahu celkového a volného chloru. Obsah celkového chloru se má pohybovat v rozmezí 0,1-0,5 mg/l, obsah volného chloru 0,1-0,5 mg/l. Doporuený obsah vázaného chloru by ml být co nejnižší, max. 0,3 mg/l. Pi zvýšeném obsahu vázaného chloru (to znamená vysoký stupe zneištní vody organickými látkami) je nutné vodu v bazénu naedit istou vodu. Pro bžné chlorování pi ustáleném provozu doporuujeme používat chlorovací tablety Laguna-chlor- T (200 g), Laguna-chlor-Mini T (20 g) nebo Laguna-chlor-Triplex (200 g). Tablety jsou tvarov stálé a rozpouštjí se v prbhu nkolika dní (6-8). Umožují tedy doplovat dávkova chloru (skimmer) pouze 1x týdn. Postupným rozpouštním tablety se pravideln uvoluje potebný chlor. Obecn platí, že pokud klesne koncentrace chloru pod 0,3 mg/l je vhodné dodat novou dávku chlorového prostedku. Poteba chlorování se mní v závislosti na hodnot ph, teplot vody i vzduchu, potu koupajících, etnosti a intenzit deš a bouek i sluníka. Pro udržení chloru a snížení spoteby dezinfekních pípravk používáme pípravek Laguna-chlor-stabil. Všechny chlorové pípravky se musí pi skladování chránit ped vlhkostí! Tabulka. 5 rychlá šoková dezinfekce 10 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce rychlá šoková dezinfekce 5 g/m 3 /4-6 dní = 1 kávová lžika Laguna-chlor-T pi vyšší teplot, zvýšeném provozu 1,8 g zvýší obsah aktiv. chloru v 10 m 3 vody o cca 0,1 mg/l k 8-12 g/m 3 vody 1-2 tablety/30 m 3 vody každých 6-8 dní Laguna-chlor-Mini T Laguna-chlor-Triplex Laguna-chlor-stabil 1 tableta zvýší obsah aktiv. chloru ve 100 m 3 vody o cca 1,75 mg/l k k 1-2 tablety/2 m 3 vody každých 6-8 dní 1-2 tablety/30 m 3 vody každých 6-8 dní k rychlé šokové dezinfekci g/m 3 = 1-2 rovné polévkové lžíce 25 g/m 3 vody = 2 rovné polévkové lžíce 2-2,5 g/m 3 pidané erstvé vody = 0,5 kávové lžiky 4

5 7. Každotýdenní údržba bazénu V prbhu koupací sezóny bychom mli nejmén 1x týdn propláchnout filtraní vložku (písek, kemelina nebo kartuš). Pravideln také kontrolujeme hodnotu ph a koncentraci chloru. Zkontrolujeme velikost pomalu rozpustných tablet chloru v plovákovém dávkovai, pípadn minitablet v dávkovai poloautomatickém. V pípad nutnosti je doplníme. Vzhledem k tomu, že nkteré asy odolávají bžnému chlorování, je poteba používat 1x týdn patinou dávku preventivního pípravku proti nárstu as (viz Tabulka. 6). V období velkého horka a pi velké zátži bazénu je vhodné ošetit vodu tzv. šokovým ošetením (, viz Tabulka. 5), kdy se velmi rychle zvýší koncentrace chloru až na 10 mg/l. Tato koncentrace bezpen znií bakterie, houby, viry i asy, pípadn i vodní hmyz. Po tomto ošetení je poteba pokat s dalším koupáním, dokud koncentrace chloru neklesne. K tomuto poklesu by mlo dojít bhem 24 hodin. Pi velkém zatížení bazénu vznikají reakcí chloru s organickými neistotami chloraminy, látky zpsobující zvýšenou dráždivost vody na oi, sliznice a pokožku. Chloraminy také zpsobují onen nepíjemný a dráždivý pach po chloru. Doporuujeme také 1x týdn použít pípravek, který brání tvorb zákal a odstraní zákaly již vzniklé (viz Tabulka.7). 8. asy asy jsou schopny pizpsobit se chloru bhem nkolika dní, zvlášt pak pokud používáme dávky nižší než doporuené. V poslední dob se velice asto v bazénové vod vyskytují sinice, což je druh as, který se špatn filtruje a mže zpsobit mnoho nežádoucích zdravotních problém. Spory as jsou do bazénu neustále pinášeny prostednictvím prachu, vtru a dešt. Rychle se vyvíjejí psobením sluneního záení, zvýšených teplot, astým používáním bazénu i nedostatenou filtrací. V okamžiku, kdy jsou asy již viditelné, vyvinuly se jich miliony v každém litru vody. Mohou mít barvu zelenou, hndou, nažloutlou i ernou. Dno a stny bazénu jsou kluzké a mazlavé, voda páchne. Ped ošetením vody algicidním prostedkem () nebo šokovým chlorováním (Lagunachlor-šok-G, viz Tabulka. 5) zmíme a pípadn upravíme hodnotu ph. Až teprve po úprav hodnoty ph je možno vodu ošetit proti nárstu as patinou šokovou dávkou chloru nebo algicidem. Po tomto ošetení je bezpodmínen nutné ponechat filtraní zaízení v chodu. U pískové filtraci sledujeme na manometru tlak ve filtraní nádob a v pípad poteby provedeme zptné propláchnutí, aby se zachycené asy vyplavily. V teplém období a pi intenzivnjším používání bazénu doporuujeme jako preventivní opatení, šokové chlorové ošetení 1x týdn, pípadn zvýšení dávky algicidního prostedku () podle návodu. Tabulka ml/m 3 vody 5 ml/m 3 vody za 7 dní Je dležité, aby po šokovém ošetení byly okartáovány stny a dno bazénu. asy, které mohou zstat v trhlinách a záhybech, by se opt zaaly množit. 9. Zákaly Píinou zakalení vody mže být vysoká koncentrace železa nebo manganu (voda je hndá), zvýšený výskyt iont vápníku a hoíku (bílý zákal) a také vysoká koncentrace organických neistot (kosmetika z koupajících, kožní tuk, prach z okolí bazénu apod.). Zakalení vody odstraníme úpravou hodnoty ph (pro úinek flokulaního pípravku nastavíme na hodnotu ph 6,8), šokovou dezinfekcí (Laguna-chloršok-G, viz Tabulka. 5) a nakonec pidáním pípravku. Tento pípravek zpsobí tvorbu vloek, jejich zachycení na filtru (zvtší se filtraní povrch nápln a tím se zvýší úinnost filtrace) a následné dokonalé odstranní pítomných koloidních neistot. asto se také vytvoí vloky na dn bazénu, které obalí pítomné koloidní neistoty a shluknou se ve vtší celky. Ty je možno odstranit vysavaem. Je také nutno zkontrolovat funknost filtraního zaízení a istotu nápln. Po nadávkování pípravku necháme filtraci zapnutou cca 12 hodin, potom ji vypneme. 5

6 Tabulka. 7 pi zakalení vody 3-6 ml/m 3 vody Jako prevence vzniku usazenin se používá pípravek (viz Tabulka.2), který psobí jako inhibitor tvrdosti vody a zárove na sebe váže ionty vápníku, hoíku, železa a manganu. Tvrdost vody by se v bazénech mla pohybovat mezi 8-15 N. Nkdy je tvrdost vody udávána ve form oxidu vápenatého, mezi obma zpsoby existuje jednoduchý pepoet 1 N = 17,8 mg CaO/l. Tvrdost vody stanovíme pomocí testeru. voda nmecké stupn tvrdosti ( N) CaO (mg/l) mkká do 8 N do 142 stedn tvrdá 8-18 N tvrdá N velmi tvrdá nad 30 N nad Ošetení vody ped dovolenou Jestliže chceme po návratu z dovolené opt používat bazén bez toho, aby musel být ištn a nov naplnn, je nutno dodržovat následující pokyny: - upravit hodnotu ph - do dávkovae chloru dát trojnásobné množství pomalu rozpustných tablet - pidat - bazén pikrýt krycí plachtou - zajistit, aby filtrace bžela denn alespo 6 hodin - po návratu zkontrolovat a upravit hodnotu ph a koncentraci chloru. 11. Pezimování Po skonení koupací sezóny je poteba zajistit bazén na zimu. Jestliže bazén dobe zazimujeme, ušetíme si práci pi jarním uvedení do nové sezóny. Nejdíve vypustíme vodu až pod skimmer a výpus zptné trysky. Prohlédneme fólii, zda není dravá. Pípadné díry zalepíme soupravou na opravování fólie. Usazeniny, které vzniknou po odpuštní vody je vhodné oistit pípravkem Laguna-clear (viz Tabulka. 4). Odmontujeme všechny odpojitelné hadice a uložíme na suchém míst. Do vody, která zstala po ásteném vypuštní, pidáme pípravek Laguna-zima. Po zakrytí plachtou a jejím upevnní je bazén pipraven na zimu. Biodegradabilita tohoto pípravku po jarním oteplení je cca 28 dní. Pípravek nezabrání zamrznutí vody v bazénu. Tabulka. 8 Laguna-zima zazimování bazénu 50 ml/m 3 vody u tvrdé vody vyšší dávka - max. 100 ml/m Možné problémy a jejich odstranní V této kapitole jsme se snažili popsat problémy, které pi údržb vody mohou nastat a poradit, jak je odstranit Zakalená voda Píina: - pítomnost minerál - pítomnost bakterií, as a organických látek, v dsledku nadmrné frekvence užívání bazénu, vysokým teplotám, dešm, akumulaci neistot atd. - snížený výkon filtru Náprava: - kontrola filtraního zaízení - kontrola hodnoty ph a obsahu aktivního chloru a úprava, je-li to nutné 6

7 - preventivní pídavek pípravku proti asám po 24 hodinách Zelená voda Voda je zelen zamlžená, stny a dno bazénu jsou slizké. Píina: - nadmrný výskyt as, spotebovaný chlor - mechanické oištní stn bazénu a odsátí as - preventivní pídavek pípravku proti asám Hndá voda Píina: - vysoký výskyt iont železa nebo manganu (zdroj vody ze studny apod.) - preventivní pídavek pípravku snižující vápenatou tvrdost Mlén bílá voda Píina: - vysoký výskyt iont vápníku a hoíku Náprava: - kontrola hodnoty ph a úprava, je-li to nutné - preventivní pídavek pípravku snižující vápenatou tvrdost Voda je nejasná, postrádá jiskru Przraná zelená voda Píina: - tento stav je pravdpodobn zpsoben vysokou koncentrací mdi - pídavek pípravku snižující vápenatou tvrdost 7

8 12.7. Smaragdov zelená voda Píina: - mrtvé asy se vznášejí ve vod a nelze je odfiltrovat Náprava: Nelze udržet aktivní chlor na doporuené úrovni Píina: - silné organické zneištní bazénové vody Náprava: - kontrola hodnoty ph a úprava, je-li teba - po dobu tí dn ztrojnásobení dávky chloru - až koncentrace chloru klesne na 0,5 mg/l návrat k obvyklému dávkování - pídavek erstvé vody erné skvrny na stnách a dn bazénu Píina: - výskyt erných as - mechanické oištní stn bazénu a odsátí as - preventivní pídavek pípravku proti asám - vyištní stn bazénu Laguna-clear Usazování vápenatých a hoenatých solí na stnách, schdkách a dn bazénu Píina: - vysoká tvrdost vody Náprava: - stabilizovat tvrdost vody a zabránit vzniku usazenin Dráždní oí a pokožky Píina: - špatná hodnota ph Náprava: - pídavek pípravku upravující hodnotu ph Koroze kovových ástí Píina: - nízká hodnota ph Náprava: - pídavek pípravku upravující hodnotu ph Laguna-pH-plus 13. Nedoporuená kombinace pípravk Pípravek nedávkujeme ve stejný den jako pípravky, Laguna-flokulultra nebo. Nikdy nesypeme do skimmeru pípravek, jsou-li ve skimmeru zbytky chlorových tablet Laguna-chlor-T nebo Laguna-chlor-Mini T nebo Laguna-chlor-Triplex. 14. Automatické dávkovae Pro zákazníky, kteí mají v bazénu automatickou kontrolu a regulaci kvality vody nabízíme pípravky pro úpravu hodnoty ph a dezinfekci bazénové vody. 15. Testery Souprava DUKE pro kontrolu vody v rodinných bazénech stanovení obsahu volného a vázaného chloru stanovení hodnoty ph 8

9 Upozornní! Popis aplikace jednotlivých pípravk je uveden na etiketách. Bez dobré funknosti filtraního zaízení nelze ani za použití chemických pípravk docílit kvalitní a hygienicky nezávadné vody. Do doby dokonalého promíchání pípravku filtraním zaízením je nutno vylouit pítomnost osob v bazénu. Konzultaní a poradenský servis Pro naše zákazníky nabízíme konzultaní a poradenský servis, vetn laboratorních rozbor. Vybrané pípravky lze použít pro ošetení vody ve víivých vanách dle Návodu pro použití souboru pípravk Laguna pro víivé vany. Laguna-pH-minus Laguna-pH-plus (granulát) Laguna-chlor-T (200 g) Laguna-chlor-Mini T (20 g) (granulát) Laguna-chlor-Triplex (200 g) Laguna-chlor-stabil snížení hodnoty ph cca o 0,2 zvýšení hodnoty ph cca o 0,2 rychlá šoková dezinfekce pi napuštní bazénu rychlá šoková dezinfekce pi pravidelném provozu pi vyšší teplot, zvýšeném provozu k k rychlá šoková dezinfekce k 15 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce 10 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce 10 g/m 3 vody = 1 rovná polévková lžíce 5 g/m 3 /4-6 dní = 1 kávová lžika 8-12 g/m 3 vody 1-2 tablety/30m 3 vody každých 6-8 dní 1-2 tablety/2 m 3 vody každých 6-8 dní g/m 3 vody = 1-2 rovné polévkové lžíce 1-2 tablety/30m 3 vody každých 6-8 dní 25 g/m 3 vody = 2 rovné polévkové lžíce 2-2,5 g/m 3 pidané erstvé vody = 0,5 kávové lžiky 15 ml/1 m 3 vody 5 ml/1 m 3 vody za 7 dní 25 ml/1 m 3 vody v pípad velmi tvrdé vody max. 50 ml/1 m 3 vody 25 ml/1 m 3 erstvé vody max. 50 ml/1 m 3 vody pi zakalení vody 3-6 ml/1 m 3 vody Laguna-clear ištní bazénu spoteba jako bžné mycí prostedky Laguna-zima zazimování bazénu 50 ml/1 m 3 vody 9

Bazenová chemie 1. Co dělat když... 2. Údržba vody v bazénu Co dělat když:

Bazenová chemie 1. Co dělat když... 2. Údržba vody v bazénu Co dělat když: Bazenová chemie 1. Co dělat když... 2. Údržba vody v bazénu Co dělat když: Problém Příčina Náprava Přípravky Zakalená voda, černé skvrny, zelená voda, slizké stěny a dno Mléčně bílá voda Hnědá voda Voda

Více

Specialista na bazény a bazénovou chemii

Specialista na bazény a bazénovou chemii Specialista na bazény a bazénovou chemii Chloubou každého majitele bazénu je čistá voda, ve které je potěšení se koupat. Aby nám voda vydržela čistá a nezávadná po celou koupací sezonu, musí se dodržovat

Více

OŠETŘOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH. PŘÍPRAVKY CHLOROVÉ a BEZCHLOROVÉ ŘADY AQUABELA

OŠETŘOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH. PŘÍPRAVKY CHLOROVÉ a BEZCHLOROVÉ ŘADY AQUABELA OŠETŘOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PŘÍPRAVKY CHLOROVÉ a BEZCHLOROVÉ ŘADY AQUABELA OBSAH 1. ÚVOD...7 2. HODNOTA ph NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETR...8 3. ZPROVOZNĚNÍ BAZÉNU PŘÍPRAVA NA NOVOU SEZÓNU...9 3.1. Čistění bazénu...10

Více

CHEMICKÁ ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

CHEMICKÁ ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY CHEMICKÁ ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY ZÁKLADNÍ SADA NA ÚPRAVU VODY OBSAHUJE: Kombi tablety multifunkční tablety k dlouhodobému chlorování, desinfekci, vyvločkování nečistot a likvidaci řas Odstraňovač řas - přípravek

Více

Péče. o bazénovou vodu. www.mountfield.cz

Péče. o bazénovou vodu. www.mountfield.cz Péče o bazénovou vodu www.mountfield.cz Křišťálově čistá voda je přáním každého majitele bazénu, a to po celou koupací sezonu. Na první pohled se může zdát, že úprava vody v bazénu je složitá. Ale hned

Více

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití 8.4.2013 Stránka 1 z 14 Obsah A) Desinfekce bazénové vody... 2 A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA... 3 A2. Multifunkční tablety, 200 g: TCCA +

Více

Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt

Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt Technický list Vydání 06/06 Identifikaní.: 2317 Verze. 01 Sika Ergodur 500 S Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt Popis výrobku

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele

Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele 10/7/12 Regulátor ASIN Aqua Dose automaticky reguluje ph a plynule dávkuje zvolené množství dezinfekce (kyslíkové nebo chlorové) po dobu běhu čističky. Hodnota

Více

Údržba bazénové vody

Údržba bazénové vody Údržba bazénové vody Vodu v bazénech neznečišťují pouze viditelné nečistoty, ale také mikroorganismy v podobě řas, bakterií, hub a virů. I po důkladném umytí přináší každý koupající do vody miliony zárodků,

Více

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3. Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4

1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3. Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4 Obsah 1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3 Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4 2. PŘECHOD Z CHLÓRU NA GUAA 5 3. MOŽNÉ PROBLÉMY

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU kruh NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa www.aquamar.cz ar.cz NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ N ETOV TOVÝ OBCHOD S BAZÉNY www.marimex.cz OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 3 2. Příprava povrchu a umístění

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Datum vytvoení: 23.08.2004 verze.: 2 Upraveno: 12.07.2005. Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid

Datum vytvoení: 23.08.2004 verze.: 2 Upraveno: 12.07.2005. Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid Casoar Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid Postikový pípravek ve form suspenzního koncentrátu k ochran brambor proti plísni bramborové, obsahující pln systemickou i kontaktní složku. Úinná látka : 375

Více

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 7 1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Sika Primer

Více

Bezpenostní list podle naízení ES 1907/2006 Datum vydání: 19.2.1998 Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 Název výrobku: EFFERVESCENNÍ PASTILKY

Bezpenostní list podle naízení ES 1907/2006 Datum vydání: 19.2.1998 Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 Název výrobku: EFFERVESCENNÍ PASTILKY Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: Obchodní název: Effervescenní chlorové tablety íslo CAS: íslo ES

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky / pípravku

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ A PROVOZ BAZÉNU pro Relaxační bazén

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ A PROVOZ BAZÉNU pro Relaxační bazén TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ A PROVOZ BAZÉNU pro Relaxační bazén Před instalací bazénu je nutné rozvážit vhodnost jeho umístění. Měl by být na slunném místě, pokud možno dále od vzrostlých stromů a keřů,

Více

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 -

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 - Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Identifikace látky nebo pípravku: isti disk. 1.2. Použití látky nebo pípravku: Sms urená k odstranní neistot a mastnoty z disk

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Caparol Rollputz (válekovaná omítka)

Caparol Rollputz (válekovaná omítka) Technická informace Caparol Rollputz (válekovaná omítka) Jemnozrnná strukturní omítka na mnohostranné využití na dekorativní plochy fasád i vnitních stn. Popis výrobku Úel použití: Na fasádní plochy, odolné

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Společné doplňky. PH plus je přípravek na zvýšení ph bazénové vody ve formě prášku. Dávkování: 10 g/m 3 vody zvýší hodnotu ph o 0,1

Společné doplňky. PH plus je přípravek na zvýšení ph bazénové vody ve formě prášku. Dávkování: 10 g/m 3 vody zvýší hodnotu ph o 0,1 Společné doplňky PH plus je přípravek na zvýšení ph bazénové vody ve formě prášku. Dávkování: 10 g/m 3 vody zvýší hodnotu ph o 0,1 PH minus je přípravek na snížení ph bazénové vody ve formě dobře rozpustných

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 24. 5. 2005 Strana: 1/6 Datum revize: 4.1.2006 Název výrobku: SCHÖNOX EG Härter íslo výrobku:

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 7. 8. 2006 Strana: 1/6 Datum revize: Název výrobku: Capadur Silverstyle 1. Identifikace látky

Více

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb) Datum vydání: 19.06.2002 Strana: 1 ze 5 Datum revize: 22.

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb) Datum vydání: 19.06.2002 Strana: 1 ze 5 Datum revize: 22. Datum vydání: 19.06.2002 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU, VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název pípravku: Suché omítkové a maltové smsi na bázi sádry a vápenného,

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Návod. Pokud máte stále potíže s použitím přístroje FLOATRON, prosím kontaktujte svého distributora floatron@seznam.cz

Návod. Pokud máte stále potíže s použitím přístroje FLOATRON, prosím kontaktujte svého distributora floatron@seznam.cz Návod FLOATRON nejjednodušší a nejvíce efektivní způsob, jak udržet Váš bazén nebo jezírko s nejčistší vodou, bez používání škodlivých a neekologických chemických přípravků. Pokud máte stále potíže s použitím

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN STABILAN 750 SL

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN STABILAN 750 SL PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN STABILAN 750 SL Postikový pípravek ve form vodného koncentrátu k regulaci rstu obilnin, epky ozimé, semenných porost trav, okrasných rostlin a sadby zeleniny. Úinná látka: chlormequat

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB Hasiská 2643, 756 61 Rožnov pod Radh. tel.: +420 571 843 162, +420 571 845 338, fax.: +420 571 842 616 e-mail : firma@cressto.cz http://www.cressto.cz TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB NÁVOD PRO OBSLUHU, MONTÁŽ

Více

LOGO Laguna. Bazénová chemie Bazénové příslušenství. Imageové foto fotomontáž vycházející z grafiky etiket výrobků laguna

LOGO Laguna. Bazénová chemie Bazénové příslušenství. Imageové foto fotomontáž vycházející z grafiky etiket výrobků laguna LOGO Stachema LOGO Laguna Bazénová chemie Bazénové příslušenství Imageové foto fotomontáž vycházející z grafiky etiket výrobků laguna Vizualizace výrobku Vizualizace výrobku Vizualizace výrobku BAZÉNOVÁ

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K INSTALACI. Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y OBCHOD S. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI. Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y OBCHOD S. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y INTERNETOVÝ ETOV OBCHOD S BAZÉNY Pro pískové filtrace Sand4, Sand6, Sand8 082012 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace...

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA LAMINÁTOVÉHO BAZÉNU KYPR

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA LAMINÁTOVÉHO BAZÉNU KYPR STAVEBNÍ PŘÍPRAVA LAMINÁTOVÉHO BAZÉNU KYPR Pro bezproblémové provedení stavební přípravy a dokončení výstavby Vašeho nového bazénu KYPR a jeho příslušenství jsme pro Vás připravili průvodce stavební přípravou

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách. Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 c Desinfekce čisté vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3c Desinfekce čisté vody 1 Obsah Úvod

Více

LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S. St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz. Rakousko: Agrolinz Melamin GmbH

LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S. St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz. Rakousko: Agrolinz Melamin GmbH 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce Název látky (obchodní název): Použití pípravku: EG-Düngemittel () LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S Hnojivo Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Bezpenostní list CHALCOPRAX 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PÍPRAVKU

Bezpenostní list CHALCOPRAX 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PÍPRAVKU Bezpenostní list Strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE CHALCOPRAX Výrobce: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Nmecko Kontaktní adresa: BASF spol.s.r.o. Šafránkova

Více

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Na tomto obrázku je vyobrazen max. poet mycích program a speciálních funkcí. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné

Více

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb) Datum vydání: 01.05.2000 Strana: 1 ze 6 Datum revize: 22.

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb) Datum vydání: 01.05.2000 Strana: 1 ze 6 Datum revize: 22. Datum vydání: 01.05.2000 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU, VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název Suché omítkové a maltové smsi na bázi cementu a, dle SN 72-2430 1-5

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005

BEZPENOSTNÍ LIST. Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005 BEZPENOSTNÍ LIST Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005 1. Identifikace pípravku a výrobce 1.1. Identifikace pípravku: Obchodní název: Novozir MN

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

Na bazénovou vodu pùsobí celá øada faktorù, které mìní její kvalitu. Pøedevším dochází:

Na bazénovou vodu pùsobí celá øada faktorù, které mìní její kvalitu. Pøedevším dochází: PROÈ NEMÁME PRÙZRAÈNOU VODU V BAZÉNU? To je zpravidla první otázka, kterou si klademe po tom, co jsme si poøídili nový bazén. Døíve se stavìla vìtšina bazénù bez filtraèního zaøízení. Bazén se jednoduše

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Automat na řízení kvality bazénové vody. ASIN Aqua PROFI. Uživatelský manuál

Automat na řízení kvality bazénové vody. ASIN Aqua PROFI. Uživatelský manuál Automat na řízení kvality bazénové vody ASIN Aqua PROFI Uživatelský manuál ASIN Aqua Profi (dále jen automat) je automadcký regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod bazénu a udržuje nastavené parametry

Více

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

biowaba-kompakt-1-stv-uvc Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc

Více

OŠETŘOVÁNÍ VODY ZÁKLADNÍ SADA NA OŠETŘOVÁNÍ VODY OBSAHUJE: Clarifier přípravek zabraňuje růstu řas, vyvločkuje nečistoty a minerály, nepění

OŠETŘOVÁNÍ VODY ZÁKLADNÍ SADA NA OŠETŘOVÁNÍ VODY OBSAHUJE: Clarifier přípravek zabraňuje růstu řas, vyvločkuje nečistoty a minerály, nepění OŠETŘOVÁNÍ VODY ZÁKLADNÍ SADA NA OŠETŘOVÁNÍ VODY OBSAHUJE: Clarifier přípravek zabraňuje růstu řas, vyvločkuje nečistoty a minerály, nepění ph plus granulátový přípravek ke zvýšení hodnoty ph vody Desinfekce

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. isti mosazi

B E Z P E N O S T N Í L I S T. isti mosazi Strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Pájecí kapalina na nikl Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno

Více

Provozní řád koupaliště v Písečné

Provozní řád koupaliště v Písečné Provozní řád koupaliště v Písečné A. Úvod Provozovatel : Hospodářské zařízení obce Majitel : Obec Písečná, IČO: 00279358 Pracovníci odpovědní za provoz bazénu: Mgr. P. Motyčková (tel: 737863011), L.Lipenský

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

AMUR / LAGUNA IG-01. Zařízení pro bezchlorovou úpravu bazénové vody v rodinných i komerčních bazénech do objemu 200 m³.

AMUR / LAGUNA IG-01. Zařízení pro bezchlorovou úpravu bazénové vody v rodinných i komerčních bazénech do objemu 200 m³. AMUR / LAGUNA IG-01 Zařízení pro bezchlorovou úpravu bazénové vody v rodinných i komerčních bazénech do objemu 200 m³. Systém Amur zajišťuje kvalitní bezchlorovou úpravu bazénové vody pomocí elektrolitického

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Modul 1 Používání vody Kapitola

Více

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023 Plán pée o PP Lom u Kozolup na období 2009-2023 1. Základní identifikaní a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenní kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Lom u Kozolup Kategorie PP Evidenní kód 691 Kategorie

Více

h49,- Kč h399,- Kč TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 nové univerzální spolehlivé vložky filtru IVAR.F 10

h49,- Kč h399,- Kč TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 nové univerzální spolehlivé vložky filtru IVAR.F 10 TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 AKCE 2013 platí od 1. 7. 2013 kód filtr - univerzální rozměr dopojení, držák, klíč v ceně cena bez IVAF10K 1/2-3/4-1 F 399,- kód typ vložky pro IVAR.F 10 použití cena IVAFCPNN50M

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 17.11.1999 Datum revize: 14.6.2006. Název výrobku: Elektrovodivý lak EL- 4

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 17.11.1999 Datum revize: 14.6.2006. Název výrobku: Elektrovodivý lak EL- 4 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Elektrovodivý lak EL-4 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Výrobce Jméno nebo obchodní jméno:

Více

1.1.1. PRINCIP METODY

1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1.1. PRVOTNÍ ENERGIE Energetická poteba pro vytápní a teplou vodu v budov závisí: na poteb tepla na vytápní budovy (tepelné vlastnosti budovy a vnitní a vnjší prostedí) a poteb

Více

isticí kapalina na audio a video

isticí kapalina na audio a video Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHIPKA PTÁK) Doporuení pro chovatele

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHIPKA PTÁK) Doporuení pro chovatele Píloha 9 AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHIPKA PTÁK) Doporuení pro chovatele OBSAH: - Doporuená preventivní opatení - Píznaky onemocnní - Postupy pi desinfekci - Obrazové pílohy - kontakty Píloha 9 2 (celkem 9) AVIÁRNÍ

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Legislativní změny u umělých koupališť (2)

Legislativní změny u umělých koupališť (2) Legislativní změny u umělých koupališť (2) Hana Jeligová, Praha Konzultační den oddělení hygieny vody a NRC pro pitnou vodu SZÚ Praha, 12.1.2012 22 Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID Postikový herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech,

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

A n i m a l H e a l t h h. DEZINFEKCE v ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ za použití teplého rozprašovač. page 1/8

A n i m a l H e a l t h h. DEZINFEKCE v ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ za použití teplého rozprašovač. page 1/8 A n i m a l H e a l t h h DEZINFEKCE v ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ za použití teplého rozprašovač page 1/8 A n i m a l H e a l t h All rights reserved 16.06.2005 page 2/8 DEZINFEKCE V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ za použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin TS Další názvy látky: přípravek

Více

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 Návod k používání a údržbě! OBSAH 1. Rozsah použití... strana 2 2. Rozsah dodávky... strana 3 3. Uvedení do provozu... strana 3 4. Měření... strana 4 5.

Více