PRINCIP METODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1.1. PRINCIP METODY"

Transkript

1 PRINCIP METODY PRVOTNÍ ENERGIE Energetická poteba pro vytápní a teplou vodu v budov závisí: na poteb tepla na vytápní budovy (tepelné vlastnosti budovy a vnitní a vnjší prostedí) a poteb tepla na teplou vodu na vlastnostech vytápcí soustavy a soustavy teplé vody a jejich interakci s budovou na celkovém tepelném toku od zdroje ku spoteb (obrázek 1). Na obrázku 1 je znázornn smr výpotu od poteby tepla ke zdroji a naopak smr energie od zdroje k poteb tepla. Teplo pro vytápní bez uvažování ztrát soustav se vypoítá za normovým podmínek podle SN EN ISO , SN EN 832 nebo podobn. Ztráty soustavy se stanoví oddlen pro teplo a elektrickou energii, aby bylo možno urit konenou energii. Následn je konená energie pemnna na prvotní energii. Tento pístup podle prvotní energie je nutný k umožnní jednoduchého soutu pínos rzných druh energií (nap. tepelné, elektrické) a mže se použít pro porovnání energetických požadavk rzných vytápcích soustav. Pro dané období (rok, msíc, týden atd.) se stanoví poteba prvotní energie E p pro vytápní a ohev teplé vody ze vztahu: Qf,h fp,i + Wh fp,i + Qf,w fp,i + Ww E (1) p = fp, i E p je poteba prvotní energie (J) Q f,h poteba konené energie na vytápní (viz rovnici 2) (J) f p,i initel pemny prvotní energie pro každý druh užité energie (J) (nap. tepelnou, elektrickou, slunení). Tento initel se uvádí na národní úrovni W h poteba pomocné energie na vytápní (J) Q f,w poteba konené energie na ohev teplé vody (viz rovnici 3) (J) W w poteba pomocné energie na ohev teplé vody (J) 4

2 Smr výpotu ( od poteby tepla ke zdroji ) poteba tepla Konená energie Hranice budovy Sdílení rozvod akumula ce výroba Primární energie Smr toku energie ( od zdroje k poteb ) OBRÁZEK 1 SMR VÝPOTU POTEBY TEPLA A SMR TOKU ENERGIE KONENÁ ENERGIE POŽADOVANÁ NA VYTÁPNÍ Konená energie požadovaná na vytápní Q f,h se vypoítá ze vztahu: Q f, h = ( Qh Qrhh Qrwh ) + Qth (2) Q f,h je poteba konené energie na vytápní; (J) Q h poteba tepla stanovená podle SN EN 832 nebo SN EN ISO (J) Q rhh využité teplo z vytápcí soustavy (tepelné nebo elektrické), které (J) pímo nesnižuje tepelné ztráty Q th; Q rwh teplo využité ze zaízení pro ohev teplé vody (tepelného nebo (J) elektrického) pro krytí poteby tepla na vytápní; Q th celkové tepelné ztráty vytápcí soustavy. Celkové ztráty vytápcí soustavy zahrnují využité ztráty (obrázek 2) (J) Obdobn se analyzuje ohev užitkové vody KONENÁ ENERGIE POŽADOVANÁ SOUSTAVOU TEPLÉ VODY Q f, w Qw Qrww + Qtw = (3) Q f,w je poteba konené energie na ohev teplé vody (J) Q w poteba tepla pro ohev teplé vody (J) Q rww využité teplo ze soustavy ohevu teplé vody pro ohev teplé vody (J) (ást pomocné energie pedaná pímo do užitkové vody) Q tw celkové tepelné ztráty soustavy pro ohev teplé vody. Celkové ztráty soustavy zahrnují využité ztráty (obrázek 2) (J) 5

3 POMOCNÁ ENERGIE Pomocná energie je zpravidla elektina užitá pro erpadla, ventilátory, pohony armatur a ízení/regulaci. Požadavek na pomocné energie se stanoví pro každou ást soustavy W x a jako hodnota pro celou soustavu. ást pomocné energie se mže využít jako teplo Q rx VYUŽITELNÉ A VYUŽITÉ TEPELNÉ ZTRÁTY Jestliže se uvažuje budova nebo její ást, neztratí se všechny vypotené tepelné ztráty soustavy. Nkteré tepelné ztráty soustavy jsou využitelné. Nap. tepelné ztráty rozvod se kompletn ztratí, je-li potrubí vedeno vn budovy. Je-li potrubí vedeno vytápným prostorem, sdílené teplo z rozvod pispívá k vytápní místnosti a tepelné ztráty jsou využitelné. Nicmén se nyní využívá jen ást využitelných ztrát. To závisí na initeli užití (pomr zisky/ztráty), protože jsou-li zisky vytápného prostoru nadmrn vysoké oproti ztrátám tohoto prostoru, využije se pouze malá ást zisk (SN EN ISO 13790). Na obrázku 2 je zejmé, že požadavky na prvotní energii mohou být vyšší (pro vytápní) nebo nižší (nap. pro ohev užitkové vody) než požadavky na konenou energii v závislosti od užití obnovitelné energie. Tato norma rozlišuje dva zpsoby využití tepla z tepelných ztrát: využité tepelné ztráty, které se pímo uvažují jako snížení tepelné ztráty. Napíklad podstatná ást pomocné energie v rozvodech se pemní na teplo a pedává se pímo do vody. V tomto pípad se tato ást využitých tepelných ztrát uvažuje ve výpotu energetické náronosti rozvodu využité tepelné ztráty, které se uplatní pro snížení poteby tepla pro vytápní. Nap. tepelné ztráty v zásobníku teplé vody pispívají k vytápní prostoru. Tato ást využitých tepelných ztrát se neuvažuje pi výpotu náronosti ohevu teplé vody, ale jako snížení poteby tepla pro vytápní, protože využité teplo závisí na vzájemném psobení obálky budovy a zásobníku POTEBA TEPLA PRO VYTÁPNÍ Poteba tepla pro vytápní Q h se vypote podle SN ISO EN nebo SN EN 832. Výpoet nezohleduje tepelné ztráty vytápcí soustavy a soustavy teplé vody vzhledem k nestálé teplot v rozvodu, neúinnosti regulace, využitelným ztrátám a pomocné energii. 6

4 užitková voda Obnovitelná energie Nevyužitelná ztráta vytápní Nevyužitelná ztráta Primární energie Konená energie Poteba tepla OBRÁZEK 2 TOK ENERGIE OD PRVOTNÍ ENERGIE KU POTEB TEPLA POTEBA TEPLA PRO TEPLOU VODU Poteba tepla pro teplou vodu Q w je dána vztahem: Q = c V ( ) (4) w w w 0 Q fw je poteba tepla pro teplou vodu; (J) ρ hustota vody (kg/m 3 ) C mrné teplo vody; (J/kg.K) V w množství teplé vody požadované bhem výpotového období; (m 3 ) θ w teplota dodávané teplé vody ( C) θ 0 teplota vody pivádné do soustavy teplé vody ( C) Poteba tepla pro teplou vodu odpovídá energii potebné na ohátí množství teplé vody požadované uživatelem na návrhovou teplotu. Tepelné ztráty soustavy teplé vody (nap. výtokem (sdílením), rozvodem, akumulací nebo ohevem) jsou bžn poítány oddlen od ztrát vytápcí soustavy, ale nkdy mohou být zalenny do tepelných ztrát vytápcí soustavy (nap. pro dílí ást výroby tepla). Využité tepelné ztráty ze soustavy teplé vody snižují potebu tepla pro vytápcí soustavu. 7

5 TEPELNÉ ZTRÁTY Z VYTÁPCÍ SOUSTAVY Pi výpotu tepelných ztrát se uvažují dílí ásti vytápcí soustavy: ást sdílení tepla vetn regulace ást rozvody tepla vetn regulace ást akumulace tepla vetn regulace ást výroba tepla vetn regulace (kotle, slunení sbrae, T, kogeneraní jednotky atd.). Tato struktura se podobá fyzikální struktue vytápcí soustavy (obrázek 3). ást sdílení ást rozvod ást akumulace ást zdroj sbra kotel 2 kotel 1 OBRÁZEK 3 ÁSTI VYTÁPCÍ SOUSTAVY Celkové tepelné ztráty vytápcí soustavy Q th se mohou vyjádit jako souet tepelných ztrát z každé ásti soustavy: ( Q + Q + Q Q ) Q t h h, e h, d h, s + h, g = (5) Q t,h je tepelná ztráta vytápcí soustavy; (J) Q h,e tepelná ztráta zpsobená neideálním sdílením tepla; (J) Q h,d tepelná ztráta v rozvodu tepla. Tato ztráta závisí na dispozici rozvodu, jeho umístní, jeho tepelné izolaci, teplot otopné látky, regulaci atd.; (J) 8

6 Q h,s tepelná ztráta akumulaního zaízení; (J) Q h,g tepelná ztráta zdroje tepla bhem provozní doby, bhem (J) pohotovostního stavu a pro neideální regulaci TEPELNÉ ZTRÁTY ZE SOUSTAVY TEPLÉ VODY Pi výpotu tepelných ztrát se uvažují dílí ásti soustavy teplé vody: ást sdílení tepla vetn regulace ást rozvody tepla vetn regulace ást akumulace tepla vetn regulace ást výroba tepla vetn regulace (kotle, slunení sbrae, T, kogeneraní jednotky atd.). Tato struktura se podobá fyzikální struktue soustavy teplé vody (obrázek 4). ást sdílení výtok vody ást rozvody akumulace zdroj tepla OBRÁZEK 4 ÁSTI SOUSTAVY PÍPRAVY TV Celkové tepelné ztráty soustavy teplé vody Q wh se mohou vyjádit jako souet tepelných ztrát z každé ásti soustavy : ( Q + Q + Q Q ) Q w h w, e w, d w, s + w, g = (6) Q w,h je tepelná ztráta soustavy teplé vody; (J) Q w,e tepelná ztráta zpsobená neideálním sdílením tepla (nap. výtokovými armaturami), kdy mže nastat zpoždní v dosažení požadované teploty výtokové vody; (J) 9

7 Q w,d tepelná ztráta v rozvodu teplé vody. Tato ztráta závisí na dispozici (J) rozvodu, jeho umístní, jeho tepelné izolaci, teplot vody, regulaci, atd.; Q w,s tepelná ztráta akumulaního zaízení; (J) Q w,g tepelná ztráta zdroje tepla bhem provozní doby, bhem pohotovostního stavu a pro neideální regulaci. (J) VÝPOTOVÁ DOBA Cílem výpotu je stanovení roní poteby prvotní energie vytápcí soustavy a soustavy teplé vody. Užije se jeden ze dvou postup: použijí se roní údaje pro provozní období soustavy a prmrné hodnoty rok se rozdlí na poet výpotových období (nap. týden, msíce atd.), pro každé období se provedou výpoty a setou se prvotní energetické poteby za každé období PROSTOROVÉ ROZDLENÍ VYTÁPCÍ SOUSTAVY A SOUSTAVY TEPLÉ VODY Vytápcí soustava mže zásobovat nkolik budov (nap. školní budovy) a rzné vytápcí soustavy (nap. ústední vytápní a elektrické místní vytápní) mohou být zízeny v jedné budov. Dále mže úinek vytápcí soustavy záviset na jiných technických zaízeních v budov (nap. vtrání). Z tchto dvod by mla být vytápcí soustava pizpsobena prostorovým dlením (nap. pro budovu, zónu, skupinu, místnost). Informace o rozdlení nebo vtvení vytápcí soustavy je v NÁRONOST VYTÁPCÍ SOUSTAVY A SOUSTAVY TEPLÉ VODY initel náronosti soustavy e se vypote ze vztahu: E p e = Q + Q h w e je initel náronosti soustavy (-) E p prvotní energie dodávaná do vytápcí soustavy (J) Q h poteba tepla pro vytápní (J) Q w poteba tepla pro teplou vodu (J) (7) ENERGETICKÝ VÝPOET PRO VYTÁPNÍ A TEPLOU VODU ENERGETICKÉ ZTRÁTY Z VYTÁPCÍ SOUSTAVY Tok energie, smr výpotu a struktura vytápcí soustavy je na obrázku 5. 10

8 Legenda: Emission ást sdílení Heat teplo conversion losses ztráty pemnou Distribution ást rozvody Loss ztráta nr Loss nevyužitelné ztráty Storage ást akumulace Auxiliairy pomocná Gas plyn Generation ást zdroj tepla recoverables využitelný Electricity elektina OBRÁZEK 5 TOK ENERGIE, SMR VÝPOTU A STRUKTURA VYTÁPCÍ SOUSTAVY Vliv regulace (ústední nebo místní) se uvažuje v každé dílí ásti soustavy. Smr výpotu je opaný než tok energie. Výpoet zaíná s potebou tepla a koní stanovením prvotní energie. Poteba tepla je energetický vstup ásti sdílení tepla a využitých tepelných ztrát. Pro každou ást je vypotena její tepelná ztráta Q h,x a je pidána k jejímu tepelnému výstupu, aby se stanovil její energetický vstup. Protože tepelné ztráty sdílením zvyšují tepelné ztráty obálkou budovy, mohou se poítat pímo s potebou tepla, aniž by se vzájemn rozlišovaly. V takovém pípad se užije SN EN ISO se vstupními daty stanovenými touto normou. Tepelné ztráty dílích ástí soustavy zahrnují využitelné tepelné ztráty, ale nezahrnují pomocnou energii. Požadavek na elektrickou energii W x se stanoví oddlen (existuje-li), ale elektrická energie pispívá do systému energetických ztrát každé dílí ásti soustavy. ást tepelných ztrát soustavy a ást pomocné energie pro každou dílí ást soustavy je využitelná pro vytápní a spolu tvoí využitelné tepelné ztráty pro každou dílí ást soustavy. Výpoet se provede pro každou dílí ást soustavy, dokud se nestanoví vstupní energetický požadavek pro ást zdroje tepla. Využité tepelné ztráty z rzných dílích ástí soustav se vypotou a odetou od poteby tepla. Pipouští se pímý výpoet využitých dílích tepelných ztrát pro každou dílí ást soustavy a odeet pímo od tepelných ztrát dílí ásti soustavy. Nesmí to vést k iteraním výpotm rzných dílích ástí nebo s SN EN ISO

9 Tento pístup je fyzikáln nesprávný, protože energie potebná v každé dílí ásti soustavy bude ve skutenosti snížena o využité ztráty v soustav. Ale v této úrovni výše uvedený pístup umožní podstatné zjednodušení. Pouze iteraní výpoty by mohly náležit zohlednit vzájemná psobení. Aby se nekomplikoval výpoet využitých ztrát v soustav, sumarizují se v této norm pouze jednou a odetou se od poteby tepla pro konený výpoet tepelných ztrát. Tento pístup také zjednoduší vzájemné psobení mezi stavební normou, jako je SN EN ISO , která definuje výpoetní metodu pro tepelné zisky, a normou pro tepelnou soustavu, protože se údaje vymní pouze jednou. Jakákoli výpoetní metoda pro uritou dílí ást soustavy musí usnadnit výpoet: požadovaného tepelného vstupu Q in,x nebo tepelné ztráty soustavy požadavku na elektrickou energii W x využitelných tepelných ztrát. a je založená na následujících vstupních údajích pro dílí ást soustavy: tepelném výstupu Q out,x ukazateli vstupní náronosti Píloha poskytuje píklad pro dílí ást soustavy sdílení tepla týkající se: initel ovlivujících tepelné ztráty dílích ástí soustavy, které se mají vzít v úvahu vstupních údaj dílích ástí soustavy, které se užijí, aby byla respektována obecná struktura výstupních údaj, které se užijí, aby byla respektována obecná struktura. Tyto parametry (normové vstupy/výstupy), tabelární hodnoty a/nebo detailnjší výpoetní metoda budou uvedeny a popsány ve zvláštních dílech této normy pro každou dílí ást soustavy nebo pro každou technologii dílí ásti (nap. pro zdroje tepla: kotle, slunení sbrae, tepelná erpadla, kogeneraní jednotky, viz tabulka 1) ENERGETICKÉ ZTRÁTY ZE SOUSTAVY TEPLÉ VODY Tok energie, smr výpotu a struktura soustavy teplé vody je na obrázku 6. 12

10 Emission ást sdílení Heat teplo conversion losses ztráty pemnou Distribution ást rozvody Loss ztráta nr Loss nevyužitelné ztráty Storage ást akumulace Auxiliairy pomocná Gas plyn Generation ást zdroj tepla recoverables využitelný Electricity elektina Primary energy OBRÁZEK 6 prvotní energie Calculation direction smr výpotu recoverable losses for space heating využitelné ztráty pro vytápní TOK ENERGIE, SMR VÝPOTU A STRUKTURA SOUSTAVY TEPLÉ VODY Vliv regulace (ústední nebo místní) se uvažuje v každé dílí ásti soustavy. Smr výpotu je opaný než tok energie. Výpoet zaíná s potebou tepla a koní stanovením prvotní energie. Poteba tepla je energetický vstup ásti sdílení tepla - výtoku. Pro každou ást je vypotena její tepelná ztráta Q w,x a je pidána k jejímu tepelnému výstupu, aby se stanovil její energetický vstup. Tepelné ztráty dílích ástí soustavy nezahrnují pomocnou energii. Požadavek na elektrickou energii W x se stanoví oddlen (existuje-li). ást tepelných ztrát soustavy a ást pomocné energie pro každou dílí ást soustavy je využitelná pro vytápní a spolu tvoí využitelné tepelné ztráty pro každou dílí ást soustavy. Výpoet se provede pro každou dílí ást soustavy, dokud se nestanoví vstupní energetický požadavek pro ást zdroje tepla. Využité tepelné ztráty z rzných dílích ástí soustav se setou a vypote se využitá tepelná ztráta (nap. SN EN ISO ) a odete od poteby tepla. Využitá tepelná ztráta z obhového erpadla sdílená do vody se pímo zahrne do ásti rozvodu pro snížení ztrát. Využité tepelné ztráty ze soustavy teplé vody zvyšují náronost vytápní bez jakéhokoli zvýšení kvality vytápní. Je možné vyjádit náronost vytápní bez uvažování využitých tepelných ztrát ze soustavy teplé vody, nicmén náronost celé soustavy musí uvažovat využité tepelné ztráty. Jakákoli výpoetní metoda pro uritou dílí ást soustavy musí usnadnit výpoet: požadovaného tepelného vstupu Qin,x nebo tepelné ztráty soustavy 13

11 požadavku na elektrickou energii Wx. využitelných tepelných ztrát. a je založená na následujících vstupních údajích pro dílí ást soustavy: tepelný výstup Q out,x ukazatel vstupní náronosti. Jako ukazatelé náronosti soustavy se vypoítají konená energie, prvotní energie a initel náronosti soustavy DLENÍ A/NEBO VTVENÍ VYTÁPCÍ SOUSTAVY Vytápcí soustava mže vytváet komplex, nap. zahrnující: více než jeden druh otopných ploch/výtokových míst vyhovujících vícestupovým zónám více než jeden tepelný výkon (zatížení) vztažený k jednomu zdroji tepla (zejména vytápní a ohev teplé vody v jednom zdroji) více než jednu ást zdroje tepla více než jednu ást akumulace tepla rzné druhy energie použité v budov. Užití souhrnných prmrných hodnot nemusí být praktické (požadují vhodné vážení) a nemusí být pístupné nebo mže zpsobit velké chyby. Obecn se tyto pípady eší sledováním fyzikální struktury vytápcí soustavy. Píklad 1: Píklad 2: Píklad 3 Tepelné požadavky a ztráty sdílením dvou ástí vytápcí soustavy se vypotou oddlen a setou v návazné ásti spoleného rozvodu. Tepelné požadavky ástí rozvodu vytápní a rozvodu teplé vody (a/nebo ásti akumulace) se vypotou samostatn a setou v následné ásti zdroje tepla. Tepelné požadavky ásti rozvodu tepla se mohou vypoítat a rozdlit na více než jednu ást zdroje tepla (dlení se mže mnit s asem). Tento zpsob modularity je vždy možný, je-li zachován princip sítání ztrát ZJEDNODUŠENÉ A PODROBNÉ METODY PRO VÝPOET CELKOVÉ ZTRÁTY SOUSTAVY Pro každou dílí ást soustavy musí být dostupné zjednodušené a/nebo podrobné metody (podle souasného stavu znalostí a dostupných norem) a použité (podle požadované pesnosti). Jakákoli hodnota se mže použít pro výpoet. Nicmén je dležité, aby výsledky odpovídaly definovaným výstupním hodnotám (tepelný požadavek dílích ástí, požadavek na elektinu, využitelné tepelné ztráty) a aby ukazatelé náronosti (vstupní požadované údaje) mly strukturu popsanou v této norm, aby se zajistila náležitá vazba pro výpoty následujících dílích ástí a vývoj spolené struktury. Úrove podrobností se mže klasifikovat: Úrove A Ztráty nebo úinnosti se udají v tabulce pro celou vytápcí soustavu a/nebo soustavu teplé vody. Výbr vhodných hodnot se provede podle typologie (popisu) celé vytápcí soustavy. 14

12 Úrove B Pro každou dílí ást se udají tabelární hodnoty ztráty, požadavk na elektinu nebo úinnosti. Výbr vhodných hodnot se provede podle typologie (popisu) dílí soustavy. Úrove C Pro každou dílí ást se vypotou ztráty, požadavky na elektinu nebo úinnosti. Výpoet se provede na podklad dimenzování soustavy, funkcí, tepelných výkon a jiných údaj, o kterých se pedpokládá, že jsou konstantní (nebo prmrné) po výpotové období. Výpotová metoda je založena na fyzikální podstat (podrobné nebo zjednodušené) nebo korelaních metodách. Úrove D Ztráty a úinnosti se poítají dynamickou simulací pi uvažování asové historie promnných hodnot (nap. vnjší teplota, teplota vody v rozvodu, výkon kotle). Bude obtížné stanovit jednotné vstupní a výstupní údaje pro tyto podrobné metody. Z tohoto dvodu bude pro každou výpoetní metodu definována struktura datových rozhraní v dokumentu publikovaném TC 228/WG4 (nap. technická zpráva). Mohou se použít, podle dostupnosti, rzné úrovn podrobností pro rzné dílí ásti soustav v jedné vytápcí soustav. 15

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

B lehradská 286-293 530 09 Pardubice. Pardubice [717657] st. 6788 - st. 6795

B lehradská 286-293 530 09 Pardubice. Pardubice [717657] st. 6788 - st. 6795 Blehradská 286-293 530 09 Pardubice Pardubice [717657] st. 6788 - st. 6795 lenové Spoleenství vlastník jednotek domu Blehradská 286-293, Pardubice *) Blehradská 286 530 09 Pardubice *) 259 48 989 *) štít

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Budova užívaná orgánem veejné moci Pronájem budovy nebo její ásti Jiná než vtší zmna dokonené budovy

Budova užívaná orgánem veejné moci Pronájem budovy nebo její ásti Jiná než vtší zmna dokonené budovy Prkaz ENB podle vyhlášky.78/213 Sb. Prkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 293 Ing.Karel Prša ECOTERM, Brno Datum tisku: 5.3.214 Zakázka: PENB141_Nástavba MŠ Elišky Krásnohorské 15 Archiv: TVMŠ Elišky

Více

Využití vodíku z alternativních zdroj

Využití vodíku z alternativních zdroj 121 Využití vodíku z alternativních zdroj Ing. Aleš Doucek 1,2 ; Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D. 1 ; Ing. Ondej Prokeš, Ph.D. 1 1 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha; Technická 5,

Více

TECHNICKÁ ZA&ÍZENÍ BUDOV u'ební pom$cka

TECHNICKÁ ZA&ÍZENÍ BUDOV u'ební pom$cka Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdlávání na st"edních #kolách MSK St"ední pr$myslová #kola Fr%dek-Místek, p"íspvková organizace 28. íjna 1598 738 01 Fr"dek-Místek www.spsfm.cz tel.:

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Pedmt magisterského studia: Manipulace s materiálem Název technické dokumentace (protokolu): Projekt manipulace s materiálem Název zadání: Manipulace s materiálem ve stíhárn plech, v lisovn a v pidružených

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1 1 KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ CONCEPT OF MAINTENANCE AND UPDATING OF DIGITAL FILE OF GEODETIC INFORMATION Václav ada 1 Abstract It is necessary to finish up the

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-5047 o cen obvyklé nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028,

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

MODERNÍ TRENDY VE VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

MODERNÍ TRENDY VE VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MODERNÍ TRENDY VE VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

Příprava vody pro sociální a technologické účely. Příprava vody pro sociální a technologické účely. ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování, platnost od 2006 Teplá voda (TV) Ohřátá pitná voda vhodná pro trvalé

Více

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Úel budovy: RD.46 p.. 1740/65, k.ú. Brandýs Nad Labem Rodinný

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION IN BUILDING INDUSTRIES

APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION IN BUILDING INDUSTRIES VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru, výkupu, skladování, úprav, tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

Zjištní chybjících údaj o biologii a ekologii vydry íní: vytvoení modelu vývoje populace

Zjištní chybjících údaj o biologii a ekologii vydry íní: vytvoení modelu vývoje populace Pehled výsledk ešení projektu VAV SP/2d4/16/08 Zjištní chybjících údaj o biologii a ekologii vydry íní: vytvoení modelu vývoje populace 1. ešitelský tým 1.1. ešitelské pracovišt: ALKA Wildlife, o.p.s ešitel:

Více

PROFI OEKO TECH PÍRUKA AKTIVIT

PROFI OEKO TECH PÍRUKA AKTIVIT PROFI OEKO TECH PÍRUKA AKTIVIT Energie z obnovitelných zdroj str. 22 Ropa, uhlí, jaderná energie str. 22 Voda, vítr, slunce str. 22 Energie str. 23 Vodní energie str. 23 Pila str. 24 Pemna vodní energie

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

Obsah 1. ÚVOD 1 2. ARCHITEKTURA SYSTÉMU 3 2.1 Sériové rozhraní RS485 (pouze u modelu MTME-485-SUI-LCD-96). Sí s max. 31 analyzátory 4 2.

Obsah 1. ÚVOD 1 2. ARCHITEKTURA SYSTÉMU 3 2.1 Sériové rozhraní RS485 (pouze u modelu MTME-485-SUI-LCD-96). Sí s max. 31 analyzátory 4 2. a Návod k obsluze 1 Obsah 1. ÚVOD 1 2. ARCHITEKTURA SYSTÉMU 3 2.1 Sériové rozhraní RS485 (pouze u modelu MTME-485-SUI-LCD-96). Sí s max. 31 analyzátory 4 2.2 Sériové rozhraní RS485 (pouze u modelu MTME-485-SUI-LCD-96).

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 6/1995

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 6/1995 o závazných ástech územního plánu OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 6/1995 schváleného dle ustanovení 36 odst. 1 písm. n) zákona NR o obcích v úplném znní zákona. 410/92 Sb. Mstským zastupitelstvem

Více

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK AKTUALIZACE 10/08 C.I.C. Jan Hebec, s.r.o. http://www.cic.cz - 2 - Obsah: 1. Technický popis 2. Provozní

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JARMILA KLIMEŠOVÁ NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH MODUL M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 -

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 - 1. TVORBA FOTOPLÁNU Tvorba fotoplánu patí mezi základní úlohy jednosnímkové fotogrammetrie. Tato úloha nachází uplatnní jak v pozemní, tak v menší míe i v letecké fotogrammetrii, viz kapitola 1.4. Hlavním

Více

l. 1 Úvod l. 2 Základní pístupy k podrobnému hodnocení rizika

l. 1 Úvod l. 2 Základní pístupy k podrobnému hodnocení rizika Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostedí pro provádní podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Postup pi provádní podrobného hodnocení rizika

Více

Technické systémy pro využití alternativních zdrojů energie Druhotného tepla větracího vzduchu Tepelná čerpadla Sluneční energie

Technické systémy pro využití alternativních zdrojů energie Druhotného tepla větracího vzduchu Tepelná čerpadla Sluneční energie Technické systémy pro využití alternativních zdrojů energie Druhotného tepla větracího vzduchu Tepelná čerpadla Sluneční energie 1 1.Tepelná bilance stáje: Česká zemědělská univerzita v Praze v Praze Technická

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB Hasiská 2643, 756 61 Rožnov pod Radh. tel.: +420 571 843 162, +420 571 845 338, fax.: +420 571 842 616 e-mail : firma@cressto.cz http://www.cressto.cz TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB NÁVOD PRO OBSLUHU, MONTÁŽ

Více

5 Výměník tepla. 5.1 Cíle měření

5 Výměník tepla. 5.1 Cíle měření 5 Výměník tepla Výměník tepla je zařízení sloužící k přenosu tepla z jedné proudící tekutiny do druhé. Ve větracích a klimatizačních zařízeních se často používají výměníky voda - vzduch (ohřívače a chladiče).

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Hoval CombiVal ER (200-1000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500)

Hoval CombiVal ER (200-1000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500) Zásobníkový kombinovaný ohřívač Popis výrobku ČR. 0. 20 Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním topná vložka z hladké trubky, pevně vevařená vestavěná

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

Závěsné sálavé panely

Závěsné sálavé panely Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Závěsné sálavé panely Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. www.kotrbaty.cz www.sabiana.it www.bokigroup.cz 1 www.fraccaro.it www.zehnder-online.de Konstrukce www.bokigroup.cz

Více

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAV DUBEN 2001 Dl Hlubina, koksovna a vysoké

Více

Hlavním důvodem pro pořízení této aktualizace byla nutnost reagovat na nové skutečnosti, ke kterým došlo od schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008 před více než pěti lety, a to jak v

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Pedmt: Technologické projekty a manipulace 3. roník, bakaláský Technologické projekty 4. roník, magisterský 3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Kapacitním propotem kovárny zjistíme v závislosti na zadaném výrobním

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Novostavba dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p.

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod Akumulace tepla do vody Havlíčkův Brod Proč a kdy potřebujeme akumulovat energii? Období přebytku /možnosti výroby/ energie Přenos v čase Období nedostatku /potřeby/ energie Akumulace napomáhá srovnat

Více

RONÍKOVÝ PROJEKT DATABÁZE PAMÁTEK R (PHOTOPA)

RONÍKOVÝ PROJEKT DATABÁZE PAMÁTEK R (PHOTOPA) 1. RONÍKOVÝ PROJEKT DATABÁZE PAMÁTEK R (PHOTOPA) 1.1. ÚVOD Cílem projektu je vytvoit jednoduchou mickou fotodokumentaci památkových objekt v R pro archivaní úely a pípadné budoucí vyhodnocení geometrického

Více

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví:

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 148/2007 Sb. Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: EP A = 277,8 x EP/A c v kwh/(m 2.rok), EP je vypo

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

Nerostné suroviny Energie Odpady

Nerostné suroviny Energie Odpady Nerostné suroviny Energie Odpady Základní zákony: Hmota a energie HMOTA : zákon zachování hmoty ENERGIE : I. a II. termodynamický zákon - "zákon zachování energie" - "zákon transformace energie" Zákon

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY MODUL M04 VODA V PRMYSLU, ZEMDLSTVÍ A ENERGETICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA - 2 (38) - Obsah

Více