ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod"

Transkript

1 ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod. Dne 18. prosince 2002 byl Valným shromáždním OSN pijat Opní protokol k Úmluv proti muení a jinému krutému, nelidskému i ponižujícímu zacházení nebo trestání 1, který mimo jiné zavázal smluvní strany této Úmluvy k vytvoení tzv. národního preventivního mechanismu. Tímto národním preventivním mechanismem se v eské republice poínaje 1. lednem 2006 stal veejný ochránce práv, který spluje veškerá kritéria kladená Opním protokolem na tento prvek prevence. 2. Povinnosti veejného ochránce práv se rozšíily o úkol provádt systematické návštvy všech míst (zaízení), v nichž se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobod ( 1 odst. 3 a 4, 21a zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní zákona. 381/2005 Sb., dále jen zákon o VOP). Je lhostejno, zda jsou tyto osoby omezené na svobod na základ rozhodnutí i píkazu orgánu veejné moci, nebo v dsledku faktické situace, v níž se nacházejí. Pi návštvách ochránce zjišuje, jak je s tmito osobami zacházeno, snaží se zajistit respektování jejich základních práv a posílit jejich ochranu ped tzv. špatným zacházením. 3. Vykonávání systematických návštv pedpokládá vytvoení pedem uritého systému a sestavení plánu pro konkrétní asový úsek. V tomto smyslu jde též o návštvy pravidelné, s výrazným preventivním zamením. Zamstnanci Kanceláe veejného ochránce práv (dále jen zamstnanci Kanceláe) vždy navštíví nkolik konkrétních zaízení v rámci naplánovaného tématického zamení. Výbr zaízení se ídí mimo jiné pedchozími poznatky z praxe ochránce, získanými referencemi od veejnosti i umístných osob (pozitivními i negativními) nebo výsledky innosti jiných resortních kontrolních mechanism. Zákon o VOP ochránci v ustanovení 21a odst. 2 ukládá vypracovat po provedení návštvy zaízení zprávu o svých zjištních. Souástí této zprávy mohou být doporuení nebo návrhy opatení k náprav. Ochránce vyzve zaízení, aby se k jeho zpráv, doporuením nebo návrhm na opatení k náprav vyjádilo ve stanovené lht ( 21a odst. 3). 4. Ochránce se v rámci provádní a vyhodnocování systematických návštv nezamuje jen na formální dodržování zákonnosti, ale také na pípady, kdy by jednání odpovdných osob nebo stav v zaízeních neodpovídal principm demokratického právního státu a dobré správy a znamenal by, nebo by mohl znamenat, pro osoby umístné v zaízeních hrozbu muení, krutého, nelidského i ponižujícího zacházení nebo trestání, ale také špatného zacházení i neúcty k lovku a jeho právm. 1 vyhláška. 143/1988 Sb., Ministra zahraniních vcí o Úmluv proti muení a jinému krutému, nelidskému i ponižujícímu zacházení nebo trestání 1

2 b) Systematické návštvy policejních cel 5. Jedním z typ zaízení, ve kterých jsou osoby omezeny na svobod veejnou mocí, jsou též policejní cely a policejní zaízení obecn. Psobnost ochránce se na n výslovn vztahuje podle ustanovení 1 odst. 4 písm. b) zákona o VOP. V souladu s ustanovením 1 odst. 3 zákona o VOP byly v msíci lednu a únoru 2006 skupinou zamstnanc Kanceláe provedeny návštvy v 19 policejních zaízeních. Po provedení návštv ochránce ve smyslu ustanovení 21a odstavce 2 a 3 zákona vypracoval zprávy z provedených návštv obsahující skutková zjištní, doporuení a návrhy opatení k náprav a vyzval vedoucí (editele) zaízení, aby se k tmto zprávám ve stanovené lht vyjádili a pípadn ho informovali o pijatých opatení k náprav. Dvod návštv policejních cel 6. Dvod pro provedení návštv policejních cel bylo nkolik. Jedním z nich byl aktuální stav právní úpravy. V souvislosti s policejními celami jde zejména o zákon. 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZPR), a o interní právní pedpisy Ministerstva vnitra a policejního prezidenta, pedevším o závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 29. prosince 2004 o policejních celách (dále jen ZP PP). Tyto pedpisy stanoví, kdo a kdy mže být umístn do policejní cely a jaký režim je pro ni nastaven. Právní úprava v rovin zákona je pomrn kusá ( 26 až 32 ZPR). Interní pedpisy, místo aby jen provádly jednotlivá zákonná ustanovení, spíše samy stanoví rozsah práv a povinností osob omezených na svobod, což pedstavuje stav pro právní stát neudržitelný. 7. Dalším dvodem pro návštvy policejních cel byly poznatky jiných kontrolních mechanism. Jak vyplývá z dosud dvou uskutenných kontrolních návštv Evropského výboru pro zabránní muení (CPT), eská republika stále nedosahuje evropských standard ochrany práv zadržených osob na policejních služebnách. CPT opakovan vytýká nedostatené zajištní realizace tí základních pojistek špatného zacházení, jak je sám definoval, od samého zaátku zadržení (možnost podat informaci osob dle svého výbru, pístup k právní pomoci, možnost prohlídky lékaem dle své volby). Také informování osob o jejich právech neodpovídá požadované úrovni. Ochránce pi píprav systematických návštv vycházel z objektivních zjištní CPT pi návštvách provedených v R i z nkterých teoretických závr (standard) této instituce. Podobný postoj ochránce zaujal i k výstupm z innosti Rady vlády pro lidská práva, konkrétn pak jejího Výboru pro zabránní muení a nelidskému i ponižujícímu zacházení nebo trestání a z innosti nkterých tuzemských i mezinárodních nevládních organizací. Systém návštv a výbr zaízení 8. Zaízení byla vybrána tak, aby reprezentovala všech 8 kraj pvodního územního lenní, které správa Policie R zachovává, a 13 ze souasných vyšších územních samosprávných celk. Zámrem bylo v každém kraji navštívit nejmén jedno zaízení s policejními celami, a to tak, že byla vybrána jak zaízení, kde se nacházejí cely urené pro vícehodinové umístní (viz l. 2 ZP PP), tak cely urené pro krátkodobé umístní. Vybraných zaízení se dosud týkaly ti pípady veejného ochránce práv (sp. zn. 1185/2003 a 3212/2003 se týkaly Vzesko eskontního oddlení na ul. Kongresové v Praze a sp. zn. 2433/2005 se týkal Vzesko 2

3 eskontního oddlení PR Správy Jihomoravského kraje). CPT navštívil v roce 1997 a 2002 pt z vybraných zaízení (Praha ul. Kongresová, Brno, Šumperk, Ostrava, Plze), Výbor pro zabránní muení a nelidskému i ponižujícímu zacházení nebo trestání Rady vlády pro lidská práva navštívil dv zaízení (Chomutov, Brno). Navštívená zaízení reprezentují jak malá obvodní oddlení jen s nkolika celami, tak oddlení s desítkami cel. Jako podklad pro výbr zaízení byl pedevším použit seznam policejních cel zaslaný dne policejním prezidentem plk. Mgr. V. Husákem. Pístup 9. Cílem návštv bylo v souladu s 1 odst. 3 zákona o VOP pedevším posílení ochrany osob ped tzv. špatným zacházením. Špatným zacházením je teba v obecné rovin rozumt jednání, které nerespektuje lidskou dstojnost. Podle míry zásahu do lidské dstojnosti nebo dokonce do tlesné integrity mže mít špatné zacházení konkrétn podobu muení, krutého, nelidského i ponižujícího zacházení nebo trestání, ale také neúcty k lovku a jeho právm, nerespektování jeho sociální autonomie a soukromí. Formáln mže špatné zacházení spoívat nejen v porušování základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod nebo mezinárodními úmluvami i v pekraování zákon a podzákonných právních pedpis, ale i v neplnní více i mén závazných instrukcí a pokyn a v nedodržování neprávních standard. 10. Pi návštvách se ochránce zamil pedevším na pípadné systémové nedostatky. Špatné zacházení vi osob umístné do policejní cely mže vycházet jednak z nedostateného materiálního zajištní jejího pobytu, jednak z nedodržování lidské dstojnosti a neumožnní realizace všech práv, kterými osoba zajištná, zatená, zadržená nebo pedvedená disponuje. Ochránce se v této souvislosti zajímal o to, zda jsou v praxi uplatovány pojistky proti špatnému zacházení. Prbh návštv 11. Systematické návštvy se uskutenily celkem v 19 policejních zaízeních ve dnech 18. a 19. ledna, 30. a 31. ledna, 6. a 7. února, 16. a 17. února, 24. a 25. února a 28. února. Bhem návštv bylo celkem zkontrolováno 110 policejních cel. Návštvy probíhaly v denních i veerních hodinách, v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu. Úastnili se jich vtšinou 4, výjimen 3 nebo 2 zamstnanci Kanceláe. Za útvar PR ve vtšin pípad jednal jeho vedoucí, výjimen jeho zástupce nebo policista vykonávající dozorí službu. 12. Návštvy probhly vždy neohlášen, aby poznatky získané v jejím prbhu co nejvíce odpovídaly bžné policejní praxi. Na mnoha místech byli policisté obeznámeni s novou psobností ochránce. Zamstnancm Kanceláe byla ze strany policist poskytnuta patiná souinnost. V prbhu pípravy návštv také dobe probíhala komunikace s kontaktními osobami na Policejním prezidiu. 13. Samotná návštva jednoho zaízení trvala 2 až 5 hodin. Prbh návštv ml svou pedem danou strukturu. Po krátkém uvedení návštvy vedoucímu policistovi se zamstnanci Kanceláe rozdlili. Zatímco probíhal podrobný rozhovor s vedoucím útvaru, ostatní provedli prohlídku a fotodokumentaci cel a jejich zázemí a vyslechli bez pítomnosti dalších osob osoby v celách umístné, pokud nebyly cely práv prázdné. Dále se uskutenil jeden nebo více rozhovor, opt bez pítomnosti tetích 3

4 osob, se službu konajícími policisty a prohlídka služebních pomcek a dokumentace týkající se policejních cel a osob v nich umístných. Obvykle byly poízeny kopie náhodn vybraných ástí dokumentace. Rozhovory byly vedeny polostandardizovaným zpsobem a byly zameny na oblasti, ve kterých by mohly být osoby umístné do cel vystaveny špatnému zacházení. Otázky smovaly ke zjištní materiálního zajištní pobytu v cele, souladu uplatovaného režimu s lidskou dstojností, podmínek pro realizaci práv osob i jejich faktickou realizaci. U policist zamstnanci Kanceláe rovnž zjišovali, jaká je jejich pedstava o obsahu pojmu špatné zacházení a jaké je jejich povdomí o standardech, které do eského právního ádu vnáší mezinárodní úprava. II. Charakteristika navštívených zaízení 14. Systém policejních útvar s územn vymezenou psobností vychází z pvodního krajského lenní. Pestože je policejní organizace zastoupena nejpoetnjší skupinou obvodních oddlení (v Praze nahrazených útvary místních oddlení PR) jako základních výkonných organizaních lánk PR s územn vymezenou psobností, které jsou zízeny k plnní úkol služby poádkové policie, je nutno v rámci celého systému PR poítat i s dalšími útvary, kde mže být osobní svoboda omezena. Mezi takové útvary nutno zaadit vyšší výkonné organizaní lánky PR jako okresní editelství (ve statutárních mstech mstská editelství a v Praze obvodní editelství) a další výkonné organizaní lánky PR, zejména vzesko eskortní oddlení a oddlení hlídkové služby (je však teba poítat i s železniními oddleními, poíním oddlením, oddlením METRO a policejními stanicemi jako detašovanými pracovišti obvodních oddlení). 15. Akoliv lze prostorov vymezit omezení osobní svobody lovka ze strany PR na policejní cely, z obecného pohledu je teba omezení osobní svobody vztáhnout i na služební vozidla, veškeré prostory policejních útvar a vzhledem k zákonu ZPR, zejména jeho 16, v podstat na jakékoliv místo, kde je osobní svoboda lovka fakticky omezena. 16. Policejní zaízení lze rozdlit také z hlediska jejich vztahu k osob omezené na svobod, resp. k jejím právm. Zatímco píslušníci obvodního oddlení povtšinou osobu prvotn omezí na svobod a zajistí veškerá její práva, oddlení vzesko eskortní a okresní editelství psobí pouze jako tzv. správci cel, jež osobu na uritou dobu peberou a opatrují z hlediska materiálního, ale kteí se již o práva (nap. informování tetí osoby o situaci zadrženého, právo na právní pomoc, právo stížnosti atd.) osoby do cely umístné nestarají. Dle slov odpovdných pracovník, zajištní tchto práv zadržených je povinností policist, kteí takovou osobu do policejní cely dodali, tedy práv policist obvodních oddlení. Návštvami však bylo zjištno, že nkterá obvodní (místní) oddlení tyto povinnosti neplnila, ímž porušovala práva osob omezených na svobod, proto by bylo žádoucí, aby i tzv. správci cel, tedy oddlení vzesko eskortní a okresní editelství, nebyli zproštni odpovdnosti za realizování práv osob umístných v policejních celách. Pokud osoba umístná do policejní cely tchto útvar vznese námitku, že nkteré její právo nebylo obvodním oddlením realizováno, mla by být vzniklá situace napravena práv tímto útvarem. Jak bylo zjištno, asto se však setká pouze 4

5 se sdlením, že nejde o povinnost dotyného útvaru, aniž by byl nežádoucí stav napraven. 17. Jak již bylo uvedeno, l. 2 ZP PP stanoví základní rozlišení druh policejních cel, a to na policejní cely urené pro krátkodobé umístní osoby omezené na svobod na dobu nezbytn nutnou, nejdéle však 6 hodin, a policejní cely urené pro vícehodinové umístní osoby omezené na osobní svobod (zde je maximální doba omezení dána právními pedpisy, zejména ZPR a zákonem. 141/1961 Sb., trestní ád, ve znní pozdjších pedpis, dále jen T), kde mže zadržená osoba strávit max. 72 hodin. Jak bylo šeteními zjištno, toto rozdlení je obvykle respektováno. Ze strany nkterých policist však byla cela pro krátkodobé umístní stále chápána ve smyslu pedchozích ekáren a nebyla tmito policisty vbec pojímána jako policejní cela dle ZP PP, by disponovala daným charakterem i vybavením. 18. Navštívené policejní útvary jsou umístnny do budov, které v mnoha pípadech pvodn sloužily ke zcela odlišným úelm (dokonce nap. i jako chudobinec). Nkteré objekty, stejn tak jako v nich zbudované policejní cely, patí mezi novou výstavbu (OO PR Nová Role), pop. byly ve vtším rozsahu rekonstruovány (OO PR Zlín), nkteré petrvávají tém v nezmnné podob již od 70 let 20. století (OHS PR Chomutov), emuž odpovídají i materiální podmínky v nich zbudovaných policejních cel. Cely pro vícehodinové umístní jsou ve vtšin pípad ureny pro dv osoby, zbytek je pro osobu jedinou, a to jako standardní cela nebo cela s karanténním i izolaním úelem. Cely pro krátkodobé umístní nebyly kapacitn definovány, pouze na Obvodním oddlení PR Ústí nad Labem bylo sdleno, že místní cela je schopna pojmout maximáln 15 osob. 19. V následujících tabulkách jsou uvedeny základní statistické údaje týkající se útvar PR a potu jednotlivých druh policejních cel, dále útvary a druhy policejních cel, které byly ochráncem navštíveny. Informaní penzum, z njž bylo erpáno v prvním pehledu, bylo sestaveno z údaj poskytnutých Policejním prezidiem. Tyto informace nebyly vždy naprosto aktuální. Šeteními byly v nkterých pípadech zjištny nap. nepesné údaje týkající se potu cel, adres i typ policejních útvar a jejich odpovdných pracovník. 5

6 Pehled útvar PR, v nichž mže dojít k omezení osobní svobody Správa Poet útvar Poet útvar Poet cel pro vícehodinové Poet cel pro krátkodobé umístní * celkov ** s policejním i celami * umístní * Hl. msto Praha žádné Stedoeský kraj Jihoeský kraj Západoeský kraj žádné Severoeský kraj žádné Východoeský kraj Jihomoravský kraj Severomoravský kraj žádné Celkem * údaje v tchto sloupcích byly poskytnuty Policejním prezidiem ** údaje získány z veejn pístupných informaních systém, zejména internetových stránek Ministerstva vnitra R Pehled útvar PR navštívených veejným ochráncem práv Název navštíveného útvaru Vzesko eskortní oddlení Praha Místní oddlení Mstek Okresní editelství Kutná Hora Vzesko eskortní oddlení eské Budjovice Obvodní oddlení Humpolec Vzesko eskortní oddlení Plze Obvodní oddlení Nová Role Oddlení hlídkové služby Chomutov Obvodní oddlení Litomice Obvodní oddlení Ústí nad Labem msto Spadá pod útvar Správa Poet cel pro vícehodinové umístní Kapacita cel pro vícehodinové umístní Poet cel pro krátkodobé umístní Správa hl.m. Praha Hlavní msto Praha žádné Obvodní editelství Praha I Správa Stedoeského kraje Správa Jihoeského kraje Okresní editelství Pelhimov Správa Západoeského kraje Okresní editelství Karlovy Vary Okresní editelství Chomutov Okresní editelství Litomice Okresní editelství Ústí nad Labem Hlavní msto Praha žádné 0 1 * Stedoeský kraj 2 4 žádné Jihoeský kraj žádné Jihoeský kraj Západoeský kraj 7 14 žádné Západoeský kraj 1 1 žádné Severoeský kraj 4 8 žádné Severoeský kraj Severoeský kraj Okresní editelství Rychnov nad Knžnou Správa Východoeského kraje Východoeský kraj 2 4 žádné Obvodní oddlení Svitavy Obvodní oddlení Polika Obvodní oddlení Brno Komárov Vzesko eskortní oddlení Brno Okresní editelství Svitavy Okresní editelství Svitavy Východoeský kraj Východoeský kraj Mstské editelství Brno Jihomoravský kraj žádné 0 2 Správa Jihomoravského Kraje Jihomoravský kraj žádné Obvodní oddlení Zlín Okresní editelství Zlín Jihomoravský kraj 2 4 žádné Obvodní oddlení Šumperk Obvodní oddlení Frenštát pod Radhoštm Poádkový a pohotovostní odbor Ostrava Okresní editelství Šumperk Okresní editelství Nový Jiín Mstské editelství Ostrava Severomoravský kraj Severomoravský kraj Severomoravský kraj 5 10 žádné Celkem * cela od již není využívána, nebo oddlení již nemá charakter útvaru poádkové policie 6

7 III. Konkrétní zjištní a doporuení k náprav a) Omezení pohybu zadržených osob 20. Za zásadní a obecn rozšíený problém policejních cel a pilehlých prostor je nutno považovat existenci madel, která slouží k omezení pohybu osob a jež se vyskytovala v osmi z devatenácti navštívených zaízení. Lze tudíž konstatovat, že nejde o ojedinlou, ale spíše rozšíenou praxi. K madlm mohou být pipoutány agresivní osoby, a to pouty, tedy s použitím donucovacího prostedku. Pipoutání k madlu tímto zpsobem lze tedy chápat jako použití donucovacího prostedku sui generis, jakkoli tento druh ZPR neuvádí. Výskyt poutacích madel byl v jednom pípad zjištn na celách urených pro vícehodinové umístní (dále jen vícehodinová cela ), ve zbylých pípadech se jednalo o cely urené pro krátkodobé umístní (dále jen krátkodobá cela ), a už byla umístna na stn i se vyskytovala v provedení kovových oek v ocelovém rámu lžka nebo lavice tak, aby k nim mohla být osoba pipoutána. 21. V jednom pípad bylo zjištno, že v prostoru ped celami se nacházely poutací pásy, jejichž funkce spoívala dle vyjádení policist v možnosti pipoutat k lžku agresivní osobu, jedním pásem pes nohy a druhým pes hrudník. Na možnost takového pikurtování je osoba umisovaná do cely pouena. ZPR ani žádný jiný právní pedpis však použití takového donucovacího prostedku neumožuje. Argument policist, že uvedené pásy již nejsou používány, neobstojí, nebo již samotnou hrozbu jejich použití (a už uvedeným pouením upozornním, nebo pouhým vizuálním pohledem na pásy pi umísování do cely) lze chápat jako jednání vykazující znaky, které by bylo možno subsumovat pod pojem muení ve smyslu l. 1 odst. 1 podle Úmluvy proti muení a jinému krutému, nelidskému i ponižujícímu zacházení nebo trestání (vyhlášena pod. 143/1988 Sb.). 22. Dále bylo v jednom pípad zjištno, že madla jsou umístna na stn nikoli ve vícehodinových celách, ale v místnosti ped nimi. Uvedená místnost ped celami byla oddlena od chodby stnou a vchodovými neprhlednými dvemi. Nebyla vybavena ani kamerovým systémem, ani signalizací a hlasitým telefonem tak, aby dohled nad osobou k madlu pipoutanou bylo možné spolehliv zajistit i bez pítomnosti dozorí služby. 23. Ustanovení 16 ZPR upravuje oprávnní policist k omezení pohybu agresivních osob, a to tak, že osob, která fyzicky napadá jinou osobu nebo policistu nebo poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útk, mže být omezena možnost volného pohybu pipoutáním k vhodnému pedmtu. Omezení volného pohybu mže trvat nejdéle do doby, než osoba od jednání upustí nebo než bude umístna v policejní cele, nejdéle však 2 hodiny. Z dané úpravy tedy jasn vyplývá, že k omezení volného pohybu mže z uvedených dvod a pi splnní daných podmínek dojít prakticky kdekoli, vyjma prostoru policejní cely. Interní akt ízení (ZP PP), konkrétn v ásti III. písm. b) Pílohy. 2, která upravuje vybavení krátkodobé cely, obsahuje ustanovení, že mezi její povinné vybavení patí také prostedek k pipoutání agresivních osob k omezení pohybu. ZP PP jde tedy v této podzákonné úprav nad rámec úpravy zákonné a navíc je s ní v rozporu, nebo zákonodárce ml ve shora uvedeném ust. 16 ZPR zjevn na mysli, aby k dalšímu 7

8 omezování osobní svobody osoby v cele již nedocházelo s tím, že její omezení v prostoru uzavené cely je již zcela dostatené. I ped umístním agresivní osoby do krátkodobé cely lze pedpokládat, že pokud se osoba chová agresivn, lze její zklidnní zajistit pipoutáním k vhodnému pedmtu mimo celu po dobu nejvýše 2 hodin, s tím, že poté, již zklidnná, bude na celu umístna. Poutání osoby k madlu v prostoru cely samotné je tedy protiprávní. Shora uvedený rozpor v právní úprav je nadále neudržitelný i z dvodu nejednotné praxe, kdy v nkterých policejních zaízeních s celami madla zízena v celách jsou, v jiných nikoli, aniž by bylo jejich budování a následné používání jednoznan upraveno. 24. V souvislosti s možností omezení volného pohybu agresivních osob pipoutáním ke vhodnému pedmtu je teba také uvést, že v jednom pípad bylo zjištno zízení kovových kruh (k omezení pohybu agresivních osob dle 16 ZPR) zabudovaných do zdi v tsné blízkosti místnosti dozorí služby, avšak ve vstupní hale budovy. Osoba k tomuto kruhu pipoutaná by tak mohla být vystavena pohledm nejen policist a administrativního personálu, ale i veejnosti, což by mohlo být zadrženou osobou oprávnn chápáno jako ponižující. 25. Z pohledu druh omezení osobní svobody v policejních zaízeních (vícehodinové cely krátkodobé cely omezení volného pohybu pipoutáním ke vhodnému pedmtu) by mlo jít o nejmírnjší a nejšetrnjší zásah do osobních práv. Je na míst uvést, že toto omezení osobní svobody ze své podstaty slouží pouze jako operativní prostedek a z pozice právní úpravy a zásahu do osobní svobody by mlo jít (a vtšinou i jde) pouze o doasné omezení svobody. Jednou z hlavních zásad pi uvedeném omezení osobní svobody musí být respektování lidské dstojnosti, stejn jako tomu je nap. v pípad omezení osobní svobody osoby v krátkodobé cele, kde ZP PP v jedné z obecných zásad i výslovn stanoví, že cely se v objektu umisují dle možností a poteb uživatele (nap. ásti chodeb, odpoívadel, hal, místností), ale tak, aby nebyla snižována lidská dstojnost umístných osob (viz níže). S ohledem na shora uvedené je dané umístní kovových madel kruh poutacích madel nutno hodnotit jako nevyhovující. b) Materiální podmínky v krátkodobých celách 26. Obecné zásady pro budování krátkodobých cel (ást I., odst. první, písm. b a c Pílohy. 2 ZP PP) stanoví, že se krátkodobé cely umisují v objektu podle možností a poteb uživatele (nap. ásti chodeb, odpoívadel, hal, místností), ale tak, aby nebyla snižována lidská dstojnost umístných osob. Navíc musí být ešeny tak, aby policista, který vykonává jejich ostrahu, ml možnost provádt vnjší vizuální dohled a kontrolu umístných osob, bez nutnosti vstupu do cel (k tomuto lze využít i píslušná technická zaízení). Pi jedné z návštv se vyskytl pípad, kdy umístní krátkodobé cely v budov policejního zaízení bylo s uvedenými zásadami v rozporu. Jakkoli cela splovala podmínku vizuálního dohledu ostrahy, nebo cela byla vybudována v chodb naproti místnosti dozorí služby, osoba umístná v této cele mohla být vystavena po celou dobu umístní nejen pohledm policist, ale též administrativního personálu a pohledm kolemjdoucích, nebo po chodb se mohl pohybovat kdokoliv, tedy i veejnost, což by mohlo být oprávnn zadrženou osobou chápáno jako ponižující. Je zásadn nezbytné volit umístní krátkodobé cely tak, aby sice byla splnna podmínka vizuálního dohledu, avšak pouze ze strany 8

9 policist, nikoli už tetích osob, a aby tudíž k popsanému stavu snižování lidské dstojnosti osob v ní umístných docházet nemohlo ani teoreticky. 27. Dle ásti I., odst. druhý, písm. a) Pílohy. 2 ZP PP (obecné zásady pro budování krátkodobých cel) má být v rámci krátkodobé cely vyveden slaboproudý rozvod na dozorí službu s možností využití signalizace, hlasitého telefonu a ovládání kamery (neplatí v pípad vizuálního dohledu). Krátkodobé cely vtšinou disponují kamerovým systémem s vyvedením na monitor umístný v místnosti dozorí služby a zpravidla též vyvedením slaboproudého rozvodu na dozorí službu s možností signalizace, nicmén asto bez hlasitého telefonu. V jednom z navštívených zaízeních tato zásada nebyla respektována vbec, nebo cela nebyla vybavena ani kamerou, ani signalizací s hlasitým telefonem, takže nebylo zejmé, jakým zpsobem osoba v ní umístná mže dát najevo potebu použít WC nebo se napít. c) Nedotknutelnost osoby v krátkodobých celách 28. V souladu s ustanovením 27 odst. 1 ZPR jsou ped umístním do cely osob odebrány vci, kterými by mohla ohrozit zdraví nebo život vlastní nebo jiné osoby. Dje se tak v rámci tzv. dodatené bezpenostní prohlídky. Dle ásti I. písm. b) odst. druhého Pílohy. 2 ZP PP se v rámci krátkodobé cely zídí místnost pro provádní prohlídek zajištných a zadržených osob ped jejich umístním v krátkodobé cele. Bylo zjištno, a to opakovan, že jak pi umisování osoby do krátkodobé cely, tak do cely vícehodinové (viz níže), tyto prohlídky neprobíhají v místnosti shora uvedené, nebo tato vtšinou v policejních zaízeních s policejními celami zízena není. Prohlídky tak probíhají zpravidla na chodb ped celou, která je asto prchozí a nelze vylouit, že by tak osoba mohla být vystavena pohledm nejen policist, ale i administrativního personálu, pípadn i veejnosti, což by mohlo být zadrženou osobou oprávnn chápáno jako ponižující. Je na míst zdraznit, že shora uvedený pístup k provádní prohlídek nepedstavuje postup, který respektuje dstojnost prohlížené osoby. 29. Podzákonná právní úprava krátkodobých cel neumožuje využít níže uvedeného pechodného ustanovení ZP PP o závaznosti základních zásad a norem pro budování cel až pi realizaci nové výstavby tak, jak je tomu v pípad cel vícehodinových, pi odvodnní chybjící místnosti pro provádní prohlídek tedy nelze v žádném pípad odkazovat na odkladný úinek pechodného ustanovení, a je tedy nutné místnost v rámci krátkodobé cely zídit, jak stanoví ZP PP. d) Materiální podmínky ve vícehodinových celách 30. Materiální podmínky v širším slova smyslu pro vícehodinové cely upravuje Píloha. 1 ZP PP. V ní jsou obsaženy zásady pro budování cel, tedy jak obecné a stavební zásady pro jejich budování, tak také jejich zaízení a vybavení materiálem. Pokud jde o možnosti posouzení souladu stávajícího stavu vícehodinových cel s materiálními podmínkami dle ZP PP, jako zásadn problematické se v praxi ukázalo pechodné ustanovení ad ást I. písm. f) Pílohy.1 ZP PP. Uvedené ustanovení je uvedeno ve výtu obecných zásad pro budování vícehodinových cel a stanoví, že závaznost základních zásad a norem pro budování vícehodinových cel se vztahuje až na realizaci nové výstavby. Citované ustanovení užívá termín základní zásady, 9

10 akoli tento není v samotném ZP PP ani jeho pílohách již definován. Nelze pedpokládat, že policejní prezident (dále jen PP ) ml pi formulování tohoto ustanovení závaznosti základních zásad na mysli pouze obecné zásady uvedené shora, nebo tyto upravují pouze jednu ze ty oblastí budování vícehodinových cel, konkrétn jen kamerový dohled a signalizaci, zízení místnosti pro provádní prohlídek, podávání stravy za použití jednorázového nádobí a umístní vícehodinových cel. Z faktu, že navštívená policejní zaízení pípad od pípadu neodpovídají co do stavu vícehodinových cel z menší i vtší ásti ani zbylým tem ástem Pílohy. 1., lze dovodit, že PP ml uvedeným ustanovením na mysli zásady pro budování vícehodinových policejních cel jako takové, tedy i stavební zásady pro jejich budování, stejn jako i jejich zaízení a vybavení materiálem. 31. Shora uvedený nejasný výklad by tak tedy pedjímal stav, kdy zásadami v ZP PP uvedenými se musí ídit pouze výstavba nových zaízení s vícehodinovými celami, pípadn výstavba nových cel v zaízeních již existujících. Toto do urité míry prokázaly i systematické návštvy ochránce, kdy nov zbudovaných dlouhodobých cel bylo naprosté minimum a výjimkou nebyly ani cely zbudované ped nkolika dekádami, a už po rekonstrukci, i nikoliv. Fakticky totiž docházelo k tomu, že policisté se pi poukazování na dílí nedostatky toho kterého zaízení opakovan odkazovali na uvedené ustanovení s tím, že pokud existuje uritý konkrétní nedostatek v materiálních podmínkách cel zbudovaných ped úinností stávajícího ZP PP, je tomu tak logicky proto, že zásady pro budování nových cel se na jejich cely zbudované v minulosti nevztahují. Jakkoli je teba kladn hodnotit pístup nkterých policejních útvar, ve kterých z vlastní iniciativy i z iniciativy kontrolních orgán došlo postupn k ásteným i dokonce úplným rekonstrukcím policejních cel, pibližujícím jejich stavební ešení a materiální podmínky zásadám platného ZP PP, je nutno tento stav považovat i s ohledem na níže uvedená zjištní, dokládající rozdílnou interpretaci závaznosti pedevším obecných zásad pro jejich budování, jakož i vybavení a zaízení vícehodinových cel, za nevyhovující. 32. Shora uvedenou výtku (bod. 28) týkající se možného nerespektování lidské dstojnosti pi provádní tzv. dodatené bezpenostní prohlídky dle 27 odst. 1 ZPR v pípad krátkodobých cel lze pro etná policejní zaízení uplatnit i pokud jde o vícehodinové cely. 33. S ohledem na respektování lidské dstojnosti zadržených se v praxi ukázalo jako vhodnjší ešit stavební uspoádání objektu s policejními celami tak, aby pístup (vchod) do cel byl zbudován oddlen mimo hlavní vchod do budovy policejního zaízení, kudy prochází mj. i veejnost. Bylo zjištno, že existují zaízení, která toto stavební ešení oddlených vchod zvolila, u jiných zaízení však osoba omezená na svobod musí pi umisování do cely projít nap. vstupní halou, která je pístupna jak policistm a ostatnímu personálu, tak i nejširší veejnosti, a je tak vystavena pohledm tetích osob, což mže být zadrženou osobou chápáno jako ponižující. 34. V nkolika pípadech bylo zjištno, že vícehodinová cela i její zaízení má jiné než pedepsané rozmry, a už šlo o lžko, stl i sedaku. Výjimkou nejsou pípady, kdy cely vybudované ped úinností ZP PP ne vždy splují požadavek rozmru ásti cely urené k umístní osob (minimáln 11 m 2 pro dv osoby, pro 10

11 jednu osobu pak 5,5 m 2 ). Výjimen bylo zjištno, že z pedepsaného zaízení cely nkterá jeho souást chybí, pípadn je umístna nevhodn (stolek u zadní zdi, umlé osvtlení u elní zdi) a neplní svj úel. 35. Dle l. 9 odst. 2 ZP PP je nutné v objektu, kde je zízena cela pro vícehodinové umístní, zídit návštvní místnost pro úely jednání oprávnných osob (nap. obhájce) s osobou umístnou v cele osob. Návštvní místnost má být zpravidla v rámci ochrany a bezpenosti osob opatena mj. i prhlednou a nerozbitnou pepážkou oddlující osobu umístnou v cele od jiných osob. Návštvní místnost dle znní ZP PP byla zjištna pouze ve dvou vtších policejních zaízeních v krajských mstech. V ostatních policejních zaízeních bývá pro úely návštv využíván prostor cel i tzv. výslechová místnost, což je však pouze výraz užívaný policisty a fakticky jde o místnost návštvní, i když podmínky ZP PP nespluje, a tudíž z bezpenostních dvod úelm návštv nevyhovuje. 36. V nkolika zaízeních bylo zjištno, že ve vícehodinových celách jsou instalována pouze devná lžka bez matrace, pípadn prostá lžka (kovová konstrukce s devným roštem, lžka podezdná i devná) bez matrace. Dle ásti III Pílohy. 1 patí mezi zaízení vícehodinové cely mj. lžko tvoené ocelovým rámem s horní devnou ástí, pipevnnou do rámu zapuštnými šrouby, která mže být opatena omyvatelným obalem nebo matrací. Jakkoli platný ZP PP stanoví, že horní devná ást lžka mže (nikoli tedy musí) být opatena matrací s omyvatelným povrchem, jeví se vybavení cel pouze lžky bez matrace jako nedostatené s ohledem na to, že dle l. 4 ZP PP cely musí být hygienicky nezávadné. Navíc nepohodlí, kterému je osoba spánkem na nezmkeném povrchu takto vystavena, není nijak odvodnitelné. Matrace zásadn ovliv uje kvalitu spánku zadržené osoby, a pokud zcela chybí, mže narušit klidný spánek, a mít tak negativní vliv na psychický stav zadržené osoby. V této souvislosti je na míst zdraznit, že odpírání spánku spadá pod jeden z rozpoznávacích znak muení nebo krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení. 37. Vícehodinové cely, až na výjimku uvedenou níže, disponují kamerovým systémem s vyvedením na monitor umístný v místnosti dozorí služby a zpravidla též vyvedením slaboproudého rozvodu na dozorí službu s možností signalizace, nicmén asto bez hlasitého telefonu, tedy v rozporu s bodem I. písm. b) Pílohy. 1 ZP PP. V pípad jednoho zaízení bylo dokonce zjištno, že zvuková i vizuální signalizace nefunguje vbec, což bylo v daném zaízení zvlášt alarmující, nebo cely nebyly vybaveny kamerovým systémem a vizuální dohled probíhal v intervalu 1 hodiny pouze pes przor ve dveích. 38. Spíše pravidlem než výjimkou bylo zjištní, že faktické vybavení cel materiálem není vždy pln v souladu s bodem IV. Pílohy. 1 ZP PP, jakkoli šlo vtšinou o odstranitelné nedostatky spoívající v jednotliv chybjících položkách z výtu vybavení, kdy ve skladovém zázemí chybly pípad od pípadu trepky, papírové kapesníky, dámské hygienické vložky, ponožky, trenýrky, v jednom pípad také jídelní nádobí na jedno použití. S ohledem na lidskou dstojnost je však jako závažnjší nedostatek teba považovat zjištní, že akoli k materiálnímu vybavení cely patí toaletní papír, runík (a už papírový nebo textilní) a mýdlo, ne vždy se na celu umisují. Toaletní papír je asto vydáván pouze na žádost 11

12 zadrženého, a to pouze na základ vlastní úvahy ostrahy cely, mýdlo se v jednotlivých pípadech na cele nevyskytovalo vbec, a to i v dob, kdy se zde nacházela osoba omezená na svobod. Je na míst podotknout, že provedení základní hygieny upravuje l. 7 ZP PP a její umožnní neleží tedy na libovli ostrahy cel. V pípad dlouhodobjšího umístní osoby, zejména v pípadech pesahujících 24 hodin, se nutnost provést dkladnou osobní hygienu zvyšuje. Je stží pedstavitelné, jak mže být provedena by i jen základní hygiena osoby v cele bez tak elementárních hygienických poteb, jakými jsou mýdlo a runík. Jejich absence je nejen v rozporu se ZP PP, ale porušuje také zásadu respektování lidské dstojnosti. Jako vhodnjší se tedy jeví vybavit celu shora uvedenými hygienickými potebami nejpozdji v okamžiku umístní osoby do cely s tím, že bude ponecháno na jejím rozhodnutí, zda jich použije, i nikoli. Argument, že mýdlem i toaletním papírem mže být nap. ucpáno WC, i že v pípad jejich ponechání na cele hrozí riziko sebepoškození osoby, ve svtle shora uvedeného neobstojí. V souladu s níže uvedenými zjištními bude teba do výtu vybavení vícehodinové cely materiálem zahrnout také plastové kelímky, zubní kartáek a zubní pastu. 39. Toaletní mísy v celách nkterých zaízení nemají poklop ani záchodové prkénko. S ohledem na respektování lidské dstojnosti, jakož i na požadavek hygienické nezávadnosti cel (l. 4 odst. 1 ZP PP), je žádoucí vybavit toaletní mísu záchodovým prkénkem, nebo tak bude moci být snáze splnn požadavek, aby osoby mohly vykonat svoje fyziologické poteby v istých a slušných podmínkách. Je technicky proveditelné, aby toto vybavení bylo zhotoveno z omyvatelných materiál a zpsobem, který bude minimalizovat jeho pípadné poškození nebo zniení, nebo pípadné použití proti ostraze cely. 40. Pinejmenším v pípadech, kdy je ovládání splachování umístno vn cely, by bylo vhodné vybavit toaletní mísu také poklopem. Po vykonání poteby je totiž osoba umístná v cele pi splachování odkázána pouze na dozorce, kterého musí nejprve pivolat signalizací (zpravidla bez hlasitého mikrofonu). V nkolika policejních zaízeních též nebyl dostaten zabezpeen systém vtrání, tak jak jej pedepisuje písm. m) ásti II. Pílohy. 1 ZP PP. V nkterých zaízeních se na celách nenacházela ani podokenní regulovatelná ventilaní štrbina nad topným tlesem, ani žaluziový prvtrník s elektrickým ventilátorem u stropu s vývodem do ovzduší. V nkterých zaízeních bylo navíc zjištno, že spuštný ventilátor je natolik hluný, že by prakticky vyluoval klidný spánek. 41. V nkolika policejních zaízeních úprava stn cely nebyla opatena omyvatelným nátrem alespo do výše dveí, jak stanoví ást II. písm. e) ZP PP. V jedné z cel pak bylo pozorováno opadávání omítky ve znaném rozsahu, což bylo zjevn zpsobeno zemní vlhkostí. V této souvislosti je opt na míst zdraznit požadavek na hygienickou nezávadnost cel. 42. Jako možné modelové opatení jdoucí nad rámec právní úpravy v pozitivním slova smyslu lze uvést praxi jednoho vzesko eskortního oddlení s celokrajskou psobností, které pro úely odlišení pohlaví, státní píslušnosti, vku a zvláštního režimu osob umístných do cel zídilo v místnosti dozorí služby orientaní tabuli s praktickým barevným štítkovým znaením na základ uvedených kritérií, vetn struné charakteristiky týkající se zdravotního stavu (nap. hepatitis) nebo 12

13 psychických vlastností osoby. Jde o obdobný režim, který pro struný popis osob v cele umístných používají nap. vazební vznice. e) Nedotknutelnost osoby ve vícehodinových celách 43. Z šetení místních podmínek, spisového materiálu, jakož i z výpovdí osob umístných v policejních celách, nevyplynulo, že by v zaízeních docházelo k porušování zákazu muení nebo krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení. Jakkoli jednou z hlavních píin níže uvedených zjištní je nedokonalá právní úprava materiálních podmínek policejních cel jak na úrovni zákonné, tak podzákonné, která navíc neobsahuje vyerpávající a detailní úpravu práv a povinností, jež mají policisté i osoby omezené na svobod, svj podíl na daném stavu má i pístup policist, kteí se obas i z neznalosti dopouštjí jednání, která více i mén nerespektují lidskou dstojnost, a která mohou v kontextu shora uvedených závazných právních pedpis napl ovat definici špatného zacházení. 44. Nebylo zjištno, že by strava osobám umístným do cel nebyla poskytována v hodnot, kterou stanoví pokyn námstka MV pro ekonomické zabezpeení. 9/1999, o stravování a úhrad náklad za stravování osob pedvedených, zajištných, zadržených a osob umístných v policejních celách, ve znní pozdjších pedpis. Rozdíly v pístupu k poskytování stravy jsou zpsobeny velikostí toho kterého policejního zaízení, provozu a možností z nj vyplývajících. ZPR eší poskytování stravy v ustanovení 31 tak, že se strava poskytuje zpravidla po 6 hodinách od omezení osobní svobody. ZP PP poskytování stravy dále upravuje v l. 11. V praxi se však v nkterých zaízeních i z výpovdí zadržených i z vlastních výpovdí policist potvrdilo, že policisté chápou lhtu 6 hodin v rozporu se ZPR tak, že její bh poítají od umístní osoby do cely, nikoli od poátku omezení osobní svobody osoby v cele umístné. Byly zjištny i pípady, kdy byla zadrženému poprvé poskytnuta strava i po deseti i více hodinách od omezení osobní svobody. Vhodným ešením se ukázala praxe, kterou zvolilo jedno z menších policejních oddlení, tedy formu prvodky k osob pedvedené, zajištné, zadržené a umístné do policejní cely, kam se zapisuje jak hodina každého poskytnutí stravy od omezení osobní svobody, tak také informace, který útvar PR stravu poskytl. Tato prvodka dále putuje s osobou až po založení do spisu u útvaru, kde je nakonec umístna v cele. 45. ZPR ani ZP PP neupravují možnost pikoupení stravy za vlastní prostedky, akoli se tak v souasné praxi asto dje, v souasnosti nad rámec zákonných povinností policist, asto z jejich dobré vle, a zpravidla na žádost osoby omezené na svobod. Tato praxe je znan rozšíena, avšak vzhledem k tomu, že policistm ze ZPR ani jiných zákon i podzákonných pedpis nevyplývá povinnost obstarávat tuto nadstandardní stravu, bude nezbytné doešit právní stránku vci, aby osoba mla možnost zakoupit si na vlastní náklady balenou pitnou vodu a jinou stravu (na základ vlastního výbru), pinejmenším v pípad, pokud nebude možné zajistit, aby osob umístné v cele bylo poskytnuto nejmén jedno úplné (tedy kaloricky vydatné, nejlépe teplé) jídlo denn. 46. Pokud jde o dodržování pitného režimu osob a pístup osob omezených na svobod k pitné vod, šetení prokázalo jisté systémové nedostatky. Bylo zjištno, že pravidlem na policejních oddleních bývá stav, kdy ve skladovém zázemí jsou 13

14 k dispozici plastové kelímky (akoli je platný ZP PP ve výtu povinného vybavení vícehodinové cely materiálem neuvádí), které však v naprosté vtšin pípad osoby nedostávají k použití na celu. Sami zadržení o jeho poskytnutí pochopiteln nežádají, nebo výet vcí, který je na cele k dispozici, jim není znám. Pípady, kdy osoba mla k dispozici plastový kelímek, byly spíše výjimené, navíc vzhledem k faktu, že zajištní hygienické nezávadnosti cely a pedmt v ní umístných, tedy i plastových kelímk, lze stží soustavn zajišovat, jeví se jako snazší a uspokojivjší ešení pidlit každé osob hned pi umístní do cely plastový kelímek, který se po jejím odchodu znehodnotí. 47. Problematickým se jeví ustanovení ásti II. písm. j) Pílohy. 1, které pi úprav umlého osvtlení stanoví, že toto musí zabezpeovat takovou intenzitu svtla, která odpovídá píslušné norm hygienického minima. Umlé osvtlení pi stejné intenzit po celých 24h bez zmny svtelného režimu z denního na noní a opan však mže mít negativní vliv na psychický stav osoby, navíc absence noního a denního režimu osvtlení ve své podstat neumožuje jakoukoli orientaci v ase. Intenzita osvtlení pouze dle uvedeného hygienického standardu je navíc stále natolik silná, že znemožuje i klidný spánek, což mže mít negativní vliv na psychický stav zadržených. Je na míst zdraznit, že odpírání spánku spadá pod jeden z rozpoznávacích znak muení nebo krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení. Bylo zjištno, a to ve vtšin zaízení, že umlé osvtlení na cele má dvojí (denní a noní) režim, tedy osvtlení dostatené jak pro tení, tak vyhrazené pro spánek, a je tedy jist v možnostech policejního systému zajistit, aby tento zpsob osvtlení byl regulativn zízen ve všech celách, nap. zízením druhého, samostatn ovládaného tlumenjšího zdroje svtla, nebo pomocí zaízení umož ujícího tlumit stávající osvtlení ovladaem umístným vn cely. 48. V souladu s ustanovením 27 odst. 1 ZPR jsou ped umístním osoby do cely policistou odebrány osob vci, kterými by mohla ohrozit zdraví nebo život vlastní nebo jiné osoby (viz shora popis stavu u krátkodobých cel). Dje se tak v rámci tzv. dodatené bezpenostní prohlídky. Dstojnost osoby mže být ohrožena také v pípadech, kdy tyto prohlídky nejsou provádny osobou stejného pohlaví. Toto nebylo návštvami prokázáno, akoli bývá spíše pravidlem než výjimkou, že pedevším na menších oddleních není k dispozici služební policistka, která by prohlídku mohla provést v pípad umístní osoby ženského pohlaví, v jednom pípad byl prokázán nedostatek služebních policistek i v rámci vzesko eskortního oddlení s celokrajskou psobností. S ohledem na respektování lidské dstojnosti je nezbytné zmnit genderový pomr v personálních stavech policist alespo v rámci správy okresních editelství tak, aby bylo možné vždy a vas zajistit bezpenostní prohlídku vykonávanou pouze píslušníkem policie stejného pohlaví jako prohlížená osoba, a to v místnosti urené výhradn k provádní bezpenostních prohlídek. 49. V nkolika zaízeních bylo též zjištno, že je zavedenou praxí provádt bezpenostní prohlídky zpsobem, kdy je osoba vždy svleena do spodního prádla, je jí odebrán odv a namísto nj je jí vydána erární tepláková souprava i pracovní oblek dle ZP PP. Takový postup však nemá oporu v zákon, nebo je pedpisy pedpokládán pouze v pípad, nemá-li osoba dostatený odv nebo má-li odv hygienicky závadný ( 30 ZPR), nebo je-li odv nutno odeslat ke zkoumání (l. 5 14

15 odst. 7 ZP PP). Vedením píslušných oddlení byl tento postup odvodován s ohledem na nebezpeí, že si osoba ve svém obleení do cely vnese nco, ím by mohla ohrozit zdraví nebo život vlastní nebo jiné osoby. Pes zmínné odvodnní není odebírání veškerého vlastního obleení sluitelné s uvedenými právními pedpisy a v neposlední ad dochází k zásahu do lidské dstojnosti. Riziko, že i po ádn provedené bezpenostní prohlídce zstane osob nco, ím by mohla ohrozit zdraví nebo život vlastní nebo jiné osoby, lze považovat za minimální a tudíž pijatelné. 50. Pi odebírání vcí, kterými by si osoba mohla ublížit, jí jsou až na neetné výjimky odebrány vždy i brýle, s poukazem na to, že sklennou výplní by si osoba mohla pivodit sebepoškození. K odebrání brýlí by však mlo být pistoupeno pouze ve výjimených a odvodnných pípadech, kdy riziko poškození opravdu hrozí (tedy nap. u agresivních osob), nikoli však paušáln u všech zadržených, tedy vždy individuáln se zohlednním odvodnnosti daného opatení. 51. Uchovávání odebraných vcí eší také ZP PP v ásti I. písm. c) Pílohy. 1, a to požadavkem na zízení skladového zázemí v prostoru místnosti pro provádní prohlídek osob. Odebírané pedmty jsou v praxi policisty rozlišovány na cennosti a ostatní pedmty. Pokud jde o cennosti, v zaízení asto chybí adekvátn zabezpeený prostor pro jejich uložení. S cennostmi je dle možností toho kterého zaízení nakládáno tak, že jsou uchovávány oddlen, v nejlepším pípad ve schránkách i uzamykatelných boxech k tomu urených nebo v trezoru, pokud je toto vybavení k dispozici. Ostatní vci jsou uloženy do papírových i plastových sák, pípadn do pytl, které jsou uloženy ad hoc dle možností, vtšinou však v místnosti dozorí služby, a to zpsobem, který nevyluuje pístup tetích osob k odebraným vcem. Toto ešení je nevhodné jak vzhledem k vytíženosti policist na dozorí služb, tak vzhledem k požadavku na zachování soukromí a práva na ochranu vlastnictví zadržené osoby. Daná nejednotná praxe je opt umožnna pedevším chybjící detailní právní úpravou, nebo ZP PP uchovávání odebraných vcí eší velmi voln. Jako dobrá praxe, která by uvedený stav odstranila, mže posloužit píklad jednoho vzesko eskortního oddlení, kde jsou cennosti ukládány do plastikových sák s pedtištnými ádky na vyplnní identifikaních údaj osoby a vcí v nich uložených, která je následn zatavena (zapeetna) a uložena v prostoru dozorí služby v uzamykatelné skíni. 52. Do lidské dstojnosti negativn zasahuje i skutenost, že prostor záchodové mísy není nijak opticky oddlen od zbylého prostoru cely závsem i jiným vhodným zpsobem a osoba používající toaletu tak nemá žádné soukromí ped druhou osobou s ní celu sdílející. Je žádoucí, aby bylo soukromí osoby v této intimní oblasti respektováno i v policejních celách tak, jako je tomu nap. ve vazebních vznicích, kde je v souladu s ust. 9 zákona. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, sociální zaízení oddleno od zbývajícího prostoru cely neprhlednou zástnou. Stejn tak je hygienické zaízení oddleno od zbývajícího prostoru cely neprhlednou zástnou ve vze ských celách na základ ust. 17 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. 345/1999 Sb., kterou se vydává ád výkonu trestu odntí svobody. 15

16 53. Provedení základní hygieny je možné zpravidla v umyvadle umístném v cele (jak uvedeno shora), kde je však možno omýt se pouze vodou zpravidla studenou i vlažnou. Dkladné provedení hygieny, pípadn i intimní hygieny, je omezeno i tím, že umyvadla v cele jsou s ohledem na rozmry cel spíše malá. Na nkterých oddleních je k dispozici sprcha, na vtšin však nikoli. I na oddleních, kde sprcha k dispozici byla, však zadržení o existenci sprchy zpravidla nevdli, nebo policisté je o této skutenosti neinformovali, stejn jako tuto informaci neobsahovalo ani pouení (a už písemné nebo ústní). Vzhledem k tomu, že dle toho kterého institutu omezení osobní svobody mže osoba strávit v cele až 48 (popípad až 72) hodin a s ohledem na to, že mezi zadrženými se asto nacházejí i ženy, bylo by vhodné zadrženým umožnit na jejich žádost pístup ke sprše alespo v intervalu 1x za 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody a pi umisování do cel osoby pouit o možnosti osprchování. 54. Problematická je možnost ústní hygieny po dobu umístní v cele pro vícehodinové umístní. Je nepravdpodobné, že u sebe osoba umisovaná do cely bude mít zubní kartáek a pastu, bylo by tudíž žádoucí, aby jí bylo umožnno použít tyto hygienické poteby, nebo podle toho kterého institutu omezení osobní svobody mže v cele strávit až 48 hodin (pípadn až 72 hod.). Argument, že krátkodobé zanedbání ústní hygieny nepináší možnost akutního onemocnní v tomto ohledu neobstojí, nebo nejde ani tak o vznik onemocnní, ale spíše o uritý hygienický standard, jehož omezování v policejní cele není odvodnné. Navíc bylo šetením zjištno, že na nkolika oddleních byly kartáek a zubní pasta na žádost osob bez problému vydávány. 55. Dle ZP PP tvoí vybavení vícehodinové cely materiálem také 2 kusy pikrývek. Pípady, kdy se ve skladovém zázemí v prostorách cel pikrývky nenacházely vbec, byly spíše výjimené, nicmén problematickou se jeví pístup policist k jejich poskytování po dobu pobytu osoby v cele. Praxe se znan liší: pípad od pípadu je v nkterých policejních zaízeních pikrývka umístna na lžko ihned po úklidu cely (poté, kdy je pedchozí osoba propuštna i eskortována jinam) tak, aby v pípad umístní nov píchozí osoby do cely ji tato mohla ihned použít (záleží jen na ní, zda ji použije, i nikoli). Další astou situací je, že osob je pikrývka vydána pi jejím umístní do cely a ponechána v cele po celou dobu jejího pobytu (byl však zjištn i pípad, kdy pikrývka byly osob vydána pi veei, pop. ped veerkou dle místního režimu, a opt odebrána pi snídani, což však nelze považovat za postup v souladu s respektováním lidské dstojnosti). Za zcela nevyhovující je vzhledem k níže popsanému souasnému stavu pouování osob omezených na osobní svobod informování o garantovaných materiálních podmínkách. Ve formulái pouení, se kterým se osoba umísovaná do cely seznamuje pi jejím píjmu (pokud ovšem je tento formulá na oddlení k dispozici), chybí jakákoliv zmínka o tom, že osoba má právo na poskytnutí pikrývky v pípad její poteby a zadržené osoby o takové možnosti asto tedy neví, stejn tak jako ani o dalším materiálním vybavení (viz shora). Nkteí zadržení se v cele navíc ocitají poprvé bez pedchozí zkušenosti, a je tedy teba považovat praxi vydání pikrývky na výslovnou žádost osoby teprve v pípad, kdy si stžuje na chlad, za nevyhovující. 16

17 56. Hygienická nezávadnost cel je zpravidla zajišována každodenním úklidem (až na jednu výjimku) a desinfekcí. Kontrola cel hygienikem probíhá zpravidla jednou ron. f) Právo na ochranu zdraví 57. Pi návštvách nebylo zjištno, že by právo na ochranu zdraví v policejních celách nebylo respektováno. Stálá lékaská služba je v objektu policejního zaízení s celami k dispozici spíše výjimen, a to zpravidla pi vzesko eskortních oddleních. 58. Do policejních cel se osoby umisují na dobu stanovenou píslušnými pedpisy pouze s kladným vyjádením lékae. Lékaské ošetení se v odvodnným pípadech zajišuje vždy i na žádost osoby, pokud sama tvrdí, že se necítí dobe, je nemocná apod., i když na první pohled není nikterak zranna i nevykazuje známky nemoci, a to vtšinou pivoláním rychlé záchranné služby. Pokud z lékaského vyšetení vyplyne poteba hospitalizace, eskortuje se zadržená nebo zajištná osoba do místn píslušného zaízení veejného zdravotnictví. 59. V pípad umístní osoby pod vlivem alkoholu, lék i jiných návykových látek, je vždy vyžadována lékaská prohlídka, resp. lékaský posudek o schopnosti osoby pobytu v policejní cele. Pokud je osoba uznána neschopnou pobytu v policejní cele, je eskortována na místn píslušnou protialkoholní záchytnou stanici, je-li tato v dosahu, jinak na psychiatrické oddlení místního zdravotnického zaízení. Pokud jde o umístní toxikoman, u jednoho vze sko eskortního oddlení byla zjištna pozitivní praxe, kdy zaízení bylo schopno ve spolupráci se specializovaným zdravotnickým pracovištm poskytnout osobám projevujícím abstinenní píznaky metadonovou substituci. U ostatních zaízení se pístup k toxikomanm neliší od pístupu k osobám pod vlivem alkoholu. 60. Ve spojitosti se shora uvedenou problematikou odebírání vcí ped umístním do cely je teba zmínit také problematiku odebírání lék. Pokud osoba pijímaná do cely užívá léky, tyto se jí vždy odeberou a následn je vyžádáno vyjádení lékae jak k druhu léku, tak i k jeho dávkování. V této souvislosti je na míst uvést, že osoba, která užívá léky, mže v prvních hodinách omezení osobní svobody zapomenout tuto skutenost nahlásit a sami policisté poté, co osoba sdlí, že se cítí být zdravá, mohou opomenout dotaz na to, zda užívá léky. Z hlediska pedcházení takovým situacím je podstatné, aby každá osoba byla pi provádní osobní prohlídky nebo v rámci pouení o právech a povinnostech pi umístní do cely pouena ve smyslu nahlásit nutnost užívání lék a jejich pesné dávkování. Toto opatení je významné i vzhledem ke skutenosti, že dosud není užívání jednotného formuláe pouení o právech a povinnostech osoby umístné do policejní cely píliš rozšíeno. 61. Lékaská vyšetení osob zadržovaných policií by mla být provádna mimo doslech píslušník policie a pokud o to léka v konkrétním pípad nepožádá, i mimo jejich dohled. Pokud jde o pítomnost policist pi lékaské prohlídce, standardním postupem je praxe, kdy policisté u lékaské prohlídky asistují vždy s poukazem na bezpenostní rizika a potebu ochrany lékaského a zdravotnického personálu. Pes oprávnnost tohoto argumentu je však teba brát v potaz také lidskou dstojnost 17

18 prohlížené osoby. Za respektující lidskou dstojnost by bylo možno považovat postup, kdy policisté po vlastním vyhodnocení bezpenostní situace vzhledem k závažnosti jednání osoby seznámí lékae s jejími dalšími vlastnostmi, k nimž je teba pihlížet, zejména na její zdravotní stav, vetn drogové závislosti tak, aby mohl posoudit bezpenostní rizika i on sám. V pípad, že nepjde o osobu, která se dopustila závažného jednání a léka vyhodnotí rizika hrozící zdravotnickému a lékaskému personálu jako mizivá, jeví se pítomnost policist pi prohlídce jako nadbytená. 62. Lékaská zpráva týkající se osoby umístné do cely je až na statisticky nepodstatnou výjimku souástí jejího spisu. V této souvislosti je teba zdraznit, že dle 4 písm. b) zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, je informace o zdravotním stavu citlivým osobním údajem. Informace o zdravotním stavu osoby jsou tak citlivým osobním údajem a je tedy žádoucí omezit pístup k tmto údajm tak, že lékaské zprávy budou zapeetny, napíklad jejich peložením a sesvorkováním s nadepsaným pouením o zpístupnní jen v pípad žádosti lékae. (Blíže k tomuto v ásti k) Evidence). g) Délka omezení osobní svobody 63. Z evidence osob bylo pedevším v pípad krátkodobých cel opakovan zjištno, že je pekraována zákonná lhta omezení osobní svobody na šest hodin. Takovémuto stavu je nezbytné pedcházet, nebo cela pro krátkodobé umístní je z charakteru svojí vybavenosti zcela nevhodná pro dlouhodobjší pobyt (zejména v kombinaci s tím, co již bylo eeno ve vztahu k pístupu k pitné vod). Je nezbytné setrvat na doporuení, aby byl postup v pípad respektování uvedené maximální doby umístní osob do cel pesný, aby byl bez výjimek dodržován a aby osoba po šesti hodinách omezení osobní svobody byla bu propuštna na svobodu, nebo eskortována do policejních cely urené pro vícehodinové umístní. 64. Bylo by však vhodné, aby dohled nad bhem zákonné lhty byl pro minimalizaci rizika pekroení lhty sven nikoli pouze dozorí služb, která je pracovn velmi vytížena, ale nap. poítaovému systému tak, aby policisté jednak byli automaticky upozornni na blížící se konec bhu zákonné lhty a v neposlední ad pak také pro zachování nestrannosti, kdy se vylouí riziko pípadné manipulace s údaji o omezení osobní svobody. h) Informovanost o právech a povinnostech 65. Informovanost o právech a povinnostech je podstatná zejména v oblasti práva na pouení o právech a povinnostech zadržené osoby, práva na vyrozumní tetí osoby a práva na obhajobu. Jde o základní pojistky proti špatnému zacházení, proto je na n kladen zvýšený draz. Právo na pouení o právech a povinnostech 66. S ohledem na závažnost následk chybného nebo nedostateného pouení a možný zásah do základních práv osob omezených na svobod je nezbytné, aby byly 18

19 poueny nejen o svých povinnostech, ale také právech, nebo piznání tchto práv právními pedpisy by nemlo valný význam, kdyby osoby, kterých se týkají, nevdly o jejich existenci. V rámci návštv bylo asto zjištno, že upírání práv zadržených se nedje z vle policist, nýbrž práv kvli nevdomosti zadržených o tom, eho se mohou dožadovat. 67. Praxe policejních zaízení se rzní, a to od ústního pouování, pes nejrznjší úrovn pouování formuláového, až k pouení prostednictvím formuláe, který je dle poznatk ochránce oficiálním formuláem pouení o právech a povinnostech osob umísovaných do policejní cely (tento formulá je zpracován Policejním prezídiem a ml by být tudíž pístupný v policejním informaním elektronickém systému všem policejním zaízením). V souvislosti s tím je teba konstatovat, že nejvhodnjším zpsobem pouování zadržených osob se jeví práv forma písemného formuláe, nebo ústní pouení s sebou nese obtížnou dkazní situaci. asto nelze prokázat, zda osoba umísovaná do cely byla pouena, pop. o em. Vzhledem k uvedenému faktu, že univerzální oficiální formulá o právech a povinnostech zadrženého již existuje, zstává žádoucím jen jeho dsledné používání všemi policejními zaízeními. Jednotný písemný formulá pouení o právech a povinnostech osob umísovaných do policejní cely, vždy stvrzený podpisem pouované osoby, by ml být používán bezvýhradn všemi policejními útvary. Konkrétní podoba pouení by mla respektovat následující doporuení. 68. Pouování zadržených osob se vždy provádí pi píjmu osoby do policejní cely. Rozsah pouení se liší. V nkterých policejních zaízeních je osoba pouena pouze v souladu s l. 7 odst. 1 ZP PP, tedy o režimu v cele, zejména o povinnosti slušn se chovat a dbát pokyn a píkaz služby konajících policist, a dále je upozornna na možnost použití donucovacích prostedk v pípad, že nebude dodržovat stanovený režim (osoba je tedy pouena v zásad jen o svých povinnostech). V nkterých policejních zaízeních jde rozsah pouení dále, a to až po zmínnou oficiální verzi, která obsahuje i informaci o tom, na jakou maximální možnou dobu je osoba do cely umísována, právo na zdravotní péi, právo na poskytnutí stravy a nepetržitý spánek, právo na ochranu osobnosti, právo stížnosti a povinnost podrobit se bezpenostní prohlídce, vetn popisu jejího prbhu. 69. Vzhledem k tomu, že bylo návštvami asto zjišováno, že upírání práv zadržených se nedje z vle policist, nýbrž práv kvli nevdomosti zadržených o tom, eho se mohou dožadovat, je rozsah uvedeného pouení vzhledem k možnosti vícedenního pobytu v cele nedostatený, nebo neobsahuje plný výet práv osob umísovaných do cely. Je žádoucí, aby pouení obsahovalo, krom práv na urité materiální podmínky, i práva týkající se omezení osobní svobody v obecnjší rovin, zejména právo na právní pomoc a právo informovat o své situaci tetí osobu. Argument spoívající v tom, že tyto dv práva jsou realizována píslušníky SKPV a tudíž je zbytené o nich zadrženého pouovat znovu, neobstojí. Ve tech pípadech bylo totiž zjištno, že zadrženým osobám nebylo umožnno ze strany policist, kteí tyto omezili na svobod, informovat tetí osobu, a se tak dožadovali. Jednomu zadrženému, který byl mladistvou osobou, bylo eeno, že to není možné. Druhý zadržený se dožadoval informovat o své situaci manželku, tetí zadržený své rodie, toto jim však nebylo policisty umožnno. Vzhledem k tomu, že selhal prvotní zdroj realizace práva zadrženého informovat o své situaci tetí osobu, osoba pi umísování do cely (zejména jiného útvaru) již 19

20 nemla možnost jej využít. V souvislosti s tím je teba poukázat na problematiku práv tch útvar, které osoby na svobod prvotn neomezují, pouze je hlídají a psobí jako správci cel, tedy oddlení vzesko eskortní a okresní editelství. Práv tyto útvary totiž argumentují tím, že mají povinnost osobu pouit pouze ve smyslu l. 7 odst. 1 ZP PP a že právo na právní pomoc i informování tetí osoby není v jejich kompetenci, pop. že nemohou zasahovat do trestního ízení. Z hlediska souasného stavu vnitních akt ízení je nutno k takovému argumentu pihlédnout, z hlediska uvedených zjištných píklad je však teba dodat, že takový stav není akceptovatelný a je teba jej zmnit, nebo dostaten vypracované pouení policistm naopak práci usnadní a ješt je ochrání ped pípadnými nepíjemnostmi z potencionálních stížností. 70. Právo na materiální podmínky zadrženého je v oficiálním formulái zúženo na poskytnutí stravy (každých 6 hodin), nepetržitý osmihodinový as ke spánku a provedení základní hygieny. V souvislosti se zjištními je tento rozsah nedostatený. Osoby umístné v policejních celách asto nedostávali pikrývky, plastové kelímky na vodu, runíky, papírové kapesníky nebo toaletní papír, akoliv skladové zázemí tém všech policejních útvar bylo tmito potebami vybaveno. Tyto situace však nenastávaly v dsledku vle policist, nýbrž v dsledku nevdomosti zadržených o tom, že mají na uvedené poteby nárok a mohou o n požádat píslušníky konající dozorí službu (nutno dodat, že v nkterých pípadech vedl k jednání, resp. nejednání, zadržených i strach, pop. nechtní dlat problémy ). Je tedy teba doplnit jednotný písemný formulá v uvedeném smyslu. 71. S ohledem na to, co bylo uvedeno zejména o vystavení zadrženého stresu pedevším v poátcích omezení jeho osobní svobody a také k tomu, že penzum práv a povinností zadrženého je již znan obsáhlý, je také žádoucí, aby mla osoba možnost seznámit se se svými právy a povinnostmi nejen na poátku omezení svobody, ale zejména pak ve stavu, kdy je již schopna si svá práva uvdomit a realizovat je, tedy v prbhu pobytu v policejní cele. Tento závr je podpoen i tvrzením zadržené osoby, která o pouení o právech a povinnostech nevdla, ale dle jejích slov - asi bylo nco na tom papíru. Doporuuje se tedy, aby byl formulá pouení vyvšen uvnit policejní cely tak, aby se s ním zadržený mohl podrobn seznámit kdykoliv i v prbhu jeho pobytu v ní, pop. pouení osob v kopii vydat. Závrem této problematiky je teba konstatovat, že všechna uvedená doporuení, která byla navštíveným policejním zaízením sdlena, byla pozitivn kvitována a vtšina dotených policejních zaízení pislíbila provést opatení ve smyslu uvedených doporuení. Právo informovat tetí osobu 72. Právo osoby omezené na svobod informovat o své situaci tetí osobu, a to zásadn dle svého výbru, je realizováno na nejrznjších úrovních, emuž napomáhá i nedostatená právní úprava, resp. právní vakuum. Toto právo, pestože pedstavuje jednu z nejvýznamnjších pojistek proti špatnému zacházení, je upraveno na úrovni zákona, a to ust. 14 odst. 4 ZPR, pouze pro pípad zajištní jako právního titulu omezení osobní svobody, nikoliv už pro pípady zadržení i zatení podle T. Je tedy nutné, aby bylo provedeno legislativní opatení takové úrovn, aby bylo toto právo zarueno i pro pípady zadržení a zatení jako právních titul omezení osobní svobody. 20

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy, Naízení Rady (EHS). 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci uritých sociálních právních pedpis v silniní doprav RADA EVROPSKÝCH SPOLEENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více