ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20"

Transkript

1 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem áslav Tel.+fax: Mobil: obchodní oddlení servis technické zmny vyhrazeny leden 2010

2 OBSAH: 1. Rozsah použití Technické údaje Princip innosti Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Návod na instalaci Základní údaje k instalaci Pipojení na kanalizaci Rozmry OV Hygienické požadavky Množství pivádného vzduchu a hlunost Uvedení OV do provozu Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Množství aktivaní smsi pro naokování OV Obsluha a údržba OV Závady a jejich odstraování Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Zakalená voda na odtoku Výskyt pny na hladin v aktivaci Odbr vzork a hodnocení úinnosti Opatení pro zimní provoz Udržovací režim pro rekreaní objekty Elektroinstalace Pipojení OV na el. sí Životnost výrobku Údaje o certifikaci výrobku Související dokumenty Oznaení shody CE...13 PÍLOHY PROVOZNÍHO ÁDU A NÁVODU K OBSLUZE: 1. Technologické schéma - fáze prtoná (normální) 2. Technologické schéma - fáze zptného peerpávání 3. Schéma možných závad, jejich píin a zpsoby jejich odstranní

3 1. Rozsah použití Domovní istírny TOPAS 15 a 20 jsou ureny k ištní odpadních vod (dle SN , odst. 4.1) z malých zdroj zneištní, tedy z domácností, rekreaních objekt a malých provozoven. Pi použití na jiné odpadní vody než z domácností je teba, aby odpadní vody byly istitelné biologicky (ph v rozmezí 6,5-7,8 CHSK = max.4 x BSK 5 ) a jejich množství a látkové zatížení odpovídalo výkonu istírny. 2. Technické údaje Typ OV TOPAS Poet ekvivalentních obyvatel EO Jmenovitý denní prtok Q d m 3 /den 2,25 3,0 Jmenovité organ. denní zatížení (BSK 5 ) kg/den 0,9 1,2 Píkon (230 V) W Spoteba el. energie kwh/den 2,88 3,60 GARANTOVANÉ HODNOTY ZNEIŠT NÍ NA ODTOKU OV TOPAS PARAMETR PRM R [mg/l] MAXIMUM [mg/l] BSK NL CHSK N-NH Výše uvedené hodnoty jsou dosahovány a garantovány u OV, které jsou provozovány a zatžovány v souladu s platným provozním ádem a návodem k obsluze Princip innosti istírny TOPAS byly sestaveny na základ provozních zkušeností z vtších istíren s jemnobublinnou aerací, a to jak s prtokem kontinuálním, tak s prtokem diskontinuálním. Vhodným zpsobem se oba tyto procesy sdružují do jedné istírny. Toto originální technické ešení je autorsky chránno mezinárodním patentem Pi konstruování istíren se zárove vycházelo ze zkušenosti produkce odpadních vod z jedné domácnosti, kde pítok odpadních vod je velmi nepravidelný a prakticky vtšina odpadních vod pitéká v intervalu dvakrát za den. Na pítoku je proto osazena akumulaní nádrž s egalizaní (vyrovnávací) funkcí Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Surové odpadní vody pitékají do akumulaní (vyrovnávací) nádrže (A), kde dochází k vyrovnání nepravidelnosti denního pítoku. Z této akumulaní nádrže jsou odpadní vody, již bez hrubých neistot, peerpávány vzduchovým erpadlem surové vody (2) - mamutkou (mamutka = vzduchové erpadlo do kterého je z centrálního dmychadla vhánn vzduch jenž vytlauje vodu) do aktivaní nádrže (B), kde dochází k biologickému ištní aktivovaným kalem. Sms vyištné vody a aktivovaného kalu je naerpávána mamutkou naerpávání dosazovací nádrže (12) do uklidovacího válce dosazovací nádrže (19). Kal zstává u dna dosazovací nádrže (C), odkud propadá zpt do aktivaní nádrže, vyištná voda stoupá k hladin a pepadá do odtoku z istírny. V tomto pípad se jedná o klasický kontinuální aktivaní systém s akumulaní nádrží. Odtokové potrubí zárove plní funkci bezpenostního pepadu. Pokud je nedostatený pítok splašk a hladina v akumulaní nádrži (A) dosáhne nastaveného minima (8), ídící plovák (5) pepne tícestný elektroventil tak, že se uzave pívod vzduchu do vzduchového rozvade (b) a zárove se oteve pívod vzduchu do vzduchového rozvade (a). V této fázi se provzdušuje akumulaní nádrž (A) a zárove se aktivaní nádrž (B) odkaluje mamutkou (11) do kalojemu (D), ze kterého pak pebytená voda pepadá do akumulaní nádrže (A). Po nastoupání hladiny v akumulaní nádrži až po úrove hladiny zapínací (9), tentýž ídící plovák opt pepne elektroventil a tím uvede istírnu do pvodního prtoného stavu. K nastoupání hladiny v akumulaní nádrži

4 mže dojít i pítokem splašk a tím se as i množství peerpané vyištné vody zmenší. Provoz istírny je pln automatický. Peerpáváním vyištné vody do akumulaní nádrže pes kalojem se aktivaní nádrž pravideln odkaluje, tj. istírna automaticky udržuje v aktivaní nádrži optimální množství kalu. Z hlediska úinnosti ištní istírna pracuje tak, že pi setrvalém zvýšeném pítoku splašk probíhá pouze odstraování organického zneištní v aktivaci a nitrifikace. Pi zptném peerpávání dochází pedevším k odkalování aktivaní nádrže. Pi bžném denním pítoku splašk dochází k pepnutí chodu istírny 3 5x za den a doba zptného peerpávání, které je spojené s provzdušováním akumulaní nádrže trvá cca 40 min. 23 FÁZE INNOSTI OV TOPAS Fáze prtoná - normální režim Fáze zptného peerpávání - odkalování Tícestný elektroventil smruje vzduch do vzduchového rozvade prtoná fáze Tícestný elektroventil smruje vzduch do vzduchového rozvade - fáze zptného peerpávání V chodu je - centrální dmychadlo, - mamutka surové vody (2) - provzdušování filtru hrubých neistot (3) - mamutka kalojemu - provzdušování (20) - mamutka naerpávání dosazovací nádrže (12) - a provzdušování aktivaní nádrže (13) V chodu je - centrální dmychadlo, - provzdušnní dosazovací nádrže (18) - mamutka pebyteného kalu (11) - mamutka stahování plovoucích neistot z hladiny dosazovací nádrže (17) - provzdušování akumulaní nádrže (7) 3. Návod na instalaci Osoby provádjící dodávku a montáž zaízení musí být prokazateln proškoleny z pravidel požární ochrany (v eské republice zák. NR o požární ochran. 133/1985 Sb. se zmnami a doplky provedenými zákonem NR. 425/1990 Sb., zákonem. 40/1994 Sb. a zákonem. 203/1994 Sb.), provoz zaízení bude v souladu s platnými právními pedpisy v míst instalace Základní údaje k instalaci OV TOPAS je kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko je cca 0,15m nad upraveným terénem, aby byla OV zajištna proti vniknutí dešových vod. OV je teba instalovat tak, aby maximální odchylka horní hrany nádrže od vodorovné roviny byla 10 mm. V bžných podmínkách postaí osazení OV TOPAS 15 na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. OV TOPAS 20 je nutno osazovat na podkladní betonovou desku tl. 150 mm vyztuženou KARI sítí. OV mže být v bžných podmínkách osazena pod hladinou spodní vody ve výšce max. 300 mm nad

5 základovou spárou bez obetonování. Výztuhy na vnjším plášti istírny po ádném obsypu zpsobují pitížení OV okolní zeminou ped vyplaváním. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním všech nádrží istírny istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu. V zeminách, které vyvozují zvýšený tlak na stny OV (napíklad zvodnlé zeminy), se provádí obsyp po vrstvách 0,3 m a povrch jednotlivých vrstev se prosype cementem a tím se provede stabilizace zásypu. V pípad osazení OV pod hladinou spodní vody ve výšce vtší než 300 mm nad základovou spárou, je nutné OV osadit na železobetonovou podkladní desku tl. 150 mm a souasn s napouštním všech nádrží ji obetonovat. Pi okolní teplot nižší než 5 C je teba manipulovat s OV (peprava a usazování) se zvýšenou opatrností. Pi teplot pod 5 C doporuujeme nemanipulovat s OV vbec Pipojení na kanalizaci Hloubka pítoku se pedpokládá obvykle 1,5 m nade dnem istírny, to je cca 0,7 m pod terénem. OV se dodává s pevn zabudovaným odtokem o prmru 110 mm ve výšce 1,6 m nade dnem OV. Odtok má zárove funkci bezpenostního pepadu z vyrovnávací (akumulaní) nádrže OV. Protože pítok mže být v rzné výšce, dodává se OV bez samostatné pítokové trubky, aby se usnadnilo osazení a montáž. Po osazení OV do výkopu se vyízne ve stn akumulaní nádrže otvor pro pítokové potrubí v míst a výšce, kde je zapotebí. Pro dobrou funkci OV je nezbytné, aby pítokové potrubí bylo alespo 1,1 m na dnem OV a byl tak zachován dostatený akumulaní objem a nedocházelo k astému vzdouvání vody v pítokovém potrubí. Otvor ve stn se vyízne pesn na profil kanalizaní trubky a utsní tmelem. V pípad montáže specializovanou firmou se obvykle do stny zavaí tvarovka s hrdlem a gumovým tsnním, do kterého se pak zasune pítoková trouba.tím je vtok dokonale vodotsný. Pokud je pítok níže než odtok, není to na závadu funkce OV. OV je možné prakticky libovoln pizpsobit konkrétním podmínkám osazení. Zvláštní požadavky je však teba specifikovat již pi objednávce. Vždy je nutné dodržet tyto zásady pítok musí být zaveden do akumulaní nádrže (A) dno pítokového potrubí musí být min. 1,1 m a max. 1,8 m nade dnem OV odtok mže být max. 1,6 m nade dnem OV 3.3. Rozmry OV Typ OV TOPAS Délka (vetn lišt) m 2,60 2,16 Šíka (vetn lišt) m 1,14 1,50 Výška (vetn víka) m 2,315 2,43 Hmotnost kg Hygienické požadavky OV je pln zakrytá a víko vlastní vahou dosedá na stny nádrže. Tím je znan omezen únik pach a OV mže být proto umístna v blízkosti obytných budov. Do prostoru OV se vhání z vnjšího prostedí vzduch a pedpokládá se odvtrání pítokovým kanalizaním potrubím nad stechu obytné budovy. Pokud kanalizace není odvtrána, (u starších budov nebo pi použití podtlakového ventilu v posledním podlaží domu), odvtrává se OV do odtokového potrubí nebo do okolí. Pi ádném provozu OV nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy. Jen ve výjimených pípadech, kdy jsou problémy s biologickou funkcí istírny, je nutné OV doplnit pachovým filtrem, který se umístí na víko OV. Hlunost jednotlivých dmychadel je uvedena v tabulce. Dmychadlo je pod zatepleným víkem OV a chod istírny je tedy prakticky nehluný.

6 4.1. Množství pivádného vzduchu a hlunost Typ OV TOPAS Instalované dmychadlo - Membránové LP-120H Membránové LP-150H Hlunost (meno ve vzdál. 1,0 m) db < 41 < 43 Množství pivádného vzduchu m 3 /hod. 6,8 8,1 5. Uvedení OV do provozu Pi pevozu a instalaci OV je nutno postupovat dle l návodu k obsluze v souladu s právními pedpisy platnými v míst urení pro pevoz a složení daného zaízení na místo urení Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Pi instalaci OV je nutno dodržet l z hlediska nutnosti upraveného podloží, tj. osazení na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu! U ádn osazené a obsypané OV se aktivaní nádrž napustí až po odtok vodou a akumulaní nádrž se napustí na výšku cca 1 m. Kalojem se naplní až po pepad do akumulaní nádrže. Poté je možné uvést OV do provozu. istírna nebude fungovat, pokud hladina vody v akumulaní nádrži bude výše než hladina v aktivaní nádrži. Pokud se neprovede naokování aktivaní nádrže aktivovaným kalem z jiné istírny, trvá zapracování istírny cca 1 msíc. První jemný kal vtšinou svtlé hndé barvy se objevuje po cca 10 ti dnech provozu a po této dob je již znát zlepšení kvality vody na odtoku. V dalším období pak kal v aktivaní nádrži houstne a vtšinou i tmavne až na tmav hndý odstín. Dále se zlepšuje úinnost ištní i kvalita vody na odtoku. U dobe zapracované istírny je voda na odtoku naprosto irá a bez zápachu. Po dobu prvních dvou msíc provozu OV je vhodné vyústní mamutky pebyteného kalu (11) pemístit z kalojemu (D) do akumulaní nádrže (A) a to tak, aby vyústní hadice bylo umístno výše než je výška hladiny v aktivaci (B). Po uplynutí doby cca 2 msíc, kdy je již pebytek kalu, se vyústní mamutky pebyteného kalu umístí do kalojemu a tím se kalojem uvede do provozu. 11 DETAIL: B DETAIL A Do doby než se vytvoí dostaten hustý kal v aktivaci (14-30 dn), aktivace znan pní. Dvodem je používání saponát v domácnosti. Pna postupn mizí se stoupající koncentrací kalu v aktivaní nádrži. Po dobu zapracování istírny (cca 1 msíc) je vhodné omezit používání chemikálií v domácnosti a hlavn nepoužívat myku nádobí, kde se vtšinou používají chemikálie zvyšující ph odpadní vody. Ukonení doby zapracování a správné funkce istírny se kontroluje odbrem aktivaní smsi ve fázi naplnné aktivaní nádrže. Do sklenné nádobky o objemu 0,2 až 1,0 l se nabere aktivaní sms a ponechá se v klidu asi

7 20 minut. Po této dob zstane u dna usazený aktivovaný kal a nad ním vrstva vyištné vody. Rozhraní isté vody a kalu musí být zeteln viditelné. Kal má mít objem asi 20% z objemu nápln nádobky a asi 80% bude pipadat na istou vodu. Takto zapracovaná istírna je pak již dostaten odolná vi všem chemikáliím používaným v bžném množství v domácnostech, vetn všech druh pracích prášk. V zásad platí, že do bžného prodeje se uvádjí pouze výrobky, které jsou pln biologicky degradovatelné. Pokud je kalu mén, neskonilo ješt zapracování istírny, nebo je istírna málo zatžována splašky. Pokud je kalu více, neprobíhá ádné odkalování - istírna je petžována nebo je ídící plovák (5) v akumulaní nádrži spuštn píliš nízko a nedochází k pepínání chodu istírny. K pepínání chodu istírny musí docházet min. 1 x za den. Urychlení zapracování OV se dosáhne naokováním aktivaní nádrže (B) aktivaní smsí z jiné istírny. Aktivovaný kal se nalije do aktivaní nádrže v množství - viz. tabulka v ásti 5.2. Kal je teba nalévat pes síto s otvory max. 7 7 mm, aby se zachytily hrubé neistoty, které by mohly ucpat nkteré souásti istírny. Není-li síto k disposici, nalije se kal do akumulaní nádrže (A). Pokud je kal aktivní, zapracování trvá jen nkolik dn. Nkdy se mže stát, že se dovezený kal nedokáže pizpsobit jinému složení splašk než na jakých vznikal, a pak dojde k jeho odumení a zapracování trvá delší dobu. Tento pípad se nestává asto, ale nelze ho vylouit ani pedvídat Množství aktivaní smsi pro naokování OV Typ OV TOPAS Množství aktivaní smsi litry Obsluha a údržba OV Obsluha, ištní a údržba OV se provádí dle aktuální poteby a v pípad výskytu možných závad - viz. píloha schéma možných závad, jejich píin a zpsob odstranní. Orientan lze doporuit preventivní údržbu OV dle níže uvedené tabulky v doporuených asových periodách. 1 x denn - kontrola zvukové signalizace správné funkce OV 1 x týdn - vizuální kontrola kvality vyištné vody a celkové funkce OV 1 x za 3 msíce 1 x za 6 msíc 1 x za 2 roky - vyištní stn dosazovací nádrže a odtokového potrubí - vyištní prachového filtru dmychadla - vyištní lapae vlas v aktivaní nádrži - odkalení kalojemu mamutkou (20) - odkalení kalojemu erpadlem - pokud se neodkaluje mamutkou (20) - vyištní mamutky surové vody (2) a filtru hrubých neistot (1) - vyištní kalibrovaných trysek na mamutkách na rozvadi vzduchu - vyištní mamutky naerpávání dosazovací nádrže (12) - vyištní mamutky pebyteného kalu (11) - preventivní výmna membrán membránového kompresoru (v období záruky je nutná první výmna membrán již po roce provozu) 1 x za 3 roky - vyištní akumulaní nádrže a aktivaní nádrže od mineralizovaného kalu 1 x za 10 let - provádí servisní technik - výmna provzdušovacího elementu Z hlediska údržby a servisu obecn platí, že všechny technologické souásti istírny je možné jednoduše vyjmout a vyistit mimo istírnu. Pi zptné montáži je teba dodržet pvodní umístní, propojení a polohu všech vyjmutých a ošetovaných souástí.

8 Provoz istírny je pln automatický a nevyžaduje denní obsluhu. Je teba provést obasnou kontrolu správné funkce OV vizuáln pi odkrytém víku. Obas, nebo pi odkalování, je vhodné vyistit košttem stny dosazovací nádrže od pevn pisedlého kalu. OV je vybavena samostatným kalojemem, který je teba pravideln oderpávat. Odkalení OV se provádí jednoduchým zpsobem. Na základ výpotu a podle provozních zkušeností z R je vhodné v dsledku obvykle nižšího celkového pivádného zneištní provádt odkalení v prmru 1 x za 3-6 msíc podle potu napojených osob. Pro odkalení se použije elektrické kalové erpadlo, kterým je možné oderpat celý objem kalojemu. Množství pebyteného kalu je pímo závislé na odstranném organickém zneištní a mže se u jednotlivých instalací istíren znan lišit. Pesný interval potebné periody vyvážení pebyteného kalu z kalojemu lze urit pro každou konkrétní instalaci pomocí kontroly koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci. Do odmrného válce o objemu 1000 ml (pípadn lze použít jinou sklennou i prhlednou nádobu o obdobném tvaru a objemu ml) se nabere sms vody a aktivovaného kalu z aktivaní nádrže pi její plné hladin a po minimáln 15 minutách jejího neperušovaného provzdušování. Nádobu s odebranou smsí necháme 30 minut v klidu. V prbhu této doby dochází k uklidnní smsi vody a aktivovaného kalu v nádob a k postupné sedimentaci vloek aktivovaného kalu ke dnu. Již v prbhu sedimentace by se mlo vytvoit jasné rozhraní mezi odsazeným kalem a vrstvou vyištné vody. Po 30ti minutách by ml odsazený kal zaujímat zhruba 30% z objemu odebrané smsi a zhruba 70% objemu bude pipadat na horní vrstvu vyištné vody. (To odpovídá hmotnostní koncentraci pibližn 3 g/l pi kalovém indexu 100). istírna odpadních vod TOPAS zajišuje každodenní automatické odkalování aktivaní nádrže do kalojemu. V kalojemu dochází k odsazení pebyteného kalu a k jeho postupnému zahušování až do doby dosažení maximální koncentrace a tedy vyerpání skladovací kapacity kalojemu. Poté již nedochází k odstraování pebyteného aktivovaného kalu do kalojemu, ale tento prochází kalojemem zpt do akumulaní nádrže a odtud pak dále opt do aktivaní nádrže, kde v dsledku toho zaíná stoupat provozní koncentrace aktivovaného kalu. Pokud chceme tedy zjistit pesný interval potebného vyvážení kalojemu pro konkrétní instalaci OV a její zatížení, je nutné provádt cca 1 x za 14 dní kontrolu koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci. Dokud se bude držet koncentrace pibližn na 30 % není teba OV odkalovat. Pokud dojde k dosažení koncentrace cca 50% je již vhodné systém odkalit (vyvézt kalojem), jelikož hrozí unikání vloek aktivovaného kalu do odtoku pi zvýšeném prtoku splašk. Protože pebytený kal z aktivaní nádrže je automaticky peerpáván do kalojemu, je toto jediné místo, ze kterého se kal odstrauje. Po odkalení OV je nutné dopustit kalojem istou vodou. Preventivn je teba 1 za 3 msíce proistit mamutku surové vody (2) a filtr hrubých neistot (1), který se dá jednoduše vyjmout. ištní se provádí tak, že se nejprve uvolní mamutka surové vody (2) z plastové píchytky a pívodní hadiky vzduchu a vyjme se. Pak se vyjme celá trubka DN 100 mm z istírny. Mamutka surové vody se proistí plastovou tykou umístnou v istírn a na filtru hrubých neistot se proistí vtokové otvory. Je nezbytné obrátit filtr dnem vzhru a vyklopit tak neistoty - zejména chomáe vlas, které se shromažují na dn filtru. Pi velmi tvrdé vod je teba ištní provádt astji. U dmychadla platí, že je teba jednou za 3 msíce vyistit prachový filtr. Ostatní údržba dmychadla je popsána v samostatném návodu, který je souástí expediních dokument OV. 7. Závady a jejich odstraování Vtšina technických závad ve funkci istírny se projeví zvýšením hladiny v akumulaní nádrži. Pokud hladina vody stoupne k havarijnímu plováku (6) a dojde k jeho peklopení (obvykle je nastaven na úrove bezpenostního pepadu), zapne se akustická signalizace havarijního stavu OV. Akustická signalizace je umístna na rozvodnici v istírn. Pokud se hladina v akumulaní nádrži sníží a havarijní plovák klesne, dojde následn i k vypnutí havarijní signalizace. Akustickou signalizaci je možné vypnout i run samostatným vypínaem na rozvadi v istírn, pípadn povytažením havarijního plováku. Pi poruše membrán dmychadla je aktivována vestavná pojistka, která dmychadlo odstaví z provozu. Po výmn membrán za nové je nutné pojistku deaktivovat dle návodu píslušného dmychadla. Na základ upozornní výrobce se doporuuje preventivní výmna pryžových membrán do dvanácti msíc od zapoetí záruní doby. Pehled možných technických závad, jejich urení a zpsob odstranní je zejmý ze samostatné pílohy.

9 8. Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Pi správném provozu je voda na odtoku z istírny irá, prhledná a bez zápachu. Pokud tato kritéria nejsou splnna, mže jít o následující závady Zakalená voda na odtoku V tomto pípad se jedná o vodu nedoištnou. Obvykle k tomu dochází pi zabíhání istírny než se vytvoí dostatené množství aktivovaného kalu. Toto mže trvat až 1 msíc. Dalším dvodem mže být zhoršená chemická kvalita odpadních vod, nap. snížené ph, prudký pokles teploty nebo zneištní chemické, nap. intenzivním praním silnými pracími prostedky, pípadn odpadní vodou z myky na nádobí. Tato závada se asem srovná, pokud vše po technické stránce funguje normáln. Trvale zakalený odtok je známkou látkového petížení istírny nebo nedostatku kyslíku v aktivaci, který mže být zpsoben netsností v rozvodu vzduchu nebo pílišným omezením chodu istírny regulátorem výkonu. Nedostatek vzduchu se obvykle také projeví zápachem Výskyt pny na hladin v aktivaci a) - Pna saponátová Jedná se o ídkou, ve vtšin pípad bílou pnu, kterou zpsobují detergenty v saponátech. Biologický rozklad tchto látek je pomrn rychlý. Podmínkou je dostatek biologického kalu v OV. Výskyt saponátové pny je dsledkem bu malého množství kalu, nebo extrémního množství použitých saponát. Malé množství kalu je obvykle po uvedení OV do provozu, nebo pi malém látkovém zatížení istírny bez perušování jejího chodu, kdy biologický kal má nedostatek živin a postupn mineralizuje. b) - Pna biologická Na nkterých istírnách dochází k výskytu biologických pn. Nejedná se technickou závadu istírny. Pna je zpsobena výhradn charakterem odpadních vod. Jedná se o hustou (jako šlehaka) svtle až tmav hndou pnu, která vzniká pi provzdušování aktivaní nádrže. Pna pedstavuje biologicky aktivní kal, který vodu úinn istí, má však tu špatnou vlastnost, že je lehí než voda. Princip biologického ištní aktivovaným kalem ve vznosu je založen na tom, že kal je tžší než voda a v dosazovací nádrži sedimentuje ke dnu. Pokud se rozmnoží tzv. vláknité bakterie, vytvoí se shluky (pna), které jsou naopak lehí než voda a stoupají na hladinu. Pi úniku do odtoku dojde ke zhoršení kvality vyištné vody a vážným provozním problémm. Platí zkušenost, že na nkterých istírnách se biologická pna prakticky nevyskytuje, na nkterých jen v uritých roních obdobích obvykle pi zmnách teploty ( jaro,podzim) a nkterých jsou problémy trvalejšího rázu. Pitom istírny se odsee neodlišují ani konstrukcí ani zpsobem provozování. Návod na odstraování biologické pny není nikdy jednoznaný a stoprocentn úinný. Co obvykle vláknitým bakteriím prospívá : - tuky obecn a hlavn pepálené rostlinné tuky - vysoké stáí kalu v aktivaci - aerobní prostedí s dostatkem vzduchu Je tedy teba se snažit nastavit prostedí, které vláknitým bakteriím nevyhovuje : - omezit tuky v odpadní vod - asto provádt odkalení istírny podstatn astji než je doporueno v tomto provozním ádu - zajistit astjší pepínání do zptného chodu posílením výkonu mamutky surové vody bu zvtšením trysky na mamutce nebo zvýšením pepínací hladiny ve vyrovnávací nádrži povytažením ídícího plováku. - perušením provzdušování vyrovnávací nádrže - odpojení hadice provzdušování akumulace od rozdlovae vzduchu Pokud tato opatení nejsou dostaten úinná, je možné proti biologické pn použít chemické nebo biologické prostedky. Tyto pípravky na vyžádání zašle výrobce istíren i s návode na aplikaci.

10 8.3. Odbr vzork a hodnocení úinnosti Odbr vzork vyištné vody se provádí na odtoku isté vody v prostoru istírny (viz. foto). Zásadn není teba zizovat samostatnou odbrnou šachtu za istírnou. Pod odtok vyištné vody z dosazováku do odtokového potrubí se pouze vloží nádoba sloužící k odbru vzorku. Odbr je teba provádt v dob, kdy je aktivaní nádrž naplnna a dochází k odtoku isté vody z dosazovací nádrže - ne pi snížené hladin v dosazovací nádrži. Odbr surové vody se provádí nejlépe z plastové nádoby (kbelík) o obsahu cca 10 l, který se umístí pod pítokovou rouru v akumulaní nádrži. Pitékající odpadní voda má v ase promnlivou kvalitu a pokud nejsou instalovány automatické odbráky, je toto nejvýhodnjší zpsob jak získat smíšený vzorek. Odebírat vodu z akumulaní nádrže jako vodu na vtoku do istírny je nesprávné, protože zde je sms vody surové a vody vrácené z aktivaní nádrže. istírna TOPAS má dostatenou kapacitní rezervu jak v aktivaním systému tak v objemech, aby pracovala s dostatenou úinností pi rzném stupni zatížení. Podstatná je kvalita vody na odtoku. 9. Opatení pro zimní provoz istírna je konstruovaná na oddílnou kanalizaci - pouze vody splaškové, jejichž teplota i v zimních obdobích obvykle vyhovuje provozu istírny. istírna pracuje spolehliv, pokud je teplota vody v istírn v rozmezí 5-8 C. Pi poklesu pod 5 C dochází k narušení innosti a uritou dobu trvá než se mikroorganismy pizpsobí snížené teplot vody. istírna je vybavena víkem s tepelnou izolací a je osazena celá pod zemí. Pokud venkovní teplota neklesne pod -25 C a je zajištn alespo 20% pítok splašk, nevyžaduje OV žádná zimní opatení. 10. Udržovací režim pro rekreaní objekty istírna je seízena z výroby na návrhovou kapacitu. Rozvod vzduchu z centrálního dmychadla je ízen kalibrovanými tryskami. Majitel OV má možnost si instalovat na pívodu el. energie spínací hodiny není souástí dodávky, který v nastavených intervalech perušuje pívod proudu do istírny. Doporuujeme pouze u rekreaních objekt. U rekreaních objekt s víkendovým provozem, pi nepítomnosti majitel, obvykle vyhovuje nastavit perušovaný chod tak, že po 2 hodinách klidu se uvede istírna do chodu na 30 minut. istírna pak v tomto úsporném režimu vydrží biologicky funkní i déle jak 30 dní bez pítoku splašk. Podmínkou je, že ped tímto obdobím byla v ádn zapracovaném stavu. NASTAVENÍ REGULÁTORU VÝKONU pro typ TOPAS 15 Poet pipojených osob Délka pipojení na el. sí Nastavení hodin Trvale zapnuto hodin 1,5 h zapnuto/1 h vypnuto ,5 hodiny 1 h zapnuto/1,5 h vypnuto Obdobným zpsobem se nastavuje regulátor výkonu také pro typ TOPAS 20. Uvedené hodnoty nastavení jsou pouze orientaní a mohou se mnit podle skuteného organického zneištní. V dob od 6 do 9 hod. a od 18 do 23 hod. je obvykle nutné, pi zvýšenému pítoku splašk, aby OV byla v provozu bez perušování - pozor na posunutí reálného asu spínacích hodin pi výpadku elektrického proudu.

11 Pokud není nemovitost využívána po dobu delší než 3 msíce, nap. rekreaní chaty pes zimní období, je teba snížit hladinu vody ve všech nádržích istírny cca 1 m pod úrove okolního terénu a vypnout provoz istírny. Pi optném spuštní provozu istírny je teba se pesvdit, zda všechna vzduchová erpadla (mamutky) pracují normáln a funguje provzdušování akumulaní (7) i aktivaní nádrže (13). istírna se pak ponechá cca 10 dní v provozu bez perušování chodu. Pibližn po 10-ti dnech by se mla obnovit biologická innost istírny. 11. Elektroinstalace OV TOPAS má celkové krytí IP 44 a spluje podmínky platných norem pro instalaci a provoz elektrotechnických zaízení. Veškeré el. souásti istírny jsou zapojeny v rozvadi TOPAS na adovou svorkovnici. Rozvad má krytí IP 54, je umístn v prostoru dmychadla pod hlavním víkem istírny. Propojení jednotlivých el. souástí je zejmé z piloženého elektrotechnického schéma. Osoby povené instalací zaízení musí splovat kvalifikaní požadavky pro instalaci resp. zkušební provoz zaízení. istírna obsahuje tyto elektrické souásti se samostatnými prohlášeními o shod: Typ zaízení Poet kus El. rozvodnice 230/12V (Z ) 1 Membránové dmychadlo - podle typu OV viz. návod k použití dmychadla 1 Tícestný elektroventil 1 Plovákový pepína 2 istírna se dodává propojená a odzkoušená. OV je urena pro prostedí AA3 a AA4, AD4 ve smyslu SN Pipojení OV na el. sí istírna se pipojuje samostatnou pípojkou zemním kabelem CYKY 3Jx1,5 na rozvod el. instalace v nemovitosti (230 V, 50 Hz). Kabel musí být instalován v souladu s platnými pedpisy a to pedevším SN ed.2. El. pípojka a napojení v nemovitosti není pedmtem dodávky OV a provádí se individuáln pro každou stavbu pracovníkem s píslušnou elektrotechnickou kvalifikací a následnou revizi pívodu si zajistí investor vlastními zdroji. Pívod k istírn je teba chránit proudovým chrániem s vybavovacím proudem 30 ma ve spojení s jistiem 16B 1 se zkratovou vypínací schopností 10 ka, který spluje požadavky norem pro použití jako hlavního vypínae pívodu. Kabel musí být chránn proti poškození a pokud je veden v zemi pak min. v hloubce 70 cm, zasypán jemnozrným pískem a krytý folií (ervená s výstražnými blesky). Pokud vede pod komunikací (pojízdnou auty atd.) pak 110 cm. Rezerva kabelu u místa instalace musí být min 2 metry a kabel ukonen v instalaní krabici pro použití do mokra (acidurka). Vlastní napojení OV na el. energii se provádí podle zapojovacího schématu pipojením zemního kabelu na svorkovnici el. rozvodnice istírny. Rozvodnice OV Z Vypína na rozvodnici v OV slouží pouze pro vypnutí a zapnutí dmychadla. Vypína houkaky

12 provozní ád a návod k obsluze OV TOPAS 15, 20 Proudový chráni lze považovat za hlavní vypína. V pípad zásahu do elektroinstalace OV (nap. pi oprav nebo výmn elektrických souástí) je bezpodmínen nutné vypnutí hlavního vypínae (proudového chránie) na pívodu do OV. Pipojení OV na el. sí a pípadné zásahy do el. instalace istírny smí provádt pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací. V pípad poruchy zaízení (el. rozvad) musí mít osoba provádjící opravu odbornou zpsobilost dle platných právních pedpis v míst instalace. 12. Životnost výrobku istírna je vyrobena z plastu (polypropylen) s prakticky neomezenou životností. Životnost provzdušovacího elementu je 5-10 let. Životnost membránového dmychadla je cca 10 let a membrány 2 roky. V rámci prevence se doporuuje jednou za dva roky vymnit membránu dmychadla. Životnost plovák a elekromagnet. ventilu výrobce neudává, pedpokládá se min. 5 let. Servis a náhradní díly zajistí píslušný výrobce! 13. Údaje o certifikaci výrobku Strojírenský zkušební ústav, s.p., notifikovaná osoba 1015, Hudcova 56b, Brno, eská republika vydal dne certifikát íslo: E rev.1, na základ kterého potvrzuje, že výrobek výrobce, firma TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, áslav, IO: spluje základní požadavky smrnice 89/106/EHS (naízení vlády. 190/2002 Sb.). 14. Související dokumenty S výrobkem jsou pedávány následující dokumenty: provozní ád a návod na obsluhu OV * instalaní schéma * schéma elektrického zapojení výrobku * návod na obsluhu dmychadla * prohlášení o shod * kontrolní list výrobku * záruní list Strana. /13

13 provozní ád a návod k obsluze OV TOPAS 15, Oznaení shody CE TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 EN Topas 15 Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T015 - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 97% CHSK: 94% NL: 94% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): EN Topas 20 Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T020 - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 97% CHSK: 94% NL: 94% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 0,9 kg/den 2,25 m 3 /den Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 1,2 kg/den 3,0 m 3 /den Vodotsnost (zkouška vodou): Vyhovla norm Vodotsnost (zkouška vodou): Vyhovla norm Pevnost v tlaku: Vyhovla norm Pevnost v tlaku: Vyhovla norm Trvanlivost: Vyhovla norm Trvanlivost: Vyhovla norm Strana. /13

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30, 40, 50

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30, 40, 50 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30, 40, 50 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30,40,50 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30,40,50 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 30,40,50 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001 3 Mobil: 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602 253 540 - servis e-mail:

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 75 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001 3 Mobil: 602 688 362 obchodní oddlení

Více

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO ČISTÍRNA PRO RODINNÉ DOMKY AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO CENA ČOV 37 500 Kč BRZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŢE NAINSTALOVAT ČOV V ceně není doprava, montáž a spuštění. Servis je z naší strany zajištěn. Naše

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602 253 540 - servis e-mail:

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 50 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 50 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 50 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112

Více

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY spol. s r.o. MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD DO 50 EO MČA 6 až MČA 35 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PRAHA Podkovářská 6 190 00 Praha 9 OBSAH : 1. Použití... 3 2. Technické údaje... 3 2.1 Všeobecně...3 2.2 Parametry

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

F.1.1. Technická zpráva

F.1.1. Technická zpráva F.1.1. Technická zpráva Název stavby 1. Identifikaní údaje Název stavebního objektu Projektový stupe Investor Zhotovitel stavby : : Únšov kanalizace a OV : SO 01. Kanalizace, stoky A, B : DSP : Obec Únšov

Více

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod Energetické systémy budov I 1 Decentrální čištění odpadních vod -domovní čistírna odpadních vod několik variant lišící se technologicky, ale

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s MHGQtPWêGHQQtPSURYR]QtPUHåLPHPLQGLYLGXiOQQDVWDYLWHOQêP YþHWQWtLQGLYLGXiOQtFK-KRGLQRYêFKUHåLP$FKODGtFtIXQNFH REV22 6t"RYQH]iYLVOêUHJXOiWRUSRNRMRYpWHSORW\s

Více

F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ A ÚZEMNÍ ÍZENÍ PROJEKT VEEJNÉHO OSVTLENÍ Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor : --- Vypracoval : Rozšíení VO v

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Koncentrace kalu. Návrhové zatížení

Koncentrace kalu. Návrhové zatížení Provozní řád - návod k obsluze ČOV Aquatec - typ AT (AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Provozní řád pro domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Aquatec řady AT je vypracovaný

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

Regulaní servopohon pro otopná tlesa

Regulaní servopohon pro otopná tlesa 2 700 Regulaní servopohon pro otopná tlesa SSA955 Bezdrátov ízený servopohon pro termostatické ventily Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK AKTUALIZACE 10/08 C.I.C. Jan Hebec, s.r.o. http://www.cic.cz - 2 - Obsah: 1. Technický popis 2. Provozní

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému! Prvky digitálního

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA

ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA Technická zpráva Akce : ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA eský Krumlov SO3 TOALETY Objekt : Místo : Zdravotní instalace eský Krumlov Objednatel : Msto eský Krumlov, nám. Svornosti 1 eský Krumlov 381

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

TOPAS. Biologické domovní čistírny odpadních vod. Certifikace ISO 9001: 2001 CE Certifikát Patentově chráněné řešení - Patent č.

TOPAS. Biologické domovní čistírny odpadních vod. Certifikace ISO 9001: 2001 CE Certifikát Patentově chráněné řešení - Patent č. TOPAS Biologické domovní čistírny odpadních vod Certifikace ISO 9001: 2001 CE Certifikát Patentově chráněné řešení - Patent č. 282 411 Biologické domovní čistírny odpadních vod Domovní čistírny odpadních

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB Hasiská 2643, 756 61 Rožnov pod Radh. tel.: +420 571 843 162, +420 571 845 338, fax.: +420 571 842 616 e-mail : firma@cressto.cz http://www.cressto.cz TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB NÁVOD PRO OBSLUHU, MONTÁŽ

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Pedmt magisterského studia: Manipulace s materiálem Název technické dokumentace (protokolu): Projekt manipulace s materiálem Název zadání: Manipulace s materiálem ve stíhárn plech, v lisovn a v pidružených

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis pístroje 4.1 Pezkoušení bezpenostních brzd 5.1 Bezpenostní pokyny 5.2 Odstavení s nákladem nebo bez nákladu 5.3 Jízda na rovné ploše 5.4 Nakládání

Více

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

PÍLOHA C ROK VYDÁNÍ ÍSLO NORMY. NÁZEV NORMY SN EN ISO 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem

PÍLOHA C ROK VYDÁNÍ ÍSLO NORMY. NÁZEV NORMY SN EN ISO 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem PÍLOHA C!""!#$%&'()*+ ),)-%.(/0)12!""3 ÍSLO NORMY ROK VYDÁNÍ DATUM ZRUŠE NÍ NÁZEV NORMY 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem 3740 SN ISO 3744

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.1) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod ACO Clara 2-5 Home (platný od 1. 2. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Obsah Kapitola Strana 1 1.1

Více

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 7. 3. 2014 Tel.: 548 428

Více

Specifikace vybavení Umístní Vıstup na v Název vybavení Jednohákovı ebøík s Hmotnost: Kusy: 2 titanovım hákem 8,7Kg Specifikace SO 1 Rozmry (d* *v) viz ní e Popis zaízení Hákovı ebík se pou ívá pi disciplín

Více

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci VODOHOSPODÁSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnov, Antonína Dvoáka 287, IO 46295934, DI CZ49295934 zastoupené editelkou VHS Turnov paní Marcelou ervovou, jako zadavatel, vyhlašuje poptávkové ízení na podání

Více

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p PRAKA CTD 1365 B1 D V I C4 A G C1 C2 B2 B3 C3 H p A VOLI PROGRAM A TEPLOTY Tento ovládací voli umožuje výbr program požadovaného zpsobu praní. Za tímto úelem je teba pootoit knoflíkem do polohy (lze jej

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

geotextilie (zajistí objednatel)

geotextilie (zajistí objednatel) PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Popis zařízení Biologický zemní filtr slouží k doc ište ní splaškových odpadních vod z rodinných domku c i rekreac ních objektu

Více

Základní možnosti usazení ČOV BIO CLEANER BC 4 150 firmy ENVI-PUR s. r. o.

Základní možnosti usazení ČOV BIO CLEANER BC 4 150 firmy ENVI-PUR s. r. o. Základní možnosti usazení ČOV BIO CLEANER BC 4 150 firmy ENVI-PUR s. r. o. Zpracovali: Ing. Milan Svoboda Ing. Jaromír Matoušek Libor Vnouček Ing. Miroslav Smola OBSAH BC 4 15... 2 Umístění do terénu...

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAV DUBEN 2001 Dl Hlubina, koksovna a vysoké

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.jsp.cz JSP Měření a regulace

www.jsp.cz JSP Měření a regulace Návod k obsluze GCO 100 1.1 POUŽITÍ GCO100... 1 1.2 BEZPENOSTNÍ POKYNY... 2 1.3 POKYNY K PROVOZU A ÚDRŽB:... 2 1.4 UPOZORNNÍ K LIKVIDACI... 2 2.1 ZOBRAZOVACÍ PRVKY... 2 2.2 OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.3 PIPOJENÍ...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více