ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20"

Transkript

1 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem áslav Tel.+fax: Mobil: obchodní oddlení servis technické zmny vyhrazeny leden 2010

2 OBSAH: 1. Rozsah použití Technické údaje Princip innosti Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Návod na instalaci Základní údaje k instalaci Pipojení na kanalizaci Rozmry OV Hygienické požadavky Množství pivádného vzduchu a hlunost Uvedení OV do provozu Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Množství aktivaní smsi pro naokování OV Obsluha a údržba OV Závady a jejich odstraování Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Zakalená voda na odtoku Výskyt pny na hladin v aktivaci Odbr vzork a hodnocení úinnosti Opatení pro zimní provoz Udržovací režim pro rekreaní objekty Elektroinstalace Pipojení OV na el. sí Životnost výrobku Údaje o certifikaci výrobku Související dokumenty Oznaení shody CE...13 PÍLOHY PROVOZNÍHO ÁDU A NÁVODU K OBSLUZE: 1. Technologické schéma - fáze prtoná (normální) 2. Technologické schéma - fáze zptného peerpávání 3. Schéma možných závad, jejich píin a zpsoby jejich odstranní

3 1. Rozsah použití Domovní istírny TOPAS 15 a 20 jsou ureny k ištní odpadních vod (dle SN , odst. 4.1) z malých zdroj zneištní, tedy z domácností, rekreaních objekt a malých provozoven. Pi použití na jiné odpadní vody než z domácností je teba, aby odpadní vody byly istitelné biologicky (ph v rozmezí 6,5-7,8 CHSK = max.4 x BSK 5 ) a jejich množství a látkové zatížení odpovídalo výkonu istírny. 2. Technické údaje Typ OV TOPAS Poet ekvivalentních obyvatel EO Jmenovitý denní prtok Q d m 3 /den 2,25 3,0 Jmenovité organ. denní zatížení (BSK 5 ) kg/den 0,9 1,2 Píkon (230 V) W Spoteba el. energie kwh/den 2,88 3,60 GARANTOVANÉ HODNOTY ZNEIŠT NÍ NA ODTOKU OV TOPAS PARAMETR PRM R [mg/l] MAXIMUM [mg/l] BSK NL CHSK N-NH Výše uvedené hodnoty jsou dosahovány a garantovány u OV, které jsou provozovány a zatžovány v souladu s platným provozním ádem a návodem k obsluze Princip innosti istírny TOPAS byly sestaveny na základ provozních zkušeností z vtších istíren s jemnobublinnou aerací, a to jak s prtokem kontinuálním, tak s prtokem diskontinuálním. Vhodným zpsobem se oba tyto procesy sdružují do jedné istírny. Toto originální technické ešení je autorsky chránno mezinárodním patentem Pi konstruování istíren se zárove vycházelo ze zkušenosti produkce odpadních vod z jedné domácnosti, kde pítok odpadních vod je velmi nepravidelný a prakticky vtšina odpadních vod pitéká v intervalu dvakrát za den. Na pítoku je proto osazena akumulaní nádrž s egalizaní (vyrovnávací) funkcí Technologický postup ištní - (viz. píloha. 1 a 2 - technologické schéma) Surové odpadní vody pitékají do akumulaní (vyrovnávací) nádrže (A), kde dochází k vyrovnání nepravidelnosti denního pítoku. Z této akumulaní nádrže jsou odpadní vody, již bez hrubých neistot, peerpávány vzduchovým erpadlem surové vody (2) - mamutkou (mamutka = vzduchové erpadlo do kterého je z centrálního dmychadla vhánn vzduch jenž vytlauje vodu) do aktivaní nádrže (B), kde dochází k biologickému ištní aktivovaným kalem. Sms vyištné vody a aktivovaného kalu je naerpávána mamutkou naerpávání dosazovací nádrže (12) do uklidovacího válce dosazovací nádrže (19). Kal zstává u dna dosazovací nádrže (C), odkud propadá zpt do aktivaní nádrže, vyištná voda stoupá k hladin a pepadá do odtoku z istírny. V tomto pípad se jedná o klasický kontinuální aktivaní systém s akumulaní nádrží. Odtokové potrubí zárove plní funkci bezpenostního pepadu. Pokud je nedostatený pítok splašk a hladina v akumulaní nádrži (A) dosáhne nastaveného minima (8), ídící plovák (5) pepne tícestný elektroventil tak, že se uzave pívod vzduchu do vzduchového rozvade (b) a zárove se oteve pívod vzduchu do vzduchového rozvade (a). V této fázi se provzdušuje akumulaní nádrž (A) a zárove se aktivaní nádrž (B) odkaluje mamutkou (11) do kalojemu (D), ze kterého pak pebytená voda pepadá do akumulaní nádrže (A). Po nastoupání hladiny v akumulaní nádrži až po úrove hladiny zapínací (9), tentýž ídící plovák opt pepne elektroventil a tím uvede istírnu do pvodního prtoného stavu. K nastoupání hladiny v akumulaní nádrži

4 mže dojít i pítokem splašk a tím se as i množství peerpané vyištné vody zmenší. Provoz istírny je pln automatický. Peerpáváním vyištné vody do akumulaní nádrže pes kalojem se aktivaní nádrž pravideln odkaluje, tj. istírna automaticky udržuje v aktivaní nádrži optimální množství kalu. Z hlediska úinnosti ištní istírna pracuje tak, že pi setrvalém zvýšeném pítoku splašk probíhá pouze odstraování organického zneištní v aktivaci a nitrifikace. Pi zptném peerpávání dochází pedevším k odkalování aktivaní nádrže. Pi bžném denním pítoku splašk dochází k pepnutí chodu istírny 3 5x za den a doba zptného peerpávání, které je spojené s provzdušováním akumulaní nádrže trvá cca 40 min. 23 FÁZE INNOSTI OV TOPAS Fáze prtoná - normální režim Fáze zptného peerpávání - odkalování Tícestný elektroventil smruje vzduch do vzduchového rozvade prtoná fáze Tícestný elektroventil smruje vzduch do vzduchového rozvade - fáze zptného peerpávání V chodu je - centrální dmychadlo, - mamutka surové vody (2) - provzdušování filtru hrubých neistot (3) - mamutka kalojemu - provzdušování (20) - mamutka naerpávání dosazovací nádrže (12) - a provzdušování aktivaní nádrže (13) V chodu je - centrální dmychadlo, - provzdušnní dosazovací nádrže (18) - mamutka pebyteného kalu (11) - mamutka stahování plovoucích neistot z hladiny dosazovací nádrže (17) - provzdušování akumulaní nádrže (7) 3. Návod na instalaci Osoby provádjící dodávku a montáž zaízení musí být prokazateln proškoleny z pravidel požární ochrany (v eské republice zák. NR o požární ochran. 133/1985 Sb. se zmnami a doplky provedenými zákonem NR. 425/1990 Sb., zákonem. 40/1994 Sb. a zákonem. 203/1994 Sb.), provoz zaízení bude v souladu s platnými právními pedpisy v míst instalace Základní údaje k instalaci OV TOPAS je kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko je cca 0,15m nad upraveným terénem, aby byla OV zajištna proti vniknutí dešových vod. OV je teba instalovat tak, aby maximální odchylka horní hrany nádrže od vodorovné roviny byla 10 mm. V bžných podmínkách postaí osazení OV TOPAS 15 na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. OV TOPAS 20 je nutno osazovat na podkladní betonovou desku tl. 150 mm vyztuženou KARI sítí. OV mže být v bžných podmínkách osazena pod hladinou spodní vody ve výšce max. 300 mm nad

5 základovou spárou bez obetonování. Výztuhy na vnjším plášti istírny po ádném obsypu zpsobují pitížení OV okolní zeminou ped vyplaváním. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním všech nádrží istírny istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu. V zeminách, které vyvozují zvýšený tlak na stny OV (napíklad zvodnlé zeminy), se provádí obsyp po vrstvách 0,3 m a povrch jednotlivých vrstev se prosype cementem a tím se provede stabilizace zásypu. V pípad osazení OV pod hladinou spodní vody ve výšce vtší než 300 mm nad základovou spárou, je nutné OV osadit na železobetonovou podkladní desku tl. 150 mm a souasn s napouštním všech nádrží ji obetonovat. Pi okolní teplot nižší než 5 C je teba manipulovat s OV (peprava a usazování) se zvýšenou opatrností. Pi teplot pod 5 C doporuujeme nemanipulovat s OV vbec Pipojení na kanalizaci Hloubka pítoku se pedpokládá obvykle 1,5 m nade dnem istírny, to je cca 0,7 m pod terénem. OV se dodává s pevn zabudovaným odtokem o prmru 110 mm ve výšce 1,6 m nade dnem OV. Odtok má zárove funkci bezpenostního pepadu z vyrovnávací (akumulaní) nádrže OV. Protože pítok mže být v rzné výšce, dodává se OV bez samostatné pítokové trubky, aby se usnadnilo osazení a montáž. Po osazení OV do výkopu se vyízne ve stn akumulaní nádrže otvor pro pítokové potrubí v míst a výšce, kde je zapotebí. Pro dobrou funkci OV je nezbytné, aby pítokové potrubí bylo alespo 1,1 m na dnem OV a byl tak zachován dostatený akumulaní objem a nedocházelo k astému vzdouvání vody v pítokovém potrubí. Otvor ve stn se vyízne pesn na profil kanalizaní trubky a utsní tmelem. V pípad montáže specializovanou firmou se obvykle do stny zavaí tvarovka s hrdlem a gumovým tsnním, do kterého se pak zasune pítoková trouba.tím je vtok dokonale vodotsný. Pokud je pítok níže než odtok, není to na závadu funkce OV. OV je možné prakticky libovoln pizpsobit konkrétním podmínkám osazení. Zvláštní požadavky je však teba specifikovat již pi objednávce. Vždy je nutné dodržet tyto zásady pítok musí být zaveden do akumulaní nádrže (A) dno pítokového potrubí musí být min. 1,1 m a max. 1,8 m nade dnem OV odtok mže být max. 1,6 m nade dnem OV 3.3. Rozmry OV Typ OV TOPAS Délka (vetn lišt) m 2,60 2,16 Šíka (vetn lišt) m 1,14 1,50 Výška (vetn víka) m 2,315 2,43 Hmotnost kg Hygienické požadavky OV je pln zakrytá a víko vlastní vahou dosedá na stny nádrže. Tím je znan omezen únik pach a OV mže být proto umístna v blízkosti obytných budov. Do prostoru OV se vhání z vnjšího prostedí vzduch a pedpokládá se odvtrání pítokovým kanalizaním potrubím nad stechu obytné budovy. Pokud kanalizace není odvtrána, (u starších budov nebo pi použití podtlakového ventilu v posledním podlaží domu), odvtrává se OV do odtokového potrubí nebo do okolí. Pi ádném provozu OV nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy. Jen ve výjimených pípadech, kdy jsou problémy s biologickou funkcí istírny, je nutné OV doplnit pachovým filtrem, který se umístí na víko OV. Hlunost jednotlivých dmychadel je uvedena v tabulce. Dmychadlo je pod zatepleným víkem OV a chod istírny je tedy prakticky nehluný.

6 4.1. Množství pivádného vzduchu a hlunost Typ OV TOPAS Instalované dmychadlo - Membránové LP-120H Membránové LP-150H Hlunost (meno ve vzdál. 1,0 m) db < 41 < 43 Množství pivádného vzduchu m 3 /hod. 6,8 8,1 5. Uvedení OV do provozu Pi pevozu a instalaci OV je nutno postupovat dle l návodu k obsluze v souladu s právními pedpisy platnými v míst urení pro pevoz a složení daného zaízení na místo urení Zásady pro správné osazení, spuštní a zapracování OV Pi instalaci OV je nutno dodržet l z hlediska nutnosti upraveného podloží, tj. osazení na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypání pvodní zeminou bez hrubších kamen. Obsypávání OV musí probíhat souasn s napouštním istou vodou z dvodu vyrovnání vnitních a vnjších tlak vody a obsypu! U ádn osazené a obsypané OV se aktivaní nádrž napustí až po odtok vodou a akumulaní nádrž se napustí na výšku cca 1 m. Kalojem se naplní až po pepad do akumulaní nádrže. Poté je možné uvést OV do provozu. istírna nebude fungovat, pokud hladina vody v akumulaní nádrži bude výše než hladina v aktivaní nádrži. Pokud se neprovede naokování aktivaní nádrže aktivovaným kalem z jiné istírny, trvá zapracování istírny cca 1 msíc. První jemný kal vtšinou svtlé hndé barvy se objevuje po cca 10 ti dnech provozu a po této dob je již znát zlepšení kvality vody na odtoku. V dalším období pak kal v aktivaní nádrži houstne a vtšinou i tmavne až na tmav hndý odstín. Dále se zlepšuje úinnost ištní i kvalita vody na odtoku. U dobe zapracované istírny je voda na odtoku naprosto irá a bez zápachu. Po dobu prvních dvou msíc provozu OV je vhodné vyústní mamutky pebyteného kalu (11) pemístit z kalojemu (D) do akumulaní nádrže (A) a to tak, aby vyústní hadice bylo umístno výše než je výška hladiny v aktivaci (B). Po uplynutí doby cca 2 msíc, kdy je již pebytek kalu, se vyústní mamutky pebyteného kalu umístí do kalojemu a tím se kalojem uvede do provozu. 11 DETAIL: B DETAIL A Do doby než se vytvoí dostaten hustý kal v aktivaci (14-30 dn), aktivace znan pní. Dvodem je používání saponát v domácnosti. Pna postupn mizí se stoupající koncentrací kalu v aktivaní nádrži. Po dobu zapracování istírny (cca 1 msíc) je vhodné omezit používání chemikálií v domácnosti a hlavn nepoužívat myku nádobí, kde se vtšinou používají chemikálie zvyšující ph odpadní vody. Ukonení doby zapracování a správné funkce istírny se kontroluje odbrem aktivaní smsi ve fázi naplnné aktivaní nádrže. Do sklenné nádobky o objemu 0,2 až 1,0 l se nabere aktivaní sms a ponechá se v klidu asi

7 20 minut. Po této dob zstane u dna usazený aktivovaný kal a nad ním vrstva vyištné vody. Rozhraní isté vody a kalu musí být zeteln viditelné. Kal má mít objem asi 20% z objemu nápln nádobky a asi 80% bude pipadat na istou vodu. Takto zapracovaná istírna je pak již dostaten odolná vi všem chemikáliím používaným v bžném množství v domácnostech, vetn všech druh pracích prášk. V zásad platí, že do bžného prodeje se uvádjí pouze výrobky, které jsou pln biologicky degradovatelné. Pokud je kalu mén, neskonilo ješt zapracování istírny, nebo je istírna málo zatžována splašky. Pokud je kalu více, neprobíhá ádné odkalování - istírna je petžována nebo je ídící plovák (5) v akumulaní nádrži spuštn píliš nízko a nedochází k pepínání chodu istírny. K pepínání chodu istírny musí docházet min. 1 x za den. Urychlení zapracování OV se dosáhne naokováním aktivaní nádrže (B) aktivaní smsí z jiné istírny. Aktivovaný kal se nalije do aktivaní nádrže v množství - viz. tabulka v ásti 5.2. Kal je teba nalévat pes síto s otvory max. 7 7 mm, aby se zachytily hrubé neistoty, které by mohly ucpat nkteré souásti istírny. Není-li síto k disposici, nalije se kal do akumulaní nádrže (A). Pokud je kal aktivní, zapracování trvá jen nkolik dn. Nkdy se mže stát, že se dovezený kal nedokáže pizpsobit jinému složení splašk než na jakých vznikal, a pak dojde k jeho odumení a zapracování trvá delší dobu. Tento pípad se nestává asto, ale nelze ho vylouit ani pedvídat Množství aktivaní smsi pro naokování OV Typ OV TOPAS Množství aktivaní smsi litry Obsluha a údržba OV Obsluha, ištní a údržba OV se provádí dle aktuální poteby a v pípad výskytu možných závad - viz. píloha schéma možných závad, jejich píin a zpsob odstranní. Orientan lze doporuit preventivní údržbu OV dle níže uvedené tabulky v doporuených asových periodách. 1 x denn - kontrola zvukové signalizace správné funkce OV 1 x týdn - vizuální kontrola kvality vyištné vody a celkové funkce OV 1 x za 3 msíce 1 x za 6 msíc 1 x za 2 roky - vyištní stn dosazovací nádrže a odtokového potrubí - vyištní prachového filtru dmychadla - vyištní lapae vlas v aktivaní nádrži - odkalení kalojemu mamutkou (20) - odkalení kalojemu erpadlem - pokud se neodkaluje mamutkou (20) - vyištní mamutky surové vody (2) a filtru hrubých neistot (1) - vyištní kalibrovaných trysek na mamutkách na rozvadi vzduchu - vyištní mamutky naerpávání dosazovací nádrže (12) - vyištní mamutky pebyteného kalu (11) - preventivní výmna membrán membránového kompresoru (v období záruky je nutná první výmna membrán již po roce provozu) 1 x za 3 roky - vyištní akumulaní nádrže a aktivaní nádrže od mineralizovaného kalu 1 x za 10 let - provádí servisní technik - výmna provzdušovacího elementu Z hlediska údržby a servisu obecn platí, že všechny technologické souásti istírny je možné jednoduše vyjmout a vyistit mimo istírnu. Pi zptné montáži je teba dodržet pvodní umístní, propojení a polohu všech vyjmutých a ošetovaných souástí.

8 Provoz istírny je pln automatický a nevyžaduje denní obsluhu. Je teba provést obasnou kontrolu správné funkce OV vizuáln pi odkrytém víku. Obas, nebo pi odkalování, je vhodné vyistit košttem stny dosazovací nádrže od pevn pisedlého kalu. OV je vybavena samostatným kalojemem, který je teba pravideln oderpávat. Odkalení OV se provádí jednoduchým zpsobem. Na základ výpotu a podle provozních zkušeností z R je vhodné v dsledku obvykle nižšího celkového pivádného zneištní provádt odkalení v prmru 1 x za 3-6 msíc podle potu napojených osob. Pro odkalení se použije elektrické kalové erpadlo, kterým je možné oderpat celý objem kalojemu. Množství pebyteného kalu je pímo závislé na odstranném organickém zneištní a mže se u jednotlivých instalací istíren znan lišit. Pesný interval potebné periody vyvážení pebyteného kalu z kalojemu lze urit pro každou konkrétní instalaci pomocí kontroly koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci. Do odmrného válce o objemu 1000 ml (pípadn lze použít jinou sklennou i prhlednou nádobu o obdobném tvaru a objemu ml) se nabere sms vody a aktivovaného kalu z aktivaní nádrže pi její plné hladin a po minimáln 15 minutách jejího neperušovaného provzdušování. Nádobu s odebranou smsí necháme 30 minut v klidu. V prbhu této doby dochází k uklidnní smsi vody a aktivovaného kalu v nádob a k postupné sedimentaci vloek aktivovaného kalu ke dnu. Již v prbhu sedimentace by se mlo vytvoit jasné rozhraní mezi odsazeným kalem a vrstvou vyištné vody. Po 30ti minutách by ml odsazený kal zaujímat zhruba 30% z objemu odebrané smsi a zhruba 70% objemu bude pipadat na horní vrstvu vyištné vody. (To odpovídá hmotnostní koncentraci pibližn 3 g/l pi kalovém indexu 100). istírna odpadních vod TOPAS zajišuje každodenní automatické odkalování aktivaní nádrže do kalojemu. V kalojemu dochází k odsazení pebyteného kalu a k jeho postupnému zahušování až do doby dosažení maximální koncentrace a tedy vyerpání skladovací kapacity kalojemu. Poté již nedochází k odstraování pebyteného aktivovaného kalu do kalojemu, ale tento prochází kalojemem zpt do akumulaní nádrže a odtud pak dále opt do aktivaní nádrže, kde v dsledku toho zaíná stoupat provozní koncentrace aktivovaného kalu. Pokud chceme tedy zjistit pesný interval potebného vyvážení kalojemu pro konkrétní instalaci OV a její zatížení, je nutné provádt cca 1 x za 14 dní kontrolu koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci. Dokud se bude držet koncentrace pibližn na 30 % není teba OV odkalovat. Pokud dojde k dosažení koncentrace cca 50% je již vhodné systém odkalit (vyvézt kalojem), jelikož hrozí unikání vloek aktivovaného kalu do odtoku pi zvýšeném prtoku splašk. Protože pebytený kal z aktivaní nádrže je automaticky peerpáván do kalojemu, je toto jediné místo, ze kterého se kal odstrauje. Po odkalení OV je nutné dopustit kalojem istou vodou. Preventivn je teba 1 za 3 msíce proistit mamutku surové vody (2) a filtr hrubých neistot (1), který se dá jednoduše vyjmout. ištní se provádí tak, že se nejprve uvolní mamutka surové vody (2) z plastové píchytky a pívodní hadiky vzduchu a vyjme se. Pak se vyjme celá trubka DN 100 mm z istírny. Mamutka surové vody se proistí plastovou tykou umístnou v istírn a na filtru hrubých neistot se proistí vtokové otvory. Je nezbytné obrátit filtr dnem vzhru a vyklopit tak neistoty - zejména chomáe vlas, které se shromažují na dn filtru. Pi velmi tvrdé vod je teba ištní provádt astji. U dmychadla platí, že je teba jednou za 3 msíce vyistit prachový filtr. Ostatní údržba dmychadla je popsána v samostatném návodu, který je souástí expediních dokument OV. 7. Závady a jejich odstraování Vtšina technických závad ve funkci istírny se projeví zvýšením hladiny v akumulaní nádrži. Pokud hladina vody stoupne k havarijnímu plováku (6) a dojde k jeho peklopení (obvykle je nastaven na úrove bezpenostního pepadu), zapne se akustická signalizace havarijního stavu OV. Akustická signalizace je umístna na rozvodnici v istírn. Pokud se hladina v akumulaní nádrži sníží a havarijní plovák klesne, dojde následn i k vypnutí havarijní signalizace. Akustickou signalizaci je možné vypnout i run samostatným vypínaem na rozvadi v istírn, pípadn povytažením havarijního plováku. Pi poruše membrán dmychadla je aktivována vestavná pojistka, která dmychadlo odstaví z provozu. Po výmn membrán za nové je nutné pojistku deaktivovat dle návodu píslušného dmychadla. Na základ upozornní výrobce se doporuuje preventivní výmna pryžových membrán do dvanácti msíc od zapoetí záruní doby. Pehled možných technických závad, jejich urení a zpsob odstranní je zejmý ze samostatné pílohy.

9 8. Posuzování funkce istírny podle kvality vody na odtoku Pi správném provozu je voda na odtoku z istírny irá, prhledná a bez zápachu. Pokud tato kritéria nejsou splnna, mže jít o následující závady Zakalená voda na odtoku V tomto pípad se jedná o vodu nedoištnou. Obvykle k tomu dochází pi zabíhání istírny než se vytvoí dostatené množství aktivovaného kalu. Toto mže trvat až 1 msíc. Dalším dvodem mže být zhoršená chemická kvalita odpadních vod, nap. snížené ph, prudký pokles teploty nebo zneištní chemické, nap. intenzivním praním silnými pracími prostedky, pípadn odpadní vodou z myky na nádobí. Tato závada se asem srovná, pokud vše po technické stránce funguje normáln. Trvale zakalený odtok je známkou látkového petížení istírny nebo nedostatku kyslíku v aktivaci, který mže být zpsoben netsností v rozvodu vzduchu nebo pílišným omezením chodu istírny regulátorem výkonu. Nedostatek vzduchu se obvykle také projeví zápachem Výskyt pny na hladin v aktivaci a) - Pna saponátová Jedná se o ídkou, ve vtšin pípad bílou pnu, kterou zpsobují detergenty v saponátech. Biologický rozklad tchto látek je pomrn rychlý. Podmínkou je dostatek biologického kalu v OV. Výskyt saponátové pny je dsledkem bu malého množství kalu, nebo extrémního množství použitých saponát. Malé množství kalu je obvykle po uvedení OV do provozu, nebo pi malém látkovém zatížení istírny bez perušování jejího chodu, kdy biologický kal má nedostatek živin a postupn mineralizuje. b) - Pna biologická Na nkterých istírnách dochází k výskytu biologických pn. Nejedná se technickou závadu istírny. Pna je zpsobena výhradn charakterem odpadních vod. Jedná se o hustou (jako šlehaka) svtle až tmav hndou pnu, která vzniká pi provzdušování aktivaní nádrže. Pna pedstavuje biologicky aktivní kal, který vodu úinn istí, má však tu špatnou vlastnost, že je lehí než voda. Princip biologického ištní aktivovaným kalem ve vznosu je založen na tom, že kal je tžší než voda a v dosazovací nádrži sedimentuje ke dnu. Pokud se rozmnoží tzv. vláknité bakterie, vytvoí se shluky (pna), které jsou naopak lehí než voda a stoupají na hladinu. Pi úniku do odtoku dojde ke zhoršení kvality vyištné vody a vážným provozním problémm. Platí zkušenost, že na nkterých istírnách se biologická pna prakticky nevyskytuje, na nkterých jen v uritých roních obdobích obvykle pi zmnách teploty ( jaro,podzim) a nkterých jsou problémy trvalejšího rázu. Pitom istírny se odsee neodlišují ani konstrukcí ani zpsobem provozování. Návod na odstraování biologické pny není nikdy jednoznaný a stoprocentn úinný. Co obvykle vláknitým bakteriím prospívá : - tuky obecn a hlavn pepálené rostlinné tuky - vysoké stáí kalu v aktivaci - aerobní prostedí s dostatkem vzduchu Je tedy teba se snažit nastavit prostedí, které vláknitým bakteriím nevyhovuje : - omezit tuky v odpadní vod - asto provádt odkalení istírny podstatn astji než je doporueno v tomto provozním ádu - zajistit astjší pepínání do zptného chodu posílením výkonu mamutky surové vody bu zvtšením trysky na mamutce nebo zvýšením pepínací hladiny ve vyrovnávací nádrži povytažením ídícího plováku. - perušením provzdušování vyrovnávací nádrže - odpojení hadice provzdušování akumulace od rozdlovae vzduchu Pokud tato opatení nejsou dostaten úinná, je možné proti biologické pn použít chemické nebo biologické prostedky. Tyto pípravky na vyžádání zašle výrobce istíren i s návode na aplikaci.

10 8.3. Odbr vzork a hodnocení úinnosti Odbr vzork vyištné vody se provádí na odtoku isté vody v prostoru istírny (viz. foto). Zásadn není teba zizovat samostatnou odbrnou šachtu za istírnou. Pod odtok vyištné vody z dosazováku do odtokového potrubí se pouze vloží nádoba sloužící k odbru vzorku. Odbr je teba provádt v dob, kdy je aktivaní nádrž naplnna a dochází k odtoku isté vody z dosazovací nádrže - ne pi snížené hladin v dosazovací nádrži. Odbr surové vody se provádí nejlépe z plastové nádoby (kbelík) o obsahu cca 10 l, který se umístí pod pítokovou rouru v akumulaní nádrži. Pitékající odpadní voda má v ase promnlivou kvalitu a pokud nejsou instalovány automatické odbráky, je toto nejvýhodnjší zpsob jak získat smíšený vzorek. Odebírat vodu z akumulaní nádrže jako vodu na vtoku do istírny je nesprávné, protože zde je sms vody surové a vody vrácené z aktivaní nádrže. istírna TOPAS má dostatenou kapacitní rezervu jak v aktivaním systému tak v objemech, aby pracovala s dostatenou úinností pi rzném stupni zatížení. Podstatná je kvalita vody na odtoku. 9. Opatení pro zimní provoz istírna je konstruovaná na oddílnou kanalizaci - pouze vody splaškové, jejichž teplota i v zimních obdobích obvykle vyhovuje provozu istírny. istírna pracuje spolehliv, pokud je teplota vody v istírn v rozmezí 5-8 C. Pi poklesu pod 5 C dochází k narušení innosti a uritou dobu trvá než se mikroorganismy pizpsobí snížené teplot vody. istírna je vybavena víkem s tepelnou izolací a je osazena celá pod zemí. Pokud venkovní teplota neklesne pod -25 C a je zajištn alespo 20% pítok splašk, nevyžaduje OV žádná zimní opatení. 10. Udržovací režim pro rekreaní objekty istírna je seízena z výroby na návrhovou kapacitu. Rozvod vzduchu z centrálního dmychadla je ízen kalibrovanými tryskami. Majitel OV má možnost si instalovat na pívodu el. energie spínací hodiny není souástí dodávky, který v nastavených intervalech perušuje pívod proudu do istírny. Doporuujeme pouze u rekreaních objekt. U rekreaních objekt s víkendovým provozem, pi nepítomnosti majitel, obvykle vyhovuje nastavit perušovaný chod tak, že po 2 hodinách klidu se uvede istírna do chodu na 30 minut. istírna pak v tomto úsporném režimu vydrží biologicky funkní i déle jak 30 dní bez pítoku splašk. Podmínkou je, že ped tímto obdobím byla v ádn zapracovaném stavu. NASTAVENÍ REGULÁTORU VÝKONU pro typ TOPAS 15 Poet pipojených osob Délka pipojení na el. sí Nastavení hodin Trvale zapnuto hodin 1,5 h zapnuto/1 h vypnuto ,5 hodiny 1 h zapnuto/1,5 h vypnuto Obdobným zpsobem se nastavuje regulátor výkonu také pro typ TOPAS 20. Uvedené hodnoty nastavení jsou pouze orientaní a mohou se mnit podle skuteného organického zneištní. V dob od 6 do 9 hod. a od 18 do 23 hod. je obvykle nutné, pi zvýšenému pítoku splašk, aby OV byla v provozu bez perušování - pozor na posunutí reálného asu spínacích hodin pi výpadku elektrického proudu.

11 Pokud není nemovitost využívána po dobu delší než 3 msíce, nap. rekreaní chaty pes zimní období, je teba snížit hladinu vody ve všech nádržích istírny cca 1 m pod úrove okolního terénu a vypnout provoz istírny. Pi optném spuštní provozu istírny je teba se pesvdit, zda všechna vzduchová erpadla (mamutky) pracují normáln a funguje provzdušování akumulaní (7) i aktivaní nádrže (13). istírna se pak ponechá cca 10 dní v provozu bez perušování chodu. Pibližn po 10-ti dnech by se mla obnovit biologická innost istírny. 11. Elektroinstalace OV TOPAS má celkové krytí IP 44 a spluje podmínky platných norem pro instalaci a provoz elektrotechnických zaízení. Veškeré el. souásti istírny jsou zapojeny v rozvadi TOPAS na adovou svorkovnici. Rozvad má krytí IP 54, je umístn v prostoru dmychadla pod hlavním víkem istírny. Propojení jednotlivých el. souástí je zejmé z piloženého elektrotechnického schéma. Osoby povené instalací zaízení musí splovat kvalifikaní požadavky pro instalaci resp. zkušební provoz zaízení. istírna obsahuje tyto elektrické souásti se samostatnými prohlášeními o shod: Typ zaízení Poet kus El. rozvodnice 230/12V (Z ) 1 Membránové dmychadlo - podle typu OV viz. návod k použití dmychadla 1 Tícestný elektroventil 1 Plovákový pepína 2 istírna se dodává propojená a odzkoušená. OV je urena pro prostedí AA3 a AA4, AD4 ve smyslu SN Pipojení OV na el. sí istírna se pipojuje samostatnou pípojkou zemním kabelem CYKY 3Jx1,5 na rozvod el. instalace v nemovitosti (230 V, 50 Hz). Kabel musí být instalován v souladu s platnými pedpisy a to pedevším SN ed.2. El. pípojka a napojení v nemovitosti není pedmtem dodávky OV a provádí se individuáln pro každou stavbu pracovníkem s píslušnou elektrotechnickou kvalifikací a následnou revizi pívodu si zajistí investor vlastními zdroji. Pívod k istírn je teba chránit proudovým chrániem s vybavovacím proudem 30 ma ve spojení s jistiem 16B 1 se zkratovou vypínací schopností 10 ka, který spluje požadavky norem pro použití jako hlavního vypínae pívodu. Kabel musí být chránn proti poškození a pokud je veden v zemi pak min. v hloubce 70 cm, zasypán jemnozrným pískem a krytý folií (ervená s výstražnými blesky). Pokud vede pod komunikací (pojízdnou auty atd.) pak 110 cm. Rezerva kabelu u místa instalace musí být min 2 metry a kabel ukonen v instalaní krabici pro použití do mokra (acidurka). Vlastní napojení OV na el. energii se provádí podle zapojovacího schématu pipojením zemního kabelu na svorkovnici el. rozvodnice istírny. Rozvodnice OV Z Vypína na rozvodnici v OV slouží pouze pro vypnutí a zapnutí dmychadla. Vypína houkaky

12 provozní ád a návod k obsluze OV TOPAS 15, 20 Proudový chráni lze považovat za hlavní vypína. V pípad zásahu do elektroinstalace OV (nap. pi oprav nebo výmn elektrických souástí) je bezpodmínen nutné vypnutí hlavního vypínae (proudového chránie) na pívodu do OV. Pipojení OV na el. sí a pípadné zásahy do el. instalace istírny smí provádt pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací. V pípad poruchy zaízení (el. rozvad) musí mít osoba provádjící opravu odbornou zpsobilost dle platných právních pedpis v míst instalace. 12. Životnost výrobku istírna je vyrobena z plastu (polypropylen) s prakticky neomezenou životností. Životnost provzdušovacího elementu je 5-10 let. Životnost membránového dmychadla je cca 10 let a membrány 2 roky. V rámci prevence se doporuuje jednou za dva roky vymnit membránu dmychadla. Životnost plovák a elekromagnet. ventilu výrobce neudává, pedpokládá se min. 5 let. Servis a náhradní díly zajistí píslušný výrobce! 13. Údaje o certifikaci výrobku Strojírenský zkušební ústav, s.p., notifikovaná osoba 1015, Hudcova 56b, Brno, eská republika vydal dne certifikát íslo: E rev.1, na základ kterého potvrzuje, že výrobek výrobce, firma TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, áslav, IO: spluje základní požadavky smrnice 89/106/EHS (naízení vlády. 190/2002 Sb.). 14. Související dokumenty S výrobkem jsou pedávány následující dokumenty: provozní ád a návod na obsluhu OV * instalaní schéma * schéma elektrického zapojení výrobku * návod na obsluhu dmychadla * prohlášení o shod * kontrolní list výrobku * záruní list Strana. /13

13 provozní ád a návod k obsluze OV TOPAS 15, Oznaení shody CE TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 TopolWater, s.r.o Nad Rezkovcem 1 114, áslav 09 EN Topas 15 Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T015 - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 97% CHSK: 94% NL: 94% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): EN Topas 20 Balená domovní istírna odpadních vod pro ištní splaškových (domovních) odpadních vod - Referenní kód (íslo) výrobku: T020 - Materiál: Polypropylen Úinnost ištní: Stupe výkonnosti (úinnosti) ištní pi zkouškou zjištném organickém denním zatížení BSK 5 = 0,4 kg/den BSK 5: 97% CHSK: 94% NL: 94% Kapacita ištní (jmenovitá hodnota): Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 0,9 kg/den 2,25 m 3 /den Jmenovité organické denní zatížení (BSK 5 ) jmenovitý denní prtok Qd 1,2 kg/den 3,0 m 3 /den Vodotsnost (zkouška vodou): Vyhovla norm Vodotsnost (zkouška vodou): Vyhovla norm Pevnost v tlaku: Vyhovla norm Pevnost v tlaku: Vyhovla norm Trvanlivost: Vyhovla norm Trvanlivost: Vyhovla norm Strana. /13

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více