MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení z 85. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zbezpečení přeložky vodního díl vyvolné investiční výstvbou městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, ul. 28. říjn 1235/169, jko vlstníkem vodovodu, jejímž předmětem je relizce přeložek vodovodního řdu vyvolné stvbou Odknlizování místních částí Vlčovice Mniší dle podmínek vlstník vodovodu v rozshu vyznčeném v situci přiložené ke smlouvě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí Registrci kce Rozhodnutí o poskytnutí dotce jeho nedílnou součást Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotce pro projekt Vznik sociálně terpeutických dílen v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání přijetí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje pro rok 2018 v rámci dotčního progrmu Podpor dobrovolných ktivit v oblsti udržitelného rozvoje místní Agendy 21 (ÚPŘ/01/2018) n relizci projektu Podpor ktivit ke zdrvé udržitelné Kopřivnici 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, jko poskytovtelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.3 přijetí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje pro rok 2018 v rámci dotčního progrmu Podpor vzdělávání pordenství v oblsti životního prostředí (ŽPZ/03/2018) n relizci projektu Třídím dobře, třídím rád! MĚSTO KOPŘIVNICE

2 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, jko poskytovtelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.5 rozpočtové optření č. 15/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru rozvoje měst předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl vodovod č. 2342/D/NJ/2018 vyvolné příprvou investiční kce Revitlizce centr měst Kopřivnice - projektová dokumentce II městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, PSČ , IČ jko vlstníkem vodního díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl knlizce č. 2343/D/NJ/2018 vyvolné příprvou investiční kce Revitlizce centr měst Kopřivnice - projektová dokumentce II městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, PSČ , IČ jko vlstníkem vodního díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody č. 1066/PR/NJ/2017c o úprvě vodního díl z důvodu činnosti umístění stvby do ochrnného pásm vodního díl při relizci stvby Revitlizce centr měst Kopřivnice - projektová dokumentce II městem Kopřivnice jko investorem stvby Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 1235/169, jko vlstníkem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Smlouvy č. 1065/PR/NJ/2017 o zbezpečení přeložky vodního díl vyvolné investiční výstvbou, relizcí stvby Revitlizce centr měst Kopřivnice - projektová dokumentce II 2 / 11

3 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko investorem stvby Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 1235/169, jko vlstníkem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou STK KOPR s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 221/20h, IČ jko budoucí strnou oprávněnou, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku p.č. 1698/5 v ktstrálním území Kopřivnice plynovodní přípojkou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pní Brboru Klábovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m 2, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do nájemce bytu <nonymizováno> pn Adm Alfőldy, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do nájemce bytu <nonymizováno> Armádu spásy v České republice, z.s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to n zákldě výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Brborou Klábovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Admem Alfőldy, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3 / 11

4 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s o u h l s í s podnájmem bytu podle bodu 1.3 tohoto usnesení, jehož nájemcem je Armád spásy v České republice, z.s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, to n dobu z podmínek sjednných Smlouvou o spolupráci uzvřenou dne v rámci progrmu Sociální bydlení v Kopřivnici - Prevence bezdomovectví Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Ing. Libor Luzr ze dne o povolení podnájmu bytu, jehož je nájemcem, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s o u h l s í s podnájmem bytu <nonymizováno>, jehož nájemcem je Ing. Libor Luzr, <nonymizováno> Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst prodt nemovité věci pozemek prcelní číslo 2298, zstvěná ploch nádvoří o výměře 101 m 2, jehož součástí je stvb č. p. 1015, rodinný dům, pozemek prcelní číslo 2299, zhrd o výměře 648 m 2, vše v ktstrálním území Kopřivnice, obci Kopřivnice, to formou obálkové metody s podmínkou minimální nbídkové ceny ve výši Kč, kdy kritériem bude nejvyšší nbídková cen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 547/66 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Jiřím Pochylou, <nonymizováno> jko kupujícím, jejímž předmětem je prodej nově odděleného pozemku prc. č. 1058/2 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 16m 2 v ktstrálním území Kopřivnice, který byl oddělen n zákldě geometrického plánu č /2017, 4 / 11

5 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit zveřejnění záměru měst bezúpltně převést nemovité věci v ktstrálním území Kopřivnice, to - pozemek prcelní číslo 508/6, zstvěná ploch nádvoří, jehož součástí je stvb č. p. 317, stvb občnského vybvení, - pozemek prcelní číslo 511, osttní ploch/jiná ploch, - pozemek prcelní číslo 508/17, osttní ploch/neplodná půd o výměře 3496 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2016 z pozemku prcelní číslo 508/2, - pozemek prcelní číslo 105/15, osttní ploch/silnice o výměře 21 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2016 z pozemku prcelní číslo 105/13, - pozemek prcelní číslo 517/10, osttní ploch/sportoviště rekreční ploch o výměře 769 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2016 z pozemku prcelní číslo 517/1, - trfostnici, která je součástí pozemku prcelní číslo 517/10, - pozemek prcelní číslo 517/1, osttní ploch/sportoviště rekreční ploch o výměře 372 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2016 z pozemku prcelní číslo 517/1, - pozemek prcelní číslo 517/4, zstvěná ploch nádvoří, jehož součástí je stvb č. p. 390, stvb technického vybvení, - pozemek prcelní číslo 516/1, osttní ploch/jiná ploch o výměře 240 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2016 z pozemku prcelní číslo 516/1, - pozemek prcelní číslo 522/5, osttní ploch/zeleň o výměře 125 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2016 z pozemku prcelní číslo 522/1, - pozemek prcelní číslo 526/2, zhrd o výměře 182 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2016 z pozemku prcelní číslo 526, do vlstnictví Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, PSČ , IČ , z účelem relizce projektu Vznik pobytové sociální služby pro seniory, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o umístění zřízení (bezúpltné) městem Kopřivnice jko poskytovtelem Správou železniční doprvní cesty, státní orgnizcí, se sídlem v Prze 1, Novém Městě, Dlážděná 1003/7, PSČ , IČ jko uživtelem, jejímž předmětem je souhls poskytovtele s umístěním provozováním zřízení uživtele Rozhls pro cestující Kopřivnice - zstávk n zstávkovém přístřešku, který je součástí pozemku prc. č. 1085/16 v k. ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků č / 11

6 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou Státním pozemkovým úřdem, se sídlem v Prze 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11, , IČ jko převodcem, jejímž předmětem je bezúpltný převod pozemků prc. č. 822/16, prc. č. 835/75 prc. č. 835/76 v ktstrálním území Vlčovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o nájem nebytových prostor podnou dne společností Refindo, s. r. o., ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e Refindo, s. r. o., se sídlem v Prze 3 - Žižkov, Husitská 107/3, IČ , nájemcem místnosti č o výměře 34,27 m 2 umístěné v 9.NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 967,19 Kč/m 2 /rok, tj ,60 Kč ročně, to n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od , to z účelem provozování knceláře společnosti v souldu s výpisem z obchodního rejstříku, z podmínky složení jistoty ve výši šestinásobku měsíčního nájemného Rd měst po projednání v souldu s ustnoveními článku III., odst Smlouvy o dílo v souldu s ustnovením 222, odst. 4 zákon č. 134/2016 Sb. v pltném znění uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne městem Kopřivnice jko objedntelem společností Beskydská stvební.s., se sídlem v Třinci, ul. Frýdecká 225, , IČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn rozshu, ceny termínu dokončení díl - Celková rekonstrukce objektu vily v prku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o průběhu jednání ve věci tenisového reálu, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh č. 1, č. 2, č. 3 č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí návrh Koncepce podpory sportu měst Kopřivnice do roku 2022 Plán rozvoje sportu měst Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 6 / 11

7 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření Smlouvy o spolupráci městem Kopřivnice městem Bánovce nd Bebrvou (Slovenská republik), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 č. 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit ukončení oficiální prtnerské spolupráce městy Kopřivnice Congleton (Velká Británie) zložené Dohodou o prtnerství, podepsnou dne n zákldě usnesení č. 190 přijtém n 17. zsedání Městského zstupitelstv konném dne Rd měst po projednání Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Zákldní škole Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Mteřských škol Kopřivnice, okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce o poskytnutí finnčního příspěvku n zjištění oslv 50 let výročí zložení MŠ Zd. Burin Jeřbink, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. rozpočtové optření č. 16/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru školství, kultury sportu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhlášení ředitelského voln ve dnech 30. dubn květn 2018 v zákldních školách zřízených městem Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání výjimku dle čl. 7. odst. 10 vnitroorgnizční směrnice č. 13/2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Zprávu o provedení výsledku inventrizce mjetku závzků měst Kopřivnice k , 7 / 11

8 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1-3 podkldového mteriálu 2. u k l á d á splnění úkolů stnovených n jednání ústřední inventrizční komise dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Občnským sdružením při Dětském centru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Smetnov 1122, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč účelově určené n úhrdu provozních neinvestičních nákldů projektu Specilizovná doprv - Chceme jezdit do své školy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 použití znku log zdrvého měst Kopřivnice pro Občnské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, jko příjemce dotce ze sociální oblsti pro rok uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Společností JINAK, o.p.s., se sídlem v Brnticích, Brntice 220, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Podpor smosttného bydlení JINAK ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.4 uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Sjednocenou orgnizcí nevidomých slbozrkých České republiky, zpsný spolek, se sídlem v Prze 1 Nové Město, Krkovská 1695/21, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Sociálně ktivizční služby pro seniory osoby se zdrvotním postižením, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.5 uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Domovem Příbor, příspěvková orgnizce, se sídlem v Příboře, Msrykov 542, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Domov Příbor 8 / 11

9 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č příspěvková orgnizce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.6 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Domovem Duh, příspěvková orgnizce, se sídlem v Novém Jičíně, Hřbitovní 1128/41, IČ jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Střediskem rné péče SPRP, pobočk Ostrv, se sídlem v Ostrvě, Hvlíčkovo nábřeží 2728/38, IČ jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu, Chritou Frenštát pod Rdhoštěm, se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Dolní 504, IČ jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši ,- Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Domovem Hortenzie, příspěvková orgnizce, se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Z Střelnicí 1568, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Domov Hortenzie, příspěvková orgnizce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu Máš čs?, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Mniší 150, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Nízkoprhové denní centrum Rcek, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu Slezskou dikonií, církevní právnickou osobou, se sídlem v Českém Těšíně, N Nivách 259/7, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n: ) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdrvotním postižením ve výši Kč, b) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby KARMEL Tichá, denní stcionář ve výši Kč, c) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení ve výši Kč, d) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby RÚT Nový Jičín, sociální rehbilitce ve výši Kč, 9 / 11

10 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č e) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby EDEN Nový Jičín, denní stcionář ve výši Kč, f) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Pordn rné péče MATANA ve výši Kč, g) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby EFFATHA Nový Jičín, sociálně terpeutické dílny ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu Společností Renrkon, o.p.s., se sídlem v Ostrvě, Mriánskohorská 1328/29, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Terénní progrm n Novojičínsku, vč. provozu pordenského míst ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu Chritou Kopřivnice, účelovým zřízením římskoktolické církve, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163/12, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Chritní pečovtelská služb Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového mteriálu Centrem pro zdrvotně postižené Morvskoslezského krje o.p.s., se sídlem v Ostrvě, Bieblov 2922/3, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n: ) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Občnská pordn Nový Jičín, kontktní místo Kopřivnice ve výši Kč, b) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Osobní sistence Novojičínsko ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 podkldového mteriálu Armádou spásy v České republice, z.s., se sídlem v Prze 5, Petržílkov 2565/23, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n: ) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Armád spásy, Domov Přístv Ostrv - Kunčičky ve výši Kč, b) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Armád spásy, Nízkoprhové zřízení pro děti mládež Kmrád ve výši Kč c) úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Armád spásy, Prevence bezdomovectví Kopřivnice ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 podkldového mteriálu Domovem NNovo, příspěvková orgnizce, se sídlem ve Studénce, Poštovní 912, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotce ve výši Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů poskytování sociální služby Chráněné bydlení Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 10 / 11

11 85. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č dílčí řešení neoprávněného odkládání odpdů kolem kontejnerů n sběr odpdů u domu č. p. 1151, Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání rozpočtové optření č. 14/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru životního prostředí předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2. poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ve výši ,- Kč pro ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem v Brtošovicích č.p. 146, IČ , n podporu provozu Záchrnné stnice živočichů v Brtošovicích s uzntelností nákldů od uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem v Brtošovicích, Brtošovice č.p. 146, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n podporu provozu Záchrnné stnice živočichů v Brtošovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí Zprávu o bezpečnostní situci n území působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice v roce 2017, srovnání s předchozími léty, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Kopřivnice z rok 2017, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o. po projednání prodej technologie Juniper EX F z mjetku společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 s účinností od 1. květn 2018 změny v oblsti personální politiky společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný v. r. Mgr. Lumír Pospěch v. r. strost místostrost 11 / 11