MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu ověřovtelů zápisu pn MVDr. Robert Lkomého pn Ing. Jiřího Sumbl o ověření zápisu z 22. zsedání zstupitelstv měst ze dne s c h v l u j e ověřovtelé zápisu pro 23. zsedání zstupitelstv měst ze dne pn Ing. Miroslv Kopečného pn Miln Kpicu Zstupitelstvo měst po projednání 1. bere n vědomí 1.1 informci o dokončení Komplexní doprvní studie měst Kopřivnice fy UDIMO s. r.o., Ostrv, včetně hlukové imisní studie 1.2 zprcovtelem dokumentce nvržená prioritní optření v oblsti doprvy, eliminující krizová míst rozvojové potřeby ve městě Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím uprvené přílohy č. 30 podkldového mteriálu 1.3 informci o průběhu veřejného projednání připomínkového řízení 1.4 stnovisk zprcovtele dokumentce k připomínkám podnětům veřejnosti k nvrhovným optřením ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. ukládá rdě měst vyhodnotit návrhová prioritní optření zprcovtele Komplexní doprvní studie, uváděné v příloze č. 30 podkldového mteriálu, ve vzthu ke strtegickým dokumentům měst. T: Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e Akční plán rozvoje měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. MĚSTO KOPŘIVNICE

2 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e nbytí pozemků drem do vlstnictví měst Kopřivnice jko nbyvtel z vlstnictví ČR Ministerstv školství, mládeže tělovýchovy, se sídlem Krmelitská 529/7, Prh 1, Mlá strn, , IČ jko převodce předmětem je drování pozemků v ktstrálním území Kopřivnice: p.č.155/2 77 m² zstvěná ploch nádvoří p.č.156/2 98 m² zstvěná ploch nádvoří p.č m² zstvěná ploch nádvoří p.č.156/ m² osttní ploch - sportoviště rekreční ploch p.č.156/4 740 m² osttní ploch - sportoviště rekreční ploch p.č.160/1 384 m² osttní ploch - zeleň p.č.161/ m² osttní ploch - zeleň p.č.161/5 36 m² osttní ploch - zeleň Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící AXIMA MORAVA s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Kdláčkov 894, IČ , společnost zpsán v obchodním rejstříku vedeným Krjským soudem v Ostrvě, oddíl C vložk 19965, společnost zstoupen jedntelem Ing. Milnem Holáškem jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 419/27 trvlý trvní porost o výměře 2087 m² v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou, který byl oddělen n zákldě geometrického plánu č /2007 dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě kupní městem Kopřivnice jko budoucí prodávjící společností Optim spol. s r.o., se sídlem v Prze 1, Rytířská 400/22, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl C, vložk 89059, zstoupenou Ing. Evou Strndovou jko budoucí kupující, jejímž předmětem je prodej pozemků: - prc. č. 1276/18 osttní ploch, jiná ploch o výměře 42 m 2 v k.ú. Kopřivnice, který vznikl n zákldě geometrického plánu č / prc. č. 1285/41 osttní ploch, jiná ploch o výměře 168 m 2 v k. ú. Kopřivnice, který vznikl n zákldě geometrického plánu č /2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o bezúpltném převodu nemovitostí 2 / 9

3 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , z kterou jedná Ing. Krol Siwek, ředitel Územního prcoviště Ostrv jko dárce, jejímž předmětem je převod pozemku prc. č.104/1 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko směňující ČSAD Ostrv,.s., se sídlem v Ostrvě - Morvská Ostrv, Vítkovická 3083/1, IČ: , zpsná v obchodním rejstříku vedeném u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl B, vložk 366 jko směňující, jejímž předmětem je směn pozemků prc. č. 1633/1 díl d o výměře 4 m 2 díl o o výměře 3 m 2 osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 1638/1 díl p o výměře 19 m 2 díl n o výměře 105 m 2 osttní ploch, osttní komunikce, 1634/1 díl x o výměře 42 m 2, díl w o výměře 51 m 2 díl u o výměře 98 m 2 osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 1623/2 b o výměře 11 m 2 zstvěná ploch, prc. č. 1633/5 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 1 m /2 díl j o výměře 101 m 2 osttní ploch, jiná ploch v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání n e s c h v l u j e prodej pozemků částí pozemků p.č. 3364/24, 3355/24, 3355/25 v k.ú. Kopřivnice Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e v souldu s ustnovením 71 odst. 4 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pltném znění, pušální částku pro poskytování náhrdy ušlého výdělku neuvolněným členům Zstupitelstv měst Kopřivnice, kteří nejsou v prcovním poměru či jiném obdobném poměru, ve výši Kč 210/hod Zstupitelstvo měst po projednání s t n o v í v souldu s 77 odst. 2 s 84 odst. 2 písm. n) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v pltném znění, s nřízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách z výkon funkce členům zstupitelstev, ve znění pozdějších předpisů v souldu s usnesením Zstupitelstv měst Kopřivnice ZM č. 385 ze dne , odměnu neuvolněnému členu zstupitelstv měst Tomáši Hrnčárkovi ode dne ve výši Kč 870/měsíc Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e 3 / 9

4 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , nově pojmenovt ulici Horečkov v rozshu návrhu předloženého prostřednictvím grfické přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e pořízení změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice z vlstního podnětu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání v o l í n funkci přísedících u Okresního soudu v Novém Jičíně osoby uvedené v příloze č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí rezignci pní Blnky Pigerové z funkce členky Kontrolního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. v o l í n uvolněné místo člen Kontrolního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice pn Aloise Jnk, bytem Pod Zhrdmi 1295, Kopřivnice Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce obecně prospěšnou společností SALUS, se sídlem v Kopřivnici, Tyršov 1015, IČ , zstoupenou pí Alenou Pohořelskou - ředitelkou, jko příjemce dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- n částečnou úhrdu neinvestičních provozních nákldů, spojených s provozem projektu Domov SALUS ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce obecně prospěšnou společností RENARKON, se sídlem v Ostrvě, Mriánskohorská 1328/29, IČ , zstoupenou Mgr. Mrtinem Chovncem - ředitelem, jko příjemce dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n zdrvotní mteriál mzdové nákldy v rámci projektu Terénní progrm v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce Chritou Kopřivnice, účelovým zřízením římskoktolické církve, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou p. Miloslvem Leškem - ředitelem jko příjemce dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n neinvestiční nákldy 4 / 9

5 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , k zjištění projektu Chritní ošetřovtelská pečovtelská služb Kopřivnice (mzdové věcné výdje), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce občnským sdružením Centrum pro zdrvotně postižené Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě, Bieblov 3, IČ , zstoupeným Ing. Liborem Shenkem - ředitelem jko příjemce dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n částečnou úhrdu provozních neinvestičních nákldů energie, mteriálové mzdové nákldy včetně odvodů n zdrvotní sociální pojištění pořízení drobného hmotného mjetku v rámci projektu Občnská pordn Nový Jičín, kontktní místo Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Dnielem Dokulilem jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Mrcelem Vojtou jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání b e r e n vědomí přehled výjimek udělených z rok 2009 n zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 823 včetně zstvěného pozemku prcelního čísl 443 v ktstrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice městem Kopřivnice jko prodávjící Bytovým družstvem Zdeňk Burin 823, se sídlem v Kopřivnici, Zdeňk Burin 5 / 9

6 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , 823, IČ jko kupující ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p včetně zstvěného pozemku prcelního čísl 729 v ktstrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice městem Kopřivnice jko prodávjící Bytovým družstvem Frncouzská 1016, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1016, IČ jko kupující ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p včetně zstvěného pozemku prcelního čísl 728 v ktstrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice městem Kopřivnice jko prodávjící Bytovým družstvem Frncouzská 1017, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1017, IČ jko kupující ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 uzvření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p včetně zstvěného pozemku prcelního čísl 727 v ktstrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice městem Kopřivnice jko prodávjící Bytovým družstvem Frncouzská 1018, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1018, IČ jko kupující ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 uzvření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p včetně zstvěného pozemku prcelního čísl 738 v ktstrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice městem Kopřivnice jko prodávjící Bytovým družstvem Kdláčkov 1026, se sídlem v Kopřivnici, Kdláčkov 1026, IČ jko kupující ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst 6 / 9

7 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , městem Kopřivnice jko poskytovtel Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ , zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Ing. Lumírem Kválkem, ředitelem společnosti jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n zbezpečení provozu činnosti muzejních expozic měst Kopřivnice v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. z r u š u j e bod 1.2 v usnesení č. 449 přijtém n 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel 1.1 Tenisovým klubem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Tenisový reál, Dolní ul., IČ: , zstoupeným Krlem Fojtíkem Miroslvem Brtoňem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost, trdiční kci energie n sportovištích v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 FBC Vikings Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 1096, IČ: , zstoupeným pnem Mrkem Jehlárem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené činnost v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 FC Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Komenského 830, IČ: , zstoupeným Zdeňkem Kurečkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost oslvy 90. let zložení klubu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 Figure Skting Club Kopřivnice, o. s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ: , zstoupeným Ing. Dušnem Kubátkem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost trdiční kce v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 Hockey clubem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, zstoupeným Mgr. Lumírem Pospěchem Liborem Poláškem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost 7 / 9

8 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , trdiční kce v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 Klubem házené Kopřivnice,o. s., se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ: , zstoupeným Rudolfem Jroněm Miroslvem Brtoněm jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, trdiční kce extrligu v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7 Sportovní klub Kopřivnice, o. s., se sídlem v Kopřivnici, Krytý bzén Husov 1340/9, IČ: , zstoupeným René Lkomým jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost trdiční kce v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8 Klubem volejblu Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Nám. T. G. Msryk 540, IČ: , zstoupeným pnem Jindřichem Tndlerem Ing. Mojmírem Neuschlem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost trdiční kci v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 1.9 TJ Sprtk Lubin se sídlem v Kopřivnici - Lubin, Lubin 182, IČ: zstoupenou Jiřím Štěpánem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost trdiční kce v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu 1.10 Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, IČ , zstoupenou Mgr. Lumírem Pospěchem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n trdiční kci v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu 1.11 FC Vlčovice Mniší, o. s., se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, IČ: , zstoupeným Ing. Romnem Gjduškem Ing. Vojtěchem Jlůvkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n činnost v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu 1.12 Sdružením přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kulturní dům, IČ: , zstoupeno Ing. Dgmr Krestovou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n činnost v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového mteriálu 1.13 ASK Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ: , zstoupenou pnem Evženem Knězkem Milnem Okřesíkem, jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost trdiční kce v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 podkldového mteriálu 1.14 Domem dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 1077, IČ: , zstoupeným Mgr. Evou Müllerovou ředitelkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n úhrdu nákldů (ubytování, strvování, progrm, mteriál, tlumočník, 8 / 9

9 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , doprovod) spojených s pobytem osob z prtnerského měst Trppes (Frncie) v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 podkldového mteriálu 1.15 Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ: , zstoupenou Mgr. Jiřím Novákem - ředitelem jko příjemce, jejímž předmětem je úhrd nákldů n využití nebytových prostor teplo, elektrická energie, vodné, stočné, Internet osttní režijní nákldy pobočky n ul. Husov 1302 v Kopřivnici v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí Informce o činnosti Školského výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice z II. pololetí roku 2009 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e Plán práce Školského výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice n rok 2010 Ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání b e r e n vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice z II. pololetí roku 2009 Ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání b e r e n vědomí zprávu o činnosti Finnčního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice z II. pololetí roku 2009 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Ing. Josef Jlůvk strost Vldislv Kryške místostrost 9 / 9

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení. konaného dne

Usnesení. konaného dne , 50 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn Miln Kpicy Mgr. Zdeňk Krjčír o ověření zápisu z 2. zsedání zstupitelstv měst ze dne 07. 12. 2006 2. schvluje ověřovtelé

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 86543/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 11-42 Usnesení 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

- 0984/RMOb-Pro/1418/91

- 0984/RMOb-Pro/1418/91 91. schůze rdy městského obvodu konné dne 08.10.2018 čís. 0972/RMOb-Pro/1418/91-0984/RMOb-Pro/1418/91 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5899/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1133-1178 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8637/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2970-3018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 94. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&63528/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 976-1060 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 27. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 58125/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 805-897 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 27. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.11.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zastupitelstva obce Lovčice. Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva obce 1 občan

Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zastupitelstva obce Lovčice. Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva obce 1 občan Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 26. 7. 2017 od 18,00 hodin Místo konání: společenská místnost KTZ, Lovčice, č. p. 85 Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1007-1042 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 23.02.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 6. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. červn 2010 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

Usnesení 30. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 30. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1301 - Rd měst po projednání 1. s t n o v u j e celkový přepočtený počet změstnnců v prcovním poměru n 191 nd tento počet umožňuje tjemníkovi MÚ uzvírt prcovní

Více

Usnesení 22. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 22. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 22. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1020 - Rd měst po projednání rozpočtové optření knceláře tjemník MÚ k rozpočtu měst n rok 2007 1021 - Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o zbezpečení

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52642/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3018-3072 Usnesení z 93. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více