MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 86543/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu ověřovtelů zápisu pní Mgr. Dgmr Jnčálkové pn Ing. Filip Grygrčík o ověření zápisu z 1. Ustbujícího zsedání zstupitelstv měst ze dne s c h v l u j e ověřovtele zápisu z 2. zsedání zstupitelstv měst ze dne Mgr. Jnu Feilhuerovou Ing. Ldislv Stehlík. 12- Zstupitelstvo měst po projednání v y d á v á Jedncí řád Zstupitelstv měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 13- Zstupitelstvo měst po projednání s věřuje v souldu s ustnovením 104 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dlouhodobě uvolněným členům zstupitelstv měst n jednotlivých úsecích smosprávné gendy měst úkoly, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 14- Zstupitelstvo měst po projednání p o věřuje v souldu s ustnovením 3 odst. 1 zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, řízením Městské policie Kopřivnice pn Bc. Adm Hnuse 1. místostrostu měst. 15- Zstupitelstvo měst po projednání 1. zřizuje v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. l) 117 odst. 2 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), 1.1 Kontrolní výbor Zstupitelstv měst Kopřivnice v počtu 11-ti členů 1.2 Finnční výbor Zstupitelstv měst Kopřivnice v počtu 11-ti členů 2. b e r e n vědomí 2.1 Společný návrh opozičních zstupitelů n předsednictví členství ve výborech zstupitelstv měst ze dne , MĚSTO KOPŘIVNICE

2 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 písemnost č.j /2018 ze dne ve věci návrhu zstupitelů pn Krl Kuboše pn Dušn Krompolce n zřízení dlších výborů zstupitelstv měst, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. n e zřizuje 3.1 Výbor sociální zdrvotní péče 3.2 Výbor pro územní plán, rozvoj, urbnistiku rchitekturu měst 3.3 Výbor pro školství, kulturu sport 3.4 Výbor mjetkoprávní 3.5 Výbor pro životní prostředí doprvu 3.6 Výbor orgnizční 3.7 Výbor pro místní část Lubinu 3.8 Výbor pro místní část Mniší 3.9 Výbor pro místní část Vlčovice 4. v o l í v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. l) zákon o obcích 4.1 člen zstupitelstv měst pn Mgr. Dušn Krompolce - předsedou Kontrolního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice, osttními členy: Ing. Krl Štěpánk, Lumír Štěpán, Ing. Pvl Jnk, Ing. Rdim Hyvnr, Ing. Bc. Miroslv Dvořák, Ivn Telřík, Ing. Jnu Mchovou, Ing. Ldislv Stehlík, Mgr. Lumír Pospěch, Krl Březinu 4.2 člen zstupitelstv měst pn RSDr. Krl Kuboše - předsedou Finnčního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice, osttními členy: Jkub Kletenského, Boženu Mrvovou, Ing. Zdeňk Polášk, Ivn Telřík, Mgr. Vldn Resner, Mgr. Dgmr Jnčálkovou, Ing. Jiřího Gvlse, Ing. Ldislv Stehlík, Mgr. Lumír Pospěch, Mgr. Reného Lkomého 5. v y d á v á v souldu s 118 zákon o obcích 5.1 Sttut Kontrolního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 5.2 Sttut Finnčního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 2 / 15

3 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Zstupitelstvo měst po projednání 1. n v r h u j e Rdě měst Kopřivnice při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s. r. o. v souldu s 84 odst. 2 písm. g) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů čl. 2 odst. 8 Sttutu Rdy Kbelové televize Kopřivnice, s.r.o. (dále jen Rd KTK ) 1.1 o d v o l t stávjícího předsedu, místopředsedu osttní členy Rdy KTK jmenovné Rdou měst Kopřivnice usnesením č. 198 ze dne usnesením č ze dne j m e n o v t členy Rdy KTK p. Václv Šblturu, p. Miloslv Burdu, p. Petr Kypr, p. Robin Vojtoviče, Ing. Krl Dufk, Ing. Mgr. Tomáše Hof, Mgr. Jn Mužík, Mgr. Miln Chloupku, Bc. Adm Hnuse, p. Vldimír Resner, Ing. Jn Bittner, jedntel KTK. 17- Zstupitelstvo měst po projednání 1. p o věřuje Bc. Adm Hnuse 1. místostrostu měst zstupováním měst Kopřivnice v rdě Svzku obcí regionu Novojičínsk 2. z m o cňuje zástupce měst Kopřivnice dle bodu 1 tohoto usnesení zstupováním měst v rdě Svzku obcí regionu Novojičínsk. 18- Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2019 v celkovém objemu ,1 tis. Kč (po konsolidci) n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. přecházejících zdrojů z minulého období) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. rezerv splátek cizích zdrojů) - podle rozpočtové skldby (po konsolidci): - úhrn rozpočtových příjmů (tříd 1-4) ve výši tis. Kč - úhrn rozpočtových výdjů (tříd 5-6) ve výši ,1 tis. Kč - úhrn finncování (tříd 8) ve výši ,1 tis. Kč to ve struktuře ukztelů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 1 (str. 1-13) přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2. plán hospodářské činnosti měst pro rok 2019 ve výši tis. Kč n strně výnosů, ,2 tis. Kč n strně provozních nákldů tis. Kč n strně 3 / 15

4 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č investičních nákldů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 (str ) podkldového mteriálu 1.3. zmocnění pro rdu měst ke schválení rozpočtových optření souvisejících s finnčním vypořádáním poskytnutých dotcí z rok 2018, k zřzení přecházejících kcí (ukztelů) z rozpočtu n rok 2018 do rozpočtu n rok 2019, které byly zhájeny v roce 2018 (měly zjištěné rozpočtové krytí v roce 2018) 2. b e r e n vědomí rekpitulci nových ukztelů nvržených k následné úprvě předloženého návrhu rozpočtu měst n rok 2019 nebo k zřzení do budoucích rozpočtů měst - jejichž přípdné zřzení do rozpočtu n rok 2019 (resp. úprv rozpočtu n rok 2019) bude projednáno následně v roce 2019 s ohledem n ktuální disponibilní finnční zdroje pro rok 2019, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 19- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o kontokorentním úvěru městem Kopřivnice jko dlužníkem Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, PSČ , IČ jko věřitelem, jejímž předmětem je přijetí kontokorentního úvěru do výše Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 20- Zstupitelstvo měst po projednání 1. s t n o v u j e 1.1 s účinností od v souldu s ustnovením 72 odst. 3 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), výši měsíční odměny neuvolněným členům zstupitelstv měst v následujících částkách člen rdy: Kč předsed výboru/komise/zvláštního orgánu: Kč člen výboru/komise/zvláštního orgánu: Kč člen zstupitelstv bez dlších funkcí: Kč 1.2 s účinností od v souldu s ustnovením 72 odst. 3 ve spojení s 74 odst. 3 zákon o obcích, neuvolněnému členu zstupitelstv měst v přípdě souběhu výkonu více funkcí měsíční odměnu ve výši souhrnu odměn z nejvýše dvě různé funkce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 1.3 s účinností od v souldu s ustnovením 71 odst. 3 zákon o obcích pušální částku pro poskytování náhrdy ušlého výdělku neuvolněným členům zstupitelstv měst, kteří nejsou v prcovním poměru či jiném obdobném poměru, ve výši 210 Kč/hod. 1.4 s účinností od v souldu s ustnovením 71 odst. 3 zákon o obcích nejvyšší částku, kterou lze poskytnout jko náhrdu výdělku ušlého v souvislosti s 4 / 15

5 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č výkonem funkce v souhrnu z klendářní měsíc, n Kč 1.5 s účinností od v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. v) zákon o obcích o peněžitých plněních poskytovných fyzickým osobám, které nejsou členy zstupitelstv obce, z výkon funkce předsedů výborů, komisí zvláštních orgánů obce, měsíční odměnu ve výši čl tohoto usnesení 1.6 s účinností od v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. v) zákon o obcích o peněžitých plněních poskytovných fyzickým osobám, které nejsou členy zstupitelstv obce, z výkon funkce členů výborů, komisí zvláštních orgánů obce, odměnu ve výši 300 Kč z kždé zsedání, kterého se člen zúčstní do konce součsného volebního období 1.7 v přípdě nstoupení náhrdník n uvolněný mndát bude odměn náležet ode dne složení slibu. V přípdě personální změny v obszení jednotlivých funkcí (předsedy výboru/komise/zvláštního orgánu, člen výboru/komise/zvláštního orgánu) bude odměn náležet ode dne zvolení do této funkce. 2. r o z h o d u j e o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu n strvování uvolněným členům zstupitelstv měst, v souldu s 80 odst. 1 písm. d) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve stejné výši z stejných podmínek jko je vyplácen z rozpočtu změstnncům měst. 21- Zstupitelstvo měst po projednání 1. s t n o v u j e 1.1 s účinností od v souldu s ustnovením 72 odst. 3 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), výši měsíční odměny neuvolněným členům zstupitelstv měst v následujících částkách člen rdy: Kč předsed výboru/komise/zvláštního orgánu: Kč člen výboru/komise/zvláštního orgánu: Kč člen zstupitelstv bez dlších funkcí: Kč 1.2 s účinností od v souldu s ustnovením 72 odst. 3 ve spojení s 74 odst. 3 zákon o obcích, neuvolněnému členu zstupitelstv měst v přípdě souběhu výkonu více funkcí měsíční odměnu ve výši souhrnu odměn z nejvýše dvě různé funkce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 1.3 s účinností od v souldu s ustnovením 71 odst. 3 zákon o obcích pušální částku pro poskytování náhrdy ušlého výdělku neuvolněným členům zstupitelstv měst, kteří nejsou v prcovním poměru či jiném obdobném poměru, ve výši 210 Kč/hod. 1.4 s účinností od v souldu s ustnovením 71 odst. 3 zákon o obcích poskytnout nejvyšší částku, kterou lze jko náhrdu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce v souhrnu z klendářní měsíc, n Kč 1.5 s účinností od v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. v) zákon o obcích o peněžitých plněních poskytovných fyzickým osobám, které nejsou členy 5 / 15

6 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č zstupitelstv obce, z výkon funkce předsedů výborů, komisí zvláštních orgánů obce, měsíční odměnu ve výši čl tohoto usnesení 1.6 s účinností od v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. v) zákon o obcích o peněžitých plněních poskytovných fyzickým osobám, které nejsou členy zstupitelstv obce, z výkon funkce členů výborů, komisí zvláštních orgánů obce, odměnu ve výši 300 Kč z kždé zsedání, kterého se člen zúčstní do konce součsného volebního období. 22- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e Zásdy řešení náhrdy mzdy nebo pltu, nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člen Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 23- Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 vyhodnocení plnění souhrnu ktivit nvržených obyvteli měst n Fóru Zdrvého měst 2017/2018, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 souhrn ktivit nvržených obyvteli měst n Fóru Zdrvého měst 2018/2019 plán jejich řešení, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 24- Zstupitelstvo měst po projednání v y d á v á obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 1/2018 o stnovení systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů nkládání se stvebním odpdem n území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 25- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Armádou spásy v České republice, z.s., se sídlem v Prze 5, Petržílkov 2565/23, IČ jko příjemcem dotce, jehož předmětem je změn účelového určení dotce uzntelnosti nákldů ve smyslu správní režie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu mteriálu. 26- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření č. 59/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru sociálních věcí zdrvotnictví předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 6 / 15

7 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e Dodtek č. 21 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 28- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e dodtek č. 17 ke zřizovcí listině Kulturního domu Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 29- Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 relizci projektu ZŠ MŠ 17. listopdu Kopřivnice, 17.listopdu1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci s názvem Modernizce učebny přírodopisu v rámci projektu nositele ITI ostrvské glomerce ve vzbě n výzvu č. 66 IROP Infrstruktur pro vzdělávání Integrovné projekty ITI optření integrovné strtegie podání žádosti o dotci projektu ZŠ MŠ 17. listopdu Kopřivnice, 17.listopdu1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce s názvem Modernizce učebny přírodopisu v rámci projektu nositele ITI ostrvské glomerce ve vzbě n výzvu č. 66 IROP Infrstruktur pro vzdělávání Integrovné projekty ITI optření integrovné strtegie v přípdě získání dotce ZŠ MŠ 17. listopdu Kopřivnice, 17.listopdu1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci přechodnou finnční výpomoc ve výši 1,98 mil Kč poskytnutí finnčních prostředků n spolufinncování projektu Modernizce učebny přírodopisu ve výši 10 % způsobilých výdjů, tj. ve výši 220 tis. Kč včetně DPH. 1.4 relizci projektu ZŠ Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín s názvem Modernizce učebny fyziky v rámci projektu nositele ITI ostrvské glomerce ve vzbě n výzvu č. 66 IROP Infrstruktur pro vzdělávání Integrovné projekty ITI optření integrovné strtegie podání žádosti o dotci projektu ZŠ Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín s názvem Modernizce učebny fyziky v rámci projektu nositele ITI ostrvské glomerce ve vzbě n výzvu č. 66 IROP Infrstruktur pro vzdělávání Integrovné projekty ITI optření integrovné strtegie v přípdě získání dotce ZŠ Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín přechodnou finnční výpomoc ve výši 2,268 mil Kč poskytnutí finnčních prostředků n spolufinncování projektu s názvem Modernizce učebny fyziky ve výši 10 % způsobilých výdjů, tj. 252 tis. včetně DPH 1.7 relizci projektu ZŠ Kopřivnice Lubin, Lubin 60 okres Nový Jičín s názvem Vytvoření přírodovědné učebny v rámci projektu nositele ITI ostrvské glomerce ve vzbě n výzvu č. 66 IROP Infrstruktur pro vzdělávání Integrovné projekty ITI optření integrovné strtegie podání žádosti o dotci projektu ZŠ Kopřivnice Lubin, Lubin 60 okres Nový Jičín s názvem Vytvoření přírodovědné učebny v rámci projektu nositele ITI ostrvské 7 / 15

8 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č glomerce ve vzbě n výzvu č. 66 IROP Infrstruktur pro vzdělávání Integrovné projekty ITI optření integrovné strtegie v přípdě získání dotce ZŠ Kopřivnice Lubin, Lubin 60 okres Nový Jičín přechodnou finnční výpomoc ve výši 1,8 mil. Kč poskytnutí finnčních prostředků n spolufinncování projektu s názvem Vytvoření přírodovědné učebny ve výši 10% způsobilých výdjů, tj. 200 tis. včetně DPH. 30- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 13 k drovcí smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko dárcem Zákldní školou Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici, ul. Pionýrská 791, , IČ jko obdrovnou, jehož předmětem je drování kmerového systému stojnu n kol, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 31- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e 2/OŠKS/2019 Progrm n podporu kultury osvětové činnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 32- Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem 1.1 Asocicí sportovních klubů Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 Atletickým klubem Emil Zátopk Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, ul. Kpt. Nálepky 1073/10, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 spolkem AVZO Kopřivnice, p. s. se sídlem v Kopřivnici, Česká 868, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost kce roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 spolkem BK Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Ke Koryčce 770/2, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 8 / 15

9 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č spolkem FBC Vikings Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163/12, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 spolkem FC Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Komenského 830, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7 spolkem FC Vlčovice Mniší, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Vlčovice 84, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8 spolkem Figure Skting Club Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 1.9 spolkem Hockey club Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu 1.10 spolkem Junák český skut, středisko Kopřivnice z. s., se sídlem v Kopřivnici, Komenského 1520, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu 1.11 spolkem Junák český skut, středisko Příbor z. s., se sídlem v Příboře, Lidická 51, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu 1.12 Klubem házené Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 12 podkldového mteriálu 1.13 Klubem volejblu Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kci v roce 2019, 9 / 15

10 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 podkldového mteriálu 1.14 Pionýrem, z. s. - Pionýrskou skupinou Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost n kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 podkldového mteriálu 1.15 Ski Klubem Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Pseky 456/15, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 podkldového mteriálu 1.16 Sportovním klubem Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Husov 1340/9, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 16 podkldového mteriálu 1.17 Tělocvičnou jednotou Sokol Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 17 podkldového mteriálu 1.18 spolkem SPARTAK LUBINA, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 182, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n činnost v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 18 podkldového mteriálu 1.19 Klubem házené Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotce n extrligu házené mužů v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 19 podkldového mteriálu. 33- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem pnem Pvlem Frdou, se sídlem v Novém Jičíně, Tolstého 2242/3, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n relizci Kopřivnických dnů techniky 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 34- Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí protokol z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ze dne k 10 / 15

11 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č prodeji nemovitého mjetku n ul. Sokolovské v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Ing. Pvlou Frnt, <nonymizováno> jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku prc. číslo 1256, zstvěná ploch nádvoří, jehož součástí je stvb č. p. 407, objekt občnské vybvenosti, pozemku prc. číslo 1257/1, osttní ploch/zeleň o výměře 705 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2015 z pozemku prc. číslo 1257/1, vše v ktstrálním území Kopřivnice, z cenu dle důvodové zprávy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 35- Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí protokol z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ze dne k prodeji nemovitého mjetku n ul. Tyršově v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Ing. Pvlou Frnt, <nonymizováno>, jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku prcelní číslo 2298, zstvěná ploch nádvoří o výměře 101 m 2, jehož součástí je stvb č. p. 1015, rodinný dům, pozemku prcelní číslo 2299, zhrd o výměře 648 m 2, vše v ktstrálním území Kopřivnice, z cenu Kč dle důvodové zprávy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 36- Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí nbídku společnosti Českomorvská energetik, s. r. o., n odkup spíncí stnice pro Průmyslový prk Kopřivnice ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt: rozvodné elektrické zřízení v rozshu pozemek prc. č. st. 301, zstvěná ploch nádvoří, o výměře 306 m 2, jehož součástí je stvb bez čp/če, stvb technické vybvenosti, v ktstrálním území Vlčovice, v obci Kopřivnice, včetně všech součástí příslušenství (dále jen Spíncí stnice 22 kv); zpsáno n listu vlstnictví č vedeném u Ktstrálního úřdu pro Morvskoslezský krj, Ktstrální prcoviště Nový Jičín. movitý mjetek tvořícího součást technologického vybvení Spíncí stnice 22kV v rozshu: - elektrovybvení Spíncí stnice 22 kv 11 / 15

12 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č dieselgregát Spíncí stnice 22 kv kbelové přívody vysokého npětí 22 kv n pozemcích prc. č. 661/100, 661/24, 627/6 v obci Kopřivnice, ktstrální území Vlčovice, n pozemcích prc. č. 1909/318, 1909/319, 1909/296, 1909/297, 1909/298, 1909/1 v obci Kopřivnice, ktstrální území Kopřivnice; optický kbel propojujícího velín trnsformovny Komtermu,. s., se Spíncí stnicí 22 kv; telefonní kbel, kterým je npojen Spíncí stnice 22kV n telefonní síť Ttry,. s., z venkovního telefonního rozváděče u nákldové vrátnice; kbelový rozvod NN, to npájecí kbely pro veřejné osvětlení npájecí kbely pro přípojkovou skříň u čerpcí stnice splškových vod, ze které je npojen čerpcí stnice splškových vod regulční stnice plynu, npájecí kbel z dieselgregátu ve spíncí stnici do čerpcí stnice splškových vod pro hvrijní čerpdlo splškových vod; dlší součásti příslušenství tvořící s rozvodným elektrickým zřízením jeden celek; části pozemků prc. č. 661/100, osttní ploch/jiná ploch, prc. č. 661/24, osttní ploch/zeleň o celkové výměře cc 210 m 2, v ktstrálním území Vlčovice, v obci Kopřivnice, zpsáno n listu vlstnictví č vedeném u Ktstrálního úřdu pro Morvskoslezský krj, Ktstrální prcoviště Nový Jičín, to formou obálkové metody s podmínkou minimální nbídkové ceny ve výši Kč, kdy kritériem bude nejvyšší nbídková cen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 37- Zstupitelstvo měst po projednání n e s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt část pozemku p.č. 1831/1 osttní ploch zeleň o výměře cc 290 m² v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 38- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím ČEZ Distribucí,.s., se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145 jko kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 3020/24 osttní ploch jiná ploch o výměře 7 m² pozemku p.č. 3020/25 zstvěná ploch o výměře 8 m² oddělených n zákldě geometrického plánu č /2017 z pozemku p.č. 3020/1 v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 39- Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Nikolou Bednříkovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, 12 / 15

13 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Lukášem Tillem, <nonymizováno> pní Nikolou Tillovou, <nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Peterem Krlingerem, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Nděždou Švncárovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Evou Miklošovou, <nonymizováno> pnem Alexndrem Dnišem, <nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Lenkou Bjnrovou, <nonymizováno> Tomášem Bjnrem<nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7 uzvření dohody o přistoupení k dluhu 13 / 15

14 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Pvlem Mcháčkem, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Brboru Dňkovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu. 40- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 117, PSČ , IČ , DIČ CZ , s právem hospodření se svěřeným mjetkem krje pro Správu silnic Morvskoslezského krje, p. o., se sídlem v Ostrvě, ul. Úprkov 1, PSČ , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl Pr., vložk 988, IČ , DIČ CZ jko dárcem, jejímž předmětem je drování oddělených pozemků prc. č. 807/6 - osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 807/7 - osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 807/8 - osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 807/9 - osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 807/10 - osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 807/11 - osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 807/12 - osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 807/13 - osttní ploch, jiná ploch, prc. č. 807/14 - osttní ploch, jiná ploch v ktstrálním území Mniší, n zákldě geometrického plánu č /2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 41- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Mgr. Zdeňkem Bbincem, <nonymizováno> jko kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku prc. č. 547/107 osttní ploch, jiná ploch o výměře 46m 2 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 42- Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím 14 / 15

15 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Dgmr Chvtíkovou, <nonymizováno> jko kupující, jejímž předmětem je prodej nově odděleného pozemku prc. č. 3371/27 osttní ploch, jiná ploch o výměře 10m 2 v ktstrálním území Kopřivnice, který byl oddělen n zákldě geometrického plánu č /2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný v. r. Bc. Adm Hnus v. r. strost místostrost 15 / 15

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne

Usnesení. konaného dne , 50 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn Miln Kpicy Mgr. Zdeňk Krjčír o ověření zápisu z 2. zsedání zstupitelstv měst ze dne 07. 12. 2006 2. schvluje ověřovtelé

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice U S N E S E N Í z 2. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 12. 12. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 88327/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 94-145 Usnesení ze 3. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52642/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3018-3072 Usnesení z 93. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 310-364 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1007-1042 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 23.02.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 58125/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 805-897 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 27. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.11.2015

Více