Masarykova univerzita. Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n."

Transkript

1 Masarykova univerzita Ondřej Došlý Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n. První vydání Brno 2004

2 Došlý Ondřej Název knihy c prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., 2005

3 Největší životní umění je neoptimalizovat konstantní funkce. Předmluva Tato skripta jsou určena pro posluchače bakalářského a magisterského studia odborné matematiky a matematické ekonomie. Svým rozsahem odpovídají přednášené látce v předmětu Matematické programování a pokrývají i část předmětu Optimalizace. Učební text vznikl na základě přednášek autora na Přírodovědecké fakultě MU Brno v letech Text byl připraven sázecím systémem TEX ve formátu LATEX 2ε. Brno, říjen 2005 Autor iii

4

5 Obsah 1 Úvod Základní pojmy Základní pojmy z konvexní analýzy a teorie optimalizace Základní pojmy z numerické minimalizace Konvexní množiny Základní pojmy Oddělování konvexních množin Krajní body konvexních množin Kombinatorické a topologické vlastnosti konvexních množin Cvičení Konvexní funkce Základní vlastnosti konvexních funkcí Kriteria konvexnosti diferencovatelných funkcí Spojitost a směrová derivace konvexních funkcí Další vlastnosti konvexních funkcí Subgradient a subdiferenciál Fenchelova transformace Systémy konvexních a afinních nerovností Cvičení Nutné a dostatečné podmínky optimality Extrémy konvexních funkcí Lagrangeův princip Dualita v úlohách matematického programování Závislost řešení úlohy matematického programování na parametrech Cvičení v

6 Kapitola 1 Úvod 1.1 Základní pojmy Nechť X R n a f : X R. V celém textu se budeme zabývat hledáním bodu množiny X, ve kterém funkce f nabývá svého minima resp. maxima na X, v některých případech pro nás tento bod nebude podstatný, nýbrž budeme pouze hledat hodnotu f = inf x X f(x) (resp. f = supx X f(x)). Celou problematiku budeme nejdříve studovat z teoretického pohledu, budeme hledat nutné a postačující podmínky pro to, aby bod x X byl bodem minima funkce f na X (úlohu hledání maxima funkce f nebudeme až na vyjímky v kapitole o dualitě vyšetřovat, neboť hledání maxima funkce f je ekvivalentní hledání minima funkce f), ve druhé části textu budou tyto teoretické poznatky využity při konstrukci numerických metod minimalizace. Základní minimalizační úlohu budeme zapisovat ve tvaru f(x) min, x X. (1.1) Funkci f budeme nazývat cílovou funkcí (jiná terminologie je účinková resp. účelová funkce), množinu X nazýváme přípustnou množinou, body x X budeme nazývat přípustnými body nebo přípustnými řešeními a číslo f = inf x X f(x) nazýváme hodnotou úlohy (1.1) (je-li X =, klademe f = ). Definice 1.1. Bod x X nazveme bodem globálního minima nebo také řešením úlohy (1.1), jestliže f(x ) f(x) pro všechna x X. Bod x X nazveme bodem lokálního minima nebo také lokálním řešením úlohy (1.1)), jestliže existuje okolí O ε (x ) = {x R n : x x < ε} bodu x takové, že f(x ) f(x) pro každé x X O ε (x ). Jsou-li výše uvedené nerovnosti ostré pro x x, mluvíme o ostrých globálních resp. lokálních minimech. Nyní připomeňme základní tvrzení týkající se nutných a postačujících podmínek pro existenci globálního, resp. lokálního, minima funkce f na X. Důkazy těchto tvrzení je možno nalézt např. v [6, 13]. 1

7 Věta 1.2. ( Weierstrassova věta). Nechť X R n je kompaktní (tj. uzavřená a ohraničená) a f je spojitá na X. Pak existují body globálního minima a maxima funkce f na X. Hledáme-li pouze řešení úlohy (1.1) (tj. body maxima nás nezajímají), můžeme předpoklady Věty 1.2 poněkud zeslabit. Věta 1.3. Nechť X R n je kompaktní a f je zdola polospojitá na X (t.j. pro každé x 0 X a každou posloupnost x n X, pro níž x n x 0 platí lim inf f(x n ) f(x 0 )). Pak existuje globální řešení úlohy (1.1). Věta 1.4. Nechť f : R n R je diferencovatelná v bodě x 0 a x 0 je lokálním extrémem funkce f. Pak f (x 0 ) = x 1 f(x 0 ). x n f(x 0 ) = 0. Věta 1.5. Nechť f je dvakrát spojitě diferencovatelná na R n, f (x 0 ) = 0 a (symetrická) matice ( f 2 ) n f (x 0 ) = (x 0 ) x i x j i,j=1 je pozitivně definitní. Pak x 0 je bodem ostrého lokálního minima funkce f. Věta 1.6. Nechť X R n je kompaktní a f je spojitá na X. Pak f nabývá svého minima a maxima na X ve stacionárním bodě ležícím uvnitř X nebo v některém hraničním bodě množiny X. Z předchozích vět by se mohlo zdát, že je již vybudován dostatečně silný teoretický aparát k rozpracování numerických metod řešení úlohy (1.1) (exaktní analytické řešení této úlohy lze v praktických případech nalézt jen zřídka). Z pohledu numerických metod však již pouhé hledání stacionárních bodů funkce může být obtížným numerickým problémem, který je často obtéžnější, než numerické zvládnutí přímých minimalizačních metod. Tyto metody vyžadují teoretický základ, který je poněkud odlišný od obsahu vět a v tomto textu je prezentován v kapitole IV. 1.2 Základní pojmy z konvexní analýzy a teorie optimalizace Ve druhé a třetí kapitole tohoto textu budeme věnovat pozornost základům konvexní analýzy, kde budeme studovat základní vlastnosti konvexních množin a konvexních funkcí. Připomeňme, že množina X R n se nazývá konvexní, jestliže pro každé x 1, x 2 X a každé λ [0, 1] je λx 1 +(1 λ)x 2 X. 2

8 Je-li X R n konvexní, řekneme, že funkce f : X R je konvexní na X, jestliže f(λx 1 + (1 λ)x 2 ) λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 ), pro každé x 1, x 2 X a každé λ [0, 1]. Následující věta zdůvodňuje důležitost konvexních funkcí v extremálních úlohách. Věta 1.7. Nechť (1.1) je konvexní úloha, tj. X je konvexní a f je konvexní na X. Je-li x lokální řešení úlohy (1.1), pak je i jejím globálním řešením. Důkaz. Je-li x lokálním řešením, existuje ε-ové okolí O ε (x ) bodu x takové, že f(x ) f(x) pro x O ε (x ) X. Nyní nechť x X, x x je libovolné. ε Zvolme λ = min{ x x, 1}. Pak pro x = λx + (1 λ)x je x x ε, tedy f(x ) f( x) λf(x)+(1 λ)f(x ) a odtud snadnou úpravou f(x ) f(x). Další tvrzení charakterizující význačnost konvexních funkcí v extremálních úlohách jsou uvedena v kapitolách III. a IV. S některými pojmy z teorie optimalizace se již čtenář setkal v kursu lineárního programování. Zde se zavádí pojem duální úlohy, studuje se souvislost této úlohy s původní, primární, úlohou, byl zde prezentován i praktický výpočetní algoritmus pro řešení úlohy lineárního programování. V kapitole IV. tohoto textu věnované teoretickým základům řešení extremálních úloh typu (1.1) uvedeme tvrzení která jsou zobecněním vět z předchozího odstavce, zavedeme pojem duální úlohy k obecné úloze matematického programování a ukážeme, že mezi těmito úlohami je podobný vztah jeko mezi primární a duální úlohou v lineárním programování. Tato tvrzení představují teoretický aparát řešení extremálních úloh. Tyto teoretické poznatky jsou pak využity ke konstrukci numerických metod řešení extremálních úloh, které jsou obsahem kapitol VI. a VII. 1.3 Základní pojmy z numerické minimalizace Numerické metody řešení úlohy (1.1) je možno rozdělit zhruba do dvou skupin. Jednodušší případ, kdy X = R n (tzv. nepodmíněná minimalizace), je probírán v VI. kapitole, v následující VII. kapitole je studován složitější případ X R n (tzv. podmíněná minimalizace). Pro oba případy je společné schéma postupu. Je dán bod x 0 X (tzv. počáteční aproximace) a konstruuje se posloupnost {x k } zadaná předpisem x k+1 = x k + α k h k, (1.2) kde α k R + je tzv. délka k-tého kroku, h k je směr k-tého kroku. Jednotlivé numerické metody se liší způsobem výběru směru h k a délky α k k-tého 3

9 kroku. Přirozeným požadavkem, jehož splnění při konstrukci posloupnosti {x k } požadujeme, je lim f(x k) = f = inf f(x). k x X Libovolná posloupnost {x k }, x k X, mající tuto vlasnost se nazývá minimalizující posloupnost úlohy (1.1). Hlavními problémy, které studujeme v souvislosti s jednotlivými numerickými metodami jsou předpoklady na funkci f a množinu X, za kterých je posloupnost {x k } zadaná vztahem (1.2) při daném výběru směru h k a délky α k k-tého kroku vskutku minimalizující posloupností, vyšetřuje se konvergence této posloupnosti, popřípadě rychlost této konvergence. Poznamenejme ještě, že důležitým případem výběru délky kroku α k je tzv. jednorozměrná minimalizace, kdy α k se vybírá podle pravidla f(x k + α k h k ) = min α>0 f(x k + αh k ). Numerickým metodám jednorozměrné minimalizace je věnována V. kapitola. 4

10 Kapitola 2 Konvexní množiny V této kapitole jsou uvedeny základní vlastnosti konvexních množin, zhruba v rozsahu potřebném k výkladu teorie konvexního programování a zejména teorie duality v matematickém programování. Nejdůležitější částí kapitoly je odstavec o oddělování konvexních množin, neboť jeho výsledky tvoří základ konvexního programování. Naopak, výsledky odstavce týkajícího se kombinatorických a topologických vlastností konvexních množin nejsou v dalším textu bezprostředně využity, protože jsou však součásti většiny standardních textů věnovaných konvexní analýze, je zde uveden alespoň přehled nejdůležitějších výsledků z této oblasti. 2.1 Základní pojmy Definice 2.1. Nechť X R n. Množina X se nazývá konvexní, jestliže pro všechna x 1, x 2 X a pro každé λ [0, 1] je λx 1 + (1 λ)x 2 X, tj. s libovolnými dvěma body x 1, x 2 X leží v X celá úsečka spojující tyto dva body. Přímo z definice konvexní množiny plynou následující jednoduchá tvrzení. Věta 2.2. (i) Nechť I je libovolná indexová množina a množiny X i jsou konvexní pro každé i I. Pak je množina i I X i konvexní. (ii) Nechť X 1,..., X m jsou konvexní množiny, α 1,..., α m R. Pak množina α 1 X α m X m := { x R n : x = } α i x i, x i X i. je také konvexní. K vyšetřování vlastností konvexních množin zaveďme následující pojmy. 5

11 Definice 2.3. Množina X R n se nazývá: (i) kužel, jestliže pro každé x X a pro každé λ [0, ) je λx X, (ii) konvexní kužel, jestliže je současně konvexní množinou i kuželem. (iii) affinní, jestliže pro každé x 1, x 2 X a pro každé λ R je λx 1 + (1 λ)x 2 X, tj. X s libovolnými dvěma body obsahuje i celou přímku určenou těmito dvěma body. Dále budeme používat následující terminologii pro lineární kombinaci bodů z R n. Definice 2.4. Nechť x 1,..., x m R n. Lineární kombinace λ 1 x 1 + +λ m x m se nazývá (i) konvexní, je-li λ i 0 a m k=1 λ i = 1, (ii) nezáporná, je-li λ i 0 pro všechna i = 1... m, (iii) afinní, je-li m k=1 λ i = 1. Budeme rovněž používat pojem konvexního (kuželového, afinního) obalu množiny, což je nejmenší (vzhledem k inkluzi) konvexní (kuželová, afinní) množina obsahující danou množinu. Definice 2.5. Nechť X R n. (i) Průnik všech konvexních množin obsahujících množinu X se nazývá konvexní obal množiny X a značí se conv X. (ii) Průnik všech konvexních kuželů obsahujících X se nazývá kuželový (kónický) obal množiny X a značí se cone X. (iii) Průnik všech afinních množin obsahujících X se nazývá afinní obal množiny X a značí se aff X (iv) Zaměření afinního prostoru aff X nazýváme lineární obal množiny X a značíme Lin X, dim X označuje dimenzi prostoru Lin X. Všimněme si, že je-li X = {x 1,..., x m } R n, pak podle předchozí definice Lin X není množina všech lineárních kombinací prvků x 1,..., x m, nýbrž lineárních kombinací prvků x 2 x 1,..., x m x 1. Tato definice lineárního obalu, lišící se od definice obvykle používané v lineární algebře, nám umožní jednodušší formulaci vlastností konvexních množin. Dále připomeňme, že je-li x 0 aff X libovolný, je Lin X = {x = x x 0, x aff X}, a že každý afinní prostor můžeme popsat pomocí řešení jistého systému nehomogenních lineárních rovnic tvaru Ax = b, kde x R n, b R m a A je matice typu m n. Odtud zejména vidíme, že libovolná afinní množina je uzavřená. Věta 2.6. Nechť X R n. Je-li X konvexní množina (konvexní kužel, affinní prostor), pak libovolná konvexní (nezáporná, afinní) kombinace prvků z X je opět prvkem množiny X. 6

12 Důkaz. Dokážeme pouze tvrzení pro konvexní kombinace, důkaz zbývajících dvou tvrzení je analogický. Pro m = 2 je tvrzení totožné s definicí konvexní množiny. Pro m > 2 postupujeme indukcí. Nechť tedy x = m+1 λ ix i je konvexní kombinace bodů x 1,...., x m+1 X. Je-li λ m+1 = 1, tj. λ 1 = = λ m = 0, je tvrzení triviální a pro λ m+1 < 1 platí x = (1 λ m+1 ) Podle indukčního předpokladu je x := m X. λ i 1 λ m+1 x i + λ m+1 x m+1. λ i 1 λ m+1 x i X a tedy i x Následující věta popisuje obaly množiny X pomocí lineárních kombinací bodů této množiny. Věta 2.7. Nechť X R n. Platí conv X = { x = cone X = { x = aff X = { x = λ i x i : x 1,..., x m X, λ 1,..., λ m 0, λ i x i : x 1,..., x m X, λ i 0 }, λ i x i : x 1,..., x m X, λ i = 1 }, λ i = 1 }, tj. conv X (cone X, aff X) je roven množině všech konvexních (nezáporných, afinních) kombinací prvků z X. Důkaz. Tvrzení opět dokážeme pouze pro konvexní obal, důkaz dalších dvou tvrzení je analogický. Označme Z množinu stojící na pravé straně dokazované množinové rovnosti. Dokážeme inkluze Z conv X, Z conv X. : Množina Z je konvexní. Vskutku, jsou-li z 1, z 2 Z, tj. z 1 = α i x i, z 2 = k β i y i, kde x i, y i X, α i, β i 0, m α i = 1 = k β i a λ [0, 1], pak z = λz 1 + (1 λ)z 2 = λα i x i + k (1 λ)β i y i Z, neboť λα i, (1 λ)β i 0 a λ m α i+(1 λ) k β i = 1. Protože evidentně X Z, platí conv X conv Z = Z. 7

13 : Nechť Y je libovolná konvexní množina, taková, že X Y. Podle věty 2.6 je libovolná konvexní kombinace prvků z Y prvkem Y, což spolu s inkluzí X Y implikuje Z Y. Protože Y X byla libovolná, conv X = Y Z, tj. conv X Z. Y X V předchozí větě jsme popsali obaly množiny X R n pomocí příslušných lineárních kombinací bodů této množin. Věta však neudává žádnou informaci o maximálním počtu bodů, jejichž lineární kombinace je třeba brát v úvahu. Upřesnění předchozí věty v tomto směru je obsahem následujících dvou tvrzení. Věta 2.8. Nechť X R n a x cone X je libovolné. Pak existují body x 1,..., x n X, λ 1,..., λ n 0 taková, že x = λ 1 x 1 + +λ n x n, tj. libovolný bod kónického obalu množiny X lze vyjádřit pomocí nezáporné kombinace nejvýše n bodů x 1,..., x n množiny X. Důkaz. Nechť x cone X. Pak podle Věty 2.7 existuje m N, x 1,..., x m X a λ 1,..., λ m 0 taková, že x = m λ ix i. Jsou-li body x 1,..., x m lineárně nezávislé, pak m n a tvrzení věty platí. Jsou-li tyto body lineárně závislé, existují µ 1,..., µ m R tak, že m µ ix i = 0 a alespoň jedno z čísel µ je kladné. Nechť α R je libovolné, pak x = λ i x i α µ i x i = (λ i αµ i )x i. Je-li α = min µi >0 λ i µ i, pak je λ i αµ i 0 pro každé i {1,..., m} a alespoň pro jeden index i je λ i αµ i = 0, tj. x je nezáporná kombinace nejvýše m 1 bodů. Je-li m 1 = n, je důkaz dokončen, jinak celou konstrukci opakujeme dokud nedostaneme x jako nezápornou kombinaci nejvýše n bodů. Věta 2.9. Nechť X R n, x conv X je libovolné. Pak existují body x 1,..., x n+1 X a λ 1,..., λ n+1 [0, 1], n+1 λ i = 1 taková, že x = λ 1 x λ n+1 x n+1, tj. libovolný bod množiny conv X lze vyjádřit jako konvexní kombinaci nejvýše n + 1 bodů množiny X. Důkaz. Nechť A R n+1 je množina vektorů tvaru A = {[x, 1] : x X}. Není obtížné ověřit, že y = [x, 1] cone A, právě když x conv X. Nyní tvrzení plyne bezprostředně z Věty

14 Příklad (i) Dokažte následující tvrzení: Množina X je konvexní právě tehdy, když λx + µx = (λ + µ)x pro každé λ, µ 0. Řešení. Tvrzení je triviální, pokud λ = 0 = µ. Můžeme tedy předpokládat, že λ + µ > 0. Implikace : Nechť a λx + µx, tj. existují x 1, x 2 X taková, že [ λ a = λx 1 + µx 2 = (λ + µ) λ + µ x 1 + µ ] λ + µ x 2 = (λ + µ)x, kde x = λ λ+µ x 1 + µ λ+µ x 2 X, neboť X je konvexní, tedy a (λ + µ)x. Naopak, je-li a (λ + µ)x, tj. existuje x X takové, že a = (λ + µ)x = λx + µx, pak a λx + µx. Implikace : Nechť x 1, x 2 X, λ [0, 1]. Pak λx 1 + (1 λ)x 2 λx + (1 λ)x = (λ + 1 λ)x = X, tedy X je konvexní. (ii) Nechť A = {[x, y] : y 1 + x 2 } {[0, 0]}. Určete conv A, cone A. Řešení. Přímým výpočtem lze ověřit, že přímky y = ±2x jsou tečnami k parabole y = 1 + x 2 v bodech [±1, 2]. Protože množina A 1 = {[x, y] : y 1 + x 2 } je konvexní (intuitivně je to zřejmé, exaktně to plyne z konvexnosti funkce 1+x 2, viz [8, Věta 6.25 a Důsledek 6.27]). Body, které jsou v conv A A jsou vnitřní body úseček spojujících bod [0, 0] s body grafu [x, 1+x 2 ], x 1, odtud conv A = {[x, y], x [ 1, 1], y 2 x } {[x, y], x > 1, y 1 + x 2 } (nakreslete si obrázek). Podobně cone A = {[x, y], y 2 x }. Věta Nechť X R n je kompaktní. Pak její konvexní obal conv X je také kompaktní. Důkaz. Definujme množinu Λ := { n+1 λ = (λ 1,..., λ n+1 ) R n+1 : λ i 0, λ i = 1 }, Y := Λ X n+1 R (n+1)2 a dále definujme zobrazení F : Y R n předpisem (λ, x 1,..., x n+1 ) F (λ 1 x λ n+1 x n+1 ). Protože zobrazení F je lineární, je spojité. Množina Y je kompaktní v R 2n+2 (je kartézským součinem kompaktních množin) a F (Y ) = conv X. Protože spojitý obraz kompaktní množiny je kompaktní množina, viz [7], je i conv X kompaktní. 9

15 Nyní se dostáváme k důležitému pojmu z konvexní analýzy, pojmu relativního vnitřku množiny v R n. Jako ilustrační příklad uvažujme úsečku v R 2. Vnitřek této množiny (v obvyklé euklidovské metrice prostoru R 2 ) je prázdná množina, tj. žádný bod úsečky není jejím vnitřním bodem. Intuitivně je však zřejmé, že by bylo rozumné považovat vnitřní body úsečky za vnitřní body množiny. Touto úvahou je motivována následující definice. Definice Nechť X R n. Bod x X se nazývá relativně vnitřním bodem množiny X, jestliže existuje okolí O(x) bodu x tak, že O(x) aff X X. Množina reletivně vnitřních bodů množiny X se nazývá relativní vnitřek množiny X a značí se ri X. Množina X ri X (kde X je uzávěr X) se nazývá relativní hranice množiny X a značí se r X. Následující věta obsahuje důležité tvrzení týkajících se konvexních množin (někdy bývá dokonce nazýváno Základní věta teorie konvexních množin ) a je použito v důkazech řady dalších tvrzení v konvexní analýze. Věta Je-li X R n neprázdná a konvexní, pak je ri X neprázdná. Důkaz. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že 0 X, v opačném případě celý postup aplikujeme na množinu Y = {y = x x 0 ; x X} = X x 0, kde x 0 X libovolný, neboť pak platí 0 Y. Pak aff X = Lin X a nechť {x 1,..., x m } je maximální lineárně nezávislý systém bodů množiny X. Označme Λ = {λ R n : λ i > 0, m λ i < 1} a definujme zobrazení F : R m R n následujícím předpisem λ = (λ 1,..., λ m ) Nechť λ Λ je libovolné, pak F λ 1 x λ m x m. F (λ) = λ 1 x λ m x m + (1 λ i ) 0, tedy F ( Λ) conv X = X a současně F ( Λ) Lin {x 1,..., x m } = aff X. Zobrazení F i F 1 jsou lineární a tedy i spojité. Poněvadž Λ je otevřená v R n, je F ( Λ) otevřená v aff X. Nechť y F ( Λ) je libovolný, pak existuje okolí O(y) tak, že O(y) aff X F ( Λ), tedy y ri X. Při důkazech vlastností relativních vnitřků konvexních množin je užitečné následující tvrzení. Věta Nechť X R n je konvexní, x ri X, y X. Pak pro každé λ (0, 1] je (1 λ)y + λx ri X. 10

16 Důkaz. Označme z = λx+(1 λ)y. Podle definice z ri X právě tehdy, když pro každou posloupnost z k aff X, z k z, platí z k X pro dostatečně velká k. Nechť tedy z k aff X je libovolná a z k z. Protože y X, existuje posloupnost y k X tak, že y k y. Nechť x k X jsou taková, že z k = λx k + (1 λ)y k, tj. úsečka x k z k je bodem y k dělena v poměru λ. Lze ukázat, že x k = λx + (λ 1)(y k y) + z k z. λ Pak x k aff X, x k x. Odtud x k X pro dostatečně velká k (neboť x ri X) a tedy i z k = λx k + (1 λ)y k X pro dostatečně velká k N. Jako přímý důsledek dostáváme toto tvrzení. Důsledek Je-li X R n konvexní, pak i ri X je konvexní. Na závěr tohoto odstavce uveďme bez důkazu (ten je poměrně jednoduchou technickou záležitostí) následujcí tvrzení, které budeme často potřebovat. Věta Nechť X R n je konvexní. Pak ri X = ri X a X = ri X. Množina X je také konvexní a aff X = aff X. Příklad (i) Nechť A = (αx + βy ), (α,β) P kde P R 2 + = {[x, y] : x, y > 0} je konvexní množina. Jsou-li X, Y konvexní, je A konvexní. Dokažte. Řešení. Nechť a 1, a 2 A, λ [0, 1]. Pak existují (α 1, β 1 ), (α 2, β 2 ) P a x 1, x 2 X, y 1, y 2 Y taková, že a 1 = α 1 x 1 + β 1 y 1, a 2 = α 2 x 2 + β 2 y 2. Pak tedy a =λa 1 + (1 λ)a 2 = λ(α 1 x 1 + β 1 y 1 ) + (1 λ)(α 2 x 2 + β 2 y 2 ) = =λα 1 x 1 + (1 λ)α 2 x 2 + λβ 1 y 1 + (1 λ)β 2 y 2, a λα 1 X + (1 λ)x + λβ 1 Y + (1 λ)β 2 Y =[λα 1 + (1 λ)α 2 ]X + [λβ 1 + (1 λ)β 2 ]Y =αx + βy X. (předch. příklad) = (konvexnost P) = (ii) Dokažte množinovou rovnost conv X + conv Y = conv (X + Y ). 11

17 Řešení. K důkazu množinové rovnosti dokážeme dvojici inkluzí: : X + Y conv X + conv Z, odtud conv (X + Y ) conv (conv X + conv Y ) = conv X + conv Y, nebot množina conv X + conv Y je podle Věty 2.2 konvexní. : Nechť a conv X + conv Y, tj. existují x conv X, z conv Z taková, že a = x + y. Odtud n+1 n+1 a = λ i x i + µ i y i = n+1 n+1 λ i (x i + y j )µ j. Protože x i + y j X + Y, n+1 j=1 µ j(x i + y j ) =: w i conv (X + Y ), odtud j=1 n+1 λ i w i conv (conv (X + Y )) = conv (X + Y ). (iii) Dokažte implikaci: X R n je otevřená conv X je otevřená. Řešení. Nechť x conv X, tj. podle Caratheodoryho věty existují body x 1,..., x n+1 X a λ 1,..., λ n+1 0, n+1 λ i = 1 taková, že x = n+1 λ ix i. Protože X je otevřená, existuje ε > 0 takové, že O ε (x i ) = {x : x x i < ε} X pro i = 1,..., n + 1. Položme O( x) = n+1 λ io ε (x i ). Pak O( x) = {x : x x < ε} ( dokažte sami, např indukcí vzhledem k dimenzi n) je hledané okolí x, které je celé obsaženo v conv X. 2.2 Oddělování konvexních množin Věty o oddělitelnosti konvexních množin jsou, jak uvidíme v kapitole 4, teoretickým základem konvexního programování. Definice Množiny X 1, X 2 R n se nazývají (i) oddělitelné, existuje-li 0 p R n a tak, že p, x 1 p, x 2 pro každé x 1 X 1, x 2 X 2. (2.1) (ii) vlastně oddělitelné, pokud jsou oddělitelné a existují x 1 X 1, x 2 X 2 a β R tak, že p, x 1 > p, x 2. (iii) silně oddělitelné, jestliže inf p, x 1 > β > sup p, x 2. x 1 X 1 x 2 X 2 12

18 Nadrovina H p,β := {x R n : p, x = β} se potom nazývá oddělující nadrovinou množin X 1, X 2. Důležitým nástrojem při důkazu vět o oddělitelnosti konvexních množin je pojem projekce bodu na množinu. Kromě toho je tento pojem důležitý i při konstrukci numerických metod nepodmíněné minimalizace, viz. Kapitola VI. Definice Nechť X R n, a R n. Bod x X nazveme projekcí bodu a na množinu X, značíme Π X (a), jestliže Π X (a) a x a pro každé x X. Základní vlastnosti projekce bodu na množinu jsou shrnuty v následujícím tvrzení. Lemma Nechť X R n je uzavřená a konvexní. Pak pro každé a X existuje jediná projekce Π X (a) X a pro každé x X platí Π X (a) a, x Π X (a) 0, (2.2) Π X (a) a, x a Π X (a) a 2 0. (2.3) Důkaz. Projekce bodu x na množinu X je řešením úlohy f(x) = x a min, x X. Položme Y = X {x R n : x a R}, kde R je dostatečně velké reálné čislo. Pak Y je kompaktní a podle Weierstassovy věty (Věta 1.2) existuje minimum funkce f na Y a snadno se vidí, že je rovno minimu f na X, tedy projekce bodu na množinu existuje. Označme x = Π X (a), pak vzhledem ke konvexnosti množiny X pro libovolné x X, λ (0, 1] platí x a 2 λx + (1 λ)x a 2 = x a + λ(x x ) 2 = = x a + λ(x x ), x a + λ(x x ) = = x a 2 + 2λ x a, x x + λ 2 x x, odtud vydělením λ (0, 1] dostaneme 0 2 x a, x x + λ x x. Limitním přechodem pro λ 0+ dostaneme x a, x x 0, což je první z požadovaných tvrzení v (2.2). Druhá nerovnost v (2.3) plyne z (2.2) přidáním členů ±a v druhé složce skalárního součinu a následnou elementární úpravou. 13

19 Pomocí vlastností projekce bodu na konvexní množinu můžeme nyní snadno dokázat následující nutnou a postačující podmínku pro silnou oddělitelnost konvexních množin. Věta Konvexní množiny X 1, X 2 R n jsou silně oddělitelné právě tehdy, když vzdálenost množin ρ(x 1, X 2 ) = inf x 1 x 2 > 0. x 1 X 1,x 2 X 2 Důkaz. Implikace : Nechť X 1, X 2 jsou silně oddělitelné (nikoliv nutně konvexní), pak využitím Cauchyovy nerovnosti 0 < ε := inf p, x 1 sup p, x 2 = inf p, x 1 x 2 x 1 X 1 x 2 X 2 (x 1,x 2 ) X 1 X 2 inf p x 1 x 2 = p ρ(x 1, X 2 ), (x 1,x 2 ) X 1 X 2 a tedy ρ(x 1, X 2 ) ε p > 0. Implikace : Nechť X 1, X 2 jsou konvexní, a ρ(x 1, X 2 ) > 0. Označme X = X 1 X 2, snadno lze ověřit, že tato množina je konvexní a uzavřená (viz věty 2.2 a 2.16). Protože ρ(x 1, X 2 ) > 0 a 0 X je p = Π X (0) 0. Ukážeme, že p je hledaný normálový vektor oddělující nadroviny. Z nerovnosti (2.3) v Lemmatu 2.20 plyne (volbou a = 0)) p, x p 2 > 0 pro každé x X. Odtud p, x 1 x 2 = p, x 1 p, x 2 p 2, a tedy inf p, x 1 sup p, x 2 p 2 > 0. x 1 X 1 x 2 X 2 Nyní lze vzít β (sup x2 X 2 p, x 2, inf x1 X 1 p, x 1 ) libovolné a H p,β je oddělující nadrovina množin X 1, X 2. Z teorie metrických prostorů je známo, že je-li (P, ρ) metrický prostor a A, B P jsou uzavřené a disjunktní, X 2 je ohraničená (a tedy i kompaktní), pak je ρ(x 1, X 2 ) > 0. Tato skutečnost a Věta implokují následující tvrzení. Důsledek Nechť X 1, X 2 R n jsou konvexní a disjunktní, X 1 uzavřená, X 2 kompaktní. Pak jsou X 1, X 2 silně oddělitelné. Jiným důležitým pojmem z teorie konvexních množin je pojem opěrné nadroviny. Definice Nechť X R n, a X = X int X. Nadrovina H p,β se nazývá (i) opěrná nadrovina množiny X v bodě a, jestliže p, x β = p, a pro každé x X. 14

20 (ii) vlastní opěrná nadrovina, je-li opěrná nadrovina a existuje x X takové, že p, x > β. Věta Nechť X R n je konvexní a a X. Pak v tomto bodě existuje vlastní opěrná nadrovina této množiny. Je-li navíc a r X, existuje v a vlastní opěrná nadrovina množiny X. Důkaz. Důkaz provedeme pro existenci vlastní opěrné nadroviny v relativně hraniční bodě. Normálový vektor opěrné nadroviny sestrojíme takto. Zvolme a r X libovolný. Z vlastností množiny r X existuje a k aff X, a k X, a k a. Položme p k = Π X(a k ) a k Π X (a k ) a k. Pak p k = 1, p k Lin X. Protože množina {x : x = 1} je kompaktní, můžeme z posloupnosti {p k } vybrat konvergentní podposloupnost. Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že p k p, kde p = 1 a p Lin X. Ukážeme, že p je hledaný normálový vektor vlastní opěrné nadroviny množiny X v bodě a. Z nerovnosti (2.3) v Lemmatu 2.20 plyne, že p k, x p k, a k > 0 pro každé x X. Limitním přechodem pro k dostáváme p, x p, a =: β, pro každé x X. Tím jsme ukázali, že H p,β je opěrná nadrovina. Ještě zbývá dokázat, že jde o vlastní opěrnou nadrovinu. Podle Věty 2.13 existuje x 1 ri X. Položme x = x 1 + ɛp pro nějaké ɛ > 0 dostatečně malé. Protože p Lin X (neboť p k Lin X a Lin X je uzavřená množina), je x aff X. Z definice ri X je pro ε > 0 dostatečně malé také x X. Přímým výpočtem pak p, x = p, x 1 + εp = p, x 1 + ε p 2 > β. Nejdůležitějším výsledkem o oddělitelnosti konvexních množin je následující tvrzení. Věta Konvexní množiny X 1, X 2 R n jsou vlastně oddělitelné právě tehdy, když ri X 1 ri X 2 =. Důkaz. : Položme X := ri X 1 ri X 2. Pak X je konvexní a 0not X (ověřte sami!). Jsou možné dva případy: 0 X, nebo 0 X X r X. V prvním případě jsou podle Věty (2.21) množiny {0} a X silně oddělitelné a tato oddělující nadrovina odděluje i X 1 a X 2. V druhém případě z Věty 2.24 plyne existence vlastní opěrné nadroviny k X v bodě 0 a lze ukázat, že tato nadrovina vlastně odděluje X 1 a X 2. : Předpokládejme sporem, že X 1, X 2 jsou vlastně oddělitelné a existuje x ri X 1 ri X 2. Z definice vlastní oddělitelné nadroviny existují x 1 X 1, x 2 X 2 takové, že p, x 1 > p, x 2. Položme x 1 = x + α( x 1 x) X 1, x 2 = x + α( x 2 x) X 2. Pak x 1 aff X 1, x 2 aff X 2, a tedy x 1 X 1, x 2 X 2 pro α > 0 dostatečně malé. Současně ale p, x 1 p, ṽ 2 = p, α( x 2 x) α( x 1 x) = = α p, x 1 x 2 < 0, 15

21 spor. Na závěr tohoto odstavce připomeňme, jak lze věty o oddělitelnosti konvexních množin využít ke studiu úloh lineárního programování. Věta (Farkas - Minkonwski) Nechť A je m n matice, b R m. Pak je právě jeden z následujících systémů rovnic a nerovnic řešitelný. Ax = b, x 0, (2.4) A T y 0, y, b < 0. Důkaz. Předpokládejme, že x R n a y R m jsou současně řešení obou systémů, pak 0 > y, b = y, Ax = A T y, x 0, což je spor. Předpokládejme nyní, že systém (2.4) není řeitelný a označme a 1,..., a n sloupcové vektory tvořící matici A. Pak vektor b cone {a 1,..., a n }. Protože cone {a 1,..., a n } je uzavřená množina, jsou b a cone {a 1,..., a n } silně oddělitelné a nechť y je normálový vektor oddělující nadroviny, tj. y, z > y, b pro všechna z cone {a 1,..., a n }, tedy pro všechna x R n, x 0 je y, Ax = A T y, z > y, b. Dosadíme-li do poslední rovnosti x = 0, dostáváme 0 > y, b a nechámeli všechny složky vektoru x konvergovat do, platí nerovnost pouze, je-li A T y 0. Jako důsledek Farkas-Minkovského věty dostáváme toto tvrzení. Věta Nechť A je matice m n a b R m. Pak existuje řešení právě jedné z následujících úloh Ax b, x R n ; (2.5) A T y = 0, y, b < 0, y 0. (2.6) Důkaz. Nechť Ã = (A, b) je m (n + 1) matice, b = ( 0 1) R n+1 (here 0 R n ), x = ( x λ) R n+1 (with λ R) a uvažujme systémy ekvivalentní systémům z tvrzení věty: Ã x > 0, x, b < 0 (2.7) Ã T y = b, y 0. (2.8) Pak (2.5) je ekvivalnetní (2.8), (2.6) je ekvivalentní (2.7) a tvrzení o existenci právě jednoho z řešení systémů (2.5), (2.6) plyne z Věty Nakonec jestě připomeňme jedno tvrzení z teorie lineárního programování, které lze snadno dokázat z předchozích vět. 16

22 Věta Je-li v úloze lineárního programování c, x min, x X, kde X = {x R n, Ax b}, přičemž A je matice m n, b R m, přípustná množina X neprázdná a f(x) = c, x je zdola ohraničená na X, pak je úloha řešitelná. Důkaz. Předpokládejme, že úloha není řešitelná a označme α = inf x X c, x (toto infimum existuje, protože minimalizovaná funkce f(x) = c, x je zdola ohraničená na X.) Pak neexistuje řešení úlohy Ax b, c, x α, která je ekvivalentní systému ( A c T ) x ( ) b. α Podle předpokladu věty existují y R m, λ R tak, že ( y λ) je řešením systému ( A T c )( ) y = 0, λ který je ekvivalentní systému ( ) y T ( ) b < 0, λ α A T y = λc, y, b > λα, y, λ 0. ( ) y 0, λ Tedy pro libovolné x X platí λ c, x = A T y, x = y, Ax y, b > λα, tj. λ > 0 a což je spor. Cvičení inf c, x 1 y, b > α, x X λ 1. Nechť jsou dány množiny X = {[x, y] R 2 : y 1 + x 2 }, Y = {[x, y] R 2 : x αy 2 }. Určete pro jaké hodnoty parametru α jsou množiny X, Y oddělitelné. 2. Nechť X, Y jsou oddělitelné množiny, int X 1. Pak X, Y jsou vlastně oddělitelné. Dokažte. 3. Nechť X, Y R n. Množiny {λx + (1 λ)y }, y Y λ 1 y Y λ 1 {λx + (1 λ)y } se nazývají stín resp. polostín X na Y (zdůvodněte geometricky si tuto terminologii). Dokažte, že za předpokladu konvexnosti X a Y jsou tyto množiny konvexní. 17

23 2.3 Krajní body konvexních množin Definice Nechť X R n je konvexní množina. Bod x X nazveme krajním (jiný termín je extremální) bodem množiny X, jestliže jej nelze vyjádřit ve tvaru x = λx 1 + (1 λ)x 2, pro žádné x 1, x 2 X, λ (0, 1). (2.9) Množinu všech krajních bodů množiny X značíme E(X). Bod x X je tedy krajním bodem, jestliže neleží uvnitř žádné úsečky, jejíž krajní body jsou prvky množiny X. Např. krajními body konvexního mnohoúhelníka jsou jeho vrcholy, krajními body kruhu jsou body hraniční kružnice apod. Ke studiu množiny krajních bodů konvexní množiny budeme potřebovat následující dvě tvrzení. Zaveďme potřebné označení: Nechť x R n, polopřímku procházející bodem x se směrovým vektorem h R n budeme značit l + x,h, tedy l + x,h = {y Rn : y = x + ht, t 0}. Opačnou polopřímku budeme značit l x,h a l x,h = l + x,h l x,h je přímka určená bodem x a směrem h. Věta Nechť X je neohraničená uzavřená konvexní množina. Pak (i) Pro libovolný x 0 X existuje 0 h R n takový, že l + x 0,h X. (ii) Jestliže l + x X pro nějaké x 0,h 0 X a h R n, pak l + x,h X pro každé x X. Důkaz. (i) Nechť x 0 X je libovolné. Z neohraničenosti množiny X plyne existence posloupnosti x k X takové, že x k. Nechť α 0 je libovolné. Položme h k = x k x 0 x k x 0, λ α k = x k x 0, x k = λ k x k + (1 λ k )x 0. Protože h k = 1, můžeme z posloupnosti {h k } vybrat konvergentní podposloupnost. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že h k h. Pro dostatečně velká k je λ k [0, 1] (jelikož x k ), a tedy vzhledem ke konvexnosti X je x k X. Současně x k = x 0 + λ k (x k x 0 ) = x 0 + αh k a tedy x k x 0 + αh X, neboť množina X je uzavřená. Protože α 0 bylo libovolné, je první část věty dokázána. (ii) Nechť l + x 0,h X a x X je libovolné. Pro α 0 a k N položme x k = x 0 + (αk)h, x k = 1 k x k + (1 1 k )x. Pak x k l + x 0,h X a z konvexnosti X je i x k X. Současně x k = x + 1 k (x 0 x) = x+αh+ 1 k (x 0 x). Tedy x k x+αh a vzhledem k uzavřenosti X máme x+αh X, tj. l + x,h X. Lemma Nechť X R n je uzavřená a konvexní množina, x r X je relativně hraniční bod množiny X, H = H p,β je vlastní opěrná nadrovina množiny X v bodě x, tj. p, x β = p, x, pro každé x X, (2.10) p, x > β pro některé x X. (2.11) Položme X = X H p,β. Pak E(X ) E(X) a dim X < dim X. 18

24 Důkaz. Předpokládejme, že existuje x E(X ) a současně x E(X), tj. x můžeme vyjádřit ve tvaru (2.9) Pak z (2.10) plyne β = p, x = λ p, x 1 + (1 λ) p, x 2 λβ + (1 λ)β = β. Odtud plyne p, x 1 = p, x 2 = β, tj. x 1, x 2 X H = X. Tento vztah však spolu s (2.9) dává x E(X ), což je spor. K důkazu druhé části tvrzení lemmatu označme M = aff X, M = aff X. Pak M M, M H a také X X, X H. Připusťme, že M = M. Pak X M = M H, to znamená, že p, x = β pro každé x X, což je spor s se skutečností, že H je vlastní opěrná nadrovina v bodě x. Tedy M M, což znamená, že i Lin X Lin X a tedy dim Lin X < dim Lin X, což bylo třeba dokázat. Následující věta udává kriterium existence krajních bodů konvexní množiny. Věta Nechť X R n je uzavřená konvexní množina. Pak E(X) právě když X neobsahuje žádnou přímku, tj. pro každé x X a každé h R n je l x,h X. Důkaz. : Důkaz první implikace provedeme sporem. Nechť je tedy E(X) neprázdná, tj. existuje x E(X), a existuje x 0 X a 0 h tak, že l x0,h X. Pak podle Věty 2.30 l + x,h X a l x,h X, speciálně x 1 = x + h X, x 2 = x h X a x = 1 2 (x 1 + x 2 ), tedy x E(X). : Důkaz druhé implikace provedem indukcí vzhledem dim X. Je-li dim X = 0, je X = {x} jednoprvková a E(X) = {x}. Předpokádejme, že tvrzení je již dokázáno pro dim X < m. Protože X neobsahuje žádnou přímku, je r X (ověřte sami) a nechť X je množina z Lemmatu Protože dim X < m, vzhledem k indukčnímu předpokladu je E(X ), inkluze E(X ) E(X) nyní dává požadované tvrzení. Vztah mezi množinami X a E(X) v případě konvexní a kompkatní množiny popisuje následující věta. Věta Nechť X R n je konvexní a kompaktní. Pak X = conv E(X). Důkaz. Vzhledem ke konvexnosti množiny X evidentně conv E(X) X, stačí tedy dokázat opačnou inkluzi. Budeme opět postupovat indukcí vzhledem k dimenzi množiny X. Je-li dim X = 0, je tvrzení triviální. Předpokládejme, že tvrzení je již dokázáno pro dim X < m. Nechť x r X je libovolné (r X ze stejného důvodu jako v předchozí větě) a uvažujme množinu X z Lemmatu Tato množina je kompaktní a konvexní, tedy podle indukčního předpokladu X = conv E(X ), specielně x conv E(X ) conv E(X) a protože x bylo libovolné, je i r X E(X). Vezměme nyní x ri X libovolné a nechť h Lin X. Pak přímka l x,h leží v aff X a její průsečík s relativní hranicí množiny X je dvouprvková množina {x 1, x 2 }. Tedy l x,h X = conv {x 1, x 2 }. Odtud dostáváme x conv {x 1, x 2 } conv (r X) conv (conv E(X)) = conv E(X), tj. ri X E(X) a celkem tedy X = r X ri X conv E(X). 2.4 Kombinatorické a topologické vlastnosti konvexních množin V tomto odstavci si uvedeme dvě tvrzení z teorie konvexních množin, která sice nemají bezprostřední souvislost s optimalizačními úvahami z dalších kapitol, jsou však z teoretického i historického hlediska důležitá. 19

25 Nejprve dokažme jedno pomocné tvrzení z lineární algebry. Připomeňme, že body x 1,..., x m R n se nazývají afinně závislé, jestliže existují λ 1,...,λ m R, ne všechna současně rovna nule taková, že m λ i = 0 a m λ ix i = 0. Lemma Body x 1,..., x m R n jsou afinně závislé, právě když body x 2 x 1,..., x m x 1 jsou lineárně závislé. Důkaz. : Nechť jsou body x 1,..., x m afinně závislé, tj. existují λ 1,..., λ m tak, že m λ i = 0 a m λ ix i = 0, přičemž ne všechna λ 1,..., λ m jsou nulová. Pak 0 = λ i x i x 1 m λ i = λ i (x i x 1 ), tj. x i x 1, i = 2,..., m jsou lineárně závislé. : Je-li m i=2 µ i(x i x 1 ) = 0 a ne všechna µ i jsou nulová, položme λ 1 = m i=2 µ i, λ i = µ i, i = 2,..., m. Pak m λ i = 0, m λ ix i = 0 a ne všechna λ i jsou nulová, takže body x 1,, x n jsou afinně závislé. Věta (Hellyova věta) Nechť m n + 1, X 1,..., X m R n jsou konvexní a každá (n + 1)-tice z těchto množin má neprázdný průnik. Pak i I X i. Důkaz. Důkaz provedeme indukcí vzhledem k m. Je-li m = n + 1, tvrzení zřejmě platí. Nechť tvrzení platí pro m a m + 1 > n + 1. Dále nechť y 1 X 2 X m+1, y 2 X 1 X 3 X m+1,..., y m+1 X 1 X m přičemž podle indukčního předpokladu jsou všechny tyto průniky neprázdné, tj. taková y i existují. Protože m > n, jsou y 1,..., y m+1 afinně závislé, tedy existují c 1,..., c m+1, taková, že m+1 c iy i = 0 a m+1 c i = 0, kde alespoň jedno c i > 0. Položme x = c c i>0 iy i c c, x = i>0 i c c i<0 iy i c c. i<0 i Pak x x = 0, tj. x = x. Jestliže je c k 0 pro nějaké k {1, }, pak je x konvexní kombinací bodů y 1,..., y k 1, y k+1,..., y m, z nichž každý leží v množině X k. Tedy i x X k. Je-li c k > 0, z téhož důvodu x X k, tj. i v tomto případě x X k. Protože k {1,..., m + 1} bylo libovolné, x m+1 X i. Tím je tvrzení dokázáno. Poznámka (i) S Hellyovou větou se můžeme ve středoškolské matematice setkat v této elementární modifikaci (která však umožňuje formulaci řady velmi zajímavých příkladů, viz. [11, 3] ). Jsou-li K 1,..., K m, m 3, konvexní mnohoúhelníky v rovině, přičemž každá trojice těchto mnohoúhelníků má neprázdný průnik, pak existuje x 0 m K i. (ii) Uvažujeme-li nekonečný systém konvexních množin, tvrzení Hellyovy věty obecně neplatí. Stačí uvažovat systém množin K i = {(x, y) R 2 x i, y R} pro i N. Platí však toto modifikované tvrzení, viz. např. [21, str. 118]. 20

26 Věta Nechť K = {K i, i I} je systém (obecně nekonečný) konvexních a kompaktních množin v R n. Má-li libovolný (n + 1)-prvkový podsystém systému K neprázdný průnik, pak i I K i. Nyní uveďme základní topologické vlastnosti konvexních množin. Nechť X R n je konvexní množina a předpokládejme, že v sobě obsahuje jednotkovou kouli se středem v počátku B n = {x R n : x 1} a označme S n 1 jednotkovou sféru, tj. hranici B n. Definujme tzv. hraniční zobrazení b : X S n 1 předpisem b(x) = x x. Připomeňme, že zobrazení mezi dvěma metrickými (topologickými) prostory nazveme homeomorfismem, jestliže toto zobrazení i zobrazení k němu inverzní (o němž se předpokládá, že existuje) jsou spojitá. Lemma Hraniční zobrazení b je homeomorfismem mezi X a S n 1. Důkaz. Nejprve si všimněme, že b je navyájem jednoznačné zobrazení. Vskutku, je-li x S n 1, nechť ω R je největší číslo, pro něž ωx X. Pak ωx je hraniční bod množiny X (v opačném případě se dostáváme do sporu s definicí čísla ω) a tento bod je jediným hraničním bodem X, který je skalárním násobkem x S n 1. Protože y 1 pro každý hraniční bod X a euklidovská norma je spojité zobrazení, dostáváme spojitost zobrazení b. Spojitost zobrazení b 1 plyne z faktu, že inverzní zobrazení k zobrazení zobrazujícímu kompaktní množinu na kompaktní množinu je spojité. Věta Nechť X R n je konvexní, kompaktní a dim X = n. Pak X je homeomorfní jednotkové kouli B n = {x R n : x 1} v R n. Důkaz. Protože dim X = n, je podle Věty 2.13 int X, tj. X obsahuje kouli v R n o dostatečně malém poloměru. Vzhledem k tomu, že posunutí a skalární násobení nenulovou konstantou jsou homeomorfismy v R n, bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že X obsahuje jednotkovou kouli B n. Homeomorfismus f : B n X nyní definujme pomocí hraničního zobrazení takto: { b f(x) = 1 (x/ x ) pro x 0 0 pro x = 0. Ověření skutečnosti, že toto zobrazení je vskutku homeomorfismus přenecháme čtenáři jako cvičení. Poznámka Předchozí věty nám vlasně říkají, že libovolná konvexní množina obsahující ve svém vnitřku počátek definuje normu na R n, která je ekvivalentní obvyklé euklidovské normě. Tuto normu lze definovat vztahem x X = inf{α R + : α 1 x X}. Na závěr tohoto odstavce uveďme jedno důležité tvrzení týkající se spojitých zobrazení konvexních a kompaktních množin. Uvedeme jej zde bez důkazu, protože ten vyžaduje zavedení řady nových pojmů (především z algebraické topologie), které přesahují rámec toho textu. Elemenární metodu důkazu (technicky však poměrně komplikovanou), založenou na tzv. Spernerově kombinatorickém lemmatu lze nalézt např. v [21]. 21

27 Věta (Brouwerova věta o pevném bodu). Nechť X R n je konvexní a kompaktní množina f : X X je spojité zobrazení. Pak má f alespoň jeden pevný bod, tj existuje x 0 X, pro něž f(x 0 ) = x 0. Poznámka V předchozích odstavcích jsou uvedeny pouze základní vlasnosti konvexních množin. Zcela stranou zůstaly například tzv. polární množiny ke konvexním množinám a některé další důležité pojmy z konvexní analýzy. Obsáhlé pojednání věnované dalším vlasnostem konvexních množin lze nalézt v [20]. 2.5 Cvičení 1. Nechť A, B jsou konvexní. Rozhodněte, zda platí conv (A B) = λ [0,1] (λa + (1 λ)b). 2. Nechť A R n je konvexní. Rozhodněte, zda platí ri λx = λ ri X pro každé λ R. 3. Dokažte tuto modifikaci Caratheodoryho věty: Nechť x conv X. Pak existují x 1,..., x n X a λ 1,..., λ n 0, n λ i = 1 (tj. o jedno méně než v klasické Caratheodoryho větě) taková, že x = n λ ix i. 4. Nechť X 1,..., x m R n jsou libovolné množiny. Dokažte následující identity ( m ) ( m ) conv X i = conv X i, aff X i = aff X i, ale cone X i = cone ( m X i ). 5. Nechť X 1, X 2 R n jsou libovolné, přičemž sup p, x 1 = inf p, x 2 x 1 X x 2 X 2 pro každé p R n. Pak conv X 1 = conv X 2. Dokažte. 6. Nechť X, Y R n. Definujme X Y = λ [0,1] {λx + (1 λ)y }. Jsou-li X, Y konvexní, je i X Y konvexní. Dokažte. 7. Nechť K 1, K 2 jsou konvexní kužely. Pak K 1 K 2 = K 1 K 2. Dokažte. 8. Nechť X R n je konvexní. Pak platí aff (ri X) = aff X. Dokažte. 9. Nechť X R n. Množina X := {y R n : y, x 1 pro každé x X} se nazývá sdružená (někdy také duální, konjugovaná) k množině X. Dokažte tato tvrzení: 22

28 (i) Pro libovolnou X R n je X = conv (X {0}). (ii) Je-li X kužel v R n, pak X := {y R n : y, x = 0 pro každé x X} 10. Dokažte, že pro konvexní množinu X R n je projekce X tzv. neexpanzivní zobrazení, tj. X (x) X (y) x y pro všechna x, y R n. 11. Dokažte, že pro konvexní množinu X R n platí toto tvrzení: dim X = n právě když int X. 12. Nechť X R n je uzavřená. Dokažte toto tvrzení: X je konvexní právě když existuje λ (0, 1) takové, že λx+(1 λ)y X pro každé x, y X, tj. s každými dvěma body z X leží v X i bod, který dělí úsečku určenou body x, y v poměru λ. 23

29 24

30 Kapitola 3 Konvexní funkce Konvexní funkce hrají klíčovou roli v teorii optimalizace, neboť v praktických úlohách je většina minimalizovaných funkcí právě konvexní (resp. konkávní v případě maximalizace). Tato kapitola obsahuje souhrn základních vlastností konvexních funkcí v rozsahu prezentovaném ve standardních monografiích věnovaných matematickému programování. 3.1 Základní vlastnosti konvexních funkcí Definice 3.1. Nechť X R n je konvexní množina, funkce f : X R se nazývá (i) konvexní na X, je-li pro všechna x 1, x 2 X a každé λ [0, 1] f(λx 1 + (1 λ)x 2 ) λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 ); (3.1) (ii) ostře konvexní na X, platí-li pro každé λ (0, 1) a x 1 x 2 ve vztahu (3.1) ostrá nerovnost; (iii) silně konvexní na X s konstantou silné konvexnosti ϑ > 0, je-li f(λx 1 + (1 λ)x 2 ) λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 ) (3.2) ϑλ(1 λ) x 1 x 2 2. Poznámka 3.2. (i) V některých monografiích věnovaných konvexní analýze, viz. např. [20, 21], se často vyšetřuje konvexnost funkcí, které mohou nabývat i nevlastních hodnot ±, tj. funkcí f : X [, ]. Definiční vztah pro toto obecnější pojetí konvexních funkcí je stejný jako (3.1), přičemž se používá obvyklé konvence pro počítání s nevlastními hodnotami (např. + a = pro a R, a = pro a > 0, a = pro a < 0, atd.). Tato zobecněná definice je výhodná při studiu některých speciálních vlastností konvexních funkcí, v tomto textu se však až na malé výjimky omezíme na funkce nabývající pouze konečných hodnot. (ii) Jako příklady konvexních funkcí uveďme např. funkce f(x) = c, x, f(x) = x 4 = x, x 2, f(x) = x 2. Je zřejmé, že lineární funkce f(x) = 25

31 c, x je konvexní na R n, není však ostře konvexní ani silně konvexní, neboť v definičním vztahu (3.1) platí vždy rovnost. Důkaz konvexnosti funkce f(x) = x 2 stejně jako rozdíl mezi silnou a ostrou konvexností uvedeme později. Rovněž ukážeme, že funkce f(x) = x 4 není silně konvexní na množinách obsahujících počátek, tj. bod x = 0. Základní vztah, který umožňuje řadu vlastností konvexních množin z předchozí kapitoly využít ke studiu konvexních funkcí uvádí následující věta. Věta 3.3. Nechť X R n je konvexní a f : X R. Funkce f je konvexní na X právě tehdy, když její epigraf (nadgraf) je konvexní množina. epi f = {[x, β] R n+1 : x X, β f(x)} Důkaz. : Nechť [x 1, β 1 ], [x 2, β 2 ] epi f, tj. β 1 f(x 1 ), β 2 f(x 2 ) a nechť λ [0, 1]. Pak a platí λ[x 1, β 1 ] + (1 λ)[x 2, β 2 ] = [λx 1 + (1 λ)x 2, λβ 1 + (1 λ)β 2 ] λβ 1 + (1 λ)β 2 λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 ) f(λx 1 + (1 λ)x 2 ), tj. λ[x 1, β 1 ] + (1 λ)[x 2, β 2 ] epi f, což znamená, že epi f je konvexní množina. : Nechť x 1, x 2 X, λ [0, 1], pak [x 1, f(x 1 )], [x 2, f(x 2 )] epi f což je konvexní množina, tedy λ[x 1, f(x 1 )] + (1 λ)[x 2, f(x 2 )] = [λx 1 + (1 λ)x 2, λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 )], je prvkem epi f, tj. tedy f je konvexní. λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 ) f(λx 1 + (1 λ)x 2 ), Dříve než začneme studovat základní vlastnosti konvexních funkcí, uvedeme tvrzení, která motivují vyšetřování konvexních funkcí z hlediska jejich extremálních vlastností. Věta 3.4. Nechť funkce f je konvexní na konvexní množině X R n. Pak: (i) Libovolné lokální minimum funkce f na X je i globálním minimem. (ii) Množina bodů X, v nichž funkce f nabývá na X svého minima je konvexní. Je-li navíc funkce f na X ostře konvexní, je tato množina nejvýše jednoprvková. 26

32 (iii) je-li funkce f diferencovatelná na X a x X jej jejím stacionárním bodem, tj. f (x ) = 0, pak x je bodem globálního minima f na X. Důkaz. (i) Nechť x je lokálním minimem f na X, tj. existuje ε > 0 takové, že f(x) f(x ) pro x spňující x x ε. Nechť nyní x X je libovolné. Je-li x x ε, není co dokazovat, předpokladejme tedy, že x x > ε. Označme ˆx bod, který je průsečíkem úsečky spojující x a x se sférou x x = ε, tj. pro λ = 1/ x x platí ˆx = λx + (1 λ)x. Pak ˆx x = ε, a tedy f(x ) f(ˆx) = f(λx + (1 λ)x ) λf(x) + (1 λ)f(x ). Otud f(x) f(x ), což znamená, že x je bodem gobálního minima funkce f na X. (ii) Jestliže funkce f nenabývá svého minima na X, je tvrzení triviální, neboť prázdná množina je konvexní. jestliže existují x 1, x 2 X taková, že f(x 1 ) = f(x 2 ) = f inf x X f(x), pak pro libovolné λ [0, 1] f(λx 1 + (1 λ)x 2 ) λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 ) = f. (3.3) Z definice f je zřejmé, že v (3.3) musí platiti rovnost, což dokazuje tvrzení o konvexnosti množiny bodů, v nichž je nabyto minima. Je-li f navíc f ostře konvexní, rovnost v (3.3) nastane pro λ (0, 1) pouze je-li x 1 = x 2. (iii) Z definice diferencovatelnosti funkce f plyne, že pro x, x X a λ (0, 1] platí f(λx+(1 λ)x ) = f(x +λ(x x )) = f (x ), λ(x x ) α(λ x x ), (3.4) kde funkce α splňuje lim λ 0 α(λ x x )/λ = 0. Současně, z konvexnosti f plyne f(λx + (1 λ)x ) λf(x) + (1 λ)f(x ). Kombinací tohoto vztahu s (3.4) (a využitím, že f (x ) = 0) dostáváme f(x) f(x ) 1 λ [f(x + λ(x x )) f(x )] = = 1 λ [ f (x ), λ(x x ) + α(λ(x x )] = α(λ(x x )). λ Limitním přechodem λ 0+ dostáváme požadované tvrzení. Následující dvě věty jsou uvedeny bez důkazu. První plyne téměř bezprostředně z definice konvexní funkce a druhou lze dokázat stejným způsobem jako Větu 2.6 z předchozí kapitole věnované konvexním množinám. Věta 3.5. Nechť X R n je konvexní, f 1,..., f m : X R jsou konvexní na X a α 1,..., α m 0. Pak funkce α 1 f α m f m je konvexní na X. 27

33 Věta 3.6. (Jensenova nerovnost). Nechť množina X R n je konvexní, f : X R je konvexní funkce, x 1,..., x m X, λ 1,..., λ m 0 a m λ i = 1. Pak platí ( m ) f λ i x i λ i f(x i ). (3.5) Je-li funkce f navíc ostře konvexní a λ i (0, 1), i = 1,..., m, pak rovnost v (3.5) nastane právě když x 1 = = x m. Důkaz. V důkazu tohoto tvrzení postupujeme podobně jako v případě Věty 2.6 matematickou indukcí, proto přeskočíme některé detaily. Jeli m = 2, je dokazovaná nerovnost nerovností z definice konvexní funkce. Předpokládejme, že tvrzení platí pro m > 2. Pak za předpokladu λ m+1 1 (jinak je tvrzení triviální) f(λ 1 x λ m x m + λ m+1 ) = f ( (1 λ m+1 ) [ λ 1 x 1 1 λ m λ mx m ] ) + λm+1 x m+1 1 λ m+1 f((1 λ m+1 ) x + λ m+1 x m+1 ) (1 λ m+1 )f( x) + λ m+1 f(x m+1 ) λ 1 f(x 1 ) +... λ m f(x m ) + λ m+1 f(x m+1 ), kde x = λ 1x 1 1 λ m λmxm 1 λ m+1. Nyní dokážeme zbývající část tvrzení týkající se ostré konvexity a rovnosti v (3.5). Je-li x 1 = = x m =: x, pak evidentně f(λ 1 x λ m x m ) = f ( x = ( ) m ) λ i = f(x) = f(x) λ i = λ i f(x) = λ i f(x i ) Opačnou implikaci dokážeme opět indukcí. Pro m = 2 a λ i (0, 1), λ 1 + λ 2 = 1, rovnost f(λ 1 x 1 + λ 2 x 2 ) = λ 1 f(x 1 ) + λ 2 f(x 2 ) může nastat pouze, když x 1 = x 2 (viz definice ostré konvexity). Předpokládejme, že tvrzení platí pro m N a nechť f (m+1 m+1 ) λ i x i = 28 λ i f(x i ), (3.6)

34 kde λ 1,..., λ m+1 (0, 1). Označme x = m λ 1 1 λ m+1 x i. Pak platí f(λ 1 x λ m x m + λ m+1 x m+1 ) = = f((1 λ m+1 ) x + λ m+1 x m+1 ) (1 λ m+1 )f ( λ 1 λ m ) x x m +λm+1 f(x m+1 ) 1 λ m+1 1 λ m+1 λ 1 f(x 1 ) + + λ m f(x m ) + λ m+1 f(x m+1 ), což vzhledem k (3.6) znamená, že obě nerovnosti v předchozím výpočtu se realizují jako rovnosti. První z nich implikuje x = x m+1 (definice ostré konvexity) a druhá implikuje x 1 = = x m (indukční předpoklad), což celkem dává x 1 = = x m = x m+1. Jako důsledek předchozí věty dostáváme řadu středoškolských nerovností, viz [11], zejména nerovnost mezi algebraickým a geometrickým průměrem m-tic kladných čísel. Z diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné je známo, že funkce ln x je konvexní na (0, ) (neboť ( ln x) = 1 > 0, x 2 viz [8, str. 125]), tedy pro libovolná x 1,..., x m > 0 a λ 1,..., λ m 0 taková, že m λ i = 1 platí ( m ) ( m ) ln λ i x i λ i ln x i = ln, odtud x λ i i λ i x i x λ 1 1 xλn n (3.7) (v některé literatuře bývá termín Jensenova nerovnost používán právě pro tuto nerovnost). Zejména, je-li λ i = 1/m, i = 1,..., m, dostáváme nerovnost x x m m m x 1... x m, což je známá nerovnost mezi algebraickým a geometrickým průměrem (tzv. AG-nerovnost). Později ukážeme, že funkce ln x je ostře konvexní a tento fakt implikuje, že v rovnost v poslední nerovnosti nastane právě když x 1 = = x m. Věta 3.7. Nechť X R n je konvexní, I je libovolná indexová množina, f i : X R jsou konvexní pro i I a pro x X je množina {f i (x), i I} shora ohraničená. Pak je funkce konvexní na X. f(x) = sup f i (x) i I 29

Úvod do optimalizace

Úvod do optimalizace Přednáška Ú-Opt, February 19, 2006:1324 Petr Lachout 1 Úvod do optimalizace Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. KPMS MFF UK Verze 19. února 2006 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Optimalizace

Více

Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta OPTIMÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ Jan Štecha Katedra řídicí techniky 1999 Předmluva Toto skriptum je určeno posluchačům 4. ročníku oboru technická

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Numerické metody jednorozměrné minimalizace Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Horymír

Více

TEORIE MATIC. Tomáš Vondra

TEORIE MATIC. Tomáš Vondra TEORIE MATIC Tomáš Vondra 2 Obsah 1 Opakování 5 1.1 Základní operace s maticemi..................... 5 1.2 Determinant matice......................... 7 1.2.1 Cauchyův-Binedův vzorec..................

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech.

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Kapitola 9 Skalární součin Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Definice 9.1 Je-li x = (x 1,..., x n ) T R n 1 reálný

Více

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu.

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu. Inženýrská matematika Robert Mařík Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg.

Více

Kapitola 11. Vzdálenost v grafech. 11.1 Matice sousednosti a počty sledů

Kapitola 11. Vzdálenost v grafech. 11.1 Matice sousednosti a počty sledů Kapitola 11 Vzdálenost v grafech V každém grafu lze přirozeným způsobem definovat vzdálenost libovolné dvojice vrcholů. Hlavním výsledkem této kapitoly je překvapivé tvrzení, podle kterého lze vzdálenosti

Více

Maticový a tenzorový počet

Maticový a tenzorový počet Maticový a tenzorový počet Doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. Ústav matematiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obsah. Test vstupních znalostí............................. 5 Matice

Více

zejména Dijkstrův algoritmus pro hledání minimální cesty a hladový algoritmus pro hledání minimální kostry.

zejména Dijkstrův algoritmus pro hledání minimální cesty a hladový algoritmus pro hledání minimální kostry. Kapitola Ohodnocené grafy V praktických aplikacích teorie grafů zpravidla graf slouží jako nástroj k popisu nějaké struktury. Jednotlivé prvky této struktury mají často přiřazeny nějaké hodnoty (může jít

Více

Regulární matice. Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím.

Regulární matice. Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím. Regulární matice Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím. Věta. Pro každou čtvercovou matici A = (a ij ) řádu n nad tělesem (T, +, ) jsou následující podmínky ekvivalentní: (i) Řádky matice

Více

MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu

MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK JAN MALÝ Obsah 1. Parciální diferenciální rovnice obecně 1. Kvaazilineární rovnice prvního řádu 1 3. Lineární rovnice druhého řádu

Více

6. T e s t o v á n í h y p o t é z

6. T e s t o v á n í h y p o t é z 6. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot z realizace náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Používáme k tomu vhodně

Více

Lineární algebra II. Adam Liška. 9. února 2015. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak. rok 2007/2008

Lineární algebra II. Adam Liška. 9. února 2015. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak. rok 2007/2008 Lineární algebra II Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak rok 2007/2008 Adam Liška 9 února 2015 http://kammffcunicz/~fiala http://wwwadliskacom 1 Obsah 10 Permutace 3 11 Determinant

Více

GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY

GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Kapitola 1. Tenzorový součin matic

Kapitola 1. Tenzorový součin matic Kapitola 1 Tenzorový součin matic Definice 1.1. Buď F komutativní těleso. Pro matice A F m n a B F r s definujeme tenzorový součin A B jako matici o rozměru mr ns zapsanou blokově: A 11 B A 12 B A 1n B

Více

2 Spojité modely rozhodování

2 Spojité modely rozhodování 2 Spojité modely rozhodování Jak již víme z přednášky, diskrétní model rozhodování lze zapsat ve tvaru úlohy hodnocení variant: f(a i ) max, a i A = {a 1, a 2,... a p }, kde f je kriteriální funkce a A

Více

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Lineární algebra 10. přednáška: Ortogonalita II Dalibor Lukáš Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Text byl vytvořen

Více

Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie

Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie Jiří Kolafa Vektory. Vektorový prostor Vektor je často zaveden jako n-tice čísel, (v,..., v n ), v i R (pro reálný vektorový prostor);

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik 1 Obsah 1 Přehled použité smbolik 3 Základní pojm matematické logik a teorie množin 4.1 Element matematické logik.........................

Více

y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Řádková norma (po řádcích sečteme absolutní hodnoty prvků matice a z nich

y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Řádková norma (po řádcích sečteme absolutní hodnoty prvků matice a z nich Normy matic Příklad 1 Je dána matice A a vektor y: A = 2 0 3 4 3 2 y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Ověřte, že platí Ay A y (1) Ay = (4, 14, 2) T 2 2 Frobeniova norma

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY PŘEDNÁŠKA 1 METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY 1.1 Prostor R n a jeho podmnožiny Připomeňme, že prostorem R n rozumíme množinu uspořádaných n tic reálných čísel, tj. R n = R } R {{ R }. n krát Prvky R n budeme

Více

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1.

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1. 2. Některá důležitá rozdělení Diskrétní rozdělení. Alternativní rozdělení Ap) Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy náhodná veličina X nabývá pouze dvou hodnot a a pro její pravděpodobnostní funkci platí:

Více

Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple

Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple Vedoucí bakalářské práce: RNDr.

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Matematika pro studenty ekonomie

Matematika pro studenty ekonomie w w w g r a d a c z vydání upravené a doplněné vydání Armstrong Grada Publishing as U Průhonu 7 Praha 7 tel: + fax: + e-mail: obchod@gradacz wwwgradacz Matematika pro studenty ekonomie MATEMATIKA PRO STUDENTY

Více

Poznámky z matematiky

Poznámky z matematiky Poznámky z matematiky Verze: 14. dubna 2015 Petr Hasil hasil@mendelu.cz http://user.mendelu.cz/hasil/ Ústav matematiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně Vytvořeno s podporou projektu

Více

9. Úvod do teorie PDR

9. Úvod do teorie PDR 9. Úvod do teorie PDR A. Základní poznatky o soustavách ODR1 Diferenciální rovnici nazveme parciální, jestliže neznámá funkce závisí na dvou či více proměnných (příslušná rovnice tedy obsahuje parciální

Více

Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat. Úvod. Róbert Lórencz. http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz

Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat. Úvod. Róbert Lórencz. http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat Róbert Lórencz 1. přednáška Úvod http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz Róbert Lórencz (ČVUT FEL, 2007) Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25 Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Matematika a ekonomické předměty

Matematika a ekonomické předměty Matematika a ekonomické předměty Bohuslav Sekerka, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Postavení matematiky ve výuce Zaměřím se na výuku matematiky, i když jsem si vědom, toho, že by měl být

Více

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant.

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. 5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. Matice Matice typu m,n je matice složená z n*m (m >= 1, n >= 1) reálných (komplexních) čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců: R m,n (resp.

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 29. srpna 2005 verze 1.0 Předmluva

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice študenti MFF 15. augusta 2008 1 12 Matice Požadavky Matice a jejich hodnost Operace s maticemi a jejich vlastnosti Inversní matice Regulární matice,

Více

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI Posloupnosti a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace,

Více

Optimalizace. Elektronická skripta předmětu A4B33OPT. Toto je verze ze dne 28. ledna 2016. Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická

Optimalizace. Elektronická skripta předmětu A4B33OPT. Toto je verze ze dne 28. ledna 2016. Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická Optimalizace Elektronická skripta předmětu A4B33OPT. Text je průběhu semestru doplňován a vylepšován. Toto je verze ze dne 28. ledna 2016. Tomáš Werner Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická České

Více

Matematika pro chemické inženýry. Drahoslava Janovská

Matematika pro chemické inženýry. Drahoslava Janovská Matematika pro chemické inženýry Drahoslava Janovská Přednášky ZS 2011-2012 Fázové portréty soustav nelineárních diferenciálních rovnic Obsah 1 Fázové portréty nelineárních soustav v rovině Klasifikace

Více

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS )

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) LINEÁRNÍ ALGEBRA Úvod vektor Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) Kartézský souřadnicový systém -je taková soustava

Více

3. Matice a determinanty

3. Matice a determinanty . Matice a determinanty Teorie matic a determinantů představuje úvod do lineární algebry. Nejrozsáhlejší aplikace mají matice a determinanty při řešení systémů lineárních rovnic. Pojem determinantu zavedl

Více

Google PageRank: Relevance webových

Google PageRank: Relevance webových Google PageRank: Relevance webových stránek a problém vlastních čísel Bakalářská práce Studijní program: Studijní obory: Autor práce: Vedoucí práce: B1101 Matematika 7504R015 Matematika se zaměřením na

Více

0. Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04

0. Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04 0 Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04 V tomto krátkém textu se budeme zabývat lineárními rekurencemi, tj posloupnostmi definovanými rekurentní rovnicí typu A n+k = c 0 A n + c 1 A n+1 + + c k 1

Více

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 OLGA KRUPKOVÁ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru.

2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru. Varianta I 1. Definujte pravděpodobnostní funkci. 2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru. 3. Definujte Fisher-Snedecorovo rozdělení.

Více

Spojitost funkcí více proměnných

Spojitost funkcí více proměnných Reálné funkce více proměnných Reálnou funkcí n reálných proměnných rozumíme zobrazení, které každé uspořádané n ticireálnýchčíselznějaképodmnožinykartézskéhosoučinur R=R n přiřazuje nějaké reálné číslo.

Více

Geometrie pro FST 2. Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0

Geometrie pro FST 2. Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0 Geometrie pro FST 2 Pomocný učební text František Ježek, Světlana Tomiczková Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Geometrie pro FST 2, který vyučujeme

Více

Přímé metody výpočtu charakteristických čísel matic

Přímé metody výpočtu charakteristických čísel matic Masarykova Univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Přímé metody výpočtu charakteristických čísel matic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce RNDr. Ladislav Adamec, CSc. Brno 2007 Roman Melichar Prohlašuji,

Více

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost.

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

Večerní kurzy matematiky Letní studentská konference Tudy Cesta Nevede

Večerní kurzy matematiky Letní studentská konference Tudy Cesta Nevede Večerní kurzy matematiky Letní studentská konference Tudy Cesta Nevede 1 Výroková logika výroky:a,b pravdivost výroku: 0 nepravda, 1 pravda logické spojky: A negace A A B konjunkce A B disjunkce A B implikace

Více

Obsah. 1. Komplexní čísla

Obsah. 1. Komplexní čísla KOMPLEXNÍ ANALÝZA - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK JAN MALÝ Obsah 1. Komplexní čísla 1 2. Holomorfní funkce 3 3. Elementární funkce komplexní proměnné 4 4. Křivkový integrál 7 5. Index bodu vzhledem ke křivce 9 6.

Více

FI MU. Automaty nad nekonečnými slovy. Fakulta informatiky Masarykova univerzita. Učební text FI MU verze 1.0

FI MU. Automaty nad nekonečnými slovy. Fakulta informatiky Masarykova univerzita. Učební text FI MU verze 1.0 Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý FI MU Fakulta informatiky Masarykova univerzita Automaty nad nekonečnými slovy Mojmír Křetínský Učební text FI MU verze 1.0 Copyright c 2002, FI MU prosinec 2002 Obsah 1 Büchiho

Více

2. RBF neuronové sítě

2. RBF neuronové sítě 2. RBF neuronové sítě Kapitola pojednává o neuronových sítích typu RBF. V kapitole je popsána základní struktura tohoto typu neuronové sítě. Poté následuje definice a charakteristika jednotlivých radiálně

Více

Jak pracovat s absolutními hodnotami

Jak pracovat s absolutními hodnotami Jak pracovat s absolutními hodnotami Petr Matyáš 1 Co to je absolutní hodnota Absolutní hodnota čísla a, dále ji budeme označovat výrazem a, je jeho vzdálenost od nuly na ose x, tedy je to vždy číslo kladné.

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných študenti MFF 15. augusta 2008 1 5 Základy teorie funkcí více proměnných Požadavky Parciální derivace a totální

Více

5. Konstrukční planimetrické úlohy

5. Konstrukční planimetrické úlohy 5 Konstrukční planimetrické úlohy 5.1 Řešení konstrukčních úloh 5. Konstrukční planimetrické úlohy Konstrukční úlohou rozumíme úlohu, ve které je požadováno sestrojení jistého geometrického útvaru (alespoň

Více

Základy podmíněné matematické optimalizace

Základy podmíněné matematické optimalizace Základy podmíněné matematické optimalizace Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc V tématu nepodmíněné optimalizace jsme na pohyb bodu v prostoru nezávisle proměnných nekladli žádná omezení. V případě

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

Eduard Šubert: Koktejl nápoj je vektorem z lineárního obalu ingrediencí.

Eduard Šubert: Koktejl nápoj je vektorem z lineárního obalu ingrediencí. Eduard Šubert: Koktejl nápoj je vektorem z lineárního obalu ingrediencí. V roce 2012 se na katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze konala Matematická fotosoutěž. Vítězný snímek týkající se právě lineární

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, PhD. Autoři textu:

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, PhD. Autoři textu: FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Matematika 3 Garant předmětu: RNDr. Břetislav Fajmon, PhD Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Břetislav Fajmon, PhD

Více

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace RELACE Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace slouží k vyjádření vztahů mezi prvky nějakých množin. Vztahy mohou být různé povahy. Patří sem vztah býti potomkem,

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy ZS 2011/2012 cvičení 1. Jednotková matice na hlavní diagonále jsou jedničky, všude jinde nuly

A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy ZS 2011/2012 cvičení 1. Jednotková matice na hlavní diagonále jsou jedničky, všude jinde nuly Matice Matice typu (m, n) je uspořádaná m-tice prvků z řádky matice.. Jednotlivé složky této m-tice nazýváme Matice se zapisují Speciální typy matic Nulová matice všechny prvky matice jsou nulové Jednotková

Více

1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010)

1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010) 1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010) Pravděpodobnost pojmy 1. Diskrétní pravděpodobnostní prostor(definice, vlastnosti, příklad). Diskrétní pravděpodobnostní prostor je trojice(ω, A, P), kde

Více

Matematické symboly a značky

Matematické symboly a značky Matematické symboly a značky Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Matematický symbol je libovolný znak, používaný v. Může to být znaménko pro označení operace s množinami, jejich prvky, čísly či jinými objekty,

Více

Tento text je stručným shrnutím těch tvrzení Ramseyovy teorie, která zazněla

Tento text je stručným shrnutím těch tvrzení Ramseyovy teorie, která zazněla Ramseyovy věty Martin Mareš Tento text je stručným shrnutím těch tvrzení Ramseyovy teorie, která zazněla na mé letošní přednášce z Kombinatoriky a grafů I Předpokládá, že čtenář se již seznámil se základní

Více

Drsná matematika IV 7. přednáška Jak na statistiku?

Drsná matematika IV 7. přednáška Jak na statistiku? Drsná matematika IV 7. přednáška Jak na statistiku? Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 2. 4. 2012 Obsah přednášky 1 Literatura 2 Co je statistika? 3 Popisná statistika Míry polohy statistických

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

Základní radiometrické veličiny

Základní radiometrické veličiny Základní radiometrické veličiny Radiometrické veličiny se v textech, se kterými jsem se setkal, zavádějí velmi formálně, např. iradiance E= dφ da.pokusiljsemsepřesnějipopsat,cojednotlivéfunkceznamenají.formálnízápisyjsouzde

Více

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada (Auto)korelační funkce 1 Náhodné procesy Korelace mezi náhodnými proměnnými má široké uplatnění v elektrotechnické praxi, kde se snažíme o porovnávání dvou signálů, které by měly být stejné. Příkladem

Více

11. Geometrická optika

11. Geometrická optika Trivium z optiky 83 Geometrická optika V této a v následující kapitole se budeme zabývat studiem světla v situacích, kdy je možno zanedbat jeho vlnový charakter V tomto ohledu se obě kapitoly podstatně

Více

1. Základy logiky a teorie množin

1. Základy logiky a teorie množin . Základy logiky a teorie množin Studijní text. Základy logiky a teorie množin A. Logika Matematická logika vznikla v 9. století. Jejím zakladatelem byl anglický matematik G. Boole (85 864). Boole prosadil

Více

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 9. ročník 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 5 > 0 ostrá nerovnost 5.0 50 neostrá nerovnost ( používáme pouze čísla) ZNAKY NEROVNOSTI: > je větší než < je menší

Více

Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1

Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1 KMA/TGD1 Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1 Pracovní texty přednášek Obsahem předmětu KMA/TGD1 jsou základy algoritmické teorie grafů a výpočetní složitosti Kapitoly 1 5 rozšiřují a prohlubují předchozí

Více

3. Polynomy Verze 338.

3. Polynomy Verze 338. 3. Polynomy Verze 338. V této kapitole se věnujeme vlastnostem polynomů. Definujeme základní pojmy, které se k nim váží, definujeme algebraické operace s polynomy. Diskutujeme dělitelnost polynomů, existenci

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY POMNĚNKA prase Pomni, abys nezapomněl na Pomněnku MSc. Catherine Morris POMNĚNKA Verze ze dne: 14. října 01 Materiál je v aktuální

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testy dobré shody Vedoucí diplomové práce: RNDr. PhDr. Ivo

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Přijímací zkouška - matematika

Přijímací zkouška - matematika Přijímací zkouška - matematika Jméno a příjmení pište do okénka Číslo přihlášky Číslo zadání 1 Grafy 1 Pro který z následujících problémů není znám žádný algoritmus s polynomiální časovou složitostí? Problém,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 003 004 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO M 0030 Vyjádřete jedním desetinným číslem (4 ½ 4 ¼ ) (4 ½ + 4 ¼ ) Správné řešení: 0,5 Zjednodušte výraz : ( 4)

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie A

Návody k domácí části I. kola kategorie A Návody k domácí části I. kola kategorie A 1. Najděte všechny dvojice prvočísel p, q, pro které existuje přirozené číslo a takové, že pq p + q = a + 1 a + 1. 1. Nechť p a q jsou prvočísla. Zjistěte, jaký

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Matematika. Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Matematika. Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Matematika Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám Doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. RNDr. Milana Faltusová 5 Autoři: Lektorovala: Doc.

Více

STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA

STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA Poslední aktualizace: 29. května 200 STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA PŘÍKLADY Pro zdárné absolvování předmětu doporučuji věnovat pozornost zejména příkladům označenými hvězdičkou. Příklady

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Akce grupy

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Akce grupy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce z matematiky Akce grupy Brno 2009 Lenka Macálková Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala zcela samostatně

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

MNOŽINY. x A. Jeho varianty paradox mostu se šibenicí, paradox holiče.

MNOŽINY. x A. Jeho varianty paradox mostu se šibenicí, paradox holiče. MNOŽINY Naivní definice (pojetí): Množina [set] je přesně definovaný soubor prvků, které mají nějakou vlastnost. O čemkoliv je třeba umět jednoznačně rozhodnout, zda do dané množiny patří či nikoliv. Vztah

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

2.2. SČÍTÁNÍ A NÁSOBENÍ MATIC

2.2. SČÍTÁNÍ A NÁSOBENÍ MATIC 22 SČÍTÁNÍ A NÁSOBENÍ MATIC V této kapitole se dozvíte: jak je definováno sčítání matic a jaké má základní vlastnosti jak je definováno násobení matic číslem a jaké má základní vlastnosti zda a proč se

Více

Josef Janyška Anna Sekaninová ANALYTICKÁ TEORIE KUŽELOSEČEK A KVADRIK

Josef Janyška Anna Sekaninová ANALYTICKÁ TEORIE KUŽELOSEČEK A KVADRIK Josef Janyška Anna Sekaninová ANALYTICKÁ TEORIE KUŽELOSEČEK A KVADRIK Obsah 1 KOMPLEXNÍ ROZŠÍŘENÍ PROSTORU 7 1 Komplexní rozšíření vektorového prostoru........... 7 Komplexní rozšíření reálného afinního

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Lineární algebra a analytická geometrie sbírka úloh a ř ešených př íkladů

Lineární algebra a analytická geometrie sbírka úloh a ř ešených př íkladů Lineární algebra a analytická geometrie sbírka úloh a ř ešených př íkladů Linear algebra and analytic geometry problems and solved examples Klára Javornická Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Vlastnosti regulárních jazyků

Vlastnosti regulárních jazyků Vlastnosti regulárních jazyků Podobně jako u dalších tříd jazyků budeme nyní zkoumat následující vlastnosti regulárních jazyků: vlastnosti strukturální, vlastnosti uzávěrové a rozhodnutelné problémy pro

Více

označme j = (0, 1) a nazvěme tuto dvojici imaginární jednotkou. Potom libovolnou (x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + jy,

označme j = (0, 1) a nazvěme tuto dvojici imaginární jednotkou. Potom libovolnou (x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + jy, Komplexní čísla Množinu všech uspořádaných dvojic (x, y) reálných čísel x, y nazýváme množinou komplexních čísel C, jestliže pro každé dvě takové dvojice (x, y ), (x 2, y 2 ) je definována rovnost, sčítání

Více

Tématické celky { kontrolní otázky.

Tématické celky { kontrolní otázky. Tématické celky kontrolní otázky. Základy teorie pravdìpodobnosti..pravdìpodobnostní míra základní pojmy... Vysvìtlete pojem náhody, náhodného pokusu, náhodného jevu a jeho mno- ¾inovou interpretaci. Popi¹te

Více

Náhodná procházka a její aplikace

Náhodná procházka a její aplikace MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Náhodná procházka a její aplikace Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce RNDr. Martin Kolář, Ph. D. Brno 2007 Michaela Bartuňková Poděkování Chtěla bych

Více

Polibky kružnic: Intermezzo

Polibky kružnic: Intermezzo Polibky kružnic: Intermezzo PAVEL LEISCHNER Pedagogická fakulta JU, České Budějovice Věta 21 z Archimedovy Knihy o dotycích kruhů zmíněná v předchozím dílu seriálu byla inspirací k tomuto původně neplánovanému

Více