VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze Bakalářská práce 2015

2 Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze Bakalářská práce Gennady Brilyankov Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eliška Smotlachová Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor s Dissertation Demand on low cost hotels in Prague Gennady Brilyankov The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of economy and economics Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Eliška Smotlachová Date of Submission: Prague 2015

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem bakalářskou práci na téma Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze zpracoval samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţil, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne... Jméno Příjmení

5 Děkuji Ing. Elišce Smotlachové vedoucí své bakalářské práce, a Ing. Stanislavě Belešové, PhD., oponentovi bakalářské práce, za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytli.

6 Abstrakt Gennady Brilyankov. Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Tato bakalářská práce se věnuje problematice nízkonákladových hotelů v Praze a poptávce po sluţbách nízkonákladových hotelů. Téma je velmi aktuální, protoţe hotely čelí velké konkurenci, a cena je velmi důleţitým faktorem při rozhodování klienta hotelu. Nízkonákladové hotely byly vybrány jako zajímavý segment pro zkoumání zejména proto, ţe se jedná o poměrně novou tendenci na trhu hotelových a ubytovacích sluţeb. V práci byla provedená analýza teoretických východisek z oblasti ubytování v České republice, poptávky po hotelům ze strany zákazníků z jiných měst České republiky a zahraničí a porovnání nízkonákladových hotelů v Praze. Jako další analýza byla zvolená deskripce, rozhovor s manaţery hotelů v Praze a analýza těchto rozhovorů. Pouţívá se syntéza pro propojení teoretických poznatků s praktickými. Cílem práce je zjistit tendencí vývoje poptávky zahraničních a domácích turistů po nízkonákladových hotelech v České republice se zaměřením na hostely, 1* a 2* hotely. Klíčová slova: Nízkonákladové hotely, ubytovací sluţby, ubytovací kapacita, konkurenční prostředí, propagace, příjezdový cestovní ruch.

7 Abstract This thesis is devoted to low-cost hotels in Prague and the demand for the services of lowcost hotels. The topic is very up-to-date, because the hotels are facing stiff competition and price is an important factor in determining the client's hotel. Low cost hotels were selected as an interesting segment for exploration mainly because it is a relatively new market trend of hotel and accommodation services. The work was carried out analysis of the theoretical background in the field of accommodation in the Czech Republic, demand from customers to hotels in other cities of the Czech Republic and abroad, and comparing low-cost hotels in Prague. As a further analysis of the selected description, there are interviews with managers of hotels in Prague and analysis of these interviews. Synthesis is used to connect theoretical knowledge with practical. The aim is to detect trends in the demand of foreign and domestic tourists for low-cost hotels in the Czech Republic with a focus on hostels, 1 * and 2 * hotels. Key words: Low cost hotels, accommodation services, rival environment, promotion, incoming tourism.

8 OBSAH ÚVOD UBYTOVACÍ SLUŢBY V PRAZE DEFINICE POPTÁVKY A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU V CESTOVNÍM RUCHU TYPY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V PRAZE Definice nízkonákladových hotelů Nové a moderní typy nízkonákladových hotelů ANALYTICKÁ ČÁST STATISTICKÁ ANALÝZA PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Počet ubytovacích zařízení v Praze podle kategorie Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie Denní útrata turistů během jejich pobytu v Praze Ceny za přenocování v ubytovacím zařízení v Praze ANALÝZA NÍZKONÁKLADOVÝCH HOTELŮ V PRAZE Hotel Easyhotel Hotel Sokolská Youth hostel Hostel Volha Shrnutí provedených rozhovorů DOTAZNÍK PRO TURISTY A ZÁKAZNÍKY NÍZKONÁKLADOVÝCH HOTELŮ V PRAZE Shrnutí provedeného dotazníku NÁVRHOVÁ ČÁST CENOVÁ POLITIKA KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŢEB SNÍŢENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O NÍZKONÁKLADOVÝCH HOTELECH NA REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI ZÁVĚR... 56

9 LITERATURA... 58

10 Seznam obrázků, tabulek a grafů Graf 1: Počet ubytovacích zařízení v Praze Graf 2: Počet ubytovacích zařízení v Praze Graf 3: Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce Graf 4: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenty), v ČR, Graf 5: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Graf 6: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenti), v ČR Graf 7: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Obrázek 1: Optimum spotřebitele Obrázek 2: Faktory ovlivňující formování poptávky Obrázek 3: Otázka č. 1 dotazníku: Jaký je důvod vaší návštěvy Prahy? Obrázek 4: Otázka č. 2 dotazníku: Proč jste si vybral/a nízkonákladový hotel? Obrázek 5: Otázka č. 3 dotazníku: Jaké doplňkové sluţby vyuţíváte v tomto hotelu? Obrázek 6: Otázka č. 4 dotazníku: Uveďte, zda jste spokojen/á se sluţbami poskytovanými v nízkonákladových hotelech? Obrázek 7: Otázka č. 5 dotazníku: Vrátíte se znovu do nízkonákladového hotelu? Obrázek 8: Otázka č. 6 dotazníku: Můţete porovnat nízkonákladový hotel v Praze s nízkonákladovými hotely v jiných evropských městech?... 51

11 Tabulka 1: Klasifikace ubytovacích zařízení podle kategorií Tabulka 2: Klasifikace ubytovacích zařízení podle tříd Tabulka 3: Zjednodušené srovnaní tříd podle kategorie ubytovacích zařízení Tabulka 4: Výhody a nevýhody pouţiti franšízy pro nízkonákladový hotel Tabulka 5: Počet ubytovacích zařízení v Praze Tabulka 6: Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce Tabulka 7: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenti), v ČR, Tabulka 8: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Tabulka 9: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie v ČR, Tabulka 10: Průměrná utracená částka turistů během jejich pobytu v Praze na osobu a den Tabulka 11: Průměrná cena přenocování na jednu osobu v ubytovacích zařízeních v Praze Tabulka 12: Ceny za pokoj v hotelu Easyhotel v Praze Tabulka 13: Ceny za pokoj v hotelu Sokolská Youth Hostel Tabulka 14: Ceny za pokoj v hostelu Volha... 43

12 ÚVOD V Praze je velmi konkurenční prostředí v oblasti ubytovacích sluţeb, zejména v posledních dvaceti letech, kdy se otevřelo mnoho hotelů a penzionů různých tříd a velikostí. Do Prahy přišly velké hotelové řetězce, které otevírají vlastní velkokapacitní ubytovací zařízení. Někteří zahraniční investoři, zejména ze států Ukrajina, Rusko a jiných východních evropských států, investují do ubytovacích zařízení na úrovni tříhvězdičkových hotelů a penzionů, motelů a apartmá. Tento trh je velmi nasycený a konkurence tlačí ceny za ubytování dolů. Navíc v posledních letech se lidé snaţí šetřit na ubytovacích sluţbách a vystačí s ubytovacími zařízeními typu Bed and Breakfast, nízkonákladovými ubytovacími zařízeními a hostely. Ušetřené peníze raději utrácejí za záţitky a gastronomické sluţby. Proto je velmi zajímavé zkoumat poptávku po nízkonákladových hotelech v posledních letech (od roku 2005) a zodpovědět následující otázky: 1. Jaký je vývoj poptávky po nízkonákladovém ubytování v letech a porovnat ho s poptávkou po hotelech 3*, 4* a 5*? 2. Kolik celkem nízkonákladových (1*, 2*) hotelů bylo otevřeno ve zkoumaných letech v porovnání s růstem počtu hotelů 3*, 4* a 5*? 3. Jaké typy nízkonákladových hotelů a ubytovacích zařízení vznikly v poslední době? Cíl práce: zjištění tendencí vývoje poptávky zahraničních a domácích turistů po nízkonákladových hotelech v České republice se zaměřením na hostely, 1* a 2* hotely. Hypotéza: při porovnání poptávky po tříhvězdičkových a nízkonákladových hotelech zjistíme, ţe obsazenost nízkonákladových hotelů je mnohem vyšší, a tedy i obrat v peněţním vyjádření je vyšší, neţ ve tříhvězdičkových hotelech se stejnou kapacitou. Hypotéza je ověřitelná pomoci dotazníkového šetření v nízkonákladových hotelech a v hotelech 3* a statistické analýzy na základě údajů z Českého statistického Úřadu. V práci budou provedeny následující metody výzkumu a analýzy: 1. literární rešerše typy ubytovacích zařízení, jejich zařazování podle kvality, stanovení definice nízkonákladových ubytovacích zařízení, 12

13 2. statistická analýza zjištění statistických dat za období v oblasti příjezdového cestovního ruchu 3. dotazník pro nízkonákladové hotely a hotely 3* pro zjištění obsazenosti a změně poptávky po ubytovacích sluţbách. 4. komparace (porovnání) počtu otevřených nízkonákladových hotelů s počtem hotelů vyšších tříd. 13

14 1 Ubytovací sluţby v Praze Cestovní ruch v Praze po revoluci byl nejrychleji rostoucím sektorem trţní ekonomiky, během několika let se Praha stala velmi významnou destinací pro cestování. Vysoká návštěvnost způsobila především rozvoj ubytovacích sluţeb a vznik nových ubytovacích zařízení (hotely, kempy, botely, motely, pensiony, apartmenty pro krátkodobé ubytování) (Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Definice poptávky a faktory ovlivňující poptávku v cestovním ruchu V odborné literatuře se můţeme setkat s mnoha definicemi poptávky. V mikroekonomické teorii se poptávka obecně definuje jako vztah mezi různými cenami zboží a množstvím, které spotřebitelé chtějí a jsou schopni při těchto cenách koupit v určitém časovém období. (Jurečka 2010, s. 52) Poptávka vyjadřuje závislost mezi dvěma proměnnými: cenou a požadovaným množstvím. (Vlček 2009, s. 67) Agregátní poptávka je souhrn všech zamýšlených koupí na trhu. Individuální poptávka, to je poptávka jediného kupujícího. Tržní poptávka je poptávka všech kupujících po jednom výrobku. (Macáková 2010, s. 34) Podle ekonomické teorie pokud spotřebitel jedná racionálně, snaţí se maximalizovat svůj uţitek. S kaţdým dalším spotřebovaným statkem jeho celkový uţitek roste, ale kaţdý další přírůstek uţitků je menší. V tomto případě vstupuje do hry zákon klesajícího uţitku. Spotřebitel maximalizující svůj uţitek je omezen mnoţstvím svého důchodu. ( 2011, s. 38) Na obrázku číslo 1 je graf, který zobrazuje optimum spotřebitele neboli optimální uţitek, kterého můţe dosáhnout v rámci svého důchodu. Optimum se nachází v bodě E, I 1 je indiferenční křivka (kombinace dvou statků se stejným uţitkem), křivka protínající od 4 do 8 je linie rozpočtu. Podle teorie mikroekonomie je poptávka ovlivněna následujícími faktory: Cena ze zákona o klesající poptávce vyplývá, ţe čím niţší je cena, tím je větší poptávka. 14

15 Důchodové faktory za podmínky konstantní ceny při rostoucím důchodu poptávka roste a naopak pokud důchod klesá, poptávka také klesá. Počet spotřebitelů a velikost trhu pokud trh a počet spotřebitelů se zvětší, pak i poptávka po zboţí či sluţbách se zvětší. Cenová hladina a dispozice ostatních zboţí či sluţeb v tomto případě zboţí či sluţby se rozdělují na komplementy a substituty. U komplementů růst ceny jednoho zboţí či sluţby způsobuje pokles poptávky druhého. U substitutů růst ceny jednoho způsobuje růst poptávky po druhém zboţí či sluţbě. Subjektivní faktory zobrazující fyziologické a psychologické potřeby jedinců. (Vlček 2009, s. 70) Obrázek 1: Optimum spotřebitele Zdroj: Jurečka 2010, s. 95 Z hlediska cestovního ruchu poptávka je definována takto: Poptávka v cestovním ruchu je mnohovrstevnou kategorií a může mít různou podobu, např. agregátní poptávky, individuální poptávky, dílčí poptávky, koupěschopné poptávky a destinační poptávky. (Jakubíková 2012, s. 49) nebo 15

16 39) (Palatková 2011, s. Z definic je zřejmé, ţe poptávka v cestovním ruchu je podmíněna koupěschopností spotřebitele, ale kromě koupěschopnosti na poptávku v cestovním ruchu mají vliv i ostatní faktory, které jsou znázorněné v následujícím obrázku. Obrázek 2: Faktory ovlivňující formování poptávky Sociální: kultura, referenční skupiny, třídy Osobností: ţivotní styl, ţivotní hodnoty, zkušenosti, vnímaní Nabízející: charakter a dostupnost produktu, cena, reklama Vnější vlivy Vnější vlivy Motiv vnímaná Potřeba Limitující faktory Poptávka Vrozené Jídlo spánek Vnější podnět Vliv reklamy Poptávající Disponibilní důchod Volný čas zdraví Vnější vlivy Zdroj: (Palatková 2011, s. 39) Faktory ovlivňující poptávku v cestovním ruchu jsou rozděleny do tří skupin: Kulturní faktory. Vliv kulturních faktorů je nezanedbatelnou okolností, jsou to hmotné a nehmotné prvky. Kultura jako taková, to je rámec chování určité skupiny jedinců. V oblasti cestovního ruchu kultura je odraţena jako potřeba cestovat a jako způsob spotřebního chování. Pro cestovní ruch je nezbytné vědět o kulturách různých zemí. Sociální faktory. U těchto faktorů působí pravě referenční skupiny jedinců (rodina, přátelé). Jedinec, který plánuje cestu do nové destinace, nemá dostatek 16

17 informací. Proto pro sběr informací vyuţívá referenční skupiny ve svém okolí, které se s ním podělí o své zkušenosti s touto destinací. Individuální faktory. U individuálních faktorů působí takové proměnné jako věk, vzdělání, příjem, geografická poloha, zdravotní stav. (Palatková 2011, s. 42) Faktor v cestovním ruchu je nezanedbatelná okolnost. Existuje mnoho faktorů ovlivňujících cestovní ruch. Vnější faktory ovlivňují cestovní ruch prostřednictvím: demografických a sociálních změn, ekonomického rozvoje, politických faktorů, technologických faktorů, rozvoje trţní ekonomiky, dopravní infrastruktury a bezpečnosti cestování, geografických faktorů, cenové hladiny atd. (Jakubíková 2012, s. 120) Dalšími faktory ovlivňujícími rozvoj cestovního ruchu jsou vnitřní faktory: klimatické a přírodní podmínky dané destinace, existence a kvalita přírodních zdrojů, ekonomika státu, vnitřní politika státu, politická stabilita, sociální rozvoj, poskytnutí výhod a slev na sluţby cestovního ruchu ze strany státních a veřejných organizací, stav infrastruktury cestovního ruchu, doprava, ţivotní úroveň obyvatelstva, vzdělávací a kulturní úroveň obyvatelstva. (Jakubíková 2012, s. 129) 17

18 Z hlediska vlivu na cestovní ruch faktory lze rozdělit na ty, které lákají nebo dávají podnět k cestování, a faktory, které zvyšují poptávku, a tím působí na výběr destinace, například rozvoj infrastruktury nebo sociálně-ekonomická úroveň. Z hlediska mechanizmu působícího na cestovní ruch lze určit faktory objektivní, které jsou vytvořeny historicky. Tyto faktory cílevědomě regulují oblast cestovního ruchu a tvoří první skupinu faktorů. Druhou skupinou jsou politické faktory, například existence normativních základů a vzdělání v oblasti cestovního ruchu. Existují také příznivé a nepříznivé faktory. Příznivé faktory mají pozitivní vliv na cestovní ruch, tím pádem se státy a lokality stávají lídry v oblasti mezinárodního cestovního ruchu, nepříznivé faktory mají opačný vliv. Faktory, které ovlivňují rozvoj cestovního ruchu, lze rozdělit na statické a dynamické. Statické faktory jsou konstantní a nemění se s časem, příkladem mohou byt klimatické faktory, geografické a kulturní faktory. Do dynamických faktorů patři: Demografické růst počtu obyvatelstva, zvýšení podílu obyvatelstva velkých měst kvůli sníţení podílu obyvatelstva na venkově, změna věkové struktury obyvatelstva, tedy např. státy, kde je věková hranice ţivota vyšší a obyvatelstvo má více času a můţe více cestovat. Sociální růst blahobytu obyvatelstva příznivě působí na cestovní ruch, prodlouţené víkendy, delší dovolené, větší příjmy v domácnostech, větší počet pracujících ţen, větší podíl lidí single, pozdější zaloţení rodin. Ekonomické spočívají ve změně spotřebitelského koše. Kulturní růst kulturního rozvoje obyvatelstva vede k cílevědomému seznámení s jinými kulturními hodnotami. Technický pokrok působí na rychlejší rozvoj technického základu cestovního ruchu a vytváří nezbytné podmínky pro hromadný cestovní ruch. Mezinárodní faktory lepší vztahy mezi státy vedou ke spolupráci a dorozumění. (Hamarnehová 2012, s. 11) Další druh faktorů, které mají vliv na rozvoj cestovního ruchu, jsou osobní a behaviorální faktory. Stojí za zmínku, ţe ze všech faktorů ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu, osobní a behaviorální faktory hrají významnou roli v moderním světě. Skládají se z motivů, které zabezpečují touhu u spotřebitelů cestovat a být 18

19 turistou. Psychologické faktory mají velmi významnou úlohu na trhu cestovního ruchu, protoţe jen málo turistů se vrátí na to samé místo; výjimkou můţe být působení ekonomických, léčebných nebo psychologických důvodů (nostalgické vzpomínky atd.). Při výběru zájezdu s růstem příjmů hlavní roli hrají psychologické motivy. Ohodnotit kvalitu nabízeného produktu v oblasti cestovního ruchu můţe zákazník pouze po realizování takového zájezdu. Předtím má pouze očekávání na základě získaných informací. Důleţitost této situace je v tom, ţe spotřebitel má o produktu pouze představu a vytváří si určitá očekávání, a pokud nejsou pak naplněna skutečnou kvalitou produktu, dojde ke zklamání. Rozvoj cestovního ruchu je podmíněn existencí dvou hlavních bodů, a to volným časem a finančními prostředky, které má spotřebitel k dispozici pro jejich racionální vynaloţení. 1.2 Typy ubytovacích zařízení v Praze V Praze existuje velmi široká nabídka ubytovacích zařízení. Kaţdý turista si můţe zvolit podle svých preferencí jednu z nich. Pro popis ubytovacích zařízení je potřeba se seznámit s některými pojmy, které se pouţívají v cestovním ruchu. Kategorizace znamená rozdělení ubytovacích zařízení do jednotlivých kategorií. Certifikace je udělení osvědčení a Klasifikačního znaku ubytovacímu zařízení kategorii hotel, hotel garni, pension, motel a botel. (Orieška 2010, s. 121). V následující tabulce jsou popsány kategorie ubytovacích zařízení podle jednotné klasifikace ČR. 19

20 Tabulka 1: Klasifikace ubytovacích zařízení podle kategorií Hotel Ubytovací zařízení, kde je minimálně 10 pokojů, zahrnuje ubytovací a stravovací sluţby. Hotely mohou mít 1 aţ 5 hvězdiček. Motel Motel hlavně slouţí pro motoristy a nachází se vedle dálnic nebo ostatních pozemních komunikací. Stejně jako u hotelu v motelu je minimálně 10 pokojů. Můţe mít 1 aţ 4 hvězdiček. Penzion V penzionu je minimální počet pokojů 5 a maximum je 20 pokojů, je omezen v poskytovaných sluţbách, nemá restauraci. Můţe mít 1 aţ 4 hvězdičky. Botel Zpravidla botel se nachází na zakotvené Specifická hotelová zařízení: Spa hotel/lázeňsky Resort/Golf resort hotel Depandance Ostatní Zdroj: vlastní zpracovaní na základě lodi a má podobné hodnocení jako hotel. Lázeňské hotely a lázeňské hotely garni jsou upravené zákonem č. 164/2001 Sb., poskytují péči dle 33, zákon číslo 48/2007 Sb. Depadance je budovou, která se nachází vedle hlavní budovy. Omezení však je, ţe, taková budova nemůţe být vzdálena více neţ 500 metrů. Další vlastností je, ţe nemá recepci a veškeré sluţby zajišťuje hlavní budova. Kempy Chaty Turistické ubytovny Ubytovací zařízení se rozdělují do tříd, pro kaţdou třídu jsou dány různé poţadavky. Existují povinné a povinně volitelné poţadavky. Povinně volitelné poţadavky jsou stanoveny podle tříd. Tabulka 2: Klasifikace ubytovacích zařízení podle tříd * Tourist Nemusí splňovat 3 povinně volitelné poţadavky ** Economy Nemusí splňovat 3 povinně volitelné poţadavky *** Standard Nemusí splňovat 6 povinně volitelných poţadavků **** First Class Nemusí splňovat 9 povinně volitelných poţadavků ***** Luxury Nemusí splňovat 9 povinně volitelných poţadavků Zdroj: Orieška 2010, s

21 Pro konečného zákazníka klasifikace ubytovacích zařízení znamená, ţe díky ní má představu o úrovni poskytovaných sluţeb a komfortu. Níţe je uvedeno podle zjednodušené srovnaní jednotlivých tříd. Tabulka 3: Zjednodušené srovnaní tříd podle kategorie ubytovacích zařízení Hotel, Hotel garni, Motel a Botel * ** *** **** ***** Úklid probíhá kaţdý den. V kaţdém pokoji je umístěna televize. Kaţdý pokoj obsahuje stůl a ţidle. Poskytnutí mýdla a ručníku. Recepce. Fax (moţnost poţádat recepci odeslání či přijetí). Moţnost snídaně (zdarma nebo v ceně). Prodej nápojů. Moţnost Úklid pokojů a navíc výměna ručníků na ţádost. V kaţdém pokoji je umístěna televize. Lampa na čtení vedle postele. Poskytnutí mýdla a sprchového gelu. 1 ručník / 1 os. 1 osuška / 1 os. Moţnost zakoupit hygienické potřeby. Moţnost placení platební kartou. V kaţdém pokoji je umístěna televize. V pokojích je telefon, lampa pro čtení a noční stolek. Moţnost připojení k internetu. V koupelně fén a kosmetické ubrousky. Zrcadlo. Místo pro umístění kufrů. Sluţby pro praní a ţehlení. Moţnost vyuţití pomůcek pro čištění obuvi. Na ţádost lze dostat další polštář a deku. Recepce: Dostupnost minimálně 14 hod. denně. Přes telefon 24 hod. Křeslo nebo pohovka v čalouněném prove dení. Kosmetické potřeby, kosmetické zrcadlo. Osušky a ručníky (na ţádost vydej pantoflí). Krejčovské sluţby. Recepce: Dostupnost min. 24 hod. Telefonická 24 hod. Moţnost posezení v hotelovém baru. Snídaně a servis na pokojích s jídelním lístkem. Minibar. Restaurace A la carte Kosmetické potřeby v lahvičkách. Internet na pokojích. Sejf na pokojích. Sluţby: Ţehlení a čištění obuvi. Concierge, otevírání vstupních dveří, pomoc se zavazadly. Velká místnost vedle recepce, kde je moţnost k posezení, hotelový bar. Minibar a room Servis 24 hod. denně. Restaurace otevřena min. 7 dnů vyuţití Moţnost Minimálně umí v týdnu. sejfu. snídaně. dva jazyky. Moţnost Vedle recepcí vyuţití moţnost se sejfu. posadit. Moţnost vyuţití sejfů na pokojích nebo centrálního 21

22 Moţnost nabídky snídaně. Přes telefon lze kdykoli kontaktovat kontaktní osobu. Přítomnost kontaktní osoby v uvedených hodinách. WC a sprcha na pokojích nebo na chodbě. Umyvadlo v pokojích. Skříň a ţidle na pokojích. Mýdlo a jeden ručník / os. Prádlo a ručníky výměna minimálně jedenkrát týden. Moţnost vyuţití sejfu. Moţnost zakoupení nápojů. za sejfu. Restaurace. Penzion * ** *** **** Moţnost nabídky Široká nabídka Večerní snídaně. snídaně. Recepce. Recepce. Přes telefon lze Přes telefon lze kdykoliv kdykoli kontaktovat posadit. kontaktovat kontaktní osobu. Přítomnost kontaktní osobu. Přítomnost kontaktní Přítomnost osoby v uvedených kontaktní osoby v uvedených hodinách. WC a sprcha na pokojích nebo na chodbě. Umyvadlo v pokojích. Mýdlo a jeden ručník / os. Moţnost poţádat o osušku a skleničku. Stůl a lampa pro čtení. Televize. Moţnost budíku. Moţnost sejfu. sluţby vyuţití Zdroj: Vlastní zpracování na základě hodinách. Jazykové znalosti u kontaktní osoby. WC a sprcha na pokojích. Moţnost vyuţití hygienických potřeb. Na pokojích musí být zrcadlo a místo pro odloţení kufrů. Lampa pro moţnost čtení u kaţdé postele. Stůl s lampou. Fén, sprchový gel, šampon a kosmetické kapesníky. Výměna prádla dvakrát za týden. Dostup k počítači s internetem. Sejf. nabídka stravování. Snídaně formou bufetu. Recepce s moţností se kontaktní osoby 24 hod. Sprcha a WC na pokojích. Přítomnost kosmetických produktů. Přítomnost kosmetického zrcadla. Na poţádání výdej ţupanu. Fén. Kaţdodenní výměna prádla. Pohovka v kaţdém pokoji. Konferenční stolek v kaţdém pokoji. Sluţby praní prádla, ţehlení, ţehlička kalhot. Internet na pokojích. Sejf na pokojích. Parkování v místě umístění penzionu. Z uvedené tabulky vyplývá, ţe nízkonákladové hotely poskytují i jiné neţ základní ubytovací sluţby, avšak nenabízejí výjimečný servis jako hotely vyšších tříd. Klasickým příkladem nízkonákladových hotelů z uvedené tabulky jsou hotely 1*, 2*, penziony 1*, 2*. 22

23 1.2.1 Definice nízkonákladových hotelů Začátkem dvacátého století cestování a cestovní ruch v Evropě byly spíše pro bohatší obyvatelstvo. Dříve hotely vypadaly více jako paláce, neţ místo, kde můţete bezpečně a poměrně pohodlně strávit noc. V dnešní době růst poptávky po levnějších a dostupnějších destinacích, z důvodu ekonomické krize a dalších negativních faktorů, tlačí ubytovací zařízení ke sniţování svých nákladů a poskytování levnějšího ubytování. Mezi cestovateli a batůţkáři lze potkat lidi s průměrnými příjmy a s nízkými příjmy (studenti, mládeţ, dělníci a nezaměstnaní). Pro cestovatele hotel představuje jen místo pod střechou, kde lze přespat, a další den chtějí pokračovat v cestě nebo jezdit na výlety. Poţadavky k takovým hotelům jsou minimální. Nejdůleţitější je čistota, bezpečnost, moţnost se osprchovat a nasnídat (v ceně nebo za doplatek). Lidé hledající levné hotely při cestování raději utrácejí za alternativní uţitky (stravování, výlety). (Sanin 2013, s. 231) Z důvodu neexistence definice nízkonákladového hotelu se ji autor pokusí odvodit sám: Nízkonákladový hotel, to je hotel ekonomické třidy, kde nejsou zahrnuty v ceně ţádné sluţby a za veškeré doplňkové sluţby je potřeba doplatit, slouţí pouze k dočasnému přenocování za minimální náklady s ohledem na cenovou hladinu daného regionu. Podle zahraničních zdrojů je nízkonákladový hotel charakterizován jako zařízení, které účtuje pouze za přenocování a ani korunu navíc. (Lower Cost Visitor Serving Accommodations, 2015) Nové a moderní typy nízkonákladových hotelů K moderním trendům v prostředí nízkonákladových hotelů zejména patří hotely bez obsluhy, tzv. hotel bez servisu. Úlohu recepčního a manaţera plní jediná osoba. Pro nízkonákladové ubytovací zařízení jsou stanovena určitá kritéria: U takových ubytovacích zařízení jsou ceny niţší neţ u jiných ubytovacích zařízení v daném odvětví. Mají dvě nebo tři hvězdy. 23

24 Omezený počet sluţeb Umístění blízko hlavních silnic a v lokalitách mimo centrum města. Cílem je poskytnout ubytování pro přechodnou dobu či pokračující cestu. Stravování je poskytované zařízeními v okolí hotelu. Postaveny z hlediska lokality a účelu. Standardní postupy a místní poplatky. Značková síť hotelů. (Jones 2002, s. 76) Výhodou takových ubytovacích zařízení je dostupná cena, dodrţování hygieny a většinou umístění nedaleko centra. Takové hotely nemají téměř ţádné sluţby nad rámec, s výjimkou doplňkových sluţeb za doplatek (například televize, Wi-Fi, pozdní příjezd nebo ranní příjezd před určenou hodinou). V takových místech nejsou neobvyklé podmínky pro ubytování, ale určitě tam je jednolůţková nebo dvoulůţková postel, sprcha a umyvadlo, televize a Wi-Fi. První takový hotel byl otevřen v Londýně a následně pak i v různých městech, zejména v Praze pod názvem Easyhotel. (Easyhotel, ). Je nutné vzít v úvahu, ţe nízkonákladové hotely potřebují na začátku mít značné investice, aby dodrţovaly kvalitu poskytovaných sluţeb při nízké ceně. U takových zařízení z důvodu nízké ceny je zisk tvořen za pomocí výnosů z rozsahu. Při zahájení provozu hotelu hlavním cílem je za krátkou dobu přilákat klientelu. Musíme brát v úvahu sezonnost daného regionu, aby obsazenost byla maximální. Při podnikání v tomto segmentu je dobré mít svůj vlastní kapitál. Hotely by se měly snaţit mít hned ze začátku podnikání dobré jméno a uznávanou obchodní značku, která vyvolá důvěru u spotřebitele. Proto je nejlepší v tomto případě pouţít franšízu. Další moţností zřízení nízkonákladového ubytovacího zařízení je moţnost pouţití franšízy. Coţ dovoluje pouţít zavedenou obchodní značku. Franšíza je smluvní vztah, který obsahuje podmínky pro podnikání, výši odměny za pouţití obchodní značky, výši licenčního poplatku, hodnocení rozpočtu na reklamu, účetní metody a formy účetních výkazů, dobu trvání takového vztahu a jiné záleţitosti. Pouţívání franšízy má své výhody a nedostatky, které jsou popsané v následující tabulce. 24

25 V praxi velké hotelové sítě mohou mít za cíl proniknout na trh a obsadit všechny segmenty tím, ţe budou nabízet pokoje v ubytovacích zařízeních jak za dostupné ceny (low cost), tak i za vysoké ceny. Hotelová síť představuje podniky provozující ubytovací sluţby, které vystupují pod stejnou obchodní značkou a managementem. Hotelová sít není ţádnou novinkou v oblasti podnikání v pohostinství a uţ více neţ padesát let existují taková zařízení, která jsou řízena centrálou. Co se týká nízkonákladových hotelů, příkladem je Hotel IBIS budget, (Hotel Ibis, Tabulka 4: Výhody a nevýhody pouţiti franšízy pro nízkonákladový hotel Výhody Nevýhody Pocit zabezpečení kvůli vyuţívání Povinnost platit franchisorovi, coţ vede spolehlivých а vyzkoušených ke zvýšení nákladů informačních systémů Získání uznávané mezinárodní obchodní Ztráta individualismu značky, která má dobré jméno na trhu Připojení k jedinému rezervačnímu systému, který zabezpečuje franchisor Podpora týmu odborníků franchisora v oblasti marketingového výzkumu, prodejních kanálů a poradenství v podnikání Vyuţití zkušeností ostatních během implementace nových systémů a technologií V některém smyslu ztráta svobody, protoţe franchisant musí dodrţovat smluvní podmínky a stanovená pravidla. Riziko bankrotu franchisora, kvůli kterému dále nelze pokračovat v podnikání pod jeho obchodní značkou. V případě nízkonákladových ubytovacích zařízení to přináší katastrofické následky pro franchsanta V případě výpovědi smlouvy o franšíze je zapotřebí přeorientovat ubytovací zařízení a vyměnit vybavení. Podpora lidských zdrojů a školení Šetření nákladů, protoţe franchisor má velkou kupní sílu a tím, ţe kupuje velké mnoţství pro své franchisanty, můţe se domlouvat na niţších cenách. Zdroj: MIČKALOVÁ, Dáša. Integrované řetězce a hotelové systémy: Hotelnictví a turismus 3.tisíceletí [online]. In:. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Frenštát pod Radhoštěm: Střední škola hotelnictví a gastronomie, 2012, s [cit ]. Dostupné z: 25

26 2 Analytická část Analytická část obsahuje analýzu cestovního ruchu v České republice. Je rozdělena na tři části: statistickou analýzu počtu ubytovacích zařízení v Praze analýza údajů z Českého statistického úřadu, rozhovor s manaţery tří vybraných nízkonákladových hotelů v Praze a dotazník pro hosty nízkonákladových hotelů, kteří si toto ubytování vybrali. 2.1 Statistická analýza příjezdového cestovního ruchu v České republice Během provedení statistické analýzy bylo zjištěno, ţe byla provedena revize údajů Českého statistického úřadu o kapacitách a návštěvnosti za roky 2012 a 2013 a kvůli tomu nelze porovnávat údaje za rok 2011 a Z toho důvodu budeme zohledňovat odchylku v údajích od roku 2012, protoţe byla změněna metodika sběru dat. (ČSÚ 2015) Počet ubytovacích zařízení v Praze podle kategorie Pro statistické zkoumání počtu hotelových zařízení byla vytvořena tabulka a graf, kde je popsán průběh vývoje. Podle statistik z roků 2005 aţ 2011, jak je vidět z grafu číslo 1, je největší počet v Praze právě tříhvězdičkových hotelů. Do roku 2008 se jejich počet s kaţdým rokem navyšoval a pak začal mírně klesat aţ do roku 2010, ale jejich počet v hlavním městě zůstal největší. Na druhém místě podle tabulky v roce 2005 v Praze jsou penziony, ale od roku 2006 jejich počet začal klesat a od druhé poloviny roku 2007 jejich počet byl niţší neţ počet čtyřhvězdičkových hotelů. Co se týká čtyřhvězdičkových hotelů, podle statistik za období se jejich počet s kaţdým rokem zvyšoval. Kdyţ porovnáme počet čtyř- a tříhvězdičkových hotelů a penzionů s počtem pětihvězdičkových hotelů, zjistíme, ţe právě hotelů nejvyšší třídy je menší počet. Podle tabulky č. 3 v roce 2005 počet pětihvězdičkových hotelů byl 26 oproti 89 čtyř- a 147 tříhvězdičkovým hotelům a 141 penzionům. 26

27 Tabulka 5: Počet ubytovacích zařízení v Praze Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedená Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Počet dvouhvězdičkových hotelů v průběhu roků 2005 aţ 2011 se mírně zmenšoval. V roce 2005 podle tabulky 1 jejich počet byl 17 hotelů a do roku 2011 jejich počet se sníţil na 9 hotelů, coţ je téměř o polovinu. Počet jednohvězdičkových hotelů v průběhu sledovaného období lze označit za konstantní konkrétně 2 hotely. Také lze označit konstantní počet kempů, ve sledovaném období jich bylo 22 s výjimkou roku 2009, kdy bylo 21 hotelů. Počet ostatních ubytovacích zařízení a turistických ubytoven v průběhu sledovaného období se mírně sniţoval. 27

28 Graf 1: Počet ubytovacích zařízení v Praze Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedena Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Z výše uvedených důvodů v následujícím textu bude zkoumané období v letech Údajně právě v těchto letech statistické údaje byly aktualizované. Vývoj počtu ubytovacích zařízení v Praze graficky zobrazuje graf 2. Největší počet ubytovacích zařízení ve sledovaném období je u tříhvězdičkových hotelů. Jejich počet v roce 2012 dosahoval 215, v roce 2013 vzrostl na 219, v roce 2014 mírně klesl na 212. Druhý největší počet hotelů v Praze v letech mají čtyřhvězdičkové hotely. Jejich počet v průběhu sledovaného období se mírně zvyšoval a v roce 2013 činil 195, kdyţ oproti tomu do roku 2014 se zvýšil na 207. Na rozdíl od předchozích statistik další místo podle počtu ubytovacích zařízení patří kategorii ostatní jinde neuvedená a penzionům. Zatímco v roce 2012 kategorie ostatní jinde neuvedená podle údajů 137 převyšovala počet penzionů, který činil 131, v průběhu let počty u uvedených kategorií klesaly. Počet turistických ubytoven 43 v roce 2012 převyšoval počet pětihvězdičkových hotelů 42, ale tendence se změnila v roce 2013, kdy počet pětihvězdičkových hotelů zůstal na 42, ale počet turistických ubytoven klesl na 36. Počet jednohvězdičkových hotelů v průběhu období se neměnil a zůstal na 5. Naopak 28

29 klesl počet dvouhvězdičkových hotelů z 20 na 14. Mírně poklesl počet kempů z 22 na 18. Graf 2: Počet ubytovacích zařízení v Praze Hotely ***** Hotely **** 150 Hotely *** Hotely ** 100 Hotely * 50 Penziony Kempy Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] V této kapitole a v průběhu zkoumání byly zjištěny odchylky a v následující tabulce a grafu budou tyto odchylky zobrazené. Tabulka 6: Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce Staré údaje Nové údaje Rozdíl nových a starých údajů Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedená Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] 29

30 Počet pětihvězdičkových hotelů se nemění na rozdíl od ostatních hotelů. Pětihvězdičkové hotely patří do nejvyšší kategorie hodnocení a jsou vyţadované bohatou klientelou a většinou patří mezinárodním společnostem. Vznik kaţdého takového hotelu není bez pozornosti veřejnosti. Lze odvodit, ţe ve sledovaném období roku 2005 aţ 2014 počet pětihvězdičkových hotelů je relevantní a celkově lze konstatovat, ţe počet těchto zařízení v průběhu let 2005 aţ 2014 vzrostl. U ostatních ubytovacích zařízení jsou odchylky, dokonce největší odchylka je u kategorie ostatní jinde neuvedená. Odchylka v počtu těchto zařízení je 36 %. Další významná odchylka je v počtu penzionů, rozdíl činí 24 % ubytovacích zařízení. V obou zohledněných obdobích je vykazován pokles celkového počtu toho druhu ubytování. Jedním z důvodu poklesu počtu penzionů je rostoucí konkurence a vznik různých ubytovacích portálů jako je booking.com; klienti mají lepší přehled budoucího ubytování. Na stránkách booking.com byl zjištěn počet registrovaných penzionů, které nabízejí svoje sluţby přes tento portál, a bylo zjištěno, ţe je tam pouze 87 ubytovacích zařízení z vykazovaných 101 (podle statistického úřadu). Lze předpokládat, ţe před rokem 2012 takových registrovaných zařízení bylo aţ dvakrát méně. Z důvodu, ţe význam mezinárodních rezervačních portálů v poslední době roste a booking.com lze označit za jeden z největších portálů, zařízení chybějící v tomto portálu ztrácejí klienty. Cestovní kanceláře situaci nezachrání, protoţe uţ nemají tak velký počet klientů. Cestovní kanceláře vykupují velký počet pokojů za podmínky niţších cen z důvodu získání větší marţe, coţ pro penzion není výhodné. U kempů odchylka nebyla zjištěna, ale jejich počet od roku 2013 začal klesat. Poslední z významných odchylek je u tříhvězdičkových hotelů, kde odchylka činí 14 %. V období let 2005 aţ 2011 byl zaznamenán růst a mírný pokles v počtu, ale za období let lze říci, ţe úbytek počtu je nevýznamný, a to z hlediska toho, ţe nejvíce hotelů v Praze je právě této kategorie a k ukončení činnosti mohlo dojít i z osobních důvodů. 30

31 Graf 3: Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce 2012 Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce 2012 v procentech Hotely ***** 0% Ostatní jinde neuvedena 36% Hotely **** 8% Hotely *** 14% Penziony 24% Hotely ** 4% Hotely * 2% Turistické ubytovny 12% Kempy 0% Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie Pro statistické zkoumání počtu přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie byly vytvořeny tři tabulky, zejména počet strávených nocí v letech a to u rezidentů a nerezidentů, a počet nocí strávených v zařízeních v letech , stejně rezidenti a nerezidenti. Pro názornost byly vytvořeny odpovídající grafy. Podle statistik z roků 2005 aţ 2011, jak je vidět, u rezidentů počet přenocování v pětihvězdičkových hotelech se výrazně nezměnil, pouze trochu se zvýšil v roce

32 Tabulka 7: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenti), v ČR, Rezidenti Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ost. jinde Neuvedená Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Stejně jako v jednohvězdičkových hotelech zjevné změny nejsou vidět, ale lze spatřit klesající tendence. Za pozornost stojí počet nocí ve čtyřhvězdičkových a tříhvězdičkových hotelech. V těchto ubytovacích zařízení je zřejmé výrazné stoupání. Dokonce počet nocí ve čtyřhvězdičkových hotelích v roce 2011 činil , ve tříhvězdičkových hotelích U penzionů jsou patrné mírné výkyvy a slabé rostoucí tendence od roku Počet přenocování v kempech mírně klesá od roku 2006, nepatrný růst vidíme v roce V následujících letech pokračuje klesání. Prudké klesání je jenom u ubytovacích zařízení kategorie ostatní jinde neuvedené. Tím pádem lze konstatovat, ţe u rezidentů v období let proběhla změna preference. Převáţná většina si pro své ubytování vybírá tříhvězdičkové hotely a na druhém místě penziony, bez ohledu na to, ţe byl zaznamenán nevýrazný pokles nocí strávených v ubytovacích zařízeních. V roce 2011 na třetím místě v preferencích u rezidentů jsou čtyřhvězdičkové hotely. Počet nocí trojnásobně stoupl, a to z v roce 2005 na nocí v roce Rezidenti si pro své ubytování vybírají více komfortní podmínky při cestování nebo při sluţebních cestách ve srovnání s minulostí. 32

33 Graf 4: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenty), v ČR, Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Rezidenty Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedena 33

34 Tabulka 8: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Nerezidenti Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ost. jinde neuvedená Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Co se tyká nerezidentů ve stejném období, můţeme vidět, ţe od roku 2007 klesá počet přenocování u ubytovacích kategorií, jako jsou jednohvězdičkové hotely, penziony, kempy a turistické ubytovny. Zřejmí lídři u nerezidentů jsou tří- a čtyřhvězdičkové hotely. Došlo k zajímavým změnám u těchto kategorií: 1) v průběhu zkoumaného období let počet přenocování ve čtyřhvězdičkových hotelech stále stoupá. Pouze v období let se počet strávených nocí téměř nezměnil. 2) v roce 2011 počet přenocování činil , a z toho důvodu se čtyřhvězdičkové hotely staly nejpreferovanější kategorií hotelů. 3) v kategorii tříhvězdičkových hotelů byl mírný růst v období let a ) v období let však dochází k náhlému klesání. Důvodem klesání u tříhvězdičkových hotelů a stagnace u čtyřhvězdičkových byla ekonomická krize. Většina nerezidentů si vůbec nemohla dovolit jet do ČR, nebo velmi šetřili na svých zájezdech a sluţebních cestách. 5) Pětihvězdičkové hotely mají rostoucí tendence od roku

35 Graf 5: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovný Ostatní jinde neuvedena Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Období let je významné stabilitou a nepatrnými změnami. U rezidentů stále velkou popularitu mají tříhvězdičkové hotely, následují penziony a čtyřhvězdičkové hotely. Statistici zaznamenali mírný pokles nocí strávených v penzionech a turistických ubytovnách. 35

36 Tabulka 9: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie v ČR, Rezidenti Nerezidenti Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní neuvedená jinde Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Jinak situace vypadá u rezidentů. Počet čtyřhvězdičkových hotelů pokračuje ve svém růstu i v období let V roce 2014 počet přenocování činil Toto období, stejně jako u rezidentů, je velmi stabilní. Dochází k pomalému růstu počtů přenocování v čtyřhvězdičkových hotelech, mírný pokles je u tříhvězdičkových hotelů. Také stoupá počet přenocování v pětihvězdičkových hotelech. 36

37 Graf 6: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenti), v ČR Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Rezidenti Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedena Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: [cit ] Graf 7: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Nerezidenti Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů 37

38 2.1.3 Denní útrata turistů během jejich pobytu v Praze Po zkoumání statistických údajů (tabulka 10) poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR můţeme dospět k závěru, ţe od roku 2006 do roku 2012 došlo ke sníţení částky, kterou utratí v průměru turisté při návštěvě Prahy za jeden den. Od roku 2013 došlo k rostoucím tendencím. To lze odůvodnit zvýšením popularity cestování do Prahy z asijských zemí, zejména Číňanů. Dnes Číňané obsadili 1. místo podle částky utracených peněz za den a dostali se před Rusy, kteří uţ delší dobu byli lídry v tomto ţebříčku. Tabulka 10: Průměrná utracená částka turistů během jejich pobytu v Praze na osobu a den Rok Částka ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK Zdroj: Příjezdový cestovní ruch : Prezentace výsledků výzkumu. In: Integrovaný operační program [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 2010, s. 29 [cit ]. Dostupné z: Ceny za přenocování v ubytovacím zařízení v Praze Jak bylo předpokládáno, průměrná cena v ubytovacích zařízeních v Praze je nejvyšší v rámci celé České republiky. V tabulce 11, průměrná cena v pětihvězdičkových hotelech činí aţ 6 860,00 korun. Takové ubytování si nemůţe kaţdý dovolit. Tato kategorie hotelů je směřována na úzký segment lidí. Co se týká čtyřhvězdičkových 38

39 hotelů je cena za přenocování více přijatelná. Lze zejména nalézt hotel, kde cena bude odpovídat kvalitě, ale nebudeme nic přeplácet. Průměrná cena v Praze bude činit 2 445,00 korun. Ostatní kategorie ubytovacích zařízení svou niţší cenou vyhovují skupině turistů, kteří by nechtěli utrácet velkou částku peněz za přenocování v hotelu, nebo například studentům, kteří se snaţí co nejvíce ušetřit. Tabulka 11: Průměrná cena přenocování na jednu osobu v ubytovacích zařízeních v Praze. Hotely ***** 6 860,00 CZK Hotely **** 2 445,00 CZK Hotely *** 1 535,00 CZK Hotely ** 971,00 CZK Penziony 1 416,00 CZK Kempy 1 178,00 CZK Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů Analýza nízkonákladových hotelů v Praze Pro účely provedení analýzy v praktické části byly vybrány tři nízkonákladové hotely v Praze, které nabízejí ubytování pro turisty za velmi nízkou cenu. V podstatě se jedná o jeden hotel, který je součástí řetězce Easyhotels a je situován v Praze 7. Dvě další ubytovací zařízení jsou hostel a dvouhvězdičkový hotel, které téţ lákají lidí, jiţ nechtějí platit za ubytování vysokou cenu, ale jsou spokojeni pouze s ubytovacími sluţbami, bez sluţeb doprovodných. Prvním vybraným hotelem je nízkonákladový hotel z řetězce Easyhotels, který je situován v západní části Prahy nedaleko nábřeţí Vltavy. Tudíţ všichni přijíţdějící turisté jsou tu nedaleko od centra Prahy. V hotelu je k dispozici klimatizace a Wi-Fi připojení, televize a sociální zařízení. Hotel se nachází v dobré dostupnosti MHD, zejména autobusového nádraţí a metra. Druhým hotelem je dvouhvězdičkový hotel Sokolská Youth hostel, tedy ubytovací zařízení cílené na mladou klientelu. Cena za dvojlůţkový pokoj v tomto hostelu činí orientačně 900 Kč za noc, tudíţ 450 Kč na jednu osobu (18 eur). 39

40 Třetím zkoumaným nízkonákladovým ubytovacím zařízením je ubytovna hostel Volha. Toto zařízení je původně kolejí pro studenty vysokých škol, ale část tohoto hostelu se pouţívá i jako nízkonákladové ubytování pro cizince a turisty. Pro provedení analýzy uvedených ubytovacích zařízení byl realizován strukturovaný rozhovor s manaţery hotelů. Rozhovor je součástí přílohy č. 1. Dále v průběhu analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření. Dotazníky byly předloţeny turistům, kteří jsou hosty nízkonákladových hotelů v Praze, pro zjištění jejich spokojenosti a důvodů poptávky po nízkonákladových hotelech Hotel Easyhotel Hotel Easyhotel se nachází v městské části Holešovice, v ulici U Výstaviště 1. Do hotelu je moţné dorazit hromadnou dopravou nebo taxíkem. Hotel se nachází nedaleko centra, a proto cesta nebude dlouhá ani nebude stát mnoho peněz. Do centra Prahy se lze dostat dvěma způsoby: hromadnou městskou dopravou (cca 25 minut) nebo vozem taxi (cca 10 minut). To znamená, ţe se hotel nachází ne přímo v centru Prahy, ale zase ne daleko od něj. Ceny za pokoje v hotelu jsou následující: Tabulka 12: Ceny za pokoj v hotelu Easyhotel v Praze Typ pokoje Cena Malý dvojlůţkový pokoj 27 eur Standardní dvojlůţkový pokoj 28 eur Třílůţkový pokoj 49 eur Zdroj: Easyhotel v Praze. [online]. Dostupné z: [cit ] Hotel nabízí parkovací stání za poplatek 8 za den nebo za zvýhodněnou cenu 19 eur na týden. Za poplatek si host můţe koupit přístup na internet, TV a uloţení zavazadel (5 eur). Je zajímavé, ţe úklid na pokoji (10 eur) a brzký či pozdní příjezd je téţ za poplatek (10 eur). Pokud sečteme všechny poplatky, zjistíme, ţe cena za ubytování a standardní sluţby, které poskytují jiné hotely (například třídy 3*), je větší. 40

41 Rozhovor s pracovníkem hotelu Easyhotel Prague Jedné z pracovnic hotelu Easyhotel Prague byl odeslán dotazník, který je součástí příloh této bakalářské práce. Odpovědi na tento dotazník jsou následující: 1. Jaká je kapacita vašeho ubytovacího zařízení? V hotelu je celkem 24 pokojů, z nichţ 10 je malých dvojlůţkových pokojů, 10 standardních dvojlůţkových pokojů, dále 2 rodinné pokoje a 2 třílůţkové pokoje. 2. Jaké služby poskytujete pro turisty? Ubytovací, transfer, taxi, úklid, úschova zavazadel, trezor. 3. Jaké služby jsou doplňkové a poskytují se za poplatek? Úklid, televize, úschova zavazadel. 4. Kdo je cílovým klientem vašeho ubytovacího zařízení? Turisté, mladí lidé, důchodci. 5. Vyjmenujte hlavní a vedlejší sezonu ve vašem ubytovacím zařízení: Nerozlišujeme to. a. Hlavní sezona b. Vedlejší sezona 6. Jaká je obsazenost vašeho hotelu v hlavní a vedlejší sezoně? V průměru 80%. a. Hlavní sezona b. Vedlejší sezona 7. Jaké nástroje propagace používáte pro propagaci vašeho zařízení? Internet, cestovní kanceláře, hotely ze stejného řetězce Easyhotels. 8. Jaký je trend po vývoji poptávky po nízkonákladových hotelech v současné době? Myslím si, ţe někteří lidé nepotřebují doplňkové sluţby, ale pouze ubytování. My jejich přáním vţdy vyhovíme. 41

42 2.2.2 Hotel Sokolská Youth hostel Hostel Sokolská se nachází v centru Prahy vedle stanice metra I. P. Pavlova. Je to přímo centrum Prahy, coţ vyvrací stereotypní představu o tom, ţe nízkonákladové hotely jsou situovány pouze na okrajích měst. Na rozdíl od prvního zkoumaného hotelu hotel Sokolská Youth hostel nabízí bezplatný Internet a Wi-Fi na pokojích, kávu a čaj po celý den, trezor a úschovu věcí, sklad zavazadel, přístup ke kuchyňce, ţehličku na vlasy, fén zdarma k zapůjčení. Tudíţ se jedná o hotel, který nabízí všechny sluţby bez doplatku. Tabulka 13: Ceny za pokoj v hotelu Sokolská Youth Hostel Typ pokoje Cena Jednolůţkový pokoj 18 eur Standardní dvojlůţkový pokoj 30 eur Třílůţkový pokoj 33 eur Zdroj: Sokolská Youth Hostel. [online]. Dostupné z: [cit ] Za doplatek je pouze parkování v tomto penzionu. Činí 300 Kč (11,5 eur) za jedno auto a den. Tato cena je přiměřená vzhledem k lokalitě hotelu. Stravovací sluţby tento nízkonákladový hotel neposkytuje. Rozhovor s pracovníkem hotelu Sokolská Youth Hostel 1. Jaká je kapacita vašeho ubytovacího zařízení? Kapacita je 70 míst v jednolůţkových, dvojlůţkových, třílůţkových a čtyřlůţkových pokojích. 2. Jaké služby poskytujete pro turisty? Kávu, čaj, internet, Wi-Fi, parkování, úschovu zavazadel, trezor, dopravu. 3. Jaké služby jsou doplňkové a poskytují se za poplatek? Parkování, Wi-Fi, doprava, trezor. 4. Kdo je cílovým klientem vašeho ubytovacího zařízení? 42

43 Především studenti. Dále jsou to turisté v rámci autobusových zájezdů po Evropě a turisté z asijských států. 5. Vyjmenujte hlavní a vedlejší sezonu ve vašem ubytovacím zařízení: a. Hlavní sezona: duben - říjen b. Vedlejší sezona: listopad - březen 6. Jaká je obsazenost vašeho hotelu v hlavní a vedlejší sezoně? a. Hlavní sezona - 90% b. Vedlejší sezona 40% 7. Jaké nástroje propagace používáte pro propagaci vašeho zařízení? Cestovní kanceláře, hotelové portály, internetové stránky 8. Jaký je trend po vývoji poptávky po nízkonákladových hotelech v současné době? Nízkonákladové hotely vyhrávají cenovou konkurenci, a proto návštěvnost a poptávka je v tomto případě větší, neţ v jiných hotelech Hostel Volha Hostel Volha je komerčním ubytováním v rámci kolejí Volha, které jsou ve správě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Koleje nabízejí ubytování ve dvojlůţkových a třílůţkových pokojích se sociálním zařízením. Jedná se o ubytování bez kaţdodenního úklidu, ale s přístupem na internet. Toto nízkonákladové ubytování je situováno v Praze 11, ve vzdálenosti cca 8 km od centra města. Doprava do centra Prahy je poměrně snadná, i kdyţ dlouhá jedná se o deset zastávek do centrálních stanic metra ze stanice Chodov nebo Opatov. Ceny za ubytování v hostelu se liší podle sezónnosti. V průměru jsou ceny následující: Tabulka 14: Ceny za pokoj v hostelu Volha Typ pokoje Cena Jednolůţkový pokoj 19 eur Standardní dvojlůţkový pokoj 23 eur Třílůţkový pokoj 29 eur Zdroj: Ceník ubytovacích sluţeb hostelu Volha [online], dostupné z: [cit ] 43

44 Rozhovor s pracovníkem hotelu Sokolská Youth Hostel 1. Jaká je kapacita vašeho ubytovacího zařízení? Kapacita hostelu je 140 lůţek. 2. Jaké služby poskytujete pro turisty? Stravování pouze pro skupiny nad 10 osob ve studentské menze, Wi-Fi 3. Jaké služby jsou doplňkové a poskytují se za poplatek? Ţádné zpoplatněné doplňkové sluţby neposkytujeme. 4. Kdo je cílovým klientem vašeho ubytovacího zařízení? Turisté, kteří poţadují levnější ubytování, rodiče studentů studujících na vysoké škole. 5. Vyjmenujte hlavní a vedlejší sezonu ve vašem ubytovacím zařízení: Máme rozdělenou sezonu na: hlavní, coţ jsou pouze Velikonoce a Silvestr, dále měsíc leden aţ březen je mezisezona, od dubna aţ do října je sezona následuje opět od listopadu do mezisezona. 6. Jaká je obsazenost vašeho hotelu v hlavní a vedlejší sezoně? V sezoně a hlavní sezoně je obsazenost 80%, v mimosezoně cca 45 % 7. Jaké nástroje propagace používáte pro propagaci vašeho zařízení? Navštěvujeme veletrhy cestovního ruchu, klasický internet a reagujeme na případné nabídky na propagaci Jaký je trend po vývoji poptávky po nízkonákladových hotelech v současné době? Poptávka po nízkonákladovém hotelu je poměrně vysoká vzhledem k poměru kvalita versus cena. 44

45 2.2.4 Shrnutí provedených rozhovorů Kaţdý ze zkoumaných hotelů má různou kapacitu ubytovacího zařízení - pohybuje se mezi 24 aţ 140 pokoji. Bez ohledu na to, ţe hotely jsou nízkonákladové, nabízejí svým zákazníkům poměrně rozšířený sortiment sluţeb, kam patří základní sluţby, které návštěvnici mohou potřebovat. Například dva ze zkoumaných hotelů nabízejí Wi-Fi. V hotelu Sokolská Youth Hostel připojení k internetu je doplňkovou sluţbou, která je poskytovaná za dodatečný poplatek. Vzhledem k tomu, ţe základní cílovou skupinou hotelu jsou studenti, tato sluţba by měla být velmi populární mezi zákazníky. V hotelu Volha se Wi-Fi poskytuje zdarma. Je jediným hotelem ze všech tří zkoumaných, který nabízí i stravování v rámci hotelu, ale pouze pro větší skupiny více neţ 10 lidí. To, ţe mezi sluţby hotelů nepatří stravování nebo patří jen částečně, je kompenzováno tím, ţe v hotelech lze vţdy nalézt informace o restauracích a kavárnách, které se nacházejí vedle budovy, a také se host můţe vţdy obrátit na recepci. Hotely také nabízejí dopravní sluţby, úschovu zavazadel, trezor, televizi, parkování a úklid, ale většinou tyto sluţby se řadí do doplňkových, za které je nutné dodatečně zaplatit. Do cílových zákazníků kaţdého ze tří hotelů patří turisté. Tato skupina představuje lidi, kteří vyhledávají levnější ubytování a většinou nepotřebují ţádné dodatečné sluţby v hotelu. Hlavním kritériem výběru je cena, a proto je pro ně dostačující základní úroveň pohodlí a zařízení. Cílovou skupinou hotelů jsou také studenti a jejich rodiče, coţ je způsobeno tím, ţe nemohou nebo nechtějí vynakládat vysoké prostředky na ubytování. Jeden hotel nerozlišuje rok na hlavní sezonu a vedlejší. Ostatní dva hotely sezony rozlišují. Hlavní sezonou dvou hotelů je období mezi dubnem a říjnem. To je způsobeno turistickou sezonou, kdy většina lidí cestuje a čerpá dovolenou. Dále hotel Volha do své hlavní sezony zahrnuje vánoční období, kdy je těţké najít volný pokoj v jakémkoliv hotelu v Praze. Tak například na konci roku 2014 (podle českého statistického úřadu) Prahu navštívilo hostů. Pokles zájmu ze strany turistů z Ruska a Ukrajiny byl kompenzován větším počtem hostů z Německa, Francie, Číny, Jiţní Koreje, Polska a Slovenska. Zbývající měsíce hotel Volha povaţuje za mezisezonu. Hotel Sokolská Youth Hotel nepovaţuje vánoční období za hlavní sezonu a definuje období od listopadu aţ do března jako svou vedlejší sezonu. 45

46 Podle manaţerů obsazenost hotelů během hlavní sezony činí 80-90% a během vedlejší sezony 40-45%. Všechny tři hotely vyuţívají internet jako základní způsob propagace. To je způsobeno tím, ţe internet, vlastní stránky a různé hotelové portály jsou jedněmi z nejlevnějších a nejúčinnějších způsobů oslovení zákazníků. Hotely také spolupracují s cestovními kancelářemi a manaţeři hotelu Volha navíc navštěvují různé veletrhy v oblasti cestovního ruchu a prezentují tam svůj hotel. Manaţeři hotelů stanovenou nízkou cenu za ubytování povaţují za svou hlavní konkurenční výhodu. Podle odpovědí je patrné, ţe věří ve schopnost obstát v boji s konkurencí i v období poklesu počtu turistů, kvůli poměru mezi cenou a kvalitou poskytovaných sluţeb. 2.3 Dotazník pro turisty a zákazníky nízkonákladových hotelů v Praze Dotazník byl přeloţen do angličtiny a vytvořen ve formuláři Google Forms. Na dotazník byl vygenerován odkaz, který byl šířen na sociálních sítích mezi přáteli, a také ve spolupráci se zahraničními přáteli. Avšak odpovídali pouze ti, kteří skutečně vyuţili sluţby nízkonákladových hotelů. Celkem odpovědělo 40 respondentů. Výsledky jsou následující: Obrázek 3: Otázka č. 1 dotazníku: Jaký je důvod vaší návštěvy Prahy? 5% 5% 25% 65% a. Turistický b. Pracovní c. Léčení / studium d. Jiné Zdroj: vlastní tvorba 46

47 Příčinou návštěvy většiny hostů hlavního města je cestování (65%). To se dá lehce odůvodnit tím, ţe Praha je klíčovou destinací cestovního ruchu po celém světě. Kaţdoročně do Prahy přijíţdí více a více turistů. Krize v Rusku a na Ukrajině podstatně ovlivnila počet návštěvníků z těchto zemí, ale i tak ve 4. čtvrtletí roku 2014 z Ruska přijelo turistů, coţ je podle jejich počtu druhé místo po Německu. Z pracovních důvodů přijelo 25% hostů. Pořádání různých konferencí a jiných obchodních akcí je také populární v ČR. Podle údajů českého statistického úřadu v roce 2014 v Praze bylo uskutečněno akcí (konferencí) s celkovým počtem účastníků Obrázek 4: Otázka č. 2 dotazníku: Proč jste si vybral/a nízkonákladový hotel? 18% 6% 30% a. Potřebuji pouze ubytování bez doplňkových služeb b. Odpovídají mým představám o ceně za ubytování za noc c. Líbí se mi lokalita 18% d. Doporučil mi ho známý/á 28% e. Jiné Zdroj: vlastní tvorba Cílem další otázky bylo zjistit důvody, proč si dotazovaní vybrali nízkonákladový hotel. Tady se potvrdily odpovědi manaţerů tří vybraných hotelů. Hlavním důvodem výběru levného ubytování je, ţe klienti nepotřebují ţádné doplňkové sluţby, ani stravování. Většinou potřebují v hotelu jen přespat. 28% osob uvedlo jako hlavní příčinu soulad jejich představ s cenou ubytování. Stejný počet respondentů (18%) vybíral hotel podle lokality a podle doporučení svých známých. Praha je velké město, většina hostů preferuje centrální umístění hotelu. Ale v Praze je jedna z nejrozvinutějších infrastruktur v celé Evropě, a proto dostat se do centra je moţné za poměrně krátkou dobu. Některým hostům stačí, pokud se hotel nachází vedle jedné ze stanic metra, a 47

48 vybírají hotel na základě blízkosti parkové zóny, obchodních center, místa práce nebo místa provedení konference, a moţnosti parkování. Obrázek 5: Otázka č. 3 dotazníku: Jaké doplňkové sluţby vyuţíváte v tomto hotelu? 13% 0% a. Stravování / dokoupil/a jsem si snídaní 30% b. Transfer z/na letiště c. Službu prádelny / čistírny 45% 7% 5% d. Internetové připojení e. Žádné Zdroj: vlastní tvorba Mezi doplňkové sluţby, za které jsou návštěvníci ochotni zaplatit, patří především připojení k internetu. 45% dotazovaných přikoupilo tuto sluţbu navíc. Stravování je také velmi vyuţívanou sluţbou, 30% dotazovaných si dokoupilo snídaní v hotelu. Je velmi zajímavé, ţe aţ 13% respondentů nezakoupilo ţádné doplňkové sluţby v hotelu, coţ ještě jednou potvrzuje, ţe vyhledávají pro sebe jen moţnost ubytování a vybírají hotel podle svých finančních moţností nebo představ. Sluţby prádelny a transferu do a z letiště byly zakoupené jen malým počtem zájemců, výsledky se pohybují mezi 5-7%. 48

49 Obrázek 6: Otázka č. 4 dotazníku: Uveďte, zda jste spokojen/á se sluţbami poskytovanými v nízkonákladových hotelech? 25% 30% a. Ano, plná spokojenost b. Částečná spokojenost, chybí mi některé služby c. Spíše nespokojený/á 38% 7% d. Nejsem vůbec spokojený/á Zdroj: vlastní tvorba Zajímavým faktem podle výsledků dotazníků je to, ţe většina respondentů (63%) není spokojená s kvalitou sluţeb, poskytovaných hotelem. To znamená, ţe v okamţiku, kdy vybírají hotel, počítají s určitou úrovní obsluhy a moţností zakoupit doplňkové sluţby. Moţná nespokojenost návštěvníků je způsobena tím, ţe některé hotely neposkytují svým zákazníkům stravování, anebo tím, ţe nízkonákladové hotely nekladou velký důraz na firemní kulturu a nepovaţují příjemnou komunikaci se zákazníky na vysoké úrovni jako samozřejmost. Nicméně 30% dotazovaných uvedlo, ţe se sluţbami hotelu jsou zcela spokojeni. 49

50 Obrázek 7: Otázka č. 5 dotazníku: Vrátíte se znovu do nízkonákladového hotelu? 28% 17% 25% 30% a. Ano, budu se neustále vracet b. Pravděpodobně se vrátím c. Spíše se nevrátím, nelíbilo se mi tady d. Ne, vyberu si klasický hotel Zdroj: vlastní tvorba Na otázku, zda se vrátí do nízkonákladového hotelu, respondenti dávají spíše pozitivní odpověď. Pro 30% návštěvníků je rozhodující cena, a i kdyţ nejsou spokojeni se sluţbami jednoho hotelu, vyberou si jiné levné ubytování. 46% dotazovaných se uţ nechce vracet do nízkonákladových hotelů, 17% z nich je zcela nespokojeno se svým výběrem a v budoucnu předpokládají, ţe budou preferovat jen klasické hotely. 50

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků.

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. Eva Štichhauerová Obsah přednášky 1. Typologie podniků CR poskytujících

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Hotelová klasifikace a její vliv na úroveň a rozsah ubytovacích služeb v ČR. Jitka Garstková

Hotelová klasifikace a její vliv na úroveň a rozsah ubytovacích služeb v ČR. Jitka Garstková Hotelová klasifikace a její vliv na úroveň a rozsah ubytovacích služeb v ČR Jitka Garstková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce se zabývá hotelovou klasifikací, jejími přínosy a vlivy na úroveň

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Eva Zýková, Jan Tlučhoř ÚVOD Internet je v současné době fenoménem v mnoha oblastech lidského života. Stále více lidských aktivit je podporováno

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA V Praze dne 24. 08. 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Základní definice cestovního ruchu... 4 2. Analýza stávajícího

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR zpracovala: Ing. Hana Bílíková Úvodní slovo Žáci se liší

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Projekt rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class. Bc. Markéta Mičková

Projekt rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class. Bc. Markéta Mičková Projekt rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class Bc. Markéta Mičková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá projektem rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class.

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 2012 AHR ČR Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Novokhatskaya Organizační struktura motelu s certifikací třídy tři hvězdy s kapacitou do 100 lůžek a poskytováním služeb pro motoristy Bakalářská

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU

KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ. Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014

QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ. Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014 QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena 1997 Jediný

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy Rezervační systém cestovního ruhu Záměr zadavatele: Zavedení rezervačního systému pro služby cestovního ruchu v rámci portálů www.jiznimorava.info a www.jizni-morava.cz Cíl projektu: Zavést rezervační

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Nidri - Hotel Gregory s ***

Nidri - Hotel Gregory s *** CK TURISTA Nidri - Hotel Gregory s *** 11 - denní zájezd Poloha: Menší rodinný hotel sestávající ze dvou dvoupatrových budov má ideální polohu přímo u pláže. Centrální ulice, tvořící jedno z center střediska,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Denis Masyutin Jazykové vybavení pracovníků ubytovacích zařízení Bakalářská práce 2015 Jazykové vybavení pracovníků ubytovacích zařízení Bakalářská práce Denis

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 2015 2020

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 2015 2020 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 015 00 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod. Vymezení základních pojmů. Zákonná úprava.

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim.

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim. Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu protel hotelsoftware GmbH 2015 www.protel.net www.septim.cz protel Air Bez limitů. Benefity jen začít! Hotelový management

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více