VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze Bakalářská práce 2015

2 Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze Bakalářská práce Gennady Brilyankov Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eliška Smotlachová Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor s Dissertation Demand on low cost hotels in Prague Gennady Brilyankov The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of economy and economics Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Eliška Smotlachová Date of Submission: Prague 2015

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem bakalářskou práci na téma Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze zpracoval samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţil, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne... Jméno Příjmení

5 Děkuji Ing. Elišce Smotlachové vedoucí své bakalářské práce, a Ing. Stanislavě Belešové, PhD., oponentovi bakalářské práce, za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytli.

6 Abstrakt Gennady Brilyankov. Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Tato bakalářská práce se věnuje problematice nízkonákladových hotelů v Praze a poptávce po sluţbách nízkonákladových hotelů. Téma je velmi aktuální, protoţe hotely čelí velké konkurenci, a cena je velmi důleţitým faktorem při rozhodování klienta hotelu. Nízkonákladové hotely byly vybrány jako zajímavý segment pro zkoumání zejména proto, ţe se jedná o poměrně novou tendenci na trhu hotelových a ubytovacích sluţeb. V práci byla provedená analýza teoretických východisek z oblasti ubytování v České republice, poptávky po hotelům ze strany zákazníků z jiných měst České republiky a zahraničí a porovnání nízkonákladových hotelů v Praze. Jako další analýza byla zvolená deskripce, rozhovor s manaţery hotelů v Praze a analýza těchto rozhovorů. Pouţívá se syntéza pro propojení teoretických poznatků s praktickými. Cílem práce je zjistit tendencí vývoje poptávky zahraničních a domácích turistů po nízkonákladových hotelech v České republice se zaměřením na hostely, 1* a 2* hotely. Klíčová slova: Nízkonákladové hotely, ubytovací sluţby, ubytovací kapacita, konkurenční prostředí, propagace, příjezdový cestovní ruch.

7 Abstract This thesis is devoted to low-cost hotels in Prague and the demand for the services of lowcost hotels. The topic is very up-to-date, because the hotels are facing stiff competition and price is an important factor in determining the client's hotel. Low cost hotels were selected as an interesting segment for exploration mainly because it is a relatively new market trend of hotel and accommodation services. The work was carried out analysis of the theoretical background in the field of accommodation in the Czech Republic, demand from customers to hotels in other cities of the Czech Republic and abroad, and comparing low-cost hotels in Prague. As a further analysis of the selected description, there are interviews with managers of hotels in Prague and analysis of these interviews. Synthesis is used to connect theoretical knowledge with practical. The aim is to detect trends in the demand of foreign and domestic tourists for low-cost hotels in the Czech Republic with a focus on hostels, 1 * and 2 * hotels. Key words: Low cost hotels, accommodation services, rival environment, promotion, incoming tourism.

8 OBSAH ÚVOD UBYTOVACÍ SLUŢBY V PRAZE DEFINICE POPTÁVKY A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU V CESTOVNÍM RUCHU TYPY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V PRAZE Definice nízkonákladových hotelů Nové a moderní typy nízkonákladových hotelů ANALYTICKÁ ČÁST STATISTICKÁ ANALÝZA PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Počet ubytovacích zařízení v Praze podle kategorie Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie Denní útrata turistů během jejich pobytu v Praze Ceny za přenocování v ubytovacím zařízení v Praze ANALÝZA NÍZKONÁKLADOVÝCH HOTELŮ V PRAZE Hotel Easyhotel Hotel Sokolská Youth hostel Hostel Volha Shrnutí provedených rozhovorů DOTAZNÍK PRO TURISTY A ZÁKAZNÍKY NÍZKONÁKLADOVÝCH HOTELŮ V PRAZE Shrnutí provedeného dotazníku NÁVRHOVÁ ČÁST CENOVÁ POLITIKA KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŢEB SNÍŢENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O NÍZKONÁKLADOVÝCH HOTELECH NA REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI ZÁVĚR... 56

9 LITERATURA... 58

10 Seznam obrázků, tabulek a grafů Graf 1: Počet ubytovacích zařízení v Praze Graf 2: Počet ubytovacích zařízení v Praze Graf 3: Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce Graf 4: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenty), v ČR, Graf 5: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Graf 6: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenti), v ČR Graf 7: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Obrázek 1: Optimum spotřebitele Obrázek 2: Faktory ovlivňující formování poptávky Obrázek 3: Otázka č. 1 dotazníku: Jaký je důvod vaší návštěvy Prahy? Obrázek 4: Otázka č. 2 dotazníku: Proč jste si vybral/a nízkonákladový hotel? Obrázek 5: Otázka č. 3 dotazníku: Jaké doplňkové sluţby vyuţíváte v tomto hotelu? Obrázek 6: Otázka č. 4 dotazníku: Uveďte, zda jste spokojen/á se sluţbami poskytovanými v nízkonákladových hotelech? Obrázek 7: Otázka č. 5 dotazníku: Vrátíte se znovu do nízkonákladového hotelu? Obrázek 8: Otázka č. 6 dotazníku: Můţete porovnat nízkonákladový hotel v Praze s nízkonákladovými hotely v jiných evropských městech?... 51

11 Tabulka 1: Klasifikace ubytovacích zařízení podle kategorií Tabulka 2: Klasifikace ubytovacích zařízení podle tříd Tabulka 3: Zjednodušené srovnaní tříd podle kategorie ubytovacích zařízení Tabulka 4: Výhody a nevýhody pouţiti franšízy pro nízkonákladový hotel Tabulka 5: Počet ubytovacích zařízení v Praze Tabulka 6: Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce Tabulka 7: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenti), v ČR, Tabulka 8: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Tabulka 9: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie v ČR, Tabulka 10: Průměrná utracená částka turistů během jejich pobytu v Praze na osobu a den Tabulka 11: Průměrná cena přenocování na jednu osobu v ubytovacích zařízeních v Praze Tabulka 12: Ceny za pokoj v hotelu Easyhotel v Praze Tabulka 13: Ceny za pokoj v hotelu Sokolská Youth Hostel Tabulka 14: Ceny za pokoj v hostelu Volha... 43

12 ÚVOD V Praze je velmi konkurenční prostředí v oblasti ubytovacích sluţeb, zejména v posledních dvaceti letech, kdy se otevřelo mnoho hotelů a penzionů různých tříd a velikostí. Do Prahy přišly velké hotelové řetězce, které otevírají vlastní velkokapacitní ubytovací zařízení. Někteří zahraniční investoři, zejména ze států Ukrajina, Rusko a jiných východních evropských států, investují do ubytovacích zařízení na úrovni tříhvězdičkových hotelů a penzionů, motelů a apartmá. Tento trh je velmi nasycený a konkurence tlačí ceny za ubytování dolů. Navíc v posledních letech se lidé snaţí šetřit na ubytovacích sluţbách a vystačí s ubytovacími zařízeními typu Bed and Breakfast, nízkonákladovými ubytovacími zařízeními a hostely. Ušetřené peníze raději utrácejí za záţitky a gastronomické sluţby. Proto je velmi zajímavé zkoumat poptávku po nízkonákladových hotelech v posledních letech (od roku 2005) a zodpovědět následující otázky: 1. Jaký je vývoj poptávky po nízkonákladovém ubytování v letech a porovnat ho s poptávkou po hotelech 3*, 4* a 5*? 2. Kolik celkem nízkonákladových (1*, 2*) hotelů bylo otevřeno ve zkoumaných letech v porovnání s růstem počtu hotelů 3*, 4* a 5*? 3. Jaké typy nízkonákladových hotelů a ubytovacích zařízení vznikly v poslední době? Cíl práce: zjištění tendencí vývoje poptávky zahraničních a domácích turistů po nízkonákladových hotelech v České republice se zaměřením na hostely, 1* a 2* hotely. Hypotéza: při porovnání poptávky po tříhvězdičkových a nízkonákladových hotelech zjistíme, ţe obsazenost nízkonákladových hotelů je mnohem vyšší, a tedy i obrat v peněţním vyjádření je vyšší, neţ ve tříhvězdičkových hotelech se stejnou kapacitou. Hypotéza je ověřitelná pomoci dotazníkového šetření v nízkonákladových hotelech a v hotelech 3* a statistické analýzy na základě údajů z Českého statistického Úřadu. V práci budou provedeny následující metody výzkumu a analýzy: 1. literární rešerše typy ubytovacích zařízení, jejich zařazování podle kvality, stanovení definice nízkonákladových ubytovacích zařízení, 12

13 2. statistická analýza zjištění statistických dat za období v oblasti příjezdového cestovního ruchu 3. dotazník pro nízkonákladové hotely a hotely 3* pro zjištění obsazenosti a změně poptávky po ubytovacích sluţbách. 4. komparace (porovnání) počtu otevřených nízkonákladových hotelů s počtem hotelů vyšších tříd. 13

14 1 Ubytovací sluţby v Praze Cestovní ruch v Praze po revoluci byl nejrychleji rostoucím sektorem trţní ekonomiky, během několika let se Praha stala velmi významnou destinací pro cestování. Vysoká návštěvnost způsobila především rozvoj ubytovacích sluţeb a vznik nových ubytovacích zařízení (hotely, kempy, botely, motely, pensiony, apartmenty pro krátkodobé ubytování) (Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 1.1 Definice poptávky a faktory ovlivňující poptávku v cestovním ruchu V odborné literatuře se můţeme setkat s mnoha definicemi poptávky. V mikroekonomické teorii se poptávka obecně definuje jako vztah mezi různými cenami zboží a množstvím, které spotřebitelé chtějí a jsou schopni při těchto cenách koupit v určitém časovém období. (Jurečka 2010, s. 52) Poptávka vyjadřuje závislost mezi dvěma proměnnými: cenou a požadovaným množstvím. (Vlček 2009, s. 67) Agregátní poptávka je souhrn všech zamýšlených koupí na trhu. Individuální poptávka, to je poptávka jediného kupujícího. Tržní poptávka je poptávka všech kupujících po jednom výrobku. (Macáková 2010, s. 34) Podle ekonomické teorie pokud spotřebitel jedná racionálně, snaţí se maximalizovat svůj uţitek. S kaţdým dalším spotřebovaným statkem jeho celkový uţitek roste, ale kaţdý další přírůstek uţitků je menší. V tomto případě vstupuje do hry zákon klesajícího uţitku. Spotřebitel maximalizující svůj uţitek je omezen mnoţstvím svého důchodu. ( 2011, s. 38) Na obrázku číslo 1 je graf, který zobrazuje optimum spotřebitele neboli optimální uţitek, kterého můţe dosáhnout v rámci svého důchodu. Optimum se nachází v bodě E, I 1 je indiferenční křivka (kombinace dvou statků se stejným uţitkem), křivka protínající od 4 do 8 je linie rozpočtu. Podle teorie mikroekonomie je poptávka ovlivněna následujícími faktory: Cena ze zákona o klesající poptávce vyplývá, ţe čím niţší je cena, tím je větší poptávka. 14

15 Důchodové faktory za podmínky konstantní ceny při rostoucím důchodu poptávka roste a naopak pokud důchod klesá, poptávka také klesá. Počet spotřebitelů a velikost trhu pokud trh a počet spotřebitelů se zvětší, pak i poptávka po zboţí či sluţbách se zvětší. Cenová hladina a dispozice ostatních zboţí či sluţeb v tomto případě zboţí či sluţby se rozdělují na komplementy a substituty. U komplementů růst ceny jednoho zboţí či sluţby způsobuje pokles poptávky druhého. U substitutů růst ceny jednoho způsobuje růst poptávky po druhém zboţí či sluţbě. Subjektivní faktory zobrazující fyziologické a psychologické potřeby jedinců. (Vlček 2009, s. 70) Obrázek 1: Optimum spotřebitele Zdroj: Jurečka 2010, s. 95 Z hlediska cestovního ruchu poptávka je definována takto: Poptávka v cestovním ruchu je mnohovrstevnou kategorií a může mít různou podobu, např. agregátní poptávky, individuální poptávky, dílčí poptávky, koupěschopné poptávky a destinační poptávky. (Jakubíková 2012, s. 49) nebo 15

16 39) (Palatková 2011, s. Z definic je zřejmé, ţe poptávka v cestovním ruchu je podmíněna koupěschopností spotřebitele, ale kromě koupěschopnosti na poptávku v cestovním ruchu mají vliv i ostatní faktory, které jsou znázorněné v následujícím obrázku. Obrázek 2: Faktory ovlivňující formování poptávky Sociální: kultura, referenční skupiny, třídy Osobností: ţivotní styl, ţivotní hodnoty, zkušenosti, vnímaní Nabízející: charakter a dostupnost produktu, cena, reklama Vnější vlivy Vnější vlivy Motiv vnímaná Potřeba Limitující faktory Poptávka Vrozené Jídlo spánek Vnější podnět Vliv reklamy Poptávající Disponibilní důchod Volný čas zdraví Vnější vlivy Zdroj: (Palatková 2011, s. 39) Faktory ovlivňující poptávku v cestovním ruchu jsou rozděleny do tří skupin: Kulturní faktory. Vliv kulturních faktorů je nezanedbatelnou okolností, jsou to hmotné a nehmotné prvky. Kultura jako taková, to je rámec chování určité skupiny jedinců. V oblasti cestovního ruchu kultura je odraţena jako potřeba cestovat a jako způsob spotřebního chování. Pro cestovní ruch je nezbytné vědět o kulturách různých zemí. Sociální faktory. U těchto faktorů působí pravě referenční skupiny jedinců (rodina, přátelé). Jedinec, který plánuje cestu do nové destinace, nemá dostatek 16

17 informací. Proto pro sběr informací vyuţívá referenční skupiny ve svém okolí, které se s ním podělí o své zkušenosti s touto destinací. Individuální faktory. U individuálních faktorů působí takové proměnné jako věk, vzdělání, příjem, geografická poloha, zdravotní stav. (Palatková 2011, s. 42) Faktor v cestovním ruchu je nezanedbatelná okolnost. Existuje mnoho faktorů ovlivňujících cestovní ruch. Vnější faktory ovlivňují cestovní ruch prostřednictvím: demografických a sociálních změn, ekonomického rozvoje, politických faktorů, technologických faktorů, rozvoje trţní ekonomiky, dopravní infrastruktury a bezpečnosti cestování, geografických faktorů, cenové hladiny atd. (Jakubíková 2012, s. 120) Dalšími faktory ovlivňujícími rozvoj cestovního ruchu jsou vnitřní faktory: klimatické a přírodní podmínky dané destinace, existence a kvalita přírodních zdrojů, ekonomika státu, vnitřní politika státu, politická stabilita, sociální rozvoj, poskytnutí výhod a slev na sluţby cestovního ruchu ze strany státních a veřejných organizací, stav infrastruktury cestovního ruchu, doprava, ţivotní úroveň obyvatelstva, vzdělávací a kulturní úroveň obyvatelstva. (Jakubíková 2012, s. 129) 17

18 Z hlediska vlivu na cestovní ruch faktory lze rozdělit na ty, které lákají nebo dávají podnět k cestování, a faktory, které zvyšují poptávku, a tím působí na výběr destinace, například rozvoj infrastruktury nebo sociálně-ekonomická úroveň. Z hlediska mechanizmu působícího na cestovní ruch lze určit faktory objektivní, které jsou vytvořeny historicky. Tyto faktory cílevědomě regulují oblast cestovního ruchu a tvoří první skupinu faktorů. Druhou skupinou jsou politické faktory, například existence normativních základů a vzdělání v oblasti cestovního ruchu. Existují také příznivé a nepříznivé faktory. Příznivé faktory mají pozitivní vliv na cestovní ruch, tím pádem se státy a lokality stávají lídry v oblasti mezinárodního cestovního ruchu, nepříznivé faktory mají opačný vliv. Faktory, které ovlivňují rozvoj cestovního ruchu, lze rozdělit na statické a dynamické. Statické faktory jsou konstantní a nemění se s časem, příkladem mohou byt klimatické faktory, geografické a kulturní faktory. Do dynamických faktorů patři: Demografické růst počtu obyvatelstva, zvýšení podílu obyvatelstva velkých měst kvůli sníţení podílu obyvatelstva na venkově, změna věkové struktury obyvatelstva, tedy např. státy, kde je věková hranice ţivota vyšší a obyvatelstvo má více času a můţe více cestovat. Sociální růst blahobytu obyvatelstva příznivě působí na cestovní ruch, prodlouţené víkendy, delší dovolené, větší příjmy v domácnostech, větší počet pracujících ţen, větší podíl lidí single, pozdější zaloţení rodin. Ekonomické spočívají ve změně spotřebitelského koše. Kulturní růst kulturního rozvoje obyvatelstva vede k cílevědomému seznámení s jinými kulturními hodnotami. Technický pokrok působí na rychlejší rozvoj technického základu cestovního ruchu a vytváří nezbytné podmínky pro hromadný cestovní ruch. Mezinárodní faktory lepší vztahy mezi státy vedou ke spolupráci a dorozumění. (Hamarnehová 2012, s. 11) Další druh faktorů, které mají vliv na rozvoj cestovního ruchu, jsou osobní a behaviorální faktory. Stojí za zmínku, ţe ze všech faktorů ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu, osobní a behaviorální faktory hrají významnou roli v moderním světě. Skládají se z motivů, které zabezpečují touhu u spotřebitelů cestovat a být 18

19 turistou. Psychologické faktory mají velmi významnou úlohu na trhu cestovního ruchu, protoţe jen málo turistů se vrátí na to samé místo; výjimkou můţe být působení ekonomických, léčebných nebo psychologických důvodů (nostalgické vzpomínky atd.). Při výběru zájezdu s růstem příjmů hlavní roli hrají psychologické motivy. Ohodnotit kvalitu nabízeného produktu v oblasti cestovního ruchu můţe zákazník pouze po realizování takového zájezdu. Předtím má pouze očekávání na základě získaných informací. Důleţitost této situace je v tom, ţe spotřebitel má o produktu pouze představu a vytváří si určitá očekávání, a pokud nejsou pak naplněna skutečnou kvalitou produktu, dojde ke zklamání. Rozvoj cestovního ruchu je podmíněn existencí dvou hlavních bodů, a to volným časem a finančními prostředky, které má spotřebitel k dispozici pro jejich racionální vynaloţení. 1.2 Typy ubytovacích zařízení v Praze V Praze existuje velmi široká nabídka ubytovacích zařízení. Kaţdý turista si můţe zvolit podle svých preferencí jednu z nich. Pro popis ubytovacích zařízení je potřeba se seznámit s některými pojmy, které se pouţívají v cestovním ruchu. Kategorizace znamená rozdělení ubytovacích zařízení do jednotlivých kategorií. Certifikace je udělení osvědčení a Klasifikačního znaku ubytovacímu zařízení kategorii hotel, hotel garni, pension, motel a botel. (Orieška 2010, s. 121). V následující tabulce jsou popsány kategorie ubytovacích zařízení podle jednotné klasifikace ČR. 19

20 Tabulka 1: Klasifikace ubytovacích zařízení podle kategorií Hotel Ubytovací zařízení, kde je minimálně 10 pokojů, zahrnuje ubytovací a stravovací sluţby. Hotely mohou mít 1 aţ 5 hvězdiček. Motel Motel hlavně slouţí pro motoristy a nachází se vedle dálnic nebo ostatních pozemních komunikací. Stejně jako u hotelu v motelu je minimálně 10 pokojů. Můţe mít 1 aţ 4 hvězdiček. Penzion V penzionu je minimální počet pokojů 5 a maximum je 20 pokojů, je omezen v poskytovaných sluţbách, nemá restauraci. Můţe mít 1 aţ 4 hvězdičky. Botel Zpravidla botel se nachází na zakotvené Specifická hotelová zařízení: Spa hotel/lázeňsky Resort/Golf resort hotel Depandance Ostatní Zdroj: vlastní zpracovaní na základě lodi a má podobné hodnocení jako hotel. Lázeňské hotely a lázeňské hotely garni jsou upravené zákonem č. 164/2001 Sb., poskytují péči dle 33, zákon číslo 48/2007 Sb. Depadance je budovou, která se nachází vedle hlavní budovy. Omezení však je, ţe, taková budova nemůţe být vzdálena více neţ 500 metrů. Další vlastností je, ţe nemá recepci a veškeré sluţby zajišťuje hlavní budova. Kempy Chaty Turistické ubytovny Ubytovací zařízení se rozdělují do tříd, pro kaţdou třídu jsou dány různé poţadavky. Existují povinné a povinně volitelné poţadavky. Povinně volitelné poţadavky jsou stanoveny podle tříd. Tabulka 2: Klasifikace ubytovacích zařízení podle tříd * Tourist Nemusí splňovat 3 povinně volitelné poţadavky ** Economy Nemusí splňovat 3 povinně volitelné poţadavky *** Standard Nemusí splňovat 6 povinně volitelných poţadavků **** First Class Nemusí splňovat 9 povinně volitelných poţadavků ***** Luxury Nemusí splňovat 9 povinně volitelných poţadavků Zdroj: Orieška 2010, s

21 Pro konečného zákazníka klasifikace ubytovacích zařízení znamená, ţe díky ní má představu o úrovni poskytovaných sluţeb a komfortu. Níţe je uvedeno podle zjednodušené srovnaní jednotlivých tříd. Tabulka 3: Zjednodušené srovnaní tříd podle kategorie ubytovacích zařízení Hotel, Hotel garni, Motel a Botel * ** *** **** ***** Úklid probíhá kaţdý den. V kaţdém pokoji je umístěna televize. Kaţdý pokoj obsahuje stůl a ţidle. Poskytnutí mýdla a ručníku. Recepce. Fax (moţnost poţádat recepci odeslání či přijetí). Moţnost snídaně (zdarma nebo v ceně). Prodej nápojů. Moţnost Úklid pokojů a navíc výměna ručníků na ţádost. V kaţdém pokoji je umístěna televize. Lampa na čtení vedle postele. Poskytnutí mýdla a sprchového gelu. 1 ručník / 1 os. 1 osuška / 1 os. Moţnost zakoupit hygienické potřeby. Moţnost placení platební kartou. V kaţdém pokoji je umístěna televize. V pokojích je telefon, lampa pro čtení a noční stolek. Moţnost připojení k internetu. V koupelně fén a kosmetické ubrousky. Zrcadlo. Místo pro umístění kufrů. Sluţby pro praní a ţehlení. Moţnost vyuţití pomůcek pro čištění obuvi. Na ţádost lze dostat další polštář a deku. Recepce: Dostupnost minimálně 14 hod. denně. Přes telefon 24 hod. Křeslo nebo pohovka v čalouněném prove dení. Kosmetické potřeby, kosmetické zrcadlo. Osušky a ručníky (na ţádost vydej pantoflí). Krejčovské sluţby. Recepce: Dostupnost min. 24 hod. Telefonická 24 hod. Moţnost posezení v hotelovém baru. Snídaně a servis na pokojích s jídelním lístkem. Minibar. Restaurace A la carte Kosmetické potřeby v lahvičkách. Internet na pokojích. Sejf na pokojích. Sluţby: Ţehlení a čištění obuvi. Concierge, otevírání vstupních dveří, pomoc se zavazadly. Velká místnost vedle recepce, kde je moţnost k posezení, hotelový bar. Minibar a room Servis 24 hod. denně. Restaurace otevřena min. 7 dnů vyuţití Moţnost Minimálně umí v týdnu. sejfu. snídaně. dva jazyky. Moţnost Vedle recepcí vyuţití moţnost se sejfu. posadit. Moţnost vyuţití sejfů na pokojích nebo centrálního 21

22 Moţnost nabídky snídaně. Přes telefon lze kdykoli kontaktovat kontaktní osobu. Přítomnost kontaktní osoby v uvedených hodinách. WC a sprcha na pokojích nebo na chodbě. Umyvadlo v pokojích. Skříň a ţidle na pokojích. Mýdlo a jeden ručník / os. Prádlo a ručníky výměna minimálně jedenkrát týden. Moţnost vyuţití sejfu. Moţnost zakoupení nápojů. za sejfu. Restaurace. Penzion * ** *** **** Moţnost nabídky Široká nabídka Večerní snídaně. snídaně. Recepce. Recepce. Přes telefon lze Přes telefon lze kdykoliv kdykoli kontaktovat posadit. kontaktovat kontaktní osobu. Přítomnost kontaktní osobu. Přítomnost kontaktní Přítomnost osoby v uvedených kontaktní osoby v uvedených hodinách. WC a sprcha na pokojích nebo na chodbě. Umyvadlo v pokojích. Mýdlo a jeden ručník / os. Moţnost poţádat o osušku a skleničku. Stůl a lampa pro čtení. Televize. Moţnost budíku. Moţnost sejfu. sluţby vyuţití Zdroj: Vlastní zpracování na základě hodinách. Jazykové znalosti u kontaktní osoby. WC a sprcha na pokojích. Moţnost vyuţití hygienických potřeb. Na pokojích musí být zrcadlo a místo pro odloţení kufrů. Lampa pro moţnost čtení u kaţdé postele. Stůl s lampou. Fén, sprchový gel, šampon a kosmetické kapesníky. Výměna prádla dvakrát za týden. Dostup k počítači s internetem. Sejf. nabídka stravování. Snídaně formou bufetu. Recepce s moţností se kontaktní osoby 24 hod. Sprcha a WC na pokojích. Přítomnost kosmetických produktů. Přítomnost kosmetického zrcadla. Na poţádání výdej ţupanu. Fén. Kaţdodenní výměna prádla. Pohovka v kaţdém pokoji. Konferenční stolek v kaţdém pokoji. Sluţby praní prádla, ţehlení, ţehlička kalhot. Internet na pokojích. Sejf na pokojích. Parkování v místě umístění penzionu. Z uvedené tabulky vyplývá, ţe nízkonákladové hotely poskytují i jiné neţ základní ubytovací sluţby, avšak nenabízejí výjimečný servis jako hotely vyšších tříd. Klasickým příkladem nízkonákladových hotelů z uvedené tabulky jsou hotely 1*, 2*, penziony 1*, 2*. 22

23 1.2.1 Definice nízkonákladových hotelů Začátkem dvacátého století cestování a cestovní ruch v Evropě byly spíše pro bohatší obyvatelstvo. Dříve hotely vypadaly více jako paláce, neţ místo, kde můţete bezpečně a poměrně pohodlně strávit noc. V dnešní době růst poptávky po levnějších a dostupnějších destinacích, z důvodu ekonomické krize a dalších negativních faktorů, tlačí ubytovací zařízení ke sniţování svých nákladů a poskytování levnějšího ubytování. Mezi cestovateli a batůţkáři lze potkat lidi s průměrnými příjmy a s nízkými příjmy (studenti, mládeţ, dělníci a nezaměstnaní). Pro cestovatele hotel představuje jen místo pod střechou, kde lze přespat, a další den chtějí pokračovat v cestě nebo jezdit na výlety. Poţadavky k takovým hotelům jsou minimální. Nejdůleţitější je čistota, bezpečnost, moţnost se osprchovat a nasnídat (v ceně nebo za doplatek). Lidé hledající levné hotely při cestování raději utrácejí za alternativní uţitky (stravování, výlety). (Sanin 2013, s. 231) Z důvodu neexistence definice nízkonákladového hotelu se ji autor pokusí odvodit sám: Nízkonákladový hotel, to je hotel ekonomické třidy, kde nejsou zahrnuty v ceně ţádné sluţby a za veškeré doplňkové sluţby je potřeba doplatit, slouţí pouze k dočasnému přenocování za minimální náklady s ohledem na cenovou hladinu daného regionu. Podle zahraničních zdrojů je nízkonákladový hotel charakterizován jako zařízení, které účtuje pouze za přenocování a ani korunu navíc. (Lower Cost Visitor Serving Accommodations, 2015) Nové a moderní typy nízkonákladových hotelů K moderním trendům v prostředí nízkonákladových hotelů zejména patří hotely bez obsluhy, tzv. hotel bez servisu. Úlohu recepčního a manaţera plní jediná osoba. Pro nízkonákladové ubytovací zařízení jsou stanovena určitá kritéria: U takových ubytovacích zařízení jsou ceny niţší neţ u jiných ubytovacích zařízení v daném odvětví. Mají dvě nebo tři hvězdy. 23

24 Omezený počet sluţeb Umístění blízko hlavních silnic a v lokalitách mimo centrum města. Cílem je poskytnout ubytování pro přechodnou dobu či pokračující cestu. Stravování je poskytované zařízeními v okolí hotelu. Postaveny z hlediska lokality a účelu. Standardní postupy a místní poplatky. Značková síť hotelů. (Jones 2002, s. 76) Výhodou takových ubytovacích zařízení je dostupná cena, dodrţování hygieny a většinou umístění nedaleko centra. Takové hotely nemají téměř ţádné sluţby nad rámec, s výjimkou doplňkových sluţeb za doplatek (například televize, Wi-Fi, pozdní příjezd nebo ranní příjezd před určenou hodinou). V takových místech nejsou neobvyklé podmínky pro ubytování, ale určitě tam je jednolůţková nebo dvoulůţková postel, sprcha a umyvadlo, televize a Wi-Fi. První takový hotel byl otevřen v Londýně a následně pak i v různých městech, zejména v Praze pod názvem Easyhotel. (Easyhotel, ). Je nutné vzít v úvahu, ţe nízkonákladové hotely potřebují na začátku mít značné investice, aby dodrţovaly kvalitu poskytovaných sluţeb při nízké ceně. U takových zařízení z důvodu nízké ceny je zisk tvořen za pomocí výnosů z rozsahu. Při zahájení provozu hotelu hlavním cílem je za krátkou dobu přilákat klientelu. Musíme brát v úvahu sezonnost daného regionu, aby obsazenost byla maximální. Při podnikání v tomto segmentu je dobré mít svůj vlastní kapitál. Hotely by se měly snaţit mít hned ze začátku podnikání dobré jméno a uznávanou obchodní značku, která vyvolá důvěru u spotřebitele. Proto je nejlepší v tomto případě pouţít franšízu. Další moţností zřízení nízkonákladového ubytovacího zařízení je moţnost pouţití franšízy. Coţ dovoluje pouţít zavedenou obchodní značku. Franšíza je smluvní vztah, který obsahuje podmínky pro podnikání, výši odměny za pouţití obchodní značky, výši licenčního poplatku, hodnocení rozpočtu na reklamu, účetní metody a formy účetních výkazů, dobu trvání takového vztahu a jiné záleţitosti. Pouţívání franšízy má své výhody a nedostatky, které jsou popsané v následující tabulce. 24

25 V praxi velké hotelové sítě mohou mít za cíl proniknout na trh a obsadit všechny segmenty tím, ţe budou nabízet pokoje v ubytovacích zařízeních jak za dostupné ceny (low cost), tak i za vysoké ceny. Hotelová síť představuje podniky provozující ubytovací sluţby, které vystupují pod stejnou obchodní značkou a managementem. Hotelová sít není ţádnou novinkou v oblasti podnikání v pohostinství a uţ více neţ padesát let existují taková zařízení, která jsou řízena centrálou. Co se týká nízkonákladových hotelů, příkladem je Hotel IBIS budget, (Hotel Ibis, Tabulka 4: Výhody a nevýhody pouţiti franšízy pro nízkonákladový hotel Výhody Nevýhody Pocit zabezpečení kvůli vyuţívání Povinnost platit franchisorovi, coţ vede spolehlivých а vyzkoušených ke zvýšení nákladů informačních systémů Získání uznávané mezinárodní obchodní Ztráta individualismu značky, která má dobré jméno na trhu Připojení k jedinému rezervačnímu systému, který zabezpečuje franchisor Podpora týmu odborníků franchisora v oblasti marketingového výzkumu, prodejních kanálů a poradenství v podnikání Vyuţití zkušeností ostatních během implementace nových systémů a technologií V některém smyslu ztráta svobody, protoţe franchisant musí dodrţovat smluvní podmínky a stanovená pravidla. Riziko bankrotu franchisora, kvůli kterému dále nelze pokračovat v podnikání pod jeho obchodní značkou. V případě nízkonákladových ubytovacích zařízení to přináší katastrofické následky pro franchsanta V případě výpovědi smlouvy o franšíze je zapotřebí přeorientovat ubytovací zařízení a vyměnit vybavení. Podpora lidských zdrojů a školení Šetření nákladů, protoţe franchisor má velkou kupní sílu a tím, ţe kupuje velké mnoţství pro své franchisanty, můţe se domlouvat na niţších cenách. Zdroj: MIČKALOVÁ, Dáša. Integrované řetězce a hotelové systémy: Hotelnictví a turismus 3.tisíceletí [online]. In:. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Frenštát pod Radhoštěm: Střední škola hotelnictví a gastronomie, 2012, s [cit ]. Dostupné z: 25

26 2 Analytická část Analytická část obsahuje analýzu cestovního ruchu v České republice. Je rozdělena na tři části: statistickou analýzu počtu ubytovacích zařízení v Praze analýza údajů z Českého statistického úřadu, rozhovor s manaţery tří vybraných nízkonákladových hotelů v Praze a dotazník pro hosty nízkonákladových hotelů, kteří si toto ubytování vybrali. 2.1 Statistická analýza příjezdového cestovního ruchu v České republice Během provedení statistické analýzy bylo zjištěno, ţe byla provedena revize údajů Českého statistického úřadu o kapacitách a návštěvnosti za roky 2012 a 2013 a kvůli tomu nelze porovnávat údaje za rok 2011 a Z toho důvodu budeme zohledňovat odchylku v údajích od roku 2012, protoţe byla změněna metodika sběru dat. (ČSÚ 2015) Počet ubytovacích zařízení v Praze podle kategorie Pro statistické zkoumání počtu hotelových zařízení byla vytvořena tabulka a graf, kde je popsán průběh vývoje. Podle statistik z roků 2005 aţ 2011, jak je vidět z grafu číslo 1, je největší počet v Praze právě tříhvězdičkových hotelů. Do roku 2008 se jejich počet s kaţdým rokem navyšoval a pak začal mírně klesat aţ do roku 2010, ale jejich počet v hlavním městě zůstal největší. Na druhém místě podle tabulky v roce 2005 v Praze jsou penziony, ale od roku 2006 jejich počet začal klesat a od druhé poloviny roku 2007 jejich počet byl niţší neţ počet čtyřhvězdičkových hotelů. Co se týká čtyřhvězdičkových hotelů, podle statistik za období se jejich počet s kaţdým rokem zvyšoval. Kdyţ porovnáme počet čtyř- a tříhvězdičkových hotelů a penzionů s počtem pětihvězdičkových hotelů, zjistíme, ţe právě hotelů nejvyšší třídy je menší počet. Podle tabulky č. 3 v roce 2005 počet pětihvězdičkových hotelů byl 26 oproti 89 čtyř- a 147 tříhvězdičkovým hotelům a 141 penzionům. 26

27 Tabulka 5: Počet ubytovacích zařízení v Praze Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedená Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Počet dvouhvězdičkových hotelů v průběhu roků 2005 aţ 2011 se mírně zmenšoval. V roce 2005 podle tabulky 1 jejich počet byl 17 hotelů a do roku 2011 jejich počet se sníţil na 9 hotelů, coţ je téměř o polovinu. Počet jednohvězdičkových hotelů v průběhu sledovaného období lze označit za konstantní konkrétně 2 hotely. Také lze označit konstantní počet kempů, ve sledovaném období jich bylo 22 s výjimkou roku 2009, kdy bylo 21 hotelů. Počet ostatních ubytovacích zařízení a turistických ubytoven v průběhu sledovaného období se mírně sniţoval. 27

28 Graf 1: Počet ubytovacích zařízení v Praze Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedena Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Z výše uvedených důvodů v následujícím textu bude zkoumané období v letech Údajně právě v těchto letech statistické údaje byly aktualizované. Vývoj počtu ubytovacích zařízení v Praze graficky zobrazuje graf 2. Největší počet ubytovacích zařízení ve sledovaném období je u tříhvězdičkových hotelů. Jejich počet v roce 2012 dosahoval 215, v roce 2013 vzrostl na 219, v roce 2014 mírně klesl na 212. Druhý největší počet hotelů v Praze v letech mají čtyřhvězdičkové hotely. Jejich počet v průběhu sledovaného období se mírně zvyšoval a v roce 2013 činil 195, kdyţ oproti tomu do roku 2014 se zvýšil na 207. Na rozdíl od předchozích statistik další místo podle počtu ubytovacích zařízení patří kategorii ostatní jinde neuvedená a penzionům. Zatímco v roce 2012 kategorie ostatní jinde neuvedená podle údajů 137 převyšovala počet penzionů, který činil 131, v průběhu let počty u uvedených kategorií klesaly. Počet turistických ubytoven 43 v roce 2012 převyšoval počet pětihvězdičkových hotelů 42, ale tendence se změnila v roce 2013, kdy počet pětihvězdičkových hotelů zůstal na 42, ale počet turistických ubytoven klesl na 36. Počet jednohvězdičkových hotelů v průběhu období se neměnil a zůstal na 5. Naopak 28

29 klesl počet dvouhvězdičkových hotelů z 20 na 14. Mírně poklesl počet kempů z 22 na 18. Graf 2: Počet ubytovacích zařízení v Praze Hotely ***** Hotely **** 150 Hotely *** Hotely ** 100 Hotely * 50 Penziony Kempy Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] V této kapitole a v průběhu zkoumání byly zjištěny odchylky a v následující tabulce a grafu budou tyto odchylky zobrazené. Tabulka 6: Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce Staré údaje Nové údaje Rozdíl nových a starých údajů Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedená Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] 29

30 Počet pětihvězdičkových hotelů se nemění na rozdíl od ostatních hotelů. Pětihvězdičkové hotely patří do nejvyšší kategorie hodnocení a jsou vyţadované bohatou klientelou a většinou patří mezinárodním společnostem. Vznik kaţdého takového hotelu není bez pozornosti veřejnosti. Lze odvodit, ţe ve sledovaném období roku 2005 aţ 2014 počet pětihvězdičkových hotelů je relevantní a celkově lze konstatovat, ţe počet těchto zařízení v průběhu let 2005 aţ 2014 vzrostl. U ostatních ubytovacích zařízení jsou odchylky, dokonce největší odchylka je u kategorie ostatní jinde neuvedená. Odchylka v počtu těchto zařízení je 36 %. Další významná odchylka je v počtu penzionů, rozdíl činí 24 % ubytovacích zařízení. V obou zohledněných obdobích je vykazován pokles celkového počtu toho druhu ubytování. Jedním z důvodu poklesu počtu penzionů je rostoucí konkurence a vznik různých ubytovacích portálů jako je booking.com; klienti mají lepší přehled budoucího ubytování. Na stránkách booking.com byl zjištěn počet registrovaných penzionů, které nabízejí svoje sluţby přes tento portál, a bylo zjištěno, ţe je tam pouze 87 ubytovacích zařízení z vykazovaných 101 (podle statistického úřadu). Lze předpokládat, ţe před rokem 2012 takových registrovaných zařízení bylo aţ dvakrát méně. Z důvodu, ţe význam mezinárodních rezervačních portálů v poslední době roste a booking.com lze označit za jeden z největších portálů, zařízení chybějící v tomto portálu ztrácejí klienty. Cestovní kanceláře situaci nezachrání, protoţe uţ nemají tak velký počet klientů. Cestovní kanceláře vykupují velký počet pokojů za podmínky niţších cen z důvodu získání větší marţe, coţ pro penzion není výhodné. U kempů odchylka nebyla zjištěna, ale jejich počet od roku 2013 začal klesat. Poslední z významných odchylek je u tříhvězdičkových hotelů, kde odchylka činí 14 %. V období let 2005 aţ 2011 byl zaznamenán růst a mírný pokles v počtu, ale za období let lze říci, ţe úbytek počtu je nevýznamný, a to z hlediska toho, ţe nejvíce hotelů v Praze je právě této kategorie a k ukončení činnosti mohlo dojít i z osobních důvodů. 30

31 Graf 3: Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce 2012 Odchylka v počtu ubytovacích zařízení v roce 2012 v procentech Hotely ***** 0% Ostatní jinde neuvedena 36% Hotely **** 8% Hotely *** 14% Penziony 24% Hotely ** 4% Hotely * 2% Turistické ubytovny 12% Kempy 0% Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie Pro statistické zkoumání počtu přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie byly vytvořeny tři tabulky, zejména počet strávených nocí v letech a to u rezidentů a nerezidentů, a počet nocí strávených v zařízeních v letech , stejně rezidenti a nerezidenti. Pro názornost byly vytvořeny odpovídající grafy. Podle statistik z roků 2005 aţ 2011, jak je vidět, u rezidentů počet přenocování v pětihvězdičkových hotelech se výrazně nezměnil, pouze trochu se zvýšil v roce

32 Tabulka 7: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenti), v ČR, Rezidenti Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ost. jinde Neuvedená Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Stejně jako v jednohvězdičkových hotelech zjevné změny nejsou vidět, ale lze spatřit klesající tendence. Za pozornost stojí počet nocí ve čtyřhvězdičkových a tříhvězdičkových hotelech. V těchto ubytovacích zařízení je zřejmé výrazné stoupání. Dokonce počet nocí ve čtyřhvězdičkových hotelích v roce 2011 činil , ve tříhvězdičkových hotelích U penzionů jsou patrné mírné výkyvy a slabé rostoucí tendence od roku Počet přenocování v kempech mírně klesá od roku 2006, nepatrný růst vidíme v roce V následujících letech pokračuje klesání. Prudké klesání je jenom u ubytovacích zařízení kategorie ostatní jinde neuvedené. Tím pádem lze konstatovat, ţe u rezidentů v období let proběhla změna preference. Převáţná většina si pro své ubytování vybírá tříhvězdičkové hotely a na druhém místě penziony, bez ohledu na to, ţe byl zaznamenán nevýrazný pokles nocí strávených v ubytovacích zařízeních. V roce 2011 na třetím místě v preferencích u rezidentů jsou čtyřhvězdičkové hotely. Počet nocí trojnásobně stoupl, a to z v roce 2005 na nocí v roce Rezidenti si pro své ubytování vybírají více komfortní podmínky při cestování nebo při sluţebních cestách ve srovnání s minulostí. 32

33 Graf 4: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenty), v ČR, Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Rezidenty Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedena 33

34 Tabulka 8: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Nerezidenti Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ost. jinde neuvedená Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Co se tyká nerezidentů ve stejném období, můţeme vidět, ţe od roku 2007 klesá počet přenocování u ubytovacích kategorií, jako jsou jednohvězdičkové hotely, penziony, kempy a turistické ubytovny. Zřejmí lídři u nerezidentů jsou tří- a čtyřhvězdičkové hotely. Došlo k zajímavým změnám u těchto kategorií: 1) v průběhu zkoumaného období let počet přenocování ve čtyřhvězdičkových hotelech stále stoupá. Pouze v období let se počet strávených nocí téměř nezměnil. 2) v roce 2011 počet přenocování činil , a z toho důvodu se čtyřhvězdičkové hotely staly nejpreferovanější kategorií hotelů. 3) v kategorii tříhvězdičkových hotelů byl mírný růst v období let a ) v období let však dochází k náhlému klesání. Důvodem klesání u tříhvězdičkových hotelů a stagnace u čtyřhvězdičkových byla ekonomická krize. Většina nerezidentů si vůbec nemohla dovolit jet do ČR, nebo velmi šetřili na svých zájezdech a sluţebních cestách. 5) Pětihvězdičkové hotely mají rostoucí tendence od roku

35 Graf 5: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovný Ostatní jinde neuvedena Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Období let je významné stabilitou a nepatrnými změnami. U rezidentů stále velkou popularitu mají tříhvězdičkové hotely, následují penziony a čtyřhvězdičkové hotely. Statistici zaznamenali mírný pokles nocí strávených v penzionech a turistických ubytovnách. 35

36 Tabulka 9: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie v ČR, Rezidenti Nerezidenti Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní neuvedená jinde Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Jinak situace vypadá u rezidentů. Počet čtyřhvězdičkových hotelů pokračuje ve svém růstu i v období let V roce 2014 počet přenocování činil Toto období, stejně jako u rezidentů, je velmi stabilní. Dochází k pomalému růstu počtů přenocování v čtyřhvězdičkových hotelech, mírný pokles je u tříhvězdičkových hotelů. Také stoupá počet přenocování v pětihvězdičkových hotelech. 36

37 Graf 6: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom rezidenti), v ČR Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Rezidenti Penziony Kempy Turistické ubytovny Ostatní jinde neuvedena Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr, [cit ] Graf 7: Počet přenocování v ubytovacích zařízeních podle kategorie (jenom nerezidenti), v ČR, Hotely ***** Hotely **** Hotely *** Hotely ** Hotely * Penziony Kempy Nerezidenti Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů 37

38 2.1.3 Denní útrata turistů během jejich pobytu v Praze Po zkoumání statistických údajů (tabulka 10) poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR můţeme dospět k závěru, ţe od roku 2006 do roku 2012 došlo ke sníţení částky, kterou utratí v průměru turisté při návštěvě Prahy za jeden den. Od roku 2013 došlo k rostoucím tendencím. To lze odůvodnit zvýšením popularity cestování do Prahy z asijských zemí, zejména Číňanů. Dnes Číňané obsadili 1. místo podle částky utracených peněz za den a dostali se před Rusy, kteří uţ delší dobu byli lídry v tomto ţebříčku. Tabulka 10: Průměrná utracená částka turistů během jejich pobytu v Praze na osobu a den Rok Částka ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK Zdroj: Příjezdový cestovní ruch : Prezentace výsledků výzkumu. In: Integrovaný operační program [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 2010, s. 29 [cit ]. Dostupné z: Ceny za přenocování v ubytovacím zařízení v Praze Jak bylo předpokládáno, průměrná cena v ubytovacích zařízeních v Praze je nejvyšší v rámci celé České republiky. V tabulce 11, průměrná cena v pětihvězdičkových hotelech činí aţ 6 860,00 korun. Takové ubytování si nemůţe kaţdý dovolit. Tato kategorie hotelů je směřována na úzký segment lidí. Co se týká čtyřhvězdičkových 38

39 hotelů je cena za přenocování více přijatelná. Lze zejména nalézt hotel, kde cena bude odpovídat kvalitě, ale nebudeme nic přeplácet. Průměrná cena v Praze bude činit 2 445,00 korun. Ostatní kategorie ubytovacích zařízení svou niţší cenou vyhovují skupině turistů, kteří by nechtěli utrácet velkou částku peněz za přenocování v hotelu, nebo například studentům, kteří se snaţí co nejvíce ušetřit. Tabulka 11: Průměrná cena přenocování na jednu osobu v ubytovacích zařízeních v Praze. Hotely ***** 6 860,00 CZK Hotely **** 2 445,00 CZK Hotely *** 1 535,00 CZK Hotely ** 971,00 CZK Penziony 1 416,00 CZK Kempy 1 178,00 CZK Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů 2.2 Analýza nízkonákladových hotelů v Praze Pro účely provedení analýzy v praktické části byly vybrány tři nízkonákladové hotely v Praze, které nabízejí ubytování pro turisty za velmi nízkou cenu. V podstatě se jedná o jeden hotel, který je součástí řetězce Easyhotels a je situován v Praze 7. Dvě další ubytovací zařízení jsou hostel a dvouhvězdičkový hotel, které téţ lákají lidí, jiţ nechtějí platit za ubytování vysokou cenu, ale jsou spokojeni pouze s ubytovacími sluţbami, bez sluţeb doprovodných. Prvním vybraným hotelem je nízkonákladový hotel z řetězce Easyhotels, který je situován v západní části Prahy nedaleko nábřeţí Vltavy. Tudíţ všichni přijíţdějící turisté jsou tu nedaleko od centra Prahy. V hotelu je k dispozici klimatizace a Wi-Fi připojení, televize a sociální zařízení. Hotel se nachází v dobré dostupnosti MHD, zejména autobusového nádraţí a metra. Druhým hotelem je dvouhvězdičkový hotel Sokolská Youth hostel, tedy ubytovací zařízení cílené na mladou klientelu. Cena za dvojlůţkový pokoj v tomto hostelu činí orientačně 900 Kč za noc, tudíţ 450 Kč na jednu osobu (18 eur). 39

40 Třetím zkoumaným nízkonákladovým ubytovacím zařízením je ubytovna hostel Volha. Toto zařízení je původně kolejí pro studenty vysokých škol, ale část tohoto hostelu se pouţívá i jako nízkonákladové ubytování pro cizince a turisty. Pro provedení analýzy uvedených ubytovacích zařízení byl realizován strukturovaný rozhovor s manaţery hotelů. Rozhovor je součástí přílohy č. 1. Dále v průběhu analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření. Dotazníky byly předloţeny turistům, kteří jsou hosty nízkonákladových hotelů v Praze, pro zjištění jejich spokojenosti a důvodů poptávky po nízkonákladových hotelech Hotel Easyhotel Hotel Easyhotel se nachází v městské části Holešovice, v ulici U Výstaviště 1. Do hotelu je moţné dorazit hromadnou dopravou nebo taxíkem. Hotel se nachází nedaleko centra, a proto cesta nebude dlouhá ani nebude stát mnoho peněz. Do centra Prahy se lze dostat dvěma způsoby: hromadnou městskou dopravou (cca 25 minut) nebo vozem taxi (cca 10 minut). To znamená, ţe se hotel nachází ne přímo v centru Prahy, ale zase ne daleko od něj. Ceny za pokoje v hotelu jsou následující: Tabulka 12: Ceny za pokoj v hotelu Easyhotel v Praze Typ pokoje Cena Malý dvojlůţkový pokoj 27 eur Standardní dvojlůţkový pokoj 28 eur Třílůţkový pokoj 49 eur Zdroj: Easyhotel v Praze. [online]. Dostupné z: [cit ] Hotel nabízí parkovací stání za poplatek 8 za den nebo za zvýhodněnou cenu 19 eur na týden. Za poplatek si host můţe koupit přístup na internet, TV a uloţení zavazadel (5 eur). Je zajímavé, ţe úklid na pokoji (10 eur) a brzký či pozdní příjezd je téţ za poplatek (10 eur). Pokud sečteme všechny poplatky, zjistíme, ţe cena za ubytování a standardní sluţby, které poskytují jiné hotely (například třídy 3*), je větší. 40

41 Rozhovor s pracovníkem hotelu Easyhotel Prague Jedné z pracovnic hotelu Easyhotel Prague byl odeslán dotazník, který je součástí příloh této bakalářské práce. Odpovědi na tento dotazník jsou následující: 1. Jaká je kapacita vašeho ubytovacího zařízení? V hotelu je celkem 24 pokojů, z nichţ 10 je malých dvojlůţkových pokojů, 10 standardních dvojlůţkových pokojů, dále 2 rodinné pokoje a 2 třílůţkové pokoje. 2. Jaké služby poskytujete pro turisty? Ubytovací, transfer, taxi, úklid, úschova zavazadel, trezor. 3. Jaké služby jsou doplňkové a poskytují se za poplatek? Úklid, televize, úschova zavazadel. 4. Kdo je cílovým klientem vašeho ubytovacího zařízení? Turisté, mladí lidé, důchodci. 5. Vyjmenujte hlavní a vedlejší sezonu ve vašem ubytovacím zařízení: Nerozlišujeme to. a. Hlavní sezona b. Vedlejší sezona 6. Jaká je obsazenost vašeho hotelu v hlavní a vedlejší sezoně? V průměru 80%. a. Hlavní sezona b. Vedlejší sezona 7. Jaké nástroje propagace používáte pro propagaci vašeho zařízení? Internet, cestovní kanceláře, hotely ze stejného řetězce Easyhotels. 8. Jaký je trend po vývoji poptávky po nízkonákladových hotelech v současné době? Myslím si, ţe někteří lidé nepotřebují doplňkové sluţby, ale pouze ubytování. My jejich přáním vţdy vyhovíme. 41

42 2.2.2 Hotel Sokolská Youth hostel Hostel Sokolská se nachází v centru Prahy vedle stanice metra I. P. Pavlova. Je to přímo centrum Prahy, coţ vyvrací stereotypní představu o tom, ţe nízkonákladové hotely jsou situovány pouze na okrajích měst. Na rozdíl od prvního zkoumaného hotelu hotel Sokolská Youth hostel nabízí bezplatný Internet a Wi-Fi na pokojích, kávu a čaj po celý den, trezor a úschovu věcí, sklad zavazadel, přístup ke kuchyňce, ţehličku na vlasy, fén zdarma k zapůjčení. Tudíţ se jedná o hotel, který nabízí všechny sluţby bez doplatku. Tabulka 13: Ceny za pokoj v hotelu Sokolská Youth Hostel Typ pokoje Cena Jednolůţkový pokoj 18 eur Standardní dvojlůţkový pokoj 30 eur Třílůţkový pokoj 33 eur Zdroj: Sokolská Youth Hostel. [online]. Dostupné z: [cit ] Za doplatek je pouze parkování v tomto penzionu. Činí 300 Kč (11,5 eur) za jedno auto a den. Tato cena je přiměřená vzhledem k lokalitě hotelu. Stravovací sluţby tento nízkonákladový hotel neposkytuje. Rozhovor s pracovníkem hotelu Sokolská Youth Hostel 1. Jaká je kapacita vašeho ubytovacího zařízení? Kapacita je 70 míst v jednolůţkových, dvojlůţkových, třílůţkových a čtyřlůţkových pokojích. 2. Jaké služby poskytujete pro turisty? Kávu, čaj, internet, Wi-Fi, parkování, úschovu zavazadel, trezor, dopravu. 3. Jaké služby jsou doplňkové a poskytují se za poplatek? Parkování, Wi-Fi, doprava, trezor. 4. Kdo je cílovým klientem vašeho ubytovacího zařízení? 42

43 Především studenti. Dále jsou to turisté v rámci autobusových zájezdů po Evropě a turisté z asijských států. 5. Vyjmenujte hlavní a vedlejší sezonu ve vašem ubytovacím zařízení: a. Hlavní sezona: duben - říjen b. Vedlejší sezona: listopad - březen 6. Jaká je obsazenost vašeho hotelu v hlavní a vedlejší sezoně? a. Hlavní sezona - 90% b. Vedlejší sezona 40% 7. Jaké nástroje propagace používáte pro propagaci vašeho zařízení? Cestovní kanceláře, hotelové portály, internetové stránky 8. Jaký je trend po vývoji poptávky po nízkonákladových hotelech v současné době? Nízkonákladové hotely vyhrávají cenovou konkurenci, a proto návštěvnost a poptávka je v tomto případě větší, neţ v jiných hotelech Hostel Volha Hostel Volha je komerčním ubytováním v rámci kolejí Volha, které jsou ve správě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Koleje nabízejí ubytování ve dvojlůţkových a třílůţkových pokojích se sociálním zařízením. Jedná se o ubytování bez kaţdodenního úklidu, ale s přístupem na internet. Toto nízkonákladové ubytování je situováno v Praze 11, ve vzdálenosti cca 8 km od centra města. Doprava do centra Prahy je poměrně snadná, i kdyţ dlouhá jedná se o deset zastávek do centrálních stanic metra ze stanice Chodov nebo Opatov. Ceny za ubytování v hostelu se liší podle sezónnosti. V průměru jsou ceny následující: Tabulka 14: Ceny za pokoj v hostelu Volha Typ pokoje Cena Jednolůţkový pokoj 19 eur Standardní dvojlůţkový pokoj 23 eur Třílůţkový pokoj 29 eur Zdroj: Ceník ubytovacích sluţeb hostelu Volha [online], dostupné z: [cit ] 43

44 Rozhovor s pracovníkem hotelu Sokolská Youth Hostel 1. Jaká je kapacita vašeho ubytovacího zařízení? Kapacita hostelu je 140 lůţek. 2. Jaké služby poskytujete pro turisty? Stravování pouze pro skupiny nad 10 osob ve studentské menze, Wi-Fi 3. Jaké služby jsou doplňkové a poskytují se za poplatek? Ţádné zpoplatněné doplňkové sluţby neposkytujeme. 4. Kdo je cílovým klientem vašeho ubytovacího zařízení? Turisté, kteří poţadují levnější ubytování, rodiče studentů studujících na vysoké škole. 5. Vyjmenujte hlavní a vedlejší sezonu ve vašem ubytovacím zařízení: Máme rozdělenou sezonu na: hlavní, coţ jsou pouze Velikonoce a Silvestr, dále měsíc leden aţ březen je mezisezona, od dubna aţ do října je sezona následuje opět od listopadu do mezisezona. 6. Jaká je obsazenost vašeho hotelu v hlavní a vedlejší sezoně? V sezoně a hlavní sezoně je obsazenost 80%, v mimosezoně cca 45 % 7. Jaké nástroje propagace používáte pro propagaci vašeho zařízení? Navštěvujeme veletrhy cestovního ruchu, klasický internet a reagujeme na případné nabídky na propagaci Jaký je trend po vývoji poptávky po nízkonákladových hotelech v současné době? Poptávka po nízkonákladovém hotelu je poměrně vysoká vzhledem k poměru kvalita versus cena. 44

45 2.2.4 Shrnutí provedených rozhovorů Kaţdý ze zkoumaných hotelů má různou kapacitu ubytovacího zařízení - pohybuje se mezi 24 aţ 140 pokoji. Bez ohledu na to, ţe hotely jsou nízkonákladové, nabízejí svým zákazníkům poměrně rozšířený sortiment sluţeb, kam patří základní sluţby, které návštěvnici mohou potřebovat. Například dva ze zkoumaných hotelů nabízejí Wi-Fi. V hotelu Sokolská Youth Hostel připojení k internetu je doplňkovou sluţbou, která je poskytovaná za dodatečný poplatek. Vzhledem k tomu, ţe základní cílovou skupinou hotelu jsou studenti, tato sluţba by měla být velmi populární mezi zákazníky. V hotelu Volha se Wi-Fi poskytuje zdarma. Je jediným hotelem ze všech tří zkoumaných, který nabízí i stravování v rámci hotelu, ale pouze pro větší skupiny více neţ 10 lidí. To, ţe mezi sluţby hotelů nepatří stravování nebo patří jen částečně, je kompenzováno tím, ţe v hotelech lze vţdy nalézt informace o restauracích a kavárnách, které se nacházejí vedle budovy, a také se host můţe vţdy obrátit na recepci. Hotely také nabízejí dopravní sluţby, úschovu zavazadel, trezor, televizi, parkování a úklid, ale většinou tyto sluţby se řadí do doplňkových, za které je nutné dodatečně zaplatit. Do cílových zákazníků kaţdého ze tří hotelů patří turisté. Tato skupina představuje lidi, kteří vyhledávají levnější ubytování a většinou nepotřebují ţádné dodatečné sluţby v hotelu. Hlavním kritériem výběru je cena, a proto je pro ně dostačující základní úroveň pohodlí a zařízení. Cílovou skupinou hotelů jsou také studenti a jejich rodiče, coţ je způsobeno tím, ţe nemohou nebo nechtějí vynakládat vysoké prostředky na ubytování. Jeden hotel nerozlišuje rok na hlavní sezonu a vedlejší. Ostatní dva hotely sezony rozlišují. Hlavní sezonou dvou hotelů je období mezi dubnem a říjnem. To je způsobeno turistickou sezonou, kdy většina lidí cestuje a čerpá dovolenou. Dále hotel Volha do své hlavní sezony zahrnuje vánoční období, kdy je těţké najít volný pokoj v jakémkoliv hotelu v Praze. Tak například na konci roku 2014 (podle českého statistického úřadu) Prahu navštívilo hostů. Pokles zájmu ze strany turistů z Ruska a Ukrajiny byl kompenzován větším počtem hostů z Německa, Francie, Číny, Jiţní Koreje, Polska a Slovenska. Zbývající měsíce hotel Volha povaţuje za mezisezonu. Hotel Sokolská Youth Hotel nepovaţuje vánoční období za hlavní sezonu a definuje období od listopadu aţ do března jako svou vedlejší sezonu. 45

46 Podle manaţerů obsazenost hotelů během hlavní sezony činí 80-90% a během vedlejší sezony 40-45%. Všechny tři hotely vyuţívají internet jako základní způsob propagace. To je způsobeno tím, ţe internet, vlastní stránky a různé hotelové portály jsou jedněmi z nejlevnějších a nejúčinnějších způsobů oslovení zákazníků. Hotely také spolupracují s cestovními kancelářemi a manaţeři hotelu Volha navíc navštěvují různé veletrhy v oblasti cestovního ruchu a prezentují tam svůj hotel. Manaţeři hotelů stanovenou nízkou cenu za ubytování povaţují za svou hlavní konkurenční výhodu. Podle odpovědí je patrné, ţe věří ve schopnost obstát v boji s konkurencí i v období poklesu počtu turistů, kvůli poměru mezi cenou a kvalitou poskytovaných sluţeb. 2.3 Dotazník pro turisty a zákazníky nízkonákladových hotelů v Praze Dotazník byl přeloţen do angličtiny a vytvořen ve formuláři Google Forms. Na dotazník byl vygenerován odkaz, který byl šířen na sociálních sítích mezi přáteli, a také ve spolupráci se zahraničními přáteli. Avšak odpovídali pouze ti, kteří skutečně vyuţili sluţby nízkonákladových hotelů. Celkem odpovědělo 40 respondentů. Výsledky jsou následující: Obrázek 3: Otázka č. 1 dotazníku: Jaký je důvod vaší návštěvy Prahy? 5% 5% 25% 65% a. Turistický b. Pracovní c. Léčení / studium d. Jiné Zdroj: vlastní tvorba 46

47 Příčinou návštěvy většiny hostů hlavního města je cestování (65%). To se dá lehce odůvodnit tím, ţe Praha je klíčovou destinací cestovního ruchu po celém světě. Kaţdoročně do Prahy přijíţdí více a více turistů. Krize v Rusku a na Ukrajině podstatně ovlivnila počet návštěvníků z těchto zemí, ale i tak ve 4. čtvrtletí roku 2014 z Ruska přijelo turistů, coţ je podle jejich počtu druhé místo po Německu. Z pracovních důvodů přijelo 25% hostů. Pořádání různých konferencí a jiných obchodních akcí je také populární v ČR. Podle údajů českého statistického úřadu v roce 2014 v Praze bylo uskutečněno akcí (konferencí) s celkovým počtem účastníků Obrázek 4: Otázka č. 2 dotazníku: Proč jste si vybral/a nízkonákladový hotel? 18% 6% 30% a. Potřebuji pouze ubytování bez doplňkových služeb b. Odpovídají mým představám o ceně za ubytování za noc c. Líbí se mi lokalita 18% d. Doporučil mi ho známý/á 28% e. Jiné Zdroj: vlastní tvorba Cílem další otázky bylo zjistit důvody, proč si dotazovaní vybrali nízkonákladový hotel. Tady se potvrdily odpovědi manaţerů tří vybraných hotelů. Hlavním důvodem výběru levného ubytování je, ţe klienti nepotřebují ţádné doplňkové sluţby, ani stravování. Většinou potřebují v hotelu jen přespat. 28% osob uvedlo jako hlavní příčinu soulad jejich představ s cenou ubytování. Stejný počet respondentů (18%) vybíral hotel podle lokality a podle doporučení svých známých. Praha je velké město, většina hostů preferuje centrální umístění hotelu. Ale v Praze je jedna z nejrozvinutějších infrastruktur v celé Evropě, a proto dostat se do centra je moţné za poměrně krátkou dobu. Některým hostům stačí, pokud se hotel nachází vedle jedné ze stanic metra, a 47

48 vybírají hotel na základě blízkosti parkové zóny, obchodních center, místa práce nebo místa provedení konference, a moţnosti parkování. Obrázek 5: Otázka č. 3 dotazníku: Jaké doplňkové sluţby vyuţíváte v tomto hotelu? 13% 0% a. Stravování / dokoupil/a jsem si snídaní 30% b. Transfer z/na letiště c. Službu prádelny / čistírny 45% 7% 5% d. Internetové připojení e. Žádné Zdroj: vlastní tvorba Mezi doplňkové sluţby, za které jsou návštěvníci ochotni zaplatit, patří především připojení k internetu. 45% dotazovaných přikoupilo tuto sluţbu navíc. Stravování je také velmi vyuţívanou sluţbou, 30% dotazovaných si dokoupilo snídaní v hotelu. Je velmi zajímavé, ţe aţ 13% respondentů nezakoupilo ţádné doplňkové sluţby v hotelu, coţ ještě jednou potvrzuje, ţe vyhledávají pro sebe jen moţnost ubytování a vybírají hotel podle svých finančních moţností nebo představ. Sluţby prádelny a transferu do a z letiště byly zakoupené jen malým počtem zájemců, výsledky se pohybují mezi 5-7%. 48

49 Obrázek 6: Otázka č. 4 dotazníku: Uveďte, zda jste spokojen/á se sluţbami poskytovanými v nízkonákladových hotelech? 25% 30% a. Ano, plná spokojenost b. Částečná spokojenost, chybí mi některé služby c. Spíše nespokojený/á 38% 7% d. Nejsem vůbec spokojený/á Zdroj: vlastní tvorba Zajímavým faktem podle výsledků dotazníků je to, ţe většina respondentů (63%) není spokojená s kvalitou sluţeb, poskytovaných hotelem. To znamená, ţe v okamţiku, kdy vybírají hotel, počítají s určitou úrovní obsluhy a moţností zakoupit doplňkové sluţby. Moţná nespokojenost návštěvníků je způsobena tím, ţe některé hotely neposkytují svým zákazníkům stravování, anebo tím, ţe nízkonákladové hotely nekladou velký důraz na firemní kulturu a nepovaţují příjemnou komunikaci se zákazníky na vysoké úrovni jako samozřejmost. Nicméně 30% dotazovaných uvedlo, ţe se sluţbami hotelu jsou zcela spokojeni. 49

50 Obrázek 7: Otázka č. 5 dotazníku: Vrátíte se znovu do nízkonákladového hotelu? 28% 17% 25% 30% a. Ano, budu se neustále vracet b. Pravděpodobně se vrátím c. Spíše se nevrátím, nelíbilo se mi tady d. Ne, vyberu si klasický hotel Zdroj: vlastní tvorba Na otázku, zda se vrátí do nízkonákladového hotelu, respondenti dávají spíše pozitivní odpověď. Pro 30% návštěvníků je rozhodující cena, a i kdyţ nejsou spokojeni se sluţbami jednoho hotelu, vyberou si jiné levné ubytování. 46% dotazovaných se uţ nechce vracet do nízkonákladových hotelů, 17% z nich je zcela nespokojeno se svým výběrem a v budoucnu předpokládají, ţe budou preferovat jen klasické hotely. 50

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie Diplomová práce Bc. Lukáš Peřinka Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Management

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 2 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. CHARAKTER PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU # Jsou to SLUŢBY, na trhu a v marketingu pro ně

Více

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. Číslo šablony

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. Číslo šablony Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZ55 Číslo materiálu 55 Autor Bc. Miroslav

Více

SPOKOJENOST HOSTŮ S UBYTOVACÍMI SLUŽBAMI VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V TŘEBÍČI

SPOKOJENOST HOSTŮ S UBYTOVACÍMI SLUŽBAMI VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V TŘEBÍČI SPOKOJENOST HOSTŮ S UBYTOVACÍMI SLUŽBAMI VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V TŘEBÍČI Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých

Více

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura:

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ZÁKLADY EKONOMIE vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ppt v ISu (Studijní materiály BPE_ZEKO) HOLMAN, R.: Základy ekonomie

Více

Hodnocení ubytovacích služeb na Znojemsku

Hodnocení ubytovacích služeb na Znojemsku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Hodnocení ubytovacích služeb na Znojemsku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06

Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06 prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu oblast podpory: 2.2 Rozvoj cestovního ruchu

Více

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Opakování - Příklad 2. Řešení. Řešení. Opakování příklad 3 2.11.2015

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Opakování - Příklad 2. Řešení. Řešení. Opakování příklad 3 2.11.2015 1. Opakování příklad 1. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Při ceně 10 korun se nakupuje 1000 výrobků za 1 den; při ceně 50 korun se nakupuje 500 výrobků za 1 den. Jaký je

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

KONKURENCE MEZI RŮZNÝMI TYPY POSKYTOVATELŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŢEB

KONKURENCE MEZI RŮZNÝMI TYPY POSKYTOVATELŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŢEB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Evropská hospodářská, správní a kulturní studia KONKURENCE MEZI RŮZNÝMI TYPY POSKYTOVATELŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŢEB Competition between

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

17.3.2011. Venkovský cestovní ruch příležitost pro nové podnikání

17.3.2011. Venkovský cestovní ruch příležitost pro nové podnikání TVORBA A VYUŽITÍ VENKOVSKÝCH UBYTOVACÍCH KAPACIT Bc. Markéta Janotová, Ing. Ivo Šašek, CSc. Ubytování ve venkovském cestovním ruchu Ubytovací služby jsou významnou součástí služeb cestovního ruchu Nezbytný

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Anna Varlamova MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy Bakalářská práce 2014 MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání cestovní ruch BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roksolana Shemotyuk

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roksolana Shemotyuk VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roksolana Shemotyuk Vliv vnějšího a vnitřního prostředí hotelu na jeho finanční situaci Diplomová práce 2013 Vliv vnějšího a vnitřního prostředí hotelu

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Počet lůžek. Vysočina - ubytovací kapacity. počet počet počet počet míst. zařízení pokojů lůžek pro stany a karavany

Počet lůžek. Vysočina - ubytovací kapacity. počet počet počet počet míst. zařízení pokojů lůžek pro stany a karavany Počet lůžek ČSÚ registruje počet hostů pouze v ubytovacích zařízeních s kapacitou minimálně 5 pokojů, popřípadě 1 lůžek. Celkem tedy ČSÚ na Vysočině k 31. 12. 29 eviduje 19 532 lůžek ve 354 zařízeních,

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu

Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu Bakalářská práce Klára Lošťáková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Výpočet reálné úrokové míry Téma cvičení Příklad

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Výpočet reálné úrokové míry Téma cvičení Příklad Výpočet reálné úrokové míry Makroekonomie I i R = i N π i R. reálná úroková míra Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Nominální a reálná

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Analýza konkurenčního prostředí hotelu Rezidence Ambra

Analýza konkurenčního prostředí hotelu Rezidence Ambra Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín studijní obor: Marketing pro střední stupeň řízení Analýza konkurenčního prostředí hotelu Rezidence Ambra Květen 2013 Tereza Matušincová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Analýza kvality služeb Kongres Hotelu Jezerka na Seči

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Analýza kvality služeb Kongres Hotelu Jezerka na Seči VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Analýza kvality služeb Kongres Hotelu Jezerka na Seči Bakalářská práce Autor: Iveta Kovaříková Vedoucí práce: Mgr. Anica Djokić, MBA Jihlava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

Spokojenost hostů s ubytovacími službami vybraných ubytovacích zařízení ve Žďáru nad Sázavou

Spokojenost hostů s ubytovacími službami vybraných ubytovacích zařízení ve Žďáru nad Sázavou Spokojenost hostů s ubytovacími službami vybraných ubytovacích zařízení ve Žďáru nad Sázavou Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace

Více

Podnikatelský plán Horský penzion

Podnikatelský plán Horský penzion Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Podnikatelský plán Horský penzion Autor diplomové práce: Bc. Daniela Pechová

Více

Nabídka produktů ubytovacích zařízení v České republice pro rodiny s dětmi

Nabídka produktů ubytovacích zařízení v České republice pro rodiny s dětmi Nabídka produktů ubytovacích zařízení v České republice pro rodiny s dětmi VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Nabídka produktů ubytovacích zařízení v České republice pro rodiny

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání cestovní ruch Bakalářská

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Návrh marketingové strategie pro hotel Jelínkova vila

Návrh marketingové strategie pro hotel Jelínkova vila Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Návrh marketingové strategie pro hotel Jelínkova vila Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Jana Suková Brno 2012 Ráda bych poděkovala

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MARKETINGOVÝ MIX HOTELU SKALSKÝ DVŮR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MARKETINGOVÝ MIX HOTELU SKALSKÝ DVŮR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MARKETINGOVÝ MIX HOTELU SKALSKÝ DVŮR MARKETING

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Michaela Kadlecová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Michaela Kadlecová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva Analýza a potenciální moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybraném regionu Michaela Kadlecová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Je to mýtus, že vstup Chorvatska do EU znamená, že ceny nemovitostí začnou stoupat Po vstupu do EU, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Česká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Leo Strnadel Podnikatelský záměr: přestavba 3* hotelu za účelem rozšíření služeb na základě marketingové analýzy Bakalářské práce 2014 Podnikatelský záměr:

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE IDA KAMENIŠČÁKOVÁ Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou triangulárních intervencí se zaměřením

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2.1 Celkový užitek a mezní užitek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ZALOŽENÍ NOVÉ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ZALOŽENÍ NOVÉ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ZALOŽENÍ NOVÉ FIRMY BUSINESS

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ludmila Filipová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ludmila Filipová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ludmila Filipová Odborné vzdělávání v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce 2016 Odborné vzdělávání v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Ludmila

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Zaměstnávání zdravotně postiţených osob

Zaměstnávání zdravotně postiţených osob Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zaměstnávání zdravotně postiţených osob Bakalářská práce Autor: Miluše Minaříková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Alena

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu. Obor cestovní ruch

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu. Obor cestovní ruch VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Obor cestovní ruch Využití parahotelových ubytovacích zařízení v rozvoji sociálního cestovního ruchu v České republice bakalářská práce Autor:

Více

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením Martina Zdráhalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální integrace osob se získaným zrakovým postiţením.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

Analýza trhu práce v oblasti krizového řízení. Petr Šanovec

Analýza trhu práce v oblasti krizového řízení. Petr Šanovec Analýza trhu práce v oblasti krizového řízení Petr Šanovec Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem této bakalářské práce je analýza trhu práce v oblasti krizového řízení v Olomouckém kraji. Bakalářská

Více

Spotřebitelské chování rodin při výběru letní dovolené

Spotřebitelské chování rodin při výběru letní dovolené SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Spotřebitelské chování rodin při výběru letní

Více

Seminář 5 (19.3.2015)

Seminář 5 (19.3.2015) 1. Vláda zavedla novou daň 5 haléřů za jeden prodaný výrobek. Výrobci vyrábí v dokonale konkurenčním prostředí. Poptávka i nabídka mají stejnou cenovou elasticitu. Při zavedení této daně v grafu nabídky

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 ADVISORY Cíle studie Proč byla studie

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Projekt zvýšení turistické atraktivity Znojemského regionu. Bc. Radka Pešťálová

Projekt zvýšení turistické atraktivity Znojemského regionu. Bc. Radka Pešťálová Projekt zvýšení turistické atraktivity Znojemského regionu Bc. Radka Pešťálová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit projekt, který zvýší turistickou atraktivitu Znojemského

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Návrh podnikatelského záměru na realitním trhu

Návrh podnikatelského záměru na realitním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského záměru na realitním trhu Bakalářská práce Autor: Jaroslav Klán Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu

Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu Bakalářská práce Klára Lošťáková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side.

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side. Doplňující informace k hotelům: SIDE Roma Beach Resort&SPA ***** Krásný, menší, udržovaný hotel v zajímavém architektonickém stylu s kvalitními službami, cca 12 km od Side. Vynikající poloha u pláže, u

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Státní spořící dluhopisy

Státní spořící dluhopisy Bankovní Institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Státní spořící dluhopisy Diplomová práce Autor: Bc. Martin Horák Finance Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje

Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Matrosau Uladzislau Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. katedra Hotelnictví

Více

EVROPSKÝ TRH PRÁCE VÝVOJ A REGIONÁLNÍ SPECIFIKA

EVROPSKÝ TRH PRÁCE VÝVOJ A REGIONÁLNÍ SPECIFIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Evropská hospodářská, správní a kulturní studia EVROPSKÝ TRH PRÁCE VÝVOJ A REGIONÁLNÍ SPECIFIKA European labour market - development and

Více

Tisková zpráva. Evropští spotřebitelé pod vlivem krize. Výsledky průzkumu GfK zjišťujícího spotřebitelské klima v Evropě ve třetím čtvrtletí 2015

Tisková zpráva. Evropští spotřebitelé pod vlivem krize. Výsledky průzkumu GfK zjišťujícího spotřebitelské klima v Evropě ve třetím čtvrtletí 2015 Tisková zpráva Evropští spotřebitelé pod vlivem krize October 16, 2015 Andrea Winklerová Marcom T +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Výsledky průzkumu GfK zjišťujícího spotřebitelské klima v Evropě

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

Zvyšování produktivity jednotlivých činností v hotelovém provozu

Zvyšování produktivity jednotlivých činností v hotelovém provozu Zvyšování produktivity jednotlivých činností v hotelovém provozu Bakalářská práce Gavriil Lenchenko Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

Projekt optimalizace nákladového managementu v oblasti energetických vstupů společnosti Interhotel Moskva, a. s. Bc.

Projekt optimalizace nákladového managementu v oblasti energetických vstupů společnosti Interhotel Moskva, a. s. Bc. Projekt optimalizace nákladového managementu v oblasti energetických vstupů společnosti Interhotel Moskva, a. s. Bc. Dominika Kubínová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Analýza provozu hotelu Celerin v Telči Bakalářská práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Analýza provozu hotelu Celerin v Telči Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Analýza provozu hotelu Celerin v Telči Bakalářská práce Autor: Zuzana Pečtová Vedoucí práce: Mgr. Anica Djokic, MBA Jihlava 2015 1 Copyright

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 73/2973/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 73/2973/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 73/2973/2014 o ceně nemovitých věcí - bytové jednotky 1 + 1, číslo 14 ve vícebytovém typovém domě, číslo popisné 791 s podílem 37/3049 na společných částech domu a na stavební parcele

Více

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 9 Číslo 6, 2007 UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ

Více