Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace a znalosti Eva Grublová Jiří Franek Olomouc 2014

2 Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Ing. Pavel Adámek, Ph.D. Publikace byla vytvořena v rámci projektu Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky, reg. č. CZ. 1.07/2.4.00/ vydání Eva Grublová, Jiří Franek, 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost. ISBN

3 P Ř E D M L U V A K napsání publikace nás vedly zkušenosti z výzkumné, podnikatelské, poradenské a pedagogické činnosti. Předkládaná publikace se snaží systematicky pojmout dva fenomény současnosti i budoucnosti INOVACE a ZNALOSTI. Cílem knihy je poskytnout podnikatelské sféře, pracovníkům vědy a výzkumu, ale i studentům a širší odborné veřejnosti nejnovější teoretické i praktické poznatky a možnost orientovat se v dané problematice, bez potřeby rozsáhlého studia. Snažili jsme se o systematičnost a provázanost odborných statí z náhledu odborníků, expertů a našich zkušeností. Publikace chce poskytnout rámec pro lepší chápání a realizaci inovací a vzdělávání v podnikové sféře pro znalostní základnu. Chce ukázat na nezbytné atributy manažera pro jeho úspěšnost a konkurenceschopnost firmy. Monografie vznikla v rámci projektu AF-Net. Poděkování za vytvoření příznivých podmínek pro vznik této publikace, příkladnou pomoc a spolupráci patří řešitelé týmu pod vedením hlavního řešitele projektu AF-Net doc. RNDr. Luďka Bartoňka. Olomouc, leden 2014 Autoři

4 Obsah Kapitola 1 Úvod do inovací Základní pojmy Zdroje a typy inovací Principy inovací Typy inovací Druhy inovací Zdroje inovačních příležitostí Hodnotové inovace Teorie funkce Teorie hodnoty Hodnotová analýza Tvůrčí myšlení Shrnutí 19 Kapitola 2 Systémový přístup k tvorbě inovačních řešení Přístupy k managementu inovací Současné trendy v managementu inovací Systémový přístup Základy řízení inovací v podniku Základní aspekty inovací v podnikání Řízení inovací v podniku Inovační strategie Výzkum, vývoj a inovační cyklus Shrnutí 37

5 Kapitola 3 Intelektuální kapitál a znalostní management Intelektuální kapitál Pojetí inteligence Mentální inteligence (IQ) Emoční a sociální inteligence (EQ) Fyzická inteligence (PQ) Duševní inteligence (SQ) Manažerské pojetí inteligence Základní principy znalostního managementu Úvod, definice a hlavní cíle (poslání) Vznik a typologie znalostí Kategorický pohled na znalostní management Znalostní management a znalostní procesy Implementace znalostního managementu (best practices) Znalostní pracovník Vztah znalostí, znalostní práce a znalostních pracovníků Typologie znalostních pracovníků Koncept nástroje pro identifikaci znalostních pracovníků Znalostní organizace 65 Kapitola 4 Učící se organizace a řízení změn Charakteristika učící se organizace Učící se organizace podle P. Senge Učící se organizace a koncept znalostního managementu Management změn a budování učící se organizace Základní charakteristiky řízení změn Obecný model procesu řízení změn Kategorie řízení změn 76

6 4.4.4 Modely implementace změn Řízení změn jako cesta k tvorbě učící se organizace Dotazující se organizace (Inquiring organization) Systémy na získávání znalostí a informací Dotazující se organizace Využití a budoucí trendy v oblasti dotazujících se organizací Shrnutí 93 Kapitola 5 Podnikání a inovace Vztah výzkumu, vývoje a transferu znalostí a technologií Modely transferu znalostí a technologií Inovace v podniku Inovační organizace Podnikání jako tvůrčí činnost Inovační podnikání Věda a výzkum v podnikání Transfer technologií, technologické parky a inkubátory 111 Kapitola 6 Management vědy, výzkumu a vývoje Úvod do problematiky managementu vědy a výzkumu Management a leadership vědy, výzkumu a vývoje Oblasti managementu vědy a výzkumu Současné trendy v managementu vědy a výzkumu Role manažera Postavení a osobnost manažera Základní prvky rozhodovacího procesu manažera Komunikace, motivace a vedení VaV Specifický přístup Motivace 127

7 6.3.3 Vedení lidí Efektivní komunikace Manažer a tým Kultura a atmosféra v týmu Kreativita Etika a bezpečnost práce ve VaV Shrnutí Klíčové aspekty managementu inovačních projektů Projektové řízení Metody používané v projektovém řízení Shrnutí Vedení změn Shrnutí 146 Kapitola 7 Aplikace vícekriteriálních dekompozičních metod při hodnocení projektů vědy a výzkumu Strategické řízení a rozhodování Metody vícekriteriálního rozhodování Vícestupňové dekompoziční metody AHP a ANP Stručná charakteristika metody AHP Stručná charakteristika metody ANP Shrnutí problematiky metody AHP a ANP Aplikace vícekriteriálních dekompozičních metod na problematiku hodnocení projektů VaV 155 Kapitola 8 Prognóza Systémová hierarchie a terminologie Prognostické metody Metody kvalitativní a kvantitativní 161

8 8.2.2 Predikce pasivní, aktivní, normativní Shrnutí problematiky prognózy 162 Kapitola 9 Koncepce vědy a výzkumu v ČR Výzkum, vývoj a inovace v prostředí ČR Systém podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ČR Právní prostředí VaV, vztahy VaV s veřejností a etika ve VaV Operační programy podporující výzkum, vývoj a inovace Analýza současného inovačního prostředí ČR Shrnutí kapitoly 171 Kapitola 10 Koncept 3I a inovační ekosystém Úvod do problematiky Koncept 3 I Otevřené inovace a inovační ekosystémy Instituce a udržitelný rozvoj společnosti Změna myšlení Závěr 189 Literatura 190 Přílohy 198 Kodex manažera 199 Rejstřík 206

9 Kapitola 1 Úvod do inovací Účelem existence podniku je vytvářet hodnoty a uspokojovat potřeby zákazníků. Jednou z cest dosažení tohoto cíle jsou znalostí lidí a inovace. Inovace představuje systematické využívání příležitostí a to nejen v technice, ale ve všech oblastech lidské činnosti. Inovace jsou stále rychlejší a pružnější jedinou jistotou je nejistota. Chytrý nápad je nejčastějším zdrojem inovací, avšak také nejméně úspěšný a rizikový. Není však založen na vytrvalosti. Inovace a podnikavost jsou proto právě tak potřebné ve společnosti, jako v ekonomice, jsou právě tak potřebné v institucích veřejné správy jako v podnikové sféře. Potřebujeme podnikatelskou společnost, v níž by inovace a podnikavost byly normálním, trvalým a nepřetržitým stavem. U vedoucích pracovníků to vyžaduje, aby z inovací a podnikavosti učinili zcela normální, průběžnou a každodenní činnost. Inovace je výsledkem souhry příznivých okolností. To je další mýtus. Inovace je výstupem komplexního (celo podnikového) systému managementu inovačních aktivit. Důležité jsou informace, které bez znalostí jsou neuchopitelné. Proto hovoříme o řetězci (transferu) Informace Znalosti Inovace. Ale, i zde platí být v pravou chvíli na správném místě. Základním předpokladem úspěchu na trhu v současnosti, a tím více v budoucnosti, bude vyrábět produkty špičkové úrovně/ kvalitu / a vytvářet hodnotu pro zákazníka. Při všeobecně se zvyšujícím tempu inovací výrobků a služeb, zkracováním inovačních cyklů a globální konkurenci musíme především věnovat pozornost promyšlenému řízení inovací v podniku a vytváření předpokladů, aby prováděné inovace byly podnikatelsky úspěšné a firmy se staly konkurenceschopnými a excelentními. Ze základních pojmů je důležité si uvědomit rozdíl a souvislost mezi inovací a invencí a důležité milníky teorie inovací v podniku. Důraz se klade na dva základní přístupy k dělení inovací dle jejich zdrojů a povahy. Dále je nutné si uvědomit, že inovace je proces a probíhá v cyklu. Všechny představy o budoucí prosperitě musejí brát na vědomí limity Země. Podle anglického profesora ekologické ekonomie Tima Jacksona by bylo užitečné mít v záloze nějaký systém prosperity i bez růstu. 1

10 1.1 Základní pojmy Jednotná terminologie je nezbytná pro komunikaci a porozumění merita věci. Hlavní představitel inovací je J. A. Schumpeter. Inovace: dle Schumpetera by tvůrčí destrukce, měla přinést zisk, pozitivní i negativní, kvantitativní či kvalitativní posun prvků nebo vztahů ekonomického organizmu, splňují podmínku novosti (Drucker, 1993). Invence: je nová myšlenka, nový poznatek, který má za následek změny, absolutní invence (celosvětový impakt) x relativní invence (např. v technologii). Inovace představuje systematické využívání příležitostí ke změnám a to nejen v technice, ale ve všech oblastech lidské činnosti. 1.2 Zdroje a typy inovací Inovace je považována za jeden z hlavních dynamizujících faktorů ekonomického růstu. Postupně se široká ekonomická veřejnost stále více zaměřovala na hledání způsobů jak inovace řídit, sledovat a využívat jejich potenciálu k tvorbě nových hodnot. Zájem byl především o faktory, za kterých inovace vznikají a podporovat jejich rozvoj. Jedná se především o tvorbu nových znalostí, aplikaci těchto znalostí do vývoje produktů a procesů a jejich následné zhodnocení z pohledu komerčního využití. Hlavní proudy zdrojů inovací lze spatřovat na dvou bázích. Za prvé na teoretické bázi, které se odvíjí od základního výzkumu pěstovaného zvláště na akademických institucích (univerzity, akademie věd, výzkumné instituty). Jejich výhodou jsou široké teoretické základy a propracovanost řešení, které však bývá spíše obecného charakteru. Druhou bází je tvorba inovací přímo v průběhu pracovních činností, kde často vznikají nahodile. Mezi nevýhody těchto inovačních zdrojů však patří hlavně nesystematičnost a poměrně úzký kontext v obecné rovině, tudíž omezuje jejich rozšíření. Oba proudy inovací se samozřejmě setkávají a interagují. Oba proudy také využívají z větší části jiných informačních toků a odlišných znalostních domén. Dle původu (zdroje) inovací lze dále dělit inovace do typů, které vyplývají z charakteru obou inovačních bází (teoretické a praktické). Následující kapitoly rozebírají jednotlivé roviny inovací z pohledu základních principů a typů Principy inovací Principy inovací lze chápat jako základní premisy tvorby a využívání inovací. Následující doporučení lze obecně následovat při strategickém uvažování o vývoji hmotných či nehmotných inovací. Cílem každé inovace je zlepšení efektivity v případě nehmotné inovace (např. organizační, marketingová apod.) nebo zlepšení funkčních vlastností v případě inovace hmotné (např. výrobková, výrobní). Principy inovací dle 2

11 P. Druckera a G. Hamela jsou v obecné rovině aplikovatelné na oba základní typy inovací. Základní principy inovací podle Drucker (1993): Musíme provádět důkladnou analýzu příležitostí. Je třeba vnímat koncepční a percepční charakter inovací naslouchat a pozorovat. Efektivní inovace musí být jednoduchá a musí mít jasné zaměření. Efektivní inovace začínají v malém měřítku a snaží se dosáhnout konkrétního cíle Cílem úspěšné inovace je získání vedoucího postavení. Inovace nesmí být příliš složitá na pochopení. Je dobré vyhýbat se diverzifikaci sil a činností. Nesnažit se inovovat budoucnost. Inovovat se musí pro současnost. Inovace znamenají práci a vynalézavost. Většinou je mají na svědomí specialisté, kteří se věnují výhradně jednomu oboru. Musíme stavět na svých přednostech. Inovační činnost musí mít určitý seriózní status. Inovace mají dopad na ekonomiku a společnost, mění chování zainteresovaných stran. Osm mýtů o inovacích podle Hamel (2008): Inovace vycházejí z velkých myšlenek. Ve skutečnosti je inovační nápad výsledkem konfrontace drobných nápadů, z nichž někdy vyjde slibná myšlenka. Inovace se týkají tvorby nových produktů. Ve skutečnosti je inovace vyvolána uplatněním nového podnikatelského modelu nový produkt je jeho dílčím aspektem. Inovace je iniciována nejenom technickým rozvojem, ale zároveň mnoha dalšími dimenzemi podnikání. Inovačnímu řešení se nezle naučit, je výsledkem kreativních nápadů. Opak je pravdou. Většina inovačních námětů vzniká díky hledání skrytých potřeb zákazníků či objevováním příčin jejich nespokojenosti s produkty nabízenými organizací. Inovace jsou věcí specialistů z útvarů výzkumu a vývoje. Inovační potenciál organizace není uzamčen v jejích útvarech výzkumu a vývoje, vývoj nového produktu další inovační aktivity jsou a musí být záležitostí všech jejích pracovníků. Specialisty totiž většinou nenapadne to, co zcela přirozeně napadne člověka, který musí řešit problém, se kterým se každodenně potýká. Inovace jsou riskantní. Každý podnikatelský záměr míří do budoucnosti a je proto spojen s nejistotou tedy inovace také, ale o nic víc než jiné podnikatel- 3

12 ské záměry. Podnikatelské riziko je úměrné výši investice do záměru a nejistoty komerčního úspěchu jeho výsledku. Musí být proto vhodně rozloženo mezi několik perspektivních záměrů. Inovace jsou nákladné. Nejsou o nic víc nákladné než jakékoliv podnikatelské záměry. Čím lepší je informační zabezpečení realizace inovačních záměrů, tím menší jsou náklady na jejich zavedení. Úspěch inovačních aktivit je úměrný objemu investic organizace do výzkumu a vývoje. Inovace nelze jednoznačně spojovat s množstvím investic. Úspěch inovačních aktivit je v daleko větší míře podmíněn tím, jaký objem kreativního potenciálu svých pracovníků dokáže zapojit do procesu realizace inovačního záměru Typy inovací Na základě analýzy příležitostí, potřeb i možností je účelné se rozhodnout, který typ inovací budeme v dané situaci preferovat (Grublová a kol., 2007). Podle toho, ke které oblasti činnosti v podniku patří, můžeme rozlišit následující inovační změny typy inovací: výrobkové, výrobní (procesní, technicko-technologické), marketingové, finanční, personální, organizační, řídící. Cílem výrobkových inovací jsou částečně účelové změny výrobku nebo zlepšení stávajícího výrobku, nebo podstatné změny, nebo vytvoření úplně nových výrobků, např. řízení jakosti. Cílem výrobní inovace (vlastního procesu výroby techniky a technologie) je snížení pracnosti změnou technologie, přizpůsobení se výrobě nového výrobku (nové technické zařízení, nový technologický postup), zlepšení pracovního a životního prostředí, aj. (např. logistika). Cílem marketingové inovace jsou např. nové formy a metody průzkumu trhu a uplatnění výrobku na trhu prostřednictvím nových a netradičních způsobů a forem prodeje, např. interaktivní marketing, post-prodejní marketing, apod. Cílem finanční inovace je změna finanční politiky uvnitř podniku a i vně podniku, nová rovnováha kvality a kvantity zboží dosahována vhodnou cenovou politikou, např. controlling. 4

13 Cílem personální inovace je změna profesionálního a kvalifikačního profilu pracovníků, jejich motivů a postojů, změna hmotné a morální stimulace a sociálněekonomických výhod, např. personální management. Cílem organizační inovace jsou organizační a funkční změny (optimalizace organizačně funkční struktury podniku), např. reengineering. Cílem inovace v řízení jsou změny v metodách a stylu řízení, změny v pojetí a způsobech tvorby strategie, koncepce, plánování, organizování, kontroly, regulace a vedení lidí, změny v hierarchickém uspořádání kompetencí, apod. Je nutno si však uvědomit, že každá dílčí změna dílčí inovace může vyvolat a často také vyvolává řetězové požadavky změn v návazných oblastech fungování podniku Druhy inovací Uvedeme několik příkladů inovací: Novost produktu (hybridní automobil, mp3 přehrávač, 3D televize, tzn. jakýkoliv nový produkt) Novost v procesu (internetové bankovnictví, nový systém zpracování dat, zavedení automatizované výroby aj.) Rekonfigurace částí procesu (způsob řízení dodavatelského řetězce, změna způsobu propagace výrobků aj.) Inovace pozice se týká vnímání pozice zavedeného produktu v určitém uživatelském kontextu (např. mobilní telefon jako kapesní počítač a herní konzole, využití staré značky pro nový produkt) Inovace paradigmatu zahrnuje takové inovace, které mění mentální model (chápání produktů a služeb) např. zavádění kabelová televize s internetem, nízkonákladové firmy, online půjčky apod. Je nutné si uvědomit, že jakákoliv inovace ovlivní velkou část procesů v organizaci. Je proto nezbytně nutné věnovat pozornost věcným souvislostem a návaznosti jednotlivých procesů spojených s inovacemi. Neochota změnit podnikovou kulturu a myšlení pak může inovační aktivity zabrzdit. Poznámka: Jako zdroj podnětů pro inovace sloužila mezinárodní konference Institutu Světové banky (WBI World Bank Institute), navrhli na Konferenci How-to of Innovation, Technology and Entrepreneurship (v českém překladu: Jak pohlížet na inovace, technologie a podnikání), která se konala v Praze ve dnech 21. a 22. května 2012 kdy specialisté z Institutu Světové banky (WBI World Bank Institute, 2012) rozčlenili do osmi bloků různé aspekty inovačních aktivit, např.: podpora inovací, využití inovací k rozvoji konkurenceschopnosti, inovace a tvorba nových pracovních míst, transfer znalostí od výzkumu do podnikatelské praxe, výchova pro nové technologie, budování inovačních ekosystémů a podmínky pro rozvoj inovačního podnikání. 5

14 Inovace mají komplexní (holistický) charakter, nelze je vnímat jenom jako aplikaci nových (především technologických) poznatků, ale musí být pojímány také ekonomicky, environmentálně, politicky a sociálně. Jenom takto pojaté inovace mohou představovat prakticky jedinou schůdnou cestu k překonání krizí, kterým je dnešní globální společnost permanentně ohrožována. Inovace jsou podnikatelským fenoménem, jsou úspěšné pouze tehdy, když se primární nápad podaří přeměnit do podoby produktu či služby, přinášející společenský prospěch a svou účelnou komercializací zhodnocující kapitál, vložený do jejich přípravy. Proto nemohou být úspěšné inovace realizovány jinak než ve spolupráci mnoha aktérů v rámci inovačního ekosystému (strategické aliance nebo klastru). Inovace není dílem jednotlivců, ale je záležitostí nás všech. Navzdory skutečnosti, že inovace je podnikatelský fenomén, nelze rozvoj inovačního podnikání ponechat pouze na trhu. Její komplexní charakter vyžaduje účinnou a přesně zacílenou podporu ze strany vládních orgánů. Tato podpora se musí zaměřit na vytváření podpůrné infrastruktury, na vznik prostředí, ve kterém budou účelně a efektivně fungovat inovační ekosystémy. Jako příklad úspěšné reakce na tyto tři zásady byly v prvním diskusním bloku citovány příklady Finska a Jižní Koreje, zemí patřících mezi špičku inovačního rozvoje. Jako základ jejich úspěchu byly zmíněny tři faktory: vyřešení horizontálních rozporů ve vztazích mezi generátory nápadů (akademickou sférou) a realizátory těchto nápadů (podnikatelskou sférou); zvládnutí vertikálních problémů, tj. transformace výchozí vize do podoby proveditelné inovační strategie a vytvoření podmínek pro její úspěšnou implementaci; vybudování kvalitní podpůrné infrastruktury (governance structure) propojující kvalifikované a dobře fungující instituce (představované nejenom orgány veřejné správy, ale také různými společenskými sdruženími i nepodnikatelskými organizacemi a podnikatelskými subjekty). Podněty pro ČR byly prof. Ing. Zbyňkem Pitrou DrSc., předsedou Rady expertů ČMA shrnuty následovně: V moderní společnosti se musí prosadit princip RIAL (Rapid Innovation Action Learning), charakterizovaný využíváním existujících znalostí, spoluprací vládních institucí, nepodnikatelských organizací i podnikatelských subjektů v účelových strategických aliancích mezi generátory nápadů (akademickou sférou) a realizátory těchto nápadů (podnikatelskou sférou); Zdroje inovačních příležitostí Výzkum, vývoj a inovace je nutno řídit a usměrňovat podnikatelsky. Podnikatelé musí cílevědomě hledat zdroje inovací, jde o systematické vyhodnocování současných a budoucích potřeb zákazníků. Inovační prostředí vzniká jako výsledek několika systémových kroků: Situační analýza porovnává nutnost inovací s reálnými schopnostmi firmy (znalostmi). Formulování inovační strategie firmy. 6

15 Vytvoření specifických schopností pro vznik inovace (učit se, kooperovat). Vytvoření proinovační struktury. Inovační manažer jako koordinátor inovačního procesu (identifikuje příležitosti, řídí projekt, plánuje a realizuje inovace). Cílevědomé a systematické inovace začínají analýzou zdrojů inovačních příležitostí. Podle P. F. Druckera existuje 7 zdrojů inovací (Drucker, 1993): nečekané události (úspěch, neúspěch), rozpory, potřeby procesu, oborové a tržní struktury, demografické faktory, změny v pohledu na svět, nové znalosti. Nečekané události Nečekaný úspěch není pouze příležitostí k inovacím, ale tyto přímo vyžaduje (české přísloví: Neusnout na vavřínech.). Ocitne-li se management, zejména ve velkých podnicích, tváří v tvář nečekanému neúspěchu, vyžaduje to obvykle detailnější studií a hlubší analýzu. Nečekaný neúspěch nutno považovat za signál k vyhledávání a provádění inovací. Rozpory Rozporem je myšlen nějaký nesoulad, nějaká nesrovnalost mezi tím, co existuje a tím, co by mělo existovat Potřeby procesu Potřeba procesu zdokonaluje určitý už existující proces, nahrazuje nějaký jeho slabý článek. Mění existující proces na základě nově dostupných znalostí. Oborové a tržní struktury Lze definovat čtyři příznaky nastávající změny oborové struktury: rychlý růst objemu realizované produkce v určitém oboru, změna v pojímání a obsluze trhu, konvergence technologií, rychle se mění metody jeho činnosti. Zbývající zdroje inovačních příležitostí 7

16 Mají charakter externí. Jsou to změny sociálního, politického a intelektuálního prostředí. demografické faktory, změny v pohledu na svět, významech a náladách, nové znalosti. Demografické faktory Ze všech externích změn jsou demografické faktory, tj. změny obyvatelstva, jeho počtu, věkové struktury, zaměstnanosti, dosaženého vzdělání a výše příjmu, změnami nejsrozumitelnějšími. Změny v pohledu na svět Z fyzikálního pohledu nemusí být žádný rozdíl mezi tvrzeními sklenice je poloplná a sklenice je poloprázdná. Význam těchto dvou konstatování však může být rozdílný, jestliže je aplikujeme na společenské jevy, např. na oblast nasycenosti trhu. Nové znalosti Inovace založené na nových znalostech se liší od všech ostatních inovací svými základními charakteristickými rysy: časovým rozmezím, množstvím neúspěšných pokusů, předpověditelností a nároky, které kladou na podnikatele. A jako většina superhvězd, jsou inovace založené na nových znalostech temperamentní, nevypočitatelné a těžko řiditelné. Inovace mají koncepční a zároveň percepční charakter. Vzhledem k povaze inovačních procesů se zpravidla hovoří o inovačních cyklech. Inovační cykly se pak člení na jednotlivá stádia a ty pak dále na fáze (Grublová, 2007). Můžeme je strukturovat následovně: 1) Stádium strategické přípravy inovací F1 Prognózování inovací F2 Koncepce inovací F3 Plánování inovací 2) Stádium řešení inovací F4 Plánovité řešení inovací 3) Stádium realizace inovací F5 Zavádění inovací do výroby F6 Trvalý provoz (využívání inovací) F7 Difuzní fáze Celý proces je naznačen v následující ilustraci na Obr

17 Obr. 1.1 Funkční model řízení inovací ve třech stádiích a sedmi fázích Inovační cyklus Fáze 1 Fáze 2 Koncepční řízení Prognózování Stádium přípravy inovací Fáze 7 Difúze Fáze 3 Příprava a zpracování plánu Stádium řešení Stádium realizace inovace Fáze 6 Trvalý provoz inovací Fáze 4 Řešení inovací Fáze 5 Zavádění inovací do výroby Zdroj: Zpracováno dle Grublová (2004) Hodnotové inovace Hodnotový management je subsystémem managementu inovací. Představuje teoretický a metodologický základ zvyšování hodnoty pro zákazníka, což je tedy předmět tohoto oboru, který je orientován na zvyšování výkonnosti, efektivnosti, prosperity, konkurenceschopnosti ve všech oblastech ekonomiky, správy a řízení (Vlček, 2008). V souvislosti s modelem inovací dle Obr. 1.1, mohou být fáze inovačního procesu F2,F3,F4 dále dekomponovány z hlediska aplikační disciplíny hodnotového managementu hodnotové analýzy, následovně (Vlček, 2002): Hodnotová analýza, jako nástroj přípravy a realizace inovací se uskutečňuj ve čtyřech fázích: I. fáze: výběr objektu, II. fáze: funkční analýza, III. Fáze: funkční syntéza, IV. fáze: realizace projektu (optimální varianty). 9

18 Obr. 1.2 Etapy metodického postupu hodnotové analýzy I. Etapa Výběr objektu II. Etapa 1. Určení sféry aplikace Sběr informací III. Etapa 2. Volba strategie 1. Sběr relevantních informací a dat Funkční analýza IV. Etapa 3. Stanovení modelu 2. Verifikace 1. Analýza funkcí Tvorba námětů V. Etapa 4. Výběr konkrétního objektu 3. Zpracování informací a dat 2. Specifikace funkcí 1. Formulace zadání Zpracování a hodnocení VI. Etapa 5. Stanovení cílů 3. Uspořádání funkcí 2. Týmové tvoření námětů 1. Prototypizace Výběr optimální varianty VII. Etapa 6. Vytvoření týmu 4. Vyhodnocení funkcí 3. Posouzení námětů 2. Posouzení realizovateln osti 1. Stanovení kritérií výběru Projednání a schválení Realizace 7. Vypracování harmonogra mu 4. Výběr námětů 3. Zpřesňování 2. Evaluace 1. Interní projednání 4. Hodnocení návrhů 3. Vyhodnocení optimální varianty 2. Projednání s partnery 4. Zpracování projektu 3. Schválení projektu Zdroj: Zpracováno dle Vlčka (2002). Zdokonalení objektu pomocí hodnotové analýzy se může připravovat v sedmi etapách, z nichž každá může mít 7 kroků, viz obr 1.2: I. Etapa výběr objektu; II. Sběr informací; III. Funkční analýza; IV. Tvorba námětů; V. Zpracování a hodnocení návrhů; VI. Projekt optimální varianty; VII. Projednání a schválení projektu. A následuje fáze realizace inovací, jak je uvedeno na Obr. 1.1 (F5,F6,F7). Problematikou teoretického poznání námi sledované kategorie hodnoty pro zákazníka se společně zabývají dvě teorie hodnotového managementu obecná a konstruktivní. Aplikační disciplíny hodnotového managementu slouží k nalezení praktického využití této kategorie a dosažení cílů celého oboru. Vlček (2002) upozorňuje na základní premisu hodnotoví analýzy a to je funkčnost. Důraz je kladen na 10

19 funkci objektu, která vymezí jeho používání a dále ovlivňuje jaké kritéria, náměty a návrhy budou muset být identifikovány. Koncept funkční analýzy se váže k teoretické bázi. Následující podkapitoly se budou směrem od obecného ke konkrétnímu věnovat teorii funkce a základním charakteristikám funkcí Teorie funkce Funkce je oboustranný vztah mezi potřebou a vlastnostmi objektu jako účelového systému. Vyjadřuje jaká je potřeba zákazníka a co má být vykonáno a na druhé straně také, to co objekt skutečně umí a co vykonává, což je heuristická role funkce (Vlček, 2008). V této relaci má určující význam potřeba. Z tohoto lze tedy usoudit, že hodnotový management představuje inovační nástroj reprezentující klasickou marketingově orientovanou filosofii řízení podniku, tedy filosofii, v níž jsou zákazník a jeho potřeby na prvním místě. Funkce a požadovaný stupeň jejího plnění je tedy odvozená především od kategorie potřeby. Vedle heuristické role má funkce ještě roli kriteriální, při níž je důležitým nástrojem kvantifikace hodnoty na základě stupně svého plnění, nákladů na zjištění a využívání při respektování hodnot samotné funkce. Kvantitativní nebo kvalitativní charakteristika je významná vlastnost objektu, která se v okamžiku svého působení projevuje jako funkce. Každá funkce je specifikována minimálně jedním parametrem, což je číselné vyjádření množství určité vlastnosti (charakteristiky) popsané příslušnou veličinou v jejích měrných jednotkách. Základním posláním lidské aktivity je zjišťování a následné dosahování zákazníkem požadovaných hodnot parametrů. Výsledkem této činnosti by měla být optimální míra spokojenosti zákazníka jako jeden ze dvou klíčových předpokladů maximalizace hodnoty pro zákazníka. Specifikací funkce je tedy zjištění (stanovení) hodnot parametrů, které funkci charakterizují (Vlček, 2008). Vzhledem k velké rozmanitosti objektů a různorodosti problémů na nich řešených je vhodné členit funkce ze zákaznického, hierarchického a věcného hlediska. Zákaznické hledisko členění funkcí Toto hledisko dělí funkce na primární a sekundární. Primární funkce jsou ty funkce, které od objektu očekává vnější zákazník. Lze je dále členit na vnitřní (strukturní) a vnější (uživatelské). Vnitřní, jak název napovídá, popisují vnitřní strukturu objektu, oproti tomu vnější funkce směřují do oblasti konečného užití a vyjadřují nároky vnějších zákazníků na funkčnost produktu. Sekundární funkce jsou funkce vyjadřující vztahy objektu k podmínkám jeho vzniku a výroby. Jedná se o funkce vyžadované vnitřními zákazníky. Zahrnují funkce projektové vyjadřující vztahy objektu jako připravovaného produktu k jeho výzkumu a vývoji a funkce výrobní hrající důležitou roli pro technologickou přípravu výroby. 11

20 Hierarchické hledisko členění funkcí Hierarchické hledisko vychází z různé významnosti charakteristik určité funkce skupinami zákazníků. Dělí funkce na hlavní a vedlejší. Hlavní funkce vyjadřuje podstatu chování objektu a bývá obvykle jen jediná. Vedlejší funkce doplňují funkci hlavní tím, že podrobněji charakterizují projevy chování objektu. Věcné hledisko členění funkcí Dosavadní funkce jsou všechny zjištěné a skutečně plněné funkce objektu. Potřebné funkce představují zákazníkem požadované charakteristiky. Zbytečné funkce nejsou nikým požadovány a jsou z hlediska uspokojování požadavků neúčelné. Chybějící funkce by měl objekt plnit, ale neplní. Teorie funkčního přístupu Funkční přístup tvoří metodologický základ naplňování a realizace hodnotového přístupu. Jednotlivé objekty hodnotového managementu chápe jako soustavy funkcí důležité pro uspokojování nějaké potřeby. V praxi je na základě tohoto přístupu zákazníkovi lhostejný zevnějšek objektu, ale vyžaduje jeho co nejefektivnější činnost, tedy s vysokou hodnotou (Vlček, 2008). Funkční přístup je vysoce efektivní a kreativní způsob zajišťování objektu (systému) schopného optimálně uspokojovat potřeby při co nejnižších nákladových nárocích Teorie hodnoty Podstatu kategorie hodnoty pro zákazníka lze z teoretického hlediska vnímat jako spojení účinnosti a užitku objektu, kde účinnost chápeme jako schopnost objektu transformovat náklady (kvantifikované zdroje) na jeho výrobu a užitečné vlastnosti pro zákazníka. Užitečnost vyjadřuje funkčnost, tedy účelnost a míru kvality. Užitek je pak užitný efekt (měřitelný), tedy subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby statku. Hodnota skutečného parametru funkce se poměřuje s hodnotou parametru zákazníkem požadované míry saturace jeho potřeby. Optimum uspokojení zákazníkovi potřeby se vyjadřuje jako etalon optima zákazníkovi potřeby. Koeficienty individuální funkčnosti pak popisují rozdíly mezi skutečným plněním a etalony optima. Nutno poznamenat, že absolutní velikost užitku neexistuje, jednotkou měření je tedy funkčnost etalonu optima potřeby. Hodnotu velikosti funkčnosti objektu podstatně ovlivňuje rozvoj techniky a technologií, vědeckého poznání, změny ve společenském prostředí apod. (Vlček, 2008). Etalony optima se tedy trvale mění. Hledání maximální hodnoty pro zákazníka je tedy hledáním co nejlepšího přiblížení zákazníkovým požadavkům. Srovnání funkčnosti s etalonem optima zákazníka umožňuje zjistit, do jaké míry je výrobek pro našeho zákazníka optimální. Vše co má sloužit k uspokojení nějaké potřeby, vždy něco stojí. Celkové náklady představují veškeré nároky na zdroje nutné k pořízení a později i využívání výrobku. Jsou to jednak náklady konstrukční povahy, zahrnující zejména náklady hmotné 12

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě OBSAH Úvod........................................................... 11 1 Podstata problému a východiska jeho řešení........................ 13 1.1 Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě..............

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

www.mgmtpress Radim Vlček, 2008 ISBN 978-80-7261-164-5

www.mgmtpress Radim Vlček, 2008 ISBN 978-80-7261-164-5 Radim Vlček, 2008 ISBN 978-80-7261-164-5 Obsah 1 Úvod 7 2 Hodnota pro zákazníka 10 2.1 Základní charakteristika a principy měření různých pojetí hodnoty pro zákazníka 10 2.1.1 Marketingové pojetí hodnoty

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

Cílem metody scénářů je určit kritické okamžiky vývoje, u kterých je třeba uskutečnit zásadní rozhodnutí.

Cílem metody scénářů je určit kritické okamžiky vývoje, u kterých je třeba uskutečnit zásadní rozhodnutí. Teze k diplomové práci Metoda Delphi v expertní analýze Lenka Malá studentka provozně ekonomické fakulty, obor provoz a ekonomika PPr raahhaa 22000033 Základním cílem této diplomové práce je aplikovat

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více