Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace a znalosti Eva Grublová Jiří Franek Olomouc 2014

2 Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Ing. Pavel Adámek, Ph.D. Publikace byla vytvořena v rámci projektu Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky, reg. č. CZ. 1.07/2.4.00/ vydání Eva Grublová, Jiří Franek, 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost. ISBN

3 P Ř E D M L U V A K napsání publikace nás vedly zkušenosti z výzkumné, podnikatelské, poradenské a pedagogické činnosti. Předkládaná publikace se snaží systematicky pojmout dva fenomény současnosti i budoucnosti INOVACE a ZNALOSTI. Cílem knihy je poskytnout podnikatelské sféře, pracovníkům vědy a výzkumu, ale i studentům a širší odborné veřejnosti nejnovější teoretické i praktické poznatky a možnost orientovat se v dané problematice, bez potřeby rozsáhlého studia. Snažili jsme se o systematičnost a provázanost odborných statí z náhledu odborníků, expertů a našich zkušeností. Publikace chce poskytnout rámec pro lepší chápání a realizaci inovací a vzdělávání v podnikové sféře pro znalostní základnu. Chce ukázat na nezbytné atributy manažera pro jeho úspěšnost a konkurenceschopnost firmy. Monografie vznikla v rámci projektu AF-Net. Poděkování za vytvoření příznivých podmínek pro vznik této publikace, příkladnou pomoc a spolupráci patří řešitelé týmu pod vedením hlavního řešitele projektu AF-Net doc. RNDr. Luďka Bartoňka. Olomouc, leden 2014 Autoři

4 Obsah Kapitola 1 Úvod do inovací Základní pojmy Zdroje a typy inovací Principy inovací Typy inovací Druhy inovací Zdroje inovačních příležitostí Hodnotové inovace Teorie funkce Teorie hodnoty Hodnotová analýza Tvůrčí myšlení Shrnutí 19 Kapitola 2 Systémový přístup k tvorbě inovačních řešení Přístupy k managementu inovací Současné trendy v managementu inovací Systémový přístup Základy řízení inovací v podniku Základní aspekty inovací v podnikání Řízení inovací v podniku Inovační strategie Výzkum, vývoj a inovační cyklus Shrnutí 37

5 Kapitola 3 Intelektuální kapitál a znalostní management Intelektuální kapitál Pojetí inteligence Mentální inteligence (IQ) Emoční a sociální inteligence (EQ) Fyzická inteligence (PQ) Duševní inteligence (SQ) Manažerské pojetí inteligence Základní principy znalostního managementu Úvod, definice a hlavní cíle (poslání) Vznik a typologie znalostí Kategorický pohled na znalostní management Znalostní management a znalostní procesy Implementace znalostního managementu (best practices) Znalostní pracovník Vztah znalostí, znalostní práce a znalostních pracovníků Typologie znalostních pracovníků Koncept nástroje pro identifikaci znalostních pracovníků Znalostní organizace 65 Kapitola 4 Učící se organizace a řízení změn Charakteristika učící se organizace Učící se organizace podle P. Senge Učící se organizace a koncept znalostního managementu Management změn a budování učící se organizace Základní charakteristiky řízení změn Obecný model procesu řízení změn Kategorie řízení změn 76

6 4.4.4 Modely implementace změn Řízení změn jako cesta k tvorbě učící se organizace Dotazující se organizace (Inquiring organization) Systémy na získávání znalostí a informací Dotazující se organizace Využití a budoucí trendy v oblasti dotazujících se organizací Shrnutí 93 Kapitola 5 Podnikání a inovace Vztah výzkumu, vývoje a transferu znalostí a technologií Modely transferu znalostí a technologií Inovace v podniku Inovační organizace Podnikání jako tvůrčí činnost Inovační podnikání Věda a výzkum v podnikání Transfer technologií, technologické parky a inkubátory 111 Kapitola 6 Management vědy, výzkumu a vývoje Úvod do problematiky managementu vědy a výzkumu Management a leadership vědy, výzkumu a vývoje Oblasti managementu vědy a výzkumu Současné trendy v managementu vědy a výzkumu Role manažera Postavení a osobnost manažera Základní prvky rozhodovacího procesu manažera Komunikace, motivace a vedení VaV Specifický přístup Motivace 127

7 6.3.3 Vedení lidí Efektivní komunikace Manažer a tým Kultura a atmosféra v týmu Kreativita Etika a bezpečnost práce ve VaV Shrnutí Klíčové aspekty managementu inovačních projektů Projektové řízení Metody používané v projektovém řízení Shrnutí Vedení změn Shrnutí 146 Kapitola 7 Aplikace vícekriteriálních dekompozičních metod při hodnocení projektů vědy a výzkumu Strategické řízení a rozhodování Metody vícekriteriálního rozhodování Vícestupňové dekompoziční metody AHP a ANP Stručná charakteristika metody AHP Stručná charakteristika metody ANP Shrnutí problematiky metody AHP a ANP Aplikace vícekriteriálních dekompozičních metod na problematiku hodnocení projektů VaV 155 Kapitola 8 Prognóza Systémová hierarchie a terminologie Prognostické metody Metody kvalitativní a kvantitativní 161

8 8.2.2 Predikce pasivní, aktivní, normativní Shrnutí problematiky prognózy 162 Kapitola 9 Koncepce vědy a výzkumu v ČR Výzkum, vývoj a inovace v prostředí ČR Systém podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ČR Právní prostředí VaV, vztahy VaV s veřejností a etika ve VaV Operační programy podporující výzkum, vývoj a inovace Analýza současného inovačního prostředí ČR Shrnutí kapitoly 171 Kapitola 10 Koncept 3I a inovační ekosystém Úvod do problematiky Koncept 3 I Otevřené inovace a inovační ekosystémy Instituce a udržitelný rozvoj společnosti Změna myšlení Závěr 189 Literatura 190 Přílohy 198 Kodex manažera 199 Rejstřík 206

9 Kapitola 1 Úvod do inovací Účelem existence podniku je vytvářet hodnoty a uspokojovat potřeby zákazníků. Jednou z cest dosažení tohoto cíle jsou znalostí lidí a inovace. Inovace představuje systematické využívání příležitostí a to nejen v technice, ale ve všech oblastech lidské činnosti. Inovace jsou stále rychlejší a pružnější jedinou jistotou je nejistota. Chytrý nápad je nejčastějším zdrojem inovací, avšak také nejméně úspěšný a rizikový. Není však založen na vytrvalosti. Inovace a podnikavost jsou proto právě tak potřebné ve společnosti, jako v ekonomice, jsou právě tak potřebné v institucích veřejné správy jako v podnikové sféře. Potřebujeme podnikatelskou společnost, v níž by inovace a podnikavost byly normálním, trvalým a nepřetržitým stavem. U vedoucích pracovníků to vyžaduje, aby z inovací a podnikavosti učinili zcela normální, průběžnou a každodenní činnost. Inovace je výsledkem souhry příznivých okolností. To je další mýtus. Inovace je výstupem komplexního (celo podnikového) systému managementu inovačních aktivit. Důležité jsou informace, které bez znalostí jsou neuchopitelné. Proto hovoříme o řetězci (transferu) Informace Znalosti Inovace. Ale, i zde platí být v pravou chvíli na správném místě. Základním předpokladem úspěchu na trhu v současnosti, a tím více v budoucnosti, bude vyrábět produkty špičkové úrovně/ kvalitu / a vytvářet hodnotu pro zákazníka. Při všeobecně se zvyšujícím tempu inovací výrobků a služeb, zkracováním inovačních cyklů a globální konkurenci musíme především věnovat pozornost promyšlenému řízení inovací v podniku a vytváření předpokladů, aby prováděné inovace byly podnikatelsky úspěšné a firmy se staly konkurenceschopnými a excelentními. Ze základních pojmů je důležité si uvědomit rozdíl a souvislost mezi inovací a invencí a důležité milníky teorie inovací v podniku. Důraz se klade na dva základní přístupy k dělení inovací dle jejich zdrojů a povahy. Dále je nutné si uvědomit, že inovace je proces a probíhá v cyklu. Všechny představy o budoucí prosperitě musejí brát na vědomí limity Země. Podle anglického profesora ekologické ekonomie Tima Jacksona by bylo užitečné mít v záloze nějaký systém prosperity i bez růstu. 1

10 1.1 Základní pojmy Jednotná terminologie je nezbytná pro komunikaci a porozumění merita věci. Hlavní představitel inovací je J. A. Schumpeter. Inovace: dle Schumpetera by tvůrčí destrukce, měla přinést zisk, pozitivní i negativní, kvantitativní či kvalitativní posun prvků nebo vztahů ekonomického organizmu, splňují podmínku novosti (Drucker, 1993). Invence: je nová myšlenka, nový poznatek, který má za následek změny, absolutní invence (celosvětový impakt) x relativní invence (např. v technologii). Inovace představuje systematické využívání příležitostí ke změnám a to nejen v technice, ale ve všech oblastech lidské činnosti. 1.2 Zdroje a typy inovací Inovace je považována za jeden z hlavních dynamizujících faktorů ekonomického růstu. Postupně se široká ekonomická veřejnost stále více zaměřovala na hledání způsobů jak inovace řídit, sledovat a využívat jejich potenciálu k tvorbě nových hodnot. Zájem byl především o faktory, za kterých inovace vznikají a podporovat jejich rozvoj. Jedná se především o tvorbu nových znalostí, aplikaci těchto znalostí do vývoje produktů a procesů a jejich následné zhodnocení z pohledu komerčního využití. Hlavní proudy zdrojů inovací lze spatřovat na dvou bázích. Za prvé na teoretické bázi, které se odvíjí od základního výzkumu pěstovaného zvláště na akademických institucích (univerzity, akademie věd, výzkumné instituty). Jejich výhodou jsou široké teoretické základy a propracovanost řešení, které však bývá spíše obecného charakteru. Druhou bází je tvorba inovací přímo v průběhu pracovních činností, kde často vznikají nahodile. Mezi nevýhody těchto inovačních zdrojů však patří hlavně nesystematičnost a poměrně úzký kontext v obecné rovině, tudíž omezuje jejich rozšíření. Oba proudy inovací se samozřejmě setkávají a interagují. Oba proudy také využívají z větší části jiných informačních toků a odlišných znalostních domén. Dle původu (zdroje) inovací lze dále dělit inovace do typů, které vyplývají z charakteru obou inovačních bází (teoretické a praktické). Následující kapitoly rozebírají jednotlivé roviny inovací z pohledu základních principů a typů Principy inovací Principy inovací lze chápat jako základní premisy tvorby a využívání inovací. Následující doporučení lze obecně následovat při strategickém uvažování o vývoji hmotných či nehmotných inovací. Cílem každé inovace je zlepšení efektivity v případě nehmotné inovace (např. organizační, marketingová apod.) nebo zlepšení funkčních vlastností v případě inovace hmotné (např. výrobková, výrobní). Principy inovací dle 2

11 P. Druckera a G. Hamela jsou v obecné rovině aplikovatelné na oba základní typy inovací. Základní principy inovací podle Drucker (1993): Musíme provádět důkladnou analýzu příležitostí. Je třeba vnímat koncepční a percepční charakter inovací naslouchat a pozorovat. Efektivní inovace musí být jednoduchá a musí mít jasné zaměření. Efektivní inovace začínají v malém měřítku a snaží se dosáhnout konkrétního cíle Cílem úspěšné inovace je získání vedoucího postavení. Inovace nesmí být příliš složitá na pochopení. Je dobré vyhýbat se diverzifikaci sil a činností. Nesnažit se inovovat budoucnost. Inovovat se musí pro současnost. Inovace znamenají práci a vynalézavost. Většinou je mají na svědomí specialisté, kteří se věnují výhradně jednomu oboru. Musíme stavět na svých přednostech. Inovační činnost musí mít určitý seriózní status. Inovace mají dopad na ekonomiku a společnost, mění chování zainteresovaných stran. Osm mýtů o inovacích podle Hamel (2008): Inovace vycházejí z velkých myšlenek. Ve skutečnosti je inovační nápad výsledkem konfrontace drobných nápadů, z nichž někdy vyjde slibná myšlenka. Inovace se týkají tvorby nových produktů. Ve skutečnosti je inovace vyvolána uplatněním nového podnikatelského modelu nový produkt je jeho dílčím aspektem. Inovace je iniciována nejenom technickým rozvojem, ale zároveň mnoha dalšími dimenzemi podnikání. Inovačnímu řešení se nezle naučit, je výsledkem kreativních nápadů. Opak je pravdou. Většina inovačních námětů vzniká díky hledání skrytých potřeb zákazníků či objevováním příčin jejich nespokojenosti s produkty nabízenými organizací. Inovace jsou věcí specialistů z útvarů výzkumu a vývoje. Inovační potenciál organizace není uzamčen v jejích útvarech výzkumu a vývoje, vývoj nového produktu další inovační aktivity jsou a musí být záležitostí všech jejích pracovníků. Specialisty totiž většinou nenapadne to, co zcela přirozeně napadne člověka, který musí řešit problém, se kterým se každodenně potýká. Inovace jsou riskantní. Každý podnikatelský záměr míří do budoucnosti a je proto spojen s nejistotou tedy inovace také, ale o nic víc než jiné podnikatel- 3

12 ské záměry. Podnikatelské riziko je úměrné výši investice do záměru a nejistoty komerčního úspěchu jeho výsledku. Musí být proto vhodně rozloženo mezi několik perspektivních záměrů. Inovace jsou nákladné. Nejsou o nic víc nákladné než jakékoliv podnikatelské záměry. Čím lepší je informační zabezpečení realizace inovačních záměrů, tím menší jsou náklady na jejich zavedení. Úspěch inovačních aktivit je úměrný objemu investic organizace do výzkumu a vývoje. Inovace nelze jednoznačně spojovat s množstvím investic. Úspěch inovačních aktivit je v daleko větší míře podmíněn tím, jaký objem kreativního potenciálu svých pracovníků dokáže zapojit do procesu realizace inovačního záměru Typy inovací Na základě analýzy příležitostí, potřeb i možností je účelné se rozhodnout, který typ inovací budeme v dané situaci preferovat (Grublová a kol., 2007). Podle toho, ke které oblasti činnosti v podniku patří, můžeme rozlišit následující inovační změny typy inovací: výrobkové, výrobní (procesní, technicko-technologické), marketingové, finanční, personální, organizační, řídící. Cílem výrobkových inovací jsou částečně účelové změny výrobku nebo zlepšení stávajícího výrobku, nebo podstatné změny, nebo vytvoření úplně nových výrobků, např. řízení jakosti. Cílem výrobní inovace (vlastního procesu výroby techniky a technologie) je snížení pracnosti změnou technologie, přizpůsobení se výrobě nového výrobku (nové technické zařízení, nový technologický postup), zlepšení pracovního a životního prostředí, aj. (např. logistika). Cílem marketingové inovace jsou např. nové formy a metody průzkumu trhu a uplatnění výrobku na trhu prostřednictvím nových a netradičních způsobů a forem prodeje, např. interaktivní marketing, post-prodejní marketing, apod. Cílem finanční inovace je změna finanční politiky uvnitř podniku a i vně podniku, nová rovnováha kvality a kvantity zboží dosahována vhodnou cenovou politikou, např. controlling. 4

13 Cílem personální inovace je změna profesionálního a kvalifikačního profilu pracovníků, jejich motivů a postojů, změna hmotné a morální stimulace a sociálněekonomických výhod, např. personální management. Cílem organizační inovace jsou organizační a funkční změny (optimalizace organizačně funkční struktury podniku), např. reengineering. Cílem inovace v řízení jsou změny v metodách a stylu řízení, změny v pojetí a způsobech tvorby strategie, koncepce, plánování, organizování, kontroly, regulace a vedení lidí, změny v hierarchickém uspořádání kompetencí, apod. Je nutno si však uvědomit, že každá dílčí změna dílčí inovace může vyvolat a často také vyvolává řetězové požadavky změn v návazných oblastech fungování podniku Druhy inovací Uvedeme několik příkladů inovací: Novost produktu (hybridní automobil, mp3 přehrávač, 3D televize, tzn. jakýkoliv nový produkt) Novost v procesu (internetové bankovnictví, nový systém zpracování dat, zavedení automatizované výroby aj.) Rekonfigurace částí procesu (způsob řízení dodavatelského řetězce, změna způsobu propagace výrobků aj.) Inovace pozice se týká vnímání pozice zavedeného produktu v určitém uživatelském kontextu (např. mobilní telefon jako kapesní počítač a herní konzole, využití staré značky pro nový produkt) Inovace paradigmatu zahrnuje takové inovace, které mění mentální model (chápání produktů a služeb) např. zavádění kabelová televize s internetem, nízkonákladové firmy, online půjčky apod. Je nutné si uvědomit, že jakákoliv inovace ovlivní velkou část procesů v organizaci. Je proto nezbytně nutné věnovat pozornost věcným souvislostem a návaznosti jednotlivých procesů spojených s inovacemi. Neochota změnit podnikovou kulturu a myšlení pak může inovační aktivity zabrzdit. Poznámka: Jako zdroj podnětů pro inovace sloužila mezinárodní konference Institutu Světové banky (WBI World Bank Institute), navrhli na Konferenci How-to of Innovation, Technology and Entrepreneurship (v českém překladu: Jak pohlížet na inovace, technologie a podnikání), která se konala v Praze ve dnech 21. a 22. května 2012 kdy specialisté z Institutu Světové banky (WBI World Bank Institute, 2012) rozčlenili do osmi bloků různé aspekty inovačních aktivit, např.: podpora inovací, využití inovací k rozvoji konkurenceschopnosti, inovace a tvorba nových pracovních míst, transfer znalostí od výzkumu do podnikatelské praxe, výchova pro nové technologie, budování inovačních ekosystémů a podmínky pro rozvoj inovačního podnikání. 5

14 Inovace mají komplexní (holistický) charakter, nelze je vnímat jenom jako aplikaci nových (především technologických) poznatků, ale musí být pojímány také ekonomicky, environmentálně, politicky a sociálně. Jenom takto pojaté inovace mohou představovat prakticky jedinou schůdnou cestu k překonání krizí, kterým je dnešní globální společnost permanentně ohrožována. Inovace jsou podnikatelským fenoménem, jsou úspěšné pouze tehdy, když se primární nápad podaří přeměnit do podoby produktu či služby, přinášející společenský prospěch a svou účelnou komercializací zhodnocující kapitál, vložený do jejich přípravy. Proto nemohou být úspěšné inovace realizovány jinak než ve spolupráci mnoha aktérů v rámci inovačního ekosystému (strategické aliance nebo klastru). Inovace není dílem jednotlivců, ale je záležitostí nás všech. Navzdory skutečnosti, že inovace je podnikatelský fenomén, nelze rozvoj inovačního podnikání ponechat pouze na trhu. Její komplexní charakter vyžaduje účinnou a přesně zacílenou podporu ze strany vládních orgánů. Tato podpora se musí zaměřit na vytváření podpůrné infrastruktury, na vznik prostředí, ve kterém budou účelně a efektivně fungovat inovační ekosystémy. Jako příklad úspěšné reakce na tyto tři zásady byly v prvním diskusním bloku citovány příklady Finska a Jižní Koreje, zemí patřících mezi špičku inovačního rozvoje. Jako základ jejich úspěchu byly zmíněny tři faktory: vyřešení horizontálních rozporů ve vztazích mezi generátory nápadů (akademickou sférou) a realizátory těchto nápadů (podnikatelskou sférou); zvládnutí vertikálních problémů, tj. transformace výchozí vize do podoby proveditelné inovační strategie a vytvoření podmínek pro její úspěšnou implementaci; vybudování kvalitní podpůrné infrastruktury (governance structure) propojující kvalifikované a dobře fungující instituce (představované nejenom orgány veřejné správy, ale také různými společenskými sdruženími i nepodnikatelskými organizacemi a podnikatelskými subjekty). Podněty pro ČR byly prof. Ing. Zbyňkem Pitrou DrSc., předsedou Rady expertů ČMA shrnuty následovně: V moderní společnosti se musí prosadit princip RIAL (Rapid Innovation Action Learning), charakterizovaný využíváním existujících znalostí, spoluprací vládních institucí, nepodnikatelských organizací i podnikatelských subjektů v účelových strategických aliancích mezi generátory nápadů (akademickou sférou) a realizátory těchto nápadů (podnikatelskou sférou); Zdroje inovačních příležitostí Výzkum, vývoj a inovace je nutno řídit a usměrňovat podnikatelsky. Podnikatelé musí cílevědomě hledat zdroje inovací, jde o systematické vyhodnocování současných a budoucích potřeb zákazníků. Inovační prostředí vzniká jako výsledek několika systémových kroků: Situační analýza porovnává nutnost inovací s reálnými schopnostmi firmy (znalostmi). Formulování inovační strategie firmy. 6

15 Vytvoření specifických schopností pro vznik inovace (učit se, kooperovat). Vytvoření proinovační struktury. Inovační manažer jako koordinátor inovačního procesu (identifikuje příležitosti, řídí projekt, plánuje a realizuje inovace). Cílevědomé a systematické inovace začínají analýzou zdrojů inovačních příležitostí. Podle P. F. Druckera existuje 7 zdrojů inovací (Drucker, 1993): nečekané události (úspěch, neúspěch), rozpory, potřeby procesu, oborové a tržní struktury, demografické faktory, změny v pohledu na svět, nové znalosti. Nečekané události Nečekaný úspěch není pouze příležitostí k inovacím, ale tyto přímo vyžaduje (české přísloví: Neusnout na vavřínech.). Ocitne-li se management, zejména ve velkých podnicích, tváří v tvář nečekanému neúspěchu, vyžaduje to obvykle detailnější studií a hlubší analýzu. Nečekaný neúspěch nutno považovat za signál k vyhledávání a provádění inovací. Rozpory Rozporem je myšlen nějaký nesoulad, nějaká nesrovnalost mezi tím, co existuje a tím, co by mělo existovat Potřeby procesu Potřeba procesu zdokonaluje určitý už existující proces, nahrazuje nějaký jeho slabý článek. Mění existující proces na základě nově dostupných znalostí. Oborové a tržní struktury Lze definovat čtyři příznaky nastávající změny oborové struktury: rychlý růst objemu realizované produkce v určitém oboru, změna v pojímání a obsluze trhu, konvergence technologií, rychle se mění metody jeho činnosti. Zbývající zdroje inovačních příležitostí 7

16 Mají charakter externí. Jsou to změny sociálního, politického a intelektuálního prostředí. demografické faktory, změny v pohledu na svět, významech a náladách, nové znalosti. Demografické faktory Ze všech externích změn jsou demografické faktory, tj. změny obyvatelstva, jeho počtu, věkové struktury, zaměstnanosti, dosaženého vzdělání a výše příjmu, změnami nejsrozumitelnějšími. Změny v pohledu na svět Z fyzikálního pohledu nemusí být žádný rozdíl mezi tvrzeními sklenice je poloplná a sklenice je poloprázdná. Význam těchto dvou konstatování však může být rozdílný, jestliže je aplikujeme na společenské jevy, např. na oblast nasycenosti trhu. Nové znalosti Inovace založené na nových znalostech se liší od všech ostatních inovací svými základními charakteristickými rysy: časovým rozmezím, množstvím neúspěšných pokusů, předpověditelností a nároky, které kladou na podnikatele. A jako většina superhvězd, jsou inovace založené na nových znalostech temperamentní, nevypočitatelné a těžko řiditelné. Inovace mají koncepční a zároveň percepční charakter. Vzhledem k povaze inovačních procesů se zpravidla hovoří o inovačních cyklech. Inovační cykly se pak člení na jednotlivá stádia a ty pak dále na fáze (Grublová, 2007). Můžeme je strukturovat následovně: 1) Stádium strategické přípravy inovací F1 Prognózování inovací F2 Koncepce inovací F3 Plánování inovací 2) Stádium řešení inovací F4 Plánovité řešení inovací 3) Stádium realizace inovací F5 Zavádění inovací do výroby F6 Trvalý provoz (využívání inovací) F7 Difuzní fáze Celý proces je naznačen v následující ilustraci na Obr

17 Obr. 1.1 Funkční model řízení inovací ve třech stádiích a sedmi fázích Inovační cyklus Fáze 1 Fáze 2 Koncepční řízení Prognózování Stádium přípravy inovací Fáze 7 Difúze Fáze 3 Příprava a zpracování plánu Stádium řešení Stádium realizace inovace Fáze 6 Trvalý provoz inovací Fáze 4 Řešení inovací Fáze 5 Zavádění inovací do výroby Zdroj: Zpracováno dle Grublová (2004) Hodnotové inovace Hodnotový management je subsystémem managementu inovací. Představuje teoretický a metodologický základ zvyšování hodnoty pro zákazníka, což je tedy předmět tohoto oboru, který je orientován na zvyšování výkonnosti, efektivnosti, prosperity, konkurenceschopnosti ve všech oblastech ekonomiky, správy a řízení (Vlček, 2008). V souvislosti s modelem inovací dle Obr. 1.1, mohou být fáze inovačního procesu F2,F3,F4 dále dekomponovány z hlediska aplikační disciplíny hodnotového managementu hodnotové analýzy, následovně (Vlček, 2002): Hodnotová analýza, jako nástroj přípravy a realizace inovací se uskutečňuj ve čtyřech fázích: I. fáze: výběr objektu, II. fáze: funkční analýza, III. Fáze: funkční syntéza, IV. fáze: realizace projektu (optimální varianty). 9

18 Obr. 1.2 Etapy metodického postupu hodnotové analýzy I. Etapa Výběr objektu II. Etapa 1. Určení sféry aplikace Sběr informací III. Etapa 2. Volba strategie 1. Sběr relevantních informací a dat Funkční analýza IV. Etapa 3. Stanovení modelu 2. Verifikace 1. Analýza funkcí Tvorba námětů V. Etapa 4. Výběr konkrétního objektu 3. Zpracování informací a dat 2. Specifikace funkcí 1. Formulace zadání Zpracování a hodnocení VI. Etapa 5. Stanovení cílů 3. Uspořádání funkcí 2. Týmové tvoření námětů 1. Prototypizace Výběr optimální varianty VII. Etapa 6. Vytvoření týmu 4. Vyhodnocení funkcí 3. Posouzení námětů 2. Posouzení realizovateln osti 1. Stanovení kritérií výběru Projednání a schválení Realizace 7. Vypracování harmonogra mu 4. Výběr námětů 3. Zpřesňování 2. Evaluace 1. Interní projednání 4. Hodnocení návrhů 3. Vyhodnocení optimální varianty 2. Projednání s partnery 4. Zpracování projektu 3. Schválení projektu Zdroj: Zpracováno dle Vlčka (2002). Zdokonalení objektu pomocí hodnotové analýzy se může připravovat v sedmi etapách, z nichž každá může mít 7 kroků, viz obr 1.2: I. Etapa výběr objektu; II. Sběr informací; III. Funkční analýza; IV. Tvorba námětů; V. Zpracování a hodnocení návrhů; VI. Projekt optimální varianty; VII. Projednání a schválení projektu. A následuje fáze realizace inovací, jak je uvedeno na Obr. 1.1 (F5,F6,F7). Problematikou teoretického poznání námi sledované kategorie hodnoty pro zákazníka se společně zabývají dvě teorie hodnotového managementu obecná a konstruktivní. Aplikační disciplíny hodnotového managementu slouží k nalezení praktického využití této kategorie a dosažení cílů celého oboru. Vlček (2002) upozorňuje na základní premisu hodnotoví analýzy a to je funkčnost. Důraz je kladen na 10

19 funkci objektu, která vymezí jeho používání a dále ovlivňuje jaké kritéria, náměty a návrhy budou muset být identifikovány. Koncept funkční analýzy se váže k teoretické bázi. Následující podkapitoly se budou směrem od obecného ke konkrétnímu věnovat teorii funkce a základním charakteristikám funkcí Teorie funkce Funkce je oboustranný vztah mezi potřebou a vlastnostmi objektu jako účelového systému. Vyjadřuje jaká je potřeba zákazníka a co má být vykonáno a na druhé straně také, to co objekt skutečně umí a co vykonává, což je heuristická role funkce (Vlček, 2008). V této relaci má určující význam potřeba. Z tohoto lze tedy usoudit, že hodnotový management představuje inovační nástroj reprezentující klasickou marketingově orientovanou filosofii řízení podniku, tedy filosofii, v níž jsou zákazník a jeho potřeby na prvním místě. Funkce a požadovaný stupeň jejího plnění je tedy odvozená především od kategorie potřeby. Vedle heuristické role má funkce ještě roli kriteriální, při níž je důležitým nástrojem kvantifikace hodnoty na základě stupně svého plnění, nákladů na zjištění a využívání při respektování hodnot samotné funkce. Kvantitativní nebo kvalitativní charakteristika je významná vlastnost objektu, která se v okamžiku svého působení projevuje jako funkce. Každá funkce je specifikována minimálně jedním parametrem, což je číselné vyjádření množství určité vlastnosti (charakteristiky) popsané příslušnou veličinou v jejích měrných jednotkách. Základním posláním lidské aktivity je zjišťování a následné dosahování zákazníkem požadovaných hodnot parametrů. Výsledkem této činnosti by měla být optimální míra spokojenosti zákazníka jako jeden ze dvou klíčových předpokladů maximalizace hodnoty pro zákazníka. Specifikací funkce je tedy zjištění (stanovení) hodnot parametrů, které funkci charakterizují (Vlček, 2008). Vzhledem k velké rozmanitosti objektů a různorodosti problémů na nich řešených je vhodné členit funkce ze zákaznického, hierarchického a věcného hlediska. Zákaznické hledisko členění funkcí Toto hledisko dělí funkce na primární a sekundární. Primární funkce jsou ty funkce, které od objektu očekává vnější zákazník. Lze je dále členit na vnitřní (strukturní) a vnější (uživatelské). Vnitřní, jak název napovídá, popisují vnitřní strukturu objektu, oproti tomu vnější funkce směřují do oblasti konečného užití a vyjadřují nároky vnějších zákazníků na funkčnost produktu. Sekundární funkce jsou funkce vyjadřující vztahy objektu k podmínkám jeho vzniku a výroby. Jedná se o funkce vyžadované vnitřními zákazníky. Zahrnují funkce projektové vyjadřující vztahy objektu jako připravovaného produktu k jeho výzkumu a vývoji a funkce výrobní hrající důležitou roli pro technologickou přípravu výroby. 11

20 Hierarchické hledisko členění funkcí Hierarchické hledisko vychází z různé významnosti charakteristik určité funkce skupinami zákazníků. Dělí funkce na hlavní a vedlejší. Hlavní funkce vyjadřuje podstatu chování objektu a bývá obvykle jen jediná. Vedlejší funkce doplňují funkci hlavní tím, že podrobněji charakterizují projevy chování objektu. Věcné hledisko členění funkcí Dosavadní funkce jsou všechny zjištěné a skutečně plněné funkce objektu. Potřebné funkce představují zákazníkem požadované charakteristiky. Zbytečné funkce nejsou nikým požadovány a jsou z hlediska uspokojování požadavků neúčelné. Chybějící funkce by měl objekt plnit, ale neplní. Teorie funkčního přístupu Funkční přístup tvoří metodologický základ naplňování a realizace hodnotového přístupu. Jednotlivé objekty hodnotového managementu chápe jako soustavy funkcí důležité pro uspokojování nějaké potřeby. V praxi je na základě tohoto přístupu zákazníkovi lhostejný zevnějšek objektu, ale vyžaduje jeho co nejefektivnější činnost, tedy s vysokou hodnotou (Vlček, 2008). Funkční přístup je vysoce efektivní a kreativní způsob zajišťování objektu (systému) schopného optimálně uspokojovat potřeby při co nejnižších nákladových nárocích Teorie hodnoty Podstatu kategorie hodnoty pro zákazníka lze z teoretického hlediska vnímat jako spojení účinnosti a užitku objektu, kde účinnost chápeme jako schopnost objektu transformovat náklady (kvantifikované zdroje) na jeho výrobu a užitečné vlastnosti pro zákazníka. Užitečnost vyjadřuje funkčnost, tedy účelnost a míru kvality. Užitek je pak užitný efekt (měřitelný), tedy subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby statku. Hodnota skutečného parametru funkce se poměřuje s hodnotou parametru zákazníkem požadované míry saturace jeho potřeby. Optimum uspokojení zákazníkovi potřeby se vyjadřuje jako etalon optima zákazníkovi potřeby. Koeficienty individuální funkčnosti pak popisují rozdíly mezi skutečným plněním a etalony optima. Nutno poznamenat, že absolutní velikost užitku neexistuje, jednotkou měření je tedy funkčnost etalonu optima potřeby. Hodnotu velikosti funkčnosti objektu podstatně ovlivňuje rozvoj techniky a technologií, vědeckého poznání, změny ve společenském prostředí apod. (Vlček, 2008). Etalony optima se tedy trvale mění. Hledání maximální hodnoty pro zákazníka je tedy hledáním co nejlepšího přiblížení zákazníkovým požadavkům. Srovnání funkčnosti s etalonem optima zákazníka umožňuje zjistit, do jaké míry je výrobek pro našeho zákazníka optimální. Vše co má sloužit k uspokojení nějaké potřeby, vždy něco stojí. Celkové náklady představují veškeré nároky na zdroje nutné k pořízení a později i využívání výrobku. Jsou to jednak náklady konstrukční povahy, zahrnující zejména náklady hmotné 12

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Manuál hodnocení inovační výkonnosti

Manuál hodnocení inovační výkonnosti I v I I Projekt INOINFRA přispěje k rozvoji inovační infrastruktury VUT v Brně. Projekt s názvem INOINFRA je realizován na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky k intenzivnější

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů Doc. ing. Jiří Beck, CSc. Prof. ing. Karel Hlavatý, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-33-7 Tato

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více