Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace a znalosti Eva Grublová Jiří Franek Olomouc 2014

2 Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Ing. Pavel Adámek, Ph.D. Publikace byla vytvořena v rámci projektu Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky, reg. č. CZ. 1.07/2.4.00/ vydání Eva Grublová, Jiří Franek, 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost. ISBN

3 P Ř E D M L U V A K napsání publikace nás vedly zkušenosti z výzkumné, podnikatelské, poradenské a pedagogické činnosti. Předkládaná publikace se snaží systematicky pojmout dva fenomény současnosti i budoucnosti INOVACE a ZNALOSTI. Cílem knihy je poskytnout podnikatelské sféře, pracovníkům vědy a výzkumu, ale i studentům a širší odborné veřejnosti nejnovější teoretické i praktické poznatky a možnost orientovat se v dané problematice, bez potřeby rozsáhlého studia. Snažili jsme se o systematičnost a provázanost odborných statí z náhledu odborníků, expertů a našich zkušeností. Publikace chce poskytnout rámec pro lepší chápání a realizaci inovací a vzdělávání v podnikové sféře pro znalostní základnu. Chce ukázat na nezbytné atributy manažera pro jeho úspěšnost a konkurenceschopnost firmy. Monografie vznikla v rámci projektu AF-Net. Poděkování za vytvoření příznivých podmínek pro vznik této publikace, příkladnou pomoc a spolupráci patří řešitelé týmu pod vedením hlavního řešitele projektu AF-Net doc. RNDr. Luďka Bartoňka. Olomouc, leden 2014 Autoři

4 Obsah Kapitola 1 Úvod do inovací Základní pojmy Zdroje a typy inovací Principy inovací Typy inovací Druhy inovací Zdroje inovačních příležitostí Hodnotové inovace Teorie funkce Teorie hodnoty Hodnotová analýza Tvůrčí myšlení Shrnutí 19 Kapitola 2 Systémový přístup k tvorbě inovačních řešení Přístupy k managementu inovací Současné trendy v managementu inovací Systémový přístup Základy řízení inovací v podniku Základní aspekty inovací v podnikání Řízení inovací v podniku Inovační strategie Výzkum, vývoj a inovační cyklus Shrnutí 37

5 Kapitola 3 Intelektuální kapitál a znalostní management Intelektuální kapitál Pojetí inteligence Mentální inteligence (IQ) Emoční a sociální inteligence (EQ) Fyzická inteligence (PQ) Duševní inteligence (SQ) Manažerské pojetí inteligence Základní principy znalostního managementu Úvod, definice a hlavní cíle (poslání) Vznik a typologie znalostí Kategorický pohled na znalostní management Znalostní management a znalostní procesy Implementace znalostního managementu (best practices) Znalostní pracovník Vztah znalostí, znalostní práce a znalostních pracovníků Typologie znalostních pracovníků Koncept nástroje pro identifikaci znalostních pracovníků Znalostní organizace 65 Kapitola 4 Učící se organizace a řízení změn Charakteristika učící se organizace Učící se organizace podle P. Senge Učící se organizace a koncept znalostního managementu Management změn a budování učící se organizace Základní charakteristiky řízení změn Obecný model procesu řízení změn Kategorie řízení změn 76

6 4.4.4 Modely implementace změn Řízení změn jako cesta k tvorbě učící se organizace Dotazující se organizace (Inquiring organization) Systémy na získávání znalostí a informací Dotazující se organizace Využití a budoucí trendy v oblasti dotazujících se organizací Shrnutí 93 Kapitola 5 Podnikání a inovace Vztah výzkumu, vývoje a transferu znalostí a technologií Modely transferu znalostí a technologií Inovace v podniku Inovační organizace Podnikání jako tvůrčí činnost Inovační podnikání Věda a výzkum v podnikání Transfer technologií, technologické parky a inkubátory 111 Kapitola 6 Management vědy, výzkumu a vývoje Úvod do problematiky managementu vědy a výzkumu Management a leadership vědy, výzkumu a vývoje Oblasti managementu vědy a výzkumu Současné trendy v managementu vědy a výzkumu Role manažera Postavení a osobnost manažera Základní prvky rozhodovacího procesu manažera Komunikace, motivace a vedení VaV Specifický přístup Motivace 127

7 6.3.3 Vedení lidí Efektivní komunikace Manažer a tým Kultura a atmosféra v týmu Kreativita Etika a bezpečnost práce ve VaV Shrnutí Klíčové aspekty managementu inovačních projektů Projektové řízení Metody používané v projektovém řízení Shrnutí Vedení změn Shrnutí 146 Kapitola 7 Aplikace vícekriteriálních dekompozičních metod při hodnocení projektů vědy a výzkumu Strategické řízení a rozhodování Metody vícekriteriálního rozhodování Vícestupňové dekompoziční metody AHP a ANP Stručná charakteristika metody AHP Stručná charakteristika metody ANP Shrnutí problematiky metody AHP a ANP Aplikace vícekriteriálních dekompozičních metod na problematiku hodnocení projektů VaV 155 Kapitola 8 Prognóza Systémová hierarchie a terminologie Prognostické metody Metody kvalitativní a kvantitativní 161

8 8.2.2 Predikce pasivní, aktivní, normativní Shrnutí problematiky prognózy 162 Kapitola 9 Koncepce vědy a výzkumu v ČR Výzkum, vývoj a inovace v prostředí ČR Systém podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ČR Právní prostředí VaV, vztahy VaV s veřejností a etika ve VaV Operační programy podporující výzkum, vývoj a inovace Analýza současného inovačního prostředí ČR Shrnutí kapitoly 171 Kapitola 10 Koncept 3I a inovační ekosystém Úvod do problematiky Koncept 3 I Otevřené inovace a inovační ekosystémy Instituce a udržitelný rozvoj společnosti Změna myšlení Závěr 189 Literatura 190 Přílohy 198 Kodex manažera 199 Rejstřík 206

9 Kapitola 1 Úvod do inovací Účelem existence podniku je vytvářet hodnoty a uspokojovat potřeby zákazníků. Jednou z cest dosažení tohoto cíle jsou znalostí lidí a inovace. Inovace představuje systematické využívání příležitostí a to nejen v technice, ale ve všech oblastech lidské činnosti. Inovace jsou stále rychlejší a pružnější jedinou jistotou je nejistota. Chytrý nápad je nejčastějším zdrojem inovací, avšak také nejméně úspěšný a rizikový. Není však založen na vytrvalosti. Inovace a podnikavost jsou proto právě tak potřebné ve společnosti, jako v ekonomice, jsou právě tak potřebné v institucích veřejné správy jako v podnikové sféře. Potřebujeme podnikatelskou společnost, v níž by inovace a podnikavost byly normálním, trvalým a nepřetržitým stavem. U vedoucích pracovníků to vyžaduje, aby z inovací a podnikavosti učinili zcela normální, průběžnou a každodenní činnost. Inovace je výsledkem souhry příznivých okolností. To je další mýtus. Inovace je výstupem komplexního (celo podnikového) systému managementu inovačních aktivit. Důležité jsou informace, které bez znalostí jsou neuchopitelné. Proto hovoříme o řetězci (transferu) Informace Znalosti Inovace. Ale, i zde platí být v pravou chvíli na správném místě. Základním předpokladem úspěchu na trhu v současnosti, a tím více v budoucnosti, bude vyrábět produkty špičkové úrovně/ kvalitu / a vytvářet hodnotu pro zákazníka. Při všeobecně se zvyšujícím tempu inovací výrobků a služeb, zkracováním inovačních cyklů a globální konkurenci musíme především věnovat pozornost promyšlenému řízení inovací v podniku a vytváření předpokladů, aby prováděné inovace byly podnikatelsky úspěšné a firmy se staly konkurenceschopnými a excelentními. Ze základních pojmů je důležité si uvědomit rozdíl a souvislost mezi inovací a invencí a důležité milníky teorie inovací v podniku. Důraz se klade na dva základní přístupy k dělení inovací dle jejich zdrojů a povahy. Dále je nutné si uvědomit, že inovace je proces a probíhá v cyklu. Všechny představy o budoucí prosperitě musejí brát na vědomí limity Země. Podle anglického profesora ekologické ekonomie Tima Jacksona by bylo užitečné mít v záloze nějaký systém prosperity i bez růstu. 1

10 1.1 Základní pojmy Jednotná terminologie je nezbytná pro komunikaci a porozumění merita věci. Hlavní představitel inovací je J. A. Schumpeter. Inovace: dle Schumpetera by tvůrčí destrukce, měla přinést zisk, pozitivní i negativní, kvantitativní či kvalitativní posun prvků nebo vztahů ekonomického organizmu, splňují podmínku novosti (Drucker, 1993). Invence: je nová myšlenka, nový poznatek, který má za následek změny, absolutní invence (celosvětový impakt) x relativní invence (např. v technologii). Inovace představuje systematické využívání příležitostí ke změnám a to nejen v technice, ale ve všech oblastech lidské činnosti. 1.2 Zdroje a typy inovací Inovace je považována za jeden z hlavních dynamizujících faktorů ekonomického růstu. Postupně se široká ekonomická veřejnost stále více zaměřovala na hledání způsobů jak inovace řídit, sledovat a využívat jejich potenciálu k tvorbě nových hodnot. Zájem byl především o faktory, za kterých inovace vznikají a podporovat jejich rozvoj. Jedná se především o tvorbu nových znalostí, aplikaci těchto znalostí do vývoje produktů a procesů a jejich následné zhodnocení z pohledu komerčního využití. Hlavní proudy zdrojů inovací lze spatřovat na dvou bázích. Za prvé na teoretické bázi, které se odvíjí od základního výzkumu pěstovaného zvláště na akademických institucích (univerzity, akademie věd, výzkumné instituty). Jejich výhodou jsou široké teoretické základy a propracovanost řešení, které však bývá spíše obecného charakteru. Druhou bází je tvorba inovací přímo v průběhu pracovních činností, kde často vznikají nahodile. Mezi nevýhody těchto inovačních zdrojů však patří hlavně nesystematičnost a poměrně úzký kontext v obecné rovině, tudíž omezuje jejich rozšíření. Oba proudy inovací se samozřejmě setkávají a interagují. Oba proudy také využívají z větší části jiných informačních toků a odlišných znalostních domén. Dle původu (zdroje) inovací lze dále dělit inovace do typů, které vyplývají z charakteru obou inovačních bází (teoretické a praktické). Následující kapitoly rozebírají jednotlivé roviny inovací z pohledu základních principů a typů Principy inovací Principy inovací lze chápat jako základní premisy tvorby a využívání inovací. Následující doporučení lze obecně následovat při strategickém uvažování o vývoji hmotných či nehmotných inovací. Cílem každé inovace je zlepšení efektivity v případě nehmotné inovace (např. organizační, marketingová apod.) nebo zlepšení funkčních vlastností v případě inovace hmotné (např. výrobková, výrobní). Principy inovací dle 2

11 P. Druckera a G. Hamela jsou v obecné rovině aplikovatelné na oba základní typy inovací. Základní principy inovací podle Drucker (1993): Musíme provádět důkladnou analýzu příležitostí. Je třeba vnímat koncepční a percepční charakter inovací naslouchat a pozorovat. Efektivní inovace musí být jednoduchá a musí mít jasné zaměření. Efektivní inovace začínají v malém měřítku a snaží se dosáhnout konkrétního cíle Cílem úspěšné inovace je získání vedoucího postavení. Inovace nesmí být příliš složitá na pochopení. Je dobré vyhýbat se diverzifikaci sil a činností. Nesnažit se inovovat budoucnost. Inovovat se musí pro současnost. Inovace znamenají práci a vynalézavost. Většinou je mají na svědomí specialisté, kteří se věnují výhradně jednomu oboru. Musíme stavět na svých přednostech. Inovační činnost musí mít určitý seriózní status. Inovace mají dopad na ekonomiku a společnost, mění chování zainteresovaných stran. Osm mýtů o inovacích podle Hamel (2008): Inovace vycházejí z velkých myšlenek. Ve skutečnosti je inovační nápad výsledkem konfrontace drobných nápadů, z nichž někdy vyjde slibná myšlenka. Inovace se týkají tvorby nových produktů. Ve skutečnosti je inovace vyvolána uplatněním nového podnikatelského modelu nový produkt je jeho dílčím aspektem. Inovace je iniciována nejenom technickým rozvojem, ale zároveň mnoha dalšími dimenzemi podnikání. Inovačnímu řešení se nezle naučit, je výsledkem kreativních nápadů. Opak je pravdou. Většina inovačních námětů vzniká díky hledání skrytých potřeb zákazníků či objevováním příčin jejich nespokojenosti s produkty nabízenými organizací. Inovace jsou věcí specialistů z útvarů výzkumu a vývoje. Inovační potenciál organizace není uzamčen v jejích útvarech výzkumu a vývoje, vývoj nového produktu další inovační aktivity jsou a musí být záležitostí všech jejích pracovníků. Specialisty totiž většinou nenapadne to, co zcela přirozeně napadne člověka, který musí řešit problém, se kterým se každodenně potýká. Inovace jsou riskantní. Každý podnikatelský záměr míří do budoucnosti a je proto spojen s nejistotou tedy inovace také, ale o nic víc než jiné podnikatel- 3

12 ské záměry. Podnikatelské riziko je úměrné výši investice do záměru a nejistoty komerčního úspěchu jeho výsledku. Musí být proto vhodně rozloženo mezi několik perspektivních záměrů. Inovace jsou nákladné. Nejsou o nic víc nákladné než jakékoliv podnikatelské záměry. Čím lepší je informační zabezpečení realizace inovačních záměrů, tím menší jsou náklady na jejich zavedení. Úspěch inovačních aktivit je úměrný objemu investic organizace do výzkumu a vývoje. Inovace nelze jednoznačně spojovat s množstvím investic. Úspěch inovačních aktivit je v daleko větší míře podmíněn tím, jaký objem kreativního potenciálu svých pracovníků dokáže zapojit do procesu realizace inovačního záměru Typy inovací Na základě analýzy příležitostí, potřeb i možností je účelné se rozhodnout, který typ inovací budeme v dané situaci preferovat (Grublová a kol., 2007). Podle toho, ke které oblasti činnosti v podniku patří, můžeme rozlišit následující inovační změny typy inovací: výrobkové, výrobní (procesní, technicko-technologické), marketingové, finanční, personální, organizační, řídící. Cílem výrobkových inovací jsou částečně účelové změny výrobku nebo zlepšení stávajícího výrobku, nebo podstatné změny, nebo vytvoření úplně nových výrobků, např. řízení jakosti. Cílem výrobní inovace (vlastního procesu výroby techniky a technologie) je snížení pracnosti změnou technologie, přizpůsobení se výrobě nového výrobku (nové technické zařízení, nový technologický postup), zlepšení pracovního a životního prostředí, aj. (např. logistika). Cílem marketingové inovace jsou např. nové formy a metody průzkumu trhu a uplatnění výrobku na trhu prostřednictvím nových a netradičních způsobů a forem prodeje, např. interaktivní marketing, post-prodejní marketing, apod. Cílem finanční inovace je změna finanční politiky uvnitř podniku a i vně podniku, nová rovnováha kvality a kvantity zboží dosahována vhodnou cenovou politikou, např. controlling. 4

13 Cílem personální inovace je změna profesionálního a kvalifikačního profilu pracovníků, jejich motivů a postojů, změna hmotné a morální stimulace a sociálněekonomických výhod, např. personální management. Cílem organizační inovace jsou organizační a funkční změny (optimalizace organizačně funkční struktury podniku), např. reengineering. Cílem inovace v řízení jsou změny v metodách a stylu řízení, změny v pojetí a způsobech tvorby strategie, koncepce, plánování, organizování, kontroly, regulace a vedení lidí, změny v hierarchickém uspořádání kompetencí, apod. Je nutno si však uvědomit, že každá dílčí změna dílčí inovace může vyvolat a často také vyvolává řetězové požadavky změn v návazných oblastech fungování podniku Druhy inovací Uvedeme několik příkladů inovací: Novost produktu (hybridní automobil, mp3 přehrávač, 3D televize, tzn. jakýkoliv nový produkt) Novost v procesu (internetové bankovnictví, nový systém zpracování dat, zavedení automatizované výroby aj.) Rekonfigurace částí procesu (způsob řízení dodavatelského řetězce, změna způsobu propagace výrobků aj.) Inovace pozice se týká vnímání pozice zavedeného produktu v určitém uživatelském kontextu (např. mobilní telefon jako kapesní počítač a herní konzole, využití staré značky pro nový produkt) Inovace paradigmatu zahrnuje takové inovace, které mění mentální model (chápání produktů a služeb) např. zavádění kabelová televize s internetem, nízkonákladové firmy, online půjčky apod. Je nutné si uvědomit, že jakákoliv inovace ovlivní velkou část procesů v organizaci. Je proto nezbytně nutné věnovat pozornost věcným souvislostem a návaznosti jednotlivých procesů spojených s inovacemi. Neochota změnit podnikovou kulturu a myšlení pak může inovační aktivity zabrzdit. Poznámka: Jako zdroj podnětů pro inovace sloužila mezinárodní konference Institutu Světové banky (WBI World Bank Institute), navrhli na Konferenci How-to of Innovation, Technology and Entrepreneurship (v českém překladu: Jak pohlížet na inovace, technologie a podnikání), která se konala v Praze ve dnech 21. a 22. května 2012 kdy specialisté z Institutu Světové banky (WBI World Bank Institute, 2012) rozčlenili do osmi bloků různé aspekty inovačních aktivit, např.: podpora inovací, využití inovací k rozvoji konkurenceschopnosti, inovace a tvorba nových pracovních míst, transfer znalostí od výzkumu do podnikatelské praxe, výchova pro nové technologie, budování inovačních ekosystémů a podmínky pro rozvoj inovačního podnikání. 5

14 Inovace mají komplexní (holistický) charakter, nelze je vnímat jenom jako aplikaci nových (především technologických) poznatků, ale musí být pojímány také ekonomicky, environmentálně, politicky a sociálně. Jenom takto pojaté inovace mohou představovat prakticky jedinou schůdnou cestu k překonání krizí, kterým je dnešní globální společnost permanentně ohrožována. Inovace jsou podnikatelským fenoménem, jsou úspěšné pouze tehdy, když se primární nápad podaří přeměnit do podoby produktu či služby, přinášející společenský prospěch a svou účelnou komercializací zhodnocující kapitál, vložený do jejich přípravy. Proto nemohou být úspěšné inovace realizovány jinak než ve spolupráci mnoha aktérů v rámci inovačního ekosystému (strategické aliance nebo klastru). Inovace není dílem jednotlivců, ale je záležitostí nás všech. Navzdory skutečnosti, že inovace je podnikatelský fenomén, nelze rozvoj inovačního podnikání ponechat pouze na trhu. Její komplexní charakter vyžaduje účinnou a přesně zacílenou podporu ze strany vládních orgánů. Tato podpora se musí zaměřit na vytváření podpůrné infrastruktury, na vznik prostředí, ve kterém budou účelně a efektivně fungovat inovační ekosystémy. Jako příklad úspěšné reakce na tyto tři zásady byly v prvním diskusním bloku citovány příklady Finska a Jižní Koreje, zemí patřících mezi špičku inovačního rozvoje. Jako základ jejich úspěchu byly zmíněny tři faktory: vyřešení horizontálních rozporů ve vztazích mezi generátory nápadů (akademickou sférou) a realizátory těchto nápadů (podnikatelskou sférou); zvládnutí vertikálních problémů, tj. transformace výchozí vize do podoby proveditelné inovační strategie a vytvoření podmínek pro její úspěšnou implementaci; vybudování kvalitní podpůrné infrastruktury (governance structure) propojující kvalifikované a dobře fungující instituce (představované nejenom orgány veřejné správy, ale také různými společenskými sdruženími i nepodnikatelskými organizacemi a podnikatelskými subjekty). Podněty pro ČR byly prof. Ing. Zbyňkem Pitrou DrSc., předsedou Rady expertů ČMA shrnuty následovně: V moderní společnosti se musí prosadit princip RIAL (Rapid Innovation Action Learning), charakterizovaný využíváním existujících znalostí, spoluprací vládních institucí, nepodnikatelských organizací i podnikatelských subjektů v účelových strategických aliancích mezi generátory nápadů (akademickou sférou) a realizátory těchto nápadů (podnikatelskou sférou); Zdroje inovačních příležitostí Výzkum, vývoj a inovace je nutno řídit a usměrňovat podnikatelsky. Podnikatelé musí cílevědomě hledat zdroje inovací, jde o systematické vyhodnocování současných a budoucích potřeb zákazníků. Inovační prostředí vzniká jako výsledek několika systémových kroků: Situační analýza porovnává nutnost inovací s reálnými schopnostmi firmy (znalostmi). Formulování inovační strategie firmy. 6

15 Vytvoření specifických schopností pro vznik inovace (učit se, kooperovat). Vytvoření proinovační struktury. Inovační manažer jako koordinátor inovačního procesu (identifikuje příležitosti, řídí projekt, plánuje a realizuje inovace). Cílevědomé a systematické inovace začínají analýzou zdrojů inovačních příležitostí. Podle P. F. Druckera existuje 7 zdrojů inovací (Drucker, 1993): nečekané události (úspěch, neúspěch), rozpory, potřeby procesu, oborové a tržní struktury, demografické faktory, změny v pohledu na svět, nové znalosti. Nečekané události Nečekaný úspěch není pouze příležitostí k inovacím, ale tyto přímo vyžaduje (české přísloví: Neusnout na vavřínech.). Ocitne-li se management, zejména ve velkých podnicích, tváří v tvář nečekanému neúspěchu, vyžaduje to obvykle detailnější studií a hlubší analýzu. Nečekaný neúspěch nutno považovat za signál k vyhledávání a provádění inovací. Rozpory Rozporem je myšlen nějaký nesoulad, nějaká nesrovnalost mezi tím, co existuje a tím, co by mělo existovat Potřeby procesu Potřeba procesu zdokonaluje určitý už existující proces, nahrazuje nějaký jeho slabý článek. Mění existující proces na základě nově dostupných znalostí. Oborové a tržní struktury Lze definovat čtyři příznaky nastávající změny oborové struktury: rychlý růst objemu realizované produkce v určitém oboru, změna v pojímání a obsluze trhu, konvergence technologií, rychle se mění metody jeho činnosti. Zbývající zdroje inovačních příležitostí 7

16 Mají charakter externí. Jsou to změny sociálního, politického a intelektuálního prostředí. demografické faktory, změny v pohledu na svět, významech a náladách, nové znalosti. Demografické faktory Ze všech externích změn jsou demografické faktory, tj. změny obyvatelstva, jeho počtu, věkové struktury, zaměstnanosti, dosaženého vzdělání a výše příjmu, změnami nejsrozumitelnějšími. Změny v pohledu na svět Z fyzikálního pohledu nemusí být žádný rozdíl mezi tvrzeními sklenice je poloplná a sklenice je poloprázdná. Význam těchto dvou konstatování však může být rozdílný, jestliže je aplikujeme na společenské jevy, např. na oblast nasycenosti trhu. Nové znalosti Inovace založené na nových znalostech se liší od všech ostatních inovací svými základními charakteristickými rysy: časovým rozmezím, množstvím neúspěšných pokusů, předpověditelností a nároky, které kladou na podnikatele. A jako většina superhvězd, jsou inovace založené na nových znalostech temperamentní, nevypočitatelné a těžko řiditelné. Inovace mají koncepční a zároveň percepční charakter. Vzhledem k povaze inovačních procesů se zpravidla hovoří o inovačních cyklech. Inovační cykly se pak člení na jednotlivá stádia a ty pak dále na fáze (Grublová, 2007). Můžeme je strukturovat následovně: 1) Stádium strategické přípravy inovací F1 Prognózování inovací F2 Koncepce inovací F3 Plánování inovací 2) Stádium řešení inovací F4 Plánovité řešení inovací 3) Stádium realizace inovací F5 Zavádění inovací do výroby F6 Trvalý provoz (využívání inovací) F7 Difuzní fáze Celý proces je naznačen v následující ilustraci na Obr

17 Obr. 1.1 Funkční model řízení inovací ve třech stádiích a sedmi fázích Inovační cyklus Fáze 1 Fáze 2 Koncepční řízení Prognózování Stádium přípravy inovací Fáze 7 Difúze Fáze 3 Příprava a zpracování plánu Stádium řešení Stádium realizace inovace Fáze 6 Trvalý provoz inovací Fáze 4 Řešení inovací Fáze 5 Zavádění inovací do výroby Zdroj: Zpracováno dle Grublová (2004) Hodnotové inovace Hodnotový management je subsystémem managementu inovací. Představuje teoretický a metodologický základ zvyšování hodnoty pro zákazníka, což je tedy předmět tohoto oboru, který je orientován na zvyšování výkonnosti, efektivnosti, prosperity, konkurenceschopnosti ve všech oblastech ekonomiky, správy a řízení (Vlček, 2008). V souvislosti s modelem inovací dle Obr. 1.1, mohou být fáze inovačního procesu F2,F3,F4 dále dekomponovány z hlediska aplikační disciplíny hodnotového managementu hodnotové analýzy, následovně (Vlček, 2002): Hodnotová analýza, jako nástroj přípravy a realizace inovací se uskutečňuj ve čtyřech fázích: I. fáze: výběr objektu, II. fáze: funkční analýza, III. Fáze: funkční syntéza, IV. fáze: realizace projektu (optimální varianty). 9

18 Obr. 1.2 Etapy metodického postupu hodnotové analýzy I. Etapa Výběr objektu II. Etapa 1. Určení sféry aplikace Sběr informací III. Etapa 2. Volba strategie 1. Sběr relevantních informací a dat Funkční analýza IV. Etapa 3. Stanovení modelu 2. Verifikace 1. Analýza funkcí Tvorba námětů V. Etapa 4. Výběr konkrétního objektu 3. Zpracování informací a dat 2. Specifikace funkcí 1. Formulace zadání Zpracování a hodnocení VI. Etapa 5. Stanovení cílů 3. Uspořádání funkcí 2. Týmové tvoření námětů 1. Prototypizace Výběr optimální varianty VII. Etapa 6. Vytvoření týmu 4. Vyhodnocení funkcí 3. Posouzení námětů 2. Posouzení realizovateln osti 1. Stanovení kritérií výběru Projednání a schválení Realizace 7. Vypracování harmonogra mu 4. Výběr námětů 3. Zpřesňování 2. Evaluace 1. Interní projednání 4. Hodnocení návrhů 3. Vyhodnocení optimální varianty 2. Projednání s partnery 4. Zpracování projektu 3. Schválení projektu Zdroj: Zpracováno dle Vlčka (2002). Zdokonalení objektu pomocí hodnotové analýzy se může připravovat v sedmi etapách, z nichž každá může mít 7 kroků, viz obr 1.2: I. Etapa výběr objektu; II. Sběr informací; III. Funkční analýza; IV. Tvorba námětů; V. Zpracování a hodnocení návrhů; VI. Projekt optimální varianty; VII. Projednání a schválení projektu. A následuje fáze realizace inovací, jak je uvedeno na Obr. 1.1 (F5,F6,F7). Problematikou teoretického poznání námi sledované kategorie hodnoty pro zákazníka se společně zabývají dvě teorie hodnotového managementu obecná a konstruktivní. Aplikační disciplíny hodnotového managementu slouží k nalezení praktického využití této kategorie a dosažení cílů celého oboru. Vlček (2002) upozorňuje na základní premisu hodnotoví analýzy a to je funkčnost. Důraz je kladen na 10

19 funkci objektu, která vymezí jeho používání a dále ovlivňuje jaké kritéria, náměty a návrhy budou muset být identifikovány. Koncept funkční analýzy se váže k teoretické bázi. Následující podkapitoly se budou směrem od obecného ke konkrétnímu věnovat teorii funkce a základním charakteristikám funkcí Teorie funkce Funkce je oboustranný vztah mezi potřebou a vlastnostmi objektu jako účelového systému. Vyjadřuje jaká je potřeba zákazníka a co má být vykonáno a na druhé straně také, to co objekt skutečně umí a co vykonává, což je heuristická role funkce (Vlček, 2008). V této relaci má určující význam potřeba. Z tohoto lze tedy usoudit, že hodnotový management představuje inovační nástroj reprezentující klasickou marketingově orientovanou filosofii řízení podniku, tedy filosofii, v níž jsou zákazník a jeho potřeby na prvním místě. Funkce a požadovaný stupeň jejího plnění je tedy odvozená především od kategorie potřeby. Vedle heuristické role má funkce ještě roli kriteriální, při níž je důležitým nástrojem kvantifikace hodnoty na základě stupně svého plnění, nákladů na zjištění a využívání při respektování hodnot samotné funkce. Kvantitativní nebo kvalitativní charakteristika je významná vlastnost objektu, která se v okamžiku svého působení projevuje jako funkce. Každá funkce je specifikována minimálně jedním parametrem, což je číselné vyjádření množství určité vlastnosti (charakteristiky) popsané příslušnou veličinou v jejích měrných jednotkách. Základním posláním lidské aktivity je zjišťování a následné dosahování zákazníkem požadovaných hodnot parametrů. Výsledkem této činnosti by měla být optimální míra spokojenosti zákazníka jako jeden ze dvou klíčových předpokladů maximalizace hodnoty pro zákazníka. Specifikací funkce je tedy zjištění (stanovení) hodnot parametrů, které funkci charakterizují (Vlček, 2008). Vzhledem k velké rozmanitosti objektů a různorodosti problémů na nich řešených je vhodné členit funkce ze zákaznického, hierarchického a věcného hlediska. Zákaznické hledisko členění funkcí Toto hledisko dělí funkce na primární a sekundární. Primární funkce jsou ty funkce, které od objektu očekává vnější zákazník. Lze je dále členit na vnitřní (strukturní) a vnější (uživatelské). Vnitřní, jak název napovídá, popisují vnitřní strukturu objektu, oproti tomu vnější funkce směřují do oblasti konečného užití a vyjadřují nároky vnějších zákazníků na funkčnost produktu. Sekundární funkce jsou funkce vyjadřující vztahy objektu k podmínkám jeho vzniku a výroby. Jedná se o funkce vyžadované vnitřními zákazníky. Zahrnují funkce projektové vyjadřující vztahy objektu jako připravovaného produktu k jeho výzkumu a vývoji a funkce výrobní hrající důležitou roli pro technologickou přípravu výroby. 11

20 Hierarchické hledisko členění funkcí Hierarchické hledisko vychází z různé významnosti charakteristik určité funkce skupinami zákazníků. Dělí funkce na hlavní a vedlejší. Hlavní funkce vyjadřuje podstatu chování objektu a bývá obvykle jen jediná. Vedlejší funkce doplňují funkci hlavní tím, že podrobněji charakterizují projevy chování objektu. Věcné hledisko členění funkcí Dosavadní funkce jsou všechny zjištěné a skutečně plněné funkce objektu. Potřebné funkce představují zákazníkem požadované charakteristiky. Zbytečné funkce nejsou nikým požadovány a jsou z hlediska uspokojování požadavků neúčelné. Chybějící funkce by měl objekt plnit, ale neplní. Teorie funkčního přístupu Funkční přístup tvoří metodologický základ naplňování a realizace hodnotového přístupu. Jednotlivé objekty hodnotového managementu chápe jako soustavy funkcí důležité pro uspokojování nějaké potřeby. V praxi je na základě tohoto přístupu zákazníkovi lhostejný zevnějšek objektu, ale vyžaduje jeho co nejefektivnější činnost, tedy s vysokou hodnotou (Vlček, 2008). Funkční přístup je vysoce efektivní a kreativní způsob zajišťování objektu (systému) schopného optimálně uspokojovat potřeby při co nejnižších nákladových nárocích Teorie hodnoty Podstatu kategorie hodnoty pro zákazníka lze z teoretického hlediska vnímat jako spojení účinnosti a užitku objektu, kde účinnost chápeme jako schopnost objektu transformovat náklady (kvantifikované zdroje) na jeho výrobu a užitečné vlastnosti pro zákazníka. Užitečnost vyjadřuje funkčnost, tedy účelnost a míru kvality. Užitek je pak užitný efekt (měřitelný), tedy subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby statku. Hodnota skutečného parametru funkce se poměřuje s hodnotou parametru zákazníkem požadované míry saturace jeho potřeby. Optimum uspokojení zákazníkovi potřeby se vyjadřuje jako etalon optima zákazníkovi potřeby. Koeficienty individuální funkčnosti pak popisují rozdíly mezi skutečným plněním a etalony optima. Nutno poznamenat, že absolutní velikost užitku neexistuje, jednotkou měření je tedy funkčnost etalonu optima potřeby. Hodnotu velikosti funkčnosti objektu podstatně ovlivňuje rozvoj techniky a technologií, vědeckého poznání, změny ve společenském prostředí apod. (Vlček, 2008). Etalony optima se tedy trvale mění. Hledání maximální hodnoty pro zákazníka je tedy hledáním co nejlepšího přiblížení zákazníkovým požadavkům. Srovnání funkčnosti s etalonem optima zákazníka umožňuje zjistit, do jaké míry je výrobek pro našeho zákazníka optimální. Vše co má sloužit k uspokojení nějaké potřeby, vždy něco stojí. Celkové náklady představují veškeré nároky na zdroje nutné k pořízení a později i využívání výrobku. Jsou to jednak náklady konstrukční povahy, zahrnující zejména náklady hmotné 12

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více