Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu."

Transkript

1 A P P R A I S A L S Posudek / č /2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ, včetně příslušenství zapsané na LV č k.ú. Zvole u Prahy ve vlastnictví Ambrož Bedřich, Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, PSČ Objednatel: Exekutorský úřad Brno - venkov Brno, Veveří 125, PSČ IČ: Zpracovatel: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Účel posudku: Zjištění ceny pro exekuční řízení Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. V Praze dne Vyhotovení č.: 3

2 Znalecký posudek / č /2011 Obsah 1 Rekapitulace Jméno a osvědčení Předpoklady a omezující podmínky Omezující podmínky Definice základních pojmů Metody stanovení ceny obvyklé Podklady pro zpracování ocenění Nález Předmět a účel znaleckého posudku Datum znaleckého posudku Základní informace o nemovitosti Ocenění nemovitosti Nákladový způsob Porovnávací metoda Rekapitulace hodnot Výsledek ocenění Přílohy Strana 2

3 1 Rekapitulace Identifikace předmětu znaleckého posudku: Předmětem znaleckého posudku je stanovení ceny rodinného domu včetně příslušenství (budova č.p. 56 na pozemku St. 64 a 571/19 a výrobní budovy bez č.p. vše zapsané na LV č k.ú. Zvole u Prahy) ve vlastnictví Ambrož Bedřich, Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, Praha 5. Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě Usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Obvyklá cena nemovitosti zapsané na LV č k.ú. Zvole u Prahy je stanovena: ,00 Kč (slovy: Čtyři miliony devětsettřicet tisíc korun českých) Omezující podmínky: Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem ocenění. Odměna získaná za provedené ocenění není závislá na stanovených hodnotách. Zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Dne: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Ing. Jan Attl, Ph.D., MBA jednatel Strana 3

4 2 Jméno a osvědčení Jméno a osvědčení: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Osvědčení: Zpracovatel tímto osvědčuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem zaleckého posudku; odměna získaná za provedený znalecký posudek není závislá na stanovených hodnotách; zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu zpracování; nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Strana 4

5 3 Předpoklady a omezující podmínky 3.1 Omezující podmínky Zpracovatel předpokládá, že veškeré podkladové materiály, informace a dokumenty použité pro zpracování znaleckého posudku jsou pravdivé, věrohodné a správné, neodpovídá tedy za jejich pravost a platnost, zpracovatel zpracoval posudek ke konkrétnímu datu a k tomuto datu se vztahují veškeré závěry a podmínky, pokud došlo ke změně tržního prostředí po datu zpracování, nejsou tyto skutečnosti v posudku zohledněny, informace a podklady poskytnuté objednatelem považujeme za věrohodné, pravdivé a správné, další informace z ostatních (zejména veřejných) zdrojů, které byly v tomto znaleckém posudku použity, jsou rovněž považovány za věrohodné, pravdivé a správné, ačkoli máme za to, že informace, na jejichž základě je znalecký posudek zpracován, jsme nashromáždili ze spolehlivých zdrojů, nepřebíráme žádnou odpovědnost za pravdivost a přesnost jakýchkoliv údajů takto získaných, hodnoty prezentované v tomto znaleckém posudku jsou založeny na předpokladech v tomto znaleckém posudku uvedených, datum zpracování, k němuž se závěry tohoto znaleckého posudku vztahují, je uvedeno v tomto znaleckém posudku, odhad obvyklé výše předmětu ocenění tak, jak je v tomto znaleckém posudku uveden, je založen na stavu národní ekonomiky a na kupní síle měny k datu zpracování, obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, slouží pouze pro vnitřní potřeby objednatele, tento znalecký posudek ani žádná jeho část (vč. závěrů týkajících se hodnoty předmětu posudku, identity zpracovatele nebo jiných osob, které znalecký posudek podepsaly nebo se jich týká) nesmí být šířena třetím stranám bez předchozího souhlasu a schválení zpracovatelem, s výjimkou žádosti ze strany příslušných státních orgánů, zpracovatel ani jiné osoby, kterých se znalecký posudek týká, bez předchozí domluvy nesmějí vypovídat před soudem nebo v jiném soudním řízení v souvislosti s tímto znaleckým posudkem, tím není dotčeno právo a povinnost zacházet s tímto znaleckým posudkem v souladu s obchodním zákoníkem a jinými zákonnými ustanoveními, zpracovatel prohlašuje, že závěry tohoto znaleckého posudku vycházely z dokumentů, které mu byly předloženy objednatelem, v případě, že objednatel nepředložil zpracovateli dokumenty, které mohly mít vliv na zpracování tohoto znaleckého posudku, nepřijímá zpracovatel jakoukoli odpovědnost s touto skutečností související, znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel zpracování a nelze jej použít za jiným účelem, posudek respektuje právní stav v oblasti daní, účetnictví, financování a oceňování, platný k datu zpracování, znalecký posudek byl zpracován na podkladu standardů mezinárodní organizace TEGoVA. Strana 5

6 3.2 Definice základních pojmů Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. Trh je systémem (a příležitostně též místem), kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží a/nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich činností. Každá strana reaguje na nabídkově-poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží a/nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce tržní hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. V praxi převládá pojem hodnoty s přívlastkem tržní. Tržní hodnota aktiva je výrazem jeho trhem uznané použitelnosti spíše než jeho čistě fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo konkrétní obchod. Z toho lze vyvozovat rozdíl mezi individuální a tržní hodnotou. Definice tržní hodnoty: Tržní hodnota je finanční částka, kterou lze obdržet při prodeji nebo uhradit při koupi majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoli nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, a to ať ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího. Všechny informace o předmětném majetku jsou dostupné a shodné pro obě strany, všechny informace jsou relevantní a pravdivé. 3.3 Metody stanovení ceny obvyklé Administrativní cena cena zjištěná podle cenového předpisu (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, vyhláška ministerstva financí České republiky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění. Trh Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku bez mimořádných okolností trhu. Tržní hodnota odhadnutá suma, za kterou by se nemovitost mohla směnit v den ocenění, mezi ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu, kdy obě strany jednaly informovaně, rozvážně a bez nátlaku (schválená definice dle Evropských oceňovacích standardů 2003). Věcná hodnota (dle právního názvosloví časová cena věci), je reprodukční cena věci, snížená o Strana 6

7 přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Cena pořizovací je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v době postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení. Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Čistý roční stabilizovaný výnos jsou výnosy (příjmy) po odpočtu nákladů (výdajů), nebo také součet provozního, finančního zisku a zisku z mimořádných příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), stanovený jako průměrná, nebo pravděpodobně očekávaná hodnota z časové řady. Zkratky: ZC základní cena ZCU základní cena upravená IPC indexovaná průměrná cena CU cena upravená na 1 m 2 podlahové plochy bytu ÚR územní rozhodnutí ÚP územní plán LV list vlastnictví Metody oceňování nemovitého majetku. Pro stanovení tržní hodnoty nemovitostí jsou zpravidla používány tři standardní mezinárodně uznávané přístupy k oceňování. Jedná se o metodu věcné hodnoty (nákladovou), metodu výnosovou a metodu porovnávací. Tržní hodnotu jako obvyklou cenu nemovitosti pak stanoví odhadce vysoce odborným odhadem, který vychází z podrobné znalosti místního trhu s daným typem nemovitostí. Hodnoty získané výše uvedenými metodami slouží jako podklad pro stanovení hodnoty tržní. Věcná hodnota nemovitosti je součtem věcné hodnoty staveb i pozemků. Věcnou hodnotou stavby se rozumí reprodukční cena stavby (náklady, za které by bylo možné postavit stejnou stavbu ke dni ocenění), snížená o opotřebení odpovídající stáří stavby a jejímu technickému stavu. Výnosová hodnota je stanovována u nemovitostí, které přinášejí nebo mohou přinášet trvalý a ustálený výnos z pronájmu. Při zjištění výnosové hodnoty se vychází z modelu prosté kapitalizace (takzvané věčné renty), kdy výše čistého ročního příjmu z nájemného je kapitalizována příslušnou mírou kapitalizace. Míra kapitalizace vychází z faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti z hlediska budoucích zisků z jejího pronájmu a provozu v daném místě. Jedná se o faktory výnosovosti, inflace, rizika a ekonomické životnosti. Při výpočtu čistého výnosu se vychází z hodnoty obvyklého nájemného v daném místě a čase, sníženého o náklady vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání nemovitosti. Porovnávací hodnota je výsledkem srovnání a vyhodnocení realizovaných cen nemovitostí obdobného charakteru, přičemž je nutné porovnávat lokalitu, polohu, stav, velikost a účel užívání nemovitosti. Při nedostatku informací o realizovaných prodejích lze přiměřeně využívat relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří při respektování vývojových trendů na trhu nemovitostí v daném místě. Strana 7

8 3.4 Podklady pro zpracování ocenění Při zpracování ocenění se vycházelo z následujících podkladů: Podklady získané ze strany zadavatele ocenění: Usnesení Č.j. 137Ex 573/07-28 JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - venkov Podklady získané zhotovitelem: výpis z KN LV č k.ú. Zvole u Prahy k datu kopie katastrální mapy skutečnosti a výměry zjištěné dle znaleckého posudku č. ZU-317/2007 ČS-479 společnosti KOPPREA Znalecký ústav s.r.o. fotodokumentace nabídky realitních kanceláří na síti internet Strana 8

9 4 Nález 4.1 Předmět a účel znaleckého posudku Znalecký posudek o ceně rodinného domu včetně příslušenství (budova č.p. 56 na pozemku St. 64, zapsané na LV č k.ú Zvole u Prahy) ve vlastnictví Ambrože Bedřicha (RČ /0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, Praha 5. Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě Usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveři 125, Brno, Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Datum znaleckého posudku Zpracování znaleckého posudku je prováděno na základě Usnesení č.j. 137Ex 573/07-28 JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, ze dne Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Místní šetření bylo provedeno dne , majitel nemovitosti spolupracoval, poskytl potřebné podkladové materiály a umožnil prohlídku nemovitosti. 4.3 Základní informace o nemovitosti Informace o nemovitosti: Název nemovitosti: Rodinný dům č.p. 56 na pozemku St. 64, včetně příslušenství Adresa nemovitosti: Zvole, č.p. 56 PSČ , Zvole u Prahy Kraj: Středočeský Okres: Praha-západ Obec: Zvole Katastrální území: Zvole u Prahy Počet obyvatel: Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické právo k oceněným nemovitostem je zapsáno dle výpisu z KN LV č k.ú. Zvole u prahy pro: Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, Jiná práva: bez zápisu Zástavní právo zákonné č.j /97/005940/5947 ze dne , právní moc ke dni Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, Listina Finanční úřad pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, Praha 5, Radlice, Praha 5. Stavba: Zvole, č.p. 56, parcela st. 64 (Z-17903/ ). Vznik práva ze zákona zákon č. 337/1992. Zástavná právo zákonné. Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, Listina Finanční úřad pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, Praha 5, Radlice, Praha 5. Stavba: Zvole, č.p. 56, parcela 571/19, parcela st. 64 (Z-17903/ ). Rozhodnutí správce Strana 9

10 daně o zřízení zástavního práva ( 72 zák. č. 337/1992 Sb.) č.j /05/005942/5263 Finanční úřad pro Prahu 5 ze dne Právní moc ke dni (Z-10325/ ). Zástavní právo zákonné. Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, Listina Finanční úřad pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, Praha 5, Radlice, Praha 5. Stavba: Zvole, č.p. 56, parcela 571/19, parcela st. 64 (Z-14527/ ). Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva ( 72 zák. č. 337/1992 Sb.) č.j /06/005942/5263 ze dne Právní moc ke dni (Z-14527/ ). Zástavní právo zákonné. Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, Listina Finanční úřad pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, Praha 5, Radlice, Praha 5. Stavba: Zvole, č.p. 56, parcela 571/19, parcela st. 64 (Z / ). Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva ( 72 zák. č. 337/1992 Sb.) č.j /07/005942/5263 ze dne Právní moc ke dni (Z-22767/ ). Zástavní právo zákonné. Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, Listina Finanční úřad pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, Praha 5, Radlice, Praha 5. Stavba: Zvole, č.p. 56, parcela 571/19, parcela st. 64 (Z-12397/ ). Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva ( 72 zák. č. 337/1992 Sb.) č.j /08/005942/5263 Finanční úřad pro Prahu 5 ze dne Právní moc ke dni (Z-12397/ ). Nařízení exekuce. Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěě Praha na základě listin: 33 Nc-2263/2009 3; Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, (Z-23620/ ) Nařízení exekuce. Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěě Praha na základě listin: 33 Nc-2174/2009 4; Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, (Z-27893/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 33 Nc 2174/ Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, : Stavba Zvole č.p. 56, Parcela st. 64, Parcela 571/19. Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí č.j. 13Ex 10980/09-22 ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 33 Nc 2263/ Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, : Stavba Zvole č.p. 56, Parcela st. 64, Parcela 571/19. Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí č.j. 99 Ex 9841/09-6 ze dne (Z-400/ ). Nařízení exekuce. Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěě Praha na základě listin: 33 EXE-2840/ ; Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, (Z-2562/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení 33 EXE 3816/ Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, : Stavba Zvole č.p. 56, Parcela st. 64, Parcela 571/19 (Z-5915/ ). Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 13Ex 20419/10-17 ze dne (Z-5915/ ). Nařízení exekuce. Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěě Praha na základě listin: 33 EXE-3816/ ; Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, (Z-6111/ ). Jiné zápisy: Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástavního práva doručen dne Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4, Braník, Praha 4, RČ/IČO: Stavba: Zvole, č.p. 56, parcela st. 64, pracela 571/19 (Z-5915/ ). Nabývací tituly a jiné podklady zápisu: Kupní smlouva V /1996 právní účinky vkladu vznikly POLVZ: 6/1997 (Z / ). Pro Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, , RČ: /0059. Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni (V-5954/ ). Pro Ambrož Bedřich (550425/0059), Pavla Švandy ze Semčic 1067/9, Praha 5, Smíchov, , RČ: /0059. Strana 10

11 Technická dokumentace: Technická dokumentace nebyla předložena. Znalci byl předložen znalecký posudek ze dne č. ZU-217/2007 ČS-479 zpracovaný společností KOPPREA Znalecký ústav s.r.o. Celkový popis nemovitosti: Budova č.p. 56 je zděná nepodsklepená budova s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Střecha je sedlová, krov sedlový volovalový, strop trámové s rovným podhledem. Je zaveden veřejný vodovod, elektřina a kanalizace, plyn není. Topení je ústřední na tuhá paliva, TUV el. Bojler. Nemovitost má dva vstupy, v přízemí jsou tři kanceláře (jedna pronajata), šatna, kuchyň, kotelna, 3xWC a sprchový kout, chodby a schody. V podkroví jsou další kanceláře a ložnice, hygienické a skladové zázemí a pokoj. Nemovitost je vybavena bezpečnostním zařízením, má rozvedeny telefonní a počítačové linky. Budova pochází z roku 1941, v roce 1971 byla proveden přístavba a v téže době proběhla rekonstrukce. Další opravy proběhly v roce 1996 oprava krovů, střechy, přípojky. Budova bez č.p. je samostatně stojící, zděná, nepodsklepená, se sedlovou střechou, krytinou pálenou, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Svislé nosné zdivo založené na kamenných a betonových pásech s izolací. V roce byla provedena rozsáhlá rekonstrukce této budovy (střechy, strop), podhledy obložené dřevem, výměna oken za plastová, vsazena střešní okna Velux, zřízení částečného podkroví s kovovým schodištěm využitým na skladování. Podlahy jsou z betonu a dlažby. Dvoje vrata jsou dvoukřídlá, dřevěná, dělaná na míru, nová v roce Je zde zavedena voda, kanalizace a elektřina. Budova pochází z počátku minulého století, v letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce nová střecha, nové krovy, střešní okna, vyměněna stávající okna za plastová, obklad stropu dřevem, fasáda, vybudování částečného podkroví s kovovým schodištěm s využitím jako skladová plocha. Nemovitost má z této doby také dvoje dřevěná vrata dvoukřídlá. Pozemek parcela st. 64 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 682 m2 a pozemek parc. č.571/19 o výměře 477 m2. Pozemek je rovinný, situovaný sever jih s trvalými porosty, přístupný po zpevněné komunikaci. Strana 11

12 5 Ocenění nemovitosti 5.1 Nákladový způsob Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění. Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obsah posudku: Rodinný dům se zahradou 1) Hlavní stavba - rodinný dům č.p. 56 2) Výrobní budova 3) Pozemky k.ú. Zvole u Prahy 1) Hlavní budova Rodinný dům č.p. 56 a příslušenství - 26a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Zvole u Prahy Stáří stavby 70 roků Indexovaná průměrná cena IPC Kč/m 3 (příloha č. 20a tabulky č.1) Budova je zděná nepodsklepená s jednim nadzemním podlažím a podkrovím. Střecha je sedlová, krov sedlový volovablový, stropy trámové s rovným podhledem. Je zaveden veřejný vodovod, elektřina a kanalizace, plyn není. Topení je ústřední na tuhá paliva, TUV el. Bojler. Nemovitost má dva vstupy, v přízemí jsou tři kanceláře (jedna pronajata), šatna, kuchyň, kotelna, 3xWC a sprchový kout, chodby a schody. V podkroví jsou další kancelář a ložnice, hygienické a skladové zázemí a pokoj. Nemovitost je vybavena bezpečnostním zařízením, má rozvedeny telefonní a počítačové linky. Budova pochází z roku 1941, v roce 1971 bya provedena přístavba a v téže době proběhla rekonstrukce. Další opravy proběhly v roce 1996 oprava krovů, střechy, přípojky. Cena upravená se zjistí vynásobením indexované průměrné ceny dle přílohy č. 20a tabulky č.1 a indexem cenového porovnání dle vzorce: CU = IPC x I Kde: CU - cena upravená na 1 m 3 obestavěného prostoru, IPC - indexovaná průměrná cena podle přílohy č.20a tabulky č. 1 I - index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: I = I T * I P * I V kde I T ; I P a I V jsou stanoveny jako Index trhu I T Index polohy I P 1 3 T n n n 1 Index vybavení I V 1 Vn xv13 P n 9 n 1 Strana 12

13 Obestavěný prostor domu č.p. 56 dle odhadu znalce a výměry parcel St. 64 a 571/19 činí: 1 NP 356,20 m 3 2 NP 339,76 m 3 Zastřešení 77,28 m 3 Přístavba 100,72 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 873,96 m 3 Výpočet indexu cenového porovnání: Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. Ti 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka nižší než nabídka II. -0,05 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II. 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) - bez vlivu II. 0,00 Index trhu I T 1 3 n 1 T = 0,95 n Index polohy: Název znaku č. Pi 1. Poloha nemovitosti v obci - centrální území obce III. 0,00 2. Význam lokality v obci, oblasi, okresu II. 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí nemovitosti - převažující objekty pro bydlení III. 0,00 4. Dopravní spojení I. -0,02 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti III. 0,02 6. Obyvatelstvo II. 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti III. 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II. 0,00 Index polohy 1 11 n n 1 P = 1,00 Index vybavení: Název znaku č. Vi 0. Typ stavby - nepodsklepený se šikmou střechou I. B 1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III. 0,00 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III. 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II. 0,00 4. Podlažnost - hodnota více jak 2 II. 0,00 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, žumpa III. 0,00 6. Způsob vytápění stavby ústřední kotel na tuhá paliva III. 0,00 7. Zákl. příslušenství (koupelna nebo WC) částečné, podstandardní II. -0,05 8. Ostatní vybavení - bez dalšího vybavení I. 0,00 9. Venkovní úpravy - minimálního rozsahu II. -0, Vedlejší stavby tvořící příšlušenství snižující hodnotu RD I. -0, Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III. 0, Kritérium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III. 0, Stavebně - technický stav špatný stav, předpoklad rozsáhlejších stavebních úprav IV. 0,65 Koeficient pro stavby stáří nad 50 let do 80 let včetně: 0,7 Strana 13

14 Index vybavení I V 1 Vn xv13 = 0,4186 Celkový index I = I T * I P * I V = 0,9500 * 1,0000 * 0,4186 = 0,3977 Ocenění: Indexovaná průměrná cena (dle příl. č. 20a tabulka č. 1): = 8 534,00 Kč/m 3 Index trhu I T (dle příl. č. 18a tabulka č. 1): * 0,9500 Index polohy I P (dle příl. č. 18a tabulka č. 3): * 1,0000 Index konstrukce a vybavení I V (dle příl. č. 20a tabulka č. 2): * 0,4186 Základní cena upravená = 3 393,72 Kč/m 3 Plná cena: 873,96 m 3 * 3 393,72 Kč/m 3 = ,53 Kč Budova č.p zjištěná cena = ,53 Kč 12 n 1 Budova výrobní - 5 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Poloha objektu: Budova výrobní Zvole u Prahy Budova je samostatně stojící, zděná, nepodsklepená, se sedlovou střechou, krytinou pálenou, klempířské konstrukce jsou pozinkovaného plechu. Svislé nosné zdivo založené na kamenných a betonových pasech s izolací. V roce byla provedena rozsáhlá rekonstrukce této budovy (střechy, strop), podhledy obložené dřevem, výměna oken za plastová, vsazena střešní okna Velux, zřízení částečného podkroví s kovovým schodištěm využitým na skladování. Podlahy jsou z betonu a dlažby. Dvoje vrata jsou dvoukřídlá, dřevěná, dělaná na míru, nová v roce Je zde zavedena voda, kanalizace a elektřina. Zatřídění pro potřeby ocenění: Hlavní stavba: typ L Svislá nosná konstrukce: zděná v tl. nad 15cm Podsklepení: nepodsklepená Kód standardní klasifikace produkce: Zastavěné plochy a výšky podlaží: Podlaží Zastavěná plocha 1.NP 23,30*7,30 = 170,09 m 2 Krov: 23,30*7,30 = 170,09 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 1.NP 170,09 m 2 3,30 m 561,30 m 3 Krov 170,09 m 2 3,60 m 612,32 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 173,62 / 340,18 = 3,45 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 340,18 /2 = 170,09 m 2 Výpočet koeficientu K 4 : Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 1 173,62 m 3 Strana 14

15 Hodnocení Část Konstrukce, vybavení Provedení standardu (%) 1. Základy včetně zemních prací: Betonové, kamené pasy S 100,00 2. Svislé konstrukce: Zděné z cihel S 100,00 3. Stropy: nespalné s rovným podhledem S 100,00 4. Krov, střecha: Sedlová, dřevěný vaznicový S 100,00 5. Krytiny střech: Pálená krytina S 100,00 6. Klempířské konstrukce: úplné z pozinkového plechu S 100,00 7. Úprava vnitřních povrchů: vápenné omítky S 100,00 8. Úprava vnějších povrchů: vápenné dvouvrstvé omítky S 100,00 9. Vnitřní obklady keramické: keramické S 100, Schody: Ocelové S 100, Dveře: dřevěné, rámové S 100, Vrata: Dřevěné hladké S 100, Okna: Plastová, Velux S 100, Povrchy podlah: Betonový potěr, keramická dlažba S 100, Vytápění: S 100, Elektroinstalace: samostatné okruhy 220/380 V S 100, Bleskosvod: C 100, Vnitřní vodovod: teplá i studená voda S 100, Vnitřní kanalizace: odpady ze všech hygienických zařízení S 100, Vnitřní plynovod: X 100, Ohřev vody: Centrální S 100, Vybavení kuchyní: X 100, Vnitřní hygienické vybavení: WC, umyvadlo S 100, Výtahy: C 100, Ostatní: S 100, Instalační prefabrikovaná jádra: X 100,00 Hodnocení Obj.podíl Část Koeficient Upravený Konstrukce, vybavení standardu (%) (%) obj.podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 0, ,00 1,00 0, Svislé konstrukce: S 0, ,00 1,00 0, Stropy: S 0, ,00 1,00 0, Krov, střecha: S 0, ,00 1,00 0, Krytiny střech: S 0, ,00 1,00 0, Klempířské konstrukce: S 0, ,00 1,00 0, Úprava vnitřních povrchů: S 0, ,00 1,00 0, Úprava vnějších povrchů: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní obklady keramické: S 0, ,00 1,00 0, Schody: S 0, ,00 1,00 0, Dveře: S 0, ,00 1,00 0,032 Strana 15

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 02-45/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 420-1405/2014 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 4288 k. ú. Hlučín ve vlastnictví Robenek Josef, Severní 1185/23, Hlučín, PSČ 748 01 085 Ex 7447/13-84 Objednatel: Exekutorský

Více

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 555-1640/2014 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 5056 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří ve vlastnictví Krejbichová Markéta, Jana Švermy 8, 432 01 Kadaň, nar. 11. 7. 1976

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více